Aktiebolag, kommuner och koncerner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiebolag, kommuner och koncerner"

Transkript

1 Aktiebolag, kommuner och koncerner Frågor och svar om hur det hela fungerar applicerat på Halmstads kommun

2 Varför har detta skrivits? Ett samhälle med generell välfärd i kombination med visionen att demokratin skall prägla samhällslivets alla områden skulle kunna vara en sammanfattning av kärnan i den demokratiska socialismen. Man kan i arbetarrörelsens historia spåra en nyttotradition och en frihetstradition. Ibland har dessa satts i motsats till varandra, men en mer korrekt betraktelse visar att de betingar varandra. I ett samhälle utan välfärd frodas inte tolerans och i ett samhälle utan demokrati finns ingen effektiv produktionsapparat som skapar en bra fördelad välfärd. I vårt samhälle med en hög grad av välfärd måste arbetarrörelsen satsa på frihetstraditionen för att välfärden ska kunna bevaras. Demokratin måste utvecklas på det ekonomiska området och folkets delaktighet i företagandet måste öka både i rollen som producent och i rollen som konsument. Kampen för en samhällsordning präglad av socialistiska värderingar måste alltid vara kollektiv. Det finns inget historiskt exempel där en liten klick byggt upp ett välfärdssamhälle. Det måste därför vara många som driver det politiska arbetet. En del i den ekonomiska demokratin är att kommuner är ägare till verksamheter som producerar varor och tjänster som är viktiga för medborgarna, men säljs med full kostnadstäckning eller med överskott och där dessa verksamheter i och för sig skulle kunna drivas av privata aktörer. När det kommunala företagandet i Halmstad nu är under förändring är det viktigt att många socialdemokrater är väl insatta i dessa frågeställningar och aktiva i förändringsprocesserna. Det är detta som är basen för att skapa ett gott resultat, både i aktuella förändringar och i framtiden. Finns inte ett grundläggande engagemang för de kommunala bolagen kommer de inte att bestå som kommunala bolag. Som underlag för skriften har i hög utsträckning använts Styrelseboken en handbok utgiven av Kommunförbundet. Anki Lind, Alve Karlsson m.fl. har lämnat goda och kritiska synpunkter. Mats Lundkvist

3 Ekonomi Är de kommunala bolagen rika? Måttet på rikedom kan vara bolagens egna kapital eller bolagens soliditet. Renhållningsbolagets egna kapital är korrigerat ungefär 80 miljoner kronor, Energiverkskoncernen 175 miljoner kr och HFAB:s 800 milj kr. Det motsvarar kr per Halmstadbo. Soliditeten i Renhållningsbolaget ligger på 13% (korrigerat) och i Energibolaget ligger den på cirka 14%. Det är mycket lågt jämfört med genomsnittliga företag. HFAB:s soliditet (och egna kapital) är beroende av hur man värderar bostadshusen. De är bokförda under marknadsvärdet. Man kan dock säga att förslaget att sälja hus för att kunna bygga nya är ett tecken på att bolaget har för låg soliditet. De kommunala bolagen skulle alltså behöva vara rikare för att uthålligt utföra och utveckla sina tjänster. Vad är soliditet? Soliditet är ett mått på ett bolags förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Det är en viktig del i kreditvärdigheten. När man räknar ut soliditeten lägger man ihop alla tillgångar i bolaget. Då får man det totala kapitalet. Därefter drar man av alla skulder och får det egna kapitalet. Eget kapital dividerat med totalt kapital är i princip soliditeten. Vad är likviditet? Betalningsberedskap. Är man likvid har man pengar i kassan och kan betala utgifter som uppkommer. Detta har inget med soliditet eller kreditvärdighet att göra. Man kan ha god likviditet med lånade pengar. Kan bolag dra av momsen? Om den verksamhet bolaget bedriver är momspliktig får man dra av ingående moms. Man betalar in moms på mervärdet, dvs skillnaden mellan moms på det man köper och moms på det man säljer. Det skulle gälla även om man drev samma verksamhet i förvaltningsform. Har vi för höga hyror om HFAB går med vinst? Man kan säga att alla normala företag måste gå med vinst för att kunna överleva. Detta för att kunna utveckla sin verksamhet och vara en trygg part. Samtidigt måste vi räkna med att vi har en viss inflation. Om vi har ett totalt kapital om 1 miljard och en inflation om 2% krävs en vinst efter skatt på 20 miljoner kronor per år (före skatt c:a 28 milj) om det reella värdet inte ska sjunka. Om HFAB sett över en längre period

4 inte skulle ha en vinst som minst kompenserar för inflationen skulle detta i klartext innebära att fastighetsbeståndets status är på nedgång. Är det rätt att göra vinster? Utan vinster kan inte verksamheten drivas på någon längre sikt. Frågan om vinst är också en fråga om huruvida man gjort vinsten på någon annans bekostnad. Vinsterna idag uppkommer ur verksamheter som skapar nytta. Ett av bolagen gör dessutom all sin vinst på verksamhet som drivs åt andra än kommunens invånare, exempelvis omhändertagande av norska sopor. Vad är skillnaden mellan vinst och aktieutdelning? Vinsten är det överskott man har när alla kostnader är betalda och ev bokslutsdispositioner är gjorda. Aktieutdelningen får tas ur vinsten. Resten stannar kvar i företaget. Bokslutsdispositioner innebär att man utnyttjar tillåtna möjligheter att i viss utsträckning jämna ut goda och dåliga år. Är man en dålig socialist om man driver bolag affärsmässigt? Affärsmässighet är att skapa ömsesidig nytta. En uppgörelse är inte affärsmässig om inte båda parter har tjänat något. Det handlar om att ta fram lösningar som är till nytta för samhällsmedborgarna och ta betalt för dessa. Bolagsformen underlättar affärsmässighet genom de korta beslutsvägarna. Vad är avskrivningar? När man gjort en investering har man visserligen betalat ut pengarna den kostat, men skattelagstiftningen godtar inte att man betraktar det som en avdragsgill kostnad samma år. Investeringen är en tillgång som ska ge årliga intäkter. Man får därför reducera värdet med en andel varje år. Då minskar det bokförda värdet och avskrivningen blir kostnad respektive år. Hur snabbt man skriver av beror på vad investeringen består av. Planenliga avskrivningar utgår från en tänkt ekonomisk livslängd på investeringen. Man får dock enligt bokföringslagen aldrig bokföra en tillgång över det verkliga värdet.

5 Är bokslutsdispositioner fusk? Oftast tillåter skattelagstiftningen en snabbare avskrivning än den planenliga. Det innebär att om man får en hög vinst ett år kan man skriva av lite mer och om man gör ett dåligt år kan man plocka tillbaka den extra avskrivningen. Summan av de extra avskrivningarna kallas dold reserv. Denna är obeskattad, men kan inte delas ut utan att först beskattas som vinst. Bokslutsdispositioner används för att skapa ekonomisk trygghet och utjämna vinster och skatter över åren. Blir bolagens vinster skattefria om man bildar en kommunkoncern? Nej, detta kräver i så fall fler åtgärder. Att bilda en koncern är som att lägga alla de berörda bolagen i samma låda. Det är vinsten i lådan som helhet som beskattas om man sköter bokföringen klokt. Det finns tre sätt att göra vinsterna skattefria: Att använda möjligheter till överavskrivningar i ett bolag med vinster från ett annat. Att något bolag i koncernen går med förlust. Att en skuld skapas till ägaren. Så länge ränta och amorteringar betalas till ägaren utgår ingen skatt på dessa överföringar. (Denna metod kan dock på samma sätt tillämpas på varje bolag för sig.) Hur skapar man en skuld till ägaren som ger skattefri vinstöverföring? Låt oss säga att ett kommunalt bolag (A) är värt 1 miljard kronor. (Det kan lika gärna vara en del av en förvaltning) Kommunen startar en nytt bolag (B) och sätter in 100 miljoner i detta. Då har kommunen aktier som är värda 100 miljoner. B köper aktierna i A av kommunen för 1 miljard och betalar 100 miljoner kontant. Resten lånar man av kommunen. Bolag A påverkas inte mer än att man fått en ny ägare. Bolaget B har inga pengar, men är skyldig kommunen 900 miljoner kronor och äger aktier värda en miljard. Kommunen har sina pengar kvar, men har aktier i B värda en miljard. A gör en vinst nästa år på låt oss säga 45 miljoner. Detta skickas som koncernbidrag till B, vilket blir skattefritt i A. B har nu fått en intäkt på 45 miljoner kronor, men skall samtidigt betala låt oss säga 5% ränta på de 900 milj man lånat av kommunen. Det blir en kostnad på 45 milj. Då går B jämnt ihop och får ingen beskattningsbar vinst. Vinsten i A har då överförts skattefritt till kommunen. Samtidigt har dock hela vinsten i A lämnat bolaget. Detta får kompenseras med ägartillskott från kommunen via B. ägartillskottet behöver inte vara knutet till någon investering el dyl. Denna metod måste användas för överföring av vinster från bolagen till ägaren oavsett man har koncernbolag eller ej om vinsterna ej skall beskattas.

6 Kan man göra bolagsvinster skattefria på fler sätt om man har en koncern? Det finns 2 sätt till om man har en koncern. Det ena är om ett bolag har stora avskrivningsmöjligheter som inte kan utnyttjas och ett annat bolag har vinster som man inte kan skriva av. Då kan koncernbidrag överföras till det bolag som kan skriva av. Pengarna kommer dock inte till ägarens kassa, utan flyttas bara bolagen emellan. Det andra är om bolag i koncernen går med förlust. Då kan man kvitta vinster mot förluster mellan bolagen. Dock måste man tänka på att bolagsskatten inte är mer än 28% av vinsten. De 72 procenten får man netto betala under alla omständigheter. Skulle vinsten kunna överföras skattefritt till ägaren enligt modellen ovan får man betala 100% av förlusterna. Vad är det som avgör till vilken ränta man får låna pengar? Det avgörs av de parter som avtalar om lånet. I förhandlingen påverkas utfallet att säkerheter, soliditet, aktiekapital och framtidsutsikter. Behöver man koncernbolag för att eliminera skatt? Nej, egentligen inte. Av de metoder som redovisats är det bara en som förutsätter koncernförhållande. Det är när vinst i ett bolag kvittas mot avskrivningsmöjligheter i ett annat. Kan man driva en förlustbringande flygplats gratis om den ligger i en koncern? Nej, av två skäl går inte detta. Det ena är att bolagsskatten är 28%. Man skulle därmed kunna ta ut 72% av beloppet som aktieutdelning direkt till kommunkassan utan att vidta andra åtgärder. I praktiken kan man dessutom arrangera bolagen så att skatten blir noll. Förlusterna i en flygplats eller något annat bolag måste därför betalas av medborgarna på ett eller annat sätt till sista kronan. Frågan om en förlustbringande flygplats eller ej måste därför primärt behandlas för sig. Denna del påverkar inte frågan om koncern. Frågan kunde varit annorlunda om något bolag hade gett stora vinster som hade varit svåra att använda utan att medföra skatt. Alla kommunala bolag i Halmstad behöver stärka sin soliditet.

7 Är det omoraliskt att undvika skatt på kommunala bolagsvinster? All kommunal verksamhet kan i princip drivas i förvaltningsform och faller då utanför bolagsbeskattning. Kommuner väljer dock oftast att driva vissa verksamheter i bolagsform. Detta får som bieffekt att en i grunden skattefri verksamhet drabbas av beskattning. Lagstiftaren har inte skapat en lösning för denna bieffekt, men syftet med bolagsbeskattning är knappast att ta ut skatt av överskott i verksamheter som drivs i allmännyttigt syfte. Varför betalar bolagen skatt idag? Det beror på olika saker, men i huvudsak 2. Den ena är att vissa bolag har större vinst än vad som kan skrivas av genom bokslutsdispositioner. Bl.a. gällde detta Renhållningsbolaget fram till Den gamla pannanläggningen var nästan helt avskriven och den nya var inte övertagen. För HFAB gäller relativt strikta avskrivningsregler då tillgångarna till övervägande delen utgörs av fastigheter. Den andra är att kommunen kräver aktieutdelning. Endast beskattade vinster kan delas ut. Det innebär att överskott som skulle kunna stanna kvar i bolaget obeskattade måste redovisas som vinst, vilket medför beskattning. Detta gäller bl.a. Energiverken. Vad är skillnaden mellan vinst och aktieutdelning? Aktieutdelning är den delen av vinsten som betalas ut av bolaget till ägaren. Resten av vinsten stannar kvar i bolaget. Kan man inte driva bolagen på samma sätt, men ändå vara förvaltning och på så sätt bli skattefria? Man skulle kunna skapa exakt samma förhållanden inom ramen för en förvaltning. Detta skulle kunna ske genom en sluten redovisning och särskilda regler för verksamheten. Aktiebolagsformen skulle kunna plagieras. Problemet blir att man måste uppfinna hjulet på nytt. Det medför juridiska problem att hela vägen göra det likt då regelverken måste byggas upp på nytt med kommunallagen istället för aktiebolagslagen som grund. Fördelen med aktiebolagsformen är att den redan finns, är väl beprövad i alla avseenden och att de parter man gör affärsuppgörelser med vet precis vad som gäller. Det finns väl utvecklad praxis, utbildning osv.

8 Är det skillnad på att ta in pengar via skatt eller på energiverken? Energiverken har monopol på alla verksamheter utom handel med elenergi. Det gör att bolagets vinst i princip kan regleras med hjälp av taxor. Om bolaget ska betala höga räntor på lån till kommunen eller ge hög aktieutdelning kan detta direkt finansieras med avgiftshöjningar. Det påverkar således fördelningen mellan skattekollektivet och kollektiven av taxebetalare. Skattekollektivet finns fördelat över hela kommunen. Taxekollektiven finns där Energiverkens kabelnät finns och där man abonnerar på fjärrvärme. Detta är huvudsakligen i centralorten och framförallt i flerbostadshus. Vinstöverföringar från Energiverken till skattekollektivet minskar därför jämlikheten i Halmstad. Utöver detta blir fjärrvärmen dyrare kontra andra bränslen om medel skall överföras till skattekollektivet. Detta bromsar övergången till fjärrvärme och är således negativt ur miljösynpunkt.

9 Organisation Hur många anställda har ett koncernbolag? Det behöver inte ha en enda anställd. Är de kommunala bolagen publika bolag? Det finns 2 typer av aktiebolag; publika och privata. För publika bolag gäller hårdare regler på bl.a. informationshantering. Detta för att investerare skall ha lika villkor. Bolag som finns på börsens listor måste därför vara registrerade som publika. Samtliga kommunala bolag är privata enligt definitionen. Ett privat aktiebolag behöver inte ha VD. Att inte ha VD skulle dock medföra krångel i flera avseenden. Vilken roll har oppositionen i en bolagsstyrelse? Vad gör vice ordföranden? Oppositionspolitiken skall inte bedrivas i en bolagsstyrelse. Styrelsen som helhet skall arbeta på sätt som ägaren har bestämt. Alla styrelseledamöter skall ha lika information och enligt aktiebolagslagen är det endast ordföranden som har en avvikande funktion i förhållande till övriga ledamöter. Att en vice ordförande finns utsedd innebär att det på förhand är klart vem som leder styrelsemöten i ordförandens frånvaro. I praktiken torde det dock vara så att vice ordföranden tillsätts för att ge oppositionen möjlighet att få tid och ersättning för att få insyn i verksamheterna. Vad är skillnaden mellan ett bolag och en kommunal förvaltning? Ett bolag kan inte utöva myndighetsansvar. Ett bolag är även en egen juridisk person med ansvarsförhållanden som är helt skilda från den kommunala förvaltningen. Bolag förutsätts vara bildade i syfte att fullfölja en specifik uppgift som kan fullgöras på självständigt sätt. I bolag kan beslutsvägarna hållas korta. Man tjänar normalt själva in de pengar som behövs för att driva verksamheten och bolagens ekonomi ingår inte i den kommunala budgetprocessen. Vem äger de kommunala bolagen formellt? Kommunfullmäktige är definitionsmässigt ägare till de kommunala bolagen. Egentligen kommunfullmäktiges majoritet. Bolagens styrelser måste driva verksamheten i bolagen i enlighet med de majoritetsbeslut som fattas i fullmäktige. Fullmäktige utfärdar bolagsordningar och ägardirektiv.

10 Är bolagen rätt organiserade? Nej, bolagen i Halmstad är uppbyggda på ett sätt som gör att man i vissa fall gör likartade saker i flera bolag. Det finns även bolag som driver verksamheter som ligger nära kommunala förvaltningars. Det går således att organisera verksamheterna så att effektivitetsvinster görs. Varför har man inte fjärrkyla i Halmstad, det är väl miljövänligare än eldrivna kylaggregat? Det finns redan. En fjärrkylcentral ligger vid Pilefeltsgatan. Kylan skapas av överbliven värme från avfallsförbränningen som annars skulle fått kylas bort.

11 Styrning Om vi inför koncernbolag, bör inte detta fatta beslut om strategi och framtid i dotterbolagen och utse VD i dessa? Svaret på frågan är definitionen av en bolagsstyrelses uppgift. Denna har 2 huvuduppgifter. En är att fatta beslut om bolagets framtida inriktning och strategier för att nå uppsatta mål. Den andra är att kontrollera den löpande förvaltningen (som ligger under VD:s ansvar), samt tillsätta och entlediga VD. Om koncernstyrelsen vill ha en detaljstyrande roll i ett dotterbolag kan detta lösas på ett enkelt och smidigt sätt genom att koncernstyrelsen utgör styrelse i dotterbolaget. Varför måste en bolagsstyrelse tillsätta och entlediga VD? En VD driver alltid den löpande förvaltningen. Det innebär långtgående befogenheter. Samtidigt har en bolagsstyrelse det totala ansvaret för bolaget. Detta innebär att styrelsen måste ha rätten att entlediga VD med omedelbar verkan om så skulle vara påkallat. Detta bör inte förutsätta beslut i annat organ först. Vid tillsättning av VD finns normalt tid för samråd, men bolagsstyrelsen känner bolaget närmast och har ansvaret för det. Bolagsstyrelsen bör därför ha fullt ansvar för en VD-tillsättning. Vad är löpande verksamhet? Det är ett begrepp i aktiebolagslagen som måste preciseras av styrelsen i varje enskilt bolag. Normalt menar man den affärsverksamhet som kontinuerligt fortgår inom bolaget. Denna förutsätt skötas av VD på ett självständigt sätt. Styrelsen har dock obegränsat kontrollansvar och bör därför fatta de principiella besluten. Kan man entlediga en bolagsstyrelse under en mandatperiod? Varje ledamot i en bolagsstyrelse kan när som helst utan motivering entledigas av kommunfullmäktige. Här föreligger en skillnad mot nämnder. Vad är skillnaden mellan en politisk nämnd och en kommunal bolagsstyrelse? En bolagsstyrelse gör normalt inte ställningstagande av partiskiljande karaktär. Den typen av frågor skall normalt avhandlas i kommunfullmäktige, som också har rätt att utdela order till bolagen. En styrelseledamot har fullt ansvar för alla förhållanden i bolaget och ordföranden i bolagets styrelse har ett utökat ansvar för att frågor som bör avgöras av styrelsen blir framlagda och beredda.

12 Kan man undgå ansvar i en bolagsstyrelse om man är frånvarande på styrelsemötena? Nej. En styrelseledamot är skyldig att känna till bolagets verksamhet och är ansvarig både för de beslut vederbörande deltagit i, men även för beslut som det i efterhand visar sig att man borde ha fattat. Måste en styrelseledamot vara ekonom? Nej, men pga det strikta ansvaret måste man ha en grundläggande förståelse för ekonomiska kalkyler och redovisningar. Styrelsen måste för att fungera bestå av personer med olika typer av kunskap. Någon bör ha ekonomisk utbildning. Vad ska styrelsen kunna? Alla som deltar i styrelsearbete måste ha sunt förnuft. Vad som därutöver krävs är beroende av bolagets karaktär. Styrelsen måste dock ha sakkunskap för att helheten ska fungera. Styrelsen utgör ett kollektiv med gemensamt ansvar. Ett kriterium är att styrelsen måste ha förmåga att ta över VD:s uppgift om så skulle erfordras. Bolag som kraschar kännetecknas ofta av stark VD, svag styrelse och osynlig ägare. Får en bolagsstyrelse besluta vad som helst? En bolagsstyrelse är skyldig att fatta beslut om frågor som är viktiga för bolaget. Dock begränsas detta av skyldigheten att följa ägarens riktlinjer. Dessutom finns den sk. underställningsplikten. Den innebär att frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall underställas kommunfullmäktige för avgörande. Vilken typ av frågor detta är bör i förväg definieras av kommunfullmäktige i ägardirektiv el.dyl. Vem ger anslag till investeringar i bolagen? Bolagen drar normalt in sina egna pengar och får inga anslag från kommunen. Det innebär även att bolagen i princip ger anslag till sina egna investeringar. Dock gäller underställningsplikten i viktiga frågor. En bolagsstyrelse kan inte ta en affärsrisk av större dignitet utan beslut i kommunfullmäktige. Borde inte alla frågor av betydelse beslutas av kommunstyrelsen eller fullmäktige? Vitsen med att driva vissa verksamheter i bolagsform är bl.a. att beslutsvägarna blir korta och ansvaret tydligt. Om frågor skall föras upp till centrala organ i nämnvärd utsträckning förloras meningen med bolagsformen.

13 Kan ledande tjänstemän eller politiker i kommuner ringa till en bolagsstyrelse och begära att den ska fatta ett visst beslut? Det är inte förbjudet att framföra synpunkter, men en bolagsstyrelse bör vara mycket försiktig med att tillmötesgå en sådan begäran. Styrelsen har definitionsmässigt ett obegränsat ansvar och ett strikt ansvar att verka för bolagets bästa. Ägarstyrning skall i princip alltid ske skriftligt efter beslut i behörigt organ, normalt kommunfullmäktige. Ett ägarbeslut skär av bolagsstyrelsens ansvar för beslutets konsekvenser. En bolagsstyrelse bör kräva tydliga beslut vid ägarstyrning. Att ge order till en bolagsstyrelse bör således vara förenat med ett visst krångel. Verksamhet som behöver snabb politisk styrning bör inte ligga i bolag. Kan fullmäktige delegera ägaransvaret till något annat organ? Nej. Denna funktion får enligt lag ej delegeras. Hur hindrar man att bolagen säljs vid ett regimskifte? Det kan möjligen försvåras, men inte förhindras. Om vi vill ha kvar de kommunala bolagen i kommunal ägo beror detta troligen på att de driver sin verksamhet till fördel för kommunens invånare. Annars skulle det inte finnas anledning att behålla dem. Vill vi ha kvar bolagen skall vi driva dem så bra som möjligt. Då kommer invånarna att vilja behålla dem och då får vi stöd för detta i valen. Dessutom gick socialdemokratin i spetsen för demokratins införande. Det innebär att vi vill att valresultaten ska slå igenom i praktisk politik. Vi måste driva en politik som vi tror på. Det vore låg moral att hindra en majoritet från att genomföra beslut. Kan man hindra att en privat aktör vill ta över bolagen? Ja, det kan man göra. Förutsättningen för att någon ska vilja köpa är att det går att göra en vinst på affären. Vitsen för en politisk majoritet med att sälja är att man får ut ett högt värde jämfört med vad värdet är för kommunen. Om bolagen är ineffektiva eller kan organiseras så att arbetet kan ske effektivare är de attraktiva för uppköp av någon som snabbt kan rationalisera och omstrukturera. Denne kan betala mer än dagsvärdet och ändå göra vinst. Man kan även lova låga taxor en tid. På längre sikt kan man utnyttja monopolet vid prissättning. Om kommunen driver verksamheten rationellt idag och omstrukturerar kan man både minska risken för försäljning och öka medborgarnyttan om de inte säljs.

14 Varför ska kommunen driva den verksamhet som nu ligger i bolag? Privata företag skulle mycket väl kunna driva samma verksamhet som bolagen driver. Problemet är att medborgarna måste ha de nyttigheter som bolagen producerar. Det skulle lätt uppstå monopol med stigande priser som följd. Om Energiverken skulle säljas skulle fjärrvärmenätet bli privatägt. Då har abonnenterna inget alternativ till den privata monopolägaren förutom att gå över till elvärme, olja eller dyl. Är det kommunala ägandet självklart? Nej, verksamheterna skall bara ägas om detta är till långsiktig nytta för medborgarna. Vad är nyttan med de kommunala bolagen? Det kan finnas flera motiv. Att skapa en bra bostadsförsörjning, att skapa miljövänlig avfallshantering och energiproduktion, att förhindra monopol etc. Framförallt HFAB har haft en mycket stor betydelse för att skapa goda bostadsförhållanden och att öka jämlikheten i kommunen. Om vi beslutar att de kommunala bolagen skall förbli kommunala, förblir de inte det då? Förutsättningen för att det kommunala ägandet ska bestå är att kommunmedborgarna anser att det är fördelaktigt. Om det blir en allmän uppfattning att ett annat ägande är bättre kommer bolagen att avyttras. Tror vi inte det tror vi heller inte på demokratin.

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG?

FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2010-11-10 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler för skatter, förmåner etc för dig som driver ditt företag

Läs mer

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG

SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG SKA DU BYTA FIRMAN TILL AKTIEBOLAG och hur du i så fall byter på lättaste sättet Av Jan-Erik W Persson Senast uppdaterad 2012-04-03 1 FIRMA ELLER AKTIEBOLAG? Det finns stora skillnader när det gäller regler

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag

ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag en handledning ägardirektiv till allmännyttiga kommunala Bostadsaktiebolag förord Innehåll Förord 2 varför arbeta med ägardirektiv? 3 Varje kommun har ett ansvar

Läs mer

29 Bolagisering av Folktandvården. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Lotta Finstorp (M) och Östen Eriksson (KD).

29 Bolagisering av Folktandvården. Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Lotta Finstorp (M) och Östen Eriksson (KD). - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-03-09 LS-LED09-464 29 Bolagisering av Folktandvården Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls. Yrkanden Jörgen Danielsson

Läs mer

Styrelseboken. en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser

Styrelseboken. en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser Styrelseboken en vägledning för ledamöter i kommunala bolagsstyrelser RAPPORTEN KAN BESTÄLLAS FRÅN: TRYCKSAKSBESTÄLLNINGEN TFN: 020-31 32 30 FAX: 020-31 32 40 PRIS: 80 KRONOR, FRAKT OCH MOMS TILLKOMMER

Läs mer

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag

Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Så här enkelt fixar du finansiering till ditt företag Magnus Nilselid, VD SpeedLedger Se till att det blir roligare att driva företag! Jag har drivit småföretag vid två olika tillfällen och tvärtemot vad

Läs mer

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar

Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar Hans Lind Stellan Lundström Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH Stockholm 2011 Rapport 2011:1 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2013:9. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2013:9 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2011 2012 Boverket februari

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL. Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2011 LSA ABL Svensk kod UVA EFR Bolagsstyrelseledamot En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser Innehåll

Läs mer

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta

Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Utkast: 03-12-11 Nils Fagerberg Bruksgatan 4 A 748 50 Tobo 0295-34580 nils.fagerberg@home.se Tankar kring möjligheten att skapa en långsiktigt hållbar valuta Bakgrund En valuta kan aldrig vara helt värdeneutral

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut

Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Äga eller hyra verksamhetslokaler? Strategier för konsekvensbedömning och beslut Förord Under senare tid har det skett ett antal transaktioner där kommuner sålt verksamhetsfastigheter inom t ex sjukvård

Läs mer

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag

Generationsskifte. Råd och tips vid överlåtelse av företag Generationsskifte Råd och tips vid överlåtelse av företag 1 Ägarskifte eller bara ledarskifte? Ordet generationsskifte används oftast för att beteckna överlåtelse av företag från en generation av företagare

Läs mer

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR

Bolagsstyrelseledamot. En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 ABL LSA. Svensk kod UVA EFR En handbok för arbetstagarrepresentanter i bolagsstyrelser 2015 Bolagsstyrelseledamot ABL LSA Svensk kod UVA EFR PTKs medlemsförbund Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter

Läs mer

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som:

För att vårt bolag ska växa i den takt Anton hoppas på behöver han flera personer i styrelsen. Bolaget mår bra av att ha styrelseledamöter som: Bilaga 02 Styrelsens roll i vårt bolag. Vi behöver ha en styrelse. Vi måste inte ha någon annan än Anton som ordförande, men jag hoppas det finns någon som både vill och kan vara med i styrelsen. För dig

Läs mer

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd

Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Incitament för energieffektivisering i 60- och 70-talets bostadsbestånd Lovisa Högberg Hans Lind Institutionen för Fastigheter och Byggande KTH Stockholm sept 2011 Uppsats nr 4 TRITA FOB Rapport 2011:3

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning

Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Utveckling av Fastighetsföretagande i Offentlig Värdets tre skeden Kapitalvärden i offentlig fastighetsförvaltning Kapitalvärden Svenska Kommunförbundet 1999 Adress: 118 82 Stockholm. Tfn 08-772 41 00

Läs mer

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet

D-UPPSATS. Sänkning av aktiekapitalet D-UPPSATS 2009:062 Sänkning av aktiekapitalet - vad blir effekten Sara Silverhall Luleå tekniska universitet D-uppsats Rättsvetenskap Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap Avdelningen

Läs mer

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag

Sälja företaget. Råd och tips vid ägarväxling i företag Sälja företaget Råd och tips vid ägarväxling i företag 1 Förbered ägarskiftet För att lyckas med en ägarväxling krävs det oftast gott om tid. Tid till att ta reda på vad man vill, tid till att planera

Läs mer

Priser, investeringar och incitament för att begränsa konkurrensen

Priser, investeringar och incitament för att begränsa konkurrensen KAPITEL 4 Priser, investeringar och incitament för att begränsa konkurrensen DET OFFENTLIGA ÄGANDET är betydande på den svenska energimarknaden. Ett stort antal kommunala energibolag producerar, distribuerar

Läs mer

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag hur ett affärsmässigt bostadsföretag agerar En kommentar från SABO sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 inledning 6 affärsmässighet i allmänhet 7 Bostadsbolagen arbetar

Läs mer

Utköpsproblematik i små aktiebolag

Utköpsproblematik i små aktiebolag Utköpsproblematik i små aktiebolag Vilka är de centrala problemen och vad kan göras för att begränsa dessa? Juridiska institutionen Juristutbildningen 2011 Tillämpade studier 30 hp Författare: Gustaf Larsson

Läs mer

Det är kapitalet, dumbom!

Det är kapitalet, dumbom! S Det är kapitalet, dumbom! Stefan Karlsson 2008-04-23 W NW SW NE SE EMUNKHAMMAR ADVISORY Ideas and initiatives for progress and prosperity Innehållsförteckning Förord 2 1. Vad är pengar? 4 2. Vad är investeringar?

Läs mer

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens

Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG. De allmännyttiga bostadsföretagens Rapport 2014:6 REGERINGSUPPDRAG De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013 De allmännyttiga bostadsföretagens utveckling och roll på bostadsmarknaden 2012 2013

Läs mer

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning

Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Bilaga 1 Utvärdering av ALMIs effektmätning Riksrevisionen har låtit analysera det datamaterial som används i Almis effektmätningar år 2002 respektive år 2005. Analysen består av samtliga finansierings-

Läs mer

Mariehamns stad. Bildande av en affärskoncern. Förstudie 28.4.2014

Mariehamns stad. Bildande av en affärskoncern. Förstudie 28.4.2014 Mariehamns stad Bildande av en affärskoncern Förstudie 28.4.2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 1. Bakgrund och syfte 4 2. Nulägesanalys 6 3. Koncernbolag och övriga bolag 9 4. Resultatutjämning mellan

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer