Aktiebolag, kommuner och koncerner

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aktiebolag, kommuner och koncerner"

Transkript

1 Aktiebolag, kommuner och koncerner Frågor och svar om hur det hela fungerar applicerat på Halmstads kommun

2 Varför har detta skrivits? Ett samhälle med generell välfärd i kombination med visionen att demokratin skall prägla samhällslivets alla områden skulle kunna vara en sammanfattning av kärnan i den demokratiska socialismen. Man kan i arbetarrörelsens historia spåra en nyttotradition och en frihetstradition. Ibland har dessa satts i motsats till varandra, men en mer korrekt betraktelse visar att de betingar varandra. I ett samhälle utan välfärd frodas inte tolerans och i ett samhälle utan demokrati finns ingen effektiv produktionsapparat som skapar en bra fördelad välfärd. I vårt samhälle med en hög grad av välfärd måste arbetarrörelsen satsa på frihetstraditionen för att välfärden ska kunna bevaras. Demokratin måste utvecklas på det ekonomiska området och folkets delaktighet i företagandet måste öka både i rollen som producent och i rollen som konsument. Kampen för en samhällsordning präglad av socialistiska värderingar måste alltid vara kollektiv. Det finns inget historiskt exempel där en liten klick byggt upp ett välfärdssamhälle. Det måste därför vara många som driver det politiska arbetet. En del i den ekonomiska demokratin är att kommuner är ägare till verksamheter som producerar varor och tjänster som är viktiga för medborgarna, men säljs med full kostnadstäckning eller med överskott och där dessa verksamheter i och för sig skulle kunna drivas av privata aktörer. När det kommunala företagandet i Halmstad nu är under förändring är det viktigt att många socialdemokrater är väl insatta i dessa frågeställningar och aktiva i förändringsprocesserna. Det är detta som är basen för att skapa ett gott resultat, både i aktuella förändringar och i framtiden. Finns inte ett grundläggande engagemang för de kommunala bolagen kommer de inte att bestå som kommunala bolag. Som underlag för skriften har i hög utsträckning använts Styrelseboken en handbok utgiven av Kommunförbundet. Anki Lind, Alve Karlsson m.fl. har lämnat goda och kritiska synpunkter. Mats Lundkvist

3 Ekonomi Är de kommunala bolagen rika? Måttet på rikedom kan vara bolagens egna kapital eller bolagens soliditet. Renhållningsbolagets egna kapital är korrigerat ungefär 80 miljoner kronor, Energiverkskoncernen 175 miljoner kr och HFAB:s 800 milj kr. Det motsvarar kr per Halmstadbo. Soliditeten i Renhållningsbolaget ligger på 13% (korrigerat) och i Energibolaget ligger den på cirka 14%. Det är mycket lågt jämfört med genomsnittliga företag. HFAB:s soliditet (och egna kapital) är beroende av hur man värderar bostadshusen. De är bokförda under marknadsvärdet. Man kan dock säga att förslaget att sälja hus för att kunna bygga nya är ett tecken på att bolaget har för låg soliditet. De kommunala bolagen skulle alltså behöva vara rikare för att uthålligt utföra och utveckla sina tjänster. Vad är soliditet? Soliditet är ett mått på ett bolags förmåga att fullgöra sina förpliktelser. Det är en viktig del i kreditvärdigheten. När man räknar ut soliditeten lägger man ihop alla tillgångar i bolaget. Då får man det totala kapitalet. Därefter drar man av alla skulder och får det egna kapitalet. Eget kapital dividerat med totalt kapital är i princip soliditeten. Vad är likviditet? Betalningsberedskap. Är man likvid har man pengar i kassan och kan betala utgifter som uppkommer. Detta har inget med soliditet eller kreditvärdighet att göra. Man kan ha god likviditet med lånade pengar. Kan bolag dra av momsen? Om den verksamhet bolaget bedriver är momspliktig får man dra av ingående moms. Man betalar in moms på mervärdet, dvs skillnaden mellan moms på det man köper och moms på det man säljer. Det skulle gälla även om man drev samma verksamhet i förvaltningsform. Har vi för höga hyror om HFAB går med vinst? Man kan säga att alla normala företag måste gå med vinst för att kunna överleva. Detta för att kunna utveckla sin verksamhet och vara en trygg part. Samtidigt måste vi räkna med att vi har en viss inflation. Om vi har ett totalt kapital om 1 miljard och en inflation om 2% krävs en vinst efter skatt på 20 miljoner kronor per år (före skatt c:a 28 milj) om det reella värdet inte ska sjunka. Om HFAB sett över en längre period

4 inte skulle ha en vinst som minst kompenserar för inflationen skulle detta i klartext innebära att fastighetsbeståndets status är på nedgång. Är det rätt att göra vinster? Utan vinster kan inte verksamheten drivas på någon längre sikt. Frågan om vinst är också en fråga om huruvida man gjort vinsten på någon annans bekostnad. Vinsterna idag uppkommer ur verksamheter som skapar nytta. Ett av bolagen gör dessutom all sin vinst på verksamhet som drivs åt andra än kommunens invånare, exempelvis omhändertagande av norska sopor. Vad är skillnaden mellan vinst och aktieutdelning? Vinsten är det överskott man har när alla kostnader är betalda och ev bokslutsdispositioner är gjorda. Aktieutdelningen får tas ur vinsten. Resten stannar kvar i företaget. Bokslutsdispositioner innebär att man utnyttjar tillåtna möjligheter att i viss utsträckning jämna ut goda och dåliga år. Är man en dålig socialist om man driver bolag affärsmässigt? Affärsmässighet är att skapa ömsesidig nytta. En uppgörelse är inte affärsmässig om inte båda parter har tjänat något. Det handlar om att ta fram lösningar som är till nytta för samhällsmedborgarna och ta betalt för dessa. Bolagsformen underlättar affärsmässighet genom de korta beslutsvägarna. Vad är avskrivningar? När man gjort en investering har man visserligen betalat ut pengarna den kostat, men skattelagstiftningen godtar inte att man betraktar det som en avdragsgill kostnad samma år. Investeringen är en tillgång som ska ge årliga intäkter. Man får därför reducera värdet med en andel varje år. Då minskar det bokförda värdet och avskrivningen blir kostnad respektive år. Hur snabbt man skriver av beror på vad investeringen består av. Planenliga avskrivningar utgår från en tänkt ekonomisk livslängd på investeringen. Man får dock enligt bokföringslagen aldrig bokföra en tillgång över det verkliga värdet.

5 Är bokslutsdispositioner fusk? Oftast tillåter skattelagstiftningen en snabbare avskrivning än den planenliga. Det innebär att om man får en hög vinst ett år kan man skriva av lite mer och om man gör ett dåligt år kan man plocka tillbaka den extra avskrivningen. Summan av de extra avskrivningarna kallas dold reserv. Denna är obeskattad, men kan inte delas ut utan att först beskattas som vinst. Bokslutsdispositioner används för att skapa ekonomisk trygghet och utjämna vinster och skatter över åren. Blir bolagens vinster skattefria om man bildar en kommunkoncern? Nej, detta kräver i så fall fler åtgärder. Att bilda en koncern är som att lägga alla de berörda bolagen i samma låda. Det är vinsten i lådan som helhet som beskattas om man sköter bokföringen klokt. Det finns tre sätt att göra vinsterna skattefria: Att använda möjligheter till överavskrivningar i ett bolag med vinster från ett annat. Att något bolag i koncernen går med förlust. Att en skuld skapas till ägaren. Så länge ränta och amorteringar betalas till ägaren utgår ingen skatt på dessa överföringar. (Denna metod kan dock på samma sätt tillämpas på varje bolag för sig.) Hur skapar man en skuld till ägaren som ger skattefri vinstöverföring? Låt oss säga att ett kommunalt bolag (A) är värt 1 miljard kronor. (Det kan lika gärna vara en del av en förvaltning) Kommunen startar en nytt bolag (B) och sätter in 100 miljoner i detta. Då har kommunen aktier som är värda 100 miljoner. B köper aktierna i A av kommunen för 1 miljard och betalar 100 miljoner kontant. Resten lånar man av kommunen. Bolag A påverkas inte mer än att man fått en ny ägare. Bolaget B har inga pengar, men är skyldig kommunen 900 miljoner kronor och äger aktier värda en miljard. Kommunen har sina pengar kvar, men har aktier i B värda en miljard. A gör en vinst nästa år på låt oss säga 45 miljoner. Detta skickas som koncernbidrag till B, vilket blir skattefritt i A. B har nu fått en intäkt på 45 miljoner kronor, men skall samtidigt betala låt oss säga 5% ränta på de 900 milj man lånat av kommunen. Det blir en kostnad på 45 milj. Då går B jämnt ihop och får ingen beskattningsbar vinst. Vinsten i A har då överförts skattefritt till kommunen. Samtidigt har dock hela vinsten i A lämnat bolaget. Detta får kompenseras med ägartillskott från kommunen via B. ägartillskottet behöver inte vara knutet till någon investering el dyl. Denna metod måste användas för överföring av vinster från bolagen till ägaren oavsett man har koncernbolag eller ej om vinsterna ej skall beskattas.

6 Kan man göra bolagsvinster skattefria på fler sätt om man har en koncern? Det finns 2 sätt till om man har en koncern. Det ena är om ett bolag har stora avskrivningsmöjligheter som inte kan utnyttjas och ett annat bolag har vinster som man inte kan skriva av. Då kan koncernbidrag överföras till det bolag som kan skriva av. Pengarna kommer dock inte till ägarens kassa, utan flyttas bara bolagen emellan. Det andra är om bolag i koncernen går med förlust. Då kan man kvitta vinster mot förluster mellan bolagen. Dock måste man tänka på att bolagsskatten inte är mer än 28% av vinsten. De 72 procenten får man netto betala under alla omständigheter. Skulle vinsten kunna överföras skattefritt till ägaren enligt modellen ovan får man betala 100% av förlusterna. Vad är det som avgör till vilken ränta man får låna pengar? Det avgörs av de parter som avtalar om lånet. I förhandlingen påverkas utfallet att säkerheter, soliditet, aktiekapital och framtidsutsikter. Behöver man koncernbolag för att eliminera skatt? Nej, egentligen inte. Av de metoder som redovisats är det bara en som förutsätter koncernförhållande. Det är när vinst i ett bolag kvittas mot avskrivningsmöjligheter i ett annat. Kan man driva en förlustbringande flygplats gratis om den ligger i en koncern? Nej, av två skäl går inte detta. Det ena är att bolagsskatten är 28%. Man skulle därmed kunna ta ut 72% av beloppet som aktieutdelning direkt till kommunkassan utan att vidta andra åtgärder. I praktiken kan man dessutom arrangera bolagen så att skatten blir noll. Förlusterna i en flygplats eller något annat bolag måste därför betalas av medborgarna på ett eller annat sätt till sista kronan. Frågan om en förlustbringande flygplats eller ej måste därför primärt behandlas för sig. Denna del påverkar inte frågan om koncern. Frågan kunde varit annorlunda om något bolag hade gett stora vinster som hade varit svåra att använda utan att medföra skatt. Alla kommunala bolag i Halmstad behöver stärka sin soliditet.

7 Är det omoraliskt att undvika skatt på kommunala bolagsvinster? All kommunal verksamhet kan i princip drivas i förvaltningsform och faller då utanför bolagsbeskattning. Kommuner väljer dock oftast att driva vissa verksamheter i bolagsform. Detta får som bieffekt att en i grunden skattefri verksamhet drabbas av beskattning. Lagstiftaren har inte skapat en lösning för denna bieffekt, men syftet med bolagsbeskattning är knappast att ta ut skatt av överskott i verksamheter som drivs i allmännyttigt syfte. Varför betalar bolagen skatt idag? Det beror på olika saker, men i huvudsak 2. Den ena är att vissa bolag har större vinst än vad som kan skrivas av genom bokslutsdispositioner. Bl.a. gällde detta Renhållningsbolaget fram till Den gamla pannanläggningen var nästan helt avskriven och den nya var inte övertagen. För HFAB gäller relativt strikta avskrivningsregler då tillgångarna till övervägande delen utgörs av fastigheter. Den andra är att kommunen kräver aktieutdelning. Endast beskattade vinster kan delas ut. Det innebär att överskott som skulle kunna stanna kvar i bolaget obeskattade måste redovisas som vinst, vilket medför beskattning. Detta gäller bl.a. Energiverken. Vad är skillnaden mellan vinst och aktieutdelning? Aktieutdelning är den delen av vinsten som betalas ut av bolaget till ägaren. Resten av vinsten stannar kvar i bolaget. Kan man inte driva bolagen på samma sätt, men ändå vara förvaltning och på så sätt bli skattefria? Man skulle kunna skapa exakt samma förhållanden inom ramen för en förvaltning. Detta skulle kunna ske genom en sluten redovisning och särskilda regler för verksamheten. Aktiebolagsformen skulle kunna plagieras. Problemet blir att man måste uppfinna hjulet på nytt. Det medför juridiska problem att hela vägen göra det likt då regelverken måste byggas upp på nytt med kommunallagen istället för aktiebolagslagen som grund. Fördelen med aktiebolagsformen är att den redan finns, är väl beprövad i alla avseenden och att de parter man gör affärsuppgörelser med vet precis vad som gäller. Det finns väl utvecklad praxis, utbildning osv.

8 Är det skillnad på att ta in pengar via skatt eller på energiverken? Energiverken har monopol på alla verksamheter utom handel med elenergi. Det gör att bolagets vinst i princip kan regleras med hjälp av taxor. Om bolaget ska betala höga räntor på lån till kommunen eller ge hög aktieutdelning kan detta direkt finansieras med avgiftshöjningar. Det påverkar således fördelningen mellan skattekollektivet och kollektiven av taxebetalare. Skattekollektivet finns fördelat över hela kommunen. Taxekollektiven finns där Energiverkens kabelnät finns och där man abonnerar på fjärrvärme. Detta är huvudsakligen i centralorten och framförallt i flerbostadshus. Vinstöverföringar från Energiverken till skattekollektivet minskar därför jämlikheten i Halmstad. Utöver detta blir fjärrvärmen dyrare kontra andra bränslen om medel skall överföras till skattekollektivet. Detta bromsar övergången till fjärrvärme och är således negativt ur miljösynpunkt.

9 Organisation Hur många anställda har ett koncernbolag? Det behöver inte ha en enda anställd. Är de kommunala bolagen publika bolag? Det finns 2 typer av aktiebolag; publika och privata. För publika bolag gäller hårdare regler på bl.a. informationshantering. Detta för att investerare skall ha lika villkor. Bolag som finns på börsens listor måste därför vara registrerade som publika. Samtliga kommunala bolag är privata enligt definitionen. Ett privat aktiebolag behöver inte ha VD. Att inte ha VD skulle dock medföra krångel i flera avseenden. Vilken roll har oppositionen i en bolagsstyrelse? Vad gör vice ordföranden? Oppositionspolitiken skall inte bedrivas i en bolagsstyrelse. Styrelsen som helhet skall arbeta på sätt som ägaren har bestämt. Alla styrelseledamöter skall ha lika information och enligt aktiebolagslagen är det endast ordföranden som har en avvikande funktion i förhållande till övriga ledamöter. Att en vice ordförande finns utsedd innebär att det på förhand är klart vem som leder styrelsemöten i ordförandens frånvaro. I praktiken torde det dock vara så att vice ordföranden tillsätts för att ge oppositionen möjlighet att få tid och ersättning för att få insyn i verksamheterna. Vad är skillnaden mellan ett bolag och en kommunal förvaltning? Ett bolag kan inte utöva myndighetsansvar. Ett bolag är även en egen juridisk person med ansvarsförhållanden som är helt skilda från den kommunala förvaltningen. Bolag förutsätts vara bildade i syfte att fullfölja en specifik uppgift som kan fullgöras på självständigt sätt. I bolag kan beslutsvägarna hållas korta. Man tjänar normalt själva in de pengar som behövs för att driva verksamheten och bolagens ekonomi ingår inte i den kommunala budgetprocessen. Vem äger de kommunala bolagen formellt? Kommunfullmäktige är definitionsmässigt ägare till de kommunala bolagen. Egentligen kommunfullmäktiges majoritet. Bolagens styrelser måste driva verksamheten i bolagen i enlighet med de majoritetsbeslut som fattas i fullmäktige. Fullmäktige utfärdar bolagsordningar och ägardirektiv.

10 Är bolagen rätt organiserade? Nej, bolagen i Halmstad är uppbyggda på ett sätt som gör att man i vissa fall gör likartade saker i flera bolag. Det finns även bolag som driver verksamheter som ligger nära kommunala förvaltningars. Det går således att organisera verksamheterna så att effektivitetsvinster görs. Varför har man inte fjärrkyla i Halmstad, det är väl miljövänligare än eldrivna kylaggregat? Det finns redan. En fjärrkylcentral ligger vid Pilefeltsgatan. Kylan skapas av överbliven värme från avfallsförbränningen som annars skulle fått kylas bort.

11 Styrning Om vi inför koncernbolag, bör inte detta fatta beslut om strategi och framtid i dotterbolagen och utse VD i dessa? Svaret på frågan är definitionen av en bolagsstyrelses uppgift. Denna har 2 huvuduppgifter. En är att fatta beslut om bolagets framtida inriktning och strategier för att nå uppsatta mål. Den andra är att kontrollera den löpande förvaltningen (som ligger under VD:s ansvar), samt tillsätta och entlediga VD. Om koncernstyrelsen vill ha en detaljstyrande roll i ett dotterbolag kan detta lösas på ett enkelt och smidigt sätt genom att koncernstyrelsen utgör styrelse i dotterbolaget. Varför måste en bolagsstyrelse tillsätta och entlediga VD? En VD driver alltid den löpande förvaltningen. Det innebär långtgående befogenheter. Samtidigt har en bolagsstyrelse det totala ansvaret för bolaget. Detta innebär att styrelsen måste ha rätten att entlediga VD med omedelbar verkan om så skulle vara påkallat. Detta bör inte förutsätta beslut i annat organ först. Vid tillsättning av VD finns normalt tid för samråd, men bolagsstyrelsen känner bolaget närmast och har ansvaret för det. Bolagsstyrelsen bör därför ha fullt ansvar för en VD-tillsättning. Vad är löpande verksamhet? Det är ett begrepp i aktiebolagslagen som måste preciseras av styrelsen i varje enskilt bolag. Normalt menar man den affärsverksamhet som kontinuerligt fortgår inom bolaget. Denna förutsätt skötas av VD på ett självständigt sätt. Styrelsen har dock obegränsat kontrollansvar och bör därför fatta de principiella besluten. Kan man entlediga en bolagsstyrelse under en mandatperiod? Varje ledamot i en bolagsstyrelse kan när som helst utan motivering entledigas av kommunfullmäktige. Här föreligger en skillnad mot nämnder. Vad är skillnaden mellan en politisk nämnd och en kommunal bolagsstyrelse? En bolagsstyrelse gör normalt inte ställningstagande av partiskiljande karaktär. Den typen av frågor skall normalt avhandlas i kommunfullmäktige, som också har rätt att utdela order till bolagen. En styrelseledamot har fullt ansvar för alla förhållanden i bolaget och ordföranden i bolagets styrelse har ett utökat ansvar för att frågor som bör avgöras av styrelsen blir framlagda och beredda.

12 Kan man undgå ansvar i en bolagsstyrelse om man är frånvarande på styrelsemötena? Nej. En styrelseledamot är skyldig att känna till bolagets verksamhet och är ansvarig både för de beslut vederbörande deltagit i, men även för beslut som det i efterhand visar sig att man borde ha fattat. Måste en styrelseledamot vara ekonom? Nej, men pga det strikta ansvaret måste man ha en grundläggande förståelse för ekonomiska kalkyler och redovisningar. Styrelsen måste för att fungera bestå av personer med olika typer av kunskap. Någon bör ha ekonomisk utbildning. Vad ska styrelsen kunna? Alla som deltar i styrelsearbete måste ha sunt förnuft. Vad som därutöver krävs är beroende av bolagets karaktär. Styrelsen måste dock ha sakkunskap för att helheten ska fungera. Styrelsen utgör ett kollektiv med gemensamt ansvar. Ett kriterium är att styrelsen måste ha förmåga att ta över VD:s uppgift om så skulle erfordras. Bolag som kraschar kännetecknas ofta av stark VD, svag styrelse och osynlig ägare. Får en bolagsstyrelse besluta vad som helst? En bolagsstyrelse är skyldig att fatta beslut om frågor som är viktiga för bolaget. Dock begränsas detta av skyldigheten att följa ägarens riktlinjer. Dessutom finns den sk. underställningsplikten. Den innebär att frågor av principiell betydelse eller av större vikt skall underställas kommunfullmäktige för avgörande. Vilken typ av frågor detta är bör i förväg definieras av kommunfullmäktige i ägardirektiv el.dyl. Vem ger anslag till investeringar i bolagen? Bolagen drar normalt in sina egna pengar och får inga anslag från kommunen. Det innebär även att bolagen i princip ger anslag till sina egna investeringar. Dock gäller underställningsplikten i viktiga frågor. En bolagsstyrelse kan inte ta en affärsrisk av större dignitet utan beslut i kommunfullmäktige. Borde inte alla frågor av betydelse beslutas av kommunstyrelsen eller fullmäktige? Vitsen med att driva vissa verksamheter i bolagsform är bl.a. att beslutsvägarna blir korta och ansvaret tydligt. Om frågor skall föras upp till centrala organ i nämnvärd utsträckning förloras meningen med bolagsformen.

13 Kan ledande tjänstemän eller politiker i kommuner ringa till en bolagsstyrelse och begära att den ska fatta ett visst beslut? Det är inte förbjudet att framföra synpunkter, men en bolagsstyrelse bör vara mycket försiktig med att tillmötesgå en sådan begäran. Styrelsen har definitionsmässigt ett obegränsat ansvar och ett strikt ansvar att verka för bolagets bästa. Ägarstyrning skall i princip alltid ske skriftligt efter beslut i behörigt organ, normalt kommunfullmäktige. Ett ägarbeslut skär av bolagsstyrelsens ansvar för beslutets konsekvenser. En bolagsstyrelse bör kräva tydliga beslut vid ägarstyrning. Att ge order till en bolagsstyrelse bör således vara förenat med ett visst krångel. Verksamhet som behöver snabb politisk styrning bör inte ligga i bolag. Kan fullmäktige delegera ägaransvaret till något annat organ? Nej. Denna funktion får enligt lag ej delegeras. Hur hindrar man att bolagen säljs vid ett regimskifte? Det kan möjligen försvåras, men inte förhindras. Om vi vill ha kvar de kommunala bolagen i kommunal ägo beror detta troligen på att de driver sin verksamhet till fördel för kommunens invånare. Annars skulle det inte finnas anledning att behålla dem. Vill vi ha kvar bolagen skall vi driva dem så bra som möjligt. Då kommer invånarna att vilja behålla dem och då får vi stöd för detta i valen. Dessutom gick socialdemokratin i spetsen för demokratins införande. Det innebär att vi vill att valresultaten ska slå igenom i praktisk politik. Vi måste driva en politik som vi tror på. Det vore låg moral att hindra en majoritet från att genomföra beslut. Kan man hindra att en privat aktör vill ta över bolagen? Ja, det kan man göra. Förutsättningen för att någon ska vilja köpa är att det går att göra en vinst på affären. Vitsen för en politisk majoritet med att sälja är att man får ut ett högt värde jämfört med vad värdet är för kommunen. Om bolagen är ineffektiva eller kan organiseras så att arbetet kan ske effektivare är de attraktiva för uppköp av någon som snabbt kan rationalisera och omstrukturera. Denne kan betala mer än dagsvärdet och ändå göra vinst. Man kan även lova låga taxor en tid. På längre sikt kan man utnyttja monopolet vid prissättning. Om kommunen driver verksamheten rationellt idag och omstrukturerar kan man både minska risken för försäljning och öka medborgarnyttan om de inte säljs.

14 Varför ska kommunen driva den verksamhet som nu ligger i bolag? Privata företag skulle mycket väl kunna driva samma verksamhet som bolagen driver. Problemet är att medborgarna måste ha de nyttigheter som bolagen producerar. Det skulle lätt uppstå monopol med stigande priser som följd. Om Energiverken skulle säljas skulle fjärrvärmenätet bli privatägt. Då har abonnenterna inget alternativ till den privata monopolägaren förutom att gå över till elvärme, olja eller dyl. Är det kommunala ägandet självklart? Nej, verksamheterna skall bara ägas om detta är till långsiktig nytta för medborgarna. Vad är nyttan med de kommunala bolagen? Det kan finnas flera motiv. Att skapa en bra bostadsförsörjning, att skapa miljövänlig avfallshantering och energiproduktion, att förhindra monopol etc. Framförallt HFAB har haft en mycket stor betydelse för att skapa goda bostadsförhållanden och att öka jämlikheten i kommunen. Om vi beslutar att de kommunala bolagen skall förbli kommunala, förblir de inte det då? Förutsättningen för att det kommunala ägandet ska bestå är att kommunmedborgarna anser att det är fördelaktigt. Om det blir en allmän uppfattning att ett annat ägande är bättre kommer bolagen att avyttras. Tror vi inte det tror vi heller inte på demokratin.

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll.

Markus Lund (S) utses att utöver ordföranden justera dagens protokoll. 1 (5) Protokoll nr 6 fört vid extra sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 18 november 2013, klockan 08.00-08.55 ande: Övriga närvarande: Peter Lilja, ordförande (M) Kaj Göransson (S) Christina

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum 2014-09-18 Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2014 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-11-24, 196 Dokumentnamn: Ägarpolicy för kommunägda bolag Ärendebeteckning: Kst/2014:452, Ägarpolicy

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB Innehållsförteckning 1. Bolaget som organ för kommunal verksamhet... 3 2. Kommunens direktivrätt... 3 5. Grundläggande principer för bolagets verksamhet... 3 6. Likställighetsprinciperna...

Läs mer

Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag

Kommunens möjlighet och skyldighet att styra sina bolag 2015-09-03 15/107 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Kommunala bolagsstyrelser Lekmannarevisorer Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges presidium Kommunrevisionen

Läs mer

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94

Storumans kommun. Ägarpolicy för. Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Storumans kommun Ägarpolicy för Storumans kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-09-24 94 Ägarpolicy för Storumans kommun Allmänt 1. Inledning Delar av Storuman kommuns verksamhet bedrivs i aktiebolagsform.

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag

Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Företagspolicy för Ulricehamns kommun och dess bolag 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform.

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolaget som en del av den kommunala organisationen... 2 2. Föremålet

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr A 14:7 Kf 103/2014 Dnr Ks/K 2001.10441 REGLEMENTE FÖR TOMELILLA KOMMUN OCH DESS HELÄGDA FÖRETAG Antagen av kommunfullmäktige den 18 juni 2014, Kf 103. 1.

Läs mer

1(8) Företagspolicy. Styrdokument

1(8) Företagspolicy. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 140 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(8) Innehållsförteckning 1 Inledning...4 2 Policy & ägardirektiv

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Ägarpolicy för de kommunala bolagen

Ägarpolicy för de kommunala bolagen Ägarpolicy för de kommunala bolagen 1 Bakgrund Kommunallagen ställer krav på kommunalt inflytande och kontroll över all kommunal verksamhet, även den som ägs och bedrivs i bolagsform. De kommunalt ägda

Läs mer

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43

Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för Kumla Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige den 17 december 2001, 84 Antagen av kommunfullmäktige den 11 april 2011, 43 Ägardirektiv för verksamheten i Kumla Bostäder AB, nedan kallat

Läs mer

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag

Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag Ägardirektivet är fastställt av Ljusdals kommun i kommunfullmäktige 2015-10-26, 210 och bekräftade vid extra bolagsstämma. 1 Generella förutsättningar

Läs mer

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag

Ägarpolicy. Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Sammanställning av principer om fördelning av ansvar och befogenheter för Linköpings kommuns ägande av företag Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige Status: Antaget 2015-02-24, 47 Giltighetstid:

Läs mer

KOMMUNAL BOLAGSSTYRNINGI

KOMMUNAL BOLAGSSTYRNINGI Inbjudan till KOMMUNAL BOLAGSSTYRNINGI Inkl. kommunens förstärkta uppsiktsplikt och tuffare krav på bolagsordningen! TID 7 september 2015 09.00-15.00 Kaffe 08.30 PLATS Hotell Gustaf Fröding, Karlstad OBS!

Läs mer

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun

Bolagspolicy för Oskarshamns kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-02-10 21 Gäller från och med 2014-02-10 Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten som

Läs mer

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB

p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB p.2014.1212 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Stadshus AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB

Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Bolagsordning för Tjörns Kommunala Förvaltnings AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (TFAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Kommunala

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB

Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.07) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 91 Antagen av

Läs mer

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB

Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB FÖRFATTNING 2.5.1 Antagen av kf 90/11 och av bolagsstämman 2011-05-04 Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för Staffanstorps Centrum AB Ägardirektiv för verksamheten i Staffanstorps Centrum

Läs mer

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag.

Kommunallagen ställer tre krav för att kommunen ska få överlämna ansvaret för en kommunal verksamhet till ett bolag. FÖRETAGSPOLICY B:2 1 Bakgrund Kommunallagen ger kommunerna möjlighet att överlämna vården av en kommunal angelägenhet till aktiebolag, ekonomisk förening, ideell förening eller stiftelse. (Kl 3 kap 16)

Läs mer

Katrineholms kommuns författningssamling

Katrineholms kommuns författningssamling Kommunstyrelsens handling nr 22/2007 Katrineholms kommuns författningssamling Ägardirektiv för Katrineholms Fastighets AB Nr 5.07 Ägardirektiv för verksamheten i Katrineholms Fastighets AB nedan kallat

Läs mer

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag

Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningskontoret Gäller från: 27 april 2006 Antagen: KF 86/2006. FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR RONNEBY KOMMUN Ersätter tidigare gällande företagspolicy KF 162/1996 och ägardirektiv för under

Läs mer

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24

Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 Gemensamma ägardirektiv för bolag ägda av Lysekils kommun Dnr: LKS 2014-477, antagen av kommunfullmäktige 2014-11-27, 24 1. Inledning - ägaridé Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga

Läs mer

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116

ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 ÄGARPOLICY FÖR NORRKÖPINGS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 1999-06-17, 116 Bakgrund och syfte Kommunen bedriver verksamhet i såväl nämnd- som bolagsform. Inom kommunen skall en helhets- och samsyn

Läs mer

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag

2013-12-10 Ks 213/2013. Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag 2013-12-10 Ks 213/2013 Bolagspolicy ägarroll och ägarstyrning för kommunens bolag Innehållsförteckning 1. Syfte... 3 2. Tillämpningsområde... 3 3. Ägarroll... 3 3.1 Kommunfullmäktige...3 3.2 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder

Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder 2013-05-15 Rev. 2013-05-27 Regler och ansvar Inledning Ägardirektiv för AB Ekerö Bostäder Kommunen äger AB Ekerö Bostäder för att förverkliga kommunala ändamål. Verksamheten syftar ytterst till att skapa

Läs mer

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1

ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 ASSOCIATIONSRÄTT I OCH II 2013-10-09 1 VAD ÄR ETT BOLAG? En (i) sammanslutning av fysiska personer med ett (ii) gemensamt syfte Det gemensamma syftet bestäms i avtal Bolaget kan vara juridisk person med

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB

Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Kommunföretag AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

Företagspolicy för Gislaveds kommun

Företagspolicy för Gislaveds kommun Företagspolicy för Gislaveds kommun 2016-11-02 1. Bakgrund De hel- och delägda kommunala företagen är en del av den samlade kommunala organisationen. Gislaveds kommuns framtidsvision och kommunövergripande

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping

Förvaltningsrätten i Linköping. 581 04 Linköping Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-03-20 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Överklagande av Västerviks kommunfullmäktiges beslut 2014-02-24, 16, avseende ägardirektiv

Läs mer

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag.

Kommunstyrelsens granskningsrätt och bolagets informationsskyldighet omfattar ej handling eller förhållande, för vilket gäller sekretess enligt lag. Sida 1 av 5 Ägardirektiv För verksamheten i Invest in Landskrona AB nedan kallad bolaget, antaget av kommunfullmäktige i Landskrona stad 2014-03-31 50 fastställda av bolagsstämma den 2014-04-24. Bolaget

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-013 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco BÅSTADS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB)

Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Energi AB (VEAB) Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Växjö Energi AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö

Läs mer

Kontrollbalansräkning

Kontrollbalansräkning När det finns anledning för styrelsen att misstänka att det egna kapitalet är mindre än hälften av bolagets registrerade aktiekapital, måste en kontrollbalansräkning upprättas. Man brukar tala om att aktiekapitalet

Läs mer

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN

GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB PRINCIPER FÖR STYRNING AV BOLAGEN 2016-12-01 1 (6) GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR SAMTLIGA KOMMUNÄGDA BOLAG I KONCERNEN VELLINGE KONCERN AB Detta ägardirektiv fastställdes av kommunfullmäktige i Vellinge kommun den 28 september 2016 131. Bolagen

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB

Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Bolagsordning för Tjörns Måltids AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2016-02-25 (KF 27) Bolagsstämma 2016-04-14 (TMÅAB 9) Tjörn Möjligheternas ö 1 Bolagets firma Bolagets firma är Tjörns Måltids AB

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag

Ägarpolicy för kommunägda bolag Datum Ägarpolicy för kommunägda bolag Kommunfullmäktige 2016-12-19 Antagen av: Kommunfullmäktige 258 Dokumentägare: Kommundirektör Ersätter dokument: 24 november 2014 196 Relaterade dokument Ägardirektiv

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB

Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Styrande dokument Senast ändrad 2012-02-03 Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Kommunföretag AB Fastställd/Upprättad

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län.

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Styrelsen skall ha sitt säte i Uddevalla kommun i Västra Götalands län. Blad 1 BOLAGSORDNING OCH ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB Godkänd av kommunfullmäktige den 12 januari 1993, 4 med ändringar den 12 september 1995, 169, den 9 februari 1999, 9, den 8 november 2006,

Läs mer

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB

p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB p.2014.1209 2014-04-11 Dnr. 2014/149 Bolagsordning för Lindesbergsbostäder AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG

BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG BOLAGSORDNING FÖR AB EIDAR, TROLLHÄTTANS BOSTADS- BOLAG Bolagets firma 1 Bolagets firma är AB Eidar, Trollhättans. Verksamhetens föremål 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Diarenummer: 0096/16 Handläggare: Håkan Spjuth Tel: 031-368 54 60 E-post: hakan.spjuth@gshab.goteborg.se Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016 Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur:

L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: L.9 Eget kapital, Obeskattade reserver och Skatt Litteratur: FARs samlingsvolym Jonäll och Lumsden: Kap 4 sid 63 73, Kap 5 sid 84-87 Bergevärn mfl.: Övningar 4.1 4.11, 5.6 5.12 Inkomstskattelag (IL) kap

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

Ägardirektiv AB Sjöbohem

Ägardirektiv AB Sjöbohem Datum Vår referens 1(6) Ägardirektiv AB hem Detta ägardirektiv avser AB hem, (556650-0665), (nedan kallat bolaget) och gäller tillsammans med kommuns företagspolicy. Ägardirektivet har fastställts på bolagsstämma

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 83 Den 2013-12-16 Kommunfullmäktige 2013-12-16 14 Kommunstyrelsen 2013-12-10 16 Teknik- och fritidsutskottet 2013-12-03 11 Kf 83 Ks

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/

ARBOGA KOMMUN. Blad 3. Ksau 204 Dnr 418/ ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2015-12-08 Blad 3 Ksau 204 Dnr 418/2015-107 Bolagspolicy för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794

Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1 Beslutad av kommunfullmäktige 2006-05-17 417. Dnr 27/05.107 och 2003-05-14 93. Dnr 30/03.002. (punkt 23) Ägardirektiv för Älvkarleby Kommunhus AB, org.nr 556611-1794 1. Bolaget som organ för kommunal

Läs mer

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB

Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för Höörs Fastighets AB Ägardirektiv för verksamheten i Höörs Fastighets AB (556019-3350), nedan kallat Bolaget, antagna av kommunfullmäktige i Höörs kommun den 2011-12-14, 89 och fastställda

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB

Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB 2015-03-09 Rev KF 2015-03-24 Gemensamt ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen Linköpings Stadshus AB Ägardirektivet är fastställt av Linköpings kommun i kommunfullmäktige 2015-03-24, 141

Läs mer

Granskningsredogörelse Ägarstyrning

Granskningsredogörelse Ägarstyrning www.pwc.se Granskningsredogörelse Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Ägarstyrning Norrlands Etanolkraft AB Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Syfte och

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB

Bolagsordning för Hässleholm Miljö AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING C 1 1(5) Gäller från Diarienummer 2015-2014/1358 003 Godkänd: kommunfullmäktige 2008-10-27 139 och ändrad senast 2014-12-15 144 Antagen: bolagsstämman 2015- Bolagsordning för

Läs mer

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige

Regler för Region Jämtland Härjedalen som ägare i bolag och medlem i föreningar. Version: 1. Beslutsinstans: Regionfullmäktige Härjedalen som ägare i bolag och Version: 1 Beslutsinstans: Regionfullmäktige ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-10-19 Nyutgåva Regionfullmäktige 2(7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3(7)

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB

Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholms Fastighets AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.01) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 206 2 (6) Beslutshistorik Antagen av ordinarie bolagsstämman

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB

Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Industrilokaler AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Industrilokaler AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)

Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Bilaga 2 Dnr 17-63 Konsekvensutredning - Förslag till tillägg Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2) Inledning Enligt förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Pax Kommunledningskontoret KOMMUN "Pax Kommunledningskontoret Ingegärd Bornelind Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Tjänsteutlåtande 2012-11-14 Sidan 1 av 3 Dnr 2012/0399 KS-3 Diariekod: 006 Kommunstyrelsen Ägardirektiv till

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG

ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME AKTIEBOLAG U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 3.7.2 Sid 1 (6) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 481/2006/107 2006-12-28 Kf 2006-12-18 182 2016/49 2016-03-21 Kf 2016-03-21 ÄGARDIREKTIV FÖR SÖLVESBORGS FJÄRRVÄRME

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer

ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 16 a 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR TIMRÅ VATTEN AB Organisationsnummer 556280-9656 Fastställda av kommunfullmäktige 2009-06-15, 59 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 86 1. Bolaget

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2013-010 Datum: 2013-02-07 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco ALVESTAS KOMMUNALA BOLAG KRINGGÅR REGELVERK

Läs mer

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer:

Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: Ägardirektiv för Bohusläns Kommunala exploateringsaktiebolag Organisationsnummer: 556069-9539 Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer:

Läs mer

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag.

Detta ägardirektiv gäller tillsammans med den av fullmäktige beslutade Ägarpolicy för Eslövs kommun och dess bolag. ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING NR 35 C ÄGARDIREKTIV FÖR ESLÖVS BOSTADS AB Godkända av kommunfullmäktige 2011-12-19, antagna på bolagsstämma Bakgrund Eslövs kommun är en relativt stor aktör på bostadsmarknaden

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45)

Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) Bolagspolicy för Tjörns kommun Antagen av kommunfullmäktige 2009-04-16 (KF 45) 1 Bakgrund Genom beslut i kommunfullmäktige den 22 december 2008 (KF 175) beslutades att bilda en bolagskoncern med Tjörns

Läs mer

Allmänna råd - BFNAR 1999:1

Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Allmänna råd - BFNAR 1999:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om fusion av helägt aktiebolag; beslutade den 27 oktober 1999. Bokföringsnämnden lämnar följande allmänna råd om redovisning av fusion av helägt

Läs mer

1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB

1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB 1. Ägardirektiv för Mullsjö Energi & Miljö AB Godkända av kommunfullmäktige 2009-04-21, 33, Dnr 2008/1062 Reviderade 2012-09-25, 80, Dnr 2012/1255 Reviderade av kommunfullmäktige 2015-06-26, 66, Dnr 2015/1100

Läs mer

Företagspolicy för Hällefors kommun

Företagspolicy för Hällefors kommun Företagspolicy för Hällefors kommun 2(4) I enlighet med bestämmelserna i 3 kapitlet 16-18 Kommunallagen (1991:900), (KL) har Hällefors kommun valt att bedriva viss kommunal verksamhet i aktiebolagsform.

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572

ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 15 a 1 (6) ÄGARDIREKTIV FÖR AB TIMRÅBO Organisationsnummer 556109-9572 Fastställda av kommunfullmäktige 2011-06-13, 70 Reviderad av kommunfullmäktige 2015-06-15, 88 1. Bolaget

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (5) Ersätter KFS 2011:35 2014:12 ÄGARDIREKTIV FÖR AB HÖGANÄSHEM Detta ägardirektiv avser AB HÖGANÄSHEM, (556104-9551), (nedan kallat bolaget) och har fastställts på bolagsstämma

Läs mer