216 r 3/6 KOMPOTEK KOMPOTEK AB TEL IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION R1O - RlOO Sid INSTRUKTIONER. SAKERH ETSINSTRU KTIONER.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "216 r 3/6 KOMPOTEK KOMPOTEK AB TEL. 08702 96 70. IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION 2006 - R1O - RlOO Sid. 1-7. INSTRUKTIONER. SAKERH ETSINSTRU KTIONER."

Transkript

1 INSTRUKTIONER. IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION R1O - RlOO Sid r 3/6 KOMPOTEK BESKRIVNING. KOMPOTEK / VALPES man6verdon dr konstruerat fiir mandvrering av ventiler med 90o vridning (180'mot f6rfrigan). Konsultera oss fdre anvindning i annan applikation. KOMPOTEK / VALPES kan inte hillas ansvariga om donen anvinds i en applikation motsdgande defta rid. SAKERH ETSINSTRU KTIONER. Miste lflsas ftire installationen. Bryt str6mmen f<ire handmanciver, bortagande av huv och under installation. Installationen far endast utforas av kvalificerad elektriker eller person instruerad enligt de regler som finns betriffande elektrisk installering, sdkerhet och andra applicerbara direktiv. Obseruera inkopplingsscheman och idrifttagningsinstruktioner beskrivna idenna manual. Om inte dessa f6ljs kan inte donens funktion garanteras. Kontrollera pi donets mdrkptatt att donets elektriska data fullt Overensstimmer med matningsspdnning etc. Donet miste skyddas fran kortslutning och dverbelastning av en sikerhetsanordning i enlighet med gillande regler. UNDERHALL Donen dr testad av fabrik f6re leverans, om donet inte fungerar kontroltera att inkopplingen ir korrekt och att matningsspinning finns. pm ni har nigra frigor kontakta KOMPOTEK AB tel , Fdr rengdring av donets utsida anvdnd en fuktig trasa. GARANTI 100o/o?v mandverdonen dr testad och justerade i fabrik. Mandverdonen har tvi irs garanti frin leveransdatum, eller driftscykler. Garantin giiller fdr alla typer av material och tillverkninqsfel. (Driftid och modet-ktass enligt standard ENrg- 408 ktasa 3). Garantin giller ej om donet blivit isirtaget eller reparerats av icke auktoriserad service personal. Garantin gilfer ej vid utslitning elter skador orsakade av st6tar, fetaktig anvdndning eller vid anvdndning under f6rhallande utanf6r dess nominella karakteristik. Garantin ir begrinsad till utbyte av originaldelar som konstaterats defekta av vir service personal. Vi tar inget ansvar fdr nigra olyckor/risker direkt eller indirekt orsakade av felaktig produkt. Garantin tdcker inte ev. konsekvenser av driftstopp ej heller nigra utbetalningar f6r skadestind. Tillbehdr och anpassningar ir exkluderad frln garantin. Om produkten inte?ir betald inom dverenskommen period upph6r vira garantiitaganden till dess att betalningen dr gjord, garanti perioden f6rlings inte med motsvarande f6rsening utan giller ifran leveransdatum. KOMPOTEK AB TEL Ratt till andringar f6rbehilles

2 - IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION R1O - RlOO Sid /6 KOMPOTEK MEKANISK MONTERING. MATT Hus av Nylon Lrf O.O Omkopplare Auto/Manuell tso 20 tp67 R10-R3s Stjarna '14mm Hylsa y',,ffis a',-fts(,eg.. /gru t- ^l L.{-Ft W Platta F03/F05 - F04 I clo,_:t Vzz^ R45-R100 Stjerna tso 5211 Diameter Glnqa Antal bultar Stjdrna Diup I-UJ 36 M F04 qz M lz 50 M6 14 lo F05 50 M tu/ 70 M8 4 zz 24 HANDMANOVER Vid str6mbortfall ir det m6jligt att mandvrera mandverdonet fdr hand Vrid omkopplaren frin AUTO till lige MAN och hall den i det ldget. Vrid pa mandverdonets utgaende axel, ovansida don med hjilp av skiftnyckel eller dylikt. F6r iterging till ldge AUTO sliipp omkopplaren. Manuellt ldge W1 oppen (} Stdngd AUTO ldge b{oe*ee l- \ 3 KOMPOTEK AB TEL Ratt till andringar forbehalles

3 MONTERING AV BOTTENPLATTA Kontrollera innehillet i pise. IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION R1O - RlOO Sid /6 KOMPOTEK ffi**ffi$i" ',1'r,';t,tt 4q?, 'rj,ft,";/*-- ')) -. i( OBS! Gliim ei O-ring \.ll.===:-:/" 4:e Alla typer R,K KOMPOTEK AB TEL Ratt till andringar f0rbehalles.

4 IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION R1O - RlOO Sid _ - 3/6 KOMPOTEK ELEKTRISK MONTERING. Respektera sikerhetsinstru ktioner Levererade kabelgenomfdringar (sid. 6, pos. 15) dr gjorda f6r kablar med diameter 5,S till12 mm. Anv{nda kablar maste klara omgivningskravenlmax temp. ss.c). Tag loss ligesindikatorn, lossa pa de fyra skruvarna och tag loss huven. INKOPPLING Kontrollera att donets spinning (sid.6, pos. 11)6verensstdmmer med matningsspdnningen. vaxelsrroru z+v -11sv 23ov Ac Anslut skyddsjord till sitt fdste Anslut neutraltill plint 1 Anslut dppensignattilt plint 2 Anslut stingsignaltilt ptint 3 LIKSTROM 12V - 24V DC Anslut plint { och 2 G6r en shunt mellan plint 2 och 3 Kasta om anslutningarna om 6ppna och stinga ir felriktade. INKOPPLING AV ATERFORINGSBRYTARE. Man<iverdonen 5r utrustade med tvi extra grflnsligesbrytare. Enligt fabriksinstdllningen fir den vita kammen anvand fbr indikering av 6ppen position (FCl och den ) svarta f<ir indikering av stingd position {FC2). Ga tillvdga som tidigare. Ldsgiir glandern pi den oanvinda kabelingingen och anslut som f6ljer: Anslut 4 och 8 f<ir FCl, 6 och 9 f6r FC2 = normalt stdngd elfer 4 och 5 f6r FGi, 6 och g f6rfc2 = normaltippe-n KOPPLINGSSCHEMA 115V- 230VAC T/E II II I -T- II ci =- NPh lrc I F qi'e iil.(tsti) ru Fcirslag kundinkoppting 12V -24V ACTDC NPh.+ col Fcf I ou or oder FERME c( 6sro ZU DC j- f *.**, I 1)]66,! I AUF B ruryt ra6lage A{:;TICN(EIIR a{; tlttltyt wirtng iluirle a v RCf,StUre FCO Andligesbrytare <ippen FC1 Extrabrytare 6ppen M Motor D Lysdiod FCF FC2 T c Andliigesbrytare stingd Extrabrytare stingd Termisk sikring Kondensator KOMPOTEK AB TEL Ratt till andringar forbehstles

5 IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION R1O - RlOO Sid /6 KOMPOTEK JUSTERING AV ANDLAGESBRYTARE Maniiverdonet ir instillt frin fabrik. R6r inte de tva undre kammarna f6r att undvika felaktig funktion eller skador pi mandverdonet Justera in indligesbrytarna genom att rotera de tvi 6vre kammarna, anviind Kamnyekel. Axel Kretskort Extra dndldgesbrytare stiingd, SVART Extra andlagesbrytare Oppen, VIT Andliigesbrytare Stiingd, SVART Andldgesbrytare Oppen, VIT Kamnyckel Moturs Medurs Kam Kam Kamnyckel Kamnyckel \-t Vridriktning Atermontera huven och ligesindikatorn. KOMPOTEK AB TEL Ratt till andringar f0rbehalles

6 RESERVDELSLISTA R10 - R100 IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION R1O - RlOO Sid. 6 _ 7. 2/6 r 316. KOMPOTEK Ligesvisare med handman6ver endast f6r R10-R20. Position Bendmninq 1 Ldqesvisare 2 ABS Huv 3 Rostfria skruvar 4 Kretskort 5 Kretskorthillare 6 Vdxelhusplatta 7 Axel 8 ISO 20 glander I Nylon hus 10 Kugghjul 11 Fidder 12 Omkopplare AUTO/MAN U ELL 13 Lagring 14 Andldgeskammar 15 Motor 16 Kamskruv KOMPOTEK AB TEL Ratt till andringar fdrbehalles.

7 IDRIFTTAGNINGSINSTRUKTION R1O - RlOO Sid r 3/6 KOMPOTEK Teknisk data R10 R20 R35 R45 R60 1R100 Typ Skyddsklass tp65 Korrosionsresistans Axlar och skruvar: Rostfritt stal Eldsdkerhet Kretskort: Klass 94V-0 (NEMA ) (EN60695 Plastdetaljer: Klass 94HB 2-10 och 2-12:200'l Temperatur -10'C till +55'C Luftfuktiqhet < 70o/o Fororeninosorad Klass 2: Kretskort Altitud 0 till2000m vikt 1,5kq 3kq Mekanisk data Montageposition Montera ej donet "upp och ned" och ej ndrmare dn en fot ifrin en elektromaqnetisk stcirninqskdlla stalltid 90" 4s till 160s MontaqemAtt (1SO5211) F03-F04-F05 F05-F07 Vridvinkel 90' (Andra vinklar mot forfriqan) Mekaniskt stooo 90' eller 180" Handmaniiver Utqiende axel. ovansida don Vridriktninq Moturs for oppninq Elektrisk data Spdnning (t10%) 230V-115V-24V-12V AC 12V-24V DC Frekvens 50-60H2 Effekt 11Wtiil 26W Overspd ninqskateqori Kateoori ll Motor isolationsklass KlassF(CEl85)=+155oC Klass B (VDE 0530) = +130"C Momentbeqrdnsare Elektronisk Driftstidscykel 115V och 230V AC klass 3 = 50o/o (NFE29408: 09/1992) 12124V AC/DC klass 2 = 30o/o Max spdnninq dndliqesbrvtare 125V AC/DC Max striim Sndldqesbrvtare 5A Felscikning Maniiverdonet fungerar ej vid upp start. Kontrollera manciverspinning. Manoverdonet ir blockerat i 6ppet ldge. Kontrollera man6verspinning. Kontroller att ventilen och donet gir fritt ifran hinder. Manciverdonet vrider ej. Kontrollera manoverspdnning. Kontroller att ventilen och donet gir fritt ifrin hinder. Kontrollera dndldgesbrytarna Kontroller att ventilen inte gir tungt. (Donet dr utrustat med termisk sdkring, bryt spdnningen under 5min.) Manoverdonet dr blockerat i stdngt lige. Kontrollera mandverspinning. Kontroller att ventilen och donet gir fritt ifrin hinder. KOMPOTEK AB TEL Ratt till andrinoar forbeh6lles.

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 med manövermodul AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning AM 01.1/AM 02.1 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul)

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 AUMA NORM (utan manövermodul) Driftinstruktion Montage, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Läs först driftinstruktionen!

Läs mer

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730

Monteringsanvisning. För installatörer. Monteringsanvisning. Neutraliseringsenhet utan tömningspump. art.nr 009730 Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning Neutraliseringsenhet utan tömningspump art.nr 009730 SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Information om dokumentationen...3 1.1 Förvaring

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde

EL-MANÖVERDON IA ELOM S. Användningsområde Användningsområde ELOM är ett kraftigt elektriskt manöverdon för on/off och reglering inom ett stort vridmomentsområde. Lämpligt för ventiler med 90 vridning. Manöverdonet används inom en mängd olika branscher

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311

AVFUKTARE DA 290. Drift- och skötselinstruktion. Gäller från serienummer 4690311 AVFUKTARE DA 290 Drift- och skötselinstruktion Gäller från serienummer 4690311 FUKTKONTROLL AB Tel: 08-792 11 55 Enhagsslingan 23 Fax: 08-792 55 59 187 40 TÄBY E-post: info@fuktkontroll.com Sweden Hemsidor:

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

Kompass 45º - Givare - Svensk English

Kompass 45º - Givare - Svensk English Kompass 45º - Givare - Installation Installationsmanual and Operation Manual Svensk English 1 Denna manual är skriven för: NX2 Kompassgivare Utgåva: Mars 2007 2 Nexus Kompassgivare 45 Installations Manual

Läs mer

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner

TA 450-4500 Luftbehandlingsaggregat Installationsinstruktioner Luftbehandlingsaggregat GB SE er Ver. no. 1.1-0-07 Fig. 1 Fig. 2 2 Fig. 3 Fig. 5 3 Fig. 6 Fig. 7 Fig. 8 4 Beskrivning fig. 3-6 TA 450 EL TA 650-2000 EL W TA 1500-4500 HW Fig. 9 A. Speed transformer B.

Läs mer

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive

Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC AC 01.2 Non-Intrusive Ställdon SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Styrenhet: Elektronisk (MWG) med manövermodul AUMATIC Styrning Parallell Profibus DP Modbus Driftinstruktion Montering, handhavande, idrifttagning Innehållsförteckning

Läs mer

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare

Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare Monterings & skötselanvisning METRO MINEX 11E Genomströmningsvärmare METRO THERM AB FRANSKA VÄGEN 24 393 56 KALMAR TEL 0480-42 07 30 FAX 0480-42 07 31 info@metrotherm.se www.metrotherm.se 1 (9) 2013-03

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON

INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON 2007-09-13 1(4) INFORMATION AVSEENDE ARMATURER MED HF-DON ALLMÄNT OM HF Idag är de flesta lysrörsarmaturer bestyckade med HF-don som driver lysrören med hög frekvens. HF-don ger flimmerfritt ljus, spar

Läs mer

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual

TUNNELDISKMASKIN WD-11. Installations- och användarmanual TUNNELDISKMASKIN WD-11 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2012 Rev.: 2.0 WD-11 Rev. 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600. Användarmanual Version 2.0

S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600. Användarmanual Version 2.0 S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600 Användarmanual Version 2.0 Serienummer: Tillverkare: GREATWATT POWER, INC. Shanghai, China. E-mail: info@greatwatt.com Web:

Läs mer

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning

Quality international level INTRA 50. Bruksanvisning EN ISO 9001 Quality international level INTRA 50 I NT-SET-50, 51 Bruksanvisning INTRA En Automatik med induktivt signalöverföringssystem för användning med elektriska säkerhetslister på automatiska skjutgrindar/portar.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II

Monterings- och bruksanvisning radiomottagare för infällt montage VC420-II radiomottagare för utanpåliggande montage VC410-II L L N N Centronic VarioControl VC420-II VarioControl VC410-II Centronic VarioControl VC420-II 4034 200 221 0 IP 20 µ 3 A 230 V~ 230 V/50 Hz Ind. Ind. N L sv Monterings- och bruksanvisning radiomottagare

Läs mer

S-700 Vindkraftverk. Användarmanual

S-700 Vindkraftverk. Användarmanual S-700 Vindkraftverk 12VDC / 24VDC 21-1300 Land 12VDC / 21-1400 Land 24VDC 21-1500 Marin 12VDC / 21-1600 Marin 24VDC Användarmanual Version 1.0 Serienummer: MANUAL Vindkraftverk S-700 art: 21-1300 / 1400

Läs mer

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL

Beépítési és üzemeltetési utasítás US. Instrukcja monta u i obs ugi F. Návod k montá i a obsluze E. Montavimo ir naudojimo instrukcija NL Wilo-EMU KS / KS Ex D Einbau- und Betriebsanleitung HU Beépítési és üzemeltetési utasítás US Installation and operating instructions PL Instrukcja monta u i obs ugi F Notice de montage et de mise en service

Läs mer

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah

DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720. användarmanual. 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah DIAGNOSTIC POWER SUPPLY WSC 720 användarmanual 12 v/24 v blybatterier 40-500 ah se 1 Tack för att du valt en laddare från Exide Technologies Vi gratulerar till köpet av WSC720 och tackar för att du valt

Läs mer

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw

Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Manual Renblåsning PellX 20 kw / PellX 35 kw Gordic Environment AB Box 11, 280 22 Vittsjö 5 INFORMATION... 1 5.1 INLEDNING... 1 5.2 FUNKTIONSPRINCIP... 2 5.3 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3 5.4 TEKNISKA DATA...

Läs mer

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G

Dispenser DP 20. Bruksanvisning SE. Made in Switzerland Nr. 31 868 N O U V A G Dispenser DP 20 Bruksanvisning SE Made in Switzerland Nr. 31 868 w w w. n o u v a g. c o m N O U V A G NOUVAG AG Vi gratulerar till Ert inköp av Dispenser 20, en NOUVAG AG produkt och tackar för Er tilltro

Läs mer

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39

Manual för C221 / C222 Versioner 1.30-1.39 Manual för C221 / C222 Versioner 1.3 1.39 Man1812121.6G1923 Manual för C2211. och C2221. Versioner v1.31.39 Zone Controls AB Box 64, 13671 Västerhaninge Tel: 8448 56 2 Fax: 8777 36 55 info@zc.se Innehållsförteckning

Läs mer

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113

Svenska. Modell 5KSM7580 Modell 5KSM7591 113 6.9 L BOWL-LIFT STAND MIXER Instructions KÜCHENMASCHINE MIT SCHÜSSELHEBER UND 6,9-LITER-SCHÜSSEL Bedienungsanleitung ROBOT SUR SOCLE À BOL RELEVABLE DE 6,9 LITRES Instructions ROBOT DA CUCINA CON SOLLEVAMENTO

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE BERKEL SKÄRMASKIN MODELL RP-A301CE & 351CE ett vassare val Utgåva Juni 13 FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se

Läs mer