Årsredovisning 2000 W W W. PA RESO URC ES. SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2000 W W W. PA RESO URC ES. SE"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 W W W. PA RESO URC ES. SE PA RESO U RC ES AB BOX 2047 SE STO C KHOLM TEL FAX PA. R ESO U RC T EL I A. C O M

2 B O L AGSS TÄ MM A Ordinarie bolagsstämma i PA Resources AB, , kommer att hållas onsdagen den 9 maj 2001 kl i Industrihuset med adress Storgatan 19 i Stockholm. D ELTAG A NDE, ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör fredagen den 27 april 2001, samt - dels ha anmält sig hos bolaget under adress PA Resources AB, Box 2047, Stockholm, eller per telefon , per fax , senast kl fredagen den 4 maj F Ö R VA LTA RRE GIS T RERADE AKTIER Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 april 2001, då sådant införande skall vara verkställt. U T D ELNIN G Styrelsen föreslår stämman att för verksamhetsåret 2000 besluta att dela ut st aktier av bolagets st aktier i intressebo l a g e t International Gold Exploration IGE AB (publ) till aktieägarna, varvid en aktie i PA Resources AB (publ) berättigar till fyra aktier i International Gold Exploration IGE AB (publ). Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 14 maj 2001 KO MM A NDE INF O RM AT I O NS T ILLFÄ LLEN Delårsrapporter 2001 Januari - mars 9 maj 2001 Januari - juni 28 augusti 2001 Januari - september 20 november 2001 Bokslutskommuniké februari 2001 PA Resources AB är ett svenskt bolag inriktat på att köpa och utveckla producerande olje- och gasresurser samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Företaget, som startades 1994, har under senare tid renodlat verksamheten. Mineralprospektering och utvinning bedrivs i intressebolaget International Gold Exploration IGE AB. Olje- och gasutvinningen är koncentrerad till Tunisien och Texas. Bolaget, som är noterat på Nordic Growth Market NGM-listas väntelista, har kontor i Stockholm, Oslo och Tunis. INNEHÅLL VD har ordet 5 Verksamhetsberättelse i sammandrag 11 Diagram 12 Aktien 14 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning, koncern 17 Balansräkning, koncern 18 Resultaträkning, moderbolag 19 Balansräkning, moderbolag 20 Kassaflöde 21 Tilläggsupplysningar 22 Revisionsberättelse 27 Styrelse 28 English summary 30

3 VD Ulrik Jansson t.h. med medarbetare från Douleb oljefält i Tunisien, oktober VD HAR ORDET»Vi tror på en fortsatt koncentration inom branschen. De stora oljebolagen kommer att fortsätta fusionera och renodla sina verksamheter.«ulrik Jansson, VD, PA Resources AB Under året förv ä rvade vi 2 5, 0 6 % av oljefältet El Biban i Tunisien. Det ledde till att vår oljeproduktion ökade med ca fat olja om dagen och vi uppfyllde vårt mål att producera sammanlagt ca fat om dagen. Årets resultat blev också mycket gott. Omsättningen ökade från 4 0, 6 m i l j k r till 6 2, 8 milj kr. Rörelseresultatet före skatt ökade från 1 0, 2 milj kr till 3 7, 9 milj kr. Det goda resultatet beror delvis på produktionstillskottet från El Biban-fältet samt på att oljepriset under året höll sig på en stabil och h ö g nivå, i genomsnitt ca 2 6 dollar per fat olja. FO R T S ATT EXPA NSIO N Vi ska under fortsätta expansionen av verksamheten i Nordafrika. Målsättningen är också att öka produktionen upp till fat olja om dagen. Samtidigt har vi för avsikt att avyttra våra ägarandelar i oljefälten i Texas. Vi kommer även att gå vidare i arbetet med att öka p r oduktionen på de redan befintliga oljefälten. Våra samtal med det statliga algeriska bolaget om en förlängning av vår pipeline in i Algeriet fortsätter också. Syftet är att pipelinen, som vi äger till 7 0 %, ska kunna ge oss extra inkomster. FÖ RS TÄ RKNING AV STYREL SEN Styrelsen fick under året två nya ledamöter; Rabbe E Lund, tidigare marknadschef i det norska oljebolaget Saga Petroleum och i dag verksam inom Intellectual Capital Group samt Arne Helland, CFO i oljeserviceföretaget TGS- N o p e c. Förstärkningen av styrelsen ger PA Resources ökad kompetens inom den internationella oljesektorn. Vi öppnade under året ett nytt kontor i Oslo samtidigt som kontoret i London stängdes. Avsikten är att i Norge bygga upp en egen kvalificerad teknisk organisation inför vår fortsatta expansion. Planerna på att även låta notera bolaget på börsen i Oslo gick däremot inte att förverkliga under Det allmänna läget på aktiemarknaden var inte gynnsamt för nyintrodukt i o n e r. Vi har därför beslutat att skjuta upp vår ansökan om notering på Oslobörsens SMB-lista till år GO DA FRAMTIDSU T SIK T ER Utsikterna inför är goda trots att oljepriset troligen kommer att ligga på en lägre nivå än föregående år på grund av den allmänna nedgången i konjunkturen. Samtidigt finns ingen större oro för att priserna ska falla allt för mycket då OPEC-länderna kommit överens om att hålla nere produktionen. Vi tror också på en fortsatt koncentration inom branschen. De stora oljebolagen kommer att fortsätta fusionera och renodla sina verksamheter. Den utvecklingen ger oss goda möjligheter att förv ä rva nya oljefält samt att på sikt bedriva egen prospektering. Ulrik Jansson VD, PA Resources AB 5

4 VERKSAMHETEN»Under 1980-talet sjönk oljepriserna och kraven på rationaliseringar ökade. Det ledde till att de stora bolagen började sälja ut mindre fält, en trend som fortsatt. Trenden har gynnat mindre bolag som PA Resources.«O L JE- OCH GASVERKS A MHE T EN PA Resources verksamhet var under koncentrerad till Tunisien i Nordafrika och Texas, USA. Vid halvårsskiftet förv ä rvades en andel av ytterligare ett tunisiskt oljefält, El Biban. Därmed ökade bolagets oljeproduktion med ca fat olja/dag till strax under fat/dag. Den totala oljeproduktionen uppgick under året till ca fat varav huvuddelen kom från Tunisien. Bolagets oljereserver uppskattades vid slutet av år till ca 7,8 MMBOE (miljoner fat oljeekvivalent). T UNISIEN Nordafrika är en känd oljeregion med flera stora oljefält, som började exploateras på talet. I dag finns en väl utbyggd infrastruktur med olje- och gaspipelines och hamnar. Tunisien, som inte är medlem av OPEC, är framför allt ett oljeland men har också betydande gastillgångar. Klimatet för utländska investerare är gott. Myndigheternas policy är att uppmuntra och underlätta för investerare genom bl a gynnsamma skatteregler och ett obyråkratiskt agerande. PA Resources ägde under år andelar i 5 p r o d u c e - rande olje- och gasfält i Tunisien. Bolaget hade det operativa ansvaret för 3 av fälten. Vid halvårsskiftet förvärvades 2 5, 0 6 procent av oljefältet El Biban offshore staden Zarzis. Vid samma tidpunkt avyttrades ägarandelen i Zinnia-fältet vid kusten öster om Tunis. Den totala produktionen av olja från fälten i Tu n i s i e n uppgick under året till ca fat. 7 Föregående år producerades fat. Den gas som utvinns ur Ezzaouia- och El Biban-fälten har hittills facklats eftersom det inte funnits avsättning för den. Det handlar om ca 7. 7 MMcf/dag. Då myndigheterna satt upp restriktioner för hur mycket gas som får brännas per dygn har möjligheterna att producera olja också delvis begränsats. Under avskaffades det statliga monopolet på elproduktion och förutsättningarna för att ta tillvara gasen ändrades. Under 2000 inleddes projekteringen av ett gaskraftverk för elproduktion. Investeringskostnaden beräknas uppgå till 2 7 miljoner USD. Bakom projektet står bl a ägarna av oljefälten. Gaskraftverket, som ska tas i drift under , får en effekt på 2 7 M W. Den el som produceras ska distribueras ut på det befintliga elnätet. När kraftverket tas i drift kommer det att innebära intäkter för PA Resources vid försäljningen av gasen. DOUL EB/ SEMM A M A / TA MESMIDA (ÄG A R A NDEL %) Oljefälten ligger i nordvästra delen av Tunisien vid gränsen mot Algeriet. Under året uppgick den totala produktionen till ca fat olja, varav bolagets andel uppgick till fat. Fälten hade fram till slutet av året totalt sett producerat drygt 22 miljoner fat olja. Under året gjordes en förnyad genomgång av det seismiska underlaget. Enligt bedömningar är det möjligt att med modern teknologi utvinna ytterligare ca 2-3 m i l j o n e r fat olja att från fälten.

5 Från Douleb/Semmam/Tamesmida-fälten går en 171 k m lång pipeline till hamnstaden La Skhira vid den tunis i s k a kusten. Pipelinen ägs till 7 5 % av PA Resources. Under å r e t fördes diskussioner med det statliga algeriska oljebol a g e t Sonatrah om en förlängning in i Algeriet, vilken skulle ö k a värdet av pipelinen. Diskussionerna har delvis fördröjts p å grund av en omorganisation inom det algeriska bolaget, men fortsätter under EZZ AOUIA (ÄG A R A NDEL 9 %) Ezzaouia-fältet ligger i sydöstra Tunisien ca 1 5 km norr om staden Zarzis. Fältet har hittills producerat ca 25,7 m i l j o n e r fat olja. Det gångna årets produktion härrör från 7 b r u n n a r i två oljeförande zoner och PA Resources andel uppgick till ca fat olja. De delägande bolagen i Ezzaouia-fältet har inlett ett omfattande arbete för att genomföra en borrning av en djupt liggande struktur (Triassic) på ca m djup. Strukturen b eräknas innehålla miljarder kubikfot gas. Det i n n ebär för PA Resources del ett möjligt tillskott på 7 5 MMBOE (miljoner fat oljeekvivalent). ZINNIA (ÄG A R A NDEL 13,34 % ) Fältet, som producerar både olja och gas, ligger vid kusten ca 5 0 km öster om huvudstaden Tunis. Under senare år har gasproduktionen minskat kraftigt vilket även medfört att oljeproduktionen sjunkit markant. Fältet avyttrades i juli EL BIBAN (ÄG A R A NDEL 25,06 % ) Oljefältet El Biban ligger i sydöstra Tunisien, offshore 1 6 k m från staden Zarzis. Fältet producerar från en enkel plattform via en pipline till den egna produktionsanläggningen i land. Den totala produktionen under skedde från en horisontell brunn och uppgick till ca fat olja varav bolagets andel var fat. Planer för att öka produktionen med en ny horisontell brunn är under utvärdering. T EX A S Texas har en mycket lång tradition inom olje- och gasindustrin. Den industriella utvinningen påbörjades redan i slutet av talet även om den först under t a l e t blev betydande. Oljeutvinningen i Texas står i dag för en fjärdedel av USA:s totala produktion. Tack vare den långa traditionen av oljeutvinning i Texas är branschen väl reglerad och fungerande. Under talet sjönk oljepriserna och kraven på rationaliseringar ökade. Det ledde till att de stora bolagen började sälja ut mindre fält, en trend som fortsatt. Trenden har gynnat mindre bolag som PA Resources. PA Resources är verksamt i det s k»east Texas Oilfield«, som ligger ca 200 km öster om Dallas. Som ett led i målsättningen att koncentrera bolagets verksamhet geografiskt ska dock ägarandelarna i fälten i Texas avyttras under år GOOD OMEN (ÄG A R A NDEL CA 50 % ) Fältet ligger i Smith County ca 1 0 km öster om staden Ty l e r. Fältet har hittills producerat ca 4, 4 miljoner fat olja från totalt 5 2 b r u n n a r. I dag sker produktionen från fyra brunn a r. Under uppgick bolagets andel i produktionen till ca fat olja. PR A IRIE MUD (ÄG A R A NDEL CA 65%) Oljefältet ligger väster om Good Omen-fältet i direkt i anslutning till detta. I april påbörjades en borrning av en outforskad struktur. Den beräknas innehålla ca 5 miljoner fat olja av vilka drygt 1 miljon beräknas som möjliga att utvinna. Trycket i oljekällan har varit oregelbundet, vilket lett till en oregelbunden produktion med i snitt 3 5 fat olja per dag. Arbete har inletts för att återställa den tidigare produktionsnivån. SVA L B A RD Samtliga koncessionsrättigheter, som avsåg områden på östra delen av huvudön, har återlämnats till myndigheterna. PA Resources anser det inte realistiskt att prospekteringen på ögruppen återupptas inom de närmaste 5-10 åren. MINER A LV ERKS A MHE T EN PA Resources är delägare i International Gold Exploration IGE AB, som är noterat på Oslobörsens SMB-lista. International Gold bedriver prospektering och produktion av mineraler. PA Resources ägde vid ingången av året 5 5, 7 % av International Gold. Efter en nyemission och avyttring av aktier vid halvårsskiftet sjönk ägarandelen till 3 5, 8 %. Då avsikten är att renodla verksamheten inom PA Resources har styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman att aktierna i International Golds under delas ut till aktieägarna i PA Resources.»Texas har en mycket lång tradition inom oljeoch gasindustrin. Den industriella utvinningen påbörjades redan i slutet av talet även om den först under talet blev betydande.«8

6 2000 I SAMMANDRAG Omsättningen ökade med 55% till ca 63 miljoner kronor. Rörelseresultatet före finansiella poster ökade till med 321% till 40 miljoner kronor. Oljeproduktionen under året uppgick till ca fat. Under året förvärvades 25,06 % av oljefältet El Biban i Tunisien. Styrelsen föreslår en utdelning av aktierna i det på Oslo Börs noterade International Gold Exploration IGE AB. Under december 2000 öppnade bolaget ett kontor i Oslo för att där bygga upp en kvalificerad organisation för koncernens behov av tekniska och geologiska kunskaper.

7 OMSÄTTNING/RÖRELSERESULTAT PRODUKTIONSOMRÅDEN OLJEPRISET (BRENT) ÅR 2000 UPPSKATTADE RESERVER Olja (MMBO) Gas(BCF) EXISTERANDE PRODUKTION (ÅRLIGT SNITT) Ezzaouia 0.8 1,3 D-S-T 2.7 El Biban 1.8 7,8 USA 0.8 Olja 6,1 Gas 1,6 9.2 Totalt

8 A K T IEK A P I TALETS UTVEC KL ING (SE K ) PA RESO URC ES AKTIEN A K T IEK A P I TA L PA Resources aktien är sedan den 1 8 september n o t e - rad på Nordic Growth Markets (NGM) väntelista. Aktiekapitalet i PA Resources AB uppgick vid årets slut till kronor fördelat på aktier om nominellt 0, 2 0 k r o n o r. Varje aktie berättigar till en röst. Efter det att extra bolagsstämma den 8 december b e s l u t a t ändra bolagsordningen finns endast ett aktieslag i PA Resources AB. PA RESO URC ES STÖ RS TA ÄG A RE Per den 31 december T EC KNINGSO P T IO NSP RO GR A M Vid en extra bolagsstämma den 8 december b e s l u t a d e s om ett upptagande av två förlagslån om nominellt k r o n o r. Till lånen finns knutet totalt a vs k i l j b a r a optionsrätter till teckning av aktier i PA Resources AB. Lånet tecknades av dotterbolaget Microdrill AB för vidareöverlåtelse till personal och nyckelpersoner. Lånet har förtidsinlösts av PA Resources och återbetalats. Av optionsrätterna berättigar rätten till teckning av aktier i PA Resources AB under tiden den till en teckningskurs av 1 6 kronor per aktie och till teckning av aktier under tiden till teckningskurs 20 kronor per aktie. U T DEL NING Styrelsen föreslår en utdelning av aktier i International Gold Exploration IGE AB, 4 aktier i International Gold Exploration IGE AB för varje utdelningsberättigad aktie i PA Resources AB motsvarande ett bokfört värde om k r o n o r. Utdelningsberättigade aktier i PA Resources AB uppgår till aktier. A K T IE ÄG A RE A N TAL AKTIER OCH RÖ S T ER % Lindqvist, Bertil ,7 Jansson Ulrik, inkl bolag ,3 Zaudy Bertil, inkl bolag ,2 Aminex Plc ,6 Terra Vekst ,8 Eika Gruppen AS ,5 Schröder, Håkan ,2 Heggedal, Terje ,4 Staubo, Tore ,4 Røros SB ,4 Totalt ,5 Å R T R A NS A K T IO N T IL L KO MM A NDE AKTIER A N TAL AKTIER Ö KNING AV AKTIEK A P I TALET A K T IEK A P I TA L 1994 Bolaget bildas Split 500: Nyemission Riktad nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission A K T IE ÄG A RE Den 31 december 2000 hade PA Resources AB 410 aktieägare. ÄG A RS T RUK T UR A N TAL AKTIER I STO RL EKSO RDNING A N TAL ÄG A RE A NDEL ÄG A RE, % A N TAL AKTIER A NDEL AKTIER, % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 15

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret V ERKS A MHE T ENS ART OCH INRIK T NING PA Resources är ett naturresurs företag vars affärside bygger på att förv ä rva, utveckla och förädla producerande oljeoch gasreserver samt att bedriva prospekteringsverksamhet för att finna nya förekomster. Olje- och gasutvinningen är koncentrerad till Tunisien och Texas. Företaget har under senare tid renodlat verksamheten. Mineralprospektering och utvinning bedrivs i intressebolaget International Gold Exploration IGE AB. KO NC ERNFÖ RH Å L L A NDEN PA Resources AB har tre helägda dotterbolag Microdrill AB org nr med säte i Stockholm och Hydrocarbures Tunisie Corporation med säte i Nassau och Hydrocarbure Tunisie El Biban Ltd med säte på Jersey. Ägarandelen i delägda dotterbolaget International Gold Exploration IGE AB (publ) org nr med säte i Stockholm har per den minskat från 5 5, 7% till 35,8% vilket innebär att det inte konsolideras med retroaktiv verkan från den 1 januari Bolaget betraktas istället som intressebolag från detta datum. Försäljning inom koncernen har uppgått till t k r (f å tkr) VÄ SEN T L IGA HÄNDEL SER UNDER ÅRE T - Vid halvårsskiftet förv ä rvades en andel av ytterligare ett Tunisiskt oljefält, El Biban. Därmed ökade bolagets oljeproduktion med ca 3 6 0fat olja om dagen till strax under fat om dagen. - Nyemission genomförd vilket tillförde bolaget 26 M S E K efter avdrag för emissionskostnader. - Styrelsen har beslutat ansöka om notering på Oslo Börs under I samband med detta har bolaget etablerat kontor i Oslo. - Det delägda dotterbolaget International Gold Exploration IGE AB genomförde en nyemission utan företrädesrätt för tidigare aktieägare på 8 MNOK i juli och konsolideras därför inte med retroaktiv verkan från den 1 januari OLJA OCH GASRÖ REL SEN Oljeproduktionen under har uppgått till ca fat varav huvuddelen kom från Tunisien. Investeringar har under gjorts med 4 9, 0 Mkr i Tunisien och 6,7 MKr i Texas. Som ett led i målsättningen att koncentrera bolagets verksamhet geografisk har styrelsen beslutat att ägarandel a r n a i fälten i Texas skall avyttras under år MINER A LV ERKS A MHE T EN (International Gold Exploration IGE AB ) International Gold är verksamt i Kenya, Portugal, Sverige och Uganda. I Kenya bedrivs gruv- och prospekteringsverksamhet. I övriga länder i dagsläget enbart prospektering PA Resources ägde vid ingången av året 5 5, 7 % av International Gold Exploration IGE AB. Efter en nyemission och avyttring av aktier vid halvårsskiftet sjönk ägarandelen till 35,8 %. Då avsikten är att renodla verksamheten inom PA R e s o u r c e shar styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman att aktierna i International Gold Exploration IGE AB under d e l a s ut till aktieägarna i PA Resources. Å RETS RESULTAT Koncernens resultat uppgick till tkr (f å t k r ). Moderbolagets resultat uppgick till tkr (f å tkr). FÖ RSL AG TILL VIN S T DISPO SI T IO N KONCERNEN Koncernens fira egna kapital uppgår till t k r. Inga avsättningar till bundet eget kapital inom koncernen föreslås. MODERBOL AGE T Till bolagsstämmans förfogande står; Balanserad resultat 0 Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande disposition; Utdelning av aktier i International Gold Explor a t i o n IGE AB, 4 aktier i International Gold Exploration för varje utdelningsberättigad aktie i PA Resources AB. Utdelningsberättigade aktier I ny räkning överföres Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar och noter. KONCERNEN RESULTATRÄKNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR BRUTTORESULTAT Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat RÖRELSEKOSTNADER,ÖVRIGA INTÄKTER Övriga externa kostnader Personalkostnader Jämförelsestörande poster, reavinst aktier dotterbolag Avskrivningar Rörelseresultat FINAN SIELLA POSTE R Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultatandel intressebolag Resultat före skatt och minoritetsintressen Royalty/oljeverksamheten Skatt/oljeverksamheten Latent skatt/oljeverksamheten Skatt - - Resultat före minoritetsintressen Minoritetens andel Årets resultat

10 BALANSRÄKNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 Immateriella anläggningstillgångar Olje- och gastillgångar Mineralintressen Maskiner och anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intressebolag Långfristiga fordringar intressebolag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR MODERBOLAGET EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Aktiekapital Bundna reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsandel Skulder Långfristiga skulder 6 Checkräkningskredit Övriga långfristiga skulder Latent skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Bankgaranti Inga Aktier International Gold Exploration IGE AB Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 18 RESULTATRÄKNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Bruttoresultat Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Rörelsekostnader, övriga intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Resultat från försäljning av aktier i dotterbolag Övriga ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt - - Årets resultat

11 KASSAFLÖDESANALYS BALANSRÄKNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Mineralintressen Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Aktier i intressebolag Reversfordran intressebolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos dotterbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i tkr Koncernen Moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet - Minoritetsandel Resultatandel intressebolag Latent skatteskuld Avskrivningar Jämförelsestörande poster Erhållen ränta och liknande resultatposter Erlagd ränta och liknande resultatposter Betald royalty Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL 5 Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder 6 Checkkredit Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld - - Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA PANTER Aktier International Gold Exploration IGE AB Inga Förändring av rörelsekapital Ökning av varulager Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder Ökning/Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av koncernbolag Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferenser ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 20 Likvida medel vid årets slut

12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KONCERNEN OCH MOD ERBOLAGET B. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 1. Värderings- och redovisningsprinciper Koncernredovisningsprinciper Ko n c e r n bokslutet har upprättats enligt Redovisningsrådets rekomm e n d a t i o n e r. Det omfattar bolaget PA Resources AB och de bo l a g som ägs till mer än 50 %. De utländska dotterbolagens balansräkningar har omräknats till balansdagens kurs, respektive att resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurser. Koncernredovisningen har upprättas enligt förvärvsmetoden. Va r u l a g e r, främmande aktier, mineralintressen samt maskiner och inventarier i förvärvade bolag har av utomstående värderingsmän vid förvärvstidpunkten åsatts ett enligt styrelsens förmenande, försiktigt värde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde på aktier och tillgångar samt skulder i förvärvade bolag hänförs till respektive tillgångsslag och avskrives planenligt. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Intressebolag Med intressebolag avses bolag där PA Resources AB äger mellan 20% till 50% av röstvärdet. Redovisning av intressebolag sker enligt kapitalandelsmetoden. Metoden innebär att koncernens andel i int r e s s e bolagets resultat före skatt redovisas i koncernens finansiella resultat. Andel i intressebolagets skatt redovisas i koncernens skattekostnad. I koncernens balansräkning visas intressebolagen bland a k t i e r. Det bokförda värdet förändras med koncernens andel av i n t r e s s e bolagets resultat efter skatt. Ej utdelat resultat i intressebolag redovisas i eget kapital bland bundna medel. Olje- och gasverksamheten Redovisning av kostnader för prospektering, utvärdering och utbyggnad Redovisningen av olje- och gasverksamhet sker enligt»full cost method«.. Detta innebär att alla kostnader för anskaffning av koncessioner samt för prospektering, borrning och utbyggnad av dessa aktiveras. För producerande fält avskrives aktiverade kostnader jämte förväntade framtida kostnader fastställda enligt den prisnivå som gäller p e r balansdagen, i takt med årets produktion i förhållande till beräknade totala bevisade och sannolika reserver av olja och gas enligt principen»unit of production«. Bevisade reserv e r definieras som den beräknade mängd råolja, naturgas och flytande»naturgas«som utifrån geologiska och ingenjörstekniska data, erhållna från respektive operatör, med tillfredställande (större än 90%) sannolikhet kan utvinnas i framtiden från kända reservoarer under rådande ekonomiska och operativa f ö r u t s ä t t n i n g a r, det vill säga, till priser och kostnader per det datum beräkningarna görs. Sannolika reserv e r definieras som reserv vilka ännu inte är bevisade men vilka beräknas ha en mer än 50%-ig sannolikhet att vara tekniskt och ekonomiskt producerbar. Erhållna ersättningar för utfarmningar i olje- och gastillgångar reducerar i första hand de aktiverade kostnaderna för olje- och gastillgången i fråga utan att påverka årets resultat. Aktiverade kostnader i ett oljefält som i framtiden inte kommer att utbyggas avskrivs i sin helhet. Joint ventures Olje- och gasverksamhet bedrivs i joint venture med andra parter. Redovisningen omfattar de andelar av produktion, försäljning, kapit a l k o s t n a d e r, rörelsekostnader, omsättningstillgångar och kortfristiga skulder som är hänförliga till koncernen. Latent skatt Latent skatt hänför sig till skillnaden mellan bokföringsmässig och skattemässig redovisning av huvudsakligen avskrivningar och åters t ä l l n i n g s k o s t n a d e r. Till den del av nettoskuld, beräknad per fält, uppstår beräknas latent skatt för temporära skillnader, efter avdrag för skattemässiga förluster vilka kan användas mot framtida intäkter, till på bokslutsdagen gällande skattesats. Värdering av varulager Varulagret bestående av råolja har värderats till USD 15 per fat per den 31 december Royalty och skatt på oljeverksamheten Oljeutvinningen är i enlighet med lokala lagar och förordningar i respektive land belagd med skatter och royalty, som erläggs baserat på utvunna kvantiteter. Alla pålöpta skatter och royalty avsätts löpande bland bolagets skattkostnader, 2. Personal Moderbolaget Medeltalet anställda har varit Män 3,0 2,0 Kvinnor 1,0 1,0 Totalt 4,0 3,0 I koncernen tillkommer Medeltal anställda Hydrocarbure Tunisie Män - - Kvinnor 1,0 - Totalt 1,0 - Medeltal anställda International Gold Exploration Sverige Män - 0,2 Kvinnor - 0,2 Kenya Män - 29,6 Kvinnor - 2,0 Totalt - 32,0 Totalt 5,0 13,3 Moderbolaget Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal, styrelse och VD Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar och sociala avgifter Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Tillkommer i koncernen Tunisien Löner och andra ersättningar Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar och sociala avgifter Övriga personalkostnader Totala personalkostnader

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ)

Årsredovisning. Crown Energy AB (publ) Årsredovisning 2011 Crown Energy AB (publ) Innehåll Kort om Crown energy.................................................... 3 inledning..................................................................

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2012. NORDIC LEISURE AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2012 NORDIC LEISURE AB (publ) Innehållsförteckning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 FLERÅRSÖVERSIKT... 3 RESULTATRÄKNINGAR... 4 BALANSRÄKNINGAR... 5 KASSAFLÖDESANALYS... 7 REDOVISNINGSPRINCIPER...

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2008. 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Banklogotype

Årsredovisning 2008. 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Banklogotype Årsredovisning 2008 11 Real Asset Fund AB 11 Real Asset Fund Investors AB (publ) Banklogotype Innehållsförteckning 2. Fonden i korthet 3. Rådgivarens kommentarer till året 2008 5. Investeringsportföljen

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB

Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Årsredovisning och koncernredovisning för Ämnode AB Org nr 5567227318 För räkenskapsåret 20140101 20141231 Innehålisförteckning: Förvaltningsberättelse 2 Flerårsöversikt 5 Aktiekapital och ägarförhållanden

Läs mer

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia

årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia årsredovisning 2011 parks and resorts scandinavia Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Parks & Resorts Scandinavia AB, med säte i Stockholm, org nr 556696-2493, lämnar härmed

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006

Innehåll KALENDARIUM. 3 Svensk Internetrekrytering Årsredovisning 2006 Årsredovisning 2006 Innehåll 2006 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi Verksamheten Medarbetare och organisation Marknad Måluppfyllelse och framtidsutsikter Ägare och aktier Förvaltningsberättelse

Läs mer

Året i sammandrag. Utsikter 2008

Året i sammandrag. Utsikter 2008 Årsredovisning 2007 Året i sammandrag n Koncernens resultat efter skatt ökade med 311 procent till 947,1 (230,5) MSEK. Intäkterna ökade till 2 751,1 (843,4) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 1 547,1

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2007 www.kopparbergs.se 2 Kopparbergs Årsredovisning 2007 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003

Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Årsredovisning för TITE AB(publ) 2003 Innehållsförteckning Ordinarie bolagsstämma 2004...3 VD kommentar...4 Verksamheten 2003...6 TITE aktien...10 Förvaltningsberättelse...12 Resultaträkningar...14 Balansräkningar...15

Läs mer

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873

Årsredovisning 2008. för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31. NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 Årsredovisning 2008 för räkenskapsåret 2008-01-01 2008-12-31 NCS Nordic Camping & Sports AB (publ) 556618-9873 1 Kallelse till årsstämma i Nordic Camping & Sports AB (publ) Aktieägarna i NCS Nordic Camping

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 1 1

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 1 1 ÅRSREDOVISNING 2001 1 Innehåll Viktiga händelser........ 3 VD har ordet.......... 4 Arcams styrka......... 5 Affärsidé, strategi och mål..... 5 Marknad........... 6 Forskning och utveckling..... 7 Räkenskaper

Läs mer

Crown Energy AB (publ)

Crown Energy AB (publ) 14 maj 2014 Crown Energy AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2014 Crown Energy AB (publ) med dess dotterbolag ( Crown Energy, Bolaget eller Koncernen ) är en internationell olje- och gaskoncern som bedriver

Läs mer

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673

Årsredovisning 2007. Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 Årsredovisning 2007 Enlight International AB (publ) org. nr. 556680-2673 1 Innehåll Innehåll...2 VD har ordet...2 Året i korthet...2 Verksamhetsbeskrivning...2 Historik...2 Koncernens utveckling i sammandrag...2

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Kopparberg Mineral AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2006-09-01 -- 2007-08-31. Innehåll Sida VD HAR ORDET

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2002 3 Verksamheten... 4 Resultat och ställning... 5 conpharm ab årsredovisning 2002 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Resultat och ställning..............................................................................

Läs mer

Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick... 1. VD har ordet... 2. Detta är SäkI... 3. Securitas... 4 ASSA ABLOY...

Innehåll. Bolagsstämma. Kommande Informationstillfällen. Året som gick... 1. VD har ordet... 2. Detta är SäkI... 3. Securitas... 4 ASSA ABLOY... Årsredovisning 2002 Innehåll Året som gick..................................... 1 VD har ordet..................................... 2 Detta är SäkI...................................... 3..............................................

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning

Insplanet. Rörelseresultat och Rörelsemarginal 60 50 40 30 20 10. Nettoomsättning Insplanet Insplanet i korthet Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). 2006 tecknade Insplanet 69 000 försäkringar med en premievolym

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler

Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler Inbjudan till teckning i 2008 års emission av konvertibler HANDLINGAR INFOGADE GENOM HÄNVISNING Följande handlingar vilka tidigare har publicerats och ingivits till Finansinspektionen infogas genom hänvisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Definitioner och generella förkortningar

Definitioner och generella förkortningar Årsredovisning Året i korthet Den 17 februari offentliggör Shelton Petroleum ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Petrogrand. Den 7 mars genomfördes en extra bolagsstämma i Petrogrand AB,

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2006 31 december 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto uppgick till 271 Mkr (269). Omsättningen var 974 Mkr (1 314). Tonnage Koncernens samtliga fartyg har varit

Läs mer

Rederi AB Gotland i korthet

Rederi AB Gotland i korthet HSC Gotlandia II på besök i Stockholm 17:e juni 2006. Rederi AB Gotland i korthet 1 maj 2005 30 april 2006 Resultat Resultatet efter finansnetto minskade från 346 Mkr till 269 Mkr, i föregående års resultat

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning...

innehåll förvaltningsberättelse året i siffror årsredovisning 2001 3 Verksamheten... 4 Finansiering... 5 Resultat och ställning... conpharm ab årsredovisning 2001 innehåll förvaltningsberättelse Verksamheten...................................................................................... 4 Finansiering........................................................................................

Läs mer