Årsredovisning 2000 W W W. PA RESO URC ES. SE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2000 W W W. PA RESO URC ES. SE"

Transkript

1 Årsredovisning 2000 W W W. PA RESO URC ES. SE PA RESO U RC ES AB BOX 2047 SE STO C KHOLM TEL FAX PA. R ESO U RC T EL I A. C O M

2 B O L AGSS TÄ MM A Ordinarie bolagsstämma i PA Resources AB, , kommer att hållas onsdagen den 9 maj 2001 kl i Industrihuset med adress Storgatan 19 i Stockholm. D ELTAG A NDE, ANMÄLAN M.M. Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall: - dels vara införd som ägare i den utskrift av aktieboken som VPC AB gör fredagen den 27 april 2001, samt - dels ha anmält sig hos bolaget under adress PA Resources AB, Box 2047, Stockholm, eller per telefon , per fax , senast kl fredagen den 4 maj F Ö R VA LTA RRE GIS T RERADE AKTIER Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste dessutom, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt begära att bli införd i den av VPC förda aktieboken. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 27 april 2001, då sådant införande skall vara verkställt. U T D ELNIN G Styrelsen föreslår stämman att för verksamhetsåret 2000 besluta att dela ut st aktier av bolagets st aktier i intressebo l a g e t International Gold Exploration IGE AB (publ) till aktieägarna, varvid en aktie i PA Resources AB (publ) berättigar till fyra aktier i International Gold Exploration IGE AB (publ). Som avstämningsdag för utdelningen föreslås den 14 maj 2001 KO MM A NDE INF O RM AT I O NS T ILLFÄ LLEN Delårsrapporter 2001 Januari - mars 9 maj 2001 Januari - juni 28 augusti 2001 Januari - september 20 november 2001 Bokslutskommuniké februari 2001 PA Resources AB är ett svenskt bolag inriktat på att köpa och utveckla producerande olje- och gasresurser samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Företaget, som startades 1994, har under senare tid renodlat verksamheten. Mineralprospektering och utvinning bedrivs i intressebolaget International Gold Exploration IGE AB. Olje- och gasutvinningen är koncentrerad till Tunisien och Texas. Bolaget, som är noterat på Nordic Growth Market NGM-listas väntelista, har kontor i Stockholm, Oslo och Tunis. INNEHÅLL VD har ordet 5 Verksamhetsberättelse i sammandrag 11 Diagram 12 Aktien 14 Förvaltningsberättelse 16 Resultaträkning, koncern 17 Balansräkning, koncern 18 Resultaträkning, moderbolag 19 Balansräkning, moderbolag 20 Kassaflöde 21 Tilläggsupplysningar 22 Revisionsberättelse 27 Styrelse 28 English summary 30

3 VD Ulrik Jansson t.h. med medarbetare från Douleb oljefält i Tunisien, oktober VD HAR ORDET»Vi tror på en fortsatt koncentration inom branschen. De stora oljebolagen kommer att fortsätta fusionera och renodla sina verksamheter.«ulrik Jansson, VD, PA Resources AB Under året förv ä rvade vi 2 5, 0 6 % av oljefältet El Biban i Tunisien. Det ledde till att vår oljeproduktion ökade med ca fat olja om dagen och vi uppfyllde vårt mål att producera sammanlagt ca fat om dagen. Årets resultat blev också mycket gott. Omsättningen ökade från 4 0, 6 m i l j k r till 6 2, 8 milj kr. Rörelseresultatet före skatt ökade från 1 0, 2 milj kr till 3 7, 9 milj kr. Det goda resultatet beror delvis på produktionstillskottet från El Biban-fältet samt på att oljepriset under året höll sig på en stabil och h ö g nivå, i genomsnitt ca 2 6 dollar per fat olja. FO R T S ATT EXPA NSIO N Vi ska under fortsätta expansionen av verksamheten i Nordafrika. Målsättningen är också att öka produktionen upp till fat olja om dagen. Samtidigt har vi för avsikt att avyttra våra ägarandelar i oljefälten i Texas. Vi kommer även att gå vidare i arbetet med att öka p r oduktionen på de redan befintliga oljefälten. Våra samtal med det statliga algeriska bolaget om en förlängning av vår pipeline in i Algeriet fortsätter också. Syftet är att pipelinen, som vi äger till 7 0 %, ska kunna ge oss extra inkomster. FÖ RS TÄ RKNING AV STYREL SEN Styrelsen fick under året två nya ledamöter; Rabbe E Lund, tidigare marknadschef i det norska oljebolaget Saga Petroleum och i dag verksam inom Intellectual Capital Group samt Arne Helland, CFO i oljeserviceföretaget TGS- N o p e c. Förstärkningen av styrelsen ger PA Resources ökad kompetens inom den internationella oljesektorn. Vi öppnade under året ett nytt kontor i Oslo samtidigt som kontoret i London stängdes. Avsikten är att i Norge bygga upp en egen kvalificerad teknisk organisation inför vår fortsatta expansion. Planerna på att även låta notera bolaget på börsen i Oslo gick däremot inte att förverkliga under Det allmänna läget på aktiemarknaden var inte gynnsamt för nyintrodukt i o n e r. Vi har därför beslutat att skjuta upp vår ansökan om notering på Oslobörsens SMB-lista till år GO DA FRAMTIDSU T SIK T ER Utsikterna inför är goda trots att oljepriset troligen kommer att ligga på en lägre nivå än föregående år på grund av den allmänna nedgången i konjunkturen. Samtidigt finns ingen större oro för att priserna ska falla allt för mycket då OPEC-länderna kommit överens om att hålla nere produktionen. Vi tror också på en fortsatt koncentration inom branschen. De stora oljebolagen kommer att fortsätta fusionera och renodla sina verksamheter. Den utvecklingen ger oss goda möjligheter att förv ä rva nya oljefält samt att på sikt bedriva egen prospektering. Ulrik Jansson VD, PA Resources AB 5

4 VERKSAMHETEN»Under 1980-talet sjönk oljepriserna och kraven på rationaliseringar ökade. Det ledde till att de stora bolagen började sälja ut mindre fält, en trend som fortsatt. Trenden har gynnat mindre bolag som PA Resources.«O L JE- OCH GASVERKS A MHE T EN PA Resources verksamhet var under koncentrerad till Tunisien i Nordafrika och Texas, USA. Vid halvårsskiftet förv ä rvades en andel av ytterligare ett tunisiskt oljefält, El Biban. Därmed ökade bolagets oljeproduktion med ca fat olja/dag till strax under fat/dag. Den totala oljeproduktionen uppgick under året till ca fat varav huvuddelen kom från Tunisien. Bolagets oljereserver uppskattades vid slutet av år till ca 7,8 MMBOE (miljoner fat oljeekvivalent). T UNISIEN Nordafrika är en känd oljeregion med flera stora oljefält, som började exploateras på talet. I dag finns en väl utbyggd infrastruktur med olje- och gaspipelines och hamnar. Tunisien, som inte är medlem av OPEC, är framför allt ett oljeland men har också betydande gastillgångar. Klimatet för utländska investerare är gott. Myndigheternas policy är att uppmuntra och underlätta för investerare genom bl a gynnsamma skatteregler och ett obyråkratiskt agerande. PA Resources ägde under år andelar i 5 p r o d u c e - rande olje- och gasfält i Tunisien. Bolaget hade det operativa ansvaret för 3 av fälten. Vid halvårsskiftet förvärvades 2 5, 0 6 procent av oljefältet El Biban offshore staden Zarzis. Vid samma tidpunkt avyttrades ägarandelen i Zinnia-fältet vid kusten öster om Tunis. Den totala produktionen av olja från fälten i Tu n i s i e n uppgick under året till ca fat. 7 Föregående år producerades fat. Den gas som utvinns ur Ezzaouia- och El Biban-fälten har hittills facklats eftersom det inte funnits avsättning för den. Det handlar om ca 7. 7 MMcf/dag. Då myndigheterna satt upp restriktioner för hur mycket gas som får brännas per dygn har möjligheterna att producera olja också delvis begränsats. Under avskaffades det statliga monopolet på elproduktion och förutsättningarna för att ta tillvara gasen ändrades. Under 2000 inleddes projekteringen av ett gaskraftverk för elproduktion. Investeringskostnaden beräknas uppgå till 2 7 miljoner USD. Bakom projektet står bl a ägarna av oljefälten. Gaskraftverket, som ska tas i drift under , får en effekt på 2 7 M W. Den el som produceras ska distribueras ut på det befintliga elnätet. När kraftverket tas i drift kommer det att innebära intäkter för PA Resources vid försäljningen av gasen. DOUL EB/ SEMM A M A / TA MESMIDA (ÄG A R A NDEL %) Oljefälten ligger i nordvästra delen av Tunisien vid gränsen mot Algeriet. Under året uppgick den totala produktionen till ca fat olja, varav bolagets andel uppgick till fat. Fälten hade fram till slutet av året totalt sett producerat drygt 22 miljoner fat olja. Under året gjordes en förnyad genomgång av det seismiska underlaget. Enligt bedömningar är det möjligt att med modern teknologi utvinna ytterligare ca 2-3 m i l j o n e r fat olja att från fälten.

5 Från Douleb/Semmam/Tamesmida-fälten går en 171 k m lång pipeline till hamnstaden La Skhira vid den tunis i s k a kusten. Pipelinen ägs till 7 5 % av PA Resources. Under å r e t fördes diskussioner med det statliga algeriska oljebol a g e t Sonatrah om en förlängning in i Algeriet, vilken skulle ö k a värdet av pipelinen. Diskussionerna har delvis fördröjts p å grund av en omorganisation inom det algeriska bolaget, men fortsätter under EZZ AOUIA (ÄG A R A NDEL 9 %) Ezzaouia-fältet ligger i sydöstra Tunisien ca 1 5 km norr om staden Zarzis. Fältet har hittills producerat ca 25,7 m i l j o n e r fat olja. Det gångna årets produktion härrör från 7 b r u n n a r i två oljeförande zoner och PA Resources andel uppgick till ca fat olja. De delägande bolagen i Ezzaouia-fältet har inlett ett omfattande arbete för att genomföra en borrning av en djupt liggande struktur (Triassic) på ca m djup. Strukturen b eräknas innehålla miljarder kubikfot gas. Det i n n ebär för PA Resources del ett möjligt tillskott på 7 5 MMBOE (miljoner fat oljeekvivalent). ZINNIA (ÄG A R A NDEL 13,34 % ) Fältet, som producerar både olja och gas, ligger vid kusten ca 5 0 km öster om huvudstaden Tunis. Under senare år har gasproduktionen minskat kraftigt vilket även medfört att oljeproduktionen sjunkit markant. Fältet avyttrades i juli EL BIBAN (ÄG A R A NDEL 25,06 % ) Oljefältet El Biban ligger i sydöstra Tunisien, offshore 1 6 k m från staden Zarzis. Fältet producerar från en enkel plattform via en pipline till den egna produktionsanläggningen i land. Den totala produktionen under skedde från en horisontell brunn och uppgick till ca fat olja varav bolagets andel var fat. Planer för att öka produktionen med en ny horisontell brunn är under utvärdering. T EX A S Texas har en mycket lång tradition inom olje- och gasindustrin. Den industriella utvinningen påbörjades redan i slutet av talet även om den först under t a l e t blev betydande. Oljeutvinningen i Texas står i dag för en fjärdedel av USA:s totala produktion. Tack vare den långa traditionen av oljeutvinning i Texas är branschen väl reglerad och fungerande. Under talet sjönk oljepriserna och kraven på rationaliseringar ökade. Det ledde till att de stora bolagen började sälja ut mindre fält, en trend som fortsatt. Trenden har gynnat mindre bolag som PA Resources. PA Resources är verksamt i det s k»east Texas Oilfield«, som ligger ca 200 km öster om Dallas. Som ett led i målsättningen att koncentrera bolagets verksamhet geografiskt ska dock ägarandelarna i fälten i Texas avyttras under år GOOD OMEN (ÄG A R A NDEL CA 50 % ) Fältet ligger i Smith County ca 1 0 km öster om staden Ty l e r. Fältet har hittills producerat ca 4, 4 miljoner fat olja från totalt 5 2 b r u n n a r. I dag sker produktionen från fyra brunn a r. Under uppgick bolagets andel i produktionen till ca fat olja. PR A IRIE MUD (ÄG A R A NDEL CA 65%) Oljefältet ligger väster om Good Omen-fältet i direkt i anslutning till detta. I april påbörjades en borrning av en outforskad struktur. Den beräknas innehålla ca 5 miljoner fat olja av vilka drygt 1 miljon beräknas som möjliga att utvinna. Trycket i oljekällan har varit oregelbundet, vilket lett till en oregelbunden produktion med i snitt 3 5 fat olja per dag. Arbete har inletts för att återställa den tidigare produktionsnivån. SVA L B A RD Samtliga koncessionsrättigheter, som avsåg områden på östra delen av huvudön, har återlämnats till myndigheterna. PA Resources anser det inte realistiskt att prospekteringen på ögruppen återupptas inom de närmaste 5-10 åren. MINER A LV ERKS A MHE T EN PA Resources är delägare i International Gold Exploration IGE AB, som är noterat på Oslobörsens SMB-lista. International Gold bedriver prospektering och produktion av mineraler. PA Resources ägde vid ingången av året 5 5, 7 % av International Gold. Efter en nyemission och avyttring av aktier vid halvårsskiftet sjönk ägarandelen till 3 5, 8 %. Då avsikten är att renodla verksamheten inom PA Resources har styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman att aktierna i International Golds under delas ut till aktieägarna i PA Resources.»Texas har en mycket lång tradition inom oljeoch gasindustrin. Den industriella utvinningen påbörjades redan i slutet av talet även om den först under talet blev betydande.«8

6 2000 I SAMMANDRAG Omsättningen ökade med 55% till ca 63 miljoner kronor. Rörelseresultatet före finansiella poster ökade till med 321% till 40 miljoner kronor. Oljeproduktionen under året uppgick till ca fat. Under året förvärvades 25,06 % av oljefältet El Biban i Tunisien. Styrelsen föreslår en utdelning av aktierna i det på Oslo Börs noterade International Gold Exploration IGE AB. Under december 2000 öppnade bolaget ett kontor i Oslo för att där bygga upp en kvalificerad organisation för koncernens behov av tekniska och geologiska kunskaper.

7 OMSÄTTNING/RÖRELSERESULTAT PRODUKTIONSOMRÅDEN OLJEPRISET (BRENT) ÅR 2000 UPPSKATTADE RESERVER Olja (MMBO) Gas(BCF) EXISTERANDE PRODUKTION (ÅRLIGT SNITT) Ezzaouia 0.8 1,3 D-S-T 2.7 El Biban 1.8 7,8 USA 0.8 Olja 6,1 Gas 1,6 9.2 Totalt

8 A K T IEK A P I TALETS UTVEC KL ING (SE K ) PA RESO URC ES AKTIEN A K T IEK A P I TA L PA Resources aktien är sedan den 1 8 september n o t e - rad på Nordic Growth Markets (NGM) väntelista. Aktiekapitalet i PA Resources AB uppgick vid årets slut till kronor fördelat på aktier om nominellt 0, 2 0 k r o n o r. Varje aktie berättigar till en röst. Efter det att extra bolagsstämma den 8 december b e s l u t a t ändra bolagsordningen finns endast ett aktieslag i PA Resources AB. PA RESO URC ES STÖ RS TA ÄG A RE Per den 31 december T EC KNINGSO P T IO NSP RO GR A M Vid en extra bolagsstämma den 8 december b e s l u t a d e s om ett upptagande av två förlagslån om nominellt k r o n o r. Till lånen finns knutet totalt a vs k i l j b a r a optionsrätter till teckning av aktier i PA Resources AB. Lånet tecknades av dotterbolaget Microdrill AB för vidareöverlåtelse till personal och nyckelpersoner. Lånet har förtidsinlösts av PA Resources och återbetalats. Av optionsrätterna berättigar rätten till teckning av aktier i PA Resources AB under tiden den till en teckningskurs av 1 6 kronor per aktie och till teckning av aktier under tiden till teckningskurs 20 kronor per aktie. U T DEL NING Styrelsen föreslår en utdelning av aktier i International Gold Exploration IGE AB, 4 aktier i International Gold Exploration IGE AB för varje utdelningsberättigad aktie i PA Resources AB motsvarande ett bokfört värde om k r o n o r. Utdelningsberättigade aktier i PA Resources AB uppgår till aktier. A K T IE ÄG A RE A N TAL AKTIER OCH RÖ S T ER % Lindqvist, Bertil ,7 Jansson Ulrik, inkl bolag ,3 Zaudy Bertil, inkl bolag ,2 Aminex Plc ,6 Terra Vekst ,8 Eika Gruppen AS ,5 Schröder, Håkan ,2 Heggedal, Terje ,4 Staubo, Tore ,4 Røros SB ,4 Totalt ,5 Å R T R A NS A K T IO N T IL L KO MM A NDE AKTIER A N TAL AKTIER Ö KNING AV AKTIEK A P I TALET A K T IEK A P I TA L 1994 Bolaget bildas Split 500: Nyemission Riktad nyemission Nyemission Nyemission Nyemission Nyemission A K T IE ÄG A RE Den 31 december 2000 hade PA Resources AB 410 aktieägare. ÄG A RS T RUK T UR A N TAL AKTIER I STO RL EKSO RDNING A N TAL ÄG A RE A NDEL ÄG A RE, % A N TAL AKTIER A NDEL AKTIER, % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 15

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge följande redovisning för förvaltningen av bolaget under räkenskapsåret V ERKS A MHE T ENS ART OCH INRIK T NING PA Resources är ett naturresurs företag vars affärside bygger på att förv ä rva, utveckla och förädla producerande oljeoch gasreserver samt att bedriva prospekteringsverksamhet för att finna nya förekomster. Olje- och gasutvinningen är koncentrerad till Tunisien och Texas. Företaget har under senare tid renodlat verksamheten. Mineralprospektering och utvinning bedrivs i intressebolaget International Gold Exploration IGE AB. KO NC ERNFÖ RH Å L L A NDEN PA Resources AB har tre helägda dotterbolag Microdrill AB org nr med säte i Stockholm och Hydrocarbures Tunisie Corporation med säte i Nassau och Hydrocarbure Tunisie El Biban Ltd med säte på Jersey. Ägarandelen i delägda dotterbolaget International Gold Exploration IGE AB (publ) org nr med säte i Stockholm har per den minskat från 5 5, 7% till 35,8% vilket innebär att det inte konsolideras med retroaktiv verkan från den 1 januari Bolaget betraktas istället som intressebolag från detta datum. Försäljning inom koncernen har uppgått till t k r (f å tkr) VÄ SEN T L IGA HÄNDEL SER UNDER ÅRE T - Vid halvårsskiftet förv ä rvades en andel av ytterligare ett Tunisiskt oljefält, El Biban. Därmed ökade bolagets oljeproduktion med ca 3 6 0fat olja om dagen till strax under fat om dagen. - Nyemission genomförd vilket tillförde bolaget 26 M S E K efter avdrag för emissionskostnader. - Styrelsen har beslutat ansöka om notering på Oslo Börs under I samband med detta har bolaget etablerat kontor i Oslo. - Det delägda dotterbolaget International Gold Exploration IGE AB genomförde en nyemission utan företrädesrätt för tidigare aktieägare på 8 MNOK i juli och konsolideras därför inte med retroaktiv verkan från den 1 januari OLJA OCH GASRÖ REL SEN Oljeproduktionen under har uppgått till ca fat varav huvuddelen kom från Tunisien. Investeringar har under gjorts med 4 9, 0 Mkr i Tunisien och 6,7 MKr i Texas. Som ett led i målsättningen att koncentrera bolagets verksamhet geografisk har styrelsen beslutat att ägarandel a r n a i fälten i Texas skall avyttras under år MINER A LV ERKS A MHE T EN (International Gold Exploration IGE AB ) International Gold är verksamt i Kenya, Portugal, Sverige och Uganda. I Kenya bedrivs gruv- och prospekteringsverksamhet. I övriga länder i dagsläget enbart prospektering PA Resources ägde vid ingången av året 5 5, 7 % av International Gold Exploration IGE AB. Efter en nyemission och avyttring av aktier vid halvårsskiftet sjönk ägarandelen till 35,8 %. Då avsikten är att renodla verksamheten inom PA R e s o u r c e shar styrelsen beslutat att föreslå bolagsstämman att aktierna i International Gold Exploration IGE AB under d e l a s ut till aktieägarna i PA Resources. Å RETS RESULTAT Koncernens resultat uppgick till tkr (f å t k r ). Moderbolagets resultat uppgick till tkr (f å tkr). FÖ RSL AG TILL VIN S T DISPO SI T IO N KONCERNEN Koncernens fira egna kapital uppgår till t k r. Inga avsättningar till bundet eget kapital inom koncernen föreslås. MODERBOL AGE T Till bolagsstämmans förfogande står; Balanserad resultat 0 Årets resultat Styrelsen och verkställande direktören föreslår följande disposition; Utdelning av aktier i International Gold Explor a t i o n IGE AB, 4 aktier i International Gold Exploration för varje utdelningsberättigad aktie i PA Resources AB. Utdelningsberättigade aktier I ny räkning överföres Beträffande koncernens och moderbolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar och noter. KONCERNEN RESULTATRÄKNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR BRUTTORESULTAT Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat RÖRELSEKOSTNADER,ÖVRIGA INTÄKTER Övriga externa kostnader Personalkostnader Jämförelsestörande poster, reavinst aktier dotterbolag Avskrivningar Rörelseresultat FINAN SIELLA POSTE R Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Resultatandel intressebolag Resultat före skatt och minoritetsintressen Royalty/oljeverksamheten Skatt/oljeverksamheten Latent skatt/oljeverksamheten Skatt - - Resultat före minoritetsintressen Minoritetens andel Årets resultat

10 BALANSRÄKNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1 Immateriella anläggningstillgångar Olje- och gastillgångar Mineralintressen Maskiner och anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i intressebolag Långfristiga fordringar intressebolag Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR MODERBOLAGET EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Aktiekapital Bundna reserver Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Minoritetsandel Skulder Långfristiga skulder 6 Checkräkningskredit Övriga långfristiga skulder Latent skatteskuld Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER STÄLLDA PANTER Bankgaranti Inga Aktier International Gold Exploration IGE AB Inga ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 18 RESULTATRÄKNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Bruttoresultat Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat Rörelsekostnader, övriga intäkter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Finansiella poster Resultat från finansiella investeringar Resultat från försäljning av aktier i dotterbolag Övriga ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt Skatt - - Årets resultat

11 KASSAFLÖDESANALYS BALANSRÄKNING TILLÄGGSUPPLYSNINGAR TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Mineralintressen Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier i dotterbolag Aktier i intressebolag Reversfordran intressebolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Fordringar hos dotterbolag Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Belopp i tkr Koncernen Moderbolaget Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justering för poster som inte ingår i kassaflödet - Minoritetsandel Resultatandel intressebolag Latent skatteskuld Avskrivningar Jämförelsestörande poster Erhållen ränta och liknande resultatposter Erlagd ränta och liknande resultatposter Betald royalty Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL 5 Bundet eget kapital Aktiekapital Överkursfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital SKULDER Långfristiga skulder 6 Checkkredit Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskuld - - Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL STÄLLDA PANTER Aktier International Gold Exploration IGE AB Inga Förändring av rörelsekapital Ökning av varulager Ökning/Minskning av kortfristiga fordringar Ökning av långfristiga skulder Ökning/Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förvärv av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av koncernbolag Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Nyemission Kassaflöde från finansieringsverksamhet Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Omräkningsdifferenser ANSVARSFÖRBINDELSER Inga Inga 20 Likvida medel vid årets slut

12 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR KONCERNEN OCH MOD ERBOLAGET B. UPPLYSNINGAR TILL RESULTATRÄKNINGEN A. ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR 1. Värderings- och redovisningsprinciper Koncernredovisningsprinciper Ko n c e r n bokslutet har upprättats enligt Redovisningsrådets rekomm e n d a t i o n e r. Det omfattar bolaget PA Resources AB och de bo l a g som ägs till mer än 50 %. De utländska dotterbolagens balansräkningar har omräknats till balansdagens kurs, respektive att resultaträkningen har omräknats till genomsnittskurser. Koncernredovisningen har upprättas enligt förvärvsmetoden. Va r u l a g e r, främmande aktier, mineralintressen samt maskiner och inventarier i förvärvade bolag har av utomstående värderingsmän vid förvärvstidpunkten åsatts ett enligt styrelsens förmenande, försiktigt värde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde på aktier och tillgångar samt skulder i förvärvade bolag hänförs till respektive tillgångsslag och avskrives planenligt. Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Intressebolag Med intressebolag avses bolag där PA Resources AB äger mellan 20% till 50% av röstvärdet. Redovisning av intressebolag sker enligt kapitalandelsmetoden. Metoden innebär att koncernens andel i int r e s s e bolagets resultat före skatt redovisas i koncernens finansiella resultat. Andel i intressebolagets skatt redovisas i koncernens skattekostnad. I koncernens balansräkning visas intressebolagen bland a k t i e r. Det bokförda värdet förändras med koncernens andel av i n t r e s s e bolagets resultat efter skatt. Ej utdelat resultat i intressebolag redovisas i eget kapital bland bundna medel. Olje- och gasverksamheten Redovisning av kostnader för prospektering, utvärdering och utbyggnad Redovisningen av olje- och gasverksamhet sker enligt»full cost method«.. Detta innebär att alla kostnader för anskaffning av koncessioner samt för prospektering, borrning och utbyggnad av dessa aktiveras. För producerande fält avskrives aktiverade kostnader jämte förväntade framtida kostnader fastställda enligt den prisnivå som gäller p e r balansdagen, i takt med årets produktion i förhållande till beräknade totala bevisade och sannolika reserver av olja och gas enligt principen»unit of production«. Bevisade reserv e r definieras som den beräknade mängd råolja, naturgas och flytande»naturgas«som utifrån geologiska och ingenjörstekniska data, erhållna från respektive operatör, med tillfredställande (större än 90%) sannolikhet kan utvinnas i framtiden från kända reservoarer under rådande ekonomiska och operativa f ö r u t s ä t t n i n g a r, det vill säga, till priser och kostnader per det datum beräkningarna görs. Sannolika reserv e r definieras som reserv vilka ännu inte är bevisade men vilka beräknas ha en mer än 50%-ig sannolikhet att vara tekniskt och ekonomiskt producerbar. Erhållna ersättningar för utfarmningar i olje- och gastillgångar reducerar i första hand de aktiverade kostnaderna för olje- och gastillgången i fråga utan att påverka årets resultat. Aktiverade kostnader i ett oljefält som i framtiden inte kommer att utbyggas avskrivs i sin helhet. Joint ventures Olje- och gasverksamhet bedrivs i joint venture med andra parter. Redovisningen omfattar de andelar av produktion, försäljning, kapit a l k o s t n a d e r, rörelsekostnader, omsättningstillgångar och kortfristiga skulder som är hänförliga till koncernen. Latent skatt Latent skatt hänför sig till skillnaden mellan bokföringsmässig och skattemässig redovisning av huvudsakligen avskrivningar och åters t ä l l n i n g s k o s t n a d e r. Till den del av nettoskuld, beräknad per fält, uppstår beräknas latent skatt för temporära skillnader, efter avdrag för skattemässiga förluster vilka kan användas mot framtida intäkter, till på bokslutsdagen gällande skattesats. Värdering av varulager Varulagret bestående av råolja har värderats till USD 15 per fat per den 31 december Royalty och skatt på oljeverksamheten Oljeutvinningen är i enlighet med lokala lagar och förordningar i respektive land belagd med skatter och royalty, som erläggs baserat på utvunna kvantiteter. Alla pålöpta skatter och royalty avsätts löpande bland bolagets skattkostnader, 2. Personal Moderbolaget Medeltalet anställda har varit Män 3,0 2,0 Kvinnor 1,0 1,0 Totalt 4,0 3,0 I koncernen tillkommer Medeltal anställda Hydrocarbure Tunisie Män - - Kvinnor 1,0 - Totalt 1,0 - Medeltal anställda International Gold Exploration Sverige Män - 0,2 Kvinnor - 0,2 Kenya Män - 29,6 Kvinnor - 2,0 Totalt - 32,0 Totalt 5,0 13,3 Moderbolaget Löner och andra ersättningar Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal, styrelse och VD Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar och sociala avgifter Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Tillkommer i koncernen Tunisien Löner och andra ersättningar Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Totala löner, ersättningar och sociala avgifter Övriga personalkostnader Totala personalkostnader

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE

AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272. Årsredovisning. för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE AKTIEBOLAGET IMPLEMENTA HEBE Org. nr. 556581-9272 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003 IMPLEMENTA HEBE Styrelsen och verkställande direktören för AB Implementa Hebe Org. Nr. 556581-9272 får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Norrtelje Elektronik Aktiebolag

Norrtelje Elektronik Aktiebolag Styrelsen och verkställande direktören för Norrtelje Elektronik Aktiebolag får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 1999 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I

- Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar. - Underskrifter. Årsredovisning ftir räkenskapsåret 2010-(E41 - i I Ors m 55678-818 Årsredovisning ftir räkenskapsåret 21-(E41-211 {4-3 Styrelsen avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550

Hillareds Fibernät Ek. För. 769624-0550 Årsredovisning för Hillareds Fibernät Ek. För. Räkenskapsåret 2012-01-01 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826

Årsredovisning. Comfort Window System AB (publ) för. Org.nr. 556574-9826 Årsredovisning för Comfort Window System AB (publ) Org.nr. 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2006 09 01-2007

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Assessorerna Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01--2010-12-31. Innehåll - förvaltningsberättelse - resultaträkning - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412

ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31. Org nr 556747-5412 ÅRSREDOVISNING 2010-01-01 2010-12-31 Org nr 556747-5412 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Nordic Whisky Capital AB, organisationsnummer 556747-5412, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer