Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län"

Transkript

1 Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer:

2 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling, Väg 897 Ålund-Jakobsfors, Skellefteå kommun, Västerbottens län Skapat av: WSP. Uppdragsansvarig: Christer Lindström. Miljöansvarig: Mikael Eriksson Dokumentdatum: Objektnummer: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Nina Chlot Uppdragsansvarig: Nina Chlot Distributör: Trafikverket, Box 809, Luleå, telefon:

3 Innehåll Sammanfattning 5 1 Inledning Bakgrund Tidigare utredningar och beslut Aktualitet Projektmål Övergripande mål Planläggningsprocessen 8 2 Avgränsning Väsentliga miljöaspekter Geografisk avgränsning 9 3 Befintliga förhållanden Transportsystemet och trafikanter Områdesskydd Markanvändning och naturesurser Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Nationella miljömål, hänsynsregler och miljökvalitetsnormer 21 4 Planerade vägåtgärder Vägåtgärder 23 5 Miljökonsekvenser och skadeförebyggande åtgärder Nollalternativet Metodik - bedömning av konsekvenser Miljö Hushållning med naturresurser Hälsa och säkerhet Byggtiden 33 6 Samlad bedömning 34 7 Måluppfyllelse Projektmål Transportpolitiska mål Nationella miljömål 35 8 Miljöuppföljning 36 9 Tillstånd och anmälan enligt miljöbalken Samråd Källor 37 3

4 4

5 Sammanfattning Bakgrund Väg 897 på sträckan Ålund-Jakobsfors i Skellefteå kommun är allmänt spårig, uppvisar ojämna sättningar och har dålig bärighet. En vägplan med miljöbeskrivning ska upprättas. Avgränsning Miljöbeskrivningen omfattar väg 897 på sträckan mellan Ålund och Jakobsfors, ca 6 km, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Trafik och funktion Vägen fungerar framför allt som en lokal väg för boende i byarna, men har även betydelse för näringslivet och för arbetspendling. Skyltad hastighet är 70 km/h (50 km/h i Ålund). Vägen är 6 m bred och belagd med asfalt. Trafikmängden på vägen är 310 fordon per årsmedeldygn (ÅDT) varav tung trafik 50. Natur, kultur, friluftsliv och markanvändning Riksintressen samt Natura 2000-områden: Åbyälven, riksintresse Natura Åbyälven, riksintresse vattendrag med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. Flodpärlmussla och utter kan finnas i vattendragen. Inom utredningsområdet finns våtmarker i naturvärdesklass 3 och sumpskogar. Öppna åker- och ängsmarkmarker finns framförallt i anslutning till byarna Ålund, Lundfors, Islandsbäck och Jakobsfors. I Lundfors finns ett ängs- och hagmark objekt i klass 3. Semisjaur-Njarg fjällsameby har vinterbetesmarker söder om Åbyälven och Västra Kikkejaure skogssameby har vinterbetesmarker norr om Åbyälven. Fornlämningar finns inom utredningsområdet varav en i Ålund nära vägen (minnessten). Bostadsfastigheter finns i Ålund, Lundfors, Islandsbäck och Jakobsfors Kommunala planer För området gäller Skellefteå kommuns översiktsplan (ÖP) som antogs Planerade vägåtgärder Ny asfaltbeläggning samt överbyggnadsmaterial i vägkroppen. Partier med bärighetsbrister och tjäluppfrysningar åtgärdas. Kurvrätningar, kurvbreddningar och profiljusteringar utförs där behov finns. Vägdiken justeras så att en funktionell avvattning av vägen uppnås. Trummor byts ut vid behov, t.ex skadade trummor eller identifierade vandringshinder. Vägen och sidoområdena ska trafiksäkras för 80 km/h. Dubbeltrumma i Rislandsbäcken byts ut mot valvbåge. Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna som små eftersom åtgärderna i huvudsak genomförs inom befintligt vägområde. Mindre markanspråk på våtmarker och odlingsmark görs i direkt anslutning till vägen men dessa bedöms inte påverkas negativt. Grumlande arbeten i vatten minimeras. Anmälan för vattenverksamhet görs för tre vattendrag där trummor byts. Vandringshinder byggs bort. Inga riktvärden för buller överskrids. Inga fornlämningar bedöms skadas men en fornlämning i anslutning till korsningen i Ålund skyddas under byggtiden. Rennäringsintressen samt Åbyälvens Natura 2000-område bedöms inte påverkas negativt. Faunapassage anläggs vid Rislandsbäcken. Provtagning på enskilda vattentäkter görs innan och efter byggtiden. Under byggtiden kommer vägarbeten att orsaka störningar av varierande slag som damning, buller och byggtrafik med maskiner på och i anslutning till vägen. Vägen kommer att vara öppen för trafik under hela byggskedet men försämrad framkomlighet kan råda periodvis. 5

6 6

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Väg 897 på sträckan Ålund-Jakobsfors i Skellefteå kommun är allmänt spårig, uppvisar ojämna sättningar och har dålig bärighet. Under de senaste åren har vägen lagats vid ett flertal tillfällen. Vägdelen skall åtgärdas så att högsta bärighetsklass (BK1) säkerställs året om. Trafikverket har beslutat att en vägplan och bygghandling ska upprättas för fortsatt planering och projektering av vägåtgärder. Figur Väg 897 genom Ålund. Vägen är lappad och lagad längs stora delar av sträckan mellan Ålund och Jakobsfors. 1.2 Tidigare utredningar och beslut Förstudie En förstudie som studerat möjliga förstärknings- och bärighetsåtgärder längs den aktuella vägsträckan har upprättats. I ställningstagande daterat har Trafikverket beslutat att gå vidare i planeringsprocessen genom att ta fram en vägplan och bygghandling. Beslut om betydande miljöpåverkan Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 6 kap. 5 miljöbalken beslutat att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 1.3 Aktualitet Planerad byggstart för förstärkningsåtgärder är tidigast år Projektmål För projektet har följande projektmål formulerats: Säkerställa högsta bärighetsklass, BK1, året om Förbättrad plan- och profilstandard där behov finns Säkerställa vägens funktion för näringslivet För måluppfyllelse se avsnitt 7. 7

8 1.5 Övergripande mål Trafikverkets uppgift är att utveckla och förvalta det statliga vägnätet. Trafikverkets verksamhet ska bidra till att det blir möjligt att nå de transportpolitiska mål som riksdagen har fastställt. I maj 2009 tog riksdagen beslut om de nya transportpolitiska målen enligt regeringens förslag i propositionen Mål för framtidens resor och transporter, prop 2008/09:93. Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet stöds av två huvudmål: Funktionsmålet som berör resans eller transportens tillgänglighet Hänsynsmålet som handlar om säkerhet, miljö och hälsa Funktionsmål (tillgänglighet) Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa) Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. De transportpolitiska målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transportområdet. 1.6 Planläggningsprocessen Från och med 1 januari 2013 gäller en ny infrastrukturlagstiftning. Syftet med den nya planläggningsprocessen är att få en sammanhållen, effektivare och smidigare process. Det innebär att de tre tidigare skedena förstudie, vägutredning och arbetsplan ersätts av en ny sammanhängande planläggningsprocess. Samråd är även fortsättningsvis en viktig del i planeringen. Begreppet arbetsplan har ersatts av begreppet vägplan. Arbetsgången för den nya planläggningsprocessen är kortfattat följande: Processen föregås av en förberedande studie, normalt en åtgärdsvalsstudie. Processen börjar alltid med att underlag tas fram och ett inledande samråd sker med dem som förväntas bli berörda. Samråd sker sedan under hela processen. Processen avslutas med att granskningsunderlag tas fram och att projektet blir föremål för granskning. Innan projektet ska fastställas ska länsstyrelsen yttra sig över projektet. Stora komplicerade projekt kan behöva tillåtlighetsprövas av regeringen. Små okomplicerade projekt med obetydlig ytterligare miljöpåverkan kan utföras utan formell planläggning. Bärighets- och förstärkningsprojektet för väg 897 är påbörjat enligt den planeringsprocess som gällde fram till och den tidigare upprättade förstudien har utgjort underlag för de inledande samråden och länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Det fortsatta planeringsoch projekteringsarbetet sker enligt den nya planläggningsprocessen. Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en vägplan med miljöbeskrivning tas fram. 8

9 2 Avgränsning Denna miljöbeskrivning ska belysa de konsekvenser som kan förväntas uppstå till följd av planerade förstärknings- och bärighetsåtgärder längs väg 897 på sträckan Ålund-Jakobsfors i Skellefteå kommun. I miljöbeskrivningen redovisas även de åtgärder som Trafikverket avser att utföra för att minimera konsekvenserna. 2.1 Väsentliga miljöaspekter Miljöbeskrivningen beskriver projektets påverkan på människors hälsa och miljön och uppfyller kraven i Väglagen. Även miljöbalkens allmänna hänsynsregler, skydd av riksintressen, miljökvalitetsnormer samt skyddade områden och arter är viktiga utgångspunkter för beskrivningar och bedömningar. Miljöbeskrivningen följer även miljöbalkens 6 kap avseende redovisningar av de uppgifter som krävs för att bedöma projektets huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser. Särskilt viktiga intressen att bedöma och beskriva är Åbyälvens Natura 2000-område, rennäring, vattendrag, landskapsbild, odlingslandskap, kulturmiljöer, bebyggelsemiljöer och konsekvenser under byggtiden. Längs vägen finns få boende samtidigt som trafikmängden är låg varför utsläpp till luft, buller och vibrationer behandlas mer översiktligt. Vägåtgärderna innebär ingen förändring av trafikmängder. 2.2 Geografisk avgränsning Miljöbeskrivningen omfattar ca 6 km av väg 897 på sträckan mellan Ålund, korsning väg 897/893, och Malbäcken, ca 300 m norr om korsning väg 897/900 i Jakobsfors. Ålund är beläget ca 22 km nordväst om Byske i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Läget och miljöbeskrivningens avgränsning redovisas på karta i figur Med utgångspunkt från de begränsade vägåtgärder som planeras avgränsar sig denna miljöbeskrivning i huvudsak till de miljöeffekter som kan uppkomma i närområdet till vägen. Projektets huvudsakliga influensområde bedöms därför vara inom vägområdet. 3 Befintliga förhållanden 3.1 Transportsystemet och trafikanter Vägens funktion Idag fungerar väg 897 framför allt som en lokal väg för boende i byarna längs vägen. Vägen har även betydelse för näringslivet, framförallt timmertransporter ut mot E4 men också för arbetspendling via E4 mot Piteå och Skellefteå. Väg 897 sträcker sig från Åbyn i söder (E4), via Ålund och Jakobsfors till Klubbfors (väg 514) norr om länsgränsen i Piteå kommun, Norrbottens län. Trafik- och vägförhållanden Skyltad hastighet är 70 km/h. Genom korsningen väg 897/893 i Ålund är skyltad hastighet 50 km/h. Vägens bärighetsklass är BK1. Vägbredd 6 m Vägen är belagd (asfalt), norr om Jakobsfors och söder om Ålund är det grusväg. 9

10 Figur Väg 897 används av tunga fordon ofta med E4 som målpunkt. På bilden kör en lastbil med krossmaterial. Trafikmängd Idag är trafikmängden på vägen 310 fordon per årsmedeldygn (ÅDT) varav tung trafik 50 (år 2009). Dispenstransporter Dispenstransporter förekommer på väg 897 men omfattningen bedöms vara begränsad. Olyckor Mellan åren finns en olycka med dödlig utgång rapporterad på den aktuella vägsträckan. I olyckan var en personbil och fotgängare inblandade. Olyckan inträffade i juli 2009 på sträckan mellan Islandsbäck och Lundfors. Farligt gods Omfattningen av transporter med farligt gods bedöms vara mycket begränsad på denna vägsträcka. Vägen är inte markerad som rekommenderad väg för farligt gods. Oskyddade trafikanter Omfattningen av oskyddade trafikanter är mycket begränsad och förekommer främst i anslutning till byarna Ålund, Lundfors, Islandsbäck och Jakobsfors. Det finns inga särskilda anläggningar eller anordningar för oskyddade trafikanter längs vägen. 10

11 Figur Geografisk avgränsning. 11

12 Kollektivtrafik Länstrafiken trafikerar sträckan dagligen med linje 203/210. Busshållplats med busskur finns vid korsningen väg 897/893 i Ålund. Figur Busskur vid korsningen väg 897/893 i Ålund. 3.2 Områdesskydd Riksintressen och Natura 2000 Följande riksintressen enligt miljöbalken samt Natura 2000-områden finns inom eller i nära anslutning till den aktuella vägsträckan: Åbyälven, riksintresse Natura 2000, 4 kap. 1 och 8 miljöbalken. Åbyälven, riksintresse vattendrag med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden, 4 kap. 6 miljöbalken. Skyddade områden redovisas i figur Markanvändning och naturesurser Befolkning och boendemiljö Längs den aktuella sträckan finns bostadsfastigheter i Ålund, Lundfors, Islandsbäck och Jakobsfors. I Ålund finns det ca 80 året-runt boende, Lundfors ca 10, Islandsbäck ca 10 och i Jakobsfors ca 10. Flera av fastigheterna ligger nära vägen och har direktutfarter till väg 897. Målpunkter Målpunkterna längs aktuell sträcka är byarna. Viss arbetspendling sker mot Skellefteå och Piteå via E4. I Ålund (söder om korsning väg 897/893) finns förskola och fritidshem. Vid korsningen väg 897/893 finns busshållplats, livsmedelsaffär och grill/café. Rennäring Semisjaur-Njarg fjällsameby har vinterbetesmarker söder om Åbyälven och Västra Kikkejaure skogssameby har vinterbetesmarker norr om Åbyälven. Inga riksintressen för rennäringen finns i direkt anslutning till studerad vägsträcka. Rennäringens intressen redovisas i figur Jordbruk och skogsbruk Skogsbruk bedrivs i området. Öppna åker- och ängsmarkmarker finns framförallt i anslutning till byarna Ålund, Lundfors, Islandsbäck och Jakobsfors. 12

13 Figur Bostadsbebyggelse nära väg 897 i Ålund, norr om korsningen väg 897/893. Fastigheterna har direktutfarter till väg 897. Figur Bostadsbebyggelse nära väg 897 i Jakobsfors, söder om korsningen väg 897/900. Figur Odlingsmark i Lundfors. 13

14 Vattentäkter Det finns ingen kommunal vattentäkt längs aktuell vägsträcka. Hushållen har enskilda brunnar. Flertalet av fastigheterna längs vägsträckan har enskilda brunnar. Enligt SGU:s brunnsarkiv och uppgifter som framkommit i samråden finns enskilda brunnar längs vägsträckan enligt tabell För exakt läge och ytterligare uppgifter se beskrivningsdel och ritningar i vägplanen. Tabell Enskilda brunnar som finns nära väg 897. Nr Brunn Sektion Sida Avstånd Fastighet Provtagning Brunnsarkiv 1 Djupborrad 21/510 H 30 Lundfors 1:41 Ja Ja 2 Djupborrad 21/680 V 40 Lundfors 1:25 Ja Ja 3 Grävd 21/710 H 14 Lundfors 1:38 Ja Nej 4 Djupborrad 21/995 H 30 Lundfors 1:17 Ja Ja 5 Pumphus 23/720 H 14 Lundfors 1:31 Ja Nej 6 Grävd 24/900 H 140 Malbäck 1:22 Ja Nej 7 Grävd 24/960 H 70 Islandsbäck 1:16 Ja Nej 8 Grävd 24/985 H 20 Islandsbäck 1:16 Ja Nej 9 Djupborrad 25/120 H 50 Islandsbäck 1:15 Ja Nej Enligt Vattenmyndighetens sammanställning av vattenförekomster, VISS, finns grundvattenförekomster i form av en ås bestående av isälvssediment med goda uttagsmöjligheter som korsar väg 897 vid Lundfors, Ålund och löper därefter norr om Åbyälven. För läge på åsen se figur I Vattenmyndighetens sammanställning, VISS, anges följande om grundvattenförekomsten: God kemisk status (ingen risk att status inte uppnås år 2015) God kvantitativ status (ingen risk att status inte uppnås år 2015) Naturgrus och täkter Längs den aktuella sträckan finns inga registrerade förekomster av naturgrus i länsstyrelsens inventeringar. Genom Lundfors och norr om Åbyälven finns en ås bestående av isälvssediment, se figur Ca 1.5 km nordväst om Jakobsfors finns grustäkter. Kommunala planer För området gäller Skellefteå kommuns översiktsplan (ÖP) som antogs Utredningsområdet berör inga detaljplaner, byggnadsplaner eller områdesbestämmelser. Figur Mellan Ålund och Jakobsfors ges fina utblickar mor Åbyälven. 14

15 3.4 Miljö Landskapsbeskrivning Vägsträckan ligger i sin helhet på södra sidan av Åbyälven. Mellan vägen och älven finns några raviner. Vägen går omväxlande genom odlingslandskap och svagt kuperat skogslandskap. Vägen passerar genom byarna Ålund, Lundfors, Islandsbäck och Jakobsfors där äldre bebyggelse och odlingslandskap finns. Vägen följer inte landskapet utan dragningen har många raksträckor. Belysning längs vägen förekommer i anslutning till byarna Ålund och Lundfors samt mellan Islandsbäck och vidare västerut genom Jakobsfors. Belysningen sitter på trästolpar. Utmärkande för vägsträckan mellan Ålund och Lundfors är närheten till Åbyälven med vackra utblickar över jordbrukslandskapet mot forsar och sel i älvdalen. Utblickarna med utsikt över vattnet är få men älvdalen är nära vägen på hela denna sträcka. På sträckan mellan Lundfors och Islandsbäck är kontakten med älven obefintlig och landskapet har istället en karaktär av slutet skogslandskap. På sträckan mellan Islandsbäck och Jakobsfors är närheten till Åbyälven återigen påtaglig men utblickarna mot vattnet är sparsamma. Här dominerar jordbrukslandskapet och landskapet är svagt kuperat. Naturmiljö Åbyälv inklusive biflöden är av riksintresse/natura 2000-område. Arter som ingår i Natura 2000 är lax, stensimpa, flodpärlmussla, utter och bred gulbrämad dykare. Naturtyper som ingår är naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ och vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor. Åbyälven är också utpekat som riksintresse för vattendrag vilket innebär att vattenkraftverk, vattenreglering eller vattenöverföring för kraftändamål inte får utföras. Åbyälven börjar i Auktsjaur, söder om Moskosel i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län. Åbyälven är inledningsvis en lugn flytande skogsälv men karaktären ändras dramatiskt efter Klubbfors vid länsgränsen då stråk- och forspartier blir dominerande. På sträckan Ålund-Jakobsfors finns t.ex. Lundforsfallet, Stenlundsforsen och Mikaelsforsen. Älven mynnar i Åbyfjärden. I Åbyälven finns harr, lax, öring, nejonöga (nätting), lake, abborre och gädda. Åbyälven med tillhörande biflöden har tidigare varit en viktig flottningsled. Under senare år har det pågått restaureringsarbete i Åbyälven och stora områden är biologiskt återställda. Hednäs kraftstation, ca 2,5 km norr om Jakobsfors, är den enda kraftstationen i Åbyälven. Vid kraftstationen finns en laxtrappa vilket möjliggör att lax kan vandra i älven. I övrigt passerar vägen några vattendrag varav Ålundsbäcken, Rislandsbäcken och Malbäcken (figur 3.4.2) är namngivna. Malbäcken ingår i Åbyälvens Natura 2000-område. Ca 300 m nedströms vägen ingår Rislandsbäcken i Åbyälvens Natura 2000-område. Mindre bäck som passerar vägen mellan Lundfors och Islandsbäck (rinner från Antmyran söder om vägen, figur 3.4.3) ingår också i Åbyälvens Natura 2000-område. Samtliga bäckar har utlopp i Åbyälven. Området ingår i Åbyälvens Övre fiskevårdsområde. Skellefteå kommuns fiskekonsulent bedömer att det finns öring och eventuellt harr i Rislandsbäcken, övriga bäckar längs sträckan bedöms vara mindre intressanta ur fiskesynpunkt. Flodpärlmussla och utter kan finnas i vattendragen men det finns inga tillgängliga uppgifter som kan bekräfta att så är fallet (Länsstyrelsen i Västerbottens län, www. artportalen.se). Även bäver finns i vattensystemet. Hösten 2012 har 4 st trummor, Ålundsbäcken, ej namngiven bäck öster om Islandsbäck, Rislandsbäcken och Malbäcken längs vägsträckan inventerats i avseende på bl.a. vandringshinder och utteranpassning. Samtliga trummor bedöms ha mycket dålig utteranpassning (ingen möjlighet att passera torrskodd på någon sida av vattendraget). Endast dubbeltrumman (sten/betong) i Rislandsbäcken bedöms kunna utgöra vandringshinder (gick inte att bedöma i fält p.g.a. högt flöde, ). Läge på inventerade trummor visas i figur Åbyälven och övriga vattendrag omfattas av strandskydd och miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten (laxfiskvatten) enligt miljöbalken. Inga öppna diken i jordbruksmark eller alléer som omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken finns längs vägsträckan. 15

16 Figur Dubbeltrumma över Rislandsbäcken. Vänstra bilden visar inloppet och högra bilden visar utloppet. Dubbeltrumman utgör eventuellt vandringshinder. Ca 300 m nedströms vägen ingår bäcken i Natura Figur Mindre bäck som rinner från Antmyran söder om väg 897. Bäcken ingår i Natura

17 Våtmarksinventeringen är en landsomfattande inventering av Sveriges våtmarker genomförd av länsstyrelserna. Syftet är bl.a. att erhålla en naturvärdesbedömning på landets alla större våtmarker. Våtmarker - Naturvärdesklasser Klass 1, mycket höga naturvärden och utgör den andel av våtmarkerna som bör bevaras för all framtid. Klass 2, höga naturvärden och skall så långt som möjligt undantas från ingrepp som påverkar dess hydrologi och därmed våtmarkens naturliga utveckling. Klass 3, vissa naturvärden. De utgör en mycket stor och heterogen grupp våtmarker. Vissa delar av områdena kan ha höga naturvärden som kan komma att undantas från ingrepp. Klass 4, låga kända naturvärden. De bör i första hand tas i anspråk för eventuell exploatering. Söder om utredningsområdet finns våtmarker i naturvärdesklass 3 och oklassade sumpskogar. Längs med vägen har Skogsstyrelsen registrerade sumpskogar (klass 3 och oklassificerade). Skogsstyrelsen har inga naturvärden, biotoper eller nyckelbiotoper registrerade längs sträckan. Längs vägsträckan finns inga delsträckor som tagits upp i Trafikverkets förteckning över artrika vägkanter. I Lundfors finns ett ängs- och hagmark objekt i klass 3 (trädbärande hagmark, betad sötvattensstrandäng) som ingår i Länsstyrelsens inventering av ängs- och hagmarker. I övrigt finns inga områden som ingår i länsstyrelsens inventering av bevarandevärt odlingslandskap. Enligt Artportalen finns inga fynd längs vägen (avstånd 50 m) av rödlistade eller formellt skyddade arter av kärlväxter, storsvampar, lavar, mossor eller fåglar. I Vattenmyndighetens sammanställning av vattenförekomster, VISS, anges följande: Åbyälven God ekologisk status (ingen risk att status inte uppnås år 2015) God kemisk status (ingen risk att status inte uppnås år 2015) Rislandsbäcken God ekologisk status (ingen risk att status inte uppnås år 2015) God kemisk status (ingen risk att status inte uppnås år 2015) Naturmiljöintressen redovisas på karta i figur Kulturmiljö Utredningsområdet omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövård. Väg 897 fick sin nuvarande sträckning på 1940-talet och asfalterades på 1970-talet. Ålund grundlades i början på 1700-talet och övriga byar på sträckan grundlades i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Längs den aktuella sträckan finns ett antal fornlämningar i närheten av vägen. Flertalet av dessa utgörs av tjärdalar och kolbottnar. I korsningen väg 897/893 finns en minnessten av granit med gjutjärnsplatta med inskriptionen Norrlands Statsarbeten (huggen av Salomon Lindqvist). Minnesstenen som är en fornlämning, finns på ett avstånd av ca 15 m norr om vägen, se figur I tabell redovisas fornlämningar som finns söder om Åbyälven och nära väg 897. Väg 897 ingår inte i Länsstyrelsens inventering av kulturhistoriskt värdefulla vägmiljöer, vägobjekt och broar. Väg 893 som korsar väg 897 i Ålund ingår i ovan inventering. Kulturmiljöintressen redovisas på karta, figur

18 Figur Karta med natur- och kulturmiljöintressen. k k Sumpskog Våtmark klass 4 Våtmark klass 3 Ängs- och hagmarksinventeringen Natura 2000 Rengårdsberget Åbyälven Riksintresse rennäring Flyttled Gårmyrheden Byske 262:1 Norrfors Norrforsheden Rengårdshällorna Lundfors Fornlämning yta 897 Åbyälve n Flyttled, rennäring Byske 942:2 Byske 942:1 holmen Malbäck Fornlämning punkt Risla n dsbäcken Gammeldalheden o cke Avgränsning, aktuell vägsträcka rm yr b Islandsbäck Byske 946:1 Lillholmen Träskängena Bastuträsket Hällmyrhällorna n Å lu bä ds Teckenförklaring Roddet Brännkläpparna Skogholmen Storholmen äc ke n ken bä c Pinholmarna Ma l Hemmesmyran Jakobsfors 890 M al bä ck en Storroddet Rislandsbäcken St Byske 261:1 Ekornkälen Sandhammar Moren 250Storbränntjärnen Meter Brännan 897 Hemmesmyran Lantmäteriet, dnr / Brännkläppen 3 89 Byske 60:1 ± Furukläppen Hitre-Långmyrheden Byske 265:1 Byske 505:1 Byske 256:1 Lundfors Stinaroddet Byske 262:2 Ängs- och hagmark Lundfors 1:10 Klass 3 Brännslyheden Gåsmyrheden 893 n

19 Tabell Fornlämningar som finns nära väg 897. RAÄ nummer Avstånd från väg mitt Kort beskrivning Byske 946:1 ca 350 m nordöst om väg 897, tillopp till Åbyälv Övrig kulturhistorisk lämning Brofästen av natursten vid bäckravin Byske 942:2 ca 100 m norr om väg 897 Övrig kulturhistorisk lämning Kolbotten Byske 942:1 ca 100 m norr om väg 897 Övrig kulturhistorisk lämning Tjärdal Byske 262:1 ca 175 m norr om väg 897, vid Åbyälv Byske 262:2 ca 175 m norr om väg 897, vid Åbyälv Övrig kulturhistorisk lämning Tjärdal Övrig kulturhistorisk lämning Tjärdal Byske 261:1 ca 75 m norr om väg 897 Övrig kulturhistorisk lämning Tjärdal Byske 256:1 ca 150 m norr om väg 897 Ej återfunnen Härd Byske 60:1 ca 15 m norr om väg 897 Övrig kulturhistorisk lämning Minnessten Byske 265:1 ca 300 m norr om väg 897, vid Åbyälv Byske 505:1 ca 230 m söder om väg 897 (vid väg 893) Övrig kulturhistorisk lämning Tjärdal Övrig kulturhistorisk lämning Kilometerstolpe Rekreation och friluftsliv Inom utredningsområdet finns inga områden av riksintresse för friluftslivet. Naturen i det studerade området utgör även en viktig resurs för det rörliga friluftslivet, med möjligheter till bär- och svampplockning, jakt och fiske. Åbyälven är känd för sitt fina fritidsfiske efter lax och havsöring. Söder om väg 897 går en skoterled parallellt med kraftledningen. Inga markerade skoterleder korsar väg Byggnadstekniska förutsättningar Geoteknik och berggrund Vägsträckan ligger i sin helhet på södra sidan av Åbyälven. Mellan vägen och älven finns ett antal raviner. Vägen går genom svagt kuperat skogslandskap där jorden huvudsakligen består av älvsediment (grovsilt-finsand, lera-silt och morän). Markytan i anslutning till vägen är relativt plan i både tvär- och längsled. Genom Lundfors och norr om Åbyälven finns en ås bestående av isälvssediment. Berggrunden består i huvudsak av gnejsiga bergarter. Inga synliga ytor med berg i dagen finns i direkt anslutning till vägen. För jordartskarta se figur Ledningar Elledningar i luft finns på vägens södra sida. På ett antal ställen finns korsande ledningar. Vägen är belyst genom byarna Ålund och Jakobsfors. En kraftledning löper parallellt med vägen på vägens södra sida. Kraftledningen korsar väg 897 vid Lundfors och Islandsbäck. 19

20 Figur Jordartskarta, källa SGU, aktuell vägsträcka är inringad. 20 Huvudkontor: Box Uppsala Tel: E-post: Sveriges geologiska undersökning (SGU) Skala 1: km Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan Lantmäteriet. MS2009/08799 Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM. Gradnätet i brunt anger latitud och longitud i referenssystemet SWEREF 99. Kartan visar en generaliserad bild av jordarternas utbredning i eller nära jordytan. Lager med en genomsnittlig tjocklek på mindre än en halv till en meter visas vanligtvis inte men kan ibland vara markerade med en överbeteckning. Ett urval av ytformer visas också. Kartläggningen bygger huvudsakligen på flygbildstolkning. Därför förekommer en viss osäkerhet i noggrannheten hos jordartsbestämningar och ytavgränsningar. Noggrannheten är som bäst i områden som är tätt genomskurna av vägar. Lägesnoggrannheten är i storleksordningen en till några hundra meter. För många tillämpningar, som exempelvis fysisk planering krävs mer detaljerad information. Ytterligare information, om till exempel jordarternas utbredning under ytan, finns lagrad i SGUs databas och kan, liksom bland annat kartbladsbeskrivningar, beställas från SGU.

21 3.6 Nationella miljömål, hänsynsregler och miljökvalitetsnormer Nationella och regionala miljömål Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. De nationella miljömålen har anpassats och formulerats till regionala miljömål i Västerbottens län. För utförligare beskrivning av de regionala miljömålen hänvisas till Nationella och regionala miljömål omfattar: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv I detta projekt berörs främst målen Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. För måluppfyllelse se avsnitt 7. Miljöbalken I projektet tillämpas miljöbalken och därtill hörande eller samverkande lagstiftning. Miljöbalken ska tillämpas så att: människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas den biologiska mångfalden bevaras en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och fysisk miljö i övrigt tryggas återanvändning och återvinning samt hushållning främjas så att kretslopp uppnås Allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kapitel redovisas de allmänna hänsynsregler som är grundläggande för prövningen om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens: bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik, produktvalsprincipen, hushållnings- och kretsloppsprinciperna och lokaliseringsprincipen. Projektet kommer att bedrivas så att miljöbalkens allmänna hänsynsregler uppfylls. Hänsynsreglerna bedöms uppfyllas genom att en vägplan inklusive miljöbeskrivning upprättas. Projekteringen samt denna miljöbeskrivning har gjorts av erfarna projektörer och handläggare och följer gällande normer och krav. Kunskap från tidigare upprättad förstudie och samråd har tagits till vara och getts möjlighet att påverka projektet. Förbättringsåtgärderna görs på befintlig väg. Schaktade massor eftersträvas att användas i projektet. I första hand nyttjas miljövänliga produkter och arbetsmetoder. 21

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Gång- och cykelväg, längs väg 394, Mettä-Dokkas

Gång- och cykelväg, längs väg 394, Mettä-Dokkas PLAN- OCH MILJÖBESKRIVNING Gång- och cykelväg, längs väg 394, Mettä-Dokkas Gällivare kommun, Norrbottens län Objekt: 886105, TRV 2014/4034 Datum: 2014-05-30 GRANSKNINGSHANDLING Dokumenttitel: Plan- och

Läs mer

Väg 818, delen Kilvo-Mukkavaara

Väg 818, delen Kilvo-Mukkavaara VÄGPLAN - GRANSKNINGSHANDLING Väg 818, delen Kilvo-Mukkavaara Gällivare kommun, Norrbottens län Planbeskrivning med integrerad miljöbeskrivning 2014-06-23 Objektnummer: 130612 1 Dokumenttitel: Vägplan,

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt planoch bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. BEDÖMNINGSOBJEKT: Detaljplan för område väster om Gamla Faluvägen i

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för del av Brårud 3:92 SUNNE KOMMUN Värmlands län 2016-02-08 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

7 Förstudie väg 1000, Orsa

7 Förstudie väg 1000, Orsa Det finns fyra stycken hållplatser på var sida av väg 1000 på delen inom förstudieområdet. Hållplatserna är enbart markerade med en skylt vid vägkanten. En av hållplatserna har väderskydd med en mindre

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Sundsberg 2:13 och del av 1:64, Selma. SUNNE KOMMUN Värmlands län 2015-05-05 Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning. Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län 2015-02-11 Diarienr: 2014.814/0201 Behovsbedömning Detaljplan för fastigheterna Norsjö 56:22, 56:23 mfl. (busstation) i Norsjö samhälle, Norsjö kommun, Västerbottens län Ställningstagande Miljö- och byggavdelningen

Läs mer

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208

SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län. Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 SAMRÅDSUNDERLAG Väg E14, stigningsfält i Rännbergsbacken Åre kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-25 Projektnummer: 150208 TMALL 0095 Mall samrådsunderlag v.2.0 Trafikverket Postadress: Trafikverket,

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Skäggeberg 12:11 m fl. SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett.

ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett. ANMÄLAN OM SAMRÅD ENLIGT 12 KAP. 6 MILJÖBALKEN Anmälan om samråd för om- och nybyggnation av ledningar görs på särskild blankett Länsstyrelsens noteringar Ankomststämpel Diarienummer Allmänna uppgifter

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP

JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP BEHOVSBEDÖMNING OCH STÄLLNINGSTAGANDE TILL DETALJPLAN FÖR JONSTORP 10:5 (ICA), JONSTORP HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN OM PLANEN KAN ANTAS INNEBÄRA BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN ENLIGT 6 KAP 11 MB Bild på planområdet

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne. SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Hån 1:54 m fl. Ski Sunne SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4. Dnr: 2010.0511-315 Upprättad: 2011-01-20 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för del av Granås 1:4 Dnr: Upprättad: 2011-01-20 Detaljplan för del av Granås 1:4 Samråd om miljöpåverkan Lagen om Miljöbedömningar av planer och program Enligt

Läs mer

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder

Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder ANALYSUNDERLAG Väg 549, stabilitetshöjande åtgärder Delen Slamby Charlottenlund, Härryda kn, Västra Götalands län Projektnummer: 145008 2015-10-26 Dokumenttitel: Analysunderlag Väg 549, stabilitetshöjande

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen ARBETSPLAN - MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Väg 73 Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-01-27 Revidering 1: 2012-09-10 Objektnummer:884232 Revidering 1: Kap. 2.1 sid 18

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten

Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 1 Kommunstyrelseförvaltningen Diarienummer: 2012:169 Plan- och byggenheten 2016-06-02 MKB-CHECKLISTA Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB Detaljplan för: Vikarskogen 1:28 Planens syfte: Handläggare:

Läs mer

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11

Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 1 Behovsbedömning av ändring av detaljplan för Hassela friluftsbad, Hassela Kyrkby 5:40 och 5:11 Planens syfte Planen syftar till att möjliggöra nybyggnad av kompletterande byggnader till friluftsbadets

Läs mer

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser. Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET Bedömningar och prognoser Ann Wahlström Naturvårdsverket 13 nov 2014 Skiss miljömålen Generationsmål GENERATIONSMÅL Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till

Läs mer

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte

Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun. Samrådsmöte Väg 27 Viltstängsel Tranemo och Svenljunga kommun Samrådsmöte Välkomna till samrådsmöte angående Väg 27, viltstängsel, Tranemo och Svenljunga kommun Västra Götalands län 2015-06-16 2 2015-06-10 2 2015-06-10

Läs mer

Figur 12 Bäcken rinner mot Kåbdalisjaure

Figur 12 Bäcken rinner mot Kåbdalisjaure Figur 10 Bäck under E45 Figur 11 Bäck under E45 Figur 12 Bäcken rinner mot Kåbdalisjaure En pågående naturvärdesinventering håller på avslutas. Det har påträffats äldre barrträd och lummer i anslutning

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Behovsbedömning av detaljplan för Årby 1:21 och del av Årby 8:2 i Blikstorp, Hjo kommun Planens syfte och huvuddrag Syftet med detaljplanen är dels att möjliggöra uppförande

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne

Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Koppling mellan nationella miljömål och regionala mål Tommy Persson Länsstyrelsen Skåne Generationsmålet för Sveriges miljöpolitik Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för vägplan. Väg 811, Kuouka - Messaure, riskobjekt, skredområde Suobbatsel, Jokkmokks kommun, Norrbottens

Miljökonsekvensbeskrivning för vägplan. Väg 811, Kuouka - Messaure, riskobjekt, skredområde Suobbatsel, Jokkmokks kommun, Norrbottens Miljökonsekvensbeskrivning för vägplan Samrådshandling Väg 811, Kuouka - Messaure, riskobjekt, skredområde Suobbatsel, Jokkmokks kommun, Norrbottens län TRV uppdragsnummer: 130575 2015-03-09 Dokumenttitel:

Läs mer

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga

Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga 24 Inventering av groddjur i småvatten Under våren 2013 utfördes en särskild inventering av groddjur i småvatten. Under inventeringen uppsöktes samtliga vattensamlingar inom utpekade sträckor. Samtliga

Läs mer

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun

Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Naturvårdsprogram för Färgelanda kommun Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering, prövning och lovgivning Antaget av Kommunfullmäktige 04-05-4, 85 Flygbild över Färgelanda

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål är viktiga för vår framtid Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är

Läs mer

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl

Behovsbedömning. Planprogram för Hensbacka Saltkällan Delen Hensbacka 2:4 m fl 1/5 1. av miljöbedömning En miljöbedömning skall göras för planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. en är den analys som leder fram till ställningstagandet

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(7) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(7) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Behovsbedömning för MKB november 2008

Behovsbedömning för MKB november 2008 Stadsarkitektkontoret MKB-gruppen Detaljplan för ILÄNDA 1:6 m fl Behovsbedömning för MKB november 2008 Dnr 2007.20.214 1(7) Behovsbedömning BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Behovsbedömning för planer och program

Behovsbedömning för planer och program BEHOVSBEDÖMNING 1 (13) Kommunstyrelseförvaltningen Behovsbedömning för planer och program Enligt Plan- och bygglagen (PBL), Miljöbalken (MB) och förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (1998:905)

Läs mer

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen

Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 Uppdrag att analysera hur myndigheten ska verka för att nå miljömålen 1 1 Innehåll Boverkets verksamhet kopplat till miljökvalitetsmålen och delar av generationsmålet... 1 Samhällsplanering...1 Boende...2

Läs mer

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970

Förstudie. Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Förstudie Väg 76 (Södra Kungsvägen) delen genom Furuvik Gävle kommun, Gävleborgs län BESLUTSHANDLING 2010-07-09 Objektsnummer: 83158970 Projektgrupp: Trafikverket: Lars-Erik Håkansson Projektledare Trafikverket

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

B E H O V S B E D Ö M N I N G

B E H O V S B E D Ö M N I N G 1(8) B E H O V S B E D Ö M N I N G tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheterna Djurön 1:2 och 1:3 (Djurön 1:163 med närområde) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, fysisk planering den 9 april

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

ReMiBar. fria vandringsvägar i vattendrag

ReMiBar. fria vandringsvägar i vattendrag ReMiBar fria vandringsvägar i vattendrag REMIBAR fria vandringsvägar i vattendrag I Norrbotten och Västerbotten pågår projektet Remibar vars mål är att åtgärda vandringshinder för fisk och andra vattenlevande

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Riskhantering och måluppfyllelse

Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering och måluppfyllelse Riskhantering Skydds- och riskobjekt Inom förstudieområdet förekommer ett antal värden som bör skyddas från intrång. Nordväst om Alunda ligger ett riksintresse för kulturmiljö

Läs mer

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2

Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 1. MILJÖBALKEN...2 2009-10-15 Strömstad Kommun VINDKRAFTSPLAN 2009 Bilaga 1 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR INNEHÅLL 1. MILJÖBALKEN...2 2. RIKSINTRESSEN, MB 3 & 4 kap...2 2.1 Naturvård, 3 kap 6... 2 2.2 Friluftsliv, 3 kap 6...

Läs mer

Checklista Behovsbedömning. Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad. dnr

Checklista Behovsbedömning. Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad. dnr Sida 1 (6) Checklista Behovsbedömning Tvärbanans Kistagren Dnr 201407599 Checklista Behovsbedömning Tvärbanans Kistagren, Stockholms stad dnr 201407599 (Miljöbalken 6 kap 12 punkt 6 och MKB förordningen

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling

Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Sammanfattning åtgärd vid Storbäcksdammen, samrådshandling Datum: 2017-03-14 1 2 Figurhänvisningarna i det här dokumentet hänvisar till figurerna i dokumenten: - Förslag till miljökonsekvensbeskrivning-

Läs mer

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan.

Översiktsplan 2003: Planen är förenlig med gällande översiktsplan. 1 (5) Aktuell detaljplan Planens syfte Berörda fysiska planer och program Ändring av detaljplan för del av Mariestads hamn, Mariestads centralort, Mariestads kommun Rubricerad ändring av detaljplan syftar

Läs mer

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen!

Samråd på orten 24 augusti Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen. Välkommen! Samråd på orten 24 augusti 2015 Cirkulationsplats E45 /Svedjärnsvägen/ Malungsvägen Välkommen! Agenda 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län

GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Dnr: KS 2013/233 PLNR: 153 GRANSKNINGSHANDLING Behovsbedömning avseende miljöbedömning av detaljplan för Brunnsviks Gårdar, Brösarp, Tomelilla kommun, Skåne län Inledning Varje detaljplan som medför en

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING AV ÅTGÄRDSPROGRAM Bottenhavets vattendistrikt 2009 2015 Rapportnr: 2010:3 ISSN: 1403-624X Titel: Miljökonsekvensbeskrivning Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 Utgivare: Vattenmyndigheten

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken

Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken Diarienr: 0385/13 Öckerö kommun Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken 2015-01-26, rev 2015-04-02 MKB till fördjupad översiktsplan

Läs mer

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län

FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län FÖRSTUDIE Väg 1000, delen från Fryksåsvägen (väg 1002) till och med Lillågatan i Orsa Orsa kommun, Dalarnas län Samrådshandling 2010-12-13 Objekt: 102734 Beställare: Lisbeth Gunnars, Orsa kommun Projektledare:

Läs mer

Öppet hus 15:a mars E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo. Välkommen

Öppet hus 15:a mars E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo. Välkommen Öppet hus 15:a mars 2017 E14/E45 Förbifart och genomfart Brunflo Välkommen Medverkande: Trafikverket: Ulrika Sundgren, projektledare Per-Olof Pehrsson, biträdande projektledare Sara Gidlund, projektingenjör

Läs mer

Väg 1025 Vasaloppsvägen delen Evertsberg - Oxberg

Väg 1025 Vasaloppsvägen delen Evertsberg - Oxberg Tekniskt PM avvattning Väg 1025 Vasaloppsvägen delen Evertsberg - Oxberg Älvdalens och Mora kommun, Dalarnas län Granskningshandling, 2016-12-21 Yta för bild Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp

Samråd. Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp Samråd Förlängning av mötesspår mellan Hässleholm Kristianstad och stängning av plankorsning i Attarp. 2016-12-06 Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Presentation av medverkande 3 Närvarolista 4 Val av justeringsmän

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg

Väg 919, Vadstena-Motala Gång- och cykelväg Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg 919, Vadstena-Motala Vadstena och Motala kommun, Östergötlands län Granskningshandling 2017-10-06 Dokumenttitel: Tekniskt PM Avvattning och ledningar Skapat av:

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Miljömålen i Västerbottens län

Miljömålen i Västerbottens län Miljömålen i Västerbottens län Förutom det övergripande generationsmålet har vi 16 miljömål som styr inriktningen av miljöpolitiken och som anger vår gemensamma målbild. Varje miljömål har en särskild

Läs mer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer

Underlag för samråd VÄGUTREDNING. Uppgifter om projektet. E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer Uppgifter om projektet Underlag för samråd VÄGUTREDNING E22, Karlskrona-Kalmar, delen Lösen Jämjö Objektnummer 87 914 002 2008-11-04 Bakgrund E22 ingår i det nationella vägnätet. Vägens funktion är att

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Kunskapsunderlag för delområde

Kunskapsunderlag för delområde Kunskapsunderlag för delområde 14. Våmåns avrinningsområde Version 1.0 2015-04-01 2 14. Våmåns avrinningsområde Länsstyrelsen Dalarna 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Naturvärden och skyddade

Läs mer

Förstudie Samrådshandling

Förstudie Samrådshandling Förstudie Samrådshandling Väg 805, Randijaur Seitevarekorsningen Jokkmokks kommun, Norrbottens län Objekt nr 8212078 Förord Förstudien berör väg 805, sträckan Randijaur (start vid väg 806 mot Nautijaur)

Läs mer

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/

Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/ Välkomna till samråd! Rastplats Strömsund Tisdag 25/8 18.00 Vilka är vi? Trafikverket Sven-Olof Bergqvist, Projektledare Therese Svedberg, Markförhandlare Konsult: WSP Samhällsbyggnad Karin Ingemansson,

Läs mer

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013

Samrådsmöte. Vägplan. Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo. Hjo kommun Västra Götalands län. 3 september 2013 Samrådsmöte Vägplan Väg 2879 Gång- och cykelväg Högaliden-Hjo Hjo kommun Västra Götalands län 3 september 2013 Medverkande Trafikverket Marita Karlsson, projektledare Vectura Pär-Anders Emanuelsson, ansvarig

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING

SAMRÅDSHANDLING Del av Gällivare 12:74 Öster om Treenighetens väg/e 45 2013 08 29 Bilaga 1. BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING BEHOVSBEDÖMNING Inledning Denna checklista används som hjälpmedel när det kommer till att bedöma behovet av en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan används även för att avgränsa vilka typer av miljöpåverkan

Läs mer

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Väg E6.20 Söder-Västerleden Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Två vägplaner Söderleden utgör riksintresse för kommunikationer. Behov finns att förbättra framkomligheten. Sisjömotet Söderleden Fässbergsmotet

Läs mer

Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen.

Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen. 1.7 Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen En förstudie utförs alltid som ett första steg i vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen, bild 1.2. Det huvudsakliga syftet med förstudien är att ge

Läs mer

Väg 1758 bro över Nolån

Väg 1758 bro över Nolån ARBETSPLAN BESKRIVNING Väg 1758 bro över Nolån 2012-04-18 Objektnr: 5815211 Objektdata Vägnr: 1758 Vägnamn: Objektnamn: Objektnr: 5815211 Kommun: Län: Dokumentdata Titel: Bollebygd Töllsjövägen Väg 1758

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn

Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Underlag för samråd enligt miljöbalken 6 kap 4 Ny 150 kv kraftledning från vindkraftparken Blodrotberget till ställverk vid Norrtjärn Örnsköldsviks kommun, Västernorrlands län 2014-03-21 1 Inledning 1.1

Läs mer

Väg E10, Muorjevaarabackarna

Väg E10, Muorjevaarabackarna VÄGPLAN Väg E10, Muorjevaarabackarna Gällivare kommun, Norrbottens län Samrådshandling 2015-09-07 Planbeskrivning Projektnummer: 135238 TMALL 0092 Mall planbeskrivning v.2.0 Trafikverket Postadress: Box

Läs mer

Information om samråd för fiberkabel

Information om samråd för fiberkabel MEDDELANDE Sida 1/2 Enheten för naturskydd och tillsyn 010-22 36 350 Information om samråd för fiberkabel Att lägga ner fiberkabel i marken kan påverka natur- och kulturmiljövärden på ett negativt sätt.

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer