Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län"

Transkript

1 Miljöbeskrivning för vägplan Granskningshandling Väg 897 Ålund-Jakobsfors Skellefteå kommun, Västerbottens län Objektnummer:

2 Dokumenttitel: Miljöbeskrivning, vägplan, Granskningshandling, Väg 897 Ålund-Jakobsfors, Skellefteå kommun, Västerbottens län Skapat av: WSP. Uppdragsansvarig: Christer Lindström. Miljöansvarig: Mikael Eriksson Dokumentdatum: Objektnummer: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Nina Chlot Uppdragsansvarig: Nina Chlot Distributör: Trafikverket, Box 809, Luleå, telefon:

3 Innehåll Sammanfattning 5 1 Inledning Bakgrund Tidigare utredningar och beslut Aktualitet Projektmål Övergripande mål Planläggningsprocessen 8 2 Avgränsning Väsentliga miljöaspekter Geografisk avgränsning 9 3 Befintliga förhållanden Transportsystemet och trafikanter Områdesskydd Markanvändning och naturesurser Miljö Byggnadstekniska förutsättningar Nationella miljömål, hänsynsregler och miljökvalitetsnormer 21 4 Planerade vägåtgärder Vägåtgärder 23 5 Miljökonsekvenser och skadeförebyggande åtgärder Nollalternativet Metodik - bedömning av konsekvenser Miljö Hushållning med naturresurser Hälsa och säkerhet Byggtiden 33 6 Samlad bedömning 34 7 Måluppfyllelse Projektmål Transportpolitiska mål Nationella miljömål 35 8 Miljöuppföljning 36 9 Tillstånd och anmälan enligt miljöbalken Samråd Källor 37 3

4 4

5 Sammanfattning Bakgrund Väg 897 på sträckan Ålund-Jakobsfors i Skellefteå kommun är allmänt spårig, uppvisar ojämna sättningar och har dålig bärighet. En vägplan med miljöbeskrivning ska upprättas. Avgränsning Miljöbeskrivningen omfattar väg 897 på sträckan mellan Ålund och Jakobsfors, ca 6 km, Skellefteå kommun, Västerbottens län. Trafik och funktion Vägen fungerar framför allt som en lokal väg för boende i byarna, men har även betydelse för näringslivet och för arbetspendling. Skyltad hastighet är 70 km/h (50 km/h i Ålund). Vägen är 6 m bred och belagd med asfalt. Trafikmängden på vägen är 310 fordon per årsmedeldygn (ÅDT) varav tung trafik 50. Natur, kultur, friluftsliv och markanvändning Riksintressen samt Natura 2000-områden: Åbyälven, riksintresse Natura Åbyälven, riksintresse vattendrag med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden. Flodpärlmussla och utter kan finnas i vattendragen. Inom utredningsområdet finns våtmarker i naturvärdesklass 3 och sumpskogar. Öppna åker- och ängsmarkmarker finns framförallt i anslutning till byarna Ålund, Lundfors, Islandsbäck och Jakobsfors. I Lundfors finns ett ängs- och hagmark objekt i klass 3. Semisjaur-Njarg fjällsameby har vinterbetesmarker söder om Åbyälven och Västra Kikkejaure skogssameby har vinterbetesmarker norr om Åbyälven. Fornlämningar finns inom utredningsområdet varav en i Ålund nära vägen (minnessten). Bostadsfastigheter finns i Ålund, Lundfors, Islandsbäck och Jakobsfors Kommunala planer För området gäller Skellefteå kommuns översiktsplan (ÖP) som antogs Planerade vägåtgärder Ny asfaltbeläggning samt överbyggnadsmaterial i vägkroppen. Partier med bärighetsbrister och tjäluppfrysningar åtgärdas. Kurvrätningar, kurvbreddningar och profiljusteringar utförs där behov finns. Vägdiken justeras så att en funktionell avvattning av vägen uppnås. Trummor byts ut vid behov, t.ex skadade trummor eller identifierade vandringshinder. Vägen och sidoområdena ska trafiksäkras för 80 km/h. Dubbeltrumma i Rislandsbäcken byts ut mot valvbåge. Miljökonsekvenser och förslag till åtgärder Sammantaget bedöms miljökonsekvenserna som små eftersom åtgärderna i huvudsak genomförs inom befintligt vägområde. Mindre markanspråk på våtmarker och odlingsmark görs i direkt anslutning till vägen men dessa bedöms inte påverkas negativt. Grumlande arbeten i vatten minimeras. Anmälan för vattenverksamhet görs för tre vattendrag där trummor byts. Vandringshinder byggs bort. Inga riktvärden för buller överskrids. Inga fornlämningar bedöms skadas men en fornlämning i anslutning till korsningen i Ålund skyddas under byggtiden. Rennäringsintressen samt Åbyälvens Natura 2000-område bedöms inte påverkas negativt. Faunapassage anläggs vid Rislandsbäcken. Provtagning på enskilda vattentäkter görs innan och efter byggtiden. Under byggtiden kommer vägarbeten att orsaka störningar av varierande slag som damning, buller och byggtrafik med maskiner på och i anslutning till vägen. Vägen kommer att vara öppen för trafik under hela byggskedet men försämrad framkomlighet kan råda periodvis. 5

6 6

7 1 Inledning 1.1 Bakgrund Väg 897 på sträckan Ålund-Jakobsfors i Skellefteå kommun är allmänt spårig, uppvisar ojämna sättningar och har dålig bärighet. Under de senaste åren har vägen lagats vid ett flertal tillfällen. Vägdelen skall åtgärdas så att högsta bärighetsklass (BK1) säkerställs året om. Trafikverket har beslutat att en vägplan och bygghandling ska upprättas för fortsatt planering och projektering av vägåtgärder. Figur Väg 897 genom Ålund. Vägen är lappad och lagad längs stora delar av sträckan mellan Ålund och Jakobsfors. 1.2 Tidigare utredningar och beslut Förstudie En förstudie som studerat möjliga förstärknings- och bärighetsåtgärder längs den aktuella vägsträckan har upprättats. I ställningstagande daterat har Trafikverket beslutat att gå vidare i planeringsprocessen genom att ta fram en vägplan och bygghandling. Beslut om betydande miljöpåverkan Länsstyrelsen i Västerbottens län har med stöd av 6 kap. 5 miljöbalken beslutat att projektet inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan. 1.3 Aktualitet Planerad byggstart för förstärkningsåtgärder är tidigast år Projektmål För projektet har följande projektmål formulerats: Säkerställa högsta bärighetsklass, BK1, året om Förbättrad plan- och profilstandard där behov finns Säkerställa vägens funktion för näringslivet För måluppfyllelse se avsnitt 7. 7

8 1.5 Övergripande mål Trafikverkets uppgift är att utveckla och förvalta det statliga vägnätet. Trafikverkets verksamhet ska bidra till att det blir möjligt att nå de transportpolitiska mål som riksdagen har fastställt. I maj 2009 tog riksdagen beslut om de nya transportpolitiska målen enligt regeringens förslag i propositionen Mål för framtidens resor och transporter, prop 2008/09:93. Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet stöds av två huvudmål: Funktionsmålet som berör resans eller transportens tillgänglighet Hänsynsmålet som handlar om säkerhet, miljö och hälsa Funktionsmål (tillgänglighet) Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, dvs. likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov. Hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa) Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad hälsa. De transportpolitiska målen är en utgångspunkt för alla statens åtgärder inom transportområdet. 1.6 Planläggningsprocessen Från och med 1 januari 2013 gäller en ny infrastrukturlagstiftning. Syftet med den nya planläggningsprocessen är att få en sammanhållen, effektivare och smidigare process. Det innebär att de tre tidigare skedena förstudie, vägutredning och arbetsplan ersätts av en ny sammanhängande planläggningsprocess. Samråd är även fortsättningsvis en viktig del i planeringen. Begreppet arbetsplan har ersatts av begreppet vägplan. Arbetsgången för den nya planläggningsprocessen är kortfattat följande: Processen föregås av en förberedande studie, normalt en åtgärdsvalsstudie. Processen börjar alltid med att underlag tas fram och ett inledande samråd sker med dem som förväntas bli berörda. Samråd sker sedan under hela processen. Processen avslutas med att granskningsunderlag tas fram och att projektet blir föremål för granskning. Innan projektet ska fastställas ska länsstyrelsen yttra sig över projektet. Stora komplicerade projekt kan behöva tillåtlighetsprövas av regeringen. Små okomplicerade projekt med obetydlig ytterligare miljöpåverkan kan utföras utan formell planläggning. Bärighets- och förstärkningsprojektet för väg 897 är påbörjat enligt den planeringsprocess som gällde fram till och den tidigare upprättade förstudien har utgjort underlag för de inledande samråden och länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. Det fortsatta planeringsoch projekteringsarbetet sker enligt den nya planläggningsprocessen. Länsstyrelsen har beslutat att projektet inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan vilket innebär att en vägplan med miljöbeskrivning tas fram. 8

9 2 Avgränsning Denna miljöbeskrivning ska belysa de konsekvenser som kan förväntas uppstå till följd av planerade förstärknings- och bärighetsåtgärder längs väg 897 på sträckan Ålund-Jakobsfors i Skellefteå kommun. I miljöbeskrivningen redovisas även de åtgärder som Trafikverket avser att utföra för att minimera konsekvenserna. 2.1 Väsentliga miljöaspekter Miljöbeskrivningen beskriver projektets påverkan på människors hälsa och miljön och uppfyller kraven i Väglagen. Även miljöbalkens allmänna hänsynsregler, skydd av riksintressen, miljökvalitetsnormer samt skyddade områden och arter är viktiga utgångspunkter för beskrivningar och bedömningar. Miljöbeskrivningen följer även miljöbalkens 6 kap avseende redovisningar av de uppgifter som krävs för att bedöma projektets huvudsakliga inverkan på människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra resurser. Särskilt viktiga intressen att bedöma och beskriva är Åbyälvens Natura 2000-område, rennäring, vattendrag, landskapsbild, odlingslandskap, kulturmiljöer, bebyggelsemiljöer och konsekvenser under byggtiden. Längs vägen finns få boende samtidigt som trafikmängden är låg varför utsläpp till luft, buller och vibrationer behandlas mer översiktligt. Vägåtgärderna innebär ingen förändring av trafikmängder. 2.2 Geografisk avgränsning Miljöbeskrivningen omfattar ca 6 km av väg 897 på sträckan mellan Ålund, korsning väg 897/893, och Malbäcken, ca 300 m norr om korsning väg 897/900 i Jakobsfors. Ålund är beläget ca 22 km nordväst om Byske i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Läget och miljöbeskrivningens avgränsning redovisas på karta i figur Med utgångspunkt från de begränsade vägåtgärder som planeras avgränsar sig denna miljöbeskrivning i huvudsak till de miljöeffekter som kan uppkomma i närområdet till vägen. Projektets huvudsakliga influensområde bedöms därför vara inom vägområdet. 3 Befintliga förhållanden 3.1 Transportsystemet och trafikanter Vägens funktion Idag fungerar väg 897 framför allt som en lokal väg för boende i byarna längs vägen. Vägen har även betydelse för näringslivet, framförallt timmertransporter ut mot E4 men också för arbetspendling via E4 mot Piteå och Skellefteå. Väg 897 sträcker sig från Åbyn i söder (E4), via Ålund och Jakobsfors till Klubbfors (väg 514) norr om länsgränsen i Piteå kommun, Norrbottens län. Trafik- och vägförhållanden Skyltad hastighet är 70 km/h. Genom korsningen väg 897/893 i Ålund är skyltad hastighet 50 km/h. Vägens bärighetsklass är BK1. Vägbredd 6 m Vägen är belagd (asfalt), norr om Jakobsfors och söder om Ålund är det grusväg. 9

10 Figur Väg 897 används av tunga fordon ofta med E4 som målpunkt. På bilden kör en lastbil med krossmaterial. Trafikmängd Idag är trafikmängden på vägen 310 fordon per årsmedeldygn (ÅDT) varav tung trafik 50 (år 2009). Dispenstransporter Dispenstransporter förekommer på väg 897 men omfattningen bedöms vara begränsad. Olyckor Mellan åren finns en olycka med dödlig utgång rapporterad på den aktuella vägsträckan. I olyckan var en personbil och fotgängare inblandade. Olyckan inträffade i juli 2009 på sträckan mellan Islandsbäck och Lundfors. Farligt gods Omfattningen av transporter med farligt gods bedöms vara mycket begränsad på denna vägsträcka. Vägen är inte markerad som rekommenderad väg för farligt gods. Oskyddade trafikanter Omfattningen av oskyddade trafikanter är mycket begränsad och förekommer främst i anslutning till byarna Ålund, Lundfors, Islandsbäck och Jakobsfors. Det finns inga särskilda anläggningar eller anordningar för oskyddade trafikanter längs vägen. 10

11 Figur Geografisk avgränsning. 11

12 Kollektivtrafik Länstrafiken trafikerar sträckan dagligen med linje 203/210. Busshållplats med busskur finns vid korsningen väg 897/893 i Ålund. Figur Busskur vid korsningen väg 897/893 i Ålund. 3.2 Områdesskydd Riksintressen och Natura 2000 Följande riksintressen enligt miljöbalken samt Natura 2000-områden finns inom eller i nära anslutning till den aktuella vägsträckan: Åbyälven, riksintresse Natura 2000, 4 kap. 1 och 8 miljöbalken. Åbyälven, riksintresse vattendrag med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden, 4 kap. 6 miljöbalken. Skyddade områden redovisas i figur Markanvändning och naturesurser Befolkning och boendemiljö Längs den aktuella sträckan finns bostadsfastigheter i Ålund, Lundfors, Islandsbäck och Jakobsfors. I Ålund finns det ca 80 året-runt boende, Lundfors ca 10, Islandsbäck ca 10 och i Jakobsfors ca 10. Flera av fastigheterna ligger nära vägen och har direktutfarter till väg 897. Målpunkter Målpunkterna längs aktuell sträcka är byarna. Viss arbetspendling sker mot Skellefteå och Piteå via E4. I Ålund (söder om korsning väg 897/893) finns förskola och fritidshem. Vid korsningen väg 897/893 finns busshållplats, livsmedelsaffär och grill/café. Rennäring Semisjaur-Njarg fjällsameby har vinterbetesmarker söder om Åbyälven och Västra Kikkejaure skogssameby har vinterbetesmarker norr om Åbyälven. Inga riksintressen för rennäringen finns i direkt anslutning till studerad vägsträcka. Rennäringens intressen redovisas i figur Jordbruk och skogsbruk Skogsbruk bedrivs i området. Öppna åker- och ängsmarkmarker finns framförallt i anslutning till byarna Ålund, Lundfors, Islandsbäck och Jakobsfors. 12

13 Figur Bostadsbebyggelse nära väg 897 i Ålund, norr om korsningen väg 897/893. Fastigheterna har direktutfarter till väg 897. Figur Bostadsbebyggelse nära väg 897 i Jakobsfors, söder om korsningen väg 897/900. Figur Odlingsmark i Lundfors. 13

14 Vattentäkter Det finns ingen kommunal vattentäkt längs aktuell vägsträcka. Hushållen har enskilda brunnar. Flertalet av fastigheterna längs vägsträckan har enskilda brunnar. Enligt SGU:s brunnsarkiv och uppgifter som framkommit i samråden finns enskilda brunnar längs vägsträckan enligt tabell För exakt läge och ytterligare uppgifter se beskrivningsdel och ritningar i vägplanen. Tabell Enskilda brunnar som finns nära väg 897. Nr Brunn Sektion Sida Avstånd Fastighet Provtagning Brunnsarkiv 1 Djupborrad 21/510 H 30 Lundfors 1:41 Ja Ja 2 Djupborrad 21/680 V 40 Lundfors 1:25 Ja Ja 3 Grävd 21/710 H 14 Lundfors 1:38 Ja Nej 4 Djupborrad 21/995 H 30 Lundfors 1:17 Ja Ja 5 Pumphus 23/720 H 14 Lundfors 1:31 Ja Nej 6 Grävd 24/900 H 140 Malbäck 1:22 Ja Nej 7 Grävd 24/960 H 70 Islandsbäck 1:16 Ja Nej 8 Grävd 24/985 H 20 Islandsbäck 1:16 Ja Nej 9 Djupborrad 25/120 H 50 Islandsbäck 1:15 Ja Nej Enligt Vattenmyndighetens sammanställning av vattenförekomster, VISS, finns grundvattenförekomster i form av en ås bestående av isälvssediment med goda uttagsmöjligheter som korsar väg 897 vid Lundfors, Ålund och löper därefter norr om Åbyälven. För läge på åsen se figur I Vattenmyndighetens sammanställning, VISS, anges följande om grundvattenförekomsten: God kemisk status (ingen risk att status inte uppnås år 2015) God kvantitativ status (ingen risk att status inte uppnås år 2015) Naturgrus och täkter Längs den aktuella sträckan finns inga registrerade förekomster av naturgrus i länsstyrelsens inventeringar. Genom Lundfors och norr om Åbyälven finns en ås bestående av isälvssediment, se figur Ca 1.5 km nordväst om Jakobsfors finns grustäkter. Kommunala planer För området gäller Skellefteå kommuns översiktsplan (ÖP) som antogs Utredningsområdet berör inga detaljplaner, byggnadsplaner eller områdesbestämmelser. Figur Mellan Ålund och Jakobsfors ges fina utblickar mor Åbyälven. 14

15 3.4 Miljö Landskapsbeskrivning Vägsträckan ligger i sin helhet på södra sidan av Åbyälven. Mellan vägen och älven finns några raviner. Vägen går omväxlande genom odlingslandskap och svagt kuperat skogslandskap. Vägen passerar genom byarna Ålund, Lundfors, Islandsbäck och Jakobsfors där äldre bebyggelse och odlingslandskap finns. Vägen följer inte landskapet utan dragningen har många raksträckor. Belysning längs vägen förekommer i anslutning till byarna Ålund och Lundfors samt mellan Islandsbäck och vidare västerut genom Jakobsfors. Belysningen sitter på trästolpar. Utmärkande för vägsträckan mellan Ålund och Lundfors är närheten till Åbyälven med vackra utblickar över jordbrukslandskapet mot forsar och sel i älvdalen. Utblickarna med utsikt över vattnet är få men älvdalen är nära vägen på hela denna sträcka. På sträckan mellan Lundfors och Islandsbäck är kontakten med älven obefintlig och landskapet har istället en karaktär av slutet skogslandskap. På sträckan mellan Islandsbäck och Jakobsfors är närheten till Åbyälven återigen påtaglig men utblickarna mot vattnet är sparsamma. Här dominerar jordbrukslandskapet och landskapet är svagt kuperat. Naturmiljö Åbyälv inklusive biflöden är av riksintresse/natura 2000-område. Arter som ingår i Natura 2000 är lax, stensimpa, flodpärlmussla, utter och bred gulbrämad dykare. Naturtyper som ingår är naturliga större vattendrag av fennoskandisk typ och vattendrag med flytbladsvegetation eller akvatiska mossor. Åbyälven är också utpekat som riksintresse för vattendrag vilket innebär att vattenkraftverk, vattenreglering eller vattenöverföring för kraftändamål inte får utföras. Åbyälven börjar i Auktsjaur, söder om Moskosel i Arvidsjaurs kommun, Norrbottens län. Åbyälven är inledningsvis en lugn flytande skogsälv men karaktären ändras dramatiskt efter Klubbfors vid länsgränsen då stråk- och forspartier blir dominerande. På sträckan Ålund-Jakobsfors finns t.ex. Lundforsfallet, Stenlundsforsen och Mikaelsforsen. Älven mynnar i Åbyfjärden. I Åbyälven finns harr, lax, öring, nejonöga (nätting), lake, abborre och gädda. Åbyälven med tillhörande biflöden har tidigare varit en viktig flottningsled. Under senare år har det pågått restaureringsarbete i Åbyälven och stora områden är biologiskt återställda. Hednäs kraftstation, ca 2,5 km norr om Jakobsfors, är den enda kraftstationen i Åbyälven. Vid kraftstationen finns en laxtrappa vilket möjliggör att lax kan vandra i älven. I övrigt passerar vägen några vattendrag varav Ålundsbäcken, Rislandsbäcken och Malbäcken (figur 3.4.2) är namngivna. Malbäcken ingår i Åbyälvens Natura 2000-område. Ca 300 m nedströms vägen ingår Rislandsbäcken i Åbyälvens Natura 2000-område. Mindre bäck som passerar vägen mellan Lundfors och Islandsbäck (rinner från Antmyran söder om vägen, figur 3.4.3) ingår också i Åbyälvens Natura 2000-område. Samtliga bäckar har utlopp i Åbyälven. Området ingår i Åbyälvens Övre fiskevårdsområde. Skellefteå kommuns fiskekonsulent bedömer att det finns öring och eventuellt harr i Rislandsbäcken, övriga bäckar längs sträckan bedöms vara mindre intressanta ur fiskesynpunkt. Flodpärlmussla och utter kan finnas i vattendragen men det finns inga tillgängliga uppgifter som kan bekräfta att så är fallet (Länsstyrelsen i Västerbottens län, www. artportalen.se). Även bäver finns i vattensystemet. Hösten 2012 har 4 st trummor, Ålundsbäcken, ej namngiven bäck öster om Islandsbäck, Rislandsbäcken och Malbäcken längs vägsträckan inventerats i avseende på bl.a. vandringshinder och utteranpassning. Samtliga trummor bedöms ha mycket dålig utteranpassning (ingen möjlighet att passera torrskodd på någon sida av vattendraget). Endast dubbeltrumman (sten/betong) i Rislandsbäcken bedöms kunna utgöra vandringshinder (gick inte att bedöma i fält p.g.a. högt flöde, ). Läge på inventerade trummor visas i figur Åbyälven och övriga vattendrag omfattas av strandskydd och miljökvalitetsnormen för fisk- och musselvatten (laxfiskvatten) enligt miljöbalken. Inga öppna diken i jordbruksmark eller alléer som omfattas av generellt biotopskydd enligt miljöbalken finns längs vägsträckan. 15

16 Figur Dubbeltrumma över Rislandsbäcken. Vänstra bilden visar inloppet och högra bilden visar utloppet. Dubbeltrumman utgör eventuellt vandringshinder. Ca 300 m nedströms vägen ingår bäcken i Natura Figur Mindre bäck som rinner från Antmyran söder om väg 897. Bäcken ingår i Natura

17 Våtmarksinventeringen är en landsomfattande inventering av Sveriges våtmarker genomförd av länsstyrelserna. Syftet är bl.a. att erhålla en naturvärdesbedömning på landets alla större våtmarker. Våtmarker - Naturvärdesklasser Klass 1, mycket höga naturvärden och utgör den andel av våtmarkerna som bör bevaras för all framtid. Klass 2, höga naturvärden och skall så långt som möjligt undantas från ingrepp som påverkar dess hydrologi och därmed våtmarkens naturliga utveckling. Klass 3, vissa naturvärden. De utgör en mycket stor och heterogen grupp våtmarker. Vissa delar av områdena kan ha höga naturvärden som kan komma att undantas från ingrepp. Klass 4, låga kända naturvärden. De bör i första hand tas i anspråk för eventuell exploatering. Söder om utredningsområdet finns våtmarker i naturvärdesklass 3 och oklassade sumpskogar. Längs med vägen har Skogsstyrelsen registrerade sumpskogar (klass 3 och oklassificerade). Skogsstyrelsen har inga naturvärden, biotoper eller nyckelbiotoper registrerade längs sträckan. Längs vägsträckan finns inga delsträckor som tagits upp i Trafikverkets förteckning över artrika vägkanter. I Lundfors finns ett ängs- och hagmark objekt i klass 3 (trädbärande hagmark, betad sötvattensstrandäng) som ingår i Länsstyrelsens inventering av ängs- och hagmarker. I övrigt finns inga områden som ingår i länsstyrelsens inventering av bevarandevärt odlingslandskap. Enligt Artportalen finns inga fynd längs vägen (avstånd 50 m) av rödlistade eller formellt skyddade arter av kärlväxter, storsvampar, lavar, mossor eller fåglar. I Vattenmyndighetens sammanställning av vattenförekomster, VISS, anges följande: Åbyälven God ekologisk status (ingen risk att status inte uppnås år 2015) God kemisk status (ingen risk att status inte uppnås år 2015) Rislandsbäcken God ekologisk status (ingen risk att status inte uppnås år 2015) God kemisk status (ingen risk att status inte uppnås år 2015) Naturmiljöintressen redovisas på karta i figur Kulturmiljö Utredningsområdet omfattas inte av riksintresse för kulturmiljövård. Väg 897 fick sin nuvarande sträckning på 1940-talet och asfalterades på 1970-talet. Ålund grundlades i början på 1700-talet och övriga byar på sträckan grundlades i slutet på 1700-talet och början på 1800-talet. Längs den aktuella sträckan finns ett antal fornlämningar i närheten av vägen. Flertalet av dessa utgörs av tjärdalar och kolbottnar. I korsningen väg 897/893 finns en minnessten av granit med gjutjärnsplatta med inskriptionen Norrlands Statsarbeten (huggen av Salomon Lindqvist). Minnesstenen som är en fornlämning, finns på ett avstånd av ca 15 m norr om vägen, se figur I tabell redovisas fornlämningar som finns söder om Åbyälven och nära väg 897. Väg 897 ingår inte i Länsstyrelsens inventering av kulturhistoriskt värdefulla vägmiljöer, vägobjekt och broar. Väg 893 som korsar väg 897 i Ålund ingår i ovan inventering. Kulturmiljöintressen redovisas på karta, figur

18 Figur Karta med natur- och kulturmiljöintressen. k k Sumpskog Våtmark klass 4 Våtmark klass 3 Ängs- och hagmarksinventeringen Natura 2000 Rengårdsberget Åbyälven Riksintresse rennäring Flyttled Gårmyrheden Byske 262:1 Norrfors Norrforsheden Rengårdshällorna Lundfors Fornlämning yta 897 Åbyälve n Flyttled, rennäring Byske 942:2 Byske 942:1 holmen Malbäck Fornlämning punkt Risla n dsbäcken Gammeldalheden o cke Avgränsning, aktuell vägsträcka rm yr b Islandsbäck Byske 946:1 Lillholmen Träskängena Bastuträsket Hällmyrhällorna n Å lu bä ds Teckenförklaring Roddet Brännkläpparna Skogholmen Storholmen äc ke n ken bä c Pinholmarna Ma l Hemmesmyran Jakobsfors 890 M al bä ck en Storroddet Rislandsbäcken St Byske 261:1 Ekornkälen Sandhammar Moren 250Storbränntjärnen Meter Brännan 897 Hemmesmyran Lantmäteriet, dnr / Brännkläppen 3 89 Byske 60:1 ± Furukläppen Hitre-Långmyrheden Byske 265:1 Byske 505:1 Byske 256:1 Lundfors Stinaroddet Byske 262:2 Ängs- och hagmark Lundfors 1:10 Klass 3 Brännslyheden Gåsmyrheden 893 n

19 Tabell Fornlämningar som finns nära väg 897. RAÄ nummer Avstånd från väg mitt Kort beskrivning Byske 946:1 ca 350 m nordöst om väg 897, tillopp till Åbyälv Övrig kulturhistorisk lämning Brofästen av natursten vid bäckravin Byske 942:2 ca 100 m norr om väg 897 Övrig kulturhistorisk lämning Kolbotten Byske 942:1 ca 100 m norr om väg 897 Övrig kulturhistorisk lämning Tjärdal Byske 262:1 ca 175 m norr om väg 897, vid Åbyälv Byske 262:2 ca 175 m norr om väg 897, vid Åbyälv Övrig kulturhistorisk lämning Tjärdal Övrig kulturhistorisk lämning Tjärdal Byske 261:1 ca 75 m norr om väg 897 Övrig kulturhistorisk lämning Tjärdal Byske 256:1 ca 150 m norr om väg 897 Ej återfunnen Härd Byske 60:1 ca 15 m norr om väg 897 Övrig kulturhistorisk lämning Minnessten Byske 265:1 ca 300 m norr om väg 897, vid Åbyälv Byske 505:1 ca 230 m söder om väg 897 (vid väg 893) Övrig kulturhistorisk lämning Tjärdal Övrig kulturhistorisk lämning Kilometerstolpe Rekreation och friluftsliv Inom utredningsområdet finns inga områden av riksintresse för friluftslivet. Naturen i det studerade området utgör även en viktig resurs för det rörliga friluftslivet, med möjligheter till bär- och svampplockning, jakt och fiske. Åbyälven är känd för sitt fina fritidsfiske efter lax och havsöring. Söder om väg 897 går en skoterled parallellt med kraftledningen. Inga markerade skoterleder korsar väg Byggnadstekniska förutsättningar Geoteknik och berggrund Vägsträckan ligger i sin helhet på södra sidan av Åbyälven. Mellan vägen och älven finns ett antal raviner. Vägen går genom svagt kuperat skogslandskap där jorden huvudsakligen består av älvsediment (grovsilt-finsand, lera-silt och morän). Markytan i anslutning till vägen är relativt plan i både tvär- och längsled. Genom Lundfors och norr om Åbyälven finns en ås bestående av isälvssediment. Berggrunden består i huvudsak av gnejsiga bergarter. Inga synliga ytor med berg i dagen finns i direkt anslutning till vägen. För jordartskarta se figur Ledningar Elledningar i luft finns på vägens södra sida. På ett antal ställen finns korsande ledningar. Vägen är belyst genom byarna Ålund och Jakobsfors. En kraftledning löper parallellt med vägen på vägens södra sida. Kraftledningen korsar väg 897 vid Lundfors och Islandsbäck. 19

20 Figur Jordartskarta, källa SGU, aktuell vägsträcka är inringad. 20 Huvudkontor: Box Uppsala Tel: E-post: Sveriges geologiska undersökning (SGU) Skala 1: km Topografiskt underlag: Ur GSD-Terrängkartan Lantmäteriet. MS2009/08799 Rutnät i svart anger koordinater i SWEREF 99 TM. Gradnätet i brunt anger latitud och longitud i referenssystemet SWEREF 99. Kartan visar en generaliserad bild av jordarternas utbredning i eller nära jordytan. Lager med en genomsnittlig tjocklek på mindre än en halv till en meter visas vanligtvis inte men kan ibland vara markerade med en överbeteckning. Ett urval av ytformer visas också. Kartläggningen bygger huvudsakligen på flygbildstolkning. Därför förekommer en viss osäkerhet i noggrannheten hos jordartsbestämningar och ytavgränsningar. Noggrannheten är som bäst i områden som är tätt genomskurna av vägar. Lägesnoggrannheten är i storleksordningen en till några hundra meter. För många tillämpningar, som exempelvis fysisk planering krävs mer detaljerad information. Ytterligare information, om till exempel jordarternas utbredning under ytan, finns lagrad i SGUs databas och kan, liksom bland annat kartbladsbeskrivningar, beställas från SGU.

21 3.6 Nationella miljömål, hänsynsregler och miljökvalitetsnormer Nationella och regionala miljömål Riksdagen har antagit 16 nationella miljömål som beskriver de egenskaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska vara ekologiskt hållbar. De nationella miljömålen har anpassats och formulerats till regionala miljömål i Västerbottens län. För utförligare beskrivning av de regionala miljömålen hänvisas till Nationella och regionala miljömål omfattar: 1. Begränsad klimatpåverkan 2. Frisk luft 3. Bara naturlig försurning 4. Giftfri miljö 5. Skyddande ozonskikt 6. Säker strålmiljö 7. Ingen övergödning 8. Levande sjöar och vattendrag 9. Grundvatten av god kvalitet 10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 11. Myllrande våtmarker 12. Levande skogar 13. Ett rikt odlingslandskap 14. Storslagen fjällmiljö 15. God bebyggd miljö 16. Ett rikt växt- och djurliv I detta projekt berörs främst målen Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv. För måluppfyllelse se avsnitt 7. Miljöbalken I projektet tillämpas miljöbalken och därtill hörande eller samverkande lagstiftning. Miljöbalken ska tillämpas så att: människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas den biologiska mångfalden bevaras en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och fysisk miljö i övrigt tryggas återanvändning och återvinning samt hushållning främjas så att kretslopp uppnås Allmänna hänsynsregler I miljöbalkens 2 kapitel redovisas de allmänna hänsynsregler som är grundläggande för prövningen om tillåtlighet, tillstånd, godkännande och dispens: bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, bästa möjliga teknik, produktvalsprincipen, hushållnings- och kretsloppsprinciperna och lokaliseringsprincipen. Projektet kommer att bedrivas så att miljöbalkens allmänna hänsynsregler uppfylls. Hänsynsreglerna bedöms uppfyllas genom att en vägplan inklusive miljöbeskrivning upprättas. Projekteringen samt denna miljöbeskrivning har gjorts av erfarna projektörer och handläggare och följer gällande normer och krav. Kunskap från tidigare upprättad förstudie och samråd har tagits till vara och getts möjlighet att påverka projektet. Förbättringsåtgärderna görs på befintlig väg. Schaktade massor eftersträvas att användas i projektet. I första hand nyttjas miljövänliga produkter och arbetsmetoder. 21

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

Väg 818, delen Kilvo-Mukkavaara

Väg 818, delen Kilvo-Mukkavaara VÄGPLAN - GRANSKNINGSHANDLING Väg 818, delen Kilvo-Mukkavaara Gällivare kommun, Norrbottens län Planbeskrivning med integrerad miljöbeskrivning 2014-06-23 Objektnummer: 130612 1 Dokumenttitel: Vägplan,

Läs mer

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning

Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 1 Välkomna till samråd! Väg 131 Ramfall - Hestra Vägutredning Information vid samråd 2 1. Samrådsmötet öppnas 2. Presentation av medverkande 3. Redogörelse för planprocessen 4. Presentation

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Vindkraft i Ånge kommun

Vindkraft i Ånge kommun Vindkraft i Ånge kommun Tillägg till översiktsplan Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning Vindkraft i Ånge kommun består av följande dokument Planförslag Bilaga 1: Planeringsförutsättningar och analys Bilaga

Läs mer

Temagruppernas ansvarsområde

Temagruppernas ansvarsområde Temagruppernas ansvarsområde För att förtydliga respektive temagrupps ansvarsområde har jag använt de utvidgade preciseringarna från miljömålssystemet som regeringen presenterade under 2011. na utgör en

Läs mer

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14

Hållbar utveckling. Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos. Datum: 2010-01-14 Hållbar utveckling Författare: Temagruppen Hållbar utveckling, genom Andreas Roos Datum: 2010-01-14 2 Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Uppdraget... 4 1.2 Organisation... 4 1.3 Arbetsformer...

Läs mer

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01

Väg E6.20 Söder-Västerleden. Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Väg E6.20 Söder-Västerleden Samråd med Länsstyrelsen 2014-12-01 Två vägplaner Söderleden utgör riksintresse för kommunikationer. Behov finns att förbättra framkomligheten. Sisjömotet Söderleden Fässbergsmotet

Läs mer

God bebyggd miljö - miljömål.se

God bebyggd miljö - miljömål.se Sida 1 av 6 Start Miljömålen Sveriges Generationsmålet Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och

Läs mer

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt

Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt TMALL 0141 Presentation v 1.0 Vattendag varför bryr vi oss om vatten Niklas Kemi Ida Schönfeldt 10.00 11.00 Varför bryr vi oss om vatten 11.00 11.30 Vad gäller enligt lagen, Länsstyrelsen Vattenverksamhet

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd

Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd SAMRÅDSHANDLING Väg 620, ny gång- och cykelväg från E22, trafikplats Karlshamn Öst till Hällaryd Karlshamns kommun, Blekinge län Vägplanbeskrivning med miljöbeskrivning 2014-08-25 Projektnummer: 87933198

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16

Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Datum Malin Sjöstrand 0455-32 10 24 PLAN.1846.2013 2013-10-16 BEHOVSBEDÖMNING Bedömning av behovet att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt

Läs mer

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten

Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande. Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Det nya miljömålssystemet- Politik och genomförande Eva Mikaelsson, Länsstyrelsen Västerbotten Presentation 1. Bakgrund miljömålssystemet 2. Förändringar 3. Vad innebär förändringarna för Västerbottens

Läs mer

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808).

Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). Så planeras en väg Planläggningsprocessen regleras i väglagen (1971:948), lagen om byggande av järnväg (1995:1649) och miljöbalken (1998:808). PLANLÄGGNING (ÅTGÄRDER ENLIGT STEG 3 OCH 4) Åtgärdsvalsstudie

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för

Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Kultur och samhällsutvecklingsförvaltningen 2011/0132 Underlag för behovsbedömning/avgränsning av MKB för Detaljplan för Långbo fritidsområde, Långbo 3:55 m.fl. Planens syfte Handläggare Utökad byggrätt

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för

Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för 1 Ansökan om bidrag för Fiska med alla Timrå kommun ansöker om bidrag med 260 000 kronor för Projektets namn: Fiska med alla Sökande kommun: Timrå Kontaktperson på kommunen: Stefan Grundström Förvaltning/avdelning:

Läs mer

Behovsbedömning för MKB

Behovsbedömning för MKB 1 (7) 2015-02-25 Dnr KUS 2014/0097 KULTUR OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN Kultur och Samhällsutvecklingsförvaltningen Behovsbedömning för MKB Detaljplan för Sandviksudden, Stenåker 4:1, 4:2 Söderhamns kommun,

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen!

Öppet hus 18 september 2014. E16 Dala Järna - Vansbro. Välkommen! Öppet hus 18 september 2014 E16 Dala Järna - Vansbro Välkommen! 1. Mötets öppnande 2. Presentation 3. Redogörelse för planprocessen 4. Redogörelse för innehållet i en Vägplan 5. Presentation av vägförslag

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län.

Protokoll från samrådsmöte med sakägare som berörs av E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet i Göteborgs stad och Mölndals stad, Västra Götalands län. PROTOKOLL 1 (5) Ev. ärendenummer Ev. projektnummer Projektnamn TRV 2015/310 139060 E6.20 Söder-Västerleden, Sisjömotet Dokumenttitel Protokoll från samrådsmöte Protokoll från samrådsmöte med sakägare som

Läs mer

Förorenade fastigheter hur gör man?

Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Förorenade fastigheter hur gör man? Storslagen natur är något som ofta förknippas med Dalarna. Kanske är det de höga bergen och djupa skogarna som gör att många trivs

Läs mer

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser

Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Miljörätt 2012 en enkätundersökning till kommuner, tillståndspliktiga företag, tekniska råd & länsstyrelser Bilaga till presentation på konferensen Fokus Miljörätt den 6 december 2012 av Pernilla Strid

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Bilaga till Översiktsplan för Vansbro kommun INLEDNING En översiktsplan ska alltid innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Denna ska gå igenom den miljöpåverkan

Läs mer

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen

Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Utvärdering av stråkalternativ Storhögen-Österåsen-Åskälen Jämtkraft Elnät planerar en ny 220 kv kraftledning för att ansluta tre vindkraftområden: Åskälen, Österåsen och Storhögen. För att anlägga vindkraftparkerna

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

PLANBESKRIVNING Väg 620 Buberget - Botsmark Vindeln och Umeå kommun, Västerbottens län

PLANBESKRIVNING Väg 620 Buberget - Botsmark Vindeln och Umeå kommun, Västerbottens län PLANBESKRIVNING Väg 620 Buberget - Botsmark Vindeln och Umeå kommun, Västerbottens län Objekt: 130611 2013-09-20 Dokumentdata Dokumenttitel: Planbeskrivning, Väg 620 Buberget - Botsmark Dokumentdatum:

Läs mer

Säfsen 2:78, utredningar

Säfsen 2:78, utredningar SÄFSEN FASTIGHETER Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Uppsala Säfsen 2:78, utredningar Dagvattenutredning Datum 2014-11-14 Uppdragsnummer 1320010024 Utgåva/Status Michael Eriksson Magnus Sundelin

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18

Behovsbedömning. Sagobyn och Kv. Laxen. tillhörande ändring av detaljplan för. SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 2015-08-18 SAMRÅDSHANDLING Miljö- och byggnadsförvaltningen 1 Behovsbedömning tillhörande ändring av detaljplan för Sagobyn och Kv. Laen SAMRÅDSHANDLING Dnr MOB 2015-241 Miljö- och byggnadsförvaltningen 2 Behovsbedömning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde

Behovsbedömning. Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län. Granskning. Planområde Granskning Behovsbedömning Planområde Detaljplan för Järeda 2:78 och 2:108 m.fl, Järnforsen, Hultsfreds kommun, Kalmar län Miljö- och byggnadsnämnden 2 (8) Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska

Läs mer

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se

Underlag för samråd November 2011. E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 MALMÖ Tel: 040 25 50 00 eon.se Planerad 40 kv markkabel/luftledning mellan Nässjö och Sävsjö E med avgreningarna från Bäckafall till Hallhult och från Gödeberg

Läs mer

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv

Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Utvärdering av infrastrukturplanerna 2010 2021 ur miljömålsperspektiv Joanna Dickinson, Trivector Traffic Uppdrag Utvärdering åt Miljömålsrådet Utvärdering åt länsstyrelsen i Västra Götaland Hur har miljömålen

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Bilaga 1 E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Samrådsredogörelse Kabling av två luftledningssträckor vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Mars 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

MKB till Arbetsplan. Väg 23, Vänstersvängsfält Bosjökloster Samrådshandling Objekt 50353 2006-04-07

MKB till Arbetsplan. Väg 23, Vänstersvängsfält Bosjökloster Samrådshandling Objekt 50353 2006-04-07 MKB till Arbetsplan Samrådshandling 2006-04-07 Titel: MKB till Arbetsplan,, Samrådshandling Utgivningsdatum: 2006-04-07 Utgivare: Vägverket Region Skåne Kontaktperson: Torbjörn Sundgren, telefon 044-19

Läs mer

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7

DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 DNR 2011-0075 Sida 1 av 7 GRANSKNINGSHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för HÅCKSVIK INDUSTRIOMRÅDE OMFATTANDE FASTIGHETEN LISSLARP 1:18 MED FLERA i Håcksvik, Svenljunga kommun, Västra Götalands

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26

Haparandas miljömål. Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas miljömål Antagna av kommunfullmäktige 2007-02-26 Haparandas lokala miljömål är de övergripande målsättningarna som ska uppnås inom en generation. Av de 16 miljömål som Sveriges riksdag beslutat

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021

Yttrande till Vattenmyndigheten Bottenhavet om åtgärdsprogram m.m. för Bottenhavets vattendistrikt 2015-2021 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Kommunstyrelseförvaltningen Stadsbyggnads- och näringslivskontoret Datum Diarienummer 2015-03-18 KS0150/15 Handläggare Thomas Jågas Telefon 023-828 42 E-post: thomas.jagas@falun.se

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av

Läs mer

2012 09 10 Arbetsversion. Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet.

2012 09 10 Arbetsversion. Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. MILJÖASPEKTEN VATTEN Förslag till miljöbedömningsgrunder för miljöbedömning av planer och program inom transportområdet. Definition Med vatten menas här allt vatten såsom det uppträder i naturen, både

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB

Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Ekologisk kompensation ett verktyg för hållbarare samhälle? Anders Enetjärn Enetjärn Natur AB Kort om Enetjärn Natur Start 2001 Ekologkonsult > 20 medarbetare (biologer, jägm, miljövetare, disputerade)

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420

(UPPSALA) (STORVRETA) DUBBELSPÅR UPPSALA GAMLA UPPSALA VITTULSBERGSVÄGEN Sträckan km 0+000-0+420 Dokumentnummer Sida 1 (7) Handläggare/upprättad av Tyréns Granskad Tyréns Godkänd Tyréns 3445-00-010 Datum Nils-Erik Ångman Handläggare namn/sign. TrV Handling förvaltningsgranskad TrV Ketil KIndestam

Läs mer

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet.

Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 9 Figur 1. Älvmagasin Bjurfors Nedre, 6.8 km långt, 164-166 meter över havet. 1 Innehåll Bäck 8... 3 Bäck 9... 9 Bäck 10... 11 Bäck 57... 15 Bäck 11... 17 Bäck 12... 20 Bäck 13... 23 Bäck 14... 27 2 Bäck

Läs mer

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7

Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Sveriges miljökvalitetsmål i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11). Källa: Skolverket. 1/7 Övergripande mål och riktlinjer, del 1 2 i Läroplan för grundskolan 2011 (Lgr 11) Del 1 Skolans värdegrund och

Läs mer

Planens uppenbara positiva inverkan på:

Planens uppenbara positiva inverkan på: Sida 2 av 6 SAMMANFATTNING Betydande påverkan antas enligt bedömningskriterier i MKB-förordningen bilaga 4 Anges förutsättningar för kommande verksamhet eller åtgärder som kan antas medföra betydande miljöpåverkan

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder

Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Miljöprogram för Åtvidabergs kommun Mål och åtgärder Antagen av kommunfullmäktige 2011-01-26 Innehåll Bakgrund... 3 Arbetsprocessen... 3 Prioriterade områden... 5 Miljöprogrammets förhållande till andra

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Beskrivning Arbetsplan

Beskrivning Arbetsplan Beskrivning Arbetsplan Väg 1029 Rot - Z-länsgräns Delen Jöllen-Dyverdalen Älvdalens kommun, Dalarnas län 2010-04-30 Objekt: 83358410 Uppdragsnr: 10124118 1 (25) L:\5580\2009\10124118\3_Dokument\37_Beskrivningar\Beskrivning

Läs mer

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS

VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS KALKYL PM VÄG 63/763 TULLEN VÄG 63/826 BRATTFORS Objektnr: 85731485 Objektnamn: 63/763 Tullen 63/826 Brattfors Skede: Förstudie Datum: 2009-01-13 Rev datum: 1(5) 1 Bakgrund Vägverket avser att förbättra

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Miljöbalkens hänsynsregler

Miljöbalkens hänsynsregler Miljöbalkens hänsynsregler Hänsynsreglerna är själva kärnan i Miljöbalken, de grundläggande principerna. De ska efterlevas av alla, både företag, privatpersoner, kommuner och ideella organisationer. Miljökontoret

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö.

Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Ledningar Bredband: Hudiksvalls kommun har en markförlagd optokabel som går parallellt med väg 708 mellan Delsbo och Oppsjö. Vägbelysning: En vägbelysning finns på en sträcka av ca 3 km mellan Västanäng

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n.

Fortum har anlitat Pöyry SwedPower AB för att genomföra samråd och upprätta MKB:n. Samrådsredogörelse Ansökan om nätkoncession för linje för markförläggning av del av 40 kv-ledning L643 i ny sträckning mellan Norra Ormesta och Rynninge, Örebro kommun, Örebro län 1. Inledning 1.1 Bakgrund

Läs mer

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2013 1 (5) Återrapportering från Uppsala kommun av 2013 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Avsnitt 1 - Generella frågor A) Vilket vattendistrikt

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Sida 1 av 4 Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18 miljöbalken Ansökan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ Sökande Namn Adress Telefonnummer E-postadress Personnummer

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd om miljöbedömningar av planer och program [till 6 kap. miljöbalken samt förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar]

Läs mer

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING

Behovsbedömning. Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Torsås kommun, Kalmar län ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av fastigheten Bergkvara 2:1, Bergkvara småbåtshamn, Behovsbedömning Kalmar den 15 oktober 2010 Rev. den 4 mars 2013 VATTEN OCH SAMHÄLLSTEKNIK AB ANTAGANDEHANDLING Behovsbedömning MKB

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer