KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) Kommunstyrelsen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): Ledamöter x Sven-Åke Svensson, ordf (S) (43-67) x Christel Friskopp, l v ordf (S)*) x Marco Paulsson, 2 v ordf (M) x Jan Bremberg (S) x Anders Englesson (MP) x Jan-Åke Berg (S) x Bärthil Ottosson (M) x Vivianne Andersson (S) x Henrik Gustafsson (SD) x Kenneth Hake (S) x Paul Hedlund (FP) Vakant (M) x J ens Henningsson (V) x Marco Gustafsson (C) x Laila Johansson (KD) *)tjänstgör som ordförande XX Ersättare Tobias Folkesson (S) Leif Håkansson (S) Britt Kilsäter (M) XX Lena Sandgren (S)c\i 41-42) Ingrid Ågård (MP) x Ethel Duvskog (S) x In\ne Ahlstrand-Mårlind (M) x Göran Svensson (S) Karin Lange (SD) Andreas Saleskog (S) x Lennarth Malm (FP) x Magnus Gärdebring (M) Eva Olsson-Bengtsson (V) x Gert Åkesson (C) Lars Bergenvass (FP) Tjänstemän Göran Persson, kommundirektör Jens Odevall, administrativ chef Hans Hyllstedt, ekonomichef( 43-48) Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter sekreterare ~{}il~~ ~ ~-~~:-!/~ Christel Friskopp ( 41-42) Marco Paulsson( ~~-E""ck;"';tr-- Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset , I tjänsten (~~ t/j-«d et{_ Rosila Wendell

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 48 Kommunstyrelsen Innehållsförteclming KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 KS 45 KS 46 KS 47 KS 48 KS 49 KS 50 KS 51 KS 52 KS 53 KS 54 KS 55 KS 56 KS 57 KS 58 KS 59 KS 60 KS 61 KS 62 KS 63 KS 64 KS 65 KS 66 KS 67 Godkännande av dagordning Klimat- och energistrategi fdr Blekinge Kommunens årsredovisning 2012 Över- och underskottsreglering av bokslut 2012 samt kompletteringsbudget 2013 Ekonomisk månadsredovisning fdr periodenjanuari-februari 2013 Revidering av reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning Förslag till ändringar i inkomstutjämningen fdr kommuner och landsting Rutiner fdr attest - fdrslag från Marco Paulsson (M) Ansökan Förstudie "Hästnäringen i Karlshamns kommun" Godkännande av förlikningsavtal rörande översvämningsskador i fastigheterna Mörrum 41: l O och Kämpemöllan l :9 Blekinge Uppfinnarfdrenings lokaler Motion om ändring av Karlshamns kommuns riktlinjer fdr Alkoholservering avseende serveringstid Motion om fllca dagtid till förtroendevalda Blekingetrafikens Verksamhetsplan Tilläggstrafik trafikåret 2013/2014 skärgårdstrafik for trafikåret 2013 Detaljplan fdr fastigheterna N arrköping 2, l O och 13 - kungörelse Markanvisningsavtal i samband med detaljplaneläggning för ny avfart i Strömmarondellen Karlshamn 5: l, Tegelbruksviken-godkännande av exploateringsavtal Svängsta-förstudie för utveckling, avrapportering Yttrande över förnyad utställningshandling för fördjupad översiktsplan för Tingsryds kommun Val av ledamot i Göte Borgströms stiftelse fdr fiske och vattenvård Beslutslogg Kommunstyrelsen- mars Redovisning av delegationsbeslut Ärenden för kännedom Utseende av ombud och instruktion till ombud vid bolagsstämma i Västblekinge Miljö AB Instruktion till ombud vid bolagsstämma i Logistikposition Karlshamn AB

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 49 Kommunstyrelsen /29 Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut att godkänna dagordningen med den ändringen att ärende 21 behandlas efter ärende 8. Sammanfattning Vid dagens sammanträde väcks ett ärende av Marco Paulsson (M) angående personaloch organisationsutskottets beslut i enskilda individärenden, vilket kommer att skickas på sedvanlig beredning.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 50 Kommunstyrelsen /8 Klimat- och energistrategi för Blekinge Kommunstyrelsens beslut att ta informationen till dagens protokoll. Sammanfattning Cecilia Näslund, länsstyrelsen i Blekinge län presenterar ett förslag till Klimat- och energistrategi for Blekinge vilken översänts till Karlshamns kommun för synpunkter senast 15 maj 2013.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 51 Kommunstyrelsen /95 Kommunens årsredovisning 2012 Kommunstyrelsens beslut att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna detsamma till revisorerna och kommunfullmäktige får godkännande. Sammanfattning Årsredovisning 2012 får Karlshamns kommun har upprättats. Ekonomichefen lämnar en redovisning vid sammanträdet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Protokollet ska skickas till Kommunfullmäktige

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 52 Kommunstyrelsen /120 Över- och underskottsreglering av bokslut 2012 samt kompletteringsbudget för investeringar 2013 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med anledning av budgetförändringarna fastställa att det budgeterade resultatet för 2013 ökar från l 700 tkr till4 804 tkr. Bill. att med utgångspunkt från beslutade budgetförändringar ge ekonomikontoret i uppdrag att räkna fram nya budgetramar för respektive nämnd att godkänna upprättat förslag till kompletteringsbudget gällande investeringar och fastställa ny investeringsbudget för 2013 till tkr. Bil2. att den utökade investeringsvolymen, tkr, finansieras med ökad upplåning. Sammanfattning I samband med beredningen av 2012 års bokslut har nämnderna inkommit med förslag till kompletteringar avseende 2013 års drift- och investeringsbudget För driftbudgeten finns en del förändringar av teknisk karaktär, som inte påverkar nämndernas verksamhetsutrymmen. Tekniska förändringar har bl.a genomförts för justering av prognoser för skatter och bidrag, förändrade kapitalkostnader samt reglering av interna mellanhavanden. Koalitionen har prövat nämndernas bokslutsredovisningar utifrån gällande styrdokument Koalitionen gör bedömningen att de nämnder som redovisar negativa budgetavvikelser har i allt väsentligt uppfyllt kommunfullmäktiges målsättningar och föreslår därför att uppkomna underskott avskrivs. För övriga nämnder görs samma bedömning beträffande måluppfyllelsen och hänsyn har tagits till detta i koalitionens förslag om budgetjusteringar. Beslutsunderlag Över- och underskottsreglering av bokslut 2012 samt kompletteringsbudget för investeringar 2013.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 53 Kommunstyrelsen /107 Ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari- februari 2013 Kommunstyrelsens beslut att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande ta rapporten till dagens protokoll. Sammanfattning Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per avseende nämndernas och bolagens verksamhet. Beslutsunderlag Månadsuppföljning per o Månadsuppföljning för bolagen per

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 54 Kommunstyrelsen /96 Revideringar av reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning i enlighet med bilagda förslag Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att senast till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2013 lämna förslag på nytt reglemente. Sammanfattning Reglementet för ekonomi- och verksamhetsstyrning antogs av fullmäktige 2004 och har varit föremål för flera revideringar sedan dess. De nu föreslagna ändringarna beror dels på ny lagstiftning om balanskravet dels på att de nu gällande målen i reglementet i viss mån behöver justeras. Det finns också behov av att under året göra en översyn av reglementet i sin helhet, bland a:tmat med hänvisning till kommande förändring att göra avsättning till en resultatutjämningsreserv, pågående arbete med ny omvärldsanalys och kommunstyrelsens beslut om att upprätta en ekonomihandbok. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 55 Kommunstyrelsen /569 Yttrande över förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (Dur Fi2012/4726) Kommunstyrelsens beslut att ställa sig bakom ekonomichefens skrivning och översända den som remissvar till finansdepartementet. Sammanfattning Finansdepartementet har översänt promemorian "Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting" för synpunkter senast den22mars Ekonomichefen har upprättat ett förslag till yttrande. Beslutsunderlag Ekonomichefens yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Protolmllet ska skiclms till Finansdepartementet F i. regi et. se

10 Kommunstyrelsen Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting. (Dnr Fi2012/4726) Sammanfattning Avsnitt 3.1 Allmänna överväganden Syftet med förslaget är att minska inkomstutjämningens eventuella effekter på tillväxten genom att reducera marginaleffekterna i utjämningen för de kommuner och landsting som betalar en inkomstutjämningsavgift Svar: Eftersom utjämningskommitt{m08 inte lyckats hitta några beläggför att inkomstutjämningen är tillväxthämmande bör detta om förändringar i systemet ska genomföras utredas vidare och inte ändras om inte några beläggför detta kan fastställas. Utjämningssystemets delmodeller behöver uppdateras med vissa intervall. Svar: Uttrycket "Vissa tidsintervall" måste förtydligas. Avsnitt 4 Konsekvenser av förslaget Kompensationen föreslås fastställas med ett belopp per invånare som ligger fast. Svar: I nuvarande system så ökar de pengar som tillförs inkomstutjämningen från de betalande kommunerna och landstingen i takt med tillväxten i skatteunderlaget. Medförslaget om ettfast belopp per invånare kommer de kommuner och landsting som erhållit kompensation att missgynnas av detta eftersom strukturbidraget kommer att urholkas med inflationen. Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tfn Fax O 40 E-post: Internet:

11 2 Förslag till beslut att ekonomichefens skrivning enligt ovan skickas som remissvar till Finansdepartementet Karlshamn r/lqnd /tl## Hans Hyllstedt Ekonomichef

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 56 Kommunstyrelsen /72 Rntiner för attest m m- förslag från Marco Paulsson (M) Kommunstyrelsens beslut att avvisa förslaget. Sammanfattning Marco Paulsson (M) har väckt ett ärende där han föreslår att 2:e vice ordföranden attesterar kostnader som ordföranden har och att nuvarande rutin för attest, får ny lydelse enligt följande: "Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar skall för ledarnöter vara ordföranden för ordföranden vara~ vice ordföranden. Samma princip skall gälla för godkännande om deltagande vid kurser, konferenser och andra förrättningar samt attest av löpande uppkomna kostnader som belastar kommunen." Detta då Ronneby och Karlskrona kommuner har en sådan policy. Ärendet har överlämnats till administrativa chefen för utredning. Administrativa chefen redogör i skrivelsen för andra kommuners hantering av attestrutiner samt överväganden. Beslutsunderlag Skrivelse från Marco Paulsson (M) Administrativa chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Yrkande Paul Hedlund (FP)- med instämmanden av Anders Englesson (MP), Jens Henningsson (V), Jan-Åke Berg (S) och Kenneth Hake (S) - yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Marco Paulsson (M) yrkar bifall till sitt förslag. Proposition Ordförande ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå arbetsutskottets förslag finner att kommunstyrelsen har bifallit detsamma. Protokollet ska skickas till Marco Paulsson (M)

13 Rutiner för attest mm Efter att ha talat med kommunalråden i Ronneby och Karlskrona och bl.a. diskuterat attestfrågor framkom det att vi i Karlshamn har en helt annan policy än den de kommunerna använder sig av. Som exempel: i de båda kommunerna attesterar alltid 2 vice ordföranden kostnader som ordföranden har och tvärt om. Det vill säga att Patrik Hansson (S) och Jan-Anders Palmqvist (S) alltid attesterar kostnader Ca m illa Brunsberg (M) och Roger Fredriksson (M) har. Något annat ansåg de vara otänkbart. Därför föreslår jag att vi inför samma typ av system i Karlshamn och gör följande förändringar i våra riktlinjer. Det understrukna är tillägg i nuvarande rutin. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Rutiner för attest Attest för utbetalning av arvoden, ersättningar skall för ledamöter vara ordföranden för ordföranden vara 2_ vice ordföranden. Samma princip skall gälla för godkännande om deltagande vid kurser, konferenser och andra förrättningar samt attest av löpande uppkomna kostnader som belastar kommunen. Marco Paulsson (M)

14 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse- rutiner for attest mm Marco Paulsson (m) har väckt ett ärende där han föreslår att 2:e vice ordfåranden attesterar kostnader som ordfåranden har och att nuvarande mtin får attest, bestämmelser om ekonomiska förmåner till fårtroendevalda 22, får en ny lydelse enligt följande: "Attest får utbetalning av arvoden och ersättningar skall får ledamöter vara ordfåranden får ordfåranden vara 2_ vice ordfåran den. Samma princip skall gälla får godkännande om deltagande vid kurser, konferenser och andra fårrättningar samt attest av löpande uppkomna kostnader som belastar kommunen." Detta då Ronneby och Karlskrona kommuner har en sådan policy. Andra kommuners hantering Vad gäller övriga Blekinge kommuners attestmtiner har både Karlskrona och Ronneby en sådan policy att 2:e vice ordfåranden attesterar ordfårandens fakturor och utlägg. Detta regleras i de båda kommunernas attestreglemente och omfattar samtliga nämndsordfåranden. Region Blekinge tillämpar samma princip. I Olofström attesteras samtliga arvoden av fårvallningschef Här resanererar man som så att beslut om vad som berättigar till arvode är taget av politiken i arvodesreglementet Politikerna lämnar sällan utlägg utöver det som ingår i arvodet, då det görs attesteras även dessa av fårvaltningschefen. Slculle det mot fårmodarr dyka upp konstigheter som inte går att finna svar till i arvodesreglementet så ska bedömning göras av personalutskottet (politiker). I Sölvesborg attesterar kanslichef eller kommundirektör kommunstyrelsens ordfårandes utlägg. Överväganden Att attestera olika utlägg och fakturor bör i fårsta hand ses som en administrativ mtin med syfte att minimera risk får otillbörlighet. I gällande attestreglemente stadgas att attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Med detta fåljer bland annat att ingen ska attestera egna eller överordnades kostnader (den man står i beroendeställning till). F aktmor som rör ordfårandens beställningar å kommunens vägnar mottagningsattesteras av personal enligt gällande attestreglemente medan ordfåranden eller dennes ersättare står får beslutsattest V ad gäller ordfårandes utlägg regleras vad som inte ingår i det fasta arvodet av bestämmelser om ekonomiska förmåner till fårtroendevalda och attest av dessa torde, i likhet med vad som ovan nämnts om falcturor, ses som en administrativ åtgärd. Att i detta läge kalla in 2:e vice ordfårande får att attestera utlägg och fakturor i kommunens ekonomisystem riskerar bli en otymplig hantering vilket kan leda till att fakturor inte blir attesterade i tid och att dröjsmålsavgifter därigenom uppkommer. Detta särskilt i de nämnder som har ringa tjänstgöring. I detta sannnarrhang bör också beaktas den nya lag om snabbare betalningar som börjar från och Karlshamns Kommun strategiska Enheten Rådhuset Besöksadress: Kungsgatan Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro Bankgiro

15 med den 16mars 2013 som ställer skärpta krav på att våra rutiner fungerar såväl betryggande som snabbt. Vid handelstransaktioner ska en fordran betalas senast 30 dagar efter det att leverantören (borgenären) ställt krav på att fordringen ska betalas. Detta gäller alltid när en myndighet eller offentligt organ är gäldenär (kund). Förslaget om att 2:e vice ordförande ska godkänna ordförandes deltagande vid kurser, konferenser och andra förrättningar är rent politiskt. Här bör dock framföras att denna möjlighet för oppositionen att indirekt styra vilka mått och steg de styrande partierna tar inte är allmänt vedertagen i svensk politik. Bedömning Med hänvisning till vad som anförts ovan föreligger, enligt undertecknad, erforderligt underlag för politiskt ställningstagande. J ens Odevall Administrativ chef Karlshamns Kommun strategiska Enheten Rådhuset Besöksadress: Kungsgatan Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro Bankgiro

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 57 Kommunstyrelsen /62 Ansökan om förstudie "Hästnäringen i Karlshamns kommun" Kommunstyrelsens beslut att redovisad projektansökan lämnas in till Leader Blekinge att bevilja projektet medfinansiering i form av egen tid för kronor. Denna tid utgörs mestadels av den tid som landsbygdsutvecklaren kommer att lägga inom ramen för projektet. Sammanfattning Näringslivskontoret har tagit fram en ansökan gällande en förstudie för att utveckla Hästnäringen i Karlshamns kommun. Syftet med projektet är att "Ta fram ett underlag för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsprojekt som går ut på att öka kunskapen om hästnäringens betydelse i vårt samhälle och främja hästforetagandet". Förstudien ska undersöka hur hästnäringen kan utvecklas och samtidigt främja kvinnligt företagande då det är kartlagt att detta är en näring som attraherar kvinnor. Den totala omslutningen av projektet är kronor. Karlshamns kommun föreslås bidra med kronor i form av egen tid. Beslutsunderlag Näringslivschefens tjänsteskrivelse Förstudie Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Yrkande Marco Gustafsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Protokollet ska skickas till Leader Blekinge Näringslivschefen

17 Il februari Kommunstyrelsen Ansökan: Förstudie "Hästnäringen i Karlshamns kommun" Sammanfattning Näringslivskontoret har tagit fram en ansökan gällande en förstudie för att utveckla Hästnäringen i Karlshamns kommun. Syftet med projektet är att "Ta fram ett underlag för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsprojekt som går ut på att öka kunskapen om hästnäringens betydelse i vårt samhälle, och främja hästföretagandet". Detta kan bidra till den samhällsekonomiska utvecklingen för Karlshamns kommun och i förlängningen för hela Blekinge. Vi vill genom denna förstudie undersöka hur hästnäringen kan utvecklas och samtidigt främja kvinnligt företagande då det är kartlagt att detta är en näring som attraherar kvinnor. Den totala omslutningen av projektet är kronor. Karlshamns kommun skall föreslås bidra med kronor i form av egen tid. Bakgrund Hästen spelar en allt större roll i vårt samhälle. Tidigare användes hästen inom jordbruket som ett arbetsredskap och var en del av vardagen och samhället. Numera har hästen fått ett nytt värde när den ger mer är en halv miljon svenskar en meningsfull fritidssysselsättning, den används med framgång för rehabilitering av människor, antingen de har fysiska eller psykiska handikapp och har även sitt värde för den som är inriktad mot tävling och prestation. Förutom detta har hästen en viktig roll som naturvårdare och håller vårt landskap öppet. Blekinge är Sveriges näst hästtätaste län med ca hästar och hästnäringen i Blekinge omsätter ca 560 milj. kronor och avlönar ca 300 personer på heltid samt 900 helårsarbeten i kringnäringar. Hästnäringen är den fjärde största näringen inom den gröna näringen och vi vill undersöka hur vi kan ta tillvara och utveckla den i Karlshamns kommun. Hästnäringen är viktig då den generar till sysselsättning framförallt för kvinnor samt håller landskapet öppet. Karlshamns kommun, Näringslivsenheten Rådhuset, Karlshamn E-post. Tel , Fax

18 Kommunstyrelsen föreslås besluta: att redovisad projektansökan lämnas in till Leader Blekinge. att bevilja projektet medfinansiering i form av egen tid för kronor. Denna tid utgörs mestadels av den tid som landsbygdsutvecklaren kommer att lägga inom ramen för projektet. Näringslivschef... ~~:~;~~2x!Jvfk7~t. Ulrika Norden Johansson c~ Landsbygdsutvecklare JZa~1tU11~- Marianne Westerberg t1jed?:j? 6 et~1-- U Karlshamns kommun, Näringslivsenheten Rådhuset, Karlshamn E-post Tel , Fax

19 Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning Bakgrund Projektets syfte projektägare M å/grupp Må/ Frågeställningar Projekttid Tidigare erfarenhet av projekt Spridningavförstudien O. Projektbeskrivning Verksamhetsstruktur Marknadsföring... S 10.3 Undersökningar och kartläggning... s 10.4 Företagande... s 10.5 Besöksnäringen... 6 l O.6 Bu d get... 7

20 FÖRSTUDIE HÄSTNÄRINGEN I KARLSHAMNS KOMMUN 1. SAMMANFATTNING Hästsektorn är en näring som har vuxit kraftigt på senare år. Förutom den samhällsekonomiska betydelsen så har hästen en allt viktigare roll som naturvårdare och för att hålla vårt landskap öppet. Vi ser utvecklingen inom hästnäringen som potentiell då den kan bidra till den samhällsekonomiska utvecklingen för Karlshamns kommun och i förlängningen för hela Blekinge. Vi vill genom denna förstudie undersöka hur hästnäringen kan utvecklas och samtidigt främja kvinnligt företagande då det är kartlagt att detta är en näring som attraherar kvinnor. 2. BAKGRUND Hästen spelar en allt större roll i vårt samhälle. Tidigare användes hästen inom jordbruket som ett arbetsredskap och var en del av vardagen och samhället. Numera har hästen fått ett nytt värde när den ger mer är en halv miljon svenskar en meningsfull fritidssysselsättning, den används med framgång för rehabilitering av människor, antingen de har fysiska eller psykiska handikapp och har även sitt värde för den som är inriktad mot tävling och prestation. Förutom detta har hästen en viktig roll som naturvårdare och håller vårt landskap öppet. Blekinge är Sveriges näst hästtätaste län med ca hästar och hästnäringen i Blekinge omsätter ca 560 milj. kronor och avlönar ca 300 personer på heltid samt 900 helårsarbeten i kringnäringar. Hästen spelar också en stor roll i utvecklingen av landsbygden. Detta ger också en möjlighet för människor att kunna bo kvar och verka aktivt på landsbygden då den ger viktiga inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket. Många lantbruk läggs ned och då kan de ställas om till att fungera som hästgårdar och hästintresset är för många en drivkraft för att flytta från stad till landsbygd. Hästen har på så sätt blivit en brygga mellan "stad och land". 3. PROJEKTETS SYFTE Förstudiens syfte är att: Ta fram ett underlag för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsprojekt som går ut på att "Öka kunskapen om hästnäringens betydelse i vårt samhälle, och främja hästföretagandet". 4. PROJEKTÄGARE Projektägare: Karlshamns kommun 2

21 5. MÅLGRUPP Kvinnor /Kvinnliga företag inom hästnäringen Småföretagare Barn och ungdomar Karlshamns kommun Landsbygdsutveckling Turismen/besöksnäringen i Karlshamns kommun 6. MÅL Förstudiens mål är att: Analysera och kartlägga företagandet inom hästnäringen i Karlshamns kommun. Kartlägga hur många av dessa företag som drivs av kvinnor samt analysera vilka behov som finns för att utveckla det kvinnliga företagandet i denna näring. Kartlägga hur besöksnäringen med hästen i fokus kan öka i vår kommun. Färdigställa en projektplan som ska leda till o ökat kvinnligt företagande inom hästnäringen. o ökad kunskap om hästens betydelse för en levande landsbygd. o ökad kunskap om hästens betydelse för samhällsnyttan i kommunen och för allmänheten. o att utveckla evenemang och aktiviteter kring häst för att dra fler besökare till orten. 6.1 FRÅGESTÄLLNINGAR Hur många företag finns det i Karlshamns kommun som direkt eller indirekt kommer i kontakt med hästnäringe n? l Sverige är 67 o/o av företagarna inom hästnäringen kvinnor. Hur stor del av hästföretagarna i Karlshamns kommun är kvinnor? Är företagandet inom hästnäringen koncentrerat till en viss del av vår kommun? Detta bör vara viktig information för kommunen vid t.ex. ny översiktsplan etc. De två ridklubbarna som finns i kommunen är föreningsdrivna men projektet kommer bland annat att räkna aktivitetstimmarna på dessa föreningar för att få en bild av dess betydelse för hästnäringen i vår kommun. Projektet kommer även att se till vilken typ av personal föreningarna har i sin klubb, t.ex. enbart ideella krafter, anställda eller enbart inhyrda tränare. Hur stor del av dessa är kvinnor och hur stor del är män? 7. PROJEKTTID Planerad tidsperiod för projektet är från 15 april- 31 dec

22 8. TIDIGARE ERFARENHET AV PROJEKT. Karlshamns kommun och Näringslivsenheten har goda erfarenheter av att driva projekt. Dessa har primärt varit inriktat på att utveckla och stärka näringslivet i kommunen. Några av de projekten presenteras här: Vidareutveckling av företagstraditionen i Svängsta var ett projekt där man ville skapa en resurs och som kunnat agera företagsstöd för befintliga företag och entreprenörer. Ett Steg Längre var ett projekt som arbetade för att utveckla boende, sysselsättning, entreprenörskap och en levande landsbygd. 9. SPRIDNING A V FÖRSTUDIEN För att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som förstudiengett och för att sprida dess slutsats kommer projektledaren att informera kommunstyrelsen om resultatet. Projektledaren kommer även att informera de parter som varit delaktiga i studien. Resultatet kommer även att läggas ut på Karlshamns kommuns hemsida. 10. PRO]EKTBESKRIVNING 10.1 VERKSAMHETSSTRUKTUR För att få en så verklighetsanpassad och genomarbetad projektplan som möjligt kommer en arbetsgrupp att bildas. Arbetsgruppen kommer att vara stöd för projektledaren och bestå av representanter från olika delar inom hästsektorn i Karlshamns kommun t.ex. våra två ridklubbar, hovslagare, veterinär, uppfödare, tränare, försäljare etc. Med i arbetsgruppen kommer även Landsbygdsutvecklaren från Karlshamns kommun. Denna grupp kommer att träffas l gång varannan månad under projekttiden. Arbetsmöten är planerade att genomföras en gång i månad i sju månader för att hela tiden hålla tempot uppe samt ta upp och lösa eventuella problem som vi stöter på under projekttidens gång. Det kommer att vara projektledaren och Karlshamns kommuns landsbygdsutvecklare som håller dessa. Förutom arbetsgruppen kommer olika nätverk att skapas som med sina kontaktytor och sin kompetens utgöra en kunskapsbas vid behovsanalysen och kartläggningen. Exempel på aktiviteter: Bilda arbetsgrupp Bilda nätverk Nätverksträffar 4

23 10.2 MARKNADSPÖRING För att utveckla och uppmärksamma hästnäringen kommer projektet att arbeta aktivt för att synliggöra verksamheten. Det handlar om att lyfta den öka kunskaperna om kvinnligt företagande och företagandet som sådant inom denna näring. För att marknadsföra företagen kommer en hemsida skapas för att göra det enklare att ha häst. Det ska underlätta de som väljer att flytta till Karlshamns kommun att hitta rätt bland företagarna. Projektet kommer att delta vid seminarier och anordna workshops för att presentera sig och öka dialogen mellan de olika aktörerna. Vår ambition är att kunna delta vid olika sammankomster för att visa upp och knyta intresserade till projektet och till det behövs olika former av marknadsföringsmaterial Annonsering Hemsida Utvecklade av marknadsförningsmaterial Material till marknadsföring Affischer, foldrar m.m Lokal Seminarie Workshop 10.3 UNDERSÖKNINGAR OCH KARTLÄGGNING Hästen och hästnäringen tillför vid sidan om de samhällsnyttiga värdena andra värden som inte är så lätta att kvantifiera. Dessa värden har mycket stor betydelse för vårt samhälle. Människor mår fysiskt och psykiskt bra av att umgås med hästar. Umgänget är dokumenterat nyttigt för folkhälsan. För att vi ska få reda på hur många hästar som faktiskt finns inom Karlshamns kommun och dess geografiska spridning måste vi genomföra en kartläggning. Detta för att man ska kunna beräkna vilka inkomster som kommunen har genom hästnäringen. Projektet måste också ta fram ett adressregister över företag som indirekt eller direkt har anknytning till hästnäringen. Exempel på aktiviteter: Kartläggning Behovsanalys Enkät Lokala möten Workshops 10.4 FÖRETAGANDE För att ta reda på vilka behov företagare inom hästnäringen har, är tio företagsbesök inplanerade. Dessa 10 företag ska representera den stora bredd som det finns inom hästnäringen. Här ska projektet ta reda på och dokumentera det som dessa företagare ser som ett behov för att förenkla och säkra fortsatt företagande. I samarbete med Nyföretagarcentrum planeras att genomföras ett seminarium för att informera om hur man startar företag inom hästnätringen. Flyinge AB's VD Marianne Lilja Wittbom kommer också att bjudas in för att informera om aktuella trender och möjligheter och s

24 vad man bör tänka på som företagare inom hästnäringen. Hon har arbetat aktivt och tydligt för att förnya och marknadsanpassa Flyinge till rådande omständigheter. Hon har även tydligt visat att hon anser att hästnäringen i allmänhet måste drivas mer professionellt för att överleva. Ett seminariebesök kommer att genomföras till Hästföretagar forum i Göteborg där hästnäringen debatteras under två dagar. Resultatet från denna konferens kommer at spridas till intresserade vid workshops och träffar. Exempel på aktiviteter: Företagsbesök Seminarie Informationsmaterial Informationsmöten där projektet presenteras. Annonsering Lokal studiebesök Workshop 10.5 BESÖKSNÄRINGEN Hästturism är en relativit ny bekantskap för hästnäringen. Vi i Blekinge har en fantastisk miljö genom vår landsbygd och de rätta förutsättningarna för att ta reda på och öka besöksnäringen genom hästen. Närheten till Blekinge och Karlshamn gör att resande kan ta med sig sin häst och utforska vad vi i länet har. I dagsläget tar många med sig sin häst till Halland för att uppleva och rida på de iordningställda ridlede rna. Vi kan mycket väl attrahera både inhemska turister men även internationella besökare eftersom det finns en efterfrågan på aktiviteter och upplevelser som en utvecklad hästturism kan ge. För att se hur andra länder arbetar med dessa frågor och ta lärdom kommer ett internationellt studiebesök att genomföras. Här vill vi se vad som är den gemensamma faktorn och vad som skiljer oss åt. Kanske kan något av det vi ser appliceras i våra hemtrakter. Exempel på aktiviteter: Internationellt studiebesök Resa Logi Marknadsföringsmaterial 6

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie

Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie 2013-01-29 Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 2 3. Projektets syfte... 2

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL VAN 4 45 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED NÄMNDEN FÖR VUXENUTBILDNING OCH ARBETSMARKNAD Plats och tid: Lärcenter, torsdag 2011-05-26 klockan 15.00 16.00 Deltagare: (markerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll

Kommunstyrelsens protokoll Kommunstyrelsens protokoll 2004-04-28 Rådhuset, Asarumssalen kl 17 00 18 30 Paragrafer 94-96 Innehåll KS 94 Yttrande över förslag till fördelning av länstransportplanens ekonomiska ramar 2004-2015 KS 95

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-09 1 (8) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-14.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Henrik Tvarnö, ordf. (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.35 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf. Christer Laurell (C) Leif Hägg (M) Övriga deltagare Gunnar Bengtsson (S), ej tjg ers Kommunchef Åsa Ratcovich Ekonomichef

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Måndagen den 18 maj 2009 kl. 09.00-10.30 Plats Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Inger Högström-Westerling (M) Staffan Werme (FP) Lennart Bondeson (KD) Rasmus Persson

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt

Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Protokoll Ks 181/2015 Kommunstyrelsens utskott för näringsliv och tillväxt Datum: 2015-04-21 Klockan: 09.00 11.10 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lennart Bondeson (KD) 26-29 Lena Baastad

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-23 KOMMUNSTYRELSEN Tid 17:00-17:05 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Emma Dahlgren

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag

16 Föregående mötes protokoll. 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete. 23 Ansökan från Korpen om extra ledarutbildningsbidrag 16 Föregående mötes protokoll 17 Bokslut för år 2011 18 Investeringsuppföljning 2011 19 Redovisning av arbetsmiljöarbete och jämställdhetsarbete 20 Plan för intern kontroll 2012 21 Hälsoplan för kultur-

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-09-03 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 08:30-12:00 Plats Kommunhuset, Rodret Ledamöter Kent Sylvan (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP)

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen

Protokoll från sammanträde med Regionstyrelsen 1(9) Plats: Närvarande: ande Sekreterare: Övriga närvarande: Träcentrum, Nässjö Erik Lagärde, Kd, Lennart Bogren, C, Tommy Bohman, S, Maria Frisk, Kd, Björn Fälth, Sd, Britt-Marie Glaad, S, Anders Karlgren,

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10

Sammanträdesprotokoll 2011-02-10 Plats: Kommunkontoret, Mellanfryken Tid: 15:30-17.05 ande Mikael Johansson S Ordförande Angelica Rage S Vice ordförande Kenneth Eriksson S Anders Ljungsten M Övriga Christian Söderblom IT-chef Jan-Olov

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka

ANSLAG/BEVIS. Norra Västmanlands Samordningsförbund. Socialförvaltningen i Fagersta.... Ulla Långbacka Sida Sammanträdesdatum 2009-10-15 1 Plats och tid Schenströmska Herrgården, kl 08.30-12.00 ande Pratima Åslund, Norberg kommun, ordförande 68-78 Jarl-Olof Lundstedt, Landstinget Västmanland, ordförande

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning

6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2013-02-18 10(28) Kommunfullmäktige 6 Dnr 12K0403 024 Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda Sammanfattning Inom socialnämnden har en diskussion förts kring

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck

Elin Rapp. Sten-Ove Danielsson. Hans-Erik Beck 1 (13) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Justeringens plats och tid Paragrafer Underskrifter Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 23 augusti 2011 kl. 9.00 12.00, 13.00

Läs mer

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c)

Beslutande Johan Persson (s) ordförande. Göran Häggfors. Birgitta Elfström (s) Bertil Dahl (v) Anders Andersson (c) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-03-06 51 Tid 8.30-9.30 Plats Stadshuset Omfattning 53-57 ande Johan Persson (s) ordförande Göran Häggfors (m) Birgitta Elfström

Läs mer

Kultur och Fritidsnämndens kontor

Kultur och Fritidsnämndens kontor 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 25 augusti, kl 16.30-18.30 (ajourn. kl 17.15-17.30) Beslutande Ledamöter Lars Jonehög, ordf, FP Mats Andersson, C Kristina Kristiansson, S Mårten Karlsson,

Läs mer

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S)

Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan Dahlquist (S) 1(10) Plats och tid Kommunledningskontoret, kl 08.30-10.40 Beslutande Ledamöter Annette Riesbeck (C), ordförande Fredrik Ollén (M) Linda Viklund (C) Anki Dåderman (S) Maria Kratz (S), ersättare för Jan

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen

Underskrifter Sekreterare Catrin Marsell Paragrafer 94-103. ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 24 september 2014 1(12) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-15.50 Ajournering kl. 14.47-15.00, 15.23-15.45 Beslutande: Ersättare: Per Gruvberger, ordf Sune Frisk Marina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande

Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl 13.00 14.50 1 (12) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer 2015-02-11 Plats B-salen Tid Kl. 14:00 17:00 Beslutande Ledamöter Carl-Olof Bengtsson (S) Sven Pehrson (C) Marita Bengtsson (MP) Peter Bengtsson (S) Eva R Ericsson (FP) Carl Geijer (M) Ann-Mari Häggsgård (S) Magnus

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter

Förbundets ändamål. Förbundets uppgifter Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller fr. o m: Lagakraftvunnet beslut Beslut: KF 111, 2010-09-06, Reviderad: KF 118, 2011-09-05, KF 86 2012-06-18 Förbundsordning för Region Blekinge Region

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M)

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 15.00 16.30 Beslutande Karl-Erik Kruse (S), ordf Christer Laurell (C), vice ordf Leif Hägg (M) Ej tjänstgörande ersättare Gunnar Bengtsson (S) Rolf Svensson (C) Övriga deltagare

Läs mer

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista.

Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa 29 beslutande, enligt bifogad närvarolista. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2006-04-19 Plats och tid Utsiktens Aula, Ed onsdag den 19 april, 2006 klockan 19.00 19.45 Beslutande Närvarande 25 ordinarie ledamöter och 4 tjänstgörande ersättare, summa

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17

Socialnämndens arbetsutskott 2006-01-17 1 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30 15.35 Beslutande ordförande Åke Andersson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson ( c ) Ewa Svensson (s) tjg ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2008-04-29 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-17.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Beril Nilsson (m),

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-01-28 KS-2013/171.109 1 (7) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2013 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB, AB

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 1 (14) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.35 ande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Olle Jansson (S) Hans Andersson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD)

Fredrik Axelsson (M) Pierre Månsson (FP) Sven Nilsson (C) Kalle Heise (MP) Heléne Fritzon (S) Anders Sensson (S) Niclas Nilsson (SD) KRISTIANSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-06-08 1 (15) Plats och tid Björkhemsvägen 13, Kristianstad kl 10.00 12.00 Beslutande Fredrik Axelsson (M)

Läs mer

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse

Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge. Samtliga bilagor har skickats ut i samband med kommunstyrelsens kallelse Kallelse/föredragningslista Kungörelse 2014-10-01 Kommunfullmäktige Tid 2014-10-13, kl. 19:00 Plats Bilagor Kävlinge kommunhus, Fullmäktigesalen, Kullagatan 2, Kävlinge Samtliga bilagor har skickats ut

Läs mer

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C

Allmänpolitiska utskottet 12-22. Tid: 2012-03-20, 10:00 Plats: Landstingets kansli, sal C PROTOKOLL 1(5) Plats: Landstingets kansli, sal C Närvarande: Beslutande: Tommy Bernevång Forsberg, ordf KD Per Hansson FP Jarl Karlsson S Kjell Ekelund S Eva Eliasson S Annika Hansson S Maria Hörnsten

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 2009-06-17 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 17.30-18.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Bertil Nilsson

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72

Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 50-72 Tid: 2015-04-13, kl 13:00-16:30 Plats: Regionens hus, sal A Avtal och bidrag till Jönköping Convention Bureau Beslut Regionstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN

PROTOKOLL UTBILDNINGSNÄMNDEN 2015-06-03 1 (9) NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Sekreterare Pia Möller (M) Louise Stjernquist (FP) Britt-Marie Kahl (M) Torbjörn Brorsson (M)

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2015-04-08 09:00 12:05 Plats Sessionssalen, Regionens kansli, Ingelstadsvägen 9, Växjö ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Utses att justera Anna

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98

Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida 2015-04-28 1(9) Charles MacWange (KD) Håkan Sandberg (FP) 96-del av 98 2015-04-28 1(9) Plats och tid Päronsalen kl. 14:00-15:50 Beslutande Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Christoffer Karlsson (MP) ersätter Per-Arne Andersson (V) Linda Strand (S) Lisa Malm

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL ON 10 177 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED OMSORGSNÄMNDEN Plats och tid: Rådhussalen, Rådhuset, Karlshamn, kl 13:15 15:25. Ajournering för paus kl. 14:30 15:00. Deltagande (markerade

Läs mer

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström

Owe Hjortmarker (FP) Susanne Råbius (MP) Underskrifter Sekreterare... Per-Ola Svensson. Ordförande... Anders Hellström Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2011-05-11 Sammanträdestid 13.30-16.30 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Anders Hellström (M), ordförande

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23

Protokoll 1 (7) Sammanträdesdatum 2015-03-23 Protokoll 1 (7) ammanträdesdatum Plats och tid Folkets Hus, kl. 17.30-17.55 Beslutande V C M KD D D ara Rudolfsson, ordf Kjell-Åke Karlsson Kaj Joelsson Patrik jöstedt ersätter Anita karphagen Karmen Björkman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 47-- 60

x Johanna Lindell x Roger Bengtsson Tid för justering av protokoll: 27 december 2012 Vid sammanträdet behandlades ärenden: 47-- 60 1 KARLSHAMNSBOSTÄDER AB PROTOKOLL 5 FÖRSTASIDA TILL PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED STYRELSEN FÖR KARLSHAMNSBOSTÄDER AB Tid: Den 13 december 2012, kl 11.00 11.50 Plats: Närvarande: Ledamöter: Huvudkontoret,

Läs mer

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13

Trekom Leader, ideell förening. Föreningsstämma 2014-03-13 Trekom Leader, ideell förening Föreningsstämma 2014-03-13 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Föreningens styrelse, som även är beslutsgrupp för leaderområdet Trekom Leader, har följande sammansättning: Roland

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30

... 6.{~~.~4~~~.~... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HASSLEHOLMS KOMMUN. Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 HASSLEHOLMS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Ledamöter Sammanträdesrum L kl. 09.30-16.30 Urban Widmark (M) ordförande Lars-Göran Wiberg (C) l:e vice ordförande 90-95 Tommy Nilsson (S) Robin

Läs mer