KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 47 (76) Kommunstyrelsen PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande ersättare i ledamots ställe markerade med xx): Ledamöter x Sven-Åke Svensson, ordf (S) (43-67) x Christel Friskopp, l v ordf (S)*) x Marco Paulsson, 2 v ordf (M) x Jan Bremberg (S) x Anders Englesson (MP) x Jan-Åke Berg (S) x Bärthil Ottosson (M) x Vivianne Andersson (S) x Henrik Gustafsson (SD) x Kenneth Hake (S) x Paul Hedlund (FP) Vakant (M) x J ens Henningsson (V) x Marco Gustafsson (C) x Laila Johansson (KD) *)tjänstgör som ordförande XX Ersättare Tobias Folkesson (S) Leif Håkansson (S) Britt Kilsäter (M) XX Lena Sandgren (S)c\i 41-42) Ingrid Ågård (MP) x Ethel Duvskog (S) x In\ne Ahlstrand-Mårlind (M) x Göran Svensson (S) Karin Lange (SD) Andreas Saleskog (S) x Lennarth Malm (FP) x Magnus Gärdebring (M) Eva Olsson-Bengtsson (V) x Gert Åkesson (C) Lars Bergenvass (FP) Tjänstemän Göran Persson, kommundirektör Jens Odevall, administrativ chef Hans Hyllstedt, ekonomichef( 43-48) Tid för justering: Vid sammanträdet behandlade ärenden: Justeringsledamöter sekreterare ~{}il~~ ~ ~-~~:-!/~ Christel Friskopp ( 41-42) Marco Paulsson( ~~-E""ck;"';tr-- Justering av protokollet har tillkännagivits på kommunens anslagstavla i Rådhuset , I tjänsten (~~ t/j-«d et{_ Rosila Wendell

2 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 48 Kommunstyrelsen Innehållsförteclming KS 41 KS 42 KS 43 KS 44 KS 45 KS 46 KS 47 KS 48 KS 49 KS 50 KS 51 KS 52 KS 53 KS 54 KS 55 KS 56 KS 57 KS 58 KS 59 KS 60 KS 61 KS 62 KS 63 KS 64 KS 65 KS 66 KS 67 Godkännande av dagordning Klimat- och energistrategi fdr Blekinge Kommunens årsredovisning 2012 Över- och underskottsreglering av bokslut 2012 samt kompletteringsbudget 2013 Ekonomisk månadsredovisning fdr periodenjanuari-februari 2013 Revidering av reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning Förslag till ändringar i inkomstutjämningen fdr kommuner och landsting Rutiner fdr attest - fdrslag från Marco Paulsson (M) Ansökan Förstudie "Hästnäringen i Karlshamns kommun" Godkännande av förlikningsavtal rörande översvämningsskador i fastigheterna Mörrum 41: l O och Kämpemöllan l :9 Blekinge Uppfinnarfdrenings lokaler Motion om ändring av Karlshamns kommuns riktlinjer fdr Alkoholservering avseende serveringstid Motion om fllca dagtid till förtroendevalda Blekingetrafikens Verksamhetsplan Tilläggstrafik trafikåret 2013/2014 skärgårdstrafik for trafikåret 2013 Detaljplan fdr fastigheterna N arrköping 2, l O och 13 - kungörelse Markanvisningsavtal i samband med detaljplaneläggning för ny avfart i Strömmarondellen Karlshamn 5: l, Tegelbruksviken-godkännande av exploateringsavtal Svängsta-förstudie för utveckling, avrapportering Yttrande över förnyad utställningshandling för fördjupad översiktsplan för Tingsryds kommun Val av ledamot i Göte Borgströms stiftelse fdr fiske och vattenvård Beslutslogg Kommunstyrelsen- mars Redovisning av delegationsbeslut Ärenden för kännedom Utseende av ombud och instruktion till ombud vid bolagsstämma i Västblekinge Miljö AB Instruktion till ombud vid bolagsstämma i Logistikposition Karlshamn AB

3 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 49 Kommunstyrelsen /29 Godkännande av dagordning Kommunstyrelsens beslut att godkänna dagordningen med den ändringen att ärende 21 behandlas efter ärende 8. Sammanfattning Vid dagens sammanträde väcks ett ärende av Marco Paulsson (M) angående personaloch organisationsutskottets beslut i enskilda individärenden, vilket kommer att skickas på sedvanlig beredning.

4 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 50 Kommunstyrelsen /8 Klimat- och energistrategi för Blekinge Kommunstyrelsens beslut att ta informationen till dagens protokoll. Sammanfattning Cecilia Näslund, länsstyrelsen i Blekinge län presenterar ett förslag till Klimat- och energistrategi for Blekinge vilken översänts till Karlshamns kommun för synpunkter senast 15 maj 2013.

5 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 51 Kommunstyrelsen /95 Kommunens årsredovisning 2012 Kommunstyrelsens beslut att ställa sig bakom det framlagda bokslutet och överlämna detsamma till revisorerna och kommunfullmäktige får godkännande. Sammanfattning Årsredovisning 2012 får Karlshamns kommun har upprättats. Ekonomichefen lämnar en redovisning vid sammanträdet. Beslutsunderlag Årsredovisning 2012 Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Protokollet ska skickas till Kommunfullmäktige

6 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 52 Kommunstyrelsen /120 Över- och underskottsreglering av bokslut 2012 samt kompletteringsbudget för investeringar 2013 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att med anledning av budgetförändringarna fastställa att det budgeterade resultatet för 2013 ökar från l 700 tkr till4 804 tkr. Bill. att med utgångspunkt från beslutade budgetförändringar ge ekonomikontoret i uppdrag att räkna fram nya budgetramar för respektive nämnd att godkänna upprättat förslag till kompletteringsbudget gällande investeringar och fastställa ny investeringsbudget för 2013 till tkr. Bil2. att den utökade investeringsvolymen, tkr, finansieras med ökad upplåning. Sammanfattning I samband med beredningen av 2012 års bokslut har nämnderna inkommit med förslag till kompletteringar avseende 2013 års drift- och investeringsbudget För driftbudgeten finns en del förändringar av teknisk karaktär, som inte påverkar nämndernas verksamhetsutrymmen. Tekniska förändringar har bl.a genomförts för justering av prognoser för skatter och bidrag, förändrade kapitalkostnader samt reglering av interna mellanhavanden. Koalitionen har prövat nämndernas bokslutsredovisningar utifrån gällande styrdokument Koalitionen gör bedömningen att de nämnder som redovisar negativa budgetavvikelser har i allt väsentligt uppfyllt kommunfullmäktiges målsättningar och föreslår därför att uppkomna underskott avskrivs. För övriga nämnder görs samma bedömning beträffande måluppfyllelsen och hänsyn har tagits till detta i koalitionens förslag om budgetjusteringar. Beslutsunderlag Över- och underskottsreglering av bokslut 2012 samt kompletteringsbudget för investeringar 2013.

7 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 53 Kommunstyrelsen /107 Ekonomisk månadsuppföljning för perioden januari- februari 2013 Kommunstyrelsens beslut att överlämna den ekonomiska rapporten till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att med godkännande ta rapporten till dagens protokoll. Sammanfattning Ekonomichefen redovisar månadsuppföljning per avseende nämndernas och bolagens verksamhet. Beslutsunderlag Månadsuppföljning per o Månadsuppföljning för bolagen per

8 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 54 Kommunstyrelsen /96 Revideringar av reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning i enlighet med bilagda förslag Kommunstyrelsen beslutar för egen del att uppdra åt kommunledningsförvaltningen att senast till kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2013 lämna förslag på nytt reglemente. Sammanfattning Reglementet för ekonomi- och verksamhetsstyrning antogs av fullmäktige 2004 och har varit föremål för flera revideringar sedan dess. De nu föreslagna ändringarna beror dels på ny lagstiftning om balanskravet dels på att de nu gällande målen i reglementet i viss mån behöver justeras. Det finns också behov av att under året göra en översyn av reglementet i sin helhet, bland a:tmat med hänvisning till kommande förändring att göra avsättning till en resultatutjämningsreserv, pågående arbete med ny omvärldsanalys och kommunstyrelsens beslut om att upprätta en ekonomihandbok. Beslutsunderlag Skrivelse från kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll

9 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 55 Kommunstyrelsen /569 Yttrande över förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting (Dur Fi2012/4726) Kommunstyrelsens beslut att ställa sig bakom ekonomichefens skrivning och översända den som remissvar till finansdepartementet. Sammanfattning Finansdepartementet har översänt promemorian "Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting" för synpunkter senast den22mars Ekonomichefen har upprättat ett förslag till yttrande. Beslutsunderlag Ekonomichefens yttrande Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Protolmllet ska skiclms till Finansdepartementet F i. regi et. se

10 Kommunstyrelsen Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting. (Dnr Fi2012/4726) Sammanfattning Avsnitt 3.1 Allmänna överväganden Syftet med förslaget är att minska inkomstutjämningens eventuella effekter på tillväxten genom att reducera marginaleffekterna i utjämningen för de kommuner och landsting som betalar en inkomstutjämningsavgift Svar: Eftersom utjämningskommitt{m08 inte lyckats hitta några beläggför att inkomstutjämningen är tillväxthämmande bör detta om förändringar i systemet ska genomföras utredas vidare och inte ändras om inte några beläggför detta kan fastställas. Utjämningssystemets delmodeller behöver uppdateras med vissa intervall. Svar: Uttrycket "Vissa tidsintervall" måste förtydligas. Avsnitt 4 Konsekvenser av förslaget Kompensationen föreslås fastställas med ett belopp per invånare som ligger fast. Svar: I nuvarande system så ökar de pengar som tillförs inkomstutjämningen från de betalande kommunerna och landstingen i takt med tillväxten i skatteunderlaget. Medförslaget om ettfast belopp per invånare kommer de kommuner och landsting som erhållit kompensation att missgynnas av detta eftersom strukturbidraget kommer att urholkas med inflationen. Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset Karlshamn Tfn Fax O 40 E-post: Internet:

11 2 Förslag till beslut att ekonomichefens skrivning enligt ovan skickas som remissvar till Finansdepartementet Karlshamn r/lqnd /tl## Hans Hyllstedt Ekonomichef

12 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 56 Kommunstyrelsen /72 Rntiner för attest m m- förslag från Marco Paulsson (M) Kommunstyrelsens beslut att avvisa förslaget. Sammanfattning Marco Paulsson (M) har väckt ett ärende där han föreslår att 2:e vice ordföranden attesterar kostnader som ordföranden har och att nuvarande rutin för attest, får ny lydelse enligt följande: "Attest för utbetalning av arvoden och ersättningar skall för ledarnöter vara ordföranden för ordföranden vara~ vice ordföranden. Samma princip skall gälla för godkännande om deltagande vid kurser, konferenser och andra förrättningar samt attest av löpande uppkomna kostnader som belastar kommunen." Detta då Ronneby och Karlskrona kommuner har en sådan policy. Ärendet har överlämnats till administrativa chefen för utredning. Administrativa chefen redogör i skrivelsen för andra kommuners hantering av attestrutiner samt överväganden. Beslutsunderlag Skrivelse från Marco Paulsson (M) Administrativa chefens tjänsteskrivelse Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Yrkande Paul Hedlund (FP)- med instämmanden av Anders Englesson (MP), Jens Henningsson (V), Jan-Åke Berg (S) och Kenneth Hake (S) - yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Marco Paulsson (M) yrkar bifall till sitt förslag. Proposition Ordförande ställer proposition om kommunstyrelsen vill bifalla eller avslå arbetsutskottets förslag finner att kommunstyrelsen har bifallit detsamma. Protokollet ska skickas till Marco Paulsson (M)

13 Rutiner för attest mm Efter att ha talat med kommunalråden i Ronneby och Karlskrona och bl.a. diskuterat attestfrågor framkom det att vi i Karlshamn har en helt annan policy än den de kommunerna använder sig av. Som exempel: i de båda kommunerna attesterar alltid 2 vice ordföranden kostnader som ordföranden har och tvärt om. Det vill säga att Patrik Hansson (S) och Jan-Anders Palmqvist (S) alltid attesterar kostnader Ca m illa Brunsberg (M) och Roger Fredriksson (M) har. Något annat ansåg de vara otänkbart. Därför föreslår jag att vi inför samma typ av system i Karlshamn och gör följande förändringar i våra riktlinjer. Det understrukna är tillägg i nuvarande rutin. Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda. Rutiner för attest Attest för utbetalning av arvoden, ersättningar skall för ledamöter vara ordföranden för ordföranden vara 2_ vice ordföranden. Samma princip skall gälla för godkännande om deltagande vid kurser, konferenser och andra förrättningar samt attest av löpande uppkomna kostnader som belastar kommunen. Marco Paulsson (M)

14 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse- rutiner for attest mm Marco Paulsson (m) har väckt ett ärende där han föreslår att 2:e vice ordfåranden attesterar kostnader som ordfåranden har och att nuvarande mtin får attest, bestämmelser om ekonomiska förmåner till fårtroendevalda 22, får en ny lydelse enligt följande: "Attest får utbetalning av arvoden och ersättningar skall får ledamöter vara ordfåranden får ordfåranden vara 2_ vice ordfåran den. Samma princip skall gälla får godkännande om deltagande vid kurser, konferenser och andra fårrättningar samt attest av löpande uppkomna kostnader som belastar kommunen." Detta då Ronneby och Karlskrona kommuner har en sådan policy. Andra kommuners hantering Vad gäller övriga Blekinge kommuners attestmtiner har både Karlskrona och Ronneby en sådan policy att 2:e vice ordfåranden attesterar ordfårandens fakturor och utlägg. Detta regleras i de båda kommunernas attestreglemente och omfattar samtliga nämndsordfåranden. Region Blekinge tillämpar samma princip. I Olofström attesteras samtliga arvoden av fårvallningschef Här resanererar man som så att beslut om vad som berättigar till arvode är taget av politiken i arvodesreglementet Politikerna lämnar sällan utlägg utöver det som ingår i arvodet, då det görs attesteras även dessa av fårvaltningschefen. Slculle det mot fårmodarr dyka upp konstigheter som inte går att finna svar till i arvodesreglementet så ska bedömning göras av personalutskottet (politiker). I Sölvesborg attesterar kanslichef eller kommundirektör kommunstyrelsens ordfårandes utlägg. Överväganden Att attestera olika utlägg och fakturor bör i fårsta hand ses som en administrativ mtin med syfte att minimera risk får otillbörlighet. I gällande attestreglemente stadgas att attestarbetet ska utformas så att den interna kontrollen inom nämnderna är tillräcklig. Med detta fåljer bland annat att ingen ska attestera egna eller överordnades kostnader (den man står i beroendeställning till). F aktmor som rör ordfårandens beställningar å kommunens vägnar mottagningsattesteras av personal enligt gällande attestreglemente medan ordfåranden eller dennes ersättare står får beslutsattest V ad gäller ordfårandes utlägg regleras vad som inte ingår i det fasta arvodet av bestämmelser om ekonomiska förmåner till fårtroendevalda och attest av dessa torde, i likhet med vad som ovan nämnts om falcturor, ses som en administrativ åtgärd. Att i detta läge kalla in 2:e vice ordfårande får att attestera utlägg och fakturor i kommunens ekonomisystem riskerar bli en otymplig hantering vilket kan leda till att fakturor inte blir attesterade i tid och att dröjsmålsavgifter därigenom uppkommer. Detta särskilt i de nämnder som har ringa tjänstgöring. I detta sannnarrhang bör också beaktas den nya lag om snabbare betalningar som börjar från och Karlshamns Kommun strategiska Enheten Rådhuset Besöksadress: Kungsgatan Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro Bankgiro

15 med den 16mars 2013 som ställer skärpta krav på att våra rutiner fungerar såväl betryggande som snabbt. Vid handelstransaktioner ska en fordran betalas senast 30 dagar efter det att leverantören (borgenären) ställt krav på att fordringen ska betalas. Detta gäller alltid när en myndighet eller offentligt organ är gäldenär (kund). Förslaget om att 2:e vice ordförande ska godkänna ordförandes deltagande vid kurser, konferenser och andra förrättningar är rent politiskt. Här bör dock framföras att denna möjlighet för oppositionen att indirekt styra vilka mått och steg de styrande partierna tar inte är allmänt vedertagen i svensk politik. Bedömning Med hänvisning till vad som anförts ovan föreligger, enligt undertecknad, erforderligt underlag för politiskt ställningstagande. J ens Odevall Administrativ chef Karlshamns Kommun strategiska Enheten Rådhuset Besöksadress: Kungsgatan Karlshamn Tel Fax E-post: Hemsida: postgiro Bankgiro

16 KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 3 57 Kommunstyrelsen /62 Ansökan om förstudie "Hästnäringen i Karlshamns kommun" Kommunstyrelsens beslut att redovisad projektansökan lämnas in till Leader Blekinge att bevilja projektet medfinansiering i form av egen tid för kronor. Denna tid utgörs mestadels av den tid som landsbygdsutvecklaren kommer att lägga inom ramen för projektet. Sammanfattning Näringslivskontoret har tagit fram en ansökan gällande en förstudie för att utveckla Hästnäringen i Karlshamns kommun. Syftet med projektet är att "Ta fram ett underlag för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsprojekt som går ut på att öka kunskapen om hästnäringens betydelse i vårt samhälle och främja hästforetagandet". Förstudien ska undersöka hur hästnäringen kan utvecklas och samtidigt främja kvinnligt företagande då det är kartlagt att detta är en näring som attraherar kvinnor. Den totala omslutningen av projektet är kronor. Karlshamns kommun föreslås bidra med kronor i form av egen tid. Beslutsunderlag Näringslivschefens tjänsteskrivelse Förstudie Kommunstyrelsens arbetsutskott protokoll Yrkande Marco Gustafsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Protokollet ska skickas till Leader Blekinge Näringslivschefen

17 Il februari Kommunstyrelsen Ansökan: Förstudie "Hästnäringen i Karlshamns kommun" Sammanfattning Näringslivskontoret har tagit fram en ansökan gällande en förstudie för att utveckla Hästnäringen i Karlshamns kommun. Syftet med projektet är att "Ta fram ett underlag för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsprojekt som går ut på att öka kunskapen om hästnäringens betydelse i vårt samhälle, och främja hästföretagandet". Detta kan bidra till den samhällsekonomiska utvecklingen för Karlshamns kommun och i förlängningen för hela Blekinge. Vi vill genom denna förstudie undersöka hur hästnäringen kan utvecklas och samtidigt främja kvinnligt företagande då det är kartlagt att detta är en näring som attraherar kvinnor. Den totala omslutningen av projektet är kronor. Karlshamns kommun skall föreslås bidra med kronor i form av egen tid. Bakgrund Hästen spelar en allt större roll i vårt samhälle. Tidigare användes hästen inom jordbruket som ett arbetsredskap och var en del av vardagen och samhället. Numera har hästen fått ett nytt värde när den ger mer är en halv miljon svenskar en meningsfull fritidssysselsättning, den används med framgång för rehabilitering av människor, antingen de har fysiska eller psykiska handikapp och har även sitt värde för den som är inriktad mot tävling och prestation. Förutom detta har hästen en viktig roll som naturvårdare och håller vårt landskap öppet. Blekinge är Sveriges näst hästtätaste län med ca hästar och hästnäringen i Blekinge omsätter ca 560 milj. kronor och avlönar ca 300 personer på heltid samt 900 helårsarbeten i kringnäringar. Hästnäringen är den fjärde största näringen inom den gröna näringen och vi vill undersöka hur vi kan ta tillvara och utveckla den i Karlshamns kommun. Hästnäringen är viktig då den generar till sysselsättning framförallt för kvinnor samt håller landskapet öppet. Karlshamns kommun, Näringslivsenheten Rådhuset, Karlshamn E-post. Tel , Fax

18 Kommunstyrelsen föreslås besluta: att redovisad projektansökan lämnas in till Leader Blekinge. att bevilja projektet medfinansiering i form av egen tid för kronor. Denna tid utgörs mestadels av den tid som landsbygdsutvecklaren kommer att lägga inom ramen för projektet. Näringslivschef... ~~:~;~~2x!Jvfk7~t. Ulrika Norden Johansson c~ Landsbygdsutvecklare JZa~1tU11~- Marianne Westerberg t1jed?:j? 6 et~1-- U Karlshamns kommun, Näringslivsenheten Rådhuset, Karlshamn E-post Tel , Fax

19 Hästnäringen i Karlshamns kommun Förstudie Karlshamns Kommun Marianne Westerberg och Maria Hjelm Nilsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning Bakgrund Projektets syfte projektägare M å/grupp Må/ Frågeställningar Projekttid Tidigare erfarenhet av projekt Spridningavförstudien O. Projektbeskrivning Verksamhetsstruktur Marknadsföring... S 10.3 Undersökningar och kartläggning... s 10.4 Företagande... s 10.5 Besöksnäringen... 6 l O.6 Bu d get... 7

20 FÖRSTUDIE HÄSTNÄRINGEN I KARLSHAMNS KOMMUN 1. SAMMANFATTNING Hästsektorn är en näring som har vuxit kraftigt på senare år. Förutom den samhällsekonomiska betydelsen så har hästen en allt viktigare roll som naturvårdare och för att hålla vårt landskap öppet. Vi ser utvecklingen inom hästnäringen som potentiell då den kan bidra till den samhällsekonomiska utvecklingen för Karlshamns kommun och i förlängningen för hela Blekinge. Vi vill genom denna förstudie undersöka hur hästnäringen kan utvecklas och samtidigt främja kvinnligt företagande då det är kartlagt att detta är en näring som attraherar kvinnor. 2. BAKGRUND Hästen spelar en allt större roll i vårt samhälle. Tidigare användes hästen inom jordbruket som ett arbetsredskap och var en del av vardagen och samhället. Numera har hästen fått ett nytt värde när den ger mer är en halv miljon svenskar en meningsfull fritidssysselsättning, den används med framgång för rehabilitering av människor, antingen de har fysiska eller psykiska handikapp och har även sitt värde för den som är inriktad mot tävling och prestation. Förutom detta har hästen en viktig roll som naturvårdare och håller vårt landskap öppet. Blekinge är Sveriges näst hästtätaste län med ca hästar och hästnäringen i Blekinge omsätter ca 560 milj. kronor och avlönar ca 300 personer på heltid samt 900 helårsarbeten i kringnäringar. Hästen spelar också en stor roll i utvecklingen av landsbygden. Detta ger också en möjlighet för människor att kunna bo kvar och verka aktivt på landsbygden då den ger viktiga inkomster vid sidan av det traditionella lantbruket. Många lantbruk läggs ned och då kan de ställas om till att fungera som hästgårdar och hästintresset är för många en drivkraft för att flytta från stad till landsbygd. Hästen har på så sätt blivit en brygga mellan "stad och land". 3. PROJEKTETS SYFTE Förstudiens syfte är att: Ta fram ett underlag för ett långsiktigt och hållbart utvecklingsprojekt som går ut på att "Öka kunskapen om hästnäringens betydelse i vårt samhälle, och främja hästföretagandet". 4. PROJEKTÄGARE Projektägare: Karlshamns kommun 2

21 5. MÅLGRUPP Kvinnor /Kvinnliga företag inom hästnäringen Småföretagare Barn och ungdomar Karlshamns kommun Landsbygdsutveckling Turismen/besöksnäringen i Karlshamns kommun 6. MÅL Förstudiens mål är att: Analysera och kartlägga företagandet inom hästnäringen i Karlshamns kommun. Kartlägga hur många av dessa företag som drivs av kvinnor samt analysera vilka behov som finns för att utveckla det kvinnliga företagandet i denna näring. Kartlägga hur besöksnäringen med hästen i fokus kan öka i vår kommun. Färdigställa en projektplan som ska leda till o ökat kvinnligt företagande inom hästnäringen. o ökad kunskap om hästens betydelse för en levande landsbygd. o ökad kunskap om hästens betydelse för samhällsnyttan i kommunen och för allmänheten. o att utveckla evenemang och aktiviteter kring häst för att dra fler besökare till orten. 6.1 FRÅGESTÄLLNINGAR Hur många företag finns det i Karlshamns kommun som direkt eller indirekt kommer i kontakt med hästnäringe n? l Sverige är 67 o/o av företagarna inom hästnäringen kvinnor. Hur stor del av hästföretagarna i Karlshamns kommun är kvinnor? Är företagandet inom hästnäringen koncentrerat till en viss del av vår kommun? Detta bör vara viktig information för kommunen vid t.ex. ny översiktsplan etc. De två ridklubbarna som finns i kommunen är föreningsdrivna men projektet kommer bland annat att räkna aktivitetstimmarna på dessa föreningar för att få en bild av dess betydelse för hästnäringen i vår kommun. Projektet kommer även att se till vilken typ av personal föreningarna har i sin klubb, t.ex. enbart ideella krafter, anställda eller enbart inhyrda tränare. Hur stor del av dessa är kvinnor och hur stor del är män? 7. PROJEKTTID Planerad tidsperiod för projektet är från 15 april- 31 dec

22 8. TIDIGARE ERFARENHET AV PROJEKT. Karlshamns kommun och Näringslivsenheten har goda erfarenheter av att driva projekt. Dessa har primärt varit inriktat på att utveckla och stärka näringslivet i kommunen. Några av de projekten presenteras här: Vidareutveckling av företagstraditionen i Svängsta var ett projekt där man ville skapa en resurs och som kunnat agera företagsstöd för befintliga företag och entreprenörer. Ett Steg Längre var ett projekt som arbetade för att utveckla boende, sysselsättning, entreprenörskap och en levande landsbygd. 9. SPRIDNING A V FÖRSTUDIEN För att ta tillvara den kunskap och erfarenhet som förstudiengett och för att sprida dess slutsats kommer projektledaren att informera kommunstyrelsen om resultatet. Projektledaren kommer även att informera de parter som varit delaktiga i studien. Resultatet kommer även att läggas ut på Karlshamns kommuns hemsida. 10. PRO]EKTBESKRIVNING 10.1 VERKSAMHETSSTRUKTUR För att få en så verklighetsanpassad och genomarbetad projektplan som möjligt kommer en arbetsgrupp att bildas. Arbetsgruppen kommer att vara stöd för projektledaren och bestå av representanter från olika delar inom hästsektorn i Karlshamns kommun t.ex. våra två ridklubbar, hovslagare, veterinär, uppfödare, tränare, försäljare etc. Med i arbetsgruppen kommer även Landsbygdsutvecklaren från Karlshamns kommun. Denna grupp kommer att träffas l gång varannan månad under projekttiden. Arbetsmöten är planerade att genomföras en gång i månad i sju månader för att hela tiden hålla tempot uppe samt ta upp och lösa eventuella problem som vi stöter på under projekttidens gång. Det kommer att vara projektledaren och Karlshamns kommuns landsbygdsutvecklare som håller dessa. Förutom arbetsgruppen kommer olika nätverk att skapas som med sina kontaktytor och sin kompetens utgöra en kunskapsbas vid behovsanalysen och kartläggningen. Exempel på aktiviteter: Bilda arbetsgrupp Bilda nätverk Nätverksträffar 4

23 10.2 MARKNADSPÖRING För att utveckla och uppmärksamma hästnäringen kommer projektet att arbeta aktivt för att synliggöra verksamheten. Det handlar om att lyfta den öka kunskaperna om kvinnligt företagande och företagandet som sådant inom denna näring. För att marknadsföra företagen kommer en hemsida skapas för att göra det enklare att ha häst. Det ska underlätta de som väljer att flytta till Karlshamns kommun att hitta rätt bland företagarna. Projektet kommer att delta vid seminarier och anordna workshops för att presentera sig och öka dialogen mellan de olika aktörerna. Vår ambition är att kunna delta vid olika sammankomster för att visa upp och knyta intresserade till projektet och till det behövs olika former av marknadsföringsmaterial Annonsering Hemsida Utvecklade av marknadsförningsmaterial Material till marknadsföring Affischer, foldrar m.m Lokal Seminarie Workshop 10.3 UNDERSÖKNINGAR OCH KARTLÄGGNING Hästen och hästnäringen tillför vid sidan om de samhällsnyttiga värdena andra värden som inte är så lätta att kvantifiera. Dessa värden har mycket stor betydelse för vårt samhälle. Människor mår fysiskt och psykiskt bra av att umgås med hästar. Umgänget är dokumenterat nyttigt för folkhälsan. För att vi ska få reda på hur många hästar som faktiskt finns inom Karlshamns kommun och dess geografiska spridning måste vi genomföra en kartläggning. Detta för att man ska kunna beräkna vilka inkomster som kommunen har genom hästnäringen. Projektet måste också ta fram ett adressregister över företag som indirekt eller direkt har anknytning till hästnäringen. Exempel på aktiviteter: Kartläggning Behovsanalys Enkät Lokala möten Workshops 10.4 FÖRETAGANDE För att ta reda på vilka behov företagare inom hästnäringen har, är tio företagsbesök inplanerade. Dessa 10 företag ska representera den stora bredd som det finns inom hästnäringen. Här ska projektet ta reda på och dokumentera det som dessa företagare ser som ett behov för att förenkla och säkra fortsatt företagande. I samarbete med Nyföretagarcentrum planeras att genomföras ett seminarium för att informera om hur man startar företag inom hästnätringen. Flyinge AB's VD Marianne Lilja Wittbom kommer också att bjudas in för att informera om aktuella trender och möjligheter och s

24 vad man bör tänka på som företagare inom hästnäringen. Hon har arbetat aktivt och tydligt för att förnya och marknadsanpassa Flyinge till rådande omständigheter. Hon har även tydligt visat att hon anser att hästnäringen i allmänhet måste drivas mer professionellt för att överleva. Ett seminariebesök kommer att genomföras till Hästföretagar forum i Göteborg där hästnäringen debatteras under två dagar. Resultatet från denna konferens kommer at spridas till intresserade vid workshops och träffar. Exempel på aktiviteter: Företagsbesök Seminarie Informationsmaterial Informationsmöten där projektet presenteras. Annonsering Lokal studiebesök Workshop 10.5 BESÖKSNÄRINGEN Hästturism är en relativit ny bekantskap för hästnäringen. Vi i Blekinge har en fantastisk miljö genom vår landsbygd och de rätta förutsättningarna för att ta reda på och öka besöksnäringen genom hästen. Närheten till Blekinge och Karlshamn gör att resande kan ta med sig sin häst och utforska vad vi i länet har. I dagsläget tar många med sig sin häst till Halland för att uppleva och rida på de iordningställda ridlede rna. Vi kan mycket väl attrahera både inhemska turister men även internationella besökare eftersom det finns en efterfrågan på aktiviteter och upplevelser som en utvecklad hästturism kan ge. För att se hur andra länder arbetar med dessa frågor och ta lärdom kommer ett internationellt studiebesök att genomföras. Här vill vi se vad som är den gemensamma faktorn och vad som skiljer oss åt. Kanske kan något av det vi ser appliceras i våra hemtrakter. Exempel på aktiviteter: Internationellt studiebesök Resa Logi Marknadsföringsmaterial 6

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 409(439) Kommunstyrelsen 2011-12-13 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÅD E MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll7.00-18.40 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Kommunstyrelsen 2009-03-11 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 17.30 Beslutande Övriga deltagande Justerare Jan-Erik Wallin (M), ordf. Alexander Larsson (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Gunilla

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN. Anders Buglesson

PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN. Anders Buglesson KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 13 336(366) Kommunstyrelsen 2014-12-16 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kl I 7.00-18:30 Närvarande: (markerade med x, tjänstgörande

Läs mer

Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C)

Viviarme Andersson (S) x Göran Svensson (S) x Kenneth Hake (S) x Andreas Saleskog (S) x Marco Gustafsson (C) x Gert Åkesson (C) KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL KS 6 129 (162) Kommunstyrelsen 2013-05-21 PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid: Asarumssalen, kll7.00-19.45 Närvarande: (markerade med, tjänstgörande

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-11-28 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 10 december 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-06-03

Kommunstyrelsen 2014-06-03 Kommunstyrelsen 2014-06-03 Ks 89 Information om- och nybyggnation, Stora Skedvi skola och förskola... 2 Ks 90 Hyresavtal verksamhetslokaler Fabriken 7... 3 Ks 91 Trafikbeställning 2015... 4 Ks 92 Trafikförsörjningsprogram...

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2008-02-20 1 (65) 2008-02-20 1 (65) Tid Onsdagen den 20 februari kl.09.00 13.45 med ajournering kl. 11.30 12.45 Plats ande Ledamöter Regionförbundet södra Småland, Kunskapen, P G Vejdes väg 15 Växjö Marie-Louise Hilmersson,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 188 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 24 november 2014, kl. 13.00 17.10 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Rune Berglund (S) Helena Stenberg (S) Brith Fäldt (V) Lars-Olof Pettersson (S) Ann-Louise

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Kommunstyrelsen 2005-06-22 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (64) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-17.15 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-08-15. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2012-08-15 1(41) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset, onsdagen den 15 augusti 2012, klockan 09.00-12.00. Hans Jildesten (S) Ann-Christin Ingwall (S) Ingrid Resare

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23

Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Kallelse Sammanträdesdatum 2015-04-23 Plats Kvarnkullen Tid Torsdagen, den 23 april 2015, kl. 16:00-22:00 (Observera tiden! Start kl. 16:00) Elisabeth Mattsson (FP) Ordförande Fredrik Skreberg Sekreterare

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn

Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Kallelse 2012-09-04 Kallelse kommunstyrelsen Tid Onsdagen den 12 september 2012 kl. 08.30 Plats Sammanträdesrummet Tryggö, Kungshamn Ordförande Mats Abrahamsson Ärende öppet sammanträde Dnr Föredragande

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer