Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan Mölndal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan 2 431 35 Mölndal"

Transkript

1 Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan Mölndal 1

2 Innehållsförteckning Värdegrund/verksamhetsidé... 3 Organisation Kommunrehab Mölndal... 3 Ansvar och lagar... 3 Lagar, förordningar, författningar samt övriga styrdokument... 3 Ansvarsområde/målgrupper... 4 Verksamhetsområden... 5 Arbetsterapi... 5 Fysioterapi... 6 Hjälpmedel... 6 Avtal... 7 Grundutrustning... 7 Transportfordon... 7 Bostadsanpassningsärenden... 7 Övriga insatser... 8 Vårdplanering... 8 Vårdkedjan 75+ sköra äldre... 8 Samordning av insatser för rehabilitering och habilitering... 9 Förflyttningskunskap... 9 Hur kommer ärenden till Kommunrehab Mölndal?... 9 Samordnarnas arbetsuppgifter... 9 Äldreboende... 9 Korttidsboende Ordinärt boende Funktionshinder Kvalitets-och ledningssystem Modell för samverkan Bilaga 1 Grundutrustningslista för Mölndals Stad, Vård och omsorg. Bilaga 2 Screening för att ge ett bättre omhändertagande av äldre patienter på akuten. Bilaga 3 Prioriteringsordning för legitimerad arbetsterapeut/legitimerad fysioterapeut, Kommunrehab Mölndal. 2

3 Värdegrund/verksamhetsidé Den gemensamma värdegrunden för Mölndals Stad är en övertygelse om alla människors förmåga och vilja att utvecklas och att alla medarbetare vill göra ett bra arbete där medborgarnas behov sätts i centrum. Ledorden är: Helhetssyn Öppenhet Delaktighet. Kommunrehab Mölndals verksamhet grundar sig på att utifrån aktuell lagstiftning, den enskildes utgångspunkt och kommunens tillgängliga resurser, ge människor möjlighet: att klara sig så självständigt som möjligt samt att känna sig delaktig i samhället. att ge förutsättningar för ett aktivt och stimulerande vardagsliv och motverka social isolering så att den enskilde upplever livet som meningsfullt. Att bidra till att få ett värdigt liv och känna välbefinnande. att bo kvar i ordinärt boende genom att stödja och stärka den enskilde och anhöriga. Organisation Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal år 2015 bemannas vardagar och består av: 1 enhetschefstjänst. 0,5 metodutvecklartjänst. 12,5 legitimerade arbetsterapeuttjänster varav 1 med samordnaruppdrag. 10 legitimerade fysioterapeuttjänster varav 0,9 med samordnaruppdrag. Ansvar och lagar Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall landstinget och kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård. Ledningen för hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar kostnadseffektivitet. Socialtjänstlagen reglerar kommunens yttersta ansvar för att de människor som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Lagar, förordningar, författningar samt övriga styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 1982:763 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2011:9 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 (gäller från och ersätter LYHS) Lagen om medicintekniska produkter (LMTP), SFS 1993:584 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:1 Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, SOSFS 2009:6 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård, SOSFS 1997:14 Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:14 Offentlighets- och sekretesslagen, SFS 2009:400 Patientdatalagen, SFS 2008:655 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering, SOSFS 2008:20 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, SOSFS 2005:28 Anmälningsskyldighet enligt Lex Sarah, SOSFS 2011:5 Socialtjänstlagen (SOL), SFS 2001:453 Patientlagen, SFS 2014:821 3

4 Förutom lagar, förordningar och författningar är enheten bunden av en mängd avtal som reglerar exempelvis förhållandet region och kommun. Utöver detta styrs enheten av politiska styrdokument uttryckta i verksamhetsplanen, utfärdade av politiker i Vård och omsorgsnämnden i Mölndals stad. Ansvarsområde/målgrupper Personer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård som: bor i ordinärt boende och på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta sig till vårdcentral. bor i kommunens biståndsbedömda särskilda boenden. under vistelse på kommunens dagverksamheter. En modell för rehabilitering skall vara en tidig, samordnad och intensiv rehabiliteringsinsats. Legitimerad arbetsterapeut/legitimerad fysioterapeut ansvarar för att utföra en bedömning enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Denna bedömning kan leda till insatser som utförs av legitimerad arbetsterapeut/ legitimerad fysioterapeut, vårdpersonal, patienten själv eller närstående för att uppnå största möjliga aktivitets-och funktionsförmåga. Om insatsen utförs av annan än legitimerad personal, krävs delegering eller beslut om egenvård. Insatserna sker under en begränsad period och kan därefter övergå till vardagsrehabilitering enligt Socialtjänstlagen (SOL). Ansvaret övergår då från legitimerad personal till patienten/närstående/vårdpersonal. Insatsen kan också utgöras av bibehållande träning för att förhindra försämring. Kommunrehab Mölndal utför rehabilitering och habilitering på basnivå men bedriver ingen akutverksamhet, på så sätt att patienten omgående är beroende av insatser från Kommunrehabs personal. Intyg önskade av Försäkringskassan eller assistansbolag för att beskriva patientens aktivitetsförmåga, skrives i mån av tid mot en avgift. 4

5 Verksamhetsområden Arbetsterapi Arbetsterapi vilar på grundidén att människan lär och utvecklas genom egen aktivitet. Målet med arbetsterapi är att människan ska ges möjlighet att utföra sina vardagliga aktiviteter som personlig vård och boende, på ett för personen meningsfullt sätt. Genom utredning och bedömning kartlägger legitimerad arbetsterapeut personens behov och förutsättningar för aktivitet i relation till personens livssituation. Vidare görs en analys för att identifiera behov av intervention som i samspel med personen kan genomföras och utvärderas. En rehabdiagnos fastställs. Genom prevention, hälsofrämjande insatser, träning och anpassning av hemmet, ibland med stöd av hjälpmedel, ger legitimerad arbetsterapeut patienten förutsättningar att vara aktiv och delaktig i vardags- och samhällsliv och på så sätt nå hälsa och välbefinnande eller förebygga ohälsa. Tillsammans med patienten/ närstående/ vårdpersonal, om så medges av patienten, sätts ett rehabiliteringsmål och rehabiliteringsplan utföres för att nå målet. Legitimerade arbetsterapeuter använder ett personcentrerat arbetssätt, utgångspunkten i alla interventionsmetoder är individens syn på sin situation och sina behov. Legitimerade arbetsterapeuter arbetar efter arbetsterapiprocessen som innefattar: Utrednig, analysering, målformulering, interventionsplanering, interventionsgenomförande och resultatutvärdering. Att ha delaktighet i aktivitet är både personligt och beroende på sammanhang. Det är personligt i den meningen att de former av delaktighet som människan kommer att engagera sig i påverkas av personens unika motiv, roller, vanor, förmågor och begränsningar. Det är satt i sitt sammanhang i den meningen att miljön antingen kan möjliggöra eller begränsa delaktighet i aktivitet. Bedömningsinstrument som används för att följa upp och utvärdera behandlingen är bland annat: ADL-taxonomin 1, ett instrument som bedömer förmåga att klara dagliga livets aktiviteter ADL-trappan 2 COPM (Canadian Occupational Performance Measure) 3, självskattningsinstrument som mäter aktivitetsförändring över tid MOCA (Montreal Cognitive Assessment) 4, instrumentet mäter lättare kognitiva funktionsnedsättningar 1 ADL-taxonomi-en bedömning av aktivitetsförmåga Kristina Törnquist, Ulla Sonn. Tredje upplagan tryckt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2001,www.fsa.se Scand J Occup Ther Sep;16(3): doi: / ADL trappan Hulter Åsberg, K, Studentlitteratur AB, Svenska, Sumsion T, Blank A The Canadian Model of Occupational Performance. In: Duncan, Edward A.S, Foundations For Practice in Occupational Therapy.5 th ed. Churchill Livingston: Elsevier; 2011 Kap 7 4 Ziad N, Nasreddine, MD, et al. The Montral Cognitive Assessment. MoCA: A Brief Screening Tool For Mild Cognitive Impairment. Journal of American Geriatrics Society. 53: ,

6 FIM (Functional Independence Measure) 5 instrument som mäter förutom aktiviteter i dagliga livet också kommunikation och kognition MIDA (Measure of Instrumental Daily Activity/ activities) 6 ett bedömnings-instrument som mäter instrumentella dagliga aktiviteter. Star Cancellation Test 7, sceeningtest för att bedöma neglect hos stroke-patienter, självskattnings-instrument: Intresse- och rollchecklista enligt Kielhofner 8. Fysioterapi Fysioterapi utgår från fysioterapiprocessen som innefattar: Undersökning, diagnos, målsättning och planering, fysioterapeutens interventioner samt utvärdering. En legitimerad fysioterapeut utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionshinder till följd av långvariga sjukdomar, skador och eller hög ålder med målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet. Först görs en bedömning av individens förutsättningar och funktioner. Därefter fastställs en rehabdiagnos och i samråd med patient sätter legitimerad fysioterapeut ett rehabiliteringsmål. Legitimerad fysioterapeut och patienten lägger tillsammans upp en behandlingsplan för att nå målet. Planen utgår ifrån patientens individuella förutsättningar, behov och önskemål. Rehabilitering kan innefatta rörelseträning, styrketräning, förflyttningsträning, balansträning och/eller smärtlindring. Legitimerad fysioterapeut förskriver även hjälpmedel om detta bedöms som aktuellt för att nå målet. För att utvärdera och följa upp behandlingen används ett flertal bedömnings- och mätinstrument. Bergs balansskala 9, Bedömning av statisk balans, balans i aktivitet och fallrisk VAS-skala 10, en skala mellan 1-10 där patienten bl.a. får skatta upplevd smärta 30-second chair stand test 11, utföra maximalt antal uppresningar från stol på 30 sekunder 10 m gång test 12 Timed up and go (TUG) 13, resa sig från stol. Gå 3 meter vända tillbaka och sätta sig igen på tid 5 Uniform Data System for Medical Rehabilitation, a division of U B Foundation Activities, Inc Ver Persson M, Nilsson S, Iwarsson S. Development of multi-disciplinary team I-ADL assessment in community health care: an interrater reliability study of the measure of instrumental daily activity.sept 1999 vol.29, Iss2 p Strokengine.ca/assess/module_sct_indepth-en.html 8 Rollchecklista 9 Berg K, Wood-Dauphinees, Williams Jl. The Balance Scale; reliability assessment with elderly residents and patients with acute stroke. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine 1995;27: Vårdhandboken

7 Hjälpmedel Patienten har rätt att få hjälpmedelsbehovet bedömt av legitimerad arbetsterapeut/legitimerad fysioterapeut som sedan beslutar om förskrivning enligt förskrivningsprocessen (se fotnot 10). Väl fungerande hjälpmedel, som räknas som en medicinteknisk produkt, är en viktig förutsättning i det dagliga livet för personer som har aktivitets- och funktionsnedsättning. Hjälpmedel är en del av de samlade habiliterings-, rehabiliterings- och vårdinsatser. Det innebär att förskrivning av hjälpmedel inte kan frikopplas från dessa insatser. Patienten har rätt att få hjälpmedelsbehovet bedömt av legitimerad arbetsterapeut/legitimerad fysioterapeut som sedan beslutar om förskrivning. Hjälpmedel kompenserar inte bara en nedsatt funktions-förmåga, de skapar också en känsla av trygghet och en vilja och förmåga att vara aktiv. Brist på hjälpmedel kan medföra minskad självständighet, begränsningar i det dagliga livet och ökat beroende av andra samhällsinsatser. Anvisningar som styr hjälpmedelsförskrivningen finns i Hjälpmedelshand-boken. För särskilt kostsamma hjälpmedel krävs ett ansökningsförfarande och beslut om beviljande/avslag tas av kostnadsansvarig för område Hjälpmedel. Kommunrehab Mölndal har tät samverkan med Hjälpmedelsenheten, som är en självständig enhet inom kommunen. Kommunrehab Mölndal har ej kostnadsansvar för hjälpmedel, det ligger hos Hjälpmedels-enheten. Vid behov av råd om kostsamma hjälpmedel eller speciella utprovningar kontaktas Hjälpmedelscentralen. I regionen finns det fem Hjälpmedelscentraler. Deras organisation är regionövergripande. Avtal Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har tillsammans genomfört en gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjning. Ett avtal har slutits med hjälpmedelscentralerna som tillhör Område Hjälpmedel, Regionservice. Avtalet som gäller från och med 1 mars 2010 är lika för alla 49 kunder. Utgångspunkten i avtalet är en enhetlig modell för alla kunder i Västra Götaland. Principen är funktionshyra samt köp av individuellt förskrivna hjälpmedel med låga värden. Avtalet tydliggör rollerna mellan kunderna (beställande enheter) och leverantören som distribuerar hjälpmedlen. Grundutrustning På äldreboende och ett fåtal gruppboenden finns grundutrustning. Dessa verksamheter skall vara inredda och utrustade med arbetstekniska hjälpmedel så att arbetsmiljön motsvarar normala behov för den vård och omsorg som bedrivs där (AFS 1998:1). Respektive enhetschef är ansvarig för grundutrustningen, se bilaga 1: Grundutrustning. Transportfordon Kommunrehab Mölndal förfogar över fjorton verksamhetsanpassade fordon (10 bilar, 4 cyklar varav 2 elcyklar) för transportbehov. Bostadsanpassningsärenden Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag som kommunen beviljar för vissa åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att personer med aktivitets- och funktionsnedsättning skall kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. 7

8 Bedömning, utredning och intygsskrivning utförs av legitimerad arbetsterapeut och/eller legitimerad fysioterapeut på Kommunrehab Mölndal. Det är patienten själv som ansöker om bidraget. Ansökan och intyg ligger sedan till grund för handläggning av Stadsbyggnadsförvaltningen, som är en annan förvaltning och Kommunrehab Mölndal kan därefter ej påverka ärendet. Övriga insatser Vårdplanering Syftet med samordnad vård- och omsorgsplanering är att ge bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde, inom ramen för gemensamma resurser, för att möjliggöra att patienten tryggt kan komma hem efter sjukhusvistelse. IT-stödet KLARA-SVPL används vid samordnad vård- och omsorgsplanering. Rehabiliteringen skall integreras i en samordnad vårdplanering av ett vårdplaneringsteam bestående av: Legitimerad arbetsterapeut/legitimerad fysioterapeut och/eller legitimerad sjuksköterska Biståndshandläggare Planeringen sker tillsammans med den enskilde och närstående. I samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård, SOSFS 2005:27, framgår det att landstingen och kommunerna i samråd skall utarbeta rutiner för vårdplanering inför utskrivningen från den slutna vården som behövs för att en hälso-och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet skall uppnås. Vårdplanering sker oftast på sjukhus men kan även förekomma i hemmet. Ställningstagande sker om patienten ska vidare till hemmet, korttidsplats eller äldreboende. Informationen om patientens sjukdomshistoria vidarebefordras efter samtycke av patienten till respektive instans. Bedömning sker på vårdplaneringen om patienten ska skrivas in i hemsjukvården och då ombesörjs hälso- och sjukvårdsinsatserna via kommunen. Vårdkedjan 75+ sköra äldre En väl fungerande vårdprocess från akutmottagning till egna hemmet är en förutsättning för att skapa en god vård, omsorg och rehabilitering. Den är även viktig för anhöriga. Mölndals stad har en funktion kallad Vård- och stödsamordnare (Voss). Denna uppgift innehas av en legitimerad arbetsterapeut och en legitimerad fysioterapeut på Kommunrehab Mölndal. Mölndalsbor som är 75 år eller äldre och besöker akuten på Mölndals sjukhus screenas enligt bilaga 2. Om screeningen visar att man tillhör gruppen sköra äldre skickas meddelande till Voss i IT-systemet KLARA-SVPL (Samordnad Vårdplanering). I samband med utskrivning från sjukhus alternativt efter hemgång från akuten tar Voss kontakt med patienten för att erbjuda hembesök, så kallad PLIH (Planering i hemmet). I hembesöket kan biståndshandläggare, Voss och/eller legitimerad sjuksköterska ingå. Vid hembesöket informeras om kommunens möjligheter till insatser. Samtidigt kan en översyn av hemmiljö, hjälpmedelsbehov, rehabbehov samt förflyttningsförmåga göras för att minska risk för fall. En viktig del i arbetet är stöd och information till anhöriga. Kontakt med Primärvården kan tas vid behov. Syftet med arbetssättet är: att bevara och öka den enskildes aktivitets- och funktionsförmåga stärka och främja hälsa och livstillfredsställelse 8

9 minska behovet av sjukhusvård öka tryggheten i hemmet såväl som i kontakten med vården. Vård- och stödsamordnaren avslutar kontakten med patienten när behovet av kommunens insatser är påbörjade, oftast efter 4 till 5 veckor. Vårdkedjan består av ett samarbete mellan Vård och Omsorgsförvaltningen i Mölndals stad, Mölndals sjukhus och Primärvården i Mölndal. Samordning av insatser för rehabilitering och habilitering, SOSFS 2008:20. Det centrala i föreskriften är kravet på att kommuner och landsting gemensamt ska utforma rutiner för samordning av rehabiliterings-/habiliteringsinsatser för den enskilde. Det är båda huvudmännens ansvar att uppmärksamma den enskildes samlade behov oavsett vilken huvudman patienten inledningsvis har haft kontakt med. Målgruppen är personer med behov av omfattande och långvariga samtidiga rehabiliterings-/habiliteringsinsatser från olika huvudmän (hälso- och sjukvård, socialtjänst, LSS, tandvård). Förflyttningskunskap För att kunna ge en god vård och omsorg och för att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för personalen inom Vård- och Omsorgsförvaltningen krävs det kunskap inom flera olika områden. Ett av dessa områden är att kunna utföra förflyttningar på ett tryggt och säkert sätt för vård- och omsorgstagare och utan risk för arbetsskador hos personalen. All vård- och omsorgspersonal erbjuds utbildning i förflyttningskunskap av Kommunrehab Mölndal. Hur kommer ärenden till Kommunrehab Mölndal? Vårdbegäran kan komma till Kommunrehab Mölndal från patienten själv, anhörig, hemtjänst, omvårdnadspersonal på äldreboende, sjuksköterska, läkare, biståndsbedömare, primärvård, stödpersonal på särskilda boenden LSS, stödpersonal inom boendestöd, Vårdplaneringsteamet samt rehabpersonal på sjukhuset. Kommunrehab Mölndal tar emot vårdbegäran via mail: via journalsystemet ProCapita, per telefon eller brev. Samordnarnas arbetsuppgifter Samordnarna, en legitimerad arbetsterapeut och en legitimerad fysioterapeut, prioriterar inkomna ärenden efter fastställd prioriteringsordning, se bilaga 3. Ärendet skrivs in på väntelista i ProCapita i kronologisk ordning. Vid behov återkopplar samordnaren till patienten och informerar och kontrollerar ärendet för att säkerställa rätt prioritering. Väntelistan är uppdelad i patienter som bor i ordinärt boende, patienter som bor på äldreboende samt patienter inom område Funktionshinder. Legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut tar sedan ärenden direkt från väntelistan efter prioriteringsordning. Samordnarna administrerar uppföljning av förflyttningar med lyftselar, lyftar och elrullstolar/drivaggregat. Samordnarna ansvarar också för att meddela Primärvården när Kommunrehab Mölndals patienter skrivs in eller ut från hemsjukvården via IT-system KLARA-SVPL. 9

10 Äldreboende För patienter som bor på äldreboende: Legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut går in i äldreboende-väntelistan och hämtar ärenden efter prioritet och väntetid. Kontakt tas med omvårdnadspersonal på patientens avdelning. I möjligaste mån kontaktas patientens kontaktperson för att bestämma tid för besök för bedömning av patientens funktions-och aktivitetsförmåga. Legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut fastställer rehabdiagnos och sätter mål för behandlingen i samråd med patient och omvårdnadspersonal. Oftast gäller det förflyttning och att locka fram, ta tillvara och bibehålla funktions- och aktivitetsförmågan. Det kan också bli aktuellt med kompensatoriska åtgärder, då är det viktigt att patienten är fysiskt och psykiskt delaktig efter förmåga. På äldreboende har man teammöten en gång/månad. Närvarande är: enhetschef/samordnare, omvårdnadspersonal, legitimerad sjuksköterska, legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut. På teammöten diskuteras patienternas aktivitetsförmåga och patientens tillstånd och behandlingen anpassas efter eventuell förändring. På planeringsmöten där förutom patienten också anhöriga är närvarande diskuteras planering kring behandlingen. Kontakt med anhöriga tas även vid behov per telefon. Anteckningar förs för att den personal som ej är närvarande också ska kunna ta del av informationen. Vid välkomstsamtalet, när patienten flyttar in på äldreboendet, skrivs en genomförandeplan av enhetschef och kontaktperson. Genomförandeplanen följer patienten under boendetiden. Legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut gör bedömning vid inflyttning inom tre dagar. Egenvården förs också kontinuerligt in i genomförandeplanen. Uppföljning av behandlingsåtgärder görs av legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut. Utvärdering och eventuell modifiering av behandlingen görs på teammöten och även vid patientbesök. Legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut arbetar genom att efter riskbedömning ge delegering och instruktioner till omvårdnadspersonal. När omvårdnadspersonalen behöver en grundlig genomgång av till exempel förflyttning, ges skriftlig instruktion till enhetschef för att denna ska säkerställa att all personal har kunskaper för att utföra arbetsmomenten. Korttidsboende Inom kommunen finns också möjlighet till korttidsboende för de som är i behov av växelvård, väntar på plats på äldreboende eller de som ej kan gå direkt hem efter en sjukhusvistelse. Kommunrehab Mölndal har rehabiliteringsansvar för 7 platser på korttidsboende på Lackarebäcks äldreboende. Inom kommunen finns också 20 korttidsplatser på Fässbergs äldreboende men de patienterna sköts av egen rehabpersonal då äldreboendet är utlagt på entreprenad sedan Rehabilitering av patienter som vistas på köpta korttidsplatser utanför Mölndals kommun, har Kommunrehab Mölndal ansvar för, såvitt inget annat är reglerat i avtal. Ordinärt boende Hemsjukvårdspatienter som bor i eget boende och behöver rehabiliteringsinsatser, besöks i hemmet av Kommunrehab Mölndals legitimerade arbetsterapeuter och/eller legitimerade fysioterapeuter. För att en samsyn ska ske kan det vara viktigt att båda yrkesgrupperna representeras vid hembesök. Ofta handlar det om förflyttningsproblem och med träning av benstyrka och balans, kan man eventuellt undvika att kompensera genom hjälpmedelsför- 10

11 skrivning eller att göra bostadsanpassning. Förfaringssättet liknar annars det vid äldreboende, förutom att man inte har regelbundna teammöten och ej heller välkomstsamtal. Var god se under Äldreboende! Funktionshinder Personalen på Kommunrehab Mölndal möter även personer inom funktionshinderområdet. De kan bo i gruppboende eller enskilt men det kan också vara viktigt för patienten att besökas i sin dagliga verksamhet, beroende på vad ärendet gäller. Besök för bedömning bokas alltid tillsammans med patient och personal. För denna patientgrupp är det svårt att beskriva sin förmåga i ord, därför är det viktigt att personalen beskriver patientens problem när patienten är med och att personalen medverkar i rehabiliteringen eftersom de träffar patienten dagligen och har stor influens på patienten. Teammöten har man vid behov. Vid dessa möten kan god man, personlig assistent, legitimerad arbetsterapeut, legitimerad fysioterapeut och personal från vuxenhabiliteringen och omvårdnadspersonal närvara. Det händer också att man samlar ihop all omvårdnadspersonal till möte för att till exempel informera om handhavandet av ett hjälpmedel. Kommunrehab Mölndal ansvarar för habilitering på basnivå medan regional habilitering är specialistkonsulter. Ansvarsfördelningen mellan bas-och specialisthabilitering är reglerad i avtal. Kvalitets-och ledningssystem Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9) Vård-och Omsorgförvaltningen har utifrån SOSFS 2011:9 utarbetat en rutin för kvalitets-och ledningssystem som omfattar policy och riktlinjer. Kommunrehab Mölndal har utifrån dessa utarbetat ett rutinförfarande. Syftet med att ha ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 är att uppnå kvalitet därigenom skapas nytta för de som verksamheten är till för; patienter, brukare, klienter, medborgare och andra. Alla som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitén i verksamheten. Kvalitet definieras på följande sätt: Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt: lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrande och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Vårdgivare eller den som bedriver verksamhet enligt SOL & LSS (Lagen om stöd och service för funktionshindrade) ska ansvara för att: ett ledningssystem tas fram som ska anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning att det används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Modell för samverkan En fungerande rehabilitering kan dels underhålla och förbättra individens aktivitet- och funktionsförmåga, dels stödja patienten att behålla sin självständighet. Äldres rehabilitering bygger i hög grad på att rehabiliteringspersonalen kan arbeta indirekt genom omsorgspersonalen. 11

12 Rehabilitering kräver samverkan och samarbete mellan olika professioner. Rehabilitering är således inte liktydigt med enbart insatser från legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter, utan avser det som alla yrkeskategorier gör i samverkan. Samverkanspartners till Kommunrehab Mölndal: Äldresjuksköterska i Primärvård PLAS planeringsansvarig sjuksköterska VOSS vård och stödsamordnare Anhörigstödjare Demenssamordnare Omsorgskoordinator Akuten Vårdplaneringsteam Kommunens sjuksköterskor Boendestödjare Närhälsan Biståndspersonal Personal på sjukhus MS SS ÖS Enhet för hjälpmedel Hjälpmedelscentral Kommunrehab Mölndal Hemtjänst Läkare på VC och Sjukhus Assistansbolag Bostadsanpassningshand -läggare Anhöriga Primärvårdsrehab Vuxenhabilitering Personal på ÄBO gruppboende Personal på dagverksamhet Personal på daglig verksamhet Personal på gruppbostäder Personal korttidsboende entreprenad 12

13 MÖLNDALS STAD Information 1(2) VÅRD OCH OMSORG Lena Jadefeldt Slattery, MAS Johanna Ottosson, SAS Grundutrustningslista för Mölndals Stad, Vård och omsorg. Biståndsbedömt särskilt boende och dagverksamhet ska vara utrustat utifrån verksamhetens syfte. Den enskilda kommunen beslutar vilken grundutrustning som ska finnas. Görs bedömning att patienten/brukaren har behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel förskrivs det som personligt hjälpmedel. Kravet på grundutrustning skall vara uppfyllt innan personligt hjälpmedel förskrivs. Grundutrustningslistan gäller för alla äldreboende, korttidsboende Fässberg och Lackarebäck samt korttidsboendet barn, Gruppboende Lejonslättsg. 36 och Piltegatans serviceboende inom Funktionshinder Grundutrustning Sängutrustning Elmanövrerad höj-/sänkbar säng med reglerbar rygg- och bendel vid behov: sänggrindar och grindskydd samt extra låg säng Basmadrass,10-12 cm tjock, övriga mått utifrån aktuell säng, inkl inkontinentskydd Förflyttningshjälpmedel Personlyftar, mobila och fast monterade. (OBS ej stålyftar) Lyftsele, att använda vid akut situation Transportrullstol, med vårdarbroms och tippskydd i sittbredd cm Pump, till rullstolsdäck Kommentar Sängtillbehör för att underlätta förflyttning ex stöd-/vändhandtag, sängdävert, uppresningsstöd provas ut och förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vid behov av antidecubitusmadrass att lägga ovanpå basmadrass förskrivs detta som personligt hjälpmedel av sjuksköterska med förskrivningsrätt. Lyftsele och stålyft provas ut och förskrivs som personligt hjälpmedel av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Ska endast användas i samband med transport. Vendelalyft Vårdarbälte Draglakan, i tyg Glid/Glidlakan Skall klara belastningen. Inkontinensskydd i tyg fungerar inte som draglakan. Antihalk Stödhandtag, väggfast i dusch/badrum Hygienhjälpmedel Duschpall, höj-/sänkbar med rygg- och sidostöd Mobil dusch/toastol provas detta ut som personligt hjälpmedel av arbetsterapeut

14 MÖLNDALS STAD Information 2(2) VÅRD OCH OMSORG Lena Jadefeldt Slattery, MAS Johanna Ottosson, SAS Toalettstolsförhöjning till VC, fast eller fristående Toalettarmstöd Duschbrits höj-/sänkbar på hjul. Grundutrustning i de boenden där ett gemensamt bad-/duschrum finns. Personvåg Sittvåg vid behov: våg att koppla till personlyft Larm Baslarm, aktiv påkallningssignal Inkl alternativa larmknappar och anpassningar från larmsystemleverantör Generella passagelarm, passiva larm. Larm på ytterdörr/enhetens dörr som är kopplad till personalens telefoner/personsökare Individuella larm, passiva larm t.ex. larmmattor, rörelselarm, dörrlarm till brukarens lägenhet Fristående toastol vid säng provas ut som personligt hjälpmedel av arbetsterapeut I övriga boende kan duschbrits förskrivas som personligt hjälpmedel av arbetsterapeut då vårdtagare ej klarar att sitta och duscha Om brukaren fysiskt inte klarar att larma med alternativ från larmsystemleverantör kan personlig anpassning provas ut och förskrivas av arbetsterapeut

15 Bilaga 2

16 Bilaga Prioriteringsordning för legitimerad arbetsterapeut/legitimerad fysioterapeut, Kommunrehab Mölndal. Vid bedömning av rehabiliteringsbehov, använd Vas-skalan Prioriteringar behövs då behovet av rehabiliteringsinsatser är större än tillgången. Grunden är att påbörja ärenden i kronologisk ordning efter det att de kommit in med undantag för akuta och förtursärenden. Ärenden delas in i prioriteringsgrupp I, II och III motsvarande akuta ärenden, ärenden med förtur och övriga ärenden. Uppdraget är att rehabilitera för att bibehålla funktioner/förmågor, framför att utveckla nya förmågor. Prioriteringsgrupp I Fördelas inom arbetsgruppen senast dagen efter inkommet ärende. Vas 7-10 Vid behov får dagens inbokade ärenden flyttas. 1. Klarar inte ens med hjälp av befintliga hjälpmedel eller person att utföra basala behov såsom inta föda/dryck, utföra toalettbehov 2. Svår smärta, nervinklämning, inflammation, svullnad. 3. Uppenbar risk för trycksår. 4. Överhängande fallrisk, fallincident där förskrivet hjälpmedel varit inblandat. Förskrivaransvar. 5. Vård vid livets slut bedömt av läkare. Prioriteringsgrupp II Påbörjas inom två veckor Vas Övertag av patientansvar enligt vårdkedjan, där fortsatt rehabiliteringsbehov föreligger. 2. Stora svårigheter att klara födointag, förflyttning i och ur säng, toalettbesök. 3. Medelsvår smärta, andningsproblem, nervinklämning, svullnad. 4. Risk för fallolycka. Prioriteringsgrupp III Påbörjas inom två månader - Vas 0-4 Ärenden med prioritet III påbörjas i kronologisk ordning. G:\Vof\SSK_Rehab\Rehab\RUTINPÄRM\Rutiner Ft och AT arb.uppg\prioriteringsordning Remisser

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar..

Stöd och service för äldre I Torsås Kommun. vi informerar.. Stöd och service för äldre I Torsås Kommun vi informerar.. Innehållsförteckning Sida Värdegrund 3 Stöd och service till äldre i Torsås kommun 3 Ansökan om insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) 3 Taxor

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter. 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter 2012-05-01 Överenskommelse mellan kommunerna i Västernorrland och Landstinget Västernorrland Innehållsförteckning Sida: 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Gustav 78 år: Stroke, epilepsi, periodvis nedstämdhet, inkontinens, diabetes. Bor med frisk hustru i handikappanpassad lägenhet. Hjälpmedel

Läs mer

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS

Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, MAS 2014-08-20 annika.nilsson@kil.se Användning av skyddsåtgärder i ordinärt och särskilt boende SOL/LSS RIKTLINJERNA AVSER Bälte, sele, rullstols- och brickbord och

Läs mer

Äldre personer med missbruk

Äldre personer med missbruk Äldre personer med missbruk Rutiner för samverkan Ledningsgruppen för social-och fritidsförvaltningen 2014-09-22 Ledningsgruppen för omsorgsförvaltningen 2014-04-10 Innehåll 1 Uppdraget 5 1.1 Mål med

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad

Hjo kommun. Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder. Riktlinjer. 1. Dokumenttyp. Riktlinjer. 2. Fastställande/upprättad Hjo kommun Riktlinjer Riktlinjer för skydds- och begränsningsåtgärder 1. Dokumenttyp Riktlinjer 2. Fastställande/upprättad 2011-03-16 av Kommunstyrelsen 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting

Lena Karlsson, utvecklingsstrateg, Västmanlands Kommuner och Landsting Dokumentnamn: Rutin för samverkan vid egenvård. Överrenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Västmanlands län Dok.nr/Ref.nr/Diarienr: Version: Klicka här för att ange text. 1. Datum: VKL:s diarienummer:

Läs mer

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård

2008-06-16 Reviderad 2013-01-03. Riktlinjer Demensvård 2008-06-16 Reviderad 2013-01-03 Riktlinjer Demensvård 2(9) Innehållsförteckning Riktlinjer Demensvård... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Demenssjukdom... 3 Befolkningsstruktur 4 Demensvård.4

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter

Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Kvalitetskrav för utförare av hälso- och sjukvårdsuppgifter Skara 2012-11-21 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Skara kommun har ansvar för hemsjukvård i ordinärt boende. Ansvaret omfattar den kommunala hälso- och sjukvården

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Riktlinjer för social dokumentation

Riktlinjer för social dokumentation Riktlinjer för social dokumentation Februari 2011 1 Juni 2011 Inledning Omvårdnadsförvaltningens Riktlinjer för social dokumentation reglerar hur genomförandet av beviljade insatser till äldre personer

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård.

MAS riktlinje - tillika förtydligande av allmänna villkor i kundval i de avsnitt som gäller hemrehabilitering samt basal hemsjukvård. Dokumentets namn Ansvarsfördelning yrkesgrupper Kommunal Hälsooch sjukvård Riktlinje till KHV och BHV Beslutat styrgrupp kundval 2010 05 17 Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen

Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen Riktlinje Antagen den 12 februari 2014 Korttidsboende Riktlinjer för utredning, beslut och utförande enligt socialtjänstlagen VON 2014/0068-6 003 Riktlinjen är fastställd av vård- och omsorgsnämnden den

Läs mer

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås

Externa stroketeamet. Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Externa stroketeamet Rehabilitering i hemmet för personer med stroke i Västerås Nationella Riktlinjer för strokesjukvård, 2009 Rekommendationer enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer 2009; Hälso-

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter

Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) avseende Läkemedel/Specifik omvårdnad, Fall och Medicintekniska produkter OMSORGSFÖRVALTNINGENS VERKSAMHETSHANDBOK Fastställt av Dokumentansvarig Datum Diarienr. Sid. Förvaltningschef Annika Lindqvist 2013-09-26 1 (5) Avvikelsehantering enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

Läs mer

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009

Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom 2009 Pernilla Edström, Göteborgsregionen Helena Mårdstam, Göteborgsregionen Anders Paulin, Fyrbodal Kerstin Sjöström, Skaraborg Yvonne Skogh

Läs mer

Omvårdnadsförvaltningen

Omvårdnadsförvaltningen Omvårdnadsförvaltningen Datum 2006-10-17 Rev: 2007-09-12 Rev: 2009-10-15 Arbetsgrupp 2006 Arbetsgrupp 2009 Marie Fasth-Pettersson Lisbeth Eriksson Katarina Schuurman Ulrika Hernant Anita Jäderskog Caroline

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Hjälp och stöd i hemmet FÖR ÄLDRE OCH FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING HJÄLP OCH STÖD I HEMMET Svedala kommun har enligt Socialtjänstlagen (SoL) ansvar för att personer som bor eller vistas i kommunen

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG

RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I SAMBAND MED VÅRD OCH OMSORG Datum 2013-04-24 - Ert datum Rev 2013-11-25 Beteckning Er beteckning Kerstin Malmberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarig sjuksköterska RIKTLINJE FÖR SKYDDSÅTGÄRDER FRIHETSBEGRÄNSANDE ÅTGÄRDER I

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel

Riktlinje för medicintekniska produkter (MTP)/Hjälpmedel RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2013-11-26 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen 2 2014-04-08 Ulrika Ström, Eva Franzén Ulrika Ström, Eva Franzén, Förvaltningsledningen

Läs mer

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Socialförvaltningen Information om omsorg till äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Innehållsförteckning Omsorg är vår uppgift 2 Grunden bistånd (hjälp) enligt socialtjänstlagen 3 Särskilt

Läs mer

Samverkan när enskilda/ patienter behöver praktisk hjälp med egenvård

Samverkan när enskilda/ patienter behöver praktisk hjälp med egenvård S Samverkan när enskilda/ patienter behöver praktisk hjälp med egenvård Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 S Innehållet i denna överenskommelse är framtaget

Läs mer

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden

Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Värdighets- och servicegarantier för Omsorgsnämndens verksamhetsområden Den 1 oktober 2013 inför omsorgsnämnden i Karlshamns kommun

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun

4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun 1(5) 4.1 Riktlinje för dokumentation och informationsöverföring i hälsooch sjukvården i särskilt boende i Tyresö kommun Nedanstående lagar, förordningar allmänna råd ligger till grund för omvårdnadsdokumentationen.

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar

Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 1 (6) Bilaga 16 till kundval hemtjänst Speciella frågeställningar Bilaga 16 sida 2 (6) Hemrehabilitering Plus Beställarens rehabiliteringsverksamhet bedriver Hemrehabilitering Plus som är

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel

RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel 2008-08-13 REV 2010-01-22 RIKTLINJER FÖR HANTERING AV MEDICINTEKNISKA PRODUKTER Undersökningsutrustning/behandlingshjälpmedel/omvårdnadshjälpmedel Instruktionen hänvisar till gällande bestämmelser som

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland 2006-11-14 Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Inledning 1 Grundläggande utgångspunkter Detta avtal reglerar ansvar och samverkan

Läs mer

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Desirée Sjölin Lundberg desiree.sjolin-lundberg@ksl.se

Läs mer

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård. BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen Ninette Hansson Medicinskt ansvarig sjuksköterska/ Kvalitetscontroller 2012-10-08 Beslutad av Ninette Hansson sidan 1(9) Riktlinjer för kommunal hälso- och sjukvård.

Läs mer

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen

Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre inom ramen för Socialtjänstlagen Rutin för skyddsåtgärder inom verksamheter riktade till äldre 2014-01-24 1 Beslut Områdeschefer: 2014-01-24

Läs mer

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning

Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Riktlinjer skydds- och begränsningsåtgärder inom vård och omsorg för personer med allvarlig kognitiv störning Vård- och äldreomsorgsnämnden Dokumenttyp: Fastställt av: Riktlinjer Vård och äldreomsorgsnämnden

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 2011-10-28 Rutiner för dokumentation enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen med särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Rutiner för dokumentation enligt SoL och LSS Dnr KS 2011-377

Läs mer

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning

Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse vid sjukhusvistelse på akutmottagning och vid inläggning Delregional överenskommelse inom Södra Älvsborg Patienter med funktionsnedsättning Överenskommelse

Läs mer

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun

Krokoms kommun, socialnämnden. Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Krokoms kommun, socialnämnden Information om vård och omsorg i Krokoms kommun Vad är hemtjänst? Med hemtjänst avses den sociala service och omvårdnad som utförs i din bostad eller i särskilt boende, utifrån

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Äldreomsorgsverksamheten

Äldreomsorgsverksamheten Äldreomsorgsverksamheten Lagar Det två viktigaste lagarna som styr vård och omsorg är Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Socialtjänstlagen (SOL). Hälso- och sjukvårdslagen reglerar all verksamhet inom

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Samverkan vid egenvård

Samverkan vid egenvård Samverkan vid egenvård Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns

Läs mer

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd

Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd Information om hjälp i hemmet, äldreboende och anhörigstöd DALS-EDS KOMMUN Socialförvaltningen Biståndsenheten Vem kan ansöka om hjälp? Enligt Socialtjänstlagen har man rätt till bistånd om man inte själv

Läs mer

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år

Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Rapport från arbete kring Personer med förvärvad hjärnskada under 65 år Temagrupp Mitt i Livet Oktober 2014 Bakgrund till rapporten Temagrupp Mitt i Livet spänner över ett antal olika målgrupper vilka

Läs mer

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION

RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Reviderad 101108 VIMMERBY KOMMUN OMSORGSFÖRVALTNINGEN BA 090916 RUTINER FÖR INTERN KOMMUNIKATION Biståndsärende bedömer och beslutar efter ansökan från den enskilde. n skickar uppdraget till enhetschefen

Läs mer

Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder

Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder Lokal vägledning för att hantera frågor om skydds- och begränsningsåtgärder Inledning En regional överenskommelse/riktlinje för skydds- och begränsningsåtgärder är antagen och finns på http://www.orebroll.se/sv/halsa-och-vard/for-vardgivare/ovk/kommunal-halsooch-sjukvard/kommunal-halso-och-sjukvard_rutiner-riktlinjer/.

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa

Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa Hälso- och sjukvårdsinsatser i bostad med särskild service och i daglig verksamhet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bakgrund Handikappreformen 1994 innebar

Läs mer

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH

Flödesschema från ansökan till flytt till VÅBO 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Flödesschema från ansökan till flytt till 2012-01-23, reviderad 2013-08-29 GN/PH Vem: Bistånds -handläggare : Ta emot ansökan Skicka broschyr till VT med info om Boka tid för hembesök Inleda ärende i Utreda

Läs mer

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012

INFORMATION OM. Hemtjänst. Hemsjukvård. Särskilda boendeformer. Rehabilitering. Tandvård. September 2012 1 INFORMATION OM Hemtjänst Hemsjukvård Särskilda boendeformer Rehabilitering Tandvård September 2012 2 HEMTJÄNST Den som av någon anledning har svårt att klara sig själv hemma kan ansöka om hemtjänst.

Läs mer

Samordnad Individuell Plan

Samordnad Individuell Plan Så här fungerar det när en Samordnad individuell plan ska genomföras. Samordnad Individuell Plan En Samordnad Individuell Plan (SIP) ska göras när den enskilde har behov av insatser både från socialtjänsten

Läs mer

Arbetsterapi för personer med kronisk sjukdom

Arbetsterapi för personer med kronisk sjukdom Arbetsterapi för personer med kronisk sjukdom FSAs synpunkter inför Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar, våren 2014 Framtagen inför Socialstyrelsens hearing angående regeringsuppdrag

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION

Rutin RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Rutin Dokumenttyp: Rutin Beslutat av: Förvaltningschef Fastställelsedatum: 2011-03-29 Ansvarig: Verksamhetschef Revideras: årligen Följas upp: årligen RUTIN FÖR SOCIAL DOKUMENTATION OCH KOMMUNIKATION Innehåll

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9. inom hälso- och sjukvården i särskilt boende för äldre SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2014-07-08 Reviderad senast 2015-07-08 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp.

Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Rutin vid hjärtstopp. 1 Riktlinjer för hälso- och sjukvård. Avsnitt 19 Rutin vid hjärtstopp. 2 Innehållsförteckning 19. Hjärtstopp...3 19.2 Bakgrund...3 19.3 Etiska riktlinjer för hjärtstopp i kommunal hälso- och sjukvård...3

Läs mer

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12

Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Utbildning för Vård- och omsorgsnämnden 2015-03-12 Vård- och omsorgsnämndens ansvar enl reglemente från KF Hemtjänst Äldreboende inklusive demensboende och korttidsboende Dagverksamhet för dementa Gruppboende

Läs mer

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag

Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Kvalitetsplan 2014 Hemsjukvården dag Inledning Hemsjukvården är en ny verksamhet i kommunens regi sedan 130201. Vi utgår från lilla herrgården på Strömbackaskolans område och har hela kommunen som arbetsfält.

Läs mer