Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan Mölndal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan 2 431 35 Mölndal"

Transkript

1 Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan Mölndal 1

2 Innehållsförteckning Värdegrund/verksamhetsidé... 3 Organisation Kommunrehab Mölndal... 3 Ansvar och lagar... 3 Lagar, förordningar, författningar samt övriga styrdokument... 3 Ansvarsområde/målgrupper... 4 Verksamhetsområden... 5 Arbetsterapi... 5 Fysioterapi... 6 Hjälpmedel... 6 Avtal... 7 Grundutrustning... 7 Transportfordon... 7 Bostadsanpassningsärenden... 7 Övriga insatser... 8 Vårdplanering... 8 Vårdkedjan 75+ sköra äldre... 8 Samordning av insatser för rehabilitering och habilitering... 9 Förflyttningskunskap... 9 Hur kommer ärenden till Kommunrehab Mölndal?... 9 Samordnarnas arbetsuppgifter... 9 Äldreboende... 9 Korttidsboende Ordinärt boende Funktionshinder Kvalitets-och ledningssystem Modell för samverkan Bilaga 1 Grundutrustningslista för Mölndals Stad, Vård och omsorg. Bilaga 2 Screening för att ge ett bättre omhändertagande av äldre patienter på akuten. Bilaga 3 Prioriteringsordning för legitimerad arbetsterapeut/legitimerad fysioterapeut, Kommunrehab Mölndal. 2

3 Värdegrund/verksamhetsidé Den gemensamma värdegrunden för Mölndals Stad är en övertygelse om alla människors förmåga och vilja att utvecklas och att alla medarbetare vill göra ett bra arbete där medborgarnas behov sätts i centrum. Ledorden är: Helhetssyn Öppenhet Delaktighet. Kommunrehab Mölndals verksamhet grundar sig på att utifrån aktuell lagstiftning, den enskildes utgångspunkt och kommunens tillgängliga resurser, ge människor möjlighet: att klara sig så självständigt som möjligt samt att känna sig delaktig i samhället. att ge förutsättningar för ett aktivt och stimulerande vardagsliv och motverka social isolering så att den enskilde upplever livet som meningsfullt. Att bidra till att få ett värdigt liv och känna välbefinnande. att bo kvar i ordinärt boende genom att stödja och stärka den enskilde och anhöriga. Organisation Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal år 2015 bemannas vardagar och består av: 1 enhetschefstjänst. 0,5 metodutvecklartjänst. 12,5 legitimerade arbetsterapeuttjänster varav 1 med samordnaruppdrag. 10 legitimerade fysioterapeuttjänster varav 0,9 med samordnaruppdrag. Ansvar och lagar Enligt hälso- och sjukvårdslagen skall landstinget och kommunen erbjuda god hälso- och sjukvård. Ledningen för hälso- och sjukvården ska vara organiserad så att den tillgodoser hög patientsäkerhet och god kvalitet i vården samt främjar kostnadseffektivitet. Socialtjänstlagen reglerar kommunens yttersta ansvar för att de människor som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver. Lagar, förordningar, författningar samt övriga styrdokument Hälso- och sjukvårdslagen (HSL), 1982:763 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, SOSFS 2011:9 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 (gäller från och ersätter LYHS) Lagen om medicintekniska produkter (LMTP), SFS 1993:584 Användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:1 Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, SOSFS 2009:6 Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård, SOSFS 1997:14 Informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården, SOSFS 2008:14 Offentlighets- och sekretesslagen, SFS 2009:400 Patientdatalagen, SFS 2008:655 Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering, SOSFS 2008:20 Anmälningsskyldighet enligt Lex Maria, SOSFS 2005:28 Anmälningsskyldighet enligt Lex Sarah, SOSFS 2011:5 Socialtjänstlagen (SOL), SFS 2001:453 Patientlagen, SFS 2014:821 3

4 Förutom lagar, förordningar och författningar är enheten bunden av en mängd avtal som reglerar exempelvis förhållandet region och kommun. Utöver detta styrs enheten av politiska styrdokument uttryckta i verksamhetsplanen, utfärdade av politiker i Vård och omsorgsnämnden i Mölndals stad. Ansvarsområde/målgrupper Personer som är inskrivna i kommunal hälso- och sjukvård som: bor i ordinärt boende och på grund av sjukdom eller funktionshinder inte kan ta sig till vårdcentral. bor i kommunens biståndsbedömda särskilda boenden. under vistelse på kommunens dagverksamheter. En modell för rehabilitering skall vara en tidig, samordnad och intensiv rehabiliteringsinsats. Legitimerad arbetsterapeut/legitimerad fysioterapeut ansvarar för att utföra en bedömning enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Denna bedömning kan leda till insatser som utförs av legitimerad arbetsterapeut/ legitimerad fysioterapeut, vårdpersonal, patienten själv eller närstående för att uppnå största möjliga aktivitets-och funktionsförmåga. Om insatsen utförs av annan än legitimerad personal, krävs delegering eller beslut om egenvård. Insatserna sker under en begränsad period och kan därefter övergå till vardagsrehabilitering enligt Socialtjänstlagen (SOL). Ansvaret övergår då från legitimerad personal till patienten/närstående/vårdpersonal. Insatsen kan också utgöras av bibehållande träning för att förhindra försämring. Kommunrehab Mölndal utför rehabilitering och habilitering på basnivå men bedriver ingen akutverksamhet, på så sätt att patienten omgående är beroende av insatser från Kommunrehabs personal. Intyg önskade av Försäkringskassan eller assistansbolag för att beskriva patientens aktivitetsförmåga, skrives i mån av tid mot en avgift. 4

5 Verksamhetsområden Arbetsterapi Arbetsterapi vilar på grundidén att människan lär och utvecklas genom egen aktivitet. Målet med arbetsterapi är att människan ska ges möjlighet att utföra sina vardagliga aktiviteter som personlig vård och boende, på ett för personen meningsfullt sätt. Genom utredning och bedömning kartlägger legitimerad arbetsterapeut personens behov och förutsättningar för aktivitet i relation till personens livssituation. Vidare görs en analys för att identifiera behov av intervention som i samspel med personen kan genomföras och utvärderas. En rehabdiagnos fastställs. Genom prevention, hälsofrämjande insatser, träning och anpassning av hemmet, ibland med stöd av hjälpmedel, ger legitimerad arbetsterapeut patienten förutsättningar att vara aktiv och delaktig i vardags- och samhällsliv och på så sätt nå hälsa och välbefinnande eller förebygga ohälsa. Tillsammans med patienten/ närstående/ vårdpersonal, om så medges av patienten, sätts ett rehabiliteringsmål och rehabiliteringsplan utföres för att nå målet. Legitimerade arbetsterapeuter använder ett personcentrerat arbetssätt, utgångspunkten i alla interventionsmetoder är individens syn på sin situation och sina behov. Legitimerade arbetsterapeuter arbetar efter arbetsterapiprocessen som innefattar: Utrednig, analysering, målformulering, interventionsplanering, interventionsgenomförande och resultatutvärdering. Att ha delaktighet i aktivitet är både personligt och beroende på sammanhang. Det är personligt i den meningen att de former av delaktighet som människan kommer att engagera sig i påverkas av personens unika motiv, roller, vanor, förmågor och begränsningar. Det är satt i sitt sammanhang i den meningen att miljön antingen kan möjliggöra eller begränsa delaktighet i aktivitet. Bedömningsinstrument som används för att följa upp och utvärdera behandlingen är bland annat: ADL-taxonomin 1, ett instrument som bedömer förmåga att klara dagliga livets aktiviteter ADL-trappan 2 COPM (Canadian Occupational Performance Measure) 3, självskattningsinstrument som mäter aktivitetsförändring över tid MOCA (Montreal Cognitive Assessment) 4, instrumentet mäter lättare kognitiva funktionsnedsättningar 1 ADL-taxonomi-en bedömning av aktivitetsförmåga Kristina Törnquist, Ulla Sonn. Tredje upplagan tryckt Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, 2001,www.fsa.se Scand J Occup Ther Sep;16(3): doi: / ADL trappan Hulter Åsberg, K, Studentlitteratur AB, Svenska, Sumsion T, Blank A The Canadian Model of Occupational Performance. In: Duncan, Edward A.S, Foundations For Practice in Occupational Therapy.5 th ed. Churchill Livingston: Elsevier; 2011 Kap 7 4 Ziad N, Nasreddine, MD, et al. The Montral Cognitive Assessment. MoCA: A Brief Screening Tool For Mild Cognitive Impairment. Journal of American Geriatrics Society. 53: ,

6 FIM (Functional Independence Measure) 5 instrument som mäter förutom aktiviteter i dagliga livet också kommunikation och kognition MIDA (Measure of Instrumental Daily Activity/ activities) 6 ett bedömnings-instrument som mäter instrumentella dagliga aktiviteter. Star Cancellation Test 7, sceeningtest för att bedöma neglect hos stroke-patienter, självskattnings-instrument: Intresse- och rollchecklista enligt Kielhofner 8. Fysioterapi Fysioterapi utgår från fysioterapiprocessen som innefattar: Undersökning, diagnos, målsättning och planering, fysioterapeutens interventioner samt utvärdering. En legitimerad fysioterapeut utformar individuellt anpassad träning för personer med funktionshinder till följd av långvariga sjukdomar, skador och eller hög ålder med målet att kunna leva ett aktivt, självständigt liv med bästa möjliga livskvalitet. Först görs en bedömning av individens förutsättningar och funktioner. Därefter fastställs en rehabdiagnos och i samråd med patient sätter legitimerad fysioterapeut ett rehabiliteringsmål. Legitimerad fysioterapeut och patienten lägger tillsammans upp en behandlingsplan för att nå målet. Planen utgår ifrån patientens individuella förutsättningar, behov och önskemål. Rehabilitering kan innefatta rörelseträning, styrketräning, förflyttningsträning, balansträning och/eller smärtlindring. Legitimerad fysioterapeut förskriver även hjälpmedel om detta bedöms som aktuellt för att nå målet. För att utvärdera och följa upp behandlingen används ett flertal bedömnings- och mätinstrument. Bergs balansskala 9, Bedömning av statisk balans, balans i aktivitet och fallrisk VAS-skala 10, en skala mellan 1-10 där patienten bl.a. får skatta upplevd smärta 30-second chair stand test 11, utföra maximalt antal uppresningar från stol på 30 sekunder 10 m gång test 12 Timed up and go (TUG) 13, resa sig från stol. Gå 3 meter vända tillbaka och sätta sig igen på tid 5 Uniform Data System for Medical Rehabilitation, a division of U B Foundation Activities, Inc Ver Persson M, Nilsson S, Iwarsson S. Development of multi-disciplinary team I-ADL assessment in community health care: an interrater reliability study of the measure of instrumental daily activity.sept 1999 vol.29, Iss2 p Strokengine.ca/assess/module_sct_indepth-en.html 8 Rollchecklista 9 Berg K, Wood-Dauphinees, Williams Jl. The Balance Scale; reliability assessment with elderly residents and patients with acute stroke. Scandinavian Journal of Rehabilitation Medicine 1995;27: Vårdhandboken

7 Hjälpmedel Patienten har rätt att få hjälpmedelsbehovet bedömt av legitimerad arbetsterapeut/legitimerad fysioterapeut som sedan beslutar om förskrivning enligt förskrivningsprocessen (se fotnot 10). Väl fungerande hjälpmedel, som räknas som en medicinteknisk produkt, är en viktig förutsättning i det dagliga livet för personer som har aktivitets- och funktionsnedsättning. Hjälpmedel är en del av de samlade habiliterings-, rehabiliterings- och vårdinsatser. Det innebär att förskrivning av hjälpmedel inte kan frikopplas från dessa insatser. Patienten har rätt att få hjälpmedelsbehovet bedömt av legitimerad arbetsterapeut/legitimerad fysioterapeut som sedan beslutar om förskrivning. Hjälpmedel kompenserar inte bara en nedsatt funktions-förmåga, de skapar också en känsla av trygghet och en vilja och förmåga att vara aktiv. Brist på hjälpmedel kan medföra minskad självständighet, begränsningar i det dagliga livet och ökat beroende av andra samhällsinsatser. Anvisningar som styr hjälpmedelsförskrivningen finns i Hjälpmedelshand-boken. För särskilt kostsamma hjälpmedel krävs ett ansökningsförfarande och beslut om beviljande/avslag tas av kostnadsansvarig för område Hjälpmedel. Kommunrehab Mölndal har tät samverkan med Hjälpmedelsenheten, som är en självständig enhet inom kommunen. Kommunrehab Mölndal har ej kostnadsansvar för hjälpmedel, det ligger hos Hjälpmedels-enheten. Vid behov av råd om kostsamma hjälpmedel eller speciella utprovningar kontaktas Hjälpmedelscentralen. I regionen finns det fem Hjälpmedelscentraler. Deras organisation är regionövergripande. Avtal Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen har tillsammans genomfört en gemensam upphandling av hjälpmedelsförsörjning. Ett avtal har slutits med hjälpmedelscentralerna som tillhör Område Hjälpmedel, Regionservice. Avtalet som gäller från och med 1 mars 2010 är lika för alla 49 kunder. Utgångspunkten i avtalet är en enhetlig modell för alla kunder i Västra Götaland. Principen är funktionshyra samt köp av individuellt förskrivna hjälpmedel med låga värden. Avtalet tydliggör rollerna mellan kunderna (beställande enheter) och leverantören som distribuerar hjälpmedlen. Grundutrustning På äldreboende och ett fåtal gruppboenden finns grundutrustning. Dessa verksamheter skall vara inredda och utrustade med arbetstekniska hjälpmedel så att arbetsmiljön motsvarar normala behov för den vård och omsorg som bedrivs där (AFS 1998:1). Respektive enhetschef är ansvarig för grundutrustningen, se bilaga 1: Grundutrustning. Transportfordon Kommunrehab Mölndal förfogar över fjorton verksamhetsanpassade fordon (10 bilar, 4 cyklar varav 2 elcyklar) för transportbehov. Bostadsanpassningsärenden Bostadsanpassningsbidraget är ett bidrag som kommunen beviljar för vissa åtgärder som bedöms vara nödvändiga för att personer med aktivitets- och funktionsnedsättning skall kunna använda sin bostad på ett ändamålsenligt sätt. 7

8 Bedömning, utredning och intygsskrivning utförs av legitimerad arbetsterapeut och/eller legitimerad fysioterapeut på Kommunrehab Mölndal. Det är patienten själv som ansöker om bidraget. Ansökan och intyg ligger sedan till grund för handläggning av Stadsbyggnadsförvaltningen, som är en annan förvaltning och Kommunrehab Mölndal kan därefter ej påverka ärendet. Övriga insatser Vårdplanering Syftet med samordnad vård- och omsorgsplanering är att ge bästa möjliga vård och omsorg för den enskilde, inom ramen för gemensamma resurser, för att möjliggöra att patienten tryggt kan komma hem efter sjukhusvistelse. IT-stödet KLARA-SVPL används vid samordnad vård- och omsorgsplanering. Rehabiliteringen skall integreras i en samordnad vårdplanering av ett vårdplaneringsteam bestående av: Legitimerad arbetsterapeut/legitimerad fysioterapeut och/eller legitimerad sjuksköterska Biståndshandläggare Planeringen sker tillsammans med den enskilde och närstående. I samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård, SOSFS 2005:27, framgår det att landstingen och kommunerna i samråd skall utarbeta rutiner för vårdplanering inför utskrivningen från den slutna vården som behövs för att en hälso-och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet skall uppnås. Vårdplanering sker oftast på sjukhus men kan även förekomma i hemmet. Ställningstagande sker om patienten ska vidare till hemmet, korttidsplats eller äldreboende. Informationen om patientens sjukdomshistoria vidarebefordras efter samtycke av patienten till respektive instans. Bedömning sker på vårdplaneringen om patienten ska skrivas in i hemsjukvården och då ombesörjs hälso- och sjukvårdsinsatserna via kommunen. Vårdkedjan 75+ sköra äldre En väl fungerande vårdprocess från akutmottagning till egna hemmet är en förutsättning för att skapa en god vård, omsorg och rehabilitering. Den är även viktig för anhöriga. Mölndals stad har en funktion kallad Vård- och stödsamordnare (Voss). Denna uppgift innehas av en legitimerad arbetsterapeut och en legitimerad fysioterapeut på Kommunrehab Mölndal. Mölndalsbor som är 75 år eller äldre och besöker akuten på Mölndals sjukhus screenas enligt bilaga 2. Om screeningen visar att man tillhör gruppen sköra äldre skickas meddelande till Voss i IT-systemet KLARA-SVPL (Samordnad Vårdplanering). I samband med utskrivning från sjukhus alternativt efter hemgång från akuten tar Voss kontakt med patienten för att erbjuda hembesök, så kallad PLIH (Planering i hemmet). I hembesöket kan biståndshandläggare, Voss och/eller legitimerad sjuksköterska ingå. Vid hembesöket informeras om kommunens möjligheter till insatser. Samtidigt kan en översyn av hemmiljö, hjälpmedelsbehov, rehabbehov samt förflyttningsförmåga göras för att minska risk för fall. En viktig del i arbetet är stöd och information till anhöriga. Kontakt med Primärvården kan tas vid behov. Syftet med arbetssättet är: att bevara och öka den enskildes aktivitets- och funktionsförmåga stärka och främja hälsa och livstillfredsställelse 8

9 minska behovet av sjukhusvård öka tryggheten i hemmet såväl som i kontakten med vården. Vård- och stödsamordnaren avslutar kontakten med patienten när behovet av kommunens insatser är påbörjade, oftast efter 4 till 5 veckor. Vårdkedjan består av ett samarbete mellan Vård och Omsorgsförvaltningen i Mölndals stad, Mölndals sjukhus och Primärvården i Mölndal. Samordning av insatser för rehabilitering och habilitering, SOSFS 2008:20. Det centrala i föreskriften är kravet på att kommuner och landsting gemensamt ska utforma rutiner för samordning av rehabiliterings-/habiliteringsinsatser för den enskilde. Det är båda huvudmännens ansvar att uppmärksamma den enskildes samlade behov oavsett vilken huvudman patienten inledningsvis har haft kontakt med. Målgruppen är personer med behov av omfattande och långvariga samtidiga rehabiliterings-/habiliteringsinsatser från olika huvudmän (hälso- och sjukvård, socialtjänst, LSS, tandvård). Förflyttningskunskap För att kunna ge en god vård och omsorg och för att erbjuda en trygg och säker arbetsmiljö för personalen inom Vård- och Omsorgsförvaltningen krävs det kunskap inom flera olika områden. Ett av dessa områden är att kunna utföra förflyttningar på ett tryggt och säkert sätt för vård- och omsorgstagare och utan risk för arbetsskador hos personalen. All vård- och omsorgspersonal erbjuds utbildning i förflyttningskunskap av Kommunrehab Mölndal. Hur kommer ärenden till Kommunrehab Mölndal? Vårdbegäran kan komma till Kommunrehab Mölndal från patienten själv, anhörig, hemtjänst, omvårdnadspersonal på äldreboende, sjuksköterska, läkare, biståndsbedömare, primärvård, stödpersonal på särskilda boenden LSS, stödpersonal inom boendestöd, Vårdplaneringsteamet samt rehabpersonal på sjukhuset. Kommunrehab Mölndal tar emot vårdbegäran via mail: via journalsystemet ProCapita, per telefon eller brev. Samordnarnas arbetsuppgifter Samordnarna, en legitimerad arbetsterapeut och en legitimerad fysioterapeut, prioriterar inkomna ärenden efter fastställd prioriteringsordning, se bilaga 3. Ärendet skrivs in på väntelista i ProCapita i kronologisk ordning. Vid behov återkopplar samordnaren till patienten och informerar och kontrollerar ärendet för att säkerställa rätt prioritering. Väntelistan är uppdelad i patienter som bor i ordinärt boende, patienter som bor på äldreboende samt patienter inom område Funktionshinder. Legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut tar sedan ärenden direkt från väntelistan efter prioriteringsordning. Samordnarna administrerar uppföljning av förflyttningar med lyftselar, lyftar och elrullstolar/drivaggregat. Samordnarna ansvarar också för att meddela Primärvården när Kommunrehab Mölndals patienter skrivs in eller ut från hemsjukvården via IT-system KLARA-SVPL. 9

10 Äldreboende För patienter som bor på äldreboende: Legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut går in i äldreboende-väntelistan och hämtar ärenden efter prioritet och väntetid. Kontakt tas med omvårdnadspersonal på patientens avdelning. I möjligaste mån kontaktas patientens kontaktperson för att bestämma tid för besök för bedömning av patientens funktions-och aktivitetsförmåga. Legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut fastställer rehabdiagnos och sätter mål för behandlingen i samråd med patient och omvårdnadspersonal. Oftast gäller det förflyttning och att locka fram, ta tillvara och bibehålla funktions- och aktivitetsförmågan. Det kan också bli aktuellt med kompensatoriska åtgärder, då är det viktigt att patienten är fysiskt och psykiskt delaktig efter förmåga. På äldreboende har man teammöten en gång/månad. Närvarande är: enhetschef/samordnare, omvårdnadspersonal, legitimerad sjuksköterska, legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut. På teammöten diskuteras patienternas aktivitetsförmåga och patientens tillstånd och behandlingen anpassas efter eventuell förändring. På planeringsmöten där förutom patienten också anhöriga är närvarande diskuteras planering kring behandlingen. Kontakt med anhöriga tas även vid behov per telefon. Anteckningar förs för att den personal som ej är närvarande också ska kunna ta del av informationen. Vid välkomstsamtalet, när patienten flyttar in på äldreboendet, skrivs en genomförandeplan av enhetschef och kontaktperson. Genomförandeplanen följer patienten under boendetiden. Legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut gör bedömning vid inflyttning inom tre dagar. Egenvården förs också kontinuerligt in i genomförandeplanen. Uppföljning av behandlingsåtgärder görs av legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut. Utvärdering och eventuell modifiering av behandlingen görs på teammöten och även vid patientbesök. Legitimerad arbetsterapeut och legitimerad fysioterapeut arbetar genom att efter riskbedömning ge delegering och instruktioner till omvårdnadspersonal. När omvårdnadspersonalen behöver en grundlig genomgång av till exempel förflyttning, ges skriftlig instruktion till enhetschef för att denna ska säkerställa att all personal har kunskaper för att utföra arbetsmomenten. Korttidsboende Inom kommunen finns också möjlighet till korttidsboende för de som är i behov av växelvård, väntar på plats på äldreboende eller de som ej kan gå direkt hem efter en sjukhusvistelse. Kommunrehab Mölndal har rehabiliteringsansvar för 7 platser på korttidsboende på Lackarebäcks äldreboende. Inom kommunen finns också 20 korttidsplatser på Fässbergs äldreboende men de patienterna sköts av egen rehabpersonal då äldreboendet är utlagt på entreprenad sedan Rehabilitering av patienter som vistas på köpta korttidsplatser utanför Mölndals kommun, har Kommunrehab Mölndal ansvar för, såvitt inget annat är reglerat i avtal. Ordinärt boende Hemsjukvårdspatienter som bor i eget boende och behöver rehabiliteringsinsatser, besöks i hemmet av Kommunrehab Mölndals legitimerade arbetsterapeuter och/eller legitimerade fysioterapeuter. För att en samsyn ska ske kan det vara viktigt att båda yrkesgrupperna representeras vid hembesök. Ofta handlar det om förflyttningsproblem och med träning av benstyrka och balans, kan man eventuellt undvika att kompensera genom hjälpmedelsför- 10

11 skrivning eller att göra bostadsanpassning. Förfaringssättet liknar annars det vid äldreboende, förutom att man inte har regelbundna teammöten och ej heller välkomstsamtal. Var god se under Äldreboende! Funktionshinder Personalen på Kommunrehab Mölndal möter även personer inom funktionshinderområdet. De kan bo i gruppboende eller enskilt men det kan också vara viktigt för patienten att besökas i sin dagliga verksamhet, beroende på vad ärendet gäller. Besök för bedömning bokas alltid tillsammans med patient och personal. För denna patientgrupp är det svårt att beskriva sin förmåga i ord, därför är det viktigt att personalen beskriver patientens problem när patienten är med och att personalen medverkar i rehabiliteringen eftersom de träffar patienten dagligen och har stor influens på patienten. Teammöten har man vid behov. Vid dessa möten kan god man, personlig assistent, legitimerad arbetsterapeut, legitimerad fysioterapeut och personal från vuxenhabiliteringen och omvårdnadspersonal närvara. Det händer också att man samlar ihop all omvårdnadspersonal till möte för att till exempel informera om handhavandet av ett hjälpmedel. Kommunrehab Mölndal ansvarar för habilitering på basnivå medan regional habilitering är specialistkonsulter. Ansvarsfördelningen mellan bas-och specialisthabilitering är reglerad i avtal. Kvalitets-och ledningssystem Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (SOSFS 2011:9) Vård-och Omsorgförvaltningen har utifrån SOSFS 2011:9 utarbetat en rutin för kvalitets-och ledningssystem som omfattar policy och riktlinjer. Kommunrehab Mölndal har utifrån dessa utarbetat ett rutinförfarande. Syftet med att ha ett ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 är att uppnå kvalitet därigenom skapas nytta för de som verksamheten är till för; patienter, brukare, klienter, medborgare och andra. Alla som bedriver hälso- och sjukvård, socialtjänst eller verksamhet enligt LSS ska systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvalitén i verksamheten. Kvalitet definieras på följande sätt: Att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller för verksamheten enligt: lagar och andra föreskrifter om hälso- och sjukvård, socialtjänst och stöd och service till vissa funktionshindrande och beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. Vårdgivare eller den som bedriver verksamhet enligt SOL & LSS (Lagen om stöd och service för funktionshindrade) ska ansvara för att: ett ledningssystem tas fram som ska anpassas till verksamhetens inriktning och omfattning att det används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet med stöd av ledningssystemet planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. Modell för samverkan En fungerande rehabilitering kan dels underhålla och förbättra individens aktivitet- och funktionsförmåga, dels stödja patienten att behålla sin självständighet. Äldres rehabilitering bygger i hög grad på att rehabiliteringspersonalen kan arbeta indirekt genom omsorgspersonalen. 11

12 Rehabilitering kräver samverkan och samarbete mellan olika professioner. Rehabilitering är således inte liktydigt med enbart insatser från legitimerade arbetsterapeuter och legitimerade fysioterapeuter, utan avser det som alla yrkeskategorier gör i samverkan. Samverkanspartners till Kommunrehab Mölndal: Äldresjuksköterska i Primärvård PLAS planeringsansvarig sjuksköterska VOSS vård och stödsamordnare Anhörigstödjare Demenssamordnare Omsorgskoordinator Akuten Vårdplaneringsteam Kommunens sjuksköterskor Boendestödjare Närhälsan Biståndspersonal Personal på sjukhus MS SS ÖS Enhet för hjälpmedel Hjälpmedelscentral Kommunrehab Mölndal Hemtjänst Läkare på VC och Sjukhus Assistansbolag Bostadsanpassningshand -läggare Anhöriga Primärvårdsrehab Vuxenhabilitering Personal på ÄBO gruppboende Personal på dagverksamhet Personal på daglig verksamhet Personal på gruppbostäder Personal korttidsboende entreprenad 12

13 MÖLNDALS STAD Information 1(2) VÅRD OCH OMSORG Lena Jadefeldt Slattery, MAS Johanna Ottosson, SAS Grundutrustningslista för Mölndals Stad, Vård och omsorg. Biståndsbedömt särskilt boende och dagverksamhet ska vara utrustat utifrån verksamhetens syfte. Den enskilda kommunen beslutar vilken grundutrustning som ska finnas. Görs bedömning att patienten/brukaren har behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel förskrivs det som personligt hjälpmedel. Kravet på grundutrustning skall vara uppfyllt innan personligt hjälpmedel förskrivs. Grundutrustningslistan gäller för alla äldreboende, korttidsboende Fässberg och Lackarebäck samt korttidsboendet barn, Gruppboende Lejonslättsg. 36 och Piltegatans serviceboende inom Funktionshinder Grundutrustning Sängutrustning Elmanövrerad höj-/sänkbar säng med reglerbar rygg- och bendel vid behov: sänggrindar och grindskydd samt extra låg säng Basmadrass,10-12 cm tjock, övriga mått utifrån aktuell säng, inkl inkontinentskydd Förflyttningshjälpmedel Personlyftar, mobila och fast monterade. (OBS ej stålyftar) Lyftsele, att använda vid akut situation Transportrullstol, med vårdarbroms och tippskydd i sittbredd cm Pump, till rullstolsdäck Kommentar Sängtillbehör för att underlätta förflyttning ex stöd-/vändhandtag, sängdävert, uppresningsstöd provas ut och förskrivs av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Vid behov av antidecubitusmadrass att lägga ovanpå basmadrass förskrivs detta som personligt hjälpmedel av sjuksköterska med förskrivningsrätt. Lyftsele och stålyft provas ut och förskrivs som personligt hjälpmedel av arbetsterapeut eller sjukgymnast. Ska endast användas i samband med transport. Vendelalyft Vårdarbälte Draglakan, i tyg Glid/Glidlakan Skall klara belastningen. Inkontinensskydd i tyg fungerar inte som draglakan. Antihalk Stödhandtag, väggfast i dusch/badrum Hygienhjälpmedel Duschpall, höj-/sänkbar med rygg- och sidostöd Mobil dusch/toastol provas detta ut som personligt hjälpmedel av arbetsterapeut

14 MÖLNDALS STAD Information 2(2) VÅRD OCH OMSORG Lena Jadefeldt Slattery, MAS Johanna Ottosson, SAS Toalettstolsförhöjning till VC, fast eller fristående Toalettarmstöd Duschbrits höj-/sänkbar på hjul. Grundutrustning i de boenden där ett gemensamt bad-/duschrum finns. Personvåg Sittvåg vid behov: våg att koppla till personlyft Larm Baslarm, aktiv påkallningssignal Inkl alternativa larmknappar och anpassningar från larmsystemleverantör Generella passagelarm, passiva larm. Larm på ytterdörr/enhetens dörr som är kopplad till personalens telefoner/personsökare Individuella larm, passiva larm t.ex. larmmattor, rörelselarm, dörrlarm till brukarens lägenhet Fristående toastol vid säng provas ut som personligt hjälpmedel av arbetsterapeut I övriga boende kan duschbrits förskrivas som personligt hjälpmedel av arbetsterapeut då vårdtagare ej klarar att sitta och duscha Om brukaren fysiskt inte klarar att larma med alternativ från larmsystemleverantör kan personlig anpassning provas ut och förskrivas av arbetsterapeut

15 Bilaga 2

16 Bilaga Prioriteringsordning för legitimerad arbetsterapeut/legitimerad fysioterapeut, Kommunrehab Mölndal. Vid bedömning av rehabiliteringsbehov, använd Vas-skalan Prioriteringar behövs då behovet av rehabiliteringsinsatser är större än tillgången. Grunden är att påbörja ärenden i kronologisk ordning efter det att de kommit in med undantag för akuta och förtursärenden. Ärenden delas in i prioriteringsgrupp I, II och III motsvarande akuta ärenden, ärenden med förtur och övriga ärenden. Uppdraget är att rehabilitera för att bibehålla funktioner/förmågor, framför att utveckla nya förmågor. Prioriteringsgrupp I Fördelas inom arbetsgruppen senast dagen efter inkommet ärende. Vas 7-10 Vid behov får dagens inbokade ärenden flyttas. 1. Klarar inte ens med hjälp av befintliga hjälpmedel eller person att utföra basala behov såsom inta föda/dryck, utföra toalettbehov 2. Svår smärta, nervinklämning, inflammation, svullnad. 3. Uppenbar risk för trycksår. 4. Överhängande fallrisk, fallincident där förskrivet hjälpmedel varit inblandat. Förskrivaransvar. 5. Vård vid livets slut bedömt av läkare. Prioriteringsgrupp II Påbörjas inom två veckor Vas Övertag av patientansvar enligt vårdkedjan, där fortsatt rehabiliteringsbehov föreligger. 2. Stora svårigheter att klara födointag, förflyttning i och ur säng, toalettbesök. 3. Medelsvår smärta, andningsproblem, nervinklämning, svullnad. 4. Risk för fallolycka. Prioriteringsgrupp III Påbörjas inom två månader - Vas 0-4 Ärenden med prioritet III påbörjas i kronologisk ordning. G:\Vof\SSK_Rehab\Rehab\RUTINPÄRM\Rutiner Ft och AT arb.uppg\prioriteringsordning Remisser

Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal

Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Uppdragsbeskrivning för organisationen Kommunrehab Mölndal Kommunrehab Mölndal Bergfotsgatan 2 431 35 Mölndal Innehållsförteckning Värdegrund/verksamhetsidé... 3 Organisation Kommunrehab Mölndal... 3 Ansvar

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning av organisationen KommunRehab

Verksamhetsbeskrivning av organisationen KommunRehab Verksamhetsbeskrivning av organisationen KommunRehab Sotenäs kommun Hallindenvägen 17, 456 80 Kungshamn 0523-66 40 00 fax: 0523-66 45 09 info@sotenas.se www.sotenas.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning...

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10

HEMSJUKVÅRD VÅRD- OCH ÄLDREOMSORG. Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter 2011-02-10 2011-02-10 Allmänna riktlinjer och ansvarsfördelning kring medicintekniska produkter Bakgrund I enlighet med SOSFS 2005:12 (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet

Läs mer

Habilitering och rehabilitering

Habilitering och rehabilitering Överenskommelse Fastställd av Hälso- och sjukvårdsnämnden och Socialnämnden Framtagen av Leif Olsson, Cecilia Persson Beslutsdatum 2017-03-22 (revidering) SON 34 HSN 347 Upprättad 2015-05-13 Ärendenr SON

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-16 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. VÅRDPLANERING Sida 2 (5) INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGEL FÖR

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL

Rehabilitering och habilitering i samverkan. Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL Rehabilitering och habilitering i samverkan Riktlinje för kommunerna och landstinget i Uppsala län Fastställd i TKL 2015-06-05 Historik Överenskommelse om samverkan gällande hälsooch sjukvård i Uppsala

Läs mer

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument

1(7) Medicintekniska produkter. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 113 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2013-10-08 Reviderad 2014-06-26, 2015-05-04

Läs mer

Prioriteringsordning för AT/SG inom kommunens hemteam

Prioriteringsordning för AT/SG inom kommunens hemteam Prioriteringsordning för AT/SG inom kommunens hemteam Rehabilitering inom Östersunds kommun Vård- och omsorgsnämnden har sedan år 2000, genom utökning av resurser, prioriterat ett rehabiliterande arbetssätt

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare Information till dig som är hemsjukvårdspatient,

Läs mer

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel

Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Bilaga 4 Kriterier för omvårdnadshjälpmedel Kommunerna i Örebro län 2003-05-20 Reviderad av MAR-nätverket 2016-09-20 Sedan den 1 januari 1995 ansvarar kommunerna i Örebro län för omvårdnadshjälpmedel.

Läs mer

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå.

Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun. Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Etiskt förhållningssätt mellan landsting och kommun Vi vill samverka för att människor ska få god vård- och omsorg på rätt vårdnivå. Vi ska ha respekt för varandras uppdrag! Vilket innebär vi har förtroende

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Antagen av Läns Lako 2014-02-14 Bakgrund I föreskriften Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd

Läs mer

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter

Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Riktlinjer för hantering och användning av medicintekniska produkter Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2016-03-01 16 Riktlinjerna gäller från 2016-03-14 och som längst max 4 år Dokumentägare: Medicinskt

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning

HJÄLP OCH STÖD. för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning HJÄLP OCH STÖD för dig som är äldre eller har funktionsnedsättning 1 Lomma kommun har ansvar för att du som bor eller vistas i kommunen, får det stöd och den hjälp du behöver, allt enligt Socialtjänstlagen

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad:

Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård. Fastställd: Reviderad: Malmö stad Medicinskt ansvariga 1 (8) Rutin Egenvård Fastställd: 2014-12-11 Reviderad: Innehållsförteckning Inledning... 3 Egenvård... 3 Åtgärd... 4 Ansvarsfördelning... 4 Kommunalt ansvar:... 4 Annan

Läs mer

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre

En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre LILLA EDETS KOMMUN KommunRehab Sjukgymnastik/Arbetsterapi En utvärdering efter två år i Projekt Rehabilitering för äldre Nytt arbetssätt för att förbättra kvaliteten på rehabiliteringen riktat mot personer

Läs mer

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel.

Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Handlingstyp Överenskommelse 1 (7) Rehabilitering Överenskommelse mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen om rehabilitering och hjälpmedel. Bakgrund Hälso- och sjukvårdsnämnden

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström

RIKTLINJE. Version Datum Utfärdat av Godkänt Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström Anneli Hafström RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2007-12-18 Anneli Hafström Anneli Hafström 2 2009-02-27 Anneli Hafström Anneli Hafström 3 2011-09-16 Ulrika Ström, Kicki Färnlöf Ulrika Ström, Kicki Färnlöf

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE FÖR SAMVERKAN mellan kommunens Äldreförvaltning och Husläkarmottagningarna i Haninge Se också bilagd HANDBOK Gäller hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt boende för personer över

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret

Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland Det nya avtalet Gäller från 1 april 2012 och är en uppdatering och förtydligande av det

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet

Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Dokumentnamn: Uppdragsbeskrivning för Demensteamet Skapad av: Bodil Evertsson, MAR, Christina Taraldsson, handläggare Beslutad av: Robert Brandt, biträdande förvaltningschef Gäller från: 1 januari 2013

Läs mer

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP)

Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Region Stockholm Innerstad Sida 1 (10) 2013-05-28 Sjuksköterskor Regel för Hälso- och sjukvård i särskilt boende och daglig verksamhet enligt LSS: Medicintekniska produkter (MTP) Sida 2 (10) Innehåll REGEL

Läs mer

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter

Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter Bedömning av egenvård och hälso- och sjukvårdsuppgifter Överenskommelse mellan landstinget och kommunerna i Sörmland (enligt SOSFS 2009:6) Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat

Läs mer

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning

Patientens rätt till fast vårdkontakt verksamhetschefens ansvar för patientens trygghet, kontinuitet och samordning Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Diarienummer NHO-2014-0254 ALN-2014-0436 Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Utgår från övergripande styrdokument för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun omfattande nämndernas

Läs mer

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård

Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Överenskommelse att omfattas av hemsjukvård Hallänningen ska kunna känna sig trygg med att få sina behov av hälso och sjukvård tillgodosedda. Målsättningen är att möta upp behoven på ett så tidigt stadium

Läs mer

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument

1(8) Kommunal hälso- och sjukvård. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 111 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad Upprättad 2012-03-13 Reviderad 2014-01-07,

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Rutin för hemrehabilitering

Rutin för hemrehabilitering 1(5) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2008-01 Gäller från och med: 2008-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Anette Björk, Enhetschef

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Produktion KVALITETSKRITERIER FÖR PERSONLIG ASSISTANS SOM UTFÖRS AV ÖSTRA GÖINGE KOMMUN Kriterierna gäller från 2009-10-01 Storgatan 4 280 60 Broby Växel: 044-775 60 00 Fax: 044-775 62 90 Plusgiro: 8 46

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER

MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER MEDICINTEKNISKA PRODUKTER RIKTLINJE FÖR MEDICINTEKNISKA PRODUKTER KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: VoF Ansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering Uppdaterad: 2017-11-09

Läs mer

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län

Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Vård i samverkan kommuner och landsting i Uppsala län Utarbetad av Utvecklingsgruppen Vårdkedjan somatik Ersätter Riktlinjer till överenskommelse om vårdkedjan i Uppsala län somatik, 2008-11-14 Version

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård

Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-04-28 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: Korttidsvård Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör

Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Socialtjänsten HSL Medicintekniska produkter d.nr. 2014/34/730 Upprättad: 2014-04-03 Rutin för säng, behandlingsbrits och sängtillbehör Med sängtillbehör menas här grind, grindskydd och uppresningsstöd

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje

Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Ansvarsfördelning avseende användning av medicintekniska produkter/hjälpmedel inom hälso- och sjukvården - riktlinje Inledning I Hälso- och sjukvårdslagen finns grundläggande bestämmelser om den utrustning

Läs mer

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse

2012-06-15 2013-045.26 2012-09-01. Landstinget och kommunerna i Västmanland. Yvonne Winroth. VKL:s styrelse Dokumentnamn: Definitioner och ansvarsfördelning (bil till avtal om kommunalisering av hemsjukvård i Västmanlands län) Dokumentnummer: Version: Datum: VKL:s diarienummer: 2012-06-15 2013-045.26 Gäller

Läs mer

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall

Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Samordning enligt SOSFS 2008:20 och ICF. Exempel patientfall Gustav 78 år: Stroke, epilepsi, periodvis nedstämdhet, inkontinens, diabetes. Bor med frisk hustru i handikappanpassad lägenhet. Hjälpmedel

Läs mer

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt

Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland. enligt Överenskommelse om rutin för samordnad habilitering och rehabilitering mellan Landstinget Halland och kommunerna i Halland enligt Socialstyrelsens föreskrift SOSFS 2008:20 Slutversion 2009-06 2 Bakgrund

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

att anta Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal Uppsala * "KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Eva Andersson 2014-11-14 Diarienummer ALN-2014-0436.37 Äldrenämnden Riktlinje för kontakt med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Läs mer

Dagverksamhet och Daglig verksamhet

Dagverksamhet och Daglig verksamhet Dagverksamhet och Daglig verksamhet Kommunalt hälso- och sjukvårdsansvar på biståndsbedömd dagverksamhet och daglig verksamhet Rutinen gäller för äldreomsorgen, funktionshinderverksamheten och social psykiatrin

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1

2013-04-02. Hemsjukvård 2015. delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient. Gunnel Rohlin. Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 2013-04-02 Hemsjukvård 2015 delprojekt beslut om hur en individ blir hemsjukvårdspatient Gunnel Rohlin Ann Johansson HEMSJUKVÅRD 2015 1 HEMSJUKVÅRD 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESLUT OM HEMSJUKVÅRD...

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

EGENVÅRD. Regel för hälso- och sjukvård Sida 0 (4)

EGENVÅRD. Regel för hälso- och sjukvård Sida 0 (4) Sida 0 (4) 2015-03-02 MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 1 (4) Innehåll Egenvård... 2 Definitioner... 2 Ansvar... 2

Läs mer

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården

Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Kommunal vård och omsorg, hur är den organiserad? Pia Olofsson, vårdhygien NU-sjukvården Ädelreformen Upprinnelsen till ädelreformen Kritik mot opersonliga långvårdssjukhus, sjukhem och ålderdomshem Klinikfärdiga

Läs mer

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik

Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Rutin för samordnad vårdplanering, Somatik Särskilt boende Senast reviderad 2008-06-25 Syfte och ansvar Syftet med en samordnad vårdplanering är att den enskilde tillsammans med alla berörda enheter skall

Läs mer

MAS Riktlinje för rehabilitering utifrån personcentrerat arbetssätt inom Värmdö kommun

MAS Riktlinje för rehabilitering utifrån personcentrerat arbetssätt inom Värmdö kommun MAS Riktlinje för rehabilitering utifrån personcentrerat arbetssätt inom Värmdö kommun Riktlinjen har tagits fram i samverkan mellan MAS, sjukgymnaster och arbetsterapeuter på Djuröhemmet och Gustavsgården.

Läs mer

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen

Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Riktlinje för Vårdplanering inom psykiatriförvaltningen Giltighet 2012-11-06 2013-11-06 Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring Målgrupp Samtliga vårdgivare inom psykiatriförvaltningen Ansvarig

Läs mer

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse

Trygg Hemma. Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma Teamet som ger dig en trygg och fungerande tillvaro efter din sjukhusvistelse Trygg Hemma teamet Teamet ska ge dig förutsättningar att så långt det är möjligt få komma tillbaka till din invanda

Läs mer

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska

ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutin för egenvård Gäller för Personal inom omsorgsförvaltningen Samverkan Plats i ledningssystemet Beslutad av Förvaltningschef Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller från datum 2014-10-13

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning MISSIV 2015-08-28 RJL 2015/1138 Kommunalt forum Överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Ledningsgruppen för samverkan Region Jönköpings län och kommun överlämnar bilagd

Läs mer

Rutin fast vårdkontakt

Rutin fast vårdkontakt Arbetsområde: Rutin Fast Rutin fast För personer i ordinärt boende utses den fasta en bland hälsooch sjukvårdspersonal inom landstinget med undantag av de personer som är bedömda som hemsjukvårdspatienter.

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård

Vård och omsorg. Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård e c i v r e S i t n a r a g Vård och omsorg Äldreomsorg, handikappomsorg, hälso- och sjukvård Servicegaranti Vård och omsorg Äldreomsorg Du som har kontakt med oss skall möta en kunnig och vänlig personal,

Läs mer

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING HÄLSO- OCH SJUKVÅRD HÄLSO-, SJUKVÅRD & REHABILITERING HÄLSO- & SJUKVÅRD OCH REHAB I FALKENBERGS KOMMUN KOMMUNAL HÄLSO- OCH SJUKVÅRD OCH REHABILITERING Syftet med denna broschyr är att ge en översikt över kommunens hälso-

Läs mer

Lagstiftning kring samverkan

Lagstiftning kring samverkan 1(5) Lagstiftning kring samverkan För att samverkan som är nödvändig för många barn och unga ska komma till stånd finns det bestämmelser om det i den lagstiftning som gäller för de olika verksamheterna

Läs mer

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter

Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Dokumentnamn Rutin för basutrustning av medicintekniska produkter Typ av dokument Rutin Organisation Vård och omsorg Dokumentägare Avdelningschefer vård och omsorg Framtaget av Medicinskt ansvariga Diarienr

Läs mer