VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020"

Transkript

1 Linda Bell, REMISSVAR 1 (11) Ert diarienr VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation Sammanfattning VINNOVA välkomnar Kommissionens förslag till nytt ramprogram som ligger väl i linje med vad Sverige drivit, nämligen integrering av forskning och innovation i samma ramprogram, fokusering på samhällsutmaningar samt fortsatta satsningar på grundforskning. VINNOVA ser positivt på att man skapar ett enda sammanhållet program från de tidigare separata ramprogrammen för forskning (FP), konkurrenskraft och innovation (CIP) samt European Institute of Technology (EIT). När det gäller den kraftsamling kring stora europeiska och globala samhällsutmaningar som förslaget innehåller menar VINNOVA att det är centralt att dessa områden blir just utmaningar, dvs. att de är drivna av behov och efterfrågan på framtidens lösningar. Det är dock inte klart utifrån texten att satsningarna verkligen blir utmaningsdrivna och att det inte bara blir en etikett. Utmaningarna får inte heller bli separata utan kommer att behöva integreras med varandra liksom med övriga delar av Horizon Det blir också viktigt att bevaka att tidigare tematiska områden (miljö, SSH, SiS, samt delar av IKT) som nu blir horisontella inte nedprioriteras eller försvinner. Förslaget är inte tydligt kring hur man tänkt sig implementeringen av integrationen av forskning och innovation. VINNOVA menar att man i möjligaste mån ska undvika att skapa separata forskningsrespektive innovationsprojekt, med olika ersättningsnivåer. Innovation är inget som kan adderas i efterhand när forskningen är klar och det är därför viktigt att ramprogrammet för forskning och innovation inkluderar har ett innovationssystemperspektiv.. När det gäller den del av förslaget som fokuserar på industriellt ledarskap anser VINNOVA att instrumenten verkligen måste bli relevanta och attraktiva för den utpekade målgruppen inom näringslivet. Där blir det viktigt att inkludera företrädare för större och mindre företag i hela processen, från prioriteringar till utformning och utvärdering. Dock ska det också betonas att detta inte får bli en separat industristyrd del av Horizon 2020 koordinering och integration med de två övriga prioriteringarna är också viktiga. När det gäller de små-och medelstora företagen i Horizon 2020 menar VINNOVA att Kommissionen bör överväga att inkludera ett mer tematiskt öppet, småföretagsinitierat bottom-up-instrument. V E R K E T F Ö R I N N O V A T I O N S S Y S T E M - S W E D I S H G O V E R N M E N T A L A G E N C Y F O R I N N O V A T I O N S Y S T E M S Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (11) Horizon 2020 bör ha ett mer pro-aktivt angreppssätt när det gäller samverkan utanför Europa, i synnerhet för att tackla globala utmaningar. Kommissionen bör förtydliga hur man tänker sig användningen av blandfinansierade program. Dessa bör tas fram i en öppen process där medlemsländerna och andra intressenter deltar. VINNOVA anser att det blir centralt att bevaka att Kommissionens ansats till förenklingar för aktörerna verkligen innebär ett radikalt steg i rätt riktning. Industrins, och i synnerhet de mindre företagens, möjligheter att t delta i Horizon 2020 är starkt avhängigt en snabb och effektiv hantering av projekt, kontrakt och utbetalningar. Den övergripande strukturen på Horizon 2020 Ett sammanhållet program I slutet av 2010 lanserade EU-kommissionen Innovationsunionen som det flaggskepp inom EU2020-strategin som pekar ut riktningen för forsknings- och innovationspolitiken under den kommande tioårsperioden. Här aviserar Kommissionen att innovation är nyckeln till att skapa tillväxt och skapa ett framtida miljömässigt och socialt hållbart europeiskt samhälle. I linje med ökat fokus på innovation anser VINNOVA att det är ett bra förslag att skapa ett sammanhållet program från de tidigare separata ramprogrammen för forskning (FP7), konkurrenskraft och innovation (CIP) samt European Institute of Technology (EIT). Alla större instrument och program som är kopplade till forskning och innovation kommer därigenom samlas i Horizon 2020, vilket möjliggör effektiv inkludering av hela innovationskedjan. Det finns dock några aspekter som är viktiga att lyfta fram i detta sammanhang: Ett sammanhållet program som Horizon 2020 skapar förväntningar på att det kommer att bli enklare för aktörer som små- och medelstora företag att delta. Därför blir det viktigt att säkerställa att inget överlapp uppstår mellan Horizon 2020 och det nya programmet Competitiveness of Enterprises and small- and medium-sized enterprises (COSME). I de dokument som hittills publicerats har det exempelvis framgått att man i båda programmen parallellt kommer att lägga fram instrument för riskkapital för små- och medelstora företag. Enterprise Europe Network (EEN) ska finnas kvar och finansieras inom ramen för COSME. VINNOVA anser att nuvarande system med en nationell NCP-organisation fungerat bra, och menar att informationsansvaret för Horizon inte uteslutande kan ligga hos EEN. Det blir samtidigt viktigt att undvika att två likartade rådgivningssystem system etableras. Det finns skrivningar i Horizon-förslaget som indikerar att det kan komma att skapas separata forsknings- respektive innovationsprojekt,

3 3 (11) med olika ersättningsnivåer. VINNOVA menar att det i möjligaste mån ska undvikas eftersom det baseras på en förlegad, linjär innovationsmodell. Dessutom kommer det sannolikt bli mindre attraktivt att delta i innovationsprojekt med en lägre finansieringsgrad. Detta riskerar att försvaga incitamenten för utbyte och samverkan mellan näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor. De tre pelarna - ett särskilt program Förslaget till nytt ramprogram omfattar tre pelare: Excellent Science, Industrial Leadership och Societal Challenges. Dessa tre delar förväntas samspela och samverka med varandra. Att de tre delarna ligger inom ett och samma särskilda program (Specific Programme) innebär att Kommissionen får större möjligheter att anpassa och förändra programmet efterhand, till exempel avseende tematisk inriktning och budgetfördelning mellan de tre pelarna. VINNOVA menar det är positivt att Horizon 2020 blir ett mer innehållsmässigt flexibelt program än föregångaren FP7. Det blir dock angeläget att säkerställa att medlemsstaterna och andra intressenter får möjlighet till insyn och delaktighet i processerna kring prioriteringar, tematiska anpassningar och allokering av budget. Excellent Science Denna del inom Horizon 2020 ska stärka EUs globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningen på det Europeiska forskningsrådet, ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande forskningsområden Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur. ERC Det Europeiska forskningsrådet ERC får en budgetmässig förstärkning i det förslag som Kommissionen presenterat. VINNOVA välkomnar detta, men menar att det finns några frågor som bör lyftas i detta sammanhang: ERC har rönt uppskattning som ett program vars principer och regler är enkla för de sökande att förstå. Man bör avhålla sig från att ta fram nya instrument och subinstrument, utan istället förstärka de existerande och väl etablerade instrumenten. ERC-anslag har hittills gått till mycket få kvinnliga forskare, och kvinnor som ansöker har haft en lägre beviljandegrad än manliga sökande. Detta har identifierats som ett problem men få konkreta åtgärder har tagits fram från ERCs sida (se s 34 i förslaget). ERC bör arbeta mer strategiskt kring att attrahera forskare globalt. I synnerhet bör man fokusera på att väcka intresse för ERC hos forskare med icke-europeisk europeisk bakgrund från de strategiskt viktiga BRICS-länderna.

4 4 (11) Marie Sklodowska-Curie En kompetent forskarkår är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt europeiskt forskningsområde och VINNOVA anser att Marie Sklodowskaansökningar, individuella såväl som för nätverk, har varit mycket hög i Curie-programmet är en central del av Horizon Kvalitén på programmet och den hårda konkurrensen har inneburit att beviljandegraden har sjunkit mot slutet av FP7. Marie Sklodowska- Curies andel av Horizon 2020 budgeten minskar till 7 % från 9 % av FP7. Med tanke på att en stor del av Marie Sklodowska- Curie-programmet riktas till nätverk mellan industri och akademi för forskares utbildning och kompetensutveckling menar VINNOVA att Marie Sklodowska - Curie åtminstone bör behålla samma andel av budgeten som tidigare. VINNOVA saknar i förslaget möjligheter till långsiktiga samarbeten mellan akademi och industri, då det i sjunde ramprogrammet mycket uppskattade instrumentet Industry and academia partnerships and pathways (IAPP) saknas. IAPP är det Marie Curie- instrument som tydligast stödjer innovationsdelen av kunskapstriangeln och är som sådant ur svensk synvinkel mycket viktigt. I övrigt menar VINNOVA att Marie Sklodowska Curie-programmet bör sträva efter att hålla det totala antalet instrument nere, och att man bör bevaka eventuella överlapp som kan uppstå med kommande förslag inom EIT samt ERASMUS-programmen. FET Future and Emerging Technologies (FET) är ett instrument som är avsett att stödja banbrytande forskningsidéer som kan få genomslag på morgondagens teknologier. VINNOVA menar att det är positivt att Horizon 2020 innehåller ett samverkansinstrument för långsiktiga, mer tematiskt öppna projekt med Europas långsiktiga konkurrenskraft i fokus. FET som ger stöd till konsortier kan bli ett bra komplement till ERC som koncentrerar sig på enskilda forskare. Några synpunkter är följande: Om projekten helt saknar en koppling till Societal Challenges och/eller Industrial Leadership ökar risken att forskningen inte adresserar långsiktiga behov för att lösa problem. FET-projekten bör inte enkom fokusera på akademisk excellens, utan måste på längre sikt ha en möjlig tillämpning och också försöka attrahera fler företag att delta. FET Flagships inom FP7 som fokuserar på IKT riktar sig mot tillämpningar tillsammans med industrin. Det är viktigt att säkerställa att en sådan samverkan kan fortsätta även när programmet placeras under prioriteringen Excellent Science.

5 5 (11) Industrial Leadership Denna del av Horizon 2020 syftar till att göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, ge svar på den ekonomiska krisen, d.v.s. skapa jobb och tillväxt samt attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bl. a ske genom riskkapital, al, stöd till innovationer i små-och medelstora företag, och genom satsningar på s.k. Key Enabling Technologies inom informations- och kommunikationsteknik, bioteknologi, nano, avancerade material, produktion och rymd. VINNOVA menar att Industriellt ledarskap stämmer väl in som komplement i strukturen till de två andra prioriteringarna; Excellent science och Societal challenges. Framväxten av nya och framför allt långsiktiga rön ligger naturligt inom ERC och FET. Inom prioriteringen riteringen Societal Challenges kommer grund för framtida områden för tillväxt finnas samtidigt som dessa projekt även kommer att fungera som beställare och användare av industriella teknologier och fungera som katalysatorer när det gäller industrialiseringen ngen av nya teknologier. Det betyder att Kommissionen med strukturen i Horizon 2020 sökt skapa en eftersträvad balans mellan behov och efterfrågan. VINNOVA menar att detta är positivt, samtidigt som vi menar det är viktigt att Industriellt ledarskap inte blir en separat, branchstyrd del av Horizon Medlemsstaterna måste få insyn och påverkansmöjligheter på prioriteringsprocesser och tematisk inriktning, och det är viktigt att säkerställa integration och koordinering med de andra två pelarna i Horizon Leadership in Enabling and Industrial Technologies Satsningen på industriella teknologier är en förutsättning för industrialisering och utveckling av innovationer. VINNOVA menar att satsningen på industriella teknologier måste ske på två fronter. Om Europa skall kunna ta tillvara de möjligheter som de samhälleliga utmaningarna innebär krävs industriella teknologier i absoluta kunskapsfronten och av högsta internationella kapacitet såväl kostnadsmässigt som teknologiskt. Det innebär att det inom Horizon on 2020 och inom ramen för Industrial Leadership måste skapas förutsättningar för både långsiktig teknologiutveckling, vilket inte skall förväxlas med ERC:s inriktning, kombinerat med mer industriellt orienterad utveckling där industrins behov måste få en betydande inverkan på prioriteringar och genomförande. Private-Public-PartnershipsPartnerships Redan under FP7 har konceptet med Private-Public-Partnerships Partnerships (PPP) initierats främst inom ramen för den s.k. Recovery Plan som Kommissionen lanserade De ursprungliga PPP:erna etablerades som ett svar på den finansiella krisen och inriktningarna var, med detta som motiv,

6 6 (11) formade för att kortsiktigt stödja industrin. PPP:erna har varit katalyserande vad gäller industrins deltagande och industrin har dominerat. Kommissionen avser att under Horizon 2020 och inom Advanced manufacturing and processing, fortsätta på inslagen inriktning genom att inrätta ytterligare en PPP för processindustri. VINNOVA menar att PPP:erna är ett bra instrument speciellt då det gäller att engagera industrin om än fortfarande under utveckling. Erfarenheterna från FP7 visar dock på en tendens till kortsiktighet. Om Kommissionen menar allvar med Leadership in enabling technologies är viktigt att de inte blir helt autonoma utan att det blir ett joint management där utöver industrin även representanter från finansiärer, MS - den offentliga sfären - kan bidra genom att säkerställa att FoU-frågorna som adresseras även till del blir långsiktigt konkurrensstärkande. Det kan finnas anledning att utveckla PPP:ernas logik speciellt om Horizon 2020 skall ha högre ambitioner framledes än att verka som en ren stödåtgärd för EU:s tillverkande industri. Enligt förslaget kommer 17 % av Horizon 2020-budgeten att allokeras till industriellt ledarskap inom specifika teknikområden. En för Sverige viktig fråga är hur stor del av denna budget som kommer att allokeras till PPP:erna. Där har det svenska deltagandet i FP7 varit signifikant lägre än i resten av ramprogrammet. Access to Risk Finance Nedan följer några synpunkter från VINNOVA om tillgång till riskkapital: Det viktigt att säkerställa att det i alla medlemsländer finns intermediärer till Europeiska investmentbanken (EIB) som kan förmedla lån och riskkapital. o RSFF inom FP7 hade ingen svensk intermediär. De svenska affärsbankerna ville inte ha den rollen då de ansåg att det var för stor risk att låna ut pengar till forskande småbolag. Sverige är mycket framgångsrikt när det gäller RSFF, men det gäller stora globala bolag som sökt medel direkt från EIB 1. En förbättrad supportfunktion för SMEs som söker riskkapital behövs: o Om ett delansvar för rådgivning ska ligga på Enterprise Europe Network (EEN) och en annan del på de nationella kontaktpersonerna (NCP) måste dessa två nätverk synkroniseras kring SME-frågorna, 1 För att kunna låna direkt från EIB, måste den totala projektkostnaden vara minst 15 miljoner EURO, d.v.s. lånet minst 7,5 miljoner EURO. Inga småbolag har projekt i den klassen.

7 7 (11) o Bankerna bör ses som en del av supportsystemet och det är viktigt att tillgodose att de får relevant utbildning om vilka resurser som finns. VINNOVA hade helst sett att lån och investeringsinstrument endast fanns inom Horizon o I COSME finns ytterligare instrument för riskkapital som benämns Equity Facility for Growth (EFG) och Loan Guarantee Facility (LGF). Detta riskerar att bli förvirrande för småföretagen. Innovation in SMEs Nedan följer några synpunkter från VINNOVA om innovation i små- och medelstora företag: Det är bra att det SME-specifika instrumentet integreras i implementeringen av pelarna Societal Challenges och Industrial Leadership. Det är viktigt att säkra finansieringen i Eurostars 2, speciellt som många av medlemsländerna påverkas av den finansiella krisen. Som ett led i detta bör vi verka för att Kommissionens medfinansiering ökar till 33 % vilket är i linje med den nivå man ligger på i JTIs. Det är viktigt att som komplement säkra deltagande från SMEs med liten egen andel FoU och då behövs ett fristående bottom up-program med egen budget, motsvarande Research for the Benefit of SMEs i den SME-specifika delen, som ett komplement till Eurostars 2. Det är bra att SMEs ensamma har möjlighet att söka finansiering eftersom projekten då sannolikt kommer att bli mindre och lättare att koordinera. Samtidigt är det viktigt att projekten har ett tydligt europeiskt mervärde. Institutens roll som motor i SME-specifika projekt försvinner. Endast SME föreslås kunna söka i den SME-specifika delen och instituten kommer inte att på samma sätt som tidigare kunna ha rollen som motor och kontaktpunkt. Detta kommer sannolikt medföra att SMEs behov av relevant information och aktiv support i planeringsskedet inför en ansökan kommer att öka. Societal Challenges - Inriktningen mot utmaningar Denna del av Horizon 2020-förslaget fokuserar på de övergripande samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. Sex tematiska utmaningsområden pekas ut, som exempel kan nämnas hälsa, energi och ett inkluderande och säkert samhälle. VINNOVA tycker att det är mycket positivt att Kommissionen framhåller utmaningsperspektivet i Horizon2020. Denna inriktning har Sverige drivit sedan ordförandeskapet i EU Kommissionens förslag är dock fortfarande relativt öppet och VINNOVA menar därför att det är viktigt för

8 8 (11) Sverige att bevaka att Societal challenges -delen av Horizon 2020 verkligen blir just utmaningar, dvs. att de är drivna av behov och efterfrågan på framtidens lösningar. Om detta lyckas finns det en stor potential att förena samhällsnytta med konkurrenskraft då samhällsutmaningarna utgör grunden för framtidens tillväxtmarknader och områden som är potentiella samhällshot om de inte adresseras. seras. Inom Horizon 2020 menar VINNOVA att det är angeläget att utmaningarna baseras på samverkan över gränserna och att man undviker att skapa smala disciplinära områden. VINNOVA ser i stort positivt på att flera delar som inom FP7 är separata tematiska delar (miljö, SSH, SiS) nu integreras som horisontella i utmaningarna, men det är mycket viktigt att dessa områden bevakas så att de inte nedprioriteras eller bortprioriteras i de mer tekniskt orienterade utmaningarna. Erfarenheter från VINNOVAs första ansökningsomgångar inom utmaningsdrivna innovationer visar också att det är ett omfattande arbete att säkerställa att man får med nya aktörer och den expertis som behövs. I ljuset av att merparten av resurserna till l forskning och innovation idag, nationellt såväl som på europeisk nivå, allokeras med en tydlig anknytning till en särskild sektor har Horizon 2020 potentialen att bli ett mycket värdefullt program för sektorsöverskridande forskning. En stor europeisk kraftsamling på verkliga tvärsektoriella utmaningar kan lösa centrala globala samhällsproblem samtidigt som det skapar möjligheter för industriell förnyelse och långsiktig konkurrenskraft. 40 % av budgeten tillförs de samhälleliga utmaningarna, inom vilken utmaningen att förbättra den livslånga hälsan får den relativt största budgettilldelningen med 25 %. Därefter följer utmaningen om de europeiska transportsystemen tsystemen (21 % av budgeten) samt ett hållbart och konkurrenskraftigt energisystem (18 % av budgeten). De tematiska områdena från FP7s Cooperation-del ligger i Horizon 2020 inom prioriteringarna industriellt ledarskap respektive samhälleliga utmaningar. Sverige har i dagsläget ett relativt starkt deltagande inom flertalet av de tematiska områdena som FP7 finansierar. Områden där Sverige speciellt utmärker sig som konkurrenskraftigt är hälsa, livsmedel, el, jordbruk och bioteknologi, transport, NMP och säkerhet. Dessa områden är fortsatt omnämnda i Horizon 2020, men det är inte klart hur dessa områden exakt kommer mer att utformas innehållsmässigt. Internationell samverkan VINNOVA menar att ett framtida ramprogram bör stimulera samarbete mellan de mest excellenta aktörerna och miljöerna internationellt och att programmet ska präglas av global öppenhet. I FP7 kommer endast 5 % av deltagarna utifrån EU och denna andel bör öka i Horizon Ett argument för detta är att många aspekter av de samhälleliga utmaningarna är av global

9 9 (11) karaktär. Ett annat argument är att det för speciellt de större företagen idag är nödvändigt att samverka med partners utanför Europa för att kunna fortsätta att vidareutveckla verksamhet inom Europa. VINNOVA välkomnar att Kommissionen i sitt förslag pekar på att man i högre grad ska gå mot ömsesidighet vad gäller att öppna Horizon 2020 mot länder utanför EU. Det bör dock inte ställas orimliga krav på länder med begränsade nationella resurser, inkluderande BRICS. Man bör hålla i minnet att den största delen av Europas forskningsprogram, de nationella programmen, inte är generellt öppna för deltagande för utländskt deltagande, inte ens mellan länder inom EU. EIT Horizon 2020-förslaget innehåller få detaljer om EIT, vilket gör att VINNOVAs kommentarer på detta område blir kortfattade: En budget på 2,8 miljarder anges, men 1,4 ska tas från budgetar för utmaningarna och enabling technologies. När det senare sker är det viktigt att, medlemsländerna tar del i besluten (motsvarande programkommittébeslut i FP7), Det är lämpligt att ge medlemsländerna en särskild insyns- och rådgivandefunktion för EIT. En idé är att i analogi med Governing Board i JRC inrätta en rådgivande grupp utan beslutanderätt, med en utsedd delegat från varje medlemsland/associerat land. Kopplingen till JRC är relevant då JRC och EIT på liknande sätt hamnar utanför huvudprioriteterna i föreslagen struktur av Horizon Förenklingar VINNOVA välkomnar Kommissionens strävan till förenklingar i det kommande ramprogrammet Horizon 2020, där tre övergripande mål anges: 1. Reducering av administrativa kostnader för deltagare, 2. Snabbare process för hantering av ansökan fram till kontrakt med målsättningen att minska time-to-grant med i genomsnitt 100 dagar, 3. Minska omfattningen av finansiella fel. Förenkling förväntas åstadkommas på flera nivåer. Horizon 2020 får en enklare programstruktur och en enda uppsättning deltaganderegler som gäller för alla delar, där avvikelser endast ska vara möjliga i undantagsfall. Huvuddragen i de förenklade finansieringsreglerna är följande: Ökad acceptans av deltagarnas egna redovisningsprinciper, Indirekta kostnader ersätts med ett enhetligt schablonbelopp om 20 % av tillåtna direkta kostnader. Möjligheten att redovisa faktiska indirekta kostnader försvinner, Alla typer av deltagare (UoH, stora företag, SME och institut etc.) finansieras på samma nivå, max. 100 % av de totala tillåtna kostnaderna i forskningsprojekt och max 70 % av de totala tillåtna kostnaderna i mer marknadsnära innovationsprojekt. En och samma

10 10 (11) finansieringsnivå gäller för samtliga aktiviteter i ett och samma projekt. Förslagen innebär inte självklart förenklingar eller förbättringar för deltagarna i projekten utan möjligen främst för Kommissionen. Vid en jämförelse med finansieringsnivåerna i nuvarande ramprogram verkar förslaget komma att innebära en relativt försämrad finansiering för deltagare som idag redovisar faktiska indirekta kostnader och ersätts med upp till 75 % av totala tillåtna kostnaderna, som t.ex. forskningsinstituten. För de deltagare i forskningsprojekt, t.ex. UoH och SME, som idag gör schablonpåslag för indirekta kostnader och finansieras med upp till 75 % av totala kostnaderna, kommer förslaget inte att innebära någon större skillnad vad gäller den totala finansieringsnivån. För industrin som idag i normalfallet redovisar faktiska indirekta kostnader och ersätts med upp till 50 % av totala tillåtna kostnader, kan förslaget beroende på nivån på de indirekta kostnaderna innebära en ökad finansieringsgrad. Det gäller dock bara vid en finansiering med 100 % av totala tillåtna kostnader. Det är generellt sett svårt att bedöma effekterna av förslaget eftersom det inte är helt klart hur finansieringsnivåerna kommer att fastställas i projekt som innehåller både ren forskning och mer marknadsnära aktiviteter. Möjliga konsekvenser för svenska aktörer Hur det nuvarande Horizon 2020-förslaget kommer att påverka svenska aktörer och deras framtida deltagande är svårt att med exakthet förutse. Svenska aktörer har tidigare i utvecklingen av ramprogrammen visat stor förmåga till anpassning. Detta är sannolikt en av anledningarna till att Sverige har lyckats bibehålla en internationellt konkurrenskraftig position 2 under de senaste ramprogrammen. Svenska aktörer Universitet och högskolor utgör idag den enskilt största svenska aktören i FP7. Fördelningen av aktörer inom ramprogrammen har sedan FP5 gradvis skiftat från tyngre näringsliv- och industrideltagande till ett allt större akademiskt deltagande. Denna förskjutning har flera orsaker strategiska beslut hos deltagarna, en förändrad näringslivsstruktur och en anpassning till omvärlden och övriga finansieringsmöjligheter. Universitet och högskolor har i många fall prioriterat deltagande i FP7 och har också satsat stora interna resurser på att bygga upp administrativa stödsystem och att anställa forskningsrådgivare som ger rådgivning och praktiskt stöd. Eftersom Horizon 2020 har ett större fokus på innovation blir det sannolikt allt viktigare att näringslivsaktörer och forskningsinstitut aktivt deltar. Med 2 I listan över de länder som erhåller mest medel från ramprogrammet återfinns Sverige på en 8:e plats. Denna position har varit konstant sedan FP5, vilket innebär en relativ förbättring eftersom fler medlems- och till ramprogrammet associerade länder har tillkommit.

11 11 (11) tanke på utmaningsinrikningen i Horizon 2020 bör instituten kunna ha en central roll i många projekt, och det bör också finnas ökade möjligheter för den offentliga sektorn att delta. De svenska industriforskningsinstituten har successivt ökat sitt deltagande i ramprogrammen och RISE-koncernens institut är idag tillsammans sjunde största svenska deltagaren i FP7. Instituten redovisar som nämnts i förenklingsavsnittet ovan faktiska indirekta kostnader, vilket gör att de enligt det nuvarande förslaget får en lägre finansieringsgrad än i FP7. Universitet och högskolor samt SME hamnar på ungefärligen samma nivå som idag, medan större företag i många fall kommer att få en högre finansieringsgrad än i FP7. Resonemanget ovan baseras på förutsättningen att projekten är så kallade forskningsprojekt, med 100 % direkt finansiering. Med en ökad andel innovationsprojekt med lägre finansieringsgrad kommer samtliga aktörers incitament att delta i dessa förändras negativt. VINNOVA menar att samverkansprojekt med deltagare från näringsliv, akademi, offentlig sektor och institut bör vara kärnan i Horizon Därför bör Kommissionen i möjligaste mån undvika att skapa separata forsknings- respektive innovationsprojekt, med olika ersättningsnivåer. Blandfinansierade program VINNOVA har tillsammans med de andra fem forskningsfinansierande sfinansierande myndigheterna samt i ett särskilt inspel till Näringsdepartementet påpekat problematiken med den förväntade ökade andelen blandfinansierade program. I första hand bör Kommissionen förtydliga hur man tänkt sig användningen av dessa program i Horizon Det är viktigt att urval och beslut om dessa program sker i en öppen process där medlemsländerna och andra intressenter ges möjlighet till påverkan. I detta ärende har generaldirektör Charlotte Brogren beslutat. Enhetschefen Linda Bell har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningsdirektör Joakim Appelquist deltagit. Charlotte Brogren

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv

Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv Utmaningar med forskningsprogram - Möjligheter - SME och produktperspektiv Jaan Haabma Basesoft Open Systems AB jaan@basesoft.se www.basesoft.se Möjligheter Realisera nya behov / krav hos användare Finansiering

Läs mer

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober

VINNOVAs planering inför Horizon Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober VINNOVAs planering inför Horizon 2020 Linda Bell RISE Inspirationsdag 16 oktober Bakgrund Bild 2 FP7:s betydelse för svensk FoI Million SEK Swedish Research Council FP7 VINNOVA Swedish Energy Agency FORMAS

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

EU-finansiering som hävstång

EU-finansiering som hävstång EU-finansiering som hävstång Karin Aase, PhD MSc VINNOVA www.vinnova.se Bild 1 EU:s sjunde ramprogram Eureka Eurostars Vilket typ av företag har du och vad är ditt behov? Bild 2 EU:s sjunde ramprogram

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form

Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form Highlighting European Research Ett nytt europeiskt forskningslandskap tar form Åttonde ramprogrammet, FP8 Ett nytt steg mot framtida europeisk forskningsfinansiering Det europeiska forskningssamarbetet

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik

EU:s ramprogram för forskning. Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik EU:s ramprogram för forskning Ulla Mortensen SIK Institutet för livsmedel och bioteknik Gemensam forskning inom EU sedan 25 år Ramprogram Period Budget, M FP1 1984-1987 3 800 FP2 1987-1991 5 400 FP3 1990-1994

Läs mer

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI

VINNOVAs roll i strukturfonderna. Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI VINNOVAs roll i strukturfonderna Koordinerande myndighet/dialogpartner vad gäller FoI Uppdrag: Nationella programmet Regeringen uppdrar åt Tillväxtverket, Energimyndigheten och Verket för innovationssystem

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Välkommen till Informationsmöte om Vetenskap med och för samhället, Horisont 2020

Välkommen till Informationsmöte om Vetenskap med och för samhället, Horisont 2020 Välkommen till Informationsmöte om Vetenskap med och för samhället, Horisont 2020 Maria Hagardt, Nationell kontaktperson Twitter: @vinnova.se #VIH2020, #Swafs, #RRI, #H2020 Webb: www.vinnova.se/swafs2016

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige

Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige Vad betyder utvärderingen för utvecklingen inför åttonde ramprogrammet? Arbetet inför FP8 Tidigare FP har: främjat europeiskt samarbete ökat samverkan UoH näringsliv ökat samverkan inom Sverige tillfört

Läs mer

FAS synpunkter på Grönboken avseende nästa EU-program för FoU och Innovation. Cecilia Grevby Cecilia.grevby@fas.se

FAS synpunkter på Grönboken avseende nästa EU-program för FoU och Innovation. Cecilia Grevby Cecilia.grevby@fas.se FAS Cecilia Grevby Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap initierar och finansierar grundläggande och behovsstyrd forskning för att främja människors arbetsliv, hälsa och välfärd. www.fas.se

Läs mer

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer.

Missa inte din chans Horizon 2020 För detta har EU avsatt 70 miljarder euro! förverk- liga dina idéer. sök nu! GRATIS! Missa inte din chans att utveckla din verksamhet genom att delta i ett EU-finansierat projekt. Horizon 2020 är ett EU-program som pågår mellan åren 2014 och 2020. Syftet är att stärka europeisk

Läs mer

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center

Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg. SP Energy Technology Center Finansiering av forskning och utveckling- vilka möjligheter?! Susanna Kindberg Små och Medelstora Företag i Sverige Totalt antal företag i Sverige: cirka 1 miljon. Av dessa tillhör 99% små och medelstora

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 SÄRSKILDA MÅL 2 Entreprenörskap 3 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN (2014-2020) Entreprenörskap (+/- 58

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj SYFTE utifrån VGRs perspektiv Västra Götalandsregionen vill öka och bredda medverkan i Horizon 2020 (och andra program). - Stärka konkurrenskraften

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Datum VINNOVA översänder remissvar avseende "FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning"

Datum VINNOVA översänder remissvar avseende FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning 2009-03-17 2009-00336 Ert diarienr Kl) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm FBA rapport - Statligt finansierad företagsrådgivning VINNOVA översänder remissvar avseende "FBA rapport - Statligt finansierad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET Europeisk forskning i praktiken DET SJUNDE RAMPROGRAMMET (FP7) Att åstadkomma europeisk forskning av världsklass Att skapa en ny standard för europeisk forskning Det sjunde ramprogrammet för utveckling

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

3. European Institute of Technology (EIT) - Allmän inriktning

3. European Institute of Technology (EIT) - Allmän inriktning Promemoria 2007-06-14 Näringsdepartementet Beata Matusiak Telefon 08 405 12 15 Mobil 070-639 48 28 E-post beata.matusiak@enterprise.ministry.se UKommenterad dagordning inför möte i konkurrenskraftsrådet

Läs mer

Resebidrag för internationellt konsortiebyggande

Resebidrag för internationellt konsortiebyggande UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2017-01-31 2017-05261 Reviderad [Datum för revidering] Resebidrag för internationellt konsortiebyggande En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan VERKET FÖR

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16)

Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU 2015:16) Näringsdepartementet Enheten för innovation och forskning 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-08 Ulrica Dyrke N2015/2421/IF Remissvar Ökat värdeskapande ur immateriella tillgångar (SOU

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006

Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006. rapportering av sektorsansvaret 2006 Nuteks sektorsansvar för miljömålsarbetet i svenskt näringsliv 2006 rapportering av sektorsansvaret 2006 INNEHÅLL 1 Bakgrund 3 2 Nuteks sektorsansvar 4 - Omfattning och ambitionsnivå 3 Nuteks rapportering

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Ert dnr: U2007/3095/F Vårt dnr: 8000-106/07 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Kungl. Skogs- och

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland

Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland 1 (5) Landstingsstyrelsen Innovationsarbete inom Landstinget i Östergötland Bakgrund Innovationer har fått ett allt större politiskt utrymme under de senaste åren. Utgångspunkten är EUs vision om Innovationsunionen

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Underlag till regeringens forskningsproposition för perioden 2005-2008

Underlag till regeringens forskningsproposition för perioden 2005-2008 Underlag till regeringens forskningsproposition för perioden 2005-2008 1. Inledning Regeringens kommande forskningsproposition för perioden 2005-2008 kan komma att bli ett ställningstagande för forskning

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova

Forskningsfinansiering i Sverige. Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Forskningsfinansiering i Sverige Sedan 2001 finns fyra forskningsråd i Sverige: Vetenskapsrådet Forte Formas Vinnova Vetenskapsrådet Vetenskapsrådet är den stora grundforskningsmyndigheten med tre ämnesråd;

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM153. Meddelande om offentlig-privata partnerskapsprogram inom Horisont Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM153. Meddelande om offentlig-privata partnerskapsprogram inom Horisont Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om offentlig-privata partnerskapsprogram inom Horisont 2020 Näringsdepartementet 2013-09-09 Dokumentbeteckning KOM (2013) 494 Meddelande från kommissionen till

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

svenska universitet och högskolor genom Miles Davies Grants & Careers Office Karolinska Institutet

svenska universitet och högskolor genom Miles Davies Grants & Careers Office Karolinska Institutet Interimsutvärdering av FP7 Reflektioner från svenska universitet och högskolor genom Miles Davies Grants & Careers Office Karolinska Institutet Universitet och högskolor i referensgruppen Två representanter

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden 1(5) Beslut 2008-09-15 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i hela Sverige. Namn: Beskrivning: Kompetensförsörjning

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT)

Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) EUROPEISKA KOMMISSIONEN MEMO Bryssel den 7 november 2012 Vanliga frågor Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) Vad är EIT? Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) grundades

Läs mer

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt

Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt N2015/4705/KF C 2015-1127 SC 2015-0085 Regeringskansliet Näringsdepartementet Na ringsdepartementets remiss: En fondstruktur fo r innovation och tillva xt SOU 2015:64 Chalmers tekniska högskola 412 96

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 HORISONT 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Den fleråriga budgetramen 2014 2020: Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 Främsta utmaningen: att stabilisera det

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Horisont 2020 EU:s Forsknings- och innovationsprogram. Esa Stenberg, Rein Jüriado Vinnova

Horisont 2020 EU:s Forsknings- och innovationsprogram. Esa Stenberg, Rein Jüriado Vinnova Horisont 2020 EU:s Forsknings- och innovationsprogram Esa Stenberg, Rein Jüriado Vinnova Snabbfakta Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning och utveckling är ca 2,6 miljarder

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan KSLA 2016-12-09 Ingrid Petersson Generaldirektör Formas Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling Miljö Areella näringar Samhällsbyggnad Vetenskaplig

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

A7-0063/ Förslag till beslut (COM(2013)0497 C7-0221/ /0242(COD))

A7-0063/ Förslag till beslut (COM(2013)0497 C7-0221/ /0242(COD)) 10.4.2014 A7-0063/ 001-012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 001-012 från utskottet för industrifrågor, forskning och energi Betänkande Niki Tzavela Europeiskt metrologiprogram för innovation och forskning A7-0063/2014

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Forskningspolicy Region Skåne

Forskningspolicy Region Skåne Forskningspolicy Region Skåne Förutsättningar för forskning och utveckling i Skåne Den växande globala konkurrensen ställer höga krav på utvecklingen av forskningen och innovationsförmågan. Skåne har potential

Läs mer

2007-06-14 KOM(2006) 604 ST 10276/1/07 REV 1. PM Till riksdagen. Näringsdepartementet

2007-06-14 KOM(2006) 604 ST 10276/1/07 REV 1. PM Till riksdagen. Näringsdepartementet PM Till riksdagen 2007-06-14 Näringsdepartementet Forskning, innovation och näringsutveckling Punkt 3. Kommissionens förslag för en förordning från Europaparlamentet och Rådet om inrättandet av ett Europeiskt

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA MÅL 4 Entreprenörskap

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Mjuka pengar vad passar ditt företag?

Mjuka pengar vad passar ditt företag? Mjuka pengar vad passar ditt företag? Karin Aase och Anna Tegnesjö karin.aase@vinnova.se anna.tegnesjo@vinnova.se Snabbfakta Vinnova Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 Kommenterad dagordning NU 2010-05-17 Näringsdepartementet Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 6. Kommissionens meddelande om En Europeisk strategi för rena och energieffektiva fordon - Presentation av

Läs mer

Kartläggning av mobilitet och de hinder som finns

Kartläggning av mobilitet och de hinder som finns 1 (6) Projektnr Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Att. Birgitta Myrman Kartläggning av mobilitet och de hinder som finns Sammanfattning VINNOVA prioriterar rörlighet av forskare och experter mellan

Läs mer

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87

Starka tillsammans. Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier. Stockholm 2013 SOU 2013:87 Starka tillsammans Betänkande av Utredningen om nationell samordning av kliniska studier Stockholm 2013 SOU 2013:87 Sammanfattning Uppdraget Utredningens uppdrag har varit att föreslå ett system för nationell

Läs mer

myt eller verklighet..

myt eller verklighet.. Behöver vi innovation?!? Bild 1 Forskningsdebatten myt eller verklighet.. Bild 2 1 Myt 1, Innovation är ett buzzword och inte så viktigt Innovation är helt avgörande för tillväxt, jobb och konkurrenskraft!

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer