VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020"

Transkript

1 Linda Bell, REMISSVAR 1 (11) Ert diarienr VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation Sammanfattning VINNOVA välkomnar Kommissionens förslag till nytt ramprogram som ligger väl i linje med vad Sverige drivit, nämligen integrering av forskning och innovation i samma ramprogram, fokusering på samhällsutmaningar samt fortsatta satsningar på grundforskning. VINNOVA ser positivt på att man skapar ett enda sammanhållet program från de tidigare separata ramprogrammen för forskning (FP), konkurrenskraft och innovation (CIP) samt European Institute of Technology (EIT). När det gäller den kraftsamling kring stora europeiska och globala samhällsutmaningar som förslaget innehåller menar VINNOVA att det är centralt att dessa områden blir just utmaningar, dvs. att de är drivna av behov och efterfrågan på framtidens lösningar. Det är dock inte klart utifrån texten att satsningarna verkligen blir utmaningsdrivna och att det inte bara blir en etikett. Utmaningarna får inte heller bli separata utan kommer att behöva integreras med varandra liksom med övriga delar av Horizon Det blir också viktigt att bevaka att tidigare tematiska områden (miljö, SSH, SiS, samt delar av IKT) som nu blir horisontella inte nedprioriteras eller försvinner. Förslaget är inte tydligt kring hur man tänkt sig implementeringen av integrationen av forskning och innovation. VINNOVA menar att man i möjligaste mån ska undvika att skapa separata forskningsrespektive innovationsprojekt, med olika ersättningsnivåer. Innovation är inget som kan adderas i efterhand när forskningen är klar och det är därför viktigt att ramprogrammet för forskning och innovation inkluderar har ett innovationssystemperspektiv.. När det gäller den del av förslaget som fokuserar på industriellt ledarskap anser VINNOVA att instrumenten verkligen måste bli relevanta och attraktiva för den utpekade målgruppen inom näringslivet. Där blir det viktigt att inkludera företrädare för större och mindre företag i hela processen, från prioriteringar till utformning och utvärdering. Dock ska det också betonas att detta inte får bli en separat industristyrd del av Horizon 2020 koordinering och integration med de två övriga prioriteringarna är också viktiga. När det gäller de små-och medelstora företagen i Horizon 2020 menar VINNOVA att Kommissionen bör överväga att inkludera ett mer tematiskt öppet, småföretagsinitierat bottom-up-instrument. V E R K E T F Ö R I N N O V A T I O N S S Y S T E M - S W E D I S H G O V E R N M E N T A L A G E N C Y F O R I N N O V A T I O N S Y S T E M S Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (11) Horizon 2020 bör ha ett mer pro-aktivt angreppssätt när det gäller samverkan utanför Europa, i synnerhet för att tackla globala utmaningar. Kommissionen bör förtydliga hur man tänker sig användningen av blandfinansierade program. Dessa bör tas fram i en öppen process där medlemsländerna och andra intressenter deltar. VINNOVA anser att det blir centralt att bevaka att Kommissionens ansats till förenklingar för aktörerna verkligen innebär ett radikalt steg i rätt riktning. Industrins, och i synnerhet de mindre företagens, möjligheter att t delta i Horizon 2020 är starkt avhängigt en snabb och effektiv hantering av projekt, kontrakt och utbetalningar. Den övergripande strukturen på Horizon 2020 Ett sammanhållet program I slutet av 2010 lanserade EU-kommissionen Innovationsunionen som det flaggskepp inom EU2020-strategin som pekar ut riktningen för forsknings- och innovationspolitiken under den kommande tioårsperioden. Här aviserar Kommissionen att innovation är nyckeln till att skapa tillväxt och skapa ett framtida miljömässigt och socialt hållbart europeiskt samhälle. I linje med ökat fokus på innovation anser VINNOVA att det är ett bra förslag att skapa ett sammanhållet program från de tidigare separata ramprogrammen för forskning (FP7), konkurrenskraft och innovation (CIP) samt European Institute of Technology (EIT). Alla större instrument och program som är kopplade till forskning och innovation kommer därigenom samlas i Horizon 2020, vilket möjliggör effektiv inkludering av hela innovationskedjan. Det finns dock några aspekter som är viktiga att lyfta fram i detta sammanhang: Ett sammanhållet program som Horizon 2020 skapar förväntningar på att det kommer att bli enklare för aktörer som små- och medelstora företag att delta. Därför blir det viktigt att säkerställa att inget överlapp uppstår mellan Horizon 2020 och det nya programmet Competitiveness of Enterprises and small- and medium-sized enterprises (COSME). I de dokument som hittills publicerats har det exempelvis framgått att man i båda programmen parallellt kommer att lägga fram instrument för riskkapital för små- och medelstora företag. Enterprise Europe Network (EEN) ska finnas kvar och finansieras inom ramen för COSME. VINNOVA anser att nuvarande system med en nationell NCP-organisation fungerat bra, och menar att informationsansvaret för Horizon inte uteslutande kan ligga hos EEN. Det blir samtidigt viktigt att undvika att två likartade rådgivningssystem system etableras. Det finns skrivningar i Horizon-förslaget som indikerar att det kan komma att skapas separata forsknings- respektive innovationsprojekt,

3 3 (11) med olika ersättningsnivåer. VINNOVA menar att det i möjligaste mån ska undvikas eftersom det baseras på en förlegad, linjär innovationsmodell. Dessutom kommer det sannolikt bli mindre attraktivt att delta i innovationsprojekt med en lägre finansieringsgrad. Detta riskerar att försvaga incitamenten för utbyte och samverkan mellan näringsliv, akademi, institut och offentlig sektor. De tre pelarna - ett särskilt program Förslaget till nytt ramprogram omfattar tre pelare: Excellent Science, Industrial Leadership och Societal Challenges. Dessa tre delar förväntas samspela och samverka med varandra. Att de tre delarna ligger inom ett och samma särskilda program (Specific Programme) innebär att Kommissionen får större möjligheter att anpassa och förändra programmet efterhand, till exempel avseende tematisk inriktning och budgetfördelning mellan de tre pelarna. VINNOVA menar det är positivt att Horizon 2020 blir ett mer innehållsmässigt flexibelt program än föregångaren FP7. Det blir dock angeläget att säkerställa att medlemsstaterna och andra intressenter får möjlighet till insyn och delaktighet i processerna kring prioriteringar, tematiska anpassningar och allokering av budget. Excellent Science Denna del inom Horizon 2020 ska stärka EUs globala ställning inom forskning och innovation. Här ryms satsningen på det Europeiska forskningsrådet, ERC, mobilitetsprogrammet Marie Sklodowska-Curie, samverkansforskning inom nya och lovande forskningsområden Future and Emerging Technologies (FET) samt forskningsinfrastruktur. ERC Det Europeiska forskningsrådet ERC får en budgetmässig förstärkning i det förslag som Kommissionen presenterat. VINNOVA välkomnar detta, men menar att det finns några frågor som bör lyftas i detta sammanhang: ERC har rönt uppskattning som ett program vars principer och regler är enkla för de sökande att förstå. Man bör avhålla sig från att ta fram nya instrument och subinstrument, utan istället förstärka de existerande och väl etablerade instrumenten. ERC-anslag har hittills gått till mycket få kvinnliga forskare, och kvinnor som ansöker har haft en lägre beviljandegrad än manliga sökande. Detta har identifierats som ett problem men få konkreta åtgärder har tagits fram från ERCs sida (se s 34 i förslaget). ERC bör arbeta mer strategiskt kring att attrahera forskare globalt. I synnerhet bör man fokusera på att väcka intresse för ERC hos forskare med icke-europeisk europeisk bakgrund från de strategiskt viktiga BRICS-länderna.

4 4 (11) Marie Sklodowska-Curie En kompetent forskarkår är en förutsättning för ett konkurrenskraftigt europeiskt forskningsområde och VINNOVA anser att Marie Sklodowskaansökningar, individuella såväl som för nätverk, har varit mycket hög i Curie-programmet är en central del av Horizon Kvalitén på programmet och den hårda konkurrensen har inneburit att beviljandegraden har sjunkit mot slutet av FP7. Marie Sklodowska- Curies andel av Horizon 2020 budgeten minskar till 7 % från 9 % av FP7. Med tanke på att en stor del av Marie Sklodowska- Curie-programmet riktas till nätverk mellan industri och akademi för forskares utbildning och kompetensutveckling menar VINNOVA att Marie Sklodowska - Curie åtminstone bör behålla samma andel av budgeten som tidigare. VINNOVA saknar i förslaget möjligheter till långsiktiga samarbeten mellan akademi och industri, då det i sjunde ramprogrammet mycket uppskattade instrumentet Industry and academia partnerships and pathways (IAPP) saknas. IAPP är det Marie Curie- instrument som tydligast stödjer innovationsdelen av kunskapstriangeln och är som sådant ur svensk synvinkel mycket viktigt. I övrigt menar VINNOVA att Marie Sklodowska Curie-programmet bör sträva efter att hålla det totala antalet instrument nere, och att man bör bevaka eventuella överlapp som kan uppstå med kommande förslag inom EIT samt ERASMUS-programmen. FET Future and Emerging Technologies (FET) är ett instrument som är avsett att stödja banbrytande forskningsidéer som kan få genomslag på morgondagens teknologier. VINNOVA menar att det är positivt att Horizon 2020 innehåller ett samverkansinstrument för långsiktiga, mer tematiskt öppna projekt med Europas långsiktiga konkurrenskraft i fokus. FET som ger stöd till konsortier kan bli ett bra komplement till ERC som koncentrerar sig på enskilda forskare. Några synpunkter är följande: Om projekten helt saknar en koppling till Societal Challenges och/eller Industrial Leadership ökar risken att forskningen inte adresserar långsiktiga behov för att lösa problem. FET-projekten bör inte enkom fokusera på akademisk excellens, utan måste på längre sikt ha en möjlig tillämpning och också försöka attrahera fler företag att delta. FET Flagships inom FP7 som fokuserar på IKT riktar sig mot tillämpningar tillsammans med industrin. Det är viktigt att säkerställa att en sådan samverkan kan fortsätta även när programmet placeras under prioriteringen Excellent Science.

5 5 (11) Industrial Leadership Denna del av Horizon 2020 syftar till att göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation, ge svar på den ekonomiska krisen, d.v.s. skapa jobb och tillväxt samt attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bl. a ske genom riskkapital, al, stöd till innovationer i små-och medelstora företag, och genom satsningar på s.k. Key Enabling Technologies inom informations- och kommunikationsteknik, bioteknologi, nano, avancerade material, produktion och rymd. VINNOVA menar att Industriellt ledarskap stämmer väl in som komplement i strukturen till de två andra prioriteringarna; Excellent science och Societal challenges. Framväxten av nya och framför allt långsiktiga rön ligger naturligt inom ERC och FET. Inom prioriteringen riteringen Societal Challenges kommer grund för framtida områden för tillväxt finnas samtidigt som dessa projekt även kommer att fungera som beställare och användare av industriella teknologier och fungera som katalysatorer när det gäller industrialiseringen ngen av nya teknologier. Det betyder att Kommissionen med strukturen i Horizon 2020 sökt skapa en eftersträvad balans mellan behov och efterfrågan. VINNOVA menar att detta är positivt, samtidigt som vi menar det är viktigt att Industriellt ledarskap inte blir en separat, branchstyrd del av Horizon Medlemsstaterna måste få insyn och påverkansmöjligheter på prioriteringsprocesser och tematisk inriktning, och det är viktigt att säkerställa integration och koordinering med de andra två pelarna i Horizon Leadership in Enabling and Industrial Technologies Satsningen på industriella teknologier är en förutsättning för industrialisering och utveckling av innovationer. VINNOVA menar att satsningen på industriella teknologier måste ske på två fronter. Om Europa skall kunna ta tillvara de möjligheter som de samhälleliga utmaningarna innebär krävs industriella teknologier i absoluta kunskapsfronten och av högsta internationella kapacitet såväl kostnadsmässigt som teknologiskt. Det innebär att det inom Horizon on 2020 och inom ramen för Industrial Leadership måste skapas förutsättningar för både långsiktig teknologiutveckling, vilket inte skall förväxlas med ERC:s inriktning, kombinerat med mer industriellt orienterad utveckling där industrins behov måste få en betydande inverkan på prioriteringar och genomförande. Private-Public-PartnershipsPartnerships Redan under FP7 har konceptet med Private-Public-Partnerships Partnerships (PPP) initierats främst inom ramen för den s.k. Recovery Plan som Kommissionen lanserade De ursprungliga PPP:erna etablerades som ett svar på den finansiella krisen och inriktningarna var, med detta som motiv,

6 6 (11) formade för att kortsiktigt stödja industrin. PPP:erna har varit katalyserande vad gäller industrins deltagande och industrin har dominerat. Kommissionen avser att under Horizon 2020 och inom Advanced manufacturing and processing, fortsätta på inslagen inriktning genom att inrätta ytterligare en PPP för processindustri. VINNOVA menar att PPP:erna är ett bra instrument speciellt då det gäller att engagera industrin om än fortfarande under utveckling. Erfarenheterna från FP7 visar dock på en tendens till kortsiktighet. Om Kommissionen menar allvar med Leadership in enabling technologies är viktigt att de inte blir helt autonoma utan att det blir ett joint management där utöver industrin även representanter från finansiärer, MS - den offentliga sfären - kan bidra genom att säkerställa att FoU-frågorna som adresseras även till del blir långsiktigt konkurrensstärkande. Det kan finnas anledning att utveckla PPP:ernas logik speciellt om Horizon 2020 skall ha högre ambitioner framledes än att verka som en ren stödåtgärd för EU:s tillverkande industri. Enligt förslaget kommer 17 % av Horizon 2020-budgeten att allokeras till industriellt ledarskap inom specifika teknikområden. En för Sverige viktig fråga är hur stor del av denna budget som kommer att allokeras till PPP:erna. Där har det svenska deltagandet i FP7 varit signifikant lägre än i resten av ramprogrammet. Access to Risk Finance Nedan följer några synpunkter från VINNOVA om tillgång till riskkapital: Det viktigt att säkerställa att det i alla medlemsländer finns intermediärer till Europeiska investmentbanken (EIB) som kan förmedla lån och riskkapital. o RSFF inom FP7 hade ingen svensk intermediär. De svenska affärsbankerna ville inte ha den rollen då de ansåg att det var för stor risk att låna ut pengar till forskande småbolag. Sverige är mycket framgångsrikt när det gäller RSFF, men det gäller stora globala bolag som sökt medel direkt från EIB 1. En förbättrad supportfunktion för SMEs som söker riskkapital behövs: o Om ett delansvar för rådgivning ska ligga på Enterprise Europe Network (EEN) och en annan del på de nationella kontaktpersonerna (NCP) måste dessa två nätverk synkroniseras kring SME-frågorna, 1 För att kunna låna direkt från EIB, måste den totala projektkostnaden vara minst 15 miljoner EURO, d.v.s. lånet minst 7,5 miljoner EURO. Inga småbolag har projekt i den klassen.

7 7 (11) o Bankerna bör ses som en del av supportsystemet och det är viktigt att tillgodose att de får relevant utbildning om vilka resurser som finns. VINNOVA hade helst sett att lån och investeringsinstrument endast fanns inom Horizon o I COSME finns ytterligare instrument för riskkapital som benämns Equity Facility for Growth (EFG) och Loan Guarantee Facility (LGF). Detta riskerar att bli förvirrande för småföretagen. Innovation in SMEs Nedan följer några synpunkter från VINNOVA om innovation i små- och medelstora företag: Det är bra att det SME-specifika instrumentet integreras i implementeringen av pelarna Societal Challenges och Industrial Leadership. Det är viktigt att säkra finansieringen i Eurostars 2, speciellt som många av medlemsländerna påverkas av den finansiella krisen. Som ett led i detta bör vi verka för att Kommissionens medfinansiering ökar till 33 % vilket är i linje med den nivå man ligger på i JTIs. Det är viktigt att som komplement säkra deltagande från SMEs med liten egen andel FoU och då behövs ett fristående bottom up-program med egen budget, motsvarande Research for the Benefit of SMEs i den SME-specifika delen, som ett komplement till Eurostars 2. Det är bra att SMEs ensamma har möjlighet att söka finansiering eftersom projekten då sannolikt kommer att bli mindre och lättare att koordinera. Samtidigt är det viktigt att projekten har ett tydligt europeiskt mervärde. Institutens roll som motor i SME-specifika projekt försvinner. Endast SME föreslås kunna söka i den SME-specifika delen och instituten kommer inte att på samma sätt som tidigare kunna ha rollen som motor och kontaktpunkt. Detta kommer sannolikt medföra att SMEs behov av relevant information och aktiv support i planeringsskedet inför en ansökan kommer att öka. Societal Challenges - Inriktningen mot utmaningar Denna del av Horizon 2020-förslaget fokuserar på de övergripande samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. Sex tematiska utmaningsområden pekas ut, som exempel kan nämnas hälsa, energi och ett inkluderande och säkert samhälle. VINNOVA tycker att det är mycket positivt att Kommissionen framhåller utmaningsperspektivet i Horizon2020. Denna inriktning har Sverige drivit sedan ordförandeskapet i EU Kommissionens förslag är dock fortfarande relativt öppet och VINNOVA menar därför att det är viktigt för

8 8 (11) Sverige att bevaka att Societal challenges -delen av Horizon 2020 verkligen blir just utmaningar, dvs. att de är drivna av behov och efterfrågan på framtidens lösningar. Om detta lyckas finns det en stor potential att förena samhällsnytta med konkurrenskraft då samhällsutmaningarna utgör grunden för framtidens tillväxtmarknader och områden som är potentiella samhällshot om de inte adresseras. seras. Inom Horizon 2020 menar VINNOVA att det är angeläget att utmaningarna baseras på samverkan över gränserna och att man undviker att skapa smala disciplinära områden. VINNOVA ser i stort positivt på att flera delar som inom FP7 är separata tematiska delar (miljö, SSH, SiS) nu integreras som horisontella i utmaningarna, men det är mycket viktigt att dessa områden bevakas så att de inte nedprioriteras eller bortprioriteras i de mer tekniskt orienterade utmaningarna. Erfarenheter från VINNOVAs första ansökningsomgångar inom utmaningsdrivna innovationer visar också att det är ett omfattande arbete att säkerställa att man får med nya aktörer och den expertis som behövs. I ljuset av att merparten av resurserna till l forskning och innovation idag, nationellt såväl som på europeisk nivå, allokeras med en tydlig anknytning till en särskild sektor har Horizon 2020 potentialen att bli ett mycket värdefullt program för sektorsöverskridande forskning. En stor europeisk kraftsamling på verkliga tvärsektoriella utmaningar kan lösa centrala globala samhällsproblem samtidigt som det skapar möjligheter för industriell förnyelse och långsiktig konkurrenskraft. 40 % av budgeten tillförs de samhälleliga utmaningarna, inom vilken utmaningen att förbättra den livslånga hälsan får den relativt största budgettilldelningen med 25 %. Därefter följer utmaningen om de europeiska transportsystemen tsystemen (21 % av budgeten) samt ett hållbart och konkurrenskraftigt energisystem (18 % av budgeten). De tematiska områdena från FP7s Cooperation-del ligger i Horizon 2020 inom prioriteringarna industriellt ledarskap respektive samhälleliga utmaningar. Sverige har i dagsläget ett relativt starkt deltagande inom flertalet av de tematiska områdena som FP7 finansierar. Områden där Sverige speciellt utmärker sig som konkurrenskraftigt är hälsa, livsmedel, el, jordbruk och bioteknologi, transport, NMP och säkerhet. Dessa områden är fortsatt omnämnda i Horizon 2020, men det är inte klart hur dessa områden exakt kommer mer att utformas innehållsmässigt. Internationell samverkan VINNOVA menar att ett framtida ramprogram bör stimulera samarbete mellan de mest excellenta aktörerna och miljöerna internationellt och att programmet ska präglas av global öppenhet. I FP7 kommer endast 5 % av deltagarna utifrån EU och denna andel bör öka i Horizon Ett argument för detta är att många aspekter av de samhälleliga utmaningarna är av global

9 9 (11) karaktär. Ett annat argument är att det för speciellt de större företagen idag är nödvändigt att samverka med partners utanför Europa för att kunna fortsätta att vidareutveckla verksamhet inom Europa. VINNOVA välkomnar att Kommissionen i sitt förslag pekar på att man i högre grad ska gå mot ömsesidighet vad gäller att öppna Horizon 2020 mot länder utanför EU. Det bör dock inte ställas orimliga krav på länder med begränsade nationella resurser, inkluderande BRICS. Man bör hålla i minnet att den största delen av Europas forskningsprogram, de nationella programmen, inte är generellt öppna för deltagande för utländskt deltagande, inte ens mellan länder inom EU. EIT Horizon 2020-förslaget innehåller få detaljer om EIT, vilket gör att VINNOVAs kommentarer på detta område blir kortfattade: En budget på 2,8 miljarder anges, men 1,4 ska tas från budgetar för utmaningarna och enabling technologies. När det senare sker är det viktigt att, medlemsländerna tar del i besluten (motsvarande programkommittébeslut i FP7), Det är lämpligt att ge medlemsländerna en särskild insyns- och rådgivandefunktion för EIT. En idé är att i analogi med Governing Board i JRC inrätta en rådgivande grupp utan beslutanderätt, med en utsedd delegat från varje medlemsland/associerat land. Kopplingen till JRC är relevant då JRC och EIT på liknande sätt hamnar utanför huvudprioriteterna i föreslagen struktur av Horizon Förenklingar VINNOVA välkomnar Kommissionens strävan till förenklingar i det kommande ramprogrammet Horizon 2020, där tre övergripande mål anges: 1. Reducering av administrativa kostnader för deltagare, 2. Snabbare process för hantering av ansökan fram till kontrakt med målsättningen att minska time-to-grant med i genomsnitt 100 dagar, 3. Minska omfattningen av finansiella fel. Förenkling förväntas åstadkommas på flera nivåer. Horizon 2020 får en enklare programstruktur och en enda uppsättning deltaganderegler som gäller för alla delar, där avvikelser endast ska vara möjliga i undantagsfall. Huvuddragen i de förenklade finansieringsreglerna är följande: Ökad acceptans av deltagarnas egna redovisningsprinciper, Indirekta kostnader ersätts med ett enhetligt schablonbelopp om 20 % av tillåtna direkta kostnader. Möjligheten att redovisa faktiska indirekta kostnader försvinner, Alla typer av deltagare (UoH, stora företag, SME och institut etc.) finansieras på samma nivå, max. 100 % av de totala tillåtna kostnaderna i forskningsprojekt och max 70 % av de totala tillåtna kostnaderna i mer marknadsnära innovationsprojekt. En och samma

10 10 (11) finansieringsnivå gäller för samtliga aktiviteter i ett och samma projekt. Förslagen innebär inte självklart förenklingar eller förbättringar för deltagarna i projekten utan möjligen främst för Kommissionen. Vid en jämförelse med finansieringsnivåerna i nuvarande ramprogram verkar förslaget komma att innebära en relativt försämrad finansiering för deltagare som idag redovisar faktiska indirekta kostnader och ersätts med upp till 75 % av totala tillåtna kostnaderna, som t.ex. forskningsinstituten. För de deltagare i forskningsprojekt, t.ex. UoH och SME, som idag gör schablonpåslag för indirekta kostnader och finansieras med upp till 75 % av totala kostnaderna, kommer förslaget inte att innebära någon större skillnad vad gäller den totala finansieringsnivån. För industrin som idag i normalfallet redovisar faktiska indirekta kostnader och ersätts med upp till 50 % av totala tillåtna kostnader, kan förslaget beroende på nivån på de indirekta kostnaderna innebära en ökad finansieringsgrad. Det gäller dock bara vid en finansiering med 100 % av totala tillåtna kostnader. Det är generellt sett svårt att bedöma effekterna av förslaget eftersom det inte är helt klart hur finansieringsnivåerna kommer att fastställas i projekt som innehåller både ren forskning och mer marknadsnära aktiviteter. Möjliga konsekvenser för svenska aktörer Hur det nuvarande Horizon 2020-förslaget kommer att påverka svenska aktörer och deras framtida deltagande är svårt att med exakthet förutse. Svenska aktörer har tidigare i utvecklingen av ramprogrammen visat stor förmåga till anpassning. Detta är sannolikt en av anledningarna till att Sverige har lyckats bibehålla en internationellt konkurrenskraftig position 2 under de senaste ramprogrammen. Svenska aktörer Universitet och högskolor utgör idag den enskilt största svenska aktören i FP7. Fördelningen av aktörer inom ramprogrammen har sedan FP5 gradvis skiftat från tyngre näringsliv- och industrideltagande till ett allt större akademiskt deltagande. Denna förskjutning har flera orsaker strategiska beslut hos deltagarna, en förändrad näringslivsstruktur och en anpassning till omvärlden och övriga finansieringsmöjligheter. Universitet och högskolor har i många fall prioriterat deltagande i FP7 och har också satsat stora interna resurser på att bygga upp administrativa stödsystem och att anställa forskningsrådgivare som ger rådgivning och praktiskt stöd. Eftersom Horizon 2020 har ett större fokus på innovation blir det sannolikt allt viktigare att näringslivsaktörer och forskningsinstitut aktivt deltar. Med 2 I listan över de länder som erhåller mest medel från ramprogrammet återfinns Sverige på en 8:e plats. Denna position har varit konstant sedan FP5, vilket innebär en relativ förbättring eftersom fler medlems- och till ramprogrammet associerade länder har tillkommit.

11 11 (11) tanke på utmaningsinrikningen i Horizon 2020 bör instituten kunna ha en central roll i många projekt, och det bör också finnas ökade möjligheter för den offentliga sektorn att delta. De svenska industriforskningsinstituten har successivt ökat sitt deltagande i ramprogrammen och RISE-koncernens institut är idag tillsammans sjunde största svenska deltagaren i FP7. Instituten redovisar som nämnts i förenklingsavsnittet ovan faktiska indirekta kostnader, vilket gör att de enligt det nuvarande förslaget får en lägre finansieringsgrad än i FP7. Universitet och högskolor samt SME hamnar på ungefärligen samma nivå som idag, medan större företag i många fall kommer att få en högre finansieringsgrad än i FP7. Resonemanget ovan baseras på förutsättningen att projekten är så kallade forskningsprojekt, med 100 % direkt finansiering. Med en ökad andel innovationsprojekt med lägre finansieringsgrad kommer samtliga aktörers incitament att delta i dessa förändras negativt. VINNOVA menar att samverkansprojekt med deltagare från näringsliv, akademi, offentlig sektor och institut bör vara kärnan i Horizon Därför bör Kommissionen i möjligaste mån undvika att skapa separata forsknings- respektive innovationsprojekt, med olika ersättningsnivåer. Blandfinansierade program VINNOVA har tillsammans med de andra fem forskningsfinansierande sfinansierande myndigheterna samt i ett särskilt inspel till Näringsdepartementet påpekat problematiken med den förväntade ökade andelen blandfinansierade program. I första hand bör Kommissionen förtydliga hur man tänkt sig användningen av dessa program i Horizon Det är viktigt att urval och beslut om dessa program sker i en öppen process där medlemsländerna och andra intressenter ges möjlighet till påverkan. I detta ärende har generaldirektör Charlotte Brogren beslutat. Enhetschefen Linda Bell har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också avdelningsdirektör Joakim Appelquist deltagit. Charlotte Brogren

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer?

Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Horizon2020 nya möjligheter för svenska aktörer? Judit Wefer, Enheten för EU-relationer Bild 1 Varför europeiskt samarbete? Resurser Forskningens behov Forskningsexcellence Gemensamma behov Bild 2 Bn 2007

Läs mer

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt

Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Östersjöstrategin, strukturfonder, miljö och tillväxt Björne Hegefeldt Tillväxtverket 1 Östersjöstrategin i Sverige Vad är det? Vad gör vi? 2 Varför Östersjöregionen? Gemensamma utmaningar kring miljö,

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj SYFTE utifrån VGRs perspektiv Västra Götalandsregionen vill öka och bredda medverkan i Horizon 2020 (och andra program). - Stärka konkurrenskraften

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET

DET SJUNDE RAMPROGRAMMET Europeisk forskning i praktiken DET SJUNDE RAMPROGRAMMET (FP7) Att åstadkomma europeisk forskning av världsklass Att skapa en ny standard för europeisk forskning Det sjunde ramprogrammet för utveckling

Läs mer

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2

Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Ert dnr: U2007/3095/F Vårt dnr: 8000-106/07 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Remiss: Grönbok. Nya perspektiv på Europeiska forskningsområdet COM (2007) 161 och SEC (2007) 412/2 Kungl. Skogs- och

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 SÄRSKILDA MÅL 3 Entreprenörskap 4

Läs mer

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

HORISONT 2020. EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 HORISONT 2020 EU:s nya ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Den fleråriga budgetramen 2014 2020: Europeiska rådets slutsatser av den 8 februari 2013 Främsta utmaningen: att stabilisera det

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas

- en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas EU-supportkontoret t t - en supportfunktion för svenska aktörer inom skogsnäringen som vill lyckas inom EUs sjunde ramprogram, FP7 Catharina Ottestam, Innventia Vad är EU-kontoret? Pilotprojekt, det första

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Lansering av COSME 4 april 2014 Twitter #COSMEse 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA MÅL 4 Entreprenörskap

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt

Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende Europeiska kommissionens förslag till en inre marknadsakt 1(5) Datum Diarienummer 2011-01-25 013-2010-4840 Dokumenttyp REMISSVAR Enheten för främjande och EU:s inre marknad Utrikesdepartementet Fredsgatan 6 103 39 STOCKHOLM Ert dnr UF/2010/69908/FIM Remiss avseende

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006

Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen. Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Karin Hjorth Rybbe Europaprogrammen Västsverige en stark kunskapsbaserad ekonomi 29 maj 2006 Enheten för europaprogrammen Johan Lindberg 08-454 64 53 johan.lindberg@vinnova.se Europaprogrammen / VINNOVA

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011

Redovisning Workshop fredagen den 25 november, 2011 Grupp 1 - Positivt med fondöverskridande program så som Kommissionen föreslår - FLEXIBEL elektronisk hantering gällande ansökan och rapportering önskvärd - Förenklad/samordnad hantering/rapportering av

Läs mer

Rapport 2014:1 Tillväxt och utveckling. Behovsanalys Europeiska forsknings- och innovationssamarbeten Västra Götalandsregionen

Rapport 2014:1 Tillväxt och utveckling. Behovsanalys Europeiska forsknings- och innovationssamarbeten Västra Götalandsregionen Rapport 2014:1 Tillväxt och utveckling Behovsanalys Europeiska forsknings- och innovationssamarbeten Västra Götalandsregionen Förord Internationella samarbeten är nödvändiga för att Västra Götaland ska

Läs mer

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1

Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se. Bild 1 VINNOVAssatsningar för små och medelstora företag Carl Naumburg Carl.naumburg@vinnova.se Bild 1 VINNOVA utvecklar Sveriges innovations- kraft för hållbar tillväxt Bild 2 Nationella Samverkansprogram SMF

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Sveriges innovationskraft 22 maj 2013 Håkan Ekengren Statssekreterare Global Competitiveness Report 2012-2013 Sverige i världen Global Global Entrepreneurship and Development

Läs mer

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet

Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet Regeringsbeslut 1:3 REGERINGEN 2012-02-16 U2012/907/F Utbildningsdepartementet Enligt sändlista r VETENSKAPSRÅDET Ink 2012-03- 1 3 ^ELAIL^2M0_Z_±!( Handl: ^jöhux A yr// Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska

Läs mer

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006

Silvertest. Centrum för en ny generation kemikalietester. Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Silvertest Centrum för en ny generation kemikalietester Dokumentation från Silvertest nätverks kick off 21 november 2006 Tema Finansieringsformer för utveckling och kommersialisering av in vitro-metoder

Läs mer

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program

Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Möjligheter till finansiering inom EU:s fonder och program Strukturstöd ESF EU-stöd Regional konkurrenskraft och sysselsättning ERUF Sektorsprogram Konvergens A. Gränsöverskridande Central Baltic Norge-Sverige

Läs mer

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5)

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Minnesanteckningar från uppstartsmöte 2013-09-25 Tid: 09:30-16:00 Deltag are, Swerea SWECAST. Anna Lundberg, Swerea SWECAST. Karin Wilson, Swerea IVF. Johan Klinteskog,

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Årsbok 2014. Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation. eu-samordningsfunktionen och faugert & co utvärdering ab

Årsbok 2014. Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation. eu-samordningsfunktionen och faugert & co utvärdering ab Årsbok 2014 Svenskt deltagande i europeiska program för forskning och innovation eu-samordningsfunktionen och faugert & co utvärdering ab VINNOVA ANALYS VA 2015:01 VINNOVA I SAMARBETE MED Titel: Årsbok

Läs mer

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag?

Svensk kompetens- & innovationsutveckling. Var står vi idag? Svensk kompetens- & innovationsutveckling Var står vi idag? Göran Rudbäck FoU samordnare, SjöV Stockholm 8 november, 2012 Dagsläget...! År av utredningar En tydlig strategiprocess i maritima klustret Forsknings-

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

EU-stöd, Program & fonder

EU-stöd, Program & fonder EU-stöd, Program & fonder Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen Europa Direkt Mälardalen är ett informationskontor som ingår i nätverket Europe Direkt och vår uppgift är att sprida information

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m. Regeringsbeslut 1:12 REGERINGEN 2010-11-25 U2010/7180/F Utbildningsdepartementet Se sändlista Uppdrag att föreslå områden för förstärkt forsknings-, innovations- och utbildningssamarbete med Kina m.m.

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län

Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Tjänsteskrivelse 2015-03-25 Regionledningskontoret Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet Samhällsentreprenörskap och sociala innovationer i region Jönköpings län Förslag till beslut Samhällsentreprenörskap

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

VA 2010:03. Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling

VA 2010:03. Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling VINNOVA Analys VA 2010:03 Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och teknisk utveckling Lägesrapport 2007-2009 Sandra Olivera - VINNOVA Titel: Svenska deltagandet i EU:s sjunde ramprogram

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys.

Vi genomför företagsöverlåtelser. på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Vi genomför företagsöverlåtelser baserat på global räckvidd, industriell förståelse och värdeskapande analys. Förmågan att träffa rätt För oss på Avantus är det viktigt med personlig rådgivning, kom binerat

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 KOMMUNFÖRBUNDET SKÅNE BRYSSEL Denna verksamhetsplan presenterar verksamhetsinriktning, arbetsmetod och prioriteringar under 2014-.2015 för Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation.

Läs mer

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3

Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 Stockholms läns landsting 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Forskning och innovation TJÄNSTE UTLÅTANDE Ankom Stockholms läns landsting Handläggare: Viktoria Björk 2015-01- 2 3 ISlHLtUB Landstingsstyrelsens

Läs mer

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet

1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet 1 Instruktioner för slutrapport i MERA-programmet För att underlätta för projektledare och andra deltagare i MERA-projekt finns här en slutrapporteringsinstruktion med mallar för olika delar av slutrapporteringen.

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå

Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå 1 Peter Bryntesson 2 Juni, 2015 Luleå Leverantörsindustrin med leverans i fordonsindustrin 964 företag fler än 5 anställda 158miljarder oms 2013 82 400 anställda 49% har sin kund utanför Automotive 2 2

Läs mer

Kort om Europeiska investeringsbanken

Kort om Europeiska investeringsbanken Kort om Europeiska investeringsbanken Som EU:s bank erbjuder vi finansiering och expertkunskaper till solida och hållbara investeringsprojekt i och utanför Europa. Banken ägs av EU:s 28 medlemsstater och

Läs mer

TEKNIK- ÖVERFÖRING I PRAKTIKEN. Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT 2013-04-09

TEKNIK- ÖVERFÖRING I PRAKTIKEN. Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT 2013-04-09 TEKNIK- ÖVERFÖRING I PRAKTIKEN Jan Wipenmyr, Acreo Swedish ICT 2013-04-09 INNEHÅLL Acreo Swedish ICT AB Arbetssätt Företagsexempel Horizon 2020 & EU-SME Industriell Dynamik VISION AFFÄRSIDÉ FRÄMJA HÅLLBAR

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01

Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Erasmus+ EU:s nya program för utbildning, ungdom och idrott 2014-01-01 Sammanhanget Erasmus+ Strategi: Europa 2020 Tillväxtstrategi som antogs av medlemsländerna och EUkommissionen 2010. Kom till för att

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad

Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad (Styrelsemöte i Förvaltnings AB Framtiden 2014-12-09) Policy och riktlinjer för internationellt samarbete i Göteborgs Stad - Policy/riktlinjer/regler Gällande from 2014-06-05 Handläggare: Helena Mehner

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik.

EURAMET/iMERA. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik. EURAMET/iMERA Inbjudan till Nationellt Informationsmöte om Kvalitetssäkrad Mätteknik 5 februari 2008 Gothia Towers, Göteborg (Sweden) SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Inledning Sverige Eurachem

Läs mer

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research

Mikael Hedelind. Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind Mikael Hedelind, ABB Corporate Research Mikael Hedelind, ABB Corporate Research, Västerås EC H2020 och FP7 Lärdommar från första ansökningarna January 28, 2015 Slide 2 Introduktion Disclaimer:

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Deadlines EU-program

Deadlines EU-program Uppdaterad av Janna Wellander 2006-09-29 Deadlines EU-program INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. UTBILDNING 2. KULTUR 3. UNGDOM 4. INFORMATIONSTEKNOLOGI 5. SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR 6. MILJÖ OCH ENERGI 7.

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar

Myndigheternas rekommendationer gällande SFO-stödet och framtida riktade satsningar Vetenskapsrådet Box 1035 101 38 Stockholm Skrivelse diarienummer 5.1-2015-5959 2015-04-29 Till Regeringskansliet Miljö- och energidepartementet Näringsdepartementet Socialdepartementet Utbildningsdepartementet

Läs mer

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program

Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program INBJUDAN OCH PROGRAM Möjligheter till finansiering av projekt för att utveckla vattentjänsterna så kan svensk VA dra nytta av EU och andra finansiärers program Stockholm 16 juni 2015 Seminarium 16 juni

Läs mer

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation

Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation VINNOVA0009 W/1.0, 2004-02-11 Alexander Hantosi, +46 8 473 32 23 Alexander.Hantosi@VINNOVA.se STATLIGT STÖD 1 (10) Diarienummer Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation Detta dokument

Läs mer

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10

THE ELENA FACILITY. Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 THE ELENA FACILITY Ralf Goldmann European Investment Bank (EIB) Lisa Lundmark, Energimyndigheten SABO 2011-02-10 1 ELENA European Local Energy Assistance Tekniskt stöd (Technical Assistance, TA) Finansierar

Läs mer

Befintliga strategidokument och utredningar

Befintliga strategidokument och utredningar Bilaga 2 Befintliga strategidokument och utredningar 1.1 EU-nivå 1.1.1 Digital agenda för Europa Syftet är att skapa hållbara ekonomiska och sociala fördelar utifrån en digital inre marknad baserad på

Läs mer

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar:

Syftet med anmälan är att förlänga den befintliga stödordningen med följande ändringar: EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.01.2004 C(2004)261 Ärende: Statligt stöd N 269/2003 Finland Bidrag och lån till teknisk forskning och utveckling Herr Minister, 1. FÖRFARANDE Genom en skrivelse av

Läs mer

Små och medelstora företag i Horisont 2020. Karin Aase VINNOVA

Små och medelstora företag i Horisont 2020. Karin Aase VINNOVA Små och medelstora företag i Horisont 2020 Karin Aase VINNOVA Småföretag skapar fler nya jobb än stora företag. Kunskapsdrivna och innovativa småföretag är bättre rustade för att hantera kriser. Småföretag

Läs mer

IMAILE. Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE. Regionstyrelsen

IMAILE. Förslag till beslut. Sammanfattning. Bakgrund 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE. Regionstyrelsen 01054 1(2) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2013-09-10 RS130345 Ann-Mari Bartholdsson, Verksamhetschef Näringsliv 035-179887 Regionstyrelsen IMAILE Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer