Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj"

Transkript

1 Utveckling av företag i Dals-Ed Frukostmöte den 28:e maj

2 SYFTE utifrån VGRs perspektiv Västra Götalandsregionen vill öka och bredda medverkan i Horizon 2020 (och andra program). - Stärka konkurrenskraften i regionen genom öka kunskapsintensitet hos näringsliv, akademi och offentlig sektor - Utveckla ny kunskap som kan lösa samhällsutmaningar - Positioner Västra Götaland som global kunskapsregion Teknikparkerna i regionen har en nyckelroll.

3 Ökad tillväxt genom internationellt samarbete Mål: förbättra utvecklingsmöjligheterna för SMEs, förbättra deras tillgång till marknader, främja entreprenörskap, utöka deras internationella arena. Mål: tillväxt och fler arbetstillfällen!

4 EU:s programstruktur Horisont forskning och innovation Erasmus + Kreativa Europa Ett Europa för medborgarna LIFE Sysselsättning och social innovation Hälsa för tillväxt Rättigheter och medborgarskap Rättsliga frågor COSME SMF Sektorsprogram Lokalt till globalt Interreg VC Interreg VB Interreg VA ERUF ESF Leader - LBU

5 Horizon tre program som går samman FP7 - sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling CIP - delar av Konkurrenskraft och Innovationsprogrammet EIT - European Institute of Technology

6 Möjligheter i Horisont 2020

7 Pelare 2: Industriellt ledarskap - Industrial leadership Ska göra Europa mer attraktivt för investeringar i forskning och innovation. Ge svar på den ekonomiska krisen, dvs skapa jobb och tillväxt, attrahera mer privata och strategiska investeringar till forskning och innovation. Detta ska bl a ske genom riskkapital, stöd till innovationer i SMF, och genom satsningar på sk Key Enabling Technologies, dvs mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och avancerad tillverkning och bearbetning.

8 Pelare 3: Samhälleliga utmaningar - Societal challenges Fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför. För att ta sig an utmaningarna kommer det i många fall att krävas tvärvetenskapliga samarbeten som inkluderar samhällsvetenskap och humaniora. Sju utmaningsområden pekas ut: 1. Hälsa, demografiska förändringar och välbefinnande 2. Europeiska bioekonomiska utmaningar: Livsmedelstrygghet, hållbart jord- och skogsbruk, havs-, sjöfarts- och insjöforskning 3. Säker, ren och effektiv energi 4. Smarta, gröna och integrerade transporter 5. Klimatåtgärder resurseffektivitet och råvaror 6. Europa i en föränderlig värld, inkluderande, innovativa och reflekterande samhällen 7. Trygga samhällen säkerställa frihet och trygghet för Europa och dess medborgare, som exempel kan nämnas hälsa, energi och ett inkluderande och säkert samhälle.

9 Nya och utmärkande drag med Horizon 2020 Betoning på Innovation Samhällsutmaningar Brukarperspektivet stärks Samarbetsformer SMEs Utvärdering direkt av EU kommissionen Finansiering; % beroende på Innovationshöjd

10 SME instrumentet Affärsplan I Fas I Förstudie av koncept Riskbedöming IPR Partnersök Affärsplan II Fas II F&U Piloter på innovativa processer, produkter och tjänster Test, prototyp Affärsplan III Fas III Kommersialisering Privat riskfinansiering Ca EURO Ca 6 månader 1-3 miljoner EURO månader Ingen direkt finansiering Kvalitetsstämpel Bild 10

11 Vänder sig till forskande företag Marknadsintroduktion senast två år efter projektslut Samarbete med en annan europeisk organistaion Utvärderas centralt i Bryssel Svenska deltagare får finansiering från VINNOVA Eurostars Bild 11

12 Västra Götalandsregionen Planeringsbidrag m.m Enterprise Europe Network / RISE Databaser med kontakter m.m. Vinnova Förstudie - och planeringsmedel Participant Portal Sökfunktioner m.m.

13 Tack! Lillemor Lindberg

14 Alternativ för samverkansfinansiering För tillverkande företag 2014

15 Konsultcheck Företag med <250 anställda i Västra Götaladsregionen Vad kan göras Externa konsultkostnader för marknadsutveckling, produktutveckling, miljöcertifiering, industridesign, m.m. Ska ge tillväxt. Utveckling och förnyelse prioriteras samt ekologisk hållbarhet Finansiering Högst 50% av externa kostnader och högst 150Tkr FoU-kort Bas Företag med <250 anställda i Västra Götaladsregionen Vad kan göras Undersöka vilka FoU-insatser som behövs inom företaget för att utveckla ny kunskap för specifika marknadsbehov Finansiering Högst 50% av kostnader och högst 50Tkr. Avser ersättning till organisationer med forskningskompetens. Medfinansiering med eget arbete är ok. FoU-kort Avancerat Företag med <250 anställda i Västra Götaladsregionen Vad kan göras Forskningsprojekt som ska hjälpa företaget att ta fram ny vetenskaplig kunskap och kompetens för att utveckla tjänster, varor och processer. Resultatet ska ge tydliga konkurrensfördelar och ha FoU-prägel Finansiering Högst 50% av kostnader och högst 500Tkr. Avser ersättning till organisationer med forskningskompetens. Medfinansiering med eget arbete är ok. Tider Ansökan löpande under året Tider Ansökan löpande under året Tider Nästa utlysning öppnar 3 februari och stänger 1 april. Besked om vilka företag som får eller inte får stöd lämnas i början av juni 2014.

16 PTC Boost Företag i Västra Götaladsregionen. Resultaten måste leda till ökad interaktion mellan PTC och företag i regionen med fokus på små- och medelstora företag. Vad kan göras Korta uppdrag inom kompetensområdet för Produktionstekniskt Centrum: svets, bearbetning, ytbehandling, automation, logistik, kvalitetsteknik, samt simulering. Finansiering Ersättning till forskningsutförare på PTC motsvarande upp till 80 timmar plus nödvändigt maskinutnyttjande Testbädd för metalliska material Svenska företag med <250 anställda Vad kan göras Utvecklingsaktiviteter i samband med införandet av (för företaget) nya metalliska material. Resurser från Swerea och Högskolan Väst Finansiering 50% av kostnader hos utförare och resterande kostnad betalas kontant av företaget. Xxx Vad kan göras Xxx Finansiering xxx XXX Tider Löpande under Kontakt via Innovatum Tider Pilotprojektet löper under 2014 Tider xxx

17 FFI Hållbar produktionsteknik Forskningsutförare i samverkan med minsta en av FFIs avtalsparter (Scania, AB Volvo, Volvo Personvagnar och FKG). Övriga parter behöver inte ha anknytning till fordonsindustrin. Vad kan göras Förstudier och utvecklingsprojekt som bygger på ny kunskap, ny teknik eller ny tillämpning Finansiering Högst 50% av kostnader. I huvudsak ersättning till organisationer med forskningskompetens. Medfinansiering med eget arbete är ok. Typisk omfattning tre år och bidrag på 1 MSEK per år. Tider för ansökan 12 mars 18 juni 15 oktober 12 december Innovationscheck Svenska företag med <250 anställda Vad kan göras Innovationscheckarna ska ge företag med tillväxtpotential möjlighet att genom externt tillförd kunskap och teknik påbörja en innovationsutveckling som ökar företagets tillväxt. Man kan exempelvis köpa tjänster av universitet och högskolor, institut eller andra offentliga eller privata kunskapsleverantörer Finansiering Kontanta medel (typiskt 100Tkr) utan krav på motfinansiering. Företag som är intresserade av en innovationscheck kontaktar närmaste rådgivare hos Almi Företagspartner AB, IUC Sverige AB eller Coompanion. Rådgivaren gör en bedömning av företagets innovationsprojekt Tider Löpande Forska&Väx Svenska företag med <250 anställda Vad kan göras 1. Förstudier inför ett framtida forsknings- och utvecklingsprojekt. 2. Forsknings- och utvecklingsprojekt. I tidig utvecklingsfas, innovativt och tillväxtdrivande Finansiering Normalt kan VINNOVA finansiera hälften av den totala kostnaden. Maximalt belopp VINNOVA kan bevilja är kr/ansökan. Ett företag som vid ansökningsdagen är under ett år gammalt kan söka 100 % av projektkostnaden dock maximalt kr Tider 17 januari, beslut senast 14 mars. 7 april. beslut senast 13 juni. 15 september, beslut senast 14 nov

18 Horizon 2020 Företag, Akademi, Organisationer, Institutioner etc. Vad kan göras: Projekt inom grundforskning, industriellt ledarskap och samhälleliga utmaningar. Områden kan bestå av sk Key Enabling Technologies, dvs mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och avancerad tillverkning och bearbetning. Finansiering: 80 miljarder Euro. Tider: SME-instrumentet Små- och medelstora företag Vad kan göras: Marknadsorienterade innovativa projekt Bottom-up projekt (inom samhällsutmaningar eller key enabling technologies) Finansiering: Fas 1 ) Euro (ca 6 mån) Fas 2) 1 3 miljoner Euro (1-3 år) Tider: COSME Små- och medelstora företag Vad kan göras: Genom COSME kommer fler små och medelstora företag att få tillgång till lån och leasingfinansiering. Detta kommer att ske genom att man från COSME:s budget kommer att finansiera garantier och motgarantier för finansiella intermediärer (t ex garantiorganisationer, banker och leasingföretag). Denna möjlighet kommer även att omfatta värdepapperisering av små och medelstora låneportföljer. En del av budgeten för COSME kommer även att investeras i fonder som tillhandahåller riskkapital och mezzaninfinansiering till små och medelstora företag i expansions-och tillväxtskedet. Finansiering: - Tider:

19 EUROSTARS Forskande SME- företag Vad kan göras: Utveckling av nya civila produkter eller tjänster Samarbete mellan minst två oberoende organisationer från minst två Eurostars-anslutna länder Ett forskande SMF från ett Eurostarsland ska leda projektet Ett eller flera forskande SMF ska stå för minst 50% av projektets verksamhet Välbalanserat projekt. Max 75% av kostnaden i ett enskilt land Projekttiden får maximalt uppgå till 3 år Marknadsintroduktion senast 2 år efter projektslut Finansiering: 800 miljoner euro Tider: EUREKA Små och medelstora företag, forskande företag Vad kan göras: Projekt ska leda till en ny innovativ teknik och tillämpning EUREKA är ett samarbetsnätverk för marknadsnära forskning och teknisk utveckling. 39 länder och EU-kommissionen är med i samarbetet, som har skapats för att främja samarbete mellan företag och forskare i Europa när det gäller marknadsnära forskning och teknisk utveckling. Målet för EUREKA är att stärka den europeiska industrins konkurrenskraft på världsmarknaden. Finansiering: EUREKA är inte en projektfinansierande organisation. Principen är att respektive deltagare själv finansierar sin del, med hjälp av respektive lands nationella stödmöjligheter. I Sverige är VINNOVA ansvarig myndighet. Projektstöd kan ges med upp till 50% av projektkostnaden. VINNOVA kan ge resebidrag till potentiella deltagare för projektplaneringsmöten utomlands. Max 5 miljoner kr för svenskt deltagande Tider Fyra brytningsdatum för ansökan under Kontakta VINNOVA eller se aktuella datum på EUREKAs hemsida

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se

Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs. Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se Finansiering, nätverk och kompetensutveckling Bengt Wälivaara, Verksamhetsledare Compraser Labs Swerea SICOMP AB, Linköping, bengt.walivaara@swerea.se NRIA Flyg 2013 rekommenderar Sverige att ta fyra steg

Läs mer

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK

SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK SCANNING AV FONDER OCH PROGRAM FÖR PROJEKTUTVECKLING KSK 2015-01-29 1 Innehåll Utlysningar... 3 Vinnova... 3 1 Transport- och miljöinnovationer 2015... 3 2 Innovationsprojekt i företag... 3 3 Testbäddar

Läs mer

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013

Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020. Uppdaterad december 2013 Översikt av sektorsprogrammen 2014-2020 Uppdaterad december 2013 Inledning I följande sammanställning finner ni en översikt över några av EU:s program för budgetperioden 2014-2020. Sektorsprogrammen är

Läs mer

VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020

VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Linda Bell, +4684733175 Linda.Bell@VINNOVA.se REMISSVAR 1 (11) 2012-01-19 2011-04199 Ert diarienr VINNOVAs remissvar på EU-kommissionens förslag till ramprogram för forskning och innovation 2014-2020 Sammanfattning

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext

Forskning och utveckling i små och medelstora företag. Utlysningstext Forskning och utveckling i små och medelstora företag - stöd till forskningsinsatser för hållbar tillväxt Utlysningstext Ansökningsperiod för FoU-kort Avancerat: 2012-09-17 2012-10-31 Löpande ansökningar

Läs mer

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program

- Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud. - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program Målsättning med dagen - Ökad kunskap om EU:s programstruktur och utbud - Verktyg för att utveckla EU-projekt, från idé till att välja program - Knyta kontakter och utbyta erfarenheter 09.00 Uppstart, presentation

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland

Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Finansieringsmöjligheter för företagare i Västmanland Undrar du hur du kan söka medel för att utveckla en ny eller befintlig vara eller tjänst? Vill du veta hur du kan söka medel för att vidareutveckla

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014

Kortfattad beskrivning EU- program 2014-2020 Status 9 april 2014 Kortfattad beskrivning EUprogram 2014-2020 Status 9 april 2014 Inledning... 3 Program som handläggs nationellt... 3 CLLD (fd Leader)... 3 Erasmus +... 3 Europeiska Regionalfonden (European Regional Fund)...

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Block 3 Tematiska möjligheter. - Näringsliv

Block 3 Tematiska möjligheter. - Näringsliv Block 3 Tematiska möjligheter - Näringsliv Vad menar vi med Näringsliv? Två huvudkategorier Program där offentliga aktörer ges möjligheter att stötta och stimulera näringslivet Program där företag kan

Läs mer

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering

INNOVATIONS- CYKELN Del 2. Teknik- och metodgenomförande Finansiering INNOVATIONS- CYKELN Del 2 Teknik- och metodgenomförande Finansiering Förord Denna handledning för fria uppfinnare har skapats av några medlemmar i Göteborgs Uppfinnareförening. Behovet upptäcktes när ALMI

Läs mer

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05

VINNOVA. 2011 // Årsredovisning. VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA 2011 // Årsredovisning VINNOVA Information VI 2012:05 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka konkurrenskraften hos

Läs mer

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson

Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel. 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Workshop Finansiera dina projekt med EU-medel 2015-06-17 Thea Ohlander Arfwidsson Linda Reinholdsson Anna Josefsson Välkomna! à Inledning, presentation à Kort introduktion till att söka finansiering à

Läs mer

innovation och entreprenörskap

innovation och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovation och entreprenörskap handlingsplan för örebroregionen 2014-2016 innovation och entreprenörskap handlingsplan för Örebroregionen 2014 2016 1 Innehåll 1.

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA?

HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? HUR BLIR VI VINNARE PÅ SPELPLAN EUROPA? Europa blir en allt viktigare arena för FoU. EUs sjunde ramprogram har snart avverkat sitt första år och lockar med över 400 miljarder kronor i projektpengar. För

Läs mer

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04

vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 vinnova Årsredovisning 2010 Vinnova information VI 2011:04 Innehåll Årsredovisning 2010 VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och ska

Läs mer

WORKSHOP: Här finns EUfinansiering. klimatanpassning

WORKSHOP: Här finns EUfinansiering. klimatanpassning WORKSHOP: Här finns EUfinansiering för klimatanpassning Cecilia Wyser, Pussel Klimatkonsult och Anna Jonsson, Catalysator 67 Klimatanpassarna katalyserar utveckling och lägger strategiska pussel Resultat

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Nyfiken på. Eurostars

Nyfiken på. Eurostars Nyfiken på Eurostars Dagordning Välkomna Introduktion Karin Aase Eurostars Elisabet Nielsen Vittnesmål Martin Ryner från Vironova berättar PAUS Tips från en utvärderare Kjell Stenberg Supportkontoret Tuulikki

Läs mer

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar

Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar Kartläggning och analys av det offentliga stödsystemet för hantering av företags immateriella tillgångar 2011 10 31 1 Förord I föreliggande rapport redovisas resultat från ett regeringsuppdrag som genomförts

Läs mer