NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S MARIESTAD VANNMERKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER"

Transkript

1 NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg , December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E VANNMERKER I DIPLOMER (forts.) DN XIII:164, Akershus 1500 En fortegnelse over res ~ anser på b~ter som b,1ndene i Eidsvoll, Nes og Odal var ilgat for drapet på fogd Lasse Skjold i Papiret et helark 29 x 41,5 cm. Som v/m ser vi en liten kanne med krone og blomst på lokket. Det er en variant av Br , som han registrerte i ves-: - tyske byer fra Han mener at papiret ble tilvirket av mpller i Champagne. DN XVIII: 170, Sandeherad 11/6 150Q En erklaering fra presten NieIs Pederss~n i Sandeherad om at han hadde gitt Jon Nielss~n, prest i Tj~lling, fullmakt til å svare om den 1/3-part i Haletenes lo.ksefiske i Lågen som tilkom Sandepresten. Da man tok papiret ut av arket bie ~verste del av v/m-figuren skåret fru. Av den gjenvaerende delens form og avstanden meilom linjene etter bindetrådene kan vi rekonstruere v/m til en tiara. Merket er en identisk variunt av Br. 4911, som han registrerte i en rekke tyske byer fra perioden Tiara-v/m av den form vi har her bie brukt nv italienske papirm,1ller. De utmerket seg ved sin store ~yde og pomppse utforming. DN I:1002, Brunlanes 17/6 150q En erklaering fra 2 menn om at de sä fogden sette läa for et fiskevarp som preeten i Tj,6lling og en annen prest hadde sammen. De var så uforlikte om varpet at de gikk bevepnet til fisket og ~dela redskapen for hverandre. I papiret ser vi ~ver8te del avet tiara-v/m. Fragmentet svarer til Br og har de samme avstnnder mellom linjenc etter bindeträdene. Br. antar at papiret ble tilvirket i Venezia.

2 ~. DN V1:635 z Hjartdal 29/ En meddelelse fra presten M th' de pengene han sammen d a las Olofsson i Hjartdal at han hadde fått tilbake fra Telemark som sat :eak,en annen mann betalte som lpsingspenger for en bonde pershus ' Papiret viser et v/m-fragment d ut fru dette fragment av ne erste del avet oksehod i en-face stilling. rekonstruere det. ' Mer~~ta:~tanden ~ellom linjene etter bindetrådene kan vi Wtirzburg fra P', en.var~ant av Br , som han registrerte i i et dokument fra stockhl~. 1I.2 pl.x nr 138 er også en vu:iant som han fant. stilk mod bokstaven T å O fra Mellom hornene har dlsse v/m en hpy.. p toppen. Br. hevder at papir med slike v/m ble tilvlrket av paplrm~ller i Basel (Br.IV s.751). DN I: 1014, Skien 14/ Brevet gjengir en dom avsagt og nedtegnet nv lagmannen ~ et stykke jcrd. Sk' ~. len om retten til Av ~/m i papiret er bare et fragment synlig., Det er nederste halvdel aven gotlsk ~ og er en liknende variant av Br med samme avsto.nd mellom linjeno etter blndetrådene. Br. registrerte merket i Braunschweig fra 1508 og antar at det ble brukt av papirmpllor i Bolgia, ved nedre Rhinen og i Nordfrankrike. DN XVIII:213, Akershus 25/ Muligens en samtidig kopi avet brev kong Christian II skrev på Akershus i ~et handlar om et skip fra Rostock som var arrestert ved Båhus. Papiret er et 2~ark og visor et uskadot våpenskjold uten krone som v/m og med en oppreist Ipve i skjöldfeltot. Merket er ikke registrert av Br. men finnes hos Likhachev (nr 12) og i Monumenta XI:752, begge steder fra DN VIII:475 z.hvitstein i Vestby: 2/ En melding fra 3 lagrettemenn som var på Hvitsten gård for å verdsette den etter pålogg nv lagmannen i Oslo. Gården omtalt som lensmannsgård i 1600-årone. I papiret et v/m-fragment av pverste part aven gotisk P med 4-blndet blomst på toppen. ut fra denne v/m-rest og avstanden mellom linjene etter bindetrådene kan vi rekonstruere figuren. Den er en identisk variant av Br. 8629, som han registrerte i Epina1 fra DN XII:275, Oslo 30/ Et testamente fra den gnmle og sykelige knnnik Gunnar Monsson ved Maria-kirken i Oslo, oppsatt i nnervaer av knnnik Benkt Nielsson og kapelian Håvurd Nielsson. Papiret et ~-ark med en gotisk P som v/m. Det er identisk med Br. 8737, som han registrerte i Bruyeres fra Papiret trolig et fransk fabrikat. DN XVI:350, Munkeliv kloster i Bergen 13/ Dette brevet er fra abbedissen i Munkeliv, s~ster Valborg, og generalkonfessor Niels Hansson som takker Vadstena kloster i Sverige for gaver som vnr sendt med bror Jens'Jonsson fra forskjellige porsoner der i byen. Pnpiret et i-ark som er meget modtatt. V/m bare såvidt synlig. Det viser en slnnge med krone på hodet og det er en variant nv Br , som han regist- Likhnchev = N p.likhachev i zapiski Imper.Russkago Archeolog.Obcestva Monumenta = M~numentn churtae papyracone historiam illustrantia XI. Hilversum 1965.

3 3. rerte i et fran~k arkiv fra Slnnge-v/m er som regel franske og ble isner benyttet av pnp~rm~llene i Angoumois (Br. IV s.677). DN V:1007, Aker~hus 21/ En ~efali~g ~ra prins ~hristinn (II) skrevet på Akershus og stillet til domkap~tlet 1.Nldaros om a ~uste ut 60 mann med hnrnisk og verger på grunn nv mottntte meldlnger fra Sver~ge om et planlagt innfall i Norge. Pnpiret et i-ark som har vnert brettet snmmen til en liten lukket pnkke eller konvolutt med ~tvendig påskrift og forsegling for transport. V/m synlig i sin helhet. Det Vlser et kunstferdig beger og er en identisk variant nv Br som han.registrerte i Mezieres i Frnnkrike fra Likhnchev st~tte på merket l Russland fra Br. nevner at papir med slike beger-v/u isner bie tilvirket av m~ller ved ~vre Rhinen. DN IV: 1055, Hamar u.d ~._--- Dette brevet blg skrevet av Johannes Bertholo~Gus, prior i Predikebr~drenes kloster i Hamar. Dot ejelder en mann og hans kone som pnsket å bli opptatt i Llun.'keordenen. Papiret er et ~-ark med nederste del aven gotisk P son v/l.1~ For~en av fragmentet og avstanden mellon linjene etter bindetrådene ejpr det mulig å rekonstruere figuren til en identisk variant av Br Han registrorte dette nerket i Troyes fra 1503 og et annet eksemplar i Utrecht fra Br. antar at papirct bio tilvirket nv papirmpller ved ~vre Rhinen. DN XI:292, Hov~j~yn ved Oslo u.d En erklaering som trolig er skrevet av ubbed Nikolns i Hoved~y kloster OD at en mann med hele sin familje var opptatt i Dunkeordenens brorskap. Nederste del aven gotisk P segs som v/m i papiret. D~tte fragnentet samoen med avstanden mellom linjene etter bindetrådene er grunnlag for årekonstruere figuren og identifisere den med Br. 8536, som hnn registrerte bl.a. i Braunschweig frq DN II: 1039, Tgj'nsberg 22/ En avskrift uv et brev der Knut Knutsson po.ntsetter forskjellige eiendonoer i Berg soen i Brunlnnes tillngoann Jon Jonsson Paklte. I DN II heter dct at avskriften er Usamtidig", dqv~s. fra Pnpiret et ~-nrk med komplett v/n. Det forestiller en tiar~ i mindre formo.t og or identisk variant nv Br Ded samme nvstnnd mellod linjene etter bindetrådene. Br. registrerte sitt v/m i Köln fro og i Mnrbure fro Klepikov gjengir flere varianter nv dette v/n, SOD han registrerte i bibelhåndskrifter fro i Sto.tens hist. BuseUD i Moskva. DN 1:1030, Sarpsborg 1/ Detto er en i en tyverisnk nedskrevet nv borgnrtinbslagoann Anders Sebj~rnsson på "nlmenighn lo.gtingith". Det heter at både lngretten innenfor og utenfor vedbåndene var enig i dodtlen. S.A. I Klepikov: ~ TroDOnin's \ wnt~rdark a.lbun = MOl1uocnta chartno pnpyrillceae historiam illustrantin. XI. HilversUD 1965, v/u , , _'..

4 4. papiret 3/4 folioark. Det vi.t k t D t. ser e oksehode som v/m plossert nuer venstre kant nv ar e. e er en ldentisk 't Bvnrlun nv Br , SOD han registrerte i Vannes fra og l ayonne ~ra Merket er også oppf~rt hos Picc. 11:1, 279 fra 1513 og 1~19. Oesa ~r. nevner at v/n var plassert nuer kanten nv arket og hevder.nt paplr Ded v/n l denne posisjon ble laget av papir~ller i S~rvest Frnnkrlke. DN V:1010,,Hvaler 2/ En erklaerine fra 2 luerettedenn on at Aslak Olafsson ikke budde stjålet se~r. Brevet ble skrevet på ledingstineet på Hvaler. Papiret er 1/4-ark og viser sumne oksehode-v!n SOD foregående brev og det er plnssert på SUDDe måte her, bare ned et per ubetydeliee avvikelser. DN 11:1040, Sandehernd 26/ Privatbrev fra lensmann Larens Jakobsson i Sandeherad til Henrik KruonodiGe ilcd b~nn on beskyttelse for seg selv og sin s~nn ilot Olnf og Gaute Ga lde, SOD forfulete den på Brunn av at s~nnen hadde bebått et IOieroål, uaktet de hadde fått Kongens vernebrev. I papirot sees en v/m-fraksjon av nedersta del aven Gotisk P. Partiet lar seg rokonstruere SOD en identisk variant nv Br. 8638, SOD han reeistrerte i Ltineburg fra og i Bryssel frn DN 1V:1057, Vitters# gård i Vestfold 8/ En erklaerinb fra 3 lagrettenonn SOD var vitner til at et jordstykke blo solgt. Papiret et ~-ark med nederste del nv en eotisk p som V/D~ FraLuentet oe avstanden nellon linjene etter bindetradene or nuer identiske Ded Br. 8541, son han registrerte i Maestricht fra oe i Utrecht fra Br. antar at papiret ble tilvirket i Elsas ellor Voeesene. DN V111:485, Varna u.d Prior Peter Jonsson i Varna Johanniter-Hospital oeddeler at en oann oe hnns kone var tutt opp i ordenen. Pupiret et t~nrk ned nederste del nv en eotisk p SOD v/n. Sävel dette partiet son avstnnden nellod linjene etter bindetrådene er identiske Bed Br. 8675, SOD han reeistrerte i BraunschweiG fra 1496 OG fra Strnssbure fra DN VIII:481, Tpnsberg 4/ Abbed Niels i st. Olavs kloster i T~nsberg oe boreeroesteren i byen bekrefter en avtnle ~elloo fogd Olaf Jonsson og lagoann Jens Jonsson. Pupiret er et ~-nrk ned en uskodet gotisk P SOD v/o. Det er identisk Dcd Br. 8633, sou hun fant i dokuoenter i Bar-Ie-Duc fra

5 5. pn VI11:482,?slo 3/ Brevet er skrevet i Oslo nv Asser Persson og hnndier all en SD.utnle ha.n hpfrte oellom Niels Sknaning og J~reen Paaske angående et koncebrev på Oluf Otteson (Rpuers) len. pnpiret et ~~ark. Det viser et v/n-fra.gnent aven Gotisk P Ded 4-bladet blodst på toppen. ut fra foraen nv fracnentet kan vi rekonstruere bokstaven SOD idontisk Ded Br. 8636, uen nvstanden nellon linjene etter bindetrådene e r noe st~rre her. Br. fant sitt V/D i flere nederlnndske 7 tyske og franske byor fra perioden pn IX:482, Oslo 6/ Fullonkt skrevet i Oslo av vepneren Niels Svensson Toruenstjerne oc rådnann pål Tholfsson for Henrik KrUDnedice til å forf~lbe en sak not Ottilie ottesdntter (R~Der) på deres vegne. Papiret cn 1/4-ark. Det viser et v/n son forestiller en sol og er en lik variant av Br , uen Ded avvikende avstand nollan bindetrådlinjene. Br. registrerte sitt V/D i flere nederlandske, belgiske, tyske oe franske byor fro. perioden Han antar at papiret er fransk. DN II: 1046, BerGen 1/ Brevet Gjeneir en don avsagt nv rådnenn oe nndre enbedsoenn i Bergen over hollendere SOD hadde pint en skotte-. DN II nevner at brevet er en santidie avskrift. Pnpiret er ~-nrk son viser en uskndet Gotisk P forsynt ned en 4-bladet blodst ~verst. Vi finner ikke dette v/o hos Br. Den etter sin forn og Ded sadda avstand nellod linjene etter bindetråder likner det på Br. 8649, SOD han fant i Leyden oe RotterdaD fm 1556 oe V/n Ded GjennoDstukken stadde son her er kjent fra 1550 (kfr. Br. 8699). DN 1:1046, SarpsborG 24/ En erklaerine on at boreerne i Sarpsbore i sin tid ble tvuncet til å l~skj~pe see for brannskatt hos hustru Ottilie (R~ner), son ville ~deleeee byon. Po.piret ca ~-ark. Det viser et uskndgt v/n SOD forestiller en liten ka.nne Ded kors på lokket~ Det tilh~rer en Gruppe V/D SOD isner bie brukt i perioden av franske papirn~ller. Merket finnes ikke hos Br., Den er en liknende variant av hans fra ~N 11:1051, Oslo 11/ Boreernestre oe råd i Oslo nalder til kone Christian II at de etter ha.ns befaline hndde skiftet det godset SOD Anders Kreger hadde etterintt seg Papiret ca ~-ark Ded en uskndet Gotisk P SOD v/n. Det er en ide~tisk variant nv Br. 8536, SOQ han reg.l~erte i Douai fr~ 1519, f~a. BraunsehwelB Pa.pir ned slike P-v/n ble tilvirket nv pnplro~ller l Vo~esene og ved ~vre Rhinen hevder Briquet.

6 6. DN XVI:357, Nidaros 4/ Et lykk~nskninesbrev fra erkebiskap Erik Wnlkendorff i Nidnros til erkebiskop Gustaf TrolIe i Uppsala i nnlednin8 uv huns nye? h~ye stilline. popiret et fnlset folioark 27,8 x 38,8 CD. v/n SOD farestiller en slance Ded krone på nv Br SOLl han r~eistrerte i Bnyonne linjene etter bindetråde ne ae arknålene er I scntruo av h~yre bind ser vi et hodet. Det er en identisk vnriant fra Både nvstanden nollod de snrme hos Br. SOD her. DN IX: O s lo 2/ Brevet skrevet enten av biskop Anders Mus eller hnns klerk Jens Frnt. Det er en beretnin~ til kone Christian II 00 det oppr~r Hans Mule og Hans Olsson prost i Mnriakirken, hodde ejort DQt bispen Ded overfull på bispogården. ' popiret et ~-ark 29,5 x 40,2 cn. Det viser en gotisk P son v/n OG dette er en identisk variant av Br. 8738, SOD han registrerte i Colnar fra 1516 i et ark son holdt de sadde nål SOD nevnt avenfor. Merket h~rer til en Gruppe P-v/n Ded 3-bladet blodst ~verst ob papir ned slike nerker antas tilvirket av npller ved ~vre Rhinen eller i Voeesene. DN IX:492, Snndeherad 5/ Et privatbrev SOD presten Truls Svensson i Sandehernd skrev. Papiret viser et v/n-frncdent aven eotisk P Dod en 4-blndet blodst ~verst. Fieuren lar seg rekonstruere SOD en identisk variant nv Br Ded sailde aystnnd nellod linjene etter bindetrådeno. Br. reeistrerte nerket i BraunschweiB og Utrecht fra ab antar at pnpiret stnoner fra D~ller ved ~vro Thinen eller i Nord~st-Frankriko. DN 111:1076, Kr&dshGrad 5/ Brevet SOD handler on salg nv noe jord er skrevet på Noren ~ård i Kr~dsherad. I papiret ser vi et v/n-fraeoent ay en eotisk p ned en 3-blndet blodst ~verst. Merkot er identisk varinnt ny Br Ded sadde avstnnd nellod linjone etter bindetrådene. Br. rocistrerte v/d. i Colnar fra 1516 or; bisp Anders Muss i Oslo benyttet SUDDe papirkvnlitet i jnnuar SOLIDe år (kfr. DN 11:491 avenfor). PN 11:1057, Oslo 10/ En avskrift av det originale brevet SOll ridder Knut Knutsson til Giske skrev Oll noe jordeods i Hcllineda1 SOD han skjenket til Marinkirken i Oslo. Pnpiret er ~-ark son viser en eotisk p iled 4-bladet blodst ~verst i Y/D. Det er en identlsk variant nv Br. 8647, son han reeistrerte i Maestricht oe Braunschweip' fro. 1542_ Dette tyder på nt nvskriften Då stillllle fra 1540-årenu, ikke fra 1518, SOD. antydet i DN II.. If,ilee Br. er oeså dette papiret tilvirket ved ~vre Rhinen eller i Nord~st-Frnnkrike. ~N 111:1077, Råde 19/ Dette dokunentet ble skrevet på Lundeby eård i Råde oe ejelder snl ~ nv jord. Pupiret er 1/4-ark sen viser et v/n sorl forestiller en h,iyreh~nd ned håndflaten vendt opp. Det er identisk variant av Br. 114?4, son h~n koplcrte fra e~ d?kunent i Bar-lo-Duc fra Han hevdcr nt pnplr lied silke händ-v/u er tllvlrket i Frankrike (BR.III. s. 575).

7 7. DN 111:1080, Ttnsb e r~ u.d Brevet er skrevet nv Gnrdinn i Minorite r ordenen, brode r Henrik, der han neddeler a t en Bann 0B hans hustru va r opptatt i ordenen. po.piret et hver side. fra /4-ark, SOLl viser e t v/u-fro.[;nent av en liten knnne Lled hank på Fieuren e r identisk ned Br , SOD hun reeistrerte i Utrecht Papire t et fransk produkt. DN XVI: Bereen 18/ En erklnerine fra a bbedisse i JVlunkeliv kloster i Ber Gen, Anna Olafsdotter, oe visekonfessor Larens Nielsson ad att Hrr Peder Ineenarsson, SOD hndde vaert eeneralkonfessor i klostre t en tid 7 Den nå VQr r eist tilbake til Va dstena kloster, hndde vist s ee SOD e n sam! dannenann. I papiret ser vi et v/n SOD f or estille r en hpyde ned 3 kupler. På toppen av den st~rste står e t h~yt kors Ded en 6-ta kke t stjerne på t oppen. Morke t SOD ble kopiert fra brevet nv Riksarkivet i stockhold er identisk Ded Br og har sanne avstand nellod linjene etter bindetrådene. Br. r ecistrerte nerket i Brnunschwei e fra 1494 OG not erte variant e r av det fra 11 ~ndr e tyske oe sveitsiske bye r fra perioden Han f ant SaDLle papir i il~bler fra Basel fra onkrine SOD vi s e r~ e r de t e n klar u ovor ensstennclse nollod dateringen av breve t i DNXVI (ca 1520) oc de t tidsruo fro. hvilket pnpiret i brevet er kjcnt ute i Europa ( ). Det er s elvsqet Dulie a t pnpir ne d dette v/n ocså ble tilvirket i perioden , Den noe eksedpel på dette er ikke kj cnt. Vi nå derfor kulli!e anta, nt da t eringe n i DNXVI e r f eil,så neeet Der SOD brevet selvangir see å vaere skrevet i Munkeliv kloster i "Thusnnda fnedhundr nda paa thet forsta" år (1501). DN VIII:501~ Bereen 13/ Biskop Andar, lae,llann Thord Mntsson oe prost Christiern Pedersson satt r ott i nnleuning aven strid DolloD f olkene på slottet og tyskorne på Brycgen For slottsfolkene Dp'tte hpvedsdd.nn Jp'reen Hansson oe; for tyskerne deres olderonnn. Etter å ho. h~rt saken henviste r etten den til av8jlrelse av Koneen Papiret et falset folioark De d v/n i sentruo av hpyre bla d. Merkut f orestiller en åpen h~yrehånd Ded håndflnte n vendt opp OG ned en 3-blndet blodst på spisseil av lanc;finperen. V/n er en identisk vo.riant i spoilvendt stillin3 av Br son han re~istrerte i Mo.estricht fro oe e n r ekke o.ndr e byer fra periodun u DN 111:1087, Oslo 26/ Et personlig brev fra In~ jerd Kanneeptter til kune Christia n II DGd beklac;else over den frenferd kansler Ha ns Olsson og biskop Ha ns Mule hndde vist overfor honnes s,0'ster. Hun bpnnfnlt konc;e n on beskyttelse. Paptret et ~-ark SOD viser en Gotisk P SOD v/n Iled en 4-blnde t bl ~nst på toppen. Merket er en liknende variant nv Br. 8643, son han f 8.nt l Chalonsur-Marne frn Dot er doc noe Dindre nvstand i hans v/n nellod linjeno etter bindetrådene.

8 88. DN II: 1071 z Be r gen 24/5 1522' - En s3dtidi e avskrift a v en over enskods t SOD ~V ed S DQ l1nen på BerGe~~us s anne n Ded bisp Andar oc prost Chr ist ier n Peder sson s l utte t Ded f crstanderen f or de t yske kj,1pnenn på BryCeen f or det t i lfelle at de t k on t il kr i C nellod k one Christian II OG Ha ns eutene. pnpiret et uska det f olioar k 32,5 x 40,5 CD. Midt i h~y r e blad se r v i et l i t e v/n SOD bestå r a v en Goti sk B Ded krone ove r oc De d 2 cn avst~nd nollod l injene ette r bindetrådeno. Me r ket va r feste t t il den ene av disse trådene. Vi f iwler i kke dett e V/D hos Br., Den han c j eneir et a nnet B-nerke (8057), s on 8r noe st/ rre Dell ned s anne av st and DelloD lin j ene et ter bindetrådene. Hans uerk er f orsynt Ded en krone a v SUDDe f or n SOD her. Br. r eei str erte de t to nerke t i Nancy frn 1576, noe SOD t~r tyde på at vå r a v skrift kan vaer e fra 1570-å r ene. DN VI11 : 502, Sandene r ad 14/ To l aer ett enenn bekrefte r a t den 80 år gai11e Thor alfa Svenns dotte r, SOD tjent o hos presten Jakob J ensson i Sa ndehe r ad f or 60 år siden a l uri hadde h~rt ann ~ t enn a t 1/3 av l a ksefiske t i Halstenen i Lågen h~rt e til prest ebor de t. Pnpire t e t ~-ark, SOD vise r e t v/u-fraedent av e n Gotisk p I S f ve r s t e del 0e Ded 2 CD avstand nellod linj ene ett e r bindetråde ne. Me rket e r en i dentisk variant a v Br. 8636, son han r eeistrerto i Leyden Ded varianter i fle r e nederl andske, franske og vesttyske byor fra perigde n DN 1:1083, Oslo. 23/ Electus i Oslo, Hans Mule, h,0'veds uann på Ake rshus Antoniu s Ma rskalk, Nor Ges Rikes kansler Ha ns Olssen oc l acnann i Oslo Erik Eriksson stevnet Hrr. Mnt t hias socneprest i Hedruo til å Dfte hos uen i Oslo f or å sva r e i en tvist n8110d han og s OGnepresten isa ndehera d. Papire t i dokuoente t vise r en eotisk p Ded 4-bla de t blodst oventil s on v/n. Da et s ee1 delvis ' uekker fis uren, l a r nerket see vanskelie r ekonstruer e, Den de synlie e delene e r identiske De d Br. 8638, SOD ha n reei strerte i Luneburc fra oe Ded varia nt i Bryssel fra DN 1:1063, Ha na r 1/ Erklnerinc fra bisp Moeens i HaLmr ou a t han frit ok en Dnnn SOD hadde becått l eieroål f or kirkens strnff. Pnpiret et ~-n rk SOD er tenoelie Dedtatt. Det va r derfor vanskelic å r ekonstruere v/n, SOD er identisk lied LeClert II, pi. XXXVI, nr 47 oc 49? OG s on e r tidfestet til LeClert hevder a t dette V/D ble brukt a v papirdpller i Troyes trolip den SOD Denis Chnt oruo eide. Hans svieerfa r va r papirdnker, u Perrot Riviere s on benytte t et f nniljevåpen Ded 3 lilje r i skj ol dfelt et. SenGre fikk skj uldet en krone fverst oe Denis Cha t or uo hencte en Gotisk C - hans initial - på skj oldspissen, trolic og så svieerfnr ens i nitia l - en kunstferdig R - i skj oldfeltet fla ru{ert nv 2 liljer. DN X: 368, Oslo oktober En sadtidie k opi av den f ornnnine Henrik Kruouediee sendte til a lduen på Hednark OLl å holde den avtalen Dnn hadde sluttet De d e l ectus i Oslo OL å Ci sitt distrikt under kone Frederik I. Pupiret et ~-nrk, SOD viser snooe V/D SOD i f oreeående brev nv 1/ Dette kan tyde på at nnervnerende kopi ble skrevet i bispeknnsellie t i Hnnar.

9 9. DN VIII:519, Honar Avskrift nv et brev fra biskop Moeens i HnDar sou han sendto til Henrik Krul 18 - diee ad t han ha dde inn~å tt f orlik Ded biskop HQDS Mule i Oslo i den strid s on hndde vnert nellod den. Pnpiret e t ~-[1rk s on viser n u sko.de t eotisk p SUD v/. Det or identisk 11e Br. 8536, S u D han reeistr rte i Duu i, Bro.unschw8ie 0C st. Oner fr DN I: 1064, Skaun i stnn;je 2/ Et vi tneprov fr 10 l nc r e t tel enn i Sknun a D nt Oluf Gnl de, k o r: Frederik I r S brevdr ~e r Oluf P dersson OG flore nndre hj3'y horrbr hudde l ova t på byc detinect å hold l a nde t kc n30 n til hånu -. pnpire t t h lt f licnrk 29 x 40,5 c. I scntrw.. v h;6yro blqc st::r vi en e tisk P s u, v/u. Det r identisk d Br. 8638, SOD h r ~ istr rt i Lunoburc og i Bryssel fra peri n DN utrykt 1523, Be r en, RA Osl Brev f r ~ Ber : ns bor c erskn p til kong Fr ed rik I Gn Vincents Lune;e (le, tysk r n ' på Bry ge n. T o fnlsed. f c,lio rk, d t one 11...Ct inn i d t.h r 0C; Ded S Ci.DI..:C v/u - n no - f ortecn - t s I n " ~ - ~ d 2 9 etter bindetrådene. D t er n v ~ ri ~ nt nv c.ii, r ert i Bor d nux tro H3n h vd r et tt brukt a v papirnoll - r i AnC0u oi8e. n triden llon BOGes v sa 0 s 0rt p ~ pir e yst'"'nd 110 linj l. XXV, nr 8, or: il r J' i s - BP si01 v/u is... o r bl > DN ut rykt, 23/4 1524, Ha' nr. Et brev frq bisk p M o~ ns i Hnw~r til bind ne på H'"' l und c at h '"' nedlelt biskop Anders Mus i Os l o d vill b "kr f t e si br v 2 se ~ l o a t el vil1 ~ s i 4 l dd nv ti nden rlic. s Papiret vis r n rotisk P s o v/ Gr... e r n i d. ntisk vari nt av Br., 8536 c snou nvstnnd w 110 linjen etter bin 1 trå ene. Br. r 0 18 r ort e t v v/-o i fra nsk og tyske c10kudent r frn perioden DN X: 418, Be r " n 6/5 152 Et brev frn biskop Oluf Thorkelsson i Ber pcn til k 0 n ~ Frede ik I rskj liee snker i f urbinc1 lse Da k nc skift t de n en r;. Pa.pirGt t usknd t f Gli ark 29 x 42,5 er v/o S L' r i v V n- nevnte DN I fr 1/9 1523, skrevet ~v bisk p MOGens i H ear. Nn r u ' r e. t e.l [tv pnpir et der. DN 1:1067, Bercen 23/ Dette brevet r utstedt nv N0r - s Rikes R d se lct i B ~ r ~ un C ha l r CD t k T f,jrhol dene i l andet etter fl. ChrJ. stj.,~n,.. II h ~.~' u.. flykt ~t. Pc.piret et ubeskåret f Ii 'o.rk 30,5 x 42,5 cr l (:d ~n t; tisk P 4-blndGt blodst ~verst s u v/u. Det ~r pl o.ss~ rt J. se truo ~ V og er n identi sk vnri8.nt nv Br. 86 ~3 ned s..., lo; n v st ~ n<l _ Il bindetråd~ne. Br. rg eistrurte uerket i Chalon-sur-U~ rn l fr... r8'nt ven'"'t rt!.rl b.-' linjen", (' tl: T Nic. = A.Nicolai: Histuirc des Dl:ulius T.1.2. Bordeaux pnpi r le Bud- uest d ' I n Frnnc

10 10. DN utrykt, sept. 1524, Bereen. I N.Snul. II, fose. 14 nr 44, RA, Oslo. Nor ees Rikes Råd påleecer f olket på Listn oe i Midt-Syssel å sette upp brev unde r bes eeline over nlle de v oldsouheter Henrik KrullijediBeS f OCd J~r Ge n Ols s on Gj orde s ee skyldie i Dot Finn Renpe under striden OD ove r eivelsen nv disse distriktene til k o n~ Frederik l. Finn Renpe drepte f OGden dn de va r på v et til Ber cen. Papire t viser et lit våpenskjol d S OD V/D Ded en lilje i f eltet o~ et initia l på skj oldspissen. Vi finner ikke dette Derket i noen tile j ene:;elic s online, non lilje n tyder på nt pnpiret nå vncre laeet nv en fransk pnpird~ ll e. V/n Ded saddc Dotiv og utfornet på SaLITle nåte son her har Br. reeistrert frn årene. DN utrykt, 7/9 1524, Listo... I N.Sanl. II fnse. 14 nr 36, RA, Oslo. Et vitneprov CD at WIff Olosson ofj flere lne r ettenenn på Listo. visst a t tjeneren til Hrr Wineentus t ok på eården Huseby oe ledinge n på Hydre. Papiret vise r e t lite våpen-v/n Ded en Iilje i feltet og en r est ette r e t doppeltstreket nppendiks på overknnten av skj oldet. V/n e r en i dentisk vnriant nv Br. 1572, s on he n r eeistrerte i franske byer fra Nie.II, pl.xiv~ nr 3 9 fra 1554 er en variant av naervaerende v/n oe han hevder nt det er en etterliknine av Orleans byvåpen. HAAKON M. FISKAA

11 11. DN XIII: lit e..~,( ",," ~ :: '-; 'J. # o",jo.1.. o',ii'" I!. o i o. o.. o ", l,-...' : ~... f jo 1 ".,,... I I ~.-..,.ta.,,.. ".,. "... o' o -.., I ~.".,.- '., " o " o. o , V ~ "\... t o.,!") & l I... i.. " , :,.... '-...,.J s.., oj.), ~ (.... \.., ::: '~.,~ # o I.,-, '- :, \,.. ~~ ~ i : ~.... oc _-~!!,.- ~: i::'~.. ~.~,....,!~.::~! i: A 1.,., "..... fl f.: e... -,\\..:......, fit.... : :..,... fl '.'.. ~ ~.'.~. ~.~ \._._....-"..... I, 0.. ~.,o. t 0"-" I., t "'... I _... " o o..... "., ~ \ I.. ". 'o.....'".,.: ''-....".. ~.,.' '-. ~,... _, DN lviii: '... (. - ':..... o : :.., " \ VI: ' J I: iii l:

12 12. I I f.... \ oj'-t ":....~ ~~.. : e.:. DN XVIII: DN VIII:~ DN XII: /'-."'.. '\. ":....: " : t r :.... ::..... : :.. DN IV: DN XVI: DN V: :....,.-... '.. ~...,. : i ~ ~ : :: \ " : : i : DN XI: m II: 1()

13 . ~ , ~i "'.' " ',.H.~ ;~: -..., : ". '., \ : m; I: 10) DN V: ,..I"... '".. -..,... ~ t :.,.-- ~.. ~ ".! ~ :..... t: ; : : ':... : : l " '. ", " ~. ~"..! ~-.... _J..,... ' " r'...,. "--..'.'"... ".. I l,., DN I I: at IV: m VII I: m VI II: ,. : t : ;......_.. :..: : ':~' t...:.. ~... ~ : ~, ~ l - -. :..,.' :... ~.... ~ :.' \.. '.. m VIII:4R m IX:

14 14. -:::.: DN I: DN I I: DN II: l {? = ~...,- al,.. J :...,.'.'.! ~ ~, l J, : DN IX: : DN XVI: D.. f-': :..'.,i.. ' " c...-,. t. :-.,:,. : ' ~ ; " -.:.,...- DN III: DN II: l

15 15. DN 111:1077,1518 DN I I I: 10 R O 1519 DN XVl:)65. ca.1520 DN.YIII; m III: I ~ r DN II: , ~ i ". :"lo'.. -- :...=.. ;-.... ; ~,,.- /..:- \ :: '\-=. ~:.,. :;. DN VIII: " DN IV: "

16 \ ".. I Th"l I: I m X: ) ro VIII: 519.,1523 DN H 318..'1 r J / RA. Os1 o. Sa ~ I. I; 3 DN I: D u.d.dergen 152) HA. Oslo, utrykt

17 17. Dl.'J I: 1067, f I DN X: I ((t I DN Bergen, sept, N. Saml. II: 14:!Ii!. RA Oslo,ut rykt(?) ~ Lista 7/ N.Saml.II:14:36. RA. Oslo, ut rykt

18 18. VATTENMÄRKET I FYSIKALISK OCH TEKNISK BELYSNING (The Waterna rk - Physica l a nd Technica l Aspects) SUDDa ry: - A. Ha ndoa de pa per. 1) The wnternnrk is o. figure on r educed sca l e c onpnred with the wirennrk or the enbossinc on the wire. 2) The wnterna rk ha s a distorte <l f or n c onpare c1 with the Dark on the wire. 3) Sheets nade on the s an e Dould ca n show ueasurable variations of wateruarks. B. Mnchinenade paper. The waternarks fron the pattern on the cylin<le r nould or the dandy-roll will be extende d in the nachinedirection and shrinked cross the uachine. P.S. The author is expectine couoents, critics a n el discussions on the a bove-nentioned subjects. studiet av vatte rroärket i de t ha n dg j or da pappe r et ha r ne ~ all r ätt blivit ett doninerande rulne inon den pnppershistoriskn f o rsknin~ e n. Härvid är vattenuärkenas överförinc till direkt åskådlig avbildning Ge non avritning eller beta r ndi oer aferinc ett ~run d läccanue arbete, s on sysselsätte r åtskillica f orska re. Men utöve r ue t a lloänt angivna, att ett va ttenoärke överföres till papper et cenon trådfieurer eller reliefer på handf oroens duk, vidröres sälla n eller a l drig de fysika liska och t ekniska f aktorer, s on påverka r detta förlopp, d.v.s. tillverkningen av ett papper. Hur ske r då arkfornnincen vid kypen, och vad händer sedan till Ge ss ett pappersark är fär <li ct? ~i ass an i kypen är stecrkt utspädd De d va tten s å att knappt 1% utc öres nv fibrer och alltså drygt 99% består av vntten. Fornnren cör sic ber euu att tillver ka ett ark och håller därvi <l f or nen De d händerna vi<l f or nens kortsigor, varvid tuonarno. vilar på däckelns kanter. H ~ n rikta r f or nen ue d dess l ancsida (not f ornaren) vän ~ nedå t och doppar (svän~ er) f or nen ne i kypen och u~ r efter upp i cen. Ha n höje r f or nen till horisont Cl.lläce och skaka r ("driver") nassainnehållet till e n jänn förde lnine på f or nens he l a yta. Snnti d i ~ t silas vatten undan (:enon f or nuukcns naskor och s å. s nånincon stelno.r fiberskiktet Fur oaren kan lyft ~ nv däckeln och överlälmo. f or nen till Guska r en. Ett a rk är f vruat, nen låt oss näronre s e vad s Ow skedde. Vid uppto.cnincen a v nnssn ur kypen flyte r en strön nv nassn öve r f o r~en i riktninc n ot de ss bortre l ångsida. Härifrå n ske r s e~a n en svncar e å t erströu not frndsida n_ Dessa strönunr nedför att ett stort anta l fibrer i D~ ss n n läcger si~ uedströns och förblir i detto. l äee även då nassnskikte t seui nenterat. Även skakningen nv f or Den ( drivninge n) bidr age r till att öka fiberriktnineen.

19 Då arket efter Gusknin:7' och pre "'s.. t k '.., u, >.:> nlnl or as, lntraffar i t orknineens slutskel~e att arket krynper. Flbcrns kr\n'lpnin ' ~ ä t' å.. o.. "l ',l rj... l.> r s orre p bredden an pa lanf1'den Son en f o Ju av ovan beskrivna "fiberriktnin J:: " ä k '.' _ 0, ~ t 'd,.. G r ryupnlnrjen l c1ennn led betyd l l[) Dln re an l den Ilotsnttn riktninfen Skl' lln~ l.. '-' t d.. ä 2 3 _. % ' I U =uen ar s or; [,0 a nedelv~rden r,.respektlve 4,30. Vld ef~er torkningen cenonförd ytlinning och fornynd torknlnc krynper papperet ytterlicare Ded ~ 0,25 respektive 07 5j0. F~r~ndrad kryn~ning.. kan ske ~v flera skäl. Ändrad koncentration i kypen, forand:at Dalnln c ss~tt (~alnln C S e ro. d ) liksod ändrat uassnirulehåll påverka r krynpnlnc;en. 1?0%-~ l3a" llnnepapper krynper ner än papper Ded inblandning av bodull~ Påta ~ ll G t ar aven att byte av fornare vid kypen kan nedförn ändrade krynpnlngar. 00 handforuqt papper t orkas på t orkcylinder och där fixeras not cylindern av nedlöpnnde torkfilt, påverkas krynpningen härav o.s.v. Det han<lfornade papperets krynpninc är stor nog för att ej kunna förbi r, ås. Tyvärr knn detsadda sägns on krynpningens vo.rinti oner nelle.n a rken. Då Sune Anbrosianus i Molae I, sid. 161, skriver 0 0 Briquets llhårfina varianter" li r ~r,~g r det nära till hands oisstänkn, att blnnd dessn kan finnas [lärken från SQDD~u forn Den Ded vnriernnde kryopning Ty även vnrinnter av detta slae ka n Ge Bott spelruo för t.o.n. flera parallell~ hårstrån nellan de yttre linjerna på större vattenoärken. S8.DDD.nfattning: 1. Vattemlärket är en förninskad fir/ur i järrförelse Ded det trål1därke eller den relief, son finns på fornuuken. 2. Vattenoärket har en förvanskad forn i jänförelse ned fornens närke. 3. Ark, fvrnade på snodd. nrkforn, kan uppvisa. nät bara variationer nv vnttennärken. Maskintillverkade pappers vnttenoärken. Vattennärkets förändring från siebcylinder eller eeotteur är i väsentlic c r ad åtskild från ved s on cäller för hanugjorda papper. Massaströilllen ut på viran liksod strödnincen i rundvirans kyp rikta r ett stort nntnl fibrer i nrkbanans körriktnine. Virans friktion Dat den till on början tunnflytande Dälden s ~nt höe naskinhastichet förstärker (vanligtvis) fiberriktningen åt näont håll. Så Gör även stundod skakningen av viran, son näronst avser fiberskiktets utjäoninc. Våtarkets fra~örande efter GuskninG eller sugvnls ned hjälp nv filtar c enon no,skinens presspartier nö<2vändi c~ ör en sträckning av nrkbane.n, SOD uärvid förlänges i körriktnincen. S['.ntidit: t ninskas 8.rkbanans br e (~ Q. Arkbannns fr~uföring över torkcylindrnrna påverka r länc J och bredd pn satidg sätt, då Get ännu fuktica papperet sträckes på sin väg från cylinder till cylinder. Arkbnnnns bundenhet DOt dessa cylindrar nv nedlöpande t orkfiltar verkar i någon nån återhållande på krydpningen. ytlinnincen, 00 c1en är inbyggd i pappersdaskinen.. eller Gonomöres i en särskild naskin, ger till resultat ett papper, son ar nå ~o t krynpt i jädförelse ned papperets fornat före linninge n. Slutresultatet blir ett fär<.lic t papper, SOD är avsevärt förlängt i körriktningen och krynpt över arkbnnnns bredd. Vnttenoärkots förändring är så stor, att unn vi~ tillverkn~ng av.pv:trättvnttennärken Däste tillgripa följande. ~en rellef,. s on praclns ~n.. l r' r~n~ virans duk, franställes i enlic;het ned kann~donen all arl(~~nnns foran ~ l rl~g.. under tillverknineens t;åne. Exenpel: portrattet aven suart person fro.ukord 19.

20 20. i,riktnincen hjä~sn-hal~ i nnskinriktningen foroudes i präblingen på rundv~rnns duk, l0d ej rundklnd~d,,så ~ock utrustad Ded ganska fylliga anletsdrae. D~ss~ ~nntaaes sedan n~d pa,sln va~ Genon pressar, över torkcylindrnr och i l~~nusp:oceduren. Forst 1 det fardig3 papperet passaue porträttet in på den tunnln.ndade pers~n son ~syftncles. Increppet i den förva nskade präglinge n k~dpcnsern.de en Der an E; forr.rl'örändrinc;. Att vattennärket hos naskin- ~Jordn papper kan upevlsn storn vnriationer lieeer i öppen dne. HARRY ERICSON Under år 1974 har NPH haft glädjen anteckna följande nya medlemmar: Dahlberg, Gunilla Fil.mag. Örnehufvudsgatan GÖTEBORG v. Feilitzen, Olof Fil.Dr Grevgatan STOCKHOLN Felding, Henrik A/S FJunekers Ind. DK-4600 K~GE Fosse, Brynjulf Arkivkonservator Statsarkivet i Bergen o Arstadveien 22 N-5000 BERGEN Garstein, Oskar Lindberg, Sten Munthe, Gerhard Simmons, J.S.G. Wendelbo, Öystein Dr theol. & philos. Viggo Hansteens v. 30 OSLO 3 1: e bibliotekarie Erstavägen STOCKHOLl.I Overbibliotekar Esq. UniversitetsbibI. i OslO, DraQmensv A Rawlinson Road OSLO 2 OXFORD OX2 6UE FakultetsbibI. Universitetet i Bergen BERGEN Rumskulla Hembygdsförening (Herr Axel Karlsson) Södra Vi Hembygdsförening (Landstingsm. Carl-Erik svensson) Virserums Hembygdsförening (Herr Gösta Lindström) Göteborgs Universitetsbibliotek, Svenska Tryckavd. Industrimus~et, Arkivet Kungl. Biblioteket, Förvärvsavd. Kungl. Krigsarkivet Riksarkivet, Biblioteket Royal Library, Paper Historical Dept. Skogsägarnas Industri AB, Mörrums Bruk Tekniska Mus~et Box 5046 Götaplatsen Box 5039 Fack Fack Prinsessegracht 20 Museivägen 7 N.Djurgården VIM];lERBY GULLRINGEN VIRSERUM ~O HAAG GÖTEBORG GÖTEBORG STOCKHOLM STOCKH0L11 STOCKHOLM MÖREUM STOCKHOLM

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk

Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk Stadsfullmäktige 34 28.04.2014 Principbeslut om och tidtabell för bolagisering av affärsverk FGE 34 639/00/01/00/2010 Koncern- och stadsutvecklingssektionen 20 Beredning: stadsjurist Ben Weizmann, finansdirektör

Läs mer

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland

Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Rapport 1935 Undersökning av plats för fornfynd, Hol, Nora sn, Ångermanland Fornl~mning, Ra~ Fastighet, Socken, Nora Kommun, Kramfors Landskap, Angermanland Erik Floderus 1 I ~"'. 3865.4n~,,"m1ill lvjllak.d

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt

I Vepkstad btg bta&pa.~lzt STOCKHOLMS STADSMUSEUM 458 Industrimiljöinventering 1979 Värdering A BO Fastighet- 8 (7 d Motors 7 Stadsdelsödra Hamarbuhamnen Adress Hamarbyvagen 13-19 Fas tighetsäg Stockholms k omn, Företag/verks/anst/

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön STYRDOKUMENT Dum Beecnin Sid 1(4) Godänd/nvri Kommunfumäie Verion 2013-12-09 Lo förerifer för ydd männior hä och mi Lo förerifer för ydd männior hä och mi för Krmfor ommun meddede v ommunfumäie den 9 december

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun

Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun Dag vat te nu tred ning för Åsen, Mun ke dals kom mun 2014-01-24 Sven Jo nas son Ste fan By dén Upp dra get Me li ca fick i upp drag av Ra dar Ar ki tek tur & Pla ne ring att göra en dagvattenutredning

Läs mer

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli

Gud är h e lig och rättvis. Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli Lag 1 Gud är h e lig och rättvis Enlig vår lag m åste e n bra dom are döm a e tt brott. Om dom are n tole re rar e tt brott är h an k orrupt och m åste bli straffad. Rättfärdigh e t och rätt är din trons

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

Rätten till arbetstagares uppfinningar

Rätten till arbetstagares uppfinningar Avtal om Rätten till arbetstagares uppfinningar Fastigo / Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från den 19960401 9604 Avtal mellan Fas ti go, Fas tig hets bran schens Ar bets gi varor ga ni sa

Läs mer

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... -" I.

IVar genomfordes projektel? 2 O1 3/4 0 N. IFrån odl m ed IT ~ I och med. c. Sammanfattning av projektet. Jordbruks verket L-..J _... - I. .- PROJEKTSTÖO Jordbruks verket _... -" I ~ - slutrapport ---- r., l.. Du ska anv ända blan ketten för att skriva en slutrapport so m c esanve r ge nomförande t och resunater av proje ktet. Jordbruksverke

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Tentamen i mekanik TFYA16

Tentamen i mekanik TFYA16 EKNISK HÖGSKOLN I LINKÖPING Institutionen för Fysik, Kei och ioloi Gli Pozin enten i eknik FY6 illåtn Hjälpedel: Physics Hndbook eller efy utn en nteckninr, vprorerd räknedos enlit IFM:s reler. Forelslinen

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab

Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Numa Petersons handels- och fabriksaktiebolag Svensson, August Förteckning å fonograf- & grafofonrullar insjungna af herr Aug. Svensson från Numa Petersons handels- och fabriks-ab Stockholm 1903 EOD Miljoner

Läs mer

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid?

Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Berätta, som en inledning, kort om stormaktstiden. När hade vi stormaktstid? Varför kallas tiden just stormaktstid? Du kan också i inledningen skriva av andra versen på vår nationalsång Du gamla du fria.

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1.

@X@ till h. Ingeborg Petersdotter och Per Jonsson och Olof Jonsson. fér allt 4 dlsedan den tiden de tjénat ihop pé Berg. I. Ap1e&ad 29.1. A ~APLER5D _N.r...-...3.2..--nnn...2@;;ei199 B6rje Olsson, Korsgérden. pantsatt till Jon Andersson i Apler6d 3 ob 3 p 6. f6r 32 dl f6r att utlsa dessa frén Olof Jonsson i Préstorp. M i Nr. 22. Oktober

Läs mer

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre.

30* 31* Läseåret 1885-1886 Läseåret 1886-- 1887 Läseåret 1887--1888 Läseåret 1888--1889 Läseåret 1889--1890. folkskolo] Lägre. 0* * Tab. JY: 9. Antalet intagna ch afgångna samt inskrifna ch när- varande elever vid Helsingfrs stads under läseåren 88 890. Läseåret 88 884 Läseåret 884- Läseåret 88-886 Läseåret 886-- 88 Läseåret 88--888

Läs mer

55 18.08.2014 60 02.09.2014

55 18.08.2014 60 02.09.2014 Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran Svenska nämnden för undervisning och småbarnsfostran 55 18.08.2014 60 02.09.2014 Andra budgetbehandlingen B2015 570/02.02.00/2014 SUS 18.08.2014 55

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun

Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Anckarströms dansbok och Johan Jacob Laun Av Anna Lena Holm Holger Nyblom redogör i en del av sin artikel "Dans och dansmusik i Stockholm på 1760-talet"' för sina undersökningar kring melodien till Bellmans

Läs mer

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod

2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod 2.1.2. Basvokabulär efter fallande Fmod Basic vocabulary by descending Fmod och 30340 30856,983,953 sitt pn U52 ] 172,983,901 ofta 535,2 551,971,897 i PP 27867 29461*,946.902 dessa 1141 1188,960,876 står

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

'PJII."t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden

'PJII.t. IFr.n och med. ii20 1 1/ 7 6 9 6. PROJEKTSTÖO - Slutrapport. A. Uppgifter om stöd mottagare. ö.t. Projektet genomfördes under perioden ~ Jordbruks verket Du ska anvanda bla nketten for att skriva et! $IlSl:rappott som besilriver genomforandet och resultatet av pro;e«tet. JQfdbru ksyen..et konvner att publicera rappotten i databasen for

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa

M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa Från kulturkrock till minibyråkrati En utvärdering av Ungdomsteamet i Bergsjön Rapport 6:2001 RAPPORT M an måste inte gå beväpnad som många tror, sa en av ungdomarna som börjat engagera sig som ledare

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964

S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 S/S Näckten S/S Näckten Sjön Näkten 1878-1964 Tunadals AB beställde 1877 från W Lindberg, Stockholm en båt som byggdes och levererades samma år. Skrovet var av järn med styrhytt och kaptenshytt som överbyggnad.

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä

Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä 2 Hela denna bilaga är en annons för Järna Trä Pappa Kennert och sönerna Stefan och Jonas Andersson äger och driver idag Järna Trä - under samma framgångsrika koncept som gällt de senaste 35 åren. 35 år

Läs mer

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen.

Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Åbo Boda Torp under Boda. De sista som bodde här var Johan Jäger Jonasson med hustru och åtta barn. De flyttade år 1900 till Planen. Sida 302 1776 Karl (1736- ), Stina (1745- ), Stina (1781- ) och Katrina.

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Alice. Barn h ar ock så. i tillvaron. Tema: Barn & psoriasis. D ryg t h älften av landets u ppemot 300 000 personer med psoriasis får

Alice. Barn h ar ock så. i tillvaron. Tema: Barn & psoriasis. D ryg t h älften av landets u ppemot 300 000 personer med psoriasis får Barn h ar ock så psoriasis! D ryg t h älften av landets u ppemot 300 000 personer med psoriasis får sju k domen före 25 års ålder. Barn får och beh över ofta hjälp av sina föräldrar med beh andling en

Läs mer

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8)

Önskan av en Bacchi man (Fredmans sång nr 8) Soprano 1 Soprano 2 lto Basso 1 Basso 2 Text musik: Carl Michael Bellman 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 ck, ck, b ck, ck, rr: Eva Toller 2006 ck, att vid så -stång-en att vid så -stång-en b att vid så -stång-en att

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte

KÖLD BÄ RAR LA GET. Syfte KÖLD BÄ RAR LA GET Syfte Ge nom en ökande an vänd ning av köldbärare inom kyltekniken, så kallade in - direkta kyl sys tem, och spe ci ellt med hän syn tagen till an vän dan de av al ko ho - ler, gly ko

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Malmö Filatelistförening

Malmö Filatelistförening Malmö Filatelistförening STORAUKTION 2012-11-21 Objekten visas i klubblokalen onsdagarna 2012-10-31, 2012-11-07 och 12-11-14 klockan 16.00 19.00. Alla är välkomna att lämna bud. Inbjudan till auktionen

Läs mer

KG 55 GODA GRANNAR PERSONLIGT MODERNT FLEXIBILITET KLASSISKT. KOMMUNIKATIONER Fem minuter till Arlanda Express och Centralen gör KAFFEREP & MODE

KG 55 GODA GRANNAR PERSONLIGT MODERNT FLEXIBILITET KLASSISKT. KOMMUNIKATIONER Fem minuter till Arlanda Express och Centralen gör KAFFEREP & MODE VÄLKOMMEN TILL KG 55 PRESENTATION KUNGSGAT 55 AXFAST STUCKATUR & ARMATUR KLASSISKT Varsam renovering lyfter fram sekelskiftesarkitekturen. PERSONLIGT Omtanke och engagemang skapar långsiktiga relationer.

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan.

Herrar Högbom (ordf.), Iveroth, Lindeberg, Streyffert, Svennilson och Waldenström. Direktör Wilh. Ekman närvarande vid fastighetsbildningsfrågan. Protokoll fört vid sammanträde med Industriens Norrlandsutrednings arbetsutskott den 4 maj 1942 kl. 14.30 å Industriens Utredningsinstitut, Malmtorgsgatan 8, Stockholm. Närvarande: Herrar Högbom (ordf.),

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Møt sommeren med stil!

Møt sommeren med stil! Møt sommeren med stil! PREMIER verdt opptil RIG 8000,- A! PREMIER verdt opptil REKrutteringskampanje P7-8 (25 april - 5 juni, ) Produktpakke for bare kr 85,-! 1 85,- start i katalog 7 ELLER 8 verdi 757,-

Läs mer

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN!

BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! BEREDEN VÄG FÖR HERRAN! TEXT: Frans Michael Franzén (1772-1847). Finsk-svensk författare, präst, biskop och akademibibliotekarie. Franzén studerade i Åbo och tog studenten vid 13 års ålder. Därefter studerade

Läs mer

Hygienombud NUS utbildning 2015 program

Hygienombud NUS utbildning 2015 program Hygienombud NUS utbildning 2015 program 12.30 Välkommen Vårdhygien - vad har hänt sen sist? MRB och smittutredningar 13.30 Workshop Nu har vi mätt- hur går vi vidare? Samarbete - Hur kan vårdhygien stötta?

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter

FÖRELÄSNING 13: Analoga o Digitala filter. Kausalitet. Stabilitet. Ex) på användning av analoga filter = tidskontinuerliga filter FÖRELÄSNING 3: Aaloga o Digitala filtr. Kausalitt. Stabilitt. Aaloga filtr Idala filtr Buttrworthfiltr (kursivt här, kommr it på tta, m gaska bra för förståls) Kausalitt t och Stabilitt t Digitala filtr

Läs mer

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K

Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K Sverige får nya sedlar och mynt KOLLA PENGARNA! S V E R I G E S R I K S B A N K 1-krona 2-krona 5-krona 10-krona Sverige får nya sedlar och mynt Under 2015 och 2016 får Sverige nya sedlar och mynt. Vi

Läs mer

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling

Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Eskilstunakartor i bibliotekets Sörmlandssamling Beskrivning till Hans Grafs karta år 1783 över Torshälla. - 6 s. Charta öfver Eskilstuna, Jean de Vallées stadsplaneförslag för Karl Gustafs stad, Eskilstuna.

Läs mer

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni

U:566 Okt. 1953. 6. Reste Ni ensam eller hade Ni sällskap och i så fall hur många var Ni SVENSKA GALLUP INSTITUTET AB Blasieholmstorg 14-, Stockholm C. KONFIDENTIELLT U:566 Okt. 1953 Goddag, mitt namn är... fran Svenska Gallup Institutet. Vi hade för någon vecka sedan nöjet att tala med herr/fru...

Läs mer

Medlemsmöte 2004-01 -29 Förslag till Dagordnig

Medlemsmöte 2004-01 -29 Förslag till Dagordnig Medlemsmöte 2004-01 -29 Förslag till Dagordnig 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagording 3. V al av två justeringsmän, tillika rösträknare 4. Rapporter a. Ersät. Kont.körning, körtillägg vid utbildning

Läs mer

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165

Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-05-10 164 Medborgarförslag om elektronisk informationsskylt på Falkhallens KS, KF fasad. Dnr KS 2011-165 Beslut

Läs mer

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena

Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Anneli Petersson & Claes Westling Landsarkivet i Vadstena Småland, Öland & Östergötland, fyra län, sedan 1908 Riksarkivet Den statliga arkivorganisationen KULTURDEPARTEMENTET Björn Jordell RIKSARKIVET

Läs mer

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik

*Kontakt~erson AB Betonaindustri. te2 53 10 52. 1 I kontor, 3 gr tqz puts/grå P/& l I. II fabrik STOCKHOLMS STADSMUSEUM 164 ~ndustrimiljöinventering 1979 värdering@ B C Fas t ighet3jan - 8 Adress Hornsbergsvagen 14-16 Stadsdel sh-en FastighetsägAB Betongindustri ~öretag/verks/anst/ AB ~etongindustri/betong/nu

Läs mer

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska

s m å t t & g o t t smått & gott på ren svenska p ren venka 1 klaik räka Till 4 2 kivr Frank bröd 2 Ä, kka 1 k Majnnä ca 50 Räkr, kalade Cirn Gurka Cckaila Dill Sör Bred ör p bröde ch dela de i den fr du önkar. Skiva äen ch fördela de p biarna. Spria

Läs mer

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o?

13 eecm= 4rr^ 4 r2cm= 4lL ^ 24 lm6cm= 4Oe ^ = l7: 2s 4m2crrr =? az ^ 2815dm. zo rcm= 4Ot. e edm= 0.? 1032cm= 431 114cm= 4o? Lfi,ngd i deeimalform 1 12dm= 4Z ---------------- 21 8m7 = 0 12 ro= --------a 4?o 13 ee= 4rr = 2 of 322m58= lre za 33 73 dm= Zr J_m 1032= 431 30 2m4dm.-..7-114= 4o? * 31 25dm= 4tf 14 2 m65 = 21 6f 346m5dm=

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Hur får du igång fibernätet?

Hur får du igång fibernätet? T I L L D I G S O M S TA R TAT E N F I B E R F Ö R E N I N G Hur får du igång fibernätet? Kommunikationsoperatören ZITIUS R Ä T T PA R T N E R F Ö R B YA L A G D Ä R F Ö R E N I N G E N B E H Å L L E R

Läs mer

BYGGMOTE HANINGE KOMMUN Skogs Ekeby

BYGGMOTE HANINGE KOMMUN Skogs Ekeby SI D. 1/4 BYGGMOTE Tid: 2007-10-17 Plats: NeC plats kontor, Närvarande: namn sign foretag Henrik Svensson HS NGG Gert Österberg GO Vattenfall Göran Buss GB Vattenfall Nils Annas N EL TEL Networks Kennerth

Läs mer

Papper. Både papper och papyrus är exempel på vad vi brukar kalla för skrivmaterial. Andra sorters skrivmaterial är pergament,vaxtavlor och lertavlor.

Papper. Både papper och papyrus är exempel på vad vi brukar kalla för skrivmaterial. Andra sorters skrivmaterial är pergament,vaxtavlor och lertavlor. Papper Det vi kallar papper kännetecknas av att fibrerna i ett material, till exempel bomull, först skiljs från varandra och sedan filtas ihop igen. Enligt den definitionen har papper tillverkats i ungefär

Läs mer

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13

Som montrödesdotum. '_f ( yr;folta:tt.'' Rrekkola. Högskoleförbundet östra Norrbotten. onslogs nedlogonde 2009-03-13 Öslna NoRRBOTTEN SAIAÅ,IANTRA D ES PROTO KO t L Som montrödesdotum Plots och tid Beslulonde Vita huset Överkafix Bertil Segerlund Tryggve Kenttä (suppl. ) Robert Forsbergl L AKC TJACKMAN Leif Nilsson Tomas

Läs mer