NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S MARIESTAD VANNMERKER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER"

Transkript

1 NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg , December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E VANNMERKER I DIPLOMER (forts.) DN XIII:164, Akershus 1500 En fortegnelse over res ~ anser på b~ter som b,1ndene i Eidsvoll, Nes og Odal var ilgat for drapet på fogd Lasse Skjold i Papiret et helark 29 x 41,5 cm. Som v/m ser vi en liten kanne med krone og blomst på lokket. Det er en variant av Br , som han registrerte i ves-: - tyske byer fra Han mener at papiret ble tilvirket av mpller i Champagne. DN XVIII: 170, Sandeherad 11/6 150Q En erklaering fra presten NieIs Pederss~n i Sandeherad om at han hadde gitt Jon Nielss~n, prest i Tj~lling, fullmakt til å svare om den 1/3-part i Haletenes lo.ksefiske i Lågen som tilkom Sandepresten. Da man tok papiret ut av arket bie ~verste del av v/m-figuren skåret fru. Av den gjenvaerende delens form og avstanden meilom linjene etter bindetrådene kan vi rekonstruere v/m til en tiara. Merket er en identisk variunt av Br. 4911, som han registrerte i en rekke tyske byer fra perioden Tiara-v/m av den form vi har her bie brukt nv italienske papirm,1ller. De utmerket seg ved sin store ~yde og pomppse utforming. DN I:1002, Brunlanes 17/6 150q En erklaering fra 2 menn om at de sä fogden sette läa for et fiskevarp som preeten i Tj,6lling og en annen prest hadde sammen. De var så uforlikte om varpet at de gikk bevepnet til fisket og ~dela redskapen for hverandre. I papiret ser vi ~ver8te del avet tiara-v/m. Fragmentet svarer til Br og har de samme avstnnder mellom linjenc etter bindeträdene. Br. antar at papiret ble tilvirket i Venezia.

2 ~. DN V1:635 z Hjartdal 29/ En meddelelse fra presten M th' de pengene han sammen d a las Olofsson i Hjartdal at han hadde fått tilbake fra Telemark som sat :eak,en annen mann betalte som lpsingspenger for en bonde pershus ' Papiret viser et v/m-fragment d ut fru dette fragment av ne erste del avet oksehod i en-face stilling. rekonstruere det. ' Mer~~ta:~tanden ~ellom linjene etter bindetrådene kan vi Wtirzburg fra P', en.var~ant av Br , som han registrerte i i et dokument fra stockhl~. 1I.2 pl.x nr 138 er også en vu:iant som han fant. stilk mod bokstaven T å O fra Mellom hornene har dlsse v/m en hpy.. p toppen. Br. hevder at papir med slike v/m ble tilvlrket av paplrm~ller i Basel (Br.IV s.751). DN I: 1014, Skien 14/ Brevet gjengir en dom avsagt og nedtegnet nv lagmannen ~ et stykke jcrd. Sk' ~. len om retten til Av ~/m i papiret er bare et fragment synlig., Det er nederste halvdel aven gotlsk ~ og er en liknende variant av Br med samme avsto.nd mellom linjeno etter blndetrådene. Br. registrerte merket i Braunschweig fra 1508 og antar at det ble brukt av papirmpllor i Bolgia, ved nedre Rhinen og i Nordfrankrike. DN XVIII:213, Akershus 25/ Muligens en samtidig kopi avet brev kong Christian II skrev på Akershus i ~et handlar om et skip fra Rostock som var arrestert ved Båhus. Papiret er et 2~ark og visor et uskadot våpenskjold uten krone som v/m og med en oppreist Ipve i skjöldfeltot. Merket er ikke registrert av Br. men finnes hos Likhachev (nr 12) og i Monumenta XI:752, begge steder fra DN VIII:475 z.hvitstein i Vestby: 2/ En melding fra 3 lagrettemenn som var på Hvitsten gård for å verdsette den etter pålogg nv lagmannen i Oslo. Gården omtalt som lensmannsgård i 1600-årone. I papiret et v/m-fragment av pverste part aven gotisk P med 4-blndet blomst på toppen. ut fra denne v/m-rest og avstanden mellom linjene etter bindetrådene kan vi rekonstruere figuren. Den er en identisk variant av Br. 8629, som han registrerte i Epina1 fra DN XII:275, Oslo 30/ Et testamente fra den gnmle og sykelige knnnik Gunnar Monsson ved Maria-kirken i Oslo, oppsatt i nnervaer av knnnik Benkt Nielsson og kapelian Håvurd Nielsson. Papiret et ~-ark med en gotisk P som v/m. Det er identisk med Br. 8737, som han registrerte i Bruyeres fra Papiret trolig et fransk fabrikat. DN XVI:350, Munkeliv kloster i Bergen 13/ Dette brevet er fra abbedissen i Munkeliv, s~ster Valborg, og generalkonfessor Niels Hansson som takker Vadstena kloster i Sverige for gaver som vnr sendt med bror Jens'Jonsson fra forskjellige porsoner der i byen. Pnpiret et i-ark som er meget modtatt. V/m bare såvidt synlig. Det viser en slnnge med krone på hodet og det er en variant nv Br , som han regist- Likhnchev = N p.likhachev i zapiski Imper.Russkago Archeolog.Obcestva Monumenta = M~numentn churtae papyracone historiam illustrantia XI. Hilversum 1965.

3 3. rerte i et fran~k arkiv fra Slnnge-v/m er som regel franske og ble isner benyttet av pnp~rm~llene i Angoumois (Br. IV s.677). DN V:1007, Aker~hus 21/ En ~efali~g ~ra prins ~hristinn (II) skrevet på Akershus og stillet til domkap~tlet 1.Nldaros om a ~uste ut 60 mann med hnrnisk og verger på grunn nv mottntte meldlnger fra Sver~ge om et planlagt innfall i Norge. Pnpiret et i-ark som har vnert brettet snmmen til en liten lukket pnkke eller konvolutt med ~tvendig påskrift og forsegling for transport. V/m synlig i sin helhet. Det Vlser et kunstferdig beger og er en identisk variant nv Br som han.registrerte i Mezieres i Frnnkrike fra Likhnchev st~tte på merket l Russland fra Br. nevner at papir med slike beger-v/u isner bie tilvirket av m~ller ved ~vre Rhinen. DN IV: 1055, Hamar u.d ~._--- Dette brevet blg skrevet av Johannes Bertholo~Gus, prior i Predikebr~drenes kloster i Hamar. Dot ejelder en mann og hans kone som pnsket å bli opptatt i Llun.'keordenen. Papiret er et ~-ark med nederste del aven gotisk P son v/l.1~ For~en av fragmentet og avstanden mellon linjene etter bindetrådene ejpr det mulig å rekonstruere figuren til en identisk variant av Br Han registrorte dette nerket i Troyes fra 1503 og et annet eksemplar i Utrecht fra Br. antar at papirct bio tilvirket nv papirmpller ved ~vre Rhinen. DN XI:292, Hov~j~yn ved Oslo u.d En erklaering som trolig er skrevet av ubbed Nikolns i Hoved~y kloster OD at en mann med hele sin familje var opptatt i Dunkeordenens brorskap. Nederste del aven gotisk P segs som v/m i papiret. D~tte fragnentet samoen med avstanden mellom linjene etter bindetrådene er grunnlag for årekonstruere figuren og identifisere den med Br. 8536, som hnn registrerte bl.a. i Braunschweig frq DN II: 1039, Tgj'nsberg 22/ En avskrift uv et brev der Knut Knutsson po.ntsetter forskjellige eiendonoer i Berg soen i Brunlnnes tillngoann Jon Jonsson Paklte. I DN II heter dct at avskriften er Usamtidig", dqv~s. fra Pnpiret et ~-nrk med komplett v/n. Det forestiller en tiar~ i mindre formo.t og or identisk variant nv Br Ded samme nvstnnd mellod linjene etter bindetrådene. Br. registrerte sitt v/m i Köln fro og i Mnrbure fro Klepikov gjengir flere varianter nv dette v/n, SOD han registrerte i bibelhåndskrifter fro i Sto.tens hist. BuseUD i Moskva. DN 1:1030, Sarpsborg 1/ Detto er en i en tyverisnk nedskrevet nv borgnrtinbslagoann Anders Sebj~rnsson på "nlmenighn lo.gtingith". Det heter at både lngretten innenfor og utenfor vedbåndene var enig i dodtlen. S.A. I Klepikov: ~ TroDOnin's \ wnt~rdark a.lbun = MOl1uocnta chartno pnpyrillceae historiam illustrantin. XI. HilversUD 1965, v/u , , _'..

4 4. papiret 3/4 folioark. Det vi.t k t D t. ser e oksehode som v/m plossert nuer venstre kant nv ar e. e er en ldentisk 't Bvnrlun nv Br , SOD han registrerte i Vannes fra og l ayonne ~ra Merket er også oppf~rt hos Picc. 11:1, 279 fra 1513 og 1~19. Oesa ~r. nevner at v/n var plassert nuer kanten nv arket og hevder.nt paplr Ded v/n l denne posisjon ble laget av papir~ller i S~rvest Frnnkrlke. DN V:1010,,Hvaler 2/ En erklaerine fra 2 luerettedenn on at Aslak Olafsson ikke budde stjålet se~r. Brevet ble skrevet på ledingstineet på Hvaler. Papiret er 1/4-ark og viser sumne oksehode-v!n SOD foregående brev og det er plnssert på SUDDe måte her, bare ned et per ubetydeliee avvikelser. DN 11:1040, Sandehernd 26/ Privatbrev fra lensmann Larens Jakobsson i Sandeherad til Henrik KruonodiGe ilcd b~nn on beskyttelse for seg selv og sin s~nn ilot Olnf og Gaute Ga lde, SOD forfulete den på Brunn av at s~nnen hadde bebått et IOieroål, uaktet de hadde fått Kongens vernebrev. I papirot sees en v/m-fraksjon av nedersta del aven Gotisk P. Partiet lar seg rokonstruere SOD en identisk variant nv Br. 8638, SOD han reeistrerte i Ltineburg fra og i Bryssel frn DN 1V:1057, Vitters# gård i Vestfold 8/ En erklaerinb fra 3 lagrettenonn SOD var vitner til at et jordstykke blo solgt. Papiret et ~-ark med nederste del nv en eotisk p som V/D~ FraLuentet oe avstanden nellon linjene etter bindetradene or nuer identiske Ded Br. 8541, son han registrerte i Maestricht fra oe i Utrecht fra Br. antar at papiret ble tilvirket i Elsas ellor Voeesene. DN V111:485, Varna u.d Prior Peter Jonsson i Varna Johanniter-Hospital oeddeler at en oann oe hnns kone var tutt opp i ordenen. Pupiret et t~nrk ned nederste del nv en eotisk p SOD v/n. Sävel dette partiet son avstnnden nellod linjene etter bindetrådene er identiske Bed Br. 8675, SOD han reeistrerte i BraunschweiG fra 1496 OG fra Strnssbure fra DN VIII:481, Tpnsberg 4/ Abbed Niels i st. Olavs kloster i T~nsberg oe boreeroesteren i byen bekrefter en avtnle ~elloo fogd Olaf Jonsson og lagoann Jens Jonsson. Pupiret er et ~-nrk ned en uskodet gotisk P SOD v/o. Det er identisk Dcd Br. 8633, sou hun fant i dokuoenter i Bar-Ie-Duc fra

5 5. pn VI11:482,?slo 3/ Brevet er skrevet i Oslo nv Asser Persson og hnndier all en SD.utnle ha.n hpfrte oellom Niels Sknaning og J~reen Paaske angående et koncebrev på Oluf Otteson (Rpuers) len. pnpiret et ~~ark. Det viser et v/n-fra.gnent aven Gotisk P Ded 4-bladet blodst på toppen. ut fra foraen nv fracnentet kan vi rekonstruere bokstaven SOD idontisk Ded Br. 8636, uen nvstanden nellon linjene etter bindetrådene e r noe st~rre her. Br. fant sitt V/D i flere nederlnndske 7 tyske og franske byor fra perioden pn IX:482, Oslo 6/ Fullonkt skrevet i Oslo av vepneren Niels Svensson Toruenstjerne oc rådnann pål Tholfsson for Henrik KrUDnedice til å forf~lbe en sak not Ottilie ottesdntter (R~Der) på deres vegne. Papiret cn 1/4-ark. Det viser et v/n son forestiller en sol og er en lik variant av Br , uen Ded avvikende avstand nollan bindetrådlinjene. Br. registrerte sitt V/D i flere nederlandske, belgiske, tyske oe franske byor fro. perioden Han antar at papiret er fransk. DN II: 1046, BerGen 1/ Brevet Gjeneir en don avsagt nv rådnenn oe nndre enbedsoenn i Bergen over hollendere SOD hadde pint en skotte-. DN II nevner at brevet er en santidie avskrift. Pnpiret er ~-nrk son viser en uskndet Gotisk P forsynt ned en 4-bladet blodst ~verst. Vi finner ikke dette v/o hos Br. Den etter sin forn og Ded sadda avstand nellod linjene etter bindetråder likner det på Br. 8649, SOD han fant i Leyden oe RotterdaD fm 1556 oe V/n Ded GjennoDstukken stadde son her er kjent fra 1550 (kfr. Br. 8699). DN 1:1046, SarpsborG 24/ En erklaerine on at boreerne i Sarpsbore i sin tid ble tvuncet til å l~skj~pe see for brannskatt hos hustru Ottilie (R~ner), son ville ~deleeee byon. Po.piret ca ~-ark. Det viser et uskndgt v/n SOD forestiller en liten ka.nne Ded kors på lokket~ Det tilh~rer en Gruppe V/D SOD isner bie brukt i perioden av franske papirn~ller. Merket finnes ikke hos Br., Den er en liknende variant av hans fra ~N 11:1051, Oslo 11/ Boreernestre oe råd i Oslo nalder til kone Christian II at de etter ha.ns befaline hndde skiftet det godset SOD Anders Kreger hadde etterintt seg Papiret ca ~-ark Ded en uskndet Gotisk P SOD v/n. Det er en ide~tisk variant nv Br. 8536, SOQ han reg.l~erte i Douai fr~ 1519, f~a. BraunsehwelB Pa.pir ned slike P-v/n ble tilvirket nv pnplro~ller l Vo~esene og ved ~vre Rhinen hevder Briquet.

6 6. DN XVI:357, Nidaros 4/ Et lykk~nskninesbrev fra erkebiskap Erik Wnlkendorff i Nidnros til erkebiskop Gustaf TrolIe i Uppsala i nnlednin8 uv huns nye? h~ye stilline. popiret et fnlset folioark 27,8 x 38,8 CD. v/n SOD farestiller en slance Ded krone på nv Br SOLl han r~eistrerte i Bnyonne linjene etter bindetråde ne ae arknålene er I scntruo av h~yre bind ser vi et hodet. Det er en identisk vnriant fra Både nvstanden nollod de snrme hos Br. SOD her. DN IX: O s lo 2/ Brevet skrevet enten av biskop Anders Mus eller hnns klerk Jens Frnt. Det er en beretnin~ til kone Christian II 00 det oppr~r Hans Mule og Hans Olsson prost i Mnriakirken, hodde ejort DQt bispen Ded overfull på bispogården. ' popiret et ~-ark 29,5 x 40,2 cn. Det viser en gotisk P son v/n OG dette er en identisk variant av Br. 8738, SOD han registrerte i Colnar fra 1516 i et ark son holdt de sadde nål SOD nevnt avenfor. Merket h~rer til en Gruppe P-v/n Ded 3-bladet blodst ~verst ob papir ned slike nerker antas tilvirket av npller ved ~vre Rhinen eller i Voeesene. DN IX:492, Snndeherad 5/ Et privatbrev SOD presten Truls Svensson i Sandehernd skrev. Papiret viser et v/n-frncdent aven eotisk P Dod en 4-blndet blodst ~verst. Fieuren lar seg rekonstruere SOD en identisk variant nv Br Ded sailde aystnnd nellod linjene etter bindetrådeno. Br. reeistrerte nerket i BraunschweiB og Utrecht fra ab antar at pnpiret stnoner fra D~ller ved ~vro Thinen eller i Nord~st-Frankriko. DN 111:1076, Kr&dshGrad 5/ Brevet SOD handler on salg nv noe jord er skrevet på Noren ~ård i Kr~dsherad. I papiret ser vi et v/n-fraeoent ay en eotisk p ned en 3-blndet blodst ~verst. Merkot er identisk varinnt ny Br Ded sadde avstnnd nellod linjone etter bindetrådene. Br. rocistrerte v/d. i Colnar fra 1516 or; bisp Anders Muss i Oslo benyttet SUDDe papirkvnlitet i jnnuar SOLIDe år (kfr. DN 11:491 avenfor). PN 11:1057, Oslo 10/ En avskrift av det originale brevet SOll ridder Knut Knutsson til Giske skrev Oll noe jordeods i Hcllineda1 SOD han skjenket til Marinkirken i Oslo. Pnpiret er ~-ark son viser en eotisk p iled 4-bladet blodst ~verst i Y/D. Det er en identlsk variant nv Br. 8647, son han reeistrerte i Maestricht oe Braunschweip' fro. 1542_ Dette tyder på nt nvskriften Då stillllle fra 1540-årenu, ikke fra 1518, SOD. antydet i DN II.. If,ilee Br. er oeså dette papiret tilvirket ved ~vre Rhinen eller i Nord~st-Frnnkrike. ~N 111:1077, Råde 19/ Dette dokunentet ble skrevet på Lundeby eård i Råde oe ejelder snl ~ nv jord. Pupiret er 1/4-ark sen viser et v/n sorl forestiller en h,iyreh~nd ned håndflaten vendt opp. Det er identisk variant av Br. 114?4, son h~n koplcrte fra e~ d?kunent i Bar-lo-Duc fra Han hevdcr nt pnplr lied silke händ-v/u er tllvlrket i Frankrike (BR.III. s. 575).

7 7. DN 111:1080, Ttnsb e r~ u.d Brevet er skrevet nv Gnrdinn i Minorite r ordenen, brode r Henrik, der han neddeler a t en Bann 0B hans hustru va r opptatt i ordenen. po.piret et hver side. fra /4-ark, SOLl viser e t v/u-fro.[;nent av en liten knnne Lled hank på Fieuren e r identisk ned Br , SOD hun reeistrerte i Utrecht Papire t et fransk produkt. DN XVI: Bereen 18/ En erklnerine fra a bbedisse i JVlunkeliv kloster i Ber Gen, Anna Olafsdotter, oe visekonfessor Larens Nielsson ad att Hrr Peder Ineenarsson, SOD hndde vaert eeneralkonfessor i klostre t en tid 7 Den nå VQr r eist tilbake til Va dstena kloster, hndde vist s ee SOD e n sam! dannenann. I papiret ser vi et v/n SOD f or estille r en hpyde ned 3 kupler. På toppen av den st~rste står e t h~yt kors Ded en 6-ta kke t stjerne på t oppen. Morke t SOD ble kopiert fra brevet nv Riksarkivet i stockhold er identisk Ded Br og har sanne avstand nellod linjene etter bindetrådene. Br. r ecistrerte nerket i Brnunschwei e fra 1494 OG not erte variant e r av det fra 11 ~ndr e tyske oe sveitsiske bye r fra perioden Han f ant SaDLle papir i il~bler fra Basel fra onkrine SOD vi s e r~ e r de t e n klar u ovor ensstennclse nollod dateringen av breve t i DNXVI (ca 1520) oc de t tidsruo fro. hvilket pnpiret i brevet er kjcnt ute i Europa ( ). Det er s elvsqet Dulie a t pnpir ne d dette v/n ocså ble tilvirket i perioden , Den noe eksedpel på dette er ikke kj cnt. Vi nå derfor kulli!e anta, nt da t eringe n i DNXVI e r f eil,så neeet Der SOD brevet selvangir see å vaere skrevet i Munkeliv kloster i "Thusnnda fnedhundr nda paa thet forsta" år (1501). DN VIII:501~ Bereen 13/ Biskop Andar, lae,llann Thord Mntsson oe prost Christiern Pedersson satt r ott i nnleuning aven strid DolloD f olkene på slottet og tyskorne på Brycgen For slottsfolkene Dp'tte hpvedsdd.nn Jp'reen Hansson oe; for tyskerne deres olderonnn. Etter å ho. h~rt saken henviste r etten den til av8jlrelse av Koneen Papiret et falset folioark De d v/n i sentruo av hpyre bla d. Merkut f orestiller en åpen h~yrehånd Ded håndflnte n vendt opp OG ned en 3-blndet blodst på spisseil av lanc;finperen. V/n er en identisk vo.riant i spoilvendt stillin3 av Br son han re~istrerte i Mo.estricht fro oe e n r ekke o.ndr e byer fra periodun u DN 111:1087, Oslo 26/ Et personlig brev fra In~ jerd Kanneeptter til kune Christia n II DGd beklac;else over den frenferd kansler Ha ns Olsson og biskop Ha ns Mule hndde vist overfor honnes s,0'ster. Hun bpnnfnlt konc;e n on beskyttelse. Paptret et ~-ark SOD viser en Gotisk P SOD v/n Iled en 4-blnde t bl ~nst på toppen. Merket er en liknende variant nv Br. 8643, son han f 8.nt l Chalonsur-Marne frn Dot er doc noe Dindre nvstand i hans v/n nellod linjeno etter bindetrådene.

8 88. DN II: 1071 z Be r gen 24/5 1522' - En s3dtidi e avskrift a v en over enskods t SOD ~V ed S DQ l1nen på BerGe~~us s anne n Ded bisp Andar oc prost Chr ist ier n Peder sson s l utte t Ded f crstanderen f or de t yske kj,1pnenn på BryCeen f or det t i lfelle at de t k on t il kr i C nellod k one Christian II OG Ha ns eutene. pnpiret et uska det f olioar k 32,5 x 40,5 CD. Midt i h~y r e blad se r v i et l i t e v/n SOD bestå r a v en Goti sk B Ded krone ove r oc De d 2 cn avst~nd nollod l injene ette r bindetrådeno. Me r ket va r feste t t il den ene av disse trådene. Vi f iwler i kke dett e V/D hos Br., Den han c j eneir et a nnet B-nerke (8057), s on 8r noe st/ rre Dell ned s anne av st and DelloD lin j ene et ter bindetrådene. Hans uerk er f orsynt Ded en krone a v SUDDe f or n SOD her. Br. r eei str erte de t to nerke t i Nancy frn 1576, noe SOD t~r tyde på at vå r a v skrift kan vaer e fra 1570-å r ene. DN VI11 : 502, Sandene r ad 14/ To l aer ett enenn bekrefte r a t den 80 år gai11e Thor alfa Svenns dotte r, SOD tjent o hos presten Jakob J ensson i Sa ndehe r ad f or 60 år siden a l uri hadde h~rt ann ~ t enn a t 1/3 av l a ksefiske t i Halstenen i Lågen h~rt e til prest ebor de t. Pnpire t e t ~-ark, SOD vise r e t v/u-fraedent av e n Gotisk p I S f ve r s t e del 0e Ded 2 CD avstand nellod linj ene ett e r bindetråde ne. Me rket e r en i dentisk variant a v Br. 8636, son han r eeistrerto i Leyden Ded varianter i fle r e nederl andske, franske og vesttyske byor fra perigde n DN 1:1083, Oslo. 23/ Electus i Oslo, Hans Mule, h,0'veds uann på Ake rshus Antoniu s Ma rskalk, Nor Ges Rikes kansler Ha ns Olssen oc l acnann i Oslo Erik Eriksson stevnet Hrr. Mnt t hias socneprest i Hedruo til å Dfte hos uen i Oslo f or å sva r e i en tvist n8110d han og s OGnepresten isa ndehera d. Papire t i dokuoente t vise r en eotisk p Ded 4-bla de t blodst oventil s on v/n. Da et s ee1 delvis ' uekker fis uren, l a r nerket see vanskelie r ekonstruer e, Den de synlie e delene e r identiske De d Br. 8638, SOD ha n reei strerte i Luneburc fra oe Ded varia nt i Bryssel fra DN 1:1063, Ha na r 1/ Erklnerinc fra bisp Moeens i HaLmr ou a t han frit ok en Dnnn SOD hadde becått l eieroål f or kirkens strnff. Pnpiret et ~-n rk SOD er tenoelie Dedtatt. Det va r derfor vanskelic å r ekonstruere v/n, SOD er identisk lied LeClert II, pi. XXXVI, nr 47 oc 49? OG s on e r tidfestet til LeClert hevder a t dette V/D ble brukt a v papirdpller i Troyes trolip den SOD Denis Chnt oruo eide. Hans svieerfa r va r papirdnker, u Perrot Riviere s on benytte t et f nniljevåpen Ded 3 lilje r i skj ol dfelt et. SenGre fikk skj uldet en krone fverst oe Denis Cha t or uo hencte en Gotisk C - hans initial - på skj oldspissen, trolic og så svieerfnr ens i nitia l - en kunstferdig R - i skj oldfeltet fla ru{ert nv 2 liljer. DN X: 368, Oslo oktober En sadtidie k opi av den f ornnnine Henrik Kruouediee sendte til a lduen på Hednark OLl å holde den avtalen Dnn hadde sluttet De d e l ectus i Oslo OL å Ci sitt distrikt under kone Frederik I. Pupiret et ~-nrk, SOD viser snooe V/D SOD i f oreeående brev nv 1/ Dette kan tyde på at nnervnerende kopi ble skrevet i bispeknnsellie t i Hnnar.

9 9. DN VIII:519, Honar Avskrift nv et brev fra biskop Moeens i HnDar sou han sendto til Henrik Krul 18 - diee ad t han ha dde inn~å tt f orlik Ded biskop HQDS Mule i Oslo i den strid s on hndde vnert nellod den. Pnpiret e t ~-[1rk s on viser n u sko.de t eotisk p SUD v/. Det or identisk 11e Br. 8536, S u D han reeistr rte i Duu i, Bro.unschw8ie 0C st. Oner fr DN I: 1064, Skaun i stnn;je 2/ Et vi tneprov fr 10 l nc r e t tel enn i Sknun a D nt Oluf Gnl de, k o r: Frederik I r S brevdr ~e r Oluf P dersson OG flore nndre hj3'y horrbr hudde l ova t på byc detinect å hold l a nde t kc n30 n til hånu -. pnpire t t h lt f licnrk 29 x 40,5 c. I scntrw.. v h;6yro blqc st::r vi en e tisk P s u, v/u. Det r identisk d Br. 8638, SOD h r ~ istr rt i Lunoburc og i Bryssel fra peri n DN utrykt 1523, Be r en, RA Osl Brev f r ~ Ber : ns bor c erskn p til kong Fr ed rik I Gn Vincents Lune;e (le, tysk r n ' på Bry ge n. T o fnlsed. f c,lio rk, d t one 11...Ct inn i d t.h r 0C; Ded S Ci.DI..:C v/u - n no - f ortecn - t s I n " ~ - ~ d 2 9 etter bindetrådene. D t er n v ~ ri ~ nt nv c.ii, r ert i Bor d nux tro H3n h vd r et tt brukt a v papirnoll - r i AnC0u oi8e. n triden llon BOGes v sa 0 s 0rt p ~ pir e yst'"'nd 110 linj l. XXV, nr 8, or: il r J' i s - BP si01 v/u is... o r bl > DN ut rykt, 23/4 1524, Ha' nr. Et brev frq bisk p M o~ ns i Hnw~r til bind ne på H'"' l und c at h '"' nedlelt biskop Anders Mus i Os l o d vill b "kr f t e si br v 2 se ~ l o a t el vil1 ~ s i 4 l dd nv ti nden rlic. s Papiret vis r n rotisk P s o v/ Gr... e r n i d. ntisk vari nt av Br., 8536 c snou nvstnnd w 110 linjen etter bin 1 trå ene. Br. r 0 18 r ort e t v v/-o i fra nsk og tyske c10kudent r frn perioden DN X: 418, Be r " n 6/5 152 Et brev frn biskop Oluf Thorkelsson i Ber pcn til k 0 n ~ Frede ik I rskj liee snker i f urbinc1 lse Da k nc skift t de n en r;. Pa.pirGt t usknd t f Gli ark 29 x 42,5 er v/o S L' r i v V n- nevnte DN I fr 1/9 1523, skrevet ~v bisk p MOGens i H ear. Nn r u ' r e. t e.l [tv pnpir et der. DN 1:1067, Bercen 23/ Dette brevet r utstedt nv N0r - s Rikes R d se lct i B ~ r ~ un C ha l r CD t k T f,jrhol dene i l andet etter fl. ChrJ. stj.,~n,.. II h ~.~' u.. flykt ~t. Pc.piret et ubeskåret f Ii 'o.rk 30,5 x 42,5 cr l (:d ~n t; tisk P 4-blndGt blodst ~verst s u v/u. Det ~r pl o.ss~ rt J. se truo ~ V og er n identi sk vnri8.nt nv Br. 86 ~3 ned s..., lo; n v st ~ n<l _ Il bindetråd~ne. Br. rg eistrurte uerket i Chalon-sur-U~ rn l fr... r8'nt ven'"'t rt!.rl b.-' linjen", (' tl: T Nic. = A.Nicolai: Histuirc des Dl:ulius T.1.2. Bordeaux pnpi r le Bud- uest d ' I n Frnnc

10 10. DN utrykt, sept. 1524, Bereen. I N.Snul. II, fose. 14 nr 44, RA, Oslo. Nor ees Rikes Råd påleecer f olket på Listn oe i Midt-Syssel å sette upp brev unde r bes eeline over nlle de v oldsouheter Henrik KrullijediBeS f OCd J~r Ge n Ols s on Gj orde s ee skyldie i Dot Finn Renpe under striden OD ove r eivelsen nv disse distriktene til k o n~ Frederik l. Finn Renpe drepte f OGden dn de va r på v et til Ber cen. Papire t viser et lit våpenskjol d S OD V/D Ded en lilje i f eltet o~ et initia l på skj oldspissen. Vi finner ikke dette Derket i noen tile j ene:;elic s online, non lilje n tyder på nt pnpiret nå vncre laeet nv en fransk pnpird~ ll e. V/n Ded saddc Dotiv og utfornet på SaLITle nåte son her har Br. reeistrert frn årene. DN utrykt, 7/9 1524, Listo... I N.Sanl. II fnse. 14 nr 36, RA, Oslo. Et vitneprov CD at WIff Olosson ofj flere lne r ettenenn på Listo. visst a t tjeneren til Hrr Wineentus t ok på eården Huseby oe ledinge n på Hydre. Papiret vise r e t lite våpen-v/n Ded en Iilje i feltet og en r est ette r e t doppeltstreket nppendiks på overknnten av skj oldet. V/n e r en i dentisk vnriant nv Br. 1572, s on he n r eeistrerte i franske byer fra Nie.II, pl.xiv~ nr 3 9 fra 1554 er en variant av naervaerende v/n oe han hevder nt det er en etterliknine av Orleans byvåpen. HAAKON M. FISKAA

11 11. DN XIII: lit e..~,( ",," ~ :: '-; 'J. # o",jo.1.. o',ii'" I!. o i o. o.. o ", l,-...' : ~... f jo 1 ".,,... I I ~.-..,.ta.,,.. ".,. "... o' o -.., I ~.".,.- '., " o " o. o , V ~ "\... t o.,!") & l I... i.. " , :,.... '-...,.J s.., oj.), ~ (.... \.., ::: '~.,~ # o I.,-, '- :, \,.. ~~ ~ i : ~.... oc _-~!!,.- ~: i::'~.. ~.~,....,!~.::~! i: A 1.,., "..... fl f.: e... -,\\..:......, fit.... : :..,... fl '.'.. ~ ~.'.~. ~.~ \._._....-"..... I, 0.. ~.,o. t 0"-" I., t "'... I _... " o o..... "., ~ \ I.. ". 'o.....'".,.: ''-....".. ~.,.' '-. ~,... _, DN lviii: '... (. - ':..... o : :.., " \ VI: ' J I: iii l:

12 12. I I f.... \ oj'-t ":....~ ~~.. : e.:. DN XVIII: DN VIII:~ DN XII: /'-."'.. '\. ":....: " : t r :.... ::..... : :.. DN IV: DN XVI: DN V: :....,.-... '.. ~...,. : i ~ ~ : :: \ " : : i : DN XI: m II: 1()

13 . ~ , ~i "'.' " ',.H.~ ;~: -..., : ". '., \ : m; I: 10) DN V: ,..I"... '".. -..,... ~ t :.,.-- ~.. ~ ".! ~ :..... t: ; : : ':... : : l " '. ", " ~. ~"..! ~-.... _J..,... ' " r'...,. "--..'.'"... ".. I l,., DN I I: at IV: m VII I: m VI II: ,. : t : ;......_.. :..: : ':~' t...:.. ~... ~ : ~, ~ l - -. :..,.' :... ~.... ~ :.' \.. '.. m VIII:4R m IX:

14 14. -:::.: DN I: DN I I: DN II: l {? = ~...,- al,.. J :...,.'.'.! ~ ~, l J, : DN IX: : DN XVI: D.. f-': :..'.,i.. ' " c...-,. t. :-.,:,. : ' ~ ; " -.:.,...- DN III: DN II: l

15 15. DN 111:1077,1518 DN I I I: 10 R O 1519 DN XVl:)65. ca.1520 DN.YIII; m III: I ~ r DN II: , ~ i ". :"lo'.. -- :...=.. ;-.... ; ~,,.- /..:- \ :: '\-=. ~:.,. :;. DN VIII: " DN IV: "

16 \ ".. I Th"l I: I m X: ) ro VIII: 519.,1523 DN H 318..'1 r J / RA. Os1 o. Sa ~ I. I; 3 DN I: D u.d.dergen 152) HA. Oslo, utrykt

17 17. Dl.'J I: 1067, f I DN X: I ((t I DN Bergen, sept, N. Saml. II: 14:!Ii!. RA Oslo,ut rykt(?) ~ Lista 7/ N.Saml.II:14:36. RA. Oslo, ut rykt

18 18. VATTENMÄRKET I FYSIKALISK OCH TEKNISK BELYSNING (The Waterna rk - Physica l a nd Technica l Aspects) SUDDa ry: - A. Ha ndoa de pa per. 1) The wnternnrk is o. figure on r educed sca l e c onpnred with the wirennrk or the enbossinc on the wire. 2) The wnterna rk ha s a distorte <l f or n c onpare c1 with the Dark on the wire. 3) Sheets nade on the s an e Dould ca n show ueasurable variations of wateruarks. B. Mnchinenade paper. The waternarks fron the pattern on the cylin<le r nould or the dandy-roll will be extende d in the nachinedirection and shrinked cross the uachine. P.S. The author is expectine couoents, critics a n el discussions on the a bove-nentioned subjects. studiet av vatte rroärket i de t ha n dg j or da pappe r et ha r ne ~ all r ätt blivit ett doninerande rulne inon den pnppershistoriskn f o rsknin~ e n. Härvid är vattenuärkenas överförinc till direkt åskådlig avbildning Ge non avritning eller beta r ndi oer aferinc ett ~run d läccanue arbete, s on sysselsätte r åtskillica f orska re. Men utöve r ue t a lloänt angivna, att ett va ttenoärke överföres till papper et cenon trådfieurer eller reliefer på handf oroens duk, vidröres sälla n eller a l drig de fysika liska och t ekniska f aktorer, s on påverka r detta förlopp, d.v.s. tillverkningen av ett papper. Hur ske r då arkfornnincen vid kypen, och vad händer sedan till Ge ss ett pappersark är fär <li ct? ~i ass an i kypen är stecrkt utspädd De d va tten s å att knappt 1% utc öres nv fibrer och alltså drygt 99% består av vntten. Fornnren cör sic ber euu att tillver ka ett ark och håller därvi <l f or nen De d händerna vi<l f or nens kortsigor, varvid tuonarno. vilar på däckelns kanter. H ~ n rikta r f or nen ue d dess l ancsida (not f ornaren) vän ~ nedå t och doppar (svän~ er) f or nen ne i kypen och u~ r efter upp i cen. Ha n höje r f or nen till horisont Cl.lläce och skaka r ("driver") nassainnehållet till e n jänn förde lnine på f or nens he l a yta. Snnti d i ~ t silas vatten undan (:enon f or nuukcns naskor och s å. s nånincon stelno.r fiberskiktet Fur oaren kan lyft ~ nv däckeln och överlälmo. f or nen till Guska r en. Ett a rk är f vruat, nen låt oss näronre s e vad s Ow skedde. Vid uppto.cnincen a v nnssn ur kypen flyte r en strön nv nassn öve r f o r~en i riktninc n ot de ss bortre l ångsida. Härifrå n ske r s e~a n en svncar e å t erströu not frndsida n_ Dessa strönunr nedför att ett stort anta l fibrer i D~ ss n n läcger si~ uedströns och förblir i detto. l äee även då nassnskikte t seui nenterat. Även skakningen nv f or Den ( drivninge n) bidr age r till att öka fiberriktnineen.

19 Då arket efter Gusknin:7' och pre "'s.. t k '.., u, >.:> nlnl or as, lntraffar i t orknineens slutskel~e att arket krynper. Flbcrns kr\n'lpnin ' ~ ä t' å.. o.. "l ',l rj... l.> r s orre p bredden an pa lanf1'den Son en f o Ju av ovan beskrivna "fiberriktnin J:: " ä k '.' _ 0, ~ t 'd,.. G r ryupnlnrjen l c1ennn led betyd l l[) Dln re an l den Ilotsnttn riktninfen Skl' lln~ l.. '-' t d.. ä 2 3 _. % ' I U =uen ar s or; [,0 a nedelv~rden r,.respektlve 4,30. Vld ef~er torkningen cenonförd ytlinning och fornynd torknlnc krynper papperet ytterlicare Ded ~ 0,25 respektive 07 5j0. F~r~ndrad kryn~ning.. kan ske ~v flera skäl. Ändrad koncentration i kypen, forand:at Dalnln c ss~tt (~alnln C S e ro. d ) liksod ändrat uassnirulehåll påverka r krynpnlnc;en. 1?0%-~ l3a" llnnepapper krynper ner än papper Ded inblandning av bodull~ Påta ~ ll G t ar aven att byte av fornare vid kypen kan nedförn ändrade krynpnlngar. 00 handforuqt papper t orkas på t orkcylinder och där fixeras not cylindern av nedlöpnnde torkfilt, påverkas krynpningen härav o.s.v. Det han<lfornade papperets krynpninc är stor nog för att ej kunna förbi r, ås. Tyvärr knn detsadda sägns on krynpningens vo.rinti oner nelle.n a rken. Då Sune Anbrosianus i Molae I, sid. 161, skriver 0 0 Briquets llhårfina varianter" li r ~r,~g r det nära till hands oisstänkn, att blnnd dessn kan finnas [lärken från SQDD~u forn Den Ded vnriernnde kryopning Ty även vnrinnter av detta slae ka n Ge Bott spelruo för t.o.n. flera parallell~ hårstrån nellan de yttre linjerna på större vattenoärken. S8.DDD.nfattning: 1. Vattemlärket är en förninskad fir/ur i järrförelse Ded det trål1därke eller den relief, son finns på fornuuken. 2. Vattenoärket har en förvanskad forn i jänförelse ned fornens närke. 3. Ark, fvrnade på snodd. nrkforn, kan uppvisa. nät bara variationer nv vnttennärken. Maskintillverkade pappers vnttenoärken. Vattennärkets förändring från siebcylinder eller eeotteur är i väsentlic c r ad åtskild från ved s on cäller för hanugjorda papper. Massaströilllen ut på viran liksod strödnincen i rundvirans kyp rikta r ett stort nntnl fibrer i nrkbanans körriktnine. Virans friktion Dat den till on början tunnflytande Dälden s ~nt höe naskinhastichet förstärker (vanligtvis) fiberriktningen åt näont håll. Så Gör även stundod skakningen av viran, son näronst avser fiberskiktets utjäoninc. Våtarkets fra~örande efter GuskninG eller sugvnls ned hjälp nv filtar c enon no,skinens presspartier nö<2vändi c~ ör en sträckning av nrkbane.n, SOD uärvid förlänges i körriktnincen. S['.ntidit: t ninskas 8.rkbanans br e (~ Q. Arkbannns fr~uföring över torkcylindrnrna påverka r länc J och bredd pn satidg sätt, då Get ännu fuktica papperet sträckes på sin väg från cylinder till cylinder. Arkbnnnns bundenhet DOt dessa cylindrar nv nedlöpande t orkfiltar verkar i någon nån återhållande på krydpningen. ytlinnincen, 00 c1en är inbyggd i pappersdaskinen.. eller Gonomöres i en särskild naskin, ger till resultat ett papper, son ar nå ~o t krynpt i jädförelse ned papperets fornat före linninge n. Slutresultatet blir ett fär<.lic t papper, SOD är avsevärt förlängt i körriktningen och krynpt över arkbnnnns bredd. Vnttenoärkots förändring är så stor, att unn vi~ tillverkn~ng av.pv:trättvnttennärken Däste tillgripa följande. ~en rellef,. s on praclns ~n.. l r' r~n~ virans duk, franställes i enlic;het ned kann~donen all arl(~~nnns foran ~ l rl~g.. under tillverknineens t;åne. Exenpel: portrattet aven suart person fro.ukord 19.

20 20. i,riktnincen hjä~sn-hal~ i nnskinriktningen foroudes i präblingen på rundv~rnns duk, l0d ej rundklnd~d,,så ~ock utrustad Ded ganska fylliga anletsdrae. D~ss~ ~nntaaes sedan n~d pa,sln va~ Genon pressar, över torkcylindrnr och i l~~nusp:oceduren. Forst 1 det fardig3 papperet passaue porträttet in på den tunnln.ndade pers~n son ~syftncles. Increppet i den förva nskade präglinge n k~dpcnsern.de en Der an E; forr.rl'örändrinc;. Att vattennärket hos naskin- ~Jordn papper kan upevlsn storn vnriationer lieeer i öppen dne. HARRY ERICSON Under år 1974 har NPH haft glädjen anteckna följande nya medlemmar: Dahlberg, Gunilla Fil.mag. Örnehufvudsgatan GÖTEBORG v. Feilitzen, Olof Fil.Dr Grevgatan STOCKHOLN Felding, Henrik A/S FJunekers Ind. DK-4600 K~GE Fosse, Brynjulf Arkivkonservator Statsarkivet i Bergen o Arstadveien 22 N-5000 BERGEN Garstein, Oskar Lindberg, Sten Munthe, Gerhard Simmons, J.S.G. Wendelbo, Öystein Dr theol. & philos. Viggo Hansteens v. 30 OSLO 3 1: e bibliotekarie Erstavägen STOCKHOLl.I Overbibliotekar Esq. UniversitetsbibI. i OslO, DraQmensv A Rawlinson Road OSLO 2 OXFORD OX2 6UE FakultetsbibI. Universitetet i Bergen BERGEN Rumskulla Hembygdsförening (Herr Axel Karlsson) Södra Vi Hembygdsförening (Landstingsm. Carl-Erik svensson) Virserums Hembygdsförening (Herr Gösta Lindström) Göteborgs Universitetsbibliotek, Svenska Tryckavd. Industrimus~et, Arkivet Kungl. Biblioteket, Förvärvsavd. Kungl. Krigsarkivet Riksarkivet, Biblioteket Royal Library, Paper Historical Dept. Skogsägarnas Industri AB, Mörrums Bruk Tekniska Mus~et Box 5046 Götaplatsen Box 5039 Fack Fack Prinsessegracht 20 Museivägen 7 N.Djurgården VIM];lERBY GULLRINGEN VIRSERUM ~O HAAG GÖTEBORG GÖTEBORG STOCKHOLM STOCKH0L11 STOCKHOLM MÖREUM STOCKHOLM

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ.

Ser ni äng -en? œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ Ó. Œ œ. œ œ œ œ œ F. œ œ Œ œ. & Œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ. & œ œ œ œ. h = 92 Ser ni ängen ur lban poppmuffa för små hundar & 4. Text: arbro Lindgren Musik: Lasse ahlberg Ser ni äng en? & Ser ni äng en, en stor, stor äng? & Ser ni äng en? & Ser ni äng en med grönt, grönt,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Vila vid denna källa (epistel nr 82)

Vila vid denna källa (epistel nr 82) ila vid denna källa (epistel nr 82) ext och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 2004 oprano c..... Alto 1 c 1.i - la_ vid den - na. 1.i - la vid den - na käl - la,_ vår lil - la. käl - la, vår lil

Läs mer

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER

NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER NOVATHERM 4FR PROJEKTERINGSANVISNING BRANDISOLERING AV BÄRANDE STÅLKONSTRUKTIONER Brandpåverkad stålkonstruktion Temperaturhöjningen i en brandpåverkad stål kon struk tion beror på profilens volym eller

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län

Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län Tranors nyttjande av en tranbetesåker vid Draven i Jönköpings län R APPORT 20 200 7 Uppföljning 2007 Be stäl la re Läns sty rel sen i Jön kö pings län Produktion: Svensk Na tur för valt ning AB Text: Jo

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set.

Tre julvisor. för blandad kör SATB. I kärlekens tid. SATB a cappella, piano ad lib. œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. J œ. bar lju bar. nen set. opran lt enor as (ad lib) Pno ext: Pernilla Rosin 6???? 1 er 2 er 3 er Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do Do do do do do do do do do 1 er 2 er 3 er 1 er 2 er 3 er re ulvisor dụ för blandad

Läs mer

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen.

Ur Höga visan. 4. Stycket är i grunden skrivet för enbart kör, men solister kan, om så önskas, sjunga valfria delar för att öka variationen. ext ur ibel 2000 venska ibelsällskapet ångernas sång Musik: Eva oller 200 nvisningar 1 Grundtempot i stycket är 115 järdedelsslag per ut ariera det eter eget godtycke, så att texten kan sjungas på ett

Läs mer

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur "Genealogiska anteckningar"

SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2. Tre rosor. Ur Genealogiska anteckningar SGS Nätpublikationer Genealogiska Nätbiblioteket 2005:2 Tre rosor Ur "Genealogiska anteckningar" Sammandrag: En utredning av medeltidssläkten Tre rosor. Ursprungligen publicerad i Personhistorisk Tidskrift

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57)

Sjung och läs nu Bacchi böner (sång nr 57) Sung läs nu Bacchi öner (sång nr 57) ext musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva oller 009 Soprano 1 Soprano. Alto 1 Alto enor 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu 1.Sung läs nu Bac - chi ö - ner, Bac - chi Bac -

Läs mer

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC

Birger Sjöberg. Dansbanan. Arrangemang Christian Ljunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Birger Söberg Dansbanan Arrangemang Christian Lunggren SA T/B + Piano SATB MUSIC Dansbanan Sopran Birger Söberg Arr. Christian Lunggren Alt 1.Drilla på löten 2.Dyster sluten, 3.Blek är Bestyrarn, 4.Drilla

Läs mer

Plattformsvagnar blålackerade

Plattformsvagnar blålackerade Produktkatalog Plattformsvagnar blålackerade Samtliga plattformsvagnar finns med grå elastic: maxbelastning 1000 kg. Made in Småland 600 Grundmodell 600-7 L=1000 B=700 H=270 mm 600-8 L=1200 B=800 H=270

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

Ack du min moder (epistel nr 23)

Ack du min moder (epistel nr 23) Text och musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 4 3 Tenor 2 4 3. Basso 1 4 3 1.Ack, du min mo - der, säj vem dig sän - de just till min fa - ders säng!. Basso 2 4 3 1.Ack, du min mo -

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna.

5 2 God k ännande av dagordning. $ 3 Skr i ve l s er. I n g a i n komna. GSS styrelsemöte 19g2-01-08 Deltagare: M J anss o n, U L a r s s o n, U K a r l s s o n, B A n d e r s s o n, P Wolff, T M e dbr ant, H A r v i d s son oc h P G r a f g 1 Mö t e t s ö p p nande 5 2 God

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

Kompletteringsutbildning på svenska

Kompletteringsutbildning på svenska Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 58 26.05.2015 Kompletteringsutbildning på svenska 368/00/01/02/2015 Soh 58 Svenska sektionen 7.4 2015 42: Svenska sektionen beslöt ta upp till behandling

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson

LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson LFV Flygtrafiktjänsten Håkan Svensson ATCC Stockholm Flygvägssystem Arlanda KRAVSTÄLLARE Lagstiftning LFV Flygoperatörer Luftfartsstyrelsen NYA FLYGVÄGAR Berörda boende Berörda kommuner Länsstyrelsen Naturvårdsverket

Läs mer

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda

Barn i Guds tid. Nattvardsmässa för barnkör, diskantkör och instrument. Församlingsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barnkör dskantkör och nstrument Församlngsagenda Barn Guds td Nattvardsmässa för barn Text: Eyvnd Skee Sv. text: Chrstna Lövestam Musk: Johan Varen Ugland 1. Processon med

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Uppsala Summer Heat Blues

Uppsala Summer Heat Blues Inspirerad av den mellansvenska sommaren 200 (och av ohn Fogertys "A Hundred and Ten in the Shade"). Text och musik: Eva Toller 200 "Uppsala" och "Fyrisån" kan ytas ut mot lokala varianter. Soprano c Alto

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t.

Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27. 3 5 medlemmar del t o g. g 2 Mö t e t f ör kl ar a des b ehör i gen u t l y s t. 1(2) Grötviks SS Box 7016 300 07 Halmstad Bankgiro 664-1906 Protokoll f ö r t v i d GSS årsmöte 1993-03-27 Plats: Kl u b b s t u gan 3 5 medlemmar del t o g 1 Or d f ö r an d e T o rs t e n M e d b r a

Läs mer

Vad gör vi på jobbet?

Vad gör vi på jobbet? Vad gör vi på jobbet? Eva Anskär, distriktssköterska Handledare: Agneta Andersson, Fil. Dr. Malou Lindberg, Docent. Bakgrund Administration - stor del av arbetstiden Som en del av vårdcentralens Lean-arbete

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Böner på vissa högtidsdagar

Böner på vissa högtidsdagar Böner på vissa högtidsdagar Långfredagens improperier Mitt folk, mitt folk, tänk på allt jag gjort för dig och hur jag bevisat dig e - vig Jag förde dig ju upp ur Egyp -tens kär - lek. land och visa -

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72

Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 Stadsfullmäktige 10 03.02.2014 Detaljplan och detaljplaneändring / Kvarteret för aktivt boende, Ilkkavägen 1 3 och Karlebygatan 68 72 FGE 10 Stadsstrukturnämnden 167 Beredning: detaljplanearkitekt Elina

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 54 - IBU 54 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

stalex foddes 1952...

stalex foddes 1952... NOW SHOWING! THE NEW BREED stalex foddes 1952......av den stolta föräldern Arbesko (det är vi) ett svenskt failjeföretag i fete generationen so utvecklar och tillverkar skydds- och yrkesskor för professionella

Läs mer

Nordiska museets julgransplundring 2006

Nordiska museets julgransplundring 2006 Nordiska museets julgransplundring 2006 Sånglekar2 När vi sjunger och dansar kring granen håller vi liv i en väldigt gammal tradition som är känd i varje fall från början av 1600-talet. Den äldsta uppgiften

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning Regeländring Problembeskrivning Effekter av regleringen Länsstyrelsen GOTLANDS LÄN 0-0- --, - 0- och - 0- () Trafikverket Gotlandskontoret Polismyndigheten Gotland Region Gotland, Samhällsbyggnadsförvaltningen Regelrådet i Stockholm Konsekvensutredning enligt

Läs mer

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning).

(Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). Bön vid dagens slut (Completorium) Completoriet kan inledas med ljusbönen (Lucernarium s. 189). Completoriet fortsätter då från moment 5 (Bibelläsning). 1. Inledning Inledningen kan föregås av en psalm,

Läs mer

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor)

Köp hela häftet på www.arrakmusik.se (16 sidor) ftontankar vid ridas ruta + komp ad li. irger öerg rr: nders Öman opran lt aryton 5 c c c E 6 1. 5.. 7 E m G 7 C m 1. rida ro sig lagt, månen skiner mild vid sin tys ta vakt på hennes fönsterplåt. 5. rida

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Den dumme bonden som bytte bort sin ko

Den dumme bonden som bytte bort sin ko q Den dumme bonden som bytte bort sin ko b Sagan är satt med typsnittet Transport kapitäler, tecknat av Franko Luin. Häftet ingår i en serie sagor som typograferats med typsnitt från samma typsnittstecknare.

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön

BUFFÉ. Smedj an, 340. Gr öndal, 270 Fr i t t er s på gul a är t or kr yddade med kor i ander f r ön MIDDAGSMENY TRE RÄTTER Meny 1, 450 Sashi mi på Sal mal ax med mar i ner ad kål r abbi, f or el l r om, mi somaj onäs och kr assesal l ad Ör t f är ser ad går dskyckl i ng med ci t r on- och t i mj anpot

Läs mer

Jag vill inte vara ensam

Jag vill inte vara ensam Jg ill ine r ensm Krl-Gunnr Sensson G =132 f l m n o u s s s z f l l u z mp n s s n s s n s s n s s s s n s s n s s mps s n s s n s s n s s n s s n s s n ff s s s s s s s s s s s s mp s s s s s s s s s

Läs mer

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008

Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Sånglekar 4 Nordiska museets julgransplundring 2008 Den äldsta benämningen på sånglekar är»jullekar«. Carl von Linné skrev för 275 år sedan ner texten och leksättet till sex lekar som han kallade»dahlflickors

Läs mer

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS

ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS Social- och hälsovårdsn. 50 22.04.2015 ANVÄNDNING AV SERVICESEDLAR FÖR ÖPPNA REHABILITERINGSTJÄNSTER FÖR FRONTVETERANER OCH I HANDIKAPPSERVICELAGEN AVSEDD PERSONLIG ASSISTANS SOHÄN 22.04.2015 50 Beredning:

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ.

Dumtummen. œ œ Œ. som ej är. men er len. - - han. tum ring ga - - œ œ œ. tiskt. fak. till Strunt -för. och. ting. ten. kan. bort... œ œ œ œ œ œ. umtumm Hambo & 4 3 Text: Tage anelsson Musk: Lasse ahlberg Ut Slå Än av ett då & fng rar na nummer n man han högfds tum rng ga m er l. d kan et e det re ta na s sklt fe ta hand skan dum fng da. er. Han

Läs mer

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE

1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett LANDSTINGSSTYRELSENS YTTRANDE I ~ Landstinget l) DALARNA LANDSTINGSSTYRELSEN Arbetsutskottet BEREDNINGSMEMORIAL Sammanträdesdatum 2011-04-04 1 Svar på motion från Ken Swedenborg (-) "Bemanningen vid akutmottagningen, Ludvika lasarett

Läs mer

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser

'~~ r ~ : ~~:; ~utq I. %1 LAGA Au 16. -~ l samma manad fg ar I. I'~~I N~-;;~Iönekostn~d jämf~rt med ~ \ ~ i. Lönekostnader 2012 löpande pri ser %1 LAGA Au 16 Persnalkstnader 2012 preliminär, (sista körningen saknas) (kstnader exkl sciala avgifter) \! Lönekstnader 2012 löpande pri ser Bkfört 2012 är 101 mkr högre (+3,6%) jämfört med 2011. Samtliga

Läs mer

ibn rushd grafisk manual

ibn rushd grafisk manual ibn rushd ibn rushd grafisk manual index 3 logotyp 4 symbol 9 typografi 10 färger 13 exempel 15 bildspråk 22 kontakt 28 ibn rushd grafisk manual / logotyp 4 ibn rushd grafisk manual / logotyp ibn rushd

Läs mer

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se

INTE! Absolut. Gå in på. Innehåll. för liten... www.orkesterpop.se från Bolibompa, SVT. Av och med STAVA MED SKÄGG SKÄGG!.dicentia.se MäTA MED SKäGG från BoliBoMpA svt Det finns ackord till sångtexterna på..se AnDrA skivor MED orkester pop: Räkna med skägg, Stava med

Läs mer

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared.

Resa den 6 juni 2010 till Hofsnäs, Torpa och Limmared. P P P 1 : 5 1 F P1452-251. 1 P 1452-251. 2 1 : 1 9 Na b b e 1 :2 n K v i n n o ö n P T o rp a s te n h u s M å s ö n Ä s p i n g s u d d Åk e rs ö r B j ö rk e b a c k e n S ä l g h å l a n F ru n s ö

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare:

Ca 1457 mynt funna vid utgrävning av Alvastra kloster 1919-77. Utgrävningsledare: VÄSTRA TOLLSTAD 157. ALVASTRA KLOSTER SHM/KMK 16374, 16811, 17033, 17237, 17555, 18401, 18802, 19149, 19415, 19675, 20095, 20106, 20395, 20748, 21068, 21530, 21855, 22111, 22416, 22617, 22959, 22972, 23127,

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål

Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Fallstudie 24 Göteborgs miljövetenskapliga centrum Fallstudie Majorna - Hållbar utveckling utifrån lokalsamhällets egna behov och önskemål Anna Lock Michael Koucky Anna Carlsson Joel Görsch Kerstin Boström

Läs mer

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74

Du lilla Jesusbarn. œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ w. œ œ œ œ œ œ œ. . œ œ œ œ œ œ ? 4. œ œ. j œ œ œ. œ œ. œ œ œ. œ. œ. œ J. œ œ œ. q = 74 2 ulafton Sönd e ul Trettondedag ul Famlegudstänst uds storhet esus som förebld q = /F con ped op Tllt Hopp Fred Barn u llla esusbarn Sälvklart ag sunger från hederlgt köpta noter Musk: Stefan ämtbäck

Läs mer

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::'"'. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2

--+- - r, ::8..1. f JJ.. G e:~~otj 1 2 ~ ::''. ~~~2.f t Ttrt)~~'1~1et ~J e sl ~.l t dei1 e, 2.1~1~};_St:i 1 960 ::2 TÖRSLAG TI LL Ä1'{DRING AV S~ADSPLANEN rör JJEL AV Tillhör st "'::1:-;f'd l--;:;:'~: ~!.ze.:3 i S::" r'3. t-; r3 S l u t :~.. :\ r~ 2 O j '~ ~n i ] '~i c' O, 1',: 28 KV S VÄRDI T SKARA SKARABORGS L~ Upprättat

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen

Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen Social- och hälsovårdsnämndens svenska sektion 112 20.10.2015 Upphandling av terapitjänster som beviljas som medicinsk rehabilitering genom servicesedelmodellen 191/00.01.02/2012 Soh 112 Social- och hälsovårdsnämnden

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Hvor tilfreds er du med din togrejse?

Hvor tilfreds er du med din togrejse? Hvor tlrs r u m n tors? V r ov or n ælp tl t svr tt spørskm. Dn svr skl ælp os tl t skr n o kvltt totrkkn på Kystnn o ovr Ørsun. Spørskmrn nsmls mrr tot. På orån tk o ortst o rs! Inormtonsrkn k l m n o

Läs mer

HANDELNS ARBETSGIVAREORGANISATION, Centrala Gruppen

HANDELNS ARBETSGIVAREORGANISATION, Centrala Gruppen "' öve RENS K Ot.it ':E LSE..,_ ',;,... -. r i. g, i.. " ' \. "-\. '.. ~ :..,.. r.1ellan. BILTRAFIKENS ARBETSGIVAREFÖRBUND och HANDELNS ARBETSGIVAREORGANISATION, Centrala Gruppen å ena sidan sarlt SVENSKA

Läs mer

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A

P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A P R E SE N T E R A R BO K A E T T E N K E LT B O K N I N G SSY ST E M F Ö R A L L A IN TRO D U K TIO N Vad gör vår t bok n in gssyst em? Vårt bokningssyst em ger dina anst ällda m öjlighet at t enkelt

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Väl komme n till avdel ni ng C24

Väl komme n till avdel ni ng C24 Väl komme n till avdel ni ng C24 Kar oli nska Uni versitetssj ukhuset Kvi nnokli ni ken Väl kommen till oss på avdel ni ng C24 Med den här broschyren vill vi ge di g prakti sk och förberedande inf or mati

Läs mer

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN

MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN MUSIKALEN: JAKTEN PÅ DEN FÖRSVUNNA SKATTEN Text Karl-Gunnar Svensson, 1992 Musik: Karl-Gunnar Svensson och Diana Stigsson (Kärlek) 1991-1992 Arrangemang: Karl-Gunnar Svensson, 2013 1 En m usikal om att

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

Änglahyss succé i repris

Änglahyss succé i repris 4 Dc 2014 - J 2015 Äly ccé i pi P Ny b S i Si Ec l i! Li Bb P 2 S i l Di! D c c j i c l ii. Ny c l bl.. ij i é, l p p pp i, blyc 10, lc py, b c i l, ji i USA. Mi i ll j p c x i l i. V ib c i l i? V l J

Läs mer