NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S MARIESTAD VANNMERKER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S-54200 MARIESTAD VANNMERKER"

Transkript

1 NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISKA PAPPERSHISTORIKER ~ lrg , December Nr 4 Redaktionens adress: Ing. Erik Witting, Torngatan 64, S MARIESTAD P A P I R o G N O R S K E VANNMERKER I DIPLOMER (forts.) DN XIII:164, Akershus 1500 En fortegnelse over res ~ anser på b~ter som b,1ndene i Eidsvoll, Nes og Odal var ilgat for drapet på fogd Lasse Skjold i Papiret et helark 29 x 41,5 cm. Som v/m ser vi en liten kanne med krone og blomst på lokket. Det er en variant av Br , som han registrerte i ves-: - tyske byer fra Han mener at papiret ble tilvirket av mpller i Champagne. DN XVIII: 170, Sandeherad 11/6 150Q En erklaering fra presten NieIs Pederss~n i Sandeherad om at han hadde gitt Jon Nielss~n, prest i Tj~lling, fullmakt til å svare om den 1/3-part i Haletenes lo.ksefiske i Lågen som tilkom Sandepresten. Da man tok papiret ut av arket bie ~verste del av v/m-figuren skåret fru. Av den gjenvaerende delens form og avstanden meilom linjene etter bindetrådene kan vi rekonstruere v/m til en tiara. Merket er en identisk variunt av Br. 4911, som han registrerte i en rekke tyske byer fra perioden Tiara-v/m av den form vi har her bie brukt nv italienske papirm,1ller. De utmerket seg ved sin store ~yde og pomppse utforming. DN I:1002, Brunlanes 17/6 150q En erklaering fra 2 menn om at de sä fogden sette läa for et fiskevarp som preeten i Tj,6lling og en annen prest hadde sammen. De var så uforlikte om varpet at de gikk bevepnet til fisket og ~dela redskapen for hverandre. I papiret ser vi ~ver8te del avet tiara-v/m. Fragmentet svarer til Br og har de samme avstnnder mellom linjenc etter bindeträdene. Br. antar at papiret ble tilvirket i Venezia.

2 ~. DN V1:635 z Hjartdal 29/ En meddelelse fra presten M th' de pengene han sammen d a las Olofsson i Hjartdal at han hadde fått tilbake fra Telemark som sat :eak,en annen mann betalte som lpsingspenger for en bonde pershus ' Papiret viser et v/m-fragment d ut fru dette fragment av ne erste del avet oksehod i en-face stilling. rekonstruere det. ' Mer~~ta:~tanden ~ellom linjene etter bindetrådene kan vi Wtirzburg fra P', en.var~ant av Br , som han registrerte i i et dokument fra stockhl~. 1I.2 pl.x nr 138 er også en vu:iant som han fant. stilk mod bokstaven T å O fra Mellom hornene har dlsse v/m en hpy.. p toppen. Br. hevder at papir med slike v/m ble tilvlrket av paplrm~ller i Basel (Br.IV s.751). DN I: 1014, Skien 14/ Brevet gjengir en dom avsagt og nedtegnet nv lagmannen ~ et stykke jcrd. Sk' ~. len om retten til Av ~/m i papiret er bare et fragment synlig., Det er nederste halvdel aven gotlsk ~ og er en liknende variant av Br med samme avsto.nd mellom linjeno etter blndetrådene. Br. registrerte merket i Braunschweig fra 1508 og antar at det ble brukt av papirmpllor i Bolgia, ved nedre Rhinen og i Nordfrankrike. DN XVIII:213, Akershus 25/ Muligens en samtidig kopi avet brev kong Christian II skrev på Akershus i ~et handlar om et skip fra Rostock som var arrestert ved Båhus. Papiret er et 2~ark og visor et uskadot våpenskjold uten krone som v/m og med en oppreist Ipve i skjöldfeltot. Merket er ikke registrert av Br. men finnes hos Likhachev (nr 12) og i Monumenta XI:752, begge steder fra DN VIII:475 z.hvitstein i Vestby: 2/ En melding fra 3 lagrettemenn som var på Hvitsten gård for å verdsette den etter pålogg nv lagmannen i Oslo. Gården omtalt som lensmannsgård i 1600-årone. I papiret et v/m-fragment av pverste part aven gotisk P med 4-blndet blomst på toppen. ut fra denne v/m-rest og avstanden mellom linjene etter bindetrådene kan vi rekonstruere figuren. Den er en identisk variant av Br. 8629, som han registrerte i Epina1 fra DN XII:275, Oslo 30/ Et testamente fra den gnmle og sykelige knnnik Gunnar Monsson ved Maria-kirken i Oslo, oppsatt i nnervaer av knnnik Benkt Nielsson og kapelian Håvurd Nielsson. Papiret et ~-ark med en gotisk P som v/m. Det er identisk med Br. 8737, som han registrerte i Bruyeres fra Papiret trolig et fransk fabrikat. DN XVI:350, Munkeliv kloster i Bergen 13/ Dette brevet er fra abbedissen i Munkeliv, s~ster Valborg, og generalkonfessor Niels Hansson som takker Vadstena kloster i Sverige for gaver som vnr sendt med bror Jens'Jonsson fra forskjellige porsoner der i byen. Pnpiret et i-ark som er meget modtatt. V/m bare såvidt synlig. Det viser en slnnge med krone på hodet og det er en variant nv Br , som han regist- Likhnchev = N p.likhachev i zapiski Imper.Russkago Archeolog.Obcestva Monumenta = M~numentn churtae papyracone historiam illustrantia XI. Hilversum 1965.

3 3. rerte i et fran~k arkiv fra Slnnge-v/m er som regel franske og ble isner benyttet av pnp~rm~llene i Angoumois (Br. IV s.677). DN V:1007, Aker~hus 21/ En ~efali~g ~ra prins ~hristinn (II) skrevet på Akershus og stillet til domkap~tlet 1.Nldaros om a ~uste ut 60 mann med hnrnisk og verger på grunn nv mottntte meldlnger fra Sver~ge om et planlagt innfall i Norge. Pnpiret et i-ark som har vnert brettet snmmen til en liten lukket pnkke eller konvolutt med ~tvendig påskrift og forsegling for transport. V/m synlig i sin helhet. Det Vlser et kunstferdig beger og er en identisk variant nv Br som han.registrerte i Mezieres i Frnnkrike fra Likhnchev st~tte på merket l Russland fra Br. nevner at papir med slike beger-v/u isner bie tilvirket av m~ller ved ~vre Rhinen. DN IV: 1055, Hamar u.d ~._--- Dette brevet blg skrevet av Johannes Bertholo~Gus, prior i Predikebr~drenes kloster i Hamar. Dot ejelder en mann og hans kone som pnsket å bli opptatt i Llun.'keordenen. Papiret er et ~-ark med nederste del aven gotisk P son v/l.1~ For~en av fragmentet og avstanden mellon linjene etter bindetrådene ejpr det mulig å rekonstruere figuren til en identisk variant av Br Han registrorte dette nerket i Troyes fra 1503 og et annet eksemplar i Utrecht fra Br. antar at papirct bio tilvirket nv papirmpller ved ~vre Rhinen. DN XI:292, Hov~j~yn ved Oslo u.d En erklaering som trolig er skrevet av ubbed Nikolns i Hoved~y kloster OD at en mann med hele sin familje var opptatt i Dunkeordenens brorskap. Nederste del aven gotisk P segs som v/m i papiret. D~tte fragnentet samoen med avstanden mellom linjene etter bindetrådene er grunnlag for årekonstruere figuren og identifisere den med Br. 8536, som hnn registrerte bl.a. i Braunschweig frq DN II: 1039, Tgj'nsberg 22/ En avskrift uv et brev der Knut Knutsson po.ntsetter forskjellige eiendonoer i Berg soen i Brunlnnes tillngoann Jon Jonsson Paklte. I DN II heter dct at avskriften er Usamtidig", dqv~s. fra Pnpiret et ~-nrk med komplett v/n. Det forestiller en tiar~ i mindre formo.t og or identisk variant nv Br Ded samme nvstnnd mellod linjene etter bindetrådene. Br. registrerte sitt v/m i Köln fro og i Mnrbure fro Klepikov gjengir flere varianter nv dette v/n, SOD han registrerte i bibelhåndskrifter fro i Sto.tens hist. BuseUD i Moskva. DN 1:1030, Sarpsborg 1/ Detto er en i en tyverisnk nedskrevet nv borgnrtinbslagoann Anders Sebj~rnsson på "nlmenighn lo.gtingith". Det heter at både lngretten innenfor og utenfor vedbåndene var enig i dodtlen. S.A. I Klepikov: ~ TroDOnin's \ wnt~rdark a.lbun = MOl1uocnta chartno pnpyrillceae historiam illustrantin. XI. HilversUD 1965, v/u , , _'..

4 4. papiret 3/4 folioark. Det vi.t k t D t. ser e oksehode som v/m plossert nuer venstre kant nv ar e. e er en ldentisk 't Bvnrlun nv Br , SOD han registrerte i Vannes fra og l ayonne ~ra Merket er også oppf~rt hos Picc. 11:1, 279 fra 1513 og 1~19. Oesa ~r. nevner at v/n var plassert nuer kanten nv arket og hevder.nt paplr Ded v/n l denne posisjon ble laget av papir~ller i S~rvest Frnnkrlke. DN V:1010,,Hvaler 2/ En erklaerine fra 2 luerettedenn on at Aslak Olafsson ikke budde stjålet se~r. Brevet ble skrevet på ledingstineet på Hvaler. Papiret er 1/4-ark og viser sumne oksehode-v!n SOD foregående brev og det er plnssert på SUDDe måte her, bare ned et per ubetydeliee avvikelser. DN 11:1040, Sandehernd 26/ Privatbrev fra lensmann Larens Jakobsson i Sandeherad til Henrik KruonodiGe ilcd b~nn on beskyttelse for seg selv og sin s~nn ilot Olnf og Gaute Ga lde, SOD forfulete den på Brunn av at s~nnen hadde bebått et IOieroål, uaktet de hadde fått Kongens vernebrev. I papirot sees en v/m-fraksjon av nedersta del aven Gotisk P. Partiet lar seg rokonstruere SOD en identisk variant nv Br. 8638, SOD han reeistrerte i Ltineburg fra og i Bryssel frn DN 1V:1057, Vitters# gård i Vestfold 8/ En erklaerinb fra 3 lagrettenonn SOD var vitner til at et jordstykke blo solgt. Papiret et ~-ark med nederste del nv en eotisk p som V/D~ FraLuentet oe avstanden nellon linjene etter bindetradene or nuer identiske Ded Br. 8541, son han registrerte i Maestricht fra oe i Utrecht fra Br. antar at papiret ble tilvirket i Elsas ellor Voeesene. DN V111:485, Varna u.d Prior Peter Jonsson i Varna Johanniter-Hospital oeddeler at en oann oe hnns kone var tutt opp i ordenen. Pupiret et t~nrk ned nederste del nv en eotisk p SOD v/n. Sävel dette partiet son avstnnden nellod linjene etter bindetrådene er identiske Bed Br. 8675, SOD han reeistrerte i BraunschweiG fra 1496 OG fra Strnssbure fra DN VIII:481, Tpnsberg 4/ Abbed Niels i st. Olavs kloster i T~nsberg oe boreeroesteren i byen bekrefter en avtnle ~elloo fogd Olaf Jonsson og lagoann Jens Jonsson. Pupiret er et ~-nrk ned en uskodet gotisk P SOD v/o. Det er identisk Dcd Br. 8633, sou hun fant i dokuoenter i Bar-Ie-Duc fra

5 5. pn VI11:482,?slo 3/ Brevet er skrevet i Oslo nv Asser Persson og hnndier all en SD.utnle ha.n hpfrte oellom Niels Sknaning og J~reen Paaske angående et koncebrev på Oluf Otteson (Rpuers) len. pnpiret et ~~ark. Det viser et v/n-fra.gnent aven Gotisk P Ded 4-bladet blodst på toppen. ut fra foraen nv fracnentet kan vi rekonstruere bokstaven SOD idontisk Ded Br. 8636, uen nvstanden nellon linjene etter bindetrådene e r noe st~rre her. Br. fant sitt V/D i flere nederlnndske 7 tyske og franske byor fra perioden pn IX:482, Oslo 6/ Fullonkt skrevet i Oslo av vepneren Niels Svensson Toruenstjerne oc rådnann pål Tholfsson for Henrik KrUDnedice til å forf~lbe en sak not Ottilie ottesdntter (R~Der) på deres vegne. Papiret cn 1/4-ark. Det viser et v/n son forestiller en sol og er en lik variant av Br , uen Ded avvikende avstand nollan bindetrådlinjene. Br. registrerte sitt V/D i flere nederlandske, belgiske, tyske oe franske byor fro. perioden Han antar at papiret er fransk. DN II: 1046, BerGen 1/ Brevet Gjeneir en don avsagt nv rådnenn oe nndre enbedsoenn i Bergen over hollendere SOD hadde pint en skotte-. DN II nevner at brevet er en santidie avskrift. Pnpiret er ~-nrk son viser en uskndet Gotisk P forsynt ned en 4-bladet blodst ~verst. Vi finner ikke dette v/o hos Br. Den etter sin forn og Ded sadda avstand nellod linjene etter bindetråder likner det på Br. 8649, SOD han fant i Leyden oe RotterdaD fm 1556 oe V/n Ded GjennoDstukken stadde son her er kjent fra 1550 (kfr. Br. 8699). DN 1:1046, SarpsborG 24/ En erklaerine on at boreerne i Sarpsbore i sin tid ble tvuncet til å l~skj~pe see for brannskatt hos hustru Ottilie (R~ner), son ville ~deleeee byon. Po.piret ca ~-ark. Det viser et uskndgt v/n SOD forestiller en liten ka.nne Ded kors på lokket~ Det tilh~rer en Gruppe V/D SOD isner bie brukt i perioden av franske papirn~ller. Merket finnes ikke hos Br., Den er en liknende variant av hans fra ~N 11:1051, Oslo 11/ Boreernestre oe råd i Oslo nalder til kone Christian II at de etter ha.ns befaline hndde skiftet det godset SOD Anders Kreger hadde etterintt seg Papiret ca ~-ark Ded en uskndet Gotisk P SOD v/n. Det er en ide~tisk variant nv Br. 8536, SOQ han reg.l~erte i Douai fr~ 1519, f~a. BraunsehwelB Pa.pir ned slike P-v/n ble tilvirket nv pnplro~ller l Vo~esene og ved ~vre Rhinen hevder Briquet.

6 6. DN XVI:357, Nidaros 4/ Et lykk~nskninesbrev fra erkebiskap Erik Wnlkendorff i Nidnros til erkebiskop Gustaf TrolIe i Uppsala i nnlednin8 uv huns nye? h~ye stilline. popiret et fnlset folioark 27,8 x 38,8 CD. v/n SOD farestiller en slance Ded krone på nv Br SOLl han r~eistrerte i Bnyonne linjene etter bindetråde ne ae arknålene er I scntruo av h~yre bind ser vi et hodet. Det er en identisk vnriant fra Både nvstanden nollod de snrme hos Br. SOD her. DN IX: O s lo 2/ Brevet skrevet enten av biskop Anders Mus eller hnns klerk Jens Frnt. Det er en beretnin~ til kone Christian II 00 det oppr~r Hans Mule og Hans Olsson prost i Mnriakirken, hodde ejort DQt bispen Ded overfull på bispogården. ' popiret et ~-ark 29,5 x 40,2 cn. Det viser en gotisk P son v/n OG dette er en identisk variant av Br. 8738, SOD han registrerte i Colnar fra 1516 i et ark son holdt de sadde nål SOD nevnt avenfor. Merket h~rer til en Gruppe P-v/n Ded 3-bladet blodst ~verst ob papir ned slike nerker antas tilvirket av npller ved ~vre Rhinen eller i Voeesene. DN IX:492, Snndeherad 5/ Et privatbrev SOD presten Truls Svensson i Sandehernd skrev. Papiret viser et v/n-frncdent aven eotisk P Dod en 4-blndet blodst ~verst. Fieuren lar seg rekonstruere SOD en identisk variant nv Br Ded sailde aystnnd nellod linjene etter bindetrådeno. Br. reeistrerte nerket i BraunschweiB og Utrecht fra ab antar at pnpiret stnoner fra D~ller ved ~vro Thinen eller i Nord~st-Frankriko. DN 111:1076, Kr&dshGrad 5/ Brevet SOD handler on salg nv noe jord er skrevet på Noren ~ård i Kr~dsherad. I papiret ser vi et v/n-fraeoent ay en eotisk p ned en 3-blndet blodst ~verst. Merkot er identisk varinnt ny Br Ded sadde avstnnd nellod linjone etter bindetrådene. Br. rocistrerte v/d. i Colnar fra 1516 or; bisp Anders Muss i Oslo benyttet SUDDe papirkvnlitet i jnnuar SOLIDe år (kfr. DN 11:491 avenfor). PN 11:1057, Oslo 10/ En avskrift av det originale brevet SOll ridder Knut Knutsson til Giske skrev Oll noe jordeods i Hcllineda1 SOD han skjenket til Marinkirken i Oslo. Pnpiret er ~-ark son viser en eotisk p iled 4-bladet blodst ~verst i Y/D. Det er en identlsk variant nv Br. 8647, son han reeistrerte i Maestricht oe Braunschweip' fro. 1542_ Dette tyder på nt nvskriften Då stillllle fra 1540-årenu, ikke fra 1518, SOD. antydet i DN II.. If,ilee Br. er oeså dette papiret tilvirket ved ~vre Rhinen eller i Nord~st-Frnnkrike. ~N 111:1077, Råde 19/ Dette dokunentet ble skrevet på Lundeby eård i Råde oe ejelder snl ~ nv jord. Pupiret er 1/4-ark sen viser et v/n sorl forestiller en h,iyreh~nd ned håndflaten vendt opp. Det er identisk variant av Br. 114?4, son h~n koplcrte fra e~ d?kunent i Bar-lo-Duc fra Han hevdcr nt pnplr lied silke händ-v/u er tllvlrket i Frankrike (BR.III. s. 575).

7 7. DN 111:1080, Ttnsb e r~ u.d Brevet er skrevet nv Gnrdinn i Minorite r ordenen, brode r Henrik, der han neddeler a t en Bann 0B hans hustru va r opptatt i ordenen. po.piret et hver side. fra /4-ark, SOLl viser e t v/u-fro.[;nent av en liten knnne Lled hank på Fieuren e r identisk ned Br , SOD hun reeistrerte i Utrecht Papire t et fransk produkt. DN XVI: Bereen 18/ En erklnerine fra a bbedisse i JVlunkeliv kloster i Ber Gen, Anna Olafsdotter, oe visekonfessor Larens Nielsson ad att Hrr Peder Ineenarsson, SOD hndde vaert eeneralkonfessor i klostre t en tid 7 Den nå VQr r eist tilbake til Va dstena kloster, hndde vist s ee SOD e n sam! dannenann. I papiret ser vi et v/n SOD f or estille r en hpyde ned 3 kupler. På toppen av den st~rste står e t h~yt kors Ded en 6-ta kke t stjerne på t oppen. Morke t SOD ble kopiert fra brevet nv Riksarkivet i stockhold er identisk Ded Br og har sanne avstand nellod linjene etter bindetrådene. Br. r ecistrerte nerket i Brnunschwei e fra 1494 OG not erte variant e r av det fra 11 ~ndr e tyske oe sveitsiske bye r fra perioden Han f ant SaDLle papir i il~bler fra Basel fra onkrine SOD vi s e r~ e r de t e n klar u ovor ensstennclse nollod dateringen av breve t i DNXVI (ca 1520) oc de t tidsruo fro. hvilket pnpiret i brevet er kjcnt ute i Europa ( ). Det er s elvsqet Dulie a t pnpir ne d dette v/n ocså ble tilvirket i perioden , Den noe eksedpel på dette er ikke kj cnt. Vi nå derfor kulli!e anta, nt da t eringe n i DNXVI e r f eil,så neeet Der SOD brevet selvangir see å vaere skrevet i Munkeliv kloster i "Thusnnda fnedhundr nda paa thet forsta" år (1501). DN VIII:501~ Bereen 13/ Biskop Andar, lae,llann Thord Mntsson oe prost Christiern Pedersson satt r ott i nnleuning aven strid DolloD f olkene på slottet og tyskorne på Brycgen For slottsfolkene Dp'tte hpvedsdd.nn Jp'reen Hansson oe; for tyskerne deres olderonnn. Etter å ho. h~rt saken henviste r etten den til av8jlrelse av Koneen Papiret et falset folioark De d v/n i sentruo av hpyre bla d. Merkut f orestiller en åpen h~yrehånd Ded håndflnte n vendt opp OG ned en 3-blndet blodst på spisseil av lanc;finperen. V/n er en identisk vo.riant i spoilvendt stillin3 av Br son han re~istrerte i Mo.estricht fro oe e n r ekke o.ndr e byer fra periodun u DN 111:1087, Oslo 26/ Et personlig brev fra In~ jerd Kanneeptter til kune Christia n II DGd beklac;else over den frenferd kansler Ha ns Olsson og biskop Ha ns Mule hndde vist overfor honnes s,0'ster. Hun bpnnfnlt konc;e n on beskyttelse. Paptret et ~-ark SOD viser en Gotisk P SOD v/n Iled en 4-blnde t bl ~nst på toppen. Merket er en liknende variant nv Br. 8643, son han f 8.nt l Chalonsur-Marne frn Dot er doc noe Dindre nvstand i hans v/n nellod linjeno etter bindetrådene.

8 88. DN II: 1071 z Be r gen 24/5 1522' - En s3dtidi e avskrift a v en over enskods t SOD ~V ed S DQ l1nen på BerGe~~us s anne n Ded bisp Andar oc prost Chr ist ier n Peder sson s l utte t Ded f crstanderen f or de t yske kj,1pnenn på BryCeen f or det t i lfelle at de t k on t il kr i C nellod k one Christian II OG Ha ns eutene. pnpiret et uska det f olioar k 32,5 x 40,5 CD. Midt i h~y r e blad se r v i et l i t e v/n SOD bestå r a v en Goti sk B Ded krone ove r oc De d 2 cn avst~nd nollod l injene ette r bindetrådeno. Me r ket va r feste t t il den ene av disse trådene. Vi f iwler i kke dett e V/D hos Br., Den han c j eneir et a nnet B-nerke (8057), s on 8r noe st/ rre Dell ned s anne av st and DelloD lin j ene et ter bindetrådene. Hans uerk er f orsynt Ded en krone a v SUDDe f or n SOD her. Br. r eei str erte de t to nerke t i Nancy frn 1576, noe SOD t~r tyde på at vå r a v skrift kan vaer e fra 1570-å r ene. DN VI11 : 502, Sandene r ad 14/ To l aer ett enenn bekrefte r a t den 80 år gai11e Thor alfa Svenns dotte r, SOD tjent o hos presten Jakob J ensson i Sa ndehe r ad f or 60 år siden a l uri hadde h~rt ann ~ t enn a t 1/3 av l a ksefiske t i Halstenen i Lågen h~rt e til prest ebor de t. Pnpire t e t ~-ark, SOD vise r e t v/u-fraedent av e n Gotisk p I S f ve r s t e del 0e Ded 2 CD avstand nellod linj ene ett e r bindetråde ne. Me rket e r en i dentisk variant a v Br. 8636, son han r eeistrerto i Leyden Ded varianter i fle r e nederl andske, franske og vesttyske byor fra perigde n DN 1:1083, Oslo. 23/ Electus i Oslo, Hans Mule, h,0'veds uann på Ake rshus Antoniu s Ma rskalk, Nor Ges Rikes kansler Ha ns Olssen oc l acnann i Oslo Erik Eriksson stevnet Hrr. Mnt t hias socneprest i Hedruo til å Dfte hos uen i Oslo f or å sva r e i en tvist n8110d han og s OGnepresten isa ndehera d. Papire t i dokuoente t vise r en eotisk p Ded 4-bla de t blodst oventil s on v/n. Da et s ee1 delvis ' uekker fis uren, l a r nerket see vanskelie r ekonstruer e, Den de synlie e delene e r identiske De d Br. 8638, SOD ha n reei strerte i Luneburc fra oe Ded varia nt i Bryssel fra DN 1:1063, Ha na r 1/ Erklnerinc fra bisp Moeens i HaLmr ou a t han frit ok en Dnnn SOD hadde becått l eieroål f or kirkens strnff. Pnpiret et ~-n rk SOD er tenoelie Dedtatt. Det va r derfor vanskelic å r ekonstruere v/n, SOD er identisk lied LeClert II, pi. XXXVI, nr 47 oc 49? OG s on e r tidfestet til LeClert hevder a t dette V/D ble brukt a v papirdpller i Troyes trolip den SOD Denis Chnt oruo eide. Hans svieerfa r va r papirdnker, u Perrot Riviere s on benytte t et f nniljevåpen Ded 3 lilje r i skj ol dfelt et. SenGre fikk skj uldet en krone fverst oe Denis Cha t or uo hencte en Gotisk C - hans initial - på skj oldspissen, trolic og så svieerfnr ens i nitia l - en kunstferdig R - i skj oldfeltet fla ru{ert nv 2 liljer. DN X: 368, Oslo oktober En sadtidie k opi av den f ornnnine Henrik Kruouediee sendte til a lduen på Hednark OLl å holde den avtalen Dnn hadde sluttet De d e l ectus i Oslo OL å Ci sitt distrikt under kone Frederik I. Pupiret et ~-nrk, SOD viser snooe V/D SOD i f oreeående brev nv 1/ Dette kan tyde på at nnervnerende kopi ble skrevet i bispeknnsellie t i Hnnar.

9 9. DN VIII:519, Honar Avskrift nv et brev fra biskop Moeens i HnDar sou han sendto til Henrik Krul 18 - diee ad t han ha dde inn~å tt f orlik Ded biskop HQDS Mule i Oslo i den strid s on hndde vnert nellod den. Pnpiret e t ~-[1rk s on viser n u sko.de t eotisk p SUD v/. Det or identisk 11e Br. 8536, S u D han reeistr rte i Duu i, Bro.unschw8ie 0C st. Oner fr DN I: 1064, Skaun i stnn;je 2/ Et vi tneprov fr 10 l nc r e t tel enn i Sknun a D nt Oluf Gnl de, k o r: Frederik I r S brevdr ~e r Oluf P dersson OG flore nndre hj3'y horrbr hudde l ova t på byc detinect å hold l a nde t kc n30 n til hånu -. pnpire t t h lt f licnrk 29 x 40,5 c. I scntrw.. v h;6yro blqc st::r vi en e tisk P s u, v/u. Det r identisk d Br. 8638, SOD h r ~ istr rt i Lunoburc og i Bryssel fra peri n DN utrykt 1523, Be r en, RA Osl Brev f r ~ Ber : ns bor c erskn p til kong Fr ed rik I Gn Vincents Lune;e (le, tysk r n ' på Bry ge n. T o fnlsed. f c,lio rk, d t one 11...Ct inn i d t.h r 0C; Ded S Ci.DI..:C v/u - n no - f ortecn - t s I n " ~ - ~ d 2 9 etter bindetrådene. D t er n v ~ ri ~ nt nv c.ii, r ert i Bor d nux tro H3n h vd r et tt brukt a v papirnoll - r i AnC0u oi8e. n triden llon BOGes v sa 0 s 0rt p ~ pir e yst'"'nd 110 linj l. XXV, nr 8, or: il r J' i s - BP si01 v/u is... o r bl > DN ut rykt, 23/4 1524, Ha' nr. Et brev frq bisk p M o~ ns i Hnw~r til bind ne på H'"' l und c at h '"' nedlelt biskop Anders Mus i Os l o d vill b "kr f t e si br v 2 se ~ l o a t el vil1 ~ s i 4 l dd nv ti nden rlic. s Papiret vis r n rotisk P s o v/ Gr... e r n i d. ntisk vari nt av Br., 8536 c snou nvstnnd w 110 linjen etter bin 1 trå ene. Br. r 0 18 r ort e t v v/-o i fra nsk og tyske c10kudent r frn perioden DN X: 418, Be r " n 6/5 152 Et brev frn biskop Oluf Thorkelsson i Ber pcn til k 0 n ~ Frede ik I rskj liee snker i f urbinc1 lse Da k nc skift t de n en r;. Pa.pirGt t usknd t f Gli ark 29 x 42,5 er v/o S L' r i v V n- nevnte DN I fr 1/9 1523, skrevet ~v bisk p MOGens i H ear. Nn r u ' r e. t e.l [tv pnpir et der. DN 1:1067, Bercen 23/ Dette brevet r utstedt nv N0r - s Rikes R d se lct i B ~ r ~ un C ha l r CD t k T f,jrhol dene i l andet etter fl. ChrJ. stj.,~n,.. II h ~.~' u.. flykt ~t. Pc.piret et ubeskåret f Ii 'o.rk 30,5 x 42,5 cr l (:d ~n t; tisk P 4-blndGt blodst ~verst s u v/u. Det ~r pl o.ss~ rt J. se truo ~ V og er n identi sk vnri8.nt nv Br. 86 ~3 ned s..., lo; n v st ~ n<l _ Il bindetråd~ne. Br. rg eistrurte uerket i Chalon-sur-U~ rn l fr... r8'nt ven'"'t rt!.rl b.-' linjen", (' tl: T Nic. = A.Nicolai: Histuirc des Dl:ulius T.1.2. Bordeaux pnpi r le Bud- uest d ' I n Frnnc

10 10. DN utrykt, sept. 1524, Bereen. I N.Snul. II, fose. 14 nr 44, RA, Oslo. Nor ees Rikes Råd påleecer f olket på Listn oe i Midt-Syssel å sette upp brev unde r bes eeline over nlle de v oldsouheter Henrik KrullijediBeS f OCd J~r Ge n Ols s on Gj orde s ee skyldie i Dot Finn Renpe under striden OD ove r eivelsen nv disse distriktene til k o n~ Frederik l. Finn Renpe drepte f OGden dn de va r på v et til Ber cen. Papire t viser et lit våpenskjol d S OD V/D Ded en lilje i f eltet o~ et initia l på skj oldspissen. Vi finner ikke dette Derket i noen tile j ene:;elic s online, non lilje n tyder på nt pnpiret nå vncre laeet nv en fransk pnpird~ ll e. V/n Ded saddc Dotiv og utfornet på SaLITle nåte son her har Br. reeistrert frn årene. DN utrykt, 7/9 1524, Listo... I N.Sanl. II fnse. 14 nr 36, RA, Oslo. Et vitneprov CD at WIff Olosson ofj flere lne r ettenenn på Listo. visst a t tjeneren til Hrr Wineentus t ok på eården Huseby oe ledinge n på Hydre. Papiret vise r e t lite våpen-v/n Ded en Iilje i feltet og en r est ette r e t doppeltstreket nppendiks på overknnten av skj oldet. V/n e r en i dentisk vnriant nv Br. 1572, s on he n r eeistrerte i franske byer fra Nie.II, pl.xiv~ nr 3 9 fra 1554 er en variant av naervaerende v/n oe han hevder nt det er en etterliknine av Orleans byvåpen. HAAKON M. FISKAA

11 11. DN XIII: lit e..~,( ",," ~ :: '-; 'J. # o",jo.1.. o',ii'" I!. o i o. o.. o ", l,-...' : ~... f jo 1 ".,,... I I ~.-..,.ta.,,.. ".,. "... o' o -.., I ~.".,.- '., " o " o. o , V ~ "\... t o.,!") & l I... i.. " , :,.... '-...,.J s.., oj.), ~ (.... \.., ::: '~.,~ # o I.,-, '- :, \,.. ~~ ~ i : ~.... oc _-~!!,.- ~: i::'~.. ~.~,....,!~.::~! i: A 1.,., "..... fl f.: e... -,\\..:......, fit.... : :..,... fl '.'.. ~ ~.'.~. ~.~ \._._....-"..... I, 0.. ~.,o. t 0"-" I., t "'... I _... " o o..... "., ~ \ I.. ". 'o.....'".,.: ''-....".. ~.,.' '-. ~,... _, DN lviii: '... (. - ':..... o : :.., " \ VI: ' J I: iii l:

12 12. I I f.... \ oj'-t ":....~ ~~.. : e.:. DN XVIII: DN VIII:~ DN XII: /'-."'.. '\. ":....: " : t r :.... ::..... : :.. DN IV: DN XVI: DN V: :....,.-... '.. ~...,. : i ~ ~ : :: \ " : : i : DN XI: m II: 1()

13 . ~ , ~i "'.' " ',.H.~ ;~: -..., : ". '., \ : m; I: 10) DN V: ,..I"... '".. -..,... ~ t :.,.-- ~.. ~ ".! ~ :..... t: ; : : ':... : : l " '. ", " ~. ~"..! ~-.... _J..,... ' " r'...,. "--..'.'"... ".. I l,., DN I I: at IV: m VII I: m VI II: ,. : t : ;......_.. :..: : ':~' t...:.. ~... ~ : ~, ~ l - -. :..,.' :... ~.... ~ :.' \.. '.. m VIII:4R m IX:

14 14. -:::.: DN I: DN I I: DN II: l {? = ~...,- al,.. J :...,.'.'.! ~ ~, l J, : DN IX: : DN XVI: D.. f-': :..'.,i.. ' " c...-,. t. :-.,:,. : ' ~ ; " -.:.,...- DN III: DN II: l

15 15. DN 111:1077,1518 DN I I I: 10 R O 1519 DN XVl:)65. ca.1520 DN.YIII; m III: I ~ r DN II: , ~ i ". :"lo'.. -- :...=.. ;-.... ; ~,,.- /..:- \ :: '\-=. ~:.,. :;. DN VIII: " DN IV: "

16 \ ".. I Th"l I: I m X: ) ro VIII: 519.,1523 DN H 318..'1 r J / RA. Os1 o. Sa ~ I. I; 3 DN I: D u.d.dergen 152) HA. Oslo, utrykt

17 17. Dl.'J I: 1067, f I DN X: I ((t I DN Bergen, sept, N. Saml. II: 14:!Ii!. RA Oslo,ut rykt(?) ~ Lista 7/ N.Saml.II:14:36. RA. Oslo, ut rykt

18 18. VATTENMÄRKET I FYSIKALISK OCH TEKNISK BELYSNING (The Waterna rk - Physica l a nd Technica l Aspects) SUDDa ry: - A. Ha ndoa de pa per. 1) The wnternnrk is o. figure on r educed sca l e c onpnred with the wirennrk or the enbossinc on the wire. 2) The wnterna rk ha s a distorte <l f or n c onpare c1 with the Dark on the wire. 3) Sheets nade on the s an e Dould ca n show ueasurable variations of wateruarks. B. Mnchinenade paper. The waternarks fron the pattern on the cylin<le r nould or the dandy-roll will be extende d in the nachinedirection and shrinked cross the uachine. P.S. The author is expectine couoents, critics a n el discussions on the a bove-nentioned subjects. studiet av vatte rroärket i de t ha n dg j or da pappe r et ha r ne ~ all r ätt blivit ett doninerande rulne inon den pnppershistoriskn f o rsknin~ e n. Härvid är vattenuärkenas överförinc till direkt åskådlig avbildning Ge non avritning eller beta r ndi oer aferinc ett ~run d läccanue arbete, s on sysselsätte r åtskillica f orska re. Men utöve r ue t a lloänt angivna, att ett va ttenoärke överföres till papper et cenon trådfieurer eller reliefer på handf oroens duk, vidröres sälla n eller a l drig de fysika liska och t ekniska f aktorer, s on påverka r detta förlopp, d.v.s. tillverkningen av ett papper. Hur ske r då arkfornnincen vid kypen, och vad händer sedan till Ge ss ett pappersark är fär <li ct? ~i ass an i kypen är stecrkt utspädd De d va tten s å att knappt 1% utc öres nv fibrer och alltså drygt 99% består av vntten. Fornnren cör sic ber euu att tillver ka ett ark och håller därvi <l f or nen De d händerna vi<l f or nens kortsigor, varvid tuonarno. vilar på däckelns kanter. H ~ n rikta r f or nen ue d dess l ancsida (not f ornaren) vän ~ nedå t och doppar (svän~ er) f or nen ne i kypen och u~ r efter upp i cen. Ha n höje r f or nen till horisont Cl.lläce och skaka r ("driver") nassainnehållet till e n jänn förde lnine på f or nens he l a yta. Snnti d i ~ t silas vatten undan (:enon f or nuukcns naskor och s å. s nånincon stelno.r fiberskiktet Fur oaren kan lyft ~ nv däckeln och överlälmo. f or nen till Guska r en. Ett a rk är f vruat, nen låt oss näronre s e vad s Ow skedde. Vid uppto.cnincen a v nnssn ur kypen flyte r en strön nv nassn öve r f o r~en i riktninc n ot de ss bortre l ångsida. Härifrå n ske r s e~a n en svncar e å t erströu not frndsida n_ Dessa strönunr nedför att ett stort anta l fibrer i D~ ss n n läcger si~ uedströns och förblir i detto. l äee även då nassnskikte t seui nenterat. Även skakningen nv f or Den ( drivninge n) bidr age r till att öka fiberriktnineen.

19 Då arket efter Gusknin:7' och pre "'s.. t k '.., u, >.:> nlnl or as, lntraffar i t orknineens slutskel~e att arket krynper. Flbcrns kr\n'lpnin ' ~ ä t' å.. o.. "l ',l rj... l.> r s orre p bredden an pa lanf1'den Son en f o Ju av ovan beskrivna "fiberriktnin J:: " ä k '.' _ 0, ~ t 'd,.. G r ryupnlnrjen l c1ennn led betyd l l[) Dln re an l den Ilotsnttn riktninfen Skl' lln~ l.. '-' t d.. ä 2 3 _. % ' I U =uen ar s or; [,0 a nedelv~rden r,.respektlve 4,30. Vld ef~er torkningen cenonförd ytlinning och fornynd torknlnc krynper papperet ytterlicare Ded ~ 0,25 respektive 07 5j0. F~r~ndrad kryn~ning.. kan ske ~v flera skäl. Ändrad koncentration i kypen, forand:at Dalnln c ss~tt (~alnln C S e ro. d ) liksod ändrat uassnirulehåll påverka r krynpnlnc;en. 1?0%-~ l3a" llnnepapper krynper ner än papper Ded inblandning av bodull~ Påta ~ ll G t ar aven att byte av fornare vid kypen kan nedförn ändrade krynpnlngar. 00 handforuqt papper t orkas på t orkcylinder och där fixeras not cylindern av nedlöpnnde torkfilt, påverkas krynpningen härav o.s.v. Det han<lfornade papperets krynpninc är stor nog för att ej kunna förbi r, ås. Tyvärr knn detsadda sägns on krynpningens vo.rinti oner nelle.n a rken. Då Sune Anbrosianus i Molae I, sid. 161, skriver 0 0 Briquets llhårfina varianter" li r ~r,~g r det nära till hands oisstänkn, att blnnd dessn kan finnas [lärken från SQDD~u forn Den Ded vnriernnde kryopning Ty även vnrinnter av detta slae ka n Ge Bott spelruo för t.o.n. flera parallell~ hårstrån nellan de yttre linjerna på större vattenoärken. S8.DDD.nfattning: 1. Vattemlärket är en förninskad fir/ur i järrförelse Ded det trål1därke eller den relief, son finns på fornuuken. 2. Vattenoärket har en förvanskad forn i jänförelse ned fornens närke. 3. Ark, fvrnade på snodd. nrkforn, kan uppvisa. nät bara variationer nv vnttennärken. Maskintillverkade pappers vnttenoärken. Vattennärkets förändring från siebcylinder eller eeotteur är i väsentlic c r ad åtskild från ved s on cäller för hanugjorda papper. Massaströilllen ut på viran liksod strödnincen i rundvirans kyp rikta r ett stort nntnl fibrer i nrkbanans körriktnine. Virans friktion Dat den till on början tunnflytande Dälden s ~nt höe naskinhastichet förstärker (vanligtvis) fiberriktningen åt näont håll. Så Gör även stundod skakningen av viran, son näronst avser fiberskiktets utjäoninc. Våtarkets fra~örande efter GuskninG eller sugvnls ned hjälp nv filtar c enon no,skinens presspartier nö<2vändi c~ ör en sträckning av nrkbane.n, SOD uärvid förlänges i körriktnincen. S['.ntidit: t ninskas 8.rkbanans br e (~ Q. Arkbannns fr~uföring över torkcylindrnrna påverka r länc J och bredd pn satidg sätt, då Get ännu fuktica papperet sträckes på sin väg från cylinder till cylinder. Arkbnnnns bundenhet DOt dessa cylindrar nv nedlöpande t orkfiltar verkar i någon nån återhållande på krydpningen. ytlinnincen, 00 c1en är inbyggd i pappersdaskinen.. eller Gonomöres i en särskild naskin, ger till resultat ett papper, son ar nå ~o t krynpt i jädförelse ned papperets fornat före linninge n. Slutresultatet blir ett fär<.lic t papper, SOD är avsevärt förlängt i körriktningen och krynpt över arkbnnnns bredd. Vnttenoärkots förändring är så stor, att unn vi~ tillverkn~ng av.pv:trättvnttennärken Däste tillgripa följande. ~en rellef,. s on praclns ~n.. l r' r~n~ virans duk, franställes i enlic;het ned kann~donen all arl(~~nnns foran ~ l rl~g.. under tillverknineens t;åne. Exenpel: portrattet aven suart person fro.ukord 19.

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

-NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISI(A PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing Erik Witting, Torngat an 64, S-54200 MARIESTAD

-NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN NORDISI(A PAPPERSHISTORIKER. Redaktionens adress: Ing Erik Witting, Torngat an 64, S-54200 MARIESTAD -NYTT MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENNGEN NORDS(A PAPPERSHSTORKER Årg. 4 1-976, December Nr 4 Redaktionens adress: ng Erik Witting, Torngat an 64, S-54200 MARESTAD ÖSJÖFORS 1 97 7 Som tidigare meddelats kommer Föreningen!Tordi

Läs mer

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min

Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första. minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min 1 Karolina Harnesks berättelse. Jag var född i torpet i Perserud den 30 mars 1876 mina första minnen har jag märkvärdigt nog ej från mitt hem utan från min mormors. Om jag kunde vara 2 eller 2½år var det

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/"

~IO~~W~ 'TIDNINGEN! 5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/ ~h 1. ÅRG. 26. JANUARI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. JtX m l,'i l/" ~rt PÅ 4 EBENUER ~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. ~off n}lff år!»

Läs mer

-illltacha Bia del ...:..-,.:;., --.---:-.:- Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka

-illltacha Bia del ...:..-,.:;., --.---:-.:- Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka I Pris 15 kr. I -illltacha Bia del.. _~ '-'......:..-,.:;., --.---:-.:- -== ~ J Dec. 1977 Tidskrift för Föreningen för Fjällbacka Nummer 43 Bilden är hämtad från området vid Norra Hamngatan från Lastkajen

Läs mer

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen

~ KIIMLA JIILBLAD. Den stora glä4ien. HH:. Ii ARG. P. Thorsen S 171 å S k II l el e r göra Ii vet surt. Samla dem i ett banklån! Tala med.s/(andina VIS!(A BANI

Läs mer

Vi skriver i Upplands-Bro

Vi skriver i Upplands-Bro Att bläddra och söka i dokumentet Hur förflyttar du dig i detta dokument? - Det innehåller många hundra sidor Du kan söka efter artiklar av viss författare och artiklar inom visst geografiskt område? Detta

Läs mer

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007

V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 V å r a Ö a r Stort och smått från Björkö-Arholma Hembygdsförening - Nr 9/2007 Tebacken under sju generationer Av Siri Dahlberg Ordet te eller tä var den lokala benämningen på fägata. Det finns flera te

Läs mer

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe NR 1 2008 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Tema yngre demenssjuka LSS-lagen 4 Jag miste min mamma

Läs mer

Centerbladet 1933 nr. 7 8. Tidning för arisk politik, kultur, filosofi och religion. Organ för Centerpartiet i Örebro, Örebro 1933. 4 sidor.

Centerbladet 1933 nr. 7 8. Tidning för arisk politik, kultur, filosofi och religion. Organ för Centerpartiet i Örebro, Örebro 1933. 4 sidor. Nikolaigatan 3, 702 10 Örebro www.arkivcentrum.se Centerbladet 1933 nr. 7 8. Tidning för arisk politik, kultur, filosofi religion. Organ för Centerpartiet i Örebro, Örebro 1933. 4 sidor. Inskannad av ArkivCentrum

Läs mer

V ARLDSOMSEGLINGARNA

V ARLDSOMSEGLINGARNA DE FORSTA 00 SVENSKA V ARLDSOMSEGLINGARNA av Redaktören fil. kand. Ebbe Aspegren Innehåll Förord.................. 4 1. Bort över haven....... 5 2. Nytt liv i svensk sjöfart... 10 3. Den bedräglige pärlfiskaren.......

Läs mer

Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare

Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare Beteckning Institutionen för Matematik, Natur och Datavetenskap Lövstabruks köksträdgård och dess Trädgårdsmästare Josephina Wesström Juhlin November 2008 Examensarbete, 10p, B Biologi med inriktning mot

Läs mer

1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7

1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7 932. 95:e årgången. Häfte N:r 7 - 383- Bomb- och torpedflyganfall mot mål till sjöss. F lygbomber och från flygplan fällda torpeder kunna och böra tagas i bruk i sjökriget icke för att ersälta flottans

Läs mer

Kap. 11 JORDBRUKET FRAN ALDRE TIDER OCH FRAM TILL 1955

Kap. 11 JORDBRUKET FRAN ALDRE TIDER OCH FRAM TILL 1955 dens bönder förklarade sitt missnöje, men kom på den stipulerade tiden 14 dagar ej in med någon klagoskrift, så de förklarade sig vid sammanträde den 27 juli 1821 villiga godkänna skiftet för Skeby by.

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion

Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion NOVEMBER 7 2014 Magnus Ladulås-mynt funnet i Riddarholmskyrkan Utsmyckningar på 1600-talsören eller gravörens misstag? Anders Stams pollettsamling på auktion Pris 30 kr SVENSK NUMISMATISK TIDSKRIFT presenteras

Läs mer

S~ UIND ~ 1- ~ -4, 'ORGAN YÖR~r;J.KA~SIONrn I' KINA:.. *~ "r. Jl~ ~ : :Xl3~01!SWNINGEN. ~,~ c {(~ -~

S~ UIND ~ 1- ~ -4, 'ORGAN YÖR~r;J.KA~SIONrn I' KINA:.. *~ r. Jl~ ~ : :Xl3~01!SWNINGEN. ~,~ c {(~ -~ . N:r 13. ARG. 34. 10 AUGUSTI H)~9. PREN.-PRIS 2: 25 :::; I=. o [ -..f. -

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö

Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Att växa upp i storstadsskugga i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson En rapport från FoU Söderhamn Att växa upp i storstadsskugga - i Vimmerby, Hultsfred och Eksjö Lotta Svensson Omslagsbilden

Läs mer

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson

Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Uppvaknandets tid av Martin Larsson och Tomas Larsson Förord En utforskare dör en mystisk död och när rollpersonerna börjar gräva i orsaken finner de ett gammalt pergament där en gåtfull vers finns nedtecknad.

Läs mer

Historisk statistik för Sverige

Historisk statistik för Sverige Historisk statistik för Sverige Denna serie innehåller längre tidsserier av statistik från 1700-talet fram till 1998 och i något fall från 1600-talet. Tidsserier finns inom ämnesområden, såsom befolkning,

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

To Romerinder. Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan.

To Romerinder. Döm ingen ohörd. @ Genom skäl och motskäl bildas öfvertygelser. S Fri talan. Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek och är fritt att använda. Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer