Stina Linnarsson, ordförande Conny Johansson Ingvor Bergman Anders Sigfridsson Håkan Arnesson, tjänstgörande ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stina Linnarsson, ordförande Conny Johansson Ingvor Bergman Anders Sigfridsson Håkan Arnesson, tjänstgörande ersättare"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (13) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Conny Johansson Ingvor Bergman Anders Sigfridsson Håkan Arnesson, tjänstgörande ersättare Kommundirektören Lars Fällström Kanslichefen Christer Anderson Kommunjuristen Lars-Åke Svensson Kommunsekreteraren Gunnel Samson Ekonomichefen Björn Söderlundh Utvecklingschefen Leif Bigsten 153,155 och 160 Stadsarkitekten Lennart Krook 158 Projektsekreteraren Jenny Ryding 158 Mark- och exploateringschefen Erik Sånnek kl Justeringens plats och tid Sekreterare Gunnel Samson Paragrafer Ordförande Stina Linnarsson Justerare Conny Johansson _ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott i Falköping Datum för uppsättning Datum för nedav anslaget tagning av anslaget Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift Gunnel Samson Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott förteckning över ledamöter och ersättare Ledamöter m Stina Linnarsson, ordförande c Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande s Conny Johansson s Ingvor Bergman kd Anders Sigfridsson Ersättare m Lars-Erik Kullenwall c Håkan Arnesson v Roger Karlén s Susanne Berglund kd Mats Bengtsson

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Presentation av foldrar Kommundirektören Lars Fällström presenterar foldrarna * Mål- och strategipolicy * Kvalitetspolicy * Informationspolicy * Etisk policy Information om handlingsplaner till mål- och strategipolicyn Kommundirektören Lars Fällström informerar om handlingsplanerna som är kopplade till mål- och strategipolicyn för de strategiska områdena * Barnomsorg/Skola * Turism/Marknadsföring/Näringslivssupport * Företagsutveckling * Boende * Kompetensutveckling * Ung i Falköping * Falköping i världen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2002/ Medlemskap i Hansa Business Network Hansa Business Network är ett internationellt nätverk bestående av kommunerna Lübeck i Tyskland, Kotka i Finland, Naestved i Danmark och Skurup i Sverige (region Skåne). Detta närverk har under ett antal år samarbetat i syfte att skapa internationella affärsmöjligheter för sina kommuners företag. De i nätverket ingående kommunerna förbinder sig att ge stöd åt de företag som söker internationella affärsförbindelser, att ge service och information om regionens aktiviteter och möjligheter i syfte att skapa gemensamma och starka internationella utvecklingsprojekt, att marknadsföra varandras regioner ur ett affärsutvecklingsperspektiv m.m. Utvecklingschefen Leif Bigsten har i en skrivelse av den 6 augusti 2002 meddelat att Hansa Business Network har beslutat att erbjuda Falköpings kommun plats i nätverket som en fullvärdig medlem. Ystads kommun kommer också att gå in i nätverket som en partner till Skurup. Vad gäller Falköpings kommun finner man det intressant att få med en kommun som kan representera Västsverige på samma sätt som Skurup/Ystad representerar Skåne. Nytillkommande kommuner får betala en inträdesersättning till nätverket på Euro (engångsbelopp) som viss kompensation för den erfarenhet och kontaktyta som skapats av de ursprungliga kommunerna. Årsavgiften uppgår till Euro. 1 Falköpings kommun antager erbjudandet om att bli en fullvärdig medlem i Hansa Business Network. 2 Falköpings kommun godkänner förslaget till överenskommelse om medlemskap i Hansa Business Network. 3 Kostnaden för inträde i nätverket om Euro och årsavgiften för 2002 om Euro (6 månader) täcks av de s.k. Postpengarna. 4 Kostnaden för medlemskapet från år 2003 och framåt täcks inom Utvecklingsavdelningens ordinarie budget. Utvecklingschefen Ekonomichefen

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2002/ Lån av hemdator erbjudande Under hösten 1999 gick Falköpings kommun ut med ett erbjudande om ett 3-årigt lån av hemdator till sina medarbetare. Cirka 200 anställda tecknade låneavtal. Kommunens kostnader för hyran av datorerna har täckts genom att man har gjort ett bruttolöneavdrag på den anställdes lön varje månad. De förmånliga skattereglerna har medfört att detta varit ett mycket uppskattat erbjudande. Låneperioden löper ut i och med november månad år De anställda som så önskar, kan då köpa sitt datorpaket till ett marknadsmässigt pris. IT-chefen Per Augustsson har i en skrivelse av den 7 augusti 2002 föreslagit att kommunen skall ge sina medarbetare ytterligare en möjlighet att teckna avtal om lån av hemdatorpaket. 1 IT-avdelningen får i uppdrag att genomföra erbjudanden till kommunanställda om lån av hemdator enligt samma koncept som vid tidigare tillfällen. 2 Personal- och ekonomiavdelningarna får i uppdrag att bistå ITavdelningen vid genomförandet av projektet. IT-chefen Personalchefen Ekonomichefen

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2002/ Trafikförsörjningsplan för trafikåret 2003/2004 för Västtrafik Skaraborg Västtrafik Skaraborg AB har med en skrivelse av den 19 juni 2002 översänt en begäran om önskemål inför upprättandet av trafikförsörjningsplanen för trafikåret 2003/2004 för Västtrafik Skaraborg. Kommunstyrelsens ordförande Stina Linnarsson och kommundirektören Lars Fällström har i en skrivelse av den 3 juli 2002 framfört följande önskemål: Grunden till beslutet om trafikförändringar på linje 303 (Tidaholm Skövde) bör tas upp till förnyad prövning. Utveckla Närtrafiken vad gäller omfattning, tillgänglighet och marknadsföring inför kommande trafikår. En översyn och eventuell justering av tidtabellerna genomförs för den trafik som skjutsar Ållebergsgymnasiets elever. En ny storregional trafik, i form av länspendel, kommer till stånd som binder samman Falköping, Vara och Vänersborg för vidare trafik mot Trestadsregionen. X2000 i ökad utsträckning angör Falköpings station. Tågförbindelser etableras med avgångar från Göteborg fredag lördag efter klockan samt söndag torsdag efter klockan Ett samlat biljettsystem för hela Västtrafiks trafikområde införs. 1 Skrivelsen av den 3 juli 2002 om önskemål inför upprättandet av Västtrafiks trafikförsörjningsplan för trafikåret 2003/2004 översänds till Västtrafik Skaraborg AB. Västtrafik + skrivelse Utvecklingsledaren

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2002/ Falbygdens Folkdansgille anhållan om ekonomiskt bidrag till 55-årsjubileum Falbygdens Folkdansgille firar 55-årsjubileum i september I samband härmed har folkdanslag från vänorterna Lier i Norge och Hobro i Danmark bjudits in. Folkdansgillet har i en skrivelse av den 4 augusti 2002 anhållit om ett ekonomiskt bidrag i form av gratis lokal i Floby skola (matsal och aula) samt ett bidrag på 50 kr per person för måltider till gillets gäster. Kultur- och fritidsnämnden har i delegationsprotokoll av den 12 augusti 2002 informerat Folkdansgillet om att lokalhyran, uppgående till 400 kronor, betalas av föreningen, som sedan har möjlighet att få lokalbidrag med upp till 80 %. Vad gäller bidrag till måltider har ansökan överlämnats till kommunstyrelsen. Kanslichefen Christer Anderson har i en skrivelse av den 13 augusti 2002 föreslagit att ansökan lämnas utan bifall. För att kommunstyrelsen skall bevilja bidrag till måltider eller mottagning, skall detta avse arrangemang såsom mästerskap eller konferenser av rikskaraktär. Ett jubileum utan andra kringarrangemang som exempelvis ett SM är således inte bidragsberättigat. 1 Falbygdens Folkdansgilles ansökan om ekonomiskt bidrag till 55-årsjubileum lämnas utan bifall. Falbygdens Folkdansgille Kultur- och fritidsnämnden Ekonomichefen

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2002/ Vartofta Rid- och Körsällskap anhållan om reducering eller upphävande av bygglovavgift Vartofta Rid- och Körsällskap har i en skrivelse av den 1 juli 2002 anhållit om att kommunstyrelsen reducerar eller helt upphäver avgiften för bygglov och bygganmälan på kronor. Kommunfullmäktige beslutade den 17 december 2001, 122, att bevilja Vartofta Rid- och Körsällskap ett bidrag på kronor under åren för amortering av lån till byggandet av ridhus. Kanslichefen Christer Anderson har i en skrivelse av den 13 augusti 2002 anfört att vid byggande av vindkraftverk har kommunen lämnat bidrag som täcker bygglovkostnaderna i de fall kommunen som motprestation tillåtits att annonsera på vindkraftverken. Vartofta Rid- och Körsällskap har i avtalet med Falköpings kommun redan medgivit kommunen rätt att placera en reklamskylt vid anläggningen utan kostnad. Kommunen har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut tecknat avtal om de stödåtgärder som kommunen biträder Vartofta Rid- och Körsällskap med. Några ytterligare medel finns inte tillgängliga för att finansiera en reducering eller ett upphävande av bygglovavgiften. 1 Vartofta Rid- och Körsällskaps anhållan om reducering eller upphävande av bygglovavgiften lämnas utan bifall. Vartofta- Rid- och Körsällskap Kultur- och fritidsnämnden Ekonomichefen Miljö- och byggnadsnämnden

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2002/ Översiktsplan för Falköpings kommun Kommunens nuvarande översiktsplan antogs i början av 1990-talet och har till vissa delar blivit inaktuell. Samtidigt har översiktsplaneinstrumentet utvecklats från att ha varit en rent fysisk plan till att utgöra ett samlat måldokument där flertalet frågor behandlas och vägs samman. Stadsarkitekten Lennart Krook har i en skrivelse v den 12 augusti 2002 anfört att miljö- och stadsarkitektkontoret planerar att ta fram en kommuntäckande översiktsplan, som skall antagas av kommunfullmäktige, och som utgör ett samlat måldokument för kommunens utveckling. Arbetet kommer att bedrivas i nära samverkan med kommuninvånarna, olika intresseorganisationer och regionala myndigheter. Kommunens ledningsgrupp utser för varje ämnesområde en ansvarig projektledare. Projektledarna bildar var sin projektgrupp genom att knyta till sig en eller flera personer från kommunens förvaltningar och/eller personer utifrån. Till projektledningsgruppens förfogande har miljö- och stadsarkitektkontoret anställt en projektsekreterare på halvtid under ett halvår från och med den 1 augusti Projektansvarig är stadsarkitekten Lennart Krook. Översiktsplanen beräknas kunna antagas av kommunfullmäktige i juni Kommunstyrelsens arbetsutskott utses till politisk styrgrupp för arbetet med Översiktsplan för Falköpings kommun. Stadsarkitekten

10 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2002/ Motion från den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen om seniorverkstad i Falköpings kommun Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25 februari 2002, 11, väckte den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, genom Gerth Bragnå, en motion om anordnande av en seniorverkstad i Falköpings kommun. I motionen anförs att Falköpings kommun är väl försett med så kallade dagcentraler, som utgör viktiga träffpunkter för pensionärer. Möjligheter till vävning, hobbysnickeri och annan sysselsättning finns på några av dem och tillgodoser behovet i stor utsträckning i tätorten. För dem med intresse för grövre snickeri är dock möjligheterna obefintliga. I kommunens lokaler finns utrustning som under dagtid skulle kunna tillgodose behovet för snickeriintresserade pensionärer. Motionärerna föreslår att Arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att utreda möjligheterna att ordna en öppen snickeriverksamhet under dagtid Barn- och utbildningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheterna att upplåta slöjdsalar under dagtid för hobbysnickeri. Arbetsutskottet beslutade den 5 mars 2002, 41, att remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden, till kompetens- och arbetslivsnämnden och till socialnämnden för yttrande. Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 11 juni 2002, 47, följande. Nämnden tycker det är positivt att andra vuxna personer än skolans egen personal kommer in i skolan. Nämnden erbjuder snickeriintresserade pensionärer att nyttja slöjdsalarna, när de inte används av eleverna, under förutsättning att - varje grupp skall ha en ansvarig ledare, som är säkerhetsutbildad på de maskiner som finns i slöjdsalarna - material som används får tas med vid varje tillfälle. Socialnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 10 juni 2002, 80. Nämnden ställer sig positiv till initiativet att skapa seniorverkstäder i kommunen. Med tanke på de ansvars- och försäkringsfrågor som kan uppkomma i händelse av olyckor, bör dessa frågor vara utredda i förväg. Studieförbunden kan anlitas för att driva seniorverkstäderna. Barn- och utbildningsnämnden måste avgöra frågan om slöjdsalarnas tillgänglighet. forts.

11 Kommunstyrelsens arbetsutskott forts. 159 Kompetens- och arbetslivsnämnden behandlade motionen vid sitt sammanträde den 19 juni 2002, 15. Nämnden ställer sig positiv till motionen, men anser inte att det är möjligt att under dagtid, klockan , kunna erbjuda öppen snickeriverkstad. Kanslichefen Christer Anderson har i en skrivelse av den 19 augusti 2002 föreslagit att motionen bifalls på så sätt att barn- och utbildningsnämnden tillsammans med kompetens- och arbetslivsnämnden ges i uppdrag att för kommunstyrelsen presentera ett förslag till hur kommunala lokaler kan ställas till förfogande för seniorverksamheter såväl inom trä- och metallområdet som inom det textila området. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: (beslutas av kommunfullmäktige) 1 Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att för kommunstyrelsen presentera ett förslag till hur kommunala lokaler kan ställas till förfogande för seniorverksamheter såväl inom trä- och metallområdet som inom det textila området. 2 Motionen skall därmed anses vara besvarad. Kommunstyrelsen

12 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2002/ Annons i Kinnarps jubileumsbilaga Kinnarps AB kommer i september 2002 att ge ut en bilaga i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och Sydsvenska Dagbladet som en del i firandet av sitt 60-årsjubileum. Bilagan kommer dessutom att distribueras lokalt via Jönköpingsposten, Ulricehamnstidningen, Västgötatidningar, Gävle Dagblad, Wermlandstidningen och Falukuriren. Bilagan får en upplaga på exemplar och beräknas nå cirka 2,2 miljoner läsare. Bilagan omfattar 16 sidor i fyrfärgstryck. Kinnarps AB har i en skrivelse av den 6 juni 2002 frågat om Falköpings kommun vill medverka med en annons i bilagan. Kommunen kan erhålla ett annonsutrymme i direkt anslutning till en artikel om den utbildning som kommunen bedriver i samverkan med Kinnarps AB. Utvecklingschefen Leif Bigsten har i en skrivelse av den 14 augusti 2002 föreslagit att kommunen medverkar med en halvsidesannons till en kostnad av kronor plus mervärdeskatt. 1 Falköpings kommun medverkar med en halvsidesannons i Kinnarps jubileumsbilaga till en kostnad av kronor plus mervärdeskatt. 2 Kostnaden för annonsen täcks inom Utvecklingsavdelningens ordinarie budget. Utvecklingschefen Ekonomichefen

13 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2002/ Falköpings KIK:s ansökan om bidrag till resa för SM-finalspel i fotboll Falköpings Kvinnliga Idrottsklubb, FKIK, har i en skrivelse av den 19 februari 2002 ansökt om bidrag till resa för SM-finalspel i Falun den februari Resan beräknas kosta drygt kronor. FKIK anser att spel i SM-final i fotboll inte bara är fin reklam för föreningen utan också för Falköpings kommun. Åtta lag från hela Sverige har kvalificerat sig till finalen. Kanslichefen Christer Anderson har i en skrivelse av den 14 augusti 2002 anfört följande. Kommunstyrelsen beslutade den 7 augusti 2002, 81, att antaga ett förslag till former för uppvaktningar och regler för bidrag till speciella arrangemang. Enligt dessa bestämmelser inryms inte resor till evenemang på andra platser. Ärendet har på presidiets initiativ vilat i avvaktan på kommunstyrelsens beslut om former för uppvaktningar och regler för bidrag till speciella arrangemang. 1 Falköpings KIK:s ansökan om resebidrag till SM-finalspel i Falun lämnas utan bifall. 2 Falköpings KIK:s bidragsansökan överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för eventuell ytterligare behandling. Falköpings KIK Ekonomichefen Kultur- och fritidsnämnden

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-10-16 1 (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 15.00 15.50 Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande

Läs mer

Ordförande Stina Linnarsson Carl-Eric Gabrielsson 112, 113, 115-119 114. Anders Sigfridsson

Ordförande Stina Linnarsson Carl-Eric Gabrielsson 112, 113, 115-119 114. Anders Sigfridsson Kommunstyrelsens arbetsutskott 2001-06-26 1 (14) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 15.00 Beslutande Stina Linnarsson, ordförande 112, 113, 115-119 Carl-Eric Gabrielsson, tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2001-08-08 1 (13) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 14.50

Kommunstyrelsen 2001-08-08 1 (13) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 14.50 Kommunstyrelsen 2001-08-08 1 (13) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan 13.00 14.50 Beslutande Stina Linnarsson, ordförande Anne Zöögling 89-91 och 93-96 Lars-Erik Kullenwall Carl-Eric Gabrielsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-04-02 Kommunstyrelsen (24) Tid och plats 204-04-02 - i Kommunhuset klockan 3.30-5.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande, 37-39, 4 klockan 3.30-4.40. Christer Olsson (S) - andre

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-06-10 - Kommunhuset klockan 13.00-14.40. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson (KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-09-24 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid och plats 2014-09-24 - Kommunhuset klockan 13.30-16.20. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar Edvardsson

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-12-04 Blad 1 (18) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.30-15.30 Beslutande Övriga närvarande Gudrun Hansson (s) Susanne Hansson (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-02-03 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30-15.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Catarina Pettersson, ordf (S) Ture Andersen

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-10-03. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Kungörelse Kommunfullmäktige 2012-10-03 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-10-15 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2012-11-06. A-salen, kommunhuset Plats A-salen, kommunhuset Tid Kl. 13:30 15:00 Beslutande Ledamöter Charlotta Svanberg (S) Per Schöldberg (C) Anna Tenje (M) Ulf Hedin (M) Anna Hultstein (M) Malin Adell Kind (C) Patric Svensson (FP) René

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

1. Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen)

1. Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolans aula i Hallsberg kl 18.30 för sammanträdet Ärenden 1. Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15)

Sammanträdesdatum Sida Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) VAGGERYDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kultur/fritidsnämnden 2004-04-21 1(15) Plats och tid Skillingehus, Skillingaryd, onsdag 2004-04-21, kl 15.00-17.40 Beslutande Övriga deltagande Daniel Paulsson, fp,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2012-02-08. Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv. Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Kommunfullmäktige 2012-02-08 Plats: Stora sessionssalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2012-02-20 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot måste

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30. Enligt separat närvaroförteckning. Biträdande sekreterare Eva Isaksson Kommunfullmäktige 2008-09-29 1 (71) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 16:00 23:30 Beslutande Övriga deltagare Enligt separat närvaroförteckning Kommunsekreterare Matti Ohlsson Biträdande sekreterare

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 2015-03-09 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunhuset i Vindeln, den 9 mars 2015, kl. 08.30 18.15, lunch kl. 12.00-13.00 Beslutande Mathias Haglund, (s), ordförande Christer Lundgren, (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer