Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson"

Transkript

1 Kommunstyrelsens arbetsutskott (9) Plats och tid Falköpingssalen, Stadshuset, klockan Beslutande Övriga deltagare Stina Linnarsson, ordförande Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande Conny Johansson Susanne Berglund, tjänstgörande ersättare Anders Sigfridsson Kommundirektören Lars Fällström Kanslichefen Christer Anderson Kommunjuristen Lars-Åke Svensson Kommunsekreteraren Gunnel Samson Ekonomichefen Björn Söderlundh Utvecklingsledaren Jan Bremer 178 Mark- och exploateringschefen Erik Sånnek 181 Justeringens plats och tid Sekreterare Gunnel Samson Paragrafer Ordförande Stina Linnarsson Justerare Susanne Berglund _ ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott i Falköping Datum för uppsättning Datum för nedav anslaget tagning av anslaget Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontoret Underskrift Gunnel Samson Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott förteckning över ledamöter och ersättare Ledamöter m Stina Linnarsson, ordförande c Carl-Eric Gabrielsson, vice ordförande s Conny Johansson s Ingvor Bergman kd Anders Sigfridsson Ersättare m Lars-Erik Kullenwall c Håkan Arnesson v Roger Karlén s Susanne Berglund kd Mats Bengtsson

3 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 1996/ Avtal med Banverket Västra Regionen om finansiering av om- och utbyggnad av Floby bangård med ny lokaltågstation Banverket har i en skrivelse av den 18 juli 2000 angett att pengar finns upptagna år 2003 för en utbyggnad av lokaltågstationen i Floby. Falköpings kommun har tidigare förklarat sig villig att låna ut pengar till Banverket så att byggnationen av lokaltågstationen kan tidigareläggas. Utvecklingsledaren har i en skrivelse av den 9 oktober 2001 informerat om att ett förslag till avtal nu har upprättats mellan Falköpings kommun och Banverket Västra Regionen om finansiering av om- och utbyggnad av Floby bangård med ny lokaltågstation. Av avtalet framgår bl.a. att Banverket och kommunen är överens om att gemensamt verka för att Floby station skall trafikeras från och med januari Innebörden av detta är att byggnadsåtgärderna huvudsakligen måste genomföras under år För att detta skall kunna göras under nästa år lånar Falköpings kommun ut 23 miljoner kronor till Banverket. En förutsättning för lånet är att byggnadsåtgärderna är genomförda så att bangården kan trafikeras från och med januari Lånade medel utbetalas av kommunen till Banverket allteftersom arbetena fortskrider. Lånesumman skall i sin helhet, dvs. 23 miljoner kronor, återbetalas av Banverket utan ränta eller index till kommunen senast den 31 januari Kostnaden för Falköpings kommun beräknas, med en ränta på 5 %, till cirka kronor för det lån som kommunen tar för att finansiera lånet till Banverket. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: (beslutas av kommunfullmäktige) 1 Falköpings kommun godkänner avtalet med Banverket Västra Regionen om finansiering av om- och utbyggnad av Floby bangård med ny lokaltågstation. 2 Räntekostnaden täcks av anslag inom budget för finansiella kostnader. Kommunstyrelsen

4 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2001/ Förordnande av personuppgiftsombud Anmälningsskyldighet till Datainspektionen föreligger för i princip all behandling av personuppgifter som är automatiserad eller ingår i en strukturerad samling. Personuppgiftsombud är den fysiska person som efter förordnande av personuppgiftsansvarige (nämnden/styrelsen), självständigt skall se till att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 1 Kommunjuristen Lars-Åke Svensson förordnas till personuppgiftsombud för kommunstyrelsen i Falköpings kommun. 2 I och med detta beslut upphör förordnandet för förra kommunjuristen Kristina Olinder kommunstyrelsens beslut 72/1999. Kommunstyrelsen

5 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2001/ Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA 01 Svenska Kommunförbundet, Förhandlingssektionen, har i ett cirkulär av den 2 oktober 2001, nr 2001:107, informerat om att överenskommelse har träffats mellan de centrala parterna om ett nytt kollektivavtal Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser BEA 01. Arbetsutskottets beslut: 1 Med anledning av centralt träffad överenskommelse om BEA 01 träffas lokalt kollektivavtal om BEA 01 med den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 4 till det centrala förhandlingsprotokollet av den 6 juni Personalchefen

6 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2001/ Lokalförhyrning i Gula Villan, gamla lasarettstomten anmälan till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutade den 12 januari 1999, 13, att antaga en policy vid förhyrning av lokaler. Enligt denna policy skall tekniska nämnden i första hand söka lösa lokalbehovet inom kommunens egna fastigheter. Om detta inte är möjligt skall lösning sökas hos eller i samarbete med Falköpings Hyresbostäder AB. Först härefter prövas andra alternativ. Om tekniska nämnden beslutar att hyra av annan hyresvärd, skall nämnden anmäla detta beslut till kommunstyrelsen. Mark- och exploateringschefen har i en skrivelse av den 4 oktober 2001 anmält att tekniska kontoret kommer att teckna hyreskontrakt med Collegium Park i Falköping AB avseende lokaler om 318 m 2 i Gula Villan på gamla lasarettsområdet. Hyrestiden är 3 år från den 1 februari 2002 och hyran är bestämd till kr/år kr/år avseende kostnad för installation av hissanordning. Samtidigt kommer man att lämna lokaler förhyrda av Falköpings Hyresbostäder AB på Petter Ryttnings väg 8 (92,7 m 2 med en årshyra på kronor). Lokalerna skall användas för en ny verksamhet familjecentral gemensam för barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och primärvården. Varken i kommunens egna fastigheter eller i Falköpings Hyresbostäder AB:s bestånd finns lämpliga lokaler att erbjuda för närvarande. Arbetsutskottets beslut: 1 Anmälan om lokalförhyrning läggs till handlingarna och noteras på anmälningslistan till kommunstyrelsens nästa sammanträde. Mark- och exploateringschefen Tekniska nämnden

7 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2001/ Motion från den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen om utvecklingsplan för Gamla stan i Falköping Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2001, 80, väckte den socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen, genom Erik Kyrkander, en motion om att starta ett nämndsövergripande arbete för att ta fram en utvecklingsplan för Gamla stan i Falköping. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Arbetsutskottets beslut: 1 Motionen remitteras till Utvecklingsavdelningen, miljö- och byggnadsnämnden, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden för yttrande. Svar skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 8 mars Utvecklingsavdelningen + motion Miljö- och byggnadsnämnden + motion Tekniska nämnden + motion Kultur- och fritidsnämnden + motion

8 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2001/ Motion från vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp om profilering av Falbygdens särart som råvaru- och livsmedelsproducent Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2001, 79, väckte vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp, genom Roger Karlén, en motion om profilering av Falbygdens särart som råvaru- och livsmedelsproducent. Kommunfullmäktige beslutade att remittera motionen till kommunstyrelsen för yttrande. Arbetsutskottets beslut: 1 Motionen remitteras till Utvecklingsavdelningen och till tekniska nämnden för yttrande. I yttrandet skall ställning tas till vad som kan göras och till vilken kostnad. Svar skall ha inkommit till kommunstyrelsen senast den 8 mars Utvecklingsavdelningen + motion Tekniska nämnden + motion

9 Kommunstyrelsens arbetsutskott KS 2001/ Avgifter i samband med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Socialnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 17 september 2001, 105, föreslå kommunfullmäktige att antaga avgifter i samband med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Syfte med riktlinjer för avgifter och ersättningar: Ekonomin är viktig för alla människor. Det är viktigt att känna till sammanhang och ha en överblick över vad det finns för möjligheter och begränsningar för det egna hushållet. Syftet med riktlinjer för avgifter och ersättningar i samband med insatser enligt LSS är att den enskilde skall få god information om vad insatserna kostar. Vidare syftar de till att ge en rättvis och enhetlig behandling med möjlighet att planera sin ekonomi. Riktlinjer för ersättningar ger kommunen ett rättvist system att betala personer som arbetar på uppdrag av socialnämnden. Ekonomichefen har i en skrivelse av den 16 oktober 2001 påpekat att två avsnitt behöver förtydligas. Det gäller huvudavsnittet Avgifter under rubrikerna Försäljning av plats på korttidshem och Försäljning av korttidstillsyn. Den sista meningen i respektive avsnitt skall kompletteras med följande skrivning: Uppräkningen skall ske med den procentuella förändringen av API (arbetskraftsprisindex) med december 2001 som basmånad. Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: (beslutas av kommunfullmäktige) 1 Kommunfullmäktige antager Avgifter i samband med insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) i enlighet med socialnämndens förslag 105/2001 och med den kompletterande skrivning som anges ovan vad gäller indexuppräkning av priserna. Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2014-05-14 Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(25) Tid och plats 2014-05-14 - Kommunhuset klockan 13.30-16.55. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Gunnar

Läs mer

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29

LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-03-29 LUDVIKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats Folkets Hus, Carlavägen 24, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 29 mars 2007 kl 17.00-18.00 Beslutande se sidan 2 Övriga Carl Johan Svensson, s, ers Brittsiw

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 )

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1(16 ) Kommunstyrelsen -10-07 1(16 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30 15.30 Beslutande Leif Sandberg (M), jäv 142-143 Per Helsing (KD), ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto

Läs mer

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00

Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 KOMMUNSTYRELSEN 2014-12-17 Sidan 1(30) Plats och tid Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:50 Ajournering för kaffe kl. 09:35-10:00 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Kommunens valda revisorer 2015-01-20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-08.50 Beslutande S Eva Ryberg S Peter Hellberg S Kenneth Sölvebring M Roger Fogelström M Sven-Olof Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1

Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Kommunstyrelsen 2010-11-30 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 08.00-10.50 Beslutande Jan-Erik Wallin (M), ordf. Onni Vehviläinen (M) Göran Persson (M) Lars Gezelius (M) Sven-Olof Johansson (M) Irene Karlsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2014-01-08 Kommunstyrelsen (9) Tid och plats 204-0-08 - Kommunhuset klockan 3.30-5.30. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Tomas Nilsson (C) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - tjänstgörande ersättare Arne Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40

Sida 2009-10-21 1 (48) Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 2009-10-21 1 (48) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-12.30; 13.30-16.40 Beslutande Christer Akej (M), ordförande Karl-Erik Olsson (S) Håkan Erlandsson (C), kl 09.00-12.30; 13.30-16.40 Egon Carlsson (SJVP)

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande

Sammanträdesdatum 2006-05-23. Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Stiven Wiklund, s, vice ordförande 1 (39) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ej beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 23 maj 2006, kl. 10.00 15.30. Ajournering kl. 12.00 13.00. Sten-Ove Danielsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) KS041206 Kommunstyrelsen 2004-12-06 1. (21) Plats och tid: Folkets Hus, D-salen, kl. 13.00 15.50 Beslutande: Robert Mörk (s), ordförande Bjarne Rasmussen (s) Annica Blomgren (s) Ove Torpman (s) Jeannette Rasko

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (20) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.20 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

Socialnämnden 2011.09.28 1

Socialnämnden 2011.09.28 1 Socialnämnden 2011.09.28 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-17.00 ande Övriga deltagande Justerare Stefan Westergren (S) ordf Thomas Hansson (S) t.o.m 16.30 101 Inger Olsson

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S

Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred. Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Sammanträdesprotokoll 1(2) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S Britt Olsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-02-04 Kommunstyrelsen 1(30) Tid och plats 2015-02-04 - Kommunhuset klockan 13.30-16.30 Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Anneli

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83

Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli 6 september 2005. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 73-83 Kommunstyrelsen 31 augusti 2005 1 (18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl. 13.30-16.50 Ajournering mellan 15.10-15.20 och 16.25-16.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Harry Johansson Peter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor

Ulf Stecksen. Sten-Ove Danielsson. Kommunstyrelsen. Ånge kommunkontor 1 (41) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 1 september 2009, kl. 10.00 12.00, 13.00 15.30 Beslutande Tjänstemän och övriga deltagare Sten-Ove Danielsson, s, ordförande

Läs mer