DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF

2

3 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 5 HUSHÅLLNING OCH KVALITÉ 6 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH PROGNOS 8 PERSONALREDOVISNING 10 VERKSAMHETERNA 11 KOMMUNSTYRELSEN 12 SOCIALNÄMNDEN 15 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 18 VALNÄMNDEN 21 DE KOMMUNALA BOLAGEN 22 RÄKENSKAPERNA 23 RESULTATRÄKNING 24 KASSAFLÖDESANALYS 25 BALANSRÄKNING 26 NOTER 27 DRIFTREDOVISNING KF-VERKSAMHET 30 INVESTERINGSREDOVISNING 31 REDOVISNINGSPRINCIPER 32 1

4 INLEDNING ORGANISATIONSÖVERSIKT Kommunkoncernen omfattar Munkfors kommun med dess nämnder samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller betydande inflytande över. Som dotterbolag i kommunkoncernen räknas företag som kommunen på grund av röstandelsmajoritet har ett bestämmande inflytande över (mer än 50 %). Företag där kommunen har ett betydande inflytande och äger minst 20 % och högst 50 % är att betrakta som intresseföretag. I kommunkoncernen ingår Munkfors kommun, dotterbolagen Munkforsbostäder AB med 100 % och Munkfors Energi AB med 60 %. Tom år 2010 ingick även Klarälvdalens räddningstjänstförbund i koncernen där Munkfors andel var 26,5 %. From 2011 bedrivs räddningstjänsten genom Karlstadsregionens räddningstjänstförbud, som inte ingår i koncernen då Munkfors andel är låg. EJ KONSOLIDERADE ORGANISATIONER Kommunen har även inflytande i fler företag och föreningar. Omfattningen och väsentlighetsprincipen har varit vägledande vid bedömningen att följande organisationer inte skall räknas med i den sammanställda redovisningen: Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Finsam Hjälpmedelsnämnden i Värmland Värmlands läns kalkningsförbund Klarälvdalens samordningsförbund Forshaga- Munkfors-Hagfors Region Värmland Stiftelsen Erlandergården West Sweden Värmlands kreditgarantiförening Drifts- och servicenämnen

5 Förvaltningsberättelse 3

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING Informationen i nedanstående avsnitt är hämtad från cirkulär 12:40 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) augusti Den svenska ekonomin bromsar in Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och trots tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen har svensk ekonomi fortsatt växa snabbt. Fallet i BNP fjärde kvartalet 2011 hämtades raskt in och därefter har tillväxten varit fortsatt stark. Hushållens konsumtionsutgifter och den offentliga konsumtionen har växt i hygglig takt. Exporten har återhämtat det fall som skedde fjärde kvartalet i fjol och investeringarna, med undantag för bostadsinvesteringarna, har utvecklats mycket starkt. Till det kan läggas en svag import. Trots starkare krona och svagare internationell konjunktur har svensk export utvecklats snabbare än importen. Det förbättrade exportnettot är en viktig orsak till att svensk ekonomi har gått så bra under första halvåret i år. Svensk ekonomi har därmed utvecklats betydligt bättre än vad vi trodde i våras. Samtidigt märks emellertid allt fler varningssignaler i omvärlden i form av vikande förtroendevariabler och ledande indikatorer som indikerar svag eller ingen tillväxt. Vi har därför i vår bedömning valt att skruva ned tillväxtutsikterna också för svensk del. Därför stannar tillväxten i svensk BNP på 1,5 procent 2012 (kalenderkorrigerat 1,8 procent). Nästa år förutses BNP öka 2,0 procent. De försämrade tillväxtutsikterna gör att vi framöver räknar med en försvagad sysselsättning. Olika enkätstudier, som t.ex. Konjunkturinstitutets barometerundersökning, ger också stöd för ett sådant antagande. Sysselsättningen i form av antalet arbetade timmar beräknas minska en bit in i Det är dock inte frågan om några större tapp. Trots nedgången beräknas sysselsättningen 2012 ligga något över nivån Minskningen mellan helåren 2012 och 2013 förutses bli marginell. Den svaga sysselsättningsutvecklingen för med sig en ökad arbetslöshet. Ökningen är störst under andra halvåret i år. Utvecklingen håller tillbaka lönerna. Nästa år beräknas timlönerna (definierade enligt nationalräkenskaperna) öka med 2,9 procent jämfört med 3,4 procent i år. BEFOLKNING Vid senaste årsskiftet 2011/2012 uppgick antalet invånare i Munkfors kommun till Per 31/7 i år har antalet minskat med -33 till Som jämförelse hade befolkningen förra året minskat med -25 personer till 31/7, för att sedan hamna på en minskning med -69 personer för hela År 2010 minskade befolkningen med -22 personer. Kommunen köper varje år en befolkningsprognos. Den pekar på en fortsatt befolkningsminskning med ca 45 personer per år de närmaste åren, minskningen skall sedan sakta avta. NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING Den lokala arbetsmarknaden är något svagare än i Värmland och riket. Statistik för augusti 2012: Öppet arbetslösa: Munkfors 3,8 %, länet 3,6 % och riket 3,7 %. Den totala arbetslösheten: Munkfors 7,9 %, länet 6,9 % och riket 6,5 %. BOSTADSMARKNADEN Det kommunala bostadsbolaget Munkforsbostäder AB hade 30 lediga lägenheter per 31/7. Det kan jämföras med 25 lediga per 31/7 år 2011 och 20 lediga vid årets slut. Av de 30 lediga lägenheterna var 21 i det hus på Sunnmans väg som evakueras för tillgänglighetsanpassning. Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder är i slutfasen av färdigställandet av ett nytt äldreboende, som kommer att ersätta äldreboendet Solåsen. Det blir även en mindre utökning med några lägenheter totalt sett. 4

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VÄSENTLIGA HÄNDELSER VÄSENTLIGA HÄNDELSER Koncernen Munkfors Energi AB har installerat en ny panna för användning av returflis och får därmed en helt biobränslebaserad produktion av fjärrvärme, samt produktion av el. Den nya pannan är i drift sedan i slutet av Den utredning som arbetsgruppen från Munkfors kommun och Munkforsbostäder gjort har resulterat i följande: o Avtal har tecknats med Sbo om tillgänglighetsanpassning av Sunnmans väg Avtalet innebär bla att fastigheten har sålts till Sbo, att ett blockförhyrningsavtal har tecknats och att ombyggnadsarbetet skall genomföras. Renoveringsarbetet kommer att påbörjas i mitten av oktober. o Gemensam fastighetsförvaltning med Munkfors kommun är igång sedan årsskiftet. Den administrativa funktionen utförs i egen regi inom Munkforsbostäder. o Munkforsbostäder har tillsammans med Munkfors kommuns socialförvaltning etablerat ett sk trapphusboende för personer med särskilda stödbehov i fastigheten på Smedsgatan 1B. Kommunen Renovering av och ombyggnad av Forsnässkolan och Munkerudsskolan planeras, för att möjligöra förändringarna enligt beslutet av ny framtida skolorganisation. Den pågående omstruktureringen av äldreomsorgen fortsätter, med nytt demensboende, rivning av Solåsen, anpassning av Servicehus och Björkbacken samt tillgänglighetsanpassningen av Sunnmans väg Kommunen Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder är i slutfasen av färdigställandet av ett nytt demensboende med 32 platser och senare rivning av Solåsen. Företags- förenings- och kulturmässa genomförd. Målet att vara bland de 100 bästa kommunerna i svenskt näringslivs ranking äntligen uppnått, plats 81. Nytt PA-system tagit i drift. Ny verksamhet i utställningslokalerna på Laxholmen. E-strategi antagen. Munkfors kommun på Facebook. Beslut om ny framtida skolorganisation. Kompetensutvecklingsprojekt Creare Vivere tillsammans med ytterligare tre kommuner. FRAMTID Koncernen Renoveringsarbetet för det nya trygghetsboendet startar i mitten av oktober och väntas vara klart under hösten

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HUSHÅLLNING OCH KVALITÉ EKONOMISK STYRNING OCH KONTROLL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Grunden för den ekonomiska styrningen är lagstiftningen i form av Kommunallag och Kommunal redovisningslag. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer som är normerande för sektorns redovisning. Lagen om God ekonomisk hushållning har stor betydelse för styrning och ledning av en kommun. Lagen tar sikte på att säkerställa den långsiktiga förmågan att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Med syfte att uppfylla lagen om god ekonomisk hushållning har kommunen i budget för 2012 antagit ett antal mål för verksamheten. Dels övergripande mål för hela kommunen och dels verksamhetsmål för varje nämnd. Kommunens verksamheter arbetar enligt en gemensam styrmodell för arbetet med målstyrning. Uppföljning av mål görs i samband med delårs- och årsbokslut och redovisas nedan. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt kommunens budget finns fyra övergripande mål för hela kommunens verksamhet. För dessa görs nedan en detaljerad uppföljning, där analys och åtgärder beskrivs om målet bedöms att inte uppfyllas. Måluppfyllelse av övergripande verksamhetsmål Attraktiv kommun för boende, besökare och företagare Enkelt och nära till beslut och beslutsfattare, en väl fungerande demokrati Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Bedöms bli uppfyllt X X Bedöms inte bli uppfyllt X Summa 2 2 Mål: Attraktiv kommun för boende, besökare och företagare Indikatorer: Positiv befolkningsutveckling Turismomsättning enligt TEM ökar till 64 Mkr 10 nystartade företag per år Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 X Befolkningen minskade med -33 personer tom juli. Att utvecklingen vänder under hösten till ett positivt utfall för helåret bedöms inte troligt. Turismomsättningen sjönk från 55,4 mkr 2010 till 54.5 mkr Målet nås inte. Antalet nystartade företag hittills i år är 6 och målet på 10 kommer troligen att uppnås Analys och åtgärder för att nå målet Målet om positiv befolkningsutveckling och turistomsättning är högt ställda och bör ses som mål på längre sikt. De åtgärder som vidtagits för att öka turistomsättningen under 2012 är framförallt deltagande i ett antal projekt för att utveckla besöksnäringen. Det är bl a Attraktiva Värmland men även projekt för vandringsleder och husbilturism. Mål: Enkelt och nära till beslut och beslutsfattare, en väl fungerande demokrati Indikatorer: 25 antal genomförda företagsbesök Väl fungerande ungdomsråd Minst 80 % röstande i kommunalval och 40 % i EU-val. Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Hittills i år har 16 företagsbesök genomförts målet på 25 bedöms kunna uppnås. Ungdomsrådet är under nybildande Något val kommer förmodligen inte att genomföras under Mål: Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning Indikatorer: Finansieringsprincip: Utgifts och kostnadsökningar skall vara finansierade via budget. Investeringar: Finansieras i huvudsak med egna medel. Ekonomiskt resultat: Överskott med ca 2 % av eget kapital. Resultatet skall åtminstone konsolidera ekonomin. Över- och underskottstäckning: Nämndernas budgetavvikelser förs med till nästa år, om inte särskilda skäl finns. Taxor och avgifter: Uppräknas enligt kostnadsökning, avgiftens andel av kostnader skall inte tillåtas minska. Kostnadsbärare: Bokföring i möjligaste mån på rätt verksamhet. Ekonomisk- och verksamhetsrapportering: Månadsvis ekonomisk rapportering till ledningsgrupp, kommungemensam budgetuppföljning med helårsprognos till kommunstyrelse varje tertial, åtgärder skall redovisas i budgetuppföljning vid negativ prognos. 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 Finansieringsprincip: Bedöms bli uppfyllt. Investeringar: Bedöms bli uppfyllt. Ekonomiskt resultat: Bedöms uppfyllas. Resultatet konsoliderar ekonomin vilket är miniminivån, men resultatet är under 2 % i förhållande till eget kapital (prognosen motsvarar 0,3 %). Över- och underskottstäckning: Indikatorn bedöms inte nås. Målet är att nämnderna efter årets slut tar med över- och underskott. Bedömningen är att det inte är realistiskt att socialförvaltningen skall kunna överföra sitt underskott till nästa år, om det inte blir betydligt bättre än prognosen på -5,5 mkr. Taxor och avgifter: Bedöms bli uppfyllt. Kostnadsbärare: Bedöms bli uppfyllt. Ekonomisk och verksamhetsrapportering: Bedöms bli uppfyllt för resten av året. En brist i början av 2012 är att det inte alltid gjorts skriftliga åtgärdsförslag vid underskottsprognoser. Analys och åtgärder för att nå målet För att förbättra kommunens resultat har kommunstyrelsen har uppmärksammat socialnämndens budgetunderskott, genom att nämnden löpande fått redovisa vilka åtgärder som vidtas. Socialnämnden har tagit fram en åtgärdsplan som man arbetar efter. I samband med budgetarbetet för 2013 har förslag på nya utredningsområden tagits fram. Den ekonomiska rapporteringen har utvecklats under En ny månadsrapport används sedan juli månad. Den är betydligt mer omfattande än tidigare, bla skall åtgärder presenteras vid underskott. Månadsuppföljningarna kommer att redovisas till kommunstyrelsen varje månad. Tidigare fick kommunstyrelsen en ekonomisk uppföljning per tertial. I april tog ledningsguppen beslut om nya rutiner för hantering av budgetavvikelser. De skapar en ökad tydlighet om hur dessa skall hanteras. NÄMNDERNAS VERKSAMHETSMÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HÅLLNING I kommunens budget för 2012 finns ett antal mål som fullmäktige har beslutat för nämnderna och deras verksamheter. Målen följs upp i avsnitt Verksamheterna. Nedan visas en sammanfattning över nämndernas prognoser för måluppfyllnad. Tre av kommunstyrelsens mål har inte bedömts pga osäkerhet då resultatet av mätningar blir klara senare. Måluppfyllelse av nämndernas verksamhetsmål Bedöms bli uppfyllt Bedöms inte bli uppfyllt Kommunstyrelsen 2 3 Socialnämnden 6 Kultur- och utbildningsnämnden 5 2 Summa 13 5 ANALYS AV MÅLUPPFÖLJNING För år 2012 bedöms en något högre andel av målen att uppnås är i förra årets bokslut: Övergripande verksamhetsmål: 50 % bedöms uppnås i år. 50 % nåddes Nämndernas verksamhetsmål: 65 % bedöms uppnås i år (tre mål ej bedömda). 50 % nåddes Det är positivt att en högre andel mål bedöms klaras av. Men för många mål kan man först senare mäta om de uppfylls eller ej. Mål: Attraktiv arbetsgivare Indikatorer: Total sjukfrånvaro för kommunens anställda under 4 %. Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Målet mäts per helår och bedöms bli uppfyllt. 7

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK ÖVERSIKT OCH PROGNOS DELÅRSBOKSLUT PER Resultat och balans Kommunen uppvisar ett positivt resultat på 3,7 mkr per (-1,4 mkr ). Resultatet är 2,5 mkr bättre än budget. Anläggningstillgångarna har ökat med 50 mkr under 2012, vilket främst beror på en ökad fordran (52 mkr) för lån till den kooperativa föreningen (Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder). Lånet avser det nya äldreboende som byggs. Omsättningstillgångarna har minskat marginellt med 2 mkr. Kommunens långfristiga skulder har ökat med 45 mkr. De har minskat genom amorteringar på 7 mkr, men samtidigt ökat med de 52 mkr som lånats upp hos Kommuninvest, för att sedan lånas ut till bygget av nytt äldreboende. Nämndernas driftresultat Nettokostnaden för nämndernas verksamheter är 6,8 mkr högre än budget tom augusti. Investeringar Investeringar för ca 4 mkr (inkl pågående) har gjorts tom augusti. HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 Resultat- och balansprognos Kommunen resultatprognos för hela 2012 är ett överskott på 0,2 mkr. Budgeterat är ett överskott på +1,9 mkr. Prognosen är 1,7 mkr sämre än budget, varav nämndernas verksamheter står för nästan 7 mkr av underskottet och finansförvaltningen för ett överskott på 5 mkr. Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är ca 2 mkr högre än budgeterat. Beräkningarna har gjorts enligt prognoser från SKL (Sveriges kommuner och landsting), cirkulär 12:40. De finansiella intäkterna beräknas överstiga budget med 2 mkr och finansiella kostnader beräknas överstiga budget med 1 mkr. Räntenettot bir nära 1 mkr bättre än budgeterat. Bakgrunden är att intäkterna blir högre genom att kommunen tar ut en borgensavgift på 0,3 % och en avgift på de belopp som lånas ut med 0,3 %. De finansiella kostnaderna har ökat eftersom kommunen ökat upplåningen för att sedan låna ut till nybygget av äldreboende. Kommunen beräknas få obudgeterade intäkter på 4,2 mkr för återbetalning av tidigare inbetalda PO-avgifter från FORA (avtalsgruppsjukförsäkring AGS/AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och 2008), samt kostnader för aktieägatillskott på 1,8 mkr till Munkforsbostäder. Anläggningstillgångarnas värde beräknas öka med ca 58 mkr under året, vilket beror på att de finansiella tillgångarna ökas kraftigt när kommunen lånar ut till bygget av nytt äldreboende. För övriga anläggningstillgångar beräknas investeringarna bli relativt lika som avskrivningarna. Kommunens likvida medel beräknas minska med 7 mkr sedan årsskiftet, till 13 mkr vid utgången av 2012, i huvudsak för att lån amorteras ned. En mer detaljerad information om resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys finns i avsnitt Räkenskaperna. Nämndernas driftprognoser Nämndernas driftredovisning visar ett underskott med -6,8 mkr som prognos för hela Budgetavvikelser per nämnd Bokslut Prognos Mkr Kommunstyrelsen -0,0-0,4 Socialnämnden -5,2-5,5 Kultur- och utbildningsnämnden -0,1-0,9 Valnämnden -0,0 0,0 Summa -5,4-6,8 Alla de tre stora nämnderna visar underskott. Det största underskottet finns inom Socialnämnden. Det är dock ett problem nämnden haft en längre tid. Underskotten för åren 2003 till 2011 är totalt 38 mkr. För att jämföra prognossäkerheten kan ovanstående årsprognoser i tabellen per 31/8 jämföras med prognoserna som gjordes tidigare under året per 30/4: Kommunstyrelsen -0,4 mkr. Socialnämnden -4,8 mkr. Kultur- och utbildningsnämnden -0,9 mkr. Totalt visade prognosen per sista april ett underskott på -6,1 mkr, vilket innebär att prognoserna är nära varandra. Kommunstyrelsen har särskilt uppmärksammat socialnämndens ekonomiska underskott genom att uppmana nämnden 8

11 att vidta åtgärder och nämnden har löpande fått rapportera vilka åtgärder som görs. En mer detaljerad information om verksamheternas ekonomi finns i avsnitten Verksamheterna och Räkenskaperna. Investeringsprognos Inga större investeringar görs och prognosen för årets investeringar är att endast en liten del av budgetens 31 mkr kommer att utnyttjas. Det beror på att budgeten på 25 mkr för ny skolorganisation inte kommer att utnyttjas, investeringarna har senarelagts och genomförs ev under En mer detaljerad information om investeringsredovisningen finns i avsnitt Räkenskaperna. FINANSIELL ANALYS Ekonomiska mål I tidigare avsnitt Hushållning och kvalité redovisas en uppföljning av kommunens övergripande mål. Där görs en analys av kommunens finansiella/ekonomiska mål om Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Målet bedöms inte nås fullt ut. Den indikator som inte bedöms uppfyllas är: Över- och underskottstäckning: Nämndernas budgetavvikelser förs med till nästa år, om inte särskilda skäl finns. Bedömningen är att det inte är realistiskt att socialförvaltningen skall kunna överföra sitt underskott till nästa år, om det inte blir betydligt bättre än prognosen på -5,5 mkr. Årsprognosen innebär även att soliditeten kommer att minska från 46 % till 37 % och nettokostnaderna blir lika stora som skatter och statsbidrag (prognosen är 0,1 % lägre). Balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom kommande tre budgetår. Enligt regelverket skall realisationsvinster och realisationsförluster, som inte utgör del av den löpande verksamheten, räknas bort vid avstämning mot balanskravet. Kommunen klarar balanskravet för både delårsbokslutet per 31/8 och enligt helårsprognosen, eftersom båda resultaten är positiva. Inga större realisationsvinster eller förluster beräknas uppstå. Pensionsåtagande Prognosen för pensionsutbetalningarna är i nivå med budget. För kommunens kostnader för pension enligt individuella valet och förmånsbestämd ålderspension tillämpas en försäkringslösning, vilket innebär att beloppen kostnadsförs direkt. Prognosen är att kostnaderna följer budget. Ingen ny beräkning av pensionsskulder har gjorts inför delårsbokslutet. Enligt den prognos som kommunens pensionsadministratör gjort vid årsskiftet kommer kommunens resultatpåverkande pensionsskuld endast att förändras marginellt. Här avses den mindre skuld som finns i balansräkningen, för pensioner intjänade from I delårsbokslut och prognos bedöms att denna pensionsskuld inte förändras. Borgensåtagande Kommunens borgensåtagande har ökat från 146,1 mkr vid årsskiftet till 157,2 mkr per 31/8. Det är borgen till Munkfors Energi AB som ökat. Kommunens borgensåtagande är dock betydligt lägre än 31/8 år 2011, eftersom borgen till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder har ersatts av lån från kommunen. SAMMANSTÄLLD REDOVISNING I koncernen Munkfors kommun ingår dotterbolagen Munkfors Energi AB (kommunens ägarandel är 60 %) och Munkforsbostäder AB (kommunens andel 100 %). Resultatet för koncernen per 31/8 är 1,8 mkr. Resultatet för Munkfors Energi per 31/8 är -2,8 mkr och kommunen har en ägarandel på 60 % vilket motsvarar -1,7 mkr. Munkforsbostäders resultat är 0,2 mkr. Mer information om de kommunala bolagen finns i avsnitt Verksamheterna. FRAMTID Kommunens ekonomi kan sägas vara relativt stabil, efter sex år med överskott. Det låga överskottet för år 2011 på +0,3 mkr och prognosen för 2012 med endast +0,2 mkr i överskott, innebär dock att marginalerna är för små. Medvetenheten om detta får anses vara hög bland tjänstemän och politiker, ekonomin kommer att vara högt prioriterad framöver. Det är ett allvarligt problem att kommunens verksamheter, totalt sett, inte har klarat driftbudgeten på många år. Även jämfört med riksgenomsnitt och standardkostnader 1 ligger alltför många verksamhetskostnader på en högre nivå. Framöver är det viktigt med en aktiv styrning där ekonomin i högre grad än tidigare ställs mot verksamhetsbehoven. I nuvarande verksamhet är ambitionsnivån något högre än vad kommunens intäkter medger. Exempel på åtgärder som genomförs för att stärka kommunens ekonomi: Ett arbete pågår för att förbättra socialnämnden ekonomi, vilket har återredovisats löpande till kommunstyrelsen. Detta arbete fortsätter framöver. En ny månadsuppföljning har införts under året, som är betydligt mer detaljerad än tidigare. Den kommer att redovisas på kommunstyrelsens möten, vilket inte varit fallet tidigare (endast per tertial). I budgetarbetet för år 2013 har nämnderna tagit fram ett antal förslag på utredningar för att sänka kostnaderna. Framöver är det viktigt att utredningarna får hög prioritet och genomförs i en snabb takt. Det är positivt att de föreslagna förändringarna för det kommunala utjämningssystemet ger Munkfors högre intäkter. Inga beslut är dock fattade och det är därför inget kommunen kan räkna med i dagsläget. 1 Den nivå kommunen ersätts för att ligga på enligt de beräkningar som görs i statens utjämningssystem. 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONALREDOVISNING ARBETSGIVAREN MUNKFORS KOMMUN Antalet tillsvidareanställda var vid augusti månads utgång 299 personer fördelade på 288,5 årsarbetare. Detta innebär en ökning av antalet tillsvidareanställda med 4 personer. Antalet årsarbetare har ökat med 4,7 personer. Antal anställda per nämnd Totalt Nämnd /8 Kommunstyrelse Socialnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Summa En jämförelse har gjorts mellan de olika nämnderna de senaste åren. Där kan vi se att antalet anställda har ökat inom socialförvaltningen och kultur- och utbildningsnämnden Under 2012 har socialnämnden ökat med 4 personer. Där har bl a en utökning skett av en enhetschef inom ÄO, och nyanställningar enligt konverteringsregeln. För kultur- och utbildningsnämnden har antalet tillsvidareanställda ökat med 5 personer och för kommunstyrelsen har antalet tillsvidareanställda minskat med 5 personer. Där har lokalvårdarna bytt förvaltning vid årsskiftet 2012, från KS till KUB. SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid var fram tom augusti 2012 för kommunens samtliga anställda 3,2 %. Det är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2011 då sjukfrånvaron utgjorde 3,8 % av ordinarie arbetstid. Minskningen återfinns både bland män och kvinnor. Långtidssjukfrånvaron har däremot ökat med 13,7 procentenheter och återfinns bland kvinnorna. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid Långtidsfrånvaro av sjukfrånvaro % / /8 Samtliga anställda 3,3 3,8 3,2 39,2 39,0 52,7 Kvinnor 3,4 3,8 3,5 38,4 41,2 53,8 Män 3,1 3,6 0,6 43,0 28,0 0,0 Åldersgrupp -29 år 2,6 1,9 0,5 55,3 39,0 0, år 3,1 3,9 2,6 30,8 35,6 75,3 50 år - 3,6 4,0 3,9 43,9 42,6 40,7 10

13 VERKSAMHETERNA 11

14 VERKSAMHETERNA KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, samt ha ett övergripande ansvar och en samsyn för kommunens hela verksamhet. Kommunstyrelsen har även ansvar för att främja den samhälleliga utvecklingen. Under kommunstyrelsen finns kommunledningsförvaltningen i form av kommunstyrelsens allmänna avdelning och tekniska avdelning. Här finns även budgetansvar för räddningstjänst, miljö- och byggverksamhet samt överförmyndarverksamhet. 12

15 VERKSAMHETERNA STÖRRE HÄNDELSER Avtal tecknad med Statens bostadsomvandling Ab (Sbo) angående tillgängligetsanpassning av Sunnmans väg Företags- förenings- och kulturmässa genomförd. Nytt personaladministrativt taget i drift. Ny personalchef anställd. Revisionsförhandlingar genomförda med samtliga personalorganisationer. Lars Lerins utställningar flyttat från Laxholmen och ny utställning med Åke Mokvist De ovanliga, skulpturer av Bo Englund och Axel Florin samt konst av Robert Jäppinen och Knut Olsson i lokalerna. Skulpturhuset sålt. Stråkstudie av riksväg 62 genomförd. Utbildningsprojektet Creare Vivere startat tillsamman med Sunne, Torsby och Årjäng. Munkfors kommun på Facebook. E-strategi antagen. Arbete med e-tjänster inlett tillsammans med länets övriga kommuner. Deltagande i emigrantmässa i Holland. Ny turist- och näringslivschef anställd. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Mål: Informationen om kommunens verksamhet och service skall utvecklas så att medborgare och medarbetare upplever en god service och tillgänglighet Indikatorer: Utvecklad hemsida med 10 % ökning av antalet besökare Fungerande intranät med 90 % nöjda användare Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Hemsida och intranät fungerar väl men mätning av antal besökare och nöjda användare har inte kunnat genomföras. Mål: Fullgöra kommunstyrelsens uppsynsansvar över övriga verksamheter Indikatorer: Revisorernas rapport Måluppfyllelse ej bedömt Revisorernas utlåtande ges vid bokslut Mål: Bra service till den politiska organisationen i form av underlag och utredningar, verkställighet och korrekta handlingar i tid. Indikatorer: Minst betyg 4 (skala 1-5) i enkät till kommunstyrelsen och intervju med ordföranden i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Måluppfyllelse ej bedömt Mätningen görs under hösten 2012 Analys och åtgärder för att nå målet Inga åtgärder Mål: Personal-, ekonomi-, kansli- och ITenheterna skall ge en god service, gott bemötande och ha en god tillgänglighet gentemot andra verksamheter inom kommunen så att chefer och andra användare är nöjda. Indikatorer: 80 % av cheferna anser att personalenheten ger en bra service 80 % av cheferna anser att ekonomienheten ger en bra service 80 % av cheferna anser att kanslienheten ger en bra service 70 % av cheferna anser att IT-enheten ger en bra service Måluppfyllelse ej bedömd: Målet mäts under hösten 2012 och redovisas per helår. Analys och åtgärder för att nå målet Inga åtgärder Mål: Turistverksamheten skall bidra till att utveckla turistnäringen, öka turismen och skapa ett bra varumärke för Munkfors Indikatorer: 63 Mkr år 2012 i turismomsättning enligt TEM, 64 respektive 65 Mkr 2013 och kommersiella gästnätter år 2012 Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 Turismomsättningen sjönk från 55,4 mkr 2010 till 54,5 mkr 2011 Antalet gästnätter minskade från till Analys och åtgärder för att nå målet Målen är ambitiösa och kan vara för högt ställda på kort sikt. De åtgärder som vidtagits för 2012 är framförallt deltagande i ett antal projekt för att utveckla besöksnäringen. Det är bl a Attraktiva Värmland men även projekt för vandringsleder och husbilturism. Mål: Näringslivsverksamheten skall bidra till att utveckla befintliga företag och att nya företag startas/etableras genom ett bra näringslivsklimat i kommunen Indikatorer: Bland de 100 bästa kommunerna i svenskt näringslivs ranking av kommuners företagsklimat. Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Kommunen har förbättrat sin position i svenskt näringslivs ranking med 22 platser till plats företagsbesök genomförda tom augusti 6 nystartade företag tom augusti. Analys och åtgärder för att nå målet Arbete med utvecklingen av näringslivet kommer att fortsätta under ledning av Näringslivsforum. Mål: Tekniska avdelningen skall tillhandahålla kostnadseffektiva lokaler till övriga kommunala verksamheter. Indikatorer: Minska fasta kostnader med 5 % på årsbasis Energianvändningen i samtliga kommunens verksamhetslokaler ska vara 150 kwh/m2 eller lägre Målet bedöms inte bli uppfyllt under

16 VERKSAMHETERNA Trots en mild vinter bedöms flera fastigheter ha en energianvändning över 150 kwh/m2. Analys och åtgärder för att nå målet Inga åtgärder har gjorts under året som påverkar de fasta kostnaderna. et för fasta kostnader mäts vid årets slut. Kostnader för energi och exempelvis snöröjning var något lägre än normalt under första kvartalet 2012 med anledning av mild vinter. För att nå målet om årlig minskning av de fasta kostnaderna krävs omfattande insatser i fastigheterna och deras drift och skötsel. Det pågår framtagande av underhållsplaner samt drifts- och underhållsrutiner för fastigheterna. Dessutom tas nyckeltal fram för jämförelse år från år av hur kostnadseffektiva lokalerna är. Mål: Tekniska avdelningen skall svara för en trygg försörjning av vatten, avlopp, avfallshantering samt god skötsel av kommunala vägar och övriga anläggningar. Indikatorer: Andelen förlust av dricksvatten ur dricksvattenledningsnätet minskar minst 10 % årligen och är 20 % eller lägre år 2015 Andelen ovidkommande vatten i avloppsledningsnätet minskar minst 2 % årligen och är 30 % eller lägre 2015 Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 Målen mäts vid årets slut och redovisas i miljöbokslut. De bedöms inte nås under innevarande år. Analys och åtgärder för att nå målet Minska läckaget på vattenledningsnätet: Under 2011 och början av 2012 har ett omfattande arbete utförts för att hitta och laga läckande serviser. Prognosen visar på ett läckage/förlust om 28 % 2012(41 % 2011), vilket visar på att denna del av målet nås. Minska inläckaget på avloppsledningsnätet: Under året genomförs sanering av ca 140 meter på avloppsledningsnätet i Munkerud. För att nå målet krävs fortsatta saneringsåtgärder på ledningsnätet i enlighet med saneringsplanen har varit ett år med stor nederbörd vilket ger ett stort inläckage i avloppsledningsnätet, vilket lutar åt att denna del av målet inte kommer att nås. EKONOMI Driftredovisning Tkr Prognos Budgetavvikelse 2012 Kommunstyrelsen Allmänna avdelningen Tekniska avgiftsfin Tekniska skattefin Prognosen är en negativ budgetavvikelse med 440 tkr. Analys och åtgärder för att klara budget Inom tekniska avdelningen kommer verksamheten inom Fastigheter, VA och gator och vägar att fortsatt analyseras. FRAMTID Tillgänglighetsanpassning av Sunnmans väg Fortsatt läckanalys av VA-nätet. Framtagande av nyckeltal för vad som är kostnadseffektiva lokaler. Fortsatta utställningsverksamheten på Laxholmen. Kompetensutvecklingsprojektet Creare Vivere. Utveckling av e-tjänster. 14

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

Delårsredovisning 2012-08-31

Delårsredovisning 2012-08-31 Delårsredovisning 2012-08-31 DELÅrsredovisning 2012 - Östra Göinge Kommun 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning 3-4 Utveckling i sammandrag 3 Östra Göinge kommuns organisation 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun

Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun Tertialrapport 2 Januari - augusti 2011 Kungälvs kommun 2(39) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Uppföljning av KS Resultatmål...4 2.1 Strategiska förutsättningar... 4 2.2 God livsmiljö... 8 2.3 Hållbar

Läs mer

Delårsrapport 1 2012

Delårsrapport 1 2012 Delårsrapport 1 2012 januari - april Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 15 Ekonomi 20 Personalresursen

Läs mer

Delårsrapport 2 2012

Delårsrapport 2 2012 Delårsrapport 2 2012 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, förbund och bolag 16 Ekonomi 22 Personalresursen

Läs mer

2005-01-01-2005-08-31

2005-01-01-2005-08-31 Ekonomikontoret 2005-01-01-2005-08-31 2005 är tuppens år 2005-10-06 K:\EKON\DELARRAP\Delr 2005\05FRAM.DOC FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt...1

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI

DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI DELÅRSRAPPORT JANUARI AUGUSTI 2012 DELÅRSRAPPORT JANUARI - AUGUSTI OCH HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 SAMMANFATTNING Delårsrapporten är upprättad per den 31 augusti 2012. Rapporten redovisar resultat och balansposter

Läs mer

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter

Verksamhetsberättelser från styrelser/ nämnder. 01 Förvaltningsberättelse 02. Övriga delårsrapportuppgifter 2 01 Förvaltningsberättelse 02 2 2 4 5 13 15 15 17 17 18 19 20 21 21 22 23 27 28 Inledning Sammanfattning Omvärldsanalys Bedömning av uppfyllelse av mål Finansiell analys Finansiella rapporter kommunen

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011

ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 ORSA KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2011 Hit gick skattepengarna 2011 100 kr i skatt till Orsa kommun fördelades så här 2011 2010 28,10 kr 29,57 kr Äldre- och handikappomsorg 20,64 kr 21,27 kr Grundskola och fritidsverksamhet

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012

Delårsrapport 2012. Nybro kommun. Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Delårsrapport 2012 Nybro kommun Kommunstyrelsen 27 augusti 2012 Innehåll Visions och målavstämning...3 Omvärldsanalys...16 Nybro kommun...18 Befolkningsutveckling...19 Ekonomiskt resultat...19 Resultatutvärdering...

Läs mer

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51

2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Alvesta under fem år 2007 2006 2005 2004 2003 ALVESTA KOMMUN Antal invånare 31 dec 18 776 18 741 18 684 18 865 18 879 Årlig förändring 35 57-181 -14-51 Kommunens skattesats (total kommunal skattesats 2006

Läs mer

Delårsrapport 2 2013

Delårsrapport 2 2013 Delårsrapport 2 2013 januari - augusti Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 10 Kommunstyrelsens uppsikt över nämnder, bolag och förbund 17 Ekonomi 21 Personalresursen

Läs mer

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN

INLEDNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE BERÄTTELSER FRÅN VERKSAMHETEN ÅRSREDOVISNING 2012 INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sjöbo i världen 4 Hushållning och kvalitet 11 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt över nämnder, förbund och bolag

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN

Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN Årsredovisning 2010 LOMMA KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationsöversikt 5 Vart gick skattepengarna? 6 Fem år i sammandrag 7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943

Folkmängd, per den 1/11 (skatteunderlagsbas) 5 740 5 765 5 900 5 921 5 943 ÅRSREDOVISNING 2011 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 FEMÅRSÖVERSIKT 4 FÖRDELNING AV SKATTEPENGARNA 5 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE 6 OMVÄRLDSANALYS 7 HUSHÅLLNING OCH MÅLUPPFYLLELSE

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3

Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Delårsrapport 2014 Innehållsförteckning Ekonomisk översikt... 3 Resultat i kommunen och helårsprognos... 3 Förutsättningar till årets resultat... 4 Kommunens vision och strategiska mål... 4 Socialnämnden...

Läs mer

delårsrapport januari - augusti 2012

delårsrapport januari - augusti 2012 delårsrapport januari - augusti 2012 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida SAMMANFATTNING 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekonomi God ekonomisk hushållning Mål i budget 2012 Finansiell analys Kommunkoncernen Delårsbokslut

Läs mer

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det?

Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? Årsredovisning 2007 Övergripande del Kommunstyrelsens ordförande 3 Kommundirektören kommenterar 4 Viktiga händelser under året 5 Femårsöversikt 6 Vad kostar det? 7 Förvaltningsberättelse Resultat, måluppfyllelse

Läs mer

Delårsrapport 1 2011. januari - april

Delårsrapport 1 2011. januari - april Delårsrapport 1 januari - april INLEDNING Sammanfattning 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SJÖBO I VÄRLDEN 4 Utvecklingen i världen 4 Kommunernas utveckling 4 Befolkning 5 Bostäder 6 Arbete 6 Årets viktigaste händelser

Läs mer

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun

Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Årsredovisning 2014 för Gnosjö kommun Balansomslutning Investeringar Resultat Antal årsarbetare 31/12 2014 Invånare 31/12 2014 496,0 mnkr 27,5 mnkr -5,4 mnkr 806 st 9 509 st Utdebitering 22:24 Innehållsförteckning

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer