DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN. Beslutad KF 2012-10-30"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT 2012 MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF

2

3 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 ORGANISATIONSÖVERSIKT 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 5 HUSHÅLLNING OCH KVALITÉ 6 EKONOMISK ÖVERSIKT OCH PROGNOS 8 PERSONALREDOVISNING 10 VERKSAMHETERNA 11 KOMMUNSTYRELSEN 12 SOCIALNÄMNDEN 15 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 18 VALNÄMNDEN 21 DE KOMMUNALA BOLAGEN 22 RÄKENSKAPERNA 23 RESULTATRÄKNING 24 KASSAFLÖDESANALYS 25 BALANSRÄKNING 26 NOTER 27 DRIFTREDOVISNING KF-VERKSAMHET 30 INVESTERINGSREDOVISNING 31 REDOVISNINGSPRINCIPER 32 1

4 INLEDNING ORGANISATIONSÖVERSIKT Kommunkoncernen omfattar Munkfors kommun med dess nämnder samt företag som kommunen på grund av andelsinnehav har ett bestämmande eller betydande inflytande över. Som dotterbolag i kommunkoncernen räknas företag som kommunen på grund av röstandelsmajoritet har ett bestämmande inflytande över (mer än 50 %). Företag där kommunen har ett betydande inflytande och äger minst 20 % och högst 50 % är att betrakta som intresseföretag. I kommunkoncernen ingår Munkfors kommun, dotterbolagen Munkforsbostäder AB med 100 % och Munkfors Energi AB med 60 %. Tom år 2010 ingick även Klarälvdalens räddningstjänstförbund i koncernen där Munkfors andel var 26,5 %. From 2011 bedrivs räddningstjänsten genom Karlstadsregionens räddningstjänstförbud, som inte ingår i koncernen då Munkfors andel är låg. EJ KONSOLIDERADE ORGANISATIONER Kommunen har även inflytande i fler företag och föreningar. Omfattningen och väsentlighetsprincipen har varit vägledande vid bedömningen att följande organisationer inte skall räknas med i den sammanställda redovisningen: Karlstadsregionens räddningstjänstförbund Finsam Hjälpmedelsnämnden i Värmland Värmlands läns kalkningsförbund Klarälvdalens samordningsförbund Forshaga- Munkfors-Hagfors Region Värmland Stiftelsen Erlandergården West Sweden Värmlands kreditgarantiförening Drifts- och servicenämnen

5 Förvaltningsberättelse 3

6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE OMVÄRLD, BEFOLKNING OCH ARBETSMARKNAD SAMHÄLLSEKONOMISK UTVECKLING Informationen i nedanstående avsnitt är hämtad från cirkulär 12:40 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) augusti Den svenska ekonomin bromsar in Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och trots tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen har svensk ekonomi fortsatt växa snabbt. Fallet i BNP fjärde kvartalet 2011 hämtades raskt in och därefter har tillväxten varit fortsatt stark. Hushållens konsumtionsutgifter och den offentliga konsumtionen har växt i hygglig takt. Exporten har återhämtat det fall som skedde fjärde kvartalet i fjol och investeringarna, med undantag för bostadsinvesteringarna, har utvecklats mycket starkt. Till det kan läggas en svag import. Trots starkare krona och svagare internationell konjunktur har svensk export utvecklats snabbare än importen. Det förbättrade exportnettot är en viktig orsak till att svensk ekonomi har gått så bra under första halvåret i år. Svensk ekonomi har därmed utvecklats betydligt bättre än vad vi trodde i våras. Samtidigt märks emellertid allt fler varningssignaler i omvärlden i form av vikande förtroendevariabler och ledande indikatorer som indikerar svag eller ingen tillväxt. Vi har därför i vår bedömning valt att skruva ned tillväxtutsikterna också för svensk del. Därför stannar tillväxten i svensk BNP på 1,5 procent 2012 (kalenderkorrigerat 1,8 procent). Nästa år förutses BNP öka 2,0 procent. De försämrade tillväxtutsikterna gör att vi framöver räknar med en försvagad sysselsättning. Olika enkätstudier, som t.ex. Konjunkturinstitutets barometerundersökning, ger också stöd för ett sådant antagande. Sysselsättningen i form av antalet arbetade timmar beräknas minska en bit in i Det är dock inte frågan om några större tapp. Trots nedgången beräknas sysselsättningen 2012 ligga något över nivån Minskningen mellan helåren 2012 och 2013 förutses bli marginell. Den svaga sysselsättningsutvecklingen för med sig en ökad arbetslöshet. Ökningen är störst under andra halvåret i år. Utvecklingen håller tillbaka lönerna. Nästa år beräknas timlönerna (definierade enligt nationalräkenskaperna) öka med 2,9 procent jämfört med 3,4 procent i år. BEFOLKNING Vid senaste årsskiftet 2011/2012 uppgick antalet invånare i Munkfors kommun till Per 31/7 i år har antalet minskat med -33 till Som jämförelse hade befolkningen förra året minskat med -25 personer till 31/7, för att sedan hamna på en minskning med -69 personer för hela År 2010 minskade befolkningen med -22 personer. Kommunen köper varje år en befolkningsprognos. Den pekar på en fortsatt befolkningsminskning med ca 45 personer per år de närmaste åren, minskningen skall sedan sakta avta. NÄRINGSLIV OCH SYSSELSÄTTNING Den lokala arbetsmarknaden är något svagare än i Värmland och riket. Statistik för augusti 2012: Öppet arbetslösa: Munkfors 3,8 %, länet 3,6 % och riket 3,7 %. Den totala arbetslösheten: Munkfors 7,9 %, länet 6,9 % och riket 6,5 %. BOSTADSMARKNADEN Det kommunala bostadsbolaget Munkforsbostäder AB hade 30 lediga lägenheter per 31/7. Det kan jämföras med 25 lediga per 31/7 år 2011 och 20 lediga vid årets slut. Av de 30 lediga lägenheterna var 21 i det hus på Sunnmans väg som evakueras för tillgänglighetsanpassning. Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder är i slutfasen av färdigställandet av ett nytt äldreboende, som kommer att ersätta äldreboendet Solåsen. Det blir även en mindre utökning med några lägenheter totalt sett. 4

7 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VÄSENTLIGA HÄNDELSER VÄSENTLIGA HÄNDELSER Koncernen Munkfors Energi AB har installerat en ny panna för användning av returflis och får därmed en helt biobränslebaserad produktion av fjärrvärme, samt produktion av el. Den nya pannan är i drift sedan i slutet av Den utredning som arbetsgruppen från Munkfors kommun och Munkforsbostäder gjort har resulterat i följande: o Avtal har tecknats med Sbo om tillgänglighetsanpassning av Sunnmans väg Avtalet innebär bla att fastigheten har sålts till Sbo, att ett blockförhyrningsavtal har tecknats och att ombyggnadsarbetet skall genomföras. Renoveringsarbetet kommer att påbörjas i mitten av oktober. o Gemensam fastighetsförvaltning med Munkfors kommun är igång sedan årsskiftet. Den administrativa funktionen utförs i egen regi inom Munkforsbostäder. o Munkforsbostäder har tillsammans med Munkfors kommuns socialförvaltning etablerat ett sk trapphusboende för personer med särskilda stödbehov i fastigheten på Smedsgatan 1B. Kommunen Renovering av och ombyggnad av Forsnässkolan och Munkerudsskolan planeras, för att möjligöra förändringarna enligt beslutet av ny framtida skolorganisation. Den pågående omstruktureringen av äldreomsorgen fortsätter, med nytt demensboende, rivning av Solåsen, anpassning av Servicehus och Björkbacken samt tillgänglighetsanpassningen av Sunnmans väg Kommunen Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder är i slutfasen av färdigställandet av ett nytt demensboende med 32 platser och senare rivning av Solåsen. Företags- förenings- och kulturmässa genomförd. Målet att vara bland de 100 bästa kommunerna i svenskt näringslivs ranking äntligen uppnått, plats 81. Nytt PA-system tagit i drift. Ny verksamhet i utställningslokalerna på Laxholmen. E-strategi antagen. Munkfors kommun på Facebook. Beslut om ny framtida skolorganisation. Kompetensutvecklingsprojekt Creare Vivere tillsammans med ytterligare tre kommuner. FRAMTID Koncernen Renoveringsarbetet för det nya trygghetsboendet startar i mitten av oktober och väntas vara klart under hösten

8 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HUSHÅLLNING OCH KVALITÉ EKONOMISK STYRNING OCH KONTROLL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Grunden för den ekonomiska styrningen är lagstiftningen i form av Kommunallag och Kommunal redovisningslag. Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning rekommendationer som är normerande för sektorns redovisning. Lagen om God ekonomisk hushållning har stor betydelse för styrning och ledning av en kommun. Lagen tar sikte på att säkerställa den långsiktiga förmågan att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Med syfte att uppfylla lagen om god ekonomisk hushållning har kommunen i budget för 2012 antagit ett antal mål för verksamheten. Dels övergripande mål för hela kommunen och dels verksamhetsmål för varje nämnd. Kommunens verksamheter arbetar enligt en gemensam styrmodell för arbetet med målstyrning. Uppföljning av mål görs i samband med delårs- och årsbokslut och redovisas nedan. ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSMÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING Enligt kommunens budget finns fyra övergripande mål för hela kommunens verksamhet. För dessa görs nedan en detaljerad uppföljning, där analys och åtgärder beskrivs om målet bedöms att inte uppfyllas. Måluppfyllelse av övergripande verksamhetsmål Attraktiv kommun för boende, besökare och företagare Enkelt och nära till beslut och beslutsfattare, en väl fungerande demokrati Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning Attraktiv arbetsgivare Bedöms bli uppfyllt X X Bedöms inte bli uppfyllt X Summa 2 2 Mål: Attraktiv kommun för boende, besökare och företagare Indikatorer: Positiv befolkningsutveckling Turismomsättning enligt TEM ökar till 64 Mkr 10 nystartade företag per år Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 X Befolkningen minskade med -33 personer tom juli. Att utvecklingen vänder under hösten till ett positivt utfall för helåret bedöms inte troligt. Turismomsättningen sjönk från 55,4 mkr 2010 till 54.5 mkr Målet nås inte. Antalet nystartade företag hittills i år är 6 och målet på 10 kommer troligen att uppnås Analys och åtgärder för att nå målet Målet om positiv befolkningsutveckling och turistomsättning är högt ställda och bör ses som mål på längre sikt. De åtgärder som vidtagits för att öka turistomsättningen under 2012 är framförallt deltagande i ett antal projekt för att utveckla besöksnäringen. Det är bl a Attraktiva Värmland men även projekt för vandringsleder och husbilturism. Mål: Enkelt och nära till beslut och beslutsfattare, en väl fungerande demokrati Indikatorer: 25 antal genomförda företagsbesök Väl fungerande ungdomsråd Minst 80 % röstande i kommunalval och 40 % i EU-val. Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Hittills i år har 16 företagsbesök genomförts målet på 25 bedöms kunna uppnås. Ungdomsrådet är under nybildande Något val kommer förmodligen inte att genomföras under Mål: Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning Indikatorer: Finansieringsprincip: Utgifts och kostnadsökningar skall vara finansierade via budget. Investeringar: Finansieras i huvudsak med egna medel. Ekonomiskt resultat: Överskott med ca 2 % av eget kapital. Resultatet skall åtminstone konsolidera ekonomin. Över- och underskottstäckning: Nämndernas budgetavvikelser förs med till nästa år, om inte särskilda skäl finns. Taxor och avgifter: Uppräknas enligt kostnadsökning, avgiftens andel av kostnader skall inte tillåtas minska. Kostnadsbärare: Bokföring i möjligaste mån på rätt verksamhet. Ekonomisk- och verksamhetsrapportering: Månadsvis ekonomisk rapportering till ledningsgrupp, kommungemensam budgetuppföljning med helårsprognos till kommunstyrelse varje tertial, åtgärder skall redovisas i budgetuppföljning vid negativ prognos. 6

9 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 Finansieringsprincip: Bedöms bli uppfyllt. Investeringar: Bedöms bli uppfyllt. Ekonomiskt resultat: Bedöms uppfyllas. Resultatet konsoliderar ekonomin vilket är miniminivån, men resultatet är under 2 % i förhållande till eget kapital (prognosen motsvarar 0,3 %). Över- och underskottstäckning: Indikatorn bedöms inte nås. Målet är att nämnderna efter årets slut tar med över- och underskott. Bedömningen är att det inte är realistiskt att socialförvaltningen skall kunna överföra sitt underskott till nästa år, om det inte blir betydligt bättre än prognosen på -5,5 mkr. Taxor och avgifter: Bedöms bli uppfyllt. Kostnadsbärare: Bedöms bli uppfyllt. Ekonomisk och verksamhetsrapportering: Bedöms bli uppfyllt för resten av året. En brist i början av 2012 är att det inte alltid gjorts skriftliga åtgärdsförslag vid underskottsprognoser. Analys och åtgärder för att nå målet För att förbättra kommunens resultat har kommunstyrelsen har uppmärksammat socialnämndens budgetunderskott, genom att nämnden löpande fått redovisa vilka åtgärder som vidtas. Socialnämnden har tagit fram en åtgärdsplan som man arbetar efter. I samband med budgetarbetet för 2013 har förslag på nya utredningsområden tagits fram. Den ekonomiska rapporteringen har utvecklats under En ny månadsrapport används sedan juli månad. Den är betydligt mer omfattande än tidigare, bla skall åtgärder presenteras vid underskott. Månadsuppföljningarna kommer att redovisas till kommunstyrelsen varje månad. Tidigare fick kommunstyrelsen en ekonomisk uppföljning per tertial. I april tog ledningsguppen beslut om nya rutiner för hantering av budgetavvikelser. De skapar en ökad tydlighet om hur dessa skall hanteras. NÄMNDERNAS VERKSAMHETSMÅL ENLIGT GOD EKONOMISK HÅLLNING I kommunens budget för 2012 finns ett antal mål som fullmäktige har beslutat för nämnderna och deras verksamheter. Målen följs upp i avsnitt Verksamheterna. Nedan visas en sammanfattning över nämndernas prognoser för måluppfyllnad. Tre av kommunstyrelsens mål har inte bedömts pga osäkerhet då resultatet av mätningar blir klara senare. Måluppfyllelse av nämndernas verksamhetsmål Bedöms bli uppfyllt Bedöms inte bli uppfyllt Kommunstyrelsen 2 3 Socialnämnden 6 Kultur- och utbildningsnämnden 5 2 Summa 13 5 ANALYS AV MÅLUPPFÖLJNING För år 2012 bedöms en något högre andel av målen att uppnås är i förra årets bokslut: Övergripande verksamhetsmål: 50 % bedöms uppnås i år. 50 % nåddes Nämndernas verksamhetsmål: 65 % bedöms uppnås i år (tre mål ej bedömda). 50 % nåddes Det är positivt att en högre andel mål bedöms klaras av. Men för många mål kan man först senare mäta om de uppfylls eller ej. Mål: Attraktiv arbetsgivare Indikatorer: Total sjukfrånvaro för kommunens anställda under 4 %. Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Målet mäts per helår och bedöms bli uppfyllt. 7

10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE EKONOMISK ÖVERSIKT OCH PROGNOS DELÅRSBOKSLUT PER Resultat och balans Kommunen uppvisar ett positivt resultat på 3,7 mkr per (-1,4 mkr ). Resultatet är 2,5 mkr bättre än budget. Anläggningstillgångarna har ökat med 50 mkr under 2012, vilket främst beror på en ökad fordran (52 mkr) för lån till den kooperativa föreningen (Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder). Lånet avser det nya äldreboende som byggs. Omsättningstillgångarna har minskat marginellt med 2 mkr. Kommunens långfristiga skulder har ökat med 45 mkr. De har minskat genom amorteringar på 7 mkr, men samtidigt ökat med de 52 mkr som lånats upp hos Kommuninvest, för att sedan lånas ut till bygget av nytt äldreboende. Nämndernas driftresultat Nettokostnaden för nämndernas verksamheter är 6,8 mkr högre än budget tom augusti. Investeringar Investeringar för ca 4 mkr (inkl pågående) har gjorts tom augusti. HELÅRSPROGNOS FÖR ÅR 2012 Resultat- och balansprognos Kommunen resultatprognos för hela 2012 är ett överskott på 0,2 mkr. Budgeterat är ett överskott på +1,9 mkr. Prognosen är 1,7 mkr sämre än budget, varav nämndernas verksamheter står för nästan 7 mkr av underskottet och finansförvaltningen för ett överskott på 5 mkr. Prognosen för skatteintäkter och generella statsbidrag är ca 2 mkr högre än budgeterat. Beräkningarna har gjorts enligt prognoser från SKL (Sveriges kommuner och landsting), cirkulär 12:40. De finansiella intäkterna beräknas överstiga budget med 2 mkr och finansiella kostnader beräknas överstiga budget med 1 mkr. Räntenettot bir nära 1 mkr bättre än budgeterat. Bakgrunden är att intäkterna blir högre genom att kommunen tar ut en borgensavgift på 0,3 % och en avgift på de belopp som lånas ut med 0,3 %. De finansiella kostnaderna har ökat eftersom kommunen ökat upplåningen för att sedan låna ut till nybygget av äldreboende. Kommunen beräknas få obudgeterade intäkter på 4,2 mkr för återbetalning av tidigare inbetalda PO-avgifter från FORA (avtalsgruppsjukförsäkring AGS/AGS-KL och avgiftsbefrielseförsäkring för åren 2007 och 2008), samt kostnader för aktieägatillskott på 1,8 mkr till Munkforsbostäder. Anläggningstillgångarnas värde beräknas öka med ca 58 mkr under året, vilket beror på att de finansiella tillgångarna ökas kraftigt när kommunen lånar ut till bygget av nytt äldreboende. För övriga anläggningstillgångar beräknas investeringarna bli relativt lika som avskrivningarna. Kommunens likvida medel beräknas minska med 7 mkr sedan årsskiftet, till 13 mkr vid utgången av 2012, i huvudsak för att lån amorteras ned. En mer detaljerad information om resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys finns i avsnitt Räkenskaperna. Nämndernas driftprognoser Nämndernas driftredovisning visar ett underskott med -6,8 mkr som prognos för hela Budgetavvikelser per nämnd Bokslut Prognos Mkr Kommunstyrelsen -0,0-0,4 Socialnämnden -5,2-5,5 Kultur- och utbildningsnämnden -0,1-0,9 Valnämnden -0,0 0,0 Summa -5,4-6,8 Alla de tre stora nämnderna visar underskott. Det största underskottet finns inom Socialnämnden. Det är dock ett problem nämnden haft en längre tid. Underskotten för åren 2003 till 2011 är totalt 38 mkr. För att jämföra prognossäkerheten kan ovanstående årsprognoser i tabellen per 31/8 jämföras med prognoserna som gjordes tidigare under året per 30/4: Kommunstyrelsen -0,4 mkr. Socialnämnden -4,8 mkr. Kultur- och utbildningsnämnden -0,9 mkr. Totalt visade prognosen per sista april ett underskott på -6,1 mkr, vilket innebär att prognoserna är nära varandra. Kommunstyrelsen har särskilt uppmärksammat socialnämndens ekonomiska underskott genom att uppmana nämnden 8

11 att vidta åtgärder och nämnden har löpande fått rapportera vilka åtgärder som görs. En mer detaljerad information om verksamheternas ekonomi finns i avsnitten Verksamheterna och Räkenskaperna. Investeringsprognos Inga större investeringar görs och prognosen för årets investeringar är att endast en liten del av budgetens 31 mkr kommer att utnyttjas. Det beror på att budgeten på 25 mkr för ny skolorganisation inte kommer att utnyttjas, investeringarna har senarelagts och genomförs ev under En mer detaljerad information om investeringsredovisningen finns i avsnitt Räkenskaperna. FINANSIELL ANALYS Ekonomiska mål I tidigare avsnitt Hushållning och kvalité redovisas en uppföljning av kommunens övergripande mål. Där görs en analys av kommunens finansiella/ekonomiska mål om Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning. Målet bedöms inte nås fullt ut. Den indikator som inte bedöms uppfyllas är: Över- och underskottstäckning: Nämndernas budgetavvikelser förs med till nästa år, om inte särskilda skäl finns. Bedömningen är att det inte är realistiskt att socialförvaltningen skall kunna överföra sitt underskott till nästa år, om det inte blir betydligt bättre än prognosen på -5,5 mkr. Årsprognosen innebär även att soliditeten kommer att minska från 46 % till 37 % och nettokostnaderna blir lika stora som skatter och statsbidrag (prognosen är 0,1 % lägre). Balanskravet Balanskravet innebär att kommunens intäkter måste överstiga kostnaderna varje enskilt år. Ett eventuellt underskott mot balanskravet ska återställas inom kommande tre budgetår. Enligt regelverket skall realisationsvinster och realisationsförluster, som inte utgör del av den löpande verksamheten, räknas bort vid avstämning mot balanskravet. Kommunen klarar balanskravet för både delårsbokslutet per 31/8 och enligt helårsprognosen, eftersom båda resultaten är positiva. Inga större realisationsvinster eller förluster beräknas uppstå. Pensionsåtagande Prognosen för pensionsutbetalningarna är i nivå med budget. För kommunens kostnader för pension enligt individuella valet och förmånsbestämd ålderspension tillämpas en försäkringslösning, vilket innebär att beloppen kostnadsförs direkt. Prognosen är att kostnaderna följer budget. Ingen ny beräkning av pensionsskulder har gjorts inför delårsbokslutet. Enligt den prognos som kommunens pensionsadministratör gjort vid årsskiftet kommer kommunens resultatpåverkande pensionsskuld endast att förändras marginellt. Här avses den mindre skuld som finns i balansräkningen, för pensioner intjänade from I delårsbokslut och prognos bedöms att denna pensionsskuld inte förändras. Borgensåtagande Kommunens borgensåtagande har ökat från 146,1 mkr vid årsskiftet till 157,2 mkr per 31/8. Det är borgen till Munkfors Energi AB som ökat. Kommunens borgensåtagande är dock betydligt lägre än 31/8 år 2011, eftersom borgen till Riksbyggens kooperativa hyresrättsförening Munkfors äldrebostäder har ersatts av lån från kommunen. SAMMANSTÄLLD REDOVISNING I koncernen Munkfors kommun ingår dotterbolagen Munkfors Energi AB (kommunens ägarandel är 60 %) och Munkforsbostäder AB (kommunens andel 100 %). Resultatet för koncernen per 31/8 är 1,8 mkr. Resultatet för Munkfors Energi per 31/8 är -2,8 mkr och kommunen har en ägarandel på 60 % vilket motsvarar -1,7 mkr. Munkforsbostäders resultat är 0,2 mkr. Mer information om de kommunala bolagen finns i avsnitt Verksamheterna. FRAMTID Kommunens ekonomi kan sägas vara relativt stabil, efter sex år med överskott. Det låga överskottet för år 2011 på +0,3 mkr och prognosen för 2012 med endast +0,2 mkr i överskott, innebär dock att marginalerna är för små. Medvetenheten om detta får anses vara hög bland tjänstemän och politiker, ekonomin kommer att vara högt prioriterad framöver. Det är ett allvarligt problem att kommunens verksamheter, totalt sett, inte har klarat driftbudgeten på många år. Även jämfört med riksgenomsnitt och standardkostnader 1 ligger alltför många verksamhetskostnader på en högre nivå. Framöver är det viktigt med en aktiv styrning där ekonomin i högre grad än tidigare ställs mot verksamhetsbehoven. I nuvarande verksamhet är ambitionsnivån något högre än vad kommunens intäkter medger. Exempel på åtgärder som genomförs för att stärka kommunens ekonomi: Ett arbete pågår för att förbättra socialnämnden ekonomi, vilket har återredovisats löpande till kommunstyrelsen. Detta arbete fortsätter framöver. En ny månadsuppföljning har införts under året, som är betydligt mer detaljerad än tidigare. Den kommer att redovisas på kommunstyrelsens möten, vilket inte varit fallet tidigare (endast per tertial). I budgetarbetet för år 2013 har nämnderna tagit fram ett antal förslag på utredningar för att sänka kostnaderna. Framöver är det viktigt att utredningarna får hög prioritet och genomförs i en snabb takt. Det är positivt att de föreslagna förändringarna för det kommunala utjämningssystemet ger Munkfors högre intäkter. Inga beslut är dock fattade och det är därför inget kommunen kan räkna med i dagsläget. 1 Den nivå kommunen ersätts för att ligga på enligt de beräkningar som görs i statens utjämningssystem. 9

12 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE PERSONALREDOVISNING ARBETSGIVAREN MUNKFORS KOMMUN Antalet tillsvidareanställda var vid augusti månads utgång 299 personer fördelade på 288,5 årsarbetare. Detta innebär en ökning av antalet tillsvidareanställda med 4 personer. Antalet årsarbetare har ökat med 4,7 personer. Antal anställda per nämnd Totalt Nämnd /8 Kommunstyrelse Socialnämnden Kultur- och utbildningsnämnden Summa En jämförelse har gjorts mellan de olika nämnderna de senaste åren. Där kan vi se att antalet anställda har ökat inom socialförvaltningen och kultur- och utbildningsnämnden Under 2012 har socialnämnden ökat med 4 personer. Där har bl a en utökning skett av en enhetschef inom ÄO, och nyanställningar enligt konverteringsregeln. För kultur- och utbildningsnämnden har antalet tillsvidareanställda ökat med 5 personer och för kommunstyrelsen har antalet tillsvidareanställda minskat med 5 personer. Där har lokalvårdarna bytt förvaltning vid årsskiftet 2012, från KS till KUB. SJUKFRÅNVARO Sjukfrånvaron i procent av ordinarie arbetstid var fram tom augusti 2012 för kommunens samtliga anställda 3,2 %. Det är en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med 2011 då sjukfrånvaron utgjorde 3,8 % av ordinarie arbetstid. Minskningen återfinns både bland män och kvinnor. Långtidssjukfrånvaron har däremot ökat med 13,7 procentenheter och återfinns bland kvinnorna. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro av tillgänglig arbetstid Långtidsfrånvaro av sjukfrånvaro % / /8 Samtliga anställda 3,3 3,8 3,2 39,2 39,0 52,7 Kvinnor 3,4 3,8 3,5 38,4 41,2 53,8 Män 3,1 3,6 0,6 43,0 28,0 0,0 Åldersgrupp -29 år 2,6 1,9 0,5 55,3 39,0 0, år 3,1 3,9 2,6 30,8 35,6 75,3 50 år - 3,6 4,0 3,9 43,9 42,6 40,7 10

13 VERKSAMHETERNA 11

14 VERKSAMHETERNA KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Den skall leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet, samt ha ett övergripande ansvar och en samsyn för kommunens hela verksamhet. Kommunstyrelsen har även ansvar för att främja den samhälleliga utvecklingen. Under kommunstyrelsen finns kommunledningsförvaltningen i form av kommunstyrelsens allmänna avdelning och tekniska avdelning. Här finns även budgetansvar för räddningstjänst, miljö- och byggverksamhet samt överförmyndarverksamhet. 12

15 VERKSAMHETERNA STÖRRE HÄNDELSER Avtal tecknad med Statens bostadsomvandling Ab (Sbo) angående tillgängligetsanpassning av Sunnmans väg Företags- förenings- och kulturmässa genomförd. Nytt personaladministrativt taget i drift. Ny personalchef anställd. Revisionsförhandlingar genomförda med samtliga personalorganisationer. Lars Lerins utställningar flyttat från Laxholmen och ny utställning med Åke Mokvist De ovanliga, skulpturer av Bo Englund och Axel Florin samt konst av Robert Jäppinen och Knut Olsson i lokalerna. Skulpturhuset sålt. Stråkstudie av riksväg 62 genomförd. Utbildningsprojektet Creare Vivere startat tillsamman med Sunne, Torsby och Årjäng. Munkfors kommun på Facebook. E-strategi antagen. Arbete med e-tjänster inlett tillsammans med länets övriga kommuner. Deltagande i emigrantmässa i Holland. Ny turist- och näringslivschef anställd. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Mål: Informationen om kommunens verksamhet och service skall utvecklas så att medborgare och medarbetare upplever en god service och tillgänglighet Indikatorer: Utvecklad hemsida med 10 % ökning av antalet besökare Fungerande intranät med 90 % nöjda användare Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Hemsida och intranät fungerar väl men mätning av antal besökare och nöjda användare har inte kunnat genomföras. Mål: Fullgöra kommunstyrelsens uppsynsansvar över övriga verksamheter Indikatorer: Revisorernas rapport Måluppfyllelse ej bedömt Revisorernas utlåtande ges vid bokslut Mål: Bra service till den politiska organisationen i form av underlag och utredningar, verkställighet och korrekta handlingar i tid. Indikatorer: Minst betyg 4 (skala 1-5) i enkät till kommunstyrelsen och intervju med ordföranden i kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Måluppfyllelse ej bedömt Mätningen görs under hösten 2012 Analys och åtgärder för att nå målet Inga åtgärder Mål: Personal-, ekonomi-, kansli- och ITenheterna skall ge en god service, gott bemötande och ha en god tillgänglighet gentemot andra verksamheter inom kommunen så att chefer och andra användare är nöjda. Indikatorer: 80 % av cheferna anser att personalenheten ger en bra service 80 % av cheferna anser att ekonomienheten ger en bra service 80 % av cheferna anser att kanslienheten ger en bra service 70 % av cheferna anser att IT-enheten ger en bra service Måluppfyllelse ej bedömd: Målet mäts under hösten 2012 och redovisas per helår. Analys och åtgärder för att nå målet Inga åtgärder Mål: Turistverksamheten skall bidra till att utveckla turistnäringen, öka turismen och skapa ett bra varumärke för Munkfors Indikatorer: 63 Mkr år 2012 i turismomsättning enligt TEM, 64 respektive 65 Mkr 2013 och kommersiella gästnätter år 2012 Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 Turismomsättningen sjönk från 55,4 mkr 2010 till 54,5 mkr 2011 Antalet gästnätter minskade från till Analys och åtgärder för att nå målet Målen är ambitiösa och kan vara för högt ställda på kort sikt. De åtgärder som vidtagits för 2012 är framförallt deltagande i ett antal projekt för att utveckla besöksnäringen. Det är bl a Attraktiva Värmland men även projekt för vandringsleder och husbilturism. Mål: Näringslivsverksamheten skall bidra till att utveckla befintliga företag och att nya företag startas/etableras genom ett bra näringslivsklimat i kommunen Indikatorer: Bland de 100 bästa kommunerna i svenskt näringslivs ranking av kommuners företagsklimat. Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Kommunen har förbättrat sin position i svenskt näringslivs ranking med 22 platser till plats företagsbesök genomförda tom augusti 6 nystartade företag tom augusti. Analys och åtgärder för att nå målet Arbete med utvecklingen av näringslivet kommer att fortsätta under ledning av Näringslivsforum. Mål: Tekniska avdelningen skall tillhandahålla kostnadseffektiva lokaler till övriga kommunala verksamheter. Indikatorer: Minska fasta kostnader med 5 % på årsbasis Energianvändningen i samtliga kommunens verksamhetslokaler ska vara 150 kwh/m2 eller lägre Målet bedöms inte bli uppfyllt under

16 VERKSAMHETERNA Trots en mild vinter bedöms flera fastigheter ha en energianvändning över 150 kwh/m2. Analys och åtgärder för att nå målet Inga åtgärder har gjorts under året som påverkar de fasta kostnaderna. et för fasta kostnader mäts vid årets slut. Kostnader för energi och exempelvis snöröjning var något lägre än normalt under första kvartalet 2012 med anledning av mild vinter. För att nå målet om årlig minskning av de fasta kostnaderna krävs omfattande insatser i fastigheterna och deras drift och skötsel. Det pågår framtagande av underhållsplaner samt drifts- och underhållsrutiner för fastigheterna. Dessutom tas nyckeltal fram för jämförelse år från år av hur kostnadseffektiva lokalerna är. Mål: Tekniska avdelningen skall svara för en trygg försörjning av vatten, avlopp, avfallshantering samt god skötsel av kommunala vägar och övriga anläggningar. Indikatorer: Andelen förlust av dricksvatten ur dricksvattenledningsnätet minskar minst 10 % årligen och är 20 % eller lägre år 2015 Andelen ovidkommande vatten i avloppsledningsnätet minskar minst 2 % årligen och är 30 % eller lägre 2015 Målet bedöms inte bli uppfyllt under 2012 Målen mäts vid årets slut och redovisas i miljöbokslut. De bedöms inte nås under innevarande år. Analys och åtgärder för att nå målet Minska läckaget på vattenledningsnätet: Under 2011 och början av 2012 har ett omfattande arbete utförts för att hitta och laga läckande serviser. Prognosen visar på ett läckage/förlust om 28 % 2012(41 % 2011), vilket visar på att denna del av målet nås. Minska inläckaget på avloppsledningsnätet: Under året genomförs sanering av ca 140 meter på avloppsledningsnätet i Munkerud. För att nå målet krävs fortsatta saneringsåtgärder på ledningsnätet i enlighet med saneringsplanen har varit ett år med stor nederbörd vilket ger ett stort inläckage i avloppsledningsnätet, vilket lutar åt att denna del av målet inte kommer att nås. EKONOMI Driftredovisning Tkr Prognos Budgetavvikelse 2012 Kommunstyrelsen Allmänna avdelningen Tekniska avgiftsfin Tekniska skattefin Prognosen är en negativ budgetavvikelse med 440 tkr. Analys och åtgärder för att klara budget Inom tekniska avdelningen kommer verksamheten inom Fastigheter, VA och gator och vägar att fortsatt analyseras. FRAMTID Tillgänglighetsanpassning av Sunnmans väg Fortsatt läckanalys av VA-nätet. Framtagande av nyckeltal för vad som är kostnadseffektiva lokaler. Fortsatta utställningsverksamheten på Laxholmen. Kompetensutvecklingsprojektet Creare Vivere. Utveckling av e-tjänster. 14

17 VERKSAMHETERNA SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhetsområden omfattar äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård och rehabilitering, individ- och familjeomsorg och med dessa områden sammanhängande verksamhet. Verksamheten handlar till stor del om myndighetsutövning men är också av servicekaraktär. Socialnämndens förvaltning är organiserad i tre verksamheter under socialchefen. Denne ansvarar gentemot socialnämnden för att de politiska styrdokumenten följs samt att verksamheten bedrivs i enlighet med nämndens intentioner. Under socialchefen men utanför enheterna finns kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) /verksamhetschef samt familjerådgivnings- och skuldsaneringsverksamheterna. 15

18 VERKSAMHETERNA STÖRRE HÄNDELSER Resurscenter flyttade sin verksamhet till Laxholmen vid årsskiftet. Verksamheten har utvidgats ytterligare och i början av året invigdes en andra secondhandaffär, Andrahandsbutiken i Munkfors centrum som sedan tidigare bedriver Loppisstationen. Tanken med secondhandaffärerna är meningsfylld sysselsättning och arbetsprövning som ett steg mot självförsörjning. Individ- och familjeomsorgen har under våren 2012 startat en trapphusboende med 6 lägenheter för att arbete med samsjuklighet. En arbetsgrupp har bildats och en samordnare har utsetts som ansvarig för trapphusboendet, Smedjan. Genom att arbeta med förebyggande insatser på hemmaplan minskas dyra och långvariga placeringar för denna målgrupp. Möjligheten till självständighet och minskat bidragsbehov är en del av målet. Inom handikappomsorgen har dagverksamheten förändrats. I dag finns endast två enskilda med insatser, varav en har en extern plats. Den andre är integrerad inom Resurscenter. Ytterligare en enskild har fått assistansersättning från Försäkringskassan vilket medfört att en ny assistansgrupp har tillkommit. Det nya demensboende, Björkdungen med 32 platser samt demensdagvård byggs och beräknas vara inflyttningsklart den 8 oktober. Service huset görs om och kommer att vara ett trygghetsboende men biståndsbeslut fr o m oktober. Detta innebär att ingen personalgrupp kommer att finnas på Tallåsen, trygghetsboendet utan hemtjänsten kommer att utföra de beviljade insatserna. Den ekonomiska styrmodell (EBV) som används inom äldreomsorgen har förändrats utifrån nya riktlinjer under sommaren i samband med införandet av nytt dokumentationssystem Treserva. Arbetet med omstrukturering av äldreomsorgen har påbörjats och den nya organisationen fördelat på tre chefer kommer att träda i kraft fr o m 1 september. För att kunna erbjuda gruppboende snabbare, har flera lägenheter på Solåsen omdisponerats till korttidsboende, samt att förvaltningen vid flera tillfällen köpt platser i andra kommuner för att kunna ta hem utskrivningsklara personer från sjukhus i avvaktan på nytt gruppboende oktober, Arbetet med förebyggande insatser och riskbedömning fortlöper inom äldreomsorgen. Arbetet med införande av nytt PA-system, samt nytt program för dokumentation av SoL-och HsL-insatser har tagit längre tid än beräknat och förväntas vara klart 1 november. Samtlig personal kommer att få utbildning i dokumentation. MÅL OCH MÅLUPPFYLLELSE Mål: Ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning Indikatorer: Kostnad för LSS/LASS skall vara i nivå med riksgenomsnittet. Avstäms via ekonomiavdelningen som jämför med riksgenomsnittets nettokostnad per invånare för handikappomsorg efter avdrag för ersättning från Försäkringskassa och LSS-utjämningsbidrag. Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Målet bedöms bli uppfyllt. Mål: Minskade kostnader Indikator Individ- och familjeomsorgens avvikelser från standardkostnaden skall fortsätta minska jämfört med utfallet för Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Individ- och familjeomsorgen låg 8,5 % över standardkostnaden 2011 vilket gör att målet uppfylls. Analys och åtgärder för att nå målet Kontinuerligt arbete pågår för att sänka kostnaderna ytterligare. Mål: Ekonomi i balans genom rätt resurser Indikator: Äldreomsorgens kostnader skall ligga på standarkostnader inom intervallet 3 % till 3 %. Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Äldreomsorgen låg 1,7 % över standarkostnaden 2011 vilket då uppfyller det satta målet. Analys och åtgärder för att nå målet Kontinuerligt arbete pågår för att sänka kostnaderna ytterligare. Mål: Attraktiv arbetsgivare Indikator: Total sjukfrånvaro under 15 dagar per anställd. Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Målet mäts per helår och bedöms uppfyllas. Mål: Individen i centrum Indikator: 100 % av de beviljade ärendena skall ha en aktuell genomförandeplan där brukaren varit delaktig i att utforma den. Samverkan med LSS-handläggare för att alla som har insatser inom LSS skall ha en aktuell genomförandeplan inom 3 månader. 90 % av de beviljade ärendena skall ha en aktuell genomförandeplan där brukaren varit delaktig i att utforma den. 100 % av de personer som beviljats särskilt boende skall ha erbjudits detta inom sex månader. Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Bedömning görs att 90 % kommer att ha en genomförandeplan inom både handikapp- och äldreomsorg. Målet om särskilt boende inom 3 månader bedöms inte uppfyllas under 2012 fram t o m oktober, utan under senare delen av 2012 när det nya äldreboendet står klart. Mål: God vård- och omsorg Indikator: Nöjdbrukarindex inom äldreomsorgen skall ligga på rikssnittet. 16

19 Kommuninvånarna skall känna sig trygga i de insatser vi förmedlar och att det sker med en god kvalitet (mäts genom enkät: betyg minst 8 på 10-gradig skala). Målet bedöms bli uppfyllt under 2012 Målet mäts senare och bedöms uppfyllas. EKONOMI Driftredovisning Tkr Prognos Budgetavvikelse 2012 Socialnämnden Förv.chef IFO LSS-verksamhet Äldreomsorg Prognosen är en negativ budgetavvikelse med 5,5 mkr. Analys och åtgärder för att klara budget Åtgärder inför 2012: Individ- och familjeomsorgen En stor satsning har gjorts för att bygga upp trapphusboendet och arbeta förebyggande. Tidiga insatser mot såväl barn och unga som vuxna ger positiva resultat över tid och antal placeringar minskar då möjlighet finns att i ett tidigt skede arbeta förebyggande. Ett arbete tillsammans med skolan pågår för att ev starta en föräldraförskola gemensamt. Ett utslussteam har byggts ut för att arbeta med våra ensamkommande flyktingungdomar som bor i utslusslägenheter på centrum. Äldreomsorgen Samhall övertar matdistributionen av varma matlådor från kommunens kök till kund. Detta kommer att ge snabbare matleverans till kund då maten kan levereras utan avbrott för hjälp med mediciner etc. Kommunens personal kommer endast att utföra omvårdnadsuppgifter i samband med måltid samt medicintilldelning. De kunder som har behov av stöttning vid matsituationen eller av andra orsaker behöver hjälp kommer hemtjänsten att leverera maten åt. En omstrukturering av Rehabpersonal som kommer att arbeta med demensdagvården samt arbeta mer aktivt mot personer som kommer hem från sjukhus för att prioritera rehabilitering har gjorts. En tillfällig höjning av sjukgymnast på 0,25 % har gjorts fr o m maj. Arbetet med omstrukturering av äldreomsorgen har inletts, en ny äldreomsorgsplan är framtagen och tagen i nämnd i mars. Servicegarantier har tagits fram. Myndighetsutövningen Volymen inom ordinärt boende är i dag väldigt hög då det inte finns tillräckligt med platser på gruppboende. Idag vårdas många vårdkrävande personer i sina hem. En översyn av beviljade timmar och bedömningsnivå fortskrider utifrån EBV, en översyn av EVB- har gjorts i början på året och ytterligare en översyn kommer att göras under hösten. Kostnadsnivå Boendestrukturen påverkar kostnadsnivån i hög grad. Förändringar kommer att ske i och med byggnationen av det nya äldreboendet och att servicehuset blir trygghetsboende. Om vårdtyngden eller antal ärenden ökar är vår bedömning att budgeten för äldreomsorgen inte kommer att räcka FRAMTID Framtiden kommer att ställa högre krav på vår Socialtjänst. Inom individ- och familjeomsorgen kommer vi så småningom att behöva höja kompetenskraven då kontroll och jämförelser från statligt håll ökar. Socialstyrelsens krav på verksamheterna inom socialtjänsten ökar, något som verksamheterna ständigt skall leva upp till. Inom LSS måste kompetensnivån höjas och en fortsatt utveckling ske för personer som arbetar med vård i annans hem. Dagverksamheten behöver utvecklas. Arbetet med omstrukturering av äldreomsorgen kommer att fortsätta, och följas upp genom en utvärdering i september Bygget av nytt gruppboende för dementa kommer att slutföras under oktober Servicehuset görs om till trygghetsboende. Införandet av lokal värdighetsgaranti fortskrider. Fortsatt satsning på kvalitet, kontroll, analys och prognos. En ökad samverkan med andra kommuner kring att få fungerande verksamhet utifrån ställda krav kommer att behövas. Antalet invånare med ålder 80+ kommer enligt prognoserna att öka i Munkfors på längre sikt. De närmaste åren kommer antalet 85+ att öka relativt mycket. Det har under året införts 7 olika prestationsbaserade register vilket kräver utbildning och samverkan med landstinget samt länet för att ta del av de statliga medel som fördelas ut. Den statliga styrningen ökar och man inför fler och fler prestationsbaserade bidrag. Inriktningen den närmaste tiden är ökat brukarinflytande, ökad valfrihet, satsning på förebyggande insatser samt samarbete med andra aktörer. 17

20 VERKSAMHETERNA KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Kultur- och utbildningsnämnden har bl.a. ansvar för verksamheter som regleras i läroplaner, skollag och förordning. Det gäller förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, skolbarnomsorg och särskola. För våra äldre elever och vuxna köper nämnden platser i gymnasieskolan och vuxenutbildningen i andra kommuner. Nämnden ansvarar också för att kommunens ensamkommande barn och vuxna flyktingar/invandrare får utbildning. Vid behov anordnas också introduktionsprogram där elever som inte är godkända kan läsa upp betyg. Dessutom ansvarar nämnden för fritidsverksamhet, biblioteks- och kulturverksamhet, hela måltidsverksamheten samt lokalvård. 18

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn Granskning av delårsrapport 2014 Vimmerby kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 MUNKFORS KOMMUN. Version 2013-03-22 till KF

ÅRSREDOVISNING 2012 MUNKFORS KOMMUN. Version 2013-03-22 till KF ÅRSREDOVISNING MUNKFORS KOMMUN Version 2013-03-22 till KF INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT 3 VART GICK SKATTEPENGARNA?

Läs mer

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Torsås kommun Åsa Bejvall augusti 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Staffanstorps kommun Carl-Gustaf Folkeson Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking

Revisionsrapport* Granskning av. Delårsrapport Vännäs kommun. September Allan Andersson Therese Runarsdotter. *connectedthinking Revisionsrapport* Granskning av Delårsrapport 2007 Vännäs kommun September 2007 Allan Andersson Therese Runarsdotter *connectedthinking Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och förslag till åtgärder...2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck

Revisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2

Läs mer

Delårsrapport 2012-08-31

Delårsrapport 2012-08-31 Revisionsrapport Delårsrapport 2012-08-31 Vänersborgs kommun Oktober 2012 Håkan Olsson Henrik Bergh Hanna Robinson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Uppdraget...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Hanna Holmberg Richard Vahul Granskning av delårsrapport 2014 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Kristina Lindhe 21 oktober 2013 Granskning av delårsrapport 2013 Emmaboda kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB Antal sidor: 5 ABCD Olofströms kommun Granskning av delårsbokslut 2010-08-31 KPMG Bohlins AB 2010-10-21 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Kalix kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Övertorneå kommun Anneth Nyqvist Revisonskonsult Anna Carlénius Revisonskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund 2 1.2

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020

Budget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020 Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Gällivare kommun PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Conny Erkheikki, auktorisrad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Pär Sturesson Granskning av delårsrapport 2014 Kalmar kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31.

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Rapport avseende granskning av delårsrapport 2012-08-31. Östersunds kommun Oktober 2012 Marianne Harr, certifierad kommunal revisor Jenny Eklund, godkänd revisor 1 Innehåll Sammanfattning och kommentarer

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7.

Revisionsrapport. Granskning av delårsrapport. Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap. Vänersborgs kommun. oktober 2oi7. Revisionsrapport Håkan Olsson Certifierad kommunal revisor Samuel Meytap oktober 2oi7 Granskning av delårsrapport 2017 Pwc nnehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning i 2 nledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Revisionsrapport Delårsrapport 2010-06-30 Torsås kommun 15 september 2010 Åsa Bejvall Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012

Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Lekebergs kommun Anna Gröndahl, Lars Wigström, certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning...1 Inledning... 3 Bakgrund...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per

Laholms kommun Granskning av delårsrapport per Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen

Läs mer

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se

ÅRsReDOVisNiNG 2011 Kortversion kil.se ÅRSREDOVISNING 2011 Kortversion kil.se Så gick det för 2011 Så använde vi skattepengarna 2011 Vi fick mycket pengar över i år igen Så ser vi på framtiden för Kil Sammanfattning av s årsredovisning 2011

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport PerÅke Brunström Granskning av delårsrapport 2013 Haparanda Stad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Granskning av delårsrapport per

Granskning av delårsrapport per Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport PerÅke Brunström, Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2015 Haparanda Stqd Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 www.pwc.com/se Anders Färnstrand Auktoriserad revisor Oktober 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Vilhelmina kommun Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport Timrå kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2016-08-31. Timrå kommun Oktober 2016 Innehåll 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 REVISIONSMETOD... 4 2. IAKTTAGELSER... 4 2.1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september/oktober 2014 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Täby kommun September 2008 Åsa Sandgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte och omfattning...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Oxelösunds kommun September 2012 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist

Revisionsrapport. Delårsrapport Krokoms kommun Anneth Nyqvist Revisionsrapport 2010-06-30 Anneth Nyqvist 0 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning... 1 2 Inledning... 2 2.1 Bakgrund... 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning... 2 2.3 Revisionskriterier...

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2009 Mjölby kommun 23 mars 2010 Karin Jäderbrink Markus Zackrisson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 Bakgrund, syfte och metod...3 2 Granskningsresultat...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2016 Sollefteå kommun Anneth Nyqvist PerÅke Brunström Certifierade kommunala revisorer Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1

Läs mer

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi

Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Fokus: Älmhult Län: Kronobergs län (ovägt medel) Kommungruppering: Kommuner i tätbefolkad region (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data från Kommun-

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Yvonne Lundin Granskning av delårsrapport 2013 Sölvesborgs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 3 2.1 Bakgrund 3 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008-06-30 Krokoms kommun 3 september 2008 Anneth Nyqvist 2008-09-08 Anneth Nyqvist Maj-Britt Åkerström Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014:2

Granskning av delårsrapport 2014:2 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Landstinget i Jönköpings län Granskning av delårsrapport 2014:2 Landstinget i Jönköpings län Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos

Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunledningsförvaltningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2014 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige

Läs mer

Månadsuppföljning. Oktober 2012

Månadsuppföljning. Oktober 2012 A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Tierps kommun Anders Petersson Samir Sandberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Delårsrapport. Maj 2013

Delårsrapport. Maj 2013 Rekommendation 22 Delårsrapport Maj 2013 Innehåll Denna rekommendation behandlar delårsrapportering. En delårsrapport upprättas för en period som utgör en del av en kommuns räkenskapsår. Den består av

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 www.pwc.se Granskningsrapport Inger Andersson Cert. kommunal revisor Anela Cmajcanin Revisor Granskning av delårsrapport 2016 Marks kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport Mars 2010 Lena Sörell Godkänd revisor Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 Våra noteringar från granskningen för respektive avsnitt framgår

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Emelie Lönnblad Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2012. Hans Axelsson Carl Sandén Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012 Götene kommun Hans Axelsson Carl Sandén mars 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Revisionsfråga och metod 2

Läs mer

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor

Vellinge kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per September Auktoriserad revisor Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2015-06-30 September 2015 Lars Starck Auktoriserad revisor Tobias Lundell Revisor Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen

Läs mer

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn

Revisionsrapport Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Revisionsrapport Revision 2010 Per Ståhlberg, certifierad kommunal revisor Samordningsförbundet Consensus Älvsbyn Bo Rehnberg, certifierad kommunal revisor 2011-05-03 Per Ståhlberg, projektledare Samordningsförbundet

Läs mer