Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017"

Transkript

1 Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) Regeringen har formulerat följande ingångsvärden för det svenska utvecklingssamarbetet: Ökad funktionalitet och transparens för demokratiska institutioner, korruptionsbekämpning, särskilt inom rätts- och säkerhetsområdet, inklusive MR. Långsiktig statsfinansiell stabilitet genom bl. a. hållbar tillväxt för ekonomin, utökad skattebas och utveckling av privata sektorn. Effektiv och utvecklad infrastruktur, särskilt inom miljö- och vattenområdet, som tryggar befolkningens grundläggande behov. Enligt ingångsvärdena ska målet med utvecklingssamarbetet vara att främja en demokratisk och hållbar palestinsk statsbyggnad. Detta i sin tur ska stödja den svenska regeringens, liksom EU:s, övergripande politiska mål att nå en lösning på konflikten och bidra till ett självständigt, demokratiskt, sammanhängande och livskraftigt Palestina som lever sida vid sida med Israel i fred och säkerhet. 1. Utvecklingsutmaningar Den Israeliska ockupationen, blockaden av Gaza och den intra-palestinska splittringen Det största hindret tillika utmaningen för biståndet är den israeliska ockupationen av Västbanken inklusive östra Jerusalem och Gaza som nu har pågått i 45 år. De israeliska bosättningarna som kontinuerligt breder ut sig 1 och den 700 km långa separationsbarriären skapar avsevärda hinder på Västbanken i form av olika vägspärrar och kontroller som splittrar området geografiskt 2. Den palestinska myndigheten har kontroll över mindre än 18 procent av Västbanken, dvs. område A. Område B kontrolleras till viss del av palestinska myndigheten men säkerheten kontrolleras av Israel. I område C som utgör 60 procent av Västbanken samt östra Jerusalem, har Israel full 1 Demolishing Homes, Demolishing Peace, Itay Epshtain, ICAHD World Bank: Checkpoints and Barriers: Searching for Livelihoods in the West Bank and Gaza, report published February

2 kontroll 3. Ockupationsmaktens kontroll av mark, vatten, handel, gränser och luftrum tillsammans med restriktionerna för rörelsefrihet för palestinier medför uppenbara negativa konsekvenser för det palestinska statsbyggandet, den ekonomiska utvecklingen, utvecklingssamarbetet och i förlängningen fredsprocessen. Den sociala, ekonomiska, kulturella och politiska situationen i Jerusalem har försämrats under de senaste åren. Bosättarvåldet ökar, de israeliska bosättningarna i staden har expanderat och demoleringar av palestinska hus blir allt vanligare 4. Israel har konfiskerat 35 procent av den palestinska marken i östra Jerusalem 5. 77,1 procent av palestinska familjer och 83,9 procent av de palestinska barnen i östra Jerusalem lever under fattigdomsgränsen 6. Dessa faktorer, tillsammans med frågan om vem som har rätt att bo i Jerusalem underminerar den palestinska närvaron i Jerusalem 7. Den israeliska blockaden av Gaza har lett till en mer eller mindre fullständig ekonomisk och social isolering med enorma humanitära konsekvenser för civilbefolkningen. Möjligheterna för palestinier att få tillstånd för att besöka Västbanken är idag minimala och exporten av varor från Gaza är två procent av vad den var innan blockaden infördes 8. Vatten- och sanitetssituationen är akut, bostadsbrist och arbetslöshet skapar en tilltagande social misär. Den intra-palestinska konflikten mellan Hamas och Fatah utgör i sig ett hinder för utveckling. Trots upprepade försök har parterna inte lyckats enas om en väg framåt som skulle kunna avsluta uppdelningen. Den palestinska myndigheten har haft mycket begränsat tillträde till Gaza efter Hamas övertagande där Det gör att Västbanken och Gaza allt mer glider isär med parallella regeringsstrukturer. Mot bakgrund av EU:s kontaktpolitik gentemot Hamas försvåras och begränsas möjligheterna att genomföra olika utvecklingsinsatser i Gaza. Brist på respekt för mänskliga rättigheter, demokratisk samhällsstyrning och jämställdhet Inga allmänna val har hållits sedan 2006, parlamentet har inte kunnat sammanträda och lagarna beslutas genom presidentdekret. Favorisering och nepotism, brist på respekt för och skydd av medborgerliga och politiska rättigheter samt begränsade möjligheter för allmänhetens deltagande och inflytande fortsätter att påverka den offentliga sektorn. Tillsammans med myndighetens brist på förmåga att hantera korruption, undergräver detta statens legitimitet och leder till bristande förtroende hos befolkningen. Den palestinska myndighetens begränsade kontroll över det 3 Uppdelningen som är en följd av Osloavtalet 1994 var avsedd att pågå i fem år, d v s en tillfällig lösning där kontrollen över områdena B och C gradvis förväntades överlåtas till PA för att helt överföras senast 1999, då en slutlig fredsöverenskommelse skulle ha nåtts. I och med att Osloprocessen kollapsade i slutet av 1990-talet, skedde aldrig detta. 4 Demolishing Homes, Demolishing Peace, Itay Epshtain, ICAHD EU Heads of Mission 2012 Report on East Jerusalem, unpublished and restricted document. 6 Statistical yearbook 2012 Edition, Standard of living and welfare, Table VI\1 - Extent of Poverty in Israel, Jerusalem, Selected Towns and Districts, 2009, 2010, 7 EU Heads of Mission 2010 Report on East Jerusalem, unpublished and restricted document. 8 The Gaza Cheat Sheet Real Data on the Gaza Closure January 21, 2013; 2

3 palestinska området gör dessutom att nationell planering och institutionsbyggande har mycket liten räckvidd. Även om senare års reformering av säkerhetssektorn har lett till förbättrad lag och ordning i områden som kontrolleras av den palestinska myndigheten, har reformerna skapat obalans i förhållande till den fortfarande mycket svaga rättssektorn inklusive civilpolisen. Reformer och kapacitetsbyggande inom sektorn sker utan demokratisk översyn och rättsligt ramverk. Bristande kapacitet och oklara mandat mellan olika rättsinstitutioner förstärker ytterligare rättsosäkerheten, särskilt för kvinnor i en mansdominerad och ibland diskriminerande struktur för brottsbekämpning 9. I område C hänskjuts många mål till israelisk militärdomstol och i Gaza där Hamas har kontroll är rättssäkerheten mycket svag. 10 I avsaknad av ett adekvat rättsligt system, vänder sig många palestinier till sedvanerätt för att lösa interna tvister. Situationen för mänskliga rättigheter är fortsatt svår. Godtyckliga gripanden och tortyr rapporteras. Civila samhällets utrymme har minskat och organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter lever under ständigt hot att stängas ned av lokala myndigheter 11. Även yttrandefriheten har minskat. Media och allmänhetens tillgång till information fungerar inte tillfredställande. Information är till stor del under statlig kontroll och/eller censureras. Kvinnors politiska deltagande är lägre än andra länder i regionen och kvinnors möjlighet att påverka är begränsad. Bara tolv procent av platserna i parlamentet gick till kvinnor efter valen och i 2009 års val till Fatahs Centrala råd, blev ingen kvinna invald. Kvinnors deltagande i det offentliga livet är ofta begränsat. Palestinska kvinnor är utsatta för restriktiva, traditionella familjelagar, med diskriminerande bestämmelser om äktenskap, skilsmässa och vårdnad av barn 13. Den nya, mer konservativa sociala ordning som infördes av Hamas i Gaza har lett till ännu större begränsningar för kvinnorna där. Våld mot kvinnor är utbrett. Det finns inga lagar som skyddar mot våld i hemmet och sociala normer förhindrar ofta att våld mot kvinnor rapporteras. Sammantaget har situationen för kvinnor försämrats och det palestinska samhället anses mer konservativt idag än för 20 år sedan. Ungdomar får det allt svårare, samtidigt väntas antalet barn och ungdomar öka från 1,4 miljoner 2015 till 1.7 miljoner år Palestinska ungdomar i dag har mycket lågt förtroende för politiken där ungdomsfrågorna är marginaliserade och ibland helt ignorerade 14. Den interna politiska splittringen gör också att det inte finns någon bred ungdomsrörelse. Konsekvenserna är den hopplöshet som breder ut sig. Bara 40 procent av ungdomarna tror att en palestinsk stat 9 Not 10 Not 11 Independent Commission for Human Rights (ICHR): Freedom of Association in the Palestinian controlled Territory during Freedom House: Women s rights in the Middle East and North Africa Sharek Youth Forum, The Status of Youth in Palestine 2013, s 52 3

4 kommer att bli verklighet, av dem tror knappt hälften på ett demokratiskt system medan 41 procent skulle föredra ett islamiskt system 15. Ekonomiska utmaningar Efter flera år av relativt hög tillväxt som till stor del har drivits av externt bistånd, visar prognosen för de kommande åren på allvarliga ekonomiska utmaningar inte minst då biståndsnivåerna minskat de senaste åren. Hösten 2012 redovisade den palestinska myndigheten ett budgetunderskott på 400 MUSD och löner till offentliganställda har inte kunnat betalas fullt ut sedan augusti Ett annat problem är osäkerheten kring Israels överföring av skatte-och tullavgifter, samt de restriktioner som införts för rörelsefrihet och ekonomisk verksamhet. IMF beräknar att drygt en tredjedel av den palestinska myndighetens totala budget kommer från överföringar från Israel, drygt en tredjedel från bistånd och mindre än en tredjedel från egna intäkter. Den palestinska myndighetens ansträngningar att genom lokala banklån minska effekten av budgetunderskottet är tillfälliga och långt ifrån hållbara. Myndigheten vidtar däremot åtgärder för att öka intäkterna genom att bredda skattebasen och förbättra skatteförvaltningen. Dock finns det en gräns för hur mycket extra intäkter man kan förvänta sig, med tanke på den redan höga graden av samlade skatteintäkter och den låga ekonomiska aktiviteten. En neddragning av myndighetens kostnader och antalet statligt anställda behövs för att hitta en ekonomisk balans. 16. Hållbar tillväxt är beroende av att den privata sektorn kan expandera. Israels restriktioner på exporten från Västbanken, östra Jerusalem och Gaza samt svårigheten att importera till det palestinska området försvårar handeln, hindrar investeringar och gör området fortsatt beroende av israelisk handel. Dessutom innebär de komplicerade israeliska administrativa rutinerna runt in- och utförsel av gods samt transportmetoder att det fördyrar palestinska produkter som därmed tappar sin konkurrenskraft. 17 Den totala arbetslösheten ligger på knappt 24 procent. Bland ungdomar i hela det palestinska området mellan år var arbetslösheten 35 procent år I Gaza var den så hög som 53 procent. Kvinnors deltagande i den formella arbetsmarkanden har legat på ca 16 procent de senaste tio åren, vilket även i jämförelse med länderna i regionen är väldigt lågt. Majoriteten av kvinnorna 15 Ibid s Världsbanken, Towards economic sustainability of a future Palestinian state, april 2012, sid ii, iii 17 Ministry of National Economy and Applied research institute Jerusalem (ARIJ), The economic costs of the Israeli occupation for the occupied Palestinian territory, sept 2011, sid II 4

5 arbetar i den informella sektorn främst med små projekt inom familjen eller inom jordbruk, där de saknar legalt skydd. 18 Brist på kontroll av naturresurser och hållbar infrastruktur I och med ockupationen har Israel i stor utsträckning kontroll över naturresurserna. Det leder till ett överutnyttjande av mark- och vattenresurserna som bidrar till en utarmning av ekosystemet. Bosättningarna på Västbanken (inklusive östra Jerusalem) är ofta byggda över viktiga vattentäkter och på konfiskerad jordbruksmark procent av vattenresurserna på Västbanken går till Israel och bosättningarna och endast 20 procent till det palestinska området. 20 Speciellt svår är situationen för de palestinier som bor i område C. I jämförelse med regional standard har palestinier den lägsta tillgången till färskvattenresurser. Det palestinska området är också sårbart för konsekvenserna av klimatförändringarna som ytterligare bidrar till den negativa miljöutvecklingen. På grund av de israeliska restriktionerna och den palestinska myndighetens kapacitetsbrist genomförs bara en tiondel av planerade investeringar inom vattensektorn. Situationen är särskilt allvarlig inom sanitet 21. Endast 13 procent av avloppsvattnet renas, av hushållen är bara 55 procent kopplade till avloppsnät och bara 30 procent av avfallet hanteras på ett sanitetsmässigt hållbart sätt 22, vilket direkt bidrar till en negativ miljöpåverkan. Vattenkvaliteten har dessutom försämrats och vattenrelaterade sjukdomar blivit vanligare 23. I Gaza är bara 5-10% av grundvattnet drickbart på grund av föroreningar och överutnyttjande av vattentäkten, vilket gjort att havsvattnet börjat tränga in i grundvattnet. Gazas vattentäkt riskerar att bli helt obrukbar redan 2016 och omöjlig att återställa efter Palestiniernas bristande tillgång till mark har också lett till en överanvändning av betesmarker och utarmande av jordbruksmarken. Den begränsade marktillgången bidrar till små investeringsmöjligheter inom jordbrukssektorn vilken annars skulle kunna spela en nyckelroll för utvecklingen av den palestinska ekonomin. Utvecklingsmöjligheter och förändringsaktörer Den palestinska myndigheten har identifierat sin vision för statsbyggande i den palestinska utvecklingsplanen I juni 2012 antog den palestinska myndigheten därtill en nationell strategi för millennieutvecklingsmålen. Det faktum att det finns ett tydligt palestinskt ägarskap och kompetens för statsbyggande samt att tillägg har gjorts till utvecklingsplanen för att förtydliga åtaganden inom område C och östra Jerusalem är en positiv utgångspunkt och 18 Världsbanken, Towards economic sustainability of a future Palestinian state, april 2012, sid Palestine Monitor factsheet, 17 Dec See: 20 World Bank: Assessment of Restrictions of Palestinian Water Sector Development (2009) 21 Ibid. 22 The Palestinian National Authority: The National Strategy to Achieve the MDGs by 2015, June United Nations: Gaza in 2020 A liveable place? August Ibid. 5

6 möjlighet. Tillika omfattas samtliga ingångsvärden av den palestinska utvecklingsplanen. Stärkande av kvinnors rättigheter och jämställdhet, civila samhällets roll samt behov av ansvarsutkrävande och transparens nämns också särskilt. Genom det civila samhället finns det tillträde till områden där den palestinska myndigheten inte har kontroll. Genom stöd till det civila samhället kan man på sikt bidra till att utvidga statsbyggandet även till dessa områden. Civila samhällets organisationer är därmed viktiga aktörer, dels genom att bevaka mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, dels genom att ge vissa samhällstjänster som den palestinska myndigheten inte kan tillhandhålla. I område C spelar även israeliska människorättsorganisationer en viktig roll vid sidan av palestinska organisationer, då deras aktiviteter innefattar att ställa israeliska myndigheter och militär till svars för brott mott internationell humanitär rätt samt informera om övergrepp. Även media är en betydelsefull aktör för att värna yttrandefrihet, bevaka rättigheter och främja icke stereotypa och diskriminerande bilder och budskap i en svår kontext. Den privata sektorn bedöms trots svåra förutsättningar ha potential för att stärka lokalt företagande och därmed öka palestiniernas möjlighet att stanna kvar och verka i område C och östra Jerusalem. En utvecklad privat sektor kan också skapa arbetstillfällen, ett starkare skatteunderlag för den palestinska myndigheten och minska biståndsberoendet på sikt. Ökade satsningar på kvinnors ekonomiska aktörskap förväntas kunna stimulera utvecklingen i sektorn. Samtidigt kan det bidra till minskad arbetslöshet och ökat skydd för kvinnor och kan utgöra en central strategi för att förebygga könsrelaterat våld. Miljöområdet är förbisett av andra givare och har hittills haft låg prioritet av den palestinska myndigheten. I strategin för millennieutvecklingsmålen 25 understryks dock vikten av skydd av miljön. Sverige har tillfrågats av den palestinska myndigheten att öka sitt engagemang i och med låg givartäthet, men också på grund av Sveriges erfarenhet och kunskap inom miljöområdet. Det finns därmed förtroende för svenskt engagemang på området. För att motverka en tillbakagång av kvinnors rättigheter är jämställdhet, kvinnors ekonomiska aktörskap och politiska deltagande viktiga frågor att stödja. Unga män och kvinnor är viktiga aktörer för utveckling och förändring eftersom de är en växande del av samhället. Med rätt redskap har palestinska ungdomar goda förutsättningar att bidra till en positiv socioekonomisk och politisk utveckling och göra sina röster hörda. Vad kan utvecklingssamarbetet bidra till i det palestinska området? Utvecklingssamarbetet kan inte lösa konflikten då en lösning är beroende av politiska förhandlingar. Utvecklingssamarbetet kan däremot bidra till att stödja palestinier i byggandet av en självständig, demokratisk och sammanhängande palestinsk stat som i större utsträckning 25 Palestinian Authority, The National Strategy to Achieve the MDGs by 2015, June

7 tillgodoser den palestinska befolkningens rättigheter och behov. Det inkluderar grundläggande hållbar och miljömässig infrastruktur och ökad ekonomisk utveckling. Insatser bör utformas så att de främjar palestinsk närvaro i hela det palestinska området oavsett fredsprocessens utveckling. 2. Landrelaterade risker Förslaget innefattar sammantaget en hög risk. Den höga politiska risken relaterar till ockupationen och de begränsningar den medför och kan påverka måluppfyllelsen per resultat negativt. Men ett risktagande i denna kontext är en förutsättning för att nå resultat. Insatser måste genomföras med konfliktkänslighetsbedömning. Många risker relaterade till ockupationen och dess begränsningar måste också accepteras utan att det finns någon riskhantering. Mycket hög beredskap bör finnas för att avbryta eller omforma biståndsinsatserna om situationen radikalt förändras eller förvärras. De övergripande riskerna för utvecklingssamarbetet är både den israelisk-palestinska och den intrapalestinska konfliktens, oförutsägbara dynamik, samt den mycket osäkra politiska utvecklingen i det palestinska området och i regionen som helhet. En förvärrad politisk situation skulle kunna leda till att insatser inte kan genomföras eller att de rent av förstörs. Det skulle också leda till ökat behov av humanitära insatser till nackdel för mer långsiktigt statsbyggande. Det ansträngda finansiella läget är en källa till oro och har lett till våldsamma protester under det senaste året. En förvärrad ekonomisk situation där befolkningen får det allt sämre riskerar att leda till ökade sociala oroligheter och instabilitet. Frånvaron av val, en regering som inte är folkvald och ett parlament som inte möts utgör i sig en överhängande risk eftersom det påverkar de styrandes legitimitet och undergräver möjligheterna för en hållbar utveckling. För att öka förtroendet bland allmänheten för palestinska institutioner bör stöd till ansvarsutkrävande, öppenhet och ökad medvetenhet om korruption fortsätta. Trots insatser för att motverka korruption måste korruptionsrisken betraktas som hög. För att motverka korruption är det viktigt med uppföljning, utvärdering och revision samt att etablera gemensamma givarstrukturer för att hantera dessa risker. Media och civila samhället är också viktiga aktörer i detta sammanhang. En riskfaktor inom jämställdhetsarbetet är motståndet mot förändringar i en allt mer konservativ kontext. I kombination med att det inte finns någon givarsamordning som trycker på för ökad jämställdhet så riskerar reformer och planer for jämställdhetsarbete att lågprioriteras. Bristande tillträde till Gaza är en risk för alla projekt och program. Stöd till område C, liksom till östra Jerusalem är avhängigt israeliska myndigheters tillstånd. Samtidigt är det viktigt att fortsatt stödja dessa områden för att inte riskera att bidra till ytterligare fragmentering av det palestinska området. 7

8 3. Resultatområden I perspektivet av ovan har Sida formulerat följande resultatområden där biståndet kan göra skillnad och visa resultat. De tre områdena svarar mot målet att bidra till uppbyggandet av en palestinsk stat som innefattar hela det palestinska området, d v s Västbanken, östra Jerusalem och Gaza. Sidas bedömning är att resultatområdena är relevanta i den bemärkelsen att de kompletterar varandra. De är relevanta även i fattigdomsperspektivets bredare tolkning som innefattar brist på människors möjligheter att påverka sina liv. En brist som är hög i det palestinska området. Däremot bör balansen mellan och prioriteringar inom varje resultatområde bedömas och förtydligas för att göra mest nytta. Tabell 1. Inriktningsområde(-n) i ingångsvärden per resultatområde Resultatområde Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter Privata sektorn och offentliga finanser Hållbar samhällsbyggnad och miljö Inriktningsområde(-n) i ingångsvärden Ökad funktionalitet och transparens för demokratiska institutioner, korruptionsbekämpning, särskilt inom rättsoch säkerhetsområdet, inklusive MR. Långsiktig statsfinansiell stabilitet genom bl. a. hållbar tillväxt för ekonomin, utökad skattebas och utveckling av privata sektorn. Effektiv och utvecklad infrastruktur, särskilt inom miljö- och vattenområdet, som tryggar befolkningens grundläggande behov. 4. Resultat per resultatområde: risker, genomförande, uppföljning 4.1 Resultatområde 1: Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter Varför ska Sverige bedriva utvecklingssamarbete inom resultatområdet? Förutsägbara, transparanta och demokratiskt styrda offentliga institutioner som tillgodoser befolkningens behov och rättigheter och där allmänheten känner förtroende för de styrande samhällsstrukturerna är fundamentala för ett fungerande samhälle. Trots att framsteg gjorts lider den palestinska myndigheten av en generell kapacitetsbrist inom de centrala demokratiska institutionerna vilket påverkar allmänhetens förtroende negativt. Uteblivna palestinska val förstärker ytterligare förtroendekrisen. Situationen för mänskliga rättigheter i det palestinska området är fortsatt svår. Ockupationen begränsar kraftigt arbetet med demokratisk 8

9 samhällsstyrning och mänskliga rättigheter då merparten av det palestinska området kontrolleras av Israel. I dessa områden har den palestinska myndigheten ingen räckvidd, vare sig för samhällsservice eller som garant för palestiniernas rättssäkerhet. För att minska förtroendegapet mellan stat och medborgare och för att tillgodose medborgarnas behov i geografiska områden där staten inte har möjlighet att agera, föreslås att det svenska stödet fokuserar på två huvudområden utifrån ett rättighetsperspektiv. För det första, att öka den palestinska myndighetens kapacitet att uppfylla sitt ansvar med fokus på rättssektorn, inklusive civilpolis. I denna kontext är korruptionsbekämpning särskilt viktigt för att öka befolkningens förtroende för institutionerna och möjliggöra ökat kvinnligt deltagande, och därmed också öka möjligheterna för statsbyggnad. 26 Här ingår också stöd till ansvarsutkrävande och att stärka allmänheten att förstå och utkräva sina rättigheter. För det andra, att genom stöd till civila samhället ge medborgarnas tillgång till samhällstjänster i de geografiska områden där staten inte har kontroll. Samhällsstyrning är ett av de prioriterade områdena i den palestinska utvecklingsplanen. Där ingår rätts- och säkerhetssektorn och de institutioner som arbetar med den palestinska myndighetens internationella representation. De senare är av stor betydelse för arbetet med att det palestinska området ska bli en erkänd stat 27. Givarsamordningen är svag då ansvariga ministerier är mindre villiga att släppa in givare för långt i denna känsliga sektor. Samtidigt finns här många givare, vilket ökar risken för överlappning och dubbelfinansiering. Trots hög givartäthet kan Sverige spela en viktig roll för att fortsatt stärka dessa fundamentala institutioner inte minst genom att driva viktiga tvärfrågor som jämställdhet, kvinnors, barns och ungdomars rätt, behovet av att stärka länken mellan stat och civila samhälle och förbättrad givarsamordning. Civila samhället är också identifierat av den palestinska myndigheten som viktig aktör jämte myndigheten i genomförandet av utvecklingsplanen. Givarsamordningen är begränsad vad gäller stöd till civila samhällets organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Här kan Sverige med fördel arbeta i givarkonsortier tillsammans med likasinnade givare. Stärkandet av civila samhällets organisationer som arbetar med mänskliga, inklusive kvinnors rättigheter, ansvarsutkrävande, öppenhet och icke-diskriminering tjänar därför två syften. För det första bidrar de till ett demokratiskt ansvarsutkrävande genom granskning av de palestinska institutionerna som på sikt kan leda till ökad legitimitet hos staten. För det andra bidrar de till att upprätthålla mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt samt centrala tjänster för den palestinska befolkningen i de områden där den palestinska myndigheten inte kan verka. 26 Se Kvinna till Kvinna, Equal Power - Lasting Peace: Obstacles for women s participation in peace processes, (december 2012), som identifierar korruption som ett verktyg för män att bibehålla makt och exkludera kvinnor från politiska processer. 27 National development plan , Establishing the State, Building our future 9

10 Stöd for ökad yttrandefrihet och medieutveckling är viktiga inslag i ett demokratiskt palestinskt statsbyggande. Media har en roll som granskare av stat och makthavare, och kan med fördel arbeta med anti-korruption. Ett brett stöd för ökad yttrandefrihet bidrar till en demokratisk opinion, ökad medvetenhet och ansvarstagande. Bättre tillgång till Internet och framväxten av sociala medier har bidragit till en förändring av medielandskapet och en potential för ökad yttrandefrihet. Media och kultur är strategiskt viktiga kanaler, också för att göra ungdomars röster hörda. Media är ett område med relativt få givare Resultat Tabell 2. Resultat för resultatområde 1 Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter Resultat Palestinska demokratiska institutioner med fokus på rättssektorn, inklusive civilpolis, främjar mänskliga rättigheter och agerar mot kränkningar av desamma. Källa Palestinian National Development Plan UNDP Rule of Law and Access to Justice Programme Enskilda organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt verkar för ökat ansvarsutkrävande från ansvariga myndigheter. MR/IHL-sekretariatets programdokument Utsatta grupper inklusive överlevare av könsrelaterat våld får ökad tillgång till samhällstjänster som hälso-, sjuk-, och mentalvård samt juridiskt stöd. Särskilt fokus på område C och Gaza. OCHA, Palestinian Bureau of Statistics Yttrandefrihet stöds av lagar och ramverk samt främjas av relevanta myndigheter och civilsamhällesaktörer. National Media Strategy/UNESCO media indicators Genomförande Resultat 1: Sida föreslås fortsatt stöd till kapacitetsbyggande av de centrala demokratiska institutionerna, med fokus på rättsväsendet inklusive civilpolis, samt ombudsmannafunktioner som bevakar mänskliga rättigheter och främjar kvinnors skydd och deltagande. Givet kontexten, föreslås att centrala frågor som jämställdhet, kvinnors, barns och ungdomars rätt, anti-korruption och givarsamordning drivs. Frågor som inte nödvändigtvis drivs av andra givare i lika stor utsträckning. Institutionsutveckling är kopplat till det geografiska område som kontrolleras av den palestinska myndigheten. Genomförande kommer främst att ske via multilaterala organisationer men även direktstöd kan vara aktuellt. Stödet bör utformas så att samspelet mellan stat och civila samhället stärks. 10

11 Resultat 2 och 3: Sverige har lång erfarenhet av att stödja civila samhället både för att arbeta med ansvarsutkrävande och för att leverera centrala sociala tjänster i geografiska områden där den palestinska myndigheten inte kan verka. Jämställdhet, kvinnors deltagande, arbete mot våld mot kvinnor samt barn och ungdomar i utsatta miljöer är viktiga områden att stödja. Ansatsen är att öka stödet ytterligare. Ökat fokus på ungdomars deltagande genom befintliga stödmekanismer kan undersökas. Sida föreslår en bred programansats, dels genom den särskilda mekanism som nu upphandlas för att hantera stöd till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, dels genom att arbeta aktivt med transitionsinsatser i övergången från humanitärt bistånd. Stödet avser hela det palestinska området med särskilt fokus på område C, östra Jerusalem och Gaza för resultat 3. Genomförande kommer främst ske via svenska och palestinska men även israeliska organisationer. Resultat 4: Sverige har sedan tidigare ett väletablerat mediestöd som fokuserat på journalistutbildning. Den nationella mediestrategi som nu är under utveckling är ett resultat av det svenska stödet och erbjuder en strategisk möjlighet att stödja en mer demokratisk mediemiljö genom förbättrade institutionella och legala ramverk. Jämställdhet samt medias roll i att förebygga könsrelaterat våld är frågor som Sverige fortsatt kan stödja. Sverige kan även fortsatt stödja barn och ungdomars deltagande inom yttrandefrihet. Genomförande kan ske främst via palestinska enskilda organisationer. Sverige har en stark roll i hela resultatområdet, bland annat som ledande givare inom program för stöd till civilsamhällsorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter Risker och möjligheter Den samlade riskbedömningen inom resultatområdet är hög. Resultat 1: Uteblivna val även inom den kommande femårsperioden innebär att statsbyggandet riskerar förlorad legitimitet och målet med en självständig stat blir svårare att uppnå. Motstridiga viljor och intern maktkamp inom rättssektorn riskerar att leda till att viktiga reformbeslut inte tas. Fortsatt israelisk kontroll över område B och C medför att kapacitetsutveckling med fokus på rättssektorn begränsas till område A. Dessa höga risker måste accepteras men kan balanseras genom stödet till civila samhället för ansvarsutkrävande och för att tillgodose befolkningens rättigheter och centrala behov i de geografiska områden där myndigheten inte har kontroll. Den begränsade givarsamordningen inom rättssektorn och det svaga ägarskapet från den palestinska myndighetens sida för detsamma utgör en medelhög risk som påverkar resultaten negativt med överlappning som konsekvens. Trots svagt intresse för samordning från myndigheten görs försök bland givarna och Sida föreslår fortsatt aktivt deltagande i givarsamordningen, även inom EU-kretsen. 11

Palestina. Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i

Palestina. Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Strategi för Sveriges internationella utvecklingssamarbete i Palestina 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.054

Läs mer

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza)

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-05-14 Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 1. Bakgrund till förslagen Sida lämnar här ett resultatförslag för utvecklingssamarbetet med

Läs mer

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet

Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet Bilaga till regeringsbeslut 2014-02-13 (UF2014/9980/UD/SP) Resultatstrategi fö r glöbala insatser fö r ma nsklig sa kerhet 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi styr användningen av medel som

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-06-19 (UF2014/40173/UD/MU) 2014-06-19 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s barnfond (Unicef) 2014-2017 1 Förväntade resultat Denna strategi ska ligga

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Zambia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Zambia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK-INFO, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.014

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Afghanistan. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.030

Läs mer

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden

Läs mer

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden

Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden Strategi för stöd genom svenska organisationer i det civila samhället för perioden 2016-2022 Inriktning Syftet med verksamheten inom ramen för strategin är att arbeta för ett livskraftigt och pluralistiskt

Läs mer

)XXHIQSOVEXMSGL VÇXXMKLIXWTIVWTIOXMZMWZIRWOX YXZIGOPMRKWWEQEVFIXI rzehhixçvsglzehhixjåvj VOSRWIOZIRWIV 7ITXIQFIV 9XVMOIWHITEVXIQIRXIX 78=6)07)2*Ó6-28)62%8-32)008 98:)'/0-2+77%1%6&)8) %ZHIPRMRKIRJ VHIQSOVEXMSGLWSGMEPYXZIGOPMRK

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet

Bilaga 1 Promemoria Utkast. Handlingsplan för ökad samverkan mellan utvecklingssamarbetet och det svenska näringslivet Bilaga 1 Promemoria Utrikesdepartementet 2007-05-11 Utkast Enheten för utvecklingspolitik (UP) Enheten för exportfrämjande inre marknaden (FIM-PES) Bakgrundspromemoria till: Handlingsplan för ökad samverkan

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden

Denna strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, för perioden Bilaga till regeringsbeslut 2014-07-17 nr 2 L2014/1042/EUI Landsbygdsdepartementet Resultatstrategi för Sveriges samarbete med FN:s Livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) 2014 2017 1. Förväntade resultat

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Bolivia Stockholm Tel: Webb: Artikelnr: UD

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Bolivia Stockholm Tel: Webb:  Artikelnr: UD Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Bolivia 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00 Webb: www.ud.se Artikelnr: UD 16.051 Regeringsbeslut för Bolivia togs 2016-10-06. Strategi för Sveriges

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:3 2014-05-15 UF2014/32092/UD/USTYR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Myanmar. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Myanmar 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.024 Resultatstrategi

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2016-11-01 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning.

Läs mer

Ryssland. Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i

Ryssland. Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Resultatstrategi för Sveriges stöd till demokrati, mänskliga rättigheter och miljö i Ryssland 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service

Läs mer

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag.

Verksamhetsstrategi. Expertgruppen för biståndsanalys såväl utvärderingar som analyser och andra typer av kunskapsunderlag. Expertgruppen för biståndsanalys 2015-12-16 Verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver verksamhetsstrategin för Expertgruppen för biståndsanalys (EBA). Strategin beskriver verksamhetens långsiktiga inriktning

Läs mer

Plan för Social hållbarhet

Plan för Social hållbarhet 2016-02-08 Plan för Social hållbarhet i Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kommunstyrelsen 1 Sida 2 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Syfte med uppdraget... 3 Vision/Mål... 4 Uppdrag... 4 Tidplan... 4 Organisation...

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Tanzania. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Tanzania. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Tanzania 2013 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK-INFO, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.015

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Mali Stockholm Tel: , Webb: Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.

Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med. Mali Stockholm Tel: , Webb:  Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Mali 2016 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.regeringen.se Omslag: UD-KOM Artikelnr: UD 16.032 Regeringsbeslut för Mali togs 2016-06-16. Strategi

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Moçambique. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Moçambique. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Moçambique 2015 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.019 Regeringsbeslut

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

Sociala tjänster för alla

Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla Sociala tjänster för alla 4 En stark röst för anställda i sociala tjänster i Europa EPSU är den europeiska fackliga federationen för anställda inom sociala tjänster. Federationen

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-02-13 UF2014/9980/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

Expertgruppens verksamhetsstrategi

Expertgruppens verksamhetsstrategi EBA Expertgruppen för biståndsanalys 2013-11-06 Expertgruppens verksamhetsstrategi Detta dokument beskriver den strategi beträffande verksamheten som expertgruppen har valt för att utföra det givna uppdraget.

Läs mer

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet

CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet CONCORD Sveriges strategi - Antagna av årsmötet 2014-04-29 1. Vår vision: Vår vision är en hållbar värld utan fattigdom och orättvisor, där politiken utformas för rättvisa, jämställdhet, jämlikhet och

Läs mer

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008

Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2007/2008 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att

Läs mer

Investera i Europas framtid

Investera i Europas framtid Investera i Europas framtid 1 Femte rapporten om den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen En ny sammanhållningspolitik för ett nytt årtiondes utmaningar I. Bakgrund II. III. IV. Sammanhållningspolitikens

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR. Dokument som åtföljer EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 10.1.2008 SEK(2008) 24 ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR Dokument som åtföljer rapporten om konsekvensanalysen av förslag för att modernisera

Läs mer

Obunden Samling för Åland r.f.

Obunden Samling för Åland r.f. Obunden Samling för Åland r.f. För det moderna, dynamiska och gröna Åland Åländskt hållbart rättvist Partiprogram 2014 Reviderat 16.10.2014 1. OBUNDEN SAMLING R.F. 1.1 INLEDNING Obunden Samling på Åland

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-05-15 UF2014/32089/UD/FMR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för särskilda insatser för mänskliga

Läs mer

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020.

Denna indikativa strategi ska ligga till grund för svenskt samarbete med GAVI för perioden 2015-2020. Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-14 UD2014/51157/UD/MU Utrikesdepartementet Indikativ resultatstrategi för Sveriges samarbete med den globala vaccinalliansen (GAVI) 2015-2020 1. Förväntade resultat

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Makedonien. januari 2010 december 2012

Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Makedonien. januari 2010 december 2012 Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med Makedonien januari 2010 december 2012 Bilaga till regeringsbeslut 2010-08-12( UF2010/47609/EC ) Utfasningsstrategi för det svenska stödet till Makedonien

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Remissvar - Regeringens skrivelse 2013/14: Bista ndspolitisk plattform

Remissvar - Regeringens skrivelse 2013/14: Bista ndspolitisk plattform Remissvar - Regeringens skrivelse 2013/14: Bista ndspolitisk plattform 1. Processen... 2 2. Målformuleringar i plattformen... 2 2.1 Övergripande mål... 2 2.2 Delmål 2: Förbättrade möjligheter för människor

Läs mer

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling)

Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet Kommenterad dagordning Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för Rådet för Utrikes frågor (utveckling) den 26 oktober 2015 Biståndsministrarnas

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016

Kommittédirektiv. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling. Dir. 2016:18. Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Kommittédirektiv Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Dir. 2016:18 Beslut vid regeringssammanträde den 10 mars 2016 Sammanfattning Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014 Regeringsbeslut III:5 2012-03-29 UF2012/21825/UD/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilda insatser för demokratisering och

Läs mer

Strategi för Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i. Ryssland. januari 2010 december 2013

Strategi för Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i. Ryssland. januari 2010 december 2013 Strategi för Sveriges stöd till demokrati och mänskliga rättigheter i Ryssland januari 2010 december 2013 Bilaga till regeringsbeslut UF2010/37579/EC 2010-09-23 Strategi för stöd till demokrati och mänskliga

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt?

Strategi Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Strategi 2018-2020 Kärlek och respekt - ska det vara så jävla svårt? Det här är Röda Korsets Ungdomsförbund Röda Korsets Ungdomsförbund engagerar unga människor och skapar respekt för människovärdet, ökar

Läs mer

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps

EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget. Jörgen Hettne, Sieps EU:s handelspolitik i nytt sammanhang institutionella och rättsliga förändringar genom Lissabonfördraget Jörgen Hettne, Sieps Unionens yttre åtgärder EU-fördraget: Allmänna bestämmelser om unionens yttre

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard AIDS Accountability International 2008 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard 1 Introduktion till AIDS Accountability Country Scorecard

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling , som samfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, är ett hållbart och

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT

BOMBER OCH GRANATER SVENSKA BANKERS INVESTERINGAR I KONTROVERSIELL VAPENEXPORT BOMBER OCH GRANATER S V E N S K A B A N K E R S I N V E S T E R I N G A R I K O N T R O V E R S I E L L VA P E N E X P O R T Detta är en sammanfattning av en längre rapport publicerad på engelska av Diakonia

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken

Förslag till RÅDETS BESLUT. om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Syriska Arabrepubliken EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.8.2011 KOM(2011) 543 slutlig 2011/0235 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om tillfälligt upphävande av delar av samarbetsavtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen

Läs mer

Bilder av arbete för social hållbar utveckling

Bilder av arbete för social hållbar utveckling Bilder av arbete för social hållbar utveckling (kenneth.ritzen@uppsala.se) Att konkretisera en vision Balanser, avvägningar, förhandlingar Arbetsklimatet Folkhälsoarbete Omvärldsanalys Människosynen i

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM35. Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om europeiskt initiativ för hållbarhet - Agenda 2030 Finansdepartementet, Utrikesdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 739 Meddelande från

Läs mer

Strategi för biståndsinsatser i. Zimbabwe. januari 2011 december 2012

Strategi för biståndsinsatser i. Zimbabwe. januari 2011 december 2012 Strategi för biståndsinsatser i Zimbabwe januari 2011 december 2012 STRATEGI FÖR BISTÅNDSINSATSER I ZIMBABWE 1. Inledning Den politiska, ekonomiska, humanitära och sociala situationen i Zimbabwe har

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81. EU:s stödprogram för rymdövervakning. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Utbildningsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM81 EU:s stödprogram för rymdövervakning Utbildningsdepartementet 2013-04-05 Dokumentbeteckning KOM (2013) 107 Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Arbetspapper 2015-10-08 Utrikesdepartementet Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Gruppen PEOPLE Förståelse för integrering av jämställdhet, miljö-klimat och fredsperspektivet finns -

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform

Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Plan Sverige Utrikesdepartementet Remissvar Avseende regerings skrivelse 2013/14: Biståndspolitisk plattform Sammanfattning Plan Sverige välkomnar att regeringen, genom den Biståndspolitiska plattformen,

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin

Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län Övergripande synpunkter avseende strategin 1(5) Datum Diarienummer Region Västerbotten 2013-09-13 Vårt dnr 1.6.2-2013-2621 Box 443 Ert dnr 12RV0136-16 Dokumenttyp 901 09 UMEÅ REMISSVAR Regional utvecklingsstrategi för Västerbottens län 2014-2020

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan

Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Idéburen sektor och Region Skåne i samverkan Akademi Näringsliv En förändrad omvärld med flera aktörer Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburen sektor Den idéburna sektorn omfattar organiserade

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne OMSLAGSBILD: GUSTAF EMANUELSSON/FOLIO Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne 1 ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE ÖVERENSKOMMELSE OM SAMVERKAN Som första region i Sverige undertecknade

Läs mer

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring

Samverkan Malmö stad och Idéburna sektorn - Principer och avsiktsförklaring Hej! Detta dokument är ute på en snabb remiss runda. Synpunkter mm lämnas senast torsdagen den 4 juni kl 13.00. Synpunkter mejlas till remiss@ideburnamalmo.se Ambitionen är att alla som varit delaktiga

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer