Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017"

Transkript

1 Underlag till resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) Regeringen har formulerat följande ingångsvärden för det svenska utvecklingssamarbetet: Ökad funktionalitet och transparens för demokratiska institutioner, korruptionsbekämpning, särskilt inom rätts- och säkerhetsområdet, inklusive MR. Långsiktig statsfinansiell stabilitet genom bl. a. hållbar tillväxt för ekonomin, utökad skattebas och utveckling av privata sektorn. Effektiv och utvecklad infrastruktur, särskilt inom miljö- och vattenområdet, som tryggar befolkningens grundläggande behov. Enligt ingångsvärdena ska målet med utvecklingssamarbetet vara att främja en demokratisk och hållbar palestinsk statsbyggnad. Detta i sin tur ska stödja den svenska regeringens, liksom EU:s, övergripande politiska mål att nå en lösning på konflikten och bidra till ett självständigt, demokratiskt, sammanhängande och livskraftigt Palestina som lever sida vid sida med Israel i fred och säkerhet. 1. Utvecklingsutmaningar Den Israeliska ockupationen, blockaden av Gaza och den intra-palestinska splittringen Det största hindret tillika utmaningen för biståndet är den israeliska ockupationen av Västbanken inklusive östra Jerusalem och Gaza som nu har pågått i 45 år. De israeliska bosättningarna som kontinuerligt breder ut sig 1 och den 700 km långa separationsbarriären skapar avsevärda hinder på Västbanken i form av olika vägspärrar och kontroller som splittrar området geografiskt 2. Den palestinska myndigheten har kontroll över mindre än 18 procent av Västbanken, dvs. område A. Område B kontrolleras till viss del av palestinska myndigheten men säkerheten kontrolleras av Israel. I område C som utgör 60 procent av Västbanken samt östra Jerusalem, har Israel full 1 Demolishing Homes, Demolishing Peace, Itay Epshtain, ICAHD World Bank: Checkpoints and Barriers: Searching for Livelihoods in the West Bank and Gaza, report published February

2 kontroll 3. Ockupationsmaktens kontroll av mark, vatten, handel, gränser och luftrum tillsammans med restriktionerna för rörelsefrihet för palestinier medför uppenbara negativa konsekvenser för det palestinska statsbyggandet, den ekonomiska utvecklingen, utvecklingssamarbetet och i förlängningen fredsprocessen. Den sociala, ekonomiska, kulturella och politiska situationen i Jerusalem har försämrats under de senaste åren. Bosättarvåldet ökar, de israeliska bosättningarna i staden har expanderat och demoleringar av palestinska hus blir allt vanligare 4. Israel har konfiskerat 35 procent av den palestinska marken i östra Jerusalem 5. 77,1 procent av palestinska familjer och 83,9 procent av de palestinska barnen i östra Jerusalem lever under fattigdomsgränsen 6. Dessa faktorer, tillsammans med frågan om vem som har rätt att bo i Jerusalem underminerar den palestinska närvaron i Jerusalem 7. Den israeliska blockaden av Gaza har lett till en mer eller mindre fullständig ekonomisk och social isolering med enorma humanitära konsekvenser för civilbefolkningen. Möjligheterna för palestinier att få tillstånd för att besöka Västbanken är idag minimala och exporten av varor från Gaza är två procent av vad den var innan blockaden infördes 8. Vatten- och sanitetssituationen är akut, bostadsbrist och arbetslöshet skapar en tilltagande social misär. Den intra-palestinska konflikten mellan Hamas och Fatah utgör i sig ett hinder för utveckling. Trots upprepade försök har parterna inte lyckats enas om en väg framåt som skulle kunna avsluta uppdelningen. Den palestinska myndigheten har haft mycket begränsat tillträde till Gaza efter Hamas övertagande där Det gör att Västbanken och Gaza allt mer glider isär med parallella regeringsstrukturer. Mot bakgrund av EU:s kontaktpolitik gentemot Hamas försvåras och begränsas möjligheterna att genomföra olika utvecklingsinsatser i Gaza. Brist på respekt för mänskliga rättigheter, demokratisk samhällsstyrning och jämställdhet Inga allmänna val har hållits sedan 2006, parlamentet har inte kunnat sammanträda och lagarna beslutas genom presidentdekret. Favorisering och nepotism, brist på respekt för och skydd av medborgerliga och politiska rättigheter samt begränsade möjligheter för allmänhetens deltagande och inflytande fortsätter att påverka den offentliga sektorn. Tillsammans med myndighetens brist på förmåga att hantera korruption, undergräver detta statens legitimitet och leder till bristande förtroende hos befolkningen. Den palestinska myndighetens begränsade kontroll över det 3 Uppdelningen som är en följd av Osloavtalet 1994 var avsedd att pågå i fem år, d v s en tillfällig lösning där kontrollen över områdena B och C gradvis förväntades överlåtas till PA för att helt överföras senast 1999, då en slutlig fredsöverenskommelse skulle ha nåtts. I och med att Osloprocessen kollapsade i slutet av 1990-talet, skedde aldrig detta. 4 Demolishing Homes, Demolishing Peace, Itay Epshtain, ICAHD EU Heads of Mission 2012 Report on East Jerusalem, unpublished and restricted document. 6 Statistical yearbook 2012 Edition, Standard of living and welfare, Table VI\1 - Extent of Poverty in Israel, Jerusalem, Selected Towns and Districts, 2009, 2010, 7 EU Heads of Mission 2010 Report on East Jerusalem, unpublished and restricted document. 8 The Gaza Cheat Sheet Real Data on the Gaza Closure January 21, 2013; 2

3 palestinska området gör dessutom att nationell planering och institutionsbyggande har mycket liten räckvidd. Även om senare års reformering av säkerhetssektorn har lett till förbättrad lag och ordning i områden som kontrolleras av den palestinska myndigheten, har reformerna skapat obalans i förhållande till den fortfarande mycket svaga rättssektorn inklusive civilpolisen. Reformer och kapacitetsbyggande inom sektorn sker utan demokratisk översyn och rättsligt ramverk. Bristande kapacitet och oklara mandat mellan olika rättsinstitutioner förstärker ytterligare rättsosäkerheten, särskilt för kvinnor i en mansdominerad och ibland diskriminerande struktur för brottsbekämpning 9. I område C hänskjuts många mål till israelisk militärdomstol och i Gaza där Hamas har kontroll är rättssäkerheten mycket svag. 10 I avsaknad av ett adekvat rättsligt system, vänder sig många palestinier till sedvanerätt för att lösa interna tvister. Situationen för mänskliga rättigheter är fortsatt svår. Godtyckliga gripanden och tortyr rapporteras. Civila samhällets utrymme har minskat och organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter lever under ständigt hot att stängas ned av lokala myndigheter 11. Även yttrandefriheten har minskat. Media och allmänhetens tillgång till information fungerar inte tillfredställande. Information är till stor del under statlig kontroll och/eller censureras. Kvinnors politiska deltagande är lägre än andra länder i regionen och kvinnors möjlighet att påverka är begränsad. Bara tolv procent av platserna i parlamentet gick till kvinnor efter valen och i 2009 års val till Fatahs Centrala råd, blev ingen kvinna invald. Kvinnors deltagande i det offentliga livet är ofta begränsat. Palestinska kvinnor är utsatta för restriktiva, traditionella familjelagar, med diskriminerande bestämmelser om äktenskap, skilsmässa och vårdnad av barn 13. Den nya, mer konservativa sociala ordning som infördes av Hamas i Gaza har lett till ännu större begränsningar för kvinnorna där. Våld mot kvinnor är utbrett. Det finns inga lagar som skyddar mot våld i hemmet och sociala normer förhindrar ofta att våld mot kvinnor rapporteras. Sammantaget har situationen för kvinnor försämrats och det palestinska samhället anses mer konservativt idag än för 20 år sedan. Ungdomar får det allt svårare, samtidigt väntas antalet barn och ungdomar öka från 1,4 miljoner 2015 till 1.7 miljoner år Palestinska ungdomar i dag har mycket lågt förtroende för politiken där ungdomsfrågorna är marginaliserade och ibland helt ignorerade 14. Den interna politiska splittringen gör också att det inte finns någon bred ungdomsrörelse. Konsekvenserna är den hopplöshet som breder ut sig. Bara 40 procent av ungdomarna tror att en palestinsk stat 9 Not 10 Not 11 Independent Commission for Human Rights (ICHR): Freedom of Association in the Palestinian controlled Territory during Freedom House: Women s rights in the Middle East and North Africa Sharek Youth Forum, The Status of Youth in Palestine 2013, s 52 3

4 kommer att bli verklighet, av dem tror knappt hälften på ett demokratiskt system medan 41 procent skulle föredra ett islamiskt system 15. Ekonomiska utmaningar Efter flera år av relativt hög tillväxt som till stor del har drivits av externt bistånd, visar prognosen för de kommande åren på allvarliga ekonomiska utmaningar inte minst då biståndsnivåerna minskat de senaste åren. Hösten 2012 redovisade den palestinska myndigheten ett budgetunderskott på 400 MUSD och löner till offentliganställda har inte kunnat betalas fullt ut sedan augusti Ett annat problem är osäkerheten kring Israels överföring av skatte-och tullavgifter, samt de restriktioner som införts för rörelsefrihet och ekonomisk verksamhet. IMF beräknar att drygt en tredjedel av den palestinska myndighetens totala budget kommer från överföringar från Israel, drygt en tredjedel från bistånd och mindre än en tredjedel från egna intäkter. Den palestinska myndighetens ansträngningar att genom lokala banklån minska effekten av budgetunderskottet är tillfälliga och långt ifrån hållbara. Myndigheten vidtar däremot åtgärder för att öka intäkterna genom att bredda skattebasen och förbättra skatteförvaltningen. Dock finns det en gräns för hur mycket extra intäkter man kan förvänta sig, med tanke på den redan höga graden av samlade skatteintäkter och den låga ekonomiska aktiviteten. En neddragning av myndighetens kostnader och antalet statligt anställda behövs för att hitta en ekonomisk balans. 16. Hållbar tillväxt är beroende av att den privata sektorn kan expandera. Israels restriktioner på exporten från Västbanken, östra Jerusalem och Gaza samt svårigheten att importera till det palestinska området försvårar handeln, hindrar investeringar och gör området fortsatt beroende av israelisk handel. Dessutom innebär de komplicerade israeliska administrativa rutinerna runt in- och utförsel av gods samt transportmetoder att det fördyrar palestinska produkter som därmed tappar sin konkurrenskraft. 17 Den totala arbetslösheten ligger på knappt 24 procent. Bland ungdomar i hela det palestinska området mellan år var arbetslösheten 35 procent år I Gaza var den så hög som 53 procent. Kvinnors deltagande i den formella arbetsmarkanden har legat på ca 16 procent de senaste tio åren, vilket även i jämförelse med länderna i regionen är väldigt lågt. Majoriteten av kvinnorna 15 Ibid s Världsbanken, Towards economic sustainability of a future Palestinian state, april 2012, sid ii, iii 17 Ministry of National Economy and Applied research institute Jerusalem (ARIJ), The economic costs of the Israeli occupation for the occupied Palestinian territory, sept 2011, sid II 4

5 arbetar i den informella sektorn främst med små projekt inom familjen eller inom jordbruk, där de saknar legalt skydd. 18 Brist på kontroll av naturresurser och hållbar infrastruktur I och med ockupationen har Israel i stor utsträckning kontroll över naturresurserna. Det leder till ett överutnyttjande av mark- och vattenresurserna som bidrar till en utarmning av ekosystemet. Bosättningarna på Västbanken (inklusive östra Jerusalem) är ofta byggda över viktiga vattentäkter och på konfiskerad jordbruksmark procent av vattenresurserna på Västbanken går till Israel och bosättningarna och endast 20 procent till det palestinska området. 20 Speciellt svår är situationen för de palestinier som bor i område C. I jämförelse med regional standard har palestinier den lägsta tillgången till färskvattenresurser. Det palestinska området är också sårbart för konsekvenserna av klimatförändringarna som ytterligare bidrar till den negativa miljöutvecklingen. På grund av de israeliska restriktionerna och den palestinska myndighetens kapacitetsbrist genomförs bara en tiondel av planerade investeringar inom vattensektorn. Situationen är särskilt allvarlig inom sanitet 21. Endast 13 procent av avloppsvattnet renas, av hushållen är bara 55 procent kopplade till avloppsnät och bara 30 procent av avfallet hanteras på ett sanitetsmässigt hållbart sätt 22, vilket direkt bidrar till en negativ miljöpåverkan. Vattenkvaliteten har dessutom försämrats och vattenrelaterade sjukdomar blivit vanligare 23. I Gaza är bara 5-10% av grundvattnet drickbart på grund av föroreningar och överutnyttjande av vattentäkten, vilket gjort att havsvattnet börjat tränga in i grundvattnet. Gazas vattentäkt riskerar att bli helt obrukbar redan 2016 och omöjlig att återställa efter Palestiniernas bristande tillgång till mark har också lett till en överanvändning av betesmarker och utarmande av jordbruksmarken. Den begränsade marktillgången bidrar till små investeringsmöjligheter inom jordbrukssektorn vilken annars skulle kunna spela en nyckelroll för utvecklingen av den palestinska ekonomin. Utvecklingsmöjligheter och förändringsaktörer Den palestinska myndigheten har identifierat sin vision för statsbyggande i den palestinska utvecklingsplanen I juni 2012 antog den palestinska myndigheten därtill en nationell strategi för millennieutvecklingsmålen. Det faktum att det finns ett tydligt palestinskt ägarskap och kompetens för statsbyggande samt att tillägg har gjorts till utvecklingsplanen för att förtydliga åtaganden inom område C och östra Jerusalem är en positiv utgångspunkt och 18 Världsbanken, Towards economic sustainability of a future Palestinian state, april 2012, sid Palestine Monitor factsheet, 17 Dec See: 20 World Bank: Assessment of Restrictions of Palestinian Water Sector Development (2009) 21 Ibid. 22 The Palestinian National Authority: The National Strategy to Achieve the MDGs by 2015, June United Nations: Gaza in 2020 A liveable place? August Ibid. 5

6 möjlighet. Tillika omfattas samtliga ingångsvärden av den palestinska utvecklingsplanen. Stärkande av kvinnors rättigheter och jämställdhet, civila samhällets roll samt behov av ansvarsutkrävande och transparens nämns också särskilt. Genom det civila samhället finns det tillträde till områden där den palestinska myndigheten inte har kontroll. Genom stöd till det civila samhället kan man på sikt bidra till att utvidga statsbyggandet även till dessa områden. Civila samhällets organisationer är därmed viktiga aktörer, dels genom att bevaka mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, dels genom att ge vissa samhällstjänster som den palestinska myndigheten inte kan tillhandhålla. I område C spelar även israeliska människorättsorganisationer en viktig roll vid sidan av palestinska organisationer, då deras aktiviteter innefattar att ställa israeliska myndigheter och militär till svars för brott mott internationell humanitär rätt samt informera om övergrepp. Även media är en betydelsefull aktör för att värna yttrandefrihet, bevaka rättigheter och främja icke stereotypa och diskriminerande bilder och budskap i en svår kontext. Den privata sektorn bedöms trots svåra förutsättningar ha potential för att stärka lokalt företagande och därmed öka palestiniernas möjlighet att stanna kvar och verka i område C och östra Jerusalem. En utvecklad privat sektor kan också skapa arbetstillfällen, ett starkare skatteunderlag för den palestinska myndigheten och minska biståndsberoendet på sikt. Ökade satsningar på kvinnors ekonomiska aktörskap förväntas kunna stimulera utvecklingen i sektorn. Samtidigt kan det bidra till minskad arbetslöshet och ökat skydd för kvinnor och kan utgöra en central strategi för att förebygga könsrelaterat våld. Miljöområdet är förbisett av andra givare och har hittills haft låg prioritet av den palestinska myndigheten. I strategin för millennieutvecklingsmålen 25 understryks dock vikten av skydd av miljön. Sverige har tillfrågats av den palestinska myndigheten att öka sitt engagemang i och med låg givartäthet, men också på grund av Sveriges erfarenhet och kunskap inom miljöområdet. Det finns därmed förtroende för svenskt engagemang på området. För att motverka en tillbakagång av kvinnors rättigheter är jämställdhet, kvinnors ekonomiska aktörskap och politiska deltagande viktiga frågor att stödja. Unga män och kvinnor är viktiga aktörer för utveckling och förändring eftersom de är en växande del av samhället. Med rätt redskap har palestinska ungdomar goda förutsättningar att bidra till en positiv socioekonomisk och politisk utveckling och göra sina röster hörda. Vad kan utvecklingssamarbetet bidra till i det palestinska området? Utvecklingssamarbetet kan inte lösa konflikten då en lösning är beroende av politiska förhandlingar. Utvecklingssamarbetet kan däremot bidra till att stödja palestinier i byggandet av en självständig, demokratisk och sammanhängande palestinsk stat som i större utsträckning 25 Palestinian Authority, The National Strategy to Achieve the MDGs by 2015, June

7 tillgodoser den palestinska befolkningens rättigheter och behov. Det inkluderar grundläggande hållbar och miljömässig infrastruktur och ökad ekonomisk utveckling. Insatser bör utformas så att de främjar palestinsk närvaro i hela det palestinska området oavsett fredsprocessens utveckling. 2. Landrelaterade risker Förslaget innefattar sammantaget en hög risk. Den höga politiska risken relaterar till ockupationen och de begränsningar den medför och kan påverka måluppfyllelsen per resultat negativt. Men ett risktagande i denna kontext är en förutsättning för att nå resultat. Insatser måste genomföras med konfliktkänslighetsbedömning. Många risker relaterade till ockupationen och dess begränsningar måste också accepteras utan att det finns någon riskhantering. Mycket hög beredskap bör finnas för att avbryta eller omforma biståndsinsatserna om situationen radikalt förändras eller förvärras. De övergripande riskerna för utvecklingssamarbetet är både den israelisk-palestinska och den intrapalestinska konfliktens, oförutsägbara dynamik, samt den mycket osäkra politiska utvecklingen i det palestinska området och i regionen som helhet. En förvärrad politisk situation skulle kunna leda till att insatser inte kan genomföras eller att de rent av förstörs. Det skulle också leda till ökat behov av humanitära insatser till nackdel för mer långsiktigt statsbyggande. Det ansträngda finansiella läget är en källa till oro och har lett till våldsamma protester under det senaste året. En förvärrad ekonomisk situation där befolkningen får det allt sämre riskerar att leda till ökade sociala oroligheter och instabilitet. Frånvaron av val, en regering som inte är folkvald och ett parlament som inte möts utgör i sig en överhängande risk eftersom det påverkar de styrandes legitimitet och undergräver möjligheterna för en hållbar utveckling. För att öka förtroendet bland allmänheten för palestinska institutioner bör stöd till ansvarsutkrävande, öppenhet och ökad medvetenhet om korruption fortsätta. Trots insatser för att motverka korruption måste korruptionsrisken betraktas som hög. För att motverka korruption är det viktigt med uppföljning, utvärdering och revision samt att etablera gemensamma givarstrukturer för att hantera dessa risker. Media och civila samhället är också viktiga aktörer i detta sammanhang. En riskfaktor inom jämställdhetsarbetet är motståndet mot förändringar i en allt mer konservativ kontext. I kombination med att det inte finns någon givarsamordning som trycker på för ökad jämställdhet så riskerar reformer och planer for jämställdhetsarbete att lågprioriteras. Bristande tillträde till Gaza är en risk för alla projekt och program. Stöd till område C, liksom till östra Jerusalem är avhängigt israeliska myndigheters tillstånd. Samtidigt är det viktigt att fortsatt stödja dessa områden för att inte riskera att bidra till ytterligare fragmentering av det palestinska området. 7

8 3. Resultatområden I perspektivet av ovan har Sida formulerat följande resultatområden där biståndet kan göra skillnad och visa resultat. De tre områdena svarar mot målet att bidra till uppbyggandet av en palestinsk stat som innefattar hela det palestinska området, d v s Västbanken, östra Jerusalem och Gaza. Sidas bedömning är att resultatområdena är relevanta i den bemärkelsen att de kompletterar varandra. De är relevanta även i fattigdomsperspektivets bredare tolkning som innefattar brist på människors möjligheter att påverka sina liv. En brist som är hög i det palestinska området. Däremot bör balansen mellan och prioriteringar inom varje resultatområde bedömas och förtydligas för att göra mest nytta. Tabell 1. Inriktningsområde(-n) i ingångsvärden per resultatområde Resultatområde Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter Privata sektorn och offentliga finanser Hållbar samhällsbyggnad och miljö Inriktningsområde(-n) i ingångsvärden Ökad funktionalitet och transparens för demokratiska institutioner, korruptionsbekämpning, särskilt inom rättsoch säkerhetsområdet, inklusive MR. Långsiktig statsfinansiell stabilitet genom bl. a. hållbar tillväxt för ekonomin, utökad skattebas och utveckling av privata sektorn. Effektiv och utvecklad infrastruktur, särskilt inom miljö- och vattenområdet, som tryggar befolkningens grundläggande behov. 4. Resultat per resultatområde: risker, genomförande, uppföljning 4.1 Resultatområde 1: Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter Varför ska Sverige bedriva utvecklingssamarbete inom resultatområdet? Förutsägbara, transparanta och demokratiskt styrda offentliga institutioner som tillgodoser befolkningens behov och rättigheter och där allmänheten känner förtroende för de styrande samhällsstrukturerna är fundamentala för ett fungerande samhälle. Trots att framsteg gjorts lider den palestinska myndigheten av en generell kapacitetsbrist inom de centrala demokratiska institutionerna vilket påverkar allmänhetens förtroende negativt. Uteblivna palestinska val förstärker ytterligare förtroendekrisen. Situationen för mänskliga rättigheter i det palestinska området är fortsatt svår. Ockupationen begränsar kraftigt arbetet med demokratisk 8

9 samhällsstyrning och mänskliga rättigheter då merparten av det palestinska området kontrolleras av Israel. I dessa områden har den palestinska myndigheten ingen räckvidd, vare sig för samhällsservice eller som garant för palestiniernas rättssäkerhet. För att minska förtroendegapet mellan stat och medborgare och för att tillgodose medborgarnas behov i geografiska områden där staten inte har möjlighet att agera, föreslås att det svenska stödet fokuserar på två huvudområden utifrån ett rättighetsperspektiv. För det första, att öka den palestinska myndighetens kapacitet att uppfylla sitt ansvar med fokus på rättssektorn, inklusive civilpolis. I denna kontext är korruptionsbekämpning särskilt viktigt för att öka befolkningens förtroende för institutionerna och möjliggöra ökat kvinnligt deltagande, och därmed också öka möjligheterna för statsbyggnad. 26 Här ingår också stöd till ansvarsutkrävande och att stärka allmänheten att förstå och utkräva sina rättigheter. För det andra, att genom stöd till civila samhället ge medborgarnas tillgång till samhällstjänster i de geografiska områden där staten inte har kontroll. Samhällsstyrning är ett av de prioriterade områdena i den palestinska utvecklingsplanen. Där ingår rätts- och säkerhetssektorn och de institutioner som arbetar med den palestinska myndighetens internationella representation. De senare är av stor betydelse för arbetet med att det palestinska området ska bli en erkänd stat 27. Givarsamordningen är svag då ansvariga ministerier är mindre villiga att släppa in givare för långt i denna känsliga sektor. Samtidigt finns här många givare, vilket ökar risken för överlappning och dubbelfinansiering. Trots hög givartäthet kan Sverige spela en viktig roll för att fortsatt stärka dessa fundamentala institutioner inte minst genom att driva viktiga tvärfrågor som jämställdhet, kvinnors, barns och ungdomars rätt, behovet av att stärka länken mellan stat och civila samhälle och förbättrad givarsamordning. Civila samhället är också identifierat av den palestinska myndigheten som viktig aktör jämte myndigheten i genomförandet av utvecklingsplanen. Givarsamordningen är begränsad vad gäller stöd till civila samhällets organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter. Här kan Sverige med fördel arbeta i givarkonsortier tillsammans med likasinnade givare. Stärkandet av civila samhällets organisationer som arbetar med mänskliga, inklusive kvinnors rättigheter, ansvarsutkrävande, öppenhet och icke-diskriminering tjänar därför två syften. För det första bidrar de till ett demokratiskt ansvarsutkrävande genom granskning av de palestinska institutionerna som på sikt kan leda till ökad legitimitet hos staten. För det andra bidrar de till att upprätthålla mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt samt centrala tjänster för den palestinska befolkningen i de områden där den palestinska myndigheten inte kan verka. 26 Se Kvinna till Kvinna, Equal Power - Lasting Peace: Obstacles for women s participation in peace processes, (december 2012), som identifierar korruption som ett verktyg för män att bibehålla makt och exkludera kvinnor från politiska processer. 27 National development plan , Establishing the State, Building our future 9

10 Stöd for ökad yttrandefrihet och medieutveckling är viktiga inslag i ett demokratiskt palestinskt statsbyggande. Media har en roll som granskare av stat och makthavare, och kan med fördel arbeta med anti-korruption. Ett brett stöd för ökad yttrandefrihet bidrar till en demokratisk opinion, ökad medvetenhet och ansvarstagande. Bättre tillgång till Internet och framväxten av sociala medier har bidragit till en förändring av medielandskapet och en potential för ökad yttrandefrihet. Media och kultur är strategiskt viktiga kanaler, också för att göra ungdomars röster hörda. Media är ett område med relativt få givare Resultat Tabell 2. Resultat för resultatområde 1 Demokratisk samhällsstyrning och mänskliga rättigheter Resultat Palestinska demokratiska institutioner med fokus på rättssektorn, inklusive civilpolis, främjar mänskliga rättigheter och agerar mot kränkningar av desamma. Källa Palestinian National Development Plan UNDP Rule of Law and Access to Justice Programme Enskilda organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt verkar för ökat ansvarsutkrävande från ansvariga myndigheter. MR/IHL-sekretariatets programdokument Utsatta grupper inklusive överlevare av könsrelaterat våld får ökad tillgång till samhällstjänster som hälso-, sjuk-, och mentalvård samt juridiskt stöd. Särskilt fokus på område C och Gaza. OCHA, Palestinian Bureau of Statistics Yttrandefrihet stöds av lagar och ramverk samt främjas av relevanta myndigheter och civilsamhällesaktörer. National Media Strategy/UNESCO media indicators Genomförande Resultat 1: Sida föreslås fortsatt stöd till kapacitetsbyggande av de centrala demokratiska institutionerna, med fokus på rättsväsendet inklusive civilpolis, samt ombudsmannafunktioner som bevakar mänskliga rättigheter och främjar kvinnors skydd och deltagande. Givet kontexten, föreslås att centrala frågor som jämställdhet, kvinnors, barns och ungdomars rätt, anti-korruption och givarsamordning drivs. Frågor som inte nödvändigtvis drivs av andra givare i lika stor utsträckning. Institutionsutveckling är kopplat till det geografiska område som kontrolleras av den palestinska myndigheten. Genomförande kommer främst att ske via multilaterala organisationer men även direktstöd kan vara aktuellt. Stödet bör utformas så att samspelet mellan stat och civila samhället stärks. 10

11 Resultat 2 och 3: Sverige har lång erfarenhet av att stödja civila samhället både för att arbeta med ansvarsutkrävande och för att leverera centrala sociala tjänster i geografiska områden där den palestinska myndigheten inte kan verka. Jämställdhet, kvinnors deltagande, arbete mot våld mot kvinnor samt barn och ungdomar i utsatta miljöer är viktiga områden att stödja. Ansatsen är att öka stödet ytterligare. Ökat fokus på ungdomars deltagande genom befintliga stödmekanismer kan undersökas. Sida föreslår en bred programansats, dels genom den särskilda mekanism som nu upphandlas för att hantera stöd till organisationer som arbetar med mänskliga rättigheter och internationell humanitär rätt, dels genom att arbeta aktivt med transitionsinsatser i övergången från humanitärt bistånd. Stödet avser hela det palestinska området med särskilt fokus på område C, östra Jerusalem och Gaza för resultat 3. Genomförande kommer främst ske via svenska och palestinska men även israeliska organisationer. Resultat 4: Sverige har sedan tidigare ett väletablerat mediestöd som fokuserat på journalistutbildning. Den nationella mediestrategi som nu är under utveckling är ett resultat av det svenska stödet och erbjuder en strategisk möjlighet att stödja en mer demokratisk mediemiljö genom förbättrade institutionella och legala ramverk. Jämställdhet samt medias roll i att förebygga könsrelaterat våld är frågor som Sverige fortsatt kan stödja. Sverige kan även fortsatt stödja barn och ungdomars deltagande inom yttrandefrihet. Genomförande kan ske främst via palestinska enskilda organisationer. Sverige har en stark roll i hela resultatområdet, bland annat som ledande givare inom program för stöd till civilsamhällsorganisationer som arbetar med mänskliga rättigheter Risker och möjligheter Den samlade riskbedömningen inom resultatområdet är hög. Resultat 1: Uteblivna val även inom den kommande femårsperioden innebär att statsbyggandet riskerar förlorad legitimitet och målet med en självständig stat blir svårare att uppnå. Motstridiga viljor och intern maktkamp inom rättssektorn riskerar att leda till att viktiga reformbeslut inte tas. Fortsatt israelisk kontroll över område B och C medför att kapacitetsutveckling med fokus på rättssektorn begränsas till område A. Dessa höga risker måste accepteras men kan balanseras genom stödet till civila samhället för ansvarsutkrävande och för att tillgodose befolkningens rättigheter och centrala behov i de geografiska områden där myndigheten inte har kontroll. Den begränsade givarsamordningen inom rättssektorn och det svaga ägarskapet från den palestinska myndighetens sida för detsamma utgör en medelhög risk som påverkar resultaten negativt med överlappning som konsekvens. Trots svagt intresse för samordning från myndigheten görs försök bland givarna och Sida föreslår fortsatt aktivt deltagande i givarsamordningen, även inom EU-kretsen. 11

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med

Rwanda. Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Rwanda 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr: UD 15.029 Regeringsbeslut

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Kambodja. januari 2012 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Kambodja januari 2012 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet 2012-03-08 Enheten för Asien och Oceanien Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete

Läs mer

Demokratiska republiken Kongo

Demokratiska republiken Kongo Strategi för Sveriges utvecklingssamarbete med Demokratiska republiken Kongo 2015 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2015 Artikelnr:

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31)

Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza 1(31) 2 (31) Bedömningsunderlag för ny samarbetsstrategi med Västbanken/Gaza Innehållsförteckning 1 Konflikten och fattigdomssituationen...2

Läs mer

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat

52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK. 54 Strategiperiod 2009 2013. Bedömning av strategigenomförande och resultat September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Vietnam Utbetalt belopp 2013 Antal avtalade insatser 52 MSEK Årligt allokerat 75 MSEK belopp 54 Strategiperiod 2009

Läs mer

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015

Kommittédirektiv. Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan. Dir. 2015:79. Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Kommittédirektiv Utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan Dir. 2015:79 Beslut vid regeringssammanträde den 9 juli 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska utvärdera Sveriges samlade engagemang

Läs mer

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna

Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Arbetspapper 2015-10-08 Utrikesdepartementet Sammanfattningar och medskick från gruppdiskussionerna Gruppen PEOPLE Förståelse för integrering av jämställdhet, miljö-klimat och fredsperspektivet finns -

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014

Läs mer

Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd)

Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd) Strategirapport för samarbetsstrategi med Palestina 2008-11 (förlängd) Ärendenummer: 14/000769 Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse

Läs mer

Policy för alkohol som utvecklingshinder

Policy för alkohol som utvecklingshinder Policy för alkohol som utvecklingshinder Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 2013-03-18 Giltighetstid: tillsvidare Ansvarig: generalsekreterare Policyns tillämpning i Forum Syd Forum Syds idéprogram

Läs mer

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete.

Ända sedan Erikshjälpens grundare Erik Nilssons dagar står barnen i centrum för allt vårt arbete. 1. Värdegrund Erikshjälpen tar sin utgångspunkt i en kristen värdegrund som betonar att: Alla människor är skapade av Gud med lika och okränkbart värde. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Vår

Läs mer

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa

Folkhögskolornas arbete för global rättvisa FOLAC FOLKBILDNING LEARNING FOR ACTIVE CITIZENSHIP Folkhögskolornas arbete för global rättvisa 2013-02-26 Folkhögskolornas samverkansländer i världen (Gränsöverskridande folkbildning 2011) 2 Folkhögskolornas

Läs mer

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare

Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare Säkerställande av skydd Europeiska unionens riktlinjer om människorättsförsvarare I. SYFTE 1. Stöd till människorättsförsvarare är sedan länge ett inslag i de yttre förbindelserna i Europeiska unionens

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT

BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT BISTÅNDSBAROMETERN MILJÖ OCH KLIMAT Miljö- och klimatbiståndet syftar till bättre miljö, hållbart nyttjande av naturresurser, begränsad klimatpåverkan och stärkt motståndskraft mot miljö- och klimatförändringar.

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen

VERKSAMHETSPLAN 2014-2015. Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen VERKSAMHETSPLAN 2014-2015 Internationella Juristkommissionen, svenska avdelningen Innehåll FÖRORD... 2 ÖVERGRIPANDE OCH LÅNGSIKTIGA UPPDRAG... 3 MÅLGRUPPER... 4 VERKSAMHET I SVERIGE... 5 ARBETET I ARBETSGRUPPERNA...

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING

CAF - HÅLLBAR UTVECKLING FINANSMINISTERIET Avdelningen för förvaltningsutveckling CAF - HÅLLBAR UTVECKLING Hållbar utveckling innebär att vi lämnar de framtida generationerna lika mycket möjligheter som vi har haft, om inte rentav

Läs mer

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna

Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Effektrapport 2014 Latinamerikagrupperna Latinamerikagrupperna är medlem av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. Som medlem förbinder sig Latinamerikagrupperna att följa FRIIs kvalitetskod vilken

Läs mer

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet

Det ekonomiska läget. 4 juli Finansminister Anders Borg. Finansdepartementet Det ekonomiska läget 4 juli Finansminister Anders Borg Det ekonomiska läget Stor internationell oro, svensk tillväxt bromsar in Sverige har relativt starka offentliga finanser Begränsat reformutrymme,

Läs mer

Från boken "Vägen till Palestina" av Evert Svensson. Alhambra Förlag

Från boken Vägen till Palestina av Evert Svensson. Alhambra Förlag Fredagsbön i Jerusalem. Hösten 2000, efter att det palestinska upproret - Intifadan - brutit ut, förbjöd den israeliska militären alla palestinska män under 45 år tillträde till Gamla stan och Al Aksamoskén.

Läs mer

Bosnien och Hercegovina

Bosnien och Hercegovina Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Bosnien och Hercegovina januari 2011 december 2014 Bilaga till regeringsbeslut UF2010/27582/EC BOSNIEN-HERCEGOVINA samarbetsstrategi 2011-2014 Sammanfattning

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut

Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen. Preliminär justerad version efter stämmans beslut Vår tids arbetarparti Avsnitt Sverige i Europa och världen Preliminär justerad version efter stämmans beslut oktober 2007 Sverige i Europa och världen En aktiv utrikespolitik Sverige ska föra en aktiv

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 20.6.2012 2012/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om avskaffande av könsstereotyper i EU (2012/2116(INI))

Läs mer

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP

EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP EQUALITY PAYS OFF (Jämställdhet lönar sig) WORKSHOP Fånga upp och behålla kvinnlig toppkompetens Datum: 8 oktober 2013 Plats: Elite Palace Hotel Sankt Eriksgatan 115 11343 Stockholm VARFÖR DELTA? Sex skäl

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 15.7.2013 2013/0024(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia

Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställt och översatt av: Maja Nilsson Sammanställning, enkäter APROFRUSA, Colombia Sammanställning av enkäter på uppdrag av APROFRUSA, utdelade i november 2012 i kommunerna San Augustin, Pitalito

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 15.2.2012 2011/0455(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för rättsliga frågor över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt

EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt EU:s budget från parlamentets förhandlingshorisont - Ett verktyg för gemensamma investeringar i smart, hållbar och inkluderande tillväxt Politiskt instrument för att finansiera långsiktiga prioriteringar

Läs mer

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010

STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 STs rapport och redovisning av stödet till IMP i Colombia 2009-2010 1. Bakgrund Sedan 2001 när IMP bildades har man arbetat för att bygga upp en stark organisation som förmår samla de colombianska kvinnornas

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet

Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet Förenta Nationerna Säkerhetsrådet Resolution 1325 (2000) Kvinnor, fred och säkerhet 2 (8) 3 (8) Förenta nationerna Säkerhetsrådet 31 oktober 2000 Resolution 1325 (2000) antagen av säkerhetsrådet vid dess

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning

Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Tillgänglighet, Bemötande, Delaktighet Politiskt program för personer med funktionsnedsättning Beredningen för samhällets omsorger Antaget av kommunfullmäktige 2012-02-23 Alla foton kommer från Shutterstock.com

Läs mer

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration

Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration Välkommen till studiecirkeln om sociala innovationer och integration I det här dokumentet finner du en introduktion till den forskarledda studiecirkeln om sociala innovationer och integration som du är

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010

Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Dokumentation från överenskommelsedialog 30/9 2010 Arrangör: Sociala samverkansrådet Moderator: Ingrid Bexell Hulthén Text och foto: Malin Helldner Bakgrund I mars 2010 bildades ett samverkansråd i Göteborg.

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Värderingar Vision Etiska principer

Värderingar Vision Etiska principer Värderingar Vision Etiska principer Strategiprogrammet fastställer fyra års mål och uppgifter Stadsfullmäktige godkände Helsingfors strategiprogram för åren 2013 2016 vid sitt sammanträde 24.4.2013. I

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009

Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro Vänsterpartiets och socialdemokraternas budget för Vuxenutbildnings och arbetsmarknadsnämnden 2009 Ett hållbart Örebro - Vänsterpartiets och socialdemokraternas förslag till budget

Läs mer

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Sida 1/9 Policy för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Arbetet med att öka tillgängligheten har sin utgångspunkt i den humanistiska människosynen, vilket innebär att alla

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 FINANSIELLA INSTRUMENT I SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 Europeiska kommissionen antog lagstiftningsförslag för sammanhållningspolitiken 2014-2020 i oktober 2011 Det

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING EUROPEAN DISABILITY FORUM 1997-2007: TIO ÅRS KAMP FÖR LIKA RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Diskriminera diskrimineringen, inte personer med funktionsnedsättning! Att bekämpa denna diskriminering

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för regional utveckling 14.10.2009 2009/0072(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för kultur och utbildning över förslaget

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen

samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen ÖVERENSKOMMELSE OM samverkan i örebro mellan Det civila samhället och kommunen örebro kommun och det civila samhället presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund,

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS

EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS CRI(96)43 Version suédoise Swedish version EUROPEISKA KOMMISSIONEN MOT RASISM OCH INTOLERANS ECRI:S ALLMÄNNA POLICYREKOMMENDATION NR 1: BEKÄMPANDE AV RASISM, FRÄMLINGSFIENTLIGHET, ANTISEMITISM OCH INTOLERANS

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

Samverkan på gott och ont ledarskapets betydelse Susanna Johansson

Samverkan på gott och ont ledarskapets betydelse Susanna Johansson Samverkan på gott och ont ledarskapets betydelse Susanna Johansson Intra-organisatorisk (inom org.) Inter-organisatorisk (mellan org.) Intra-sektoriell (offentlig, privat eller ideell sektor) - Offentlig

Läs mer

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 -

CSR-policy. Socialt ansvar GRATIS HJÄLP I MATTE - 1 - 2015-09-08 GRATIS HJÄLP I MATTE CSR-policy Mattecentrum är en ideell organisation som verkar för likvärdig kunskapsinhämtning i syfte att öka kunskaper i och stimulera intresset för matematik hos barn,

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 INTEGRERAD HÅLLBAR STADSUTVECKLING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar KOM(2010) 368 SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.7.2010 KOM(2010)369 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av direktiv 94/19/EG om system för garanti av insättningar

Läs mer

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008

Vi har använt sökorden: Kvinnor, kvinna, jämställdhet och 1325. Granskningsperiod: oktober 2006-23 juni 2008 En granskning av socialdemokraternas utrikespolitiske talesperson Urban Ahlins anföranden, skriftliga frågor, interpellationer, pressmeddelanden och debattartiklar under perioden oktober 2006 23 juni 2008.

Läs mer

Verksamhetsplan för 2012

Verksamhetsplan för 2012 Verksamhetsplan för 2012 Nduguföreningens syftesparagraf Nduguföreningen vill tillsammans med invånare och lokala aktörer i byn Kizaga och omgivande byar i Tanzania, verka för att ge enskilda människor

Läs mer

Landstinget Västernorrlands utmaningar

Landstinget Västernorrlands utmaningar Fempunktsprogrammet Landstinget Västernorrlands utmaningar Landstinget i Västernorrland har under senare år genomgått en rad förändringar. Det har bland annat gällt förändringar i organisation, i lednings-

Läs mer

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57)

Bakgrund. Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) 2014-12-19 Rnr 67.14 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar (Fi2014/3021) En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på tjänstepensionsföretagsutredningens

Läs mer

Nordisk Hjälp Humanitär Policy

Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp Humanitär Policy Nordisk Hjälp vill att alla intressenter ska ha förtroende för vårt arbete. Verksamheten skall vara transparant, öppen och gå till ändamålen. Vi följer en del principer för

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23

Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse, utgåva 2012-03-23. Medlemsdirektiv. Upplands Väsby Promotion. Utgåva 2012-03-23 Medlemsdirektiv Upplands Väsby Promotion Utgåva 2012-03-23 Detta är ett Medlemsdirektiv till UVP:s styrelse. Det ska ses som ett komplement till stadgarna Den finns i en sammanfattande del och en mera

Läs mer