https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr /Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr-4-1999- 4/Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true"

Transkript

1 Vårdförbundets 64 exempel på vad Det här livet hade kunnat räddas om vår kunskap använts fullt ut. vår kunskap kan användas till för att göra vården säker. Till exempel genom: 1 Omvårdnad Att pröva omvårdnadsåtgärder innan läkemedelsbehandling. Det minskar risken för överbehandling. https://www.vardforbundet.se/documents/rapporter/nationella/omva rnad%20for%20aldre_0911.pdf 2 Näringstillförsel Att säkerställa god näringstillförsel - en förutsättning för att läka och återställa hälsa. 3 Fysiologiska undersökningar 4 Läkemedelsinforma tion https://vardforbundet.se/bravard/kvalitetskrav/10-lak/ 5 Kontaktbesök Kontaktbesök av distriktssköterska för alla äldre. Då kan ohälsa upptäckas i tid. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr /Undernaring-hos-aldre-kan-undvikas-med-rattkost/?showAllComments=true Att biomedicinska analytiker genomför fysiologiska undersökningar. Det bidrar till att hitta sjukdom. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2001/nr /Biomedicinska-analytiker-bor-dokumentera-vardarbe/ Tydlig information om hur och varför man gör en läkemedelsbehandling. Det ger bättre effekt. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2010/11/bramed-forebyggande-halsosamtal-med-aldre--men-de-ar-for-fa/ 6 Mäta resultat Att systematiskt arbeta med att mäta resultat. Det ger mer kunskap om bättre vårdmetoder. https://www.vardforbundet.se/min-profession/forbattringskunskap/ 7 Söka direkt Att kunna söka direkt till olika kunskapsområden i vården. Det ökar tillgängligheten för patienterna. 8 Förutse pandemier https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/vardval et-maste-utvecklas/ Att biomedicinska analytiker följer smittspridning och förutser pandemier. Då kan det förebyggande arbetet sättas in i god tid. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2010/12/biom edicinska-analytiker-snabba-med-att-hitta-parasiten/ 9 Min Vårdbok Att skapa en egen sammanhållen vårdbok/journal för varje patient. Det minskar risken för felbehandling. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2007/nr /Ja-till-samlad-journal---men-bara-inom-lanet/

2 10 Specialistsjuksköter skemottagningar 11 Förebygga självmord 12 Ledarskap för helhetssyn Särskilda specialistsjuksköterskemottagningar för personer med kronisk sjukdom, som t ex astma/kol, diabetes, hjärtsvikt och stroke. Det ökar överlevnaden och ger patienter bättre livskvalitet. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/forlega d-syn-pa-chefskap/ 13 God arbetsmiljö En god arbetsmiljö för sjuksköterskorna ger en hög kvalitet i omvårdnaden av patienterna. 14 Korrekta provtagningar 15 Aktiv omvårdnad https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2011/maj/vard miljon-viktigast-for-personalens-maende/ Korrekta och noggranna provtagningar genomförda av biomedicinska analytiker. Det ger en mer korrekt analys och mer effektiv behandling. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/kunska p-for-en-vardig-aldrevard/ 16 God handhygien Användning av, och kunskap om, god handhygien hos all vårdpersonal. Det minskar antalet sårinfektioner. 17Hembesök hos äldre https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2010/7/somm arkampanj-for-battre-hygien/ Att en distriktssköterska gör hembesök hos äldre. Det reducerar risken för fallskador, som till exempel höftfrakturer. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/medmer-omvardnad-blir-varden-battre/ Fler specialistutbildade sjuksköterskor inom psykiatrin. Det ökar kunskapen för att förebygga självmord. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2010/6/barafyra-av-tio-sjukskoterskor-inom-psykiatrin-harspecialistutbildning/?showallcomments=true Att ha flera kunskapsområden representerade i vårdens högsta ledning. Det skapar möjligheter för helhetstänkande där alla vetenskapsområden kommer patienten till bästa nytta. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/sakervard-med-biomedicinska-analytiker/ Aktiva omvårdnadsåtgärder, som till exempel att hjälpa äldre att andas rätt för att motverka lunginflammation. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2010/11/bramed-forebyggande-halsosamtal-med-aldre--men-de-ar-for-fa/ 18 Kvalitetsregister Att använda kvalitetsregister, som t ex Senior Alert. Det minskar antalet vårddygn för äldre. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/vardpr evention-i-fokus/

3 19 Aktiv elevhälsa Ökade resurser i elevhälsan. Det ger skolsköterskorna en möjlighet att arbeta mer aktivt för att minska livsstilsproblem som t ex. övervikt. 20 Fler specialistsjuksköters kor https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/alarme rande-brist-pa-specialistsjukskoterskor/ 21 Smittspårning Att biomedicinska analytiker spårar smitta. Det kan hindra smittspridning, som till exempel bakterier i dricksvatten. 22 Läkemedelsgenomg ångar https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2010/12/biom edicinska-analytiker-snabba-med-att-hitta-parasiten/ Regelbundna läkemedelsgenomgångar av en sjuksköterska. Det minskar risken för att intag och dosering av läkemedel blir fel. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2011/nr /Svart-att-leva-upp-till-luddiga-krav/?showAllComments=true Att öka antalet specialistutbildade sjuksköterskor i hela vården. Det ökar patienternas möjligheter till överlevnad och välbefinnande. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2007/nr /Lakemedelsgenomgang-okade-livskvaliteten/ 23 Kvalitetskrav Att följa BraVås kvalitetskrav för vård i livets slutskede. Det ger den äldre en bra sista tid och en värdig död. https://www.vardforbundet.se/bravard/kvalitetskrav/ 24 Vårdlots Att införa en samordnande funktion, en vårdlots, för den som har stora vårdbehov, som tar ansvar för att hålla ihop vården för den enskilda individen. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/gealdre-sjuka-samlat-stod/ 25 Ta rast Att se till att varje person som arbetar inom vården kan ta rast varje dag, vilket är en förutsättning för en säker vård. 26 Mobil röntgen för äldre https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/debatt artikel-arbetsbelastningen-ger-samre-vard/ Att använda mobil röntgen för äldre med stora vårdbehov, så att de slipper påfrestande och osäkra resor till sjukhus. https://www.vardforbundet.se/agenda/aktuellt/mobil-rontgen-lund/ 27 Hjärnvägen Ett snabbspår för patienter med stroke. Två extra arbetstimmar för ambulanspersonalen sparar 19 arbetstimmar på akutmottagningen. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2010/12/kvalit etsprojekt-pa-akademiska-gav-strokepatienter-snabbare-vard/ 28 Hälsokontroller Regelbundna hälsokontroller av äldre för att tidigt upptäcka högt blodtryck och risker för hjärt- och kärlsjukdomar. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/pressmeddelanden/al drehalsovard-bor-byggas-som-mvc-och-bvc/

4 29 Triagering Triagering på akutmottagningar som skapar ett effektivare flöde och minimerar väntetid och komplikationer för patienten. 30 Individens behov https://www.vardforbundet.se/documents/trycksaker%20- %20egna/Nationella/Foldrar%20Broschyrer/Framtidens%20sjuksk%C3 %B6terska%20folder%20A5.pdf Att utgå från individens och befolkningens behov i vårdvalens ersättningssystem. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/vardval et-maste-utvecklas/ 31 Höftlinjen Att ge patienter med höftledsfrakturer snabbspår direkt från ambulans till röntgen och vårdavdelning. Det minskar risken för vårdskador, som t ex trycksår. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/avskaff a-akuten/ 32 Kunskap i ambulansen Att ha med specialistutbildade sjuksköterskor i ambulansen. Då får patienten rätt hjälp snabbare. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/rejalsatsning-pa-ambulanssjukvarden-behovs/ 33 Teamarbete Teamarbete som ökar möjligheten för alla professioner att använda sin kunskap fullt ut. 34 Hälsosamtal för äldre 35 Fler sjuksköterskor 36 Snabbspår för Stroke https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2003/5/teama rbete-ar-overlagset/ Att distriktssköterskor genomför hälsosamtal med äldre för att upptäcka risk för diabetes i god tid. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2010/11/bramed-forebyggande-halsosamtal-med-aldre--men-de-ar-for-fa/ En högre sjukskötersketäthet minskar antalet infektioner, fallolyckor och till och med dödsfall på ett sjukhus. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2011/maj/icn Nojda-sjukskoterskor-bevisat-viktigt-forpatientsakerheten/?showAllComments=true Ett snabbspår för patienter med stroke som minskar risken för följdskador och kortar rehabiliteringstiden. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2010/12/kvalit etsprojekt-pa-akademiska-gav-strokepatienter-snabbare-vard/ Att låta fler från vårdens professioner vara delaktiga i utvecklingen av vårdens IT-system. De yrkesverksammas engagemang är den viktigaste faktorn för att effektivisera vårdens IT-användning. 37 Effektiv ITanvändning https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/gevardpersonalen-en-central-roll-utvecklingen-av-it-system/

5 38 Ledarskap för samverkan 39 Alternativ till antibiotika 40 Mobil röntgen för hemlösa 41 Ökad kunskap i äldrevården 42 Reflekterande samtal Ett ledarskap som kan bryta upp gamla sedvänjor och få alla olika yrkesgrupper i vården att samverka. Att låta en distriktssköterska följa sjukdomsförloppet vid t ex öroninflammationer, istället för att skriva ut antibiotika. https://www.vardforbundet.se/agenda/aktuellt/mobil-rontgen-lund/ Att anställa fler specialistutbildade sjuksköterskor i äldrevården som kan höja kvalitet och säkerhet. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/kunska p-for-en-vardig-aldrevard/ Att föra reflekterande samtal i arbetsgruppen för att undvika risksituationer. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2005/nr /Ny-handbok-vill-tydliggora-distriktsskoterskans-roll/ Att stoppa spridningen av TBC bland hemlösa genom att använda mobil röntgen. https://www.vardforbundet.se/min-profession/sakervard/reflekterandesamtal/ 43 Bryta revir Att låta biomedicinska analytiker ta över utskärning av material för diagnostik av olika cancersjukdomar. Det ger en högre noggrannhet och kvalitet så att patienterna får en säkrare diagnos och fler överlever. 44 Utbildning inom anställning https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/fleroverlever-cancer-tack-vare-biomedicinska-analytiker/ Att genomföra specialistutbildning inom ramen för en anställning. Då får studierna en direkt koppling till verksamheten och kan på så sätt tillföra ännu större värde till vården. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/alarme rande-brist-pa-specialistsjukskoterskor/ 45 Mammografi Att röntgensjuksköterskor genomför mammografiundersökningar. Det bidrar till tidig upptäckt av bröstcancer. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/rontge nsjukskoterskan-kan-bidra-till-att-fler-cancerfall-upptackts-i-tid/ 46 Tidiga insatser Att premiera tidiga insatser i vårdvalen för primärvården, och se till att ersättningen har en tydlig koppling till de resultat som ska uppnås. 47 Hälsoprogram för äldre https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/vardval / Att upprätta hälsoprogram för äldre inom primärvården. Det ger en mycket bättre livskvalitet och lägre kostnader för vården. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/pressmeddelanden/al drehalsovard-bor-byggas-som-mvc-och-bvc/

6 48 Medicinska aborter Att barnmorskor får rätt att utföra medicinska aborter. Det minskar behovet av kirurgiska aborter och därmed risken för komplikationer. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2007/nr /ABORT-en-uppgift-for-barnmorskor/ 49 Kliniska lektorer Fler kliniska lektorer. Det ger en tydligare koppling mellan akademi och verksamhet. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2009/nr /Iden-maste-utvecklas-med-andra/?showAllComments=true 50 BVC-hembesök Att BVC-sjuksköterskor gör fler hembesök under barnets första år. Det visar positiva effekter på barns psykiska hälsa under många år. 51 Betald utbildning https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/livsno dvandig-kunskap-for-varden/ 52 SeniorAlert Att regelbundet använda kvalitetsregister, som t ex Senior Alert. Det gör att man tidigare kan hitta patienter med risk för undernäring, fall och trycksår. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/vardpr evention-i-fokus/ 53 Dokumentation Att låta dokumentationen i vården följa patienten över organisationsgränser och vårdformer, oavsett regelverk. Det minskar risken för misstag och fel. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2008/nr /Vi-grundar-for-sunda-vanor/ En betald specialistutbildning för sjuksköterskor gör att fler vill vidareutbilda sig. Det skapar smartare lösningar, säkrare diagnos och bättre behandling i vården. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2009/9/i- Skane-ges-patienten-mojlighet-att-sjalv-skriva-i-sin-journal/ 54 Bättre elevhälsa Att elevhälsan får större plats i skolan. Då kan skolsköterskorna upptäcka fler barn som far psykiskt och fysiskt illa. 55 Hälsosamtal för 40-åringar 56 Hög andel specialistsjuksköters kor https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2011/maj/hals oinsatser-for-barn-gav-lyckade-resultat/ En hög andel sjuksköterskor med specialistutbildning minskar dödligheten bland patienterna på en sjukhusavdelning med drygt tio procent. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2011/nr /Svart-att-leva-upp-till-luddiga-krav/?showAllComments=true Hälsosamtal med distriktssköterska för alla 40-åringar. Då kan livsstilssjukdomar upptäckas i god tid. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/tidfor-ministrarna-att-agera-for-att-hoja-kompetensen/

7 57 Sonografer Att sonografer, specialistutbildade röntgensjuksköterskor, genomför ultraljudsundersökningar och ger preliminärsvar. Det effektiviserar vårdkedjan. 58 Ungdomsmottagnin gar 59 BraVås kvalitetskrav https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/barnm orskan-har-nyckelroll-for-ungas-syn-pa-sex/ Att följa BraVås kvalitetskrav för vård, rehabilitering och omsorg om äldre. Det ger de äldre större möjlighet till bättre hälsa. https://www.vardforbundet.se/bravard/kvalitetskrav/ 60 Fler specialister Fler specialistutbildade sjuksköterskor. De gör att rätt insats kan sättas in snabbare eftersom de ser förändringar i patientens tillstånd tidigare. 61 Hälsosamtal i olika åldrar 62 Barnmorskors unika roll https://www.vardforbundet.se/vardfokus/webbnyheter/2011/maj/hals oinsatser-for-barn-gav-lyckade-resultat/ Att barnmorskornas unika roll i svensk mödra- och förlossningsvård är en förutsättning för världens lägsta spädbarnsdödlighet. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2010/nr /EN-NISCH-I-VARDEN/ Att barnmorskor på ungdomsmottagningar arbetar aktivt även mot yngre tjejer och killar i förpuberteten. Det ger fler unga en större trygghet kring den egna kroppen, sin sexualitet, relationer och samliv. https://www.vardforbundet.se/agenda/pressrum/debattartiklar/tidfor-ministrarna-att-agera-for-att-hoja-kompetensen/ Att bjuda in till hälsosamtal med distriktssköterska i olika åldrar. Det gör att riskbruk och missbruk kan upptäckas. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/1999/nr /Svenska-pojkar-aldst-i-Europa/ 63 Gemensam dokumentation Att skapa gemensamma dokumentationssystem som säkerställer kommunikation mellan ambulans och vårdavdelning. https://www.vardforbundet.se/vardfokus/tidningen/2007/nr /Ja-till-samlad-journal---men-bara-inom-lanet/ 64 Bryta hierarkier Att bryta upp de omoderna hierarkier som råder i vården. Först då får alla professioner möjlighet att använda sin kunskap fullt ut. https://www.vardforbundet.se/agenda/sineva-ribeiros-agenda/sineva- Ribeiro-har-ordet/Gamla-sedvanjor-och-omoderna-hierarkier-/

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Hämta denna rapport som pdf på www.swenurse.se eller www.vardforbundet.se Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Läs mer

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler

En bra välfärd. gör att människor växer och jobben blir fler H En bra välfärd gör att människor växer och jobben blir fler Innehållsförteckning BRA VÅRD EFTER BEHOV... 3 UH1 Utlåtande hälso- och sjukvård... 3 UH2 Utlåtande läkemedel... 29 UH3 Utlåtande psykiatri...

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård

målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård Kunskapsunderlag till folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde 6 En mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Kunskapsunderlag till Folkhälsopolitisk rapport 2005 målområde

Läs mer

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag

ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag ALLA HAR RÄTT TILL VÅRD! En guide om mänskliga rättigheter i vårdens vardag Reviderad 2014 Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Text Sara Bergqvist Månsson Grafisk form Losita Design

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård

Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Patienten eller landstinget vem ska ha makten i svensk sjukvård? Rapport från Kommissionen för jämlik vård Innehåll Förord...3 Sammanfattning...4 Inledning...6 Ojämlikhet i hälsa...7 Ojämlikhet i sjukvården...8

Läs mer

Din rätt att må bra vid diabetes

Din rätt att må bra vid diabetes Din rätt att må bra vid diabetes Svenska Diabetesförbundet om Din rätt att må bra Vi tycker att du har rätt att må bra! För att du ska må bra måste du få rätt förutsättningar att sköta din egenvård. Grunden

Läs mer

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad?

Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? Hur vill primärvården bli mer evidensbaserad? En kartläggning av primärvårdens användning av och uppfattning om evidensbaserad praktik vid kronisk sjukdom Rapport April 2015 Hur vill primärvården bli mer

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet

Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet ANDERS ANELL Styrning i vården genom uppföljning av indikatorer på kvalitet och effektivitet SKRIFTSERIE 2014:4 INSTITUTET FÖR EKONOMISK FORSKNING VID LUNDS UNIVERSITET FÖRORD Uppföljning av indikatorer

Läs mer

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011

Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011 Tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor Stöd för styrning och ledning Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov?

Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? & report Leading Health Care nr 10 2012 Vad gör primärvården för äldre med komplexa behov? Arbetssätt och samverkan vid åtta mottagningar i Region Skåne samt implikationer för landsting och kommuner Författare:

Läs mer

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa

Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa Innehållsförteckning Första linjen för barn och ungas psykiska hälsa... 0 framväxt, beskrivning av nuläget och vägen framåt... 0 Inledning... 2 Historik

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län

Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende. Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Policy för att förebygga och behandla missbruk och beroende Samverkan mellan kommunerna och landstinget i Stockholms län Form: Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning, Kommunikation Illustratör: Johnny

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland

Det goda livet för sjuka äldre i Västra Götaland Hälso- och sjukvårdsavdelningen TU/Tjänsteutlåtande Referens Datum Diarienummer Anneth Lundahl, Lars Björkman, 2012-04-11 xxx-2012 Lena Gustafsson, Peter Amundin Det goda livet för sjuka äldre i Västra

Läs mer