måsten i vårdpolitiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "måsten i vårdpolitiken"

Transkript

1 måsten i vårdpolitiken

2

3 TVÅ MÅSTEN I VÅRDPOLITIKEN Vården är en av de viktigaste politiska frågorna i Sverige idag. Det är framförallt vårdens kvalitet och hur du bemöts som patient som är viktigt för människor. Vårdförbundet ser två måsten i vårdpolitiken som gör vården bättre, säkrare och effektivare. 1 Säkra kompetensförsörjningen 2 Personcentrera vården På följande sidor presenterar vi konkreta förslag hur det kan bli möjligt.

4 01

5 SÄKRA KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGEN personer behöver rekryteras till vård- och omsorgssektorn fram till 2023, enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL). Bristen på biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och specialistutbildade sjuksköterskor är redan mycket stor och bristen på barnmorskor får idag stora konsekvenser runt om i landet. Det krävs kraftfulla insatser för att få fler unga att välja dessa yrken och stanna kvar ett helt yrkesliv. Vårdförbundets förslag för att säkra kompetensförsörjningen: Inför strukturerad yrkesintroduktion Inför akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Inför reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor Skapa möjligheter för en jämställd livslön

6 Strukturerad yrkesintroduktion Skillnaden mellan utbildningen och vårdens dagliga verksamhet är ofta stor och upplevs som mycket pressad för många. Det är en motsägelsefull roll att bära på ny kunskap och samtidigt vara praktiskt oerfaren. En strukturerad yrkesintroduktion för sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor skapar nya möjligheter att ta tillvara de nyexaminerades kunskap i verksamheten och minskar samtidigt risken för hälsoproblem och etisk stress. Den blir också ett stöd för chefen och stärker arbetsgivarens attraktivitet på arbetsmarknaden. Vårdförbundet föreslår en strukturerad yrkesintroduktion på 9-12 månader: Tillgång till handledare från samma enhet för stöd i yrkesfrågor. Tillgång till mentor från annan enhet för möjlighet att ta upp problemställningar från den egna arbetsplatsen. Handledda gruppträffar för reflektion och erfarenhetsutbyte en gång per månad tillsammans med andra nya i yrket. Handledda kompetensmöten utifrån olika teman varannan månad, t ex som att hantera komplexa situationer, prioriteringar och att leda omvårdnaden. Den strukturerade yrkesintroduktionen ska ges utöver den sedvanliga arbetsplatsintroduktionen och gör den nyexaminerade gradvis mer självständig.

7

8 SEK

9 Akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor Att sjuksköterskor själva förväntas finansiera sin specialistutbildning har lett till att såväl andelen som antalet specialistsjuksköterskor minskat år efter år i Sverige. Bristen på specialistsjuksköterskor leder till att patienten inte får möta den specialist hon eller han har behov av, att väntetider för operationer och behandlingar förlängs och att hela avdelningar tvingas stänga. Patientsäkerheten drabbas negativt när rätt kunskap inte finns på plats. En bra utbildning med bra villkor för dem som utbildar sig till specialister kan vända den negativa trenden. Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring för sjuksköterskor: Utbildningsanställningar regleras i kollektivavtalen. Vårdens huvudmän ansvarar för att bereda plats för studenter under specialistutbildning. Det ger både bättre villkor för sjuksköterskan under studietiden och tillför kunskap till verksamheten. Sammantaget säkrar detta tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor. Utbildningen genomförs till större del i vårdverksamheten för att uppnå en integrering av vetenskaplig teori och praktik genom hela utbildningen. Staten reglerar huvudmännens ansvar att tillhandahålla utbildningsanställningar genom lagstiftning. Utbildningen ska även i fortsättningen ges av universitet och högskola och leda till en skyddad specialistbeteckning. Nationella och regionala samverkansorgan behöver inrättas för att underlätta kommunikationen, öka interaktionen mellan vård, utbildning och forskning och underlätta planeringen av utbildningsanställningarna.

10 Reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor Idag finns ingen reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor, trots en svindlande teknisk utveckling inom dessa verksamheter. Både biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor har redan idag stor specialistkunskap och utför många avancerade arbetsuppgifter. För att kvalitetssäkra den kunskapen vill Vårdförbundet att reglerade specialistutbildningar med nationellt reglerade mål och examinationskrav skapas både för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Utbildningen ska möta de behov som finns hos befolkningen och säkra kompetensförsörjningen av specialister i hela landet. I konkurrensen om den framtida arbetskraften är det viktigt att båda yrkena är attraktiva och att utvecklingsvägarna är tydliga. Det är också avgörande att villkoren för att specialistutbilda sig är bra. Utbildningarna ska därför genomföras i form av akademisk specialisttjänstgöring. Vårdförbundets förslag för en reglerad specialistutbildning för biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor: Specialistutbildningen ska ges av universitet/högskola på avancerad nivå med reglering som yrkesexamen i högskoleförordningen. Huvudområdet är biomedicinsk laboratorievetenskap för biomedicinska analytiker och radiografi för röntgensjuksköterskor. Vi föreslår en öppen inriktning med reglering i högskoleförordningen. Examen från specialistutbildning för röntgensjuksköterskor och biomedicinska analytiker ska leda till en skyddat specialistbeteckning reglerad i Patientsäkerhetslagen. Utbildningen ska vara verksamhetsintegrerad och ges enligt Vårdförbundets modell för akademisk specialisttjänstgöring.

11 BIOMEDICINSKA ANALYTIKER RÖNTGENSJUK- SKÖTERSKOR

12

13 Möjligheter för en jämställd livslön Kvinnors lön är enligt Medlingsinstitutet i snitt 13,4 procent lägre än mäns. Den största anledningen är att traditionellt kvinnodominerade kunskapsområden värderas lägre än traditionellt mansdominerade. Ett sätt att nå en mer jämställd livslön är att samhället främjar ett jämnare uttag av föräldraförsäkringen mellan kvinnor och män. Ett annat sätt är att arbetsgivarna skapar förutsättningar för alla att göra karriär. Det ger en tydlig löneutveckling under arbetslivet som också genererar en bra pension. Brister i arbetsmiljö och krävande arbetstider gör det idag svårt för många inom våra yrken att arbeta heltid och att få en bra balans mellan arbetsliv och privatliv. Det måste rättas till. Med en genomtänkt arbetsorganisation och goda arbetsvillkor blir möjligheterna till en jämställd livslön bättre. Statistiken kring livslön är otroligt dyster för våra yrken idag. En biomedicinsk analytiker tjänar exempelvis aldrig in sin utbildning. Livslönen för en biomedicinsk analytiker är 13,4 miljoner kronor, vilket är cirka 4 procent lägre än för en samhällsvetenskapligt gymnasieutbildad. Utbildning måste löna sig! Vårdförbundets förslag på åtgärder för en mer jämställd livslön: Skapa tydliga strukturer och incitament att specialistutbilda sig och göra karriär. Det ska löna sig att tillföra kunskap och erfarenhet till den verksamhet där man arbetar, inte minst i form av högre lön. Inför anpassade tjänster efter kunskap och erfarenhet; specialisttjänster, utvecklingstjänster, handledarroller samt kliniska adjunkter och lektorer. Alla ska kunna bidra med sin kunskap fullt ut under ett helt arbetsliv. Ge alla rätt till och möjlighet att arbeta heltid. Det krävs en god arbetsmiljö och hälsosamma arbetstider för att vårdens professioner ska ha möjlighet att få ihop yrkesliv och privatliv. Landsting och kommuner bör införa en strategi för hur man ska åtgärda den strukturella lönediskrimineringen av kvinnodominerade yrken. Ansvaret för att utjämna osakliga löneskillnader och en felaktig värdering av kvinnodominerade yrken måste tas på alla nivåer. Kommuner och landsting är vårdens största arbetsgivare och måste verka för att mål om jämställda löner uppnås.

14 02

15 PERSONCENTRERA VÅRDEN Personcentrerad vård tar sin utgångspunkt i varje persons unika förutsättningar, resurser och hinder och innebär ett partnerskap mellan personen, anhöriga och vårdens professioner. Det är en övergång från dagens modell där patienten är det passiva målet för en medicinsk behandling till en modell där personen är aktiv i planering och genomförande av den egna vården. Sverige har i mångt och mycket en god vård av hög kvalitet, men det finns också allvarliga brister. Hur du bemöts som patient är avgörande för vårdens resultat och internationellt sett står vi oss dåligt vad gäller just patientens eget inflytande och möjlighet till delaktighet i sin vård. Vårdförbundet vill se en helt ny logik för att möta vårdens utmaningar, en personcentrerad vård där delaktighet är grunden. Resultaten av forskning om personcentrerad vård visar att kostnaderna blir lägre, kvaliteten högre och patienter och vårdpersonal nöjdare. En personcentrerad vård är bättre, säkrare och mer effektiv, för alla. Vårdförbundets förslag för att personcentrera vården: Inför ett personcentrerat arbetssätt i vården Stärk kommunernas roll som viktiga vårdhuvudmän Satsa en IT-miljard för snabbare e-hälsoutveckling

16 Ett personcentrerat arbetssätt För att kunna utveckla en personcentrerad vård krävs ett personcentrerat arbetssätt med stor tillit i teamarbetet och mod hos alla vårdens professioner att utmana den egna yrkesrollen. Medvetna ställningstaganden från politiker och beslutsfattare är en förutsättning för att nå dit. I en studie vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet (GPCC) gav ett personcentrerat arbetssätt följande resultat i vården av äldre patienter som råkat ut för höftledsfraktur: En signifikant förbättrad smärtlindring jämfört med kontrollgruppen. En signifikant minskning av trycksår eller annan medicinsk komplikation jämfört med traditionell vård. En 50-procentig minskning av antal vårddagar jämfört med den traditionella vården. Vårdförbundets förslag för att införa ett personcentrerat arbetssätt: Kommuner och landsting måste ta fram en strategiplan för införande av personcentrerad vård. Personcentrerad vård är idag bara ett av flertalet prioriterade mål för hälso- och sjukvården. Genom en strategiplan för införande av personcentrerad vård blir prioriteringen tydlig och uppföljning möjlig. Patienter och patientföreträdare måste involveras i vårdens utveckling. Patientrepresentanter i beslutsfattande grupper på alla nivåer ger nya perspektiv och driver på utvecklingen mot en personcentrerad vård. Styrsystem och ersättningsmodeller måste utvecklas för att stödja personcentrerad vård. Vårdens ledarskap behöver ha kunskap om personcentrerad vård, avsätta tid för förändringsarbete, sätta mål och efterfråga resultat. En 40-procentig minskning av vårdkostnader jämfört med den traditionella vården.

17

18

19 Kommunerna som viktiga vårdhuvudmän En personcentrerad vård ställer krav på att vården hålls samman, oavsett vårdgivare eller vårdhuvudman. Men i dagens system är det inte ovanligt att en patient med komplexa behov på egen hand måste vända sig till flera olika vårdgivare och flera olika professioner för att få sina behov tillgodosedda. Kommunerna är idag stora och viktiga vårdhuvudmän för hemsjukvård, elevhälsa, psykiatri och äldrevård, och har avgörande betydelse för en sammanhållen vård. Andelen högskoleutbildad personal i den kommunalt finansierade vården har trots en allt komplexare vård endast ökat marginellt under de senaste åren. Andelen specialistutbildade sjuksköterskor inom till exempel vård av äldre är idag mycket låg. Kommunernas styrning och ledning behöver anpassas till rollen som vårdhuvudmän i en personcentrerad vård. Vårdförbundets förslag för att stärka kommunerna som viktiga vårdhuvudmän: Vårdkompetensen måste höjas på alla nivåer. Andelen högskoleutbildad vårdpersonal i den kommunalt finansierade vården behöver öka radikalt. Till exempel måste specialistutbildade sjuksköterskor finnas i såväl den kliniska vården som i samtliga beslutande rum. Vårdkompetens ska finnas hos ledare på alla nivåer inom den kommunalt finansierade vården. Alla med behov måste få en fast vårdkontakt. Sedan 2010 har patienter med behov laglig rätt till en fast vårdkontakt. Tyvärr visade Socialstyrelsens utvärdering 2012 att genomslaget i vården ännu är lågt. Äldresjuksköterskan och skolsköterskan är mycket lämpliga som fast vårdkontakt inom sina arbetsfält. Gemensamma FoU-enheter måste inrättas mellan kommuner och landsting. Kunskapsutveckling och forskning ska vara en naturlig del i den kommunala vården. FoU-enheter där kommuner och landsting samverkar främjar en sammanhållen vård och gemensam kunskapsutveckling samtidigt som resurser används optimalt.

20 Snabbare e-hälsoutveckling E-hälsa kan definieras som användning av IT för att främja hälsa både på individ- och samhällsnivå. Satsningar på e-hälsa har en enorm potential att öka patientsäkerheten, underlätta arbetet för vårdens professioner och inte minst att bidra till en personcentrerad vård. Trots pågående utvecklingsinsatser finns fortfarande stora brister och utvecklingen av svensk e-hälsa går alldeles för långsamt. Det finns inga genvägar till en välfungerande e-hälsa, inga supersystem som löser alla problem. Det behövs ett rejält ekonomiskt tillskott och stora insatser för att hålla samman och skynda på IT-utvecklingen inom vård och omsorg. Mer tid och resurser måste satsas på att kartlägga hur e-hälsa i varje situation ska stödja det goda vårdmötet och en personcentrerad vård. Den nya e-hälsomyndigheten måste få ett tydligt uppdrag och nödvändiga resurser för att kunna driva utveckling och effektivisering av e-hälsosystemen så att de stödjer en modern, kunskapsintensiv och personcentrerad vård och omsorg. Vårdförbundets förslag för en snabbare e-hälsoutveckling: Patienten måste få tillgång till den egna vårddokumentationen och möjlighet att enkelt kommunicera med vården. Det är viktiga redskap i en personcentrerad vård. E-hälsosystem ska följa personen över vårdgivargränserna och måste utvecklas så att de stödjer den enskildes möjlighet att vara delaktig i sin egen vård och hälsa. Den som arbetar i vården ska kunna utföra sitt arbete utan onödiga avbrott. Till exempel ska du bara behöva logga in en gång för att nå de system och verktyg du har behörighet till. Tekniska förutsättningar för att dokumentera och få tillgång till information måste finnas där vårdmötet äger rum. Behovet är särskilt stort inom den kommunalt finansierade vården där tillgången till teknikstöd generellt är låg och mobilt arbete vanligt. Kunskapen och inflytandet om e-hälsosystem måste öka hos vårdens professioner. I utveckling, införande och utvärdering av e-hälsosystem krävs större deltagande av användbarhetsexperter, hälsoinformatiker och användare. Varje e-hälsoprojekt måste ha professionsföreträdare i ledningen. Dessutom måste utbildning och kompetensutveckling inom e-hälsa prioriteras i vårdutbildningarna och sedan fortlöpande i vårdens verksamheter. E-hälsokompetens är en strategisk utvecklingsresurs som måste finnas på alla ledningsnivåer i vården och omsorgen.

21

22

23 Vad tycker du? Diskutera med oss på twitter: #vardpol

24 Artikelnummer VF ex. Januari Tryck: Ineko AB. Grafisk Form: FamiljenPangea Medlemmar i Vårdförbundet arbetar för en säker vård. Vi är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor som utvecklar vården för dig som individ. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet.

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Det här vill Vårdförbundet Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö En hälsosam vårdmiljö är förutsättningen för god och säker vård. Det leder till bra resultat

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö

Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Vårdförbundets idé om en hälsosam vårdmiljö Helheten Kan ni ställa er bakom den föreslagna politiken? Medlemstilltal Balans mellan arbetsmiljö och vårdmiljö Saknas någon politik? Vilken? Övriga medskick

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Bilaga till Vårdförbundets vision 2018 för hälsa och helhet - en avstämning

Bilaga till Vårdförbundets vision 2018 för hälsa och helhet - en avstämning Bilaga till Vårdförbundets vision 2018 för hälsa och helhet en avstämning Plus & minus och referenser I denna bilaga hittar du plus och minusfaktorer för varje område samt referenser till dessa. Det som

Läs mer

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar

Framtidens Karriär. Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Framtidens Karriär Sjuksköterska Många vägar för sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor Sjuksköterskeyrket erbjuder en palett av olika karriärvägar Goda villkor krävs för att säkra kompetens inom

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB

Artikelnummer: 502007-6. Foto: Nordic Photos. Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Artikelnummer: 502007-6 Foto: Nordic Photos Tryck: 08-tryck, juni 2009 (första upplagan) Layout: Form & Funktion i Sverige AB Nya tider Dygnets alla timmar antogs på kongressen 1999. 2005 prövades

Läs mer

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor

Framtidens Karriär. Specialistutbildning för sjuksköterskor Framtidens Karriär Sjuksköterska Säker sjukvård kräver fler specialistsjuksköterskor Specialistutbildning för sjuksköterskor måste löna sig Så får du nytändning på jobbet genom nya utmaningar Bristen på

Läs mer

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens

KVINNORS ARBETSMILJÖ FOKUS PÅ. Anya Klöfving: Alla skulle må bra av att jobba i hemtjänstens FOKUS PÅ KVINNORS ARBETSMILJÖ EN TIDNING FRÅN ARBETSMILJÖVERKET FOTO: ARBETSMILJÖVERKET Arbetsmiljö som framgångsfaktor Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsmiljöverket sid 2 FOTO: ERIK MÅRTENSSON FOTO:

Läs mer

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar

Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar 2014 2017 Nationell strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Tryck: Elanders 2014 Omslagsfoto: Johnér Artikelnr: S2014.005 Innehåll Därför

Läs mer

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET

FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN. Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET FRAMTIDENS VÅRD - UTFORSKARFASEN Bil 1 Svar från framtidsagenterna/avdelning 2014-11-10 VÅRDFÖRBUNDET 1 Bakgrund I arbetet med att utveckla Vårdförbundets idé om vården har 120 framtidsagenter med hjälp

Läs mer

Koncernkontoret Koncernstab HR

Koncernkontoret Koncernstab HR Koncernstab HR Lisa Davidsson HR-strateg 044-309 33 21 lisa.davidsson@skane.se KOMPETENS- FÖRSÖRJNINGSPLAN Datum 2015-03-09 Dnr 0900843 1 (14) Kompetensförsörjningsplan för 2015-2018 1. Inledning ska vara

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet

Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Förslag till nationell strategi för ökad patientsäkerhet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010

Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Verksamhetsberättelse inklusive årsredovisning 2010 Fotografer: Ulf Huett, Jerker Andersson och André de Loisted Grafisk produktion och tryck: Ekotryckredners AB Upplaga: 1400 ex Artikelnummer: VF000016

Läs mer

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg

Nationell ehälsa. strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg Nationell ehälsa strategin för tillgänglig och säker information inom vård och omsorg 2010 Produktion: Socialdepartementet Form och layout: Svensk Information Foto: Mattias Ahlm, Nina Hellström, Jennifer

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP

Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP Alliansens arbetsgrupp för MODERNT LEDARSKAP 1 Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna, Landstinget Sörmland. Alliansens arbetsgrupp för modernt ledarskap Landstinget Sörmland 611 88 Nyköping

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Forskning ger bättre resultat i skolan

Forskning ger bättre resultat i skolan Forskning ger bättre resultat i skolan Programförklaring Vi Sveriges Kommuner och Landsting, Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Sveriges Skolledarförbund och Svenskt Näringsliv

Läs mer

st r at eg i för utbildningsfrågor

st r at eg i för utbildningsfrågor Svensk sjuksköterskeförenings st r at eg i för utbildningsfrågor Innehåll 3 Förord 5 En sjuksköterskeutbildning för vårdens utveckling 6 OMVÅRDNAD 8 utbildningssystemet och de sex kärnkompetenserna 14

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet

Kommitté 6 - Förnyelseprogram: Jämställdhet Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 0 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Förnyelseprogram: Jämställdhet 1. Liberal jämställdhet Centerpartiet är ett grönt, liberalt, feministiskt parti.

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Verksamhetsplan och budget 2015 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING Förord Vad har 9,7 miljoner svenskar gemensamt? Utan SKL:s medlemmar skulle vardagen för den enskilda familjen kollapsa och utvecklingen

Läs mer

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs

Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs 2014-09-05 PM Ny styrning i välfärden efter New Public Management Låt proffsen vara proffs Sammanfattning Den svenska välfärden är en viktig del av det som gör Sverige unikt. Få länder kan stoltsera med

Läs mer

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund

Sveriges läkarförbund 2013. Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund RAPPORT Mars 2013 Sveriges läkarförbund 2013 Svante Pettersson, utredare Sveriges läkarförbund Åsa Jaktlund, statistiker Sveriges läkarförbund Sveriges läkarförbund Box 5610, 114 86 Stockholm Telefon:

Läs mer

Strategisk plan 2016-2018

Strategisk plan 2016-2018 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (48) Strategisk plan 2016-2018 Till landstingsfullmäktige 9-10 juni 2015 GÄLLER FÖR VERKSAMHET [Norrbottens läns landsting] GODKÄNT DATUM [Godkänt datum] DOKUMENT-ID

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer