BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING..."

Transkript

1

2 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 2 (25) Innehåll 1 SAMMANFATTNING INLEDNING ALLMÄNT OM SKÖVDE BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING BEFINTLIGA STRATEGIER PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING REGERINGENS BREDBANDSFORUM NULÄGE BEFOLKNING OCH IT-INFRASTRUKTUR SKÖVDE KOMMUNS BEFOLKNING OCH GEOGRAFI SKÖVDE KOMMUNS STADSDELAR, INVÅNARE, HUSHÅLL OCH ARBETSSTÄLLEN BEFINTLIG OCH PLANERAD IT-INFRASTRUKTUR KONKURRENSSITUATION KOMMUNAL PÅVERKAN PÅ BREDBANDSARBETET BRISTER OCH BEHOV BEHOV AV BREDBAND DE NÄRMSTA ÅREN I VÅR KOMMUN VARFÖR SKÖVDE KOMMUN VILL SATSA PÅ BREDBAND SAMVERKAN MED ANDRA KOMMUNER SAMORDNINGEN MED ANNAN INFRASTRUKTURUTBYGGNAD BREDBANDSMÅL MÅL IT-INFRASTRUKTURSTRATEGI FÖR ATT NÅ MÅLEN UPPFÖLJNING BILAGOR GIS-KARTOR OCH PTS:S BREDBANDSKARTLÄGGNING MOBIL BREDBANDSTÄCKNING... 23

3 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 3 (25) 1 Sammanfattning Det är nu tio år sedan kommunstyrelsen beslutade om ett IT-infrastrukturprogram för Skövde kommun. Utvecklingen på området har gått mycket snabbt både nationellt och i Skövde. Idag finns, framförallt i centralorten, en framtidssäker infrastruktur vars funktion är en vital del av kommunal verksamhet, näringslivet och medborgarnas fritid. Till stor del påverkar marknaden utvecklingen i rätt riktning, men det finns flera frågeställningar som är viktiga för kommunen att ta ställning till. I Vision Skövde 2025 uttrycks ambitionen att utvecklas, bland annat inom områdena kunskap, boende och regional samverkan. Visionens mål ställer indirekt höga krav på IT-infrastrukturen, både i geografisk omfattning och vad gäller utbudet av tjänster. Statistiken visar att tätorterna i Skövde kommun har bredband med hög kapacitet i något större utsträckning än genomsnittet i länet. På landsbygden däremot är förhållandet omvänt och klart färre hushåll och arbetsplatser i Skövde kommun erbjuds bredband med hög kapacitet än genomsnittet i länet. Skövde kommuns mål 2025 är att Alla i Skövde kommun ska ha tillgång till 100 Mbit/s symmetriskt. Våra delmål 2015 är att vara topp 5 i tätorten och minst genomsnittet på landsbygden samt ha full 4G täckning. Förhoppningen är att dessa mål på IT-infrastrukturområdet starkt ska bidra de tre målsättningarna i SKL:s Strategi för esamhället : Enklare vardag för privatpersoner och företag Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

4 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 4 (25) 2 Inledning IT-infrastrukturplanen visar kommunens behov av fortsatt utbyggnad av infrastruktur för bredbandskommunikation. Dokumentet skall också kunna användas av Västra Götalandsregionen som underlag för beslut gällande bredbandsstöd. Det är nu tio år sedan kommunstyrelsen beslutade om ett IT-infrastrukturprogram för Skövde kommun. Utvecklingen på området har gått mycket snabbt både nationellt och i Skövde. Idag finns, framförallt i centralorten, en framtidssäker infrastruktur vars funktion är en vital del av kommunal verksamhet, näringslivet och medborgarnas fritid. Till stor del påverkar marknaden utvecklingen i rätt riktning, men det finns flera frågeställningar som är viktiga för kommunen att ta ställning till. Dels gäller det tillgänglighet och utbyggnad av IT-infrastruktur på landsbygden där marknaden inte själv löser uppgiften, dels handlar det om i vilken takt fiberutbyggnaden ska ske i centralorten. Men det handlar också på vilken nivå i värdekedjan konkurrensen ska ske. Kommunen kan genom ett medvetet agerande, exempelvis handläggningen av grävtillstånd, underlätta för nya anläggningar. Om vi hanterar IT-infrastrukturfrågan på ett klokt sätt gynnar det tillväxt och livskvalitet i hela Skövde kommun utan några större ekonomiska risker. Arbetet med en ny IT-infrastrukturplan har bedrivits med hjälp av representanter från kommunstyrelsens stab, konsult och service, tekniska förvaltningen samt plan-, byggoch lantmäteriförvaltningen. Därtill har externa resurser i form av projektledare och branschexpert utnyttjats.

5 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 5 (25) 2.1 Allmänt om Skövde Vi vill att Skövderegionen ska vara känd i landet som en välkomnande och växande region där människor möts, verkar och mår bra. Skövde har en stark befolkningsutveckling och vårt mål är att bli invånare till år För att klara det arbetar vi aktivt med att skapa nya intressanta boendemiljöer och utveckla arbetsmarknadsregionen med såväl nya branscher inom tjänstesektorn och forskning som att bygga vidare på traditionellt starka sektorer, såsom offentlig sektor, industri och försvarsmakten. Idag bor det ca invånare i Skövde kommun fördelat på ungefär hushåll. Skövde har en stadigt positiv utveckling när det gäller arbete och är Sveriges nionde största arbetsmarknadsregion. Dominerande arbetsgivare inom kommunen är Volvo Group Truck Operations och Volvo Cars som gör motorer till lastbilar respektive personbilar. Andra stora arbetsgivare i kommunen är Kärnsjukhuset, Högskolan i Skövde, Skövde kommun och försvarsmakten med Skaraborgs regemente P4, Trängregementet och Markstridsskolan. Förutom detta finns över företag inom de flesta branscher. Gothia Science Park är en offensiv satsning på tillväxt i näringslivet. För den som vill bo i Skövde och arbeta på annan ort finns utmärkta kommunikationsmöjligheter. Vårt resecentrum ligger centralt och härifrån finns goda förbindelser såväl med tåg som med regionala bussar. Med snabbtåg når du till exempel Göteborg på en timma och Stockholm på den dubbla tiden. Platåberget Billingen ses från hela staden och bara några minuter från stadens citykärna väntar Billingens fritidsområde på dig med ett brett utbud av spår för löpning, promenader och skidåkning, bandybana, fiskesjöar, vandringsleder samt slalombacke. Utbudet av teater, musik, film och konst är stort. Skövdes kulturhus med konsthall, konstmuseum, bibliotek, teater och bio under samma tak är Sveriges första riktiga kulturhus.

6 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 6 (25) 3 Befintliga strategier och lagstiftning 3.1 Befintliga strategier Strategier som har beaktats vid inventeringen av bredbandsbehoven är den nationella bredbandstrategin och IT-infrastrukturstrategin för Västra Götaland. Den nationella bredbandstrategin har som mål att 90 procent av Sveriges invånare skall ha tillgång till 100 Mbit/s år Mer om Västra Götalands läns IT-infrastrukturstrategi kan nås via följande länk: För tio år sedan upprättades ett IT-infrastrukturprogram som beskrev dåvarande situation och visade på framtida behov för Skövde kommun. Marknadens förmåga att sköta kommunens behov identifierades och grunden för dagens IT-infrastruktur och affärsmodell stakades ut. Kommunens engagemang består i att äga och utveckla ett eget fibernät för att bidra till utveckling inom området. I Alliansens programförklaring uttrycks tydligt att tillgången till bredband ska vara god, oavsett område i kommunen. När kommunen säljer tomter ska anslutning till stadsnätet inkluderas. I Vision Skövde 2025 uttrycks ambitionen att utvecklas, bland annat inom områdena kunskap, boende och regional samverkan. Visionens mål ställer indirekt höga krav på IT-infrastrukturen, både i geografisk omfattning och vad gäller utbudet av tjänster. 3.2 Plan och Bygglagstiftning Plan- och bygglagstiftningen, PBL, spelar en viktig roll i arbetet för ett hållbart samhällsbyggande och från den 2 maj 2011 gäller en ny lagstiftning. Denna ger kommunerna ett ansvar att beakta behovet av elektronisk kommunikation som ett allmänt intresse i samband med översikts- och detaljplansarbetet. Bredbandsområdet i PBL är beskrivet i ett dokument hos Boverket som nås via följande länk: Boverket skriver följande i sin sammanfattning: Den nya plan- och bygglagen innehåller både möjligheter och skyldigheter att hantera elektronisk infrastruktur i den fysiska planeringen och i bygglovärenden. Elektronisk kommunikation har förts in som ett allmänt intresse och möjligheten att bestämma markreservat för anordningar för elektroniska kommunikationsnät förtydligats. Tillgång till och planering för IT är en så viktig fråga att den självklart bör hanteras av kommunerna på liknande sätt som vägar, el och vatten i översikts- och detaljplanering. Ett IT-infrastrukturprogram är en lämplig utgångspunkt för ett tillägg till översiktsplanen beträffande IT-infrastrukturen i kommunen. Hur anordningar för elektroniska kommunikationer kan och bör hanteras i en detaljplan hänger samman med huvudmannaskap för nätet. Markanvändningen för ett visst ändamål i en detaljplan säkerställs med användningsbestämmelser medan ett markreservat redovisas genom en egenskapsbestämmelse. Markreservat bör bara användas om det på ett rimligt sätt kan kombineras med den grundläggande markanvändningen. Om kommunen är huvudman för de allmänna platserna och ägare till marken behövs som regel inte någon särskild planbestämmelse om att den allmänna platsen får användas även för ledningsdragning.

7 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 7 (25) Bygglov krävs för uppförande av radio- och telemaster eller torn. Inom område med detaljplan, krävs även bygglov för sådana åtgärder på byggnader som avsevärt påverkar deras yttre utseende. Master som ska placeras utanför område med detaljplan prövas mot bakgrund av de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. i nya PBL samt mot vad som anges i kommunens översiktsplan. Hur markåtkomst och genomförande ska gå till i samband med bredbandsutbyggnad är beroende på huvudmannaskap för anordningarna, markägarförhållanden, om det rör sig om allmän plats och om det är inom eller utanför detaljplanelagt område. Inom detaljplanelagt område, på allmän plats med kommunalt huvudmannaskap, tecknas normalt ett markavtal med kommunen. I de fall ett allmänt nät ska dras fram över kvartersmark kan i första hand ledningsrätt upplåtas enligt ledningsrättslagen. Utanför detaljplanelagt område är det samma rättsliga redskap som finns att tillgå som vid ett plangenomförande. Om avtal inte kan träffas kan ledningsrätt normalt upplåtas och gemensamhetsanläggning bildas för ett enskilt gemensamt nät som förvaltas av en samfällighetsförening. 3.3 Regeringens bredbandsforum Regeringens bredbandsforum är instiftat för att stödja och befrämja arbetet med att nå den nationella bredbandsstrategins mål. Enligt regeringens bredbandsforum är kommunerna en mycket viktig aktör i realiseringen av regeringens bredbandsstrategi. Kommunerna har minst fyra roller: - Att som lokal offentlig aktör se till att frågor kring bredband får rätt prioritet. - Att som markägare möjliggöra markanvändningen för elektronisk kommunikation. - Att som nätägare verka på rätt nivå i värdekedjan utifrån lokala förutsättningar. - Att som fastighetsägare främja behovet av konkurrens och ett brett utbud. Beslut som berör bredbandsområdet fattas på många håll inom kommunen. T ex vid översikts- och detaljplanering, vid resurstilldelning, genom tilldelning av grävtillstånd och marktillträde, genom krav på återställningskostnader efter grävning.

8 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 8 (25) 4 Nuläge befolkning och IT-infrastruktur 4.1 Skövde kommuns befolkning och geografi 4.2 Skövde kommuns stadsdelar, invånare, hushåll och arbetsställen Stadsdelar Invånare Hushåll Arbetsställen Stadsdelar Invånare Hushåll Arbetsställen 1102 HAVSTENA HENTORP LUNDEN KSS HORSåS STALLSIKEN DäLDERNA BERGETS GLES GRUBBAGåRDEN VåMBS GLES NORRMALM IND RYDS GLES NORRA NORRMALM HORSåS GLES BILLINGSSLUTTN TIMBOHOLMS GLES SöDRA NORRMALM öms GLESBYGD MARIESJö IND TIMMERSDALA VäSTERMALM LERDALA CENTRUM TIMMERSDALA GLE VASASTADEN ULVåKER östermalm VäRING TIMBOHOLM IND STöPEN KäLLEGåRDEN BINNEBERGS GLES P TIDAN EKäNGEN TIDANS GLES ULVEKET IGELSTORP ASPELUND IND FJäLLET HASSLUM IND VäRSåS RYD CENTRUM NYBO RYD BARKVäGEN VAROLA VåMBS KYRKBY VäRSåS GLES GULLHöGEN SKULTORP YTONG SKULTORPS GLES Totalt

9 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 9 (25) 4.3 Befintlig och planerad IT-infrastruktur Bredbandsmöjlighet i nuläge: Skövde kommun jämfört med snittet i Västra Götalands län Tabellerna visar att det i tätorterna i Skövde kommun erbjuds bredband med hög kapacitet i något större utsträckning än genomsnittet i länet. På landsbygden däremot är förhållandet omvänt och färre i Skövde kommun än genomsnittet i länet erbjuds bredband med hög kapacitet.

10 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 10 (25) Bredbandshastighet 2010, Skövde kommun Nätägare Följande ägare av fibernät finns i kommunen: Skövde Stadsnät TeliaSonera Skanova AB Trafikverket Telenor Tele2 IpOnly Svenska Kraftnät ComHem TDC Terracom Västlänk Följande ägare av mobiltelefoninät finns i kommunen(se bilaga för täckningskartor): Net 4 Mobility Telia Hi3g 1 Post och Telestyrelsens Bredbandskartläggning 2010

11 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 11 (25) Karta över nät byggt med tidigare statligt bredbandsstöd 4.4 Konkurrenssituation Här redovisas i vilken omfattning hushåll och näringsliv i olika delar av kommunen har möjlighet att välja nätoperatör respektive tjänsteleverantör Nätoperatörer Skövde tätort: Bostäder i Skövde har tillgång till antingen Skövde Stadsnät, Telia Skanova eller ComHem. Hösten 2011 hade bostäder möjlighet att ansluta sig till Skövde Stadsnät. Landsbygd: Telia Skanova har byggt ut samtliga telestationer med ADSL Tjänsteleverantörer Skövde Stadsnät är öppet för samtliga tjänsteleverantörer. För närvarande finns följande tjänsteleverantörer i Skövde Stadsnät: Banhof Universal Telecom

12 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 12 (25) Tyfon T3 Bredband 2 Kramnet Alltele Teliakoncernen tillhandahåller ett eget nät som används av ett mindre antal tjänsteleverantörer. För ADSL, (gäller hela kommunen, tätort och landsbygd), finns Telia Telenor (Bredbandsbolaget) Tele2 Mobilt bredband tillhandahålls av samtliga aktörer på marknaden. 4.5 Kommunal påverkan på bredbandsarbetet Samordning av marknadens grävande aktörer Samordningsmöte sker årsvis mellan kommunen och externa aktörer. Detta sker genom en grävtillståndsrutin som tillämpas i Skövde kommun där samtliga grävande aktörer meddelas och får lämna synpunkter Grävtillstånd Att hitta en effektiv och snabb handläggning av grävtillstånd är viktigt men det är också angeläget att marknadens aktörer lär sig planera grävningsarbeten för att minimera antalet grävningar i tätorterna Bygglov För nya master och nya placeringar av bredbandsnoder krävs bygglov i de flesta fall. Denna hantering skall beakta miljö och andra viktiga aspekter innan bygglov ges. I nya PBL rekommenderas bygglovshantering ta högst tio veckor Startbesked För att få börja bygga efter att bygglov beviljats, måste plan-, bygg- och lantmäteriförvaltningen (PBLF) lämna ett startbesked Kanalisationstillträde Kommunen äger kanalisation i tätorterna Skövde, Skultorp, Stöpen, Timmersdala och Lerdala. I övrigt äger kommunen ingen kanalisation. Den kanalisation som finns är av typen 40 mm plastslang och är lämplig för att dra fiber i Kommunala tomter säljs inkl fiberanslutning Skövde kommun har i tätort börjat sälja sina kommunala tomter inklusive fiberanslutning. Därmed säkerställs att en optimal kapacitet kan fås i fastigheten idag och framöver. Upphandlingen och grävningen för denna fiberanslutning har skett samtidigt som arbetet för el, vatten och avlopp gjorts.

13 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 13 (25) Upphandling av bredbandstjänster för eget bruk Merparten av skolor och övrig kommunal verksamhet är anslutna till Skövde Stadsnät. Skövdebostäder har Telia som förstaval vid nybyggnation med nuvarande avtal Samordning internt i kommunen Vid nybyggnation/nya detaljplaner är alltid IT-infrastrukturen med på agendan. Inom befintlig plan tas det inte med. Samordning sker med fjärrvärme idag Framtidssäkra lösningar för bredbandsnäten När bredbandsnäten ska byggas ut behövs tryggt tillträde till mark, liksom samverkan mellan fastighetsägare och en välskött förvaltning. Genom lantmäteriförrättningar upplåts ledningsrätt, inrättas gemensamhetsanläggning och bildas samfällighetsförening. I Skövde kommun finns en kommunal lantmäterimyndighet som även handlägger denna typ av förrättningar. Fördelar med samfällighetsförening är bland annat att det är fastigheterna som är anslutna och inte ägarna personligen. Det är också föreningen som kan ta lån eftersom deltagande fastigheter står som säkerhet. Varken medlemmarna eller kommunen behöver gå i borgen för lånet. Det är också lättare att säkerställa betalning av avgifter i en samfällighetsförening.

14 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 14 (25) 5 Brister och behov 5.1 Behov av bredband de närmsta åren i vår kommun En tillbakablick cirka tio år i tiden visar att det uppskattade behovet av bredbandskapacitet för möjligheter med strömmande bild, video on-demand, IP-TV, IP-telefoni och olika distanstjänster som utbildning och arbete, bildtelefoni, var korrekt. Många av dessa tjänster finns idag men har inte riktigt blivit var mans egendom, främst beroende på en tvekan hos den äldre generationen och var man bor geografiskt. Ett antagande är att redan befintliga tekniker kommer att slå igenom på bred front inom ett par år. Dock kommer nog kommunikationshastigheter på upp mot 100Mbit/s att behövas och för krävande användare kanske 1Gbit/s. En ny parameter som inte fanns med i den tidigare strategin är ett ökande behov av kapacitet för bärbara enheter som datorer, mobiltelefoner och surfplattor för att sköta arbete och nöje Kommunen Kommunen har i sin egen verksamhet mycket att tjäna på att invånarna har god tillgång till IT-infrastruktur. Utbildning och arbete på distans, med kommunen som huvudman, måste vara en reell möjlighet. Äldrevård kommer sannolikt att utvecklas kraftigt med hjälp av internetlösningar, såväl som olika former av teknisk övervakning. E-tjänster som kommunen erbjuder bidrar också till behovet av kapacitet hos brukarna. Fordon som kommunen anlitar kommer att innehålla utrustning för till exempel GPS-tjänster (hastighet, varningar, ruttplanering) vilket ställer krav på mobil kapacitet Näringsliv och hushåll När det gäller behoven av IT-infrastruktur för näringsliv och hushåll förväntas dessa öka stort de kommande åren. Vi räknar med att man i vårt område har samma behov som i övriga Sverige. Se kapitel om E-samhället Nedläggning av telestationer TeliaSonera planerar att lägga ned cirka hälften av de kopparanslutna telestationer som finns. Inga fiberanslutna telestationer läggs ner. Det finns dock ändå möjlighet att dra fiber till några av dessa kopparanslutna telestationer. Även om en telestations kopparaccessnät läggs ned så småningom, kommer fiberpunkten att finnas kvar där sådana finns. Exakt information om detta finns inte officiellt, men den information Skövde kommun har idag, är att inga telestationer i kommunen är planerade för nedläggning de närmaste fem åren Områden där nät inte bedöms komma till stånd på marknadsmässig grund Skövde kommunen har två tydliga bristområden. Vretenområdet har en kopparansluten telestation och Alebäcken har en radiolänkansluten telestation. Idag kommer de flesta klagomål på bristande bredband från dessa områden Sydöst om Skultorp har det bildats en fiberförening som idag saknar anslutning till fiberstamnätet. Detta är ett exempel på en fiberpunkt som kan vara med i prioriteringen även om den har möjlighet att få hjälp av marknaden.

15 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 15 (25) 5.2 Varför Skövde kommun vill satsa på bredband Skövde kommun lyfter fram tre anledningar till varför bredbandssatsningar är strategiskt viktiga: Skövde kommuns vision 2025 E-samhället Utveckla Skövderegionen Skövde kommuns vision 2025 Regionen Vi ska förstärka vår roll som attraktiv centralort och agera draglok för hela Skövderegionen! Vi ska verka för att skapa en större, gemensam arbetsmarknadsregion därför ska infrastrukturen utvecklas så att vi enkelt kan röra oss inom Skövderegionen och till eller från andra orter eller centra som är viktiga för oss. Vi ska vara en aktiv och tydlig aktör i Västra Götaland. Kunskapsutveckling och arbete Vi ska arbeta för att det byggs upp erkända spetskompetenser som lockar nyetableringar till Skövderegionen. Våra skolor ska utvecklas mot nationell toppklass! Vi ska arbeta för utbildningsmöjligheter som svarar upp mot kraven från kunskapsintensiva företag och organisationer, för att skapa förutsättningar för ett varierat och blomstrande näringsliv E-samhället I SKL:s Strategi för esamhället finns tre övergripande målsättningar för kommunernas bidrag till e-samhället: Enklare vardag för privatpersoner och företag Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten Med ett kraftfullt bredband kommer en positiv utveckling att ske inom en rad områden. Exempel på områden: Ökad service inom vård och omsorg. Utbildning, alla skolungdomar ska kunna göra läxor hemifrån. Näringslivets utveckling och konkurrenskraft i stad och på landsbygden är beroende av kraftfullt bredband. Tillgänglighet till kommunens tjänster dygnet runt Utveckla Skövderegionen Skövde kommun vill vara en kommun som ligger i framkant och som drar övriga Skövderegionen framåt. 5.3 Samverkan med andra kommuner Samverkan sker kontinuerligt med kommunerna i Skaraborg på IT-chefs- och kommunledningsnivå. Ett viktigt forum för samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna är UBIT-gruppen (Utveckling av bredband och

16 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 16 (25) IT-infrastruktur). En samverkan inom Västra Götaland sker också mellan stadsnätsägare. 5.4 Samordningen med annan infrastrukturutbyggnad Elektronisk kommunikation har förts in som ett allmänt intresse i samhällsplaneringen och möjligheten att bestämma markreservat för anordningar för elektroniska kommunikationsnät har förtydligats. Tillgång till och planering för IT bör hanteras av kommunerna på liknande sätt som vägar, el och vatten i översikts- och detaljplanering. Vid all planering för utbyggnad eller underhåll av gatu- eller ledningsnät skall möjligheten till samordning med utbyggnad av bredband studeras.

17 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 17 (25) 6 Bredbandsmål 6.1 Mål 2025 Alla i Skövde kommun ska ha tillgång till 100 Mbit/s symmetriskt Symmetriskt innebär samma kapacitet på dataöverföringen i båda riktningarna, dvs både vid uppladdning och nedladdning av data Delmål 2015 Skövde kommun har valt bredbandsmål som innebär en jämförelse med genomsnittet i Västra Götalands län vid Post- och telestyrelsens (PTS) bredbandskartläggning. Delmål 2015 Tätort, bland topp 5 jämfört med Västra Götalands län. Idag ligger Skövde kommun på en genomsnittlig nivå. Landsbygd, minst genomsnittet för Västra Götalands län. Idag ligger Skövde kommun betydligt under snittet. Full täckning av 4G mobilt bredband i Skövde kommun. Utrullning av 4G nät påbörjas i början av Mätningen görs på del av kommunens invånare som har tillgång till fiberanslutning, minst 50Mbit/s. Bredbandsmätningen uppdateras årligen av PTS IT-infrastrukturstrategi för att nå målen Skövde kommuns IT-infrastrukturstrategi kan indelas i fyra huvudområden: Intern bredbandssamordning Fiberpunkter/landsbygdsutveckling Utveckla samarbete med kommunikationsoperatörer Kommunal satsning på två miljoner kronor per år i fem år Intern bredbandssamordning Näringslivs- och samhällsbyggnadsenheten ges i uppdrag att stimulera, samordna och följa upp fiberutbyggnaden. Det ska ske genom att en intern bredbandssamordnare utses. I rollen som bredbandssamordnare ingår: Att underlätta för samtliga aktörer som vill bygga ut IT-infrastrukturen i kommunen genom samordning av deras kontakter med kommunen. Att genom samordning mellan enheter och förvaltningar ansvara för att marktillträde, bygglov, grävtillstånd, ledningsrättskostnader och återställningskostnader har korta handlingstider och relevanta avgifter. Att säkerställa att relevant information och kartmaterial finns tillgängligt för planering av IT-infrastruktur. 2

18 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 18 (25) Att planera för och genomföra konkurrensutsättning av fiberpunkter enligt direktiv från Västra Götalandsregionen och kommunens prioriteringar. Informera om och stödja bildandet av fiberföreningar på landsbygden. Att följa upp mål och åtgärder enligt kapitlet 5.3 Uppföljning nedan Fiberpunkter/landsbygdsutveckling En av de viktigaste faktorerna för utveckling av landsbygden är god tillgång till ITinfrastruktur. Samtidigt står det klart att teknik baserad på fiber är det som långsiktigt bäst möter framtida krav. Därför består den enskilt viktigaste insatsen i denna plan av en utbyggnad av fiberpunkter på landsbygden. Ambitionen är att två till tre nya fiberpunkter ska anläggas varje år. Arbetet ska ske enligt följande: De två första fiberpunkterna ska vara Vreten och Alebäcken eftersom de klassas som prioriterade punkter av Västra Götalandsregionen. Informationsmöten om stödmöjligheter och koncept för fiberföreningar ska genomföras. Till exempel kan informeras om hur man skapar gemensamhetsanläggningar som förvaltas av samfällighetsföreningar. Kartläggning och uppföljning av områden med dålig bredbandstäckning ska genomföras. En kommunal prioriteringslista ska upprättas och fastställas av kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau). Prioriteringen ska styras av bristen på bredbandstäckning och var nya fiberföreningar bildas Utveckla samarbete med kommunikationsoperatörer Avtalet mellan Skövde kommun (Tekniska Förvaltningen) och kommunikationsoperatören, som utgör basen för Skövde Stadsnät, ska utvecklas så att: Ansvarsförhållandet mellan Skövde fibernät och kommunikationsoperatören tydliggörs vad gäller marknadsföring och marknadsbearbetning. Kommunikationsoperatören erbjuder samma tjänster i tätorter som på landsbygden. En systematisk kartläggning av tätortens olika delar görs som bas för framtida tätortsutbyggnad Ekonomisk satsning från kommunen För att möjliggöra åtgärderna ovan, och därmed uppfylla målsättningarna i ITinfrastrukturplanen, krävs en ekonomisk satsning från kommunen på 2 mkr/år i fem år. Huvuddelen av den föreslagna kommunala satsningen ska gå till utbyggnaden av nya fiberpunkter och landsbygdsutveckling. Det beräknas innebära två till tre nya fiberpunkter per år. En genomsnittlig kostnad för att etablera en ny fiberpunkt är 1-1,5 miljon kronor. Fiberpunkter som godkänns av Västra Götalandsregionen (VGR) berättigas till femtio procentig stöd från VGR. Del av den kommunala satsningen, maximalt 200 tkr/år, kan användas till den interna bredbandssamordningen. Beslut om ekonomisk satsning från kommunen tas i särskild ordning.

19 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 19 (25) 6.3 Uppföljning Årlig uppföljning ska ske gällande: Möjlighet till snabbt bredband i Skövde jämfört med snittet i länet (PTS) Antal km fiber i tätort/landsbygd Antal anslutna kunder i tätort/landsbygd Vilka fiberpunkter som byggts under året Vart fjärde år i samband med revideringen av översiktsplanen, ÖP: Uppföljning och revidering av IT-infrastrukturstrategin Uppdatering av bristområden Måluppfyllelse enligt planens bredbandsmål

20 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 20 (25) 7 Bilagor 7.1 GIS-kartor och PTS:s bredbandskartläggning Tänkbara nya fiberpunkter, idé från Västra Götalandsregionen

21 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 21 (25) Tänkbara nya fiberpunker, alt 2 från Västra Götalandsregionen

22 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 22 (25) Post och Telestyrelsens Bredbandskartläggning 2010

23 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 23 (25) 7.2 Mobil bredbandstäckning Telia

24 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 24 (25) Tele 2 3G täckning utomhus

25 Skövde kommuns IT-infrastrukturplan Sida 25 (25) Telenor 3G täckning utomhus Net 1 3G täckning

26 Kommunstyrelsen Postadress Skövde Telefon Webbplats

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020. Infrastrukturens utbyggnad och kapacitet HANDLINGSPLAN Sida 1 (6) Datum Kommunstyrelse förvaltningen Vår handläggare Näringslivsutvecklare Raymond Jennersjö Adressat Kommunstyrelsen Handlingsplan för bredbandsutbyggnad i Kungsörs kommun 2015-2020

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Uppsala kommun Bredbandsprogram

Uppsala kommun Bredbandsprogram Uppsala kommun Bredbandsprogram 2013 2020 Stora möjligheter att bygga ut bredband Uppsala kommun strävar efter att infrastruktur för elektronisk kommunikation ska vara öppen och leverantörsoberoende samt

Läs mer

Bredbandsstrategi för Lerums kommun

Bredbandsstrategi för Lerums kommun Bredbandsstrategi för Lerums kommun 2 (8) Innehåll 1. Inledning 3 2. Nulägesbeskrivning Lerum i nationellt perspektiv 3 2.1 Nuvarande utbyggnad och arbete med bredband... 3 3. Nyttan med bredband 4 3.1

Läs mer

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun

Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Bredbandsstrategi Bollebygds kommun Förslag mars 2015 2(10) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Bredbandsstrategi för Sverige...3 1.4 Bredbandsstrategi

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi Strategi 2017-02-13, 15 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Göteborg 26 juni 2012 Page 1 Statliga nya bredbandsstöd Stöd tillgängliga för fiberföreningar i Västra Götalands län inom våra

Läs mer

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige

It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige Vision Västra Götaland det goda livet Gemensam vision för utvecklingen i Västra Götaland. Har tagits fram i samarbete med bland andra kommunerna i

Läs mer

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043

Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Antagen i kommunfullmäktige Dnr 2014/1043 Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-02-25 18 Dnr 2014/1043 1(6) Bakgrund Detta dokument utgör Bredbandsstrategi för Mullsjö kommun. Utgångspunkt är EU:s digitala Agenda,

Läs mer

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN

Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN 1 (7) Strategi för bredband OSKARSHAMNS KOMMUN Postadress Besöksadress Växel Hemsida Kommunens e-post adress Box 706 Varvsgatan 8 Tel 0491-880 00 www.oskarshamn.se kommunen@oskarshamn.se 572 28 Oskarshamn

Läs mer

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling Kommunstyrelsen ISSN 2000-043X HebyFS 2014:04 Infördes i författningssamlingen den 19 februari 2014 Riktlinjer och handlingsplan för bredbandsplan för Heby kommun Kommunstyrelsen

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1 Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län 19 oktober 2012 Page 1 Fiberföreningsstatus per kommunstatus 2012-10-12 Aktiva föreningar Bredbandsintresse på kommunalt håll i Västra Götaland

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner

BREDBANDSGUIDEN. En vägledning för kommuner BREDBANDSGUIDEN En vägledning för kommuner Den fullständiga versionen av Bredbandsguiden kan du hämta på: www.bredbandivarldsklass.se 2 Bredband behövs för att möta nya samhällsutmaningar Sverige och andra

Läs mer

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström

BREDBANDSSKOLA. Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: Från skoj och ploj till samhällsnytta. med Patrik Forsström 1 Styrgruppsmöte 4:e sep Digital Agenda Västmanland Tillgänglighet Till Hållbar IT Erbjuder: BREDBANDSSKOLA Från skoj och ploj till samhällsnytta med Patrik Forsström Mälarenergi Ett tidsperspektiv på

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland

Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB och Länsstyrelsen i Södermanlands län och Regionförbundet Sörmland Kommunstyrelsen 2017-05-22 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF 2017: 375 Eva Lehto 016-710 54 51 1 (3) Kommunstyrelsen Avsiktsförklaring mellan Eskilstuna kommun och Telia Sverige AB

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef

Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredband på landsbygd? Hur är det möjligt? Telia Operator Business Lars Sandqvist, Försäljningschef Bredbandsbåten 2012 Regeringens bredbandsmål 90% skall ha 100 Mbit/s år 2020 Anna-Karin Hatt, IT- och

Läs mer

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken!

vision med gemensamma krafter Tillväxt ett friskhetstecken! Vision Skövde 2025 Att förverkliga en vision med gemensamma krafter Skövderegionen ska blomstra till glädje för alla invånare, besökare och verksamhetsidkare. Vi behöver en tydlig färdriktning och en gemensam

Läs mer

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun

Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Rapport över fiber - och bredbandsutveckling i Vänersborgs kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-05-07 126 Sida 2 av 22 Innehåll 1 REGERINGENS BREDBANDSSTRATEGI... 3 2 INLEDNING... 4 3 BEFINTLIGA STRATEGIER

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2 (8) Innehåll Inledning... 3 Ansvar och organisation... 3 Delmål 1. Kommunen ska ha organisation och medel för uppgiften... 3 Aktiviteter:... 3 1.1 Tillsätta en funktion

Läs mer

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER

PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER SID 1(13) Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg PROGRAM PLAN POLICY RIKTLINJER Rådhuset Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(13) Helsingborgs

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Sjuhärad 29 september 2014 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation Koppar Fiber

Läs mer

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar September 2010 Page 1 Innehåll fiberföreningskväll Välkomna till detta informationsmöte Bredbandsläget i området Finansieringsmöjligheter Fördelar/erfarenheter

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Mariestad 27 augusti 2012 Page 1 Innehåll Finansiella stöd och upphandlingar Nya siter för fiberföreningar att få bra information

Läs mer

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun

Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Bredbandsutbyggnad I Trollhättans kommun Steg Strategi för IT-infrastruktur på landsbygd Antagen av kommunstyrelsen den 13 mars 2013 Innehåll Sida 1 Inledning 3 2 Befintliga strategier, lagstiftning och

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Västra Götalandsregionen Bredbandsstöd bristområden

Västra Götalandsregionen Bredbandsstöd bristområden Västra Götalandsregionen Bredbandsstöd bristområden Sept 2011 Page 1 Kommunernas region 49 kommuner en region Nu finns en bra chans att nå målen! Ett antal kommuner vill nå högre bredbandspenetration och

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Marks kommun 29 Januari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011

Tillgänglighet till bredband. Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Tillgänglighet till bredband Camilla Nyroos PTS, Konsumentmarknadsavdelningen 13 april 2011 Disposition Regeringens bredbandsstrategi PTS Bredbandskartläggning bredbandstäckning i Sverige och Kalmar i

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018

Tjänsteskrivelse handlingsplan Bredbandsstrategi 2018 1 (3) Ärende 6 TJÄNSTESKRIVELSE 2017-10-02 Samhällsbyggnadskontoret Enhörna kommundelsnämnd Järna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd Tekniska nämnden Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Ulricehamns kommun 18 Februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

Bredbandsstrategi 2016

Bredbandsstrategi 2016 Bredbandsstrategi 2016 1 Inledning Tillgång till bredband, fiber för datakommunikation, är en strategisk utvecklingsfråga. Kommunens och nationens mål är att 90 procent av hushållen och företagen ska ha

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Vänersborg 21 april 2016 Eric Åkerlund Regional bredbandskoordinator Operativt ansvarig Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Bredbandsläget i Västra Götaland, oktober

Läs mer

Åmåls Kommun Program för elektronisk kommunikation V 10 2013-04-26

Åmåls Kommun Program för elektronisk kommunikation V 10 2013-04-26 Åmåls Kommun Program för elektronisk kommunikation V 10 2013-04-26 Program för elektronisk kommunikation Sida 2 (27) Innehåll 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 4 2 LAGSTIFTNING,

Läs mer

BREDBANDSUTBYGGNAD I GULLSPÅNGS KOMMUN

BREDBANDSUTBYGGNAD I GULLSPÅNGS KOMMUN BREDBANDSUTBYGGNAD I GULLSPÅNGS KOMMUN Landsbygden ska leva och utvecklas därför behövs moderna bredbandslösningar Antagen av Kommunfullmäktige den 2012-12-17 Inledning Denna IT-strategi ska visa kommunens

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05

Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Informationsmöte Västanvik 2013-09-05 Torsby kommuns bredbandsstrategi Regeringens mål för år 2020 är att 90 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100Mbit/s. Kommunfullmäktige

Läs mer

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt

Norra Råda Hagfors kommuns fiberprojekt Norra Råda 2015-02-04 Hagfors kommuns fiberprojekt 1 Hagfors kommun kontakt Göran Eriksson, handläggare 0563-186 38, 070-190 47 92 goran.eriksson@hagfors.se Johnny Lövgren, administrativ chef 0563-185

Läs mer

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon!

Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vi satsar på Öppet Stadsnät i Segmon! Vilka är vi? En grupp människor som sedan ett par år tillbaka arbetat för en levande landsbygd i Segmon. En landsbygd som klarar framtidens krav Består av 4 olika

Läs mer

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post.

Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. Post- och telestyrelsen arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband och post. PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016 Jens Ingman Om kartläggningen Ett årligt

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram Färgelanda kommun 2012-03-26 1 (43) IT-Infrastrukturprogram Färgelanda Kommun 2012 Version 1.2 Färgelanda kommun 2012-03-26 2 (43) SAMMANFATTNING... 4 1. INTRODUKTION... 5 1.1 Inledning... 5 1.2 Syfte

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Bredbandsstrategi för Marks kommun.

Bredbandsstrategi för Marks kommun. Bredbandsstrategi för Marks kommun. 1(10) Bredbandsstrategi för Marks kommun. MARKS KOMMUN Kommunstyreisen 2012-12» 17 1 Dnr Diariepl.b. 01H Innehållsförteckning Inriktning för bredbandstäekning i Marks

Läs mer

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun

Bredbandsstrategi för Karlshamns kommun Bredbandsstrategi för 1(6) 2010-04-09 Bredbandsstrategi för mot en konkurrenskraftig och framtidssäker kommunikationsplattform Karlshamns Kommun Kommunledningsförvaltningen Kansli Rådhuset 374 81 Karlshamn

Läs mer

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter

Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter Visionen om en öppen och neutral infrastruktur, där alla får tillgång till digitaliseringens möjligheter IP-Only bygger framtidens infrastruktur Grundat 1999, EQT ny ägare sedan 2013 IP-Only bygger, driver

Läs mer

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Gimme Fiber Day 4 november 2015 Eric Åkerlund Operativt ansvarig UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page

Läs mer

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 2013-02-26 KS-2012/848.159 1 (9) HANDLÄGGARE Viktoria Thonäng viktoria.thonang@huddinge.se Björn Rosborg bjorn.rosborg@huddinge.se Kommunstyrelsen Bredbandsstrategi för Huddinge kommun 2013-2016 Förslag

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte med Bergs fiberförening 16 november 2014 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 ADSL - Koppar Telestation

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223

Bredbandsutbyggnad. IT-infrastrukturplan. Stenungsunds Kommun. Bredbandsutbyggnad. Stenungsunds kommun. Beslutsdatum 2012-12-17, 223 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds Kommun IT-infrastrukturplan 2012 Bredbandsutbyggnad Stenungsunds kommun Typ av dokument Plan Dokumentägare IT-chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid 2015-12-31

Läs mer

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se

PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet. viktoria.arwinge@pts.se PTS främjar konkurrensen på bredbandsområdet viktoria.arwinge@pts.se PTS en myndighet med sektorsansvar PTS bildades 1992 Samlat sektorsansvar för: Postområdet och området för elektronisk kommunikation

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Skara Kommun Steg 2 Alla ska ha bredband och nu ökar vi farten" IT-infrastrukturprogram september 2013 Sida 2 (20) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM IT-INFRASTRUKTURPROGRAM Olofströms plan gällande tillgång till bredband inom kommunens geografiska område O l o f s t r ö m s k o m m u n INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... SAMMANFATTNING...

Läs mer

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag?

Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Tillgången till bredband i Sverige hur ser det ut i dag? Bredbandskartläggningen 2010 - en geografisk översikt av bredbandstillgången i Sverige Pia Högset Pamela Davidsson Bredbandskartläggningen Uppföljning

Läs mer

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks

Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks 2017-06-12 Kompletterande information angående fiberanslutning OBE Networks Vi förstår att det finns en del osäkerhet kring om och varför man skulle vilja ha en fiberanslutning. Därför har vi försökt att

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun

Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun Bredbandsutbyggnad i Lysekils kommun IT-infrastrukturplan för Lysekils kommun Antagen 2013-04-25 Innehåll 1 Inledning... 4 2 Befintliga strategier och lagstiftning... 5 2.1 Befintliga strategier... 5 2.1.1

Läs mer

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26

Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 Arbetsgruppens presentation 2014-01-26 1.Kommunalt vatten och avlopp? 2.Mobilt bredband, affärsmodell och kostnader 3.Anslutningar och teknik 4.Handlingsplan Kommunalt vatten och avlopp? JESSICA RYTTER

Läs mer

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet

Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet Principer för kommunala insatser på bredbandsområdet En sund konkurrens leder till att varor och tjänster utvecklas gynnsamt för konsumenterna. Detta gäller även bredbandsmarknaden. Dan Sjöblom, generaldirektör

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l

~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~ SALA u ila~a KS 20 14/ 17 2 / l ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Silvana Enelo-Jansson 1 (1) 2014-09-24 DIARIENR: 2014/ 987 MISSIV SALA KOMMUN s förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 Oiarienr 2 0 J4 JOJfJ"J_

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen

Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelseförvaltningen Åstorps kommuns Bredbandsstrategi Beslutat av Kommunfullmäktige 2016-05-30 66 Dnr 2015/431 2(7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Definition av bredband... 3 1.2 Beslutsstruktur...

Läs mer

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN

Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje fo r bredband KOMMUNSTYRELSEN RIKTLINJE FÖR BREDBAND I SALA KOMMUN Riktlinje för bredband MÅLSÄTTNING, SYFTE OCH DEFINITIONER Målsättning I bredbandsstrategi för Sverige formuleras målet om

Läs mer

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013

Bredbandsundersökning 2013. Statistikrapport 2012-2013 Bredbandsundersökning - synen på bredbandsfrågor bland politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner. Statistikrapport - Svenska Stadsnätsföreningen Swedish Local Fibre Alliance www.ssnf.org Ansvarig utgivare:

Läs mer

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen:

Målsättningen är att koordinatorsfunktionen i varje län leder till att länen: Inriktningsdokument för regionala bredbandskoordinatorer Programförklaring Regeringen beslutade den 28 maj 2015 att uppdra åt fyra länsstyrelser och erbjuda 17 regioner att införa en funktion som regional

Läs mer

Skånskt Bredbandsforum, SBBF

Skånskt Bredbandsforum, SBBF Skånskt Bredbandsforum, SBBF Förslag till agenda, Styrgruppsmöte 1 1. Välkomna 2. Uppdraget SBBF 3. Inledning, presentation av kansliet 4. Nationellt Bredbandsforum, Näringsdepartementet/PTS 5. Förväntningar

Läs mer

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad

Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Dnr: 341-5076-14 Dnr: 341-5076-14 Handlingsplan för bredbandsutbyggnad Tillgång till bredband och internet är en förutsättning för ekonomisk, hållbar och social utveckling. Västernorrlands handlingsplan

Läs mer

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP)

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) Länets nya bredbandstrategi 2.0 bör vara ett underdokument till den regionala planen Strategi för tillväxt och utveckling i Västra

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer