Dokumenthanteringsplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Dokumenthanteringsplan 2014"

Transkript

1 Dokumenthanteringsplan 2014 Byggnadsnämnden Fastställd av Byggnadsnämnden

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Historik byggnadsnämnden 3 Byggnadsnämndens verksamhet 4 Organisationsschema 4 Allmänhetens sökvägar 5 av allmänna handlingar 6 Gallring 6 Diarieföring 7 Förvaltningens IT-system 8 Beskrivning enligt OSL 9 Dokumenthanteringsplanens kolumner 10 Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse 11 Arkivansvariga och arkivredogörare 12 Dokumenthanteringsplan 13 2

3 Inledning En dokumenthanteringsplan redovisar de handlingstyper som finns i verksamheten och beskriver hur de hanteras. I dokumenthanteringsplanen ges anvisningar om diarieföring, förvaring, sortering och sökvägar. Här finns också instruktioner för leveranser till förvaltningens arkiv samt för den slutliga leveransen till kommunarkivet. Dokumenthanteringsplanen är dessutom nämndens gallringsbeslut. Detta innebär att den reglerar vilka handlingar som ska bevaras, vilka som ska förstöras och i så fall när. Tanken är att den ska vara ett verktyg såväl för dem som hanterar informationen i verksamheten som för allmänheten som vill ta del av förvaltningens allmänna handlingar. Dokumenthanteringsplanen ger överblick över informationsflödet samt vilka processer informationen skapas i vilket gör det lättare att planera administrativa rutiner, svara på frågor (interna och externa) och sammanställa information. Informationen eller handlingarna som redovisas i dokumenthanteringsplanen är oberoende av media, det kan alltså handla om allt från papper till en post i en databas. Historik Byggnadsnämnden Den kraftiga urbaniseringen i slutet av 1800-talet och de vanligt förekommande bränderna ledde till att en byggnadsstadga för rikets städer inrättades Landskommuner som Lindome, Kållered och Fässberg omfattades dock inte av lagstiftningen. För tätbebyggda delar av en landskommun, s.k. municipalsamhällen, kunde emellertid lagstiftningen användas och efter det att Mölndals municipalsamhälle bildades 1912 tillkom det också en byggnadsnämnd som var verksam 1913 till En oönskad effekt var att nyproduktion av fastigheter förlades utanför municipalsamhällets gränser för att komma undan de detaljerade bestämmelserna och det var också en av anledningarna till att hela Fässberg 1922 bildade Mölndals stad. Byggnadsnämnden i Mölndals stad verkade då den vid kommunsammanslagningen lades samman med byggnadsnämnderna i Kållered och Lindome kommuner som båda varit verksamma sedan Dokumenthanteringsplanen ska vidmakthållas och vara lättillgänglig för alla. Den ska även kontinuerligt revideras. Har du frågor/synpunkter eller tycker att något handlingsslag saknas eller borde tas bort kontaktar du förvaltningens arkivansvarige (). Det är sedan byggnadsnämnden som fattar beslut om eventuella ändringar och tillägg, efter samråd med arkivmyndigheten (kommunstyrelsen). Föreliggande dokumenthanteringsplan antogs av byggnadsnämnden och har diarienummer BN 0005/2014 3

4 Byggnadsnämndens verksamhet Byggnadsnämnden är den myndighet som ansvarar för tillsynen av byggnadsverksamheten i staden. Nämnden arbetar för en god byggnadskultur samt en god och estetiskt tilltalande stads- och landskapsmiljö. Byggnadsnämnden svarar för bygglov, marklov, rivningslov, byggtillsyn, bostadsanpassning, detaljplaner med enkelt förfarande samt mät-och kartverksamhet. Inom nämnden finns även den kommunala lantmäterimyndigheten. Nämnden består av nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. För beredning av nämndens ärenden finns ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter och tre ersättare. savdelningen (BBB) BBB (bygglov, byggtillsyn och bostadsanpassning) ansvarar för bygglov, byggtillsyn och gestaltningsfrågor i staden. Avdelningen hanterar också anmälningar om så kallade olovliga åtgärder, tillstånd för brandfarliga varor och braskaminer samt bostadsanpassningsärenden för funktionshindrade. Stadsingenjörsavdelning (Sting) Sting ansvarar för kart- och mätverksamhet och stadens geografiska information. Här finns även den kommunala lantmäterimyndigheten (KLM), som lyder under byggnadsnämnden organisatoriskt och budgetmässigt, men ej beslutsmässigt. KLM har en separat dokumenthanteringsplan. Organisation Stadsbyggnadsförvaltningen har två huvudmän. Förutom byggnadsnämnden, som styr över nedanstående tre avdelningar, finns här också planeringsutskottet, som styr över planavdelningen samt mark och exploatering. Denna dokumenthanteringsplan rör endast byggnadsnämnden. Administrativa avdelningen Den administrativa avdelningen sorterar under både planeringsutskottet och byggnadsnämnden. Avdelningens uppgift är bland annat att upprätta budget, ekonomisk planering och bokslut för förvaltningen. Man sköter också nämndadministrationen och ansvarar för nämndens arkiv. 4

5 Allmänhetens sökvägar till byggnadsnämndens handlingar Byggnadsnämnden rekommenderar följande sökvägar till förvaltningens allmänna handlingar. Många sökmedel är tillgängliga på internet. Stadshusets informationscentral har en dator tillgänglig för allmänheten. 1. Diarium Här kan man söka förvaltningens alla registrerade handlingar och ärenden. Byggnadsnämndens diarium kan inte nås via internet. Allmänheten kan kontakta förvaltningens expedition för sökningar i diariet. 4. Nämndens protokoll ggnadsnamnden/protokoll Protokollen finns tillgängliga i fulltext med hänvisning till registrerade ärenden, men rensade från känsliga personuppgifter. För närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter kontakta registrator Sekretess förekommer i verksamheten. 2. Dokumenthanteringsplanen Här listas samtliga handlingsslag som finns i verksamheten med regler för bland annat bevarande, gallring och förvaring. 3. Arkivförteckningen Arkivhandlingar förtecknas systematiskt efter sin funktion (ex. protokoll eller register) och inte efter ämne som böckerna i ett bibliotek. I arkivförteckningen finns dels en historik över organisationen som bildat arkivet och dels en systematisk förteckning. I förteckningen finns uppgifter om vilka volymer (ex. arkivlådor, inbundna volymer) som finns i arkivet. Enskilda handlingar kan sökas i särskilda register, till exempel diarier. 5

6 av allmänna handlingar Arkivlagen säger att det är myndighetens skyldighet att skydda sina handlingar mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst. I Mölndal gäller Riksarkivets krav på arkivlokaler (RA-FS 1997:3). Det innebär bland annat att arkivlokalen ska stå emot brand i två timmar, inga vattenbärande rör får finnas i lokalen och låset ska vara i minst skyddsklass 2. Om nya arkivlokaler ska uppföras bör kommunarkivet kontaktas. Har man mindre mängder handlingar kan man förvara dessa i dokumentskåp, men de ska då klara samma krav som arkivlokaler (t ex en brandklassning enligt EJ 120). Digital förvaring av allmänna handlingar Arkivreglerna gäller givetvis även information som förvaras digitalt. Det är tillåtet att förvara handlingar digitalt, men det måste ske på ett betryggande vis och det är nämnden (inte IT-avdelningen) som ansvarar för att informationen överlever och är sökbar. IT-avdelningen driftar systemen och tar t ex back-up, men ansvarar inte för att informationen konverteras till aktuella format och att handlingarna därmed är läsbara. Nämnden svarar också för de kostnader som uppstår om/när handlingarna ska tas om hand för digital arkivering (t ex konvertering till godkända format eller migrering av data ur det leverantörsberoende systemet till kommunarkivet). När nya verksamhetssystem ska upphandlas finns det en checklista rörande arkivfrågorna på kommunarkivets sida på intranätet. Där finns även en lista över de filformat som är godkända för långtidslagring. Vad gäller säkerhetsnivåer och förvaring av digital information gäller i övrigt Mölndals stads IT-säkerhetspolicy som finns på intranätet. Gallring Att gallra innebär att informationen förstörs. Allmänna handlingar ska bevaras och gallring får endast ske i enlighet med dokumenthanteringsplanen. Vid osäkerhet kontaktas förvaltningens arkivansvarige. Notera att det i en del speciallagar (t ex bokföringslagen) finns regler för bevarande under en viss tid. Detta innebär emellertid inte att man får lov att gallra handlingarna när tiden löpt ut. Arkivlagens bestämmelser tar då över och det är alltid förvaltningens dokumenthanteringsplan som reglerar gallringen. Om handlingstypen inte finns med i dokumenthanteringsplanen ska handlingarna bevaras till dess nämnden fattat ett gallringsbeslut. Gallring ska ske även i den digitala miljön. Detta är inget som ITavdelningen ansvarar för utan det är förvaltningens systemansvarige som ansvarar för att gallringen verkställs. Vid upphandlingen av nya system ska man förvissa sig om att det också är tekniskt möjligt att gallra (förstöra) information i systemet. När gallringsfristen för en handlingstyp har löpt ut bör gallringen också verkställas. Det är kostsamt och ineffektivt att lagra mer information är nödvändigt och det finns också risk att handlingar som ska bevaras försvinner in bland det som ska gallras. Tänk dock på att om någon begär att få ta del av en handling som enligt dokumenthanteringsplanen skulle ha varit gallrad, men som av någon anledning undgått gallring, ska gallringen inte verkställas innan eventuellt utlämnande. Hur gallrar man? Det är viktigt att gallringen sker under kontroll. Det är den som står som arkivredogörare för verksamheten i dokumenthanteringsplanen som också ansvarar för att handlingarna gallras. Det händer att informationen som ska gallras finns både i pappersutskrift och i ett verksamhetssystem. Då ska 6

7 givetvis gallringen ske av såväl pappersburen som digital information. Stäm av med systemansvarig angående den digitala gallringen. Handlingar som omfattas av sekretess eller är integritetskänsliga ska alltid brännas eller tuggas. Finns det ingen dokumentförstörare som kan tugga sönder handlingarna på plats kan man slänga dem i de behållare för sekretesshandlingar som finns i stadshusets källare. Diarieföring I dokumenthanteringsplanen står det vilka handlingsslag som bör registreras i diariet. Det är dock aldrig fel att diarieföra i fall av osäkerhet. Tänk på att det är originalet som ska diarieföras. Vid utsänd handling diarieförs kopian. Allmänna handlingar ska registreras så snart de kommit in till eller upprättats hos en myndighet... (kap 5 1 OSL 2009:400). Denna regel är till för att allmänheten ska ha möjlighet att få insyn i och också kunna granska verksamheten. Det finns dock undantag från registreringskravet: 1. Om handlingen är av uppenbart ringa värde för verksamheten behöver man varken registrera eller hålla den ordnad. (kan vara t ex reklam, inbjudningar till konferenser, cirkulär) Det spelar ingen roll hur informationen inkommer till verksamheten. Några exempel på hur man går tillväga: Är det ett meddelande på din telefonsvarare eller ett SMS gör du en tjänsteanteckning som registreras i diariet. Inkommer informationen via en webbtjänst i något av förvaltningens verksamhetssystem tas den ut på papper och diarieförs. Vid hot eller liknande situationer kan det vara av värde att bevara den ursprungliga informationsbäraren, kontakta då IT-enheten för mail och verksamhetssystem eller telefonenheten för röstmeddelanden och SMS. Minnesanteckningar Minnesanteckningar är endast handlingar som tillkommit som ett stöd i handläggningen av ett ärende och som inte tillför ärendet något nytt, exempelvis en sammanställning av diarieförd information. Minnesanteckningar är inte allmänna handlingar och rensas ut innan ärendet avslutas. En minnesanteckning blir dock allmän handling om den expedieras eller tas om hand för arkivering. Tänk på att interna handlingar som man ibland betraktar som arbetsmaterial eller minnesanteckningar (kan t ex vara lathundar och mötesanteckningar) i regel är allmänna handlingar. Leverans till kommunarkivet 2. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att man utan svårighet kan fastställa om de kommit in eller upprättats. Det gäller t ex. fakturor och protokoll. Observera att alla handlingar som omfattas av sekretess måste registreras i diariet. För alla handlingar som ska bevaras, med undantag för bygglovsarkivet som används i den dagliga verksamheten, gäller att leverans till kommunarkivet sker efter tio kalenderår utöver det år då ärendet initierades. Ärenden som startats 2002 levereras 2013, och så vidare. 7

8 Förvaltningens IT-system Elektroniskt ärendehanteringssystem Under senare år har bygglovsavdelningen använt sig av flera diariesystem. Från år 1995 till den 31 mars 2008 är handlingar inskrivna i diariesystemet BAS. Tidigare år troligtvis i Bers och under en period parallellt med BAS. Handlingar som betecknas "Bers" är inte sökbara i BAS utan verkar ha förkommit i BAS-databasen. Fr.o.m finns bara ett diariesystem, BAS. Diarienumret i BAS skrivs med nio tecken, till exempel " ". I förteckningen och på aktomslagen förkortas diarienumret till tre siffror. Den 1 april 2008 infördes Platina som diarie- och ärendehanteringssystem för bygglovsavdelningen. Det digitala diariet i BAS och mikrofilmsförteckning konverterades till Platina. Diarienumret i Platina skrivs "BN 27/08". I arkivförteckningen skrivs ärendenumren " " Sedan mars 2011 använder bygglovsavdelningen sig av ärendehanteringssystemet ByggReda. Diarienummer skrivs fortsatt enligt modellen BN 255/08. Bostadsanpassningsfunktionen använder sig av BAB för Windows. Övriga IT-system De verksamhetssystem som för närvarande är i drift i verksamheten. Agresso Kommunen har ett gemensamt ekonomisystem som stadsledningsförvaltningens ekonomiavdelning ansvarar för. Byggnadsnämndens ekonomiredovisning sker i Agresso. Den information som hanteras i systemet är t ex fakturor, budget, internbudget, månadsrapporter, delårs- och helårsbokslut. Det finns inga offentliga sökvägar till systemet. Allmänheten kan kontakta förvaltningens ekonom för sökningar i Agresso. ByggReda Förvaltningens diarieföring sker i ByggReda och delar av nämndadministrationen hanteras i systemet. Det finns inga offentliga sökvägar till systemet. Allmänheten kan kontakta förvaltningens expedition för sökningar i ByggReda. Se även punkten Diarieföring, ovan. Marshplus Kommunens gemensamma incidentrapporteringssystem. Här registreras alla tillbud och skador. Det finns inga offentliga sökvägar till systemet. Allmänheten kan kontakta förvaltningens säkerhetsansvarige för sökningar i Marshplus. Personec Kommunens gemensamma personal- och löneadministrativa system. Stadsledningsförvaltningens personalavdelning ansvarar för bevarande och gallring. Information som förvaltningen hanterar i systemet är tidrapportering, semester och frånvaro. Det finns inga offentliga sökvägar till systemet. Allmänheten kan kontakta förvaltningens löneadministratör för sökningar i Personec. 8

9 Proceedo Kommungemensamt elektroniskt beställningssystem som stadsledningsförvaltningens upphandlingsavdelning ansvarar för. Här registreras alla ramavtal tillsammans med inskannade avtalshandlingar. Tjänstemännen använder systemet för att skriva ut rekvisitioner eller göra elektroniska beställningar av varor och tjänster. Systemet tar även emot fakturor, men vidare fakturahantering sker genom koppling till ekonomisystemet Agresso. Det finns inga offentliga sökvägar till systemet. Allmänheten kan kontakta förvaltningens ekonom för sökningar i Proceedo eller Agresso. Visual arkiv Kommunens gemensamma arkivförteckningssystem. Kommunarkivet ansvarar för bevarande och gallring. Här registreras alla handlingar som tas omhand för arkivering. Allmänheten kan söka i förteckningarna online: doc.view=entire_text Beskrivning enligt 4 kap. 2 Offentlighets och Sekretesslagen 2009:400 (OSL) 1. Myndighetens organisation och verksamhet: Se beskrivning ovan. 2. Sökmedel till myndighetens allmänna handlingar: Se beskrivningar ovan. 3. Tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar: I stadshusets reception finns dator för allmänheten. För sökningar i IT-system eller pappershandlingar som inte är tillgängliga för allmänheten kontakta byggnadsnämndens expedition Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter: Kontakta byggnadsnämndens expedition Bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar: Sekretess förekommer i verksamheten, jämför OSL, 8 kap. om sekretess mot enskilda och mot andra myndigheter, 15 kap. om försvarssekretess, 18 kap. om sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott och 21 kap. om förföljda personer, m.m. 6. Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta sker: Byggnadsnämnden lämnar ut uppgifter till Statistiska centralbyrån. 7. Myndighetens rätt till försäljning av personuppgifter: Byggnadsnämnden lämnar ut dokument som innehåller personuppgifter med stöd av tryckfrihetsförordningen och tar betalt för kopior enligt byggnadsnämndens taxa. 9

10 Dokumenthanteringsplanens kolumner Kategori av handlingar som tillkommer genom att en aktivitet genomförs upprepat. /gallras Bevara innebär att handlingen bevaras för all framtid. Leverans till kommunarkivet sker tio år efter ursprungsåret för bevarande för all framtid. Gallra innebär att man förstör handlingen oavsett om det är digital eller pappersinformation. innebär att ansvarige själv gör bedömningen när handlingen ska förstöras. I många fall finns kommentar till detta i anmärkningsfältet. Gallring efter tio år innebär att handlingen kan gallras tidigast tio kalenderår utöver det år handlingen inkom/upprättades. Gallringen bör ske under kontrollerade former, genom att handlingarna bränns eller tuggas. Digital information ska förstöras så att den inte går att återskapa. förvaring Här anges huruvida handlingen behöver registreras och var den förvaras. I förekommande fall redogörs för sökingångar. Handlingen kan antingen förvaras i arkivskåp, arkivlokal eller på tjänsterum. Sorteringsordningen kan vara alfabetisk eller numerisk. Viktigt är att handlingar med sekretessbelagda uppgifter förvaras inlåsta. Detta gäller även kopior. Kopior behöver dock inte förvaras i brandsäkra arkivskåp. En handling kan vara en datafil, en databas, mikrofilm, ett ljudband, ett papper med mera. Den kan ofta förekomma i verksamheten i flera olika exemplar. I denna kolumn anges i vilket format handlingen arkiveras. Handlingar som ska bevaras ska framställas med material och metoder som garanterar informationens beständighet. Se Sveriges Provnings- och Forskningsinstituts (SP) förteckning över certifierad skrivmateriel samt Riksarkivets föreskrifter, råd och rekommendationer beträffande digitala medier. Arkivbeständigt papper ( Arkiv 80 ) har förmåga att under lång tid motstå åldring och inverkan av slitage eller nötning vid användning. Det måste därför användas till handlingar som ska bevaras och där man kan förvänta sig ett stort slitage, t ex protokoll och register. Där papper anges ska istället åldringsbeständigt papper ses som ett minimikrav. Åldringsbeständligt papper har inte har samma motståndskraft mot mekaniskt slitage. Vanligt kopieringspapper är i regel åldringsbeständigt. Arkivsignum Kombination av bokstäver och siffror som används för att beteckna serier och volymer i en arkivförteckning. Alla volymer med handlingar som ska bevaras förses vid arkivläggning av en unik kod. Detta görs av förvaltningens centrala arkivfunktion inför leverans till kommunarkivet. 10

11 Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Definition av handlingar som kan gallras vid (KS 278/12). Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig eller ringa betydelse 1. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. 2. Kopior eller dubbletter som inte har någon funktion då det finns arkivexemplar hos myndigheten med samma innehåll. 3. Handlingar som inkommit för kännedom och som inte föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse. 4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde eller som är meningslösa eller obegripliga, om handlingarna inte kräver vidarebefordran till annan myndighet eller enskild för åtgärd. 5. Register, liggare, listor och andra tillfälliga hjälpmedel som har tillkommit för att underlätta myndighetens arbete, och som saknar betydelse när det gäller att dokumentera myndighetens verksamhet, att återsöka handlingar eller att upprättahålla samband inom arkivet. 6. Handlingar som endast tillkommit för kontroll av postbefordran, under förutsättning att de inte längre behövs som bevis för att en försändelse har inkommit till eller utgått från myndigheten. 7. Loggar för e-post, mobiltelefoni och fax under förutsättning att de inte längre behövs för kontroll av överföringen, och att de inte heller behövs för återsökning av de handlingar som inkommit till eller utgått från myndigheten och som ska bevaras. 8. Handlingar som utgjort underlag för myndighetens interna planering och verksamhetsredovisning, när sammanställning eller annan bearbetning gjorts, under förutsättning att handlingarna inte heller i övrigt har någon funktion. 9. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar, kommentarer och meddelanden i sociala medier. 10. Inkomna eller expedierade meddelanden i form av röstbrevlåda, telefonsvarare, elektroniska snabbmeddelanden och motsvarande. 11. Webbmöten och videokonferenser under förutsättning att innehållet är av tillfällig och ringa betydelse. Handlingar som är av tillfällig betydelse genom att innehållet har överförts till nya databärare eller genom att handlingarna på annat sätt har ersatts av nya handlingar 1. Handlingar som har inkommit till myndigheten eller expedierats från myndigheten i elektronisk form om handlingarna har överförts till annat format eller annan databärare, t.ex. genom utskrift på papper. En förutsättning är att överföringen endast har medfört ringa förlust. För att förlusten ska anses ringa, krävs att handlingarna inte är autentiserade genom elektroniska signaturer eller motsvarande. De får inte heller vara strukturerade på ett sådant sätt att betydande bearbetningsmöjligheter går förlorade. 2. Handlingar som upprättas och sprids elektroniskt i informationssyfte under förutsättning att handlingarna har överförts till annat lagringsformat eller annan databärare för bevarande. Om överföringen innebär förlust av samband med andra handlingar inom eller utom myndigheten, t.ex. genom 11

12 elektroniska länkar, får en bedömning göras i varje enskilt fall av länkarnas värde. 3. Handling som inkommit till myndigheten i icke autentiserad form om en autentiserad handling med samma innehåll har inkommit i ett senare skede. En förutsättning är att handlingen inte har påförts några anteckningar av betydelse för myndighetens beslut eller för handläggningens gång. Arkivansvariga och arkivredogörare Arkivansvarig för byggnadsnämnden är (). Arkivredogörare för byggnadsnämnden är Annie Berglund ( ). Arkivansvarig för KLM är Peter Holmström ( ) Arkivredogörare för KLM är Johny Hörlind ( ). 4. Inkomna eller expedierade meddelanden i form av röstbrevlåda, telefonsvarare, elektroniska snabbmeddelanden och motsvarande som tillfört ärendet sakuppgift, under förutsättning att innehållet dokumenterats i en tjänsteanteckning som tillförts handlingarna i ärendet. 5. Felaktiga uppgifter i digitala upptagningar av registerkaraktär, vilka tillkommit genom skrivfel, räknefel eller motsvarande förbiseendefel, under förutsättning att rättning har skett. 6. Handlingar som har överförts till annan databärare inom samma medium, under förutsättning att de inte längre behövs för sitt ändamål, samt digitala upptagningar som endast framställts för överföring, utlämnande, utlån eller spridning av handlingar. 7. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar, kommentarer och meddelanden i sociala medier som tillfört ärende sakuppgift, under förutsättning att innehållet tillförts handlingarna i ärendet. 12

13 Sida 1 av 15 / ADMINISTRATION Allmänt Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Allmänt Projekthandlingar Allmänt Verksamhetsberättelser BN Förvaras hos respektive handläggare. Registreras och förvaras i akten med ärendet. Registreras och förvaras i akten med ärendet. Se kommunarkivets hanteringsrutiner för projekt, sist i detta dokument. Arkivredovisning Arkivförteckning med arkivbeskrivning Finns i kommungemensamma Visual Arkiv. Arkivansvarige förtecknar löpande. Kommunarkivet ansvarar för bevarande. Digitalt Arkivredovisning Dokumenthanteringsplan Arkivredovisning Förteckning över mikrofilmskort, bygglovsarkivet Registreras i ByggReda. Föreliggande dokument. Utgör styrdokument och nämndens gallringsbeslut. Uppdateras senast vartannat år. Pärmar i fastighetsordning Förekommer i tre format. Röda pärmar i arkivet, nummer konverterade samt till det diarieförda ärendet i från tidigare ärendehanteringssystem BAS till ByggReda samt ByggReda. excelblad som bifogas ärendet som arbetsmaterial i ByggReda. Arkiv 80 Digitalt D1 Arkivredovisning Mikrofilmskort sarkivet på stadsbyggnadsförvaltningen. arkivet mikrofilmas för ärenden startade fram till och med Originalet är säkerhetsfilmen som befinner sig i kommunarkivets klimatarkiv. Sökingångar är mikrofilmsförteckningarna som finns på papper i anslutning till korten, samt i dokumenthanteringssystemet ByggReda. Digitaliseringsarbete pågår. Mikrofilm F3 Arkivredovisning Reversaler I pärm hos arkivarien. Är ett kvitto på leverans till kommunarkivet. Diarium Bekräftelsekort (fd. diariekort) Registreras och förvaras i akten med ärendet. Avser den handling byggnadsnämnden skickar ut för att bekräfta att ett inskickade handlingar tagits emot och att ett nytt ärende initierats. Kopior förvaras i pärm på expeditionen (gallras vid ). Tidigare serie C1A.

14 Sida 2 av 15 / Diarium Diarieförda handlingar Diarium Diarium Diarium Handlingar som handlingsregistreras utan att ges ärendestatus Kronologiskt i närarkiv eller hos handläggare När ärenden avslutas rensas de av handläggare från ovidkommande papper och arkiveras i någon av serierna F1A Allmän serie, F1B Ej filmbara handlingar, F3A Mikrofilmade beviljade bygglov eller Allmän serie 2009-). Utgör register. Byggnadsnämnden använder dokument- och ärendehanteringssystemet ByggReda. Bostadsanpassningen använder BAB för Windows. Årslistor skrivs ut för båda. Arkivering sker i samråd med kommunarkivet. 2 år Registreras och förvaras kronologiskt i pärm på expeditionen Avser handlingar av mindre betydelse, exempelvis enklare förfrågningar, som registreras i diariet men som inte sorterar under något ärende. Digitalt Se anm. Diarium "Tillhör-beslut"-fil Tillförs ärendet i ByggReda Alla handlingar som tillhör ett beslut skannas vid ärendets avslut till en separat pdf-fil som bifogas ärendet som arbetshandling i ByggReda. Digitalt Diarium Årslistor Diarium Ärendekort med handlingsförteckning Skrivs ut från ByggReda och BAB Skrivs ut årligen och redovisar samtliga ärenden sorterade efter ärendenummer och efter initierare (BAB endast ärendenummer). C1C Tillförs akten med det diarieförda ärendet Skrivs ut när ärendet har avslutats. Ekonomi Allmänt: Förvaltningens ekonomiska redovisning sker kommuncentralt i Agresso. Gallring inom Agresso sker centralt. För handlingar rörande ekonomi följer, om inte annat anges nedan, byggnadsnämnden kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan för ekonomiska handlingar. Eventuellt inkommande fakturor skickas vidare till kommunens ekonomikontor för hantering i Agresso. Rekvisitioner och beställningar av varor eller tjänster hanteras och förvaras i Proceedo eller hos avdelningschef. Ekonomi Avtal Ekonomi Bokföringsorder, rättelser 2 år efter avtalstidens utgång. Registreras och förvaras alfabetiskt i pärm i närarkiv. 10 år Förvaras kronologiskt i närarkiv. Avser avtal som inte är av tillfällig betydelse eller utgör ett eget ärende.

15 Sida 3 av 15 / Ekonomi Bokslutshandlingar (arbetsmaterial och underlag Ekonomi Meddelanden, rapporter och anvisningar från ekonomiavdelningen Förvaras hos ekonom. Hos ekonomiansvarig. Ekonomi Reversaler, kvitton handkassa Ekonomi Underlag för utgående fakturor Ekonomi Verifikationer 2 år Förvaras i pärm i närarkivet. Kvitton från försäljning av utskrifter. 10 år Förvaras kronologiskt hos ekonomiansvarig, delvis i källararkiv. Ekonomiansvarig ansvarar för arkivering och gallring. 10 år Hanteras i de flesta fall centralt på kommunens ekonomikontor. Annars gäller 10 år. Information Bilddokumentation över verksamheten i urval Förvaras kronologiskt. Registreras ej. Digitala bilder förvaras under G:\SBF\Verksamhetsspecifikt\Bildarkiv. Digitalt F11A Information Egenproducerat informationsmaterial i urval Förvaras kronologiskt. Registreras ej. Foldrar, broschyrer och liknande. B1 Information Byggnadsnämndens informationsmaterial på Mölndal.se samt intranät Information Underlag för ändringar på intranät eller webbplats Dokumentation av webbsidor och intranät vid större förändringar sköts av kommunens kommunikationsenhet. Nämndsadministration Bevis om protokollsjustering Nämndsadministration Delegeringsbeslut Placeras på kommunens anslagstavla Registreras och samlas kronologiskt i pärm hos registrator. Kopia i akten till det diarieförda ärendet. Inaktualitet = när överklagandetiden löpt ut. av stadshusets informationscentral. Kopia biläggs det diarieförda ärendet. Arkiv 80 A3A

16 Sida 4 av 15 / Nämndsadministration Kallelser, föredragningslistor byggnadsnämnden och dess arbetsutskott. Nämndsadministration Protokoll, byggnadsnämnden Nämndsadministration Protokoll, byggnadsnämndens arbetsutskott 2 år Finns i pärm på expeditionen. Digital version publiceras på Molndal.se i pdf-format samt placeras under G:\Sbf\Gemensam\BN och PU\Byggnadsnämnd. Kronologiskt i pärm på expeditionen. Lämnas till registrator efter justering. Digital version publiceras på Molndal.se i pdf-format samt placeras under I:\Protokoll\BN. Arkivexemplaret är dock alltid den justerade pappersversionen. Kronologiskt i pärm på expeditionen. Lämnas till registrator efter justering. Digital version publiceras på Molndal.se i pdf-format samt placeras under I:\Protokoll\BN. Arkivexemplaret är dock alltid den justerade pappersversionen. Arkiv 80 Arkiv 80 A1A A1B Personalfrågor Allmänt: Kommunens personalfunktioner centraliserades Handlingar gallras enligt kommunstyrelsens personal- och organisationsutskotts dokumenthanteringsplan. Personalfrågor Anteckningar från arbetsplatsträffar (APT) Personalfrågor Anteckningar från medarbetarsamtal Personalfrågor Protokoll förvaltningsrådet 2 år Förvaras kronologiskt i pärm hos avdelningschef. Registreras ej. 2 år Förvaras hos avdelningschef. Registreras ej. Förvaras kronologiskt hos byråassistent. Registreras ej. Ansökningsförfaranden sköts i regel helt digitalt via "Offentliga jobb". Vid tillsättning av tjänst skapas ett ärende med ansökningshandlingar och anställningskontrakt för den anställde, samt en sammanställning över övriga sökande. Övriga handlingar gallras. Nås även på G:\Sbf\Administrationavdelningen\Avdmöten\Mötesanteckningar. A4

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge

Kommunledningskontoret KS 278/12 Carl Henrik Ronge MÖLNDALS STAD Bilaga 1(4) Bilaga 1. Förslag till definition av begreppet Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse A. Handlingar som genom sitt informationsinnehåll eller sin funktion är av tillfällig

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist för leverans till kommunarkivet. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år. O KS-närarkiv Pärm Bevaras 4 år 1 God revisionssed (tryckt handling) O KS-närarkiv 10 år --------- KS = Kommunstyrelsen Granskningsmaterial, fördjupad O KS-närarkiv 10 år --------- granskning Granskningsmaterial, årlig granskning Konsultrapporter

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Styrdokument Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse Antagen av kommunfullmäktige, 280 Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 2 (5) Beslutshistorik Gäller från Antagen av kommunfullmäktige,

Läs mer

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 Den 26 februari 2009 registrerade MölnDala Fastighets AB av Stora Enso AB inför en planerad fastighetsförsäljning

Läs mer

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet 1 (8) BESLUT 2014-11-06 Dnr SU FV 2.6.2-3133-14 Agneta Witte Åström Handläggare Tekniska avdelningen Regler om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Stockholms universitet

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Myndighetsnämnden Antagen av myndighetnämnden den 2015-02-09 19 Ersätter Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens beständighet och som

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten

Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Dokumenthanteringsplan för ekologienheten Fastställd 2014-10-21, dnr KS 2014/170 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för ekologienheten... 2 Gallring...

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring

DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN. Ansvarig/ Förvaring DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: BYGGLOVENHETEN Beslutad: MSN 2014-05-14 Dnr MSN 2014/49-004 Upprättad: 2014-04-11, reviderad 2014-04-30 Uppdaterad: Övergripande information rörande

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse

Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse + Bilaga Stöd&Process/Kanslienheten 2013-10-07- Mikael.Bonnevier 08-590 970 33 Dnr Fax 08-590 733 40 Mikael.Bonnevier@upplandsvasby.se Tillämpningsanvisningar för gallring av handlingar av tillfällig eller

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR GUNNEBO SLOTT OCH TRÄDGÅRDAR AB Fastställd av styrelsen för Gunnebo Slott och Trädgårdar AB 2012-12-11 1 Inledning En dokumenthanteringsplan är en förteckning över alla de handlingstyper

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2011:14 beslutade den 22 augusti 2011 Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres)

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Allmän administration Antagen att gälla från och med: 2015-06-01 Dnr: 2015.65 Handlingsslag. Arkivläggs. Gallras (=förstöres) Antal = hela kalender utöver ursprungset IT-system, förteckningar över och beskrivningar av använda och aktuella (Dokumentation över systemets uppbyggnad samt över använda hjälpmedel, systemdokumentation

Läs mer

Informationshanteringsplan

Informationshanteringsplan Informationshanteringsplan Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-10, 14 Ersätter informationshanteringsplan SBN 2014-03-11 32 Allmänna handlingar ska alltid hanteras på ett sätt som säkerställer handlingens

Läs mer

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser

Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser Rekryteringsmyndighetens interna bestämmelser om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse RIB 2015:3 beslutade den 8 juni 2015. Rekryteringsmyndigheten

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013

Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Statens geotekniska institut den 3 april 2013 Närvarande Från Statens geotekniska institut: administrativ chef, arkivansvarig registrator, arkivredogörare, HIT-ansvarig

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument

Dokumenthanteringsplan Verksamhetsgemensamma dokument Handling/Upptagning Gallras/ Förvaras/ Anmärkning Anteckningar, egna Anteckningar som är avsedda för en själv och som inte sprids Arbetsgrupper, Gäller inte projektgrupper mötesanteckningar, eller samverkansgrupper.

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 1 (5) Bilaga 6 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Halmstad den 20 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun

Arkivreglemente för Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 1.4 [1] Antaget av kommunfullmäktige 126/14 2014-KS-124 Arkivreglemente för Staffanstorps kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1991:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20020107 Dokumenthanteringsplan för Stadsarkivet, Norrköpings stadsarkivs beteckning 101 Diarienummer KS 3822/2001 004 Fastställd av kommunstyrelsen den 7 januari 2002, 14. Enligt

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd: 2008-06-26 110 Verksamhet: Biblioteket Reviderad: registre att söka/förva Levere till /gall Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 exemplar ska finnas i arkivet Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar inkomna

Läs mer

Regler om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Högskolan Dalarna

Regler om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Högskolan Dalarna Regler om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2014-12-01 Reviderad: - Dnr: DUC 2014/2044/10 Ersätter: - Gäller fr.o.m. 2014-12-01 Relaterade

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SVENSKA KYRKAN I HUDDINGE STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-01-21 DNR 9.3-15936/08 SSA 2008:19 Svenska kyrkan i Huddinge Att: Christer Pettersson INSPEKTION AV HANTERINGEN AV

Läs mer

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer!

En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! En kort utbildning i dokumenthantering för dig som vill veta mer! Mängden information i världen fördubblas var sjätte månad. Vi ägnar upp emot 60% av vår arbetstid åt att återställa, ändra och leta efter

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS NORRTÄLJE- MALSTA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15052/08 SSA 2008:9 Norrtälje-Malsta församling Att: Anne Menander INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA

Läs mer

Arkivtillsyn kommunrevisionen

Arkivtillsyn kommunrevisionen Tjänsteskrivelse 2013-11-22 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Henriksson Arkivtillsyn kommunrevisionen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur man tillhandahåller

Läs mer

Regler för hantering av e-post

Regler för hantering av e-post 2008-09-30 1 (7) Kommunledningskontoret Antagen av kommunstyrelsen 186, 2008-11-11 Regler för hantering av e-post Rätten att ta del av allmänna handlingar är grundläggande i den kommunala verksamheten.

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab

Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Stadsarkivet Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-9873/14 Sida 1 (7) 2014-11-07 SSA 2014:12 Hantering av allmänna handlingar hos AB Stokab Närvarande från bolaget: Marie Bornehed Åsa

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax:

Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag 1. Ansvar och organisation Postadress: Besöksadress: Telefon: Telefax: 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Överklagandenämnden för nämndemannauppdrag Närvarande: Från Kammarrätten i Sundsvall: Chef administrativa enheten Arkivarie Registrator Arkivassistent Från Riksarkivet:

Läs mer

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter. för NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND

Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter. för NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND 1 (10) Dokumenthanteringsplan med gallringsföreskrifter för NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND Gäller fr om 2016-06-01 Fastställd av Förbundsdirektionen 2016-06-01 54 Dnr 079/16 2 (10) INLEDNING OCH ALLMÄN

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända.

Tjänsteskrivelse, och arkivbeskrivning för socialnämnden, har varit utsända. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 45 Arkivbeskrivning för socialnämnden SN-2016/94 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta Arkivbeskrivning för socialnämnden.

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Stadsarkivariens delegationsbeslut om planändringar: DOKUMENTHANTERINGSPLAN för Bygg och miljökontoret / Bygglov fastställd BMN 20130612, 147 ändrad sid 1 (5) NSA bet. 66 B Planens regler gäller oavsett

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg Riksarkivet (RA) inspekterade den 5 november 2014 arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Göteborg

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid

Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Dokumenthanteringsplan för kultur och fritid Fastställd 2013-06-05, Reviderad 2013-10-17, dnr KFN 2013/71 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Dokumenthanteringsplan för

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen

Dokumenthanteringsplan för Upphandlingsprocessen Dokumenthanteringsplan för sprocessen Fastställd 2013-10-17, dnr TSN 2013/53 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Regel Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Direktupphandling... 2 Övriga upphandlingar...

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SOLNA FÖRSAMLING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2009-02-25 DNR 9.3-15934/08 SSA 2009:3 Solna församling Att: Tommy Östher INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20120613 Dokumenthanteringsplan för Överförmyndarenheten, Norrköpings stadsarkivs beteckning 93 Diarienummer ÖFM 2/2012 Fastställd av överförmyndaren den 13 juni 2012, 6. Enligt

Läs mer

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ.

Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet inspektera arkivverksamheten vid statliga myndigheter och vissa andra organ. 1 (2) Beslut Notarius publicus/ Nybrogatan 6 871 30 Härnösand Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid notarius publicus i Härnösand Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20041209 Dokumenthanteringsplan för Destination Norrköping KB, Norrköpings stadsarkivs beteckning 02 Fastställd av styrelsen för Destination Norrköping KB den 9 december 2004, 12.

Läs mer

Kortregister innehållande anteckningar om samtliga bygglovbeslut inom respektive fastighet Bygglov, marklov, rivningslov:

Kortregister innehållande anteckningar om samtliga bygglovbeslut inom respektive fastighet Bygglov, marklov, rivningslov: läggning Kortregister innehållande anteckningar om samtliga bygglovbeslut inom respektive fastighet Bygglov, marklov, rivningslov: Beslut av nämnd eller delegat (kopia) Ansökan Ärendeblad Förgranskning

Läs mer

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad:

Dnr KS 2008/317 Dokumenthanteringsplan Bollebygds kommun Myndighet: Kommunstyrelsen Fastställd:2008-06-26 Verksamhet: Ekonomiavdelningen Reviderad: Allmän administration Arkivförteckning Nej Ordnas systematiskt 1 ex. till arkivet Ingår i KS Avskrifter, kopior, utdrag, Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet Avdelningen dubbletter och

Läs mer

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 6. Gallring Innehållsförteckning Gallring.....2 Gallra, rensa och gallringsfrist... 2 Rensning... 2 Gallring av allmänna handlingar... 3 Gallring vid överföring

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB

Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fordonsprovarna i Väst AB Riksarkivet (RA) inspekterade den 4 december 2014 arkivbildningen och arkivvården vid besiktningsorganet Fordonsprovarna i Väst AB, Importgatan

Läs mer

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar 2010 07 01 Producerat av Avdelningen för juridik, Region Skåne Form: Christian Andersson, Region Skåne Tryck: Servicelaget i Kristianstad 2010 Offentlighetsprincipen

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten

Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Riktlinjer för användning av sociala medier i tjänsten Gäller för anställda inom Vimmerby kommun och anställda inom helägda kommunala bolag. Antagen av kommunfullmäktige 2011-10-31 211 Riktlinjer för

Läs mer

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping

Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 1 (5) Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Linköping Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet

Gallring av handlingar av tillfällig eller ringa betydelse för myndighetens verksamhet ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN STABEN FÖR KOMMUNIKA TION OCH IT TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (9) 2012-03-15 Handläggare: Sofia Ängermark Amanda Hernbäck Till Arbetsmarknadsnämnden den 27 mars 2011 Ärende 4 Gallring

Läs mer

Dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan Dokumenthanteringsplan 20080220 Dokumenthanteringsplan för Byggnadsnämndskontoret, Norrköpings stadsarkivs beteckning 66 Handlingsnummer KS 2008/134 Fastställd av byggnads och miljöskyddsnämnden den 20

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014

Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 1 (5) Inspektion av arkivvården vid Fastighets arbetslöshetskassa den 11 mars 2014 Närvarande Från Fastighets arbetslöshetskassa: kassaföreståndare it-ansvarig Från Riksarkivet: Angelica Björlestrand,

Läs mer

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella.

Riksarkivet konstaterar att arkivvården vid HSAN är god och att inga förelägganden är aktuella. Tillsynsavdelningen Inspektionsrapport 1 (5) 2009-04-29 Dnr RA 231-2009/1133 Inspektion av arkivvården vid Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd Riksarkivet (RA) inspekterade den 21 april 2009 arkivvården

Läs mer

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277

Inspektionsrapport 1(5) Nationella divisionen Enheten för tillsyn Dnr RA /4277 Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Konsumentverket Datum: 2012-10-11 Närvarande Från myndigheten Adm.chef (del av tid) IT-avd (del av tid) arkivarie Från Riksarkivet Martin Utvik inspektör

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

DOKUMENTHANTERINGSPLAN

DOKUMENTHANTERINGSPLAN Protokoll / Centrala samverkansgruppen - protokoll - kallelser Personalutskottet - protokoll - kallelser i pärm hos registrator i pärm hos registrator 5 år Papper: svenskt arkiv. Sparas elektroniskt i

Läs mer

2015 Månadsbokslut: Februari Avdelning Periodresultat tom feb Periodbudget tom feb Budgetavvikelse Årsbudget Lokalvård 601 851 236 113 365 738 0 Måltidsservice 1 210 763-188 654 1 399 417 0 IT & Växeln

Läs mer

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet. *Heroma är ett digitalt system för rekryteringssystem* (från och med

Förvaringsplats Sorteringsform Gallring Tidsfrist leverans kommunarkivet. *Heroma är ett digitalt system för rekryteringssystem* (från och med = allt IT-material som ska bevaras skrivs ut på arkiv-80 papper varvid IT-materialet gallras Antagen av byggnadsnämnden 2014-09-24, rev 2015-07-02 PERSONALHANDLINGAR Ansökningar via webb-baserat Heroma

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden

Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Myndighet Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Kultur- och fritidsförvaltning Antagen 2013-10-01 Kultur- och fritidsnämnd 75 1 (6) Dokumenthanteringsplan för kultur- och fritidsnämnden Vad är syftet med

Läs mer

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan

Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan Moment 4: Att upprätta en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan OSL Utlämnande Överklagan Registrering Tillgänglighet Hantering Redovisning TF Grundlag Allmän handling Utlämnande ArkF Skrivmateriel

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden.

Beredningar, utskott, delegationer och liknande organ, som utses av kommunal nämnd, anses utgöra del av nämnden. Arkivreglemente 1 Arkivreglemente Antagen av kommunfullmäktige 31 mars 2008 72. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för

Läs mer

Arkivreglemente för Köpings kommun

Arkivreglemente för Köpings kommun REGLEMENTE 1 (6) Arkivreglemente för Köpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2010-12-20, 116 Förutom arkivlagens och arkivförordningens bestämmelser om arkivvård gäller följande reglemente för den

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

Gallringsregler för verksamheter i kommundelarna

Gallringsregler för verksamheter i kommundelarna 2 (4) Dokumenthanteringplanen anger vilka allmänna handlingar som förekommer hos en myndighet, till hjälp för både myndigheten själv men även för allmänheten som därmed kan få en inblick i vilka handlingar

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79

Reglemente för hantering av allmänna handlingar. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 79 Reglemente för hantering av allmänna handlingar Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2012-12-17, 79 2 av 9 Innehåll 1 Tillämpningsområde...3 2 Ansvarsfördelning för arkivbildning och arkivvård...3

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013

Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Notarius publicus i Sundsvall den 21 maj och den 18 juni 2013 Närvarande Från Notarius publicus i Sundsvall: Ordinarie notarius publicus, advokat Biträdande notarius

Läs mer

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola

Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Handläggare: Christina Moberg Inspektionsrapport DNR 9.3-1341/2014 Sida 1 (6) 2014-04-22 SSA 2014:01 Hantering av allmänna handlingar hos Herrängens skola Närvarande från herrängens skola: Philip Olsson

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Riktlinjer för informationshantering

Riktlinjer för informationshantering Styrdokument, riktlinjer Stöd & Process 2013-11-04 Ronja Krische 08-590 977 04 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:443 ronja.krische@upplandsvasby.se Riktlinjer för informationshantering Nivå: Kommungemensamt

Läs mer

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26

Förutsättningar för gallring efter skanning 1 (5) Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 Tillsynsavdelningen Datum Dnr RA 01-2011/1121 Håkan Lövblad 2011-10-26 1 (5) Förutsättningar för gallring efter skanning För att myndighet ska få gallra pappershandlingar efter skanning fordras det myndighetsspecifika

Läs mer

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se

Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH. Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Arkivredovisning enligt RA-FS 2008:4 på KTH Märta Nyman Arkivarie Ulf Nilsson Arkivchef Kontakt ulfnil@kth.se Bakgrund och förutsättningar Ingen befintlig eller planerad övergripande kartläggning av KTHs

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

Av rapporten framkommer också mindre brister som Riksarkivet anmärker på.

Av rapporten framkommer också mindre brister som Riksarkivet anmärker på. Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Maria Nordström Inspektion av arkivvården vid Post- och telestyrelsen Riksarkivet (RA) inspekterade den 8 december 2008 arkivvården vid Post- och telestyrelsen

Läs mer

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9)

Arkivreglemente. Landstinget Blekinge. Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Arkivreglemente Landstinget Blekinge Arkivreglemente för Landstinget Blekinge 1(9) Innehållsförteckning Arkivreglemente för Landstinget Blekinge... 3 1 Tillämpningsområde... 3 2 Ansvar för arkivvården...

Läs mer

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62.

Härnösands kommun. Så använder Du. e-post i. Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag. Antagna av kommunstyrelsen 2004-04-06, 62. Så använder Du e-post i Härnösands kommun Bestämmelser om e-post för kommunala förvaltningar och bolag Antagna av kommunstyrelsen 00-0-06, 6. Innehåll Sid. Regler för e-post som alla måste följa E-postadresser

Läs mer

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 3, 2013-02-26

ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING. en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen. Version 3, 2013-02-26 ATT UPPRÄTTA ARKIVBESKRIVNING en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 3, 2013-02-26 INNEHÅLL 1 BESKRIVA ALLMÄNNA HANDLINGAR OCH ARKIV... 3 1.1 ARKIVBESKRIVNING

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-21 DNR 9.3-16337/07 SSA 2007:14 Idrottsnämnden HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS IDROTTSFÖRVALTNINGEN Närvarande från Idrottsförvaltningen:

Läs mer

Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar i Växjö kommun

Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar i Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-11-04 Gemensam gallringsplan för allmänna handlingar i Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Gemensam gallringsplan

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer