Kommunstyrelsens arbetsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott"

Transkript

1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och Klas Håkanson (M). Lars Brihall (VF) och Ingemar Sturesson (KD) Övriga deltagare Magnus Färjhage, Andreas Eliasson ( 77-81, 87-93), Christina Carlson ( 77-81), Thomas Sandh ( 77), Jan-Åke Johansson ( 82-87), Sven-Åke Karlsson ( 78-87), Joachim Winther ( 77-78), Jonny Lindell ( 78), Erica Allring ( 78), Bo Lundquist ( 77), Mats Adolfsson ( 78, 82). Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg. Utses att justera Justeringens plats och tid Klas Håkanson Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare Paragrafer 77-78, Kristina Odelberg Ordförande Henrik Tvarnö Justerare Klas Håkanson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunkansliet Datum för anslagets nedtagande Kristina Odelberg

2 (19) Plats och tid Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Vetlanda Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C) och Klas Håkanson (M). Lars Brihall (VF) och Ingemar Sturesson (KD) Magnus Färjhage, Andreas Eliasson. Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg. Utses att justera Justeringens plats och tid Klas Håkanson Kommunkansliet Underskrifter Sekreterare Paragraf 79 Kristina Odelberg Ordförande Henrik Tvarnö Justerare Klas Håkanson Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Kommunkansliet Kristina Odelberg

3 (19) 77 Dnr 2015/KA0212 Redovisning av förstudie dokument- och ärendehanteringssystem (DÄHS) Arbetsutskottets beslut Informationen noteras till protokollet. Bo Lundquist, konsult från JES Management, med uppdraget att genomföra en förstudie avseende införandet av dokument- och ärendehanteringssystem presenterar följande: Förstudien är finansierad av E-rådet och berör Vetlanda, Nässjö, Sävsjö, Eksjö och Mullsjö kommuner. Syftet är att skapa ett enhetligt dokument- och ärendehanteringssystem och digital mötesadministration. Nuläget i de fem berörda kommunerna redovisas samt verksamhetens krav. Ett mycket viktigt krav är att systemet har en stark sökmotor. Flera nya användningsområden erbjuds i ett dokument- och ärendehanteringssystem som inte finns idag, men även funktioner som eliminerar behovet av andra befintliga system. För- och nackdelar med ett gemensamt system och eventuellt en gemensam upphandling redovisas. Ett särskilt sidouppdrag har varit att syna det befintliga diariesystemet från EDP, positivt och negativt. Vad är då viktigt i ett samband med ett införande av ett nytt system? Kostnadsbilden, licenskostnaden, årlig support, konsultkostnader, konvertering och projektledning. Det är viktigt att vara medveten om att ett införande av dokument- och ärendehanteringssystem innebär nya arbetssätt och eventuellt ny organisation. Väldigt många kommer att bli berörda i större eller mindre utsträckning. Det är viktigt med förankringsarbetet.

4 (19) 78 Dnr 2013/KA0078 Information om bredbandsprojekt i Hultanäs och Näshultsområdet Arbetsutskottets beslut Informationen noteras till protokollet. Skrivelse har inkommit från projektgruppen för utbyggnad av bredband i Hultanäs- och Näshultsområdet, bilaga. Gruppen har i sin skrivelse begärt att få möjlighet att komma till arbetsutskottet för att kommentera och utveckla sitt bredbandsprojekt. På plats finns därför Jonny Lindell och Eric Allring från projektgruppen. De uppger bland annat följande: På en karta redovisas de områden som berörs. 103 intressenter, såväl företag som hushåll har anmält intresse hittills men fler kan komma till. Behovet av bredband på landsbygden ökar ständigt och ur olika aspekter. Många nya användningsområden är att vänta framöver. Enligt den redovisade kalkylen fattas 2,3 mnkr i projektmedel. Den totala kostnaden för hela projektet uppgår till 9,1 mnkr.

5 (19) 79 Dnr 2015/KA0189 Rättegångsfullmakt Arbetsutskottets beslut Advokat Sture Larsson erhåller fullmakt att utföra och bevaka Vetlanda kommuns talan i mål mot Vide Andréen angående skadestånd i Eksjö tingsrätt. Vide Andréen har väckt skadeståndstalan mot Vetlanda kommun och det finns behov att anlita advokat för att föra kommunens talan i målet. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Utdrag: Sture Larsson Ekonomichefen

6 (19) 80 Dnr 2015/KA0087 Årsredovisning 2014 för Vetlanda kommun Kommunfullmäktige föreslås besluta godkänna årsredovisningen. Årsredovisning 2014 för Vetlanda kommun inklusive koncernen föreligger i bilaga. Som bilagor föreligger dessutom ett personalbokslut och ett miljöbokslut. Vetlanda kommun redovisar ett resultat på 15,2 mnkr och stadshuskoncernen 19,2 mnkr, därav bidrar Vetab med 16,9 mnkr. Balansräkningen för koncernen redovisas.

7 (19) 81 Dnr 2015/KA0206 Månadsprognos per den 31 mars 2015 Upprättad bokslutsprognos per den 31 mars 2015 läggs till handlingarna. Bokslutsprognos per den 31 mars 2015 föreligger i bilaga. Det beräknade årsresultatet före i anspråkstagande av utvecklingsreserven uppgår till 6,8 mnkr och efter i anspråktagande av utvecklingsreserven till -2,3 mnkr. Totalt redovisar nämnderna en budgetavvikelse på -9 mnkr. Finansförvaltningen prognostiserar ett överskott på 4 mnkr, inkluderat återbetalning av försäkringspengar från AFA. Tekniska nämnden prognostiserar ett överskridande på 2,8 mnkr till följd av stora kostnader för bostadsanpassningsbidrag. Vård- och omsorgsnämnden prognostiserar ett överskridande på 6,4 mnkr bland annat till följd av hög sjukfrånvaro och därmed stora vikariekostnader. Även särskilt boende och hemtjänsten redovisar stora överskridanden. Socialnämnden prognostiserar ett överskridande på 3,1 mnkr till följd av överskridande på grund av försörjningsstödet. Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 81,5 mnkr. Tekniska nämnden prognostiserar stort överskott eftersom inga investeringar i Witalaskolan beräknas genomföras under året.

8 (19) 82 Dnr 2015/KA0121 Information om anläggning för vindkraft inom Ökna-Kopparp 1:1, Ömmastorp 1:2, 1:3 och 1:9 samt Skede-Solberga 1:6 och 2:8 inom Vetlanda kommun Arbetsutskottets beslut Informationen noteras till protokollet. Vetlanda kommun ska yttra sig över ansökan om vindkraftanläggning i Kullboarp enligt miljöbalken 16:4. Ärendet kommer att behandlas som ett beslutsärende av arbetsutskottet den 25 maj och kommunstyrelsen den 3 juni På en karta redovisas hur de föreslagna verken ska placeras. De flesta är placerade inom A-området, vilket innebär inom det område som vindbruksplanen medger men några är placerade inom B och C- områden, vilket generellt inte är acceptabelt enligt planen. Dessutom har länsstyrelsen avstyrkt vissa verk med hänvisning till en fågelinventering. Totalt sett kan man säga att flera av de föreslagna verken har en tveksam placering. Ärendet är svårbedömt. Totalt berörs tio verk.

9 (19) 83 Dnr 2015/KA0205 Fastighetsförsäljning samt detaljplaneuppdrag avseende Vetlanda Stocken 11 samt del av Stocken 12 och del av Brogård 6:2 Kommunfullmäktige föreslås besluta sälja fastigheten Vetlanda Stocken 11, del av Stocken 12 och del av Brogård 6:2, ca m², till Aptare Holding AB till ett pris av kr. Arbetsutskottets beslut Tekniska kontoret får uppdraget att upprätta detaljplan för Vetlanda Stocken 11 och 12 samt Vetlanda Brogård 6:2. Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun, såsom säljare och Aptare Holding AB, såsom köpare. Avtalet innebär bland annat följande: Kommunen överlåter och säljer till köparen hela fastigheten Vetlanda Stocken 11 samt del av Vetlanda Stocken 12 och Vetlanda Brogård 6:2, ca m², enligt bifogad karta. Köpeskilling: kr. Avtalet är bindande för parterna under förutsättning att kommunfullmäktige i Vetlanda godkänner det. Köparen avser att bygga huvudkontor för koncernen Aptare Holding AB på den aktuella platsen med en total våningsyta på ca m². Köpeavtalet är villkorat av att nödvändig planändring vinner lagakraft före tillträdet. Yrkanden Henrik Tvarnö (S) föreslår att Vetlanda kommun säljer fastigheten Vetlanda Stocken 11, del av Stocken 12 och del av Brogård 6:2, ca m², till Aptare Holding AB till ett pris av kr. Jan Johansson (VF) tillstyrker Henrik Tvarnös förslag. Utdrag: Tekniska kontoret

10 (19) 84 Dnr 2015/KA0204 Fairtrade kaffe på gymnasiet Kaffet som säljs i Njudungsgymnasiets café ska vara av kvalitén Fairtrade. Kaffet ska säljas utan ökad kostnad för eleverna. Verkställighetstidpunkt sker efter dialog med kostchefen. I samband med nästa livsmedelsupphandling ska Fairtrade finnas med som ett alternativ. Målsättningen är att öka antalet och mängden Fairtrade-produkter. För att Vetlanda kommun ska vara en Fairtrade-kommun krävs att Fairtrade-produkter finns i kommunens egen verksamhet. Som en start på den processen föreslås att gymnasiets café säljer kaffe av Fairtrade-kvalitet. Fairtrade-kaffe finns inte med i den befintliga upphandlingen, vilket gör kaffet dyrare. I en ordinarie upphandling bedöms dock merkostnaden kunna minska med hälften, det vill säga ett kilopris på ca 68 kr. Merkostnaden idag är 45 kr per kg eller totalt ca kr per år. Måltidsservice står för merkostnaden. Vetlanda kommun ska bli en Fairtrade-kommun från och med den 30 maj Yrkanden Henrik Tvarnö (S) föreslår att kaffet som säljs i Njudungsgymnasiets café ska vara av kvaliten Fairtrade. Kaffet ska säljas utan ökad kostnad för eleverna. Verkställighetstidpunkt sker efter dialog med kostchefen. I samband med nästa livsmedelsupphandling ska Fairtrade finnas med som ett alternativ. Målsättningen är att öka antalet och mängden Fairtrade-produkter.

11 (19) 85 Dnr 2014/KA0238 Funktionsprogram förskola Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till funktionsprogram förskola. Förslag till funktionsprogram förskola har upprättats och föreligger i bilaga. Förslaget har utarbetats av en arbetsgrupp med representation från barn- och utbildningsnämnden, miljö- och byggnämnden och tekniska nämnden. Syftet med att utarbeta ett funktionsprogram för förskolan är att skapa samsyn mellan förvaltningar och politiker kring funktioner i samband med planering och projektering av förskolor. Förskolorna ska uppfylla såväl verksamhetens krav som tekniska och ekonomiska krav. Ett funktionsprogram ska dessutom spara tid vid genomförandet av ett enskilt projekt. Programmet gäller i första hand nyproduktion men tillämpliga delar även om- och tillbyggnader. Programmet ska utgöra styrdokument för alla som involveras i nya projekt, såväl inom som utom kommunens förvaltningar. Förslaget har remissbehandlats i tekniska nämnden, barn och utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden. Beslutsunderlag Tekniska nämnden 34/15. Barn- och utbildningsnämnden 52/15. Miljö- och byggnämnden 78/15.

12 (19) 86 Dnr 2015/KA0125 Ansökan om lån och driftbidrag Vetlanda Arena AB Kommunfullmäktige föreslås bevilja ansökan om lån men avslå ansökan om driftbidrag. Vetlanda Arena AB har inkommit med ansökan om ett kommunalt lån på 12 mnkr för att anlägga ytterligare en konstgräsplan samt uppföra en byggnad i två plan för gym, omklädningsrum, cafeteria med mera. Därutöver avser ansökan ett årligt driftbidrag med kr. Ansökan föreligger i bilaga. Yrkanden Dan Ljungström (C) föreslår att kommunen beviljar lånet på 12 mnkr men inte det driftbidrag som omfattas av ansökan. Jan Johansson (VF), Nils-Erik Olofsson (S), Henrik Tvarnö (S) och Klas Håkanson (M) tillstyrker Dan Ljungströms förslag.

13 (19) 87 Dnr 2013/KA0485 Planprogram för Caroline 5 och del av Bäckseda 1:3 Arbetsutskottets beslut Planprogram och samrådsredogörelse för Caroline 5 och del av Bäckseda 1:3 godkänns. Samrådsredogörelsens riktlinjer för områdets framtida karaktär ska användas som underlag för kommande exploatering och detaljplanering. Vetlanda kommun har förvärvat fastigheten Caroline 5 och avser att utveckla ett nytt område för bostadsbebyggelse i Bäckseda där Ryningsvägen ansluter till Sliparegårdsvägen. Syftet med planprogrammet är att det ska utgöra underlag för framtida detaljplanering. Samråd för planprogrammet har skett 22 september t.o.m. 20 oktober Inkomna synpunkter under samrådstiden redovisas i Samrådsredogörelse daterad Området ska bjudas ut för byggnation, som underlag är lämpligt att de i samrådsredogörelsen angivna riktlinjerna för områdets framtida karaktär och användning nyttjas. Detaljplan ska upprättas i samråd med exploatören. Beslutsunderlag Arbetsutskottet 275/13 och 186/14. Yrkanden Jan Johansson (VF) föreslår att planprogram och samrådsredogörelse för Caroline 5 och del av Bäckseda 1:3 godkänns och att samrådsredogörelsen riktlinjer för områdets framtida karaktär ska användas som underlag för kommande exploatering och detaljplanering. Utdrag: Tekniska kontoret

14 (19) 88 Dnr 2015/KA0139 Höglandets samordningsförbund beslut om ansvarsfrihet för 2014 Kommunfullmäktige föreslås bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund 2014 föreligger i bilaga. Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Jönköpings läns landsting och medlemskommunerna. Insatserna ska avse personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser och syftar till att dessa uppnår eller förbättrar sin förmåga till förvärvsarbete. Förbundets intäkter under föregående år var 4 mnkr, vilket till uteslutande del bestod av bidrag från medlemskommunerna. Kostnaderna uppgick till 2,7 mnkr, vilket innebär att årets resultat blev 1,3 mnkr. Det relativt stora överskottet beror främst på att flera projekt inte kommit igång under 2014, utan kommer istället att starta 2015.

15 (19) 89 Dnr 2015/KA0140 Höglandets räddningstjänstförbund godkännande av årsredovisning samt beslut om ansvarsfrihet för 2014 Kommunfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningen samt bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning och bokslut 2014 för Höglandets räddningstjänstförbund föreligger i bilaga. Under 2014 har volymen av utbildnings- och informationsverksamhet ökat till det högsta sedan förbundet bildades. Som ett exempel nämns utbildning i första hjälpen vid psykisk ohälsa. Förbundet har under föregående år återbetalat det lån på 6 mnkr man tidigare haft för finansiering av investeringar. I slutet av 2014 trädde ett nytt avtal om jour och beredskap i kraft som innebär högre kostnader för förbundet. Detta kommer framförallt att påverka kommande år. Årets resultat uppgår till 2,7 mnkr. Det positiva utfallet utgörs främst av återbetalning från AFA-försäkring. Investeringsvolymen uppgick till 3,8 mnkr. Beslutsunderlag Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund 8/15.

16 (19) 90 Dnr 2015/KA0161 Höglandets kommunalförbund beslut om ansvarsfrihet för 2014 Kommunfullmäktige föreslås bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret Årsredovisning 2014 för Höglandets kommunalförbund föreligger i bilaga. Förbundet redovisar för år 2014 ett resultat som uppgår till -2,4 mnkr. Främsta anledningen är att den verksamhet som hanterar telefoni för tre av förbundets medlemmar haft periodiseringsfel mellan åren 2013 och Inom området familjerätt redovisas ett överskott på kr medan verksamhetsområdet kompentens resulterar i ett underskott på kr. Höglandets IT som är den avgjorts största verksamheten resulterar i ett underskott på kr. Årets investeringar uppgår till 8,6 mnkr, vilket är relativt mycket lägre än budgeterat och orsaken till det är att flera projekt blivit framflyttade av tids- och resursbrist. Antalet anställda uppgår till 65. Beslutsunderlag Direktionen för Höglandets kommunalförbund 27/15.

17 (19) 91 Dnr 2015/KA0203 Fullmakt fakturaattestant kommunkansliet Peter Lundgren ersätter Magnus Färjhage och Kristina Odelberg som fakturaattestant under perioden t.o.m Under semesterperioden finns behov av ersättare för fakturaattestanter på kommunkansliet.

18 (19) 92 Dnr 2015/KA0165 Motion om inrättande av ett folkhälsoråd Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till parlamentariska kommittén och Höglandets räddningstjänstförbund för yttrande senast den 1 juli Den 9 april 2015 lämnade Dan Ljungström (C), Ingemar Sturesson (KD), Klas Håkanson (M) och Ejlon Johansson (FP) in en motion om inrättandet av ett folkhälsoråd med förslaget att ett folkhälsoråd inrättas. Utdrag: Höglandets räddningstjänstförbund Parlamentariska kommittén

19 (19) 93 Dnr 2015/KA0181 Motion om att alla barn har rätt till en meningsfull fritid Arbetsutskottets beslut Motionen remitteras till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 1 juli Den 22 april 2015 lämnade Carina Strömbäck (V) och Helen Läck (V) in en motion om att alla barn har rätt till en meningsfull fritid och med följande förslag: 1. Vetlanda kommun utreder hur vi kan underlätta och uppmuntra barn och ungdomar som inte har ekonomiska möjligheter till en meningsfull fritidssysselsättning. 2. Undersöka om de åtgärder man kommer fram till kan ske i samarbete med föreningsliv och eventuellt företag. Utdrag: Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08. Innehållsförteckning. Innehåll EKSJÖ KOMMUN Ledningsutskottet 2014-04-08 1 (32) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2014-04-08 Innehållsförteckning Innehåll Budgetuppföljning, kvartalsrapport - KLK... 3 Internkontrollplan 2014... 6 Internkontroll

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30

Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 2013-09-10 1(34) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Komunkontoret, tisdagen den 10 september 2013, kl 10.00-12.00 12.40-14.30 Beslutande Ewa-May Karlsson (c) ordf Mathias Haglund (s) Christer Lundgren

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21

Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 2015-05-21 Sida 1 (29) Protokoll från Kommunfullmäktiges sammanträde 2015-05-21 På grund av personuppgiftslagen (PUL) kan vissa personuppgifter vara borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2.

Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35. Se särskild närvarolista, s 2. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-05-30 Sidnr 1(2) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Vimmerby, måndagen den 30 maj 2011 k1.18.30-22.35 Se särskild närvarolista, s 2. Närvarande ej tjänstgörande

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson

Christer Lundgren, (c) Per-Anders Olsson 2012-10-23 1(37) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, tisdagen 23 oktober 2012, kl. 10.00-17.40 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Kent-Erik Mattsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet från kommunstyrelsen den 11 september 2012, 160 171 är justerat och tillkännagivet genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats Stadshuset, sessionssalen, Ludvika Dag och tid Tisdagen den 11 september, kl. 14.00 14.35 Beslutande Övriga Se sidan 2 Maria Strömkvist (S) HåGe Persson (M) Ivan Eriksson

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.05 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Gunilla Bergdalen, Klas Håkanson, Conny Kristensen, Henrik Tvarnö, Håkan Johansson, Carina

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C)

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Kommunstyrelsen 2015-04-14. Stihna Johansson Evertsson (C), ordförande Per Gröön (C) HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 14 april 2015 kl 08.30-16.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stihna Johansson Evertsson (C),

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) arbets- och personalutskott 2012-05-07 1(33) Plats och tid Beslutande Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 maj 2012, kl 08.00 12.00, 13.00-14.30 Ewa-May Karlsson, (c), ordförande

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer