SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot Remco Andersson (fp) ledamot Rune Netterlid (s) ledamot Övriga deltagande Bengt Lavesson Susanne Hallberg Torsten Lindh Torvald Kullendorff Magnus Norén Mats Jepson Lars Nordhemmer Rubert Svensson teknisk chef administrativ chef mät- och exploatering t o m 57 förvaltningsekonom chef kommunteknik, t om 65 bitr teknisk chef bitr chef kommunteknik, tom 65 fastighetschef Utses att justera Rune Netterlid Justeringens plats Tekniska förvaltningen, och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Susanne Hallberg Ordförande Anders Berngarn Justerande Rune Netterlid ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska förvaltningen Datum för anslags nedtagande

2 Sammanträdesdatum s. 2 (28) TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT AU 54 TN2005: Årlig redovisning avseende arrendeverksamheten i Lomma kommun Arrendeavtal Lomma kommun har under 2007 tecknat nytt avtal avseende utarrendering av mark vid Habo camping, Skånsk Dykservice avs etablering väster om parkeringen vid Sandhamnsgatan LBS avs. mastskjul, klubbhus, upptagningsplats vid kaj samt ny vinterförvaringsplats. NNoch NN avs glasskiosk söder om parkeringen vid Sandhamnsgatan Svenska Statoil Detaljhandel AB för nyetablering av bensinstation vid Prästbergarondellen. Fiskboden i Lomma HB avs nya förråd väster om Fiskboden Bjärreds Scoutkår avs mark norr om Vikingavägen i Bjärred Bjärreds IF avs konstgräsplan i Borgeby Kommunen har tecknat arrendeavtal med NN i Borgeby avseende mark för förskolepaviljonger Inom Lomma kommun finns idag cirka 60 stycken tecknade arrendeavtal. Intäkterna uppgår till cirka 850 tkr per år. I samband med att arrendeavtal skrivs om justerar tekniska förvaltningen arrendeavgifterna så att de hamnar på en marknadsmässig nivå. Arrendeavgifternas storlek är beroende av arrendeavtalens längd. Korta avtal har lägre arrendeavgift än de som löper på en längre tid för att kompensera arrendatorns osäkerhet. Då arrendeavtalen skrivs om görs också en justering avseende arrendetiden. I framtiden är avsikten att alla arrendeavtal skall ha den 14 mars som laga fardag, vilket är allmänt vedertaget. Inom 4-yes samarbetet finns en grupp som diskuterar bl.a. hur avtal skall formuleras, arrendeavgifter mm. De avtal som hittills diskuterats är bl.a. arrende avseende mobilmaster, markavtal avseende ledningar samt nyttjande av allmän platsmark. forts

3 Sammanträdesdatum s. 3 (28) TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT AU 54 TN2005: Markavtal För tillfället finns det ca 5 bredbandsoperatörer/kabel-tv operatörer som agerar i kommunen. I samband med att dessa önskar lägga ner nya ledningar tecknar kommunen sk. markavtal som reglerar var och hur de får lägga ner ledningar samt hur mycket de skall betala för detta. Parallellt med diskussionerna inom 4-yes pågår diskussioner mellan ett antal kommuner och Sveriges kommuner och Landsting hur kommunerna bör agera gentemot ledningsdragande företag. Detta arbete sköts av Malmö, Göteborg och Stockholm. Skötselavtal Tillämpas när privat markägare önskar disponera angränsande markområde till sin fastighet och detta område utgörs av allmän platsmark. Används när det rör sig om mindre område t.ex. gräsremsa eller dyl. Kommunen tar inte ut någon avgift mot att den skötselansvarige tar på sig underhållet. Inom Lomma Hamnprojektet tecknas via respektive byggherre skötselavtal för markremsor mellan hus och gator i enlighet med vad som sägs i respektive detaljplan. Det har tecknats 1 skötselavtal i Lomma Hamn. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden -godkänna ovanstående rapport avseende arrendeverksamheten i Lomma kommun.

4 Sammanträdesdatum s. 4 (28) AU 55 TN2008: Förvärv av fastigheten Lomma Borgeby 17:134 Tekniska nämnden har tidigare beslutat bygga en förskola norr om det område kring Rutsborgsvägen i Borgeby som är under färdigställande. Mellan detta nya område och den planerade förskolan finns en privat fastighet om 1840 m 2. Denna fastighet ligger strategiskt belägen med avseende på områdets fortsatta utbyggnad inklusive förskolan. Förslag till beslut Tekniska förvaltningen föreslår TNAU att föreslå TN att föreslå kommunstyrelsen att kommunen köper fastigheten Lomma Borgeby 17:134 i enlighet med föreliggande avtal. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - föreslå kommunstyrelsen att kommunen köper fastigheten Lomma Borgeby 17:134 i enlighet med föreliggande avtal.

5 Sammanträdesdatum s. 5 (28) AU 56 TN2008: Ansökan om arrende av del av Lomma 33:11, stranden, för paviljong för caféverksamhet Tekniska förvaltningen har fått en förfrågan avseende arrende av del av stranden för paviljong för caféverksamhet. Avsikten är att verksamheten skall bedrivas året runt. Enligt gällande detaljplan 04/05 finns det områden av stranden norr om hamnpiren avsatta för paviljonger. Enligt bestämmelserna skall det ske på ett sådant sätt att strandvegetationen inte får skadas. Paviljongerna skall utformas i enlighet med det kvalitetsprogram som finns för Lomma Hamn. Områdena skall inte avstyckas och säljas utan förbli kommunala. Dispens från strandskyddsbestämmelse har med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beviljats av Länsstyrelsen Länsstyrelsen anger som skäl att byggnaden visserligen tar allemansrättslig mark i anspråk, men att skadan uppvägs av att det är en liten begränsad yta och att caféet är öppet för allmänheten samt att de biologiska värdena inte påverkas väsentligt negativt. Plan- och byggkontoret har gjort bedömningen att parkering för besökare och anställda kan lösas på samma sätt som för övriga besökare till stranden och strandstråket. Placeringen överensstämmer med en byggrätt som detaljplanen medger och är vald bl.a. med hänsyn till att det på platsen inte finns värdefull vegetation. En befintlig sanddyn avskärmar paviljongen från gatan och bebyggelsen öster om gatan. Paviljongen utformas i material, höjd och form så att dess inverkan på utsikt och landskapsbild minimeras. Eftersom detaljplanen medger bebyggelse på stranden kan de boende i husen öster om gatan inte räkna med att få bibehållen oinskränkt utsikt mot havet. Paviljongen är 8,2 meter gånger 13,7 meter i 1 våning. Fasaden är av glas mot norr, väster och söder och av trä mot öster. Åtgärden innebär ingen avvikelse mot gällande detaljplan. Kommunen löste 2003 in den aktuella delen av stranden från CA-fastigheter. I samband med detta gjordes en överenskommelse att kommunen inte skulle upplåta delar av stranden för kommersiellt ändamål utan at först inhämta CAfastigheters medgivande. Den 27 februari 2008 meddelade CA-fastigheter via e- post att de inte har något emot den föreslagna caférörelsen på stranden under förutsättning att den har öppet året runt. forts

6 Sammanträdesdatum s. 6 (28) AU 56 (forts) TN2008: Förslag till beslut Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott att föreslå tekniska nämnden att inhämta kommunstyrelsens yttrande avseende arrende av del av Lomma 33:11 för paviljong och caféverksamhet. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - meddela kommunstyrelsen att tekniska nämnden anser att ansökan skall avslås då det är kommunen som bör ta initiativ till vad stranden skall användas till.

7 Sammanträdesdatum s. 7 (28) AU 57 TN2007: Månadsuppföljning inkl prognos för tekniska nämnden Då mars månad ej är avslutad kan månadsuppföljning lämnas först till tekniska nämndens sammanträde den 14 april Arbetsutskottets beslut - behandla ärendet på tekniska nämndens sammanträde den 14 april 2008.

8 Sammanträdesdatum s. 8 (28) TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT AU 58 TN 38 AU 39 TN2007: Tomt för gatukontoret på Fäladsmarkens verksamhetsområde På Fäladsmarkens verksamhetsområde föreslås att Lomma kommun behåller en tomt på ca 3400 kvm för egen verksamhet. Gatukontoret är i stort behov av lämpliga ytor för upplagsverksamhet. Förslaget innebär att kommunen går miste om den köpeskilling som skulle ha blivit resultatet om försäljning hade ägt rum, dvs kr (3400 * 100 kr/kvm). Utöver köpeskilling behöver tomten förses med stängsel plus vissa markförberedelser, uppskattat till preliminärt tkr. Förslag till beslut - föreslå tekniska nämnden behålla tomt (del av Lomma 24:12) för eget ändamål och att finansiera åtgärden ur nämndens pott för mindre investeringar, totalt tkr. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - behålla tomt (del av Lomma 24:12) för eget ändamål och att finansiera åtgärden ur nämndens pott för mindre investeringar, totalt tkr. Tekniska nämndens beslut - återremittera ärendet. Tekniska nämndens handläggning Förvaltningsekonomen lämnar följande redogörelse i ärendet. Förslaget innebär att markvärdet, beräknat till cirka 64 kr * 3400 = kr, flyttas från exploateringstillgångarna till anläggningstillgångarna (för stadigvarande bruk). Utöver markvärdet behöver tomten förses med stängsel plus vissa markförberedelser, uppskattat till preliminärt kr. Förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden behålla tomt (del av Lomma 24:12) för eget ändamål och att finansiera åtgärden ur nämndens pott för mindre investeringar, totalt kr. forts

9 Sammanträdesdatum s. 9 (28) TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT AU 58 (forts) TN 38 AU 39 TN2007: Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - låta ärendet utgå ur dagordningen.

10 Sammanträdesdatum s. 10 (28) AU 59 TN2008: Granskning av fastighetsunderhåll, revisionsrapport Enligt revisorernas revisionsplan för år 2007 har på kommunstyrelsens uppdrag Öhrlings PricewaterCoopers AB genomfört en granskning av planering och styrning av underhåll avseende kommunens fastigheter. Rapporten har översänts till tekniska nämnden för yttrande. Svar skall vara inlämnat senast den 23 maj på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de bedömningar som upptagits i rapporten. Arbetsutskottets beslut - återremittera ärendet.

11 Sammanträdesdatum s. 11 (28) AU 60 TN2008: Upplåtelse av kajplatser till näringsidkare samt revidering av : Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn (Höje å samt norra kajen) F.n. upplåtes 9 pålplatser samt totalt 46 m längsgående platser till 4 st näringsidkare i Lomma hamn. Platserna uthyres på årskontrakt som redan är tecknade för Platserna är belägna längs norra kajen. För 2009 avses nya taxor för samtliga kommunens båtplatser beslutas. Ärendet kommer att tas upp under hösten Eftersom vi har problem med att driva hamnen till 70% avgiftsfinansierat kommer tekniska förvaltningen då att föreslå att kajplatsavgifter höjs extra mycket för näringsidkare som eventuellt tillåts hyra kajplats. De befintliga näringsidkarna har uttryckt intresse för ytterligare platser längs norra kajen. Dessutom kan det förväntas dyka upp fler näringsidkare med samma intresse, t.ex för restaurangbåt o.dyl. Av Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn (Höje å samt norra kajen), bilaga 1, framgår ej huruvida näringsidkare skall fördelas kajplatser via kön eller ej. Dock kan reglerna tolkas som de är skrivna avseende privatpersoner. Förvaltningen önskar tekniska nämndens beslut om huruvida kajplatser skall upplåtas åt näringsidkare även under 2009 och framledes samt om fler platser skall upplåtas till intresserade näringsidkare under 2008, även om det finns intressenter i kommunens kö för kajplatser. Förslag till beslut TNAU föreslår TN att besluta att: 1. tekniska förvaltningen, förutsatt att det finns intressenter i kommunens kö för kajplatser, ej skall hyra ut fler kajplatser till näringsidkare under 2008 och ej hyra ut kajplatser till näringsidkare överhuvudtaget fr.o.m 2009 eller 2. tekniska förvaltningen,om möjligt, skall tillgodose näringsidkares intresse för fler kajplatser under 2008 med avsikt att fortsätta hyra ut kajplatser till näringsidkare fr.o.m 2009 eller 3. tekniska förvaltningen ej skall hyra ut fler kajplatser till näringsidkare under 2008 och fr.o.m 2009 endast hyra ut kajplatser till näringsidkare efter fördelning enligt turordning i kajplatskön forts

12 Sammanträdesdatum s. 12 (28) AU 60 (forts) TN2008: samt att: uppdra åt tekniska förvaltningen att inkomma med förslag till revidering av Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn (Höje å samt norra kajen) i enlighet med fattat beslut. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - tekniska förvaltningen skall fortsätta hyra ut kajplatser i Lomma hamn till näringsidkare motsvarande dagens behov / dagens kontrakt (9 pålplatser samt totalt 46 m längsplatser som delvis kan göras om till pålplatser) - uppdra åt tekniska förvaltningen att inkomma med förslag till revidering av Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn (Höje å samt norra kajen) i enlighet med fattat beslut - uppdra åt tekniska förvaltningen att inkomma med förslag till nya marknadsanpassade avgifter även för näringsidkare i samband med att övriga kajplatsavgifter skall revideras under hösten 2008.

13 Sammanträdesdatum s. 13 (28) AU 61 TN2008: Hastighetsdämpande åtgärder (gupp) på Rapsgatan m.fl. i Lomma Samfällighetsföreningen Lerviks Hage har till tekniska förvaltningen såväl som till ordföranden i tekniska nämnden muntligen framfört önskemål om att kommunen utför gupp, alternativt beviljar föreningen att själva utföra gupp, för att dämpa hastigheterna på Rapsvägen med flera gator. I argumentationen har bl a framförts att det finns liknande gupp på intilliggande gator (Lillevångsområdet). Dessa gator är dock samfälligheter och kommunen är ej väghållare. Vid tidigare kontakt mellan förvaltningen och samfällighetsföreningen har förvaltningen avslagit föreningens begäran. Kommunen är väghållare för de aktuella gatorna. Gatorna är utförda och utmärkta som gångfartsområde (tidigare: gångfartsgator) och med upphöjda korsningar i enlighet med detaljplanen. I detaljplanens planbeskrivning står: Det är ett önskemål att hålla gatubredderna i området så små som möjligt från såväl trafiksäkerhets- som utseendesynpunkt, d v s att skapa intimitet i gaturummen och begränsa körhastigheterna i möjligaste mån utan andra hastighetsdämpande åtgärder än upphöjda korsningar i mynningarna med lokalgatorna. Tillåten hastighet är gångfart vilket enligt trafikförordningen är så fort som man går. Vidare har fordonsförare väjningsplikt mot gående. Dessutom har infartsgatan till området sänkt hastighet till 30 km/tim enligt beslut av tekniska nämnden under Tekniska förvaltningen anser att ytterligare hastighetsdämpande åtgärder ej är påkallade. Eftersom kommunen är väghållare har man ansvar för gatorna och bör ej tillåta att annan part utför åtgärder på desamma. Dessutom skulle föreslagna gupp vara i vägen vid snöröjning och renhållning. Om tillstånd ges för föreningen att själva utföra åtgärder på gatorna, t e x anlägga gupp, så kan det dessutom vara svårt att argumentera mot eventuella framtida önskemål / begäran om liknande åtgärder på andra gator i kommunen som i allmänhet har sämre förutsättningar avseende trafiksäkerhet och hastighet än de aktuella gatorna. Eftersom föreningen argumenterat för att vägmärkena (1 st på varje sida) ej uppmärksammas eftersom de ej står i kombination med ett gupp, skulle dessa möjligen kunna flyttas till att stå vid det befintliga guppet vid korsningen med gång och cykelvägen till Lund, vilket sannolikt bara skulle betyda ett smärre avsteg från detaljplanen. forts

14 Sammanträdesdatum s. 14 (28) AU 61 TN2008: Mot bakgrund av ovanstående lämnar tekniska förvaltningen följande förslag till beslut. Förslag till beslut Föreslå TNAU att föreslå TN att: - besluta om att avslå samfällighetsföreningen Lerviks Hages begäran om fler hastighetsdämpande åtgärder på Rapsgatan m.fl. - besluta om att avslå samfällighetsföreningen Lerviks Hages begäran om att själva få utföra hastighetsdämpande åtgärder på Rapsgatan m.fl. - ta ställning till om gångfartsområde skall gälla redan från korsningen med gångoch cykelvägen till Lund - uppdra åt tekniska förvaltningen att tillskriva samfällighetsföreningen Lerviks Hage och meddela beslutet. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - avslå samfällighetsföreningen Lerviks Hages begäran om fler hastighetsdämpande åtgärder på Rapsgatan m.fl. - avslå samfällighetsföreningen Lerviks Hages begäran om att själva få utföra hastighetsdämpande åtgärder på Rapsgatan m.fl. - gränserna för gångfartsområde skall ej ändras till att gälla redan från korsningen med gång- och cykelvägen till Lund - uppdra åt tekniska förvaltningen att tillskriva samfällighetsföreningen Lerviks Hage och meddela beslutet.

15 Sammanträdesdatum s. 15 (28) AU 62 TN2008: Motion angående ökad trafiksäkerhet på väg 913 mellan Bjärred och motorvägen NN (kd)har inkommit med motion angående ökad trafiksäkerhet på väg 913 mellan Bjärred och motorvägen. Motionen har översänts till tekniska nämnden för yttrande. Motionen föreslår kommunfullmäktige att hos Vägverket, i avvaktan på eventuell ny sträckning på väg 913, hemställa om att: 1. Förbjuda vänstersvängar från/till Flädie Vagnmakareväg och Flädie Banväg. 2. Bygga vägfält för vänstersvängar/alt. spanskasvängar vid infarterna till Flädie Kyrkväg (904) och Flädie Mejeriväg (914) 3. Sätta ut reflexstolpar längs med den del av vägen som saknar belysning samt att Tekniska nämnden 1. bevakar att begäran om sänkt hastighet på de 1,6 kom som idag har 90km/tim utreds och genomförs snabbt av Vägverket 2. låter den konsult för trafikutredning, som enligt översiktsplanen för 2008 ska anställas, även se över möjligheterna att ytterligare öka trafiksäkerheten på väg 913. Yttrande Tekniska förvaltningen föreslår som svar på motion meddela kommunfullmäktige följande: Motionärens synpunkter stämmer väl överens med det arbete som kommunen redan idag bedriver avseende trafiksäkerheten på väg 913. Tekniska nämnden beslutade under 158/07 att föreslå Vägverket att hastigheten sänks till 70 km/h på Fjelievägen från en punkt cirka 150 meter öster om korsningen med Flädie Kyrkväge, väg 904, till en punkt cirka 150 meter väster om Flädie Mejeriväg, väg 914, vilket är en sträcka på 1600 meter Förslag till byggande av ny cykelled kommer att presenteras under hösten Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - översända ovanstående yttrande till kommunfullmäktige såsom svar på motion avseende ökad trafiksäkerhet på väg 913.

16 Sammanträdesdatum s. 16 (28) AU 63 TN2008: Remissvar avseende Vägverkets samråd beträffande förslag till en sänkning av hastighetsgränsen på Fjelievägen, väg 913, inom Lomma kommun Vägverket Region Skåne avser att föreslå en omprövning av nu gällande hastighetsgräns på väg 913 inom Lomma kommun. Förslaget innebär att hastighetsgränsen sänks från 90 km/tim till 70 km/tim. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till tekniska nämnden för yttrande. Yttrande Rubricerat. ärende är i linje med tekniska nämndens beslut under 158 daterat att tillskriva Vägverket och föreslå att hastigheten sänks till 70 km/tim på den aktuella sträckan. Således föreslår tekniska förvaltningen att tekniska nämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att tillstyrka en sänkning av hastighetsgränsen på väg 913 inom Lomma kommun fram till väg E6. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka Vägverkets förslag att utfärda ett upphävande av 90 km/tim med följd att bashastigheten 70 km/tim kommer att gälla på hela sträckan av väg 913 inom Lomma kommun fram till väg E6.

17 Sammanträdesdatum s. 17 (28) AU 64 TN2007: Ansökan om medel för genomförande av energideklarationer i Lomma kommuns fastighetsbestånd Den 1oktober 2006 trädde Lag om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985) i kraft. Lagen har som syfte att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. I lagen finns beskrivet vilka byggnader som skall energideklareras och när byggnader skall energideklareras. Exempel på byggnader som skall energideklareras senast årsskiftet 2008/2009 är specialbyggnader med total användbar golvyta över 1000 kvm. Det innebär att nästan samtliga Lomma kommuns fastigheter omfattas av lagen skolor, förskolor och förvaltningsbyggnader. Energideklarationen skall upprättas av en oberoende expert som skall ha särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader. Expertens oberoende och sakkunskap skall kunna styrkas genom att experten eller företaget är ackrediterat dessutom skall minst en person i arbetsledande ställning vara certifierad. Utbildning, ackreditering och certifiering av experter startade i princip när lagen trädde i kraft och det är först nu 2008 det finns tillgång till experter för att kunna genomföra energibesiktningar. Energideklarationen skall minst omfatta uppgifter om: Byggnadens energiprestanda Ett referensvärde som möjliggör jämförelser med motsvarande typisk byggnad Förslag på kostnadseffektiva åtgärder som kan minska energianvändningen med beaktande av inomhusmiljön Byggnadsägaren är inte skyldig att genomföra föreslagna åtgärder men sannolikt skulle driftskostnaderna minska och byggnadens värde skulle öka. Kostnad för att genomföra för energideklarationer beräknas med en schablon på 5 kr/kvadratmeter. Cirka kvadratmeter av Lomma kommuns fastighetsbestånd måste energideklareras vilket medför en kostnad på ca :- forts

18 Sammanträdesdatum s. 18 (28) AU 64 (forts) TN2007: Förslag till beslut: Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden - hemställa hos kommunstyrelsen om medel om sammanlagt :- för genomförande av energideklarationer. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - hemställa hos kommunstyrelsen om medel om sammanlagt :- för genomförande av energideklarationer.

19 Sammanträdesdatum s. 19 (28) AU 65 TN2008: Särredovisning av OVK-åtgärder m.m. inkluderande energibesparande åtgärder inom förskolorna Borgeby, Alfredshäll och Löddesnäs i Bjärred Enligt protokoll från Tekniska nämnden TN 15 fick tekniska förvaltningen i uppdrag att förbereda ansökan för statsbidrag avseende energibesparande åtgärder för ovanstående projekt och särredovisa kostnader för att åtgärda OVK(obligatorisk ventilationskontroll) anmärkningar. Efter samtal med Länsstyrelsen i januari 2008 saknas det medel för redan godkända ansökningar samt att det finns ett stort antal obehandlade ansökningar, är sannolikheten att få bidrag obefintlig. Fastighetsförvaltningen har därför ej förberett någon ansökan. I samarbete med en extern konsult har fastighetsförvaltningen gjort en utredning för att särredovisa kostnader för åtgärdande av OVK anmärkningar kontra energibesparande åtgärder. Åtgärder för OVK anmärkningar omfattar endast åtgärder för att öka luftomsättningen dvs.större kanaldimesioner, byte fläktar etc. Till stora delar bibehålls de befintliga systemen. Denna åtgärd kommer sannolikt att öka energikostnaden på grund av större luftflöden och ingen återvinning. Det finns stora fördelar med att genomföra energibesparande åtgärder: Ett betydligt bättre inomhusklimat Energibesparing Stora fördelar ur förvaltningsperspektiv, bättre övervakning, större tillgänglighet, effektivare förvaltning etc. Till viss del finns möjlighet för större barngrupper ur ventilationssynpunkt. Hänsyn ej tagen till lokaliteter, personal etc. forts

20 Sammanträdesdatum s. 20 (28) AU 65 (forts) TN2008: Förslag till beslut: Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden - föreslå kommunstyrelsen att i budgetprocessen för år 2009 beakta behovet av sammanlagt 5,7 Mkr för finansiering av investeringsprojekt inom förskolorna Borgeby, Alfredshäll och Löddesnäs i Bjärred avseende installation av nya ventilationssystem m.m. inkluderande energibesparande åtgärder. Arbetsutskottets beslut - överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget ställningstagande.

21 Sammanträdesdatum s. 21 (28) AU 66 TN2008: Försäljning av bostadsrätt Fastighetschefen, Rubert Svensson, lämnar förslag på försäljning av en bostadsrätt i Lomma. Lägenheten ligger i bostadsrättsföreningen Lommahus 1, nr 26. Arbetsutskottets beslut - uppdra åt tekniska förvaltningen att försälja lägenhet nummer 26 i bostadsrättsföreningen Lommahus nr 1. Om priset skulle understiga med 20 % av det av förvaltningen föreslagna skall ärendet åter behandlas i tekniska nämndens arbetsutskott.

22 Sammanträdesdatum s. 22 (28) AU 67 TN2008: Checklista för tillgänglighet vid om-, till-, om och nybyggnad Enligt Nämndsplan 2008 för tekniska nämnden skall: Vid alla åtgärder inom tekniska nämndens verksamhetsområden skall funktionshindrades behov beaktas. En checklista, att användas inom tekniska nämndens ansvarsområden vid om-, till- och nybyggnad skall tas fram och tillämpas från andra kvartalet Tekniska förvaltningen har i enlighet med årets nämndsplan tagit fram föreliggande checklista. Checklistan har framtagits med ursprung från Boverkets, Vägverkets, Handikapporganisationers och andra kommuners checklistor eller tillämpningsregler. Checklistan omfattar alla tillämpningsområden som tekniska förvaltningen arbetar med inom om-, till- och nybyggnad. Förslag till beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna förvaltningens förslag till Checklista för tillgänglighet vid om,- till- och nybyggnad. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - översända Checklista för tillgänglighet vid om,- till- och nybyggnad till miljöoch byggnadsnämnden, socialnämnden, kommunala pensionärsrådet samt kommunala handikapprådet på remiss. Svar skall vara inkommet till tekniska nämnden senast den 2 juni 2008.

23 Sammanträdesdatum s. 23 (28) AU 68 TN2007: TN2005: Ansökan om medel avseende övergångslösning för Kraftkällan Kraftkällan har i samband med försäljning till Skanska av fastigheten Oskarshus (Kvarter 51) tvingats lämna sina tidigare lokaler inför förestående rivning. Kommunstyrelsen beslutade under 243/07 bl a att anmoda tekniska nämnden att hitta en övergångslösning i provisoriska lokaler. Det beslutades att Kraftkällan skulle lokaliseras till före detta Räddningsverkets förrådsbyggnad intill Räddningstjänsten vid Industrigatan i Lomma. Del av denna förrådsbyggnad har provisoriskt inretts för Kraftkällans verksamhet. Inredningen består i huvudsak av provisoriskt kontor och varmförråd, indragning av IT och telefon, viss omläggning och uppsäkring av el. IT-installation är förberedd för slutlig utbyggnad. Lokalerna har godkänts som provisorisk lösning för en övergångstid av ca 1 år. Lokalerna kommer att utgöra del av det skisserade slutgiltiga utformningen Ombyggnaden har kostat kr och föreslås ingå i det slutgiltiga projekt som nu projekteras och budgeteras på uppdrag av kommunledningskontoret m fl. Förslag till beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden att tillfälligt avsätta kr ur Mindre investeringar för provisorisk lösning för Kraftkällan men att denna summa återföres till Mindre investeringar när slutligt Kraftkällanprojekt budgeteras. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - tillfälligt avsätta kr ur Mindre investeringar för provisorisk lösning för Kraftkällan men att denna summa återföres till Mindre investeringar när slutligt Kraftkällanprojekt budgeteras.

24 Sammanträdesdatum s. 24 (28) AU 69 TN2007: Uppdrag beträffande lokal- och markfrågor vid Bojk-området i Bjärred Kommunstyrelsen har ( 218/07) med hänvisning till framställan från styrgruppen för strandstråk uppdragit åt tekniska nämnden att driva frågan beträffande Bojkområdet i Bjärred i den mån det avser kommunens fastighet. Tekniska nämnden skall därvid samverka med berörda nämnder. Tekniska förvaltningen har i samband med projektering av erosionsskydd och strandstråk i området mellan sandstranden vid Långa bryggan och Bojks brygga haft kontanter och överläggningar med ordförande i Bojks resp Bjärreds båtklubb för att diskutera dels standstråk och utbyggnad av erosionsskydd i området och dels klubbarnas byggnader belägna på kommunal mark Strandstråk och erosionsskydd är utformade helt i enlighet med föreningarnas, och kringboendes önskemål och synpunkter. Hänsyn har tagits i projekteringen till sådana önskemål som härvid framförts beträffande ramper för t ex sjösättning. Beträffande byggnader som vardera förening äger och disponerar på kommunal mark har fråga ställts beträffande dessas underhåll, eventuell utbyggnad och sammanslagning. Föreningarna har förklarat sig positiva till gemensamma insatser och upprustningar av respektive byggnader och har lovat återkomma när föreningarnas styrelser bearbetat frågan om föreningarnas eventuella gemensamma satsningar på byggnaderna. Tekniska förvaltningen anser sig därmed ha drivit frågan beträffande Bojkområdet i Bjärred i enlighet med direktiven samt inväntas nu resultat av föreningarnas överläggningar. Förslag till beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna förvaltningens redovisning beträffande Bojk-området i Bjärred. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - godkänna tekniska förvaltningens redovisning beträffande Bojk-området i Bjärred samt översända ovanstående rapport till kommunstyrelsen för kännedom.

25 Sammanträdesdatum s. 25 (28) AU 70 TN2007: Torkladans framtid I den så kallade Torkladan i Lomma hamn i södra änden av det blivande Varvstorget bedrivs det idag två olika verksamheter, Lomma fiskeriförening har i de västra 2/3-delarna olika former av förrådsverksamhet medan företaget BEWE- TE AB i den östra 1/3-delen har en mindre varvsverksamhet med främst motorservice och reparation av skador med försäkringsbolag som beställare. Lomma fiskeriförening har ett arrendeavtal med Lomma kommun rörande Vattenområden (kajer), Markområden (för föreningens hoddor) samt Byggnader (varav Torkladan är en). Detta avtal löper till Uppsägningstiden är ett år, i annat fall förlängs arrendet automatiskt med ytterligare tre år. Arrendeavtalet med BEWETE AB löper till och omfattar också kajer, mark och utrymme i Torkladan. Uppsägningstiden är sex månader, i annat fall förlängs arrendet med ytterligare två år. Torkladan är inkluderad i vårt Kulturmiljöprogram ur vilket följande är hämtat: Ur kulturhistorisk synvinkel är det viktigt att byggnaden bevaras för framtiden och att dess karaktär bibehålls. Ändringar ska därför utföras med särskild varsamhet, och den ursprungliga utformningen vad gäller detaljer, material och färgsättning ska vara vägledande. Inga takkupor eller tillbyggnader får uppföras och byggnadens kontakt med vattnet ska behållas. Torkladan är i stort behov av en totalrenovering. Det gamla korrugerade eternittaket läcker på flera ställen, många fogar är stort behov av omfogning, tegelstenar behöver bytas ut etc. Yttrande Tekniska förvaltningen är av uppfattningen att Torkladan inom kort måste genomgå en betydande totalrenovering. Denna renovering skulle i så fall lämpligen göras under andra halvan av 2011, vilket i sin tur innebär att Torkladan i så fall borde upp i budgetarbetet för dels med medel för utredning / projektering för 2010 och medel för ett genomförande under Innan tekniska förvaltningen tar tag på allvar med denna fråga undrar tekniska förvaltningen om det finns någon politisk ambition med byggnaden för framtiden, att byggnaden vore lämplig för ett bestämt ändamål när nu Lomma hamn går in en ny skepnad i största allmänhet. forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Rune Netterlid (s) 2:e vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Rune Netterlid (s) 2:e vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhust, Lomma Tid Måndagen den 17 december 2007, kl. 18.30-20.30 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Rune Netterlid (s) 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Tekniska nämndens arbetsutskott 2009-01-19 Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 19 januari 2009, kl. 14.00-19.20 Beslutande Anders Berngarn (m) Per Kullman (m) Lena Archenholtz

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-05-29 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 29 maj 2013, kl. 08.00-12.10 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande

Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S) 2:e vice ordförande 1(11) Plats och tid Tranholmen, Mörby centrum, plan 6, kl 18:30-20:25 Paragrafer 49-58 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Lars-Gunnar Wallin (FP), 1:e vice ordförande Anette Jellve (S)

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 16 juni 2015, 15.00-17.39 Beslutande Robert Wenglén (M) Richard Jerneborg Remco Andersson(FP) Lars Carlén

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Bengt Håkansson (FP) ledamot Rune Netterlid (S) ledamot Patric

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Agneta Fleischer, enhetschef, 11-12 Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 24 februari 2005 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna, torsdagen den 24 februari 2005, kl. 19.00-21.35 Jörgen

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S)

Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg (M) Bengt Sylvan (FP) Catharina Melian (S) 1(10) Plats och tid Ebba Grips rum, Djursholms slott, kl 08:30-12:05 Paragrafer 1-8 Beslutande Olle Reichenberg (M), ordf. Ersättare Siv Sahlström (C), vice ordf. Anders Paulsen (M) Inger Olsson-Blomberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2012-11-05 1 (14) Paragrafer 97-108 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, onsdagen den 16 september 2009 kl 08.30-12.10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD) Bengt Sävström (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Utses

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2008-10-28 1-13 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo tisdagen den 28 oktober 2008 kl 14.00 17.00 Beslutande Anders Palmengren, ordf tom 73 Rolf Söderberg Örjan Wilhelmsson Eva Kabanda

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (8) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 24 oktober 2012 kl. 13:00-15:30. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15

Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 1(11) Plats och tid Tekniska kontoret, kl.19.00-20.15 Paragrafer 18-26 Beslutande Carina Erlandsson (M), ordförande Ersättare Jörgen Elfving (C), 1:a vice ordförande Tommy Lindgren (FP), 2:a vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8

Sammanträdesprotokoll Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Hamn- och gatunämnden 2014-08-25 1-8 Plats och tid Stadshus B rum B1, kl. 14.30-15.30 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Ann-Charlotte Stenkil (M) Lennart Andrén (M) Marita

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Utbildningsnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2012-12-13 i Skånes Fagerhultsrummet, kl 09.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Theresa Lindahl (M) - förste vice ordförande Thomas Bjertner

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-25 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-10.10 ande Kjell Jansson (M), ordförande Mats Hultin (M) Berit Jansson (C) Elisabeth Björk (S) Kerstin Bergström

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2007-06-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.35 Beslutande Övriga närvarande LarsÅke Magnusson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m), 1:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson (C) Kjell Lindstedt (S) Tommy Jingfors SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Arbetsutskottet 2009-08-14 1-14 Plats och tid Samhällsbyggnadskansliet, Norrtull kl 08.00-12.45 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) i st f Ulla-Britt Johansson

Läs mer

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Andreas Trygg (V) Rådhuset, Köping 2012-05-10 ... ... Elizabeth Salomonsson. ... Ola Saaw. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 11.30 ande Elizabeth Salomonsson ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m)

Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Sidnr 1 (11) Plats och sammanträdestid Beslutare Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-10.30. Ulf Gustafsson (s) Peter Sövig (stp) Kent Båtta (stp) Rune Sandin (c) Allan Josefsson (m) Övriga

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2005-03-03 1. Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) 2005-03-03 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 08.30-10.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kommunchef Per Hildingson Ekonomichef Bengt-Arne

Läs mer

Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret 2002-06-25 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 11.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Bengt Andersson (s) ordf Lars Olsson (c) v ordf Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Exploateringschef

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Tekniska nämnden 2008-10-23 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 65 Arrende för jaktskyttebana Funäsdalen 31:3 66 Ändring av tekniska nämndens delegationsreglemente 67 Köp av hyresmodul

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan 1(9) 2005-01-12 Plats och tid: 13.00 14.00 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 12 januari 2005, klockan Beslutande: Zaid Långström (s) ordf Ann Marie Jakobsson (c) Eva Olsson(fp) ers för Kenneth Carlsson

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381

Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-02-03 47 Medborgarförslag om alternativvärdering av marken som kommer att utnyttjas för arenabygget på Kristineslätt. (AU 15) KS 2014-381 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-02-26

Individnämndens protokoll 2013-02-26 Datum: Tisdagen den 26 februari 2013 Tid: 16.00 18.00 Plats: Västra Roten, Kommunhuset, Lilla Edet. Justeringsdag: Fredagen den 8 mars 2013, klockan 12.00 Paragrafer: 10-14 Utses att justera: Paulina Svenungsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-02-19 Utbildningsnämndens arbetsutskott 1(12) Tid och plats 2015-02-19 - i Värsjörummet klockan 09.00-12.15 Beslutande Övriga deltagande Björn Zorec (FP) - ordförande Ingela Lärkevie (C) - förste vice ordförande, 6-9 Leif Svensson (S) - andre

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 11 augusti 1998 kl 18 00-18 15 AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 1998-08-11 1(6) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen

Läs mer

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande...

Fastighetskontoret tisdagen den 7 oktober 2014 kl 13.00. Justerande... 1(9) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 8.00-14.30 Fastighetsnämnden Sammanträdesdatum 2014-10-01 Beslutande Lars-Erik Nyström (C) ordförande Markus Lewintus (M) Lisbeth Åkestrand (M) Marcus Ingelsbo

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 2012-03-08 Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl 13.15 ande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Bengt Nilsson, ordförande Anita Jonasson Kroon Anna Lundblad Mårtensson

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7)

Sammanträdesdatum Blad. Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 15 november 2010 1 (7) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.55 Ajournering kl. 14.25-14.40 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Anita Widman Annika Johansson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Planberedning 2009-05-27 1 Plats och tid Kommunalhuset, fredagen den 27 maj 2009 klockan 13.15 16.15 ande Kommunstyrelsen: Stefan Gustafsson, ordförande, (kd) Kenneth Olsson, (s) Tillstånds- och myndighetsnämnden: Ingvar Svensson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer