SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot Remco Andersson (fp) ledamot Rune Netterlid (s) ledamot Övriga deltagande Bengt Lavesson Susanne Hallberg Torsten Lindh Torvald Kullendorff Magnus Norén Mats Jepson Lars Nordhemmer Rubert Svensson teknisk chef administrativ chef mät- och exploatering t o m 57 förvaltningsekonom chef kommunteknik, t om 65 bitr teknisk chef bitr chef kommunteknik, tom 65 fastighetschef Utses att justera Rune Netterlid Justeringens plats Tekniska förvaltningen, och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Susanne Hallberg Ordförande Anders Berngarn Justerande Rune Netterlid ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska förvaltningen Datum för anslags nedtagande

2 Sammanträdesdatum s. 2 (28) TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT AU 54 TN2005: Årlig redovisning avseende arrendeverksamheten i Lomma kommun Arrendeavtal Lomma kommun har under 2007 tecknat nytt avtal avseende utarrendering av mark vid Habo camping, Skånsk Dykservice avs etablering väster om parkeringen vid Sandhamnsgatan LBS avs. mastskjul, klubbhus, upptagningsplats vid kaj samt ny vinterförvaringsplats. NNoch NN avs glasskiosk söder om parkeringen vid Sandhamnsgatan Svenska Statoil Detaljhandel AB för nyetablering av bensinstation vid Prästbergarondellen. Fiskboden i Lomma HB avs nya förråd väster om Fiskboden Bjärreds Scoutkår avs mark norr om Vikingavägen i Bjärred Bjärreds IF avs konstgräsplan i Borgeby Kommunen har tecknat arrendeavtal med NN i Borgeby avseende mark för förskolepaviljonger Inom Lomma kommun finns idag cirka 60 stycken tecknade arrendeavtal. Intäkterna uppgår till cirka 850 tkr per år. I samband med att arrendeavtal skrivs om justerar tekniska förvaltningen arrendeavgifterna så att de hamnar på en marknadsmässig nivå. Arrendeavgifternas storlek är beroende av arrendeavtalens längd. Korta avtal har lägre arrendeavgift än de som löper på en längre tid för att kompensera arrendatorns osäkerhet. Då arrendeavtalen skrivs om görs också en justering avseende arrendetiden. I framtiden är avsikten att alla arrendeavtal skall ha den 14 mars som laga fardag, vilket är allmänt vedertaget. Inom 4-yes samarbetet finns en grupp som diskuterar bl.a. hur avtal skall formuleras, arrendeavgifter mm. De avtal som hittills diskuterats är bl.a. arrende avseende mobilmaster, markavtal avseende ledningar samt nyttjande av allmän platsmark. forts

3 Sammanträdesdatum s. 3 (28) TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT AU 54 TN2005: Markavtal För tillfället finns det ca 5 bredbandsoperatörer/kabel-tv operatörer som agerar i kommunen. I samband med att dessa önskar lägga ner nya ledningar tecknar kommunen sk. markavtal som reglerar var och hur de får lägga ner ledningar samt hur mycket de skall betala för detta. Parallellt med diskussionerna inom 4-yes pågår diskussioner mellan ett antal kommuner och Sveriges kommuner och Landsting hur kommunerna bör agera gentemot ledningsdragande företag. Detta arbete sköts av Malmö, Göteborg och Stockholm. Skötselavtal Tillämpas när privat markägare önskar disponera angränsande markområde till sin fastighet och detta område utgörs av allmän platsmark. Används när det rör sig om mindre område t.ex. gräsremsa eller dyl. Kommunen tar inte ut någon avgift mot att den skötselansvarige tar på sig underhållet. Inom Lomma Hamnprojektet tecknas via respektive byggherre skötselavtal för markremsor mellan hus och gator i enlighet med vad som sägs i respektive detaljplan. Det har tecknats 1 skötselavtal i Lomma Hamn. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden -godkänna ovanstående rapport avseende arrendeverksamheten i Lomma kommun.

4 Sammanträdesdatum s. 4 (28) AU 55 TN2008: Förvärv av fastigheten Lomma Borgeby 17:134 Tekniska nämnden har tidigare beslutat bygga en förskola norr om det område kring Rutsborgsvägen i Borgeby som är under färdigställande. Mellan detta nya område och den planerade förskolan finns en privat fastighet om 1840 m 2. Denna fastighet ligger strategiskt belägen med avseende på områdets fortsatta utbyggnad inklusive förskolan. Förslag till beslut Tekniska förvaltningen föreslår TNAU att föreslå TN att föreslå kommunstyrelsen att kommunen köper fastigheten Lomma Borgeby 17:134 i enlighet med föreliggande avtal. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - föreslå kommunstyrelsen att kommunen köper fastigheten Lomma Borgeby 17:134 i enlighet med föreliggande avtal.

5 Sammanträdesdatum s. 5 (28) AU 56 TN2008: Ansökan om arrende av del av Lomma 33:11, stranden, för paviljong för caféverksamhet Tekniska förvaltningen har fått en förfrågan avseende arrende av del av stranden för paviljong för caféverksamhet. Avsikten är att verksamheten skall bedrivas året runt. Enligt gällande detaljplan 04/05 finns det områden av stranden norr om hamnpiren avsatta för paviljonger. Enligt bestämmelserna skall det ske på ett sådant sätt att strandvegetationen inte får skadas. Paviljongerna skall utformas i enlighet med det kvalitetsprogram som finns för Lomma Hamn. Områdena skall inte avstyckas och säljas utan förbli kommunala. Dispens från strandskyddsbestämmelse har med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beviljats av Länsstyrelsen Länsstyrelsen anger som skäl att byggnaden visserligen tar allemansrättslig mark i anspråk, men att skadan uppvägs av att det är en liten begränsad yta och att caféet är öppet för allmänheten samt att de biologiska värdena inte påverkas väsentligt negativt. Plan- och byggkontoret har gjort bedömningen att parkering för besökare och anställda kan lösas på samma sätt som för övriga besökare till stranden och strandstråket. Placeringen överensstämmer med en byggrätt som detaljplanen medger och är vald bl.a. med hänsyn till att det på platsen inte finns värdefull vegetation. En befintlig sanddyn avskärmar paviljongen från gatan och bebyggelsen öster om gatan. Paviljongen utformas i material, höjd och form så att dess inverkan på utsikt och landskapsbild minimeras. Eftersom detaljplanen medger bebyggelse på stranden kan de boende i husen öster om gatan inte räkna med att få bibehållen oinskränkt utsikt mot havet. Paviljongen är 8,2 meter gånger 13,7 meter i 1 våning. Fasaden är av glas mot norr, väster och söder och av trä mot öster. Åtgärden innebär ingen avvikelse mot gällande detaljplan. Kommunen löste 2003 in den aktuella delen av stranden från CA-fastigheter. I samband med detta gjordes en överenskommelse att kommunen inte skulle upplåta delar av stranden för kommersiellt ändamål utan at först inhämta CAfastigheters medgivande. Den 27 februari 2008 meddelade CA-fastigheter via e- post att de inte har något emot den föreslagna caférörelsen på stranden under förutsättning att den har öppet året runt. forts

6 Sammanträdesdatum s. 6 (28) AU 56 (forts) TN2008: Förslag till beslut Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott att föreslå tekniska nämnden att inhämta kommunstyrelsens yttrande avseende arrende av del av Lomma 33:11 för paviljong och caféverksamhet. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - meddela kommunstyrelsen att tekniska nämnden anser att ansökan skall avslås då det är kommunen som bör ta initiativ till vad stranden skall användas till.

7 Sammanträdesdatum s. 7 (28) AU 57 TN2007: Månadsuppföljning inkl prognos för tekniska nämnden Då mars månad ej är avslutad kan månadsuppföljning lämnas först till tekniska nämndens sammanträde den 14 april Arbetsutskottets beslut - behandla ärendet på tekniska nämndens sammanträde den 14 april 2008.

8 Sammanträdesdatum s. 8 (28) TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT AU 58 TN 38 AU 39 TN2007: Tomt för gatukontoret på Fäladsmarkens verksamhetsområde På Fäladsmarkens verksamhetsområde föreslås att Lomma kommun behåller en tomt på ca 3400 kvm för egen verksamhet. Gatukontoret är i stort behov av lämpliga ytor för upplagsverksamhet. Förslaget innebär att kommunen går miste om den köpeskilling som skulle ha blivit resultatet om försäljning hade ägt rum, dvs kr (3400 * 100 kr/kvm). Utöver köpeskilling behöver tomten förses med stängsel plus vissa markförberedelser, uppskattat till preliminärt tkr. Förslag till beslut - föreslå tekniska nämnden behålla tomt (del av Lomma 24:12) för eget ändamål och att finansiera åtgärden ur nämndens pott för mindre investeringar, totalt tkr. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - behålla tomt (del av Lomma 24:12) för eget ändamål och att finansiera åtgärden ur nämndens pott för mindre investeringar, totalt tkr. Tekniska nämndens beslut - återremittera ärendet. Tekniska nämndens handläggning Förvaltningsekonomen lämnar följande redogörelse i ärendet. Förslaget innebär att markvärdet, beräknat till cirka 64 kr * 3400 = kr, flyttas från exploateringstillgångarna till anläggningstillgångarna (för stadigvarande bruk). Utöver markvärdet behöver tomten förses med stängsel plus vissa markförberedelser, uppskattat till preliminärt kr. Förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden behålla tomt (del av Lomma 24:12) för eget ändamål och att finansiera åtgärden ur nämndens pott för mindre investeringar, totalt kr. forts

9 Sammanträdesdatum s. 9 (28) TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT AU 58 (forts) TN 38 AU 39 TN2007: Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - låta ärendet utgå ur dagordningen.

10 Sammanträdesdatum s. 10 (28) AU 59 TN2008: Granskning av fastighetsunderhåll, revisionsrapport Enligt revisorernas revisionsplan för år 2007 har på kommunstyrelsens uppdrag Öhrlings PricewaterCoopers AB genomfört en granskning av planering och styrning av underhåll avseende kommunens fastigheter. Rapporten har översänts till tekniska nämnden för yttrande. Svar skall vara inlämnat senast den 23 maj på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de bedömningar som upptagits i rapporten. Arbetsutskottets beslut - återremittera ärendet.

11 Sammanträdesdatum s. 11 (28) AU 60 TN2008: Upplåtelse av kajplatser till näringsidkare samt revidering av : Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn (Höje å samt norra kajen) F.n. upplåtes 9 pålplatser samt totalt 46 m längsgående platser till 4 st näringsidkare i Lomma hamn. Platserna uthyres på årskontrakt som redan är tecknade för Platserna är belägna längs norra kajen. För 2009 avses nya taxor för samtliga kommunens båtplatser beslutas. Ärendet kommer att tas upp under hösten Eftersom vi har problem med att driva hamnen till 70% avgiftsfinansierat kommer tekniska förvaltningen då att föreslå att kajplatsavgifter höjs extra mycket för näringsidkare som eventuellt tillåts hyra kajplats. De befintliga näringsidkarna har uttryckt intresse för ytterligare platser längs norra kajen. Dessutom kan det förväntas dyka upp fler näringsidkare med samma intresse, t.ex för restaurangbåt o.dyl. Av Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn (Höje å samt norra kajen), bilaga 1, framgår ej huruvida näringsidkare skall fördelas kajplatser via kön eller ej. Dock kan reglerna tolkas som de är skrivna avseende privatpersoner. Förvaltningen önskar tekniska nämndens beslut om huruvida kajplatser skall upplåtas åt näringsidkare även under 2009 och framledes samt om fler platser skall upplåtas till intresserade näringsidkare under 2008, även om det finns intressenter i kommunens kö för kajplatser. Förslag till beslut TNAU föreslår TN att besluta att: 1. tekniska förvaltningen, förutsatt att det finns intressenter i kommunens kö för kajplatser, ej skall hyra ut fler kajplatser till näringsidkare under 2008 och ej hyra ut kajplatser till näringsidkare överhuvudtaget fr.o.m 2009 eller 2. tekniska förvaltningen,om möjligt, skall tillgodose näringsidkares intresse för fler kajplatser under 2008 med avsikt att fortsätta hyra ut kajplatser till näringsidkare fr.o.m 2009 eller 3. tekniska förvaltningen ej skall hyra ut fler kajplatser till näringsidkare under 2008 och fr.o.m 2009 endast hyra ut kajplatser till näringsidkare efter fördelning enligt turordning i kajplatskön forts

12 Sammanträdesdatum s. 12 (28) AU 60 (forts) TN2008: samt att: uppdra åt tekniska förvaltningen att inkomma med förslag till revidering av Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn (Höje å samt norra kajen) i enlighet med fattat beslut. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - tekniska förvaltningen skall fortsätta hyra ut kajplatser i Lomma hamn till näringsidkare motsvarande dagens behov / dagens kontrakt (9 pålplatser samt totalt 46 m längsplatser som delvis kan göras om till pålplatser) - uppdra åt tekniska förvaltningen att inkomma med förslag till revidering av Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn (Höje å samt norra kajen) i enlighet med fattat beslut - uppdra åt tekniska förvaltningen att inkomma med förslag till nya marknadsanpassade avgifter även för näringsidkare i samband med att övriga kajplatsavgifter skall revideras under hösten 2008.

13 Sammanträdesdatum s. 13 (28) AU 61 TN2008: Hastighetsdämpande åtgärder (gupp) på Rapsgatan m.fl. i Lomma Samfällighetsföreningen Lerviks Hage har till tekniska förvaltningen såväl som till ordföranden i tekniska nämnden muntligen framfört önskemål om att kommunen utför gupp, alternativt beviljar föreningen att själva utföra gupp, för att dämpa hastigheterna på Rapsvägen med flera gator. I argumentationen har bl a framförts att det finns liknande gupp på intilliggande gator (Lillevångsområdet). Dessa gator är dock samfälligheter och kommunen är ej väghållare. Vid tidigare kontakt mellan förvaltningen och samfällighetsföreningen har förvaltningen avslagit föreningens begäran. Kommunen är väghållare för de aktuella gatorna. Gatorna är utförda och utmärkta som gångfartsområde (tidigare: gångfartsgator) och med upphöjda korsningar i enlighet med detaljplanen. I detaljplanens planbeskrivning står: Det är ett önskemål att hålla gatubredderna i området så små som möjligt från såväl trafiksäkerhets- som utseendesynpunkt, d v s att skapa intimitet i gaturummen och begränsa körhastigheterna i möjligaste mån utan andra hastighetsdämpande åtgärder än upphöjda korsningar i mynningarna med lokalgatorna. Tillåten hastighet är gångfart vilket enligt trafikförordningen är så fort som man går. Vidare har fordonsförare väjningsplikt mot gående. Dessutom har infartsgatan till området sänkt hastighet till 30 km/tim enligt beslut av tekniska nämnden under Tekniska förvaltningen anser att ytterligare hastighetsdämpande åtgärder ej är påkallade. Eftersom kommunen är väghållare har man ansvar för gatorna och bör ej tillåta att annan part utför åtgärder på desamma. Dessutom skulle föreslagna gupp vara i vägen vid snöröjning och renhållning. Om tillstånd ges för föreningen att själva utföra åtgärder på gatorna, t e x anlägga gupp, så kan det dessutom vara svårt att argumentera mot eventuella framtida önskemål / begäran om liknande åtgärder på andra gator i kommunen som i allmänhet har sämre förutsättningar avseende trafiksäkerhet och hastighet än de aktuella gatorna. Eftersom föreningen argumenterat för att vägmärkena (1 st på varje sida) ej uppmärksammas eftersom de ej står i kombination med ett gupp, skulle dessa möjligen kunna flyttas till att stå vid det befintliga guppet vid korsningen med gång och cykelvägen till Lund, vilket sannolikt bara skulle betyda ett smärre avsteg från detaljplanen. forts

14 Sammanträdesdatum s. 14 (28) AU 61 TN2008: Mot bakgrund av ovanstående lämnar tekniska förvaltningen följande förslag till beslut. Förslag till beslut Föreslå TNAU att föreslå TN att: - besluta om att avslå samfällighetsföreningen Lerviks Hages begäran om fler hastighetsdämpande åtgärder på Rapsgatan m.fl. - besluta om att avslå samfällighetsföreningen Lerviks Hages begäran om att själva få utföra hastighetsdämpande åtgärder på Rapsgatan m.fl. - ta ställning till om gångfartsområde skall gälla redan från korsningen med gångoch cykelvägen till Lund - uppdra åt tekniska förvaltningen att tillskriva samfällighetsföreningen Lerviks Hage och meddela beslutet. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - avslå samfällighetsföreningen Lerviks Hages begäran om fler hastighetsdämpande åtgärder på Rapsgatan m.fl. - avslå samfällighetsföreningen Lerviks Hages begäran om att själva få utföra hastighetsdämpande åtgärder på Rapsgatan m.fl. - gränserna för gångfartsområde skall ej ändras till att gälla redan från korsningen med gång- och cykelvägen till Lund - uppdra åt tekniska förvaltningen att tillskriva samfällighetsföreningen Lerviks Hage och meddela beslutet.

15 Sammanträdesdatum s. 15 (28) AU 62 TN2008: Motion angående ökad trafiksäkerhet på väg 913 mellan Bjärred och motorvägen NN (kd)har inkommit med motion angående ökad trafiksäkerhet på väg 913 mellan Bjärred och motorvägen. Motionen har översänts till tekniska nämnden för yttrande. Motionen föreslår kommunfullmäktige att hos Vägverket, i avvaktan på eventuell ny sträckning på väg 913, hemställa om att: 1. Förbjuda vänstersvängar från/till Flädie Vagnmakareväg och Flädie Banväg. 2. Bygga vägfält för vänstersvängar/alt. spanskasvängar vid infarterna till Flädie Kyrkväg (904) och Flädie Mejeriväg (914) 3. Sätta ut reflexstolpar längs med den del av vägen som saknar belysning samt att Tekniska nämnden 1. bevakar att begäran om sänkt hastighet på de 1,6 kom som idag har 90km/tim utreds och genomförs snabbt av Vägverket 2. låter den konsult för trafikutredning, som enligt översiktsplanen för 2008 ska anställas, även se över möjligheterna att ytterligare öka trafiksäkerheten på väg 913. Yttrande Tekniska förvaltningen föreslår som svar på motion meddela kommunfullmäktige följande: Motionärens synpunkter stämmer väl överens med det arbete som kommunen redan idag bedriver avseende trafiksäkerheten på väg 913. Tekniska nämnden beslutade under 158/07 att föreslå Vägverket att hastigheten sänks till 70 km/h på Fjelievägen från en punkt cirka 150 meter öster om korsningen med Flädie Kyrkväge, väg 904, till en punkt cirka 150 meter väster om Flädie Mejeriväg, väg 914, vilket är en sträcka på 1600 meter Förslag till byggande av ny cykelled kommer att presenteras under hösten Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - översända ovanstående yttrande till kommunfullmäktige såsom svar på motion avseende ökad trafiksäkerhet på väg 913.

16 Sammanträdesdatum s. 16 (28) AU 63 TN2008: Remissvar avseende Vägverkets samråd beträffande förslag till en sänkning av hastighetsgränsen på Fjelievägen, väg 913, inom Lomma kommun Vägverket Region Skåne avser att föreslå en omprövning av nu gällande hastighetsgräns på väg 913 inom Lomma kommun. Förslaget innebär att hastighetsgränsen sänks från 90 km/tim till 70 km/tim. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till tekniska nämnden för yttrande. Yttrande Rubricerat. ärende är i linje med tekniska nämndens beslut under 158 daterat att tillskriva Vägverket och föreslå att hastigheten sänks till 70 km/tim på den aktuella sträckan. Således föreslår tekniska förvaltningen att tekniska nämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att tillstyrka en sänkning av hastighetsgränsen på väg 913 inom Lomma kommun fram till väg E6. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka Vägverkets förslag att utfärda ett upphävande av 90 km/tim med följd att bashastigheten 70 km/tim kommer att gälla på hela sträckan av väg 913 inom Lomma kommun fram till väg E6.

17 Sammanträdesdatum s. 17 (28) AU 64 TN2007: Ansökan om medel för genomförande av energideklarationer i Lomma kommuns fastighetsbestånd Den 1oktober 2006 trädde Lag om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985) i kraft. Lagen har som syfte att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. I lagen finns beskrivet vilka byggnader som skall energideklareras och när byggnader skall energideklareras. Exempel på byggnader som skall energideklareras senast årsskiftet 2008/2009 är specialbyggnader med total användbar golvyta över 1000 kvm. Det innebär att nästan samtliga Lomma kommuns fastigheter omfattas av lagen skolor, förskolor och förvaltningsbyggnader. Energideklarationen skall upprättas av en oberoende expert som skall ha särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader. Expertens oberoende och sakkunskap skall kunna styrkas genom att experten eller företaget är ackrediterat dessutom skall minst en person i arbetsledande ställning vara certifierad. Utbildning, ackreditering och certifiering av experter startade i princip när lagen trädde i kraft och det är först nu 2008 det finns tillgång till experter för att kunna genomföra energibesiktningar. Energideklarationen skall minst omfatta uppgifter om: Byggnadens energiprestanda Ett referensvärde som möjliggör jämförelser med motsvarande typisk byggnad Förslag på kostnadseffektiva åtgärder som kan minska energianvändningen med beaktande av inomhusmiljön Byggnadsägaren är inte skyldig att genomföra föreslagna åtgärder men sannolikt skulle driftskostnaderna minska och byggnadens värde skulle öka. Kostnad för att genomföra för energideklarationer beräknas med en schablon på 5 kr/kvadratmeter. Cirka kvadratmeter av Lomma kommuns fastighetsbestånd måste energideklareras vilket medför en kostnad på ca :- forts

18 Sammanträdesdatum s. 18 (28) AU 64 (forts) TN2007: Förslag till beslut: Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden - hemställa hos kommunstyrelsen om medel om sammanlagt :- för genomförande av energideklarationer. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - hemställa hos kommunstyrelsen om medel om sammanlagt :- för genomförande av energideklarationer.

19 Sammanträdesdatum s. 19 (28) AU 65 TN2008: Särredovisning av OVK-åtgärder m.m. inkluderande energibesparande åtgärder inom förskolorna Borgeby, Alfredshäll och Löddesnäs i Bjärred Enligt protokoll från Tekniska nämnden TN 15 fick tekniska förvaltningen i uppdrag att förbereda ansökan för statsbidrag avseende energibesparande åtgärder för ovanstående projekt och särredovisa kostnader för att åtgärda OVK(obligatorisk ventilationskontroll) anmärkningar. Efter samtal med Länsstyrelsen i januari 2008 saknas det medel för redan godkända ansökningar samt att det finns ett stort antal obehandlade ansökningar, är sannolikheten att få bidrag obefintlig. Fastighetsförvaltningen har därför ej förberett någon ansökan. I samarbete med en extern konsult har fastighetsförvaltningen gjort en utredning för att särredovisa kostnader för åtgärdande av OVK anmärkningar kontra energibesparande åtgärder. Åtgärder för OVK anmärkningar omfattar endast åtgärder för att öka luftomsättningen dvs.större kanaldimesioner, byte fläktar etc. Till stora delar bibehålls de befintliga systemen. Denna åtgärd kommer sannolikt att öka energikostnaden på grund av större luftflöden och ingen återvinning. Det finns stora fördelar med att genomföra energibesparande åtgärder: Ett betydligt bättre inomhusklimat Energibesparing Stora fördelar ur förvaltningsperspektiv, bättre övervakning, större tillgänglighet, effektivare förvaltning etc. Till viss del finns möjlighet för större barngrupper ur ventilationssynpunkt. Hänsyn ej tagen till lokaliteter, personal etc. forts

20 Sammanträdesdatum s. 20 (28) AU 65 (forts) TN2008: Förslag till beslut: Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden - föreslå kommunstyrelsen att i budgetprocessen för år 2009 beakta behovet av sammanlagt 5,7 Mkr för finansiering av investeringsprojekt inom förskolorna Borgeby, Alfredshäll och Löddesnäs i Bjärred avseende installation av nya ventilationssystem m.m. inkluderande energibesparande åtgärder. Arbetsutskottets beslut - överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget ställningstagande.

21 Sammanträdesdatum s. 21 (28) AU 66 TN2008: Försäljning av bostadsrätt Fastighetschefen, Rubert Svensson, lämnar förslag på försäljning av en bostadsrätt i Lomma. Lägenheten ligger i bostadsrättsföreningen Lommahus 1, nr 26. Arbetsutskottets beslut - uppdra åt tekniska förvaltningen att försälja lägenhet nummer 26 i bostadsrättsföreningen Lommahus nr 1. Om priset skulle understiga med 20 % av det av förvaltningen föreslagna skall ärendet åter behandlas i tekniska nämndens arbetsutskott.

22 Sammanträdesdatum s. 22 (28) AU 67 TN2008: Checklista för tillgänglighet vid om-, till-, om och nybyggnad Enligt Nämndsplan 2008 för tekniska nämnden skall: Vid alla åtgärder inom tekniska nämndens verksamhetsområden skall funktionshindrades behov beaktas. En checklista, att användas inom tekniska nämndens ansvarsområden vid om-, till- och nybyggnad skall tas fram och tillämpas från andra kvartalet Tekniska förvaltningen har i enlighet med årets nämndsplan tagit fram föreliggande checklista. Checklistan har framtagits med ursprung från Boverkets, Vägverkets, Handikapporganisationers och andra kommuners checklistor eller tillämpningsregler. Checklistan omfattar alla tillämpningsområden som tekniska förvaltningen arbetar med inom om-, till- och nybyggnad. Förslag till beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna förvaltningens förslag till Checklista för tillgänglighet vid om,- till- och nybyggnad. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - översända Checklista för tillgänglighet vid om,- till- och nybyggnad till miljöoch byggnadsnämnden, socialnämnden, kommunala pensionärsrådet samt kommunala handikapprådet på remiss. Svar skall vara inkommet till tekniska nämnden senast den 2 juni 2008.

23 Sammanträdesdatum s. 23 (28) AU 68 TN2007: TN2005: Ansökan om medel avseende övergångslösning för Kraftkällan Kraftkällan har i samband med försäljning till Skanska av fastigheten Oskarshus (Kvarter 51) tvingats lämna sina tidigare lokaler inför förestående rivning. Kommunstyrelsen beslutade under 243/07 bl a att anmoda tekniska nämnden att hitta en övergångslösning i provisoriska lokaler. Det beslutades att Kraftkällan skulle lokaliseras till före detta Räddningsverkets förrådsbyggnad intill Räddningstjänsten vid Industrigatan i Lomma. Del av denna förrådsbyggnad har provisoriskt inretts för Kraftkällans verksamhet. Inredningen består i huvudsak av provisoriskt kontor och varmförråd, indragning av IT och telefon, viss omläggning och uppsäkring av el. IT-installation är förberedd för slutlig utbyggnad. Lokalerna har godkänts som provisorisk lösning för en övergångstid av ca 1 år. Lokalerna kommer att utgöra del av det skisserade slutgiltiga utformningen Ombyggnaden har kostat kr och föreslås ingå i det slutgiltiga projekt som nu projekteras och budgeteras på uppdrag av kommunledningskontoret m fl. Förslag till beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden att tillfälligt avsätta kr ur Mindre investeringar för provisorisk lösning för Kraftkällan men att denna summa återföres till Mindre investeringar när slutligt Kraftkällanprojekt budgeteras. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - tillfälligt avsätta kr ur Mindre investeringar för provisorisk lösning för Kraftkällan men att denna summa återföres till Mindre investeringar när slutligt Kraftkällanprojekt budgeteras.

24 Sammanträdesdatum s. 24 (28) AU 69 TN2007: Uppdrag beträffande lokal- och markfrågor vid Bojk-området i Bjärred Kommunstyrelsen har ( 218/07) med hänvisning till framställan från styrgruppen för strandstråk uppdragit åt tekniska nämnden att driva frågan beträffande Bojkområdet i Bjärred i den mån det avser kommunens fastighet. Tekniska nämnden skall därvid samverka med berörda nämnder. Tekniska förvaltningen har i samband med projektering av erosionsskydd och strandstråk i området mellan sandstranden vid Långa bryggan och Bojks brygga haft kontanter och överläggningar med ordförande i Bojks resp Bjärreds båtklubb för att diskutera dels standstråk och utbyggnad av erosionsskydd i området och dels klubbarnas byggnader belägna på kommunal mark Strandstråk och erosionsskydd är utformade helt i enlighet med föreningarnas, och kringboendes önskemål och synpunkter. Hänsyn har tagits i projekteringen till sådana önskemål som härvid framförts beträffande ramper för t ex sjösättning. Beträffande byggnader som vardera förening äger och disponerar på kommunal mark har fråga ställts beträffande dessas underhåll, eventuell utbyggnad och sammanslagning. Föreningarna har förklarat sig positiva till gemensamma insatser och upprustningar av respektive byggnader och har lovat återkomma när föreningarnas styrelser bearbetat frågan om föreningarnas eventuella gemensamma satsningar på byggnaderna. Tekniska förvaltningen anser sig därmed ha drivit frågan beträffande Bojkområdet i Bjärred i enlighet med direktiven samt inväntas nu resultat av föreningarnas överläggningar. Förslag till beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna förvaltningens redovisning beträffande Bojk-området i Bjärred. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - godkänna tekniska förvaltningens redovisning beträffande Bojk-området i Bjärred samt översända ovanstående rapport till kommunstyrelsen för kännedom.

25 Sammanträdesdatum s. 25 (28) AU 70 TN2007: Torkladans framtid I den så kallade Torkladan i Lomma hamn i södra änden av det blivande Varvstorget bedrivs det idag två olika verksamheter, Lomma fiskeriförening har i de västra 2/3-delarna olika former av förrådsverksamhet medan företaget BEWE- TE AB i den östra 1/3-delen har en mindre varvsverksamhet med främst motorservice och reparation av skador med försäkringsbolag som beställare. Lomma fiskeriförening har ett arrendeavtal med Lomma kommun rörande Vattenområden (kajer), Markområden (för föreningens hoddor) samt Byggnader (varav Torkladan är en). Detta avtal löper till Uppsägningstiden är ett år, i annat fall förlängs arrendet automatiskt med ytterligare tre år. Arrendeavtalet med BEWETE AB löper till och omfattar också kajer, mark och utrymme i Torkladan. Uppsägningstiden är sex månader, i annat fall förlängs arrendet med ytterligare två år. Torkladan är inkluderad i vårt Kulturmiljöprogram ur vilket följande är hämtat: Ur kulturhistorisk synvinkel är det viktigt att byggnaden bevaras för framtiden och att dess karaktär bibehålls. Ändringar ska därför utföras med särskild varsamhet, och den ursprungliga utformningen vad gäller detaljer, material och färgsättning ska vara vägledande. Inga takkupor eller tillbyggnader får uppföras och byggnadens kontakt med vattnet ska behållas. Torkladan är i stort behov av en totalrenovering. Det gamla korrugerade eternittaket läcker på flera ställen, många fogar är stort behov av omfogning, tegelstenar behöver bytas ut etc. Yttrande Tekniska förvaltningen är av uppfattningen att Torkladan inom kort måste genomgå en betydande totalrenovering. Denna renovering skulle i så fall lämpligen göras under andra halvan av 2011, vilket i sin tur innebär att Torkladan i så fall borde upp i budgetarbetet för dels med medel för utredning / projektering för 2010 och medel för ett genomförande under Innan tekniska förvaltningen tar tag på allvar med denna fråga undrar tekniska förvaltningen om det finns någon politisk ambition med byggnaden för framtiden, att byggnaden vore lämplig för ett bestämt ändamål när nu Lomma hamn går in en ny skepnad i största allmänhet. forts

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-17.30 Beslutande Lennart Månsson (M) ordförande Patric Bystedt (M) tjg. ersättare för Alf Michelsen (M) Ola Ahlqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesdatum s. 1 (5) Tekniska nämndens arbetsutskott 2009-06-15 Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 15 juni 2009, kl. 19.00-19.15 Beslutande Anders Berngarn (M) Alf Michelsen (M) Per Kullman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2007-12-10. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2007-12-10. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 10 december 2007, kl. 14.00-17.15 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-01-25 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 25 januari 2012, kl. 08.00-12.20 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Rune Netterlid (s) 2:e vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Rune Netterlid (s) 2:e vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (14) Plats Kommunhust, Lomma Tid Måndagen den 17 december 2007, kl. 18.30-20.30 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Rune Netterlid (s) 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 15.00-16.00 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Ola Ahlqvist (M) tjg. ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-06 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 6 november 2013, kl. 08.00-09.30 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Alnarp Tid kl. 17.00-17.30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande 37-39 Lennart Månsson (M) vice ordförande 37-39 Bengt Håkansson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 14:00-18:30 Beslutande Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) vice ordförande Åsa Ahlström (M) ledamot Bengt

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2003-12-08 1 (15 ) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund, 2003-12-08 kl.16.00 16.50. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Ylva Averin (s) Kurt Andersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (10) Sammanträdesdatum s. 1 (10) Tekniska nämndens arbetsutskott 2009-01-19 Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 19 januari 2009, kl. 14.00-19.20 Beslutande Anders Berngarn (m) Per Kullman (m) Lena Archenholtz

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(19) Tid och plats 2016-05-30 - Kommunhuset klockan 13.30-15.05 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga deltagande Justering Justerare Kristian Swärd,

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30

Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Kommunhuset i Lomma, Stora Sessionssalen Tid kl. 18.30-20.20, ajournering kl 19.05-19.30 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) ordförande Lennart Månsson (M) 1:e

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-12-11 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 11 december 2013, kl. 08.00-12.35 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen

Mats Falk Lomma kommunhus, Paragrafer Adam Edvinsson. Alf Michelsen Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Örestads golfklubb, Stora konferensrummet Tid Måndagen den 12 december 2016, kl. 18.40-19:50 Beslutande Övriga deltagare Alf Michelsen (M) Lennart Månsson (M) Rune Netterlid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid kl. 10:00-12:00 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian Idström (M) Lars Arheden (M) Remco Andersson (FP) Lisa Bäck (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, Onsdagen den 28 oktober 2009 kl 08.30 10.25 Beslutande: Lennart Engström (KD),tjg ordförande Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 14 januari 2015 kl. 08.00-12.05 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-12-06 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset, Mariestad, kl. 14.00 16.15 Beslutande Ulf Andersson (s) ordförande Staffan Starringer (s) 1:e vice ordförande Evert Eklind (map) 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-08 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 8 februari 2012, kl. 08.00-12.15 Beslutande Anders Berngarn (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum 2014-02-17. Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09. Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 17 februari, klockan 08.00-09.35 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) ej 10 Patrik Boström (S) Yvonne Gmeiner (Fp) Erkki

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30 15.35 Beslutande Charlotte Wachtmeister (M), ordf. Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Övriga deltagare Plan- och bygglovsarkitekt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken, kl 08.00 11.06 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson, ordförande Lars Svensson, 1:e vice ordförande Kaj Seger, 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid PERSTORPS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-01-17 1 (11) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 15.04 17.10 samt 17.15 17.54. Beslutande Ulrika Thulin,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ordförande Alf Michelsen (m) 1:e vice ordförande Rune Netterlid (s) 2:e vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ordförande Alf Michelsen (m) 1:e vice ordförande Rune Netterlid (s) 2:e vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhust, Lomma Tid Måndagen den 1 oktober 2007, kl. 18.30-21.45 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) 1:e vice ordförande Rune Netterlid (s) 2:e

Läs mer

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna

Förvaltningschef Roland Beijer Nämndsekreterare Cecilia Arrgård Controller Annika Hellberg. Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 14 december 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Barn- och ungdomsförvaltningen,

Läs mer

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (9) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2015-05-18 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl. 15.15-16.12 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (12) KULTUR OCH FRITIDSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2014-06-16 Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Måndagen den 16 juni 2014, kl. 15.10-16.10 Beslutande Carin Hansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma. ordförande Emma Köster (M) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2011-08-15 Plats Sammanträdesrum Önnerup, kommunhuset Lomma Tid måndagen den 15 augusti 2011, kl. 15 00-16 05 Beslutande Carin Hansson

Läs mer

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef

Björn Martinsson, teknisk chef Jörgen Wollbratt, fastighetschef 11-17 Mary-Ann Grahn, kost- och städchef 11-17 Annmarie Erlandsson, VA/Anläggningschef Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn den 11 mars 2015 kl. 08:30-12:00, 13:00 14:30 Beslutande Roland Mattsson (M) Stig-Arne Helmersson (C) Hilbert Eliasson (S) Övriga deltagare Justerare Björn Martinsson,

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande. Benkt Lindström (M) Carina Erlandsson (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP)

Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande. Benkt Lindström (M) Carina Erlandsson (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP) Sammanträdesdatum 1(5) Plats och tid Tekniska kontoret, kl. 09.00 10.40 Paragrafer 5 7 Beslutande Inger Olsson-Blomberg (M), ordförande Benkt Lindström (M) Anita Jansson (C) Sven Stjärne (FP) Övriga deltagare

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare

Lars Eliasson, teknisk direktör Marie Stahl, stabs chef Johan Ejbe, fastighetschef Christina Eriksson, nämndsekreterare 1(9) Plats och tid Restaurang Kevinge, Stockholms Golfklubb, Danderyd kl. 18.00 18.37 Paragrafer 64-71 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Maria Mandahl (C), 1:a vice ordförande Sivert Svärling

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Anders Berngarn (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Anders Berngarn (M) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-11-20 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 20 november 2013, kl. 08.00-12.05, ajournering 10.30- Beslutande

Läs mer

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice

Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) Maarit Nordmark (FP) Per-Olof Håkansson (FP) Iwona Sjölie (KD) Mikael Adersteg (MP), andre vice Sammanträdesdatum 1(6) Plats och tid Enebybergs gård, kl. 18.45 19.46 Paragrafer 55 59 Beslutande Torsten Sjögren (M), ordförande Ersättare Karl-Johan Nybell (C), vice Eva Hiort (M) ordförande Artimis

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (7) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-03-13 Plats Sammanträdesrum Önnerup, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 13 mars 2013, kl. 08.00-11.50 Beslutande Anders Berngarn (M) Christian

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Benny Augustsson (S) Peter Göthblad (FP) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-02-12 1 (9) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 12 februari Kl: 09:20 11:05 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45

Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 1 (11) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 17.30 19.45 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Staffan Olzon (fp) Christer Grankvist (s) Maria Andersson (s) tjänstgör för Lennart Månsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-04-12 1 (10) Sidnr 1 (10) Plats och sammanträdestid Tekniska förvaltningens sammanträdesrum kl 08.00-09.40 Beslutare Ulf Gustafsson (s), 29-30, 32-36 Peter Sövig (stp) Pierre Gillerstedt (m) Rune Sandin (c) Hans-Robert

Läs mer

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002

Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Protokoll Kommunstyrelsen 15 april 2002 Ks 39 Dnr KS02/171 042 Tilläggsanslag/ombudgeteringar av driftanslag Ekonomiavdelningen översänder sammandrag av förslag till ombudgeteringar från driftbudget 2001.

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45

Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 1 1 Plats och tid Rådhuset, 11 juni 2015, kl 09.00-11.45 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds.

Ärende Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag om att möjligheten att anställa en EU-lots utreds. Protokoll KOmmunfullmäktige 28 augusti 2000 Kf 85 Dnr KS00/249 140 Motion - tillsättande av en EU-lots - Lissbritt Aurvind (v) Lissbritt Aurvind har lämnat in en motion daterad den 25 april 2000 med förslag

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen,

Kommunhuset, Stora sessionsalen. Karin Caesar Socialförvaltningen, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Stora sessionsalen Tid Tisdagen den 4 oktober 2011, kl. 18.30-19.45 Beslutande Se nästa sida. Se nästa sida. Övriga deltagande Se nästa sida. Se nästa sida.

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (7) Sammanträdesdatum s. 1 (7) Plats Hotell Gässlingen, Skanör Tid Tis-onsdagen den 29-30 september 2015 kl. 09.00-17.30, 09.00-14.30 Beslutande Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Karin Dahl-Strandin (s) Barn- och ungdomsförvaltningen, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Datum 2003-04-22 Plats och tid för sammanträdet Barn- och ungdomsförvaltningen, Tuna torg 2, 1 tr, Vallentuna tisdagen den 22 april 2003 kl 17:00-19:00 Jerker Sjögren

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-12-09 1 [10] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 10.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2009-11-23 1-12 Plats och tid Konferensrum, Norrtull kl 15.30-17.00 Beslutande Thomas Olson (FP), ordf Leif Larsson (C) Barbro Gustafsson (M) i st f Jan

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-11-23 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-12.45 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Blad 1 (9) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.30 12.00 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Ann-Marie

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande

Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas Silversten (S) 2:e vice ordförande Tekniska nämndens arbetsutskott 2016-11-23 Plats och tid Ahllöfsrummet rådhuset 08.00 08.20 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) ordförande Mikael von Melsted (MP) 1:e vice ordförande Andreas

Läs mer

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05

HAMMARÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (7) Servicenämndens arbetsutskott 2014-03-05 Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Planrummet, kommunhuset kl 13.00 14.25 Beslutande Lennart Lämgren (FP), ordf Torsten Bill (M) Sara Asp (S) Deltagande ersättare Övriga deltagande Johan Rosqvist, förvaltningschef

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare

Magnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Gunnar Bohlin (M) ersättare Sammanträdesdatum Beslutande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Vänersalen kl. 16.30 17.00 Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.

Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11. Kommunstyrelsens teknikutskott 10 november 2014 1 (10) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 10.00-11.20 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Urban Granfelt Ulf Söhrman Peter Johansson Marina

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59

Protokoll. Tekniska nämnden 2010-06-01 58-59 Tekniska nämnden 58-59 Tekniska nämnden sammanträde Information och överläggningar 58 Permutation för Vandrarhemmet i Plantaget 59 Startanmälan för VA/gatuarbeten på Stenvägen Tekniska nämnden Sida 1 Plats

Läs mer

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anders Wiklund (MP) Ordförande... Benny Augustsson (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2015-04-02 1 (10) Plats Rum 522, 4:e våning, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen den 2 april Kl: 08:30 10:00 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande Enligt närvarolista, sid 2 Utsedd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (13) Paragrafer 24-34 Plats och tid Kommunhuset, sammanträdesrum 1, kl. 13.00 14.45 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2009-05-14 1 Plats och tid kl 08.30 10.30 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande, 46-49 Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande

Läs mer

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63

Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej Rolf Mårtensson (M) Rickard Andersson (S) Eric Berntsson (SD) Stefan Sturesson (M) 60-63 1(8) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 12.00 Beslutande Ledamöter Stig Johansson (S), ordförande Bo-Eje Jönsson (V) ej 60-63 Rolf Mårtensson (M) Rickard

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP)

Tekniska nämndens arbetsutskott. Beslutande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande. Evert Eklind (MAP) Sammanträdesdatum Sida 0 ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön, kl. 14.00 16.10 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Vänersalen klockan 11.00-11.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Rune Skogsberg (C) 1: e vice ordförande Marianne Kjellquist

Läs mer

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad

Magnus Dimberg (M) Ledamot Ola Bertilsson (S) Ledamot. Ola Bertilsson. Ingalill Lindblad Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset i Mariestad, sammanträdesrum Djurö kl 16.00-19.00 Beslutande Ulf Andersson (S) Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV)

Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2014-03-27 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrummet på samhällsbyggnadskontoret, kl. 08:00-08:30 Beslutande Uno Sjöberg (C) ordförande Ann-Kristin Petersson (S) Gunilla Magnusson (KV) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 14 mars 2012, kl. 18.00-18.35 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Chrfistine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Samhällsbyggnadsutskottet 2012-10-23 1 (22) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00-11.10 Beslutande Övriga deltagande Birgit Åhlund (C), ordförande Jan Kerbosch (M) Anette Håkansson (FP)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer