SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)"

Transkript

1 Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot Remco Andersson (fp) ledamot Rune Netterlid (s) ledamot Övriga deltagande Bengt Lavesson Susanne Hallberg Torsten Lindh Torvald Kullendorff Magnus Norén Mats Jepson Lars Nordhemmer Rubert Svensson teknisk chef administrativ chef mät- och exploatering t o m 57 förvaltningsekonom chef kommunteknik, t om 65 bitr teknisk chef bitr chef kommunteknik, tom 65 fastighetschef Utses att justera Rune Netterlid Justeringens plats Tekniska förvaltningen, och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer Susanne Hallberg Ordförande Anders Berngarn Justerande Rune Netterlid ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Tekniska nämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska förvaltningen Datum för anslags nedtagande

2 Sammanträdesdatum s. 2 (28) TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT AU 54 TN2005: Årlig redovisning avseende arrendeverksamheten i Lomma kommun Arrendeavtal Lomma kommun har under 2007 tecknat nytt avtal avseende utarrendering av mark vid Habo camping, Skånsk Dykservice avs etablering väster om parkeringen vid Sandhamnsgatan LBS avs. mastskjul, klubbhus, upptagningsplats vid kaj samt ny vinterförvaringsplats. NNoch NN avs glasskiosk söder om parkeringen vid Sandhamnsgatan Svenska Statoil Detaljhandel AB för nyetablering av bensinstation vid Prästbergarondellen. Fiskboden i Lomma HB avs nya förråd väster om Fiskboden Bjärreds Scoutkår avs mark norr om Vikingavägen i Bjärred Bjärreds IF avs konstgräsplan i Borgeby Kommunen har tecknat arrendeavtal med NN i Borgeby avseende mark för förskolepaviljonger Inom Lomma kommun finns idag cirka 60 stycken tecknade arrendeavtal. Intäkterna uppgår till cirka 850 tkr per år. I samband med att arrendeavtal skrivs om justerar tekniska förvaltningen arrendeavgifterna så att de hamnar på en marknadsmässig nivå. Arrendeavgifternas storlek är beroende av arrendeavtalens längd. Korta avtal har lägre arrendeavgift än de som löper på en längre tid för att kompensera arrendatorns osäkerhet. Då arrendeavtalen skrivs om görs också en justering avseende arrendetiden. I framtiden är avsikten att alla arrendeavtal skall ha den 14 mars som laga fardag, vilket är allmänt vedertaget. Inom 4-yes samarbetet finns en grupp som diskuterar bl.a. hur avtal skall formuleras, arrendeavgifter mm. De avtal som hittills diskuterats är bl.a. arrende avseende mobilmaster, markavtal avseende ledningar samt nyttjande av allmän platsmark. forts

3 Sammanträdesdatum s. 3 (28) TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT AU 54 TN2005: Markavtal För tillfället finns det ca 5 bredbandsoperatörer/kabel-tv operatörer som agerar i kommunen. I samband med att dessa önskar lägga ner nya ledningar tecknar kommunen sk. markavtal som reglerar var och hur de får lägga ner ledningar samt hur mycket de skall betala för detta. Parallellt med diskussionerna inom 4-yes pågår diskussioner mellan ett antal kommuner och Sveriges kommuner och Landsting hur kommunerna bör agera gentemot ledningsdragande företag. Detta arbete sköts av Malmö, Göteborg och Stockholm. Skötselavtal Tillämpas när privat markägare önskar disponera angränsande markområde till sin fastighet och detta område utgörs av allmän platsmark. Används när det rör sig om mindre område t.ex. gräsremsa eller dyl. Kommunen tar inte ut någon avgift mot att den skötselansvarige tar på sig underhållet. Inom Lomma Hamnprojektet tecknas via respektive byggherre skötselavtal för markremsor mellan hus och gator i enlighet med vad som sägs i respektive detaljplan. Det har tecknats 1 skötselavtal i Lomma Hamn. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden -godkänna ovanstående rapport avseende arrendeverksamheten i Lomma kommun.

4 Sammanträdesdatum s. 4 (28) AU 55 TN2008: Förvärv av fastigheten Lomma Borgeby 17:134 Tekniska nämnden har tidigare beslutat bygga en förskola norr om det område kring Rutsborgsvägen i Borgeby som är under färdigställande. Mellan detta nya område och den planerade förskolan finns en privat fastighet om 1840 m 2. Denna fastighet ligger strategiskt belägen med avseende på områdets fortsatta utbyggnad inklusive förskolan. Förslag till beslut Tekniska förvaltningen föreslår TNAU att föreslå TN att föreslå kommunstyrelsen att kommunen köper fastigheten Lomma Borgeby 17:134 i enlighet med föreliggande avtal. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - föreslå kommunstyrelsen att kommunen köper fastigheten Lomma Borgeby 17:134 i enlighet med föreliggande avtal.

5 Sammanträdesdatum s. 5 (28) AU 56 TN2008: Ansökan om arrende av del av Lomma 33:11, stranden, för paviljong för caféverksamhet Tekniska förvaltningen har fått en förfrågan avseende arrende av del av stranden för paviljong för caféverksamhet. Avsikten är att verksamheten skall bedrivas året runt. Enligt gällande detaljplan 04/05 finns det områden av stranden norr om hamnpiren avsatta för paviljonger. Enligt bestämmelserna skall det ske på ett sådant sätt att strandvegetationen inte får skadas. Paviljongerna skall utformas i enlighet med det kvalitetsprogram som finns för Lomma Hamn. Områdena skall inte avstyckas och säljas utan förbli kommunala. Dispens från strandskyddsbestämmelse har med stöd av 7 kap 18 miljöbalken beviljats av Länsstyrelsen Länsstyrelsen anger som skäl att byggnaden visserligen tar allemansrättslig mark i anspråk, men att skadan uppvägs av att det är en liten begränsad yta och att caféet är öppet för allmänheten samt att de biologiska värdena inte påverkas väsentligt negativt. Plan- och byggkontoret har gjort bedömningen att parkering för besökare och anställda kan lösas på samma sätt som för övriga besökare till stranden och strandstråket. Placeringen överensstämmer med en byggrätt som detaljplanen medger och är vald bl.a. med hänsyn till att det på platsen inte finns värdefull vegetation. En befintlig sanddyn avskärmar paviljongen från gatan och bebyggelsen öster om gatan. Paviljongen utformas i material, höjd och form så att dess inverkan på utsikt och landskapsbild minimeras. Eftersom detaljplanen medger bebyggelse på stranden kan de boende i husen öster om gatan inte räkna med att få bibehållen oinskränkt utsikt mot havet. Paviljongen är 8,2 meter gånger 13,7 meter i 1 våning. Fasaden är av glas mot norr, väster och söder och av trä mot öster. Åtgärden innebär ingen avvikelse mot gällande detaljplan. Kommunen löste 2003 in den aktuella delen av stranden från CA-fastigheter. I samband med detta gjordes en överenskommelse att kommunen inte skulle upplåta delar av stranden för kommersiellt ändamål utan at först inhämta CAfastigheters medgivande. Den 27 februari 2008 meddelade CA-fastigheter via e- post att de inte har något emot den föreslagna caférörelsen på stranden under förutsättning att den har öppet året runt. forts

6 Sammanträdesdatum s. 6 (28) AU 56 (forts) TN2008: Förslag till beslut Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämndens arbetsutskott att föreslå tekniska nämnden att inhämta kommunstyrelsens yttrande avseende arrende av del av Lomma 33:11 för paviljong och caféverksamhet. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - meddela kommunstyrelsen att tekniska nämnden anser att ansökan skall avslås då det är kommunen som bör ta initiativ till vad stranden skall användas till.

7 Sammanträdesdatum s. 7 (28) AU 57 TN2007: Månadsuppföljning inkl prognos för tekniska nämnden Då mars månad ej är avslutad kan månadsuppföljning lämnas först till tekniska nämndens sammanträde den 14 april Arbetsutskottets beslut - behandla ärendet på tekniska nämndens sammanträde den 14 april 2008.

8 Sammanträdesdatum s. 8 (28) TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT AU 58 TN 38 AU 39 TN2007: Tomt för gatukontoret på Fäladsmarkens verksamhetsområde På Fäladsmarkens verksamhetsområde föreslås att Lomma kommun behåller en tomt på ca 3400 kvm för egen verksamhet. Gatukontoret är i stort behov av lämpliga ytor för upplagsverksamhet. Förslaget innebär att kommunen går miste om den köpeskilling som skulle ha blivit resultatet om försäljning hade ägt rum, dvs kr (3400 * 100 kr/kvm). Utöver köpeskilling behöver tomten förses med stängsel plus vissa markförberedelser, uppskattat till preliminärt tkr. Förslag till beslut - föreslå tekniska nämnden behålla tomt (del av Lomma 24:12) för eget ändamål och att finansiera åtgärden ur nämndens pott för mindre investeringar, totalt tkr. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - behålla tomt (del av Lomma 24:12) för eget ändamål och att finansiera åtgärden ur nämndens pott för mindre investeringar, totalt tkr. Tekniska nämndens beslut - återremittera ärendet. Tekniska nämndens handläggning Förvaltningsekonomen lämnar följande redogörelse i ärendet. Förslaget innebär att markvärdet, beräknat till cirka 64 kr * 3400 = kr, flyttas från exploateringstillgångarna till anläggningstillgångarna (för stadigvarande bruk). Utöver markvärdet behöver tomten förses med stängsel plus vissa markförberedelser, uppskattat till preliminärt kr. Förslag till beslut Föreslå tekniska nämnden behålla tomt (del av Lomma 24:12) för eget ändamål och att finansiera åtgärden ur nämndens pott för mindre investeringar, totalt kr. forts

9 Sammanträdesdatum s. 9 (28) TEKNISKA NÄMNDEN TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT AU 58 (forts) TN 38 AU 39 TN2007: Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - låta ärendet utgå ur dagordningen.

10 Sammanträdesdatum s. 10 (28) AU 59 TN2008: Granskning av fastighetsunderhåll, revisionsrapport Enligt revisorernas revisionsplan för år 2007 har på kommunstyrelsens uppdrag Öhrlings PricewaterCoopers AB genomfört en granskning av planering och styrning av underhåll avseende kommunens fastigheter. Rapporten har översänts till tekniska nämnden för yttrande. Svar skall vara inlämnat senast den 23 maj på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av de bedömningar som upptagits i rapporten. Arbetsutskottets beslut - återremittera ärendet.

11 Sammanträdesdatum s. 11 (28) AU 60 TN2008: Upplåtelse av kajplatser till näringsidkare samt revidering av : Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn (Höje å samt norra kajen) F.n. upplåtes 9 pålplatser samt totalt 46 m längsgående platser till 4 st näringsidkare i Lomma hamn. Platserna uthyres på årskontrakt som redan är tecknade för Platserna är belägna längs norra kajen. För 2009 avses nya taxor för samtliga kommunens båtplatser beslutas. Ärendet kommer att tas upp under hösten Eftersom vi har problem med att driva hamnen till 70% avgiftsfinansierat kommer tekniska förvaltningen då att föreslå att kajplatsavgifter höjs extra mycket för näringsidkare som eventuellt tillåts hyra kajplats. De befintliga näringsidkarna har uttryckt intresse för ytterligare platser längs norra kajen. Dessutom kan det förväntas dyka upp fler näringsidkare med samma intresse, t.ex för restaurangbåt o.dyl. Av Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn (Höje å samt norra kajen), bilaga 1, framgår ej huruvida näringsidkare skall fördelas kajplatser via kön eller ej. Dock kan reglerna tolkas som de är skrivna avseende privatpersoner. Förvaltningen önskar tekniska nämndens beslut om huruvida kajplatser skall upplåtas åt näringsidkare även under 2009 och framledes samt om fler platser skall upplåtas till intresserade näringsidkare under 2008, även om det finns intressenter i kommunens kö för kajplatser. Förslag till beslut TNAU föreslår TN att besluta att: 1. tekniska förvaltningen, förutsatt att det finns intressenter i kommunens kö för kajplatser, ej skall hyra ut fler kajplatser till näringsidkare under 2008 och ej hyra ut kajplatser till näringsidkare överhuvudtaget fr.o.m 2009 eller 2. tekniska förvaltningen,om möjligt, skall tillgodose näringsidkares intresse för fler kajplatser under 2008 med avsikt att fortsätta hyra ut kajplatser till näringsidkare fr.o.m 2009 eller 3. tekniska förvaltningen ej skall hyra ut fler kajplatser till näringsidkare under 2008 och fr.o.m 2009 endast hyra ut kajplatser till näringsidkare efter fördelning enligt turordning i kajplatskön forts

12 Sammanträdesdatum s. 12 (28) AU 60 (forts) TN2008: samt att: uppdra åt tekniska förvaltningen att inkomma med förslag till revidering av Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn (Höje å samt norra kajen) i enlighet med fattat beslut. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - tekniska förvaltningen skall fortsätta hyra ut kajplatser i Lomma hamn till näringsidkare motsvarande dagens behov / dagens kontrakt (9 pålplatser samt totalt 46 m längsplatser som delvis kan göras om till pålplatser) - uppdra åt tekniska förvaltningen att inkomma med förslag till revidering av Allmänna regler och bestämmelser för Lomma kommuns kö avseende kajplatser i Lomma hamn (Höje å samt norra kajen) i enlighet med fattat beslut - uppdra åt tekniska förvaltningen att inkomma med förslag till nya marknadsanpassade avgifter även för näringsidkare i samband med att övriga kajplatsavgifter skall revideras under hösten 2008.

13 Sammanträdesdatum s. 13 (28) AU 61 TN2008: Hastighetsdämpande åtgärder (gupp) på Rapsgatan m.fl. i Lomma Samfällighetsföreningen Lerviks Hage har till tekniska förvaltningen såväl som till ordföranden i tekniska nämnden muntligen framfört önskemål om att kommunen utför gupp, alternativt beviljar föreningen att själva utföra gupp, för att dämpa hastigheterna på Rapsvägen med flera gator. I argumentationen har bl a framförts att det finns liknande gupp på intilliggande gator (Lillevångsområdet). Dessa gator är dock samfälligheter och kommunen är ej väghållare. Vid tidigare kontakt mellan förvaltningen och samfällighetsföreningen har förvaltningen avslagit föreningens begäran. Kommunen är väghållare för de aktuella gatorna. Gatorna är utförda och utmärkta som gångfartsområde (tidigare: gångfartsgator) och med upphöjda korsningar i enlighet med detaljplanen. I detaljplanens planbeskrivning står: Det är ett önskemål att hålla gatubredderna i området så små som möjligt från såväl trafiksäkerhets- som utseendesynpunkt, d v s att skapa intimitet i gaturummen och begränsa körhastigheterna i möjligaste mån utan andra hastighetsdämpande åtgärder än upphöjda korsningar i mynningarna med lokalgatorna. Tillåten hastighet är gångfart vilket enligt trafikförordningen är så fort som man går. Vidare har fordonsförare väjningsplikt mot gående. Dessutom har infartsgatan till området sänkt hastighet till 30 km/tim enligt beslut av tekniska nämnden under Tekniska förvaltningen anser att ytterligare hastighetsdämpande åtgärder ej är påkallade. Eftersom kommunen är väghållare har man ansvar för gatorna och bör ej tillåta att annan part utför åtgärder på desamma. Dessutom skulle föreslagna gupp vara i vägen vid snöröjning och renhållning. Om tillstånd ges för föreningen att själva utföra åtgärder på gatorna, t e x anlägga gupp, så kan det dessutom vara svårt att argumentera mot eventuella framtida önskemål / begäran om liknande åtgärder på andra gator i kommunen som i allmänhet har sämre förutsättningar avseende trafiksäkerhet och hastighet än de aktuella gatorna. Eftersom föreningen argumenterat för att vägmärkena (1 st på varje sida) ej uppmärksammas eftersom de ej står i kombination med ett gupp, skulle dessa möjligen kunna flyttas till att stå vid det befintliga guppet vid korsningen med gång och cykelvägen till Lund, vilket sannolikt bara skulle betyda ett smärre avsteg från detaljplanen. forts

14 Sammanträdesdatum s. 14 (28) AU 61 TN2008: Mot bakgrund av ovanstående lämnar tekniska förvaltningen följande förslag till beslut. Förslag till beslut Föreslå TNAU att föreslå TN att: - besluta om att avslå samfällighetsföreningen Lerviks Hages begäran om fler hastighetsdämpande åtgärder på Rapsgatan m.fl. - besluta om att avslå samfällighetsföreningen Lerviks Hages begäran om att själva få utföra hastighetsdämpande åtgärder på Rapsgatan m.fl. - ta ställning till om gångfartsområde skall gälla redan från korsningen med gångoch cykelvägen till Lund - uppdra åt tekniska förvaltningen att tillskriva samfällighetsföreningen Lerviks Hage och meddela beslutet. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - avslå samfällighetsföreningen Lerviks Hages begäran om fler hastighetsdämpande åtgärder på Rapsgatan m.fl. - avslå samfällighetsföreningen Lerviks Hages begäran om att själva få utföra hastighetsdämpande åtgärder på Rapsgatan m.fl. - gränserna för gångfartsområde skall ej ändras till att gälla redan från korsningen med gång- och cykelvägen till Lund - uppdra åt tekniska förvaltningen att tillskriva samfällighetsföreningen Lerviks Hage och meddela beslutet.

15 Sammanträdesdatum s. 15 (28) AU 62 TN2008: Motion angående ökad trafiksäkerhet på väg 913 mellan Bjärred och motorvägen NN (kd)har inkommit med motion angående ökad trafiksäkerhet på väg 913 mellan Bjärred och motorvägen. Motionen har översänts till tekniska nämnden för yttrande. Motionen föreslår kommunfullmäktige att hos Vägverket, i avvaktan på eventuell ny sträckning på väg 913, hemställa om att: 1. Förbjuda vänstersvängar från/till Flädie Vagnmakareväg och Flädie Banväg. 2. Bygga vägfält för vänstersvängar/alt. spanskasvängar vid infarterna till Flädie Kyrkväg (904) och Flädie Mejeriväg (914) 3. Sätta ut reflexstolpar längs med den del av vägen som saknar belysning samt att Tekniska nämnden 1. bevakar att begäran om sänkt hastighet på de 1,6 kom som idag har 90km/tim utreds och genomförs snabbt av Vägverket 2. låter den konsult för trafikutredning, som enligt översiktsplanen för 2008 ska anställas, även se över möjligheterna att ytterligare öka trafiksäkerheten på väg 913. Yttrande Tekniska förvaltningen föreslår som svar på motion meddela kommunfullmäktige följande: Motionärens synpunkter stämmer väl överens med det arbete som kommunen redan idag bedriver avseende trafiksäkerheten på väg 913. Tekniska nämnden beslutade under 158/07 att föreslå Vägverket att hastigheten sänks till 70 km/h på Fjelievägen från en punkt cirka 150 meter öster om korsningen med Flädie Kyrkväge, väg 904, till en punkt cirka 150 meter väster om Flädie Mejeriväg, väg 914, vilket är en sträcka på 1600 meter Förslag till byggande av ny cykelled kommer att presenteras under hösten Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - översända ovanstående yttrande till kommunfullmäktige såsom svar på motion avseende ökad trafiksäkerhet på väg 913.

16 Sammanträdesdatum s. 16 (28) AU 63 TN2008: Remissvar avseende Vägverkets samråd beträffande förslag till en sänkning av hastighetsgränsen på Fjelievägen, väg 913, inom Lomma kommun Vägverket Region Skåne avser att föreslå en omprövning av nu gällande hastighetsgräns på väg 913 inom Lomma kommun. Förslaget innebär att hastighetsgränsen sänks från 90 km/tim till 70 km/tim. Kommunstyrelsen har översänt ärendet till tekniska nämnden för yttrande. Yttrande Rubricerat. ärende är i linje med tekniska nämndens beslut under 158 daterat att tillskriva Vägverket och föreslå att hastigheten sänks till 70 km/tim på den aktuella sträckan. Således föreslår tekniska förvaltningen att tekniska nämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att tillstyrka en sänkning av hastighetsgränsen på väg 913 inom Lomma kommun fram till väg E6. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - föreslå kommunstyrelsen att tillstyrka Vägverkets förslag att utfärda ett upphävande av 90 km/tim med följd att bashastigheten 70 km/tim kommer att gälla på hela sträckan av väg 913 inom Lomma kommun fram till väg E6.

17 Sammanträdesdatum s. 17 (28) AU 64 TN2007: Ansökan om medel för genomförande av energideklarationer i Lomma kommuns fastighetsbestånd Den 1oktober 2006 trädde Lag om energideklaration för byggnader (SFS 2006:985) i kraft. Lagen har som syfte att främja effektiv energianvändning och god inomhusmiljö. I lagen finns beskrivet vilka byggnader som skall energideklareras och när byggnader skall energideklareras. Exempel på byggnader som skall energideklareras senast årsskiftet 2008/2009 är specialbyggnader med total användbar golvyta över 1000 kvm. Det innebär att nästan samtliga Lomma kommuns fastigheter omfattas av lagen skolor, förskolor och förvaltningsbyggnader. Energideklarationen skall upprättas av en oberoende expert som skall ha särskild sakkunskap om energianvändning och inomhusmiljö i byggnader. Expertens oberoende och sakkunskap skall kunna styrkas genom att experten eller företaget är ackrediterat dessutom skall minst en person i arbetsledande ställning vara certifierad. Utbildning, ackreditering och certifiering av experter startade i princip när lagen trädde i kraft och det är först nu 2008 det finns tillgång till experter för att kunna genomföra energibesiktningar. Energideklarationen skall minst omfatta uppgifter om: Byggnadens energiprestanda Ett referensvärde som möjliggör jämförelser med motsvarande typisk byggnad Förslag på kostnadseffektiva åtgärder som kan minska energianvändningen med beaktande av inomhusmiljön Byggnadsägaren är inte skyldig att genomföra föreslagna åtgärder men sannolikt skulle driftskostnaderna minska och byggnadens värde skulle öka. Kostnad för att genomföra för energideklarationer beräknas med en schablon på 5 kr/kvadratmeter. Cirka kvadratmeter av Lomma kommuns fastighetsbestånd måste energideklareras vilket medför en kostnad på ca :- forts

18 Sammanträdesdatum s. 18 (28) AU 64 (forts) TN2007: Förslag till beslut: Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden - hemställa hos kommunstyrelsen om medel om sammanlagt :- för genomförande av energideklarationer. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - hemställa hos kommunstyrelsen om medel om sammanlagt :- för genomförande av energideklarationer.

19 Sammanträdesdatum s. 19 (28) AU 65 TN2008: Särredovisning av OVK-åtgärder m.m. inkluderande energibesparande åtgärder inom förskolorna Borgeby, Alfredshäll och Löddesnäs i Bjärred Enligt protokoll från Tekniska nämnden TN 15 fick tekniska förvaltningen i uppdrag att förbereda ansökan för statsbidrag avseende energibesparande åtgärder för ovanstående projekt och särredovisa kostnader för att åtgärda OVK(obligatorisk ventilationskontroll) anmärkningar. Efter samtal med Länsstyrelsen i januari 2008 saknas det medel för redan godkända ansökningar samt att det finns ett stort antal obehandlade ansökningar, är sannolikheten att få bidrag obefintlig. Fastighetsförvaltningen har därför ej förberett någon ansökan. I samarbete med en extern konsult har fastighetsförvaltningen gjort en utredning för att särredovisa kostnader för åtgärdande av OVK anmärkningar kontra energibesparande åtgärder. Åtgärder för OVK anmärkningar omfattar endast åtgärder för att öka luftomsättningen dvs.större kanaldimesioner, byte fläktar etc. Till stora delar bibehålls de befintliga systemen. Denna åtgärd kommer sannolikt att öka energikostnaden på grund av större luftflöden och ingen återvinning. Det finns stora fördelar med att genomföra energibesparande åtgärder: Ett betydligt bättre inomhusklimat Energibesparing Stora fördelar ur förvaltningsperspektiv, bättre övervakning, större tillgänglighet, effektivare förvaltning etc. Till viss del finns möjlighet för större barngrupper ur ventilationssynpunkt. Hänsyn ej tagen till lokaliteter, personal etc. forts

20 Sammanträdesdatum s. 20 (28) AU 65 (forts) TN2008: Förslag till beslut: Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden - föreslå kommunstyrelsen att i budgetprocessen för år 2009 beakta behovet av sammanlagt 5,7 Mkr för finansiering av investeringsprojekt inom förskolorna Borgeby, Alfredshäll och Löddesnäs i Bjärred avseende installation av nya ventilationssystem m.m. inkluderande energibesparande åtgärder. Arbetsutskottets beslut - överlämna ärendet till tekniska nämnden utan eget ställningstagande.

21 Sammanträdesdatum s. 21 (28) AU 66 TN2008: Försäljning av bostadsrätt Fastighetschefen, Rubert Svensson, lämnar förslag på försäljning av en bostadsrätt i Lomma. Lägenheten ligger i bostadsrättsföreningen Lommahus 1, nr 26. Arbetsutskottets beslut - uppdra åt tekniska förvaltningen att försälja lägenhet nummer 26 i bostadsrättsföreningen Lommahus nr 1. Om priset skulle understiga med 20 % av det av förvaltningen föreslagna skall ärendet åter behandlas i tekniska nämndens arbetsutskott.

22 Sammanträdesdatum s. 22 (28) AU 67 TN2008: Checklista för tillgänglighet vid om-, till-, om och nybyggnad Enligt Nämndsplan 2008 för tekniska nämnden skall: Vid alla åtgärder inom tekniska nämndens verksamhetsområden skall funktionshindrades behov beaktas. En checklista, att användas inom tekniska nämndens ansvarsområden vid om-, till- och nybyggnad skall tas fram och tillämpas från andra kvartalet Tekniska förvaltningen har i enlighet med årets nämndsplan tagit fram föreliggande checklista. Checklistan har framtagits med ursprung från Boverkets, Vägverkets, Handikapporganisationers och andra kommuners checklistor eller tillämpningsregler. Checklistan omfattar alla tillämpningsområden som tekniska förvaltningen arbetar med inom om-, till- och nybyggnad. Förslag till beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna förvaltningens förslag till Checklista för tillgänglighet vid om,- till- och nybyggnad. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - översända Checklista för tillgänglighet vid om,- till- och nybyggnad till miljöoch byggnadsnämnden, socialnämnden, kommunala pensionärsrådet samt kommunala handikapprådet på remiss. Svar skall vara inkommet till tekniska nämnden senast den 2 juni 2008.

23 Sammanträdesdatum s. 23 (28) AU 68 TN2007: TN2005: Ansökan om medel avseende övergångslösning för Kraftkällan Kraftkällan har i samband med försäljning till Skanska av fastigheten Oskarshus (Kvarter 51) tvingats lämna sina tidigare lokaler inför förestående rivning. Kommunstyrelsen beslutade under 243/07 bl a att anmoda tekniska nämnden att hitta en övergångslösning i provisoriska lokaler. Det beslutades att Kraftkällan skulle lokaliseras till före detta Räddningsverkets förrådsbyggnad intill Räddningstjänsten vid Industrigatan i Lomma. Del av denna förrådsbyggnad har provisoriskt inretts för Kraftkällans verksamhet. Inredningen består i huvudsak av provisoriskt kontor och varmförråd, indragning av IT och telefon, viss omläggning och uppsäkring av el. IT-installation är förberedd för slutlig utbyggnad. Lokalerna har godkänts som provisorisk lösning för en övergångstid av ca 1 år. Lokalerna kommer att utgöra del av det skisserade slutgiltiga utformningen Ombyggnaden har kostat kr och föreslås ingå i det slutgiltiga projekt som nu projekteras och budgeteras på uppdrag av kommunledningskontoret m fl. Förslag till beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår Tekniska nämnden att tillfälligt avsätta kr ur Mindre investeringar för provisorisk lösning för Kraftkällan men att denna summa återföres till Mindre investeringar när slutligt Kraftkällanprojekt budgeteras. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - tillfälligt avsätta kr ur Mindre investeringar för provisorisk lösning för Kraftkällan men att denna summa återföres till Mindre investeringar när slutligt Kraftkällanprojekt budgeteras.

24 Sammanträdesdatum s. 24 (28) AU 69 TN2007: Uppdrag beträffande lokal- och markfrågor vid Bojk-området i Bjärred Kommunstyrelsen har ( 218/07) med hänvisning till framställan från styrgruppen för strandstråk uppdragit åt tekniska nämnden att driva frågan beträffande Bojkområdet i Bjärred i den mån det avser kommunens fastighet. Tekniska nämnden skall därvid samverka med berörda nämnder. Tekniska förvaltningen har i samband med projektering av erosionsskydd och strandstråk i området mellan sandstranden vid Långa bryggan och Bojks brygga haft kontanter och överläggningar med ordförande i Bojks resp Bjärreds båtklubb för att diskutera dels standstråk och utbyggnad av erosionsskydd i området och dels klubbarnas byggnader belägna på kommunal mark Strandstråk och erosionsskydd är utformade helt i enlighet med föreningarnas, och kringboendes önskemål och synpunkter. Hänsyn har tagits i projekteringen till sådana önskemål som härvid framförts beträffande ramper för t ex sjösättning. Beträffande byggnader som vardera förening äger och disponerar på kommunal mark har fråga ställts beträffande dessas underhåll, eventuell utbyggnad och sammanslagning. Föreningarna har förklarat sig positiva till gemensamma insatser och upprustningar av respektive byggnader och har lovat återkomma när föreningarnas styrelser bearbetat frågan om föreningarnas eventuella gemensamma satsningar på byggnaderna. Tekniska förvaltningen anser sig därmed ha drivit frågan beträffande Bojkområdet i Bjärred i enlighet med direktiven samt inväntas nu resultat av föreningarnas överläggningar. Förslag till beslut Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att godkänna förvaltningens redovisning beträffande Bojk-området i Bjärred. Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden - godkänna tekniska förvaltningens redovisning beträffande Bojk-området i Bjärred samt översända ovanstående rapport till kommunstyrelsen för kännedom.

25 Sammanträdesdatum s. 25 (28) AU 70 TN2007: Torkladans framtid I den så kallade Torkladan i Lomma hamn i södra änden av det blivande Varvstorget bedrivs det idag två olika verksamheter, Lomma fiskeriförening har i de västra 2/3-delarna olika former av förrådsverksamhet medan företaget BEWE- TE AB i den östra 1/3-delen har en mindre varvsverksamhet med främst motorservice och reparation av skador med försäkringsbolag som beställare. Lomma fiskeriförening har ett arrendeavtal med Lomma kommun rörande Vattenområden (kajer), Markområden (för föreningens hoddor) samt Byggnader (varav Torkladan är en). Detta avtal löper till Uppsägningstiden är ett år, i annat fall förlängs arrendet automatiskt med ytterligare tre år. Arrendeavtalet med BEWETE AB löper till och omfattar också kajer, mark och utrymme i Torkladan. Uppsägningstiden är sex månader, i annat fall förlängs arrendet med ytterligare två år. Torkladan är inkluderad i vårt Kulturmiljöprogram ur vilket följande är hämtat: Ur kulturhistorisk synvinkel är det viktigt att byggnaden bevaras för framtiden och att dess karaktär bibehålls. Ändringar ska därför utföras med särskild varsamhet, och den ursprungliga utformningen vad gäller detaljer, material och färgsättning ska vara vägledande. Inga takkupor eller tillbyggnader får uppföras och byggnadens kontakt med vattnet ska behållas. Torkladan är i stort behov av en totalrenovering. Det gamla korrugerade eternittaket läcker på flera ställen, många fogar är stort behov av omfogning, tegelstenar behöver bytas ut etc. Yttrande Tekniska förvaltningen är av uppfattningen att Torkladan inom kort måste genomgå en betydande totalrenovering. Denna renovering skulle i så fall lämpligen göras under andra halvan av 2011, vilket i sin tur innebär att Torkladan i så fall borde upp i budgetarbetet för dels med medel för utredning / projektering för 2010 och medel för ett genomförande under Innan tekniska förvaltningen tar tag på allvar med denna fråga undrar tekniska förvaltningen om det finns någon politisk ambition med byggnaden för framtiden, att byggnaden vore lämplig för ett bestämt ändamål när nu Lomma hamn går in en ny skepnad i största allmänhet. forts

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S)

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30. Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-06-22 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) Göran Larsson (M) BrittMarie Hansson (S) Övriga närvarande: Ola Carlsson (M)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-03-21 kl 09:00-12:00 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) Bengt Sävström (S) tjg ersättare för BrittMarie Hansson (S) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Centrumhuset Henån 2008-05-14 kl 08.15-11.40 Beslutande Anders Hygrell Lars-Åke Gustavsson Roger Hansson Bengt Johansson Inga Göransson Gunilla Josefsson

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunledningskontoret, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Datum 2005-03-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna onsdagen

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Malin Eriksson Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 14.00 15.40 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande ej 176 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma. se bifogad närvaroförteckning Sammanträdesdatum s. 1 (15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-11-23 Plats Sammanträdesrum Önnerup/Alnarp, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 23 november 2011, kl. 08.00-12.30 Beslutande Anders Berngarn

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare Anna Lindholm Kommunstyrelse 12 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 12 november 2001 kl 16.00 T f kommunchef Ove Olsson Kommunsekreterare

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-01-17 Kommunstyrelsen 2000-01-17 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 17 januari kl 18.00

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2013-12-12 1 [26] Plats och tid Stora Tjörnsalen kommunhuset kl 18.30-22.10 Ajournering 20.15-20.30. Beslutande Förteckning enligt bilaga Övriga

Läs mer

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Plats och tid: 429, 2014-02-19, kl. 08:30-09:40 ande: Robin Holmberg (M) Liss Böcker Sellgren (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Ola Carlsson (M) tjg. ersättare för Eva Kullenberg (FP) Ersättare:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-09-14. Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-09-14 kl 13:30-18:15 ande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C) Eva Kullenberg (FP) BrittMarie Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36

Protokoll. Samhällsbyggnadsnämnden 2015-02-23 16-36 Samhällsbyggnadsnämnden 16-36 2 Information och överläggningar... 5 Årsredovisning 2014... 6 Flerårsstrategi 2015-2017, samhällsbyggnadsnämnden... 7 Revisionsrapport - Årlig grundläggande granskning 2014...

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (52) 2011-02-01 Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2011-02-01 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer