UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR:"

Transkript

1 :R 33 OSDG (608). PRUMROSPRS PR ÅR: DU - DUS MODD. MD R. 5: P- SCHR OCH HDRB. DUS MODD. U P. RDÖR UGFGSDGR: 5: > 3: OCH 26 PR UGFVR: FRHOF HBRG HVRJ O S D G OCH Ö R D G. > D : OMMSSORR BYRÅ OCH XPDO: R S. YROG 6, R. RÄFFS SÄRS ÖPP ÅRG. GS ÖFVR H D PÄ DS SÄRSD FÖRMÄ. VOR. SOCHOM, ÖSUMMRPRS: 8 ÖR. RDOSSR.: JOH O R D G M., RS VÅ DUS UG. HOFBORYCR. USÄGR. SVS OSÄRRS FÖR G S sju utstäg gå u. k e m e s f ö e f k s t e k v Röbtget. Hehetstycket f bös m y c k e t v ä x e må g ä k f t, e t u s s m. f s k h e t : k f t g e m t ä g c h behäsk ä m e t, tussm g e e t p e s g t f c h f s k h e t uppf st c h ket. D e k v g tste ä e g å g syeg tkt föetä m e e s ptätt, hv b e f Ge M, Mät beg c h Pue Åkeu ä s y e g e fötjästfu g e m g kktästk c h s u fäg. S å s m fötäffg s k p s m å k u m e t e s g Ctte Whstöm, hvs uk» V m s m m t» öje käsg tuuppf t t g, f f å s e t m e t t e t ee effektsöke. B s k u p t s e ä m ä k ce, u t s t ä e p t ä t t b y s t f fu S. c h» p tätt f m u s k e», b å säes g kstvek. O m v ö f v e g å t e m g t s t e s tf, fes ä b m y c k e, e s ö f t e s g f v e, e s f u ö g k s t, u s s t k t b e g ä s e u t y m m e ej p å å g t ä k gfv p t s åt e v c k m ö m e, v s e åtskg f tf fötjä. Dä ä e x e m p e v s c h m t s k p O. stus,»sp»»skgssjö», tsv stämgsskg P. Sveus B g g e - m t v ee e y g e f e t s t e Pu ss-pms b e få R ä t t v k, f ö e s t t y å g. M, spöje, utstäg vä c u, e t t k s t v e k, h u f v u e t h ö g e ä, t h v k e t b e u e å s k å e e m t stågt gs? H e t v s s t c h e t ä p f e s s Juus begs u t s ö k t v c k c h k ä s g p t ä t t» M t t e», s m v, t c k v e kstäs äskvä tmötesgå, hä v ku åtegfv. tt f m h å å g f e t g e g k s t vekets tje ve öfvefösgäg; t bä mästeskpets s t ä m p e c h t u f ö s g sjäft, ä f v e g e m e p u k t. s t ä e s eget ptätt u e : 7. å. h f t ö j e t p e s e t e f ö s ä s e k e t s, s m b m e t e ö e få e t Hfvysk ptset. m ft. * FR SVS OSÄRRS FÖRGS USÄG: PORRÄ OJ F J U U S ROBRG.»M DOR». S V R G S M. O S F Ö R G S utstäg upptge e g å g måg f utes u t e tst, fhee Of Heme, sjut-

2 DU 899. M e Sm e t f t e 2 ebä fm Det ä h m Sm b m f gämese c h bt h m kckjäs föföjs skp st c h s ägest, upptäckt s få efte g me, ty but emms kft, ug Få ek, ä föstekm, vett skt gåg k H bu H se ek, ck, h u bef, ä fägg u vå sätt b, e t t, ehuu, h btt t s hy åg u u stå f ä g täkt m e ä ågs v s t b e h å t e t f ö s g sjäf, e s m få b e s t y tvek kstäe ä ptte, f s e t h v k kst bekä, utgå få c h fägsymfe, s pette, Me skgäj seg å s s ej tgt uvek tt stå s m s e g e b t t s g e k. t e m e e t p e s e e j v t g uttyck t, hv hft s tststöftåg stt hjät mäk u g e m svsk byg kät så f t e öfve säg, ä v åsy f m ätebs k y m p g b ä e s hm. S tyst H sg c h kväf C fu s tk tgt fm å eftemg se p e f ö ö g e, u t b s g t t p p c h h ä - H f ö s v e, f p å vå f, f t e g skä s e v e t v smmg f ö gå stömm emt m åge väs u ptätt äfv eg mämt u kstäs c h fstes- p å g å e e utstäg, mes åt g e f s p e s k m m t s y e s t g e s De expe sste pukt stghet Dä t st s ses bekäft tstsk hfvefc öpp f fh. v ftf spä- vgö. småvåg ee stå västkustkpp, ä gtt s m e våjus bköf t s m m s v c k e t k ä t c h fskt å t e g f v e t. Fhee Heme tuys s måttfu gut s kte ä fägsk, kg k fäge; svsk t e ftf MÖSRRUM OCH fm. pss ys c h äkt e. Stbeg. m e ett bått g se RG- måste sv Oxtgsgt su e k m e vjs H v päktgste fsk b ust, kmte ek s m sts ust. ck ubk ge hv små b vå kmmte fåg fötyg gm Ofvstå gäe, yttege fse t stäet, es päktg ä ästå sk, s m å m föst, ck föäm- smm t. S å g e G e t t e t t t e t f ö t j u s t sk.»hee s!» Gu, hv e t ä tefgt, Då yse s skte öfve m. fök: ä; öfve t e m å h t, H!?? H e e s m c h t uttyck mss- ej, t H ä måt M e e ä g ö måt e m p å f»schb», e v e k g tsts m ö s t e. s. - fägve- k få e ätt ät kt ts smks fåg ts- g tämpg m u eg gt byg- efsfö- kets kstä- tesse pe- se t expst. Sm föeg äm, ku fget m v v b, Mt vå c h vä, spets g e s t g c k c h gt. p c h åt sätt hvs hemtef e t t behgfu ä v ä äg- e m, stukt fäg. v c k p u k t f fgt möbe v måt e fg b e u. ksmt? föstås täck, svtbu kägt efte s m s, hvk u böj uppfg m - H ä t t e e k m e s p t t c h sk, m t g å sv ägs. bå?» j u b e g g s s f e t t v e t fåg 7,» käf t, s m öje s fe betecks s m fuät c h högst betysefu. k, äv h v k e, t t s stt s p å k s ö s yck gst 8 e e s t m k g e 8 m j fmtä, Ö D D D, ö p p e b c k c h k ä c k åte, Hv, e hä m ö - s?» gebegs, u fått hå., skmme,»es bått! c h u t s m y c k g f e t t UR å v m y c k e t åg. väs»hs SM. utstäg, smmste O c h fämst FÖR y k g t 8, p å g å f ö hem R m eftemgss H så h p h ä e c h v ä - b e få, RBRSUS O, besök Shm, s m ök öfve åg stbu spte. Hemes gå m e mut get ett äskvä stå upp,»bått!» utp h! skue fjäpt. m e ske.»j, hvfö skue te e c k s å v b å?» gf gå H Så sut. töske, kä- u p p m t, m e f ö f ä e s e x e m - but möbe. hemghetsfut f h m f ö e g t e s v e s k u g m e, h v - k t. sk m» jäsäg hfv t f ö j u p t, å h p å m e, håe h v. Då Dett väsk, s m h mes- v å f ö f ä e s s t e c h stäf- ehuu ut. sg t y s t m k g å g seku, s m föe- tåef u t g ö t ut h e e s fee öfvestäg ummet e stg. s m m t s tjästgög hes yckg e c h betäkt, Ätg u ögby stäckte t. jämm, bek b, f ö e e f ö sy H sg,, smmsmät Hemes äktsvsk kök. möt he, ågt fövå st skue e j u stt t y g g c h g stt fö ee s e e e h y m t f ä e e t f v. F ö fhee um gått f täg sett mött vgös gå U t f g u p p, s m s k m s e t hjätt. m het fått e m ett böpsg ämt g uått gå, äghet, föebä tgt vuxt h p D e es t å s p e h m Mä, sä m t. kcks f ö b e h å t s g upp yggyet ygg- eg. h ä m t h e e c h få b ä tåg um, hufvust gm tbemms ä H u föst t u g v stäft k m m p! FRHRR OOF HRM. hvk t e uppfyttg M ä hft. mt s e j sk s e e m, fö ä utesut befäet st, hyt,. ek k m föt v s hvk m smfä yckg tv. fte M e v g ä j e c k s å hs m, m e kpp ytte me m ö b e c h fått ö f t e f s ä s k e, h jufgt s m k e, e t s e s, De smmsvues efsmt s m ej ä kstäe, så. hem höj å t m s s f ö e s t ä s s, ä e k c k - hämbegä. mäk k y m p g b ä e s btt M h ä m e kämp g, tätt p å b ö s t k g jup s v s g å kte sytes eb, ssös bs På ppuä, fusmäs g e k e e e Det svt tt stg FRÅ»MÖSRRUMM» RBRSU. Det gå s m

3 3 DU 899. fäg. jg Det h s v vä, m mycket tee. sjä.»»hvk» å, p s s f ö fäge. tpete Hm... hä ä' te vek. åhj! V just M sk sätt vä pest, sss C 'St. Gö måste sätt u p p e söt bå g. begä ä tefg se.»äk, e FRÄ»MÖSRRUMM» RBRSU. Jg b gt sg ut. s m söj öfve, j g te h e s y t t» u skäk m å te t,» ftse v spegegs hä, te. Jg t gö m mt, befv skpg. sfxe'.» ågt bt se.», ät»te D e t hä k e t c h stfut, v hv?» psff, skue j g h gått. ä j g es kä hee vg sk v h p å»å byå c h s. u vcke y»utmäkt, s hä små tf- behöfs t åg 'kusfxe'. hvt musset m t t bå k te bätte.» hs p å stt u m st hö m t ett hst, c h ett häft O c h ä tt es häft sk fe H bef st, hjät me v ä sg stå, bå gvye c h ftg- efte g e, h m s c h py v ä g g e, t y s c h G e t stå f t c h t t t tt Pettes gömt ä t te stgt, s m b säge m tg, M e s, pm,» hämt mp, s p g e t O h e efte u hem» g m! Msch u pkk! H få u t m st m. De bg, Högäsb vck ekä få v B s e h m e c h få gt sk fm. D e t sk säg, våbmm hes fts se. bt v föstet ögu sg fötjus ättes bmm m Det t O c h b ttg ej e. Det säge. s gått tefg Gets vek. gfvet, e f tt t h v t fsk c h b fö h m. h e t t u m t» h ö g e s t», H täke tg å f he f W. V m t g gå se v å t t um, bö m Öppet hv me k. 2 8, s ö g me 0 4. t ä e t ä ftt, ftsps betsttutet. ösk, spböss m e ku tesse, m ä g g e skäf e t bestt f höst utstägs- å s m m pts se» höge st», m m e s m m sk- m Röst Gustfsbeg. ummet hvk MODR HODOR Fhstet. tväst»m gö't! Get töske. j, s k v, Hv sjutt u fått t e t sk hä FRÅ D FRR DBOM: F MDM SVR.»öpt Se kst kte. b. öe, sytt äftet, tett, må te t, bgt e t m öe, småuke sext öe, Svsk kstsöj, u»fmöst. t bå. b D e t ä s m b»jh, tt tjugu skäkuk k, böp två c h tt. Göbes, u ä fst j g sytt kg b- O c h u k D e hä kstt b ö p e hä, å g D e t ä h s vet.» fäg (FORS, OCH SU.) pss mt umhufvu, s m te s m g kske sökte s äe. D PO hes k m m e, å h fut justk, utveckg v s pts, c h å H e e s pts v m hes äe v Vés. mmu-just h ju u p p s ö k t f m j e, s m h ät k ä Buxees, c h ebjut fst stsk u g kv, fö hvk msst justyket. tg mg m H tgf sc- j g ej tfö m y c k e t» e Réve», s gestt ug ut- hes b»vetee»»mtye» v mäfg het få väme. öfvetyg gm D g m e, f e ä k t k v g - ö f v e s t t fvet, g ö e s ä k s t e p p - g tt v å t m s t e e u g scstektss hät öfvetygese k m, efhet, h m e s äf e tg b m u t v e c k e p p s t ej ku ve sk. gfs s g g å ee u e s g å g F ö j e f e t h e bef, t t h ö f v e - f s m e g s f ä e p å e t t kppst f t sätt, s m he ss se hvk äppeg hö m m skg, tkmm ssutm c h Vés sst s k p e s e c h e f åt tg äjuge m s k t g c k f ö t e s e t möte. Me föväfvt justsk ut gäs äg, ty g tgs e föfetg kvä st mest bespte ö p p e fö s O c h hes kss betsfömåg ä c k t e t f ö, h v k v e p y e tm u U sm se å ku- ä s t k f h e e, s p t u e. b., tg tk f sk fäge c h äge s m e Fg, e Gus, Pesse, e Ju, G B s, ' c c h e P e t t J u. m Stu- t k m m t b y t g hä hv. bef sstäm ägt s m m mycket tg Då sky e teä vä me säg ä keg, hvk s ubk vä beteck sg e e, m e h v s s p g ö f v e s t g e m, t ebju he ggemt, b äse m ä s u p e b k å s e e f Sévee, s m Deyfusfåg tgt es ktä e v hjätts k u g, s ef e- g äfv hes mgsfä, sg e Ju, sstå.» v fee Såu få?» t. t g» e C u v c k e g h e e t f ö» u». Y 885 yckt k m m u e, ö s k t, m e e ä g e f ö e e f t Se, u kck å»c P e u p e», v kske cke tk. syfte. O c h s. st testmtstg- fö s sst m veck VOPORRÄ me ö e sck ög, g h ke m e hes sgtu. p c k t s k ä k e få s t, hes f ö t S é v e e s s c s m, s m k m t ktä, få m smågm ku febug s M:e utstä mkst. - he. m g c h vutet, c h ske, O c h e s m å kg- c h bckuke. ä e t t t H sytt böc- D e t k kffbt m t u m m e t b k t g t v c k e t m e e. e äftsuk gg. m e st, kftgt j. Dä D e t ä s v e s k s b y g - s he jus t y c k e öfve. öp uke, bete. sk e h v t ut. tkvst yckg. k- kefbkt u g e v ke utsss sös köp»mgest c h säge s, stt öfve h ö s t e sk h ä h e e s s t u f ö ö f v e s k g kmm. Get s ä t t ö f v e sff. e p y g s t e s m å ug j g sett.»m...» g, kä v ä!» fö t e h å g kf måste m. gt mg å efte. ke c h py. Jh, t hä st sg bee j g åt schb-måg. bå! t hes tke. h v m k e ä fö ej btt s m ju- ä e s m s m s gö fö - sköt s m smhäsfsf, s m ekts just b jg betysefu fsfåg, h e e s fsthet, äfv öpp hjätts jg Vés äjuge ut f c h» m u t t s f t» s p e g e ä, käfs ägese Hs kstsföste c h fösk ute- ä ås e k v e s c e s t j ä m t e h e eftegft fö G u, söt gck böstet. kese tk hy H stäfv.» est Göbe m e möste f f öfvest»äfö b, ut, På skef h, t å, m e s svtgå jäbesg s! stt s s t b e f e s e - ttä ' S k ö h e t f ö ' stå. t tät. he tyck tgfe, b utveckgsbetet ss v skf, fmjs h ö m e e stfu y W. evveku g e m O c h m e s bstkg u, ck bå m e ö», g u g s t s t ett bg c h få O c h ett kte- c h s k e f å g t V é s. e m g bäst ä e k v, u e e t m s j ä b - Peupe»,» G e t, v c k e t v h.» Det ej! s m gåg ycks..» bkhy.» e y s b» s, v c k e t v h.» M e s å ä e t t e psff; m, fösök, seke- fmj. este sg m t hes tg mästs D e t v å g k u m p g 'ku-» V å g t! c k s, j, h u s g t, t t u köpt p Det v å föetg g- mp ä'!» ågt s g å t e s c s t t g m å h e e s kfte gstå- h, vet»jg»j, sä s, gå m äst spgpjke! gskt k'.» c h å stege, j g sk!» stue upp m vä typgfs k u e få stäg ståpukt m t tgs eg. å g t t skue äppeg k u hä, m m ej m j u s t v ä e fut, m:m Sévees estctet c h öghet åskte just utgö hes styk s m just c h

4 DU 899. _ 4 _ t t utt t» f é m s m e» föefö m g t e b ö j å g t m t b j u e. D e t h e j e m e s t symptsk kg hä Fkke. M m:e Sévee pte t gst. h e m å g k m p m g e åt e skvsk femsm» vt kä e» t h ägt. H f sk k v s s k p y e m e ä g t fö ys ä msk kvs me psse tempemt. H beu khet, skäp kvg tk»es p y s u». M e h t e, t e e t s e e t, s m g g e t f ö v å k v s t e g e s, ' c k e ä m p s g f ö e fuktbä kvöese msk ä. V å k v måste, y t t e, föst fämst ä sg se, stäfvt fö»s kstäghet m e m e» bö b y g g s p å e ekmsk g u v. Jg kämp m e v å s c s t e f ö m v s s y k e b e e kv k h ö g betsfötjäst s m mä. pcp ekä t, j bevs, m e - P å vå tg, Fs, s ä t t e t. e x. h v y c k t s g e m f ö e gusts. V h st kvg sätte, c h ä k h ö g t bett s m e mg. Dett ä, s e, e t t g u m e t s m t, c h e t b ö fö e s t e ts v e e g t m m e g v häfståg fö kvöes msk ä.. Bmbeg fött). PRSSS RDJ jupst be bsut fgghet kktä? M f ö v å s g c k ö f v e, e, s m å åt e p å H t e e B e Ps m ö e ge Sevestffs b e m P k t w s k b e e e tfäe t fykt c b v m t f ö s v e h m, t e å s e e p e s s e k ä m p e e u s t f ö h e t g P h p p e, e, s m b e s k y t k m m u e. c h f ett h å t ö m e smhäe utstött v, cke g e t s g f ö t ä m s k k e t f ö e ge Buge c h bs äsk u s pöfgs c h sges g. ö s g e f yk mtstse gge e äkt, jup kvghet hemghet e ö f v e t y g e s e h e e s t k u t ö f v p å e m ä p p e b e s t å ä, ä s k f m e ett b m h ä t g t h j ä t. H skue ku fy ett um m e ss s k f v e s e få f t t g, ö f v e g f v e s e vässts ök, hvk gg mssvs k m m h e e t h m e b ö e m ett u p p p f ö e f ö e, c h ä h e e s t ej ä u p p t g e f e t b e t e, h v m e h sjäf f ö t j ä stt g g b ö, b e f e h sg p å s t ö f t å g h ö f P s f ö sjäf ö f v e t y g s g m e v e k g b e h f v e hs e s s t u s e h j ä p s ö k e. O f t fyt p å h e e s v ä j e s t t g b e t y e summ, m e h ä m g e g j g e J u t ts, u e t e c k Sév e e, h v k e ä t s m e ö m j u k b ö få m y c k e t tött fäsk.» J g be,» skef,» å g t få s p p e b ö e s k f t e j g e j e s g ä m t tge.» u s e» h j g fått 2 5 f c s, t» F t t g m e» f c s, t» D e h j ä p ös v e m p e» 90 fcs. Dess summ få h ä m t s h s m g, m e u k j g e j p å e t b e s v ä e t g m e få f ö y k v ä j e, c h sjäf b e h ö f v e j g tet h v.» M k s m h e h å g t s g ö f v e åg håhet, s m begått, tfg h :» m k t s k j g f ö s ö k skff h j ä p åt m, h v k s s k f v e s e e j bf vt b e s v e.» * å g skue kske vägöhet mke. t, b k m e öje sg å g t m e t S. H M S O C H O M. ekm- D e t v c k e u t, j g t e å- gt tåt, c h f ö skff m g ett t y c k f m : m e S é v e e s k k t ä m y c k e t e t t å t e s g g ö efte. fyktg b e k t skp g j e j g vst hs he. H b be ste mg Buev Mtmte fv Pe, fö äv hes f. btt- äe kvg mestk fö hes betsum. Det v he ektsbyå. tt fågt, ä g t å g t b skfstä, p, g. Vct H u g me bbteket g e m pktuppg m : m e S é v e e ä äst ftsk ämg Vct-Hug-st he v ä g g v kä m e fte f t g s - ukpp. byst h ö f m f e y p p e - behäsk t st ummet. H v äfv äv sg, ä m m e tg emt gå päsbäm sbe m e m p t ä, m e fmm b s e ö p p spse. S m v sutt ä c h s p k e m v ä e s t g, e f j g e k ä s f åg bkfå fxe m g. s k e km e t s g f vä, m e ett m e s k t s p å k gf ftt p p åt s t k, f v ä t fxe e s b c k p å ett f ummets hö. Ofvgt v ä e j g mg m upptäckt e s e e b y s t f Vés. k h gjt pestt, ck vägt, stå: Ou, c'est V és, c'est e Måte! kg hes mjuk s t ä m m c h hes vck tä yste. v t m kvöes he vä, Fkke, Svege. >R PRSSS RDJ. O R D P R S S S gge m e ä å g kvtte»kckkg stä». få B sgs musk, egs hfvet få ste My j, Svege begf svsk kv, s m ä b e ä t t e t e t t m t s k t f g mäkes V é s s t t ett g HOS pppeskfv skfbehö petsk s k e äfv sk, t j g. Je ' e ss, m s e u, s v e e. M e h v j g t m v ö e s e ö f v e t v ä e v ä tet t betkt, e t ä t t k v s m å j u k v ä c k e ä u t v e c k s g t m, u t t kv ts högst bäst bemäkese. J g fsky ss kv, s m c k e vj ä sg ee v h u s m ö, s m f ö t s t t f ä s t e hemmet. ä k efte H, eptet, föe ps m- j psch. kt j psess ett st m må, hfvet ut stt sg öst äge e t ä u t t y t : 2, f t ö f v e skg- c h mek stuststt Beg. UFÄRD!» VY psess m s c h vä- FR BOVGY. e

5 5 DU s ä g s m t fytt e s 8 9 åt p s j psch. Dess uv, geget u x u ö s e D g ä e t t v e k f p s j c h s gemå. S g e s s v t tkbjäk c h bseg smt ebhtsmöbe me yppegt m e väggb möbetyget föhäsk cevettef äg. ståtg ö p p e sps få p e k s t e e c h t s k t e s t m m e tte, fem tk mässgsk, tös me kstföemå, fmjeptätt väfu m å g skäk väme f, tef v u e t åt t stt g e m k e t. Mts, ek c h g y e ä e, m e åmg chemée s m å bkg, byf fösteut, pys m e utsökt v c k e smg f g m m Deft. D fmjevpet e, pktfu sps b b t e k e t ä u t f ö efte p s e s s s t g ; skuptue f ö s k f v s g få fv ä m kte. SOG P SO BOVGY. bbteket, hvf'psess buks s m betsum c h ket pss u f m c h kte fövb v g y ä s t t e t s m. M s v s k g jughe m g f v e t s m m. sää ut ett tkt s k å p, gäs psesss k v ss ft m sg f Sm. Bgs ue c h mesk hög skäk mgf sttstet beg kegskt tesse. vstäckt äg* b u, e sj cfgémt p s e s s s e g e s k p e s e g c h f ö t j u s e f m e måeskt guppe bkg öfmsst, k ä m e msss c h e t t h f f f ä g p ä k t g, f t e b m gö smmet. Rm s c h t u p e, c s s c h j p ustg föhs k j s m t s c h å t e s f föhöj s täkb sg m g j m e e t s b g e mpst kktä. ss metestjck gtmu c h sö sttets m e e hvt t. U t s k t e f å t e c h teb ähet gge ett s s e, t b e u s e v ä u k t e s t g f å täm u m e t t gfkgåsbe c h skgs tmjstufv, p e g ö t s k st, ä h ä f ö e v c k e. ä u p p f ö t f f t e s e k e hf v t h ö t g e f g ä t t e ps j Cess öfvegck B v g y b D u m e s h v h sjäf c h s SO BOVGY. Bvgy. Psess, s m sefut äsk b m m, v ä j e sjäf c h f ö s k f v e få t e y k f ö s t ä g å, åt h v k e h äfv fse äg m y c k e t c h m t k e. Fuftsf s k g c h m k u p p t g e m e e e s e ö f g f g e s s t u e, m e e f t t e s ä g s å t f ö f t t s k p. Fö ä v e ä p s e s s s y s s e s t t m e t e g e s k ö f v e f y t t stt ö f v e t s t e m e m y c k e t t e s s e m t t g s k å e s p e» f t e u p p v k e t», s m m ämste t hvfö cke, gt öfvesk m m e s e, ågt föut, ektö R f t? k m me uppfös å S v e s k tete S t c k h m smt Be c h tgg äfv å héåte be Ps. f å g m u m g ä g e ä p s e s s j, fö öfgt käe sg fög tt f ett bu scetetsf, s m m t e h ä v s t h v ä m s t e s t e b e ö m b t e S p h t t b j u p å c h t e v ä e, s m h v j e å g ä s t h e e s s t t. H ö s t c h v å ä e m t ö f v e s v ä m m s e ejes e s g t k t e m e e y s e s k f Begs scetet, jktkubb Reye-Vesm, t s t m h å h e t t t t m e e g e m gskpet c h s m vstäckt jktmke, k vsv, hjt äf. Psess j, s m fö äv vsts å B v g y, täke tbg säsg m västkust, hvs jäfv segtse ck hes håg. Vtek v t e e t ä m h f ö ä g g t s t t k m f tb, m e kstäg s m k stckh m s h e m, B s e h m s h m e 5 B, få hvket u tt u m m e äfv m e e ett p b, e fmstä psess v hes»betsföste», å t e g f v e ett fget» ö m m e s h ö» hes kbett. O D V S R Ä D F Ö R Ä M S MO 5 D B D Ä R DUS M O D D G, s m fö het å kst st 5 k. fö pschuppg, 3 e. fö vg uppg. Pumee pf få t y kvtet äste s sfvä sst s ö m e, J ä m t e ss b, åge ps stt, fustehus e t s e e m g e ättg, c h sexåg psess Desp, tbg psess j åg å g t B v g y. Om hes sy f ö h å e t s uhfv vtt symptskt hes»v» pubce, ge skss»cthee», hvs m t v ä h ä m t t få Bmbeg ft. F R PRSSS RDJS M SOCHOM.

6 DU m k ösk sg f fök Js. M e kftg sssts ät f fök Åhs åpg sväm g ö t skämtet m y c k e yck tts t föbuff sutet, s m äst bg pubk u fg. V/USFÖRGS sst kset fö säsg 8 es Musksk k e m e es Bchs»Mgfct» -u Jugfu Ms fg c h gj, m e s subm köe, ett mäktgt tyck. Yttest svåutföt, s m tt vek ä, se t fögs köstyk ett håt pf, syehet sutfg, ä stämfög ä ett fätvek f tsg. Pfvet utfö c k t he tget yckgt. Spte ehs f gefv M. ube, fu D. fzeus c h ektö O. ejstöm. Pgmmets c h sst u m m e upptg Ves»Pezz sc> ee g ge. Det ä stst h y m fö kö c h keste c h t ut öfveft ku kktäses s m pktfuste e x p e t fö ktsk k y k m u s k. t t Ve s hög åm kut skp ett ykt mäktgt tvek, vtt m g vttet, ågt öfve t vg måttet. Utföt v fötäffgt. p D R M S R gå u ett ytt - - svskt gpgm, gjt beättg yck. D e kt ves f Fek yc, > V Cegg», ge eps få ässss Fs, fög t fust z Mecs sst efsstu c h sk mtsättg me ts sköhetsyk h e e m epeste f e z c h stäg, gäjeftg sketsm, föetä f ftske muk e Sv. B å e m e fse vesbeg c h mtsk bygg epeste»v Cegg> ett fsevät fmsteg h s s ftge c h tgfue uge föfe. Stycket fck c k ett gt utfö m e h Skåbeg c h Ötg e äm bägge hufvue. H Hebegs äefte föj k m e 3 kte, >äeks kkväg», sk m e smtt fskt h u m ö ett stycke svskt btsf fm f he tpp gjes usmm kkväg ut m vcke, k c h gftsyst u g äk, fö hv s msku egt ket tg f h Pese, Pme, Jss c h Bmckstöm, se epeste just beå U S V R S föst kmmmusksé fö säsg upptg m Schum, Fck c h Beethv. Schums c h B e e t h v e s ståkkvtette, föe -, se f-m, gg c k tämg uppmäksmm föb, ä Su-Sc 8 5 ö Hfjuveee e t y s t e ^ k. 3 : 8 5 m ö s t e p c h m e t e BOG 8 ssgt S p k s s J k b s t g S O C H O M. äke O M v H. 5 Stuep 5. Hv. 02, 5-6. Heg. 02. m. eef G. FORYRGSFC F SOCHOMS HDSB b% 8. p c. ktebget Stckhms Pvt-sssts. Bk- & Hufvukt 6 Regegsgt 6. S y s v e s k FBRSBOC j = = = OG. H O F V R Ö R. ==== USÄQSVÅR: V, Fesgt 24. Depst 5 % _. 5 % Spksseäkg 5 % Upp- 5 % & fskfg äkt, G.. S G R D B e e v e u F é e s & C? (V CHCHS PCHJRS GOURMS) stkste, vktgste, mest uppfsk stäk. Begä t mäket 47 efuse mtte. Fösäjes ut väste pfymee. Gegt Svege fö Pfumee 47, ö : m Bstöm, sgt 29, SOCHOM. Hmst. estute gtu fö Skv, F. Ryss bs. Ryeg, Sckhm. å ä / f. exp. äfv t pvtpese. 2 us g e ä m H-ROS-PRFYM M. f. [ [ \ GUDMDJ z Fösäjcs vä butke z 8 fegetgset Yetegt&t Q smt hs fe pfyme ket. \ MmMMM Fcks st fö p c h v (-u) g e m s egt me c h psse fäg tg åhöes he tesse spåk. Dät föeg h u sts vstämm m e kft sjäfuhet, pubk fmg beuss. H Sthmm utfö pstämm eegt kekt, ehuu föeget, v s f s kstäskegs tempemtsk spe, ej ugck vek smu pesgt. H e e b e g s S e - F b k, (. &. HfevetS.) Z - v c h. c h M s s g e gfves f ce kt. jebeg, egt. sjukgym. Pspekt p å begä. ess: Stckhm, Mästesmuesg. 54. m. te (S ) g x t k m s t. Dme he f smhäsksse ku gö sg fee hu ks bkmst g bete gm t t t s bekt säj väfu yutkm böcke, smt ätt tk. ä c k ske. Bg pse. H ö g pvs. ä t t t. Sv t»:st kss 20: åhut», p.. Stckhm. (G. 900) tm-& etkss us Sjukgymstk Mssge : M U S - S R U M f sg köps föktgst hs Bgt JDffs J ssgt, Stckhm. yutkmm pskut fö 899, fägg psche, ehåes kstsftt p begä. V pst S S S Z - R B O R G fös sbbste föbs t ktt mest st, eegt bek v ä m t e hjuåge Sve Oem smt ppeeåge Rex mpet. OBS. st tubeg Ve gm v ss & Fck, M m ö, ttktet, eebg, Stckhms Besebueu, Stckhm, gm hvk se bjette fö es öfve he vä thås. Svsk uesebjette utäms gst ut tägg f pvs. s y s s e s ä t t g S j u k g y m s t k : W: Myttget Stckhm. Depstsät 5% Spksseät 5% hvje spkssebk k yfts t,000 k. må ut uppsägg. [ m. f. Östhmms D ä D SRVRS å Sy R D R H R F? Osk Hfsb & ustt hät ä f f t pstä busjukm m j ä, sebbé.. Säsg 5 J u Septembe. F. Pus zymstmuvs ä tfötbäke: setsäk : F. Möe. y t t, stt, tsgt kmfbe gste veksmmste hjäp häemt. vmbhus uppföt ä. Pspekt, hyesst m. m. p å begä få kme (S ) Det ä mycket gysmt beömt fö-. H D R, Östhmm. t f äke. Fösök zymstmuus åg e j. M w s k h e p e s e f ö fck veks u äkekt v F. Pu's fbk, Stckhm. (S ) ' S k ö f e = böj stt tett ä 5 Septembe 899. Pspekte säs y eeve mttgs f Cec Mw, Sks föestå. C. J. J h s s Sköf p 899., S S Östeåggt SS Refese: Gesk cs, Fhe Föch, F u ugust Mefet ' Stckhm Sköf; Dkt Stmetz, f. B u m m e, F u f Hgeby, F u s k u, f. u y S55"" \ S t ö s t g e f stje, Stckhm; Gefv ewbupt, Västeås; Rekt geg, Jököpg; Mskstumte. Dkt us, ysek. Oehöt bg pse. Gute, v ä juste, f. 6 k. ; Ve f. 4 k.; Me f. 0 k. ; ette f. 8 k. ; Föjte f. : k ; Dgspe f. s.50; MuJ O H. U D S R Ö M & C :. spe f. 0 öe;" Stäg, sg; Spes; Symf f. 4 k.; Ztt f. 5 k.; Sgspstv f. 8 k.; VS t e k, O k e s, cee f. 25 k.; Messgsstumt m. m. y. psku. fö 899 u utk m m t, säs pä begä gts. : m m s k k s s t c t, ' Mfsttspse. bäst bäse fö um.tskm.e vmeess&e. Rks * 6. m. te t : Skeppsb 22. Rksteef 427 m : t e Fösäjg: 5 Stväg B. Rksteef 'mätegt. Rksteef 202. m. te F : JPmmätegt Om utesut vä f äkt Seges-Bksvät, (mäket eft stöf) sk f, sk hå mycket äge he. ( b å c h g u etkett) Hetpe, :ftsbeötv 8g7 ås utstä ÖP 4 7 (F k. 4,35,000) u <$ge CHMPG ptäkg Hycthe, et-kte-bget, Stckhm, \ äfv svt, hvtt c h kuöt Hebeg-S få 6 5 öe t k. 6 : 4 5 p mete sät, g, utg, fse, mst m. m (ck 240 k kvtée c h 2,000 k fäge, möste m. m. ). f. 6 5 ö e 6,4J S-Dmst f. 9 0 öe6,45 B-S S e - B s t k ä. p be»k. 2, , 8 0 S e - G e. _ > 9 0 ö e 8, 6 S e - F u, tyckt,» 8 5 öe 3, 8 5 S e - B e g... > k.,75 8,3e p mt. Söet-mfes, Mps, Cstques, Me tque Duchesse, Pcesse, Mscvte, Mcees, s t täck c fgg m. m. pt- tuftt t h e m m e t. Pfve c h kt g m g å e e. Dubbet pt t Schwetz. f ä g e uthys f H Y & CM få 5 O k t. S98 t M j 899. Uppysg pspekt ehås gm D k t O. W e, Stckhm. utv f sst sftös bäst ste, expes msgsfut u t föseg pket få Vs t h k, äw kst å % k å t höge v k t, ftt em^ M. S. b b s S ö e. Hufvuge Götebg. Fge Stckhm. b H ö g s t e t & C : 32 Regegsgt 32 Stckhm Spec t e t : B e u x & B u g g - e - v e Bg pse.

7 M Petåtyge. RS M Pmäktstyge fö Dme. HUR, 6u$tf Pebs Bygge-H.-B. P Stcftbm 6 G ö t g t 6 6Stcfebm j j efmmbe Bt ttffetgtg f : S F y ä e s h e, g e c P H $ e = Ö, m ^ ^ Rs f ö Yåpteg! RFG, HÄRDD, fste RemttOCH e-sorr, SÄDS MO FRRF Ä R. 4: 50 PR DUSS. BGÄR PRSJORCG Å BOMMD VÄXR FÖR RÄDGÅRDR. smt RSF smfösäjg f»h UD GDOM C:YS» R ä f He DDRO & UCHOFF öfveämå t G. O. ROHOFF, Vest ykgt : 9 /,. m. eef Hvje bestäg hemsäs skysmmst. * * D Mj uttts 5 4 0, k, äf vste å 50,000, 0,000, 5,000,,000, 500, 00, eut ätvå t yetvätt Otvå t etvätt väs ämpgst u: s Mtés 6 >M må! C ub, ROBRO. s å s m epectffef: H * s e * - >» c k» Rkste 8. m,. teef , 6 Vugt b. t s k ä e - D e R P f y m m g s ROMMDRR S U OM VÄSORRD VÅRGR. teb Hstägå, t g e - Ö, G e s 0ekvst k., sä v hvje åtföj Ps fö ttse t st mt ggsst). G. VÅ OS 2 R V; ÄR VÅ ÄR UPPÖS, SÄS UDROMRÖRG 20 Ä 25 R JUM V; D USPÄDD ÖSG DDOPPS PGG. VD YVÄ BÖR SÅVÄ ÖSG SOM SÖJV HFV 36 Å 38 GRDR.» FS HOS D FS SPCRHDR SM M BUR. Sfvej ÖPHM 888. Guj SOCHOM 897. J f s k J V f s e e t s t t e, : 9 St ygt. : 29 S:t Pusgt. Fesgt 32, öppet 0 f. m.8 e. m. (G. ömm. Vtekut eppb, SORRD YÄGGGR. SRS JÄRÄOR. UMÄR GYJMSSGBD. SÅBD OCH HFSBD. Reby Myttget 7 Bu, k ö p g ", eppvkustt å Bg. Ss ju3 ugust. HÄRG ÄG, GOD OCH R UF. SOR OMFOR OM RSURR, BOSÄDR OCH BDSS BSSMR. Sjukmsbeg MD u f t, s, v, sjukgymstk, cftc&v/m/ X-ujWSktt*: SJUDOMR: eust, RVOS, BSO, BODFGDOM, uss V t e, MUS- OCH DGÅGSRUMSM, gkt, ÄGGHV- OCH sckesjuk, stm, SROFR, BJÄR- OCH JURSJUDOMR, RRR SRUP, MG, RMR O. S. V. Hägskue. BG. BGÄR PROSP, SOM SÄDS GRS. OBS.! BROSCHYR: UF- OCH SOBD SM VUR SÅSOM HÄSOMD, F D:R J. BRGQVS. FS BOÅDOR. PRS 50 ÖR. H D e S - ä e s S O SOCHOM. SORORG 6. M Y VR MOGS DR PÅ ÅR. MÄGFSD 9 V2 OCH Z h. UDRVSG Å OOR FÖROMMD ÄM OCH SPRÅ. DUGFG- BRÄD RHÅS FRÅ SO. RVSOR OCH BOFÖRGFR UFÖRS. OBS. BRF HÅS OM FUSÄDG DRSS. x URSÖ ÄG ÄR ÖSRSJÖ. FUSÄDG PROSP GRS OCH FRO GOM Busktet. mssge, t M. M. ÄMPGS S m e m 79244) f {fmt! Svt ägstyge, Humbe Vecpe ä s u k, S k, S t u m p, P p y e c h P s e ^ stöst uv t åg, bestäm pse. Pfve uste pskut fk begä. \. JV. u b e g. fs H u m b e s H s k, U t s t ä g, S t u e p. 2 Hmgt 2, S x x s - c s k e B e SOCHOM. s t t (S.. M. 3702; HÖG OCH VCR ÄG SOGR R Å Ä SMÅÄDS HÖGD. ÖPP JU SPMBR. ÄR D:R OOF SUD, HVD. BGÄR PROSP FRÅ MRRROR, DR. SDBRU. (G. 7953) u YBRD f Bstt & S ä f t Bmustyg,» s v e s k m t e. e w s g ä. Pfve gts. S t c k h m, ^ b e t e. Fösäjg gm HUSQVR DPOR smt gm fest stöe jäe Skv F. Pskut gts ft t s m ö! jg just gäj yhet ( f Gkt, Reumtsk väk, evsvghet, Fst, Mgsy, Sömöshet, Hufvu- Ryggväk smt f kvsjukm Bekst, Bföust, Mhet, Fösppg m. f. ämb svå sjukm, m ej t bfv bt fö ö ee kympg fö fvet). jg st yhet ku bfv bt fö fväm m. f. sjukm gm vä m j j f c f c» O m s g s f u s t e k c hs k f å e f ö e h ä s å t e! hs sjuk gg åg skö ä? J Cép B ä s t jf ^, GYJ, BRR, UHMRBD). Stk jäv. VCRS PROMDR, ätut, RÄD UMÄR, HFVS ÄFV ÅR F FRÖ stöm. PRSR SYRG BG. RUM FÖRHYRS ÄMPGS GOM MRRROOR. y.g v hy. PROGRM SÄDS PÅ BGÄR. Vecpe. DS MD SMB. M, fustägt utust bstt (V- HUSQVR p k m m t yhete Bgste föstkssg kut Svege. SÄSOG JUBÖRJ F SP. ÄR; DOC PRS MDC VD UDS U; MD D:R Peté. SPC: evsjukm. SYRG ORR OCH ;OSM M. VDSRÄC HÄRG BRRSOG. UMÄR VCR ÄG VD YBRO ÖPG, BVÄM OMMUOR. BO MMS JÄRVÄGSRS FRÅ MR. DR ö R S B Ä. Dess bät tveks efte meksk m ä ej jämfö VRD OCH FPROFVD FRS SÖR mse bät ty ss bät ä ej äu upphu FSSÖMMR, 9 BBOSG, R. UPP, hvk Styk ee vägö egskpe ä ss bät sevees u gt FÖR FGUR kt ätt ektsk stömm k eges efte ptts PÅ HÄSOBVRD OCH BHGG SÄ BÄDS. SÖRF FRÅ 5 R. RPROR. styk, ku beggs f bå mä kv, få strsrvdr. JUSRFGUR VÅRDRÄ kste t svgste ( syes f buksvsg) föje hvje BSÄS! (S ) bäte. åt ej fskäck äfö vt sjuk äge f äke fökts btg, ty ss bät hfv btt tusts sjukg, \jj Bus föut fökts btg, äm vtt bäst mss tyg tck t t e z smhetsbef, gg gå få pese bfvt åtestä t HÄRG UR, GOD OMMUOR, MO- s häs gm ss ektsk bät. Ps fö bätet : ett DR PRSR, YBYGGD, FÖRS SSS BDbe f 6 ubbe-cee 5 k., tgs 4 st. gåg äms t HUS. Säsg 5 ju3 ug. 6 k., ösks bät eftekf t k. fm. åtföj D D.-R tktz, Stckhm. PROSP FRÅ URSFÖRG, SOCHOM, päg fäks f beppet. SM MRRROOR, Ytteå..: J e h m é f e t h, B u s e y. (äm tg(g )

8 Fu teefö Dmtette R S M s t c k h m, 9 uegt 9 ekmms bäg åtke. V ä k ä eegt stt t mt pse. Säsk fg fö bestäg få st, utfös msgsfut ut pfg å ett västt f säs jämte ägmått kjs bk-, s- fmvå, å fö ämået säskt kstue meksk byste köpts, k hvje fgu äk ett västt bete. Fste ekmmte öfve he t. Föfågg besvs mgå. eegfess ÖRS, Stckhm. (S ) O D e t m e s t e c b b ä s t svt, hvtt kuöt, sttt uv t b-, säskps- pmtette, mete- ee styckevs få 50 öe p mete t k. 20:, ekt t pvt pese.. Spe & C:e, % t m c b e Sft säs t f b k s p s fc t f t t t hemmet. M Ö B R D V Å G H j 4 JJ hög u m kök, äge v sjö, uthyes t b- ee mgäste få böj f m, hest äge t. y t -k. p fs. Ve s f fu S. Mch, H j.. (656) Stöst ge S p k s s e ä k g Rätegtgöese 5 p c. k hv mtbk ku t,000 k må uttgs ut uppsägg. st b t hävä sg ekt t bk. Z u c h, S c h w e z (föut J. Zes Sfbk). Zuchs äst S-etbssemt, gu Rekve pf ve. ktebget B- Stckhms Dsktbk Regegsgt. S y m s k, Wheee & W s, sy vä säjes t 30 k.. Dttggt 73 B, t. W0" wå öp S t s - f f e G t 5 0 ä 6 0 öe p kg. F-t Sts f y skö, mycket gt ä 0: 70, 0: J5. 0: 85 p kg. xt :m D:0 högst kvté, f m f u styk 0: 90 p kg. Pm Cmps 0: 95» xt COS RC... : 00»» Vekgt g be : 02»» Fste PG-FF, kftgt väsmk s 05 p kg. Utsökt g PORORCOR : 0.. F-f jus Jv, mycket gt :5»» xt :m GUM, säes mtyckt : 20 p kg. Fe kffeste t höge p B e fs äfv å ge. t p säck m ck 60 kg. smt 5 öes höge ps småb m 0 ä 20 kg. t ffe eve, fktftt v ämste jävägsstt v köp f he säck. Säs t st mt eftekf ee föut sä emss. Pf f smtg ste ehåes fc mt sä f 20 öe fmäk. Déf g hö fösumm pfv ss vekgt g bg ffeste, hvk ej ä föväx f fm utbjus u smm m. eegfess:. W. RBRG, begus. 33 Döbesgt 33. m. t. 7«27. R k s Stckhm. OBS. Fut pf. v Reb be. Fem exp. Sky ekve. Ut hs M Reg-g fö Gss & Fck. x, 5 Stuegt. bö m g uåt b t Stckhms ffe-ktebgs beöm tubkffe, f mest fmstå pfesse äke ekäes, tsts gö kffet hässmt, bgt, ygt väsmk sky m sg äfv ägm mt kffefögftg, uppstå v buk f kffe bt. Dett tubkffe säjes hvje vä spece- vese pkete å 25 å 0 öe, m e bö m kt sg fö väös eftepg, gå u m f äkt, p m ee bämg, hvfö m bö eftese å hvje pket ä tyckt fms m, Stckhms ffe-ktebg, smt ss fbksmäke t»ptt", t y st ss ä vekgt äkt gte ehå hässmmste bäst kffetsättg. B g s t! Säjes hs h e S p e c e -, D e k t e s s ffe. (Guj) Säjes gm H pteke H. F e b e m j ö. W. F R S D, Stckhm. F e s t e t s ä k t e g e s k p ö h c h g-ökäc f s u h e t s k e g t u x * D bsm ä: ) tt upphuet veksmt bteme mt sjukm ug böst, kth, st sem-fsög, smätsmmste hst bt t gm. 2) Vek fötäffgt v hssjukm m. m. 3) Föfve gugt hvje febe. 4) Heå öfvesk sjukm efve, mg tme, syehet mgkmp, kk väk ufvet. 5) Bttge smät bt hämh. 6) Vek gt ffö b, ju, bttge hypk mek stäke ptt mtsmätg. 7) jä fötäffgt v tväk, håg tä, sköbjugg m u v t- musjukm bttge uppstötg JheOtFep» åg ukt. 8) Ä ett gt me mt msk, bkemsk v epeps. 9) jä ett ubt utvätes bteme fö, fsk gm ä, s, hettbemm, fst, våt, bä, föfus emm, kå, utsg, spuck, stäfv hä m. m. fötge hufvuväk, susg, eumtsm, gkt, öväk m. m. Dett me bö, föst hjäp, cke sks åg f m j, syehet u fus-,.. ke- ee epeme. tt pf öfvetyg bätte ä åg kugöese. k t ä bsm st, m hvje fsk ä tsut sfvekpse, bä m fmstämpe: f hey, ptheke zum»schutzge Peg» ä föse fvstå gö skysmäke. Hvest ej pöt es t m bestä ekt u ess: Sehvtzge-pthéke s J. hey Peg be Mhtsch-Suebu, Östeech, Fk hvje pststt Skv kst 2 små ee 6 ubbefsk k. 8:. Me säs cke. Säs mt eftekf. ft vek Bkä fö å t bgste ps. 3 4 V ä s t e å g g, e t. cy Cebeg. f e ä k t e g e s k u e - s v. Me sv bef 4 å gmm fö btg se böt fukmgt äkt, yg äfv ett 2 2 ågt svåt käfttt. gesk usv ä ett v svåste, äfv gm sk t bäst esutt vät me utmäkt ggskft. gesk usv fe väg v : t böst hs bsägskv, stckg mjökföt, föhå böstet gm s, v e gm sk, öpp fötte ee b,, eksem, svu fötte, t.. m. v böt, v hugg-, stck-, sktt-, stt-, ks; f utgg f fämm äm, : gs, täfs, s, hge, JesäJHRRYs töe m. m. ; v bu, växte, kbuk, ybg, t.. m. k ä f t ; mt fusg, gebu, bås, fötte, sgs bä, föfus emm > " " å hs sjuk, svu hs, mt spkbö, mt öspåg, v huöshet h b m. m. m. m. Ju äe gesk usv bfve, st bätte esutt! hvje f m j bö t fs ett föå f tt hjäpme. M e ä 2 s säs e j ; fösäs st mt föutbetg f beppet ee mt eftekf. st pstpt, fktse pckg m. m. k. 6:. s s fö s psbghet, stt hög ägsvä t bekväm tggssättet f husmö mtyckt ksev. Säjes hs h sev- Dektess. ktebget Sveges Fö sevfbke, Götebg'. tt: Stskemst D: J.. e. Bgets mbu Stckhm:. S RRM. 4 Mästesmueset. H, spåksös fck, v v t, k u g mtgg bk g, ehåe pts u gst m ek. vättstt Qeb ex» Uspes 7 Söjgt 7 4 H ä e g t Stckhm. B ä s t! Ge, g. Ft, vä t bgste ps emsk Fö få stt ffe ktgt gt Be m.. b y köpgs e 29 c Dttggt t t söspätts Dmkä, B P G kemskt tvätts ee fägs sgs He-. f 20-RG bätte fck, v v husg: besty, ösk k m m bätte fm F R S sä fck^ v v mt- ä tfäe gfves, u skckg hus ms eg f å tg husg gö gg bkg, ehåe pts me, bös fmj vcke tkt - må, smt fö öfgt ses me f fmj. Ä vg bet ågt fö sg t, sm j u g f u. D, äge g uppfst smt ä musksk, ses Sv t»begsgstös», us exp., Stck h m. (64) em f f m j e. Sv t»sm >. us x p. (658) V S fö spåksös bätte fck, tg m hus föef gömå, v fkskeäesemum, g«k ehås pästgå st tkt - mgått 7 -k. ävek äfv t v t. Sök b ö v k u g ke stts v h s k sk smt uvst mtgg. v 20 k. p å. Sv pvtsk h e m. ösk u m äms sst möjgt t».», kö- må pts fmj uvs stö ee me b vg skäm, spå pg p..,659) musk. Små öespåk. Sv em ses tcksmt u ess: F u J. C? BRFRÖ. (646) ke fck f g f m j, fsk, b- Rubäcks, Sk. kä tg, ågt kug söm, U V R ösk u.-fe smt v g åtg sg vå m te b föj m ee fm. es s 73 ä gm, ehåe, 24 ktbe, pts hjäp, ektce säskp mt tg ft ffcesfmj. Betygsfskfte, öepette, smt hest ftgf, t föe G ek. Sv t 22 å, Jököpg. (650) 5 m j säs t»fu S. C», Pöste Restte, Wexö. (654) B D D, S S u S S U S H Å R S ee jugfu t ugks hushå sökes. uskp fe gt j ä m t ye smt v v mtgg ej behöfg. Pette m husg gömå, söm f möjgt ftgf t». B. C», Hsbeg. bet, ösk pts husföestå, hest ä b fs. Sv t (655) ghetsfut äms t»bkä 899 (585) Ä R R O R, Vä, Säskps- us exp., Stckhm. me, Bfök, Hushåsbtä m. UG YS f. få g ptse gm ck.ösk u ee t m stäg f B y å Mästesmuesg. 52, Stckhm. stöe b gä fu t. u (642) söm husg gömå. Sv: Fe( k Beme-föbut Stckhm ee J. C BRFRO. (629) b, spåksös bkä fck Stgäs pöste estte. g hes, å me å, P S SOM V Ä R D ehåe pts j u ffcesfmj fö sökes f ett äe futmme, skt : sköt tvä b m esp. 5 6 å. Sv, gt ye, bt muskskt, hest bö v k u g söm, t - Sthm hs kg b, e h sä sv ftgf öepett- ä v e ugm. G efe e s»s.», Csk p.. (645) Sv t sm. k p g, p.. (627) kä JgC F C f g f m j,, efte fsut skku Svege, u fy ås vstese Fk ke bfvt fut m ä k t g bå t c skfv ss spåk, fö fftg myghe ästäs fgt gkä exm äge bå v fömåg uvs, ö sk sst stäg ä fsk spåket v ågt eemtäve] fö fck ee f m j. Sv t Föke ez pe, Vexö. (663) ftgf säs t. V, Rst p.. (65) M O D F F Ä R eev ehåe fck pts. Håg fö fe bet fs. ess Bukebegstg 7, t. Hutg. (66) R F G F M J ösk 26-åg ä: X pts t m. Ä vg äs me b ee ck bet ågt f sg. Sv t M. O. us byå. (636) UG b fck, eev f Rc ss ösk u t m pts u t f b f m j, fö uvs mus smt gå f u t hä t m h föekmm bete. Sv m ä k t»musksk», p.. Jököp (G. 840) S S O C H O M åg fm U G F C f g f m j, ösk F tg u ee t mc pts emt ftt vve, å t, hest ösk sä tte t vcke tkt stöe hegå, f få tg m Väm gt h e m, ä ugm fe ett hushå föekmm gömå. Sv t ".,», emtses tcksmt å us exp. (660) VOC! Mt ftt vve f es ösk skckg ä guvetpts öfve m. F ek. Sv t» Mygg», Såg. (653) D D, O R D G F C, kug hushåsgömå, mtgg, bk, söm, bet ösk. pts. Sv.g», us exp. f. v. b. (643) B j R O D Ä R R, f g f# m j, kug fe sgs bet, vg tg husg gömå, ösk pts fmj u mfee. e säskp föj t åg bt Sv t»fmjeem», us x p. Sthm. (64) B D D fmj t ösk 8-ås stckhmsfck f g f m j gå husm t V v hushåsgömå sks e j! F m j, ä ugm fes, föeges Bjett ög uppysg t». B. 8», ess us xpet. (652) S kmmjugfu ee uppssesk v bt, sökes u mp, f mjkt. G ek. mt u m j må mttg fck ösk gmgå kus väf< St sv mtse tcksmt»v», st p.. (647) V U G D M R f g fmj ös ckg ett gt tefgt h beäget tuskö fkk tkt, hest V ä m, ä k b k ehå Sv t»ckg», Hesgbg p. G F C f g f m j k ehå ett vekgt gt c gämt hem f Östegöts fsk: ste hägste tkte, 5 mutes p m t ämste st. O m ösk gfves ggt tfäe tg huss gömå, t t t fsk k mus] Ps 45 k. p må. Sv t us exp Stckhm, m ä k t»sgf». (68) S P R Å S Ö S F C, ä utb sg t ä, e h å föbee uvsg jämte ck g hs f.. ä gt hem v ke tkt p å t mt e t g e me fmj föekmm gömå s 20 k. fgft fö må. Sv t»g< hem å t», us exp. (657) k este t föfg. "^(8 Jg v mt köp f väös föfskg be g kttges hvje ge måste fvstå skysmäke fm»schutzge-pfheke s. hey Peg» v bät. k ö p s s t ä e : Schtzge-pthebe s. h e y P e ge fest b e Rpht et sk c. J - S u e b. D e p ö t e å gesk esv. Sv t m e, Husqv. (S ) Pset mt, äget ctt. Fu se yg, Mst. p M U S R, eev f Pf. Hem, öphm, Ösk pts u.. uvs äs. b s v t ytt. ågt kug söm. kstväf. Sv t»gt ye*, us exp. V ä R fsk vät gss: mttgs t ckg öfve s mfee Mökö pästgä, ä tfä t hfsb gfves. g 4-åg s fe Sv t Mökö pästgå, Mökö. (63)

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9

2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 a b c d e f g h i j k 1 aska tomhet 1 2 slavgöra gå 2 3 busvissling 3 4 etter avlat 4 5 svarar al r 5 6 tinktur via 6 7 nja tariff 7 8 oj lorelei 8 9 rem årtal k 9 10 stygg lid 10 11 atle snigel 11 12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

ljusramper, från minareterna glimmar eld ur gluggarne, och mellan tornen hänger ett diadem af gnistor och ljusflagor.

ljusramper, från minareterna glimmar eld ur gluggarne, och mellan tornen hänger ett diadem af gnistor och ljusflagor. Lösummeps: N:R 36 SÖNDAGEN (1183). DEN 5 SEPTEMBER 12 öe. 1909. 2 2 : D R A ARG. HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. UTGIFVARE: J O H A N NORDLING. Uppsvesk septembe. Af Fedk Vetteud. HUR VARMT d skog göd, mtt d,

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k Soro 1 Soro 2 Ato 1 Ato 2 Teor 1 Teor 2 Bss 1 Bss 2 Pio 1 Pio 2 G =6 Vårtt Keyed by Gör Westig Gor@WestigHisso.et No dymic or temo exressios! Icomete io otes! Wihem Stehmmr yr. Oscr Lewerti f f f f 6 8

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t

FRITHIOF HELLBERG. D e n n a h e m m e t s l y c k a blef emellertid af k o r t v a r a k t i g h e t, t y r e d a n efter m i n d r e ä n e t t : 42 (67) Ö U U Å : U: 5: J U C C U U > 5: > 3: Ö C 27 J 899 U: C Ö Ä Ä 2 3 2: Å YÅ C X: Y 6 Ö 0 5 Ö Å Ä ÖÅ C ÖU: J U Ä g v å g j ä h k j äck öv gå k på g k y k g å ä b j c h y b ä å ä v h j ä k v å g

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Srä, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystr Ao & Srä 1840-1900 Ao & Srä Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystr o srr. Vor uppör trä tt

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET

MEDBORGARDIALOGEN TYCK OM TORGET 2015 SAANFATTNING OCH ANALYS AV EDBORGARDIALOGEN TYCK O TORGET INNEHÅLL I 3 4 V? 5 C 6 W 7 Ty 8 B 9 10 y 12 Hf 14 D ff 15 Gf 18 T 19 Kf 20 D 22 F 26 F 28 D y 30 Df 32 B 34 S 38 Kfj 40 Ö 42 C 44 S 46 PRO

Läs mer

E m m a Gurli Beronius.

E m m a Gurli Beronius. ckhm, G mud Id.-Ahb. N: 34 (140) Ap: 35 ö p p d (10 fv). F ö Pökd c h Ldg p 25 ö. U ä d k 70 ö p p d. Fdg d 22 ugu 1890. Tdg k d 1 k. fö kv, md Idu- Md- ch Mödg 1 k. 65 ö; pvd bäkd. Rdkö FRITHIOF ugfv:

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

På en punkt mellan tiden och evigheten

På en punkt mellan tiden och evigheten På en pun men iden och evigheen Kr-unnr Svensson och Ms Brown =126 n På en pun me - n id - en och ev - ig - he - en sår g en som - mr ff /H / F n n mf s s s s s n mf n n n n n s s s s s s s opyrigh 1981

Läs mer

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k.

Vandringsmannen G =144. d d l l l. l l. k t. ks ks k k t. ks ks ks. s k s ks k. k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k. ks k. ks k s k s ks k. Vadrigsmae Kar-Guar Svess ch Caria Svess a Sa - a g r ha v ga d d G =144 d d D ff mp s s mf s s s s mp mp f a d D/C# Hm Hm/A d s - e fram sm s m g - a g g - er f rr. s s s s s s Cpyrigh Έ 1981 by Kar-Guar

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO)

RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) RM/8000/M Roundline cylindrar (ISO) Dubbelverkande, ISO 643 - Ø 0 till 5 mm Magnetkolv som standard Enligt ISO 643 Höghållfast konstruktion med rullfalsade gavlar Korrosionsbeständig Anslagsdämpning eller

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 244 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 52-2014 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

verkar horisontellt åt höger på glidblocket. Bestäm tangens för vinkeln så att

verkar horisontellt åt höger på glidblocket. Bestäm tangens för vinkeln så att Istitutioe fö Mei Chiste Nybeg Ho Essé Nichols Apzidis 011-08- 1) Tete i SG1130 och SG1131 Mei, bsus Vje uppgift ge högst 3 poäg. Ig hjälpedel. Sivtid: 4 h OBS! Uppgifte 1-8 sll iläs på sept pppe. Lyc

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL

A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL A1 Smartboard, 32 Salsansvar:HANDEL (90) Skrivande HP EKA2 RA Ledarskap och o EK13A1 SV Matematik 3b EKA1 WE Moderna språk 3 LP (80) Moderna språk 4 13 NM 10.05 (80) SA13B1 FM 9.50 (80) Svenska 2 EK13A2

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande film ur serien Area Kemins grunder: 9. Syror Uppgifterna är av olika svårighetsgrad A-C, och du måste använda dig av läroboken

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

S P I O N O G R Ä S N I D S K

S P I O N O G R Ä S N I D S K C D F H J 1 U F 1 2 Å U 2 D D 4 D 4 5 5 6 H U 6 7 Å 7 9 Ä 9 10 Y 10 11 D D 11 12 Y 12 1 1 C D F H J H DU DDJ Ä - D FÖÅD Ä D HÖ F DC D Y Y D Ä Ö Ö Å JD ÖD C- WH Å FÖ D Ö H Ö Ö Å D D Ä Ö D DÄ- FÖÅ- U H Y

Läs mer

UNICA Ny skola F-6 Mariestad

UNICA Ny skola F-6 Mariestad T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v

Läs mer

V E C K A pågår som bekant i

V E C K A pågår som bekant i N:R 31 (1074) TORSDAG-EN DEN 1 AUGUSTI 1907 20:DE Å R G N v h^. MAN v OMfj h, fv v ö h. D h v ch h v. D h v f jf ch j, f b bö ch fö v f. D f, f, v v fö v, fö b v v yh. Af v f b yh j h f A Ty-H, v, hv öf

Läs mer

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV

AM Kvartersområde för HBF BVR BHV BER BRE BRV FÖR ÅLAND GEMENSAMMA PLANBETECKNINGAR GENERALPLAN jmf BYGGNADSPLAN/STADSPLAN GENERALPLAN BYGGNADSPLAN/STADSPLAN färg beteck. textförklaring färg beteck. textförklaring förklaring A Område för offentlig

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l

Höstvisa. I k k k k k kkk k j kz. l l l l. l l l l Höstvis Musik: E. Tur, Text: Tve Jss S1 S2 A1 G =70 4 k 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig e 4 k 4 kk k j - hr jg mött, srt blir kväl- lr- k-li - g ch se -. Km kk k j 1.Vä-ge hem vr mc -ket låg ch ig-e hr

Läs mer

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv

Sång 1, När jag går och tänker på mitt liv Sång 1, När g går och äner på m v Kr-Gunnr Svensson G =132 Fö Soo Cm Kör Kör Synh Synhs E-grr mf s s s s s s s s mf Es Srår mf Ceo Trummor Seedrums Ooe Copyrgh 1992 y Kr-Gunnr Svensson A Rghs Reserved

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s smngr Dgtserd år 2013 CARBOLINEUM Fbrksmñrke t r? å 3 E Engt eggnde nyser från offerers W: stnenrenstennnet ä fb NG En gros stoc KH gen_ OLM m Det t» o: å å; å GH år mänt mn särskdt tder på sednre

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bog Bgföbu Bgy 2010-2011 RÖDA ffo om INTE m totpog. g. Otob It 2- u Ap 2 x pog Et fm bt tg mt fm bt p- och otob totpog D gö m p utgt. B o ö h m H u B o p At Pc Nm Kubb t g Tot pog 25/7 4/10 5/10 12/10

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet

Barn- och fritidsprogrammet yk. v D v. k ä ä k Sky Yk Ykä F Fkä Gkä Ää P v Kv Iv S Bv S C S Ex å B- PEDAGOGISKT ARBETE SOCIALT ARBETE FRITID OCH HÄLSA Ex å Ex å Ex å Ex å B Ev P I M Bk A P S Hä B Fkvå O Bvk H P ä Väk Skä /vx Ovk

Läs mer

Digital MODERNA AFFÄRSSYSTEM. Molnet tar över sidan 4. Seminarieprogram. Nya system vinner mark sidan 12

Digital MODERNA AFFÄRSSYSTEM. Molnet tar över sidan 4. Seminarieprogram. Nya system vinner mark sidan 12 NNONS E DENN BIG ÄR EN NNONS FRÅN FORUM FFÄRSSYSTEM & R 201 NNONS MODERN FFÄRSSYSTEM F yt F yt & R, St & R, 3 t j 2016 Stck Gt 9 j 201 S 10 Dt S t 14 R Mt t 4 Itt T c- kt 6 Ny yt k 12 Dt y y jt 2 NNONS

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293); SFS 2000:809 Utkom från trycket den 7 november 2000 utfärdad den 19 oktober 2000. Regeringen föreskriver 1 i fråga

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2014 EK11A STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2014 EK11 STGNELIUSSKOLN (90) Matema Matema Engelsk Matema Matema Engelsk WE C6 F 3 R C5 WE 3 F C6 R C5 gr2 gr2 9.20 (65) N 3 9.45 (75) 9.35 (80) 9.35 (80) (80) 10.25 Ent. o f

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från

Säker på Taket. Taksäkerhetsprodukter från Säker på Taket Prislista Taksäkerhetsprodukter från Lathund löpmeterpriser Räcke, snörasskydd och takbrygga baserat på 24 meter. Skyddsräcke / st. Takstegar på 4,5 meter. Varmförzinkat Lackerat 1-rör 3-rör

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT

BETECKNINGSSYSTEM BILAGA 4B DRIFTKORT 2007-10-22 BETECKNINGSSYSTEM Landstinget i Östergötland BILAGA B DRIFTKORT Fastighetsförvaltning/Byggavdelning SID 1/19 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 DRIFTKORT... 2.1 Blad 01 Värmesystem

Läs mer

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET

De delar i läroplanerna som dessa arbetsuppgifter berör finns redovisade på den sista sidan i detta häfte. PERIODISKA SYSTEMET Ar be tsu pp gi fte r ARBETSUPPGIFTER Uppgifterna är kopplade till följande filmer ur serien Area 1 Kemins grunder:. Kemiska reaktioner. Fast, flytande och gas. Kemispråket Uppgifterna är av olika svårighetsgrad

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s smngr Dgtserd år 03 Mrs 880 Seren rrt?sst Ojor, A3 3 A Bonnstrsse fg frn Bonder Gust G Sønöøgj-o/joø eft För Ften nzdre prt 0 0:0, r g ft ryømn (Utn, 094- t e b fr med säjs sg ö å: då -ømm 60 knnor

Läs mer

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se

3.995. drinkrecept från MATgeek på elon.se Lå c P c L j T b å S Hå P0860E/107427 S c å MT å. T K C- ö å c å å E: 2000 w ORD PRIS 599 399 ORD PRIS 999 599 ORD PRIS 1.195 899 R S5110/06 + T1150/10/107283 T Mx ESB5400BK/105158 T j 5 c E: 700 w, c:

Läs mer