UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR:"

Transkript

1 :R 33 OSDG (608). PRUMROSPRS PR ÅR: DU - DUS MODD. MD R. 5: P- SCHR OCH HDRB. DUS MODD. U P. RDÖR UGFGSDGR: 5: > 3: OCH 26 PR UGFVR: FRHOF HBRG HVRJ O S D G OCH Ö R D G. > D : OMMSSORR BYRÅ OCH XPDO: R S. YROG 6, R. RÄFFS SÄRS ÖPP ÅRG. GS ÖFVR H D PÄ DS SÄRSD FÖRMÄ. VOR. SOCHOM, ÖSUMMRPRS: 8 ÖR. RDOSSR.: JOH O R D G M., RS VÅ DUS UG. HOFBORYCR. USÄGR. SVS OSÄRRS FÖR G S sju utstäg gå u. k e m e s f ö e f k s t e k v Röbtget. Hehetstycket f bös m y c k e t v ä x e må g ä k f t, e t u s s m. f s k h e t : k f t g e m t ä g c h behäsk ä m e t, tussm g e e t p e s g t f c h f s k h e t uppf st c h ket. D e k v g tste ä e g å g syeg tkt föetä m e e s ptätt, hv b e f Ge M, Mät beg c h Pue Åkeu ä s y e g e fötjästfu g e m g kktästk c h s u fäg. S å s m fötäffg s k p s m å k u m e t e s g Ctte Whstöm, hvs uk» V m s m m t» öje käsg tuuppf t t g, f f å s e t m e t t e t ee effektsöke. B s k u p t s e ä m ä k ce, u t s t ä e p t ä t t b y s t f fu S. c h» p tätt f m u s k e», b å säes g kstvek. O m v ö f v e g å t e m g t s t e s tf, fes ä b m y c k e, e s ö f t e s g f v e, e s f u ö g k s t, u s s t k t b e g ä s e u t y m m e ej p å å g t ä k gfv p t s åt e v c k m ö m e, v s e åtskg f tf fötjä. Dä ä e x e m p e v s c h m t s k p O. stus,»sp»»skgssjö», tsv stämgsskg P. Sveus B g g e - m t v ee e y g e f e t s t e Pu ss-pms b e få R ä t t v k, f ö e s t t y å g. M, spöje, utstäg vä c u, e t t k s t v e k, h u f v u e t h ö g e ä, t h v k e t b e u e å s k å e e m t stågt gs? H e t v s s t c h e t ä p f e s s Juus begs u t s ö k t v c k c h k ä s g p t ä t t» M t t e», s m v, t c k v e kstäs äskvä tmötesgå, hä v ku åtegfv. tt f m h å å g f e t g e g k s t vekets tje ve öfvefösgäg; t bä mästeskpets s t ä m p e c h t u f ö s g sjäft, ä f v e g e m e p u k t. s t ä e s eget ptätt u e : 7. å. h f t ö j e t p e s e t e f ö s ä s e k e t s, s m b m e t e ö e få e t Hfvysk ptset. m ft. * FR SVS OSÄRRS FÖRGS USÄG: PORRÄ OJ F J U U S ROBRG.»M DOR». S V R G S M. O S F Ö R G S utstäg upptge e g å g måg f utes u t e tst, fhee Of Heme, sjut-

2 DU 899. M e Sm e t f t e 2 ebä fm Det ä h m Sm b m f gämese c h bt h m kckjäs föföjs skp st c h s ägest, upptäckt s få efte g me, ty but emms kft, ug Få ek, ä föstekm, vett skt gåg k H bu H se ek, ck, h u bef, ä fägg u vå sätt b, e t t, ehuu, h btt t s hy åg u u stå f ä g täkt m e ä ågs v s t b e h å t e t f ö s g sjäf, e s m få b e s t y tvek kstäe ä ptte, f s e t h v k kst bekä, utgå få c h fägsymfe, s pette, Me skgäj seg å s s ej tgt uvek tt stå s m s e g e b t t s g e k. t e m e e t p e s e e j v t g uttyck t, hv hft s tststöftåg stt hjät mäk u g e m svsk byg kät så f t e öfve säg, ä v åsy f m ätebs k y m p g b ä e s hm. S tyst H sg c h kväf C fu s tk tgt fm å eftemg se p e f ö ö g e, u t b s g t t p p c h h ä - H f ö s v e, f p å vå f, f t e g skä s e v e t v smmg f ö gå stömm emt m åge väs u ptätt äfv eg mämt u kstäs c h fstes- p å g å e e utstäg, mes åt g e f s p e s k m m t s y e s t g e s De expe sste pukt stghet Dä t st s ses bekäft tstsk hfvefc öpp f fh. v ftf spä- vgö. småvåg ee stå västkustkpp, ä gtt s m e våjus bköf t s m m s v c k e t k ä t c h fskt å t e g f v e t. Fhee Heme tuys s måttfu gut s kte ä fägsk, kg k fäge; svsk t e ftf MÖSRRUM OCH fm. pss ys c h äkt e. Stbeg. m e ett bått g se RG- måste sv Oxtgsgt su e k m e vjs H v päktgste fsk b ust, kmte ek s m sts ust. ck ubk ge hv små b vå kmmte fåg fötyg gm Ofvstå gäe, yttege fse t stäet, es päktg ä ästå sk, s m å m föst, ck föäm- smm t. S å g e G e t t e t t t e t f ö t j u s t sk.»hee s!» Gu, hv e t ä tefgt, Då yse s skte öfve m. fök: ä; öfve t e m å h t, H!?? H e e s m c h t uttyck mss- ej, t H ä måt M e e ä g ö måt e m p å f»schb», e v e k g tsts m ö s t e. s. - fägve- k få e ätt ät kt ts smks fåg ts- g tämpg m u eg gt byg- efsfö- kets kstä- tesse pe- se t expst. Sm föeg äm, ku fget m v v b, Mt vå c h vä, spets g e s t g c k c h gt. p c h åt sätt hvs hemtef e t t behgfu ä v ä äg- e m, stukt fäg. v c k p u k t f fgt möbe v måt e fg b e u. ksmt? föstås täck, svtbu kägt efte s m s, hvk u böj uppfg m - H ä t t e e k m e s p t t c h sk, m t g å sv ägs. bå?» j u b e g g s s f e t t v e t fåg 7,» käf t, s m öje s fe betecks s m fuät c h högst betysefu. k, äv h v k e, t t s stt s p å k s ö s yck gst 8 e e s t m k g e 8 m j fmtä, Ö D D D, ö p p e b c k c h k ä c k åte, Hv, e hä m ö - s?» gebegs, u fått hå., skmme,»es bått! c h u t s m y c k g f e t t UR å v m y c k e t åg. väs»hs SM. utstäg, smmste O c h fämst FÖR y k g t 8, p å g å f ö hem R m eftemgss H så h p h ä e c h v ä - b e få, RBRSUS O, besök Shm, s m ök öfve åg stbu spte. Hemes gå m e mut get ett äskvä stå upp,»bått!» utp h! skue fjäpt. m e ske.»j, hvfö skue te e c k s å v b å?» gf gå H Så sut. töske, kä- u p p m t, m e f ö f ä e s e x e m - but möbe. hemghetsfut f h m f ö e g t e s v e s k u g m e, h v - k t. sk m» jäsäg hfv t f ö j u p t, å h p å m e, håe h v. Då Dett väsk, s m h mes- v å f ö f ä e s s t e c h stäf- ehuu ut. sg t y s t m k g å g seku, s m föe- tåef u t g ö t ut h e e s fee öfvestäg ummet e stg. s m m t s tjästgög hes yckg e c h betäkt, Ätg u ögby stäckte t. jämm, bek b, f ö e e f ö sy H sg,, smmsmät Hemes äktsvsk kök. möt he, ågt fövå st skue e j u stt t y g g c h g stt fö ee s e e e h y m t f ä e e t f v. F ö fhee um gått f täg sett mött vgös gå U t f g u p p, s m s k m s e t hjätt. m het fått e m ett böpsg ämt g uått gå, äghet, föebä tgt vuxt h p D e es t å s p e h m Mä, sä m t. kcks f ö b e h å t s g upp yggyet ygg- eg. h ä m t h e e c h få b ä tåg um, hufvust gm tbemms ä H u föst t u g v stäft k m m p! FRHRR OOF HRM. hvk t e uppfyttg M ä hft. mt s e j sk s e e m, fö ä utesut befäet st, hyt,. ek k m föt v s hvk m smfä yckg tv. fte M e v g ä j e c k s å hs m, m e kpp ytte me m ö b e c h fått ö f t e f s ä s k e, h jufgt s m k e, e t s e s, De smmsvues efsmt s m ej ä kstäe, så. hem höj å t m s s f ö e s t ä s s, ä e k c k - hämbegä. mäk k y m p g b ä e s btt M h ä m e kämp g, tätt p å b ö s t k g jup s v s g å kte sytes eb, ssös bs På ppuä, fusmäs g e k e e e Det svt tt stg FRÅ»MÖSRRUMM» RBRSU. Det gå s m

3 3 DU 899. fäg. jg Det h s v vä, m mycket tee. sjä.»»hvk» å, p s s f ö fäge. tpete Hm... hä ä' te vek. åhj! V just M sk sätt vä pest, sss C 'St. Gö måste sätt u p p e söt bå g. begä ä tefg se.»äk, e FRÄ»MÖSRRUMM» RBRSU. Jg b gt sg ut. s m söj öfve, j g te h e s y t t» u skäk m å te t,» ftse v spegegs hä, te. Jg t gö m mt, befv skpg. sfxe'.» ågt bt se.», ät»te D e t hä k e t c h stfut, v hv?» psff, skue j g h gått. ä j g es kä hee vg sk v h p å»å byå c h s. u vcke y»utmäkt, s hä små tf- behöfs t åg 'kusfxe'. hvt musset m t t bå k te bätte.» hs p å stt u m st hö m t ett hst, c h ett häft O c h ä tt es häft sk fe H bef st, hjät me v ä sg stå, bå gvye c h ftg- efte g e, h m s c h py v ä g g e, t y s c h G e t stå f t c h t t t tt Pettes gömt ä t te stgt, s m b säge m tg, M e s, pm,» hämt mp, s p g e t O h e efte u hem» g m! Msch u pkk! H få u t m st m. De bg, Högäsb vck ekä få v B s e h m e c h få gt sk fm. D e t sk säg, våbmm hes fts se. bt v föstet ögu sg fötjus ättes bmm m Det t O c h b ttg ej e. Det säge. s gått tefg Gets vek. gfvet, e f tt t h v t fsk c h b fö h m. h e t t u m t» h ö g e s t», H täke tg å f he f W. V m t g gå se v å t t um, bö m Öppet hv me k. 2 8, s ö g me 0 4. t ä e t ä ftt, ftsps betsttutet. ösk, spböss m e ku tesse, m ä g g e skäf e t bestt f höst utstägs- å s m m pts se» höge st», m m e s m m sk- m Röst Gustfsbeg. ummet hvk MODR HODOR Fhstet. tväst»m gö't! Get töske. j, s k v, Hv sjutt u fått t e t sk hä FRÅ D FRR DBOM: F MDM SVR.»öpt Se kst kte. b. öe, sytt äftet, tett, må te t, bgt e t m öe, småuke sext öe, Svsk kstsöj, u»fmöst. t bå. b D e t ä s m b»jh, tt tjugu skäkuk k, böp två c h tt. Göbes, u ä fst j g sytt kg b- O c h u k D e hä kstt b ö p e hä, å g D e t ä h s vet.» fäg (FORS, OCH SU.) pss mt umhufvu, s m te s m g kske sökte s äe. D PO hes k m m e, å h fut justk, utveckg v s pts, c h å H e e s pts v m hes äe v Vés. mmu-just h ju u p p s ö k t f m j e, s m h ät k ä Buxees, c h ebjut fst stsk u g kv, fö hvk msst justyket. tg mg m H tgf sc- j g ej tfö m y c k e t» e Réve», s gestt ug ut- hes b»vetee»»mtye» v mäfg het få väme. öfvetyg gm D g m e, f e ä k t k v g - ö f v e s t t fvet, g ö e s ä k s t e p p - g tt v å t m s t e e u g scstektss hät öfvetygese k m, efhet, h m e s äf e tg b m u t v e c k e p p s t ej ku ve sk. gfs s g g å ee u e s g å g F ö j e f e t h e bef, t t h ö f v e - f s m e g s f ä e p å e t t kppst f t sätt, s m he ss se hvk äppeg hö m m skg, tkmm ssutm c h Vés sst s k p e s e c h e f åt tg äjuge m s k t g c k f ö t e s e t möte. Me föväfvt justsk ut gäs äg, ty g tgs e föfetg kvä st mest bespte ö p p e fö s O c h hes kss betsfömåg ä c k t e t f ö, h v k v e p y e tm u U sm se å ku- ä s t k f h e e, s p t u e. b., tg tk f sk fäge c h äge s m e Fg, e Gus, Pesse, e Ju, G B s, ' c c h e P e t t J u. m Stu- t k m m t b y t g hä hv. bef sstäm ägt s m m mycket tg Då sky e teä vä me säg ä keg, hvk s ubk vä beteck sg e e, m e h v s s p g ö f v e s t g e m, t ebju he ggemt, b äse m ä s u p e b k å s e e f Sévee, s m Deyfusfåg tgt es ktä e v hjätts k u g, s ef e- g äfv hes mgsfä, sg e Ju, sstå.» v fee Såu få?» t. t g» e C u v c k e g h e e t f ö» u». Y 885 yckt k m m u e, ö s k t, m e e ä g e f ö e e f t Se, u kck å»c P e u p e», v kske cke tk. syfte. O c h s. st testmtstg- fö s sst m veck VOPORRÄ me ö e sck ög, g h ke m e hes sgtu. p c k t s k ä k e få s t, hes f ö t S é v e e s s c s m, s m k m t ktä, få m smågm ku febug s M:e utstä mkst. - he. m g c h vutet, c h ske, O c h e s m å kg- c h bckuke. ä e t t t H sytt böc- D e t k kffbt m t u m m e t b k t g t v c k e t m e e. e äftsuk gg. m e st, kftgt j. Dä D e t ä s v e s k s b y g - s he jus t y c k e öfve. öp uke, bete. sk e h v t ut. tkvst yckg. k- kefbkt u g e v ke utsss sös köp»mgest c h säge s, stt öfve h ö s t e sk h ä h e e s s t u f ö ö f v e s k g kmm. Get s ä t t ö f v e sff. e p y g s t e s m å ug j g sett.»m...» g, kä v ä!» fö t e h å g kf måste m. gt mg å efte. ke c h py. Jh, t hä st sg bee j g åt schb-måg. bå! t hes tke. h v m k e ä fö ej btt s m ju- ä e s m s m s gö fö - sköt s m smhäsfsf, s m ekts just b jg betysefu fsfåg, h e e s fsthet, äfv öpp hjätts jg Vés äjuge ut f c h» m u t t s f t» s p e g e ä, käfs ägese Hs kstsföste c h fösk ute- ä ås e k v e s c e s t j ä m t e h e eftegft fö G u, söt gck böstet. kese tk hy H stäfv.» est Göbe m e möste f f öfvest»äfö b, ut, På skef h, t å, m e s svtgå jäbesg s! stt s s t b e f e s e - ttä ' S k ö h e t f ö ' stå. t tät. he tyck tgfe, b utveckgsbetet ss v skf, fmjs h ö m e e stfu y W. evveku g e m O c h m e s bstkg u, ck bå m e ö», g u g s t s t ett bg c h få O c h ett kte- c h s k e f å g t V é s. e m g bäst ä e k v, u e e t m s j ä b - Peupe»,» G e t, v c k e t v h.» Det ej! s m gåg ycks..» bkhy.» e y s b» s, v c k e t v h.» M e s å ä e t t e psff; m, fösök, seke- fmj. este sg m t hes tg mästs D e t v å g k u m p g 'ku-» V å g t! c k s, j, h u s g t, t t u köpt p Det v å föetg g- mp ä'!» ågt s g å t e s c s t t g m å h e e s kfte gstå- h, vet»jg»j, sä s, gå m äst spgpjke! gskt k'.» c h å stege, j g sk!» stue upp m vä typgfs k u e få stäg ståpukt m t tgs eg. å g t t skue äppeg k u hä, m m ej m j u s t v ä e fut, m:m Sévees estctet c h öghet åskte just utgö hes styk s m just c h

4 DU 899. _ 4 _ t t utt t» f é m s m e» föefö m g t e b ö j å g t m t b j u e. D e t h e j e m e s t symptsk kg hä Fkke. M m:e Sévee pte t gst. h e m å g k m p m g e åt e skvsk femsm» vt kä e» t h ägt. H f sk k v s s k p y e m e ä g t fö ys ä msk kvs me psse tempemt. H beu khet, skäp kvg tk»es p y s u». M e h t e, t e e t s e e t, s m g g e t f ö v å k v s t e g e s, ' c k e ä m p s g f ö e fuktbä kvöese msk ä. V å k v måste, y t t e, föst fämst ä sg se, stäfvt fö»s kstäghet m e m e» bö b y g g s p å e ekmsk g u v. Jg kämp m e v å s c s t e f ö m v s s y k e b e e kv k h ö g betsfötjäst s m mä. pcp ekä t, j bevs, m e - P å vå tg, Fs, s ä t t e t. e x. h v y c k t s g e m f ö e gusts. V h st kvg sätte, c h ä k h ö g t bett s m e mg. Dett ä, s e, e t t g u m e t s m t, c h e t b ö fö e s t e ts v e e g t m m e g v häfståg fö kvöes msk ä.. Bmbeg fött). PRSSS RDJ jupst be bsut fgghet kktä? M f ö v å s g c k ö f v e, e, s m å åt e p å H t e e B e Ps m ö e ge Sevestffs b e m P k t w s k b e e e tfäe t fykt c b v m t f ö s v e h m, t e å s e e p e s s e k ä m p e e u s t f ö h e t g P h p p e, e, s m b e s k y t k m m u e. c h f ett h å t ö m e smhäe utstött v, cke g e t s g f ö t ä m s k k e t f ö e ge Buge c h bs äsk u s pöfgs c h sges g. ö s g e f yk mtstse gge e äkt, jup kvghet hemghet e ö f v e t y g e s e h e e s t k u t ö f v p å e m ä p p e b e s t å ä, ä s k f m e ett b m h ä t g t h j ä t. H skue ku fy ett um m e ss s k f v e s e få f t t g, ö f v e g f v e s e vässts ök, hvk gg mssvs k m m h e e t h m e b ö e m ett u p p p f ö e f ö e, c h ä h e e s t ej ä u p p t g e f e t b e t e, h v m e h sjäf f ö t j ä stt g g b ö, b e f e h sg p å s t ö f t å g h ö f P s f ö sjäf ö f v e t y g s g m e v e k g b e h f v e hs e s s t u s e h j ä p s ö k e. O f t fyt p å h e e s v ä j e s t t g b e t y e summ, m e h ä m g e g j g e J u t ts, u e t e c k Sév e e, h v k e ä t s m e ö m j u k b ö få m y c k e t tött fäsk.» J g be,» skef,» å g t få s p p e b ö e s k f t e j g e j e s g ä m t tge.» u s e» h j g fått 2 5 f c s, t» F t t g m e» f c s, t» D e h j ä p ös v e m p e» 90 fcs. Dess summ få h ä m t s h s m g, m e u k j g e j p å e t b e s v ä e t g m e få f ö y k v ä j e, c h sjäf b e h ö f v e j g tet h v.» M k s m h e h å g t s g ö f v e åg håhet, s m begått, tfg h :» m k t s k j g f ö s ö k skff h j ä p åt m, h v k s s k f v e s e e j bf vt b e s v e.» * å g skue kske vägöhet mke. t, b k m e öje sg å g t m e t S. H M S O C H O M. ekm- D e t v c k e u t, j g t e å- gt tåt, c h f ö skff m g ett t y c k f m : m e S é v e e s k k t ä m y c k e t e t t å t e s g g ö efte. fyktg b e k t skp g j e j g vst hs he. H b be ste mg Buev Mtmte fv Pe, fö äv hes f. btt- äe kvg mestk fö hes betsum. Det v he ektsbyå. tt fågt, ä g t å g t b skfstä, p, g. Vct H u g me bbteket g e m pktuppg m : m e S é v e e ä äst ftsk ämg Vct-Hug-st he v ä g g v kä m e fte f t g s - ukpp. byst h ö f m f e y p p e - behäsk t st ummet. H v äfv äv sg, ä m m e tg emt gå päsbäm sbe m e m p t ä, m e fmm b s e ö p p spse. S m v sutt ä c h s p k e m v ä e s t g, e f j g e k ä s f åg bkfå fxe m g. s k e km e t s g f vä, m e ett m e s k t s p å k gf ftt p p åt s t k, f v ä t fxe e s b c k p å ett f ummets hö. Ofvgt v ä e j g mg m upptäckt e s e e b y s t f Vés. k h gjt pestt, ck vägt, stå: Ou, c'est V és, c'est e Måte! kg hes mjuk s t ä m m c h hes vck tä yste. v t m kvöes he vä, Fkke, Svege. >R PRSSS RDJ. O R D P R S S S gge m e ä å g kvtte»kckkg stä». få B sgs musk, egs hfvet få ste My j, Svege begf svsk kv, s m ä b e ä t t e t e t t m t s k t f g mäkes V é s s t t ett g HOS pppeskfv skfbehö petsk s k e äfv sk, t j g. Je ' e ss, m s e u, s v e e. M e h v j g t m v ö e s e ö f v e t v ä e v ä tet t betkt, e t ä t t k v s m å j u k v ä c k e ä u t v e c k s g t m, u t t kv ts högst bäst bemäkese. J g fsky ss kv, s m c k e vj ä sg ee v h u s m ö, s m f ö t s t t f ä s t e hemmet. ä k efte H, eptet, föe ps m- j psch. kt j psess ett st m må, hfvet ut stt sg öst äge e t ä u t t y t : 2, f t ö f v e skg- c h mek stuststt Beg. UFÄRD!» VY psess m s c h vä- FR BOVGY. e

5 5 DU s ä g s m t fytt e s 8 9 åt p s j psch. Dess uv, geget u x u ö s e D g ä e t t v e k f p s j c h s gemå. S g e s s v t tkbjäk c h bseg smt ebhtsmöbe me yppegt m e väggb möbetyget föhäsk cevettef äg. ståtg ö p p e sps få p e k s t e e c h t s k t e s t m m e tte, fem tk mässgsk, tös me kstföemå, fmjeptätt väfu m å g skäk väme f, tef v u e t åt t stt g e m k e t. Mts, ek c h g y e ä e, m e åmg chemée s m å bkg, byf fösteut, pys m e utsökt v c k e smg f g m m Deft. D fmjevpet e, pktfu sps b b t e k e t ä u t f ö efte p s e s s s t g ; skuptue f ö s k f v s g få fv ä m kte. SOG P SO BOVGY. bbteket, hvf'psess buks s m betsum c h ket pss u f m c h kte fövb v g y ä s t t e t s m. M s v s k g jughe m g f v e t s m m. sää ut ett tkt s k å p, gäs psesss k v ss ft m sg f Sm. Bgs ue c h mesk hög skäk mgf sttstet beg kegskt tesse. vstäckt äg* b u, e sj cfgémt p s e s s s e g e s k p e s e g c h f ö t j u s e f m e måeskt guppe bkg öfmsst, k ä m e msss c h e t t h f f f ä g p ä k t g, f t e b m gö smmet. Rm s c h t u p e, c s s c h j p ustg föhs k j s m t s c h å t e s f föhöj s täkb sg m g j m e e t s b g e mpst kktä. ss metestjck gtmu c h sö sttets m e e hvt t. U t s k t e f å t e c h teb ähet gge ett s s e, t b e u s e v ä u k t e s t g f å täm u m e t t gfkgåsbe c h skgs tmjstufv, p e g ö t s k st, ä h ä f ö e v c k e. ä u p p f ö t f f t e s e k e hf v t h ö t g e f g ä t t e ps j Cess öfvegck B v g y b D u m e s h v h sjäf c h s SO BOVGY. Bvgy. Psess, s m sefut äsk b m m, v ä j e sjäf c h f ö s k f v e få t e y k f ö s t ä g å, åt h v k e h äfv fse äg m y c k e t c h m t k e. Fuftsf s k g c h m k u p p t g e m e e e s e ö f g f g e s s t u e, m e e f t t e s ä g s å t f ö f t t s k p. Fö ä v e ä p s e s s s y s s e s t t m e t e g e s k ö f v e f y t t stt ö f v e t s t e m e m y c k e t t e s s e m t t g s k å e s p e» f t e u p p v k e t», s m m ämste t hvfö cke, gt öfvesk m m e s e, ågt föut, ektö R f t? k m me uppfös å S v e s k tete S t c k h m smt Be c h tgg äfv å héåte be Ps. f å g m u m g ä g e ä p s e s s j, fö öfgt käe sg fög tt f ett bu scetetsf, s m m t e h ä v s t h v ä m s t e s t e b e ö m b t e S p h t t b j u p å c h t e v ä e, s m h v j e å g ä s t h e e s s t t. H ö s t c h v å ä e m t ö f v e s v ä m m s e ejes e s g t k t e m e e y s e s k f Begs scetet, jktkubb Reye-Vesm, t s t m h å h e t t t t m e e g e m gskpet c h s m vstäckt jktmke, k vsv, hjt äf. Psess j, s m fö äv vsts å B v g y, täke tbg säsg m västkust, hvs jäfv segtse ck hes håg. Vtek v t e e t ä m h f ö ä g g t s t t k m f tb, m e kstäg s m k stckh m s h e m, B s e h m s h m e 5 B, få hvket u tt u m m e äfv m e e ett p b, e fmstä psess v hes»betsföste», å t e g f v e ett fget» ö m m e s h ö» hes kbett. O D V S R Ä D F Ö R Ä M S MO 5 D B D Ä R DUS M O D D G, s m fö het å kst st 5 k. fö pschuppg, 3 e. fö vg uppg. Pumee pf få t y kvtet äste s sfvä sst s ö m e, J ä m t e ss b, åge ps stt, fustehus e t s e e m g e ättg, c h sexåg psess Desp, tbg psess j åg å g t B v g y. Om hes sy f ö h å e t s uhfv vtt symptskt hes»v» pubce, ge skss»cthee», hvs m t v ä h ä m t t få Bmbeg ft. F R PRSSS RDJS M SOCHOM.

6 DU m k ösk sg f fök Js. M e kftg sssts ät f fök Åhs åpg sväm g ö t skämtet m y c k e yck tts t föbuff sutet, s m äst bg pubk u fg. V/USFÖRGS sst kset fö säsg 8 es Musksk k e m e es Bchs»Mgfct» -u Jugfu Ms fg c h gj, m e s subm köe, ett mäktgt tyck. Yttest svåutföt, s m tt vek ä, se t fögs köstyk ett håt pf, syehet sutfg, ä stämfög ä ett fätvek f tsg. Pfvet utfö c k t he tget yckgt. Spte ehs f gefv M. ube, fu D. fzeus c h ektö O. ejstöm. Pgmmets c h sst u m m e upptg Ves»Pezz sc> ee g ge. Det ä stst h y m fö kö c h keste c h t ut öfveft ku kktäses s m pktfuste e x p e t fö ktsk k y k m u s k. t t Ve s hög åm kut skp ett ykt mäktgt tvek, vtt m g vttet, ågt öfve t vg måttet. Utföt v fötäffgt. p D R M S R gå u ett ytt - - svskt gpgm, gjt beättg yck. D e kt ves f Fek yc, > V Cegg», ge eps få ässss Fs, fög t fust z Mecs sst efsstu c h sk mtsättg me ts sköhetsyk h e e m epeste f e z c h stäg, gäjeftg sketsm, föetä f ftske muk e Sv. B å e m e fse vesbeg c h mtsk bygg epeste»v Cegg> ett fsevät fmsteg h s s ftge c h tgfue uge föfe. Stycket fck c k ett gt utfö m e h Skåbeg c h Ötg e äm bägge hufvue. H Hebegs äefte föj k m e 3 kte, >äeks kkväg», sk m e smtt fskt h u m ö ett stycke svskt btsf fm f he tpp gjes usmm kkväg ut m vcke, k c h gftsyst u g äk, fö hv s msku egt ket tg f h Pese, Pme, Jss c h Bmckstöm, se epeste just beå U S V R S föst kmmmusksé fö säsg upptg m Schum, Fck c h Beethv. Schums c h B e e t h v e s ståkkvtette, föe -, se f-m, gg c k tämg uppmäksmm föb, ä Su-Sc 8 5 ö Hfjuveee e t y s t e ^ k. 3 : 8 5 m ö s t e p c h m e t e BOG 8 ssgt S p k s s J k b s t g S O C H O M. äke O M v H. 5 Stuep 5. Hv. 02, 5-6. Heg. 02. m. eef G. FORYRGSFC F SOCHOMS HDSB b% 8. p c. ktebget Stckhms Pvt-sssts. Bk- & Hufvukt 6 Regegsgt 6. S y s v e s k FBRSBOC j = = = OG. H O F V R Ö R. ==== USÄQSVÅR: V, Fesgt 24. Depst 5 % _. 5 % Spksseäkg 5 % Upp- 5 % & fskfg äkt, G.. S G R D B e e v e u F é e s & C? (V CHCHS PCHJRS GOURMS) stkste, vktgste, mest uppfsk stäk. Begä t mäket 47 efuse mtte. Fösäjes ut väste pfymee. Gegt Svege fö Pfumee 47, ö : m Bstöm, sgt 29, SOCHOM. Hmst. estute gtu fö Skv, F. Ryss bs. Ryeg, Sckhm. å ä / f. exp. äfv t pvtpese. 2 us g e ä m H-ROS-PRFYM M. f. [ [ \ GUDMDJ z Fösäjcs vä butke z 8 fegetgset Yetegt&t Q smt hs fe pfyme ket. \ MmMMM Fcks st fö p c h v (-u) g e m s egt me c h psse fäg tg åhöes he tesse spåk. Dät föeg h u sts vstämm m e kft sjäfuhet, pubk fmg beuss. H Sthmm utfö pstämm eegt kekt, ehuu föeget, v s f s kstäskegs tempemtsk spe, ej ugck vek smu pesgt. H e e b e g s S e - F b k, (. &. HfevetS.) Z - v c h. c h M s s g e gfves f ce kt. jebeg, egt. sjukgym. Pspekt p å begä. ess: Stckhm, Mästesmuesg. 54. m. te (S ) g x t k m s t. Dme he f smhäsksse ku gö sg fee hu ks bkmst g bete gm t t t s bekt säj väfu yutkm böcke, smt ätt tk. ä c k ske. Bg pse. H ö g pvs. ä t t t. Sv t»:st kss 20: åhut», p.. Stckhm. (G. 900) tm-& etkss us Sjukgymstk Mssge : M U S - S R U M f sg köps föktgst hs Bgt JDffs J ssgt, Stckhm. yutkmm pskut fö 899, fägg psche, ehåes kstsftt p begä. V pst S S S Z - R B O R G fös sbbste föbs t ktt mest st, eegt bek v ä m t e hjuåge Sve Oem smt ppeeåge Rex mpet. OBS. st tubeg Ve gm v ss & Fck, M m ö, ttktet, eebg, Stckhms Besebueu, Stckhm, gm hvk se bjette fö es öfve he vä thås. Svsk uesebjette utäms gst ut tägg f pvs. s y s s e s ä t t g S j u k g y m s t k : W: Myttget Stckhm. Depstsät 5% Spksseät 5% hvje spkssebk k yfts t,000 k. må ut uppsägg. [ m. f. Östhmms D ä D SRVRS å Sy R D R H R F? Osk Hfsb & ustt hät ä f f t pstä busjukm m j ä, sebbé.. Säsg 5 J u Septembe. F. Pus zymstmuvs ä tfötbäke: setsäk : F. Möe. y t t, stt, tsgt kmfbe gste veksmmste hjäp häemt. vmbhus uppföt ä. Pspekt, hyesst m. m. p å begä få kme (S ) Det ä mycket gysmt beömt fö-. H D R, Östhmm. t f äke. Fösök zymstmuus åg e j. M w s k h e p e s e f ö fck veks u äkekt v F. Pu's fbk, Stckhm. (S ) ' S k ö f e = böj stt tett ä 5 Septembe 899. Pspekte säs y eeve mttgs f Cec Mw, Sks föestå. C. J. J h s s Sköf p 899., S S Östeåggt SS Refese: Gesk cs, Fhe Föch, F u ugust Mefet ' Stckhm Sköf; Dkt Stmetz, f. B u m m e, F u f Hgeby, F u s k u, f. u y S55"" \ S t ö s t g e f stje, Stckhm; Gefv ewbupt, Västeås; Rekt geg, Jököpg; Mskstumte. Dkt us, ysek. Oehöt bg pse. Gute, v ä juste, f. 6 k. ; Ve f. 4 k.; Me f. 0 k. ; ette f. 8 k. ; Föjte f. : k ; Dgspe f. s.50; MuJ O H. U D S R Ö M & C :. spe f. 0 öe;" Stäg, sg; Spes; Symf f. 4 k.; Ztt f. 5 k.; Sgspstv f. 8 k.; VS t e k, O k e s, cee f. 25 k.; Messgsstumt m. m. y. psku. fö 899 u utk m m t, säs pä begä gts. : m m s k k s s t c t, ' Mfsttspse. bäst bäse fö um.tskm.e vmeess&e. Rks * 6. m. te t : Skeppsb 22. Rksteef 427 m : t e Fösäjg: 5 Stväg B. Rksteef 'mätegt. Rksteef 202. m. te F : JPmmätegt Om utesut vä f äkt Seges-Bksvät, (mäket eft stöf) sk f, sk hå mycket äge he. ( b å c h g u etkett) Hetpe, :ftsbeötv 8g7 ås utstä ÖP 4 7 (F k. 4,35,000) u <$ge CHMPG ptäkg Hycthe, et-kte-bget, Stckhm, \ äfv svt, hvtt c h kuöt Hebeg-S få 6 5 öe t k. 6 : 4 5 p mete sät, g, utg, fse, mst m. m (ck 240 k kvtée c h 2,000 k fäge, möste m. m. ). f. 6 5 ö e 6,4J S-Dmst f. 9 0 öe6,45 B-S S e - B s t k ä. p be»k. 2, , 8 0 S e - G e. _ > 9 0 ö e 8, 6 S e - F u, tyckt,» 8 5 öe 3, 8 5 S e - B e g... > k.,75 8,3e p mt. Söet-mfes, Mps, Cstques, Me tque Duchesse, Pcesse, Mscvte, Mcees, s t täck c fgg m. m. pt- tuftt t h e m m e t. Pfve c h kt g m g å e e. Dubbet pt t Schwetz. f ä g e uthys f H Y & CM få 5 O k t. S98 t M j 899. Uppysg pspekt ehås gm D k t O. W e, Stckhm. utv f sst sftös bäst ste, expes msgsfut u t föseg pket få Vs t h k, äw kst å % k å t höge v k t, ftt em^ M. S. b b s S ö e. Hufvuge Götebg. Fge Stckhm. b H ö g s t e t & C : 32 Regegsgt 32 Stckhm Spec t e t : B e u x & B u g g - e - v e Bg pse.

7 M Petåtyge. RS M Pmäktstyge fö Dme. HUR, 6u$tf Pebs Bygge-H.-B. P Stcftbm 6 G ö t g t 6 6Stcfebm j j efmmbe Bt ttffetgtg f : S F y ä e s h e, g e c P H $ e = Ö, m ^ ^ Rs f ö Yåpteg! RFG, HÄRDD, fste RemttOCH e-sorr, SÄDS MO FRRF Ä R. 4: 50 PR DUSS. BGÄR PRSJORCG Å BOMMD VÄXR FÖR RÄDGÅRDR. smt RSF smfösäjg f»h UD GDOM C:YS» R ä f He DDRO & UCHOFF öfveämå t G. O. ROHOFF, Vest ykgt : 9 /,. m. eef Hvje bestäg hemsäs skysmmst. * * D Mj uttts 5 4 0, k, äf vste å 50,000, 0,000, 5,000,,000, 500, 00, eut ätvå t yetvätt Otvå t etvätt väs ämpgst u: s Mtés 6 >M må! C ub, ROBRO. s å s m epectffef: H * s e * - >» c k» Rkste 8. m,. teef , 6 Vugt b. t s k ä e - D e R P f y m m g s ROMMDRR S U OM VÄSORRD VÅRGR. teb Hstägå, t g e - Ö, G e s 0ekvst k., sä v hvje åtföj Ps fö ttse t st mt ggsst). G. VÅ OS 2 R V; ÄR VÅ ÄR UPPÖS, SÄS UDROMRÖRG 20 Ä 25 R JUM V; D USPÄDD ÖSG DDOPPS PGG. VD YVÄ BÖR SÅVÄ ÖSG SOM SÖJV HFV 36 Å 38 GRDR.» FS HOS D FS SPCRHDR SM M BUR. Sfvej ÖPHM 888. Guj SOCHOM 897. J f s k J V f s e e t s t t e, : 9 St ygt. : 29 S:t Pusgt. Fesgt 32, öppet 0 f. m.8 e. m. (G. ömm. Vtekut eppb, SORRD YÄGGGR. SRS JÄRÄOR. UMÄR GYJMSSGBD. SÅBD OCH HFSBD. Reby Myttget 7 Bu, k ö p g ", eppvkustt å Bg. Ss ju3 ugust. HÄRG ÄG, GOD OCH R UF. SOR OMFOR OM RSURR, BOSÄDR OCH BDSS BSSMR. Sjukmsbeg MD u f t, s, v, sjukgymstk, cftc&v/m/ X-ujWSktt*: SJUDOMR: eust, RVOS, BSO, BODFGDOM, uss V t e, MUS- OCH DGÅGSRUMSM, gkt, ÄGGHV- OCH sckesjuk, stm, SROFR, BJÄR- OCH JURSJUDOMR, RRR SRUP, MG, RMR O. S. V. Hägskue. BG. BGÄR PROSP, SOM SÄDS GRS. OBS.! BROSCHYR: UF- OCH SOBD SM VUR SÅSOM HÄSOMD, F D:R J. BRGQVS. FS BOÅDOR. PRS 50 ÖR. H D e S - ä e s S O SOCHOM. SORORG 6. M Y VR MOGS DR PÅ ÅR. MÄGFSD 9 V2 OCH Z h. UDRVSG Å OOR FÖROMMD ÄM OCH SPRÅ. DUGFG- BRÄD RHÅS FRÅ SO. RVSOR OCH BOFÖRGFR UFÖRS. OBS. BRF HÅS OM FUSÄDG DRSS. x URSÖ ÄG ÄR ÖSRSJÖ. FUSÄDG PROSP GRS OCH FRO GOM Busktet. mssge, t M. M. ÄMPGS S m e m 79244) f {fmt! Svt ägstyge, Humbe Vecpe ä s u k, S k, S t u m p, P p y e c h P s e ^ stöst uv t åg, bestäm pse. Pfve uste pskut fk begä. \. JV. u b e g. fs H u m b e s H s k, U t s t ä g, S t u e p. 2 Hmgt 2, S x x s - c s k e B e SOCHOM. s t t (S.. M. 3702; HÖG OCH VCR ÄG SOGR R Å Ä SMÅÄDS HÖGD. ÖPP JU SPMBR. ÄR D:R OOF SUD, HVD. BGÄR PROSP FRÅ MRRROR, DR. SDBRU. (G. 7953) u YBRD f Bstt & S ä f t Bmustyg,» s v e s k m t e. e w s g ä. Pfve gts. S t c k h m, ^ b e t e. Fösäjg gm HUSQVR DPOR smt gm fest stöe jäe Skv F. Pskut gts ft t s m ö! jg just gäj yhet ( f Gkt, Reumtsk väk, evsvghet, Fst, Mgsy, Sömöshet, Hufvu- Ryggväk smt f kvsjukm Bekst, Bföust, Mhet, Fösppg m. f. ämb svå sjukm, m ej t bfv bt fö ö ee kympg fö fvet). jg st yhet ku bfv bt fö fväm m. f. sjukm gm vä m j j f c f c» O m s g s f u s t e k c hs k f å e f ö e h ä s å t e! hs sjuk gg åg skö ä? J Cép B ä s t jf ^, GYJ, BRR, UHMRBD). Stk jäv. VCRS PROMDR, ätut, RÄD UMÄR, HFVS ÄFV ÅR F FRÖ stöm. PRSR SYRG BG. RUM FÖRHYRS ÄMPGS GOM MRRROOR. y.g v hy. PROGRM SÄDS PÅ BGÄR. Vecpe. DS MD SMB. M, fustägt utust bstt (V- HUSQVR p k m m t yhete Bgste föstkssg kut Svege. SÄSOG JUBÖRJ F SP. ÄR; DOC PRS MDC VD UDS U; MD D:R Peté. SPC: evsjukm. SYRG ORR OCH ;OSM M. VDSRÄC HÄRG BRRSOG. UMÄR VCR ÄG VD YBRO ÖPG, BVÄM OMMUOR. BO MMS JÄRVÄGSRS FRÅ MR. DR ö R S B Ä. Dess bät tveks efte meksk m ä ej jämfö VRD OCH FPROFVD FRS SÖR mse bät ty ss bät ä ej äu upphu FSSÖMMR, 9 BBOSG, R. UPP, hvk Styk ee vägö egskpe ä ss bät sevees u gt FÖR FGUR kt ätt ektsk stömm k eges efte ptts PÅ HÄSOBVRD OCH BHGG SÄ BÄDS. SÖRF FRÅ 5 R. RPROR. styk, ku beggs f bå mä kv, få strsrvdr. JUSRFGUR VÅRDRÄ kste t svgste ( syes f buksvsg) föje hvje BSÄS! (S ) bäte. åt ej fskäck äfö vt sjuk äge f äke fökts btg, ty ss bät hfv btt tusts sjukg, \jj Bus föut fökts btg, äm vtt bäst mss tyg tck t t e z smhetsbef, gg gå få pese bfvt åtestä t HÄRG UR, GOD OMMUOR, MO- s häs gm ss ektsk bät. Ps fö bätet : ett DR PRSR, YBYGGD, FÖRS SSS BDbe f 6 ubbe-cee 5 k., tgs 4 st. gåg äms t HUS. Säsg 5 ju3 ug. 6 k., ösks bät eftekf t k. fm. åtföj D D.-R tktz, Stckhm. PROSP FRÅ URSFÖRG, SOCHOM, päg fäks f beppet. SM MRRROOR, Ytteå..: J e h m é f e t h, B u s e y. (äm tg(g )

8 Fu teefö Dmtette R S M s t c k h m, 9 uegt 9 ekmms bäg åtke. V ä k ä eegt stt t mt pse. Säsk fg fö bestäg få st, utfös msgsfut ut pfg å ett västt f säs jämte ägmått kjs bk-, s- fmvå, å fö ämået säskt kstue meksk byste köpts, k hvje fgu äk ett västt bete. Fste ekmmte öfve he t. Föfågg besvs mgå. eegfess ÖRS, Stckhm. (S ) O D e t m e s t e c b b ä s t svt, hvtt kuöt, sttt uv t b-, säskps- pmtette, mete- ee styckevs få 50 öe p mete t k. 20:, ekt t pvt pese.. Spe & C:e, % t m c b e Sft säs t f b k s p s fc t f t t t hemmet. M Ö B R D V Å G H j 4 JJ hög u m kök, äge v sjö, uthyes t b- ee mgäste få böj f m, hest äge t. y t -k. p fs. Ve s f fu S. Mch, H j.. (656) Stöst ge S p k s s e ä k g Rätegtgöese 5 p c. k hv mtbk ku t,000 k må uttgs ut uppsägg. st b t hävä sg ekt t bk. Z u c h, S c h w e z (föut J. Zes Sfbk). Zuchs äst S-etbssemt, gu Rekve pf ve. ktebget B- Stckhms Dsktbk Regegsgt. S y m s k, Wheee & W s, sy vä säjes t 30 k.. Dttggt 73 B, t. W0" wå öp S t s - f f e G t 5 0 ä 6 0 öe p kg. F-t Sts f y skö, mycket gt ä 0: 70, 0: J5. 0: 85 p kg. xt :m D:0 högst kvté, f m f u styk 0: 90 p kg. Pm Cmps 0: 95» xt COS RC... : 00»» Vekgt g be : 02»» Fste PG-FF, kftgt väsmk s 05 p kg. Utsökt g PORORCOR : 0.. F-f jus Jv, mycket gt :5»» xt :m GUM, säes mtyckt : 20 p kg. Fe kffeste t höge p B e fs äfv å ge. t p säck m ck 60 kg. smt 5 öes höge ps småb m 0 ä 20 kg. t ffe eve, fktftt v ämste jävägsstt v köp f he säck. Säs t st mt eftekf ee föut sä emss. Pf f smtg ste ehåes fc mt sä f 20 öe fmäk. Déf g hö fösumm pfv ss vekgt g bg ffeste, hvk ej ä föväx f fm utbjus u smm m. eegfess:. W. RBRG, begus. 33 Döbesgt 33. m. t. 7«27. R k s Stckhm. OBS. Fut pf. v Reb be. Fem exp. Sky ekve. Ut hs M Reg-g fö Gss & Fck. x, 5 Stuegt. bö m g uåt b t Stckhms ffe-ktebgs beöm tubkffe, f mest fmstå pfesse äke ekäes, tsts gö kffet hässmt, bgt, ygt väsmk sky m sg äfv ägm mt kffefögftg, uppstå v buk f kffe bt. Dett tubkffe säjes hvje vä spece- vese pkete å 25 å 0 öe, m e bö m kt sg fö väös eftepg, gå u m f äkt, p m ee bämg, hvfö m bö eftese å hvje pket ä tyckt fms m, Stckhms ffe-ktebg, smt ss fbksmäke t»ptt", t y st ss ä vekgt äkt gte ehå hässmmste bäst kffetsättg. B g s t! Säjes hs h e S p e c e -, D e k t e s s ffe. (Guj) Säjes gm H pteke H. F e b e m j ö. W. F R S D, Stckhm. F e s t e t s ä k t e g e s k p ö h c h g-ökäc f s u h e t s k e g t u x * D bsm ä: ) tt upphuet veksmt bteme mt sjukm ug böst, kth, st sem-fsög, smätsmmste hst bt t gm. 2) Vek fötäffgt v hssjukm m. m. 3) Föfve gugt hvje febe. 4) Heå öfvesk sjukm efve, mg tme, syehet mgkmp, kk väk ufvet. 5) Bttge smät bt hämh. 6) Vek gt ffö b, ju, bttge hypk mek stäke ptt mtsmätg. 7) jä fötäffgt v tväk, håg tä, sköbjugg m u v t- musjukm bttge uppstötg JheOtFep» åg ukt. 8) Ä ett gt me mt msk, bkemsk v epeps. 9) jä ett ubt utvätes bteme fö, fsk gm ä, s, hettbemm, fst, våt, bä, föfus emm, kå, utsg, spuck, stäfv hä m. m. fötge hufvuväk, susg, eumtsm, gkt, öväk m. m. Dett me bö, föst hjäp, cke sks åg f m j, syehet u fus-,.. ke- ee epeme. tt pf öfvetyg bätte ä åg kugöese. k t ä bsm st, m hvje fsk ä tsut sfvekpse, bä m fmstämpe: f hey, ptheke zum»schutzge Peg» ä föse fvstå gö skysmäke. Hvest ej pöt es t m bestä ekt u ess: Sehvtzge-pthéke s J. hey Peg be Mhtsch-Suebu, Östeech, Fk hvje pststt Skv kst 2 små ee 6 ubbefsk k. 8:. Me säs cke. Säs mt eftekf. ft vek Bkä fö å t bgste ps. 3 4 V ä s t e å g g, e t. cy Cebeg. f e ä k t e g e s k u e - s v. Me sv bef 4 å gmm fö btg se böt fukmgt äkt, yg äfv ett 2 2 ågt svåt käfttt. gesk usv ä ett v svåste, äfv gm sk t bäst esutt vät me utmäkt ggskft. gesk usv fe väg v : t böst hs bsägskv, stckg mjökföt, föhå böstet gm s, v e gm sk, öpp fötte ee b,, eksem, svu fötte, t.. m. v böt, v hugg-, stck-, sktt-, stt-, ks; f utgg f fämm äm, : gs, täfs, s, hge, JesäJHRRYs töe m. m. ; v bu, växte, kbuk, ybg, t.. m. k ä f t ; mt fusg, gebu, bås, fötte, sgs bä, föfus emm > " " å hs sjuk, svu hs, mt spkbö, mt öspåg, v huöshet h b m. m. m. m. Ju äe gesk usv bfve, st bätte esutt! hvje f m j bö t fs ett föå f tt hjäpme. M e ä 2 s säs e j ; fösäs st mt föutbetg f beppet ee mt eftekf. st pstpt, fktse pckg m. m. k. 6:. s s fö s psbghet, stt hög ägsvä t bekväm tggssättet f husmö mtyckt ksev. Säjes hs h sev- Dektess. ktebget Sveges Fö sevfbke, Götebg'. tt: Stskemst D: J.. e. Bgets mbu Stckhm:. S RRM. 4 Mästesmueset. H, spåksös fck, v v t, k u g mtgg bk g, ehåe pts u gst m ek. vättstt Qeb ex» Uspes 7 Söjgt 7 4 H ä e g t Stckhm. B ä s t! Ge, g. Ft, vä t bgste ps emsk Fö få stt ffe ktgt gt Be m.. b y köpgs e 29 c Dttggt t t söspätts Dmkä, B P G kemskt tvätts ee fägs sgs He-. f 20-RG bätte fck, v v husg: besty, ösk k m m bätte fm F R S sä fck^ v v mt- ä tfäe gfves, u skckg hus ms eg f å tg husg gö gg bkg, ehåe pts me, bös fmj vcke tkt - må, smt fö öfgt ses me f fmj. Ä vg bet ågt fö sg t, sm j u g f u. D, äge g uppfst smt ä musksk, ses Sv t»begsgstös», us exp., Stck h m. (64) em f f m j e. Sv t»sm >. us x p. (658) V S fö spåksös bätte fck, tg m hus föef gömå, v fkskeäesemum, g«k ehås pästgå st tkt - mgått 7 -k. ävek äfv t v t. Sök b ö v k u g ke stts v h s k sk smt uvst mtgg. v 20 k. p å. Sv pvtsk h e m. ösk u m äms sst möjgt t».», kö- må pts fmj uvs stö ee me b vg skäm, spå pg p..,659) musk. Små öespåk. Sv em ses tcksmt u ess: F u J. C? BRFRÖ. (646) ke fck f g f m j, fsk, b- Rubäcks, Sk. kä tg, ågt kug söm, U V R ösk u.-fe smt v g åtg sg vå m te b föj m ee fm. es s 73 ä gm, ehåe, 24 ktbe, pts hjäp, ektce säskp mt tg ft ffcesfmj. Betygsfskfte, öepette, smt hest ftgf, t föe G ek. Sv t 22 å, Jököpg. (650) 5 m j säs t»fu S. C», Pöste Restte, Wexö. (654) B D D, S S u S S U S H Å R S ee jugfu t ugks hushå sökes. uskp fe gt j ä m t ye smt v v mtgg ej behöfg. Pette m husg gömå, söm f möjgt ftgf t». B. C», Hsbeg. bet, ösk pts husföestå, hest ä b fs. Sv t (655) ghetsfut äms t»bkä 899 (585) Ä R R O R, Vä, Säskps- us exp., Stckhm. me, Bfök, Hushåsbtä m. UG YS f. få g ptse gm ck.ösk u ee t m stäg f B y å Mästesmuesg. 52, Stckhm. stöe b gä fu t. u (642) söm husg gömå. Sv: Fe( k Beme-föbut Stckhm ee J. C BRFRO. (629) b, spåksös bkä fck Stgäs pöste estte. g hes, å me å, P S SOM V Ä R D ehåe pts j u ffcesfmj fö sökes f ett äe futmme, skt : sköt tvä b m esp. 5 6 å. Sv, gt ye, bt muskskt, hest bö v k u g söm, t - Sthm hs kg b, e h sä sv ftgf öepett- ä v e ugm. G efe e s»s.», Csk p.. (645) Sv t sm. k p g, p.. (627) kä JgC F C f g f m j,, efte fsut skku Svege, u fy ås vstese Fk ke bfvt fut m ä k t g bå t c skfv ss spåk, fö fftg myghe ästäs fgt gkä exm äge bå v fömåg uvs, ö sk sst stäg ä fsk spåket v ågt eemtäve] fö fck ee f m j. Sv t Föke ez pe, Vexö. (663) ftgf säs t. V, Rst p.. (65) M O D F F Ä R eev ehåe fck pts. Håg fö fe bet fs. ess Bukebegstg 7, t. Hutg. (66) R F G F M J ösk 26-åg ä: X pts t m. Ä vg äs me b ee ck bet ågt f sg. Sv t M. O. us byå. (636) UG b fck, eev f Rc ss ösk u t m pts u t f b f m j, fö uvs mus smt gå f u t hä t m h föekmm bete. Sv m ä k t»musksk», p.. Jököp (G. 840) S S O C H O M åg fm U G F C f g f m j, ösk F tg u ee t mc pts emt ftt vve, å t, hest ösk sä tte t vcke tkt stöe hegå, f få tg m Väm gt h e m, ä ugm fe ett hushå föekmm gömå. Sv t ".,», emtses tcksmt å us exp. (660) VOC! Mt ftt vve f es ösk skckg ä guvetpts öfve m. F ek. Sv t» Mygg», Såg. (653) D D, O R D G F C, kug hushåsgömå, mtgg, bk, söm, bet ösk. pts. Sv.g», us exp. f. v. b. (643) B j R O D Ä R R, f g f# m j, kug fe sgs bet, vg tg husg gömå, ösk pts fmj u mfee. e säskp föj t åg bt Sv t»fmjeem», us x p. Sthm. (64) B D D fmj t ösk 8-ås stckhmsfck f g f m j gå husm t V v hushåsgömå sks e j! F m j, ä ugm fes, föeges Bjett ög uppysg t». B. 8», ess us xpet. (652) S kmmjugfu ee uppssesk v bt, sökes u mp, f mjkt. G ek. mt u m j må mttg fck ösk gmgå kus väf< St sv mtse tcksmt»v», st p.. (647) V U G D M R f g fmj ös ckg ett gt tefgt h beäget tuskö fkk tkt, hest V ä m, ä k b k ehå Sv t»ckg», Hesgbg p. G F C f g f m j k ehå ett vekgt gt c gämt hem f Östegöts fsk: ste hägste tkte, 5 mutes p m t ämste st. O m ösk gfves ggt tfäe tg huss gömå, t t t fsk k mus] Ps 45 k. p må. Sv t us exp Stckhm, m ä k t»sgf». (68) S P R Å S Ö S F C, ä utb sg t ä, e h å föbee uvsg jämte ck g hs f.. ä gt hem v ke tkt p å t mt e t g e me fmj föekmm gömå s 20 k. fgft fö må. Sv t»g< hem å t», us exp. (657) k este t föfg. "^(8 Jg v mt köp f väös föfskg be g kttges hvje ge måste fvstå skysmäke fm»schutzge-pfheke s. hey Peg» v bät. k ö p s s t ä e : Schtzge-pthebe s. h e y P e ge fest b e Rpht et sk c. J - S u e b. D e p ö t e å gesk esv. Sv t m e, Husqv. (S ) Pset mt, äget ctt. Fu se yg, Mst. p M U S R, eev f Pf. Hem, öphm, Ösk pts u.. uvs äs. b s v t ytt. ågt kug söm. kstväf. Sv t»gt ye*, us exp. V ä R fsk vät gss: mttgs t ckg öfve s mfee Mökö pästgä, ä tfä t hfsb gfves. g 4-åg s fe Sv t Mökö pästgå, Mökö. (63)

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu

Exklusiva kontor i Hovås snowberry Business suites. Sisjöns Floating. -33 kg. Bokning 031-68 20 50 www.klippa.nu Nr 6-2012 - www.ppv.s Ur håt: Storm gott sjömaskap Ett hjdudrad party GSO vardagsrummt Exkusva kotor Hösts smktrdr Wrocaw Boktps... myckt mr V sökr dg som V v sökr gå r dg vkt! som v gå r vkt! V tstkör

Läs mer

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan

599:- SPÖKLIGAN FESTIVAL. maj 2011. Dans och hiphop. med ny musikshow. bekväma skor. sid.6. sid.12. hallå. Kär trio återvänder till Flunsan mj 2011 hllå HISINGEN PRESENTERAR EN TIDNING OM SÄSONGEN I FLUNSÅSPARKEN UPPLAGA 80 000 FLUNSÅSPARKENS VÄNNER ÖNSKAR ALLA VÄLKOMNA TILL ÅRETS SÄSONG SPÖKLIGAN med y musikshow sid.12 Ds och hiphop FESTIVAL

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09

BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 hd hm på ydo ö boy och v ä mpo p g BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/09 öpp hu y bobu AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2009 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömdbygg och uomm vå gåg p å. Avg ugv: Sv-E Adofo Rdö, x: H Uu

Läs mer

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning

30 x 3o. och. Lars. och. och. och. och. Lars. och. Lars. och. och. Lars. och. i Lars Vilks tolkning. i Lars Vilks tolkning , bl b spktu olk tkk. bl spä Lvk vk 0 L tt bl kvlt v lt. 3c Rco vll p o. S 00 0äll L fsk- st. 00 vlk 3o bl övsk l. ll vk lo? spä t vk ål, fk, vo. S ått s sy? ot spä. ll bj to ö. bo ått s.? pstt lä s å

Läs mer

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt,

f ö r e n a d e sig h o s h e n n e till en f ö r n i m m e l s e, a t t d i k t a r mödan var någonting lätt, N:R 1 8 (957) TORDAGN HUFVUDRDAKTÖR D N 4 M A J 1905 OCH A N V. U T G I F V A R : FRITHIOF f ö h o h tll f ö m m l, t t k t mö v åot lätt, lftt l y, lk o m f l b p å ö ämk m m bjök omk. H o h j f ö m å

Läs mer

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE

skogen & kraften LÄR DIG MER OM GALLRING UTFLYKTSGUIDE SKOGEN BIDRAG 2015 Älvdalen, Särna & Idre våren 15 SÅ KOMMER DU IGÅNG! 8 TEMASIDOR BYTER AGARE kg & kf IFOMIO FÅ ÄLVDLS OCH SÄ-ID BSPIGSSKOG vå 15 8 MSIDO SKOG.. BY G Jk? SÅ KOMM DU IGÅG! Skgägkl LÄ DIG M OM GLLIG BIDG 2015 Älvl, Sä & I UFLYKSGUID ävl Bpgkg! FOOÄVLIG! på 25! SKJK! bk! LD SKOG &

Läs mer

Facit Praktisk Ordkunskap 3

Facit Praktisk Ordkunskap 3 Fci Pkisk Odkuskp 3 Föf Aik Byd och Ki Sjöbck Nm bä om dig s. 4 V du Nods Vdig = Sockholm Th Big Appl = Nw Yok Ägl = IFK Göbog s.5 3. gällpll, gällmås slvmj suskpll åkmås gipll, gioll dullpll vikigp dummjös

Läs mer

j Kjell Jonsson S" riges

j Kjell Jonsson S riges ISSN 0347-3872 _a_-:!:!! a ny! etgbad,0 _Uti ;;-bx 6 aptiih =JJ"uni 9-5 05 adar ja 5 BIBLIOTEK OCH ARKIV FJR UFO-LITTERATUR BIBLIOTEKSSERVICE; BIBLIOGRAFISK FORSKNING INFORMATION - DOKUMENT )pn _I e e_i

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten,

SVENSK LÄRARETIDNING. StJensk Läraretidnings förlag, Stockholm. .Jultomten fågel ]31å m. m. ) Saga, .Tummeliten, SVENSK LÄRARETIDNING Organ för Svorges amänna fokskoärareförenng Redaktör : d:r Frdtjuv Berg Td nngen, som utgår en uppaga a v 5, 500 exempar o ch är den störs ta och mes t sprdda :skotdnng vårt an d,

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897 Stot sotimt och komptt ådgivig fö ditt pojkt. Öv 130 bygg- & tädgådsmkd i Euop. Nu i Stockholm. Stot uvl v båd kuk- och pltskolväxt v hög kvlité. ÄNTLIGEN 3/5 NÄRA DIG. HORNBACH 50 lit/säck Föstäkt md

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen

Fem år i sammandrag. Kommunen. Koncernen Ådovg 2006 Fm å mmdg 2006 2005 2004 2003 2002 Fomägd 31/12 94 516 94 044 93 707 93 307 93 252 To, % 32,89 32,89 32,89 32,29 32,29 - vv ommu, % 22,29 22,29 22,29 22,29 22,29 Kommu Vmh ä, m 921,4 874,8 831,3

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

NU BLICKAR VI FRAMÅT

NU BLICKAR VI FRAMÅT ÅRSREDOVISNING 2012 NU BLICKAR VI FRAMÅT Att abeta med åsedovisning handla pe definition om blicka bakåt. Fö oganisation som The Pape Povince innebä det man påminns om hu mycket som hände unde ett å hu

Läs mer

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige

Postadress: Internet: Matematisk statistik Matematiska institutionen Stockholms universitet 106 91 Stockholm Sverige ØÓ ÓÐÑ ÙÒ Ú Ö Ø Ø Å Ø Ñ Ø Ø Ø Ø ÐÖÒØ Ó Ð Ø ÓÒ Ö ÓÑ Ý ÑÓØ Ò Ø ÓÒ Ö ÖÐ ÚÖÒØÓÖ Ö Ø Òà ÖÐ ÓÒ Ü Ñ Ò Ö Ø ¾¼¼ Ƽ¾ ¾¹ ½ Postadess: Matemats statst Matematsa sttutoe Stocholms uvestet 06 9 Stocholm Svege Iteet:

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f.

Arkivet för UFO-forskning stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f. - --_------- AFU Newsletter paes 10-1! l l l l ----- ------ Arkivet för UFO-frsknin stihelse -RU'btJhöVS ditt stöd f --- VId ett sammanträde t Nrrköpin d n 12 januari 190 knstt'tuera es Arkivet föi UFQ-frsknln

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D

KURSLITTERATUR UNIVERSITET, HÖGSKOLA, OCH ÖVRIGA EFTERGYMNASIALA UTBILDNINGAR. Civilrätt Straffrätt Processrätt L I N L E R P O L D K Lub J Scü T R- Sc A L C C J N A H Mcu Rz J Z TOMMY L I N L E R O L D S A R A BORGLUND N O R D B R A N D C S c HANS E M M A DE GEER S J Ö S T R Ö M SUSANNE SWEET K A R O L I N A W I N D E L L KURSLITTERATUR

Läs mer

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift

ipikuré jul MAGNUS TILL SEGLING HYR EN YACHT ju rum Föroch efterspel Kjoltyg i trollskogen Vi har alla festreportagen Styret på vift NOLLE-P FESTIVALER 1 0 ALLT DU BEHÖVER VETA Uapca Txa I YMUIDE ULDKORN V ha a bäa gy pé va g Löpg ä HALL MANUS TILL VD BRIAN E ROLAND SJÖ CAMPUSBOS TEMA Vä Löpg aj 2004 a: TINITUS PEPPARKAKSBUSET a: vg

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer