UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTSTÄLLNINGAR. KOMMISSIONARER BYRÅ OCH EXPEDITION: UTGIFNINGSDAGAR: FRITHIOF HELLBERG PRENUMERATIONSPRIS PR ÅR:"

Transkript

1 :R 33 OSDG (608). PRUMROSPRS PR ÅR: DU - DUS MODD. MD R. 5: P- SCHR OCH HDRB. DUS MODD. U P. RDÖR UGFGSDGR: 5: > 3: OCH 26 PR UGFVR: FRHOF HBRG HVRJ O S D G OCH Ö R D G. > D : OMMSSORR BYRÅ OCH XPDO: R S. YROG 6, R. RÄFFS SÄRS ÖPP ÅRG. GS ÖFVR H D PÄ DS SÄRSD FÖRMÄ. VOR. SOCHOM, ÖSUMMRPRS: 8 ÖR. RDOSSR.: JOH O R D G M., RS VÅ DUS UG. HOFBORYCR. USÄGR. SVS OSÄRRS FÖR G S sju utstäg gå u. k e m e s f ö e f k s t e k v Röbtget. Hehetstycket f bös m y c k e t v ä x e må g ä k f t, e t u s s m. f s k h e t : k f t g e m t ä g c h behäsk ä m e t, tussm g e e t p e s g t f c h f s k h e t uppf st c h ket. D e k v g tste ä e g å g syeg tkt föetä m e e s ptätt, hv b e f Ge M, Mät beg c h Pue Åkeu ä s y e g e fötjästfu g e m g kktästk c h s u fäg. S å s m fötäffg s k p s m å k u m e t e s g Ctte Whstöm, hvs uk» V m s m m t» öje käsg tuuppf t t g, f f å s e t m e t t e t ee effektsöke. B s k u p t s e ä m ä k ce, u t s t ä e p t ä t t b y s t f fu S. c h» p tätt f m u s k e», b å säes g kstvek. O m v ö f v e g å t e m g t s t e s tf, fes ä b m y c k e, e s ö f t e s g f v e, e s f u ö g k s t, u s s t k t b e g ä s e u t y m m e ej p å å g t ä k gfv p t s åt e v c k m ö m e, v s e åtskg f tf fötjä. Dä ä e x e m p e v s c h m t s k p O. stus,»sp»»skgssjö», tsv stämgsskg P. Sveus B g g e - m t v ee e y g e f e t s t e Pu ss-pms b e få R ä t t v k, f ö e s t t y å g. M, spöje, utstäg vä c u, e t t k s t v e k, h u f v u e t h ö g e ä, t h v k e t b e u e å s k å e e m t stågt gs? H e t v s s t c h e t ä p f e s s Juus begs u t s ö k t v c k c h k ä s g p t ä t t» M t t e», s m v, t c k v e kstäs äskvä tmötesgå, hä v ku åtegfv. tt f m h å å g f e t g e g k s t vekets tje ve öfvefösgäg; t bä mästeskpets s t ä m p e c h t u f ö s g sjäft, ä f v e g e m e p u k t. s t ä e s eget ptätt u e : 7. å. h f t ö j e t p e s e t e f ö s ä s e k e t s, s m b m e t e ö e få e t Hfvysk ptset. m ft. * FR SVS OSÄRRS FÖRGS USÄG: PORRÄ OJ F J U U S ROBRG.»M DOR». S V R G S M. O S F Ö R G S utstäg upptge e g å g måg f utes u t e tst, fhee Of Heme, sjut-

2 DU 899. M e Sm e t f t e 2 ebä fm Det ä h m Sm b m f gämese c h bt h m kckjäs föföjs skp st c h s ägest, upptäckt s få efte g me, ty but emms kft, ug Få ek, ä föstekm, vett skt gåg k H bu H se ek, ck, h u bef, ä fägg u vå sätt b, e t t, ehuu, h btt t s hy åg u u stå f ä g täkt m e ä ågs v s t b e h å t e t f ö s g sjäf, e s m få b e s t y tvek kstäe ä ptte, f s e t h v k kst bekä, utgå få c h fägsymfe, s pette, Me skgäj seg å s s ej tgt uvek tt stå s m s e g e b t t s g e k. t e m e e t p e s e e j v t g uttyck t, hv hft s tststöftåg stt hjät mäk u g e m svsk byg kät så f t e öfve säg, ä v åsy f m ätebs k y m p g b ä e s hm. S tyst H sg c h kväf C fu s tk tgt fm å eftemg se p e f ö ö g e, u t b s g t t p p c h h ä - H f ö s v e, f p å vå f, f t e g skä s e v e t v smmg f ö gå stömm emt m åge väs u ptätt äfv eg mämt u kstäs c h fstes- p å g å e e utstäg, mes åt g e f s p e s k m m t s y e s t g e s De expe sste pukt stghet Dä t st s ses bekäft tstsk hfvefc öpp f fh. v ftf spä- vgö. småvåg ee stå västkustkpp, ä gtt s m e våjus bköf t s m m s v c k e t k ä t c h fskt å t e g f v e t. Fhee Heme tuys s måttfu gut s kte ä fägsk, kg k fäge; svsk t e ftf MÖSRRUM OCH fm. pss ys c h äkt e. Stbeg. m e ett bått g se RG- måste sv Oxtgsgt su e k m e vjs H v päktgste fsk b ust, kmte ek s m sts ust. ck ubk ge hv små b vå kmmte fåg fötyg gm Ofvstå gäe, yttege fse t stäet, es päktg ä ästå sk, s m å m föst, ck föäm- smm t. S å g e G e t t e t t t e t f ö t j u s t sk.»hee s!» Gu, hv e t ä tefgt, Då yse s skte öfve m. fök: ä; öfve t e m å h t, H!?? H e e s m c h t uttyck mss- ej, t H ä måt M e e ä g ö måt e m p å f»schb», e v e k g tsts m ö s t e. s. - fägve- k få e ätt ät kt ts smks fåg ts- g tämpg m u eg gt byg- efsfö- kets kstä- tesse pe- se t expst. Sm föeg äm, ku fget m v v b, Mt vå c h vä, spets g e s t g c k c h gt. p c h åt sätt hvs hemtef e t t behgfu ä v ä äg- e m, stukt fäg. v c k p u k t f fgt möbe v måt e fg b e u. ksmt? föstås täck, svtbu kägt efte s m s, hvk u böj uppfg m - H ä t t e e k m e s p t t c h sk, m t g å sv ägs. bå?» j u b e g g s s f e t t v e t fåg 7,» käf t, s m öje s fe betecks s m fuät c h högst betysefu. k, äv h v k e, t t s stt s p å k s ö s yck gst 8 e e s t m k g e 8 m j fmtä, Ö D D D, ö p p e b c k c h k ä c k åte, Hv, e hä m ö - s?» gebegs, u fått hå., skmme,»es bått! c h u t s m y c k g f e t t UR å v m y c k e t åg. väs»hs SM. utstäg, smmste O c h fämst FÖR y k g t 8, p å g å f ö hem R m eftemgss H så h p h ä e c h v ä - b e få, RBRSUS O, besök Shm, s m ök öfve åg stbu spte. Hemes gå m e mut get ett äskvä stå upp,»bått!» utp h! skue fjäpt. m e ske.»j, hvfö skue te e c k s å v b å?» gf gå H Så sut. töske, kä- u p p m t, m e f ö f ä e s e x e m - but möbe. hemghetsfut f h m f ö e g t e s v e s k u g m e, h v - k t. sk m» jäsäg hfv t f ö j u p t, å h p å m e, håe h v. Då Dett väsk, s m h mes- v å f ö f ä e s s t e c h stäf- ehuu ut. sg t y s t m k g å g seku, s m föe- tåef u t g ö t ut h e e s fee öfvestäg ummet e stg. s m m t s tjästgög hes yckg e c h betäkt, Ätg u ögby stäckte t. jämm, bek b, f ö e e f ö sy H sg,, smmsmät Hemes äktsvsk kök. möt he, ågt fövå st skue e j u stt t y g g c h g stt fö ee s e e e h y m t f ä e e t f v. F ö fhee um gått f täg sett mött vgös gå U t f g u p p, s m s k m s e t hjätt. m het fått e m ett böpsg ämt g uått gå, äghet, föebä tgt vuxt h p D e es t å s p e h m Mä, sä m t. kcks f ö b e h å t s g upp yggyet ygg- eg. h ä m t h e e c h få b ä tåg um, hufvust gm tbemms ä H u föst t u g v stäft k m m p! FRHRR OOF HRM. hvk t e uppfyttg M ä hft. mt s e j sk s e e m, fö ä utesut befäet st, hyt,. ek k m föt v s hvk m smfä yckg tv. fte M e v g ä j e c k s å hs m, m e kpp ytte me m ö b e c h fått ö f t e f s ä s k e, h jufgt s m k e, e t s e s, De smmsvues efsmt s m ej ä kstäe, så. hem höj å t m s s f ö e s t ä s s, ä e k c k - hämbegä. mäk k y m p g b ä e s btt M h ä m e kämp g, tätt p å b ö s t k g jup s v s g å kte sytes eb, ssös bs På ppuä, fusmäs g e k e e e Det svt tt stg FRÅ»MÖSRRUMM» RBRSU. Det gå s m

3 3 DU 899. fäg. jg Det h s v vä, m mycket tee. sjä.»»hvk» å, p s s f ö fäge. tpete Hm... hä ä' te vek. åhj! V just M sk sätt vä pest, sss C 'St. Gö måste sätt u p p e söt bå g. begä ä tefg se.»äk, e FRÄ»MÖSRRUMM» RBRSU. Jg b gt sg ut. s m söj öfve, j g te h e s y t t» u skäk m å te t,» ftse v spegegs hä, te. Jg t gö m mt, befv skpg. sfxe'.» ågt bt se.», ät»te D e t hä k e t c h stfut, v hv?» psff, skue j g h gått. ä j g es kä hee vg sk v h p å»å byå c h s. u vcke y»utmäkt, s hä små tf- behöfs t åg 'kusfxe'. hvt musset m t t bå k te bätte.» hs p å stt u m st hö m t ett hst, c h ett häft O c h ä tt es häft sk fe H bef st, hjät me v ä sg stå, bå gvye c h ftg- efte g e, h m s c h py v ä g g e, t y s c h G e t stå f t c h t t t tt Pettes gömt ä t te stgt, s m b säge m tg, M e s, pm,» hämt mp, s p g e t O h e efte u hem» g m! Msch u pkk! H få u t m st m. De bg, Högäsb vck ekä få v B s e h m e c h få gt sk fm. D e t sk säg, våbmm hes fts se. bt v föstet ögu sg fötjus ättes bmm m Det t O c h b ttg ej e. Det säge. s gått tefg Gets vek. gfvet, e f tt t h v t fsk c h b fö h m. h e t t u m t» h ö g e s t», H täke tg å f he f W. V m t g gå se v å t t um, bö m Öppet hv me k. 2 8, s ö g me 0 4. t ä e t ä ftt, ftsps betsttutet. ösk, spböss m e ku tesse, m ä g g e skäf e t bestt f höst utstägs- å s m m pts se» höge st», m m e s m m sk- m Röst Gustfsbeg. ummet hvk MODR HODOR Fhstet. tväst»m gö't! Get töske. j, s k v, Hv sjutt u fått t e t sk hä FRÅ D FRR DBOM: F MDM SVR.»öpt Se kst kte. b. öe, sytt äftet, tett, må te t, bgt e t m öe, småuke sext öe, Svsk kstsöj, u»fmöst. t bå. b D e t ä s m b»jh, tt tjugu skäkuk k, böp två c h tt. Göbes, u ä fst j g sytt kg b- O c h u k D e hä kstt b ö p e hä, å g D e t ä h s vet.» fäg (FORS, OCH SU.) pss mt umhufvu, s m te s m g kske sökte s äe. D PO hes k m m e, å h fut justk, utveckg v s pts, c h å H e e s pts v m hes äe v Vés. mmu-just h ju u p p s ö k t f m j e, s m h ät k ä Buxees, c h ebjut fst stsk u g kv, fö hvk msst justyket. tg mg m H tgf sc- j g ej tfö m y c k e t» e Réve», s gestt ug ut- hes b»vetee»»mtye» v mäfg het få väme. öfvetyg gm D g m e, f e ä k t k v g - ö f v e s t t fvet, g ö e s ä k s t e p p - g tt v å t m s t e e u g scstektss hät öfvetygese k m, efhet, h m e s äf e tg b m u t v e c k e p p s t ej ku ve sk. gfs s g g å ee u e s g å g F ö j e f e t h e bef, t t h ö f v e - f s m e g s f ä e p å e t t kppst f t sätt, s m he ss se hvk äppeg hö m m skg, tkmm ssutm c h Vés sst s k p e s e c h e f åt tg äjuge m s k t g c k f ö t e s e t möte. Me föväfvt justsk ut gäs äg, ty g tgs e föfetg kvä st mest bespte ö p p e fö s O c h hes kss betsfömåg ä c k t e t f ö, h v k v e p y e tm u U sm se å ku- ä s t k f h e e, s p t u e. b., tg tk f sk fäge c h äge s m e Fg, e Gus, Pesse, e Ju, G B s, ' c c h e P e t t J u. m Stu- t k m m t b y t g hä hv. bef sstäm ägt s m m mycket tg Då sky e teä vä me säg ä keg, hvk s ubk vä beteck sg e e, m e h v s s p g ö f v e s t g e m, t ebju he ggemt, b äse m ä s u p e b k å s e e f Sévee, s m Deyfusfåg tgt es ktä e v hjätts k u g, s ef e- g äfv hes mgsfä, sg e Ju, sstå.» v fee Såu få?» t. t g» e C u v c k e g h e e t f ö» u». Y 885 yckt k m m u e, ö s k t, m e e ä g e f ö e e f t Se, u kck å»c P e u p e», v kske cke tk. syfte. O c h s. st testmtstg- fö s sst m veck VOPORRÄ me ö e sck ög, g h ke m e hes sgtu. p c k t s k ä k e få s t, hes f ö t S é v e e s s c s m, s m k m t ktä, få m smågm ku febug s M:e utstä mkst. - he. m g c h vutet, c h ske, O c h e s m å kg- c h bckuke. ä e t t t H sytt böc- D e t k kffbt m t u m m e t b k t g t v c k e t m e e. e äftsuk gg. m e st, kftgt j. Dä D e t ä s v e s k s b y g - s he jus t y c k e öfve. öp uke, bete. sk e h v t ut. tkvst yckg. k- kefbkt u g e v ke utsss sös köp»mgest c h säge s, stt öfve h ö s t e sk h ä h e e s s t u f ö ö f v e s k g kmm. Get s ä t t ö f v e sff. e p y g s t e s m å ug j g sett.»m...» g, kä v ä!» fö t e h å g kf måste m. gt mg å efte. ke c h py. Jh, t hä st sg bee j g åt schb-måg. bå! t hes tke. h v m k e ä fö ej btt s m ju- ä e s m s m s gö fö - sköt s m smhäsfsf, s m ekts just b jg betysefu fsfåg, h e e s fsthet, äfv öpp hjätts jg Vés äjuge ut f c h» m u t t s f t» s p e g e ä, käfs ägese Hs kstsföste c h fösk ute- ä ås e k v e s c e s t j ä m t e h e eftegft fö G u, söt gck böstet. kese tk hy H stäfv.» est Göbe m e möste f f öfvest»äfö b, ut, På skef h, t å, m e s svtgå jäbesg s! stt s s t b e f e s e - ttä ' S k ö h e t f ö ' stå. t tät. he tyck tgfe, b utveckgsbetet ss v skf, fmjs h ö m e e stfu y W. evveku g e m O c h m e s bstkg u, ck bå m e ö», g u g s t s t ett bg c h få O c h ett kte- c h s k e f å g t V é s. e m g bäst ä e k v, u e e t m s j ä b - Peupe»,» G e t, v c k e t v h.» Det ej! s m gåg ycks..» bkhy.» e y s b» s, v c k e t v h.» M e s å ä e t t e psff; m, fösök, seke- fmj. este sg m t hes tg mästs D e t v å g k u m p g 'ku-» V å g t! c k s, j, h u s g t, t t u köpt p Det v å föetg g- mp ä'!» ågt s g å t e s c s t t g m å h e e s kfte gstå- h, vet»jg»j, sä s, gå m äst spgpjke! gskt k'.» c h å stege, j g sk!» stue upp m vä typgfs k u e få stäg ståpukt m t tgs eg. å g t t skue äppeg k u hä, m m ej m j u s t v ä e fut, m:m Sévees estctet c h öghet åskte just utgö hes styk s m just c h

4 DU 899. _ 4 _ t t utt t» f é m s m e» föefö m g t e b ö j å g t m t b j u e. D e t h e j e m e s t symptsk kg hä Fkke. M m:e Sévee pte t gst. h e m å g k m p m g e åt e skvsk femsm» vt kä e» t h ägt. H f sk k v s s k p y e m e ä g t fö ys ä msk kvs me psse tempemt. H beu khet, skäp kvg tk»es p y s u». M e h t e, t e e t s e e t, s m g g e t f ö v å k v s t e g e s, ' c k e ä m p s g f ö e fuktbä kvöese msk ä. V å k v måste, y t t e, föst fämst ä sg se, stäfvt fö»s kstäghet m e m e» bö b y g g s p å e ekmsk g u v. Jg kämp m e v å s c s t e f ö m v s s y k e b e e kv k h ö g betsfötjäst s m mä. pcp ekä t, j bevs, m e - P å vå tg, Fs, s ä t t e t. e x. h v y c k t s g e m f ö e gusts. V h st kvg sätte, c h ä k h ö g t bett s m e mg. Dett ä, s e, e t t g u m e t s m t, c h e t b ö fö e s t e ts v e e g t m m e g v häfståg fö kvöes msk ä.. Bmbeg fött). PRSSS RDJ jupst be bsut fgghet kktä? M f ö v å s g c k ö f v e, e, s m å åt e p å H t e e B e Ps m ö e ge Sevestffs b e m P k t w s k b e e e tfäe t fykt c b v m t f ö s v e h m, t e å s e e p e s s e k ä m p e e u s t f ö h e t g P h p p e, e, s m b e s k y t k m m u e. c h f ett h å t ö m e smhäe utstött v, cke g e t s g f ö t ä m s k k e t f ö e ge Buge c h bs äsk u s pöfgs c h sges g. ö s g e f yk mtstse gge e äkt, jup kvghet hemghet e ö f v e t y g e s e h e e s t k u t ö f v p å e m ä p p e b e s t å ä, ä s k f m e ett b m h ä t g t h j ä t. H skue ku fy ett um m e ss s k f v e s e få f t t g, ö f v e g f v e s e vässts ök, hvk gg mssvs k m m h e e t h m e b ö e m ett u p p p f ö e f ö e, c h ä h e e s t ej ä u p p t g e f e t b e t e, h v m e h sjäf f ö t j ä stt g g b ö, b e f e h sg p å s t ö f t å g h ö f P s f ö sjäf ö f v e t y g s g m e v e k g b e h f v e hs e s s t u s e h j ä p s ö k e. O f t fyt p å h e e s v ä j e s t t g b e t y e summ, m e h ä m g e g j g e J u t ts, u e t e c k Sév e e, h v k e ä t s m e ö m j u k b ö få m y c k e t tött fäsk.» J g be,» skef,» å g t få s p p e b ö e s k f t e j g e j e s g ä m t tge.» u s e» h j g fått 2 5 f c s, t» F t t g m e» f c s, t» D e h j ä p ös v e m p e» 90 fcs. Dess summ få h ä m t s h s m g, m e u k j g e j p å e t b e s v ä e t g m e få f ö y k v ä j e, c h sjäf b e h ö f v e j g tet h v.» M k s m h e h å g t s g ö f v e åg håhet, s m begått, tfg h :» m k t s k j g f ö s ö k skff h j ä p åt m, h v k s s k f v e s e e j bf vt b e s v e.» * å g skue kske vägöhet mke. t, b k m e öje sg å g t m e t S. H M S O C H O M. ekm- D e t v c k e u t, j g t e å- gt tåt, c h f ö skff m g ett t y c k f m : m e S é v e e s k k t ä m y c k e t e t t å t e s g g ö efte. fyktg b e k t skp g j e j g vst hs he. H b be ste mg Buev Mtmte fv Pe, fö äv hes f. btt- äe kvg mestk fö hes betsum. Det v he ektsbyå. tt fågt, ä g t å g t b skfstä, p, g. Vct H u g me bbteket g e m pktuppg m : m e S é v e e ä äst ftsk ämg Vct-Hug-st he v ä g g v kä m e fte f t g s - ukpp. byst h ö f m f e y p p e - behäsk t st ummet. H v äfv äv sg, ä m m e tg emt gå päsbäm sbe m e m p t ä, m e fmm b s e ö p p spse. S m v sutt ä c h s p k e m v ä e s t g, e f j g e k ä s f åg bkfå fxe m g. s k e km e t s g f vä, m e ett m e s k t s p å k gf ftt p p åt s t k, f v ä t fxe e s b c k p å ett f ummets hö. Ofvgt v ä e j g mg m upptäckt e s e e b y s t f Vés. k h gjt pestt, ck vägt, stå: Ou, c'est V és, c'est e Måte! kg hes mjuk s t ä m m c h hes vck tä yste. v t m kvöes he vä, Fkke, Svege. >R PRSSS RDJ. O R D P R S S S gge m e ä å g kvtte»kckkg stä». få B sgs musk, egs hfvet få ste My j, Svege begf svsk kv, s m ä b e ä t t e t e t t m t s k t f g mäkes V é s s t t ett g HOS pppeskfv skfbehö petsk s k e äfv sk, t j g. Je ' e ss, m s e u, s v e e. M e h v j g t m v ö e s e ö f v e t v ä e v ä tet t betkt, e t ä t t k v s m å j u k v ä c k e ä u t v e c k s g t m, u t t kv ts högst bäst bemäkese. J g fsky ss kv, s m c k e vj ä sg ee v h u s m ö, s m f ö t s t t f ä s t e hemmet. ä k efte H, eptet, föe ps m- j psch. kt j psess ett st m må, hfvet ut stt sg öst äge e t ä u t t y t : 2, f t ö f v e skg- c h mek stuststt Beg. UFÄRD!» VY psess m s c h vä- FR BOVGY. e

5 5 DU s ä g s m t fytt e s 8 9 åt p s j psch. Dess uv, geget u x u ö s e D g ä e t t v e k f p s j c h s gemå. S g e s s v t tkbjäk c h bseg smt ebhtsmöbe me yppegt m e väggb möbetyget föhäsk cevettef äg. ståtg ö p p e sps få p e k s t e e c h t s k t e s t m m e tte, fem tk mässgsk, tös me kstföemå, fmjeptätt väfu m å g skäk väme f, tef v u e t åt t stt g e m k e t. Mts, ek c h g y e ä e, m e åmg chemée s m å bkg, byf fösteut, pys m e utsökt v c k e smg f g m m Deft. D fmjevpet e, pktfu sps b b t e k e t ä u t f ö efte p s e s s s t g ; skuptue f ö s k f v s g få fv ä m kte. SOG P SO BOVGY. bbteket, hvf'psess buks s m betsum c h ket pss u f m c h kte fövb v g y ä s t t e t s m. M s v s k g jughe m g f v e t s m m. sää ut ett tkt s k å p, gäs psesss k v ss ft m sg f Sm. Bgs ue c h mesk hög skäk mgf sttstet beg kegskt tesse. vstäckt äg* b u, e sj cfgémt p s e s s s e g e s k p e s e g c h f ö t j u s e f m e måeskt guppe bkg öfmsst, k ä m e msss c h e t t h f f f ä g p ä k t g, f t e b m gö smmet. Rm s c h t u p e, c s s c h j p ustg föhs k j s m t s c h å t e s f föhöj s täkb sg m g j m e e t s b g e mpst kktä. ss metestjck gtmu c h sö sttets m e e hvt t. U t s k t e f å t e c h teb ähet gge ett s s e, t b e u s e v ä u k t e s t g f å täm u m e t t gfkgåsbe c h skgs tmjstufv, p e g ö t s k st, ä h ä f ö e v c k e. ä u p p f ö t f f t e s e k e hf v t h ö t g e f g ä t t e ps j Cess öfvegck B v g y b D u m e s h v h sjäf c h s SO BOVGY. Bvgy. Psess, s m sefut äsk b m m, v ä j e sjäf c h f ö s k f v e få t e y k f ö s t ä g å, åt h v k e h äfv fse äg m y c k e t c h m t k e. Fuftsf s k g c h m k u p p t g e m e e e s e ö f g f g e s s t u e, m e e f t t e s ä g s å t f ö f t t s k p. Fö ä v e ä p s e s s s y s s e s t t m e t e g e s k ö f v e f y t t stt ö f v e t s t e m e m y c k e t t e s s e m t t g s k å e s p e» f t e u p p v k e t», s m m ämste t hvfö cke, gt öfvesk m m e s e, ågt föut, ektö R f t? k m me uppfös å S v e s k tete S t c k h m smt Be c h tgg äfv å héåte be Ps. f å g m u m g ä g e ä p s e s s j, fö öfgt käe sg fög tt f ett bu scetetsf, s m m t e h ä v s t h v ä m s t e s t e b e ö m b t e S p h t t b j u p å c h t e v ä e, s m h v j e å g ä s t h e e s s t t. H ö s t c h v å ä e m t ö f v e s v ä m m s e ejes e s g t k t e m e e y s e s k f Begs scetet, jktkubb Reye-Vesm, t s t m h å h e t t t t m e e g e m gskpet c h s m vstäckt jktmke, k vsv, hjt äf. Psess j, s m fö äv vsts å B v g y, täke tbg säsg m västkust, hvs jäfv segtse ck hes håg. Vtek v t e e t ä m h f ö ä g g t s t t k m f tb, m e kstäg s m k stckh m s h e m, B s e h m s h m e 5 B, få hvket u tt u m m e äfv m e e ett p b, e fmstä psess v hes»betsföste», å t e g f v e ett fget» ö m m e s h ö» hes kbett. O D V S R Ä D F Ö R Ä M S MO 5 D B D Ä R DUS M O D D G, s m fö het å kst st 5 k. fö pschuppg, 3 e. fö vg uppg. Pumee pf få t y kvtet äste s sfvä sst s ö m e, J ä m t e ss b, åge ps stt, fustehus e t s e e m g e ättg, c h sexåg psess Desp, tbg psess j åg å g t B v g y. Om hes sy f ö h å e t s uhfv vtt symptskt hes»v» pubce, ge skss»cthee», hvs m t v ä h ä m t t få Bmbeg ft. F R PRSSS RDJS M SOCHOM.

6 DU m k ösk sg f fök Js. M e kftg sssts ät f fök Åhs åpg sväm g ö t skämtet m y c k e yck tts t föbuff sutet, s m äst bg pubk u fg. V/USFÖRGS sst kset fö säsg 8 es Musksk k e m e es Bchs»Mgfct» -u Jugfu Ms fg c h gj, m e s subm köe, ett mäktgt tyck. Yttest svåutföt, s m tt vek ä, se t fögs köstyk ett håt pf, syehet sutfg, ä stämfög ä ett fätvek f tsg. Pfvet utfö c k t he tget yckgt. Spte ehs f gefv M. ube, fu D. fzeus c h ektö O. ejstöm. Pgmmets c h sst u m m e upptg Ves»Pezz sc> ee g ge. Det ä stst h y m fö kö c h keste c h t ut öfveft ku kktäses s m pktfuste e x p e t fö ktsk k y k m u s k. t t Ve s hög åm kut skp ett ykt mäktgt tvek, vtt m g vttet, ågt öfve t vg måttet. Utföt v fötäffgt. p D R M S R gå u ett ytt - - svskt gpgm, gjt beättg yck. D e kt ves f Fek yc, > V Cegg», ge eps få ässss Fs, fög t fust z Mecs sst efsstu c h sk mtsättg me ts sköhetsyk h e e m epeste f e z c h stäg, gäjeftg sketsm, föetä f ftske muk e Sv. B å e m e fse vesbeg c h mtsk bygg epeste»v Cegg> ett fsevät fmsteg h s s ftge c h tgfue uge föfe. Stycket fck c k ett gt utfö m e h Skåbeg c h Ötg e äm bägge hufvue. H Hebegs äefte föj k m e 3 kte, >äeks kkväg», sk m e smtt fskt h u m ö ett stycke svskt btsf fm f he tpp gjes usmm kkväg ut m vcke, k c h gftsyst u g äk, fö hv s msku egt ket tg f h Pese, Pme, Jss c h Bmckstöm, se epeste just beå U S V R S föst kmmmusksé fö säsg upptg m Schum, Fck c h Beethv. Schums c h B e e t h v e s ståkkvtette, föe -, se f-m, gg c k tämg uppmäksmm föb, ä Su-Sc 8 5 ö Hfjuveee e t y s t e ^ k. 3 : 8 5 m ö s t e p c h m e t e BOG 8 ssgt S p k s s J k b s t g S O C H O M. äke O M v H. 5 Stuep 5. Hv. 02, 5-6. Heg. 02. m. eef G. FORYRGSFC F SOCHOMS HDSB b% 8. p c. ktebget Stckhms Pvt-sssts. Bk- & Hufvukt 6 Regegsgt 6. S y s v e s k FBRSBOC j = = = OG. H O F V R Ö R. ==== USÄQSVÅR: V, Fesgt 24. Depst 5 % _. 5 % Spksseäkg 5 % Upp- 5 % & fskfg äkt, G.. S G R D B e e v e u F é e s & C? (V CHCHS PCHJRS GOURMS) stkste, vktgste, mest uppfsk stäk. Begä t mäket 47 efuse mtte. Fösäjes ut väste pfymee. Gegt Svege fö Pfumee 47, ö : m Bstöm, sgt 29, SOCHOM. Hmst. estute gtu fö Skv, F. Ryss bs. Ryeg, Sckhm. å ä / f. exp. äfv t pvtpese. 2 us g e ä m H-ROS-PRFYM M. f. [ [ \ GUDMDJ z Fösäjcs vä butke z 8 fegetgset Yetegt&t Q smt hs fe pfyme ket. \ MmMMM Fcks st fö p c h v (-u) g e m s egt me c h psse fäg tg åhöes he tesse spåk. Dät föeg h u sts vstämm m e kft sjäfuhet, pubk fmg beuss. H Sthmm utfö pstämm eegt kekt, ehuu föeget, v s f s kstäskegs tempemtsk spe, ej ugck vek smu pesgt. H e e b e g s S e - F b k, (. &. HfevetS.) Z - v c h. c h M s s g e gfves f ce kt. jebeg, egt. sjukgym. Pspekt p å begä. ess: Stckhm, Mästesmuesg. 54. m. te (S ) g x t k m s t. Dme he f smhäsksse ku gö sg fee hu ks bkmst g bete gm t t t s bekt säj väfu yutkm böcke, smt ätt tk. ä c k ske. Bg pse. H ö g pvs. ä t t t. Sv t»:st kss 20: åhut», p.. Stckhm. (G. 900) tm-& etkss us Sjukgymstk Mssge : M U S - S R U M f sg köps föktgst hs Bgt JDffs J ssgt, Stckhm. yutkmm pskut fö 899, fägg psche, ehåes kstsftt p begä. V pst S S S Z - R B O R G fös sbbste föbs t ktt mest st, eegt bek v ä m t e hjuåge Sve Oem smt ppeeåge Rex mpet. OBS. st tubeg Ve gm v ss & Fck, M m ö, ttktet, eebg, Stckhms Besebueu, Stckhm, gm hvk se bjette fö es öfve he vä thås. Svsk uesebjette utäms gst ut tägg f pvs. s y s s e s ä t t g S j u k g y m s t k : W: Myttget Stckhm. Depstsät 5% Spksseät 5% hvje spkssebk k yfts t,000 k. må ut uppsägg. [ m. f. Östhmms D ä D SRVRS å Sy R D R H R F? Osk Hfsb & ustt hät ä f f t pstä busjukm m j ä, sebbé.. Säsg 5 J u Septembe. F. Pus zymstmuvs ä tfötbäke: setsäk : F. Möe. y t t, stt, tsgt kmfbe gste veksmmste hjäp häemt. vmbhus uppföt ä. Pspekt, hyesst m. m. p å begä få kme (S ) Det ä mycket gysmt beömt fö-. H D R, Östhmm. t f äke. Fösök zymstmuus åg e j. M w s k h e p e s e f ö fck veks u äkekt v F. Pu's fbk, Stckhm. (S ) ' S k ö f e = böj stt tett ä 5 Septembe 899. Pspekte säs y eeve mttgs f Cec Mw, Sks föestå. C. J. J h s s Sköf p 899., S S Östeåggt SS Refese: Gesk cs, Fhe Föch, F u ugust Mefet ' Stckhm Sköf; Dkt Stmetz, f. B u m m e, F u f Hgeby, F u s k u, f. u y S55"" \ S t ö s t g e f stje, Stckhm; Gefv ewbupt, Västeås; Rekt geg, Jököpg; Mskstumte. Dkt us, ysek. Oehöt bg pse. Gute, v ä juste, f. 6 k. ; Ve f. 4 k.; Me f. 0 k. ; ette f. 8 k. ; Föjte f. : k ; Dgspe f. s.50; MuJ O H. U D S R Ö M & C :. spe f. 0 öe;" Stäg, sg; Spes; Symf f. 4 k.; Ztt f. 5 k.; Sgspstv f. 8 k.; VS t e k, O k e s, cee f. 25 k.; Messgsstumt m. m. y. psku. fö 899 u utk m m t, säs pä begä gts. : m m s k k s s t c t, ' Mfsttspse. bäst bäse fö um.tskm.e vmeess&e. Rks * 6. m. te t : Skeppsb 22. Rksteef 427 m : t e Fösäjg: 5 Stväg B. Rksteef 'mätegt. Rksteef 202. m. te F : JPmmätegt Om utesut vä f äkt Seges-Bksvät, (mäket eft stöf) sk f, sk hå mycket äge he. ( b å c h g u etkett) Hetpe, :ftsbeötv 8g7 ås utstä ÖP 4 7 (F k. 4,35,000) u <$ge CHMPG ptäkg Hycthe, et-kte-bget, Stckhm, \ äfv svt, hvtt c h kuöt Hebeg-S få 6 5 öe t k. 6 : 4 5 p mete sät, g, utg, fse, mst m. m (ck 240 k kvtée c h 2,000 k fäge, möste m. m. ). f. 6 5 ö e 6,4J S-Dmst f. 9 0 öe6,45 B-S S e - B s t k ä. p be»k. 2, , 8 0 S e - G e. _ > 9 0 ö e 8, 6 S e - F u, tyckt,» 8 5 öe 3, 8 5 S e - B e g... > k.,75 8,3e p mt. Söet-mfes, Mps, Cstques, Me tque Duchesse, Pcesse, Mscvte, Mcees, s t täck c fgg m. m. pt- tuftt t h e m m e t. Pfve c h kt g m g å e e. Dubbet pt t Schwetz. f ä g e uthys f H Y & CM få 5 O k t. S98 t M j 899. Uppysg pspekt ehås gm D k t O. W e, Stckhm. utv f sst sftös bäst ste, expes msgsfut u t föseg pket få Vs t h k, äw kst å % k å t höge v k t, ftt em^ M. S. b b s S ö e. Hufvuge Götebg. Fge Stckhm. b H ö g s t e t & C : 32 Regegsgt 32 Stckhm Spec t e t : B e u x & B u g g - e - v e Bg pse.

7 M Petåtyge. RS M Pmäktstyge fö Dme. HUR, 6u$tf Pebs Bygge-H.-B. P Stcftbm 6 G ö t g t 6 6Stcfebm j j efmmbe Bt ttffetgtg f : S F y ä e s h e, g e c P H $ e = Ö, m ^ ^ Rs f ö Yåpteg! RFG, HÄRDD, fste RemttOCH e-sorr, SÄDS MO FRRF Ä R. 4: 50 PR DUSS. BGÄR PRSJORCG Å BOMMD VÄXR FÖR RÄDGÅRDR. smt RSF smfösäjg f»h UD GDOM C:YS» R ä f He DDRO & UCHOFF öfveämå t G. O. ROHOFF, Vest ykgt : 9 /,. m. eef Hvje bestäg hemsäs skysmmst. * * D Mj uttts 5 4 0, k, äf vste å 50,000, 0,000, 5,000,,000, 500, 00, eut ätvå t yetvätt Otvå t etvätt väs ämpgst u: s Mtés 6 >M må! C ub, ROBRO. s å s m epectffef: H * s e * - >» c k» Rkste 8. m,. teef , 6 Vugt b. t s k ä e - D e R P f y m m g s ROMMDRR S U OM VÄSORRD VÅRGR. teb Hstägå, t g e - Ö, G e s 0ekvst k., sä v hvje åtföj Ps fö ttse t st mt ggsst). G. VÅ OS 2 R V; ÄR VÅ ÄR UPPÖS, SÄS UDROMRÖRG 20 Ä 25 R JUM V; D USPÄDD ÖSG DDOPPS PGG. VD YVÄ BÖR SÅVÄ ÖSG SOM SÖJV HFV 36 Å 38 GRDR.» FS HOS D FS SPCRHDR SM M BUR. Sfvej ÖPHM 888. Guj SOCHOM 897. J f s k J V f s e e t s t t e, : 9 St ygt. : 29 S:t Pusgt. Fesgt 32, öppet 0 f. m.8 e. m. (G. ömm. Vtekut eppb, SORRD YÄGGGR. SRS JÄRÄOR. UMÄR GYJMSSGBD. SÅBD OCH HFSBD. Reby Myttget 7 Bu, k ö p g ", eppvkustt å Bg. Ss ju3 ugust. HÄRG ÄG, GOD OCH R UF. SOR OMFOR OM RSURR, BOSÄDR OCH BDSS BSSMR. Sjukmsbeg MD u f t, s, v, sjukgymstk, cftc&v/m/ X-ujWSktt*: SJUDOMR: eust, RVOS, BSO, BODFGDOM, uss V t e, MUS- OCH DGÅGSRUMSM, gkt, ÄGGHV- OCH sckesjuk, stm, SROFR, BJÄR- OCH JURSJUDOMR, RRR SRUP, MG, RMR O. S. V. Hägskue. BG. BGÄR PROSP, SOM SÄDS GRS. OBS.! BROSCHYR: UF- OCH SOBD SM VUR SÅSOM HÄSOMD, F D:R J. BRGQVS. FS BOÅDOR. PRS 50 ÖR. H D e S - ä e s S O SOCHOM. SORORG 6. M Y VR MOGS DR PÅ ÅR. MÄGFSD 9 V2 OCH Z h. UDRVSG Å OOR FÖROMMD ÄM OCH SPRÅ. DUGFG- BRÄD RHÅS FRÅ SO. RVSOR OCH BOFÖRGFR UFÖRS. OBS. BRF HÅS OM FUSÄDG DRSS. x URSÖ ÄG ÄR ÖSRSJÖ. FUSÄDG PROSP GRS OCH FRO GOM Busktet. mssge, t M. M. ÄMPGS S m e m 79244) f {fmt! Svt ägstyge, Humbe Vecpe ä s u k, S k, S t u m p, P p y e c h P s e ^ stöst uv t åg, bestäm pse. Pfve uste pskut fk begä. \. JV. u b e g. fs H u m b e s H s k, U t s t ä g, S t u e p. 2 Hmgt 2, S x x s - c s k e B e SOCHOM. s t t (S.. M. 3702; HÖG OCH VCR ÄG SOGR R Å Ä SMÅÄDS HÖGD. ÖPP JU SPMBR. ÄR D:R OOF SUD, HVD. BGÄR PROSP FRÅ MRRROR, DR. SDBRU. (G. 7953) u YBRD f Bstt & S ä f t Bmustyg,» s v e s k m t e. e w s g ä. Pfve gts. S t c k h m, ^ b e t e. Fösäjg gm HUSQVR DPOR smt gm fest stöe jäe Skv F. Pskut gts ft t s m ö! jg just gäj yhet ( f Gkt, Reumtsk väk, evsvghet, Fst, Mgsy, Sömöshet, Hufvu- Ryggväk smt f kvsjukm Bekst, Bföust, Mhet, Fösppg m. f. ämb svå sjukm, m ej t bfv bt fö ö ee kympg fö fvet). jg st yhet ku bfv bt fö fväm m. f. sjukm gm vä m j j f c f c» O m s g s f u s t e k c hs k f å e f ö e h ä s å t e! hs sjuk gg åg skö ä? J Cép B ä s t jf ^, GYJ, BRR, UHMRBD). Stk jäv. VCRS PROMDR, ätut, RÄD UMÄR, HFVS ÄFV ÅR F FRÖ stöm. PRSR SYRG BG. RUM FÖRHYRS ÄMPGS GOM MRRROOR. y.g v hy. PROGRM SÄDS PÅ BGÄR. Vecpe. DS MD SMB. M, fustägt utust bstt (V- HUSQVR p k m m t yhete Bgste föstkssg kut Svege. SÄSOG JUBÖRJ F SP. ÄR; DOC PRS MDC VD UDS U; MD D:R Peté. SPC: evsjukm. SYRG ORR OCH ;OSM M. VDSRÄC HÄRG BRRSOG. UMÄR VCR ÄG VD YBRO ÖPG, BVÄM OMMUOR. BO MMS JÄRVÄGSRS FRÅ MR. DR ö R S B Ä. Dess bät tveks efte meksk m ä ej jämfö VRD OCH FPROFVD FRS SÖR mse bät ty ss bät ä ej äu upphu FSSÖMMR, 9 BBOSG, R. UPP, hvk Styk ee vägö egskpe ä ss bät sevees u gt FÖR FGUR kt ätt ektsk stömm k eges efte ptts PÅ HÄSOBVRD OCH BHGG SÄ BÄDS. SÖRF FRÅ 5 R. RPROR. styk, ku beggs f bå mä kv, få strsrvdr. JUSRFGUR VÅRDRÄ kste t svgste ( syes f buksvsg) föje hvje BSÄS! (S ) bäte. åt ej fskäck äfö vt sjuk äge f äke fökts btg, ty ss bät hfv btt tusts sjukg, \jj Bus föut fökts btg, äm vtt bäst mss tyg tck t t e z smhetsbef, gg gå få pese bfvt åtestä t HÄRG UR, GOD OMMUOR, MO- s häs gm ss ektsk bät. Ps fö bätet : ett DR PRSR, YBYGGD, FÖRS SSS BDbe f 6 ubbe-cee 5 k., tgs 4 st. gåg äms t HUS. Säsg 5 ju3 ug. 6 k., ösks bät eftekf t k. fm. åtföj D D.-R tktz, Stckhm. PROSP FRÅ URSFÖRG, SOCHOM, päg fäks f beppet. SM MRRROOR, Ytteå..: J e h m é f e t h, B u s e y. (äm tg(g )

8 Fu teefö Dmtette R S M s t c k h m, 9 uegt 9 ekmms bäg åtke. V ä k ä eegt stt t mt pse. Säsk fg fö bestäg få st, utfös msgsfut ut pfg å ett västt f säs jämte ägmått kjs bk-, s- fmvå, å fö ämået säskt kstue meksk byste köpts, k hvje fgu äk ett västt bete. Fste ekmmte öfve he t. Föfågg besvs mgå. eegfess ÖRS, Stckhm. (S ) O D e t m e s t e c b b ä s t svt, hvtt kuöt, sttt uv t b-, säskps- pmtette, mete- ee styckevs få 50 öe p mete t k. 20:, ekt t pvt pese.. Spe & C:e, % t m c b e Sft säs t f b k s p s fc t f t t t hemmet. M Ö B R D V Å G H j 4 JJ hög u m kök, äge v sjö, uthyes t b- ee mgäste få böj f m, hest äge t. y t -k. p fs. Ve s f fu S. Mch, H j.. (656) Stöst ge S p k s s e ä k g Rätegtgöese 5 p c. k hv mtbk ku t,000 k må uttgs ut uppsägg. st b t hävä sg ekt t bk. Z u c h, S c h w e z (föut J. Zes Sfbk). Zuchs äst S-etbssemt, gu Rekve pf ve. ktebget B- Stckhms Dsktbk Regegsgt. S y m s k, Wheee & W s, sy vä säjes t 30 k.. Dttggt 73 B, t. W0" wå öp S t s - f f e G t 5 0 ä 6 0 öe p kg. F-t Sts f y skö, mycket gt ä 0: 70, 0: J5. 0: 85 p kg. xt :m D:0 högst kvté, f m f u styk 0: 90 p kg. Pm Cmps 0: 95» xt COS RC... : 00»» Vekgt g be : 02»» Fste PG-FF, kftgt väsmk s 05 p kg. Utsökt g PORORCOR : 0.. F-f jus Jv, mycket gt :5»» xt :m GUM, säes mtyckt : 20 p kg. Fe kffeste t höge p B e fs äfv å ge. t p säck m ck 60 kg. smt 5 öes höge ps småb m 0 ä 20 kg. t ffe eve, fktftt v ämste jävägsstt v köp f he säck. Säs t st mt eftekf ee föut sä emss. Pf f smtg ste ehåes fc mt sä f 20 öe fmäk. Déf g hö fösumm pfv ss vekgt g bg ffeste, hvk ej ä föväx f fm utbjus u smm m. eegfess:. W. RBRG, begus. 33 Döbesgt 33. m. t. 7«27. R k s Stckhm. OBS. Fut pf. v Reb be. Fem exp. Sky ekve. Ut hs M Reg-g fö Gss & Fck. x, 5 Stuegt. bö m g uåt b t Stckhms ffe-ktebgs beöm tubkffe, f mest fmstå pfesse äke ekäes, tsts gö kffet hässmt, bgt, ygt väsmk sky m sg äfv ägm mt kffefögftg, uppstå v buk f kffe bt. Dett tubkffe säjes hvje vä spece- vese pkete å 25 å 0 öe, m e bö m kt sg fö väös eftepg, gå u m f äkt, p m ee bämg, hvfö m bö eftese å hvje pket ä tyckt fms m, Stckhms ffe-ktebg, smt ss fbksmäke t»ptt", t y st ss ä vekgt äkt gte ehå hässmmste bäst kffetsättg. B g s t! Säjes hs h e S p e c e -, D e k t e s s ffe. (Guj) Säjes gm H pteke H. F e b e m j ö. W. F R S D, Stckhm. F e s t e t s ä k t e g e s k p ö h c h g-ökäc f s u h e t s k e g t u x * D bsm ä: ) tt upphuet veksmt bteme mt sjukm ug böst, kth, st sem-fsög, smätsmmste hst bt t gm. 2) Vek fötäffgt v hssjukm m. m. 3) Föfve gugt hvje febe. 4) Heå öfvesk sjukm efve, mg tme, syehet mgkmp, kk väk ufvet. 5) Bttge smät bt hämh. 6) Vek gt ffö b, ju, bttge hypk mek stäke ptt mtsmätg. 7) jä fötäffgt v tväk, håg tä, sköbjugg m u v t- musjukm bttge uppstötg JheOtFep» åg ukt. 8) Ä ett gt me mt msk, bkemsk v epeps. 9) jä ett ubt utvätes bteme fö, fsk gm ä, s, hettbemm, fst, våt, bä, föfus emm, kå, utsg, spuck, stäfv hä m. m. fötge hufvuväk, susg, eumtsm, gkt, öväk m. m. Dett me bö, föst hjäp, cke sks åg f m j, syehet u fus-,.. ke- ee epeme. tt pf öfvetyg bätte ä åg kugöese. k t ä bsm st, m hvje fsk ä tsut sfvekpse, bä m fmstämpe: f hey, ptheke zum»schutzge Peg» ä föse fvstå gö skysmäke. Hvest ej pöt es t m bestä ekt u ess: Sehvtzge-pthéke s J. hey Peg be Mhtsch-Suebu, Östeech, Fk hvje pststt Skv kst 2 små ee 6 ubbefsk k. 8:. Me säs cke. Säs mt eftekf. ft vek Bkä fö å t bgste ps. 3 4 V ä s t e å g g, e t. cy Cebeg. f e ä k t e g e s k u e - s v. Me sv bef 4 å gmm fö btg se böt fukmgt äkt, yg äfv ett 2 2 ågt svåt käfttt. gesk usv ä ett v svåste, äfv gm sk t bäst esutt vät me utmäkt ggskft. gesk usv fe väg v : t böst hs bsägskv, stckg mjökföt, föhå böstet gm s, v e gm sk, öpp fötte ee b,, eksem, svu fötte, t.. m. v böt, v hugg-, stck-, sktt-, stt-, ks; f utgg f fämm äm, : gs, täfs, s, hge, JesäJHRRYs töe m. m. ; v bu, växte, kbuk, ybg, t.. m. k ä f t ; mt fusg, gebu, bås, fötte, sgs bä, föfus emm > " " å hs sjuk, svu hs, mt spkbö, mt öspåg, v huöshet h b m. m. m. m. Ju äe gesk usv bfve, st bätte esutt! hvje f m j bö t fs ett föå f tt hjäpme. M e ä 2 s säs e j ; fösäs st mt föutbetg f beppet ee mt eftekf. st pstpt, fktse pckg m. m. k. 6:. s s fö s psbghet, stt hög ägsvä t bekväm tggssättet f husmö mtyckt ksev. Säjes hs h sev- Dektess. ktebget Sveges Fö sevfbke, Götebg'. tt: Stskemst D: J.. e. Bgets mbu Stckhm:. S RRM. 4 Mästesmueset. H, spåksös fck, v v t, k u g mtgg bk g, ehåe pts u gst m ek. vättstt Qeb ex» Uspes 7 Söjgt 7 4 H ä e g t Stckhm. B ä s t! Ge, g. Ft, vä t bgste ps emsk Fö få stt ffe ktgt gt Be m.. b y köpgs e 29 c Dttggt t t söspätts Dmkä, B P G kemskt tvätts ee fägs sgs He-. f 20-RG bätte fck, v v husg: besty, ösk k m m bätte fm F R S sä fck^ v v mt- ä tfäe gfves, u skckg hus ms eg f å tg husg gö gg bkg, ehåe pts me, bös fmj vcke tkt - må, smt fö öfgt ses me f fmj. Ä vg bet ågt fö sg t, sm j u g f u. D, äge g uppfst smt ä musksk, ses Sv t»begsgstös», us exp., Stck h m. (64) em f f m j e. Sv t»sm >. us x p. (658) V S fö spåksös bätte fck, tg m hus föef gömå, v fkskeäesemum, g«k ehås pästgå st tkt - mgått 7 -k. ävek äfv t v t. Sök b ö v k u g ke stts v h s k sk smt uvst mtgg. v 20 k. p å. Sv pvtsk h e m. ösk u m äms sst möjgt t».», kö- må pts fmj uvs stö ee me b vg skäm, spå pg p..,659) musk. Små öespåk. Sv em ses tcksmt u ess: F u J. C? BRFRÖ. (646) ke fck f g f m j, fsk, b- Rubäcks, Sk. kä tg, ågt kug söm, U V R ösk u.-fe smt v g åtg sg vå m te b föj m ee fm. es s 73 ä gm, ehåe, 24 ktbe, pts hjäp, ektce säskp mt tg ft ffcesfmj. Betygsfskfte, öepette, smt hest ftgf, t föe G ek. Sv t 22 å, Jököpg. (650) 5 m j säs t»fu S. C», Pöste Restte, Wexö. (654) B D D, S S u S S U S H Å R S ee jugfu t ugks hushå sökes. uskp fe gt j ä m t ye smt v v mtgg ej behöfg. Pette m husg gömå, söm f möjgt ftgf t». B. C», Hsbeg. bet, ösk pts husföestå, hest ä b fs. Sv t (655) ghetsfut äms t»bkä 899 (585) Ä R R O R, Vä, Säskps- us exp., Stckhm. me, Bfök, Hushåsbtä m. UG YS f. få g ptse gm ck.ösk u ee t m stäg f B y å Mästesmuesg. 52, Stckhm. stöe b gä fu t. u (642) söm husg gömå. Sv: Fe( k Beme-föbut Stckhm ee J. C BRFRO. (629) b, spåksös bkä fck Stgäs pöste estte. g hes, å me å, P S SOM V Ä R D ehåe pts j u ffcesfmj fö sökes f ett äe futmme, skt : sköt tvä b m esp. 5 6 å. Sv, gt ye, bt muskskt, hest bö v k u g söm, t - Sthm hs kg b, e h sä sv ftgf öepett- ä v e ugm. G efe e s»s.», Csk p.. (645) Sv t sm. k p g, p.. (627) kä JgC F C f g f m j,, efte fsut skku Svege, u fy ås vstese Fk ke bfvt fut m ä k t g bå t c skfv ss spåk, fö fftg myghe ästäs fgt gkä exm äge bå v fömåg uvs, ö sk sst stäg ä fsk spåket v ågt eemtäve] fö fck ee f m j. Sv t Föke ez pe, Vexö. (663) ftgf säs t. V, Rst p.. (65) M O D F F Ä R eev ehåe fck pts. Håg fö fe bet fs. ess Bukebegstg 7, t. Hutg. (66) R F G F M J ösk 26-åg ä: X pts t m. Ä vg äs me b ee ck bet ågt f sg. Sv t M. O. us byå. (636) UG b fck, eev f Rc ss ösk u t m pts u t f b f m j, fö uvs mus smt gå f u t hä t m h föekmm bete. Sv m ä k t»musksk», p.. Jököp (G. 840) S S O C H O M åg fm U G F C f g f m j, ösk F tg u ee t mc pts emt ftt vve, å t, hest ösk sä tte t vcke tkt stöe hegå, f få tg m Väm gt h e m, ä ugm fe ett hushå föekmm gömå. Sv t ".,», emtses tcksmt å us exp. (660) VOC! Mt ftt vve f es ösk skckg ä guvetpts öfve m. F ek. Sv t» Mygg», Såg. (653) D D, O R D G F C, kug hushåsgömå, mtgg, bk, söm, bet ösk. pts. Sv.g», us exp. f. v. b. (643) B j R O D Ä R R, f g f# m j, kug fe sgs bet, vg tg husg gömå, ösk pts fmj u mfee. e säskp föj t åg bt Sv t»fmjeem», us x p. Sthm. (64) B D D fmj t ösk 8-ås stckhmsfck f g f m j gå husm t V v hushåsgömå sks e j! F m j, ä ugm fes, föeges Bjett ög uppysg t». B. 8», ess us xpet. (652) S kmmjugfu ee uppssesk v bt, sökes u mp, f mjkt. G ek. mt u m j må mttg fck ösk gmgå kus väf< St sv mtse tcksmt»v», st p.. (647) V U G D M R f g fmj ös ckg ett gt tefgt h beäget tuskö fkk tkt, hest V ä m, ä k b k ehå Sv t»ckg», Hesgbg p. G F C f g f m j k ehå ett vekgt gt c gämt hem f Östegöts fsk: ste hägste tkte, 5 mutes p m t ämste st. O m ösk gfves ggt tfäe tg huss gömå, t t t fsk k mus] Ps 45 k. p må. Sv t us exp Stckhm, m ä k t»sgf». (68) S P R Å S Ö S F C, ä utb sg t ä, e h å föbee uvsg jämte ck g hs f.. ä gt hem v ke tkt p å t mt e t g e me fmj föekmm gömå s 20 k. fgft fö må. Sv t»g< hem å t», us exp. (657) k este t föfg. "^(8 Jg v mt köp f väös föfskg be g kttges hvje ge måste fvstå skysmäke fm»schutzge-pfheke s. hey Peg» v bät. k ö p s s t ä e : Schtzge-pthebe s. h e y P e ge fest b e Rpht et sk c. J - S u e b. D e p ö t e å gesk esv. Sv t m e, Husqv. (S ) Pset mt, äget ctt. Fu se yg, Mst. p M U S R, eev f Pf. Hem, öphm, Ösk pts u.. uvs äs. b s v t ytt. ågt kug söm. kstväf. Sv t»gt ye*, us exp. V ä R fsk vät gss: mttgs t ckg öfve s mfee Mökö pästgä, ä tfä t hfsb gfves. g 4-åg s fe Sv t Mökö pästgå, Mökö. (63)

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :)

Sandviksverket. Välkommen till Växjö Energi! / Charlie :) V u j g ch jö? I å f Vxjö Eg åg fö g. H f åg j ch ug x. V Vxjö Eg! S Jg h hf f h på fög ch ju u j jg f ch ucg Wx... / Ch :) V Vxjö Eg! V gg fö u uf på TV g g g h ch hu? D ju hg Vxjö Eg. V h puc y ch ch

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! I ä ö ö ff. y ö pp fö ff by. D f p p f ä ä y b. H by b ä f f. G ö p b p ö fö. O ä by ff b p, ö f b y ä. I by f fö bpp ( * x). O ä ä p by äp ä by f f by ff,. L, C 154. I: L Pb Ey

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det.

av d et förra, d. ( V id int räda n de i äkten.=: kap skuee lär a r-en r a' urligtvis ge det. 26 k hå Lk fö å D gg k u, gg, äv å äv h äfö v u g 1 väg - åu by, b bö b g, g'gö - å 'ök gc g,1, v k g å, gö kg v å ä v f ö g öjg v ff, h ä g fy öve p c; Å vj 1 ä -g upp k v äv ä ju å V k u ä på, huu g

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29

S v en r ap p o r t erar om att man p r eliminärbokat d atumen 2 2 o ch 29 Medlemsmöte 16/8-08 Bilagor 1 D a g o r d n i n g 2 N ä r v arolista 1 M ö t e t s ö p p n a n d e J o j j e f ö r k l arar mötet öppnat. 2 Fo r m a l i a M ö t e t b eslutar a t t : J o j j e v al s t

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt

Energieffektiva småhus. En marknadsöversikt för dig som ska bygga nytt Eff E ö fö by y y fö f! L, C 154. I: L Gfö ö ö f ö. D f f ff 150. 21 ö bä fö f äföb. F b f bä f p: p://b./ff 2 3 T ä b f bö! F 1. Jäfö ä p ä! 5. ä ä 4. 3. Uy 2. M b 1. M äb, Ry 161. F: 4 5 . F 2. T y 50

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet

VINDKRAFTFAKTA. Teknik och säkerhet. Teknik. Säkerhet VINDKRAFTFAKTA Tekik och säkerhet Tekik Aktuell vidkrftverk bedöms få e vhöjd på som mest 14 meter och e rotordimeter på mell 8-13 meter. Ovsett Totlhöjd verkstyp kommer totlhöjde ite tt överstig 185 meter.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om införsel och utförsel samt

Läs mer

K 1 APITEL Åttondelar

K 1 APITEL Åttondelar 1 KAPITEL Åttondelar A V I S TA TEKNIK DEL 1 - RYTMBILDER 1 Åttondelar Som jag sa i inledningen av boken så ska vi läsa noter som bilder (eller ord om du så vill), istället för not för not, (bokstav för

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/,

(1 )/<*$1'( 67$57 -8/, TIMBRO $%&'()*+),-.))/%01)'(2-),'()3(/4(-22',5%-,5/%-0'6/%/2575&8+%&)+%57'()5,', 8'%-85%&7-0001)'(95750'6/%/23(/4(-22',3:;-%&'0),/96/22-()2'&C-%?

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén

Alings ås 2010-02-24. Sven Jo nas son Ste fan By dén Fjällgatan 3 E, terrassen, 413 17 GÖTEBORG Tel 031-85 71 00 Fax 031-14 22 75 www.melica.se Gran skning för Ös tham mars kom mun av grund vat ten re la te ra de frå gor i Svensk Kärn bränsle han te ring

Läs mer

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet

nr 1 2009 årgång 39 utgiven av svenska epilepsiförbundet 1 2009 åå 39 u k föbu Rå fö u S öjh ä fö h A-Ch fck y Göbfö 50 å P M k Af xx RÅ fö u- Göbfö 50 å! Rå fö u Hä å uä F: Su Lu, ckx.c, Jyk Sk, www.fku. O: Sckx.c 6 11 P M TV-ff U hå 3 L 4 Ibju uä 6 P M - ä

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

VästanbergaySamfällighetsförening

VästanbergaySamfällighetsförening ÅsrsammanställningBför VästanbergaySamfällighetsförening Räkenskapsåret PEKPOEKOEKyOyPEKPOKPOCK Innehållsförteckning8 Sida &örvaltningsberättelse BA Resultaträkning B: xalansräkning BchO Noter BjhQ Underskrifter

Läs mer

Landtbruks' och husmoderskola för kvinnor.

Landtbruks' och husmoderskola för kvinnor. N:R 2 (1045) T O R S D A G - E N D E N 1 0 J A N U A R I 1907 HUFVUDREDAKTÖR OCH ANSV. 20:DE UTGIFVARE: JOHAN ARG. NORDLING. Lbuks' husmskl fö kv. E y uppslg f Fk^Bm-föbu. T / 7 D DET KRETSMÖTE m Fk BmV

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014

välkommen till L I L L A P I R A T F Ö R L A G E T S Vinter & vår 2014 vo LILLA PIRATFÖRLAGETS V & vå 2014 A f so sö Hov s j L Assos K E 15 å J å s å och o v så M E bv fus! H o f och vs h hu j su D v så h s bo s och v så K su ss I vå v so öv u vå fös böc: Too u v E V och

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Kunskap för integration

Kunskap för integration Kunskap för integration Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:33 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Uke Hfs ku + Svk, Gäske-Hby, Sjäsu & Lshy HfsBe Ce 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfsbe.se s@hfsbe.se Asv uve: Tbbe Jhss 22 Veck 27 j 2015 Näs v.23 Pss! 30% Gäe ONSDAG - LÖRDAG RABATT PÅ ALLA

Läs mer

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål?

Var är tvålen. o dk sj jz kkk. um ba - um. um um um um 2 4 j. stan - na upp ett tag och grub - bla, är det nå n som sett min tvål? är våle Pver Rel rr. Erc Srby Spr Al1 Al 2 Ter Bss 1 Bss 2 Spr f f D G =80 Al f f D 1 Al f f D 2 Ter f f D l M Bss 1 jz d sj jz u b - u u - j u b - u u j s j jz u b - u u s j jz f f f N s v-drr ge- l-ve

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm

PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 PROTOKOLL 2014-05-05 och 2014-05-12 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 71 Mål nr M 2008-14 RÄTTEN Hovrättsrådet Henrik Löv, tekniska rådet Bengt Jonsson samt hovrättsråden Vibeke

Läs mer

1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel.

1 av 9. vara en icke-nollvektor på linjen L och O en punkt på linjen. Då definierar punkten O och vektorn e r ett koordinataxel. Amin Haliloic: EXTRA ÖVNINGAR a 9 Base och koodinate i D-ummet BASER CH KRDINATER Vektoe i ett plan Vektoe i ummet BASER CH KRDINATER FÖR VEKTRER SM LIGGER PÅ EN RÄT LINJE Vi betakta ektoe som ligge på

Läs mer

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015

Sommarträning. Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Sommarträning Preliminärt schema från den 1 juni till den 23 augusti 2015 Välkommen till en underbar träningssommar! Här är sommarens schema, ett ständigt aktuellt schema hittar du på friskissvettis.se/karlstad

Läs mer

Sammanfattning av STATIK

Sammanfattning av STATIK Sammanfattning av STATIK Pete Schmidt IEI-ekanik, LiTH Linköpings univesitet Kaft: En kafts vekan på en kpp bestäms av kaftens stlek, iktning ch angeppspunkt P. Kaftens iktning ch angeppspunkt definiea

Läs mer

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning

Lidingö Vuxenutbildning. www.lidingo.se/vuxenutbildning Lidingö Vuxenutbildning www.lidingo.se/vuxenutbildning Kursprogram hösten 2011 Gymnasial Vuxenutbildning Dag Gymnasiekurs Kurskod Dag Tid Övrigt Poäng Arbetssätt o lär. (studieteknik) AR LÄ H11 on 10.00-12.10

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet

Utkommer i Hofors kommun + Storvik, Gästrike-Hammarby, Stjärnsund & Långshyttan. HoforsBladet Utke Hf ku + Stvk, Gästke-Hby, Stjäsu & Lågshytt HfBet Cetgt 13, 813 30 HOFORS. Te. 0290-281 00. www.hfbet.se s@hfbet.se Asvg utgve: Tbbe Jhss POSTENS GRUPP- FÖRSÄNDELSER 39 Veck 23 set 2015 Näst v.41

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01

Beredskapsavtal. Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF. Giltigt från 1990-01-01 Beredskapsavtal Fastigo Fastighets, Sif, Ledarna, CF, Sv Arkitekter, SKTF Giltigt från 1990-01-01 Förhandlingsprotokoll Mån da gen den 1 juni 1987 med ändringar onsdagen den 24 juli 1996 Par ter Fastigo,

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

För länge sen hos Beethoven

För länge sen hos Beethoven Ludwig van Beethoven ör länge sen hos Beethoven Arrangemang Christian Ljunggren SATB calluna musik hb ör länge sen hos Beethoven Sopran Alt Tenor/Bas 4 8 12 ör länge sen hos Beethoven 4 2 4 2 4 2 j ör

Läs mer

Deklarationskurser obligationer 2005

Deklarationskurser obligationer 2005 Deklarationskurser obligationer 2005 Sök på bokstav i fältet till vänster. Emittent Lånenummer Deklarationskurs % A AP Fastigheter AB 105 104.89 AP Fastigheter AB 108 104.56 AP Fastigheter AB 109 108.26

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

===================================================

=================================================== Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR 1 av 9 Avstånsbeäkning AVSTÅNDSBERÄKNING ( I ETT TREDIMENSIONELLT ORTONORMERAT KOORDINATSYSTEM ) Avstånet mellan två punkte Låt A = ( x1, och B = ( x, y, z ) vaa två punkte

Läs mer

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor

EKG Automotive AB. BEST.NR MARKNADSPRISER exkl.moms. Hardyskivor Hardyskivor HS1000 Utgått HS1001* 430,00 kr 80 HS1002 558,00 kr 80 HS1003* 558,00 kr 80 HS1004 Utgått HS1005* 558,00 kr 75 HS1006 Utgått HS1007 Utgått HS1008 Utgått HS1009 Utgått HS1010 Utgått HS1011 Utgått

Läs mer

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!! '()*++,-!.-/,01! 2+!0*&%3*4!(5)!60(10,--%7! -8*&-6(4%8%3! 9!,+!60(7%-(0%-3!:8(6%! "#$%& "#$$%&'( '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% '()*++,-.-/,01 2+0*&%3*4(5)60(10,--%7-8*&-6(4%8%3 9,+60(7%-(0%-3:8(6% 2 Publicerat i mars 2010 2010 Författaren och

Läs mer

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB

Portföljstyrning Planering. Copyright På AB Potöljtyig Pleig Kot om På Gudt 1997 ~30 tlld 3 omåde Pm 3 Pm 3 - Pm 3 -olie 4 ote Stockholm Götebog Lud Öteud/Sudvll Tjte, utbildig, licee och kukppodukte Äge och övlt pm3, decto tdd ö övltigtyig pm 3

Läs mer

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1

4-tråd, mo du lar kon takt. Alarm 1 st hög nivå 3..99 %, all tid hög re än steg 1 Drift- och montageinstruktion HC-2, Digital hygrostat HC-2 Ersätter: rev. 140320 All män na data Hygrostat Tek nis ka data m i-292se_14091 7.VP ] MIMA In di ke ring Pro gram me ring Fuktensor In kop pling

Läs mer

LINDESKOLAN FASTIGHETSNUMMER 2030 KV LUGNET 12

LINDESKOLAN FASTIGHETSNUMMER 2030 KV LUGNET 12 Sektion -, Del 1 Sektion -, Del 1 /PSSGE EDRE PL IDROTT RÖRSTRÅK EVK. ZO KULVERT TEKIKUTRYMME 2015-01-30 162737 C\CD\REVIT\2015\SIS0097_-40-V-000_Max Lönnqvist.rvt 1150 15 D 1 D 2 RTIOSRITIG BYGGHDLIG

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

Star ta Pro/ENG I NE ER

Star ta Pro/ENG I NE ER 145 4 Välj att lad da ner fi - ler na till bo ken för an ting en Edu ca tio nal Edition eller den kommersiella versio - nen (des sa kom mer senare). 5 Lad da ner fi len, packa upp den och se till att under

Läs mer

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013

bo plats Planer och idéer för Rådhusberget Strömstad www.stromstadsbyggen.se nr 1 2013 1 2013 b p Sömd P ch dé fö Rådhubg www.mdbygg. ådhubg Rådhubg k få f hu Rådhubg ä myck måd md fk äg m. Fö få buk md Sömd bdb udök u möjgh föä måd ch mdg bhå v. Bdd uppåfm g möjgh pduc f ägh Gö W Sömd väx

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P

MIDNIGHT IN PARIS aris. Ombord på en Det är höstnatt i P T H G I N MID IS R A P IN M CLAR EN P1 på o b O. P ök ö S D o gupp o u T c v xklu, G floof f u c v pågå ollu k o l. Ell b u bll poqu" fö up k på? öv " ckckg LU N D. TE X T: ER IC FL ER A. AR EN M ED cl

Läs mer

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar.

Vet du varför de norska hundarna har så platta nosar? Nej. Dom har jagat parkerade bilar. Vet du varför de norska hundarna har så patta nosar? Dom har jagat parkerade biar. Har du hört om den senaste norska uppfinningen? En vattentät tepåse. Vet du när norrmännen bränner fötterna? När dom stryker

Läs mer

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris.

Testvinnande båtar! Micorebåtar står för förstklassiga sjöegenskaper, utmärkt kvalitet, design & konkurrenskraftigt pris. Tvd bå k å b v kv d k v g p ö Ldk I vkvkd Mco gg d fy dc och vå go fh v gfbmd p. d kä. - C Ad Jvg, v båäg #6 2012 Mcobå å fö fökg jögkp, umäk kv, dg & kokukfg p. KAXIG VåGTÄMJARE Mco 630/628cc Offho Mco

Läs mer

Reflektion och transmission

Reflektion och transmission RfTas / Ljud byggad oh samhäll / VTAF0 Rflko oh asmsso Tdga ha bhadla ågubdg homoga md ua a gå äma å ad som sk ögåg få mdum ll aa ll ad som sk d äda. Da ska äma gå å hä. V ka ll ml äka oss såg a sål som

Läs mer

OBO:s metallrörsystem

OBO:s metallrörsystem OO:s mearörsysem Sysem informaion Effekiv arbee med precisionsrör Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, oskrapade Fogar med svesområde, skrapade Fogar med svesområde, skrapade Sörre precision,

Läs mer

Gott Nytt OL-år 2015!

Gott Nytt OL-år 2015! Nr. 3 2014 Gott Nytt OL-år 2015! Klubbinformation Postadress:OKÄlme,Maskrosvägen8lgh1204,34334Älmhult Besöksadress:Älmestugan,Fågelvägen(längstupp) Tfn/faxklubbstugan0476 10903 Hemsidawww.okalme.seE postinfo@okalme.se

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020

Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Kurslista lärarprogrammet 2015-2020 Feb 2015 Allmänt utbildningsområde Linköping: PA 3: Ges ht 2015, vt 2016, ht 2016, vt 2018, vt 2019 9PAA12 Läraren och lärarens arbete, 7,5 högskolepoäng samt 9PAA1V

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer