NYTT NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM INVIGS I LULEÅ!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYTT NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM INVIGS I LULEÅ!"

Transkript

1 Enligt sändlista NYTT NATIONELLT KOMPETENSCENTRUM INVIGS I LULEÅ! Som Du kanske noterat så har Luleå tekniska universitet i nära samarbete med Umeå universitet och i hård nationell konkurrens lyckats erhålla flerårig basfinansiering till ett s.k. excellence centrum för forskning om entreprenörskap och innovationssystem. Det nya centret Centre for Interorganizational Innovation Research (CiiR) är ett partnerskap mellan flera forskningsämnen och centrumbildningar vid landets båda nordligaste universitet, och kommer att utveckla nya policyrelevanta kunskaper med särskild inriktning mot de utvecklingsvillkor som gäller i regioner som vår egen (norra Sverige) och för distribuerade innovationssystem där IKT och digitala innovationer är viktiga. Vi har nu glädjen att invitera Dig och Din organisation till invigning och officiell avspark för det nya centret ONSDAGEN DEN 19 JAN I HÖRSAL A109, ALFA HUSET, LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET. Bifogar program för invigningen och en kort beskrivning av CiiRs kommande verksamhet. Vi hoppas att Du och Dina medarbetare har möjlighet att delta (och gärna delta i programmets Open Forum där vi är intresserade av just Dina önskemål och idéer). Vi är också tacksamma om du anmäler deltagandet (namn) via mail till Sändlista Varmt välkommen! Luleå den 23 december 2010 Håkan Ylinenpää Föreståndare CiiR; professor VINOVA Norrlandsfonden LST AC Tillväxtverket PartnerInvest LST BD Regionförbundet AC Företagarna AC + BD Landstinget BD Kommunförbundet AC + BD Svensk Näringsliv CIRCLE Handelskammaren AC + BD ConnectNorr CESIS ALMI Nord IUC ESBRI InternetBay Electropolis Entreprenörskapsforum Innovationskontoret Aurorum, ABI Vattenfall Inlandskraft Innovationsbron Uminova Banker m fl 1

2 INVIGNING 19 JAN 2011 i hörsal A109, ALFA-huset, Luleå tekniska universitet Program Invigning av s rektor Johan Sterte Kort presentation av CiiR (Föreståndare/research director Håkan Ylinenpää) Key note Professor Nicola Bellini, IRPET, Florence: "Innovation and regional development: Challenges for the policy maker" Paus; mingel "Open Forum": Vilka behov har policymakare av nya kunskaper rörande innovationssystem? Hur bör dessa kommuniceras? Ett samtal under ledning av moderatorn Anders Granberg där företrädare för VINNOVA, Tillväxtverket, länsstyrelse, landsting, kommuner, företag och organisationer medverkar tillsammans med CiiRs forskare Open Forum avslutas genom att moderatorn sammanfattar utfallet i form av en budkavle till CiiRs ledning och forskare. 2

3 CiiRs forskningsagenda en sammanfattning Genom beslut av VINNOVA etableras nu ett Excellence Center i norra Sverige med fokus på entreprenörskap och innovation: Center for Interorganizational Innovation Research (CiiR). Det nya centret etableras med säte vid Luleå tekniska universitet, men är ett genuint samverkansprojekt mellan universiteten i Umeå och Luleå. Med ett särskilt fokus på villkoren i mer perifera regioner ska det nya Excellence Centret nu utveckla kunskaper om hur man etablerar och utvecklar innovativa system och företag i regioner typ Norrbotten och Västerbotten där informations och kommunikationsteknik (IKT) och digitala innovationer uppmärksammas särskilt. Inom fem olika insatsområden ska fem forskningsorganisationer/ämnen och tre centrumbildningar vid de båda universiteten nu tillsammans utveckla ny policyrelevant kunskap till nytta för morgondagens policyaktörer och företag. I detta syfte investerar nu VINNOVA i en första treårsperiod vardera 9 MSEK i tre olika Excellence Centers i landet, varav CiiR således är ett av dessa. Bakgrund VINNOVAs har beslutat tilldela Luleå tekniska universitet och Umeå Universitet medel för att etablera ett nytt excellence center för innovationssystemforskning i landet. I hård konkurrens med åtta andra kandidater (bl a Uppsala universitet, Chalmers, Göteborgs universitet och Linköpings universitet) och efter en grundlig utvärdering av en internationell expertkommitté har de båda nordliga universiteten med den nya centrumbildningen Centre for Inter organizational Innovation Research (CiiR) föreslagits erhålla basfinansiering om 3 MKR per år i 3+3 år. Övriga vinnare är de redan etablerade centrumbildningarna CIRCLE vid universitetet i Lund (där Blekinge tekniska högskola är partner) samt CESIS vid KTH (där Internationella Handelshögskolan i Jönköping är partner). Centrumbildningen CiiR i Luleå/Umeå anses således av VINNOVA och dess internationella bedömarkommitté vara en av landets tre ledande kompetenscentra när det gäller att utveckla nya kunskaper om innovationer och innovationssystem för framtida användning av policyaktörer på nationell, regional och lokal nivå. Som villkor för beslutet ställer dock VINNOVA kravet att den nya centrumbildningen ska matcha VINNOVA medlen med motsvarande medel från andra finansiärer intresserade av policyrelevanta kunskaper och implikationer kunskaper som kan användas för att utveckla arbetet på lokal, regional och nationell nivå med att utveckla innovativa system där företag, akademi och samhälle deltar. 3

4 Syfte CIIR kommer att arbeta med att utveckla policyrelevanta kunskaper och relationer till regionala och nationella policyaktörer som möjliggör för företag och andra aktörer att på ett bättre sätt driva utvecklingen av nya innovativa produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar. Ett särskilt intresse kommer att riktas mot sådan kunskapsutveckling som relaterar till villkoren i regioner som kännetecknar de i norra Sverige (non metropolitan areas) samt mot den ökande betydelse som digitala innovationer och IKT har i innovativa sammanhang. Att i effektiva etablerade och nya former sprida dessa nya kunskaper till och interagera med policyaktörer och praktiker kommer att vara en prioriterad arbetsuppgift och en del i det nya centrets arbetssätt. Genom att CiiR innefattar redan i dag verksamma centrumbildningar och institutioner har det nya Excellence Centret ambitionen att utveckla redan etablerade policykopplingar och att tillsammans med olika policyaktörer introducera helt nya interaktiva sätt för att policyaktörer och företag i regionen ska kunna nyttiggöra sig av denna nya kunskap. Mål Målet för CiiR är att inom tre år vara en etablerad kunskapsresurs som i nära samverkan med policy och företag utvecklar nya kunskaper som kommer till användning i initiativ och åtgärder för att stimulera nya och mer effektiva innovationssystem och företag i regioner som den vi själva verkar i (norra Sverige). Målgrupp Den primära målgruppen för CIIR är policymakers på olika nivåer (kommunal, regional, nationell och överstatlig nivå) som i sitt arbete har inflytande över villkoren för innovativ utveckling i företag och regioner. Den sekundära målgruppen är stora och små produkt och tjänstebaserade företag lokaliserade till regioner utanför landets storstadsområden och som utgör nyckelaktörer vid etablering och utveckling av regionala innovationssystem. 4

5 Projektorganisation CIIR kommer att organiseras som en centrumbildning med säte vid Luleå tekniska universitet () men med verksamhet både vid och Umeå universitet (UmU). CiiRs verksamhet leds av en särskild styrelse med representanter för de båda universiteten och med representanter för såväl företag som samhälle. Som stöd för styrelsen inrättas en särskild referensgrupp (advisory board) med internationella och nationella experter inom de områden det nya centret avser verka. CiiRs verksamhet organiseras i form av en egen resultatenhet med egen budget och personal inhyrd från olika forskningsämnen/centrumbildningar. Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning CIIR avser att arbeta i mångvetenskaplig samverkan där expertkunskaper från olika discipliner tas tillvara för att bygga helt nya, policy relevanta kunskaper och insikter. Av denna anledning består CIIR av såväl olika forskningsämnen som av centrumbildningar som i första hand arbetar med tillämpningar ute på fältet. CiiRs forskningsämnen är entreprenörskap ( och UmU), funktionell produktutveckling (), informatik/ikt (UmU) och regionalvetenskap/cerum (UmU). Centrumbildningar verksamma med tillämpad forskning är i dag Centrum för distansöverbryggande teknik (CDT vid ), EISLAB/ESIS vid samt ProcessIT Innovations vid och UmU. Det nya centrets arbete organiseras initialt i fem olika arbetsområden eller work packages/arbetspaket: WP1: Att upptäcka och exploatera digitala innovationer och IKT WP2: Att nyttja den dynamiska utvecklingskraft som finns i samspelet mellan lokomotiv och vagnar (t ex mellan stora företag och mindre underleverantörer) WP3: Att använda kunskap/teknologi som en bas för regional utveckling WP4: Att exploatera möjligheter till innovationer och affärer genom internationella länkar och IKT WP5: Att mäta och designa regional dynamik i olika typer av innovationssystem. För vart och ett av dessa arbetsområden/wps utses en WP ledare och ett team av forskare från olika discipliner som i nära samverkan med våra centrumbildningar, företag och myndigheter utarbetar en mer detaljerad plan för vilken typ av kunskaper som ska utvecklas. Exempel på frågeställningar som kan komma att aktualiseras är inom a) WP1: Hur kan öppna innovationer (open innovations) bidra till nya innovativa lösningar baserade på digitala innovationer och IKT? 5

6 b) WP2: Hur kan regioner som Västerbotten och Norrbotten på ett effektivare sätt stimulera och exploatera den dynamik som finns i samspelet mellan stora och små företag? c) WP3: Vilka förutsättningar måste finnas på plats för att ny teknologi och nya kunskaper på ett mer effektivt sätt kan bidra till regional utveckling? d) WP4: Hur kan man arbeta för att genom internationella länkar och samarbeten motverka regional inlåsning och regionalt navelskåderi? e) WP5: Hur mäter man bäst regional dynamik? Hur kan man utforma regionala utvecklingsstrategier som bygger på radikala innovationer vs. på att kopiera och förfina redan lanserade innovationer? För samtliga WPn gäller att resultatspridning till och löpande internation med policy och praktiker är en prioriterad uppgift (mer om detta nedan). Resultatspridning De nya kunskaper som CiiR kommer att utveckla produceras i nära samverkan med (inte minst) det regionala näringslivet, och ska i såväl etablerade som nya former spridas till t ex regionala och nationella aktörer inom policyområdet. Former för denna resultatspridning/interaktion är t ex Interaktiva workshops/seminarier både i form av egna CiiR arrangemang och i form av att CiiR medarbetare medverkar vid events som t ex regionala myndigheter eller organisationer arrangerar Utbildningar i form av uppdragsutbildningar eller fortbildningskurser där forskningsfronten inom området kommuniceras och diskuteras Experimentplattformar för aktivt lärande, t ex i form av teknikupphandlingsprojekt där såväl forskare som policy makers följer skarpa innovationsprojekt från idé till färdig lösning Populärvetenskapliga och vetenskapliga artiklar i egen rapportserie Kunskapsplattform i form av en interaktiv hemsida där rapporter tillgängliggörs och forum för diskussioner är möjliga. Uppföljning och utvärdering Genom att CiiR är en av tre excellence centers i en större och flerårig VINNOVA satsning har den nya centrumbildningen också krav på sig att regelbundet avrapportera läge och utfall till projektets finansiärer. Sådan rapportering innefattar Att föreståndaren samt representanter för centrumet under projekttiden aktivt ska delta i två programkonferenser per år. Centrumet ska dessutom arrangera två programkonferenser under projekttiden. 6

7 Att det nya centrat under projekttiden ska bidra med text till populärvetenskaplig skriftserie två gånger per år. Teman ska ligga inom ramen för centrumets verksamhetsområde och bestäms i samråd med VINNOVA. Att CIIR ska arrangera 1 2 seminarier/workshops per år i samverkan med VINNOVA. Att CIIR ska medverka i en kontinuerlig utvärdering och i samråd med VINNOVA utveckla verksamheten. Tid och aktivitetsplan I och med invigningen av CiiR startar forskningsarbetet på allvar. Preliminär fördelning av arbetsinsatser fördelat på forskningsämnen som förväntas bidra till kunskapsutvecklingen (markerat med C i figuren nedan) samt på centrumbildningar som medverkar med företagskontakter, resultatspridning m m (markerat med F i figuren) framgår nedan: Universities Divisions /Work Packages (WP) WP1: Exploring and exploiting digital innovation and ICT Entrepreneurship FPD CDT EISLAB Process IT UMU Informatics UMU CERUM Research PhD Student Research Research Research Research Research PhD Student Research PhD Student Research C F F F C C UMU Business School WP2: Utilizing the dynamic interaction between locomotives and wagons WP3: Using knowledge/technology as a base for regional development and cooperation WP4: Capitalizing on opportunities for innovation and business through international links and ICT WP5: Measuring and tailoring regional dynamics in innovation systems C F C C C C F C C F F F C C C C F F C Industrial Partners ABB Intel Nokia Tieto Bosch Philips Ericsson Siemens TeliaSonera Electropolis InternetBay Deutsche Telekom Lab Academic Advisory Board Professor Nicola Bellini, Director IRPET, Italy Professor Erkko Autio, Imperial College, London, UK Professor Kalle Lyytinen, Case Western Reserve University, USA Professor Ewa Gunnarsson, Luleå University of Technology, Sweden Professor Pontus Braunerhielm, CEO Entrepreneurship Forum, Stockholm, Sweden Professor Anders Lundström, The Swedish Agency for Growth Policy Analysis, Stockholm, Sweden 7

8 Kostnads och finansieringsbudget Budget och finansieringsplan för CiiRs första treårsperiod redovisas nedan (belopp i kkr): Kostnader Finansiering Löner VINNOVA 9 000* Tjänster Norrbottens läns landsting 1 200* Resekostnader 690 Länsstyrelsen Norrbotten 800* Övriga kostnader 495 Region Västerbotten Ledning, adm Luleå tekniska universitet 1 500* Umeå Universitet 1 500* Egen partnerfinansiering 2 000* * Anger medfinansiär som fattat positivt beslut att delta i finansieringsplanen. Resultat och effekter Genom etableringen av CiiR ges norra Sverige och andra liknande regioner unika möjligheter att utveckla kunskaper och arbetsmodeller tillämpbara för framgångsrik utveckling av dynamiska innovationssystem utifrån de specifika förutsättningar som råder i vår del av världen. Därigenom kommer också framtida policyinitiativ att kunna baseras på ett helt annat och mer relevant kunskapsunderlag, och möjliggöra mer avgörande policyeffekter och en effektivare resursanvändning. För företag i regionen innebär detta att man kommer i åtnjutande av mer ändamålsenliga insatser och initiativ, vilket i slutänden bör innebära fler innovativa och konkurrenskraftiga företag. Att universiteten på detta sätt intar en roll som excellenta forskningsmiljöer inom området innovationssystemforskning bidrar dessutom till att stärka regionens attraktionskraft. 8

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 1 (16) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan och verifiering 2014 Utlysningen fick in 16 ansökningar på totalt 135,5 Mkr 15 ansökningar beviljades för del

Läs mer

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2

Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 1 (19) Beviljade ansökningar Universitets och högskolors strategiska utveckling av samverkan 2013 steg-2 Utlysningen fick in 19 ansökningar på totalt 147,5 Mkr 18 ansökningar involverandes 28 lärosäten

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 8 : 0 6 ÅRSREDOVISNING 2007 Titel : Årsredovisning 2007 Serie: VINNOVA Information VI 2008:06 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2008 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet

Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH. 8.1 Bakgrund skäl till projektet Bilaga 1 1 Fördjupad Projektbeskrivning GISTECH 8.1 Bakgrund skäl till projektet Regionen behöver nya drivkrafter för att skapa tillväxt utifrån de förutsättningar och utmaningar vi står inför. En viktig

Läs mer

TEMA: Entreprenörskap i skolan

TEMA: Entreprenörskap i skolan TEMA: Entreprenörskap i skolan 42005 4 2005 02.................................................... LEDAREN 03..................................................... ÅSIKTEN 04..................................Svårt

Läs mer

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039

Årsredovisning 2008. Dnr 2008-04039 Årsredovisning 2008 Dnr 2008-04039 2 Innehållsförteckning 1. GD HAR ORDET... 5 2. RESULTATREDOVISNING... 7 2.1 Versamhetsstyrning... 13 2.1.1 Politikområde Forskningspolitik... 13 2.1.1.1 Verksamhetsområde

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation

Rapport 2009:33 R. Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Rapport 2009:33 R Kartläggning av utbildning inom entreprenörskap och innovation Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson

Förord. Juni 2007. Christer Ericson SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign Region Norr. Foto: Erik Olsson Förstudie Design Västerbotten Juni 2007 Förord Denna förstudie och den följande Mål 2 ansökan som kommer att lämnas in för handläggning under hösten 2007 avse r en större flerårig satsning på design i

Läs mer

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap

GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING. En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie av Interregprojekt som syftar till innovation och ny kunskap Maj 2012 1 GRÄNSÖVERSKRIDANDE FORSKNING, INNOVATION OCH UTVECKLING En studie

Läs mer

Att leda projekt och utvecklings- processer

Att leda projekt och utvecklings- processer ETT SAMARBETE MELLAN ISA NUTEK VINNOVA Visanu Nationellt program för utveckling av innovationssystem och kluster Att leda projekt och utvecklings- processer Rapport 2005:18 Lennart Svensson, Carina Åberg,

Läs mer

Innovationsstrategi Västerbotten

Innovationsstrategi Västerbotten Innovationsstrategi Västerbotten 2014 2020 Kunskap, kreativitet och mod drivkraft för regionens utveckling Nya produkter, tjänster, metoder eller nya sätt att organisera sig ska ge tillväxt, fler arbetstillfällen

Läs mer

Saknas: En nationell strategi för IT och telekom

Saknas: En nationell strategi för IT och telekom Saknas: En nationell strategi för IT och telekom Slutrapport från telekompanelen i IVA-projektet Samverkan för tillväxt teknikutveckling på omreglerade marknader Forskning Samhälle Näringsliv 1 Saknas:

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik

Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Trafiknämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum 2012-01-26 1 (3) Identitet TN 1109-190 Handläggare Jens Plambeck 08-686 1651 Medfinansiering av Nationellt utvecklingscentrum för kollektivtrafik Bakgrund Trafikverket,

Läs mer

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården

Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården Vård av idéer Grönbok om innovationer och verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten För mer information Norrbottens läns landsting 971 89 LULEÅ www.framtidenssjukvard.se

Läs mer

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12

EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK. Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 EFFEKTER AV INNOVATIONSPOLITIK Tillbakablickar och framtidsperspektiv VINNOVA INFORMATION VI 2012:12 1 VINNOVA investerar omkring två miljarder kronor om året för att förbättra förutsättningarna för innovation.

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 LINKÖPINGS UNIVERSITET Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016 2017 Linköpings universitet 1 Verksamhetsplan och budget för 2015 samt plan för 2016-2017 fastställd av universitetsstyrelsen

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020

Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 Öppna upp! Nationell strategi för ett företagsfrämjande på lika villkor 2015 2020 INNEHÅLL En strategi för lika villkor.... 5 Vem är strategin till för?... 7 Lika villkor grundläggande för hållbar tillväxt...

Läs mer

innovationer och entreprenörskap

innovationer och entreprenörskap The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 innovationer och entreprenörskap Regional handlingsplan för örebroregionen regional handlingsplan för innovationer och entreprenörskap 2012-2013 1 Att göra! Innehåll

Läs mer

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark

Forskningsinstitut. Göteborgs universitet. Framtidens företag. AB Chalmersinvest Stiftelsen Chalmers Teknikpark Bilaga 5 bilaga 5 a) Göteborg (Chalmers och GU) bilaga 5 b) Linköping (LiU) bilaga 5 c) Lund (LU) bilaga 5 d) Luleå (LTU) bilaga 5 e) Stockholm (KI, KTH, SU) bilaga 5 f) Umeå (UmU och SLU)) bilaga 5 g)

Läs mer

Statligt finansierad företagsrådgivning

Statligt finansierad företagsrådgivning Nybrogatan 15, 4 tr 114 39 STOCKHOLM Statligt finansierad företagsrådgivning För fler och växande företag Peter Kempinsky Markus Burman Moa Almerud Christina Johannesson FBA, Stockholm, 2 februari 2009

Läs mer

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA

Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer VINNOVA Behov av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer av VINNOVA Förord VINNOVA har i regleringsbrevet för budgetåret 2011 fått i uppdrag att analysera behoven av kunskap och kompetens för tjänsteinnovationer

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer