FöreningsSparbanken AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken AB"

Transkript

1 PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Kupongbevis "H&M, KuB nr 6" Slutdag

2 FöreningsSparbankens Kupongbevis H&M, KuB nr 6 ger en hög fast kupong samt satsat kapital åter, förutsatt att H&M B inte faller i kurs under bevisets löptid. Fullständiga villkor för detta erbjudande återges i detta prospekt. Detta prospekt har ej godkänts eller registrerats, varken hos Finansinspektionen eller vid någon börs. En placering i Kupongbevis innebär en ekonomisk risk. Om kursen för H&M B faller under löptiden kan placeraren förlora en större eller mindre del av satsat kapital. Historisk utveckling är inte någon garanti för framtida utfall. FöreningsSparbanken tar inte något ansvar för värdeutvecklingen av Kupongbeviset. Ansvaret för riskbedömningen vilar på placeraren. Intresserade placerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av Kupongbevis och den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av en investering i produkten med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Kupongbevis får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland Amerikas Förenta Stater. Varken prospekt eller Kupongbevis avses att registreras eller noteras i annat land än Sverige. Kupongbevis erbjuds således inte till försäljning i t ex Amerikas Förenta Stater och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i Amerikas Förenta Stater. FöreningsSparbanken AB (publ) FöreningsSparbanken bildades 1997 genom samgående mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. Bankkoncernens balansomslutning uppgår till cirka 960 miljarder kronor och rörelseresultatet för 2002 uppgick till cirka 6,8 miljarder kronor. Ytterligare upplysningar om banken återfinns i årsredovisning, delårsrapporter och på bankens hemsida på Internet Koncernens ekonomiska rapporter kan hämtas via bankens hemsida beställas på telefon eller på närmaste FöreningsSparbankskontor. 2

3 FöreningsSparbankens Kupongbevis H&M, KuB nr 6 Inledning Kupongbevis är ett finansiellt instrument vars värde är baserat på dels en fast kupong, dels utvecklingen av ett aktieindex, en korg av aktier eller en aktie. Detta Kupongbevis baseras på H&M B och har slutdag den 8 november Vissa ord och uttryck som i löpande text återges med stor begynnelsebokstav i detta prospekt, är definierade i 1 i Villkor. Kupongbevisen är VP-registrerade och för varje Kupongbevis upprättas ett prospekt, där fullständiga villkor för respektive Kupongbevis anges. Anmälan om köp sker genom att placeraren fyller i en anmälningssedel. Likvid erläggs genom att Banken debiterar ett av placeraren på anmälningssedeln angivet konto på likviddagen. Kupongbevisets värde Kupongbevis H&M, KuB nr 6 har en löptid på ca ett år, och har ett värde som baseras dels på en fast kupong, dels på utvecklingen för H&M B under löptiden. Förutsatt att H&M B inte faller i kurs under bevisets löptid, utbetalas nominellt belopp x ( 1 + fast kupong) på återbetalningsdagen. Om däremot H&M B fallit i kurs under löptiden, utbetalas nominellt belopp x ((slutkurs/ startkurs) + fast kupong) på återbetalnings-dagen. Den fasta kupongen fastställs av banken på startdagen den 11 november Under nu rådande förhållanden skulle indikativt den fasta kupongen komma att fastställas till ca 10,5 procent. Kupongens storlek beror främst på utvecklingen för H&M B fram till startdagen och kommer att anpassas uppåt eller nedåt till de förhållanden som då råder på startdagen. Emissionen kommer att inställas om den fasta kupongen inte på startdagen kan fastställas till 9 procent eller mer. En placering i Kupongbeviset bör ses på ca ett års sikt. Vid en försäljning under löptiden påverkas Kupongbeviset också av andra faktorer än aktiens kursutveckling. Möjligheter och fördelar Ett Kupongbevis är en placering med samma marknadsrisk som motsvarande investering i aktien, men med en hög fast avkastning och passar dig som tror på en neutral kursutveckling för H&M B. Kupongbeviset ger en bättre avkastning så länge aktiens kursutveckling inte överstiger Kupongbevisets fasta kupong. Om H&M B faller i kurs under löptiden, medför Kupongbeviset dessutom lägre förlust än motsvarande aktieplacering, då Kupongbevisets fasta kupong helt eller delvis kompenserar kursfallseffekterna. 3

4 Start- och Slutkurs, som används för avkastningsberäkningen, kommer att utgöras av den volymvägda genomsnittskursen för H&M B på Startrespektive Slutdag. Som utgångspunkt för nedanstående räkneexempel Närmare om Kupongbevisets värdeutveckling gäller den indikativa Fasta Kupong, 10,5 procent, som angivits ovan. Antag att kronor investeras, att effekterna av courtage, skatter och eventuella utdelningar exkluderas i nedanstående beräkningar och att H&M B utvecklas enligt exemplen nedan. Exempel 1 Startkurs Slutkurs Utveckling H&M B 170,00 kr 187,00 kr +10 % Fast Kupong 10,5 % Återbetalt belopp kr x (1 + 10,5%) = kr Exempel 2 Startkurs Slutkurs Utveckling H&M B 170,00 kr 153,00 kr -10 % Fast Kupong 10,5 % Återbetalt belopp kr x ( (153,00 kr/170,00 kr)+10,5%) = kr I ett scenario med stigande kurs för H&M B över löptiden, som i exempel 1, hade en direktinvestering i aktien medfört en avkastning på 10 procent jämfört med Kupongbevisets 10,5 procent. I ett scenario med fallande kurs för H&M B över löptiden, som i exempel 2, hade en direktinvestering i aktien medfört en negativ avkastning på 10 procent medan Kupongbeviset hade givit en avkastning på 0,5 procent, d v s ( kr kr)/10 000kr. Information om H&M återfinns på Ingående aktie Löptid Kupongbevisen löper till och med Slutdagen den 8 november Slutlikvid, beräknad enligt 3 i Villkor, erläggs den 17 november 2004 om ej annat följer av nämnda Villkor. Emissionsvolym Emissionsbeloppet uppgår till lägst kronor och högst kronor. Banken förbehåller sig dock rätten att förändra emissionsbeloppet i samband med emissionen eller genom makulering av eget innehav. Emissionen kan komma att inställas, om det efter teckningstidens utgång visar sig att den tecknade volymen understiger kronor. Skulle marknadsläget fram till Startdagen utvecklas så att den Fasta Kupongen ej uppnår 9 procent på Startdagen, kommer emissionen inte att fullföljas. Banken förbehåller sig dessutom rätten att inställa emissionen om den Fasta Kupongen skulle bli högre än den ovan sagda, men likväl ändå så låg att en placering Inställande av emission enligt Bankens bedömning inte framstår som en attraktiv placering. Banken förbehåller sig vidare rätten att inställa emissionen om sådana omständigheter i övrigt inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra Kupongbevisets framgångsrika genomförande. Uppgift om inställd emission lämnas på begäran av Bankens kontor och ej genom särskilt meddelande. 4

5 Anvisningar för deltagande Kupongbevisen utfärdas i valören SEK 1 000, eller hela multiplar därav, vid tecknandet dock lägst nominellt SEK Fullständigt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär skall senast den 7 november 2003 lämnas till något av Bankens kontor. Tilldelning Tilldelning kommer vid överteckning att ske i den ordning som inkomna anmälningssedlar registrerats. Betalning Avräkningsnota beräknas utsändas den13 november 2003 till alla som erhållit tilldelning. Betalning av tilldelade Kupongbevis sker genom automatisk dragning från placerarens konto i Banken på likviddagen. Courtage utgår med 1 procent på likvidbeloppet, dock lägst 150 kr. Varje placerare skall tillse att erforderligt belopp inklusive courtage enligt ovan finns tillgängligt på i anmälningssedeln anvisat konto senast den 18 november Registrering Innehavet kommer att registreras hos VPC, antingen på respektive VP-konto eller genom förvaltare. Registrering bekräftas genom utskick av VP-avi. Valutapåverkan Värdeutvecklingen för Kupongbevis är oberoende av den svenska kronans kursutveckling gentemot andra valutor. Marknad En investering i Kupongbevisen bör ses på ca ett års sikt. Kupongbeviset kommer initialt ej att inregistreras eller noteras på någon börs. Banken kommer på förfrågan att ställa köpkurser och när så är möjligt även säljkurser. Kurserna kommer att relateras till rådande ränteläge och till utvecklingen för H&M B. Tidsplan 20/10-7/ Anmälningstid 11/ Fastställande av Startkurs och Fast Kupong. I händelse av Marknadsavbrott, se 1 i Villkor. 13/ Avräkningsnotor utsändes med uppgift om likvidbelopp och Startkurs för H&M B samt fastställd Fast Kupong. 18/ Sista dag för betalning av likvid. 8/ Fastställande av Slutkurs för H&M B. 17/ Utbetalning av Slutlikvid. 5

6 Skatteaspekter Nedanstående information utgör endast en kortfattad redogörelse för nu gällande skatteregler. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara fullständig, utan är endast avsedd som en allmänt hållen information. Kupongbeviset är ett värdepapper som torde beskattas enligt reglerna för delägarrätter. Avyttring under löptiden respektive inlösen skall därför redovisas som kapitalvinst (reavinst) respektive kapitalförlust (reaförlust). Den fasta avkastningen skall emellertid behandlas som ränta. Vid avyttring under löptiden är reglerna för upplupen ränta (räntekompensation) tillämpliga. Kapitalvinst respektive kapitalförlust, för den som förvärvar Kupongbeviset vid emissionstillfället och behåller det under hela löptiden, utgörs av skillnaden mellan slutlikviden och omkostnadsbeloppet, d v s anskaffningskostnaden. För den som förvärvar eller avyttrar Kupongbeviset under löptiden måste hänsyn också tas till reglerna om räntekompensation. Fysiska personer och dödsbon Kapitalvinst och fast avkastning (ränta) beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon. Kupongbeviset är inte marknadsnoterad. Kapitalförlust är avdragsgill till 70 %. Medför förlusten underskott av kapital, medges skattereduktion mot bl. a skatt på tjänsteinkomster. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kronor (d v s skattereduktion med 21 procent) och med 21 procent av underskott överstigande kronor ( d v s skattereduktion med 14,7 procent). Kupongbeviset utgör förmögenhetsskattepliktig tillgång och skall tas upp till sitt marknadsvärde vid beskattningsårets utgång. Fakta Emittent FöreningsSparbanken AB ISIN-kod SE VP-kod SB4KKUB06FSP Börsregistrering Nej Emissionskurs 100 % Minsta teckningsbelopp kronor Löptid ca 1 år Underliggande aktie H&M B Indikativ Fast Kupong 10,5% Sista teckningsdag Startdag Startkurs Genomsnittskurs på Startdagen Likviddag Slutdag Slutkurs Genomsnittskurs på Slutdagen Återbetalningsdag Courtage 1,00%, dock lägst 150 kr 6

7 Villkor FöreningsSparbanken ABs Kupongbevis "H&M, KuB nr 6" Slutdag den 8 november Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebörs Bankdag Banken Stockholmsbörsen AB eller annan börs eller marknadsplats som sätts i dess ställe för notering av Underliggande Aktie. Om Underliggande Aktie är noterad vid mer än en börs eller marknadsplats, avgör Banken vilken av dessa som skall utgöra Aktiebörs enligt dessa villkor; dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; FöreningsSparbanken AB (publ), org.nr ; Fast Kupong den procentsats som fastställs av Banken på Startdagen; Genomsnittskurs ett genomsnitt av Underliggande Akties betalkurs under aktuell Noteringsdag på Aktiebörsen, exklusive den dagens liksom föregående dags efteranmälda affärer. Vid genomsnittsberäkningen skall hänsyn endast tas till de avslut på Aktiebörsen som gjorts inom det vid tidpunkten för avslutet rådande kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Genomsnittskursen beräknas av Banken och skall utgöras av den totala värdemässiga omsättningen avseende Underliggande Aktie under aktuell Noteringsdag, dividerat med antalet omsatta Underliggande Aktier samma dag. Om kurssättningen avseende en viss volym, som enligt det föregående skall ligga till grund för genomsnittsberäkningen, enligt Bankens bedömning otillbörligt påverkats, äger Banken rätt att vid genomsnittsberäkningen exkludera ifrågavarande volym; Noteringsdag SEK anses föreligga skall störningen vara väsentlig till såväl varaktighet som omfattning. Banken avgör i det enskilda fallet om en störning är så väsentlig att ett Marknadsavbrott skall anses föreligga; handelsdag utan förutbestämd inskränkning i den normala öppethållandetiden på Aktiebörsen och på relevanta options- och terminsbörser, vilken dag inte i sin helhet är förenad med Marknadsavbrott; svenska kronor; Startdag den 11 november 2003; Startkurs Slutdag Slutkurs Startdagens Genomsnittskurs för Underliggande Aktie. Om ett Marknadsavbrott föreligger på Startdagen, äger Banken rätt att i stället fastställa Startkurs för Underliggande Aktie med utgångspunkt från Genomsnittskurs närmast påföljande Noteringsdag under vilken ett Marknadsavbrott inte föreligger; den 8 november 2004 eller, om denna dag inte är en Noteringsdag, närmast påföljande Noteringsdag; Slutdagens Genomsnittskurs för Underliggande Aktie. Om ett Marknadsavbrott föreligger under en viss del av Slutdagen, skall dock Slutdagens vikt för ifrågavarande aktie vid genomsnittsberäkningen reduceras med en så stor kvotdel som motsvarar Marknadsavbrottets varaktighet i förhållande till den dagens förutbestämda öppethållande. Den reducerade delen skall i stället vid beräkning av Slutkurs hänföras till Genomsnittskursen nästföljande Noteringsdag utan Marknadsavbrott. Skulle ett Marknadsavbrott fortgå under en längre tid än fem Bankdagar i följd, har dock Banken rätt att utan tillämpning av vad som nyss sagts fastställa Slutkurs på sätt Banken finner lämpligt; Innehavare den som är registrerad på VP-konto som innehavare av Kupongbevis; Slutlikvid belopp som tillkommer Innehavare enligt bestämmelserna 3; Kontoförande Institut bank eller annan som antagits som kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; Kupongbevis bevis om rätt för Innehavaren att av Banken på Slutlikviddagen erhålla Slutlikvid; Marknadsavbrott handelsstopp eller begränsning av handeln i Underliggande Aktie eller i options-/terminskontrakt relaterade till Underliggande Aktie, samt stängning av Aktiebörsen eller relevant marknadsplats. För att Marknadsavbrott skall Slutlikviddag den 17 november 2004, dock tidigast fem Bankdagar efter den dag då Slutkurs kunnat fastställas; Underliggande Aktie Hennes & Mauritz AB, H & M ser. B ( HM B ); VPC VP-konto VPC AB; värdepapperskonto där Fordringshavares innehav av Kupongbevis är registrerat. 7

8 2 Köp och försäljning av Kupongbevis m m Kupongbevis utfärdas i valörer om nominellt SEK eller hela multiplar därav, vid tecknande dock lägst nominellt SEK Kupongbevisets sammanlagda nominella belopp uppgår till högst SEK FEMTIO MILJONER ( ). Banken förbehåller sig dock rätten att höja detta belopp. 3 Kontant slutavräkning Banken ombesörjer på Slutdagen kontant slutavräkning och beräknar därvid för varje Kupongbevis Slutlikvid i form av ett belopp i SEK som motsvarar, om Slutkursen för HM B är högre än eller lika med Startkursen för samma aktie, nominellt belopp x (1+ Fast Kupong) eller, om Slutkursen för HM B är lägre än Startkursen för samma aktie, nominellt belopp x ((Slutkurs/ Startkurs) + Fast Kupong). En avräkning enligt föregående stycke innebär en slutreglering så att Innehavaren erhåller Slutlikvid enligt bestämmelserna i 5. 4 Registrering mm Kupongbevis skall för Innehavares räkning registreras på VPkonto, varför inga värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Kupongbevis skall riktas till Kontoförande Institut. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt till Kupongbevis skall låta registrera denna sin rätt. 5 Erläggande av Slutlikvid m m Slutlikvid erläggs på Slutlikviddagen. Slutlikvid erläggs till den som är Innehavare på femte Bankdagen före Slutlikviddagen eller på den Bankdag närmare denna dag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska värdepappersmarknaden (= avstämningsdagen). Har Innehavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att Slutlikvid skall insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom VPCs försorg på Slutlikviddagen. I annat fall översänder VPC beloppet sistnämnda dag till Innehavaren under dennes hos VPC på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller Slutlikviddagen på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet först närmast påföljande Bankdag. Skulle VPC på grund av dröjsmål från Bankens sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala beloppet enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av VPC så snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen var Innehavare. Visar det sig att den som tillställts beloppet enligt vad som ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Banken och VPC likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Banken respektive VPC hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas. 6 Preskription Rätten till betalning preskriberas tio år efter Slutlikviddagen. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Banken. Om preskriptionsavbrott sker löper en ny preskriptionstid om tio år räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. 7 Meddelanden Meddelanden rörande Kupongbevis skall införas i minst en rikstäckande daglig tidning eller tillställas Innehavare genom skriftlig underrättelse på den adress som finns registrerad hos VPC. Meddelande om vidtagande av åtgärd enligt regler i 8 eller om ändring Slutdag och Slutlikviddag till följd av inträffat Marknadsavbrott, sker dock endast genom att meddelande sänds till Stockholmsbörsen samt hålls tillgängligt på Bankens kontor. 8 Justeringar Genomförs åtgärd eller inträffar i övrigt någon händelse under Kupongbevisets löptid som inverkar på Underliggande Aktie såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning aktie, emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt till teckning för bolagets aktieägare, annat erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, utdelning av aktier eller rättigheter utan vederlag eller extraordinär kontant utdelning, fullföljd av offentligt erbjudande från utomstående part om förvärv av aktier i bolaget, tvångsinlösen, fusion, Marknadsavbrott av mer varaktigt slag, byte av noteringsvaluta, avregistrering eller avnotering från börs eller auktoriserad marknadsplats, likvidation, konkurs eller annan liknande händelse, äger Banken besluta om sådana justeringar av Startkurs och Slutkurs och övriga faktorer av betydelse för beräkning av Slutlikvid, som enligt Bankens bedömning överensstämmer med gällande marknadspraxis eller som Banken finner mer ändamålsenliga. 9 Ändring av villkoren Banken äger rätt att vid ändrade eller för Banken oförutsedda förhållanden, eller om det i övrigt enligt Bankens bedömning är nödvändigt eller ändamålsenligt, besluta om ändring av villkoren för Kupongbevis. 10 Rätt till uppgifter Banken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje VP-konto, nämligen Innehavares namn, personnummer eller identifieringsnummer samt postadress och nominellt belopp på innehavda Kupongbevis. 11 Börsregistrering Nej. Banken äger dock rätt att börsregistrera Kupongbeviset i efterhand. 12 Myndighetspåbud Om förutsättningarna för fullgörande av Kupongbevis på grund av myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande bortfallit eller avsevärt förändrats, äger Banken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. 13 Bankens köp och innehav av Kupongbevis Banken äger genom budgivning, privat uppgörelse eller på annat sätt själv förvärva Kupongbevis oavsett kurs. Skulle Kupongbevis förvärvas av Banken kan de annulleras, behållas, återförsäljas eller handhas på annat sätt. 14 Förvaltarregistrering För Kupongbevis som är förvaltarregistrerat enligt lag om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Innehavare. 15 Skatter, avgifter m m Banken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, avgift eller annan kostnad som kan uppkomma för 8

9 Innehavaren på grund av köp, innehav, försäljning eller kontant slutavräkning av Kupongbevis. 16 Begränsning av Bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand, vattenskada, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Banken är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Banken varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört. Om Banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall Banken respektive Innehavaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. 17 Tillämplig lag m m Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa villkor. Tvist skall i första instans avgöras vid Stockholms tingsrätt. Härmed bekräftas att ovanstående villkor är för oss bindande. Stockholm den 17 oktober 2003 FÖRENINGSSPARBANKEN AB (publ) 9

10 Vid köp och försäljning av FöreningsSparbanken ABs Kupongbevis "H&M, KuB nr 6" kontakta banken.

FöreningsSparbanken AB

FöreningsSparbanken AB PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Kupongbevis "Ericsson, KuB nr 1" Slutdag 2003-07-25 Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR FöreningsSparbankens Kupongbevis Ericsson,

Läs mer

Slutkurs fastställd till 16,02 per bevis. Den som är registrerad på VP-konto eller depå

Slutkurs fastställd till 16,02 per bevis. Den som är registrerad på VP-konto eller depå 2013-08-29 Information avseende aktiebevis Branschindex-Bioteknik Slutkurs fastställd till 16,02 per bevis. Den som är registrerad på VP-konto eller depå som innehavare av Aktiebevis den 5 september 2013

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 225

FöreningsSparbankens lån 225 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 225 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 213

FöreningsSparbankens lån 213 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 213 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 263

FöreningsSparbankens lån 263 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 263 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 215

FöreningsSparbankens lån 215 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 215 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 297

FöreningsSparbankens lån 297 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 297 Giant Blue Marlin OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286 EMISSIONSBILAGA Lån 286 FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286 Swing Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2009-09-30 Risk En placering i detta lån

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309 EMISSIONSBILAGA Lån 309 FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309 Sverige Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 102 procent. Återbetalningsdag 2006-05-31 Risk En placering

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007 EMISSIONSBILAGA Lån 418 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007 Lån 418 ( SPAX - Valuta Tillväxtländer ) Återbetalningsdag 2007-12-05 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 554. Slutliga Villkor Lån 554

Swedbank ABs. SPAX Lån 554. Slutliga Villkor Lån 554 Slutliga Villkor Lån 554 Swedbank ABs SPAX Lån 554 Växtkraft - Återbetalningsdag 2013-12-11 Serie A (SWEONORD1) - BAS (sidan 4-5) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639 Slutliga Villkor Lån 639 Swedbank ABs SPAX Lån 639 Dollarintervall 13 - Återbetalningsdag 2013-09-30 SWEODOL13 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga Villkor Medium

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Börsprospekt Program för Medium Term Notes Arrangör Swedbank Markets INNEHÅLL Detta börsprospekt för FöreningsSparbanken ABs, nedan kallad FöreningsSparbanken, MTNprogram om 40.000.000.000 svenska kronor

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken dag

Läs mer

5 maj 2010: Omräkning av Lösenpriset samt antalet aktier som varje Köpoption berättigar till köp av enligt punkt 7B

5 maj 2010: Omräkning av Lösenpriset samt antalet aktier som varje Köpoption berättigar till köp av enligt punkt 7B 5 maj 2010: Omräkning av Lösenpriset samt antalet aktier som varje Köpoption berättigar till köp av enligt punkt 7B Med anledning av att Rottneros AB, med avstämningsdag den 7 maj 2010, genomför en sammanläggning

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: -10-28 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABUSA6E SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2010/2015 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I SWEDISH MATCH AB

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2010/2015 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I SWEDISH MATCH AB VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2010/2015 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I SWEDISH MATCH AB 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken dag som

Läs mer

7 SKF AB-B SHARES (SE0000108227) 8 SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS (SE0000193120) 9 SKANSKA AB-B SHS (SE0000113250)

7 SKF AB-B SHARES (SE0000108227) 8 SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS (SE0000193120) 9 SKANSKA AB-B SHS (SE0000113250) Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 676 serie E och F utgivna av Swedbank AB

Läs mer

Swedbank ABs. Aktieindexobligation Lån 469. Slutliga Villkor Lån 469. FöreningsSparbanken Sjuhärad - Jubileum 175

Swedbank ABs. Aktieindexobligation Lån 469. Slutliga Villkor Lån 469. FöreningsSparbanken Sjuhärad - Jubileum 175 Slutliga Villkor Lån 469 Swedbank ABs Aktieindexobligation Lån 469 FöreningsSparbanken Sjuhärad - Jubileum 175 Aktiv Europa - Återbetalningsdag 2011-12-21 Serie A (SWEOSJU1) - Emissionskurs 100 procent

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

Stockholms stads MTN-program

Stockholms stads MTN-program NOTERINGSDOKUMENT DATERAT 11 NOVEMBER 2014 Stockholms stads MTN-program Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Medium

Läs mer

Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor.

Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor. Inbjudan till teckning av Ränteobligation Olja 1 i Core Resources AB Femårig ränteobligation med 7 % årlig ränta. Viktig information Med "Bolaget" avses i detta Memorandum ( Memorandumet ) Core Resources

Läs mer

Slutliga Villkor: 2013-04-25. Swedbank ABs. Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18

Slutliga Villkor: 2013-04-25. Swedbank ABs. Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18 Slutliga Villkor: 2013-04-25 Swedbank ABs Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag dag

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 27 januari 2011 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Sundsvalls kommun

Läs mer

Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016

Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016 Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Avstämningsdag för Betalning har den betydelse

Läs mer

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Swedbank Markets Emissionsinstitut Swedbank Markets Issuing and

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 665, serie A och B utgivna av Swedbank AB

Läs mer