Slutkurs fastställd till 16,02 per bevis. Den som är registrerad på VP-konto eller depå

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutkurs fastställd till 16,02 per bevis. Den som är registrerad på VP-konto eller depå"

Transkript

1 Information avseende aktiebevis Branschindex-Bioteknik Slutkurs fastställd till 16,02 per bevis. Den som är registrerad på VP-konto eller depå som innehavare av Aktiebevis den 5 september 2013 erhåller därmed Lösenlikvid i form av kontant slutavräkning på Lösenlikviddagen den 12 september Information avseende aktiebevis Branschindex-Bioteknik I enlighet med 3 i villkoren för rubricerade Aktiebevis, meddelar Swedbank AB härmed att banken beslutat påfordra lösen av samtliga utestående Aktiebevis per den Lösendag som infaller den 5 juni Den som är registrerad på VP-konto eller depå som innehavare av Aktiebevis den 5 september 2013 erhåller därmed Lösenlikvid i form av kontant slutavräkning på Lösenlikviddagen den 12 september Information avseende aktiebevis Branschindex-Bioteknik Det index som aktiebevis Branschindex-Bioteknik är beroende av SX Biotechnology_PI - slutade att beräknas av Stockholmsbörsen den 31 januari Med anledning av detta har Banken beslutat ersätta nämnda index med OMX Stockholm Pharmaceuticals & Biotechnology PI från och med den 1 februari Med anledning av indexbytet skall Lösenindex multipliceras med en Justeringsfaktor vid beräkninmg av Lösenlikvid. Stängningskurs SX Biotechnology_PI 143,00 OMX Stockholm Pharmaceuticals & Biotechnology PI 960,44 Justeringsfaktor: 0, (143,33/960,44) Lösenlikvid = Lösenindex x Justeringsfaktor x Multiplikator

2 Information avseende aktiebevis Branschindex-Bioteknik Då aktiebevisen avser ett index kan de ingående aktieslagen komma att utgå eller tillkomma genom av- och nynotering, förändring av branschklassificering e t c. Antalet aktier per aktieslag ingående i beräkning av aktieindex kan komma att minska eller öka beroende av bolagsspecifika händelser som nyemission, fondemission, split, fusion, uppköp, återköp e t c. Information om aktuella ingående aktieslag för aktiebevis Branschindex-Bioteknik som avser Stockholmsbörsens officiella aktieindex SX Biotechnology_PI - finns på Stockholmsbörsens hemsida

3 PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Aktiebevis "Branschindex-Bioteknik"

4 Stockholmsbörsen: KB BIOPFSP ISIN-kod: SE Med FöreningsSparbankens aktiebevis "Branschindex-Bioteknik" erbjuds möjligheten att ta del av värdeförändringen i ett av Stockholmsbörsens officiella branschindex. Värdeutvecklingen för aktiebeviset har samband med utvecklingen för aktieindex SX Biotechnology_PI TM i såväl upp- som nedgång. Fullständiga villkor för detta erbjudande och beskrivning av aktieindex återges i detta prospekt. Prospektet har registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap 4 lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta innebär dock inte någon garanti från Finansinspektionen att sakuppgifterna i prospektet är riktiga eller fullständiga. Detta erbjudande avser förvärv av Aktiebevis. Värdet på ett Aktiebevis är bl a beroende av utvecklingen av underliggande aktierelaterade värde, i detta fall Stockholmsbörsens aktieindex SX Biotechno-logy_PI TM, vare sig denna utveckling är positiv eller negativ (exkl ev skatter, courtage e t c). Framtidsbedömningar är förenade med osäkerhet och FöreningsSparbanken tar inte något ansvar för värdeutvecklingen på den produkt som avses med detta erbjudande. Ansvaret för riskbedömningen vilar på placeraren. Intresserade placerare skall försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av produkten och den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av en investering i produkten med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Aktiebevis får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland Amerikas Förenta Stater. Varken prospekt eller Aktiebevis avses att registreras eller noteras i annat land än Sverige. Aktiebevis erbjuds således inte till försäljning i t ex Amerikas Förenta Stater och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i Amerikas Förenta Stater. Dessa Aktiebevis Branschindex-Bioteknik är inte i något avseende garanterade, godkända, emitterade eller understödda av Stockholmsbörsen AB ( Stockholmsbörsen ) och Stockholmsbörsen lämnar inga, vare sig uttryckliga eller implicita, garantier med avseende på de resultat som användningen av SX sector index kan ge upphov till eller med avseende på värdet av SX sector index vid viss tidpunkt. SX sector index sammanställs och beräknas av en indexberäknare på uppdrag av Stockholmsbörsen. Stockholmsbörsen respektive indexberäknaren skall i intet fall vara ansvarig för fel i SX sector index. Stockholmsbörsen respektive indexberäknaren skall ej heller vara skyldig att meddela eller offentliggöra eventuella fel i SX sector index. Alla rättigheter till varumärket SX sector index tillhör Stockholmsbörsen och används enligt licens från Stockholmsbörsen. 2

5 FöreningsSparbanken AB (publ) FöreningsSparbanken bildades 1997 genom samgående mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. Bankkoncernens balansomslutning uppgår till cirka 960 miljarder kronor och rörelseresultatet för 2001 uppgick till cirka 8 miljarder kronor. Ytterligare upplysningar om banken återfinns i årsredovisning, delårsrapporter och på bankens hemsida på internet www. foreningssparbanken.se. Koncernens ekonomiska rapporter kan hämtas via bankens hemsida beställas på telefon (val 3# och därefter val 60#) eller på närmaste FöreningsSparbankskontor. FöreningsSparbankens Aktiebevis "Branschindex-Bioteknik" Inledning Aktiebevis är ett finansiellt instrument vars värde under löptiden är beroende av utvecklingen av ett aktieindex eller en korg av aktier. Detta Aktiebevis avser ett av Stockholmsbörsens oficiella aktieindex - SX Biotechnology_PI TM - som f n omfattar 17 aktieslag noterade på Stockholms- börsen. Vissa ord och uttryck som i löpande text återges med stor begynnelsebokstav i detta prospekt, är definierade i 1 i Villkor, sid 6-7. Aktiebevisen är VP-registrerade och dess fullständiga villkor framgår av detta prospekt. Värde Aktiebevisens värde är beroende av utvecklingen av Stockholmsbörsens aktieindex SSX Biotechnology_PI TM. Utvecklingen för detta aktieindex är i sin tur beroende av de i aktieindex ingående aktiernas utveckling, där de aktieslag med högst börsvärde påverkar indexutvecklingen mest (se avsnittet "Aktieindex"). Varje Aktiebevis har en multiplikator på 0,1. Aktuellt marknadspris vid köp och försäljning under löptiden påverkas dessutom av den s k spreaden (skillnaden mellanköp- och säljkurs) som bl a beror på tillgång och eftergan på Aktiebevis Branschindex-Bioteknik och av spreaden för aktier ingående i aktieindex. Även likviditeten i de aktieslag som ingår i aktieindex kan påverka Aktiebevisets värde. I prissättningen av Aktiebevis Bioteknik tas ingen hänsyn till eventuella utdelningar i aktieslag ingående i aktieindex. Eftersom värdeutvecklingen är relaterat till aktieindex kan innehavaren komma att erhålla ett lägre belopp än vad som erlagts, om aktieindex skulle utvecklas negativt. Löptid Aktiebeviset löper på obestämd tid. Innehavare av Aktiebevis Branschindex-Bioteknik kan dock närhelst så önskas sälja Aktiebevis på marknaden. Alternativt kan innehavare i juni eller december varje år på begäran erhålla lösen. Banken kan i juni det år Banken bestäm- mer, efter särskilt meddelande till Innehavarna lösa samtliga utestående Aktiebevis. Lösen utgör slutreglering mellan Banken och berörda Innehavare, vilket innebär att dessa erhåller Lösenlikvid beräknad enligt 4 i Villkoren. Regler för lösen framgår av 3 i Villkoren. Emissionsvolym Banken emitterar Aktiebevis löpande, dock högst Aktiebevis. Banken förbehåller sig dock rät- ten att förändra maxantalet eller minska utestående volym genom makulering av eget innehav. Valutapåverkan Aktiebevisens värdeutveckling är oberoende av den svenska kronans kursutveckling gentemot andra valutor. I händelse av att aktieslag ingående i Aktieindex noteras i euro, kan den svenska kronans kursutveckling gentemot euron få viss mindre betydelse för Aktiebevisets värdeutveckling. 3

6 Köp och försäljning av Aktiebevis Banken erbjuder allmänheten att från och med den 2 oktober 2002 köpa Aktiebevis enligt detta prospekt. Banken säljer Aktiebevisen löpande till aktuell marknadskurs med beaktande av den begränsning som finns avseende maximal emissionsvolym. Köp och försäljning kan göras genom något av Bankens kontor eller genom annan av Banken etablerad försäljningskanal. Courtage utgår enligt Bankens vid var tid gällande prislista vid köp, försäljning och inlösen av Aktiebevis. Betalning Vid köp och försäljning upprättar Banken avräkningsnota. Likvid inklusive courtage vid köp och försäljning av Aktiebevis erläggs genom automatisk debitering/ kreditering av köparens/säljarens konto i Banken på likviddagen. Enligt nuvarande handelsregler för aktier och aktie- relaterade instrument infaller likviddagen tre bankdagar efter avslutsdagen. Vid köp skall varje köpare tillse att erforderligt belopp inklusive courtage enligt ovan finns tillgängligt på överenskommet konto på likviddagen. Registrering Innehavet av Aktiebevis kommer att registreras hos VPC, antingen på respektive VP-konto eller genom för- valtare. Registrering bekräftas genom utskick av VP-avi. Marknad Aktiebevisen kommer att noteras på Stockholmsbörsen och handel kommer att kunna ske under löptiden. Banken kommer under normala förhållanden upprätthålla andrahandsmarknad genom att erbjuda sig att köpa och när så är möjligt sälja Aktiebevis i enlighet med Villkoren. En handelspost avser 20 Aktiebevis. Banken äger rätt att periodvis eller permanent av- bryta den löpande försäljningen av Aktiebevis om maximal emissionsvolym uppnåtts, eller om sådana omständigheter i övrigt inträffar som enligt Bankens bedömning kan påverka Aktiebevisen negativt. Uppgift om ovan nämnda åtgärd lämnas på begäran av Bankens kontor och ej genom särskilt meddelande. Aktieindex Stockholmsbörsens aktieindex SX Biotechnology_PI TM är ett av Stockholmsbörsens officiella bran-schindex. Branschindelningen baseras på Global Industry Classification Standard (GICS), som är utvecklad av Morgan Stanley Capital International Inc. (MSCI) och Standard&Poor's. Det är respektive bolags huvudsakliga affärsverksamhet som avgör branschtillhörighet. I branschindex för bioteknikföretag ingår f n 17 aktieslag noterade på Stockholmsbörsen. De i index ingående aktieslagen påverkar i sin tur SX Biotechnology_PI TM i proportion till sina respektive börsvärden. Indexvaluta är svenska kronor (SEK) eller i det fall SEK ersätts med annan officiell valuta denna nya valuta. SX Biotechnology_PI TM är ett icke utdelningsjusterat aktieindex, vilket innebär att ingen hänsyn tas till de utdelningar som de i SX Biotechnology_PI TM ingående bolagen lämnar. Normalt och allt annat lika, innebär en utdelning att indexvärdet sjunker. Värdet på Aktiebevis Bioteknik kommer att följa utvecklingen för underliggande index då inga uppskattningar av framtida utdelningar görs för detta Aktiebevis. Med hänsyn till de kriterier och regelverk för indexberäkning som uppställts för vilka aktieslag som skall ingå kan aktieslag komma att utgå eller tillkomma genom av- och nynotering, förändring av branschklassificering e t c. Antalet aktier per aktieslag ingående i beräkning av aktieindex kan komma att minska eller öka beroende av bolagsspecifika händelser som nyemission, fondemission, split, fusion återköp e t c. Index beräknas enligt indexregelverket "Rules for the Construction and Maintenance of the NOREX Exchanges' All-Share, Sector and Benchmark Indices" som finns på Stockholmsbörsens hemsida se. Index startade den 30 december 1995 med indexvärde 100,00. Den 23 augusti 2002 noterades index till 142,03 vilket är en minskning med ca 38,8 procent sedan årsskiftet. I tabell på nästa sida redovisas de per den 23 augusti 2002 ingående aktieslagen med respektive vikt vid samma tidpunkt. 4

7 Aktieslag Vikt (procent) Perbio Science 42,01 Q-med 18,86 Karo Bio 12,57 BioInvent International 4,83 Medivir, B 4,08 Active Biotech, B 3,20 Vitrolife 3,01 Maxim Pharmaceuticals 2,74 Biora 2,27 Banken har enligt licensavtal rätt att använda SX Biotechnology_PI TM. Banken är därvid skyldig att inkludera den text som återges längst ned på sidan 2 i detta prospekt. Aktieslag Vikt (procent) PyroSequencing, A 2,07 Artimplant, B 1,01 Diffchamb 0,73 BioGaia, B 0,63 Oxigene 0,57 Tripep 0,56 BioPhausia, A 0,49 Active Biotech, A 0,37 I diagrammet ovan återges historiska indexvärden för perioden 29 december 1995 till och med den 23 augusti Det bör observeras att historiskt material och historisk utveckling inte utgör någon garanti eller prognos för framtida utfall. Skatteaspekter Nedanstående information utgör endast en kortfattad redogörelse för nu gällande skatteregler och praxis avseende fysiska personer bosatta i Sverige och svenska dödsbon. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara fullständig, utan är endast avsedd som en allmänt hållen information. Ett Aktiebevis är en typ av finansiellt instrument som inte finns uttryckligen beskrivet i skattelagstiftningen. Angående liknande finansiella instrument har Regeringsrätten ansett att sådana skall anses som aktierelaterade instrument. Detta torde också gälla dessa Aktiebevis. I enlighet med ovan nämnda bedömning skall således följande skatteregler gälla, men skattemyndigheterna kan naturligtvis göra en annan bedömning. Värdeökningen vid inlösen eller avyttyttring under löptiden beskattas enligt reavinstreglerna för aktier. Eftersom Aktiebevisen är marknadsnoterade får reavinst kvittas fullt ut mot reaförlust på andra marknadsnoterade värdepapper samt mot reaförlust på onoterade aktier. Reaförlust på Aktiebevisen får kvittas fullt ut mot reavinst på andra marknadsnoterade värdepapper. Förlust som ej kvittas mot vinster på denna typ av finansiella instrument får efter reducering till 70 procent kvittas mot övriga intäkter i inkomstslaget kapital. Vid förmögenhetstaxeringen skall Aktiebevisen redovisas som tillgång och värderas till 80 procent av sitt noterade värde. 5

8 Villkor FöreningsSparbanken ABs Aktiebevis med obestämd löptid avseende branschindex SX Biotechnology_PI TM. 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Lösenlikvid belopp som tillkommer Innehavare enligt bestämmelserna 4; Aktieindex Stockholmsbörsens aktieindex SX Biotechnology_PI TM eller annat aktieindex som kan komma att ersätta detta index; Lösenlikviddag dag som infaller tio Bankdagar efter utgången av aktuell Fixeringsperiod; Aktiebevis Bankdag Banken Fixeringsperioder Genomsnittsindex Innehavare bevis om rätt för Innehavaren att av Banken erhålla Lösenlikvid; dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skul - debrev inte är likställd med allmän helgdag; FöreningsSparbanken AB (publ), org nr ; perioder om 60 Noteringsdagar som var och en börjar på Lösendag och fortsätter under de 59 därefter närmast följande Noteringsdagarna; medelvärdet av Aktieindex (volymviktat genomsnitt) för varje enskild Noteringsdag under en Fixeringsperiod, fastställt enligt grunderna för vid var tid gällande villkor för Aktieindex; den som är registrerad på VP-konto som innehavare av Aktiebevis; Marknadsavbrott Multiplikator Noteringsdag" SEK handelsstopp eller begränsning av handeln i något eller några aktieslag som ingår i Aktieindex, eller i options-/terminskontrakt relaterade till Aktieindex, samt stängning av relevant aktiebörs eller marknadsplats. För att Marknadsavbrott skall anses föreligga skall störningen vara väsentlig till såväl varaktighet som omfattning. Banken avgör i det enskilda fallet om en störning är så väsentlig att ett Marknadsavbrott skall anses föreligga; 0,1 eller annat värde som Banken kan komma att bestämma på grund av reglerna i 9; handelsdag utan förutbestämd inskränkning i den normala öppethållandetiden på aktie-, termins- och optionsbörser relaterade till Aktieindex, vilken dag inte i sin helhet är förenad med Marknadsavbrott; svenska kronor; Kontoförande Institut bank eller annan som antagits som kontofö - rande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; VPC VP-konto VPC AB; Värdepapperskonto där respektive Innehavares innehav av Aktiebevis är registrerat. Lösendag första onsdagen i juni och december varje år fr o m den 4 juni 2003 t o m den sista Lösendag som Banken bestämmer enligt bestämmelserna i 3, sista stycket. Skulle någon av angivna onsdagar inte vara en Noteringsdag, för skjuts Lösendagen till närmast påföljande Noteringsdag; Lösenindex för varje Fixeringsperiod det aritmetiska medelvärdet av Genomsnittsindex under perioden, d v s 1/60 av den första Noteringsdagens Genomsnittsindex plus 1/60 av den andra Noteringsdagens Genomsnittsindex o s v. Om emellertid ett Marknadsavbrott föreligger under en viss del av en Noteringsdag under Fixeringsperioden, skall den dagens vikt vid genomsnittsberäkningen reduceras med en så stor kvotdel som motsvarar Marknadsavbrottets varaktighet i förhållande till Noteringsdagens förutbestämda öppethållande den dagen. Den reducerade delen skall i stället vid beräkning av Lösenindex hänföras till Genomsnittsindex nästföljande Noteringsdag. Skulle ett Marknadsavbrott fortgå under en längre tid än fem Bank - dagar i följd, har dock Banken rätt men ej skyldighet att utan tillämpning av vad som nyss sagts fastställa Lösenindex på sätt Ban ken finner lämpligt; 2 Köp och försäljning av Aktiebevis m m Antalet Aktiebevis enligt dessa Villkor är begränsat till Banken förbehåller sig dock rätten att ändra detta antal. Aktiebevis säljs fortlöpande av Banken till aktuellt marknadspris. Köp av Aktiebevis sker genom sedvanlig köporder till Banken eller annan fondkommissionär som har erforderligt värdepapperstillstånd enligt lag (1991:981) om värdepappersrörelse. Banken förbehåller sig rätten att när som helst, tillfälligt eller slutgiltigt, upphöra med försäljningen av Aktiebevis. 3 Lösen Innehavare kan inför Lösendag - mot erläggande av en avgift motsvarande av Banken fastställt, vid var tid gällande courtage vid försäljning av Aktiebevis - begära lösen av Aktiebevis. Begäran om lösen skall vara Banken tillhanda senast 60 Bankdagar före avsedd Lösendag. Vid begäran om lösen skall, för registreringsåtgärder, skriftlig begäran om lösen enligt fastställt formulär inges till Banken eller annat Kontoförande institut för vidarebefordran till Banken. Sedan Banken i rätt tid mottagit korrekt ifylld begäran om lösen kommer berörda Aktiebevis att bokas ut från Innehavarens VP-konto. Banken kan inför Lösendag som infaller i juni varje år påfordra lösen av samtliga utestående Aktiebevis. Beslut om att påfordra Lösen meddelas genom skriftlig underrättelse till Innehavarna senast sex månader före den avsedda Lösendagen. 6

9 4 Kontant slutavräkning Banken ombesörjer i samband med lösen kontant slutavräkning och beräknar därvid för varje Aktiebevis som är aktuellt för lösen Lösenlikvid i form av ett belopp i SEK motsvarande Multiplikatorn x Lösenindex för aktuell Fixeringsperiod. En avräkning enligt föregående stycke innebär en slutreglering så att Innehavare erhåller Lösenlikvid enligt bestämmelserna i 6. 5 Registrering m m Aktiebevis skall för Innehavares räkning registreras på VP-konto, varför inga värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Aktiebevis skall riktas till Kontoförande Institut. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt till Aktiebevis skall låta registrera denna sin rätt. 6 Erläggande av Lösenlikvid m m Lösenlikvid erläggs på aktuell Lösenlikviddag till Innehavare som i vederbörlig ordning begärt lösen enligt bestämmelserna i 3 första stycket. Betalning sker genom insättning på det bankkonto som angivits på begäran om lösen enligt fastställt formulär. För Aktiebevis som inte blivit föremål för lösen enligt föregående stycke erläggs - sedan Banken påfordrat lösen enligt bestämmelserna i 3 sista stycket - Lösenlikvid till den som är Innehavare på femte Bankdagen före den sista Lösenlikviddagen eller på den Bankdag närmare denna dag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska värdepappersmarknaden (= avstämningsdagen). Har Innehavare genom Kontoförande institut låtit registrera att Lösenlikvid skall insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom VPCs försorg på den sista Lösenlikviddagen. I annat fall översänder VPC beloppet till Innehavaren under dennes hos VPC registrerade adress. Infaller Lösenlikviddagen på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet först närmast påföljande Bankdag. Skulle VPC på grund av dröjsmål från Bankens sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala beloppet enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av VPC så snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen var Innehavare. Visar det sig att den som tillställts beloppet enligt vad som ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Banken och VPC likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Banken respektive VPC hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas. 7 Preskription Rätten till betalning preskriberas tio år efter den sista Lösenlikviddagen. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Banken. Om preskriptionsavbrott sker löper en ny preskriptionstid om tio år räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. 8 Meddelanden Meddelanden rörande Aktiebevis skall införas i minst en rikstäckande daglig tidning eller tillställas Innehavare genom skriftlig underrättelse på den adress som finns registrerad hos VPC. Meddelande om vidtagande av åtgärd enligt regler i 9 eller om ändring av Fixeringsperiod, Lösendag och Lösenlikviddag till följd av inträffat Marknadsavbrott, sker dock endast genom att meddelande sänds till Stockholmsbörsen samt hålls tillgängligt på Bankens kontor. 9 Omräkningsregler m m Skulle Aktieindex ha upphört att produceras eller skulle formeln eller metoden för beräkning av Aktieindex ha ändrats under Aktiebevisens löptid, äger Banken, om Banken så finner lämpligt, fastställa visst eller vissa Lösenindex till ett annat värde, än vad som följer av 1 ovan eller vidta andra åtgärder som Banken finner ändamålsenliga. 10 Ändring av villkoren Banken äger rätt att vid ändrade eller för Banken oförutsedda förhållanden, eller om det i övrigt enligt Bankens bedömning är nödvändigt eller ändamålsenligt, besluta om ändring av villkoren för Aktiebevis. 11 Rätt till uppgifter Banken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje VP-konto, nämligen Innehavares namn, personnummer eller identifieringsnummer samt postadress och antal innehavda Aktiebevis. 12 Myndighetspåbud Om förutsättningarna för fullgörande av Aktiebevis på grund av myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande bortfallit eller avsevärt förändrats, äger Banken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. 13 Bankens köp och innehav av Aktiebevis Banken äger genom budgivning, privat uppgörelse eller på annat sätt själv förvärva Aktiebevis oavsett kurs. Skulle Aktiebevis förvärvas av Banken kan de annulleras, behållas, återförsäljas eller handhas på annat sätt. 14 Börsnotering Banken skall ansöka om notering av Aktiebevisen vid Stockholmsbörsen AB eller vid annan börs eller marknadsplats. 15 Förvaltarregistrering För Aktiebevis som är förvaltarregistrerat enligt lag om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Innehavare. 16 Skatter, avgifter m m Banken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, avgift eller annan kostnad som kan uppkomma för Innehavaren på grund av köp, innehav, försäljning eller kontant slutavräkning av Aktiebevis. 17 Begränsning av Bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand, vattenskada, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Banken är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Banken varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört. Om Banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall Banken respektive Innehavaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. 18 Tillämplig lag m m Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa villkor. Tvist skall i första instans avgöras vid Stockholms tingsrätt. Härmed bekräftas att ovanstående villkor är för oss bindande. Stockholm den 17 september 2002 FÖRENINGSSPARBANKEN AB (publ) 7

10 Begäran om lösen FöreningsSparbanken AB:s Aktiebevis avseende SX Biotechnology_PI TM Skickas till FöreningsSparbanken AB Emissioner E STOCKHOLM Enligt 3 i villkoren för FöreningsSparbanken AB:s Aktiebevis avseende branschindex SX Biotechnology_PI TM lämnas härmed begäran om lösen avseende antal Aktiebevis. VP-konto där Aktiebevisen finns registrerade: Konto där Lösenlikviden skall sättas in: Clearingnr Kontonummer - Begäran om lösen skall vara FöreningsSparbanken AB, Emissioner, E76, Stockholm tillhanda senast 60 bankdagar före avsedd Lösendag. - Begäran om lösen är bindade. - Finns Aktiebevisen registrerade i depå hos bank eller fondkommissionär skall begäran om lösen ske via depåbanken. - Om Aktiebevisen är pantsatta, skall även begäran om lösen undertecknas av panthavaren. - Efter att begäran om lösen mottagits av FöreningSparbanken kommer Aktiebevisen att bokas ut från angivet VP-konto. - Ofullständig eller felaktigt ifylld begäran om lösen kan komma att lämnas utan avseende. - Inga ändringar eller tillägg får göras i förtryckt text. Genom undertecknande av denna begäran om lösen bekräftas att jag/vi tagit del av och är medveta om vad som anges ovan. Uppgifter om Innehavaren (Obligatorisk uppgift) Uppgifter om panthavaren (I förekommnade fall) Personnr/Org. nr Telefon dagtid Personnr/Org. nr Telefon dagtid Efternamn/Firma Tilltalsnamn Efternamn/Firma Tilltalsnamn Postutdelningsadress (gata, box) Postutdelningsadress (gata, box) Postnummer Adressort Postnummer Adressort Ort Datum Ort Datum Underskrift av Innehavare (i förekommande fall förmyndare) Underskrift av panthavare 8

11 Vid köp och försäljning av FöreningsSparbanken ABs Aktiebevis "Branschindex-Bioteknik" kontakta banken.

2003-10-13. Information avseende aktiebevis Branschindex-Papper&Skog

2003-10-13. Information avseende aktiebevis Branschindex-Papper&Skog 2003-10-13 Information avseende aktiebevis Branschindex-Papper&Skog Då aktiebevisen avser ett index kan de ingående aktieslagen komma att utgå eller tillkomma genom av- och nynotering, förändring av branschklassificering

Läs mer

FöreningsSparbanken AB

FöreningsSparbanken AB PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Aktiebevis "Branschindex-Telekom" Slutdag 2008-10-24 Stockholmsbörsen: KB8JTELE FSP ISIN-kod: SE 0001 115809 Med FöreningsSparbankens aktiebevis "Branschindex-Telekom" erbjuds

Läs mer

FöreningsSparbanken AB

FöreningsSparbanken AB PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Korgbevis "Modellportfölj 2005-11-11" Slutdag 2006-02-28 Med FöreningsSparbankens Korgbevis Modellportfölj 2005-11-11 erbjuds möjligheten att ta del av värdeförändringen

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

FöreningsSparbanken AB

FöreningsSparbanken AB PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Kupongbevis "KuB nr 7" Slutdag 2008-06-11 Risk En placering i kupongbevis innebär en ekonomisk risk. Om OMXS30 index faller under löptiden kan placeraren förlora en större

Läs mer

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19

Slutliga Villkor: 2009-06-05. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor: 2009-06-05 Swedbank ABs Aktiebevis MAX Slutlikviddag 2009-08-19 Slutliga Villkor Bevis Aktiebevis MAX Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis Definitioner

Läs mer

Slutliga Villkor: 2011-01-21. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Förfallodag 2011-05-03

Slutliga Villkor: 2011-01-21. Swedbank ABs. Aktiebevis MAX Förfallodag 2011-05-03 Slutliga Villkor: 2011-01-21 Swedbank ABs Aktiebevis MAX Förfallodag 2011-05-03 Slutliga Villkor Bevis Aktiebevis MAX Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis Definitioner

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret.

STATSOBLIGATIONSLÅN FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102. Svenska staten genom Riksgäldskontoret. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONSLÅN MED INDEXKLAUSUL ÅTERBETALNINGSDAG DEN 1 DECEMBER 2020 LÅN 3102 Låntagare Lånebelopp Försäljningssätt Räntesats Räntebelopp Svenska staten genom

Läs mer

FöreningsSparbanken AB

FöreningsSparbanken AB PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Kupongbevis "H&M, KuB nr 6" Slutdag 2004-11-08 FöreningsSparbankens Kupongbevis H&M, KuB nr 6 ger en hög fast kupong samt satsat kapital åter, förutsatt att H&M B inte faller

Läs mer

FöreningsSparbanken AB

FöreningsSparbanken AB PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Kupongbevis "Ericsson, KuB nr 1" Slutdag 2003-07-25 Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR FöreningsSparbankens Kupongbevis Ericsson,

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 225

FöreningsSparbankens lån 225 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 225 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 204

FöreningsSparbankens lån 204 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 204 Ikaros OMX TM Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 223

FöreningsSparbankens lån 223 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 223 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Blue Marlin OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad

Läs mer

Slutliga Villkor: 2007-08-24. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-08-24. Slutlikviddag 2007-11-28

Slutliga Villkor: 2007-08-24. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-08-24. Slutlikviddag 2007-11-28 Slutliga Villkor: 2007-08-24 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2007-08-24 Slutlikviddag 2007-11-28 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2007-08-24 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 300

FöreningsSparbankens lån 300 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 300 Giant Ikaros OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Giant Ikaros OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 213

FöreningsSparbankens lån 213 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 213 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och

Läs mer

FöreningsSparbanken AB

FöreningsSparbanken AB PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Placeringsbevis "Peking" Sista slutdag 2009-05-13 FöreningsSparbankens Placeringsbevis Peking ger en möjlighet till mycket hög avkastning förutsatt att indexfonden, ishares

Läs mer

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)

OPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C) OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BOSTADSOBLIGATIONER 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Ord och uttryck som anges med stor begynnelsebokstav i dessa allmänna

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 270

FöreningsSparbankens lån 270 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 270 Giant Ikaros OMX TM Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Giant Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Nokia Abp, aktie Första emissionsdag 18.07.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18 juli 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2014/2018 AVSEENDE KÖP AV B-AKTIER I B&B TOOLS AB (publ) Augusti 2014 2 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 263

FöreningsSparbankens lån 263 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 263 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Underliggande Nokia, aktie Ericsson B aktie Stora Enso R aktie Första emissionsdag 11.5.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 11 maj 2005 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 297

FöreningsSparbankens lån 297 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 297 Giant Blue Marlin OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 215

FöreningsSparbankens lån 215 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 215 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken

Läs mer

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26

Slutliga Villkor: 2008-08-22. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2008-08-22. Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor: 2008-08-22 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutlikviddag 2008-11-26 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2008-08-22 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor

Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst 110.038.542:72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd

Läs mer

Handelsbankens Warranter

Handelsbankens Warranter Handelsbankens Warranter Underliggande Ericsson AB, B-aktie Neste Oil Abp, aktie Nordea Bank AB, FDR Stora Enso Abp, R-aktie Tietoenator AB, aktie TeliaSonera AB, aktie UPM-Kymmene Abp, aktie Första emissionsdag

Läs mer

5 maj 2010: Omräkning av Lösenpriset samt antalet aktier som varje Köpoption berättigar till köp av enligt punkt 7B

5 maj 2010: Omräkning av Lösenpriset samt antalet aktier som varje Köpoption berättigar till köp av enligt punkt 7B 5 maj 2010: Omräkning av Lösenpriset samt antalet aktier som varje Köpoption berättigar till köp av enligt punkt 7B Med anledning av att Rottneros AB, med avstämningsdag den 7 maj 2010, genomför en sammanläggning

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nokia Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 18.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 8 Slutdag: 28.5.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken säljwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 6 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

Slutliga Villkor: 2007-11-12. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-11-09. Slutlikviddag 2008-03-05

Slutliga Villkor: 2007-11-12. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-11-09. Slutlikviddag 2008-03-05 Slutliga Villkor: 2007-11-12 Swedbank ABs Bevis Modellportfölj 2007-11-09 Slutlikviddag 2008-03-05 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj 2007-11-09 Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Ericsson AB aktie Lösenpris: SEK 20 Slutdag: 25.11.2005 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 23.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM

EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 1127 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade svenska MTN-Program av den 22 april 2003, jämte

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

Optionsvillkor köpoption (KO1)

Optionsvillkor köpoption (KO1) Optionsvillkor köpoption (KO1) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2012/2013 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I NORDIC IRON ORE AB (NIO) Utställare - Kopparberg Mineral AB 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2006/2010 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I HAKON INVEST AB (publ) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken dag

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Börsprospekt Program för Medium Term Notes Arrangör Swedbank Markets INNEHÅLL Detta börsprospekt för FöreningsSparbanken ABs, nedan kallad FöreningsSparbanken, MTNprogram om 40.000.000.000 svenska kronor

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 Bilaga 2 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 I DIGNITANA AB (PUBL) EMMITERADE ENLIGT BESLUT DEN 13 AUGUSTI 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB Bilaga 1 Villkor för köpoptioner 2011/2016 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 265

FöreningsSparbankens lån 265 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 265 Giant Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ),

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 280

FöreningsSparbankens lån 280 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 280 Fyra Årstider OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Fyra Årstider OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER OCH REALA STATSOBLIGATIONER UTGIVNA AV SVENSKA STATEN The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Act ). The Securities are part of a continuous offering by the Kingdom of Sweden and may not be offered

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs

FöreningsSparbanken ABs EMISSIONSBILAGA Lån 400 FöreningsSparbanken ABs Lån 400 Aktieindexobligation Norrsken Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2009-11-04 Produkten säljs genom

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 291

FöreningsSparbankens lån 291 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 291 Blue Marlin OMX -index Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Blue Marlin OMX -index Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan

Läs mer

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ)

Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) Villkor för Styrelseaktieägarprogram 2010/2017 i Orexo AB (publ) 1 OPTIONSUTFÄRDARE OCH OPTIONSINNEHAVARE 1.1 Pharmacall AB, org. nr. 556569-1739, Box 303, 751 05 Uppsala ( Optionsutfärdaren ). 1.2 [Namn],

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie

Läs mer

Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000

Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000 Företagscertifikatprogram SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Nordea Emissionsinstitut Nordea SEB Handelsbanken Capital Markets Issuing and Paying Agent Nordea Företagscertifikatprogram

Läs mer

Stora Enso Abp aktie

Stora Enso Abp aktie Handelsbanken säljwarrant Stora Enso Abp aktie Lösenpris: EUR 10 Slutdag: 23.4.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104

VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104 VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104 Utbjuden volym: 500 000 000 kr Real räntesats: 3,5 % Räntebegynnelsedag: 1 december 1998 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 29 april 1999 Likviddag:

Läs mer

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1

VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:19 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020

VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 1. Definitioner I dessa Villkor har definierade termer följande betydelse: Avstämningsdag

Läs mer

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31)

Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2014-01-31) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016

VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 (16) VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2010/2015 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I SWEDISH MATCH AB

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2010/2015 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I SWEDISH MATCH AB VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2010/2015 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I SWEDISH MATCH AB 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag Banken dag som

Läs mer

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB, 556313-4484, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599

Swedbank ABs. SPAX Lån 599. Slutliga Villkor Lån 599 Slutliga Villkor Lån 599 Swedbank ABs SPAX Lån 599 Dollarintervall - Återbetalningsdag 2013-02-19 Serie A (SWEODOL1) - BAS (sidan 4) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent.

Läs mer

Ett nytt sätt att placera i finska aktier

Ett nytt sätt att placera i finska aktier www.handelsbanken.fi/certifikat KUPONGCERTIFIKAT finland Ett nytt sätt att placera i finska aktier SISTA DAG FÖR KÖP ÄR DEN 9 februari 2010 Marknadsläget just nu Den globala återhämtningen fortsätter.

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 281

FöreningsSparbankens lån 281 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 281 Överkurs Fyra Årstider OMX TM Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Överkurs Fyra Årstider OMX TM Inledning FöreningsSparbanken

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2014/2017 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ARCAM AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "Bankdag" dag som

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Aktieindexlån 246

FöreningsSparbanken ABs Aktieindexlån 246 EMISSIONSBILAGA Lån 246 FöreningsSparbanken ABs Aktieindexlån 246 Färs & Frosta Sparbank - Satsa säkert Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 104 procent. Återbetalningsdag 2006-10-11

Läs mer

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016

Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är söndag eller annan

Läs mer

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler.

1.2. Den handel med emissionsinsatser som arrangeras av Nordea ska ske enligt nedanstående regler. Handelsregler för handel med emissionsinsatser i Lantmännen (fastställda 2015-12-16) 1. Inledning 1.1. Lantmännen ek för ( Lantmännen ), org. nr. 769605-2856, har emitterat emissionsinsatser till sina

Läs mer

Slutliga Villkor avseende lån 5048

Slutliga Villkor avseende lån 5048 Slutliga Villkor avseende lån 5048 Lån 5048 emitteras under Svenska Handelsbanken AB:s (publ) MTN-program. Fullständig information om Handelsbanken och erbjudandet kan endast fås genom Grundprospektet

Läs mer

FöreningsSparbankens ABs

FöreningsSparbankens ABs EMISSIONSBILAGA Lån 306 serie A och B FöreningsSparbankens ABs KaG Lån 306 Blue Marlin Serie A Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin Serie B Emissionskurs

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2010:3 2010-08-06 Dessa slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) utgör Slutliga Villkor till Nordea Bank AB (publ):s

Läs mer

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ)

Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) Villkor för teckningsoption serie 2015/2019, avseende nyteckning av aktier i Intuitive Aerial AB (publ) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant Nordea AB aktie Lösenpris: EUR 5,5 Slutdag: 26.11.2004 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de allmänna villkoren

Läs mer

Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B)

Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B) Villkor för Copperstone Resources AB (publ):s optionsrätter 2015, serie 4B (TO 4B) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie aktie i Bolaget.

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Turbowarranter Slutliga villkor för utfärdande av Turbowarranter avseende: Elekta AB Ser. B Fingerprint Cards AB Ser. B Shamaran Petroleum Corp Tethys Oil AB Med noteringsdag:

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25

NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 NORDEA BANK AB (PUBL):s EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR WARRANTER SERIE 2011:35 2011-11-25 Slutliga Villkor för Instrument som emitteras enligt Programmet kommer att

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Lån 352

FöreningsSparbanken ABs Lån 352 EMISSIONSBILAGA Lån 352 FöreningsSparbanken ABs Lån 352 Aktieindexobligation Fästningen Serie A - Trygg (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 103 procent. Återbetalningsdag 2008-12-10

Läs mer

Allmänna villkor för statsobligationer och reala statsobligationer utgivna av svenska staten

Allmänna villkor för statsobligationer och reala statsobligationer utgivna av svenska staten The securities have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933 (the Act ). The Securities are part of a continuous offering by the Kingdom of Sweden and may not be offered

Läs mer

Villkor för Transferator AB:S Teckningsoptioner 2013/2014, serie A (TO 1 A)

Villkor för Transferator AB:S Teckningsoptioner 2013/2014, serie A (TO 1 A) Villkor för Transferator AB:S Teckningsoptioner 2013/2014, serie A (TO 1 A) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie "bankdag" avser aktie

Läs mer

Swedbank ABs. Aktiebevis

Swedbank ABs. Aktiebevis Slutliga Villkor: 2013-06-07 Swedbank ABs Aktiebevis Aktiebevis Tillväxtmarknader Återbetalningsdag 2014-06-30 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER PENNINGMARKNADSFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Penningmarknadsfond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46)

Läs mer

Styrelseordföranden, Mats Enquist, deltog ej i beredningen av ärendet eller i beslutet.

Styrelseordföranden, Mats Enquist, deltog ej i beredningen av ärendet eller i beslutet. Styrelsens och Nominerings- och Ersättningskommitténs för Redbet Holding AB (publ) (org nr 556685-0755) förslag till årsstämman 2010 om ändring av Redbet Holding AB:s incitamentsprogram 2009/2012 Motiv

Läs mer

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ)

OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) OMRÄKNINGSVILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2013/2017 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I ADDTECH AB (publ) Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag dag som inte

Läs mer

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI

NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI NORDEA BANK AB (PUBL):S EMISSIONSPROGRAM FÖR WARRANTER OCH CERTIFIKAT SLUTLIGA VILLKOR FÖR TURBOWARRANTER SERIE 2012:2 FI För Instrument skall gälla Allmänna Villkor för Bankens Warrant- och Certifikatprogram

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015

Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015 Villkor för teckningsoptioner i Deflamo AB (publ), serie TO2 B 2015 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier Banken "Bankdag" aktie eller

Läs mer

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ELOS MEDTECH AB (PUBL)

VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ELOS MEDTECH AB (PUBL) VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ELOS MEDTECH AB (PUBL) 1. DEFINITIONER Bankdag Banken Dag som i Sverige inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning

Läs mer

Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER

Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER Optionsvillkor Villkor för SPIFFX AB:S (publ) OPTIONSRÄTTER 2015, serie 1 (TO1) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie banken "bankdag"

Läs mer

Antal teckningsoptioner

Antal teckningsoptioner Förslag till beslut om riktad emission av teckningsoptioner enligt punkt 13 i förslaget till dagordning vid årsstämma med aktieägarna i Motion Display Scandinavia AB (publ) måndagen den 11 maj 2015 Styrelsen

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576

Swedbank ABs. SPAX Lån 576. Slutliga Villkor Lån 576 Slutliga Villkor Lån 576 Swedbank ABs SPAX Lån 576 Sterling - Återbetalningsdag 2013-08-27 Serie A (SWEOGBP2) - MAX (sidan 4) Emissionskurs 102 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. USA - Återbetalningsdag

Läs mer

VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A)

VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A) Bilaga A VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 1.1 Aktie är aktie i Bolaget. 1.2

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2002/2004

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2002/2004 EMISSIONSBILAGA Lån 175, serie A och B FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2002/2004 Lån 175 ( ValutaSpax I ) Lånet utges i två serier: Serie A ( SPAX TM ) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 3.787.000 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 15.148.000.

Läs mer

Handelsbanken Capital Markets

Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken köpwarrant TeliaSonera AB aktie Lösenpris: EUR 5 Slutdag: 29.5.2006 Handelsbanken Capital Markets Warrantspecifika villkor 19.8.2004 Dessa warrantspecifika villkor utgör tillsammans med de

Läs mer

E. Öhman J:or Fondkommission AB

E. Öhman J:or Fondkommission AB E. Öhman J:or Fondkommission AB Certifikat Mini Futures Slutliga villkor avseende certifikat: LM Ericsson B Med noteringsdag: 13 maj 2011 Slutliga Villkor Certifikat Dessa Slutliga Villkor utgör Slutliga

Läs mer