Program för Medium Term Notes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Program för Medium Term Notes"

Transkript

1 Börsprospekt Program för Medium Term Notes Arrangör Swedbank Markets

2 INNEHÅLL Detta börsprospekt för FöreningsSparbanken ABs, nedan kallad FöreningsSparbanken, MTNprogram om svenska kronor eller motvärdet därav i euro består av följande delar. Beskrivning av och allmänna villkor för MTN-programmet. Prospektbilaga innehållande kompletterande upplysningar och försäkran beträffande prospektet. Årsredovisning och eventuell ytterligare ekonomisk information vilket framgår av den vid varje tid gällande prospektbilagan. Distribution av detta prospekt och försäljning av MTN kan i vissa länder vara begränsade av lag. Innehavare av prospekt måste därför informera sig om och iaktta eventuella restriktioner. MTN betecknar i detta prospekt Medium Term Notes, d v s obligationer eller förlagsbevis där villkoren för ränta och/eller annan avkastning och eventuellt andra villkor på visst sätt kan variera från en emission till en annan.

3 FöreningsSparbankens MTN-program Detta MTN-program utgör en ram varunder FöreningsSparbanken har möjlighet att löpande uppta lån i svenska kronor ( SEK ) och euro ( EUR ) med en löptid om lägst en månad. Beslut om att upprätta MTN-programmet fattades av FöreningsSparbanken AB under dåvarande firma Sparbanken Sverige AB genom dess finanskommitté den 17 augusti Finanskommittén beslutade den 25 maj 1998 att utöka rambeloppet från SEK till SEK , den 26 april 2004 att fattades beslut att utöka rambeloppet till SEK och den 29 april 2005 fattade Finanskomittén beslut att ytterligare utöka rambeloppet till SEK Programmet är för FöreningsSparbanken ett av flera finansieringsalternativ i den dagliga affärsverksamheten. Beslut att uppta lån under MTN-programmet fattas med stöd av bemyndigande av FöreningsSparbankens styrelse. Lån upptas mot utgivande av förlagsbevis eller obligationer, s k Medium Term Notes ( MTN ). Varje lån representeras av MTN i hela multiplar om normalt SEK1.000, , eller eller EUR 100, 1.000, eller Totalt utestående nominellt belopp av MTN får vid varje tidpunkt uppgå till högst SEK eller motvärdet därav i EUR. FöreningsSparbankens styrelse förbehåller sig rätten att höja detta belopp. Under MTN-programmet kan FöreningsSparbanken emittera MTN som löper med fast ränta, rörlig ränta eller utan ränta (s k nollkupongskonstruktion). FöreningsSparbanken har dessutom möjlighet att emittera MTN där ränta och/eller annan avkastning fastställs på basis av utvecklingen av visst svenskt eller utländskt index eller liknande. Allmänna villkor för MTN återges på sidorna 2 4 i detta prospekt. För varje lån upprättas en särskild emissionsbilaga med kompletterande lånevillkor, vilka tillsammans med de allmänna villkoren utgör fullständiga villkor för respektive lån. Lån som ges ut under programmet i EUR tilldelas lånenummer och lån i SEK tilldelas lånenummer från 101 och uppåt. Försäljning/Marknad Försäljning av MTN kommer att riktas antingen till en bred allmänhet eller till en mindre krets av placerare. I emissionsbilagan för respektive lån kommer FöreningsSparbanken att lämna ytterligare information avseende villkor för försäljning och upprätthållande av andrahandsmarknad. Börsregistrering och VPC-anslutning Lån som utges under programmet kommer, om inte annat bestäms avseende visst lån, att inregistreras vid Stockholmsbörsen AB eller vid annan börs i samband med lånets upptagande. Lån som utges ansluts till VPC ABs ( VPC ) kontobaserade system, varför inga fysiska värdepapper utfärdas. VPC verkställer avdrag för preliminär A-skatt, f n 30 procent på utbetald ränta, för fysisk person bosatt i Sverige och för svenskt dödsbo.

4 Allmänna Villkor för FöreningsSparbanken AB:s MTN-program Följande allmänna villkor skall gälla för lån som FöreningsSparbanken AB (publ) (org nr ) ( FöreningsSparbanken ) emitterar på kapitalmarknaden under detta MTN-program genom att utge förlagsbevis eller obligationer i svenska kronor ( SEK ) eller i euro ( EUR ) med en löptid om lägst en månad, s k Medium Term Notes. Det sammanlagda nominella beloppet av förlagsbevis och obligationer som utgivits under programmet och som vid varje tid är utelöpande får ej överstiga SEK FYRTIO MILJARDER ( ) eller motvärdet därav i EUR, såvida inte annat följer av punkt 2 sista stycket, nedan. För varje lån upprättas en emissionsbilaga ( Emissionsbilagan ) innehållande kompletterande lånevillkor, vilka tillsammans med Allmänna Villkor utgör fullständiga villkor för lånet. 1. DEFINITIONER Utöver ovan gjorda definitioner skall i dessa villkor nedanstående definitioner, och definitioner som återfinns i Emissionsbilagan, gälla. Affärsdag Bankdag EURIBOR Fordringshavare Kapitalbelopp Kontoförande Institut Lån Lånedatum MTN dag då överenskommelse träffats om placering av MTN; dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; den räntesats som kl anges på Reuters sida EURIBOR01 (eller genom sådant annat system eller på sådan annan sida som ersätter nämnda system respektive sida) eller om sådan notering ej anges FöreningsSparbankens bedömning av den räntesats som ledande affärsbanker i Europa erbjuder för utlåning av EUR för aktuell period på interbankmarknaden i Europa; den som är antecknad på VP-konto som borgenär eller som berättigad att i andra fall ta emot betalning under en MTN; enligt Emissionsbilagan det belopp varmed Lån skall återbetalas på Återbetalningsdagen; bank eller annan som har medgivits rätt att vara kontoförande institut enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument och hos vilken Fordringshavare öppnat VP-konto avseende MTN; varje lån, omfattande en eller flera MTN, som FöreningsSparbanken upptar enligt dessa villkor; enligt Emissionsbilagan dag från vilken ränta (i förekommande fall) skall börja löpa; enligt Emissionsbilagan förlagsbevis eller obligation. MTN utgör skuldbevis som registrerats enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument och som har utgivits av FöreningsSparbanken i enlighet med dessa villkor;

5 Rambelopp SEK FYRTIO MILJARDER ( ) eller motvärdet därav i EUR (i den mån inte annat följer av punkt 2 sista stycket). MTN denominerade i EUR skall på Affärsdagen för sådan MTN, vid beräkning av Rambeloppet, omräknas till SEK efter den kurs som gällde för sådan MTN på Affärsdagen såsom den publicerats på Reuters sida SEKFIX (eller på sådan annan sida eller genom sådant annat system som ersätter nämnda sida eller system) eller om sådan notering ej finns, FöreningsSparbankens avistakurs för SEK mot EUR på Affärsdagen; STIBOR VPC VP-konto Återbetalningsdag den räntesats som kl anges på Reuters sida SIDE (eller på sådan annan sida eller genom sådant annat system) eller om sådan notering ej anges den räntesats som motsvarar FöreningsSparbankens kostnad för upplåning av SEK för aktuell period på interbankmarknaden i Stockholm; VPC AB, org nr eller annan central värdepappersförvarare som utsetts av FöreningsSparbanken; värdepapperskonto där respektive Fordringshavares innehav av MTN är registrerat; samt enligt Emissionsbilagan eller, om den där angivna dagen inte är Bankdag, nästa Bankdag. Ytterligare definitioner såsom Räntebas, Räntebasmarginal, Räntekonstruktion, Räntebestämningsdag, Ränteförfallodag/ar, Ränteperiod, Räntesats, Valuta och Valörer, återfinns (i förekommande fall) i Emissionsbilagan. 2. LÅN, BETALNINGSFÖRBINDELSE, EVENTUELL HÖJNING AV RAMBELOPPET Ett Låns nominella belopp skall uppgå till minst SEK TIO MILJONER ( ), om banken ej annat beslutar, och representeras av MTN i valörerna SEK ETTUSEN (1.000), SEK TIOTUSEN (10.000), SEK ETTHUNDRATUSEN ( ) eller SEK EN MILJON ( ) eller EUR ETTHUNDRA (100), EUR ETTUSEN (1.000), EUR TIOTUSEN (10.000) eller EUR ETTHUNDRATUSEN ( ), alternativt annan valör som framgår av Emissionsbilagan, eller hela multiplar därav. FöreningsSparbanken förbinder sig att i enlighet med dessa villkor erlägga ränta (i förekommande fall) för Lån och återbetala Lån på Återbetalningsdagen. FöreningsSparbanken förbehåller sig rätten att höja Rambeloppet. 3. RÄNTA M M Emissionsbilagan anger relevant räntekonstruktion, normalt enligt något av följande alternativ:

6 a) Fast ränta Lånet löper med ränta enligt Räntesatsen från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360- dagarsbasis för MTN i SEK och faktiskt antal dagar/faktiskt antal dagar för MTN i EUR. b) Räntejustering Lånet löper med ränta enligt Räntesatserna från Lånedatum t o m Återbetalningsdagen. Räntesats 1 relaterar till Ränteperiod 1, Räntesats 2 till Ränteperiod 2 osv. Räntan erläggs i efterskott på respektive Ränteförfallodag och beräknas på 360/360- dagarsbasis för MTN i SEK och faktiskt antal dagar / faktiskt antal dagar för MTN i EUR. c) FRN (Floating Rate Notes) Lånet löper med ränta från och med Lånedatum till Återbetalningsdagen. Räntesatsen för respektive Ränteperiod beräknas av FöreningsSparbanken på respektive Räntebestämningsdag och utgörs av Räntebasen med tillägg av Räntebasmarginalen för samma period. Kan Räntesats inte beräknas på grund av sådant hinder som avses i punkt13 första stycket skall Lånet fortsätta att löpa med den Räntesats som gäller för den löpande Ränteperioden. Så snart hindret upphört skall FöreningsSparbanken beräkna ny Räntesats att gälla från den andra Bankdagen efter dagen för beräknandet till utgången av den då löpande Ränteperioden. Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal dagar / 360 för MTN i SEK och MTN i EUR i respektive Ränteperiod. Information om den nya Räntesatsen meddelas den som är Fordringshavare på första Bankdagen i den nya Ränteperioden. d) VRN (Variable Rate Notes) Lånet löper med ränta från och med Lånedatum till Återbetalningsdagen. Räntesatsen bestäms av FöreningsSparbanken på respektive Räntebestämningsdag och meddelas den som är Fordringshavare på första Bankdagen i den nya Ränteperioden. Kan Räntesats inte bestämmas på grund av sådant hinder som avses i punkt 13 första stycket skall Lånet fortsätta att löpa med den Räntesats som gäller för den löpande Ränteperioden. Så snart hindret upphört skall FöreningsSparbanken bestämma ny Räntesats att gälla från den andra Bankdagen efter dagen för bestämmandet till utgången av den då löpande Ränteperioden. Information om den

7 nya Räntesatsen skall snarast efter bestämmande lämnas i enlighet med föregående stycke. Räntan erläggs i efterskott på varje Ränteförfallodag och beräknas på faktiskt antal dagar / 360 för MTN i SEK och MTN i EUR i respektive Ränteperiod. e) Nollkupong Lånet löper utan ränta. FöreningsSparbanken förbehåller sig rätten att utge Lån med annan räntekonstruktion än ovan. För MTN som förfallit till betalning gottgörs ränta endast t o m den genom uppsägning eller eljest fastställda förfallodagen även om denna skulle komma att infalla på dag som inte är Bankdag och även om inlösen skulle fördröjas av sådant hinder för FöreningsSparbanken som avses i punkt 13 första stycket. 4. REGISTRERING AV MTN MTN skall för Fordringshavares räkning registreras på VP-konto, varför inga fysiska värdepapper kommer att utges. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende MTN skall riktas till Kontoförande Institut. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt att ta emot betalning under MTN skall låta registrera sin rätt till betalning. 5. ÅTERBETALNING AV LÅN SAMT (I FÖREKOMMANDE FALL) BETALNING AV RÄNTA Lån förfaller till betalning med dess Kapitalbelopp på Återbetalningsdagen. Ränta erläggs på aktuell Ränteförfallodag enligt punkt 3. Betalning av Kapitalbelopp och ränta skall ske i den valuta som Lånet upptagits till den som är Fordringshavare på femte Bankdagen före respektive förfallodag, eller på den Bankdag närmare respektive förfallodag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska obligationsmarknaden (= Avstämningsdagen ). Har Fordringshavaren genom Kontoförande Institut låtit registrera att Kapitalbelopp respektive ränta skall insättas på visst bankkonto, sker insättning genom VPCs försorg på respektive förfallodag. I annat fall översänder VPC beloppet sistnämnda dag till Fordringshavaren under dennes hos VPC på Avstämningsdagen registrerade adress. Infaller förfallodag på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet

8 först följande Bankdag; att ränta härvid utgår endast t o m förfallodagen framgår av punkt 3 sista stycket. Skulle VPC på grund av dröjsmål från FöreningsSparbankens sida eller på grund av annat hinder inte kunna utbetala belopp enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av VPC så snart hindret upphört till den som på Avstämningsdagen var Fordringshavare. Visar det sig att den som tillställts belopp enligt vad ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall FöreningsSparbanken och VPC likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om FöreningsSparbanken respektive VPC hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller inte varit normalt aktsamma. 6. ÅTERKÖP AV VRN (VARIABLE RATE NOTES) FöreningsSparbanken åtar sig att på varje Ränteförfallodag till nominellt belopp återköpa MTN som löper med ränta enligt punkt 3 d) VRN (Variable Rate Notes). Fordringshavare som önskar återköp skall begära detta hos FöreningsSparbanken senast kl på den Räntebestämningsdag som infaller två Bankdagar före den aktuella Ränteförfallodagen, med instruktion till FöreningsSparbanken att registrera återköpt MTN på bankens VP-konto per Ränteförfallodag. Likvid för MTN som återköpts enligt ovan utbetalas på Ränteförfallodagen. 7. PRESKRIPTION Rätten till betalning av Kapitalbelopp preskriberas tio år efter Återbetalningsdagen. Rätten till räntebetalning preskriberas tre år efter respektive Ränteförfallodag. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer FöreningsSparbanken. Om preskriptionsavbrott sker löper ny preskriptionstid om tio år i fråga om Kapitalbelopp och tre år beträffande räntebelopp, i båda fallen räknat från dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. 8. FÖRLAGSLÅN MTN som utgör förlagsbevis med begränsad löptid skall i händelse av FöreningsSparbankens konkurs eller likvidation medföra rätt till betalning ur FöreningsSparbankens tillgångar efter övriga oprioriterade fordringar mot FöreningsSparbanken med undantag av fordringar på grund av andra förlagslån eller skuldförbindelser med begränsad löptid med vilka MTN skall medföra lika rätt till betalning. MTN skall dock medföra rätt till betalning före fordringar på grund av sådana förlagslån eller skuldförbindelser som har obegränsad löptid. FöreningsSparbanken förbehåller sig rätten att utge nya förlagslån och andra skuldförbindelser samt att därvid föreskriva att fordringar på grund av dessa skall

9 medföra lika rätt till betalning ur FöreningsSparbankens tillgångar som MTN vilka utgör förlagsbevis. 9. MEDDELANDEN Meddelanden rörande Lån skall i den mån annat inte föreskrivits i dessa villkor tillställas Fordringshavare under dennes hos VPC registrerade adress. 10. SEKRETESS FöreningsSparbanken och VPC får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om Fordringshavare. 11. BÖRSREGISTRERING För Lån som skall börsregistreras enligt Emissionsbilagan kommer FöreningsSparbanken att ansöka om inregistrering vid Stockholmsbörsen AB eller vid annan börs och vidta de åtgärder som kan erfordras för att bibehålla registreringen så länge Lånet är utestående, dock längst t o m Återbetalningsdagen. 12. FÖRVALTARREGISTRERING För MTN som är förvaltarregistrerad enligt lagen om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Fordringshavare. 13. BEGRÄNSNING AV ANSVAR M M I fråga om de på FöreningsSparbanken respektive VPC ankommande åtgärderna gäller beträffande VPC med beaktande av bestämmelserna i lagen om kontoföring av finansiella instrument att ansvarighet inte kan göras gällande för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand, vattenskada, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om FöreningsSparbanken själv eller VPC själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall skall inte ersättas av FöreningsSparbanken eller VPC om de varit normalt aktsamma. Inte i något fall utgår ersättning för indirekt skada. Föreligger hinder för FöreningsSparbanken eller VPC på grund av sådan omständighet som angivits i första stycket att vidta åtgärd enligt dessa villkor, får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört.

10 14. LAG OCH JURISDIKTION Vid tolkning och tillämpning av dessa villkor skall svensk lag gälla. Tvist skall i första instans avgöras vid Stockholms tingsrätt. Härmed bekräftas att ovanstående villkor är för oss bindande. Stockholm den 14 maj 2005 FöreningsSparbanken AB (publ)

11 Emissionsbilaga avseende lån nr x utgivet av FöreningsSparbanken under dess svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor av den 14 maj 2005 för MTN-programmet jämte nedan angivna kompletterande lånevillkor. Kompletterande lånevillkor Lån: Lånedatum: Valuta: Kapitalbelopp: MTN: Återbetalningsdag: Multiplar/valörer: (x) (x) SEK / EUR (Nominellt belopp och, i förekommande fall, motvärde i SEK och kurs enligt REUTERS sida SEKFIX= på Affärsdagen samt, i förekommande fall, ett tilläggsbelopp fastställt på basis av utvecklingen av ett visst index) (förlagsbevis eller obligation) (x) (x) Räntekonstruktion: Räntesats (1): Räntesats (2): Räntebas: Räntebasmarginal 1: Räntebasmarginal 2: Räntebestämningsdag: Ränteförfallodag/-ar: Ränteperiod: Börsinregistrering: ISIN-kod: (Fast ränta, Räntejustering, FRN, VRN eller Nollkupong) (Fast ränta eller Räntejustering) (Räntejustering) (FRN) (FRN) (FRN) (Räntejustering, FRN eller VRN) (Fast ränta, Räntejustering, FRN eller VRN) (Räntejustering, FRN eller VRN) (x) (x)

12 FöreningsSparbanken bekräftar härmed att ovan kompletterande lånevillkor är gällande för lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga kapitalbelopp (och ränta). FöreningsSparbanken bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den * som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om FöreningsSparbanken har offentliggjorts. Stockholm den * FöreningsSparbanken AB (publ)

13 FöreningsSparbanken AB Swedbank Markets Treasury Debt Capital Markets/E STOCKHOLM STOCKHOLM Tfn Tfn Fax Fax

Stockholms stads MTN-program

Stockholms stads MTN-program NOTERINGSDOKUMENT DATERAT 11 NOVEMBER 2014 Stockholms stads MTN-program Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Medium

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 27 januari 2011 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Sundsvalls kommun

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR

FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Vattenfall Aktiebolag (publ) FÖRETAGSCERTIFIKAT SEK 15 000 000 000 med möjlighet att emittera i SEK eller EUR Arrangör Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets Danske

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 28 april 2014 och är giltigt i 12 månader från denna dag MTN-PROGRAM Arrangör: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank DNB Handelsbanken

Läs mer

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ)

Grundprospekt avseende MTN-program för Volvofinans Bank AB (publ) Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 29 november 2013. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 29 november 2013 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Swedbank Markets Emissionsinstitut Swedbank Markets Issuing and

Läs mer

KOMMUNCERTIFIKATPROGRAM om SEK 1 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR

KOMMUNCERTIFIKATPROGRAM om SEK 1 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 18 FEBRUARI 2013 KOMMUNCERTIFIKATPROGRAM om SEK 1 000 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut SEB Swedbank Markets Issuing and Paying Agent Distribution

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 15 januari 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

Klövern AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 1 500 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut

Klövern AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 1 500 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Informationsbroschyr Klövern AB (publ) Företagscertifikatprogram SEK 1 500 000 000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank Emissionsinstitut Villkor i sammandrag samt övrig information Låntagare: Rambelopp:

Läs mer

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 Informationsbroschyr POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Ledarbank Nordea Emissionsinstitut Nordea Danske Bank Handelsbanken SEB Capital

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 13 april 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: DNB Handelsbanken

Läs mer

ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.

ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000. Informationsbroschyr ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 16 DECEMBER 2014 WILLHEM AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 3 000 000 000 Ledarbank Emissionsinstitut Danske Bank SEB Issuing and Paying Agent Distribution av denna

Läs mer

Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000

Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 LEDARBANK Nordea EMISSIONSINSTITUT Nordea Danske Bank SEB Swedbank ISSUING AND PAYING AGENT Nordea Kommuncertifikatprogram SEK 4 000 000 000 Ord som har definierats

Läs mer

Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR

Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Vasakronan AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 20.000.000.000 eller motvärdet därav i EUR Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske Bank Nordea Handelsbanken Capital Markets DNB SEB Swedbank Issuing and

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro

Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i euro Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 20 december 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Ikano Bank AB (publ) Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 2,5 miljarder svenska kronor

Läs mer

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 26 juni 2013 SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor

Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 8 maj 2013 och gäller i 12 månader från denna dag. Grundprospekt avseende Medium Term Note-program om 3 miljarder kronor Ledarbank SEB Emissionsinstitut Danske

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB:S (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB:S (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN UPPTAGNA UNDER SVENSK FASTIGHETSFINANSIERING AB:S (publ) SVENSKA MTN-PROGRAM Följande allmänna villkor ( Allmänna Villkor ) ska gälla för lån som Svensk FastighetsFinansiering

Läs mer

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001

PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att

Läs mer

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd

Program för Medium Term Notes samt Förlagsbevis om SEK EN MILJARD (SEK 1 000 000 000) för Sparbanken Syd Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2013 och offentliggjort på Sparbanken Syds hemsida. Prospektet är giltigt i 12 månader från dagen för godkännande. Program

Läs mer

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM.

Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM. Detta Grundprospekt godkändes av Finansinspektionen den 15 maj 2015 och är giltigt i 12 månader från detta datum. MTN-PROGRAM Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Handelsbanken Capital Markets SEB

Läs mer

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES

PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Grundprospekt Datum för prospektets offentliggörande: 25 oktober 2013 SPARBANKEN 1826 PROGRAM FÖR MEDIUM TERM NOTES Ledarbank Emissionsinstitut Detta grundprospekt ( Prospektet ) innehåller information

Läs mer

Program för Medium Term Notes

Program för Medium Term Notes Detta grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 15 februari 2012. Grundprospektet är offentliggjort på Intrum Justitia AB:s hemsida den 15 februari 2012 och gäller i 12 månader

Läs mer

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000

GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 Detta Grundprospekt är daterat och godkänt den 31 oktober 2013 och gäller i tolv månader från denna dag. GRUNDPROSPEKT AVSEENDE MEDIUM TERM NOTE-PROGRAM OM SEK 6.000.000.000 LEDARBANK SEB EMISSIONSINSTITUT

Läs mer

Hufvudstaden AB (publ)

Hufvudstaden AB (publ) Grundprospektet godkändes av Finansinspektionen den 2 december 2014 och är giltigt i tolv månader från detta datum. Hufvudstaden AB (publ) MTN-program Ledarbank Svenska Handelsbanken AB (publ) Emissionsinstitut

Läs mer

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets

MTN-PROGRAM. Ledarbank: Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets Detta Grundprospekt är godkänt och registrerat av Finansinspektionen den 18 december 2009. Grundprospektet är offentliggjort på Volvofinans hemsida den 18 december 2009 och gäller i 12 månader från denna

Läs mer