Slutliga Villkor: Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj Slutlikviddag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Slutliga Villkor: 2007-08-24. Swedbank ABs. Bevis. Modellportfölj 2007-08-24. Slutlikviddag 2007-11-28"

Transkript

1 Slutliga Villkor: Swedbank ABs Bevis Modellportfölj Slutlikviddag

2 Slutliga Villkor Bevis Modellportfölj Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor skall om annat inte särskilt anges ha den betydelse som anges i Bankens Prospekt daterat den 18 december 2006 vilket utgör ett grundprospekt enligt 2 kap 16 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Detta dokument utgör de Slutliga Villkoren för nedanstående bevis och skall läsas tillsammans med Prospektet. Fullständig information om Banken och bevisen erhålls endast genom att dessa Slutliga Villkor läses tillsammans med Prospektet. Prospektet finns att tillgå på Bankens hemsida (www.swedbank.se) och kan även rekvireras kostnadsfritt från något av Bankens lokala kontor. SPECIFIKATIONER ISIN-kod: SE Slutdag: Slutlikviddag: RISKFAKTORER En investering i bevis är förknippad med vissa risker. Potentiella investerare rekommenderas därför att ta del av den information om risker som lämnas under rubriken Riskfaktorer på sid 8 och följande sidor i Prospektet. INFORMATION OM BEVISEN, VILLKOR FÖR ERBJUDANDET SAMT UPPTAGANDE TILL HANDEL OCH SÄRSKILDA FÖRHÅLLANDEN KRING HANDELN Inbjudan Bevis är ett finansiellt instrument vars värde är baserat på utvecklingen av ett aktieindex, en korg av aktier, en aktie, en fond eller en strukturerad produkt. Detta bevis baseras på utvecklingen av en korg med aktier från Swedbank Markets Modellportfölj Beviset ger innehavaren rätt att på Slutlikviddagen erhålla ett kontantbelopp (Slutlikvid) motsvarande aktiekorgens värde beräknat på Slutdagen. Bevisets värde Beviset Modellportfölj har en löptid på ca tre månader, och har ett värde som följer utvecklingen av Swedbank Markets modellportfölj såsom den fastställdes den 24 augusti Utvecklingen för beviset är i sin tur beroende av de i modellportföljen ingående aktiernas utveckling, där de aktieslag med högst vikt i modellportföljen påverkar bevisets utveckling mest. Beviset är utdelningsjusterat, vilket innebär att hänsyn tas till utdelningar för de aktier som ingår i beviset. Bevisets värde beräknas genom att de utdelningar som tillkommer under löptiden återinvesteras i respektive ingående aktie vid utdelningstillfället. Aktuellt marknadspris vid köp och försäljning under löptiden påverkas av den s k spreaden (skillnaden mellan köp- och säljkurs) för de aktier som ingår i beviset. I vissa situationer kan likviditeten i de aktieslag som ingår i beviset likaledes påverka dess värde. Om t ex skillnaden mellan köp- och säljkurs dubbleras för samtliga aktier i beviset, dubbleras även spreaden för beviset. Eftersom värdeutvecklingen är relaterad till modellportföljen så som den 2

3 fastställdes den 24 augusti 2007 kan innehavaren vid en försäljning eller på Slutlikviddagen komma att erhålla ett lägre belopp än vad som erlagts, om modellportföljen skulle utvecklas negativt. Beskrivning av underliggande värden Swedbank Markets Modellportfölj är en korg omfattande tjugoen aktieslag på Stockholmsbörsen. De valda bolagen och deras viktning i portföljen baseras på Swedbank Markets analys av Stockholmsbörsen för de närmaste tre till sex månaderna. Information om bolagen återfinns på respektive bolags nedan angivna hemsida. Den 24 augusti 2007 fastställde Banken de aktier som ingår i beviset, respektive akties Startvärde samt en vikt, uttryckt som Initialt Andelsvärde, för varje aktie. Aktieslag Alfa Laval AB Axis Communications AB Elekta AB ser. B Ericsson, Telefonab. L M ser. B Getinge AB ser. B Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B Investor AB ser. B JM AB Micronic Laser Systems AB Millicom International Cellular S.A. SDB Nordea Bank AB Q-Med AB (publ) Sandvik AB SCANIA AB ser. B Skandinaviska Enskilda Banken ser. A Skanska AB ser. B SKF, AB ser. B SSAB Svenskt Stål AB ser. A Svenska Cellulosa AB SCA ser. B Tele2 AB ser. B TeliaSonera AB Startvärde (SEK) 421,50 149,50 112,25 25,22 149,00 386,00 169,50 197,50 42,00 562,00 107,90 90,50 136,50 162,00 214,50 139,50 138,75 224,50 119,00 121,00 51,50 Initialt Andelsvärde (SEK) 6 (6 %) 9 (9 %) 9 (9 %) 5 (5 %) 3 (3 %) 9 (9 %) 8 (8 %) 5 (5 %) 7 (7 %) 4 (4 %) 8 (8 %) 4 (4 %) 3 (3 %) 6 (6 %) Hemsida Initialt Korgvärde för beviset: SEK 100 (100 %) Löptid Beviset löper till och med Slutdagen den 20 november 2007 och Slutlikvid erläggs på Slutlikviddagen den 28 november Placeringsvolym Banken emitterar bevis löpande, dock högst bevis. Banken förbehåller sig dock rätten att förändra maxantalet eller minska utestående volym genom makulering av eget innehav. Köp och försäljning Banken erbjuder allmänheten att köpa bevis enligt dessa Slutliga Villkor. Banken säljer bevis löpande till aktuell marknadskurs med beaktande av de begränsningar som följer av dessa Slutliga Villkor, bl a avseende maximal emissionsvolym. Köp och försäljning kan göras genom något av Bankens kontor eller genom annan av Banken etablerad försäljningskanal. Vid köp och försäljning upprättar Banken avräkningsnota. Likvid inklusive courtage vid köp och försäljning av bevis erläggs genom automatisk debitering/kreditering av köparens/säljarens konto i Banken på likviddagen. Enligt nuvarande handelsregler för aktier och aktierelaterade instrument infaller likviddagen tre bankdagar efter avslutsdagen. Varje placerare skall tillse att erforderligt belopp inklusive courtage enligt ovan finns tillgängligt på överenskommet konto på avslutsdagen. Courtage utgår enligt Bankens vid var tid gällande prislista vid köp och försäljning. Vid köp genom Banken utgår för närvarande courtage med 0,5 procent på likvidbeloppet, dock lägst 150 kronor. 3

4 Börsnotering Beviset kommer att noteras på Stockholmsbörsen. Marknad Beviset kommer att noteras på Stockholmsbörsen och handel kommer att kunna ske under löptiden. Banken kommer under normala förhållanden, till och med den sista handelsdagen den 13 november 2007, upprätthålla andrahandsmarknad genom att erbjuda sig att köpa och när så är möjligt sälja bevis. Minsta handelspost är 50 bevis. Banken äger rätt att periodvis eller permanent avbryta den löpande försäljningen av bevis om maximal emissionsvolym uppnåtts, eller om sådana omständigheter inträffar som enligt Bankens bedömning kan påverka beviset negativt. VP-kod KB7KKOB20SWE Skatteaspekter Nedanstående information utgör endast en kortfattad redogörelse för nu gällande skatteregler. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara fullständig, utan är endast avsedd som en allmänt hållen information. Beviset är ett aktierelaterat värdepapper som beskattas enligt reglerna för delägarrätter. Avyttring under löptiden respektive inlösen skall därför redovisas som kapitalvinst (reavinst) respektive kapitalförlust (reaförlust). Inkomstskatt Kapitalvinst beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon. Då beviset är marknadsnoterat, får kapitalförlust kvittas fullt ut mot kapitalvinst på marknadsnoterade och ej marknadsnoterade aktier samt andra marknadsnoterade delägarrätter. I övrigt medges avdrag med 70 procent av förlusten mot övriga intäkter i inkomstslaget kapital. Förmögenhetsskatt Noterat bevis utgör förmögenhetsskattepliktig tillgång och skall tas upp till 80 procent av det noterade värdet vid beskattningsårets utgång. Övrig information Kortfakta Utgivare Swedbank AB ISIN-kod SE VP-kod KB7KKOB20SWE Börsnotering Ja Initialt Korgvärde 100 SEK per bevis Minsta handelspost 50 bevis Löptid ca 3 månader Underliggande aktier Swedbank Markets Modellportfölj Startdag Första handelsdag Sista handelsdag Fixeringsperiod Slutdag Slutlikviddag Courtage Enligt Bankens vid var tid gällande prislista. Vid köp genom Banken för närvarande 0,50%, dock lägst 150 kronor. 4

5 KOMPLETTERANDE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR BEVIS Dessa kompletterande allmänna villkor skall läsas tillsammans med allmänna villkor för Swedbank AB:s program för bevis i Bankens Prospekt daterat den 18 december Bevis KB7KKOB20SWE Slutlikvid Ett bevis berättigar till Slutlikvid i form av ett belopp i SEK motsvarande Slutligt Korgvärde. Vid beräkning av Slutlikvid skall nedanstående definitioner ha följande innebörd: Aktiebörs "Aktier" "Antal Aktier" Fixeringsperiod "Initialt Andelsvärde" Stockholmsbörsen AB; aktier av de slag som anges nedan under Initialt Andelsvärde och Startvärde ; det antal Aktier av varje slag som vid var tid ingår i ett bevis, och som för varje Aktie beräknas som Initialt Andelsvärde dividerat med Startvärde samt med tillägg för Utdelningsjustering; för varje Aktie den november 2007 eller, om någon av dessa dagar inte är en Noteringsdag, närmast efter utgången av sistnämnda dag följande Noteringsdag; för varje Aktie nedanstående värde: 1. Alfa Laval AB SEK 6,00 2. Axis Communications AB SEK 2,00 3. Elekta AB ser. B SEK 2,00 4. Ericsson, Telefonab. L M ser. B SEK 9,00 5.Getinge AB ser. B SEK 2,00 6.Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B SEK 9,00 7. Investor AB ser. B SEK 5,00 8. JM AB SEK 3,00 9. Micronic Laser Systems AB SEK 2, Millicom International Cellular S.A. SDB SEK 2, Nordea Bank AB SEK 9, Q-Med AB (publ) SEK 2, Sandvik AB SEK 8, SCANIA AB ser. B SEK 5, Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SEK 7, Skanska AB ser. B SEK 4, SKF, AB ser. B SEK 8, SSAB Svenskt Stål AB ser. A SEK 2, Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SEK 4, Tele2 AB ser. B SEK 3, TeliaSonera AB SEK 6,00 "Initialt Korgvärde" summa Initialt Andelsvärde, d v s SEK 100,00; Marknadsavbrott handelsstopp eller begränsning i handeln av väsentlig betydelse i viss Aktie på Aktiebörsen eller i optioner/terminer avseende viss Aktie på relevant options- eller terminsbörs. Banken avgör i det enskilda fallet om ett handelsstopp eller begränsning av handeln är av så väsentlig betydelse att ett Marknadsavbrott skall anses föreligga; 5

6 Noteringsdag förutbestämd handelsdag på Aktiebörsen och på relevanta termins- och optionsbörser, oavsett om ett Marknadsavbrott inträffat. Banken äger rätt att i varje särskilt fall bestämma huruvida handelsdag med förutbestämd inskränkning i den normala öppethållandetiden (halv dag) skall utgöra Noteringsdag; Startdag den 24 augusti 2007; Startvärde Slutdag Slutvärde Slutligt Andelsvärde Slutligt Korgvärde "Utdelningsjustering" för varje Aktie nedanstående värde; 1. Alfa Laval AB SEK 421,50 2. Axis Communications AB SEK 149,50 3. Elekta AB ser. B SEK 112,25 4. Ericsson, Telefonab. L M ser. B SEK 25,22 5. Getinge AB ser. B SEK 149,00 6. Hennes & Mauritz AB, H&M ser. B SEK 386,00 7. Investor AB ser. B SEK 169,50 8. JM AB SEK 197,50 9. Micronic Laser Systems AB SEK 42, Millicom International Cellular S.A. SDB SEK 562, Nordea Bank AB SEK 107, Q-Med AB (publ) SEK 90, Sandvik AB SEK 136, SCANIA AB ser. B SEK 162, Skandinaviska Enskilda Banken ser. A SEK 214, Skanska AB ser. B SEK 139, SKF, AB ser. B SEK 138, SSAB Svenskt Stål AB ser. A SEK 224, Svenska Cellulosa AB SCA ser. B SEK 119, Tele2 AB ser. B SEK 121, TeliaSonera AB SEK 51,50 den sista dagen i Fixeringsperioden eller den senare Noteringsdag som i händelse av Marknadsavbrott kan tillkomma för att Slutvärde skall kunna fastställas; det aritmetiska medelvärdet av varje enskild Noteringsdags sista officiella betalkurs för Underliggande Aktie under Fixeringsperioden, d v s 1/5 av den första Noteringsdagens sista officiella betalkurs plus 1/5 av den andra Noteringsdagens sista officiella betalkurs o s v. Om ett Marknadsavbrott föreligger oavbrutet under en Noteringsdag, skall sista officiella betalkurs för den dagen inte ingå vid genomsnittsberäkningen. I stället förlängs Fixeringsperioden med motsvarande antal Noteringsdagar utan Marknadsavbrott. Om ett Marknadsavbrott föreligger under en viss del av en Noteringsdag under Fixeringsperioden, skall den dagens vikt vid genomsnittsberäkningen reduceras med en så stor kvotdel som motsvarar Marknadsavbrottets varaktighet i förhållande till Noteringsdagens förutbestämda öppethållande den dagen. Den reducerade delen skall i stället vid beräkning av Slutvärde hänföras till den sista officiella betalkursen nästföljande Noteringsdag utan Marknadsavbrott. Skulle ett Marknadsavbrott fortgå under en längre tid än fem Noteringsdagar i följd, har dock Banken rätt att utan tillämpning av vad som nyss sagts fastställa Slutvärde på sätt Banken finner lämpligt. Banken äger därvid rätt att uppskatta aktuell kurs för Aktie då tillförlitlig kurssättning saknas; för varje aktieslag Antal Aktier x Slutvärde; summa Slutligt Andelsvärde; för varje Aktie med faktiska utdelningar som kommit att avskiljas från Aktien mellan Startdag 6

7 och Slutdag görs justering enligt nedan. UJ t = UTD t / (Kurs t UTD t ) x AA t-1 Där UJ t UTD t Kurs t = Utdelningsjustering vid tillfälle t = Utdelning vid tillfälle t = Aktiens sista officiella betalkurs på Justeringsdag avseende t AA t-1 = Antal Aktier t-1 Justeringar Genomförs åtgärd eller inträffar i övrigt någon händelse före Slutdagens stängning som inverkar på viss Aktie såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning av aktie, emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt till teckning för bolagets aktieägare, annat erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, utdelning av aktier eller rättigheter utan vederlag eller extraordinär kontant utdelning, fullföljande av offentligt erbjudande från utomstående part om förvärv av aktier i bolaget, tvångsinlösen, fusion, Marknadsavbrott av mer varaktigt slag, byte av noteringsvaluta, avregistrering eller avnotering från börs eller auktoriserad marknadsplats, likvidation, konkurs eller annan liknande händelse, äger Banken rätt att besluta om sådana justeringar av Startvärde, Slutvärde och berörd Aktie samt övriga faktorer av betydelse för beräkning av Slutlikvid, som enligt Bankens bedömning överensstämmer med gällande marknadspraxis eller som Banken finner mer ändamålsenliga. Antal Högst bevis. Slutlikviddag Den 28 november 2007, dock tidigast förutsatt att Banken inte bestämmer tidigare tidpunkt - sju Bankdagar efter den dag då Slutvärde kunnat fastställas. Börsregistrering Ja ANSVAR Banken ansvarar för innehållet i Prospektet och Slutliga Villkor och försäkrar att rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits för att säkerställa att uppgifterna i Prospektet och de Slutliga Villkoren, såvitt Banken känner till, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka deras innebörd. Banken bekräftar att dessa Slutliga Villkor är gällande för bevisen tillsammans med allmänna villkor för Bankens program för bevis i sin lydelse enligt Prospektet daterat den 18 december 2006 och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Slutlikvid. Swedbank AB (publ) 7

FöreningsSparbanken AB

FöreningsSparbanken AB PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Kupongbevis "Ericsson, KuB nr 1" Slutdag 2003-07-25 Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR FöreningsSparbankens Kupongbevis Ericsson,

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286 EMISSIONSBILAGA Lån 286 FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 286 Swing Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2009-09-30 Risk En placering i detta lån

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 554. Slutliga Villkor Lån 554

Swedbank ABs. SPAX Lån 554. Slutliga Villkor Lån 554 Slutliga Villkor Lån 554 Swedbank ABs SPAX Lån 554 Växtkraft - Återbetalningsdag 2013-12-11 Serie A (SWEONORD1) - BAS (sidan 4-5) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Serie

Läs mer

Slutkurs fastställd till 16,02 per bevis. Den som är registrerad på VP-konto eller depå

Slutkurs fastställd till 16,02 per bevis. Den som är registrerad på VP-konto eller depå 2013-08-29 Information avseende aktiebevis Branschindex-Bioteknik Slutkurs fastställd till 16,02 per bevis. Den som är registrerad på VP-konto eller depå som innehavare av Aktiebevis den 5 september 2013

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309

FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309 EMISSIONSBILAGA Lån 309 FöreningsSparbanken ABs SPAX Aktieindexlån 309 Sverige Garanti Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 102 procent. Återbetalningsdag 2006-05-31 Risk En placering

Läs mer

Swedbank ABs. Aktieindexobligation Lån 469. Slutliga Villkor Lån 469. FöreningsSparbanken Sjuhärad - Jubileum 175

Swedbank ABs. Aktieindexobligation Lån 469. Slutliga Villkor Lån 469. FöreningsSparbanken Sjuhärad - Jubileum 175 Slutliga Villkor Lån 469 Swedbank ABs Aktieindexobligation Lån 469 FöreningsSparbanken Sjuhärad - Jubileum 175 Aktiv Europa - Återbetalningsdag 2011-12-21 Serie A (SWEOSJU1) - Emissionskurs 100 procent

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 297

FöreningsSparbankens lån 297 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 297 Giant Blue Marlin OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 225

FöreningsSparbankens lån 225 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 225 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 215

FöreningsSparbankens lån 215 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 215 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 213

FöreningsSparbankens lån 213 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 213 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och

Läs mer

Slutliga Villkor: 2013-04-25. Swedbank ABs. Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18

Slutliga Villkor: 2013-04-25. Swedbank ABs. Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18 Slutliga Villkor: 2013-04-25 Swedbank ABs Aktiebevis Afrika Återbetalningsdag 2016-05-18 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för bevis utgivna under Swedbank ABs (publ) program för

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 263

FöreningsSparbankens lån 263 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 263 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

7 SKF AB-B SHARES (SE0000108227) 8 SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS (SE0000193120) 9 SKANSKA AB-B SHS (SE0000113250)

7 SKF AB-B SHARES (SE0000108227) 8 SVENSKA HANDELSBANKEN- A SHS (SE0000193120) 9 SKANSKA AB-B SHS (SE0000113250) Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 676 serie E och F utgivna av Swedbank AB

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639 Slutliga Villkor Lån 639 Swedbank ABs SPAX Lån 639 Dollarintervall 13 - Återbetalningsdag 2013-09-30 SWEODOL13 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga Villkor Medium

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 665, serie A och B utgivna av Swedbank AB

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007 EMISSIONSBILAGA Lån 418 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007 Lån 418 ( SPAX - Valuta Tillväxtländer ) Återbetalningsdag 2007-12-05 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492

Swedbank ABs. SPAX Lån 492. Slutliga Villkor Lån 492 Slutliga Villkor Lån 492 Swedbank ABs SPAX Lån 492 Kina-Taiwan-Sydkorea - Återbetalningsdag 2010-12-15 (SWEOAS13) - MAX (sidan 3) Emissionskurs 110 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: -10-28 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABUSA6E SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1015. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. AB Svensk Exportkredit. Slutliga Villkor. för Lån 1015. under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR AB Svensk Exportkredit Slutliga Villkor för Lån 1015 under AB Svensk Exportkredit ( SEK ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 650, serie H och I utgivna av Swedbank AB

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3553 Aktiebevis Sverige Premie under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 680, serie A utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3581 Kupongobligation Sverige Kupong Autocall under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3579 Kupongobligation Ericsson & Nokia Autocall Plus/Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3738. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3738. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s. svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3738 under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 4 maj 2012

Läs mer

Swedbank ABs. Europa - Återbetalningsdag 2009-10-21 Serie C (SWEOEU74) - SPAX (sidan 6)

Swedbank ABs. Europa - Återbetalningsdag 2009-10-21 Serie C (SWEOEU74) - SPAX (sidan 6) Slutliga Villkor Lån 462 Swedbank ABs SPAX Lån 462 Win Win - Återbetalningsdag 2007-10-17 Serie A (SWEOWW02) - SPAX (sidan 3) Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Japan -

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s

SLUTLIGA VILLKOR. avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus. under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s SLUTLIGA VILLKOR avseende lån nr 3613 Kupongobligation Tyska Bilar Plus Minus under Nordea Bank AB (publ):s och Nordea Bank Finland Abp:s svenska MTN-program För lånet skall gälla Allmänna Villkor för

Läs mer

E. Öhman J:or Capital AB

E. Öhman J:or Capital AB E. Öhman J:or Capital AB Mini Futures ( Open End Certifikat ) Slutliga villkor för utfärdande av Mini Futures Certifikat avseende: OMXS30 Index Med noteringsdag: 8 juni 2012 Slutliga Villkor Certifikat

Läs mer