FöreningsSparbanken AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FöreningsSparbanken AB"

Transkript

1 PROSPEKT FöreningsSparbanken AB Kupongbevis "Ericsson, KuB nr 1" Slutdag Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken och FSR

2 FöreningsSparbankens Kupongbevis Ericsson, KuB nr 1 ger en hög fast kupong samt satsat kapital åter, förutsatt att Ericsson B inte faller i kurs under bevisets löptid. Fullständiga villkor för detta erbjudande återges i detta prospekt. Detta prospekt har ej godkänts eller registrerats, varken hos Finansinspektionen eller vid någon börs. En placering i Kupongbevis innebär en ekonomisk risk. Om kursen för Ericsson B faller under löptiden kan placeraren förlora en större eller mindre del av satsat kapital. Historisk utveckling är inte någon garanti för framtida utfall. FöreningsSparbanken tar inte något ansvar för värdeutvecklingen av Kupongbeviset. Ansvaret för riskbedömningen vilar på placeraren. Intresserade placerare måste försäkra sig om att de förstår beskaffenheten och innebörden av Kupongbevis och den risk de tar samt att de beaktar lämpligheten av en investering i produkten med hänsyn tagen till den egna situationen och egna ekonomiska omständigheter. Kupongbevis får i varje land endast erbjudas, säljas, förvärvas eller utnyttjas i enlighet med de regler som gäller landet i fråga. Erbjudandet riktar sig ej till sådana personer vilkas deltagande förutsätter ytterligare prospekt, registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Prospektet får ej distribueras till sådant land där distribution eller inbjudan kräver åtgärd enligt föregående stycke eller strider mot regler i sådant land, däribland Amerikas Förenta Stater. Varken prospekt eller Kupongbevis avses att registreras eller noteras i annat land än Sverige. Kupongbevis erbjuds således inte till försäljning i t ex Amerikas Förenta Stater och erbjudandet riktar sig inte heller vare sig direkt eller indirekt till någon i Amerikas Förenta Stater. FöreningsSparbanken AB (publ) FöreningsSparbanken bildades 1997 genom samgående mellan Föreningsbanken och Sparbanken Sverige. Bankkoncernens balansomslutning uppgår till cirka 960 miljarder kronor och rörelseresultatet för 2001 uppgick till cirka 8 miljarder kronor. Ytterligare upplysningar om banken återfinns i årsredovisning, delårsrapporter och på bankens hemsida på Internet Koncernens ekonomiska rapporter kan hämtas via bankens hemsida beställas på telefon (val 3# och därefter val 60#) eller på närmaste FöreningsSparbankskontor. 2

3 FöreningsSparbankens Kupongbevis Ericsson, KuB nr 1 Inledning Kupongbevis är ett finansiellt instrument vars värde är baserat på dels en fast kupong, dels utvecklingen av ett aktieindex, en korg av aktier eller en aktie. Detta Kupongbevis baseras på Ericsson B och har slutdag den 25 juli Vissa ord och uttryck som i löpande text återges med stor begynnelsebokstav i detta prospekt, är definierade i 1 i Villkor. Kupongbevisen är VP- registrerade och för varje Kupongbevis upprättas ett prospekt, där fullständiga villkor för respektive Kupongbevis anges. Anmälan om köp sker genom att placeraren fyller i en anmälningssedel. Likvid erläggs genom att Banken debiterar ett av placeraren på anmälningssedeln angivet konto på likviddagen. Vad är Kupongbevis Ericsson, KuB nr 1? Kupongbevis Ericsson, KuB nr 1 har en löptid på ca sex månader, och har ett värde som baseras dels på en fast kupong, dels på utvecklingen för Ericsson B under löptiden. Om aktiekursen för Ericsson B på Slutdagen, Slutkursen, är densamma som eller högre än aktiekursen för samma aktie på Startdagen, Startkursen, utbetalas nominellt belopp x (1 + Fast Kupong) på återbetalningsdagen. I det fall Slutkursen för Ericsson B är lägre än Startkursen, utbetalas nominellt belopp x ((Slutkurs/Startkurs) + Fast Kupong) på återbetalningsdagen. Kupongbevisets Fasta Kupong fastställs av Banken på Startdagen den 24 januari Den Fasta Kupongens storlek beror främst på utvecklingen för Ericsson B fram till Startdagen och kommer att anpassas uppåt eller nedåt till de förhållanden som råder på Startdagen. Under nu rådande förhållanden torde den Fasta Kupongen komma att indikativt fastställas till 24 procent. Emissionen kommer att inställas om den Fasta Kupongen inte på Startdagen kan fastställas till 20 procent eller mer. En placering i Kupongbeviset bör ses på ca sex månaders sikt. Vid en försäljning under löptiden påverkas Kupongbeviset också av andra faktorer än aktiens kursutveckling. Varför Kupongbevis "Ericsson, KuB nr 1"? För placerare som tror på en neutral kursutveckling för Ericsson B, innebär Kupongbeviset en placering med samma marknadsrisk som en direkt investering i aktien, men med en hög fast avkastning. Tror placeraren på en positiv kursutveckling för Ericsson B under Kupongbevisets löptid, samtidigt som han/hon inte tror att aktiens kursutveckling kommer att överstiga den Fasta Kupongen, ger Kupongbeviset en bättre avkastning. Om Ericsson B faller under löptiden, medför Kupongbeviset en lägre förlust än motsvarande aktieplacering, då den Fasta Kupongen helt eller delvis kompenserar kursfallseffekterna på Kupongbevisets återbetalning. 3

4 Start- och Slutkurs, som används för avkastningsberäkningen, kommer att utgöras av den volymvägda genomsnittskursen för Ericsson B på Startrespektive Slutdag. Som utgångspunkt för nedanstående räkneexempel Närmare om Kupongbevisets värdeutveckling gäller den indikativa Fasta Kupong, 24 procent, som angivits ovan. Antag att kronor investeras, att effekterna av courtage, skatter och eventuella utdelningar exkluderas i nedanstående beräkningar och att Ericsson B utvecklas enligt exemplen nedan. Exempel 1 Startkurs Slutkurs Utveckling Ericsson B 8,50 kr 10,20 kr +20 % Fast Kupong 24 % Återbetalt belopp kr x (1 + 24%) = kr Exempel 2 Startkurs Slutkurs Utveckling Ericsson B 8,50 kr 6,80 kr -20 % Fast Kupong 24 % Återbetalt belopp kr x ( (6,80 kr/8,50 kr)+24%) = kr I ett scenario med stigande kurs för Ericsson B över löptiden, som i exempel 1, hade en direktinvestering i aktien medfört en avkastning på 20 procent jämfört med Kupongbevisets 24 procent. I ett scenario med fallande kurs för Ericsson B över löptiden, som i exempel 2, hade en direktinvestering i aktien medfört en negativ avkastning på 20 procent medan Kupongbeviset hade givit en avkastning på 4 procent, d v s ( kr kr)/10 000kr. Ingående aktie Information om Ericsson B återfinns på Löptid Kupongbevisen löper till och med Slutdagen den 25 juli Slutlikvid, beräknad enligt 3 i Villkor, erläggs den 5 augusti 2003 om ej annat följer av nämnda Villkor. Emissionsvolym Emissionsbeloppet uppgår till lägst kronor och högst kronor. Banken förbehåller sig dock rätten att förändra emissionsbeloppet i samband med emissionen eller genom makulering av eget innehav. Emissionen kan komma att inställas, om det efter teckningstidens utgång visar sig att den tecknade volymen understiger kronor. Skulle marknadsläget fram till Startdagen utvecklas så att den Fasta Kupongen ej uppnår 20 procent på Startdagen, kommer emissionen inte att fullföljas. Banken förbehåller sig dessutom rätten att inställa emissionen om den Fasta Kupongen skulle bli högre än den ovan sagda, men likväl ändå så låg att en placering Inställande av emission enligt Bankens bedömning inte framstår som en attraktiv placering. Banken förbehåller sig vidare rätten att inställa emissionen om sådana omständigheter i övrigt inträffar som enligt Bankens bedömning kan äventyra Kupongbevisets framgångsrika genomförande. Uppgift om inställd emission lämnas på begäran av Bankens kontor och ej genom särskilt meddelande. 4

5 Anvisningar för deltagande Kupongbevisen utfärdas i valören SEK 1 000, eller hela multiplar därav, vid tecknandet dock lägst nominellt SEK Fullständigt ifylld anmälningssedel enligt fastställt formulär skall senast den 23 januari 2003 lämnas till något av Bankens kontor. Tilldelning Tilldelning kommer vid överteckning att ske i den ordning som inkomna anmälningssedlar registrerats. Betalning Avräkningsnota beräknas utsändas den 28 januari 2003 till alla som erhållit tilldelning. Betalning av tilldelade Kupongbevis sker genom automatisk dragning från placerarens konto i Banken på likviddagen. Courtage utgår med 1 procent på likvidbeloppet. Varje placerare skall tillse att erforderligt belopp inklusive courtage enligt ovan finns tillgängligt på i anmälningssedeln anvisat konto senast den 31 januari Registrering Innehavet kommer att registreras hos VPC, antingen på respektive VP-konto eller genom förvaltare. Registrering bekräftas genom utskick av VP-avi. Valutapåverkan Värdeutvecklingen för Kupongbevis är oberoende av den svenska kronans kursutveckling gentemot andra valutor. Marknad En investering i Kupongbevisen bör ses på ca sex månaders sikt. Kupongbeviset kommer initialt ej att inregistreras eller noteras på någon börs. Banken kommer på förfrågan att ställa köpkurser och när så är möjligt även säljkurser. Kurserna kommer att relateras till rådande ränteläge och till utvecklingen för Ericsson B. Tidsplan 20/1-23/ Anmälningstid 24/ Fastställande av Startkurs och Fast Kupong. I händelse av Marknadsavbrott, se 1 i Villkor. 28/ Avräkningsnotor utsändes med uppgift om likvidbelopp och Startkurs för Ericsson B samt fastställd Fast Kupong. 31/ Sista dag för betalning av likvid. 25/ Fastställande av Slutkurs för Ericsson B. 5/ Utbetalning av Slutlikvid. 5

6 Skatteaspekter Nedanstående information utgör endast en kortfattad redogörelse för nu gällande skatteregler. Redogörelsen gör inte anspråk på att vara fullständig, utan är endast avsedd som en allmänt hållen information. Kupongbeviset är ett värdepapper som torde beskattas enligt reglerna för delägarrätter. Avyttring under löptiden respektive inlösen skall därför redovisas som kapitalvinst (reavinst) respektive kapitalförlust (reaförlust). Den fasta avkastningen skall emellertid behandlas som ränta. Vid avyttring under löptiden är reglerna för upplupen ränta (räntekompensation) tillämpliga. Kapitalvinst respektive kapitalförlust, för den som förvärvar Kupongbeviset vid emissionstillfället och behåller det under hela löptiden, utgörs av skillnaden mellan slutlikviden och omkostnadsbeloppet, d v s anskaffnings- kostnaden. För den som förvärvar eller avyttrar Kupongbeviset under löptiden måste hänsyn också tas till reglerna om räntekompensation. Fysiska personer och dödsbon Kapitalvinst och fast avkastning (ränta) beskattas med 30 procent i inkomstslaget kapital för fysiska personer bosatta i Sverige och för svenska dödsbon. Kupongbeviset är inte marknadsnoterad. Kapitalförlust är avdragsgill till 70 %. Medför förlusten underskott av kapital, medges skattereduktion mot bl. a skatt på tjänsteinkomster. Skattereduktion medges med 30 procent av den del av underskottet som inte överstiger kronor (d v s skattereduktion med 21 procent) och med 21 procent av underskott överstigande kronor ( d v s skattereduktion med 14,7 procent). Kupongbeviset utgör förmögenhetsskattepliktig tillgång och skall tas upp till sitt marknadsvärde vid beskattningsårets utgång. Fakta Emittent FöreningsSparbanken AB ISIN-kod SE VP-kod SB3GKUB01FSP Börsregistrering Nej Emissionskurs 100 % Minsta teckningsbelopp kronor Löptid ca 6 månader Underliggande aktie Ericsson B Indikativ Fast Kupong 24 % Sista teckningsdag Startdag Startkurs Genomsnittskurs på Startdagen Likviddag Slutdag Slutkurs Genomsnittskurs på Slutdagen Återbetalningsdag Courtage 1,00% 6

7 Villkor FöreningsSparbanken ABs Kupongbevis "Ericsson, KuB nr 1" Slutdag den 25 juli Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebörs Stockholmsbörsen AB eller annan börs eller marknadsplats som sätts i dess ställe för notering av Underliggande Aktie. Om Underliggande Aktie är noterad vid mer än en börs eller marknadsplats, avgör Banken vilken av dessa som skall utgöra Aktiebörs enligt dessa villkor; Noteringsdag marknadsplats. För att Marknadsavbrott skall anses föreligga skall störningen vara väsentlig till såväl varaktighet som omfattning. Banken avgör i det enskilda fallet om en störning är så väsentlig att ett Marknadsavbrott skall anses föreligga; handelsdag utan förutbestämd inskränkning i den normala öppethållandetiden på Aktiebörsen och på relevanta options- och terminsbörser, vilken dag inte i sin helhet är förenad med Marknadsavbrott; Bankdag dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag; SEK svenska kronor; Startdag den 24 januari 2003; Banken FöreningsSparbanken AB (publ), org.nr ; Fast Kupong den procentsats som fastställs av Banken på Startdagen; Genomsnittskurs Innehavare Kontoförande Institut ett genomsnitt av Underliggande Akties betalkurs under aktuell Noteringsdag på Aktiebörsen, exklusive den dagens liksom föregående dags efteranmälda affärer. Vid genomsnittsberäkningen skall hänsyn endast tas till de avslut på Aktiebörsen som gjorts inom det vid tidpunkten för avslutet rådande kursintervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs. Genomsnittskursen beräknas av Banken och skall utgöras av den totala värdemässiga omsättningen avseende Underliggande Aktie under aktuell Noteringsdag, dividerat med antalet omsatta Underliggande Aktier samma dag. Om kurssättningen avseende en viss volym, som enligt det föregående skall ligga till grund för genomsnittsberäkningen, enligt Bankens bedömning otillbörligt påverkats, äger Banken rätt att vid genomsnittsberäkningen exkludera ifrågavarande volym; den som är registrerad på VP-konto som innehavare av Kupongbevis; bank eller annan som antagits som kontoförande institut enligt lag (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument; Kupongbevis bevis om rätt för Innehavaren att av Banken på Slutlikviddagen erhålla Slutlikvid; Marknadsavbrott handelsstopp eller begränsning av handeln i Underliggande Aktie eller i options-/terminskontrakt relaterade till Underliggande Aktie, samt stängning av Aktiebörsen eller relevant Startkurs Slutdag Slutkurs Slutlikvid Startdagens Genomsnittskurs för Underliggande Aktie. Om ett Marknadsavbrott föreligger på Startdagen, äger Banken rätt att i stället fastställa Startkurs för Underliggande Aktie med utgångspunkt från Genomsnittskurs närmast påföljande Noteringsdag under vilken ett Marknadsavbrott inte föreligger; den 25 juli 2003 eller, om denna dag inte är en Noteringsdag, närmast påföljande Noteringsdag; Slutdagens Genomsnittskurs för Underliggande Aktie. Om ett Marknadsavbrott föreligger under en viss del av Slutdagen, skall dock Slutdagens vikt för ifrågavarande aktie vid genomsnittsberäkningen reduceras med en så stor kvotdel som motsvarar Marknadsavbrottets varaktighet i förhållande till den dagens förutbestämda öppethållande. Den reducerade delen skall i stället vid beräkning av Slutkurs hänföras till Genomsnittskursen nästföljande Noteringsdag utan Marknadsavbrott. Skulle ett Marknadsavbrott fortgå under en längre tid än fem Bankdagar i följd, har dock Banken rätt att utan tillämpning av vad som nyss sagts fastställa Slutkurs på sätt Banken finner lämpligt; belopp som tillkommer Innehavare enligt bestämmelserna 3; Slutlikviddag den 5 augusti 2003, dock tidigast fem Bankdagar efter den dag då Slutkurs kunnat fastställas; Underliggande Aktie Ericsson, Telefonab. L M ser. B ( ERIC B ); VPC VP-konto VPC AB; värdepapperskonto där Fordringshavares innehav av Kupongbevis är registrerat 7

8 2 Köp och försäljning av Kupongbevis m m Kupongbevis utfärdas i valörer om nominellt SEK eller hela multiplar därav, vid tecknande dock lägst nominellt SEK Kupongbevisets sammanlagda nominella belopp uppgår till högst SEK FEMTIO MILJONER ( ). Banken förbehåller sig dock rätten att höja detta belopp. 3 Kontant slutavräkning Banken ombesörjer på Slutdagen kontant slutavräkning och beräknar därvid för varje Kupongbevis Slutlikvid i form av ett belopp i SEK som motsvarar, om Slutkursen för ERIC B är högre än eller lika med Startkursen för samma aktie, nominellt belopp x (1+ Fast Kupong) eller, om Slutkursen för ERIC B är lägre än Startkursen för samma aktie, nominellt belopp x ((Slutkurs/Startkurs) + Fast Kupong). En avräkning enligt föregående stycke innebär en slutreglering så att Innehavaren erhåller Slutlikvid enligt bestämmelserna i 5. 4 Registrering mm Kupongbevis skall för Innehavares räkning registreras på VPkonto, varför inga värdepapper kommer att utfärdas. Begäran om viss registreringsåtgärd avseende Kupongbevis skall riktas till Kontoförande Institut. Den som på grund av uppdrag, pantsättning, bestämmelserna i föräldrabalken, villkor i testamente eller gåvobrev eller eljest förvärvat rätt till Kupongbevis skall låta registrera denna sin rätt. 5 Erläggande av Slutlikvid m m Slutlikvid erläggs på Slutlikviddagen. Slutlikvid erläggs till den som är Innehavare på femte Bankdagen före Slutlikviddagen eller på den Bankdag närmare denna dag som generellt kan komma att tillämpas på den svenska värdepappersmarknaden (= avstämningsdagen). Har Innehavare genom Kontoförande Institut låtit registrera att Slutlikvid skall insättas på visst bankkonto, sker insättningen genom VPCs försorg på Slutlikviddagen. I annat fall översänder VPC beloppet sistnämnda dag till Innehavaren under dennes hos VPC på avstämningsdagen registrerade adress. Infaller Slutlikviddagen på dag som inte är Bankdag insätts respektive översänds beloppet först närmast påföljande Bankdag. Skulle VPC på grund av dröjsmål från Bankens sida eller på grund av annat hinder inte kunna betala beloppet enligt vad nyss sagts, utbetalas detta av VPC så snart hindret upphört till den som på avstämningsdagen var Innehavare. Visar det sig att den som tillställts beloppet enligt vad som ovan sagts saknade rätt att mottaga detta, skall Banken och VPC likväl anses ha fullgjort sina ifrågavarande skyldigheter. Detta gäller dock ej om Banken respektive VPC hade kännedom om att beloppet kom i orätta händer eller åsidosatt den aktsamhet som efter omständigheterna skäligen bort iakttagas. 6 Preskription Rätten till betalning preskriberas tio år efter Slutlikviddagen. De medel som avsatts för betalning men preskriberats tillkommer Banken. Om preskriptionsavbrott sker löper en ny preskriptionstid om tio år räknat från den dag som framgår av preskriptionslagens (1981:130) bestämmelser om verkan av preskriptionsavbrott. 7 Meddelanden Meddelanden rörande Kupongbevis skall införas i minst en rikstäckande daglig tidning eller tillställas Innehavare genom skriftlig underrättelse på den adress som finns registrerad hos VPC. Meddelande om vidtagande av åtgärd enligt regler i 8 eller om ändring Slutdag och Slutlikviddag till följd av inträffat Marknadsavbrott, sker dock endast genom att meddelande sänds till Stockholmsbörsen samt hålls tillgängligt på Bankens kontor. 8 Justeringar Genomförs åtgärd eller inträffar i övrigt någon händelse under Kupongbevisets löptid som inverkar på Underliggande Aktie såsom fondemission, sammanläggning eller uppdelning aktie, emission av aktier, konvertibler eller teckningsoptioner med företrädesrätt till teckning för bolagets aktieägare, annat erbjudande till aktieägarna att med företrädesrätt förvärva värdepapper eller rättighet av något slag, utdelning av aktier eller rättigheter utan vederlag eller extraordinär kontant utdelning, fullföljd av offentligt erbjudande från utomstående part om förvärv av aktier i bolaget, tvångsinlösen, fusion, Marknadsavbrott av mer varaktigt slag, byte av noteringsvaluta, avregistrering eller avnotering från börs eller auktoriserad marknadsplats, likvidation, konkurs eller annan liknande händelse, äger Banken besluta om sådana justeringar av Startkurs och Slutkurs och övriga faktorer av betydelse för beräkning av Slutlikvid, som enligt Bankens bedömning överensstämmer med gällande marknadspraxis eller som Banken finner mer ändamålsenliga. 9 Ändring av villkoren Banken äger rätt att vid ändrade eller för Banken oförutsedda förhållanden, eller om det i övrigt enligt Bankens bedömning är nödvändigt eller ändamålsenligt, besluta om ändring av villkoren för Kupongbevis. 10 Rätt till uppgifter Banken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje VP-konto, nämligen Innehavares namn, personnummer eller identifieringsnummer samt postadress och nominellt belopp på innehavda Kupongbevis. 11 Börsregistrering Nej. Banken äger dock rätt att börsregistrera Kupongbeviset i efterhand. 12 Myndighetspåbud Om förutsättningarna för fullgörande av Kupongbevis på grund av myndighets påbud, ändrad lagstiftning, domstolsavgörande eller liknande bortfallit eller avsevärt förändrats, äger Banken bestämma om och i så fall hur fullgörelse skall ske mellan parterna. 13 Bankens köp och innehav av Kupongbevis Banken äger genom budgivning, privat uppgörelse eller på annat sätt själv förvärva Kupongbevis oavsett kurs. Skulle Kupongbevis förvärvas av Banken kan de annulleras, behållas, återförsäljas eller handhas på annat sätt. 14 Förvaltarregistrering För Kupongbevis som är förvaltarregistrerat enligt lag om kontoföring av finansiella instrument skall vid tillämpningen av dessa villkor förvaltaren betraktas som Innehavare. 15 Skatter, avgifter m m Banken är inte ansvarig för eller på annat sätt skyldig att betala någon skatt, avgift eller annan kostnad som kan uppkomma för 8

9 Innehavaren på grund av köp, innehav, försäljning eller kontant slutavräkning av Kupongbevis. 16 Begränsning av Bankens ansvar Banken är inte ansvarig för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, elavbrott, teleavbrott, brand, vattenskada, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Banken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Banken är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om Banken varit normalt aktsam. Banken ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Föreligger hinder för Banken att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket får åtgärden uppskjutas tills hindret har upphört. Om Banken till följd av sådan omständighet är förhindrad att verkställa eller ta emot betalning, skall Banken respektive Innehavaren inte vara skyldig att erlägga dröjsmålsränta. 17 Tillämplig lag m m Svensk lag skall gälla vid tillämpning och tolkning av dessa villkor. Tvist skall i första instans avgöras vid Stockholms tingsrätt. Härmed bekräftas att ovanstående villkor är för oss bindande. Stockholm den 17 januari 2003 FÖRENINGSSPARBANKEN AB (publ) 9

10 Vid köp och försäljning av FöreningsSparbanken ABs Kupongbevis "Ericsson, KuB nr 1" kontakta banken.

FöreningsSparbankens lån 263

FöreningsSparbankens lån 263 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 263 Ikaros OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent Ikaros OMX TM Inledning FöreningsSparbanken AB (publ), nedan kallad Banken,

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 215

FöreningsSparbankens lån 215 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 215 Blue Marlin OMX TM Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Detta erbjudande riktar sig enbart till depåkunder i FöreningsSparbanken

Läs mer

FöreningsSparbankens lån 297

FöreningsSparbankens lån 297 EMISSIONSBILAGA FöreningsSparbankens lån 297 Giant Blue Marlin OMX index Emissionskurs 105 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Giant Blue Marlin OMX index Inledning FöreningsSparbanken AB

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 EMISSIONSBILAGA Lån 353 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/20012 Lån 353 ("Räntedifferens") Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Återbetalningsdag 2012-04-27 FöreningsSparbanken

Läs mer

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007

FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007 EMISSIONSBILAGA Lån 418 FöreningsSparbanken ABs Obligationslån 2005/2007 Lån 418 ( SPAX - Valuta Tillväxtländer ) Återbetalningsdag 2007-12-05 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100

Läs mer

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639

Swedbank ABs. SPAX Lån 639. Slutliga Villkor Lån 639 Slutliga Villkor Lån 639 Swedbank ABs SPAX Lån 639 Dollarintervall 13 - Återbetalningsdag 2013-09-30 SWEODOL13 Emissionskurs 100 procent och återbetalningskurs lägst 100 procent. Slutliga Villkor Medium

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes. Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 684 serie D utgivna av Swedbank AB (publ)

Läs mer

Slutliga Villkor Bevis

Slutliga Villkor Bevis Datum för Slutliga Villkor: -10-28 Slutliga Villkor Bevis Derivatinstrument Slutliga Villkor för Bevis ABUSA6E SWE utgivna under Swedbank AB:s Program för Bevis Definitioner i dessa Slutliga Villkor ska

Läs mer

Stockholms stads MTN-program

Stockholms stads MTN-program NOTERINGSDOKUMENT DATERAT 11 NOVEMBER 2014 Stockholms stads MTN-program Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Danske Bank Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Medium

Läs mer

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB

Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs

Läs mer

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor

Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor NOTERINGSDOKUMENT Daterad: 27 januari 2011 Medium Term Note Program om 5 miljarder kronor Arrangör SEB Emissionsinstitut SEK Securities Handelsbanken Capital Markets Nordea SEB Swedbank Sundsvalls kommun

Läs mer

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Peab Finans AB (publ) med borgen av Peab AB (publ) Företagscertifikat SEK 1.500.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Arrangör Swedbank Markets Emissionsinstitut Swedbank Markets Issuing and

Läs mer

Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor.

Memorandumet är inte reviderat eller översiktligt granskat av Bolagets revisor. Inbjudan till teckning av Ränteobligation Olja 1 i Core Resources AB Femårig ränteobligation med 7 % årlig ränta. Viktig information Med "Bolaget" avses i detta Memorandum ( Memorandumet ) Core Resources

Läs mer

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.)

VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) VILLKOR FÖR KÖPOPTIONER 2011/2014 AVSEENDE KÖP AV AKTIER I LAGERCRANTZ GROUP AB (publ.) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Bankdag dag

Läs mer

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021

VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 Bilaga A VILLKOR FÖR DIF INVEST AB (PUBL):S KONVERTIBLER 2011/2021 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "Avstämningsdag för Betalning" har den betydelse

Läs mer

Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016

Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016 Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Avstämningsdag för Betalning har den betydelse

Läs mer

Slutliga Villkor. Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK

Slutliga Villkor. Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på. mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor Medium Term Notes Skuldebrev med ett nominellt värde per enhet på mindre än 100 000 EUR eller motvärdet därav i SEK Slutliga Villkor för lån nr 665, serie A och B utgivna av Swedbank AB

Läs mer

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000

Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 NOTERINGSDOKUMENT Daterat 2 juli 2013 Östersunds kommuns Medium Term Note-program om SEK 2 000 000 000 Ledarbank: Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut: Handelsbanken Capital Markets SEB Nordea

Läs mer

VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK

VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK Bilaga A VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag Banken

Läs mer

VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016

VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016 VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018

VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018 1 (15) VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);

Läs mer

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000

FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 INFORMATIONSBROSCHYR DATERAD 15 januari 2013 ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM om SEK 2 000 000 000 Ledarbank Handelsbanken Capital Markets Emissionsinstitut Handelsbanken Capital Markets

Läs mer

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR

VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR Definitioner VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd, som

Läs mer

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program

Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Daterat: 31 juli 2012 Tillägg till grundprospekt avseende Medium Term Notes program Tillägg till Meda AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt, vilket godkänts och registrerats av Finansinspektionen den 25

Läs mer

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000

POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 Informationsbroschyr POSTNORD AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 3.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR Ledarbank Nordea Emissionsinstitut Nordea Danske Bank Handelsbanken SEB Capital

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.

ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000. Informationsbroschyr ASSA ABLOY AB (publ) ASSA ABLOY Financial Services AB (publ) med borgen av ASSA ABLOY AB (publ) FÖRETAGSCERTIFIKATPROGRAM SEK 5.000.000.000 med möjlighet att emittera i SEK och EUR

Läs mer

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL)

LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) LÅNEVILLKOR AVSEENDE OBLIGATIONER MED FAST RÄNTA OM SEK 350.000.000 EMITTERADE AV LIFCO AB (PUBL) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa lånevillkor ( Lånevillkor ) ska följande benämningar ha den innebörd som anges

Läs mer

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2016) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2016) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2016) BILAGA B 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Aktiebolagslagen aktiebolagslagen

Läs mer

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:

VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) BILAGA B 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Aktiebolagslagen aktiebolagslagen

Läs mer