Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden"

Transkript

1 Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett antal frågor. Frågor har också kommit in till kommunen och Borlänge Energi genom telefonsamtal och mail. I detta dokument finns frågor och svar sammanställda. Frågorna är indelade i olika ämnesgrupper för att underlätta för den som söker svar på en specifik fråga. Innehållsförteckning 1. Skydd av vattentäkten s Anslutning s Kostnader s Ledningsdragning s Pumpstation s Överklaga beslut s Övriga frågor s Skydd av vattentäkten Varför behövs kommunalt avlopp i Lennheden, Duvnäs, Koppslagårdarna, Gagnbro och Solbacka? Vattentäkten i Lennheden, som togs i bruk år 2013, är en av Sveriges största grundvattentäkter. Vattentäkten ska tillsammans med vattentäkten i Tjärna försörja större delen av Borlänge kommun och Falu tätort med dricksvatten. Totalt kommer vattentäkterna att betjäna ca användare. Det finns därför ett behov av att skydda vattentäkterna från föroreningar. Det finns mer än 200 enskilda avlopp som kan påverka vattentäkten i Lennheden. Kommunalt avlopp saknas inom området. Genom att bilda verksamhetsområde för avlopp och ansluta avloppen till det kommunala avloppsnätet minskar risken för föroreningar från de enskilda avloppen. Varför är kommunalt avlopp bättre än enskilda avlopp? Enligt rättspraxis anses en inkoppling till en allmän avloppslösning vara den långsiktigt mest hållbara lösningen, eftersom spillvattnet leds bort från vattentäkten istället för att det infiltreras ner i grundvattnet via de många små enskilda avloppsanläggningarna. En kommunal avloppsanläggning håller i år, medan enskilda avloppsanläggningar generellt håller år. Vad händer om kommunens ledningar går sönder? Risken för att kommunens ledningar ska gå sönder och förorena vattentäkten är mycket liten. Den kontinuerliga belastningen från alla mindre enskilda avlopp utgör en större risk. Men det är viktigt att ledningarna byggs och sköts så att risken för läckage är så liten som möjligt samt att ett eventuellt läckage snabbt upptäcks.

2 Finns det teknik för att ta hand om läkemedelsrester i det kommunala avloppet? Att rena läkemedelsrester är en viktig fråga eftersom nya rön visar att läkemedel har en stor påverkan på bland annat fiskar. För närvarande saknar Borlänges reningsverk särskild rening av läkemedel. Genom att samla alla avlopp till en punkt blir det i framtiden enklare att rena läkemedelsrester jämfört med de många utsläppspunkterna som enskilda avlopp innebär. Det pågår flera olika projekt runtom i Sverige där man håller på att ta fram en bättre rening för läkemedelsrester, bland annat med aktivt kol eller membranteknik. Kan en skottkärra med avfall var femte år verkligen skada vattentäkten? Frågan kommer att hanteras i vattenskyddsföreskrifterna. Men vi bedömer att risken kan vara större än med ett kommunalt avlopp eftersom det inte kan garanteras att avfallet är helt fritt från smittoämnen och andra ämnen som kan vara skadliga för människors hälsa. Varför ska vi behöva ta bort våra avlopp när det finns dagvattenrör som går rätt ut i älven? Ett dagvattenutsläpp till Dalälven innebär en mindre risk för förorening av vattentäkten i Lennheden än om förorenat dagvatten skulle få infiltrera ned i marken. Hur mycket vatten från Dalälven inducerar in? Andelen inducerat (inträngande) vatten från Dalälven till åsen har bedömts till ca 90 l/s av 370 l/s som utgör uttagskapaciteten, vilket är ca 25 % av kapaciteten. Induktionen bedöms ske diffust utefter en längre sträcka av Dalälven och utspädningen i grundvattnet är kraftig. Risken för förorening av vattentäkten bedöms vara låg. Riksvägen och järnvägen är också riskfaktorer hur hanteras de? Det finns beredskapsplaner för hur man agerar vid olyckor på väg och järnväg. Borlänge Energi och Trafikverket samarbetar om förebyggande åtgärder för att skydda vattentäkten, till exempel täta ytskikt i vägdiken. Risker från väg och järnväg behandlas också i föreskrifterna för vattenskyddsområdet. Varför tar man vattentäkten i bruk innan man gjort en riskbedömning och säkrat kvalitén? Vattenverket levererar bra vatten i dagsläget. Riskbedömningen har gjorts för att vara säker på att kommunen skyddar vattentäkten på lång sikt. Länsstyrelsen har haft synpunkter på den riskbedömning som gjordes i ett tidigt skede och därför har riskbedömningen fördjupats. Det händer också saker i omvärlden, ny kunskap kommer fram, som gör att vi kontinuerligt måste bevaka och eventuellt omvärdera risksituationen. Varför väljer man att göra en vattentäkt där man vet att det finns en massa avlopp? Vid utredningarna kring placeringen av vattentäkten identifierades Lennhedenområdet som det bästa området med grundvattentillgångar av tillräckligt bra kvalitet och i de mängder som krävdes för Borlänges och Faluns behov. Provpumpningar och analyser visade även på en mycket bra råvattenkvalitet lämplig för dricksvattenproduktion. Varför blir det kommunalt avlopp nu när ni tidigare sagt att det inte var aktuellt? För att riskbedömningen visar att kommunalt avlopp är det bästa långsiktiga skyddet av vattentäkten. Länsstyrelsen har också förelagt kommunen att ordna avlopp. I tidigare skeden har kommunen gjort bedömningen att det inte var nödvändigt. 2

3 Vad är skillnaden mellan vattenskyddsområde och verksamhetsområde? Verksamhetsområde bildas av kommunen för ett område där man vill dra fram kommunalt vatten och/eller avlopp. Vattenskyddsområde för grundvattentäkten i Lennheden bildas av Länsstyrelsen. Inom vattenskyddsområdet gäller olika föreskrifter för att skydda vattentäkten. Föreskrifterna kan till exempel handla om lagring och hantering av olika produkter, om/hur täkter, energianläggningar schaktning, borrning, muddring får göras, djurhållning, avlopp med mera. Vattenskyddsföreskrifterna för Lennheden håller på att ses över. Berörda fastighetsägare kommer att få lämna synpunkter på förslaget till nya vattenskyddsföreskrifter under Vad har kommunen för laglig rätt att besluta om verksamhetsområde? Skyldigheten att tillhandahålla vattentjänster regleras i lagen om allmänna vattentjänster, 6: Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, ska kommunen bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va- anläggning. Kommunen har alltså inte bara en rätt utan en skyldighet att bilda verksamhetsområde. Länsstyrelsen får enligt lagen om allmänna vattentjänster förelägga (tvinga) kommunen att besluta om verksamhetsområde. Borlänge kommun har fått ett sådant föreläggande från Länsstyrelsen i januari I föreläggandet har Länsstyrelsen påpekat att det framgår i praxis att de hälsovådliga olägenheterna inte måste ha uppstått utan att det räcker med att det finns en risk för olägenheter för att en utbyggnadsskyldighet kan föreligga. Kommer det att dras ut kommunalt vatten? Frågan om kommunalt vatten kommer att dras ut till det aktuella området samtidigt som avloppet kommer att utredas i samband med den fortsatta projekteringen i ärendet. I förslaget till verksamhetsområde för Lennheden ingår inte vatten, endast spillvatten (avlopp). 2. Anslutning Vilka behöver ansluta sig? Bebyggda fastigheter med tillgång till indraget vatten, vattentoaletter och/eller bad-, disk- och tvättavlopp kommer att behöva ansluta sig till det kommunala avloppsnätet. Däremot ingår inte bebyggda fastigheter som har enklare lösningar som till exempel mulltoa. Där kommer istället vattenskyddsföreskrifterna att innehålla förbud mot att avfall från mulltoa eller liknande tas om hand på fastigheten. Sådant avfall ska tas om hand av Borlänge Energi. Vad gäller för arrenden? Utgångspunkten är att det är fastighetsägaren som blir Borlänge Energis avtalspart. En arrendator kan dock jämställas med en fastighetsägare och bli den som har rätten till anslutningen och därmed även står för kostnaden. Om det är önskvärt ska fastighetsägaren höra av sig till Borlänge Energi. Jag har bara sommarvatten behöver jag ansluta mig då? Så länge fastigheten har tillgång till vatten, till exempel genom egen brunn, kommer anslutning att krävas. Det spelar ingen roll att det bara är under den frostfria perioden som fastigheten har tillgång till vatten. 3

4 Om fastigheten bara är bebyggd med t. ex uthus och inte används vad gäller då? Om fastigheten inte har vatten inkopplat behöver man inte ansluta sig. Om man har sluten tank och sommarvatten, kan man då installera en eltoalett istället och gräva bort tanken? Så länge fastigheten har tillgång till vatten, till exempel genom egen brunn, kommer anslutning att krävas. Om man redan har ett minireningsverk med utlopp till Dalälven vad gäller då? Enligt rättspraxis anses en inkoppling till en allmän avloppslösning vara den långsiktigt mest hållbara lösningen. I avloppstillståndet som gavs 2013 för det aktuella minireningsverket står villkoret: Godkännandet gäller intill dess kommunala ledningar dras fram till området där fastigheten är belägen. Jag har redan en ny enskild anläggning - måste jag ansluta mig ändå? Ja, men i vissa fall kan Borlänge Energi lösa in din enskilda anläggning. Storleken på inlösen/ersättning beror på ålder och kostnad för anläggningen. Under vilka förutsättningar kan man få ersättning för sin enskilda anläggning? I lagen om allmänna vattentjänster 40 står det Om en enskild anläggning blir onyttig till följd av att kommunen ordnar eller utvidgar en allmän VA-anläggning, ska huvudmannen betala skälig ersättning till den enskilda anläggningens ägare. För att en anläggning ska ses som onyttigbliven så måste den ha varit nyttig från början. Det innebär att den måste uppfylla de krav som kan ställas på en enskild anläggning. Äldre spillvattenanläggningar som inte lever upp till de krav som ställs på anläggningar idag ska inte ersättas. Har fastigheten en enskild spillvattenanläggning idag kan det alltså i vissa fall bli aktuellt med ekonomisk ersättning när anläggningen blir onyttig. Bedömningen görs dock restriktivt och hänsyn tas till den enskilda anläggningens ålder och skick. I propositionen till lagen om allmänna vattentjänster anser lagstiftaren att denna regel ska användas restriktivt, och i rättspraxis från Statens VA-nämnd har det i princip bara tillerkänts ersättning av enskilda spillvattenanläggningar i de fall där kommunen har varit försumliga i sitt agerande mot fastighetsägaren. Exempel på när en kommun kan anses ha varit försumlig i sitt agerande är när en kommun inte har haft tillräcklig framförhållning vid inrättandet av nya anläggningar. Om kommunen i ett skede har godkänt utan förbehåll eller förelagt att en ny enskild avloppsanläggning ska anläggas och ganska snart därefter bygger ut en allmän anläggning, ska huvudmannen ersätta den enskilda anläggningen. Kommunen har då inte gjort en långsiktig bedömning och på så sätt har fastighetsägaren gjort en onödig ekonomisk investering. Möjligheten till ersättning bedöms på följande sätt: - Om anläggningen inte uppfyller gällande krav som ställs på en enskild anläggning kan man inte få ersättning - Ålder och bedömning av anläggningens skick. Här bör man kunna styrka inköpsdatum. En öppen avloppsanläggning, till exempel en trekammarbrunn, bedöms ha en livslängd på 15 år enligt VA-nämndens praxis. En sluten tank bedöms ha en livslängd på 10 år. - När eventuell ersättning ska räknas fram bör man kunna styrka inköpspris och inköpsdatum. Saknas kvitto görs en bedömning. Utifrån en avskrivningstid på 15 år får fastighetsägaren en ersättning för det kvarvarande värdet på den enskilda anläggningen. Utgångsvärdet är inköps- och anläggningskostnaderna som 4

5 minskar med 1/15-del för varje år som går sedan anläggningen färdigställdes. En eventuell ersättning påverkar inte storleken på anslutningsavgiften till det kommunala avloppet. Kan befintliga fastigheter inom verksamhetsområdet starta en samfällighetsförening där man bygger ett eget ledningsnät för en gemensam pumpstation? Nej. Eftersom Borlänge Energi i slutändan alltid ansvarar för ledningsdragningar samt drift och underhåll inom området kommer det inte att tillåtas. Om en eller flera samfällighetsföreningar skulle tillåtas inom området förlorar Borlänge Energi kontrollen över kvalitén på ledningsanläggandet samt kvalitetssäkringen vad gäller den långsiktiga driften och underhållet av ledningarna. 3. Kostnader Vad kommer det att kosta att ansluta sig? År 2017, när anslutningsavgiften för etapp 1 troligen ska betalas, kommer anläggningsavgiften för en normalvilla med en lägenhet att vara kr inkl. moms. För varje extra lägenhet (bostadsenhet) tillkommer en kostnad på kr. Kostnader för ledningar med mera inne på fastigheten tillkommer. ROT-avdrag kan göras om den möjligheten finns vid tidpunkten för installationen på den egna fastigheten. Skatteverket har ytterligare information, Kostnaden för att dra ut kommunalt avlopp till området är avsevärt högre än intäkterna från anslutningsavgifterna. Anslutningsavgiften kan tyckas vara hög, men det är en engångskostnad som ger tillgång till en kommunal nyttighet under mycket lång tid i förhållande till en enskild avloppsanläggning som beräknas behöva göras om vart år. På Livsmedelsverkets hemsida (www.slv.se, sök på enskilda avlopp ) finns dokumentet: Några tips till dig som ska köpa eller sälja hus med enskilt vatten och avlopp där det bl. a. står följande: Köp och installation av ny avloppsanläggning kostar vanligtvis mellan kr och kr. Typ av anläggning samt omfattningen av markarbeten påverkar priset. Drift- och underhållskostnad varierar mellan 1000 kr och 7000 kr per år, beroende på typ av anläggning och nyttjandegrad. Vad är en normalvilla? Lägenhet är ett begrepp för att hantera ett eller flera utrymmen i en byggnad som bildar en enhet. Varje sådan enhet som har installerats med toalett samt möjlighet till någon form av kök/pentry bedöms som en lägenhet. En normalvilla består alltså av en lägenhet. Exempel: En fastighet bebyggd med villa samt gäststuga/annan byggnad. - Det finns ett kök med flera toaletter i villabyggnaden = 1 lägenhet. - Det finns 1 toalett i gäststuga/annan byggnad samt möjlighet att installera någon form av kök/pentry = 1 lägenhet. Detta betyder att det på denna fastighet finns två stycken lägenheter. I anläggningsavgiften ingår en lägenhet. För varje extra lägenhet debiteras kr (inkl. moms, 2017-års taxa). 5

6 Hur beräknas anslutningsavgiften? Borlänge Energi har räknat fram ett medelvärde för de faktiska kostnaderna för nyanslutningar. Eftersom det har visat sig att dagens nivå på anslutningsavgifterna inte motsvarar de verkliga kostnaderna har kommunfullmäktige tagit beslut om höjningar av anslutningsavgiften. Avgiften (en komplett servis för vatten, spillvatten och dagvatten) höjs med kr/år mellan åren Det är utifrån dessa taxehöjningar kostnaden på kr (inkl. moms) för en spillvattenanslutning år 2017 har räknats fram. Är det skillnad på avgifterna för fastboende och sommarboende? Nej, det är ingen skillnad på avgifterna mellan sommarboende och fastboende. Både anslutningsavgiften, som är ett engångsbelopp, och den årliga förbrukningsavgiften beräknas på samma sätt för fastboende och fritidshus. Förbrukningsavgiften består av en fast del som är oberoende av förbrukningen samt en rörlig del kopplad till förbrukningen. För att förbrukningsavgiften för avloppet ska kunna beräknas kommer det att ställas krav på att fastighetens vattenförbrukning mäts med en vattenmätare. Utgångspunkten är att samma mängd rent vatten som förbrukas blir spillvatten. Vattenmätaren bekostas av Borlänge Energi och fastighetsägaren ansvarar för att en mätarplats iordningsställs i enlighet med Borlänge Energis anvisningar. Varför ska boende i Lennheden betala för att faluborna ska få rent vatten? När kommunen beslutar att bygga ut kommunalt avlopp och fastigheterna ansluts till det kommunala avloppsnätet får fastigheterna tillgång till en nyttighet/tjänst. Fastighetsägaren blir då skyldig att betala avgift för denna nyttighet/tjänst, enligt lagen om allmänna vattentjänster, 6. Skälet till att anslutningstvånget uppstår, i detta fall skyddet av en vattentäkt och en värdefull grusås, påverkar inte avgiftsskyldigheten. Ledningen till grannen kommer troligtvis dras genom en annan fastighets tomt - hur fungerar det med avgifter och kostnader? Det får lösas i samband med projekteringen, där berörda kontaktas. Men ersättning för ledningsintrång utgår, och det avgörs vid ledningsrättsförrättningen. Hur funkar det med betalning om flera personer gagnas av en pump som en fastighetsägare ska installera? Om det är en gemensam pump som krävs för flera fastigheter ansvarar Borlänge Energi för samtliga kostnader. Detaljprojekteringen får visa om det är lämpligare med en gemensam pump för flera fastigheter. När ska du betala? Du måste betala när ledningarna är färdigbyggda och du får information från Borlänge Energi om var din anslutningspunkt där du ska koppla in dig ligger. Eftersom etapp 1 beräknas bli klar sent under 2017 kommer du att behöva betala under slutet av 2017 alternativt under början av Kan man betala avgiften för anslutning redan nu och slippa den framtida höjningen? Nej. 6

7 Vad händer om man som fastighetsägare inte har pengarna och nekas lån från banken? Det går i vissa fall att dela upp betalningen av anläggningsavgiften. I lagen om allmänna vattentjänster 36 står det. En anläggningsavgift ska fördelas på årliga betalningar (delbelopp) under en viss tid, längst tio år, om: 1. avgiften är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och andra omständigheter, 2. fastighetsägaren begär att avgiften skall fördelas, och 3. fastighetsägaren ställer godtagbar säkerhet Kan kommunen lösa in fastigheten om man inte har råd att betala? Nej, kommunen har ingen skyldighet att lösa in fastigheten. Skjuter ett överklagande upp betalningen av avgiften? Nej. Ett överklagande skjuter inte med automatik upp betalningsansvaret. Om fastighetsägaren skriftligen motsätter sig att betala fakturan kan Borlänge Energi begära av Statens VA-nämnd att de avgör om Borlänge Energi har rätt att ta betalt enligt fakturan. 4. Ledningsdragning När gräver ni? Grävningarna för etapp 1 beräknas börja och bli klara under Hur kommer huvudledningen att dras och när bestäms det? Borlänge Energi genomför planering, projektering och byggnation av ledningssystemet. Ett genomförandeprojekt består av följande moment: 1. Information till fastighetsägare genom brev och/eller möte 2. Möte med varje fastighetsägare om förhållandena på tomten och placering av eventuell pumpstation 3. Projektering var huvudledningarna ska ligga 4. Avtal sluts med berörda markägare om rätt att lägga huvudledningen (sedan bildas ledningsrätt) 5. Grävning av ledning fram till fastighetsgräns och upprättande av en förbindelsepunkt för ledning inne på tomten 6. Faktura på anslutningsavgiften skickas ut Kontakter med berörda fastighetsägare kommer att ske successivt under projektets genomförande allteftersom olika fastighetsägare blir berörda. I dagsläget gör vi bedömningen att inga fastighetsägare kommer att kontaktas förrän efter semesterperioden Personal från Borlänge Energi och anlitade konsulter kan dock komma att röra sig inom området tidigare som ett led i projekteringsarbetet. Vid Duvtjärn, Gråhedens vägförening, finns inget utrymme mellan tomt och väg att gräva avloppsledning hur är tanken att detta ska lösas? Det får lösas när Borlänge Energi påbörjar projekteringen, se ovan. Vart går spillvattnet? Kommer det att bli en större pumpstation som samlar ihop allt spillvatten? De flesta fastigheters avlopp kommer att pumpas vidare i ledningssystemet, genom en pumpstation som placeras på eller i nära anslutning till fastigheten. För vissa fastigheter kommer spillvattnet/avloppet att kunna rinna med självfall till huvudledningsnätet. Någonstans i området, i en naturlig lågpunkt, kommer avloppsvattnet att rinna till en större pumpstation som 7

8 sedan pumpar avloppet vidare till Borlänges centrala avloppsnät där det sedan transporteras vidare till Borlänge avloppsreningsverk där det renas. 5. Pumpstation Vem avgör var pumpstationen ska placeras på fastigheten? Borlänge Energi beslutar i samråd med fastighetsägaren om placeringen av pumpstationen och dess utrustning. Borlänge Energi har det slutgiltiga beslutet. Det avgörs i samband med projekteringen. Stationen placeras utomhus inom fastigheten så att den är lättåtkomlig med fordon för tillsyn och service året om, även vintertid. Kan en fastighetsägare vägra kommunen utrymme för pumpstationen på sin fastighet? Nej. En fastighetsägare är, enligt lagen om allmänna vattentjänster 20, skyldig att upplåta det utrymme som krävs för en pumpstation. Placering av den sker i samråd med fastighetsägaren. Det krävs inte att Borlänge Energi och fastighetsägaren tecknar avtal om att Borlänge Energi har rätt att ha pumpen på fastigheten eftersom det redan är bestämt i lagstiftningen. Samma regler gäller för pumpstation och vattenmätaren. Är det rätt att fastighetsägaren ska bekosta installationen av pumpstationen? Enligt uppgifter från Svenskt Vattens hemsida (Svenskt Vatten är VA-huvudmännens branschorganisation) gäller: Huvudmannen (Borlänge Energi) kan kräva att fastighetsägaren gräver gropen som pumphöljet ska stå i och även sätter pumphöljet på plats i gropen. Huvudmannen sätter pumpen på plats och kontrollerar att den sitter rätt och att pumphöljet är korrekt satt. Fastighetsägaren ordnar/bekostar den elinstallation som krävs i fastighetens elanläggning och huvudmannen gör/bekostar den slutliga elinkopplingen till pumpen. Fastighetsägaren får sedan bekosta den el som går åt att driva pumpen. Fastighetsägaren ska fortlöpande se till anordningen och skydda den mot skada. Fastighetsägaren ska snarast anmäla uppkomna fel och driftstörningar till huvudmannen. Alla uppkomna fel och skador på pumpen bekostas initialt och ordnas av huvudmannen. Om det visar sig att den uppkomna skadan beror på att fastighetsägaren har åsidosatt sina skyldigheter kan huvudmannen kräva skadestånd för skadan. Ska fastighetsägarna bekosta driften av pumpstationen även på vintern? Det är fastighetsägarens ansvar att pumpstationen inte fryser sönder. Vem ska betala om en pumpstation går sönder? En pumpstation som är placerad hos fastighetsägaren i ett trycksatt spillvattensystem, ägs av huvudmannen (Borlänge Energi). Huvudmannen är den som måste ta hand om fel på pumpen, sköta service och se till att den fungerar. Fastighetsägaren är skyldig att följa bestämmelserna i ABVA, där det tydligt står att fastighetsägaren inte får släppa ut vad som helst i avloppet. Om en fastighetsägare spolar ner något i spillvattnet så att det orsakar skador på huvudmannens nät eller pumpar så kan fastighetsägaren bli skyldig att ersätta skadan. Om en pumpstation går sönder på grund av andra orsaker, som inte fastighetsägaren är skyldig till, är det huvudmannen som får stå för reparationen. 8

9 Vad blir skillnaden i kostnad om fastigheten behöver en pumpstation jämfört med att man inte behöver pumpstation? Det går inte att ge ett generellt svar. Kostnaderna kan variera på grund av olika förhållanden på fastigheterna (hur långt behöver man gräva, markförhållanden mm). Fastighetsägaren får alltid kostnader för grävning av ledningar från fastigheten fram till förbindelsepunkten vid fastighetsgränsen. Den extra kostnad som uppstår om en pumpstation ska installeras handlar framförallt om grävning av den grop där pumpstationen ska stå samt installationen av pumpstationen inklusive elanslutning. I andra kommuner där lösningar med pumpstation använts har kostnaderna för fastighetsägarna varit kr. Men kostnaden varierar beroende på förhållandena på varje enskild fastighet. 6. Överklaga beslut Hur överklagar man beslutet? Det är flera olika beslut som tas när avlopp ska byggas ut: 1. Kommunfullmäktige beslutar om verksamhetsområde för avlopp. Det finns enligt vattentjänstlagen ingen möjlighet att överklaga ett beslut i kommunfullmäktige om att bilda verksamhetsområde. Det går att överklaga beslutet om man tycker att beslutet fattats på fel sätt (kommunalbesvär eller laglighetsprövning). Men då prövas endast lagenligheten i beslutet, inte innehållet. 2. Lantmäteriet beslutar om ledningsrätt för huvudledningarna. Beslutet kan överklagas till mark- och miljödomstolen. 3. När fastighetsägaren informeras om förbindelsepunktens läge uppstår betalningsskyldighet. Fastighetsägaren kan då överklaga till statens va-nämnd. 4. Anslutningskrav - fastighetägaren är egentligen inte skyldig att koppla in sig på det kommunala nätet. Enligt lagen om allmänna vattentjänster finns det bara ett krav på att man ska betala anslutningsavgiften. Om fastighetsägaren inte kopplar in sig på det kommunala avloppsnätet kan miljönämnden fatta ett beslut om att fastighetägaren ska koppla in sig, eftersom bedömningen är att en kommunal anslutning är den i längden miljömässigt bästa lösningen. Om miljönämnden behöver fatta ett sådant beslut debiteras fastighetsägaren en timavgift och beslutet kommer troligtvis att beläggas med ett vite som utgår om anslutning enligt beslutet inte sker. Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen, sedan vidare till mark- och miljödomstolen och slutligen till mark- och miljööverdomstolen. Kan man överklaga ledningsdragningen fram till fastigheten, t.ex. om vägen förstörs, eller om ledningsdragningen leder till olägenheter vad gäller framkomlighet? Berörd fastighetsägare/samfällighet har alltid möjlighet att överklaga ledningsdragningen i samband med ledningsrättsförrättning (dit berörda kallas). Ersättning utgår enligt beslut i förrättningen. Vad är va- nämndens roll i ärendet? Statens va-nämnd prövar frågor som regleras i lagen om allmänna vattentjänster eller i föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Har man rätt till en advokat på kommunens bekostnad? Nej. Varje part svarar för sina egna kostnader vid en eventuell tvist. 9

10 7. Övriga frågor Behövs strandskyddsdispenser för de pumpstationer och för de grävningar som genomförs på fastigheten och för huvudledningen? Nej, inte om pumpstationer och ledningar läggs i redan ianspråktagen mark. Strandskyddsdispens kan behövas om fastigheten ligger i till exempel ett naturreservat eller biotopskyddsområde eller om grävningen/pumpstationen på något sätt riskerar att ta i anspråk ett orört område. Miljökontoret kan svara på frågor för ett specifikt område. Vad gör man med resterna av det enskilda avloppet? Kommunen ställer inga krav på att den enskilda avloppsanläggningens delar ska grävas upp. Vill man lämna kvar dem så bör tankar fyllas för att undvika marksättningar om de skulle gå sönder. Om man inte har väg ner till sitt utedass hur ska då Borlänge Energi kunna hämta latrin? Frågan får behandlas i samband med vattenskyddsföreskrifterna. Om man vill ha eltoalett - vad gör man då av avfallet? Frågan får behandlas i samband med vattenskyddsföreskrifterna. Men troligtvis kommer avfallet inte få spridas på den egna fastigheten eftersom det inte går att garantera att avfallet verkligen behandlats så att inga smittoämnen längre finns kvar. När ni ändå är ute och gräver borde ni inte samtidigt kunna erbjuda berörda fastigheter att ansluta till fiber/bredband? Vid alla Borlänge Energis projekt som innebär att ledningar av något slag ska grävas ner hör vi efter med Borlänge Energis andra ledningsdragande verksamheter elnät, fjärrvärme och stadsnät (fibernät) ifall de är intresserade av samförläggning. Om det finns intresse bland boende inom de berörda områdena att ansluta sig till stadsnätet ska ni höra av er till Borlänge Energi och anmäla ert intresse av att fiber/bredband dras ut till området i samband med att kommunala avloppsledningar dras ut dit. Om flera intresserade går ihop i någon form av intressegrupp och gör en samordnad intresseanmälan är detta positivt för stadsnäts ställningstagande. Förut nekades bygglov för nya hus (på ny avstyckad tomt) i delar av Lennheden - kommer detta att ändras när kommunalt avlopp dras ut? Det beror på vad som står i de framtida vattenskyddsföreskrifterna. 10

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Stora Källviken. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Stora Källviken Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp

Länsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp Länsbodarna Utbyggnad av allmänt avlopp Bakgrund Länsbodarna är ett område som konstaterats ha behov av verksamhetsområde för avlopp. Stora delar av området har täta jordlager och nära till berg som leder

Läs mer

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Enviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Svartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

Kommunalt verksamhetsområde

Kommunalt verksamhetsområde Vänerkustprojektet Kommunalt verksamhetsområde Ett kommunalt verksamhetsområde beslutas av kommunfullmäktige. Alla fastigheter inom ett verksamhetsområde är skyldiga att betala anslutningsavgiften. Från

Läs mer

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp

Björklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Björklunden Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...

Läs mer

Vanliga frågor för Röreviken m.fl.

Vanliga frågor för Röreviken m.fl. SAMHÄLLSBYGGNADS- FÖRVALTNINGEN TEKNISKA 22 augusti 2011 Vanliga frågor för Röreviken m.fl. Vi har sammanställt ett antal frågeställningar som berörd allmänhet tidigare haft vid liknande projekt. Allmänna

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare

Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda. Information till fastighetsägare Utbyggnad av kommunalt avlopp i Ytterboda Information till fastighetsägare Kommunalt avlopp i Ytterboda Dåliga enskilda avlopp Anslutning till kommunalt avlopp anses vara den bästa lösningen på lång sikt

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2014 Jönköping Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Vanliga frågor Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Ansvar för LTA-pumpar

Läs mer

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband

Vatten. Sandviken Energi AB din lokala leverantör av Värme Sotning Elhandel Elnät Gata Vatten & Bredband Vatten Marie Svensson VA-projektör Anna Holmstén Utredningschef Kjell Ekman Distributionschef Sandviken Energi Vatten AB Välkomna! Bakgrund Kort presentation av projektet Tidplan Verksamhetsområde eller

Läs mer

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013

Information om vatten & avlopp i Åmot. 19 december 2013 Information om vatten & avlopp i Åmot 19 december 2013 Tillbakablick bildandet av Gästrike Vatten och Ockelbo Vatten samt uppdrag Utredning av förutsättningar för utbyggnad av kommunalt avloppsnät och

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större sammanhang, om det behövs

Läs mer

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917)

Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster Senast införda ändring (2010:917) Inledande bestämmelser 1 Bestämmelserna i denna lag syftar till att säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta

Välkomna. Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta Välkomna Informationsmöte om VA utbyggnad i Djupvik & Lofta 2013 07 04 Agenda Välkomna Presentation Samhällsbyggnadsförvaltningen informerar Borgholm Energi informerar Frågestund Kaffe och bulle / Mingel

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I ÖJA

VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I ÖJA 1 www.ystad.se VÄLKOMMEN TILL INFORMATIONSMÖTE OM VA-UTBYGGNAD I ÖJA Lars Mellberg, VA-ingenjör, Ystads kommun Christina Molin, VA-chef,Ystads kommun Tony Gunnemar, VA-ingenjör, Ystads kommun Helene Jeppsson,

Läs mer

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl

Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Aktbilaga BE1 Sida 1 Beskrivning 2014-03-27 Ärendenummer AB133531 Förrättningslantmätare Johan Jepson Ärende Anläggningsförrättning berörande del av Hensvik 1:85 m fl Kommun: Norrtälje Län: Stockholm Blivande

Läs mer

Välkommen till Roslagsvatten

Välkommen till Roslagsvatten Välkommen till Roslagsvatten r o s l a g s vat t e n å r s red o v i s ning 2 0 0 7 Knivsta Vallentuna Österåker Täby Danderyd Vaxholm Ekerö Roslagsvatten AB är ett VA-bolag som ansvarar för den kommunala

Läs mer

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09

Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Välkommen till information VA-utbyggnad Munga 2016-06-09 Program informationsmöte Munga: Bakgrund till beslut om VA- utbyggnation Principlösning beslutat VA-system Kostnader och regler för anslutning Projektorganisation

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Svansjo sommarby Under år 2016 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Svansjö sommarby. Möjlighet att ansluta

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Informationsmöte. VA-utbyggnad i Djupvik

Informationsmöte. VA-utbyggnad i Djupvik Informationsmöte VA-utbyggnad i Djupvik 2016-04-24 Dagordning * 10:00 Inledning Admir Ibrisevic (VA-chef) Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö * Kommunala beslutet om VA-utbyggnad Christer Axelsson (VA-och

Läs mer

Information om VA-utbyggnaden i Munga

Information om VA-utbyggnaden i Munga Datum 2017-02-02 Fastighet Information om VA-utbyggnaden i Munga Arbetet med att ordna kommunalt vatten och avlopp i Munga har nu påbörjats. Vi vill med detta brev informera om anläggningens utformning,

Läs mer

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning

Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Brukningstaxa för Uppsala kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994

Läs mer

Tvistlösning av VA-mål Vattenstämman 2016

Tvistlösning av VA-mål Vattenstämman 2016 Tvistlösning av VA-mål Vattenstämman 2016 Gilbert Nordenswan Upplägg VA-nämnden har avvecklats Mark- och miljödomstolarna Konsekvenser Aktuella rättsfall Fem mark- och miljödomstolar Mark- och miljödomstolen

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Byggarbetsplats Norrlandet

Byggarbetsplats Norrlandet Byggarbetsplats Norrlandet Välkommen Informationsmöte för fastighetsägare i Utvalnäs och Harkskär Ta lite fika innan du sätter dig! Kontaktpersoner Gästrike Vatten Stefan Hedström, Projektledare VA Jessica

Läs mer

Skeå kommun, tekniska nämnden

Skeå kommun, tekniska nämnden Mötesanteckningar Mötets syfte/typ Informationsmöte om förslag verksamhetsområde Klutmark Mötesdatum 2016-09-21 Tid 18-21 Plats Nordanåteatern, Skellefteå Protokollförare Anna Andersson Närvarande Namn

Läs mer

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät

Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät Att ansluta till kommunalt vatten- och avloppsnät www.norrtalje.se Enheten för kommunalt vatten och avlopp Innehållsförteckning Sida Därför behövs kommunalt vatten och avlopp 2 En fastighets vatten- och

Läs mer

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01

Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Förslag till vatten- och avloppstaxa för Uppvidinge kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr. o. m. 2014-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-26, 92 Förvaltningen av den allmänna

Läs mer

Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för kommunalt vatten och spillvatten

Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för kommunalt vatten och spillvatten ~ LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-03-30 28 (39) Ks 80 Au 47 Dnr KS 461/2014 Avtal med samfällighetsföreningar utanför gällande verksamhetsområden för

Läs mer

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde Gäller från och med 2015-01-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Avgifter och allmänna principer för anslutning av fastigheter

Läs mer

Överföringsledningsprojektet Informationsmöte Etapp Sätila - Ubbhult

Överföringsledningsprojektet Informationsmöte Etapp Sätila - Ubbhult Överföringsledningsprojektet Informationsmöte Etapp Sätila - Ubbhult 2017-01-11 Informationsmöte - Agenda Presentation Övergripande om projektet Bilder från liknande projekt planerat arbete Ledningssträckning

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap

Fastighetsrättsliga frågor. Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Ansvarsfördelning och huvudmannaskap Allmänna platser Enskilt huvudmannaskap föreslås för allmänna platser inom planområdet. Skarpö Vägar Samfällighetsförening föreslås som huvudman för väg, lika befintligt.

Läs mer

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa

Planering för vatten och avlopp. Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Planering för vatten och avlopp Förslag till riktlinjer, nya verksamhetsområden och VA-taxa Bakgrund Det finns ca 3 000 enskilda avlopp i Piteå kommun. Somliga väl fungerande, andra med stora behov av

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra

Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra Information till ägare av fastighet inom verksamhetsområde för dricks- och spillvatten vid Harnäs udde/sjöbo och Harnäs västra Wessman Barken Vatten & Återvinning har fått i uppdrag av huvudmannen Smedjebacken

Läs mer

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun.

Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Älvsbyns Energi AB - Information om de allmänna Vatten - och avloppsanläggningarna inom Älvsbyns kommun. Del 1. Grundläggande fakta om va- verksamheten. Upprättad februari 2011 Älvsbyns Energi AB Innehåll

Läs mer

Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips

Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips Mitt vatten & avlopp Steg, checklistor och tips Nu är det dags att sätta sig in arbetet runt anslutningen av din fastighet mot den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Sörfjärden. Med det här materialet

Läs mer

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde

Uppdaterad Info om Sjölanda omvandlingsområde Uppdaterad 20170531 Info om Sjölanda omvandlingsområde Sjölanda omvandlingsområde Vad och varför? Sjölanda är klassat som ett av de högst prioriterade områdena för en VAutbyggnad i Trollhättans kommun.

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar

ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar ANLÄGGNINGSTAXA - för Torsås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningar Gäller från och med 2012-07-01 Torsås kommun är huvudman för den allmänna VA-anläggningen. Förvaltningen av denna handhas under

Läs mer

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden

September 2016 VA i Sörfjärden. Rent vatten idag och i framtiden September 2016 VA i Sörfjärden MittSverige Vatten AB Bildades 1 juni 2004 Timrå, 2007 Nordanstig VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för tre kommuner Ansvarar för drift och utveckling

Läs mer

Aktuella frågor om VA-juridik

Aktuella frågor om VA-juridik Aktuella frågor om VA-juridik Vattenstämman 2015 Sundsvall Gilbert Nordenswan Svenskt Vatten Aktuella frågor Statens VA-nämnd Kommunens skyldighet att ordna vattentjänster Förutsättningar för särtaxa Krav

Läs mer

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet

Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Datum 2010-08-24 Frågor och svar kring kommunalt VA på Norrlandet Frågor som har ställts vid Öppet-Hus i samband med utställning av översiktsplan för Norrlandet under maj och juni 2010. Gästrike Vatten

Läs mer

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002.

Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. TYRESÖ KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Detaljplan för, BACKSIPPEVÄGEN, OMRÅDE FÖR VILLABEBYGGELSE inom Tyresö kommun Stockholms län. Upprättad i augusti 2002. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING TIDSPLAN

Läs mer

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun

Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun Sid 1(5) Förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun INNEHÅLL 1 BAKGRUND 2 2 VERKSAMHETSOMRÅDE 2 3 TEKNISK LÖSNING 3 4 TIDPLAN/ETAPPINDELNING 3 5 ANSLUTNING

Läs mer

VA-taxa 2016 osthammar.se

VA-taxa 2016 osthammar.se osthammar.se VA-taxa 2016 Taxa för Östhammar kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-10, 101 Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Östhammars

Läs mer

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte

Skellefteå Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Informationsbrev Vatten- och avfallsavdelningen Skellefteå 2016-07-05 Resultat inventering av enskilda avlopp och vattenbrunnar samt inbjudan till informationsmöte Om det är något begrepp du inte förstår,

Läs mer

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp

Byggstart för kommunalt vatten och avlopp 1 (6) INFORMATIONSBREV 2014-02-14 Information till fastighetsägare i Bergshamra by Etapp 1 Byggstart för kommunalt vatten och avlopp Hej! Nu påbörjar vi byggnationen av vatten och avlopp i ditt område.

Läs mer

LTA-enhet. Din villapumpstation

LTA-enhet. Din villapumpstation LTA-enhet Din villapumpstation 1(7) Ordlista ABVA Allmänna Bestämmelser om Vatten och Avlopp. Varje kommun har en och varje hushåll som har kommunalt vatten och avlopp ska vara bekant med den. Den går

Läs mer

Information från Kungsörs KommunTeknik AB. Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet.

Information från Kungsörs KommunTeknik AB. Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet. Information från Kungsörs KommunTeknik AB Till dig som ska ha en villapump, LTA-enhet. JÄGARÅSEN Senast reviderad 2016-01-12 Information om villapump Denna informationstext är till för dig som ska ansluta

Läs mer

Införande av ny taxa - Frågor och svar

Införande av ny taxa - Frågor och svar Införande av ny taxa - Frågor och svar 1. Vattentjänstlagen 2. Ny taxa Anläggningsavgiften - Parametrar Anläggningsavgift Höjning Brukningsavgift Höjning 3. Dagvatten Dagvatten från fastighet Df Dagvatten

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING

TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING TAXEFÖRESKRIFTER FÖR LINKÖPINGS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagen av Linköpings Kommunfullmäktige 2008-12-09 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om taxeföreskrifter samt taxa/prislista...3

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling Sid 1 (6) ABVA ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR ANVÄNDANDE AV BOTKYRKA KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Antagna av kommunfullmäktige, 51, och gäller fr o m 2014-03- 27. Inledning 1. Lagen om allmänna

Läs mer

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012

2015-02-20 Rev. 15-03-06. Gäller fastigheter bildade före december 2012 Information till dig som har fastighet i omvandlingsområdet Västra Sund-Kinna 2015-02-20 Rev. 15-03-06 Gäller fastigheter bildade före december 2012 Arvika Teknik AB, 671 81 Arvika Besöksadress: Ö Esplanaden

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 1 Planering Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun

Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Anläggningstaxa för vatten och avlopp i Uppsala kommun Begreppsförklaringar För fullständiga definitioner hänvisas till tekniska nomenklaturcentralens handbok Plan- och byggtermer 1994 (TNC 95). ABVA Allmänna

Läs mer

Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET. Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten

Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET. Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten Utbyggnad av Vatten & Avlopp på HORNSLANDET Till fastighetsägare inom Horn verksamhetsområde för vatten & spillvatten Nu återupptas VA-utbyggnaden Västervik Miljö & Energi bygger ut allmänt vatten och

Läs mer

Vänerkustprojektet etapp 5 RÖRVIK

Vänerkustprojektet etapp 5 RÖRVIK Vänerkustprojektet etapp 5 RÖRVIK Anslutningsavgift småhusfastighet Anslutningsavgiften består av tre delar, servisavgift, förbindelsepunktsavgift samt tomtyteavgift (schablonavgift som visar fastighetens

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Sektorn för Samhällsbyggnad Utställningshandling 3 November 2015 DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTER 4:45 M.FL. LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA I LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Genomförandebeskrivning ORGANISATORISKA

Läs mer

Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön.

Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön. Information om VA-utbyggnad på Renön/Nötön Agenda Bakgrund För dig som är innanför verksamhetsområdet Avgifter För dig som är utanför verksamhetsområdet Teknik Tidplan Information Kontakt Bakgrund Riktlinjer

Läs mer

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne.

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne. Gävle januari 2016 Fastighetsägare 1 Fastighetsägare 2 Adress Postnummer Ort Till våren är det dags för kommunalt vatten och avlopp! Vatten- och avloppsnätet där du bor blir färdigt under våren 2016. I

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet.

VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN. 1.1 Fastigheterna indelas i bostadsfastighet och annan fastighet. Grästorps kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Avsnitt nr 18 Avsnitt 2.3 VATTEN- OCH AVLOPPSTAXA FÖR GRÄSTORPS KOMMUN 2015-01-01 Dnr 206/2014 Antagen av kommunfullmäktige 1994-12-15 95, att gälla fr o m 1995-01-01.

Läs mer

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp

Ansökan och anmälan om enskilt avlopp Ansökan och anmälan om enskilt avlopp För att ändra din avloppsanordning eller installera en ny måste du antingen ansöka om tillstånd eller skicka in en anmälan till miljönämnden. I den här informationsbladet

Läs mer

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se

Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig. Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun. orebro.se Gott, friskt och alltid till hands. i en kran nära dig Värt att veta om vatten och avlopp i Örebro kommun orebro.se 1 Varje invånare i vår kommun använder ca 100 liter vatten varje dag. Det är dels dricksvatten,

Läs mer

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!

Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Välkommen! Varsågod att hämta fika innan du sätter dig! Vilka är vi? Varför träffas vi idag? Kommunalt vatten och avlopp kommer att byggas ut i Forsby Informationsmöte 22 september 2015 Kort presentation

Läs mer

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun

Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Teknisk verksamhet Vatten- och avloppstaxa Dnr 279/2015 Vatten och avloppstaxa för Grästorps kommun Fastställd av Kommunfullmäktige1994-12-15, 95 Ändrad senast av Kommunfullmäktige 2015-10-27, 71 Uppdateras

Läs mer

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010

informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 informerar Handläggning av ledningsärenden på enskild väg Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva mars 2010 1 2 Ledningsfrågor Bakgrund Hela vårt land genomkorsas av en mängd

Läs mer

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Information om anslutnings- och förbrukningskostnader för kommunalt vatten och avlopp Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun 2013-06-11 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till policy och plan för vatten och avlopp, Svedala kommun Plats och tid: Naverlönnsalen, Kommunhuset, Svedala kl.19:00-21:30 Närvarande: Åhörare: 100-talet

Läs mer

Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna!

Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Västersjöns östra fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte 20140423 Välkomna! Närvarande Rolf Landin, Enhetschef VA Nät drift Kerstin Nyström, Projektledare Vatten och Avlopp Torbjörn

Läs mer

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området

Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området INFORMATIONSBREV 2015-10-19 1 (3) Information till fastighetsägare i Gustavsberg, del av Bergshamra tätort Byggnationen av kommunalt VA är avslutad i området Hej! Nu är det dags för ett nytt informationsbrev

Läs mer

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna!

Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte. Välkomna! Ulvstorps fritidshusområde Utbyggnad vatten och avlopp Informationsmöte Välkomna! Närvarande Astrid Löfdahl, 1:a vice ordf. Tekniska nämnden Roger Rohdin, Verksamhetschef Vatten och avlopp Kerstin Nyström,

Läs mer

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket

TAXA - TAXEBESTÄMMELSER. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen av Tekniska kontoret, nedan kallat VA-verket 2012-04-17 TAXA - TAXEBESTÄMMELSER För Ragunda kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige den 2012-06-27, 28. Förvaltningen av kommunens VA-anläggningar handhas under kommunstyrelsen

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012

Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 Informationsträff om VA för Skillingeudd 20/11 2012 kl. 18:00 20:00 Allmän information om VA-utbyggnaden Information förbindelsepunkter Frågor Kungsörs Kommunteknik Ab - Projektledare Magnus Ribbing 0227-600140

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

Projekt presentation. Västerby.

Projekt presentation. Västerby. Projekt presentation Västerby Lars Ålander Linda Jonsson Projektledare Abonnentingenjör Jesper Pedersen Byggledare (LTA) Andreas Björk Projektör Agenda Historia Lag och taxa Betalning Vattenprover Dagvatten

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Jan-Bertil Hansson VA-chef INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare

Läs mer

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

VA-taxa. för Danderyds kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning VAtaxa för Danderyds kommuns allmänna vatten och avloppsanläggning 2012 Inledande bestämmelser... 1 1. Avgiftsskyldig... 1 2. Avgiftstyper... 1 3. Definitioner... 1 4. Vattentjänster och tidpunkt för betalningsskyldighet...

Läs mer

Vatten 2012 Priser fr o m 120101

Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Vatten 2012 Priser fr o m 120101 Mälarenergi finns nära kunderna i Mälardalen. Vi levererar el, värme, vatten, kyla och snabba kommunikationslösningar. Vi har erfarenheten, viljan och förmågan att ge dig

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

FoA Infomöte 13 nov 2013

FoA Infomöte 13 nov 2013 FoA Infomöte 13 nov 2013 FoA Infomöte, 2013-11-13 1 Dagordning för kvällen Återblick och hur långt har projektet kommit Vad återstår innan vi är helt klara? Drift och skötsel av avloppsnätet (Johan) Information

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer