KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN"

Transkript

1 KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade att inrätta ett så kallat verksamhetsområde för vatten och avlopp inom Hemlunda och delar av Vitsand. Beslutet grundade sig bla på att man vill öka skyddet av kommunens huvudvattentäkt för dricksvatten. Pireva är kommunens VA-huvudman och har därmed fått kommunfullmäktiges uppdrag att bygga ledningsnät för vatten och avlopp i området. Vad betyder ordet verksamhetsområde? Verksamhetsområde är det markområde inom kommunen där kommunens VA-huvudman (Pireva i det här fallet) har skyldighet att tillhandahålla kommunalt vatten och/eller avlopp och där fastighetsägarna har skyldighet att betala anläggnings- och brukningsavgifter Vad betyder ordet förbindelsepunkt? Förbindelsepunkten är den punkt på ledningsnätet där Pirevas anläggning möter den enskilda fastighetsägarens anläggning. Den är belägen strax utanför fastighetsgränsen. Fastigheten anses formellt ha "fått ta del av VA-nyttan" från den dagen då Pireva byggt nät och förbindelsepunkt till fastigheten och meddelat detta till fastighetsägaren. I det skedet har Pireva rätt att debitera Vart vänder jag mig med frågor av olika slag? Pireva lägger löpande ut aktuell information på hemsidan Hittar du inte svar där så kan du maila dina frågor till Vill du ta din fråga muntligt så går det bra att ringa Pirevas kundtjänst på så lotsar de dig vidare. Du kan också besöka den barack som Pireva har bemannad på Hemlunda i sommar under vissa tider. På hemsidan hittar du tider för VILKA FASTIGHETER BERÖRS Vilka fastigheter berörs av det nya verksamhetsområdet och kraven på att betala? Alla fastigheter, både bebyggda och obebyggda, inom det nya verksamhetsområdet berörs av beslutet. Området beskrivs på karta här på hemsidan. De fastigheter som redan idag har indraget dricksvatten av godkänd kvalitet för året-om-bruk har rätt att tacka nej till ny Hur många fastigheter är det som berörs? Cirka 180 fastigheter berörs av beslutet om nytt verksamhetsområde. Vår fastighet ligger utanför det beslutade verksamhetsområdet - finns möjlighet för oss att ta del av kommunalt vatten och avlopp? Fastighetsägare som ligger utanför verksamhetsområdet har möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp mot särskilt avtalad kostnad. Kontakta David Wiklund på Pireva för att få uppgift om kostnader. TEKNIK Vad ska Pireva bygga? Pireva kommer att bygga nytt ledningsnät för dricksvatten respektive spillvatten (avlopp) inom området. Vid fastighetsgränserna byggs förbindelsepunkt för vatten och avlopp. Pireva bygger inte ledningar från förbindelsepunkten och vidare in på respektive fastighet Vad betyder LTA LTA betyder "Lätt-Trycks-Avlopp" och är en pumputrustning med tillhörande pumpbrunn. LTA kommer att behövas på vissa fastigheter när självfall inte går att bygga. På fastighetsritningar som skickas ut så framgår det om LTA planeras för er fastighet. Pireva tillhandahåller pumpen med pumpbrunn och har driftansvaret för den. Fastighetsägaren står för installation och elförsörjning av LTA- Ska LTA-pumpen sättas i tanken? Nej, LTA pumpen har en egen sump (brunn) som ersätter befintlig tank eller slamavskiljare. Hur får jag veta vad som ska byggas i närheten av min fastighet? Under juni månad kommer alla fastighetsägare att få ett utskick med ritning över sin fastighet med närområde. Där framgår förslag på ledningsdragning i närheten av fastigheten samt förslag på förbindelsepunktens placering (mer om förbindelsepunkt i separat rubrik). Fastighetsägare ska inkomma med eventuella synpunkter på förslaget till Pireva senast Under första delen av sommaren kommer Pireva att ha barack uppställd på Hemlunda. Där kommer projektledare Per Andersson att finnas på plats vissa tider för den Är det möjligt att få flera servisanslutningar till samma fastighet? I normalläget anläggs spillvatten och vatten i anslutning till varandra. En uppdelning av förbindelsepunkterna innebär en högre anläggningsavgift. Kontakta David Wiklund på Pireva för att få uppgift om kostnader. Hur bör jag göra om jag kallställer stugan vintertid? Om man bara använder stugan sommartid finns möjlighet att välja sommarabonnemang för vatten. Då installerar Pireva inte någon vattenmätare i stugan utan debiterar istället en fast brukningsavgift. Pireva slår på sommarvattnet på våren och slår av det på hösten. Den som önskar vatten under längre tid måste ha ett vanligt abonnemang med vattenmätare. Då är det viktigt att den placeras frostfritt tex i tjälfri brunn eller i frostsäkrat utrymme. En extra avstängningsventil för vatten rekommenderas för dig med mätarabonnemang och är ett måste för dig med sommarabonnemang för att förhindra vattenskador i fastigheten. Vad är frostfritt djup? Det kan variera mellan olika platser men genrellt sett talar vi om ca 2,5 meter i pitetrakten. Finns inga andra lösningar för vattenmätaren än frostfri placering? Kan man inte tappa ur den på hösten via ventil eller liknande? Vattenmätaren innehåller en backventil och kan inte tömmas ur på plats. Upp eller nedmontering av mätare skall utföras av Pireva. För nedtagning och uppsättning av vattenmätaren betalar du en serviceavgift enligt gällande taxa. Jag har jordvärme på min fastighet eller i närheten. Hur gör jag för att undvika skador på anläggningen? Uppge att ni har jordvärme och visa hur den är placerad på den tomtkarta som ni får hemskickad och returnera den till Pireva. Fageruddsvägen är nybelagd och vi ser gärna att den inte rörs? Det kan vara svårt att gå på sidan av vägen pga djupa schakter och stora öppningar längs vägen. Men all befintlig beläggning återställs. Får man koppla sitt dagvatten och dräneringsvatten till avloppet?

2 Nej, det är inte tillåtet att koppla sådant vatten till avloppet. Kommer det att erbjudas någon samordning av grävningar och andra jobb som fastighetsägarna ska göra på egna fastigheter? Pireva kommer inte att samordna några uppdrag som entreprenörer gör åt enskilda fastighetsägare. Blir det grävning fram till befintlig tank eller trekammarbrunn? Pireva ansvarar för grävning fram till förbindelsepunkten och kommer inte att ansvara för, eller samordna, arbeten inne på enskilda Hur funkar det att anlägga en LTA-pump om man har hög grundvattennivå i marken? Ett sätt att få ner sin pumpanläggning är att suga med spolbil under brunnen. Detta förutsätter att materialet är sand/lera. Man kan sponta och sedan pumpa ur vatten. Ett annat alternativ är anlägga grundförläggning med isolerlåda. Kontakt Per Andersson. EKONOMI O KOSTNADER Hur mycket kostar det för varje fastighet? Taxan består dels av en anläggningsavgift, dels en brukningsavgift. Anläggningsavgiften är en engångsavgift och beror på fastighetens storlek samt på om fastigheten får förbindelsepunkt för bara avlopp eller för både vatten och avlopp. Anläggningsavgiften för fastighet med en byggnad som ska ha både vatten och avlopp och som är tex 1500 m2 ligger på ca kr inkl moms på Hemlunda enligt 2013 års taxa. Brukningsavgiften är återkommande och beror på vilket abonneamang du har och hur Hur mycket dyrare är det att ansluta till kommunalt VA på Hemlunda jämfört med på andra håll i kommunen idag? Särtaxan för Hemlundaområdet är kr utöver ordinarie avgift. Detta beror på att det är högre kostnader för att dra in VA i ett redan bebyggt område. Med anledning av det stora allmänintresset att skydda vattentäkten är särtaxan begränsad. Detta innebär enligt nuvarande kalkyler (juni 2013) att Piteå kommun och Pireva står för drygt halva anläggningskostnaden. Vad kostar det om man börjar med sommarabonnemang och sedan vill ändra till vinterabonnemang? Den fasta anläggningsavgiften betalas som en engångssumma när ledningsnätet har byggts vid din fastighet och summan är likadan oavsett om du använder huset sommartid eller året om. Om du vill ändra till året-om-abonnemang i senare skede så påverkas bara den löpande brukningsavgiften. Vid året runt abonnemang måste fastighetsägaren installera en konsol för Pirevas vattenmätare och Måste jag betala även om jag river bort min nuvarande sommarlösning och inte behöver något vatten eller avlopp alls? Fastighetsägaren måste betala engångsavgiften (anläggningsavgiften) för den förbindelsepunkt som upprättas för vatten och avlopp - oavsett hur fastigheten används just nu. Miljö och byggnämnden kommer att verka för att alla fastigheter som har någon form av rinnande vatten kopplar på sig mot det allmänna avloppsnätet inom två år efter att förbindelsepunkten meddelats. Måste jag betala brukningsavgift om jag har en obebyggd fastighet eller en enklare fastighet utan rinnande vatten? Enligt dagens VA-taxa tas ingen brukningsavgift ut om man inte har ett aktivt abonnemang. Detta kan dock komma att ändras i När ska man betala anläggningsavgiften? Avgift faktureras efter att Pireva har byggt ledningar till fastighetsgräns och meddelat förbindelsepunkten. Tidigast juni Vad krävs för att man ska få ersättning för sin befintliga avloppsanläggning Fastighetsägare kan få ersättning för sin "onyttiggjorda, befintliga avloppsanläggning" under vissa förutsättningar. Anläggningen ska vara högst 20 år gammal och det skall vara en godkänd avloppsanläggning enligt myndighetsbeslut (tillstånd/anmälan) av kommunens nämnd för miljöfrågor. Rak avskrivningstid på 20 år tillämpas och ersättningen kan maximalt uppgå till den summa som anläggningsavgiften är. Fastighetsägare som vill yrka på ersättningen ska inkomma med underlag för det (tex kvitton, tillstånd) till Hur går det till att söka ersättning för onyttigbliven anläggning. Pireva kommer att ta fram särskild blankett för det. Den finns inte klar i dagsläget (juni 2013), men kommer att finnas på hemsidan under hösten Ev ersättning kommer att regleras på fakturan för anläggningsavgift som kan komma tidigast i juni Hur mycket ström drar LTA-pumpen? En LTA-pump till ett hushåll med 4 personer och året-om-förbrukning beräknas ge en energikostnad på mindre än 100 kr/år. TIDER När kommer byggnationerna igång? Målsättningen är att bygga ledningsnätet under 2014 och 2015 och göra avslutningsåtgärder 2016 om allt går enligt plan. I vilken ordning kommer olika områden att byggas ut? I nuläget (juni 2013) finns ingen färdig etappindelning, men klart är att vi kommer att starta i sydöst o gå mot nordväst. Efter detaljprojektering kan tydligare etappindelning beskrivas på hemsidan. När börjar man med utbyggnaden i Vitsand? Anläggningsarbeten i Vitsandsområdet utförs av kommunens teknik- och gatuavdelning. Målsättningen är att påbörja det 2014 (dvs parallellt med de upphandlade delarna på Hemlunda). Ännu osäkert om man hinner hela Vitsand under första året. Kommer byggnationerna att pågå året runt? Vi kommer att jobba på vintern också, men försöka att undvika juli månad av hänsyn till semesterfirarna. När vet man var ledningsnätet ska gå? Idag finns preliminär ledningsdragning i förprojekteringsritningarna. Vill man titta på och diskutera dem kan man besöka den barack som Pireva kommer att ha bemannad på Hemlundaområdet. Tider finns på hemsidan, kontaktperson projektledare Per Andersson. VATTENFÖRENINGAR Måste jag betala anläggningsavgift om jag redan är med i en vattenförening? Även om du är med i en vattenförening så måste du betala anläggningsavgiften för avlopp. Medlemmar i året runt vattenföreningar har rätt att tacka nej till förbindelsepunkten (och anläggninsavgiften) för vatten. Särskilt erbjudande för övergång till det allmänna nätet finns, se erbjudande på hemsidan. Notera att kostnaden för att ansluta till kommunalt vatten i efterhand kommer att vara högre än om man går med direkt. Medlemmar i sommarvattenföreningar får tillgodoräkna sig tidigare erlagda anläggningsavgifter för vatten. Hur ser Pirevas erbjudande till vattenföreningar ut?

3 Vattenföreningar med kommunalt året-om-vatten erbjuds anslutning till det allmänna nätet utan att ingående fastighetsägare behöver betala anläggningsavgiften för vatten. Villkoret för att få ta del av erbjudandet är att föreningens ledningsnät tas ur bruk och att gamla avtalet mellan föreningen och Pireva hävs. Sista dag att lämna besked för vattenföreningen är Får jag ansluta till det kommunala vattnet med egen anslutningspunkt även om min vattenförening väljer att vara kvar. Ja, du är välkommen att ansluta dig "som vanlig kund med egen förbindelsepunkt" även om föreningen väljer att vara kvar. Du omfattas dock inte av erbjudandet om gratis anläggningsavgift för vatten. ÖVRIGT Vad betyder "vatten av godkänd kvalitet"? Vatten med godkänd kvalitet är det vatten som i analys på ackrediterat laboratorium fått bedömningen "tjänligt för enskild förbrukning". Laboratoriumet gör bedömningen enligt en föreskrift som heter SOS FS 2003:17. Vad gäller för villatomter som är avstyckade men inte är sålda och inte bebyggda? Fastigheter som i detaljplan avses för bebyggelse får förbiindelsepunkt och ska därför betala anläggningsavgift. Det spelar alltså inte någon roll om den är bebyggd eller obebyggd. Däremot behöver man inte betala någon brukningsavgift ifall man inte startar ett aktivt Vad händer om det styckas av nya fastigheter i framtiden? Då får de betala anläggningsavgift och brukningsavgift enligt samma principer som dagens fastigheter gör. Gäller samma möjlighet till ersättning för befintlig avloppsanläggning oavsett om det är sommarhus eller året-om-hus. Det är samma villkor för ersättning oavsett om det är en sommarstuga eller ett året-om-hus. Vattenstjänstlagen gör ingen skillnad för Vilken entreprenör kommer att göra jobbet åt Pireva? Anläggningsarbeten i Vitsandsområdet utförs av kommunens teknik- och gatuavdelning. Övriga delar kommer att upphandlas under slutet av När upphandling är klar och entrereprenör tilldelats kontrakt så kommer information att läggas ut på hemsidan Får man välja vem man vill för att göra byggjobb på egen fastighet? Fastighetsägaren ansvarar själv för vem som utför arbetet på egen tomt. Finns ledningsrätter för att bygga ledningsnätet? Lantmäteriet fattar beslut om ledningsrätter. Pireva har ansökt hos Lantmäteriet om ledningsrätter för den planerade sträckningen av ledningsnätet. Lantmäteriet kommer att kalla berörda fastighetsägare till samrådsmöte innan beslutet. Pirevas målsättning är att ha Vem äger och ansvarar för vattenmätaren? Det är Pireva som äger själva vattenmätaren och ansvarar för uppmontering av den. Det är fastighetsägarens ansvar att skydda vattenmätaren från sönderfrysning och annan åverkan (se vidare vid rubrik om kallställda hus). Fastighetsägaren ansvarar även för att Får man ha kvar sin miljötoa och ett utedass? Det är Miljö och byggnämnden som avgör om miljötoa och utedass får finnas kvar. Anläggningsavgiften måste dock ändå betalas eftersom förbindelsepunkt upprättas till alla bebyggda fastigheter. Vad menas med inaktiva abonnemang? En fastighet som inte har något rinnande vatten behöver med dagens taxa (2013) inte ha något aktivt VA-abonnemang och betalar inte någon brukningsavgift. Däremot ska anläggningsavgiften (engångssumma) betalas. Kommer de sommarvattenkranar som finns idag på Hemlunda att vara kvar? Tappvattenkranarna kommer tas bort. Pireva utreder hur befintliga kopplingar för sommarvattenabonnemang skall lösas. I vissa fall har man fortsatt med gräsmattan mot vägen. Är det lantmäteriets tomtgräns som gäller? Ja, det är fastighetsgräns enligt Lantmäteriet som är utgångspunt för förbindelsepunktens placering. Vi kommer att sträva efter att återställa de områden som påverkas av Pirevas ledningsdragning i befintligt skick. Vet ni om Pite Energi kommer med erbjudande om att dra fiber? Vi samordnar arbeten med Pite Energi så långt som möjligt. Överallt där Pireva går med schakt så kommer Pite Energi att dra rör för framtida fiber. De har dock inte hunnit fram med själva fiberanslutningen till Hemlundaområdet ännu, oklart när det sker.

4

5

6 x

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden

Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Frågor och svar om kommunalt avlopp för att skydda vattentäkten i Lennheden Vid det informationsmöte som kommunen ordnade om införande av kommunalt avlopp i Lennheden den 11 februari 2015 ställdes ett

Läs mer

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man?

Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? Gemensam VA-anläggning - Hur gör man? En guide över arbetsgången vid bildandet av gemensam VA-anläggning i samband med anslutning till allmänt VA-nät Varför allmänt vatten och avlopp? Under 2009 beslutades

Läs mer

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx

VA utredning 2009. Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009. VA utredning 2009 utdrag ur kallelse.docx VA utredning 2009 Utdrag ur kallelsen till föreningsstämma 2009 2 Innehållsförteckning 1.1 VATTEN OCH AVLOPP I GISEKVARN... 3 1.1.1 Bakgrund... 3 1.1.2 Genomfört arbete... 5 1.1.3 Juridisk form... 5 1.1.4

Läs mer

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber

Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Frågor och svar om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber och varför ska man ha det? Fiberoptik är en modern teknik som ersätter traditionell koppar med glas. Det innebär att information kan skickas med ljusets

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät.

Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. Brudbrödets Samfällighetsförening 1 Framställan till föreningsstämman 2015 angående anläggning av fibernät. I samfällighetsföreningens uppdrag ingår förvaltning av en centralantennanläggning. Syftet med

Läs mer

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp.

Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Kommunalt vatten och avlopp i Nyköping. Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp. Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Nyköpings kommun 3 Detta får du som VA-abonnent

Läs mer

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN

FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN FASTIGHETER / VÄRDEPÅVERKAN Fråga: Vad är kutym angående inlösning av fastigheter vad gäller nivån på ersättning relativt marknadsvärdet. Svar: Man kan titta på vad en kommun enligt plan- och bygglagen

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer.

Vilken bandbredd kan jag få med Öppen Fiber? Du kan få hastigheter mellan 10 och 1000 Mbit/s, beroende på vilken leverantör och tjänst du väljer. Sid 1/5 Frågor och svar Om fiber och Öppen Fiber Vad är fiber? Fiber eller fiberoptik består av överföring av ljus eller data via optiska fibrer. Det är den snabbaste metoden för informationsöverföring

Läs mer

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN

Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Så här går det till ATT KÖPA TOMT AV KALMAR KOMMUN Tomtköpets 7 steg 1 Kika på kalmar.se/ledigatomter - här finns alla kommunens villatomter. Ingen tomt som passar dig? Ställ dig gärna i tomtkön så får

Läs mer

När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu!

När kan jag anmäla mig? När som helst, nu - eller om 10 år. Men billigast blir det om du anmäler dig nu! 2012-12-19 1 (8) Nedanstående är information från styrelse och styrelsen friskriver sig från ev felaktigheter. Det åligger läsaren att själv kontrollera bl.a. sakuppgifter. Se även information på www.bynet.se

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation

Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation Att installera vakuumtoalett i befintliga hus eller vid nybyggnation RÅD OCH TIPS TILL DIG SOM FUNDERAR PÅ ATT Installera vakuumtoalett i ditt hus Denna broschyr ger tips till dig som planerar att installera

Läs mer

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen

Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Vad är det här? Information från det ideella initiativet Bredband i Lomma och ett erbjudande från Kraftringen Det erbjudande som du nu håller i din hand är ett resultat av ideellt arbete utfört under ca

Läs mer

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma.

Föreningen har beviljats bidrag. Bidragssumman är taksatt, m.a.o. begränsad mot en maxsumma. Innehåll 1. Bidrag? 2. Strukturomvandling sker redan nu! 3. Vad kostar det nu eller om jag anmäler mig senare? 4. Kan jag förlora mina pengar? 5. Måste jag använda anslutningen eller kan den vara vilande?

Läs mer

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025

VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 VA-PLAN FÖR KÖPINGS KOMMUN 2010-2025 Riktlinjer och planering av vatten- och avloppsförsörjningen i Köpings kommun utanför nuvarande verksamhetsområde Köpings kommuns VA-grupp 2011-02-21 Antagen av Kommunfullmäktige

Läs mer

Information Strongnet Byanät

Information Strongnet Byanät 1( 6) INFORMATION 2010-11-28 Information Strongnet Byanät Det här dokumentet riktar sig till dig som överväger att ansluta en fastighet till Strongnets fiberoptiska nät. Här hittar du information om vad

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm

STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm Bilagor uteslutna STATENS VA-NÄMND BESLUT BVa 5 2013-01-29 Va 271/10 Stockholm SÖKANDE T D MOTPART Sundsvall Vatten AB Ombud: advokaten F M SAKEN Anläggningsavgift m.m. VA-NÄMNDENS AVGÖRANDE 1. Va-nämnden

Läs mer

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om Karlshamns kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster Version 2009 Inledning Denna information ger förklaringar och kommentarer till de bestämmelser som finns i lagen

Läs mer

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning

ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och. avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 1 Innehållsförteckning: ABVA allmänna bestämmelser för användande av Hudiksvalls kommuns allmänna

Läs mer

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun

Sidan 1 av 22. Utlåtande. Vatten- och avloppsplan 2014. Nässjö kommun Sidan 1 av 22 Datum: 2014-01-22 Dnr: 2011-700MI Utlåtande Vatten- och avloppsplan 2014 Nässjö kommun Planförslag och ärendehantering Nässjö kommun har tagit fram ett förslag till VA-plan (vatten- och avloppsplan).

Läs mer