Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och Svar? Detaljplanefrågor"

Transkript

1 Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning från fastighetsregistret. Fastighetsägarförteckningen kan användas i max två månader. Om man flyttar under planläggningen kan det vara bra att kontakta projektledaren för detaljplanen, så att man inte missar något. När kommer samrådet hållas? Enligt aktuell tidplan kommer samrådet att ske sommaren Kommunen har ambitionen att aldrig skicka ut material under semestermånaderna, så trolig tid blir början av juni eller slutet av augusti. Vad är genomförandetid? Genomförandetid är den tid som detaljplanen inte får ersättas med en ny detaljplan. Har en detaljplan genomförandetiden 15 år får kommunen inte göra en ny detaljplan för området eller del av området..max genomförandetid är 15 år men kortare tider får sättas. Därefter gäller detaljplanen tills kommunen upprättar en ny. Det kan innebära att detaljplanen kan gälla i allt från 5 år till 50, 100 år. Hur lång genomförandetid kommer detaljplanen att få? Troligtvis kommer genomförandetiden att sättas till 15 år. Från när kommer genomförandetiden att gälla? Vanligtvis börjar genomförandetiden att gälla när en detaljplan vinner laga kraft. I detta fall kommer kommunen sätta en tid innan genomförandetiden börjar gälla för detaljplanen. Detta för att kommunen ska kunna bygga ut VA innan man ger bygglov. Troligtvis kommer genomförandetiden börja gälla två år efter att planen vunnit laga kraft. Var kommer man få placera sitt hus på tomten? Detta kommer att utredas i planarbetet och behöver inte följa den gamla detaljplanen. Som grundprincip kan man tänka att man ska placera huset där det är lämpligast utifrån de naturliga förutsättningarna. Dvs. Undvika sprängning, schaktning, fyllning och fällning av träd. Att välja suterränghus för en kuperad tomt och en plan hustyp för en plan tomt är ett exempel. Att placera ett nytt hus där det tidigare redan stått ett hus är ett annat exempel. Hur stor blir den nya byggrätten? Detta kommer att utredas i planarbetet och ett förslag kommer att presenteras på samrådet. Troligtvis kommer man att följa de nya detaljplanerna som angränsar till detta planområde. Där har man 180 kvm för ett enplanshus och 100 kvm för ett tvåplanshus. Uthus max 40 kvm.

2 Kommer man att få stycka sin tomt? Detta är något som kommer att utredas i planarbetet och ett förslag kommer att presenteras på samrådet. Idag är minsta tomtstorlek 1800 kvm och man kommer troligtvis inte att höja tomtstorleken. Kommer man att få bygga generationsboende, dvs två lägenheter i samma hus? Vi tar med oss denna fråga till planarbetet. I tidigare detaljplanen har man tillåtit att huvudbyggnaden ska få innehålla en större och en mindre lägenhet som max får uppta 50 kvm av huvudbyggnaden. Hur högt kommer man att få bygga? Grundtanken är att man ska bygga ett hus som passar på tomten. I planarbetet kommer vi utreda hur högt man kan få bygga och detaljplanen kommer att reglera antingen hushöjd eller våningsantal. Byggstopp? Under planläggning och utbyggnad av vatten och avlopp kommer boende i området inte kunna få bygglov som tidigare. Detta med anledning av att man ska undvika att tex. placera nya byggnader på mark som den nya planen har för avsikt att skydda eller att försvåra utbyggnaden av VA med byggtrafik på gator som är uppgrävda. Nedan följer de alternativ som kommer att gälla: - Mindre tillbyggnader bedöms från fall till fall. - Ny och tillbyggnad som följer gällande plan kommer få 2 års anståndsbeslut (vilande i två år sedan beslut) - Ny och tillbyggnad på obebyggd tomt över gällande plan avslag - När planen vunnit laga kraft kan bygglov ges när den förskjutna genomförande tiden är över, dvs i denna plan troligtvis 2 år efter att planen vunnit laga kraft. Hur mycket kan planen förskjutas vid ett eventuellt överklagande? Detta är naturligtvis svårt att svara på eftersom överklagan hanteras utanför kommunens verksamhet, antingen på länsstyrelsen och vid ett vidare överklagande på mark- och miljödomstolen. Överklagas detaljplanen till båda instanser tar det troligtvis någonstans mellan 1-1,5 år. Kommer man att behålla befintlig grönområden? Inom planområdet är ursprungstankarna att behålla tomtindelningen och de grönområden som finns.

3 VA-frågor? Vad är högsta uppfodringsgräns/tryckkapacitet på pumpen? Olika tillverkare av pumpar har olika optimala tryckkapaciteter på deras pumpar. De tekniska kraven på pumparna i upphandlingen kommer att vara anpassade efter områdets höjdskillnader och längsta ledningssträcka. Det är sedan pumpföretaget som dimensionerar det optimala systemets utifrån området och deras pumpars förutsättningar. Material/problem vid drift? Alla system har sina problem men den driftstatistik kommunen har på de LTA-system som redan finns bl.a. ute på Dalarö, sedan 20 år, och i Schweizerdalen är bra. Problem kan uppstå om fastighetsägarna slänger eller spolar ned ovidkommande material i sina ledningar. Ett system som utnyttjas lite kan också få driftproblem men det går att förebygga med spolmöjligheter i ändpunkterna. Kommer nedgrävning av VA att samordnas med nedgrävning andra ledningar? Kommunens konsult kommer att bjuda in andra ledningsdragande verk för samprojektering och samförläggning, sedan är det upp till dem att bedöma om de vill vara med eller ej. Vem bestämmer var LTA-enheten ska ligga? Placeringen bestäms tillsammans av kommunen och fastighetsägaren. Då kommunen är ansvarig för drift och underhåll av LTA-enheten bör den, ur arbetsmiljösynpunkt, placeras så att det blir enkelt för driftpersonalen att komma åt den. På vilket djup ska ledningarna ligga? Avloppsledningarna från huset till LTA-enheten ska helst ligga på frostfritt djup, dvs med minst 1,5 m täckning. De trycksatta ledningarna från LTA-enheten till tomtgränsen kan antingen läggas frostfritt eller grundare (ca 0,5-1 m täckning) i isolerlåda med värmekabel. Det finns även andra tekniker, med isolerade och uppvärmda rör som kan förläggas grunt. Vem står för energikostnader för pumpen? Energikostnaden för pumpen står fastighetsägaren för, beräkningar finns på att den kostnaden är ca 100 kr/år Finns broschyrerna ang. VA-avgifter på hemsidan? Ja, Hur stora blir anläggningsavgifterna? Anläggningsavgiften beror på hur stor fastigheten är och om man ansluter sig till både vatten- och spillnätet. För en fastighet på 2000 m 2 som ansluter både vatten och spill blir kostnaden kr inkl. moms, enligt VA-taxa för Varje 100 m 2 som tomten varierar med innebär en ökning eller minskning av kostnaden med kr. För enbart spillvattenanslutning blir motsvarande kostnad kr. Det är den taxa som är aktuell vid debiteringstillfället som gäller. Inom skyddsområdet för Dalarö vattenverk ska man räkna med anslutningstvång till kommunens spillvattensystem. Anläggningsavgiften är, inom vissa gränser, inte kopplad till den verkliga kostnaden för utbyggnad av det här projektet. Kommunen har en skyldighet att ta ut särtaxa om kostnad blir beaktansvärt mycket högre i

4 området än inom verksamhetsområdet i övrigt. Med beaktansvärt mycket högre brukar man mena mer än 30 %. Frågan om särtaxa är ännu inte avgjord för Schweizerdalens del. När ska anläggningsavgiften betalas? När VA-utbyggnaden är utförd och överlämnad till VA påbörjas fakturering. Det kan bli aktuellt med etappvis överlämning i projektet. Ska fastighetsägaren själv utföra installation av LTA-enheten? Fastighetsägaren ska utföra installationen av LTA-enheten mot ersättning (LTA-reduktion) på kr(inkl moms) för Själva pumpen installeras av kommunens driftpersonal. För förklaring av vad som menas med LTA-reduktion se frågan Vad menas med LTA-reduktion? Vad menas med LTA-reduktion? LTA-reduktion är den minskning av anläggningsavgiften som fastighetsägare med LTA-enhet får för den uppskattade merkostnad för installation av LTA-enheten i jämförelse med att förlägga självfallsledningar ända till förbindelsepunkten. Vem har ansvar för installerad pump? Den installerade pumpen är kommunens ansvar men fastighetsägaren ansvarar för vad som släpps ut tillsammans med vattnet till pumpen och kan bli ersättningsskyldig om något ovidkommande spolas ut. Kommer hela detaljplaneområdet byggas ut med LTA? Till stor del kommer det nog att bli LTA inom området. Kommunens konsult kommer att titta på om det är möjligt att ansluta de fastigheter som ligger närmast existerande system med självfall. Kan man ansluta sig till VA systemet men ej använda det kommunala vattnet? Ja, man kan förbereda med att anlägga både vatten- och spillvattenledningar på fastigheten men sedan välja att inte koppla in det kommunala vattnet. Förutsättningen är att brunnen på fastigheten ger tillräckligt mycket vatten av tillräckligt god kvalité. Det är upp till fastighetsägaren att bevisa att brunnen klarar av att leverera bra vatten, vattenprover kan komma att krävas. Klarar befintliga vattentäkter de nya anslutningarna? Dalarös vattenförbrukning kommer, sedan 2010, till största delen med vatten från Stockholm Vatten och resterande del från täkten runt vattenverket. Detta innebär att vattentillgången är tillräcklig för att försörja de nya anslutningarna. Hur stora är driftkostnaderna per år? Menar man hur höga våra brukningsavgifter är? I så fall är svaret för en normalvilla ca kr/år (inkl moms). Driftkostnaden för att driva en LTA-pump är ca 100 kr/år. Väljer man att förlägga ledningarna från LTA-enheten grunt i isolerlåda och med värmekabel ökar såklart elkostnaden med längden på ledningarna.

5 Finns det exempel på vad det kostar att anlägga ledningar på den egna tomten? Det är svårt att uppskatta en generell kostnad för anläggning av ledningar på privata tomter. De beror på så många olika faktorer bl a hur lång bit man ska förlägga ledningarna, hur lättgrävt det är, hur mycket berg som finns på tomten, om man väljer att lägga de trycksatta ledningarna i låda eller frostfritt, hur mycket av den befintliga anläggningen man kan återanvända. Behöver man tillstånd för att anlägga VA-ledningar på fastigheten? Ja. Om man ska bygga nytt, eller bygga till, sitt hus så kan man låta VA-arbetena ingå i bygglovet. Om man bara ska anlägga VA-ledningar så räcker det med anmälan. Bygglov och anmälan ska inlämnas till Stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning och blanketter finns på kommunens hemsida. Kan jag stänga av värmen i huset under hösten och vintern? Ja, om man i utbyggnadsskedet gör vissa förberedelser som möjliggör en urtappning av vattensystemet och frostskyddar vattenlåsen på i kök, tvättrum och toalett. Har man vattenmätaren i huset måste man låta kommunen ta ner den. Man måste dock se till att LTAenheten har ström, för ev. pumpning och uppvärmning. Får jag någon ersättning för befintlig avloppsanläggning? Kommunen betalar ut ersättning för de avloppstankar som är yngre än 10 år. Det är den dokumenterade kostnaden för tanken som ersätts och skrivs av med 1/10-del varje år.