PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful."

Transkript

1 PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1

2 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market leader in the distribution of high-quality products for health, fitness and beauty worldwide. 2

3 Vår vision Our vision Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vars tid är inne. Victor Hugo All the forces in the world are not so powerful as an idea whose time has come. Victor Hugo Snabb tillväxt på framtidens marknad. Vill man uppnå något extraordinärt, måste man sätta upp höga mål. PM-International är fast besluten om att ta ledningen på den växande marknaden inom hälsa, kondition och skönhet. I vår ambition att göra detta, koncentrerar vi oss på marknadens premiumsegment och fokuserar på innovativa produktkoncept som skiljer sig från konkurenterna markant. Till detta har vi skapat ett distributionssuystem som garanterar företagets framgång genom att belöna alla som bidrar till framgången. Basen för den pågående framgången i PM- International är en unik produktfilosofi som fokuserar exakt på de behov, som motiverar fler och fler människor idag. Vi arbetar efter principen Hälsa, kondition och skönhet, inifrån och ut och för att uppnå detta skapade vi innovativa produkter som tydligt bidrar till att nå de mål som nästan alla vill nå: Högre livskvalitet, mer energi och bättre hälsa. Rapid growth in the market of the future. Someone who wants to achieve something extraordinary has to set high goals. PM- International is determined to take the lead in the growing market of health, fitness and beauty. In doing so, we concentrate on the premium segment of the market and we focus on innovative product concepts, which clearly stand out from the competition. And we have created a distribution system that guarantees the success of the company, by rewarding everyone, who contributes to the success. The basis for the ongoing success of PM- International is a unique product philosophy which focuses exactly on the needs, which motivate more and more people today. Our guiding principle is Health, fitness and beauty both internally and externally. Our solution is innovative products which noticeably contribute to the goals almost everyone has: higher quality of life due to improved wellness and strength. A more enjoyable life due to better looks and a healthy appearance. 3

4 Förord Preface Bakom varje stor framgång, finns en dröm som gått i uppfyllelse. Behind every great achievement stands a dream that has become reality. 4

5 En stor möjlighet till större frihet och oberoende. Jag startade för många år sedan med en vision och jag var full av drömmar. Det första steget på vägen dit var grundandet av företaget 1993, som senare utvecklades till vad PM-International AG är idag. Jag var motiverad av en vilja att ge tillbaka det industrin hade gett mig, det vill säga att även ge andra människor en möjlighet att uppnå ekonomisk frihet, oberoende av ekonomisk eller social bakgrund. Idag, med en årlig omsättning på över 150 miljoner euro i över 30 länder, är PM-International fortfarande ett familjeföretag med intentionen att förse marknaden med premiumprodukter. Idag ger vi också dig möjligheten att uppfylla dina drömmar. Drömmar som alltför ofta krossas av begränsade ekonomiska resurser. PM-International erbjuder dig nyckeln till ekonomisk frihet och personligt oberoende. Oavsett om du funderar på en extrainkomst eller om du vill uppnå ekonomisk frihet, med PM-Internatioal drar du nytta av möjligheterna i en av de snabbast växande marknaderna på 2000-talet. A great opportunity for more freedom and independence. I started over 17 years ago with a vision and I was full of dreams. The first step on the way was the founding of the company in 1993, which turned into today s PM- International AG motivated by wanting to give back what the industry had given me: to also give other people an opportunity to gain financial independence, independent of the financial and social background they come from. Today, too, with annual sales of far more than 100 million Euro in over 30 countries, PM-International remains a family company with the intention of bringing premium products onto the market. Today, I am inviting you to also make your dreams come true. Dreams, which are all too often shattered by limited financial resources. PM-International offers you the key to financial freedom and personal independence. No matter whether you are thinking about a second income or your own business, with PM- International you are taking advantage of the opportunities in one of the fastest growing markets of the 21st century. Rolf Sorg Founder and CEO of PM-International AG Rolf Sorg Founder and CEO of PM-International AG 5

6 Företaget Company Internationellt positionerad och programmerad för framtida tillväxt. PM-International är inte bara verksam på alla de viktiga marknaderna i Europa, utan har även expanderat globalt under flera års tid. En årsomsättning på över 150 miljoner euro och en tillväxt med tvåsiffriga procenttal. PM-International är ekonomiskt oberoende och starkt finansiellt var företagets soliditet över två gånger så högt som den genomsnittliga soliditeten vid ett tyskt medelstort företag.* *Källa: KFW-panelen för medelstora företag, Bloomberg; Definition av medelstora företag: verkliga ekonomiska företag med en årlig omsättning upp till 500 miljoner euro med skyldighet att utarbeta en balansräkning. Tydliga bevis på denna enorma tillväxt är Logistic Center Europe i Speyer, Tyskland som stod färdigt Dess kapacitet är konstruerat för att möta förväntningarna de närmaste åren och tre ytterligare byggnadssteg är planerade. PM-International AG har sitt huvudsäte i Luxemburg där alla aspekter av de globala aktiviteterna sammanstrålar. Det är här alla de centrala funktionerna är lokaliserade, såsom marknadsföringsavdelningen, ekonomiavdelningen, samt avdelningen för varumärkes- och patenthantering. Tillväxt är ingen tillfällighet, utan ett resultat av investeringar i rätt sak i rätt tid. Growth is no coincidence, but the result of an investment into the right thing at the right time. 6

7 Positioned internationally and programmed for further growth. PM-International is not only present in all of the important markets in Europe but has been expanding globally for years. Annual sales total is far more than 100 million Euro and growing at doubledigit percentage rates. PM-International is economically independent and financially stable. In 2008 the company s equity ratio was over twice as high as the average equity ratio of German medium-sized companies.* is the Logistic Center Europe in Speyer, Germany in Its capacity is designed to meet the expectations for the next years and three further stages of construction are planned. PM-International AG is headquartered in Luxembourg where all aspects of the global activities merge together. It is here where all central functions are located, such as marketing and finance, as well as trademark and patent administration. *Source: KFW panel of medium-sized companies, Bloomberg; definition of medium-sized companies: real economy companies with an annual turnover of up to 500 million euro obliged to prepare a balance sheet. Visible symbol of this enormous growth 7

8 8

9 Positionering Positioning Endast den som är fast besluten om att gå sin egen väg, riskerar inte att bli omkörd. Only those determined to go their own way are not in danger of being overtaken. Från europeisk marknadsledare till global spelare på en växande marknad. PM-International har visat sig ha kunskapen att kombinera exakt de nyckelfaktorer som kännetecknar ett framgångsrikt företag unika och innovativa produktkoncept och en högeffektiv marknadsföring inom nätverk. En strategi som har bevisats vara en enorm tillväxtmaskin och som har säkrat PM-International som ledande i Euorpa inom hälso- och skönhetsmarknaden på bara fem år. Men trots denna framgång, befinner sig bara PM-International i starten. När allt kommer omkring representerar hälsa, skönhet och välmående en global marknad med nästan en obegränsad tillväxtpotential. PM-International är redo att anta utmaningen på denna marknad. Det finns redan ett etablerat Logistic Center i Singapore som fungerar som en bro för en framtida expansion i Asien. From the European market leader to the global player in a growing market. PM-International has demonstrated the skill to combine exactly those key elements that distinguish a successful company: unique and innovative product concepts and highly efficient network marketing. A strategy that has proven itself as an enormous growth engine and that has secured PM-International the European leadership in the wellness and beauty market within just a few years. But despite of this great success, PM-International is really only at the beginning. After all, health, beauty and wellness represent a global market with almost unlimited growth potential. PM-International is ready to accept the challenge of this market. There is already a Logistic Center in Singapore. It acts as a bridge-head for further expansion of the distribution network into Asia. 9

10 Distributionssystem Distribution System Framgång kräver att man konstant känner marknaden på pulsen och reagerar på konsumenternas behov. Success requires feeling the pulse of the market and addressing the needs of customers. Distributionssystem som kännetecknas av direktkontakter och korta distributions- kanaler. Tack vare dess marknadsnätverk av oberoende distributörer, känner företaget kunderna på pulsen, professor Dr. h.c. Lothar Späth beskriver en av de beslutande drivkrafterna inom PM-International och tillägger: Detta möjliggör en direkt kommunikation och snabb respons på marknadens behov. Detta distributionssystem överger medvetet traditionella distributionskanaler och fokuserar istället på direktkontakt med slutkonsumenten. Detta möjliggör en förstahandsinformation om produkternas fördelar och resulterar i nära relationer till trogna kunder som är helt övertygade av de unika produkterna som PM-International har att erbjuda. Systemet backas upp av lokala direktförsäljningscentran (DSC), som garanterar en snabb leverans och som samtidigt är utökade med en e-business-lösning för direktförsäljning via internet. Distribution system distinguished by direct contacts and short distribution channels. Due to its marketing network of independent distributors, the company is at the heartbeat of the customer, Professor Dr. h.c. Lothar Späth described one of the deciding driving forces of PM-International and added: This allows direct communication and fast response to the needs of the market. This distribution system deliberately abandons traditional distribution channels and focuses on direct contact with the end customer instead. This allows first-hand communication of product advantages and results in close-knit relations to faithful customers who are fully convinced of the unique products PM- International has to offer. The system is supported by a network of decentralized Direct Sales Centres (DSC), which guarantee fast delivery and is supplemented by a contemporary e- business solution to direct sales over the Internet. 10

11 11

12 Utmärkelser Awards * Rolf Sorg Gründer und Vorstand der PM-International AG wurde als Mitglied in den Europäischen Wirtschaftssenat berufen. PM Sweden AB. PM-International AG. *Bland de företag som deltog i tävlingen. * Ascertained among those companies taking part in the competition 12

13 Ett sunt företag, som räknas som ett av de bästa. Ett företag med en så snabb utveckling som PM-International drar oundvikligen till sig uppmärksamhet. Framgången har blivit uppmärksammad inom den finansiella världen. För att nämna ett exempel, ett av världens ledande kreditvärderingsföretag Dun & Bradstreet, gav PM-International högsta möjliga värdering med 100 poäng av 100 möjliga. Rolf Sorg, grundare och CEO vid PM- International, har också blivit invald i den Europeiska Senaten, vilket gör honom till en del av en kommitté av speciellt framgångsrika personligheter inom politik, ekonomi och vetenskap. Under åren 2005, 2006, 2007 och 2009 blev han finalist i Entrepreneur of the Year och 2009 blev han även nominerad till titeln Entrepreneur of the Year. Tävlingen Entrepreneur of the Year uppmärksammar de högsta prestationerna inom företagsledning. A sound company counted among the best. A corporation with such rapid development as PM-International inevitably attracts attention. Success that has been honored by the financial world. For example, one of the World s leading business information resource companies, Dun & Bradstreet, gave PM-International the highest possible rating with 100 of 100 points. Rolf Sorg, founder and CEO of PM-International, has also been called into the European Economic Senate, making him part of a committee of especially successful personalities from politics, economy and science. In the years 2005, 2006, 2007 and 2009 he was a finalist in Entrepreneur of the Year, in 2009 being additionally nominated as Entrepreneur of the Year. The competition Entrepreneur of the Year awards highest achievements at the level of corporate management. Endast Nur utomordentliga wer Außergewöhnliches prestationer leistet, leder findet till framgångar Erfolg im Markt och får und erkännande den Beifall av der expertisen. Experten. Only extraordinary accomplishments lead to success and find the approval of experts. 13

14 Expertteam Competence Teams Något verkligt stort uppstår alltid då de bästa går samman och specialister bildar ett team. Something truly outstanding always develops when the best join forces and specialists form a team. Expertteam kosttillskott Nutritional Supplements Competence Team Dr. Raimund Abele Kemist Ledare produktsäkerhet Dipl. Chemist, Head of Product Safety Dr. Horst Schwietz Dipl. biokemist, Produktutveckling, kvalitetskontroll Dipl. Biochemist, Product Development, Quality Control Dr. Tobias Kühne Specialist naturmedicin, Närings- och sportmedicin Expert vetenskapliga studier Naturopathy Specialist, Nutrition and Sports Medicine, Scientific Studies Expert Christine Arnold Dipl. näringsvetare, Expert produktuveckling Dipl. Nutritional Scientist, Product Development Expert Wilhelm Messer Kvalificerard näringskemist, Internationellt ansvarig för produktlicensiering Qualified Nutritional Chemist, Expert internally responsible for product licensing Huong Tran Näringsvetenskapsman, Expert inom sportnäring och studier Nutritional Scientist, Sports Nutrition and Studies Expert Dr. Marcus Iken Näringsvetenskapsman, Expert inom biotillgänglighet och cellforskning Nutritional Scientist, Bioavailabilty and Cell Research Expert Samarbete som präglas av kunskap och erfarenhet. Framgång är resultatet av proffs i arbete. Det är ingen skillnad hos PM-International. Oavsett om det gäller styrelsen, marknadsföring, försäljning, produktion eller produktuveckling alla nyckelpositioner av utvalda experter representerar alla områden. De försörjer företaget med värdefull kunskap och erfarenhet för att bidra till dess hållbara framgång. Det vetenskapliga rådets styrelse har en väldigt speciell roll i detta avseende. Detta är unikt för ett företag i hälso- och skönhetsbranschen och kombinerar kunskaper från experter från många olika områden som medicin, dietik, biokemi och näringskemi. De representerar all expertis bakom PM-Internationals produkter och garanterar kvalitet och produktegenskaper på högsta nivå. 14

15 Dr. Gerhard Schmitt Ledare av det internationalla vetenskapliga rådet och ledare för forskning och utveckling. Chairman of the international Scientific Advisory Board and Head of Research and Development Expertteam kosmetik Cosmetics Competence Team Dr. Rudi Wajda Kemist, Expert microsolveteknologin Dipl. Chemist, microsolve Technology Expert Katrin Seifarth Expert inom varumärkeshantering och marknadsföring, projektledning. Expert in Trade Mark Management and Marketing, Project Management Horst Meinhardt Utveckling av kosmetiska produkter, Verkställande direktör Development of Cosmetic Products, Managing Director Anja Wunder Biträdande produktoch marknadsföringschef kosmetik Junior Product and Marketing Manager Cosmetics Karin Golz Expert produktutveckling Product Development Expert Interdisciplinary teamwork of know-how and experience. Success is the result of professionals at work. That is no different at PM-International. Whether on the board of directors, in marketing, sales, manufacturing or product development all key positions are held by selected experts representing all disciplines. They support the company with a wealth of know-how and experience to contribute to its lasting success. The Scientific Advisory Board holds a very special role in this respect. It is unique for a company in the wellness and beauty business and combines the know-how of experts from such diverse fields as medicine, dietetics, bio-chemistry and nutritional chemistry. They represent all the expertise behind the products of PM-International and guarantee quality and product characteristics at the highest level. 15

16 Unik position Unique Position Den som vill nå toppen behöver övertygande argument och mest av allt, unika produkter. Anyone who wants to reach the top needs convincing arguments and most of all outstanding products. 16

17 Patenterade produkter med tydliga fördelar. Alla strävar efter ett liv med oförminskad energi upp i hög ålder. Vi vill se bra ut och uppskattar ett ungdomligt och naturligt utseende. PM-Internationals produkter riktar sig till just dessa grundbehov. De ger omedelbart kännbara effekter och erbjuder långverkande fördelar. Basen för sådana produktkvaliteter är vetenskaplig forskning som har blivit omsatt till patenterade lösningar och tillgängliga genom den absolut senaste tekniken. I näringstransportkonceptet (NTC), har vi utvecklat ett koncept som syftar till optimal biotillgänglighet av näringsämnen i de relevanta produkterna. Detta koncept är avsett att transportera näringen till våra celler och produkterna är tillverkade enligt GMP som garanterar en absolut renlighet och kompromisslös kvalitet. Med andra ord, produkter från PM-International baseras på beprövade vetenskapliga upptäckter. Patented products with noticeable benefits. All of us are striving for a life with sustained power into advanced age. We want to look good and appreciate a youthful and natural appearance. PM-International s products address exactly these basic needs. In doing so, they exhibit immediately recognizable effects and offer lasting benefits. The basis for such product characteristics is scientific research which has been turned into patented solutions and made available by the very latest technology. In the Nutrient Transport Concept we have developed a concept that aims at optimal bioavailability of the nutrients contained in the relevant products. That is intended to take nutrients to our cells. Manufacturing according to the strict, pharmaceutical GMP standard guarantees complete purity and so uncompromising levels of quality. In other words: products from PM-International are based upon proven scientific discoveries. 17

18 18 Enkelt. Livskraftigt. Simple. Vital.

19 PM-International AG 19

20 20

21 Näringstillskott Nutritional Supplementation En stabil grund för bättre hälsa, välmående och skönhet. Solid base for more fitness, well-being and beauty. En stabil grund för bättre hälsa, välmående och skönhet. FitLines produktlinjer är framstående på grund av dess näringstransportkoncept (NTC ) för mer cellenergi, som förser kroppen med exakt de vitala elementen som bidrar till vårt välmående och vår skönhet. Immunsystemet, hjärtfunktionen och blodcirkulationen får en långverkande support. Det ger även omedelbart synbara effekter såsom ökad fysisk styrka och koncentrataion, tillsammans med synliga tecken som bättre hy, hår och naglar. Detta gör FitLine till en nödvändig grund för en framgångsrik anti-aging strategi och en framgångsrik business som erbjuder övertygande argument och märkbara förmåner. Solid base for more fitness, well-being and beauty. The FitLine product range is distinguished by a Nutrient Transport Concept (NTC ) for more cell energy, which supplies the body with exactly the right vital elements that contribute to our well-being and good looks. The immune system heart and circulatory functions are lastingly supported. There are even immediately noticeable effects, such as an increase of physical strength and concentration, accompanied by visible signs, such as better skin, hair and nails. This turns FitLine into an essential base of a successful anti-aging strategy. And as such into a solid base for a successful business that offers convincing arguments and noticeable benefits. 21

22 BeautyLine En ny dimension av hudvård. En synligt yngre hy, utslätande hudvård som tillgodoser alla behov och alla hudtyper. Din hud blir strålande och full av fräschhet, energi och livsglädje. Linjerna blir tydligt mjukare. Upplev NTC-teknologin, känd från och framgångsrik inom FitLine. Det finns även inom BeautyLine Care System som ett patentsökt NTC-komplex* med värdefulla anti aging-ingredienser. NTCkomplexet kopierar hudens sammansatta försvarssystem på ett intelligent sätt och neutraliserar ämnen som ansvarar för för tidigt åldrande. Biotillgängliga ingredienser såsom karotinoider och thiotain tas upp av hudcellerna snabbt och direkt och skapar sin anti aging-effekt. BeautyLine The new Dimension of Skin Care A visibly younger complexion, firming care you will feel for every expectation and every skin type. Your skin will be radiant, full of freshness, energy and joie de vivre. Lines will be clearly softened. Experience the NTC technology, known from and successful in FitLine, in the BeautyLine Care System, too as a patent pending NTC Complex* with valuable anti-aging ingredients. The NTC Complex copies the skin s complex defensive systems in an intelligent way and neutralizes substances that are responsible for premature aging. Bioavailable ingredients such as carotinoides and thiotaine are introduced into skin cells quickly and directly and develop their anti-aging effects there. 22

23 Kosmetik Cosmetics Upplev den nya anti age-dimensionen med alla dina sinnen. Experience this new anti-aging dimension with all your senses. 23

24 Marknadsföring sport Sports Marketing Där det krävs topprestationer, vet man exakt vad som skiljer vinst och förlust åt. Where top performance is demanded, you know exactly what decides between winning and losing. Officiella samarbetspartners 24

25 Höga prestationer inom sport genom målinriktat kosttillskott. Kosttillskott som används inom elitidrott för att optimera hälsa och uthållighet måste även vara det bästa valet för vilken hälsomedveten person som helst. Vi har frivilligt kategoriserat oss som ett företag som testar FitLine-produkterna regelbundet för dopingrelevanta anabola-androgena steroider. Se Många elitidrottare och tyska elitlag använder FitLines kosttillskottsserier och PM-International är den officiella leverantören i sportföreningarna BDR (Tyska cyklistförbundet), DEB (Tyska ishockeyförbundet), DSV (Tyska skididrottsförbundet), ÖSV (Österrikiska skidförbundet), BTV (Bayerska tennisförbundet), ÖSH (Österrikiska sportstiftelsen) och DNV (Tyska Nordic Walking-förbundet) såsom ett flertal nationella och internationella lag, på hemmaplan och utomlands. High performance in sports through targeted nutritional supplementation. The nutritional supplements used in professional sports to optimize fitness and endurance must be the right choice for any health-conscious person as well. We have voluntarily subjected ourselves as a company to have the FitLine products regularly tested for doping relevant anabol-androgenic steroids: see Many top athletes and top German teams use the FitLine Nutritional Supplement series and PM-International is the official supplier of the sports associations BDR (Association of German Cyclists), DEB (German Ice Hockey Association), DSV (German Skiing Association), ÖSV (Austrian Skiing Association), ÖSH (Austrian Sports Foundation) and DNV (German Nordic Walking Association) as well as numerous national teams at home and abroad. 25

26 Kompensationssystem Compensation System Prestationer som belönas. Med upp till sex inkomster samtidigt. Grundprincipen för PM-Internationals bonussystem är både rättvis och enkel. Alla har möjligheten att uppnå sina målsättningar, oberoende av utbildning, arbetslivserfarenhet och social status. Detta gör PM-International till ett idealiskt tillfälle för den som vill satsa och som helt enkelt förväntar sig mer av livet. Nyckeln är en kompensationsplan där inkomst står i direkt relation till prestation. Den består av upp till sex parallella förtjänstmöjligheter, som sträcker sig från en attraktiv förtjänst vid varje såld produkt till ett antal olika kommissioner som beror på den totala försäljningsvolymen man skapat under en månads tid. Slutligen beror framgången på dig, på dina krav, på din vilja att prestera och på din talang. PM-International skapar optimala förutsättningar för din framgång genom unika och enastående produkter och genom en utmärkt support för dess distributörer. Detta koncept erbjuder en kompensation som står i direkt relation till din arbetsinsats. Ju mer framgångsrik du är, desto mer attraktiv blir inkomsten. Idén är att alla affärspartners till PM-International själva kan välja i vilken utsträckning de vill bedriva sin affärsverksamhet. Några är nöjda med en lönsam extrainkomst, medan andra har en månadsinkomst som tidigare motsvarade en genomsnittlig årsinkomst. 26

27 Prestationer blir bara riktigt roliga när vägen mot toppen kulminerar i framgång. Performance only really becomes fun when the way to the top culminates in success. Performance that is rewarded. With up to 6 simultaneous incomes. The basic principle of the earning system of PM-International is both fair and simple. Everyone is able to reach the goals he has set for himself independently of the usual circumstances, such as education, professional career and social status. This makes PM-International an ideal opportunity for people who want to get ahead and simply expect more from life. Finally, success is dependent on you, on your claim, your readiness to perform and your talent. PM-International creates optimum requirements for your success through excellent products and excellent support for its Distributors. This system offers immediate rewards for extra efforts. The more successful a person is, the more attractive his income will be. The idea is that a distribution partner of PM-International can decide for himself to what extent he wants to apply himself to our direct sales system. Some are satisfied with a lucrative second income while others earn a monthly check higher than the yearly income of most people. The key is a compensation system with a direct relation between performance and income. It consists of up to six sources of income, reaching from a high profit margin for each product sold to a number of additional commissions which depend on the overall sales volume achieved in one month. 27

28 En bil representerar inte bara mobilitet, utan är även en statussymbol och en livsstil. Automobiles represent far more than mobility. They are also symbols of status and lifestyle. 28

29 Bilprogram Car Incentives Fascinerande bilar med ytterst attraktiva villkor. Individuell mobilitet representerar den frihet och det oberoende som många av oss söker. Men bilar är olika och olika bilmodeller representerar olika status och livsstilar. PM-International är medveten om detta elementära sociala behov och garanterar att framgångsrika distributionspartners har möjlighet att köra bilen de alltid har drömt om att köra. Någon som arbetar extra hårt för PM-International ska också köra en bil som matchar hans eller hennes behov. Av denna anledning betalar PM-Internatioal ut ett speciellt marknadsföringsbidrag varje månad för att täcka en del av kostnaden. Men det slutar inte där. Med en ökad kvalifikaton, ökar även PM-Internationals del, enligt en stigande skala, hela vägen upp då du kan köra den bil som du tidigare endast har kunnat drömma om. Fascinating automobiles at especially attractive conditions. Individual mobility represents the freedom and independence that all of us are looking for. But automobiles are different and the type of car is a visible expression of an individual s status and lifestyle. PM- International is aware of this elementary social need and ensures that successful distribution partners have the chance to make even dreams come true and own the automobile they always wanted to drive. Someone who works especially hard for PM-International should also drive a car that matches his needs. That is why we take over payment of the leasing rates, month by month, for consciencious parttime distribution partners. But that s not where it ends. The amont paid depends on the Marketing Plan position that has been reached and even makes it possible to drive the dream car which always seemed out of reach. 29

30 Efter ett helt liv av hårt arbete, bör pensionen vara en tid fri från bekymmer. After a lifetime of superior performance, retirement should be a time free from worries. 30

31 Pension Pension Pensionsplanen som byggsten för pensionen. En viktig del på vägen mot en trygg existens och ett liv utan finansiella bekymmer, är en pension enligt PM-Internationals mått. Vår pensionsplan. Våra distributörer har möjlighet till att utnyttja en exklusiv pensionsplan till en extremt reducerad kostnad. Av denna anledning samarbetar PM-International med Allianz, det största och mest pålitliga försäkringsbolaget i världen. PM-International investerar 50 % i din pensionsplan och du investerar resterande 50 %. Pension plan as a building block for retirement. An important building block on the way to a secure existence and a life without financial worry is the retirement measure by PM-International, the pension plan. Our distribution partners have the chance to benefit from an exclusive pension plan at extremely reduced cost. For this reason, PM-International cooperates with Allianz as the biggest and most dependable insurance company worldwide and co-pays 50% of the deposits into the retirement plan. 31

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur.

12 Praktikfall Nike. Praktikfall till Bruzelius/Skärvad, Integrerad organisationslära, åttonde uppl. Studentlitteratur www.studentlitteratur. 12 Praktikfall Nike Detta fall har utarbetats av Fabian Skärvad och Magnus Olander under handledning av docent Lars H. Bruzelius och docent Per-Hugo Skärvad. Syftet med fallet är att det ska utgöra underlag

Läs mer

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F

Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F Så skapas Framgångsrika Friska Företag En verksamhetsrapport från IVA-projektet 3F 2 Innehåll Slutsatser från Framgångsrika Friska Företag 6 Conclusions from the project 8 Företagskultur som konkurrensfaktor

Läs mer

" If it doesn t make you smile, change it."

 If it doesn t make you smile, change it. " If it doesn t make you smile, change it." the business1 04 Vad är Network Marketing? 06 Varför är Forever det bästa alternativet? 08 Så tjänar du pengar med Forever 12 Incentives och belöningssystem

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightGUIDE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP NR#6 2014 AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 12

Läs mer

Ordförande har ordet - sid 2

Ordförande har ordet - sid 2 Datasaabs Vänner - En ideell förening för datorhistoria och IT - utveckling Ordförande har ordet - sid 2 Tur för Datasaabs Vänner - sid 2 Weine om livet på BT... - sid 3 History of Nordic Computing - sid

Läs mer

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD

KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar. Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD KREATIVT KAPITAL Om ledning och organisation i kulturella och kreativa näringar Redaktörer: EMMA STENSTRÖM och LARS STRANNEGÅRD 8tto Stockholm 2013 KREATIVT KAPITAL... Emma Stenström och Lars Strannegård

Läs mer

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270

Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 INKA 2014 Ansvariga utgivare: Emilia Alfredsson, Martina Persson Hollsten Redaktör: Karl Hedlund Copyright: Karl Hedlund Upplaga: 270 Sektionen för Industriell ekonomi vid Lunds Tekniska Högskola Ole Römers

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#2 2015 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS INTERNATIONAL BRIEFING S. 6 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL S. 2 S. 10 TREND & ANALYS

Läs mer

When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we

When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we When used and lived with, design objects are given meaning and they influence our lives, sometimes in an unexpected way. It is not always as we imagined. But remember don t stop the motion Innehåll 4 Förord

Läs mer

en guide i fickformat från Media Evolution

en guide i fickformat från Media Evolution SPEL- IFIER- ING - om hur vi kan använda spelmekanik i saker som inte är ett spel en guide i fickformat från Media Evolution INGÅNG av Media Evolution Från datorspel till allt annat en här publikationen

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIDE SERIES hr&leadership:briefing AKtueLLA utmaningar OCh LöSNINGAr INOM hr OCh LedArSKAP nr#1 2013 AKTUELLA TRENDER INTERNATIONAL s.2 BRIEFING s.4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL s.12 SOCIALA MEDIER

Läs mer

Anna Sandler. Gold President's Team på 3,5 år. PM World Tour Sydafrika 2013 Sida 10 >>

Anna Sandler. Gold President's Team på 3,5 år. PM World Tour Sydafrika 2013 Sida 10 >> Enkelt. Framgångsrikt. Utgåva 1, Mars 2013 PM World Tour Sydafrika 2013 Sida 10 >> Dubai 2014 Sida 22 >> Produktinnovation - Nya BeautyLine med Q10 Oxy Repair Sida 14 >> FitLine Fitness-Drink Sida 9 >>

Läs mer

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst

nordicinnovation page 11 English summary sida 5 Design: Tänk miljö redan från början sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst nordicinnovation SME-Forum special Nr 3:2001 Årgang 4 page 11 English summary sida 2 SME-Forum: Verdiskaping og vekst sida 5 Design: Tänk miljö redan från början Nordikarapport: Verktyg för Intellektuellt

Läs mer

HR&LEADERSHIP BRIEFING

HR&LEADERSHIP BRIEFING NR#7 2014 HR&LEADERSHIP BRIEFING FAKTA, TRENDER OCH VERKTYG FÖR ATT SKAPA ATTRAKTIVA ARBETSPLATSER AKTUELLA TRENDER & ANALYS S. 2 INTERNATIONAL BRIEFING S. 4 TREND & ANALYS Individuella utvecklingsplaner

Läs mer

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

närv! Följ med på resan! Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler flip for English närv! Personaltidning för medicinska fakulteten vid lunds universitet Nr 4 2014 Ny professor vill växla upp kraften i antibiotika porträtt Akademiska kunskapscentrum verksamhet på vårdcentraler

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing Insightguide Series hr&leadership:briefing AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM hr OCH LEDARSKAP NR#2 2013 Aktuella Trender & Analys s. 2 Internationell Briefing Svenska framgångsexempel s. 4 s. 12 Sociala

Läs mer

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola

När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola När: Torsdag 7 Nov Var: EDIT-huset, Chalmers Tekniska högskola PURPLE w fb www.date-it.se fb.com/date.it date-it.se/app Schedule DatE-IT 2013 DatE-IT (7th november) 08:00 Mounting of the booths and breakfast

Läs mer

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015

Ambient Sweden. Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 Ambient Sweden Internetframsyn så blir Sverige en ledande internetnation år 2015 KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper

Läs mer

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #4 november 2008 IMIT seminarium sid 3 En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior.

HöstkonferensTylösand 14-16 oktober. Med kompetens och nätverk för dig! I detta nummer referensartikel med Finansinspektionen och Prior. Med kompetens och nätverk för dig! I Tylösand: Två hela spår måndag och tisdag med ITSO och ett spår med RPG-utveckling. Al Barsa Save- While- Activ and Everything You Always Wanted to Know about System

Läs mer

Vinnare på en global marknad Sex B2B-företag som skapat framgång genom verkligt säljdrivande faktorer. Pyramid Casebook # 4

Vinnare på en global marknad Sex B2B-företag som skapat framgång genom verkligt säljdrivande faktorer. Pyramid Casebook # 4 Vinnare på en global marknad Sex B2B-företag som skapat framgång genom verkligt säljdrivande faktorer Pyramid Casebook # 4 Starka varumärken säljer mer lönsamt Hur ska du försvara din marknadsandel eller

Läs mer

Logistik och leverensavtal på Skanska

Logistik och leverensavtal på Skanska Logistik och leverensavtal på Skanska Logistics and supply agreements at Skanska Författare: Uppdragsgivare: Handledare: Robin Jakobsson, Johan Svensson Skanska AB Hans Hogård, Skanska AB Thomas Johansson,

Läs mer

Ung Svensk Form 2014/15

Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form 2014/15 Ung Svensk Form har en kraft och en energi som inspirerar och som vill förändra. Med fantastisk hantverksskicklighet och nya uttryck visas här vad som pågår

Läs mer

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte

Pinfo. Ragn-Sells. Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers. Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Pinfo Ragn-Sells September 2009 Erik Sellberg: Vi ska komma närmare våra kunder We need to come closer to customers Annedalssamlingen - vitaminfyllt frukostmöte Annedal breakfast a healthy start Samlat

Läs mer

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet

HÖSTKONFERENS SPECIAL. www.data3.se/hostkonferens. Bildkälla: photos.com. Medlemsbladet HÖSTKONFERENS SPECIAL www.data3.se/hostkonferens Bildkälla: photos.com Medlemsbladet #205 AUGUSTI 2011 tieto.se Vad är nästa stora grej inom IT? Chansen finns att du kan vara med och skapa den. Tieto växer

Läs mer

HR&LEADERSHIP:BRIEFING

HR&LEADERSHIP:BRIEFING InsightgUIdE SERIES HR&LEADERSHIP:BRIEFING NR#1 2012 AKTUELLA UTMANINGAR OCH LÖSNINGAR INOM HR OCH LEDARSKAP DELRAPPORT #1: NYA FÖRUTSäTTNINgAR FÖR FRAMgåNgSRIKA TEAM NYHETER: 6 nycklar för att utveckla

Läs mer

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna

B 2008:1. De nya affärsinnovationerna B 2008:1 De nya affärsinnovationerna De nya affärsinnovationerna Omslag: Nutek B 2008:1 ISBN: 978-91-7318-400-7 Februari 2008 Upplaga: 1 000 ex Text: Nutek Form: Tango AB Tryck: E-print FÖRORD Förord Under

Läs mer