PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PM-International AG. PM-International AG. Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful."

Transkript

1 PM-International AG PM-International AG Enkelt. Framgångsrikt. Simple. Successful. 1

2 PM Världsledande på marknaden vad gäller distribution av hög- kvalitativa produkter för hälsa, motion och skönhet. Market leader in the distribution of high-quality products for health, fitness and beauty worldwide. 2

3 Vår vision Our vision Det finns en sak som är starkare än världens alla arméer, och det är en idé vars tid är inne. Victor Hugo All the forces in the world are not so powerful as an idea whose time has come. Victor Hugo Snabb tillväxt på framtidens marknad. Vill man uppnå något extraordinärt, måste man sätta upp höga mål. PM-International är fast besluten om att ta ledningen på den växande marknaden inom hälsa, kondition och skönhet. I vår ambition att göra detta, koncentrerar vi oss på marknadens premiumsegment och fokuserar på innovativa produktkoncept som skiljer sig från konkurenterna markant. Till detta har vi skapat ett distributionssuystem som garanterar företagets framgång genom att belöna alla som bidrar till framgången. Basen för den pågående framgången i PM- International är en unik produktfilosofi som fokuserar exakt på de behov, som motiverar fler och fler människor idag. Vi arbetar efter principen Hälsa, kondition och skönhet, inifrån och ut och för att uppnå detta skapade vi innovativa produkter som tydligt bidrar till att nå de mål som nästan alla vill nå: Högre livskvalitet, mer energi och bättre hälsa. Rapid growth in the market of the future. Someone who wants to achieve something extraordinary has to set high goals. PM- International is determined to take the lead in the growing market of health, fitness and beauty. In doing so, we concentrate on the premium segment of the market and we focus on innovative product concepts, which clearly stand out from the competition. And we have created a distribution system that guarantees the success of the company, by rewarding everyone, who contributes to the success. The basis for the ongoing success of PM- International is a unique product philosophy which focuses exactly on the needs, which motivate more and more people today. Our guiding principle is Health, fitness and beauty both internally and externally. Our solution is innovative products which noticeably contribute to the goals almost everyone has: higher quality of life due to improved wellness and strength. A more enjoyable life due to better looks and a healthy appearance. 3

4 Förord Preface Bakom varje stor framgång, finns en dröm som gått i uppfyllelse. Behind every great achievement stands a dream that has become reality. 4

5 En stor möjlighet till större frihet och oberoende. Jag startade för många år sedan med en vision och jag var full av drömmar. Det första steget på vägen dit var grundandet av företaget 1993, som senare utvecklades till vad PM-International AG är idag. Jag var motiverad av en vilja att ge tillbaka det industrin hade gett mig, det vill säga att även ge andra människor en möjlighet att uppnå ekonomisk frihet, oberoende av ekonomisk eller social bakgrund. Idag, med en årlig omsättning på över 150 miljoner euro i över 30 länder, är PM-International fortfarande ett familjeföretag med intentionen att förse marknaden med premiumprodukter. Idag ger vi också dig möjligheten att uppfylla dina drömmar. Drömmar som alltför ofta krossas av begränsade ekonomiska resurser. PM-International erbjuder dig nyckeln till ekonomisk frihet och personligt oberoende. Oavsett om du funderar på en extrainkomst eller om du vill uppnå ekonomisk frihet, med PM-Internatioal drar du nytta av möjligheterna i en av de snabbast växande marknaderna på 2000-talet. A great opportunity for more freedom and independence. I started over 17 years ago with a vision and I was full of dreams. The first step on the way was the founding of the company in 1993, which turned into today s PM- International AG motivated by wanting to give back what the industry had given me: to also give other people an opportunity to gain financial independence, independent of the financial and social background they come from. Today, too, with annual sales of far more than 100 million Euro in over 30 countries, PM-International remains a family company with the intention of bringing premium products onto the market. Today, I am inviting you to also make your dreams come true. Dreams, which are all too often shattered by limited financial resources. PM-International offers you the key to financial freedom and personal independence. No matter whether you are thinking about a second income or your own business, with PM- International you are taking advantage of the opportunities in one of the fastest growing markets of the 21st century. Rolf Sorg Founder and CEO of PM-International AG Rolf Sorg Founder and CEO of PM-International AG 5

6 Företaget Company Internationellt positionerad och programmerad för framtida tillväxt. PM-International är inte bara verksam på alla de viktiga marknaderna i Europa, utan har även expanderat globalt under flera års tid. En årsomsättning på över 150 miljoner euro och en tillväxt med tvåsiffriga procenttal. PM-International är ekonomiskt oberoende och starkt finansiellt var företagets soliditet över två gånger så högt som den genomsnittliga soliditeten vid ett tyskt medelstort företag.* *Källa: KFW-panelen för medelstora företag, Bloomberg; Definition av medelstora företag: verkliga ekonomiska företag med en årlig omsättning upp till 500 miljoner euro med skyldighet att utarbeta en balansräkning. Tydliga bevis på denna enorma tillväxt är Logistic Center Europe i Speyer, Tyskland som stod färdigt Dess kapacitet är konstruerat för att möta förväntningarna de närmaste åren och tre ytterligare byggnadssteg är planerade. PM-International AG har sitt huvudsäte i Luxemburg där alla aspekter av de globala aktiviteterna sammanstrålar. Det är här alla de centrala funktionerna är lokaliserade, såsom marknadsföringsavdelningen, ekonomiavdelningen, samt avdelningen för varumärkes- och patenthantering. Tillväxt är ingen tillfällighet, utan ett resultat av investeringar i rätt sak i rätt tid. Growth is no coincidence, but the result of an investment into the right thing at the right time. 6

7 Positioned internationally and programmed for further growth. PM-International is not only present in all of the important markets in Europe but has been expanding globally for years. Annual sales total is far more than 100 million Euro and growing at doubledigit percentage rates. PM-International is economically independent and financially stable. In 2008 the company s equity ratio was over twice as high as the average equity ratio of German medium-sized companies.* is the Logistic Center Europe in Speyer, Germany in Its capacity is designed to meet the expectations for the next years and three further stages of construction are planned. PM-International AG is headquartered in Luxembourg where all aspects of the global activities merge together. It is here where all central functions are located, such as marketing and finance, as well as trademark and patent administration. *Source: KFW panel of medium-sized companies, Bloomberg; definition of medium-sized companies: real economy companies with an annual turnover of up to 500 million euro obliged to prepare a balance sheet. Visible symbol of this enormous growth 7

8 8

9 Positionering Positioning Endast den som är fast besluten om att gå sin egen väg, riskerar inte att bli omkörd. Only those determined to go their own way are not in danger of being overtaken. Från europeisk marknadsledare till global spelare på en växande marknad. PM-International har visat sig ha kunskapen att kombinera exakt de nyckelfaktorer som kännetecknar ett framgångsrikt företag unika och innovativa produktkoncept och en högeffektiv marknadsföring inom nätverk. En strategi som har bevisats vara en enorm tillväxtmaskin och som har säkrat PM-International som ledande i Euorpa inom hälso- och skönhetsmarknaden på bara fem år. Men trots denna framgång, befinner sig bara PM-International i starten. När allt kommer omkring representerar hälsa, skönhet och välmående en global marknad med nästan en obegränsad tillväxtpotential. PM-International är redo att anta utmaningen på denna marknad. Det finns redan ett etablerat Logistic Center i Singapore som fungerar som en bro för en framtida expansion i Asien. From the European market leader to the global player in a growing market. PM-International has demonstrated the skill to combine exactly those key elements that distinguish a successful company: unique and innovative product concepts and highly efficient network marketing. A strategy that has proven itself as an enormous growth engine and that has secured PM-International the European leadership in the wellness and beauty market within just a few years. But despite of this great success, PM-International is really only at the beginning. After all, health, beauty and wellness represent a global market with almost unlimited growth potential. PM-International is ready to accept the challenge of this market. There is already a Logistic Center in Singapore. It acts as a bridge-head for further expansion of the distribution network into Asia. 9

10 Distributionssystem Distribution System Framgång kräver att man konstant känner marknaden på pulsen och reagerar på konsumenternas behov. Success requires feeling the pulse of the market and addressing the needs of customers. Distributionssystem som kännetecknas av direktkontakter och korta distributions- kanaler. Tack vare dess marknadsnätverk av oberoende distributörer, känner företaget kunderna på pulsen, professor Dr. h.c. Lothar Späth beskriver en av de beslutande drivkrafterna inom PM-International och tillägger: Detta möjliggör en direkt kommunikation och snabb respons på marknadens behov. Detta distributionssystem överger medvetet traditionella distributionskanaler och fokuserar istället på direktkontakt med slutkonsumenten. Detta möjliggör en förstahandsinformation om produkternas fördelar och resulterar i nära relationer till trogna kunder som är helt övertygade av de unika produkterna som PM-International har att erbjuda. Systemet backas upp av lokala direktförsäljningscentran (DSC), som garanterar en snabb leverans och som samtidigt är utökade med en e-business-lösning för direktförsäljning via internet. Distribution system distinguished by direct contacts and short distribution channels. Due to its marketing network of independent distributors, the company is at the heartbeat of the customer, Professor Dr. h.c. Lothar Späth described one of the deciding driving forces of PM-International and added: This allows direct communication and fast response to the needs of the market. This distribution system deliberately abandons traditional distribution channels and focuses on direct contact with the end customer instead. This allows first-hand communication of product advantages and results in close-knit relations to faithful customers who are fully convinced of the unique products PM- International has to offer. The system is supported by a network of decentralized Direct Sales Centres (DSC), which guarantee fast delivery and is supplemented by a contemporary e- business solution to direct sales over the Internet. 10

11 11

12 Utmärkelser Awards * Rolf Sorg Gründer und Vorstand der PM-International AG wurde als Mitglied in den Europäischen Wirtschaftssenat berufen. PM Sweden AB. PM-International AG. *Bland de företag som deltog i tävlingen. * Ascertained among those companies taking part in the competition 12

13 Ett sunt företag, som räknas som ett av de bästa. Ett företag med en så snabb utveckling som PM-International drar oundvikligen till sig uppmärksamhet. Framgången har blivit uppmärksammad inom den finansiella världen. För att nämna ett exempel, ett av världens ledande kreditvärderingsföretag Dun & Bradstreet, gav PM-International högsta möjliga värdering med 100 poäng av 100 möjliga. Rolf Sorg, grundare och CEO vid PM- International, har också blivit invald i den Europeiska Senaten, vilket gör honom till en del av en kommitté av speciellt framgångsrika personligheter inom politik, ekonomi och vetenskap. Under åren 2005, 2006, 2007 och 2009 blev han finalist i Entrepreneur of the Year och 2009 blev han även nominerad till titeln Entrepreneur of the Year. Tävlingen Entrepreneur of the Year uppmärksammar de högsta prestationerna inom företagsledning. A sound company counted among the best. A corporation with such rapid development as PM-International inevitably attracts attention. Success that has been honored by the financial world. For example, one of the World s leading business information resource companies, Dun & Bradstreet, gave PM-International the highest possible rating with 100 of 100 points. Rolf Sorg, founder and CEO of PM-International, has also been called into the European Economic Senate, making him part of a committee of especially successful personalities from politics, economy and science. In the years 2005, 2006, 2007 and 2009 he was a finalist in Entrepreneur of the Year, in 2009 being additionally nominated as Entrepreneur of the Year. The competition Entrepreneur of the Year awards highest achievements at the level of corporate management. Endast Nur utomordentliga wer Außergewöhnliches prestationer leistet, leder findet till framgångar Erfolg im Markt och får und erkännande den Beifall av der expertisen. Experten. Only extraordinary accomplishments lead to success and find the approval of experts. 13

14 Expertteam Competence Teams Något verkligt stort uppstår alltid då de bästa går samman och specialister bildar ett team. Something truly outstanding always develops when the best join forces and specialists form a team. Expertteam kosttillskott Nutritional Supplements Competence Team Dr. Raimund Abele Kemist Ledare produktsäkerhet Dipl. Chemist, Head of Product Safety Dr. Horst Schwietz Dipl. biokemist, Produktutveckling, kvalitetskontroll Dipl. Biochemist, Product Development, Quality Control Dr. Tobias Kühne Specialist naturmedicin, Närings- och sportmedicin Expert vetenskapliga studier Naturopathy Specialist, Nutrition and Sports Medicine, Scientific Studies Expert Christine Arnold Dipl. näringsvetare, Expert produktuveckling Dipl. Nutritional Scientist, Product Development Expert Wilhelm Messer Kvalificerard näringskemist, Internationellt ansvarig för produktlicensiering Qualified Nutritional Chemist, Expert internally responsible for product licensing Huong Tran Näringsvetenskapsman, Expert inom sportnäring och studier Nutritional Scientist, Sports Nutrition and Studies Expert Dr. Marcus Iken Näringsvetenskapsman, Expert inom biotillgänglighet och cellforskning Nutritional Scientist, Bioavailabilty and Cell Research Expert Samarbete som präglas av kunskap och erfarenhet. Framgång är resultatet av proffs i arbete. Det är ingen skillnad hos PM-International. Oavsett om det gäller styrelsen, marknadsföring, försäljning, produktion eller produktuveckling alla nyckelpositioner av utvalda experter representerar alla områden. De försörjer företaget med värdefull kunskap och erfarenhet för att bidra till dess hållbara framgång. Det vetenskapliga rådets styrelse har en väldigt speciell roll i detta avseende. Detta är unikt för ett företag i hälso- och skönhetsbranschen och kombinerar kunskaper från experter från många olika områden som medicin, dietik, biokemi och näringskemi. De representerar all expertis bakom PM-Internationals produkter och garanterar kvalitet och produktegenskaper på högsta nivå. 14

15 Dr. Gerhard Schmitt Ledare av det internationalla vetenskapliga rådet och ledare för forskning och utveckling. Chairman of the international Scientific Advisory Board and Head of Research and Development Expertteam kosmetik Cosmetics Competence Team Dr. Rudi Wajda Kemist, Expert microsolveteknologin Dipl. Chemist, microsolve Technology Expert Katrin Seifarth Expert inom varumärkeshantering och marknadsföring, projektledning. Expert in Trade Mark Management and Marketing, Project Management Horst Meinhardt Utveckling av kosmetiska produkter, Verkställande direktör Development of Cosmetic Products, Managing Director Anja Wunder Biträdande produktoch marknadsföringschef kosmetik Junior Product and Marketing Manager Cosmetics Karin Golz Expert produktutveckling Product Development Expert Interdisciplinary teamwork of know-how and experience. Success is the result of professionals at work. That is no different at PM-International. Whether on the board of directors, in marketing, sales, manufacturing or product development all key positions are held by selected experts representing all disciplines. They support the company with a wealth of know-how and experience to contribute to its lasting success. The Scientific Advisory Board holds a very special role in this respect. It is unique for a company in the wellness and beauty business and combines the know-how of experts from such diverse fields as medicine, dietetics, bio-chemistry and nutritional chemistry. They represent all the expertise behind the products of PM-International and guarantee quality and product characteristics at the highest level. 15

16 Unik position Unique Position Den som vill nå toppen behöver övertygande argument och mest av allt, unika produkter. Anyone who wants to reach the top needs convincing arguments and most of all outstanding products. 16

17 Patenterade produkter med tydliga fördelar. Alla strävar efter ett liv med oförminskad energi upp i hög ålder. Vi vill se bra ut och uppskattar ett ungdomligt och naturligt utseende. PM-Internationals produkter riktar sig till just dessa grundbehov. De ger omedelbart kännbara effekter och erbjuder långverkande fördelar. Basen för sådana produktkvaliteter är vetenskaplig forskning som har blivit omsatt till patenterade lösningar och tillgängliga genom den absolut senaste tekniken. I näringstransportkonceptet (NTC), har vi utvecklat ett koncept som syftar till optimal biotillgänglighet av näringsämnen i de relevanta produkterna. Detta koncept är avsett att transportera näringen till våra celler och produkterna är tillverkade enligt GMP som garanterar en absolut renlighet och kompromisslös kvalitet. Med andra ord, produkter från PM-International baseras på beprövade vetenskapliga upptäckter. Patented products with noticeable benefits. All of us are striving for a life with sustained power into advanced age. We want to look good and appreciate a youthful and natural appearance. PM-International s products address exactly these basic needs. In doing so, they exhibit immediately recognizable effects and offer lasting benefits. The basis for such product characteristics is scientific research which has been turned into patented solutions and made available by the very latest technology. In the Nutrient Transport Concept we have developed a concept that aims at optimal bioavailability of the nutrients contained in the relevant products. That is intended to take nutrients to our cells. Manufacturing according to the strict, pharmaceutical GMP standard guarantees complete purity and so uncompromising levels of quality. In other words: products from PM-International are based upon proven scientific discoveries. 17

18 18 Enkelt. Livskraftigt. Simple. Vital.

19 PM-International AG 19

20 20

21 Näringstillskott Nutritional Supplementation En stabil grund för bättre hälsa, välmående och skönhet. Solid base for more fitness, well-being and beauty. En stabil grund för bättre hälsa, välmående och skönhet. FitLines produktlinjer är framstående på grund av dess näringstransportkoncept (NTC ) för mer cellenergi, som förser kroppen med exakt de vitala elementen som bidrar till vårt välmående och vår skönhet. Immunsystemet, hjärtfunktionen och blodcirkulationen får en långverkande support. Det ger även omedelbart synbara effekter såsom ökad fysisk styrka och koncentrataion, tillsammans med synliga tecken som bättre hy, hår och naglar. Detta gör FitLine till en nödvändig grund för en framgångsrik anti-aging strategi och en framgångsrik business som erbjuder övertygande argument och märkbara förmåner. Solid base for more fitness, well-being and beauty. The FitLine product range is distinguished by a Nutrient Transport Concept (NTC ) for more cell energy, which supplies the body with exactly the right vital elements that contribute to our well-being and good looks. The immune system heart and circulatory functions are lastingly supported. There are even immediately noticeable effects, such as an increase of physical strength and concentration, accompanied by visible signs, such as better skin, hair and nails. This turns FitLine into an essential base of a successful anti-aging strategy. And as such into a solid base for a successful business that offers convincing arguments and noticeable benefits. 21

22 BeautyLine En ny dimension av hudvård. En synligt yngre hy, utslätande hudvård som tillgodoser alla behov och alla hudtyper. Din hud blir strålande och full av fräschhet, energi och livsglädje. Linjerna blir tydligt mjukare. Upplev NTC-teknologin, känd från och framgångsrik inom FitLine. Det finns även inom BeautyLine Care System som ett patentsökt NTC-komplex* med värdefulla anti aging-ingredienser. NTCkomplexet kopierar hudens sammansatta försvarssystem på ett intelligent sätt och neutraliserar ämnen som ansvarar för för tidigt åldrande. Biotillgängliga ingredienser såsom karotinoider och thiotain tas upp av hudcellerna snabbt och direkt och skapar sin anti aging-effekt. BeautyLine The new Dimension of Skin Care A visibly younger complexion, firming care you will feel for every expectation and every skin type. Your skin will be radiant, full of freshness, energy and joie de vivre. Lines will be clearly softened. Experience the NTC technology, known from and successful in FitLine, in the BeautyLine Care System, too as a patent pending NTC Complex* with valuable anti-aging ingredients. The NTC Complex copies the skin s complex defensive systems in an intelligent way and neutralizes substances that are responsible for premature aging. Bioavailable ingredients such as carotinoides and thiotaine are introduced into skin cells quickly and directly and develop their anti-aging effects there. 22

23 Kosmetik Cosmetics Upplev den nya anti age-dimensionen med alla dina sinnen. Experience this new anti-aging dimension with all your senses. 23

24 Marknadsföring sport Sports Marketing Där det krävs topprestationer, vet man exakt vad som skiljer vinst och förlust åt. Where top performance is demanded, you know exactly what decides between winning and losing. Officiella samarbetspartners 24

25 Höga prestationer inom sport genom målinriktat kosttillskott. Kosttillskott som används inom elitidrott för att optimera hälsa och uthållighet måste även vara det bästa valet för vilken hälsomedveten person som helst. Vi har frivilligt kategoriserat oss som ett företag som testar FitLine-produkterna regelbundet för dopingrelevanta anabola-androgena steroider. Se Många elitidrottare och tyska elitlag använder FitLines kosttillskottsserier och PM-International är den officiella leverantören i sportföreningarna BDR (Tyska cyklistförbundet), DEB (Tyska ishockeyförbundet), DSV (Tyska skididrottsförbundet), ÖSV (Österrikiska skidförbundet), BTV (Bayerska tennisförbundet), ÖSH (Österrikiska sportstiftelsen) och DNV (Tyska Nordic Walking-förbundet) såsom ett flertal nationella och internationella lag, på hemmaplan och utomlands. High performance in sports through targeted nutritional supplementation. The nutritional supplements used in professional sports to optimize fitness and endurance must be the right choice for any health-conscious person as well. We have voluntarily subjected ourselves as a company to have the FitLine products regularly tested for doping relevant anabol-androgenic steroids: see Many top athletes and top German teams use the FitLine Nutritional Supplement series and PM-International is the official supplier of the sports associations BDR (Association of German Cyclists), DEB (German Ice Hockey Association), DSV (German Skiing Association), ÖSV (Austrian Skiing Association), ÖSH (Austrian Sports Foundation) and DNV (German Nordic Walking Association) as well as numerous national teams at home and abroad. 25

26 Kompensationssystem Compensation System Prestationer som belönas. Med upp till sex inkomster samtidigt. Grundprincipen för PM-Internationals bonussystem är både rättvis och enkel. Alla har möjligheten att uppnå sina målsättningar, oberoende av utbildning, arbetslivserfarenhet och social status. Detta gör PM-International till ett idealiskt tillfälle för den som vill satsa och som helt enkelt förväntar sig mer av livet. Nyckeln är en kompensationsplan där inkomst står i direkt relation till prestation. Den består av upp till sex parallella förtjänstmöjligheter, som sträcker sig från en attraktiv förtjänst vid varje såld produkt till ett antal olika kommissioner som beror på den totala försäljningsvolymen man skapat under en månads tid. Slutligen beror framgången på dig, på dina krav, på din vilja att prestera och på din talang. PM-International skapar optimala förutsättningar för din framgång genom unika och enastående produkter och genom en utmärkt support för dess distributörer. Detta koncept erbjuder en kompensation som står i direkt relation till din arbetsinsats. Ju mer framgångsrik du är, desto mer attraktiv blir inkomsten. Idén är att alla affärspartners till PM-International själva kan välja i vilken utsträckning de vill bedriva sin affärsverksamhet. Några är nöjda med en lönsam extrainkomst, medan andra har en månadsinkomst som tidigare motsvarade en genomsnittlig årsinkomst. 26

27 Prestationer blir bara riktigt roliga när vägen mot toppen kulminerar i framgång. Performance only really becomes fun when the way to the top culminates in success. Performance that is rewarded. With up to 6 simultaneous incomes. The basic principle of the earning system of PM-International is both fair and simple. Everyone is able to reach the goals he has set for himself independently of the usual circumstances, such as education, professional career and social status. This makes PM-International an ideal opportunity for people who want to get ahead and simply expect more from life. Finally, success is dependent on you, on your claim, your readiness to perform and your talent. PM-International creates optimum requirements for your success through excellent products and excellent support for its Distributors. This system offers immediate rewards for extra efforts. The more successful a person is, the more attractive his income will be. The idea is that a distribution partner of PM-International can decide for himself to what extent he wants to apply himself to our direct sales system. Some are satisfied with a lucrative second income while others earn a monthly check higher than the yearly income of most people. The key is a compensation system with a direct relation between performance and income. It consists of up to six sources of income, reaching from a high profit margin for each product sold to a number of additional commissions which depend on the overall sales volume achieved in one month. 27

28 En bil representerar inte bara mobilitet, utan är även en statussymbol och en livsstil. Automobiles represent far more than mobility. They are also symbols of status and lifestyle. 28

29 Bilprogram Car Incentives Fascinerande bilar med ytterst attraktiva villkor. Individuell mobilitet representerar den frihet och det oberoende som många av oss söker. Men bilar är olika och olika bilmodeller representerar olika status och livsstilar. PM-International är medveten om detta elementära sociala behov och garanterar att framgångsrika distributionspartners har möjlighet att köra bilen de alltid har drömt om att köra. Någon som arbetar extra hårt för PM-International ska också köra en bil som matchar hans eller hennes behov. Av denna anledning betalar PM-Internatioal ut ett speciellt marknadsföringsbidrag varje månad för att täcka en del av kostnaden. Men det slutar inte där. Med en ökad kvalifikaton, ökar även PM-Internationals del, enligt en stigande skala, hela vägen upp då du kan köra den bil som du tidigare endast har kunnat drömma om. Fascinating automobiles at especially attractive conditions. Individual mobility represents the freedom and independence that all of us are looking for. But automobiles are different and the type of car is a visible expression of an individual s status and lifestyle. PM- International is aware of this elementary social need and ensures that successful distribution partners have the chance to make even dreams come true and own the automobile they always wanted to drive. Someone who works especially hard for PM-International should also drive a car that matches his needs. That is why we take over payment of the leasing rates, month by month, for consciencious parttime distribution partners. But that s not where it ends. The amont paid depends on the Marketing Plan position that has been reached and even makes it possible to drive the dream car which always seemed out of reach. 29

30 Efter ett helt liv av hårt arbete, bör pensionen vara en tid fri från bekymmer. After a lifetime of superior performance, retirement should be a time free from worries. 30

31 Pension Pension Pensionsplanen som byggsten för pensionen. En viktig del på vägen mot en trygg existens och ett liv utan finansiella bekymmer, är en pension enligt PM-Internationals mått. Vår pensionsplan. Våra distributörer har möjlighet till att utnyttja en exklusiv pensionsplan till en extremt reducerad kostnad. Av denna anledning samarbetar PM-International med Allianz, det största och mest pålitliga försäkringsbolaget i världen. PM-International investerar 50 % i din pensionsplan och du investerar resterande 50 %. Pension plan as a building block for retirement. An important building block on the way to a secure existence and a life without financial worry is the retirement measure by PM-International, the pension plan. Our distribution partners have the chance to benefit from an exclusive pension plan at extremely reduced cost. For this reason, PM-International cooperates with Allianz as the biggest and most dependable insurance company worldwide and co-pays 50% of the deposits into the retirement plan. 31

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07

GÖRA SKILLNAD. om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas. Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 GÖRA SKILLNAD om vikten av hållbar produktion och om hur den kan skapas Bengt Savén Södertälje Science Park, 2014-11-07 KORT OM MITT YRKESLIV ABB (trainee Melbourne, chef NC-programmering, produktionsteknisk

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive

AGIL KRAVHANTERING. Hitta behoven bakom kraven!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive AGIL KRAVHANTERING Hitta behoven bakom kraven!!! Thomas Nilsson! Agile Coach & Mentor! CTO, Responsive KRAVSTÄLL EN PRODUKT! Skriv ner tre krav som ni ställer på produkten INNOVATIONSDRIVNA PRODUKTER...

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co. Februari 2012 Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Februari 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Februari 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Februari 2012, hotell

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Exportmentorserbjudandet!

Exportmentorserbjudandet! Exportmentor - din personliga Mentor i utlandet Handelskamrarnas erbjudande till små och medelstora företag som vill utöka sin export Exportmentorserbjudandet! Du som företagare som redan har erfarenhet

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS

TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS TABLE OF CONTENTS 3. CAMPAIGN SUMMARY 4. THE BEAUTY SHARE LAB 6. SUPPORTING UNITS 8. CAMPAIGN FLOW 9. RESULTS 2 CAMPAIGN SUMMARY The beauty industry is built around mysterious labs and secret formulas.

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24

We love what we do. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden 2015-03-24 We love what we do Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Östersund Örebro Västerås Stockholm Vasa Click to edit Master subtitle style Click to edit Master subtitle style 3 Click

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset

Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Hur utforma en strategi för användande av sociala medier? Skapa nytta och nå fram i bruset Och nu då? När sociala medier, som vi känner dem, blivit en självklarhet. Whats next? Fyra konkreta råd

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle

Yalla Trappan. - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan - ett arbetsintegrerande socialt företag för ett socialt hållbart samhälle Yalla Trappan von Rosens väg 1 213 66 Malmö 040-21 86 30 kontor@yallatrappan.se www.yallatrappan.se Ett kvinnokooperativ

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012

ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34. 20 August 2012 27 August 2012 ATT:BLADET VECKA 34 ATTENTION: EVENTS GUIDE WEEK 34 20 August 2012 27 August 2012 Thanks to: Thanks to the SASSE product sponsors Lennart Bogren, our ever hard-working, never tiring premises administrator

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

världen väntar på dig

världen väntar på dig världen väntar på dig Bladins gymnasium Ibland kan det kännas svårt att bestämma sig för vad man vill göra resten av livet. Som tur är behöver du inte göra det heller. Men de vägval du gör idag kan forma

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE?

SAGT OM NETWORK CARE VAD ÄR NETWORK CARE? NETWORK CARE Network Spinal Analysis represents the epitome of bodywork in our time the leading edge of Body-Mind-Spirit Integration. This work will transform the planet. -Candace Pert Ph. D., Professor

Läs mer

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag)

Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) Checklista Säljföretag (svenska e-handelsföretag) 1. Viktig information Innan vi kan ansluta webbplatsen måste följande villkor uppfyllas: Alla transaktioner genomförs med CVV2/CVC2 (säkerhetskod) 3D Secure

Läs mer

Cross Media Storytelling

Cross Media Storytelling Cross Media Storytelling Storytelling En del av Cross Medialogiken Andra: Play, performance, spectacle, branding, etc. Reflekterar ekonomin i branschen Horisontella effekter av koncernägande Synergi: branding

Läs mer

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners

KONCEPTUALISERING. Copyright Dansk & Partners KONCEPTUALISERING Concept begins to 80 % in content, 20 % in process and 20 % in presentation. The conceptualization work always starts in process because if you cannot communicate what you want to say

Läs mer

TNS Sifo Navigare Digital Channels

TNS Sifo Navigare Digital Channels Digital Channels 1 Bakgrund & Syfte med undersökningen De senaste åren har hälso- och läkemedelssektorns intresse för att investera i sociala och digitala medier ökat rejält. Från hälso- och läkemedelssektorns

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans

Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse. Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Politikerdag 2013 Från GIS till Geografisk förståelse Lars Backhans lars.backhans@esri.se www.linkedin.com/in/larsbackhans Vilka är vi? Esri Sverige AB - 100 anställda, +200 miljoner, kontor i Gävle, Falun,

Läs mer

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete.

Agila kontrakt. Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se. Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete. Agila kontrakt Konsten att måla ut sig ur ett hörn och in i ett samarbete DevLin, 2014 Mattias Skarin Kanban / Lean coach www.crisp.se http://blog.crisp.se/mattiasskarin mattias.skarin@crisp.se Copyright

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER

EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER EXPLORE FOOD EN GUIDE TILL ÖVER 100 AV STOCKHOLMS BÄSTA RESTAURANGER Restaurang Jonas Restaurant Jonas is a luxury restaurant in Stockholm, run by award winning chef Jonas Lundgren. Here we offer longer

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial

SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial SJ Prio och First Hotels Utbildnings- och informationsmaterial Vs 2, 31.03.14 Vad är SJ Prio Vad är SJ Prio? SJ Prio är SJ:s lojalitetsprogram för alla som tar eller vill ta tåget. Med SJ Prio får våra

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Resultatkonferens 2015. Välkommen!

Resultatkonferens 2015. Välkommen! Resultatkonferens 2015 Välkommen! Lite kort information Säkerhet Quality Hotel Reception Lunch Stadshotellet Tallkotten Middag kl 18 Stadshotellet Tallkotten Utvärdering till Katarina 2000 Vintage Resultatkonferens

Läs mer

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon

1/25. Incidenthantering. Leif Nixon 1/25 Incidenthantering Leif Nixon 2/25 SPOTIFY Important Notice to Our Users /25 May 27th, 2014 15:00 by Oskar Stål, CTO, Spotify We ve become aware of some unauthorized access to our systems and internal

Läs mer

QC i en organisation SAST 2008-09-16

QC i en organisation SAST 2008-09-16 QC i en organisation SAST 2008-09-16 1 Agenda Hur är vi organiserade inom test på SEB? Hur är QC uppsatt på SEB? Hur arbetar vi med QC i en stor organisation? Uppfyllde QC våra förväntningar och hur har

Läs mer

APPLICATION GUIDE

APPLICATION GUIDE <Nordic & Baltic Sweden> IATA TRAVEL AGENT APPLICATION GUIDE CHECK LIST IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Head Office Instructions and special requirements in order to become an IATA Accredited Agent: Application

Läs mer

Application for exemption - Ansökan om dispens

Application for exemption - Ansökan om dispens Ankomststämpel BYNs kansli Application for exemption - Ansökan om dispens Important information For the application to be handled are required: 1. The operator of a machine or crane is predestinated to

Läs mer

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se

Vad talanger vill ha 21/09/2011. Saana Azzam feoy10@hhs.se Vad talanger vill ha 21/09/2011 Saana Azzam feoy10@hhs.se Gen X Intern Associat e Analyst Senior Analyst Partner Senior Partner CEO 1 Year 3 years 4-5 years 4-5 years 4-5 Years - - $ $$ $$$ $$$$ $$$$$

Läs mer

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden

FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden FINA SWIMMING WORLD CUP 2004 the 13th and 14th of January 2004 in Stockholm, Sweden The Swedish Swimming Federation have the honour and pleasure of inviting the best swimmers of your federation to participate

Läs mer

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM

PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM PACKAGING SYSTEMS FÖRPACKNINGSSYSTEM Since 1975 we engineer and manufacture automatic form/fill/seal machines to put all types of granular or dusty product into sacks, we also design and manufacture machines

Läs mer

Flytta din affär till molnet

Flytta din affär till molnet Flytta din affär till molnet Låt oss prata moln 2 Låt oss prata moln 3 Marknadsförare var först i molnet. Vi skulle inte bli förvånade om du redan använder molnet för: CRM Marketing automation Social media-platformar

Läs mer

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA

FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA FRAMTIDENS FÖRPACKNINGAR OCH DESIGN OM KONSUMENTEN FICK BESTÄMMA JON HAAG VD, NINE AB NINE JOBBAR MED HELHETEN AV VARUMÄRKESUTVECKLING OFFERING PARTNERSHIP OR PROCESS SUPPORT Visuailizing future concepts

Läs mer

NYHETSBREV Januari 2013

NYHETSBREV Januari 2013 NYHETSBREV Januari 2013 Vad är Avtryck? Avtryck satsar på unga som bor på landsbygden och i mindre orter och ger dem förutsättningar att utveckla sig själva och vårt närområde. Hos oss finns det möjligheter

Läs mer

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7

UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 UTSTÄLL ARE UTSTÄLLARE 2013 ACANDO 4 ACCENTURE 5 ADL 6 EY 7 MANAGEMENT OCH IT-KONSULTBRANSCHEN Acando är ett management- och it-konsultbolag som tillsammans med sina uppdragsgivare förbättrar och effektiviserar

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline

Momento Silverline. To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline To further protect the environment Momento introduces a new coating for our impact sockets - Momento Silverline Momento Silverline is a unique impact socket coating with no heavy metals

Läs mer

Platsar människan i morgondagens företag?

Platsar människan i morgondagens företag? Platsar människan i morgondagens företag? - att ta utgångspunkt i den mänskliga naturen Lasse Berg och Bo Rex HR-dagarna 2013-09-26 Hur människan blev människa om människans evolution Lasse Berg 1 Vad

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

NASDAQ GLOBAL INDEXES

NASDAQ GLOBAL INDEXES NASDAQ GLOBAL INDEXES Presented by: Peter Tengzelius Product Lead Manager NASDAQ Global Information Services AGENDA Nasdaq Index overview Selected Index launches 2010-2013 Index Offering Smart Beta Nasdaq

Läs mer

P2P Summit 2013. After Summit Report

P2P Summit 2013. After Summit Report P2P Summit 2013 After Summit Report The only cross functional, cross industry networking event looking at procurement and finance as an end-to-end process Did you miss out on P2P Summit 2013? Purchase

Läs mer

Läranderesa med fokus på investeringsfrämjande arbete

Läranderesa med fokus på investeringsfrämjande arbete Läranderesa med fokus på investeringsfrämjande arbete Den internationella konkurrensen om investeringar och etableringar är tuff. Vi tävlar på samma arena som exempelvis Storbritannien, Hong Kong, Dubai

Läs mer

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning.

POWER GOALSET. Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. POWER GOALSET Att skapa magnetiska mål som funkar! Eller; en timme om allt och inget; högt & lågt, som ger eftertanke och riktning. OM MÅL Forskning visar att framgångsrika personer är mer framtidsorienterade

Läs mer

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC

Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den. Annsofie Petersson IDC Copyright IDC. Reproduction is forbidden unless authorized. All rights reserved. Morgondagens arbetsplats Användarnas syn på trenderna och teknologierna som skapar den Annsofie Petersson IDC 2 3 4 5 6

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015

Kodak Moments och Disruptiva Innovationer. Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio. CITE, 21 april 2015 Kodak Moments och Disruptiva Innovationer Christian Sandström, Docent Chalmers och Ratio CITE, 21 april 2015 Christian Sandström, PhD Disruptive Innovation. se BusinessWeek 2007: "Nokia's

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09

SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 SWEDISH TRADE COUNCIL 1 2012-05-09 WE MAKE IT EASIER FOR SWEDISH COMPANIES TO GROW INTERNATIONALLY SWEDISH TRADE COUNCIL >> 2012-05-09 WE ARE AT HOME ON YOUR FOREIGN MARKETS 500 employees 66 offices in

Läs mer

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar)

Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) 280 Test Inventions Läsförståelse (20 poäng 2 poäng för varje rätt svar) SAS more than 60 years old and faster with time Read the article and answer the questions. Departure time, arrival time, flight

Läs mer

VAD SKULLE DU HA VALT PDF

VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF ==> Download: VAD SKULLE DU HA VALT PDF VAD SKULLE DU HA VALT PDF - Are you searching for Vad Skulle Du Ha Valt Books? Now, you will be happy that at this time Vad Skulle Du Ha

Läs mer

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör)

STORSEMINARIET 3. Amplitud. frekvens. frekvens uppgift 9.4 (cylindriskt rör) STORSEMINARIET 1 uppgift SS1.1 A 320 g block oscillates with an amplitude of 15 cm at the end of a spring, k =6Nm -1.Attimet = 0, the displacement x = 7.5 cm and the velocity is positive, v > 0. Write

Läs mer

Strategic Research Areas

Strategic Research Areas Strategic Research Areas Modelling: on-going (includes modelling and characterisation) Manufacturing Development Potential new area in future Materials development Potential new area in future Strategic

Läs mer

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se

Föreläsning i webbdesign. Interak*onsdesign. Rune Körnefors. Medieteknik. 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Föreläsning i webbdesign Interak*onsdesign Rune Körnefors Medieteknik 1 2012 Rune Körnefors rune.kornefors@lnu.se Från föreläsning F1 Användarcentrerad design "Take the user into account every step of

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer