Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 2017"

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2015

2 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget Driftbudget med kassaflödesanalys 9 Investeringar 10 Större investeringar 11 Definitioner av begrepp 12 2

3 Planerings- och uppföljningsprocessen Bolagskoncernen inom Arvika kommun är integrerad i kommunens styrmodell och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Kommunfullmäktige antar i augusti den strategiska planen som innehåller förutsättningar för budgetarbetet inom hela kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutar även om den borgensram som utgör grunden för bolagets finansiering. Moderbolaget kan utfärda kompletterande policyer och ange riktlinjer för bolaget. Moderbolaget ska vidare fastställa ekonomiska mål och krav som avkastning och utdelning för bolaget. Förändringar sker i samband med budgetarbetet. Moderbolaget ska vidare informeras om investeringar som överstiger 5 Mnkr. Med utgångspunkt från den strategiska planen upprättas bolagets verksamhetsplan med mål och indikatorer för att mäta måluppfyllelsen, samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanen är tillika grunden för en återrapportering till styrelsen men även till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende hur bolagets uppdrag genomförs och hur måltalen ska nås. Uppföljningen av verksamhetsplanen sker löpande under året dels i VD-rapporter dels i delårsrapporter samt vid årets slut i samband med årsredovisningen. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget November Janua ri Arbete med bokslut och årsredovisning Styrelsen fastställer och undertecknar årsredovisningen Delårsbokslut Tertial 2 Augusti Underlag för verksamhetspla n och budget utarbetas Juli Underlag för investeringsbud get utarbetas Koncernens strategiska plan utarbetas Strategisk plan samt bolagens borgensramar fastställs av KF Inom Arvika Kraft AB ser vi som den främsta utmaningen under den kommande treårsperioden att upprätthålla en hög årsproduktionen av elenergi. Produktionsvolymen är ytterst viktig för resultatet inom verksamheten. Det är två faktorer som är viktiga för produktionsvolymen. Den första faktorn som kan påverkas är kvaliteten på bolagets anläggningar, så att dessa verkligen fungerar på ett optimalt sätt. Häri ingår Maj Delårsrappor t Tertial 1 Årsstämma även att bedöma vid vilken tidpunkt en reinvestering ska initieras. Den andra faktorn som kan påverkas till viss del är produktionsplaneringen. Den del i planeringen som vi inte har någon påverkan på är flödet i vattendragen. Här måste målet vara en optimering utan att spilla för mycket vid sidan om kraftstationen. 3

4 Vision, strategiska mål och strategier Vision Arvika en attraktivare kommun. Med det avses att vi ska skapa förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi ska därmed erbjuda en god service och uppmuntra kreativitet och initiativkraft. Med visionen, Arvika en attraktivare kommun, vill vi inom Arvika Kraft AB ta vår del av ansvaret genom att förverkliga vår affärsidé. Vår affärsidé Arvika Kraft AB skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla hållbar energi med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. Våra strategiska mål för att genomföra affärsidén är att vi är ett attraktivt bolag, där våra kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet att vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare. Våra strategier för att uppnå målet Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Finansiella mål Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer 4

5 Om verksamheten Arvika Kraft AB skall bedriva produktion av elenergi i de anläggningar som finns inom bolaget. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla en miljövänlig elproduktion. Personal Personalen är anställd i Arvika Teknik AB och utgörs av kraftchef, driftledare och fem drifttekniker som svarar för drift, skötsel och underhåll. Den tekniska staben och administrativa staben i Arvika Teknik AB stödjer även Arvika Kraft AB. Anläggningar Från är bolaget ett dotterbolag till Arvika Stadshus AB. I bolaget finns det 21 vattenkraftstationer, 37 dammar, 2 sågverk 2 kvarnar. Av produktionsanläggningarna är det 3 som vid inledningen av 2014 inte hade någon produktion. De är: Gate - dammskada sedan april 2011 Perserud - tubskada sedan januari 2010 Rinnefors - stoppad 1987 Kunder, Marknad Bolaget säljer i dag den producerade elenergin till Nordpool via ett ombud. Produktionen värderas till rådande marknadspriser. Vid förvärvet värderades elpriset under 2015 till 36,0 öre/kwh. Förändringar av någon av dessa parametrar har stor betydelse för resultatet inom bolaget. Arvika Kraft AB har begränsade möjligheter till produktionsplanering då de flesta kraftstationerna ligger i strömmande vatten. Detta begränsar möjligheterna till att planera produktionsvolymen i förhållande till priserna på elbörsen, Nordpool. Produktion Den årliga produktionen beräknas uppgå till ca 71,7 GWh. Vid förvärvet och innan bolaget avyttrade 5 kraftstationer beräknades årsproduktionen till 74,1 GWh. Variationen mellan åren har historiskt varit stor från en lägsta årsvolym på 49 GWh till en största på 87,5 GWh. Förutom nederbörd och flöden har naturligtvis även anläggningarna haft driftstörningar som påverkar produktionen. Finansiering Bolaget finansieras genom ett lån från Arvika Stadshus AB. Lånet är ett bundet lån fram till Ränta faktureras från Arvika Stadshus AB till avtalad ränta på lånet och till den del av det totala lånet som löper på Arvika Kraft AB. Utöver räntekostnaden tillkommer kostnaden för den kommunala borgensavgiften som finns definierad i ägardirektivet. 5

6 Medborgare, brukare och kunder Strategiskt mål Vi är ett attraktivt bolag, där kunder och medborgare, är nöjda med vår verksamhet. Strategier Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en hög tillgänglighet Vi ser möjligheter med mångfald Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 A. Prisnivå produktion öre/kwh 30,4 30,5 39,4 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 Aktivitetsplan Verka för en öppen och aktiv dialog Vi har en hög driftsäkerhet Aktivitet Ordna träffar med intressenter och samarbetspartners. Skapa rutiner för att strukturera och hantera synpunkter från intressenter och samarbetspartners. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Säkerställa att vi har rätt kompetens för drift av våra anläggningar. Skapa bättre rutiner för att upprätthålla standarden på våra anläggningar. 6

7 Förnyelse, tillväxt och utveckling Strategiskt mål Vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare. Strategier Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 A. Tillgänglighet i elproduktionen % B. Jämförelse energivolym % Indikatorer, årliga Enhet Utfall 2013 Mål 2015 Mål Andel e-fakturor från leverantör % 3, Verkningsgrad för elproduktionen % Aktivitetsplan Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Aktivitet Skapa rutiner för att verifiera tillgängligheten i elproduktionen. Fortsätta arbetet med att minska antalet pappersfakturor. Skapa rutiner för att jobba med ständiga förbättringar. Skapa rutiner för att utvärdera verkningsgraden för våra elproduktionsanläggningar. 7

8 Ekonomi Strategiskt mål Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Strategier Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål 2020 A. Ekonomiskt resultat tkr B. Likviditet % 33, Indikatorer, årliga Enhet Utfall 2013 Mål 2015 Mål Soliditet % 33, Avkastning på justerat eget kapital % -2,8 6,5 6,5 3. Kalkylsäkerhet % - +/- 10 +/- 10 Aktivitetsplan Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Aktivitet Hålla hög kvalitet i den ekonomiska planeringen i budget och verksamhetsplan. Arbeta kontinuerligt med likviditetsplanering. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Förbättra rutiner och arbetssätt vid genomförande av projekt. Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer Hålla hög kvalitet i den ekonomiska rapporteringen. 8

9 Budget Driftbudget Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkn Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Kassaflödesanalys Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Den löpande verksamheten Årets resultat Avskrivningar Övriga kostnader Medel från verksamheten Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån Amortering av lån Utbetalning koncernen Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

10 Investeringar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Dammar Brättne, grinsrensare 500 Brättne, intagsgrindar 400 Järpforsen, dammårgärder Koppom, intagsgrindar 300 Koppom, grindrensare 500 Lenungen, dammåtgärder Sälboda, grindrensare 500 Sälboda, intagsgrindar 400 Treen, transportör grindrensare 100 Treen, dammåtgärder 100 Åmot, gåtbalkar intagsdamm 500 Utskov Turbin och generator Brududden, hydraulisk turbingenerator Brättne, hydraulisk turbinregulator Treen, turbinrenovering Sundshagsfors, turbinrenovering Sundshagsfors, kylslinga gen.lager 200 Styrning och övervakning Brududden, likströmssystem 100 Brättne, likströmssystem 100 Brättne, kontrollutrustning Charlottenberg, kontrollutrustning Charlottenberg, reläskydd 100 Järpforsen, likströmssystem 100 Lyre, likströmssystem 50 Skönnerud, kontrollutrustning 700 Sundshagsfors, kontrollutrustning Sundshagsfors, hydraulikstyrning Sundshagsfors, reläskydd 200 Övrigt Sundshagsfors, lågsp.ställverk 100 Brättne, lågsp.ställverk 150 Brududden, ventilation 100 Summa

11 Större investeringar Utredning/förstudie kommer att inledas vad gäller dammarna i Järpforsen, Lenungen och Brududden. Dessa projekt finns med i sammanställningen och i diskussionerna i och med vårt förvärv av bolaget. Dessa reinvesteringsprojekt ger en omfattande hantering innan projekten kan genomföras. Det gäller främst kontakter med myndigheter och övriga intressenter. I något fall kan vi, efter att ha tagit emot information från länsstyrelsen, behöva genomföra en Miljö Konsekvens Beskrivning (MKB) för projektet.

12 Definitioner av begrepp Andel e-fakturor från leverantör Antalet e-fakturor som kommer till bolaget i förhållande till totala antalet fakturor. Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt, i % av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittet beräknas som snittet av in- och utgående balans. Ekonomiskt resultat Resultatet i vår resultaträkning för aktuell period. Jämförelse energivolym Jämförelsen anger avvikelsen i energivolym från det konstruerade normalåret. Detta normalår är det som definierades i samband med förvärvet av bolaget och anger en normalårsproduktion på MWh. Måltalet justeras om kraftstationer avyttras eller införskaffas. Kalkylsäkerhet Ekonomiskt utfall av investeringsprojekt i förhållande till budgeterad kostnad för motsvarande projekt. Likviditet Omsättningstillgångar minskat med lager i procent av kortfristiga skulder. Prisnivå produktion Priset beräknas som ackumulerad intäkt från elförsäljningen i förhållande till producerad energivolym. Soliditet Summa av eget kapital och eget-kapital andel av obeskattade reserver i % av balansomslutningen. Tillgänglighet elproduktion Utfallet anger den tid som en kraftstation har producerat energi, denna tid ställs i förhållande till tiden för mätperioden. Resterande tid upp till 100 % anger att vi släpper vatten förbi kraftstationen utan att den aktuella kraftstationen har producerat energi. Verkningsgrad elproduktion Mätetalet definieras som verklig producerad energivolym i förhållande till en teoretiskt beräknad energivolym vid samma vattenflöde.

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 4 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 9 Ekonomi 10

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Omslagsbild; Nybyggnation kv. Veterinären Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrning 3 Omvärldsbevakning och förutsättningar 4 Organisation 5 Om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning Mälarenergi AB

Årsredovisning Mälarenergi AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi AB Förvaltningsberättelse. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 29 Revisionsberättelse

Läs mer

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag

Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag 1 (39) Nybro kommuns bolagspolicy och ägardirektiv för direkt och indirekt ägda bolag Antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2011, 272 2 (39) BOLAGSPOLICY... 4 1. BAKGRUND... 4 2. SYFTET MED ÄGANDET...

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen.

Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 3 februari 2014 redovisar i skrivelse förslag till ägardirektiv 2014 för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 11 (30) 2014-02-10 Ks 7. Ägardirektiv 2014 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c)

Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Förslag till budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007 2009 (m, fp, kd, c) Inför kommunstyrelsen 2006-11-09 Budget 2007 samt verksamhets- och investeringsplan 2007-2009 Förutsättningarna

Läs mer

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun

Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun 2012-01-20 reviderad KS 2012-10-02 KF 2012-10-24 2013-05-06 2014-02-04 2014-06-25 Ekonomistyrningspolicy för Ragunda Kommun Kommunernas ekonomiska förvaltning regleras av kapitel 8 i kommunallagen. Där

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen

Borås Stad. Budget 2013. för de kommunala bolagen Borås Stad Budget 2013 för de kommunala bolagen De kommunala bolagen 2012-12-31 Borås Stad Stadshuskoncernen Bostadsföretagen Övriga företag Borås Stadshus AB AB Bostäder i Borås Borås Lokaltrafik AB Borås

Läs mer

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1

Policy. God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Policy God ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv 1 Innehåll Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Mål och måluppfyllelse för god ekonomisk hushållning 3 Finansiella mål och riktlinjer 3 Mål

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2012 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagsbild. Lerum strävar efter att ha en skola i toppklass. Det innebär bland annat att alla elever ska nå godkänt, ämnesbehöriga lärare och ett

Läs mer

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286.

IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI. Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. IVE UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2013 2016 UPPSALA KOMMUN INRIKTNING, VERKSAMHET, EKONOMI 2010 2013 Uppsala. Förvandling. Varje dag sedan 1286. Uppsala kommun Inriktning, verksamhet,

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning Årsredovisning 2012 Styrelse Tranås Energi AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson Emelie Emanuelsson Leif

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta

ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4. kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta ÅRS REDOV ISNIN G 2 01 4 kundnytta samhällsnytta miljönytta affärsnytta Karlshamn Energi skall vara det ledande energiföretaget i regionen och aktivt verka för en hållbar utveckling. 2 ÅRSREDOVISNING 2014

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17

STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige. Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 STRATEGISK PLAN 2013 2015 Kommunfullma ktige Antagen 2012-09-03/Reviderad 2012-12-17 3 (42) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL EU 2020 STRATEGIN är EU:s gemensamma tillväxt- och sysselsättningsstrategi

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 29 maj 2013 Sidan 3 av 270 Ärende 1 Sidan 4 av 270 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 270 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer

Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 26 Verksamheten Tekniska verken i Linköping AB (publ), organisationsnummer 556004-9727, är moderbolag i en regional koncern som verkar för ett väl fungerande och långsiktigt hållbart

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2014

ÅRS REDO VISNING 2014 ÅRS REDO VISNING 2014 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika

Läs mer

Gästrike Vattens vision

Gästrike Vattens vision Årsredovisning 2014 Gästrike Vattens vision Gästrike Vatten är en förebild för ett modernt VA-bolag i Sverige. Vi är i ständig utveckling med att långsiktigt trygga en god dricksvattenförsörjning och en

Läs mer