Verksamhetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan 2015 2017"

Transkript

1 Verksamhetsplan Budget 2015

2 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 4 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 9 Ekonomi 10 Budget Driftbudget med kassaflödesanalys 11 Större förändringar 12 Investeringar 13 Större investeringar 13 Definitioner av begrepp 14 Bilaga 1 - Prisjämförelse Fjärrvärme 15 2

3 Verksamhetsstyrning Bolagskoncernen inom Arvika kommun är integrerad i kommunens styrmodell och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Kommunfullmäktige antar i augusti den strategiska planen som innehåller förutsättningar för budgetarbetet inom hela kommunkoncernen. Kommunfullmäktige beslutar även om den borgensram som utgör grunden för bolagets finansiering. Moderbolaget kan utfärda kompletterande policyer och ange riktlinjer för bolaget. Moderbolaget ska vidare fastställa ekonomiska mål och krav som avkastning och utdelning för bolaget. Förändringar sker i samband med budgetarbetet. Styrelsen fastställer verksamhetsplan och budget November Moderbolaget ska vidare informeras om investeringar som överstiger 5 Mnkr. Med utgångspunkt från den strategiska planen upprättas bolagets verksamhetsplan med mål och indikatorer för att mäta måluppfyllelsen, samt aktiviteter för att nå målen. Verksamhetsplanen är tillika grunden för en återrapportering till styrelsen men även till kommunstyrelse och kommunfullmäktige avseende hur bolagets uppdrag genomförs och hur måltalen ska nås. Uppföljningen av verksamhetsplanen sker löpande under året dels i VD-rapporter dels i delårsrapporter samt vid årets slut i samband med årsredovisningen. Januari Arbete med bokslut och årsredovisning Styrelsen fastställer och undertecknar årsredovisningen Delårsbokslut Tertial 2 Underlag för verksamhetsplan och budget utarbetas Underlag för investeringsbudget utarbetas Koncernens strategiska plan utarbetas Årsstämma Augusti Juli Strategisk plan samt bolagens borgensramar fastställs av KF Maj Delårsrapport Tertial 1 Inom Arvika Fjärrvärme AB ser vi några utmaningar under planeringsperioden. Under senhösten 2012 startades en förstudie avseende möjligheten att nyttja en egen depå för bränslelagring och hantering. Underlag för beslut bör finnas under våren De senaste årens investeringar i effektsäkring, bränslelagring och reinvesteringar i bränslesystemet och pelletspannan innebär att bolaget står väl rustat för en kostnadseffektiv och miljövänlig värmeproduktion. 3

4 Vision, strategiska mål och strategier Vision Arvika en attraktivare kommun. Med det avses att vi ska skapa förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi ska därmed erbjuda en god service och uppmuntra kreativitet och initiativkraft. Med visionen, Arvika en attraktivare kommun, vill vi inom Arvika Fjärrvärme AB ta vår del av ansvaret genom att förverkliga vår affärsidé. Vår affärsidé Arvika Fjärrvärme AB skapar förutsättningar för god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare genom att tillhandahålla hållbara tjänster med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. Våra strategiska mål för att genomföra affärsidén är att vi är ett attraktivt bolag, där våra kunder är nöjda med vår verksamhet. Våra strategier för att uppnå målet Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå att vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare. Våra strategier för att uppnå målet Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt att vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra resurser på ett ansvarsfullt sätt. Finansiella mål Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer 4

5 Om verksamheten Arvika Fjärrvärme AB ska bedriva produktion och distribution av fjärrvärme i de anläggningar som finns inom bolaget. Ändamålet med bolagets verksamhet är att med effektivt resursutnyttjande och miljömässigt hänsynstagande tillhandahålla en miljövänlig värmelösning inom kommunen. Personal Personalen är anställd i Arvika Teknik AB och utgörs av fjärrvärmechef, driftledare och tre drifttekniker som svarar för drift, skötsel och underhåll av Arvika Fjärrvärmes panncentraler och fjärrvärmeledningar. För att möta marknadens krav, även från våra befintliga kunder, behövs förstärkning för att på ett mer proaktivt sätt arbeta med frågor som prisprodukter, energieffektiviseringar och liknande frågor. Kravprofil på denna tjänst är i nuläget ej klarlagd. Tidigare tjänst som underhållsingenjör är vakant och kommer under verksamhetsåret att ersättas. Den tekniska staben och den administrativa staben inom Arvika Teknik AB stödjer även Arvika Fjärrvärme AB. Kunder, Marknad Till nätet är cirka 500 kundcentraler anslutna, fördelade på cirka 300 kunder. Fjärrvärmenätet är väl utbyggt i centrala Arvika där de flesta större hyresfastigheter och lokaler är anslutna. Dessutom är cirka 200 villor anslutna, i huvudsak på Agneteberg och Degerängen. Nyanslutningarna i framtiden bedöms ske i närhet av befintliga ledningssträckor. Förutsättningarna för större satsningar på anslutning av villor får anses som begränsat då många villaägare idag valt annan lösning. Utveckling av hamnområdet kan dock innebära utveckling av fjärrvärmenätet. Under 2014 har vi tappat två kunder som valt värmepumpar som huvudsaklig värmekälla. Diskussion pågår med kunder om fjärrvärme kan vara en kostnadseffektiv spetsvärmekälla. Arvika Fjärrvärme är sedan 2006 REKOcertifierat. REKO är ett system för kvalitetsmärkning av fjärrvärmeleverantörerna. REKO-certifieringen ska bidra till att stärka kundernas ställning och därigenom till att gynna utvecklingen av långsiktigt hållbara relationer mellan fjärrvärmekunder och fjärrvärmeleverantörer på värmemarknaden. Bolaget har i övrigt också fjärrvärmelagen att följa samt regler och beslut avseende handel med utsläppsrätter. Prissättning av fjärrvärme förändrades den första september efter ett projekt som har inkluderat flera informationsmöten med våra kunder. Förändringen innebär att effektnivån numera mäts och loggas. Detta ger en mer rättvis fördelning av effekt mellan kunder och skapar ett kostnadsriktigt incitament vid energieffektiviseringar hos kund. Prisjämförelse för fjärrvärme redovisas i bilaga 1. Produktion, distribution Fjärrvärmenätet består idag av ca 71 km ledningar som rymmer en volym på m 3 hetvatten. Till systemet hör också en ackumulatortank på m 3. Maximal framledningstemperatur är grader vilket inträffar då utetemperaturen går ner mot minusgrader. Leveranser av industriell spillvärme har under de senaste åren haft en sjunkande trend, trots tillskott från rötgasåtervinning vid reningsverket på Vik. I inleverans från spillvärme har vi idag ca 3-4 GWh. 5

6 Medborgare, brukare och kunder Strategiskt mål Vi är ett attraktivt bolag, där kunder och medborgare, är nöjda med vår verksamhet. Strategier Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål A. Störning i fjärrvärmedistributionen st Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Nöjd kundindex, kundenkät % 76* Prisnivå, Fjärrvärme jämförbara bolag % 99,2** 99 <100 * Medelvärde, kundnöjdhet, mellan företagskunder 73 % och privatkunder 79 %. Genomförd ** Jämförbara bolag/orter är Sunne, Filipstad och Kristinehamn. Underlag hämtat från typlägenhet enligt Nils Holgersson - undersökningen 6

7 Aktivitetsplan Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Aktivitet Visa vår verksamhet för att skapa dialog i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Skapa rutiner för att strukturera och hantera synpunkter. Visa vår verksamhet och berätta om vad vi kan erbjuda i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Arbeta med utveckling av vår information och våra tjänster på webben. Ta fram nya informationsbroschyrer om våra tjänster. Vi ser möjligheter med mångfald Vi har en hög driftsäkerhet Visa vår verksamhet och mångfalden i bolaget i olika sammanhang, genom mässor, öppet hus, kundträffar, kundtidning etc. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Återbesätta den vakanta tjänsten/funktion som underhållsingenjör, tid och kostnad delas med Arvika Kraft AB. Säkerställa att vi har rätt kompetens för drift av våra anläggningar. Vi har en hållbar och konkurrenskraftig prisnivå Ta hänsyn till våra anläggningars långsiktiga reinvesteringsbehov vid prissättning. Beakta den långsiktiga elprisnivån, då värmepumpar utgör ett hot mot våra befintliga kunder. Jämföra avgifter med motsvarande verksamheter på andra orter. 7

8 Förnyelse, tillväxt och utveckling Strategiskt mål Vi är ett hållbart bolag, som utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska hänsyn skapar god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare. Strategier Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Indikatorer, månatliga Enhet Utfall, Mål 2015 Mål 2020 ackumulerat A. Tillgänglighet basproduktion % 93,3 >96,2 >96,5 B. Andel godkända dygn under COriktvärde, biopannan C. Andel godkända dygn under NOx begränsningsvärde, biopannan D. Andel energi med förnyelsebart bränsle och spillvärme % % % 97,8 >97 >98 Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Andel e-fakturor till kund % 25 >30 >80 2. Andel e-fakturor från leverantör % 32 >40 >80 Aktivitetsplan Vi verkar för bra infrastruktur Vi arbetar för ett hållbart samhälle med klimatfrågorna i fokus Aktivitet Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Fortsatt arbete med att ansluta spillvärmeleverantörer Vi ska kontinuerligt arbeta med att uppnå måltalen för CO- och NOx-värdena Fortsätta arbetet med att minska antalet pappersfakturor. Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Skapa rutiner för att jobba med ständiga förbättringar. 8

9 Ekonomi Strategiskt mål Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt sätt. Strategier Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Årets resultat ska följa de krav som moderbolaget fastställer Indikatorer, månatliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål A. Ekonomiskt resultat tkr B. Likviditet % 432, Indikatorer, årliga Enhet Utfall Mål 2015 Mål Soliditet % 24,3 24,4 32,0 2. Avkastning på justerat eget kapital % 14,2* 15,0 9,5 3. Kalkylsäkerhet % 4,1* +/-8 +/-6 * Utfall till och med Aktivitetsplan Vi bedriver en långsiktig och hållbar verksamhet Aktivitet Hålla hög kvalitet i den ekonomiska planeringen i budget och verksamhetsplan. Arbeta kontinuerligt med likviditetsplanering. Arbeta utifrån planer för drift, underhåll och investeringar för våra anläggningar. Förbättra rutiner och arbetssätt vid genomförande av projekt. Årets resultat ska följa de krav som moder-bolaget fastställer Hålla hög kvalitet i den ekonomiska rapporteringen. 9

10 Budget Driftbudget Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkn Övriga intäkter Intäkter Material och entreprenörer Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Övriga kostnader Kostnader Rörelseresultat Finansiella poster Resultat efter finansiella poster Kassaflödesanalys Budget 2014 Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Den löpande verksamheten Årets resultat Avskrivningar Övriga kostnader Medel från verksamheten Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av lån Utbetalning koncernen Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde

11 Större förändringar Kunder, Marknad Kundernas energibesparing kan på sikt innebära en lägre försäljningsvolym. I samband med arbetet med tariffstrukturen sattes en årlig minskning på 1 % under de närmaste 25 åren. Det låga elpriset gör att uppvärmning med värmepump blir mer konkurrenskraftigt. Vi har under 2014 tappat två kunder som valt värmepumpar som huvudsaklig värmekälla, flera fjärrvärmekunder räknar nu på detta alternativ. Komplettering av personalstyrkan med en energiingenjör. Kravprofil är ej fastställd. Produktion, Distribution Våra anläggningar blir äldre, även de omkring 500 anläggningar vi har ute hos våra kunder. Detta faktum ställer höga krav på framförhållning och strategi i val av produkter och när i tid åtgärd bör genomföras. I plan för 2015 avses att återbesätta den vakanta tjänsten som underhållsingenjör. Tjänst som underhållsingenjör kommer att delas med Arvika Kraft AB. År 2013 inleddes en ny handelsperiod för utsläppsrätter, vilken gäller till år Bolaget har kostnadsfritt tilldelats utsläppsrätter, preliminärt beslut om tilldelning visar på betydligt högre tilldelning än vårt nuvarande behov. Detta överskott av utsläppsrätter kan avyttras på marknaden. Utreda alternativa platser där möjligheter för bränslelagring och bränslehantering är möjlig. Detta skulle öka bolagets möjligheter att konkurrensutsätta delar av biobränsleinköp och hantering. I den hårdnande konkurrensen om biobränsle är det viktigt att vi inte blir beroende av en leverantör. Mossebergstippen är en alternativ placering för lagring och blandning av bränslefraktioner för biobränsle. Enligt förslag kommer möjligheten att industriallokera skatter på eldningsolja successivt att trappas av. Detta innebär att oljeandelen i produktionsmixen kommer att öka bolagets totala bränslekostnad. När det gäller kravet på gränsvärde för CO-villkoret har vi genomfört olika prov. Vi har, efter utvärdering, permanentat dosering av svavelgranuler. Andelen icke godkända driftdygn har avsevärt minskat men vi har fortfarande problem att efterleva villkoret om vi får in bränsle med onormalt hög fukthalt. Vår hantering av flygaska är sedan början av september ombyggd och kompletterad för att hantera våt flygaska. Vi har valt att dela projektet i flera etapper då tillgänglig teknik på marknaden inte uppfattades som tillförlitlig. Vi har under året testat olika idéer med varierande framgång och baserat på dessa tester kommer vi under fortsätta testerna för att få underlag för en kravspecifikation och därefter göra en upphandling under våren, med inkoppling under hösten Dagens hantering har ett antal risker att beakta: - Risk för explosion i containrar - Risk i samband med transport efter allmän väg, exempelvis att en lastbil blir inblandad i en trafikolycka - Risk vid tömning av container En framtida risk kan vara svårigheter att avyttra våt flygaska till ett marknadsmässigt pris. Mottagaren av askan kan ha svårt att nyttja våt flygaska i sin nuvarande process. 11

12 Investeringar Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Lyckeverket Ombyggnad flygaskhantering 500 Ombyggnad bränslesystem Anpassning av ställverk, nödgen Reinvestering uh Prod ospec Kameraövervakn, bränsle, aska 100 Digitalisering el, styrritningar Ny miljödator, Nox, CO mm 80 Reinv värmebatteri, sekundärluft 200 Reinv värmebatteri, primärluft 300 Bränslesåll, arbetsplattform 75 Styrdatorer 400 Ny styrning bränsletravers 600 Styckåsen Staket, mot kv Förrådet Ny brännarstyrning, Styckåsen 400 Distribution Reinvestering Distribution, ospec Kunder, Marknad, Övrigt Investeringar för bättre avkylning Effektstyrning, större kunder 100 Ospec utbyggnad fjärrvärme Mätarrevision, kundmätn Pelletsanläggning TPC 3-4 MW Ombyggnad kontorslokaler mm 300 Bränsleterminal Volvo, förstärkning fjvledningar 200 Summa Större investeringar Framtida större investering är den pelletspanna som finns i budget för Faktorer som kan påverka ett investeringsbeslut är bland annat tillgången av spillvärme, energibesparing hos kunderna samt bolagets miljöprofil. 12

13 Definitioner av begrepp Andel energi med förnyelsebart bränsle, % Tillfört skogsbränsle, pellets och återvunnen spillvärme (MWh) i förhållande till totalt tillfört bränsle (MWh). Andel godkända driftdygn under CO riktvärde, biopannan, % Antal godkända dygnsvärden (st) i förhållande till antal driftdygn per månad. Andel godkända driftdygn under NOx begränsningsvärde, biopannan, % Antal godkända dygnsvärden (st) i förhållande till antal driftdygn per månad. Avkastning på justerat eget kapital Resultat efter finansiella poster med avdrag för skatt, i % av genomsnittligt justerat eget kapital. Genomsnittet beräknas som snittet av in- och utgående balans. Kalkylsäkerhet, % Ekonomiskt utfall av avslutade projekt i förhållande till budgeterad kostnad för motsvarande projekt. Likviditet Omsättningstillgångar minskat med lager i procent av kortfristiga skulder. Nöjd kundindex, kundenkät Bolagets egen kundundersökning enligt rekommendationer i REKO. Prisnivå, Fjärrvärme jämförbara bolag Avvikelse från medelvärdet hos jämförbara värmländska bolag i Nils Holgersson-jämförelsen avseende prisnivå Valda bolag/orter är Sunne, Kristinehamn och Filipstad. Dessa bolag har en bränslemix som liknar Arvika Fjärrvärmes och är byggda och utvecklade under senare delen av 90-talet. Soliditet Summa av eget kapital och eget-kapital andel av obeskattade reserver i % av balansomslutningen. Störning i fjärrvärmedistributionen Störning definieras som ett driftläge där viss leveranskvalité saknas exempelvis frånvaro av varmvatten eller störning med totalt driftavbrott på värme och varmvatten. Tillgänglighet basproduktion, % Utfall producerad energi med biobränsle och pellets (MWh) i förhållande till möjlig produktion med biobränsle och pellets (MWh). Revisionsmånad för biopannan är normalt juni, revisionsperiod undantas i tillgänglighetsberäkningen. 13

14 Bilaga 1 Prisjämförelse Fjärrvärme Medelvärde Kund Arvika Värmland Riket Typfastighet i Nils Holgersson undersökning Kronor per kvadratmeter, inkl moms 171,6 171,6 160,3 En prisjämförelse inom länet visar att prisnivån under 2014 ligger i nivå med flera av länets fjärrvärmebolag. En kostnadsjämförelse, kr/m 2, i den så kallade Nils Holgersson-undersökningen visar att i Arvika är uppvärmningskostnaden för denna typfastighet 171,6 kr/m 2. Föregående år var motsvarande kostnad 169,10 kr/m 2. Resultatet för 2014 placerar Arvika på en åttonde plats, samma placering som Arvika har tappat placeringar de senaste åren. År 2011 hade Arvika en andraplats efter Karlstad och år 2012 en femteplats. Karlstad har fortfarande den lägsta kostnaden där den motsvarande siffran för år 2014 är 160,80 kr/m 2, oförändrat jämfört med De närmast följande är Eda 163,90 kr/m 2, oförändrat jämfört med 2013, och Filipstad 165,7 kr/m 2 motsvarande siffra 2013 var 164,10 kr/m 2. Kristinhamn är dyrast i länet med 182,40 kr/m 2. Medelkostnaden i Värmland för motsvarande typfastighet är 171,60 kr/m 2 och år. För riket är motsvarande siffra 160,30 kr/m 2. 14

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11

Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Omslagsbild; Nybyggnation kv. Veterinären Verksamhetsplan 2015-2017 Budget 2015 2014-11-11 Innehållsförteckning Verksamhetsstyrning 3 Omvärldsbevakning och förutsättningar 4 Organisation 5 Om verksamheten

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED

OVISNING20 1 13 3 ÅRSRED ÅRSREDOVISNING 20 13 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 27 Balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2011

ÅRS REDO VISNING 2011 ÅRS REDO VISNING 2011 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Noter

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi

VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig. Affärsområde Fjärrvärme 9 Lokalt producerad förnybar energi 2 Produktion: Pettersson & Partners reklam och design AB Foto: Jarl Asklund Tryck: DanagårdLitho 2015 innehåll VD har ordet 4 Vi vill göra det enkelt för dig Affärsområde El 6 Vattenkraften är basen Mer

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

Budget 2012 för de kommunala bolagen

Budget 2012 för de kommunala bolagen E2 BESLUTSFÖRSLAG Budget 2012 för de kommunala bolagen Kommunstyrelsen beslutar för egen del: Budgetarna för de kommunala bolagen 2012 godkänns enligt ovan. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2013-09-04 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2014-2016 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2014-2016... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS

ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS ÅRSREDOVISNING 2014 TILLSAMMANS INNEHÅLL Intro 3 Organisation 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Fjärrvärme 8 Elnät 10 Stadsnät 12 Förvaltningsberättelse 14 Resultaträkning 17 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Årsredovisning 2010 Innehållsförteckning VD har ordet 2 Våra medarbetare 4 Vår miljö 6 Teknisk verksamhet 10 Nyckeltal och definitioner 18 Årsredovisning 19 Förvaltningsberättelse 20 Resultaträkning 23

Läs mer

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13

Innehåll. Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 ÅRSREDOVISNING 2008 Innehåll Verksamhet och omvärld Koncernen i sammandrag 4-5 VD har ordet 6-7 Energi och klimatpolitik 8-9 Detta är Skellefteå Kraft 10-13 miljö och MEDARBETARE Miljö 14-17 Medarbetare

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1

DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI. 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 DELÅRSRAPPORT 2014 PER AUGUSTI 2014-09-26 Delårsrapport 2014 Ekerö kommun 1 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Ekerö kommun och förutsättningar för uppdraget... 3 Ekonomisk utveckling... 6 Måluppfyllelse...

Läs mer

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag

Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport Januari-april 2013 Prognos för 2013 Sundsvalls kommun Sammanställd redovisning Kommunen och kommunala bolag Delårsrapport januari-april 2013 Innehåll 3 UPPFÖLJNING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL

Läs mer

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme

Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme 2014-09-05 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme Avseende perioden 2015-2017 Innehåll 1 Jämtkrafts prisändringsmodell för fjärrvärme gällande åren 2015-2017... 3 1.1 Prispolicy... 3 1.2 Åtagande

Läs mer

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun budget 2014 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslagscollage: Mattias Christenson Nu pågår arbetet med att skapa tätorter för framtiden. Floda, Gråbo och Lerum centrum är under omvandling för

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 17 (35) 2014-12-01 Ks 14. Ägardirektiv 2015 för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012

FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Energi Nät AB är ett helägt dotterföretag till Falbygdens Energi AB. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta Falbygdens elnät med tillhörande anläggningar. FALBYGDENS ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Årsredovisning Mälarenergi AB

Årsredovisning Mälarenergi AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi AB Förvaltningsberättelse. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 29 Revisionsberättelse

Läs mer

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning

Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB. Styrelse Tranås Energi Elförsäljning AB. Företagsledning ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelse Tranås Energi AB och Tranås Energi Elnät AB Ordinarie ledamöter utsedda av kommunfullmäktige David Hultman, ordförande Palle Rosén, vice ordförande Per Samuelsson Annika Hansson

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer