Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013"

Transkript

1 Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Dokumenttyp Uppföljning av folkhälsoavtalet 2013 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet/ Folkhälsosamordnare Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet Revisions datum Förvaltning Kommunstyrelseförvaltningen Dnr 2014:125 Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m.

2 Innehåll Uppföljning av folkhälsoavtalet år Utvecklingsområden utifrån Hälso- och sjukvårdsnämndens Mål och inriktningsdokument samt avtalet om gemensamma folkhälsoinsatser 3 a) insatser med fokus på livsvillkor och/eller ojämlikhet i hälsa 3 b) eventuellt tillskapande av ungdomscentral / ungdomshälsa 3 c) synkronisering av folkhälsorådets planeringsprocess med den kommunala planeringen 3 d) föräldrastöd 3 e) välfärdsredovisning 4 f) insatser till personer med varaktig funktionsnedsättning 4 2. Samarbetsområden med andra kommuner 5 3. Prioriteringar och mål 8 a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för arbetet t.ex. planer, prioriteringar 8 b) Beskriv kortfattat rådets insatser under året 8 Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor 8 Mål/Utmaning: Att öka jämställdheten och jämlikheten 15 Mål/Utmaning: En hållbar utveckling 15 Mål/Utmaning: Ett åldrande med god livskvalitet 18 Mål/Utmaning: Våld i nära relationer Ekonomisk redovisning (budget, utfall) 20 Kommentera utfallet i budget för 2013 och eventuella omprioriteringar: Avslutande kommentarer om verksamhetsåret tel

3 Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Frågorna i uppföljning 2013 utgår ifrån det gemensamt tecknade folkhälsoavtalet mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän. 1. Utvecklingsområden utifrån Hälso- och sjukvårdsnämndens Mål och inriktningsdokument samt avtalet om gemensamma folkhälsoinsatser Vilken roll har folkhälsorådet haft under året, och om det är relevant beskriv den lokala processen avseende: a) insatser med fokus på livsvillkor och/eller ojämlikhet i hälsa Folkhälsorådet har under året varit delaktigt i att driva frågor om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter genom deltagande i olika projekt och genom att folkhälsosamordnaren deltar i befintliga arbetsgrupper inom Orust kommuns verksamheter. Genom att arbeta rättighetsbaserat med att synliggöra skillnader kan utvecklingsarbetet fortgå med syfte att minska ojämlikhet i hälsa bland befolkningen och att skapa goda livsvillkor. b) eventuellt tillskapande av ungdomscentral / ungdomshälsa Folkhälsorådet har inte varit del i diskussioner om ungdomscentral/ungdomshälsa. Orust kommun har i dagsläget ingen familjecentral även om diskussioner har pågått under en längre tid kring eventuellt tillskapande av ett familjens hus eller liknande. c) synkronisering av folkhälsorådets planeringsprocess med den kommunala planeringen Frågan har lyfts och diskuterats i folkhälsorådet med utgångspunkt i folkhälsoavtalet men ingen reell förändringsprocess har påbörjats kring nytt arbetssätt. Genomlysning av hela Orust kommuns organisation har pågått under hösten 2013 och i samband med den processen kommer frågan att aktualiseras. d) föräldrastöd Frågan har diskuterats vid flera möten i folkhälsorådet under 2013 då ett tidigare väl uppbyggt föräldrastöd har klingat av. Orust kommun är i ett skede då det finns behov av vidareutveckling och återuppbyggnad av föräldrastödjande insatser. Folkhälsorådet är delaktig i det utvecklingsarbetet i samverkan med berörda verksamheter inom Omsorg och Lärande. Föräldrastöd kommer att vara ett prioriterat område under år Under 2013 har föreläsningar och diskussionskvällar genomförts riktade till föräldrar tel

4 Under dessa träffar har intresset av föräldrastöd undersökts samt önskemål om utbud har efterfrågats bland deltagarna. På FN-dagen, torsdagen den 24 oktober, kl i Ängås skola aulan, Svanesund föreläste Anders Broberg, psykolog, psykoterapeut och professor i klinisk psykologi på tema anknytning. Efteråt var det ett föräldracafé där varje bord hade personal från Orust kommun som deltog i samtal och samlad in synpunkter till fortsatt föräldrastöd. Arrangemanget samordnades av drogförebyggaren och genomfördes i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. e) välfärdsredovisning - Hur har processen kring förankring och användande av välfärdsredovisningen sett ut, beskriv övergripande? - Utvecklings-, förbättringsområden i processen till nästa tillfälle? Folkhälsorådet i Orust kommun genomför Välfärdsredovisning/bokslut vartannat år och år 2014 är det dags igen. f) insatser till personer med varaktig funktionsnedsättning Folkhälsorådet har varit aktiva i samverkan inom projektet Kulturcentrum Västsinnenas oas där Studieförbundet Vuxenskolan Väst är projektägare. Kulturcentrum Väst- sinnenas Oas är ett 2-årigt Kultur- och samarbetsprojekt mellan kommunerna Stenungssund, Tjörn och Orust och det finansieras av Allmänna Arvsfonden och medverkande kommuner är medfinansiärer. Huvudägare är Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Grundtanken med projektet är att pröva och starta nya utåtriktade kulturverksamheter för ungdomar från 16 års ålder och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller med autism/asberger och autismliknande tillstånd med eller utan tilläggshandikapp, i Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner. Att skapa samarbeten mellan kommuner i Västra Götaland som öppnar upp kontaktytor och nya möjligheter för personer med funktionsnedsättning att utöva skapande verksamhet. Målet är utveckla långsiktigt hållbara former för ett permanent Kulturcentrum med bas i Stenungssund inom: musik, teater, dans, film, bild & form. Att skapa en kulturarbetsplats och sammanhang, där alla får möjlighet att utifrån sina unika förutsättningar skapa inom scenkonst. Genom att insatser har genomförts i samverkan med personal inom handikappomsorg/kultur/fritid i Orust kommun är frågan om rätten till kultur och fritid synliggjord i organisationen. Folkhälsorådet har även varit delaktig i insats som genomförts av samordnare för Särskild fritid i samverkan med föreningen Stala IF där fotbollslaget Stala Änglar deltog i SM och Special Olympics i Eskilstuna. Orust kommun har varit del i ett EU-projekt, Den nya administratören som handlade om kommunens ärendehanteringssystem, tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor. Projektet har bidragit till att tillgänglighetsfrågor har fått större fokus i organisationen. Genom att flera deltagare från folkhälsorådet deltog i utbildningsinsatser inom ramen för projektet har kunskapsöverföring stärkts gällande tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor tel

5 Projekt Tillgängligt friluftsliv syftar till att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå delaktighet och jämlikhet i tillgången till en attraktiv livsmiljö avseende rörligt friluftsliv. Det vill säga tillgång till vandringsleder samt till ett urval av naturreservat och friluftsområden. Projektet har genomförs i samarbete mellan svenska och norska kommuner, region/fylken och andra offentliga aktörer. Verksamheten för Samhällsutveckling har varit drivande i detta fleråriga projekt från Orust kommun sida och bidragit till att det hösten 2013 invigdes handikappanpassade grillplatser, brygga och toalett vid Ålgård och Grindsbyvattnet på Orust. Folkhälsorådet deltog under uppstarten av projektet med medfinansiering och spridning av information på mässor och i andra sammanhang. Under 2013 har folkhälsorådet inte varit aktiva i projektet utan det har varit implementerat direkt i verksamheten för samhällsutveckling där fritidskonsulenten har samordnat arbetet. Kulturbussen är en bussresa som kompletterar årligen återkommande kulturvandringar och den är främst till för personer med funktionsnedsättningar. Ett sätt som möjliggör för fler att ta del av kulturhistoriska miljöer på Orust och som folkhälsorådet har anordnat tillsammans med kulturutredare och Studieförbundet Vuxenskolan under flertalet år. Från och med 2014 ingår kulturbussen i ordinarie kulturverksamhet. 2. Samarbetsområden med andra kommuner På vilka områden har gemensamma aktiviteter och insatser genomförts? Nätverksträffar folkhälsosamordnare i Fyrbodal 2 gånger per år. Nätverksträffar folkhälsosamordnare i Norra Bohuslän 2-3 gånger per år beroende på gemensamma frågor och uppdrag. Gemensamma träffar med ordföranden i Folkhälsoråden i Norra Bohuslän 2 gånger per år. Övrig samverkan med andra kommuner: tel

6 Alkohol-, narkotika, - dopning och tobaksförebyggande arbete Drogförebyggande nätverk (Fyrbodal samt Länsstyrelsens) Störa langningen/tänk Om (regional kampanj) Projekt Oberoende- Alkohol-, narkotika-, och tobaksförebyggande projekt. Deltagande kommuner: Härryda, Lysekil, Nynäshamn, Orust och Trelleborg Ren Träning - projekt med syfte att motverka användandet av anabola steroider och främja ren träning. Samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust Utbildningskonferens med Stiftelsen Sportfront mot droger, våld och rasismgemensam satsning Orust, Stenungsund, Tjörn den15 november i Nösnässkolan i Stenungsund. Våld i nära relationer - Gemensam samordnare driver utvecklingsarbete i Orust, Tjörn och Stenungsund (projektmedel från Socialstyrelsen) Mänskliga rättigheter- ökat demokratiskt inflytande- Projekt Youth Embassy (regionalt projekt). Kärleken är fri- ett nationellt projekt som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt uppmärksamma barns rättigheter (projektmedel från Länsstyrelsen). Totalt har ett fyrtiotal kommuner genomfört konceptet som tagits fram i samverkan mellan Rädda barnen och Länsstyrelsen i Östergötlands län. Projektet genomfördes i Orust kommuns skolor under 2013 men under hösten påbörjades samtal om att söka nya projektmedel gemensamt mellan Orust, Tjörn, Stenungsund och Kungälvs kommuner och en ansökan lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län för att vidareutveckla konceptet lokalt. Skapande kultur för personer med intellektuella funktionsnedsättningar Samverkan med Stenungsund, Tjörn och Orust kommun i projektet Kulturcentrum Väst- sinnenas oas. Studieförbundet Vuxenskolan Väst är projektägare (projektmedel från Allmänna arvsfonden samt medfinansiering från kommunerna). Skolmatsakademin- samverkansprojekt mellan kommittén för folkhälsofrågor och miljönämnden samt 35 kommuner och stadsdelar i Västra Götalandsregionen. Sexuell hälsa- Gemensam temadag på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. För tredje året i rad genomförde ungdomsmottagningarna Stenungsund Orust - Tjörn en gemensam temadag kring Kärlek och lust för en hel årskurs. Sandra Dahlén sexualupplysare, höll en mycket uppskattad föreläsning och frågestund. Dessutom föreläste Birgitta Dellenhed, chef för ungdomssektionen vid Göteborgspolisen, om erfarenheter utifrån instagram-upproret ( ungdomar som protesterade mot att andra ungdomar lagt ut kränkande uttalanden på nätet, vilket ledde till stor polisutredning.) Detta kombinerades med att elever bjöd på bland annat musik och fråge-quiz. Minskad smittspridning Hygienvecka 38samverkan mellan 17 kommuner och Västra Götalandsregionen för minskad smittspridning under parollen, Hygien - gör sunt förnuft till ren vana tel

7 Delaktighet på Internet- Deltagande i kampanjen Digidel (nationell kampanj). Biblioteket har varit drivande i detta arbete och erbjudit 120 personer på gruppträffar eller personlig handledning under Meningsfull fritid- Fritidsgårdspersonal har deltagit i utvecklingsarbete av sin verksamhet genom samverkan i nätverket Kvalitet och Kompetens i Samverkan (KEKS) KEKS är till för dem som vill samverka runt utvecklingen av den öppna ungdomsverksamheten i riktning mot ett mer systematiskt och kreativt arbete byggt på ungdomars delaktighet. Nätverket erbjuder stöd i att utveckla och användande nya verktyg, metoder, processer och kompetenser som underlättar förverkligandet av idén; att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande. Sociala risker- samverkan mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län och kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund gällande utvecklingsarbete enligt Västra Götalandsmodellen- Sociala risker i risk- och sårbarhetsanalyser. Säkerhetssamordnaren i Orust kommun leder arbetet lokalt. Framtagande av regionala styrdokument- folkhälsorådet har varit delaktig i hearings, samråd och andra aktiviteter på regional nivå gällande följande dokument: Samling för Social hållbarhet- åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland Jämställt Västra Götaland Västra Götaland Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland tel

8 3. Prioriteringar och mål a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för arbetet t.ex. planer, prioriteringar Utgångspunkten för valda insatser är de utmaningar som finns angivna i folkhälsopolitisk policy för Orust kommun. De vilar i sin tur på folkhälsopolitisk policy för Västra Götalandsregionen samt Vision Västra Götaland- Det goda livet. En folkhälsoplan är framtagen i Folkhälsorådet efter diskussioner där styrdokument från regionen, kommunen och Hälso- och sjukvårdnämnden gåtts igenom. Verksamheternas bilder och berättelser om lokala förutsättningar och behov är viktiga komponenter som komplement till statistiska underlag som visar på trender och tendenser på hälsoläget i befolkningen. b) Beskriv kortfattat rådets insatser under året Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål 1: Öka andelen elever som uppger att de trivs bra i skolan Insatser: Olika insatser har genomförts som syftar till att stärka barn och unga i skolan. De flesta sker inom ordinarie verksamhet men också som utvecklingsprojekt där Folkhälsorådet har varit initiativtagare som exempelvis projektet Kärleken är fri som syftar till att stärka barnets rättigheter. Utbildningsinsats riktad till elever, personal och föräldrar om trygghet och säkerhet på Internet. Föreläsningar riktade till föräldrar som syftar till att stärka föräldrarollen och på så vis stärka barns självkänsla. Under året har ytterligare personal utbildats i Vägledande samspel, International Child Development Programme ( ICDP) som är ett hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva samspelet. Programmet utgår från var och ens förmågor och möjlighet till utveckling. Kostenheten har deltagit i kampanj från Friends som insats för att motverka mobbning. Tejejjouren Väst beviljades medel till grundutbildningar för nya och gamla jourtjejer tel

9 Att hitta nyckeltal och mätetal för främjande och förebyggande insatser är komplext. Det är många olika faktorer som påverkar en individs beteende och upplevelse av den egna hälsan och i detta fallet handlar det om trivsel i skolan. Ett sätt är att låta elever delta i enkätundersökningar. Tidigare år har Orust kommun och Norra Bohusläns kommuner använt Per Blanck AB för gemensam drogvaneundersökning riktad till elever i årskurs 9. Folkhälsoavtalet har gjort det möjligt för kommunerna i Västra Götaland att genomföra en gemensam drogvaneundersökning under Undersökningen har vidgat kunskapsunderlaget till att innefatta elever i årskurs 2 på gymnasiet då de får uppge boendekommun i enkätundersökningen. Detta ger Orust kommun ett vidgat statistiskt kunskapsunderlag då flertalet gymnasieelever studerar på annan ort. Statistik Elever i årskurs 9 svarade på frågeställningen: Hur trivs du i skolan? Andel i procent som svarade att de trivs bra eller mycket bra i skolan Flickor 78 % 88 % Pojkar 77 % 93% Källa: Drogvaneundersökning 2011 av Per Blanck AB för åren 2009 och Totalt anger 87 procent av eleverna i årskurs 9 att de trivs bra eller mycket bra i skolan. 82 procent anger att de inte har blivit mobbade under de senaste 12 månaderna. Totalt anger 89 procent av eleverna med Orust som boendekommun i år 2 i gymnasiet att det trivs bra eller mycket bra i skolan. 95 procent anger att de inte har blivit mobbade under de senaste 12 månaderna. Källa: Drogvaneundersökning 2013 genomfördes av Centralförbundet för alkohol-. och narkotikaupplysning (CAN) Analysarbete återstår 2014 Arbete kvarstår med att analysera underlaget från Drogvaneundersökningen 2013 ytterligare. Det kan konstateras att det finns elever som inte upplever att de trivs i skolan och att mobbning förekommer även om det generellt sätt är hög andel som trivs bra i skolan. I samband med utvärderingstäff, gällande projektet Kärleken är fri, framkom önskemål om att fortsätta utvecklingsarbetet med likabehandlingsplaner på skolorna. Barn och unga har själva mycket att tillföra om strategier och arbetssätt för att lösa problem och vi kan bli ännu lite bättre på att bjuda in dem i utvecklingsarbete. Elevhälsan är en viktig kunskapskälla där ökad samverkan för att analysera hur barn och unga mår genom deras underlag från hälsoundersökningarna är en tillgång. Utvecklingsarbete med gemensam databas i Västra Götalandsregionen är påbörjad tel

10 Aktörer: Elever, föräldrar, personal inom skola och fritidsgårdar, ungdomsmottagning, individ och familjeomsorg, räddningstjänst, CAN-drogvaneundersökning, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, ANDT-förebyggande samordnare, folkhälsosamordnare, kostenheten, Tjejjouren Väst Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål 2: Främja goda matvanor Insatser: Skolmatsakademin Orust har deltagit i nätverket Skolmatsakademin som en av 35 kommuner och stadsdelar i Västra Götaland. Under 2013 har 6 personal inom kostenheten gått utbildningen Betydelse av ett gott bemötande i skolans måltider. Skolmatsakademins hemsida är en inspirationskälla som används i det dagliga arbetet av kockar och pedagoger. Under året har kostenheten arbetat med olika kampanjer inom ordinarie verksamhet på teman som Hälsovecka, Vegetariska världslagen och deltagit i Friends antimobbningskampanj. Skolorna har aktiva matråd och verksamhetsråd som främjar goda matvanor tillsammans med barn och föräldrar. Skolmatsakademin ingår från och med 2014 som en del i kostenhetens ordinarie verksamhet. Fruktprojekt på IM-programmet Gymnasieskolans IM-program har genomfört ett fruktprojekt i samverkan med folkhälsorådet under 2013 där eleverna har erbjudits frukt i syfte öka koncentrationen och stabilisera blodsockernivån i syfte att förbättra inlärningsmöjligheterna. Under året har ett av tre verksamhetsmål varit Hälsa och Kreativitet på Komvux och Gymnasieskolan. Fokus Matglädje Folkhälsorådet har under året deltagit i projekt Fokus Matglädje som syftar till att ta fram en vision och policy för hela den offentliga måltiden tel

11 För att nå ett hållbart och långsiktigt förändringsarbete krävs ofta samverkan mellan flera aktörer. En enhetlig linje där personal inom Barnmorskemottagning, Barnavårdcentrale, ungdomsmottagning, förskola, skola, elevhälsa och kostenhet har ett gemensamt förhållningssätt och ger liknande information kring goda matvanor är viktigt. Här är folkhälsorådets sammansättning en möjliggörare då flera aktörer möts och pratar om frågan. Skolmatsakademin Vinster är kompetensutveckling för personal inom olika verksamheter i Orust kommun. Ökad kännedom om matens betydelse för hälsa, miljö och välbefinnande bland elever och personal. Fruktprojekt på IM-programmet Komvux och gymnasieskolans målmedvetna arbete med hälsa som tema under hela året och särskild satsning med frukt till elever i IM-programmet verkar ha effekt i form av förändrade kostvanor som i sin tur påverkar inlärning och skolresultat. Fokus Matglädje Förankringsprocessen i verksamheterna stannade upp under 2013 och vision och kostpolicy har inte blivit klara. Svårighet i att få tid i att räcka till för utvecklingsarbete i verksamheter som redan är pressade i sitt dagliga uppdrag är en bidragande faktor. Verksamheterna är utförare och beslut bör grundas på erfarenhet, behov och samsyn om vad som är rimligt att genomföra. En lärdom är att kostnadsberäkna projekt innan uppstart och vara tydlig med ansvarsfördelning. Aktörer: Skolmatsakademin: Kostchef, kockar, elever, pedagoger, rektorer Fruktprojekt på IM-programmet: elever, rektor, skolsköterska, pedagoger Fokus Marglädje: Hushållningssällskapet, kostenheten, förskola, grundskola, omsorg, politik, LRF, folkhälsorådet Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål 3: Minska andelen elever med övervikt och fetma Insatser: Ungdomsgruppen: Fysisk aktivitet på recept för barn och unga. Gruppverksamhet som erbjuds till barn och unga med övervikt och fetma. I samråd med föräldrar kan skolsköterskor och barnläkare förskriva fysisk aktivitet på remiss till gruppträning en gång i veckan under ledning av sjukgymnast och ungdomsledare från föreningen Torp GoIF tel

12 Svårighet i att hitta en långsiktighet för att möta barn och föräldrars behov av stöd när varken elevehälsans eller primärvårdens resurser räcker till i de fall när en ohälsosam viktutveckling konstateras. Ungdomsgruppen har haft 8 deltagare under 2013, varav 4 tjejer och 4 killar. Gruppen är en viktig stödverksamhet då resurser inom primärvården är begränsade särskilt till gruppen barn med fetma. Föreningar är viktiga aktörer och ungdomsledare som varit involverad i projektet har varit framgångsrik som inspiratör och förebild och uppskattas mycket av barnen. Behov av tidiga insatser är tydligt för att främja en sund viktutveckling. Hela kedjan från Barnmorskemottagning, Barnavårdscentral, förskola, skola, elevhälsa och föreningslivet är viktiga aktörer. Motiverande samtalsstöd till hela familjen är önskvärt att kunna erbjuda i en framtid utöver det stöd som elevhälsan kan erbjuda. Beslutstöd för handlingsprogram mot övervikt och fetma inom Västra Götalandsregionen är bra att arbete utifrån. Metodhandboken Hälsoraketen finns också tillgänglig men har inte använts hittills på Orust. Det är önskvärt att Orust kommun hittar ett bra samlat arbetssätt för att främja en sund viktutveckling. Andelen barn i årskurs 4 med övervikt och fetma i procent i Orust kommun Läsåret 2011/ /13 Övervikt Fetma Övervikt Fetma Flickor 18 % 5 % 21 % 8 % Pojkar 15 % 9% 9 % 6 % Källa: Elevhälsan i Orust kommun Aktörer: Elevhälsan, privat sjukgymnast, ungdomsledare från idrottsförening, elever från främst mellanstadiet Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål 4: Öka kunskapen om barnkonventionen och barns rättigheter bland elever i högstadiet Insatser: Kärleken är fri är ett projekt som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och stärka barns rättigheter. Konceptet är framtaget av Rädda Barnen i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland för att tala om mänskliga rättigheter och rätten till ett liv utan våld i skolan. Samordnaren för hedersrelaterat våld initierade och organiserade en 2 dagars intervention på vardera av de två högstadieskolor som finns på Orust. Dagarna startade genom att olika professioner berättade om sin verksamhet och hur de arbetar för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga. Högstadielever fick en lektion som genomfördes av diplomerade ambassadörer från projektet West Youth Embassy som handlade om mänskliga rättigheter och valbara workshops som genomfördes av olika professioner i Orust kommun. Dagarna avslutades med en Käleksfest i samband med skolavslutningen där artisten Syster Sol uppträdde med efterföljande disco tel

13 Ungdomar är fantastiska och bör erbjudas att ta större plats i utvecklingen av insatser för att främja trygga och goda uppväxtvillkor. Det framkom under dagarna att fler förebyggande insatser behöver riktas till att motverka homofobi och rasism bland elever i skolan. Värdegrundsarbete är viktigt. Aktörer: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, konsult (projektledare), skolpersonal, ungdomsmottagning, Individ och familjeomsorgen, räddningstjänsten, fritidsgårdspersonal, ANDT-förebyggande samordnare, folkhälsosamordnare, unga ambassadörer från projektet Youth Embassy, Non-smoking generation, nämndssekreterare, Tjejjouren Väst Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål 6: Att senarelägga alkoholdebuten för barn och unga Att barn och unga skall vara tobaksfria Nolltollerans mot narkotika och andra droger Drogfri skolavslutning Stärka föräldrarollen Insatser: Gemensam utbildningskonferens mot droger, våld och rasism droger riktad till personal. Samverkan med skolan kring drogfri skolavslutning för elever i år 7-9. Föreläsningar till föräldrar om anknytning och sociala medier. Samverkan kring kampanjen Störa Langningen/Tänk Om. Föräldrabrev till alla med barn i år 5 och uppåt och vykort till dem som fyller 20 år är årligen återkommande aktiviteter med budskap om ANDT och att vara rädda om varandra och inte köpa ut alkohol till minderåriga. Föreningsledare bjöds in till en utbildningsdag om ANDT i samverkan med Stiftelsen Sportfront. Ren Träning: Under hösten 2013 startade Drogförebyggaren, Sportlife, Gymet i Ellös, Orust Rehab- och friskvårdscenter, Allsport samt Stiftelsen Sportfront upp en satsning mot användandet av Anabola steroider. Öriga samverkanspartners är i första hand polisen och övriga verksamheter i Orust kommun. Satsningen går ut på att kvalitetssäkra träningsanläggningarna så att personalen har klara rutiner gällande hur de ska agera när de upptäcker användandet av steroider på sin anläggning. Att personalen, instruktörerna och styrelsemedlemmarna har relevant kunskap och kan upptäcka tecken på om anläggningens besökare använder steroider. Att personalen, instruktörerna och styrelsemedlemmarna har kunskap om och kan informera sina besökare om riskerna kring användandet av steroider och hur det fungerar med kosttillskott. Ett andra steg är att fördjupningsutbilda ett antal handplockade personer från varje träningsanläggning samt några som drogförebyggaren väljer ut. Dessa ska efter utbildningens slut agera som rådgivare på de olika träningsanläggningarna. De kommer att bära en tröja som markerar att de har den rollen och ska kunna svara på frågor om Anabola steroider och kosttillskott tel

14 Dessa handplockade personer kommer att fortbildas en gång per halvår med en halvdagsutbildning. De har ett ideellt engagemang utan ersättning men de får träna på de anläggningar som ingår i projektet och utbildningen är kostnadsfri. Det tredje steget är att regelbundet erbjuda anläggningens besökare föreläsningar kring träning, mat, kosttillskott och information om anabola steroiders skadeverkningar. Ren träning: Positivt att samtliga gym gör en gemensam satsning i Orust kommun och att det finns många positiva förebilder som ställer upp på detta. Cirka 18 personer är utbildade informatörer i Orust kommun och tillsammans med Tjörn och Stenungsund fortsätter ett gemensamt utvecklingsarbete. Aktörer: Ren träning: Gymägare, informatörer, ANDT-förebyggande samordnare, Stiftelsen Sportfront, polisen Övriga insatser sker i bred samverkan mellan skola, fritidsgårdspersonal föreningsliv, verksamheten för Lärande, Omsorg och Samhällsutveckling, Stiftelsen Sportfront, Studieförbund, IQ, Länsnykterhetsförbundet, Nattvandrare, föreläsare, SISU-Väst Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål 7: Deltagande i Projekt Oberoende Insatser: Deltagande i Alkohol-, narkotika- och tobaksförebyggande projekt som riktar sig till elever i åldrarna år. Ett utvecklingssamarbete mellan A Non Smoking Generation (NSG), Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) under Projektet finansieras med stöd från Statens Folkhälsoinstitut. Insatser i Orust kommun: Utbildningsinsats kring kunskap om vad forskning och beprövad erfarenhet säger om effektivt drogförebyggande arbete genomfördes under våren, riktad till tjänstemän och politiker. Non-smoking generation har besökt samtliga elever i år 7 Spetsutbildning har genomförts då fritidsgårdspersonal fick fördjupning i tobaksförebyggande insatser kopplat till Skolverkets regeringsuppdrag att utveckla skolornas ANDT-arbete. Vinster är ökad kunskap hos personal som i det dagliga möter ungdomar samt att elever parallellt har fått ökad kunskap. Orust kommun kom med sent i projektet och förankringsprocessen internt blev kort vilket har gjort att de ursprungliga intentionerna i projektet inte har blivit genomförda. Aktörer: Elever, fritidsgårdspersonal, non-smoking generation, skolpersonal, ANDTförebyggande samordnare, folkhälsosamordnare, politiker, projektledare tel

15 Mål/Utmaning: Att öka jämställdheten och jämlikheten Delmål 1: Stärka ungas delaktighet och demokratiska inflytande Insatser: Deltagande i projekt West Youth Embassy där unga ambassadörer besökte Orust högstadielever klassvis i samband med projeket Kärleken är fri och pratade om demokrati, mänskliga rättigheter, barns rättigheter och HBTQ-frågor. Positivt att unga pratar till unga och att frågor om mänskliga rättigheter lyfts fram ytterligare i skolan. Vinst i att olika professioner och organisationer samverkar för elevernas bästa. Aktörer: Elever, Skolpersonal, unga ambassadörer från West Youth Embassy Mål/Utmaning: Att öka jämställdheten och jämlikheten Delmål 2: Utbildningsinsats inom socioekonomi samt utveckling och användande av beräkningar som beslutsunderlag i olika förvaltningar Insatser: Socioekonomisk grundutbildning med nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Orust kommun deltog med 4 personer i grundutbildningen maj 9-10 september i Trollhättan. Ökad kunskap i organisationen i beräkningsmodellen är bra men strategiskt beslut saknas för vidare arbete med sociala investeringar. Olika sätt som visar på behovet av tidiga förebyggande insatser är nödvändig för att förhindra individers framtida utanförskap och för att spara på gemensamma resurser och använda dem klokt. Aktörer: Fyrbodals kommunalförbund, utbildare, ekonom, folkhälsosamordnare, enhetschef Individ och familjeomsorgen, enhetschef för personliga assistenter, politiker Mål/Utmaning: En hållbar utveckling Delmål 1: Implementering, information och utveckling av arbetet med Välfärdsredovisning som ett av beslutsunderlagen i samtliga förvaltningar, utskott och beredningar Insatser: Enskilda samtal har förts med tjänstemän och politiker om detta men ingen större satsning genomförd som var planerat. Mål/Utmaning: En hållbar utveckling Delmål 2: Spridning av hälsofrämjande budskap, Vi satsar Friskt tel

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30

Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30 UTSKRIFTSDATUM KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-14 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Plats och tid: Nämndhuset, Nynäshamn, lokal: Landsort 2014-01-22, kl 08.30 Obs! t o m kl 16.30 Ärenden: Enligt föredragningslistan Översänder

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll

VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE. Föräldrar spelar roll VÄGLEDNING I LOKALT OCH REGIONALT FÖRÄLDRASTÖDSARBETE Föräldrar spelar roll Innehåll Förord 2 Föräldrar spelar roll 5 Det här är föräldrastöd 7 Behov och önskemål om stöd 11 Olika former av föräldrastöd

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255

Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Tobaksprojekt HFÅ 2008/255 Samverkansprojekt Stenungsund och Tjörns kommun 2009-2010 Carina Johansson Projektledare 1 Sammanfattning Tobaksprojektet i Stenungsund och Tjörns kommuner har varit ett brett

Läs mer

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER

ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER ATT ARBETA MED VÅLD I NÄRA RELATIONER En beskrivning av och erfarenheter från projektet Freda inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta, Region Gotland Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011

Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd. Redovisning för åren 2010-2011 GENERALDIREKTÖREN 2012-07-10 NKC 2009/20 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Slutrapport för regeringsuppdraget Kommunala strategier för föräldrastöd Redovisning för åren 2010-2011 Statens folkhälsoinstitut

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö

Hållbart. Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse #1/APR/2009. Informationsbrev. från Centrum. för folkhälsa och miljö Hållbart #1/APR/2009 Informationsbrev Positiv livsstil utan droger Snart är det dags att utse bästa n i satsningen Drogfri.nu. Många förväntansfulla elever väntar spänt på resultatet. Det är Region Skåne,

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015

Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun från 2015 Beslutat av kommunfullmäktige 2014-12-04 88 Gäller från 2015-01-01 Drogpolitisk handlingsplan för Rättviks kommun 1 2(32) Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd En vinst för alla Innehåll Förord 3 Sammanfattning 4 Inledning 6 Nationell strategi för utvecklat föräldrastöd 11 Förord Föräldrar är de viktigaste personerna

Läs mer

En dag om föräldrastöd

En dag om föräldrastöd En dag om föräldrastöd 1 Några viktiga begrepp och definitioner kring förebyggande föräldrastöd Föräldrastöd, ett brett begrepp som kan innebära olika saker, till exempel: Grundläggande skydd från samhället

Läs mer

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller.

Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser. Socialnämnden. indikatorer förts samman, där åtgärderna inom IFO sammanfaller. Socialnämnden och kommundelsnämndernas analyser Socialnämnden Bakgrund Efter förslag från den strategiska utvecklingsgruppen för folkhälsoarbete har Fritid och folkhälsonämnden formulerat mål för folkhälsoarbetet

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken.

Västerås stad. Kollegial granskning 2013. Barns trygga uppväxtvillkor. med fokus på. Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Kollegial granskning 2013 Västerås stad med fokus på Barns trygga uppväxtvillkor Genomförare: Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken. Granskare: Unni Öhman, Borlänge kommun Gunilla Oltner, Uppsala

Läs mer

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009

Redovisning av Länsstyrelsen i Skånes uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck 2009 INFORMATION 1(16) Vår referens Samhällsbyggnadsavdelningen Enheten för social hållbarhet Katarina Tümer 040-25 21 86 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Att: Jenny Norén Redovisning av Länsstyrelsen

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014

Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 Det fortsatta arbetet för ett socialt hållbart Malmö Inriktning för Malmö stad från 2014 2 Innehåll s 7 s 8 s 9 s 12 s 14 Förord Besluten i korthet Inledning Vad händer nu? Ledarskap och arbetsmetoder

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (17) Projektnamn FILUR Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Projektidé: Stockholm stad, Jobbtorg Stockholm har varit projektägare

Läs mer

FRÅN STAT TILL KOMMUN

FRÅN STAT TILL KOMMUN FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens stöd till den kommunala ungdomspolitiken 1997 2011 och en strategi för framtida insatser FRÅN STAT TILL KOMMUN En kartläggning av Ungdomsstyrelsens

Läs mer

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa?

Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i sikte Vad är egentligen Barns bästa? magasin Statens folkhälsoinstituts satsning inom den nationella föräldrastödsstrategin nummer 2 våren 2012 Föräldrastöd börjar ge resultat Nyfiken minister i Södertälje Stora hälsoekonomiska vinster i

Läs mer

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det?

Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Förebygga hedersrelaterat våld, hur gick det? Utvärdering av tre projekt av fil. dr, docent Maren Bak på Länsstyrelsens uppdrag Rapport 2013:85 Rapportnr: 2013:85 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Katarina

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-03-31 TAUMS KOMMU PROTOKOLL 1(17) Kommunfullmäktige 2014-03-31 KOMMUFULLMÄKTIGE 2014-03-31 21. Laga ordning 22. Medborgarförslag om ansvarsförsäkran för rektor och förskolechef gällande skador av elektromagnetisk

Läs mer

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09. Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 42 (42) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-06-09 Kf 79 KS/2015 0069 Anmälningsärende Kommunfullmäktiges presidiums förslag till kommunfullmäktiges beslut

Läs mer