Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013"

Transkript

1 Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Dokumenttyp Uppföljning av folkhälsoavtalet 2013 Ämnesområde Folkhälsa Ägare/ansvarig Folkhälsorådet/ Folkhälsosamordnare Susanne Hafstad Antagen av Folkhälsorådet Revisions datum Förvaltning Kommunstyrelseförvaltningen Dnr 2014:125 Giltig fr.o.m. Giltig t.o.m.

2 Innehåll Uppföljning av folkhälsoavtalet år Utvecklingsområden utifrån Hälso- och sjukvårdsnämndens Mål och inriktningsdokument samt avtalet om gemensamma folkhälsoinsatser 3 a) insatser med fokus på livsvillkor och/eller ojämlikhet i hälsa 3 b) eventuellt tillskapande av ungdomscentral / ungdomshälsa 3 c) synkronisering av folkhälsorådets planeringsprocess med den kommunala planeringen 3 d) föräldrastöd 3 e) välfärdsredovisning 4 f) insatser till personer med varaktig funktionsnedsättning 4 2. Samarbetsområden med andra kommuner 5 3. Prioriteringar och mål 8 a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för arbetet t.ex. planer, prioriteringar 8 b) Beskriv kortfattat rådets insatser under året 8 Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor 8 Mål/Utmaning: Att öka jämställdheten och jämlikheten 15 Mål/Utmaning: En hållbar utveckling 15 Mål/Utmaning: Ett åldrande med god livskvalitet 18 Mål/Utmaning: Våld i nära relationer Ekonomisk redovisning (budget, utfall) 20 Kommentera utfallet i budget för 2013 och eventuella omprioriteringar: Avslutande kommentarer om verksamhetsåret tel

3 Uppföljning av folkhälsoavtalet år 2013 Frågorna i uppföljning 2013 utgår ifrån det gemensamt tecknade folkhälsoavtalet mellan kommunen och hälso- och sjukvårdsnämnden i Norra Bohuslän. 1. Utvecklingsområden utifrån Hälso- och sjukvårdsnämndens Mål och inriktningsdokument samt avtalet om gemensamma folkhälsoinsatser Vilken roll har folkhälsorådet haft under året, och om det är relevant beskriv den lokala processen avseende: a) insatser med fokus på livsvillkor och/eller ojämlikhet i hälsa Folkhälsorådet har under året varit delaktigt i att driva frågor om jämställdhet, jämlikhet och mänskliga rättigheter genom deltagande i olika projekt och genom att folkhälsosamordnaren deltar i befintliga arbetsgrupper inom Orust kommuns verksamheter. Genom att arbeta rättighetsbaserat med att synliggöra skillnader kan utvecklingsarbetet fortgå med syfte att minska ojämlikhet i hälsa bland befolkningen och att skapa goda livsvillkor. b) eventuellt tillskapande av ungdomscentral / ungdomshälsa Folkhälsorådet har inte varit del i diskussioner om ungdomscentral/ungdomshälsa. Orust kommun har i dagsläget ingen familjecentral även om diskussioner har pågått under en längre tid kring eventuellt tillskapande av ett familjens hus eller liknande. c) synkronisering av folkhälsorådets planeringsprocess med den kommunala planeringen Frågan har lyfts och diskuterats i folkhälsorådet med utgångspunkt i folkhälsoavtalet men ingen reell förändringsprocess har påbörjats kring nytt arbetssätt. Genomlysning av hela Orust kommuns organisation har pågått under hösten 2013 och i samband med den processen kommer frågan att aktualiseras. d) föräldrastöd Frågan har diskuterats vid flera möten i folkhälsorådet under 2013 då ett tidigare väl uppbyggt föräldrastöd har klingat av. Orust kommun är i ett skede då det finns behov av vidareutveckling och återuppbyggnad av föräldrastödjande insatser. Folkhälsorådet är delaktig i det utvecklingsarbetet i samverkan med berörda verksamheter inom Omsorg och Lärande. Föräldrastöd kommer att vara ett prioriterat område under år Under 2013 har föreläsningar och diskussionskvällar genomförts riktade till föräldrar tel

4 Under dessa träffar har intresset av föräldrastöd undersökts samt önskemål om utbud har efterfrågats bland deltagarna. På FN-dagen, torsdagen den 24 oktober, kl i Ängås skola aulan, Svanesund föreläste Anders Broberg, psykolog, psykoterapeut och professor i klinisk psykologi på tema anknytning. Efteråt var det ett föräldracafé där varje bord hade personal från Orust kommun som deltog i samtal och samlad in synpunkter till fortsatt föräldrastöd. Arrangemanget samordnades av drogförebyggaren och genomfördes i samverkan med Studieförbundet Vuxenskolan. e) välfärdsredovisning - Hur har processen kring förankring och användande av välfärdsredovisningen sett ut, beskriv övergripande? - Utvecklings-, förbättringsområden i processen till nästa tillfälle? Folkhälsorådet i Orust kommun genomför Välfärdsredovisning/bokslut vartannat år och år 2014 är det dags igen. f) insatser till personer med varaktig funktionsnedsättning Folkhälsorådet har varit aktiva i samverkan inom projektet Kulturcentrum Västsinnenas oas där Studieförbundet Vuxenskolan Väst är projektägare. Kulturcentrum Väst- sinnenas Oas är ett 2-årigt Kultur- och samarbetsprojekt mellan kommunerna Stenungssund, Tjörn och Orust och det finansieras av Allmänna Arvsfonden och medverkande kommuner är medfinansiärer. Huvudägare är Studieförbundet Vuxenskolan Väst. Grundtanken med projektet är att pröva och starta nya utåtriktade kulturverksamheter för ungdomar från 16 års ålder och vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar och/eller med autism/asberger och autismliknande tillstånd med eller utan tilläggshandikapp, i Stenungsunds, Tjörns och Orusts kommuner. Att skapa samarbeten mellan kommuner i Västra Götaland som öppnar upp kontaktytor och nya möjligheter för personer med funktionsnedsättning att utöva skapande verksamhet. Målet är utveckla långsiktigt hållbara former för ett permanent Kulturcentrum med bas i Stenungssund inom: musik, teater, dans, film, bild & form. Att skapa en kulturarbetsplats och sammanhang, där alla får möjlighet att utifrån sina unika förutsättningar skapa inom scenkonst. Genom att insatser har genomförts i samverkan med personal inom handikappomsorg/kultur/fritid i Orust kommun är frågan om rätten till kultur och fritid synliggjord i organisationen. Folkhälsorådet har även varit delaktig i insats som genomförts av samordnare för Särskild fritid i samverkan med föreningen Stala IF där fotbollslaget Stala Änglar deltog i SM och Special Olympics i Eskilstuna. Orust kommun har varit del i ett EU-projekt, Den nya administratören som handlade om kommunens ärendehanteringssystem, tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor. Projektet har bidragit till att tillgänglighetsfrågor har fått större fokus i organisationen. Genom att flera deltagare från folkhälsorådet deltog i utbildningsinsatser inom ramen för projektet har kunskapsöverföring stärkts gällande tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor tel

5 Projekt Tillgängligt friluftsliv syftar till att skapa förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att nå delaktighet och jämlikhet i tillgången till en attraktiv livsmiljö avseende rörligt friluftsliv. Det vill säga tillgång till vandringsleder samt till ett urval av naturreservat och friluftsområden. Projektet har genomförs i samarbete mellan svenska och norska kommuner, region/fylken och andra offentliga aktörer. Verksamheten för Samhällsutveckling har varit drivande i detta fleråriga projekt från Orust kommun sida och bidragit till att det hösten 2013 invigdes handikappanpassade grillplatser, brygga och toalett vid Ålgård och Grindsbyvattnet på Orust. Folkhälsorådet deltog under uppstarten av projektet med medfinansiering och spridning av information på mässor och i andra sammanhang. Under 2013 har folkhälsorådet inte varit aktiva i projektet utan det har varit implementerat direkt i verksamheten för samhällsutveckling där fritidskonsulenten har samordnat arbetet. Kulturbussen är en bussresa som kompletterar årligen återkommande kulturvandringar och den är främst till för personer med funktionsnedsättningar. Ett sätt som möjliggör för fler att ta del av kulturhistoriska miljöer på Orust och som folkhälsorådet har anordnat tillsammans med kulturutredare och Studieförbundet Vuxenskolan under flertalet år. Från och med 2014 ingår kulturbussen i ordinarie kulturverksamhet. 2. Samarbetsområden med andra kommuner På vilka områden har gemensamma aktiviteter och insatser genomförts? Nätverksträffar folkhälsosamordnare i Fyrbodal 2 gånger per år. Nätverksträffar folkhälsosamordnare i Norra Bohuslän 2-3 gånger per år beroende på gemensamma frågor och uppdrag. Gemensamma träffar med ordföranden i Folkhälsoråden i Norra Bohuslän 2 gånger per år. Övrig samverkan med andra kommuner: tel

6 Alkohol-, narkotika, - dopning och tobaksförebyggande arbete Drogförebyggande nätverk (Fyrbodal samt Länsstyrelsens) Störa langningen/tänk Om (regional kampanj) Projekt Oberoende- Alkohol-, narkotika-, och tobaksförebyggande projekt. Deltagande kommuner: Härryda, Lysekil, Nynäshamn, Orust och Trelleborg Ren Träning - projekt med syfte att motverka användandet av anabola steroider och främja ren träning. Samverkan mellan kommunerna Stenungsund, Tjörn och Orust Utbildningskonferens med Stiftelsen Sportfront mot droger, våld och rasismgemensam satsning Orust, Stenungsund, Tjörn den15 november i Nösnässkolan i Stenungsund. Våld i nära relationer - Gemensam samordnare driver utvecklingsarbete i Orust, Tjörn och Stenungsund (projektmedel från Socialstyrelsen) Mänskliga rättigheter- ökat demokratiskt inflytande- Projekt Youth Embassy (regionalt projekt). Kärleken är fri- ett nationellt projekt som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck samt uppmärksamma barns rättigheter (projektmedel från Länsstyrelsen). Totalt har ett fyrtiotal kommuner genomfört konceptet som tagits fram i samverkan mellan Rädda barnen och Länsstyrelsen i Östergötlands län. Projektet genomfördes i Orust kommuns skolor under 2013 men under hösten påbörjades samtal om att söka nya projektmedel gemensamt mellan Orust, Tjörn, Stenungsund och Kungälvs kommuner och en ansökan lämnades in till Länsstyrelsen i Västra Götalands län för att vidareutveckla konceptet lokalt. Skapande kultur för personer med intellektuella funktionsnedsättningar Samverkan med Stenungsund, Tjörn och Orust kommun i projektet Kulturcentrum Väst- sinnenas oas. Studieförbundet Vuxenskolan Väst är projektägare (projektmedel från Allmänna arvsfonden samt medfinansiering från kommunerna). Skolmatsakademin- samverkansprojekt mellan kommittén för folkhälsofrågor och miljönämnden samt 35 kommuner och stadsdelar i Västra Götalandsregionen. Sexuell hälsa- Gemensam temadag på Nösnäsgymnasiet i Stenungsund. För tredje året i rad genomförde ungdomsmottagningarna Stenungsund Orust - Tjörn en gemensam temadag kring Kärlek och lust för en hel årskurs. Sandra Dahlén sexualupplysare, höll en mycket uppskattad föreläsning och frågestund. Dessutom föreläste Birgitta Dellenhed, chef för ungdomssektionen vid Göteborgspolisen, om erfarenheter utifrån instagram-upproret ( ungdomar som protesterade mot att andra ungdomar lagt ut kränkande uttalanden på nätet, vilket ledde till stor polisutredning.) Detta kombinerades med att elever bjöd på bland annat musik och fråge-quiz. Minskad smittspridning Hygienvecka 38samverkan mellan 17 kommuner och Västra Götalandsregionen för minskad smittspridning under parollen, Hygien - gör sunt förnuft till ren vana tel

7 Delaktighet på Internet- Deltagande i kampanjen Digidel (nationell kampanj). Biblioteket har varit drivande i detta arbete och erbjudit 120 personer på gruppträffar eller personlig handledning under Meningsfull fritid- Fritidsgårdspersonal har deltagit i utvecklingsarbete av sin verksamhet genom samverkan i nätverket Kvalitet och Kompetens i Samverkan (KEKS) KEKS är till för dem som vill samverka runt utvecklingen av den öppna ungdomsverksamheten i riktning mot ett mer systematiskt och kreativt arbete byggt på ungdomars delaktighet. Nätverket erbjuder stöd i att utveckla och användande nya verktyg, metoder, processer och kompetenser som underlättar förverkligandet av idén; att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på och förutsätter ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande. Sociala risker- samverkan mellan Länsstyrelsen i Västra Götalands län och kommunerna Lilla Edet, Orust, Tjörn och Stenungsund gällande utvecklingsarbete enligt Västra Götalandsmodellen- Sociala risker i risk- och sårbarhetsanalyser. Säkerhetssamordnaren i Orust kommun leder arbetet lokalt. Framtagande av regionala styrdokument- folkhälsorådet har varit delaktig i hearings, samråd och andra aktiviteter på regional nivå gällande följande dokument: Samling för Social hållbarhet- åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götaland Jämställt Västra Götaland Västra Götaland Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland tel

8 3. Prioriteringar och mål a) Beskriv kortfattat utgångspunkterna för arbetet t.ex. planer, prioriteringar Utgångspunkten för valda insatser är de utmaningar som finns angivna i folkhälsopolitisk policy för Orust kommun. De vilar i sin tur på folkhälsopolitisk policy för Västra Götalandsregionen samt Vision Västra Götaland- Det goda livet. En folkhälsoplan är framtagen i Folkhälsorådet efter diskussioner där styrdokument från regionen, kommunen och Hälso- och sjukvårdnämnden gåtts igenom. Verksamheternas bilder och berättelser om lokala förutsättningar och behov är viktiga komponenter som komplement till statistiska underlag som visar på trender och tendenser på hälsoläget i befolkningen. b) Beskriv kortfattat rådets insatser under året Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål 1: Öka andelen elever som uppger att de trivs bra i skolan Insatser: Olika insatser har genomförts som syftar till att stärka barn och unga i skolan. De flesta sker inom ordinarie verksamhet men också som utvecklingsprojekt där Folkhälsorådet har varit initiativtagare som exempelvis projektet Kärleken är fri som syftar till att stärka barnets rättigheter. Utbildningsinsats riktad till elever, personal och föräldrar om trygghet och säkerhet på Internet. Föreläsningar riktade till föräldrar som syftar till att stärka föräldrarollen och på så vis stärka barns självkänsla. Under året har ytterligare personal utbildats i Vägledande samspel, International Child Development Programme ( ICDP) som är ett hälsofrämjande program som fokuserar på det positiva samspelet. Programmet utgår från var och ens förmågor och möjlighet till utveckling. Kostenheten har deltagit i kampanj från Friends som insats för att motverka mobbning. Tejejjouren Väst beviljades medel till grundutbildningar för nya och gamla jourtjejer tel

9 Att hitta nyckeltal och mätetal för främjande och förebyggande insatser är komplext. Det är många olika faktorer som påverkar en individs beteende och upplevelse av den egna hälsan och i detta fallet handlar det om trivsel i skolan. Ett sätt är att låta elever delta i enkätundersökningar. Tidigare år har Orust kommun och Norra Bohusläns kommuner använt Per Blanck AB för gemensam drogvaneundersökning riktad till elever i årskurs 9. Folkhälsoavtalet har gjort det möjligt för kommunerna i Västra Götaland att genomföra en gemensam drogvaneundersökning under Undersökningen har vidgat kunskapsunderlaget till att innefatta elever i årskurs 2 på gymnasiet då de får uppge boendekommun i enkätundersökningen. Detta ger Orust kommun ett vidgat statistiskt kunskapsunderlag då flertalet gymnasieelever studerar på annan ort. Statistik Elever i årskurs 9 svarade på frågeställningen: Hur trivs du i skolan? Andel i procent som svarade att de trivs bra eller mycket bra i skolan Flickor 78 % 88 % Pojkar 77 % 93% Källa: Drogvaneundersökning 2011 av Per Blanck AB för åren 2009 och Totalt anger 87 procent av eleverna i årskurs 9 att de trivs bra eller mycket bra i skolan. 82 procent anger att de inte har blivit mobbade under de senaste 12 månaderna. Totalt anger 89 procent av eleverna med Orust som boendekommun i år 2 i gymnasiet att det trivs bra eller mycket bra i skolan. 95 procent anger att de inte har blivit mobbade under de senaste 12 månaderna. Källa: Drogvaneundersökning 2013 genomfördes av Centralförbundet för alkohol-. och narkotikaupplysning (CAN) Analysarbete återstår 2014 Arbete kvarstår med att analysera underlaget från Drogvaneundersökningen 2013 ytterligare. Det kan konstateras att det finns elever som inte upplever att de trivs i skolan och att mobbning förekommer även om det generellt sätt är hög andel som trivs bra i skolan. I samband med utvärderingstäff, gällande projektet Kärleken är fri, framkom önskemål om att fortsätta utvecklingsarbetet med likabehandlingsplaner på skolorna. Barn och unga har själva mycket att tillföra om strategier och arbetssätt för att lösa problem och vi kan bli ännu lite bättre på att bjuda in dem i utvecklingsarbete. Elevhälsan är en viktig kunskapskälla där ökad samverkan för att analysera hur barn och unga mår genom deras underlag från hälsoundersökningarna är en tillgång. Utvecklingsarbete med gemensam databas i Västra Götalandsregionen är påbörjad tel

10 Aktörer: Elever, föräldrar, personal inom skola och fritidsgårdar, ungdomsmottagning, individ och familjeomsorg, räddningstjänst, CAN-drogvaneundersökning, Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli, ANDT-förebyggande samordnare, folkhälsosamordnare, kostenheten, Tjejjouren Väst Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål 2: Främja goda matvanor Insatser: Skolmatsakademin Orust har deltagit i nätverket Skolmatsakademin som en av 35 kommuner och stadsdelar i Västra Götaland. Under 2013 har 6 personal inom kostenheten gått utbildningen Betydelse av ett gott bemötande i skolans måltider. Skolmatsakademins hemsida är en inspirationskälla som används i det dagliga arbetet av kockar och pedagoger. Under året har kostenheten arbetat med olika kampanjer inom ordinarie verksamhet på teman som Hälsovecka, Vegetariska världslagen och deltagit i Friends antimobbningskampanj. Skolorna har aktiva matråd och verksamhetsråd som främjar goda matvanor tillsammans med barn och föräldrar. Skolmatsakademin ingår från och med 2014 som en del i kostenhetens ordinarie verksamhet. Fruktprojekt på IM-programmet Gymnasieskolans IM-program har genomfört ett fruktprojekt i samverkan med folkhälsorådet under 2013 där eleverna har erbjudits frukt i syfte öka koncentrationen och stabilisera blodsockernivån i syfte att förbättra inlärningsmöjligheterna. Under året har ett av tre verksamhetsmål varit Hälsa och Kreativitet på Komvux och Gymnasieskolan. Fokus Matglädje Folkhälsorådet har under året deltagit i projekt Fokus Matglädje som syftar till att ta fram en vision och policy för hela den offentliga måltiden tel

11 För att nå ett hållbart och långsiktigt förändringsarbete krävs ofta samverkan mellan flera aktörer. En enhetlig linje där personal inom Barnmorskemottagning, Barnavårdcentrale, ungdomsmottagning, förskola, skola, elevhälsa och kostenhet har ett gemensamt förhållningssätt och ger liknande information kring goda matvanor är viktigt. Här är folkhälsorådets sammansättning en möjliggörare då flera aktörer möts och pratar om frågan. Skolmatsakademin Vinster är kompetensutveckling för personal inom olika verksamheter i Orust kommun. Ökad kännedom om matens betydelse för hälsa, miljö och välbefinnande bland elever och personal. Fruktprojekt på IM-programmet Komvux och gymnasieskolans målmedvetna arbete med hälsa som tema under hela året och särskild satsning med frukt till elever i IM-programmet verkar ha effekt i form av förändrade kostvanor som i sin tur påverkar inlärning och skolresultat. Fokus Matglädje Förankringsprocessen i verksamheterna stannade upp under 2013 och vision och kostpolicy har inte blivit klara. Svårighet i att få tid i att räcka till för utvecklingsarbete i verksamheter som redan är pressade i sitt dagliga uppdrag är en bidragande faktor. Verksamheterna är utförare och beslut bör grundas på erfarenhet, behov och samsyn om vad som är rimligt att genomföra. En lärdom är att kostnadsberäkna projekt innan uppstart och vara tydlig med ansvarsfördelning. Aktörer: Skolmatsakademin: Kostchef, kockar, elever, pedagoger, rektorer Fruktprojekt på IM-programmet: elever, rektor, skolsköterska, pedagoger Fokus Marglädje: Hushållningssällskapet, kostenheten, förskola, grundskola, omsorg, politik, LRF, folkhälsorådet Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål 3: Minska andelen elever med övervikt och fetma Insatser: Ungdomsgruppen: Fysisk aktivitet på recept för barn och unga. Gruppverksamhet som erbjuds till barn och unga med övervikt och fetma. I samråd med föräldrar kan skolsköterskor och barnläkare förskriva fysisk aktivitet på remiss till gruppträning en gång i veckan under ledning av sjukgymnast och ungdomsledare från föreningen Torp GoIF tel

12 Svårighet i att hitta en långsiktighet för att möta barn och föräldrars behov av stöd när varken elevehälsans eller primärvårdens resurser räcker till i de fall när en ohälsosam viktutveckling konstateras. Ungdomsgruppen har haft 8 deltagare under 2013, varav 4 tjejer och 4 killar. Gruppen är en viktig stödverksamhet då resurser inom primärvården är begränsade särskilt till gruppen barn med fetma. Föreningar är viktiga aktörer och ungdomsledare som varit involverad i projektet har varit framgångsrik som inspiratör och förebild och uppskattas mycket av barnen. Behov av tidiga insatser är tydligt för att främja en sund viktutveckling. Hela kedjan från Barnmorskemottagning, Barnavårdscentral, förskola, skola, elevhälsa och föreningslivet är viktiga aktörer. Motiverande samtalsstöd till hela familjen är önskvärt att kunna erbjuda i en framtid utöver det stöd som elevhälsan kan erbjuda. Beslutstöd för handlingsprogram mot övervikt och fetma inom Västra Götalandsregionen är bra att arbete utifrån. Metodhandboken Hälsoraketen finns också tillgänglig men har inte använts hittills på Orust. Det är önskvärt att Orust kommun hittar ett bra samlat arbetssätt för att främja en sund viktutveckling. Andelen barn i årskurs 4 med övervikt och fetma i procent i Orust kommun Läsåret 2011/ /13 Övervikt Fetma Övervikt Fetma Flickor 18 % 5 % 21 % 8 % Pojkar 15 % 9% 9 % 6 % Källa: Elevhälsan i Orust kommun Aktörer: Elevhälsan, privat sjukgymnast, ungdomsledare från idrottsförening, elever från främst mellanstadiet Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål 4: Öka kunskapen om barnkonventionen och barns rättigheter bland elever i högstadiet Insatser: Kärleken är fri är ett projekt som syftar till att motverka hedersrelaterat våld och förtryck och stärka barns rättigheter. Konceptet är framtaget av Rädda Barnen i samverkan med Länsstyrelsen i Östergötland för att tala om mänskliga rättigheter och rätten till ett liv utan våld i skolan. Samordnaren för hedersrelaterat våld initierade och organiserade en 2 dagars intervention på vardera av de två högstadieskolor som finns på Orust. Dagarna startade genom att olika professioner berättade om sin verksamhet och hur de arbetar för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor för barn och unga. Högstadielever fick en lektion som genomfördes av diplomerade ambassadörer från projektet West Youth Embassy som handlade om mänskliga rättigheter och valbara workshops som genomfördes av olika professioner i Orust kommun. Dagarna avslutades med en Käleksfest i samband med skolavslutningen där artisten Syster Sol uppträdde med efterföljande disco tel

13 Ungdomar är fantastiska och bör erbjudas att ta större plats i utvecklingen av insatser för att främja trygga och goda uppväxtvillkor. Det framkom under dagarna att fler förebyggande insatser behöver riktas till att motverka homofobi och rasism bland elever i skolan. Värdegrundsarbete är viktigt. Aktörer: Länsstyrelsen i Västra Götalands län, konsult (projektledare), skolpersonal, ungdomsmottagning, Individ och familjeomsorgen, räddningstjänsten, fritidsgårdspersonal, ANDT-förebyggande samordnare, folkhälsosamordnare, unga ambassadörer från projektet Youth Embassy, Non-smoking generation, nämndssekreterare, Tjejjouren Väst Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål 6: Att senarelägga alkoholdebuten för barn och unga Att barn och unga skall vara tobaksfria Nolltollerans mot narkotika och andra droger Drogfri skolavslutning Stärka föräldrarollen Insatser: Gemensam utbildningskonferens mot droger, våld och rasism droger riktad till personal. Samverkan med skolan kring drogfri skolavslutning för elever i år 7-9. Föreläsningar till föräldrar om anknytning och sociala medier. Samverkan kring kampanjen Störa Langningen/Tänk Om. Föräldrabrev till alla med barn i år 5 och uppåt och vykort till dem som fyller 20 år är årligen återkommande aktiviteter med budskap om ANDT och att vara rädda om varandra och inte köpa ut alkohol till minderåriga. Föreningsledare bjöds in till en utbildningsdag om ANDT i samverkan med Stiftelsen Sportfront. Ren Träning: Under hösten 2013 startade Drogförebyggaren, Sportlife, Gymet i Ellös, Orust Rehab- och friskvårdscenter, Allsport samt Stiftelsen Sportfront upp en satsning mot användandet av Anabola steroider. Öriga samverkanspartners är i första hand polisen och övriga verksamheter i Orust kommun. Satsningen går ut på att kvalitetssäkra träningsanläggningarna så att personalen har klara rutiner gällande hur de ska agera när de upptäcker användandet av steroider på sin anläggning. Att personalen, instruktörerna och styrelsemedlemmarna har relevant kunskap och kan upptäcka tecken på om anläggningens besökare använder steroider. Att personalen, instruktörerna och styrelsemedlemmarna har kunskap om och kan informera sina besökare om riskerna kring användandet av steroider och hur det fungerar med kosttillskott. Ett andra steg är att fördjupningsutbilda ett antal handplockade personer från varje träningsanläggning samt några som drogförebyggaren väljer ut. Dessa ska efter utbildningens slut agera som rådgivare på de olika träningsanläggningarna. De kommer att bära en tröja som markerar att de har den rollen och ska kunna svara på frågor om Anabola steroider och kosttillskott tel

14 Dessa handplockade personer kommer att fortbildas en gång per halvår med en halvdagsutbildning. De har ett ideellt engagemang utan ersättning men de får träna på de anläggningar som ingår i projektet och utbildningen är kostnadsfri. Det tredje steget är att regelbundet erbjuda anläggningens besökare föreläsningar kring träning, mat, kosttillskott och information om anabola steroiders skadeverkningar. Ren träning: Positivt att samtliga gym gör en gemensam satsning i Orust kommun och att det finns många positiva förebilder som ställer upp på detta. Cirka 18 personer är utbildade informatörer i Orust kommun och tillsammans med Tjörn och Stenungsund fortsätter ett gemensamt utvecklingsarbete. Aktörer: Ren träning: Gymägare, informatörer, ANDT-förebyggande samordnare, Stiftelsen Sportfront, polisen Övriga insatser sker i bred samverkan mellan skola, fritidsgårdspersonal föreningsliv, verksamheten för Lärande, Omsorg och Samhällsutveckling, Stiftelsen Sportfront, Studieförbund, IQ, Länsnykterhetsförbundet, Nattvandrare, föreläsare, SISU-Väst Mål/Utmaning: Trygga och goda uppväxtvillkor Delmål 7: Deltagande i Projekt Oberoende Insatser: Deltagande i Alkohol-, narkotika- och tobaksförebyggande projekt som riktar sig till elever i åldrarna år. Ett utvecklingssamarbete mellan A Non Smoking Generation (NSG), Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF) och Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) under Projektet finansieras med stöd från Statens Folkhälsoinstitut. Insatser i Orust kommun: Utbildningsinsats kring kunskap om vad forskning och beprövad erfarenhet säger om effektivt drogförebyggande arbete genomfördes under våren, riktad till tjänstemän och politiker. Non-smoking generation har besökt samtliga elever i år 7 Spetsutbildning har genomförts då fritidsgårdspersonal fick fördjupning i tobaksförebyggande insatser kopplat till Skolverkets regeringsuppdrag att utveckla skolornas ANDT-arbete. Vinster är ökad kunskap hos personal som i det dagliga möter ungdomar samt att elever parallellt har fått ökad kunskap. Orust kommun kom med sent i projektet och förankringsprocessen internt blev kort vilket har gjort att de ursprungliga intentionerna i projektet inte har blivit genomförda. Aktörer: Elever, fritidsgårdspersonal, non-smoking generation, skolpersonal, ANDTförebyggande samordnare, folkhälsosamordnare, politiker, projektledare tel

15 Mål/Utmaning: Att öka jämställdheten och jämlikheten Delmål 1: Stärka ungas delaktighet och demokratiska inflytande Insatser: Deltagande i projekt West Youth Embassy där unga ambassadörer besökte Orust högstadielever klassvis i samband med projeket Kärleken är fri och pratade om demokrati, mänskliga rättigheter, barns rättigheter och HBTQ-frågor. Positivt att unga pratar till unga och att frågor om mänskliga rättigheter lyfts fram ytterligare i skolan. Vinst i att olika professioner och organisationer samverkar för elevernas bästa. Aktörer: Elever, Skolpersonal, unga ambassadörer från West Youth Embassy Mål/Utmaning: Att öka jämställdheten och jämlikheten Delmål 2: Utbildningsinsats inom socioekonomi samt utveckling och användande av beräkningar som beslutsunderlag i olika förvaltningar Insatser: Socioekonomisk grundutbildning med nationalekonomerna Ingvar Nilsson och Anders Wadeskog. Orust kommun deltog med 4 personer i grundutbildningen maj 9-10 september i Trollhättan. Ökad kunskap i organisationen i beräkningsmodellen är bra men strategiskt beslut saknas för vidare arbete med sociala investeringar. Olika sätt som visar på behovet av tidiga förebyggande insatser är nödvändig för att förhindra individers framtida utanförskap och för att spara på gemensamma resurser och använda dem klokt. Aktörer: Fyrbodals kommunalförbund, utbildare, ekonom, folkhälsosamordnare, enhetschef Individ och familjeomsorgen, enhetschef för personliga assistenter, politiker Mål/Utmaning: En hållbar utveckling Delmål 1: Implementering, information och utveckling av arbetet med Välfärdsredovisning som ett av beslutsunderlagen i samtliga förvaltningar, utskott och beredningar Insatser: Enskilda samtal har förts med tjänstemän och politiker om detta men ingen större satsning genomförd som var planerat. Mål/Utmaning: En hållbar utveckling Delmål 2: Spridning av hälsofrämjande budskap, Vi satsar Friskt tel

16 Föreläsningar: Hela Sverige Andas- Elina Åkerström, andningspedagog berättar om hur vi förbättrar vår livskvalitet genom olika sätt att andas. Att möta och klara förändringar Christian Wass dök från en badbrygga och blev förlamad när han var tjugo år. Han berättar med värme och humor och ger dig verktyg till att hantera stora förändringar, oavsett om det gäller personligt trauma eller omorganisation på arbetsplatsen. Livspassion- inspiration, mål och drivkraft- Ett samtal mellan intressanta personer i vår närmiljö. Varför har man byggt en ekoby? Sysslar med kamelskötsel? Tar vara på allt som ett får kan ge? Ror till sitt arbete varje dag? Hur tar man första steget mot sin dröm? Lyssna på hjärtat- Musik, konst och poesi Hjärtats språk? Med Rickard Åström, musiker och kompositör, spelar och berättar om sitt samarbete med vetenskaplig forskning och Gaila Sundlin, läser dikter Deltagare: 18 personer Till världens ände- Milo Dahlmann, författare och den första svenska kvinnan som seglat ensam över Atlanten. Hon berättar om hennes seglats till Antarktis. Om upplevelserna, om rädslan, utmaningarna och reflektioner över världens tillstånd. Men också om lyckan att segla på egen köl. Hon har skrivit boken Mot pingvinernas land. Deltagare: 81 personer Körsång Rock & Pop 65+ Kulturhuset Kajutan, Henån Ht 24/9, 8/10, 22/10, 5/11, 12/11, 26/11 med fortsättning under vt 2014 med 7 träffar avslutning den 30/3-14 med en konsert. Kören har gjort ett framträdande den 24/11 i samband med en allsångskväll Ledare: Agneta Holm Antal deltagare: 32 personer Kulturbussen till Gullholmen Deltagare: 51 personer Kulturveckan 44 Under vecka 44 genomfördes en kulturvecka. Cirka 500 personer deltog vid en eller flera aktiviteter. Arrangemanget var till största del förlagt till EllösParken samt i de större samhällena. En arrangörsgrupp bestående av ideella krafter, föreningar, studieförbund och kommunal personal ställde upp under veckan som ledare för ett antal aktiviteter riktade till alla människor i kommunen. Hygienvecka 38 Smittskyddsenheten tillsammans med kommunerna i Västra Götalandsregionen och Danska Rådet for bedre hygiejne arrangerar varje år Hygienveckan, en vecka med extra fokus på hygien och att öka kunskapen om hur man att undviker onödig tel

17 smittspridning. Orust Kommun prövade att göra en kommunövergripande satsning för att nå ut till alla kommunala verksamheter och allmänheten på Orust. En unik satsning. Barnteatern, Prinsessan som vägrade tvätta händerna spelades för förskolebarn i Orust kommun under veckan. Under en hel vecka genomfördes tipspromenader, föreläsningar, mässdag och sagostunder i bred samverkan mellan kommunala verksamheter och Västra Götalandsregionens hygiensjuksköterskor för förskola och kommunal vård och omsorg. Det finns ett stort intresse bland invånare i Orust kommun att träffas på gemensamma mötesplatser och ta del av kunskap för egen utveckling på många olika områden. Föreläsningsserierna höst och vår går under parollen Vi satsar Friskt. De syftar till att stärka hela människan och välbefinnandet och riktar sig till allmänheten. Framgångsfaktorer är att verksamheter, Studieförbund och allmänhet tipsar varandra om behov och önskemål. Vissa föreläsningar riktas till personal på dagtid och allmänhet på kvällstid. Målet med projekt med Rock och Popkören är att gruppen skall bilda en förening som fortsätter att öva tillsammans. Spännande att kommunala musikskolan samverkar med kören i gemensam konsert till våren Kulturveckan som genomfördes i bred samverkan under V44 visade på starkt samhälleligt engagemang för Orustbornas bästa. Med barnen i fokus då veckan genomfördes under höstlovet. Hygienveckan lyckades nå förskoleverksamheten bra men lyckades mindre bra med att nå ut till allmänheten och omsorgsverksamhet. Grundtanken och konceptet känns bra med det är viktigt med förankring, marknadsföring och planering för att personal ska ha möjlighet att delta. Aktörer: Medborgare och personal i Orust kommun och i grannkommuner, Studieförbund, föreningar, ideella organisationer, folkhälsosamordnare, föredragshållare, artister, körledare, Kultur i Väst tel

18 Mål/Utmaning: Ett åldrande med god livskvalitet Delmål 1: Insatser på äldreboenden i samverkan med aktivitetsansvarig samt kulturutredare Insatser: Skriv min sång- projekt i samverkan med Kultur i Väst där Danspedagog, Barbro Hallgren genomförde 2 utbildningsdagar för totalt 15 aktivitetsombud på Särskilda boenden i Orust kommun Personalen uppskattade utbildningsdagen med danspedagogen och de fick ny energi att omsätta nya kunskaper i praktiken. Personal har sett effekter av att använda dans med sjalar som aktivitet tillsammans med de boende. Exempelvis har man sett effekter som att några personer har blivit lugnare under dagen av att ha deltagit i dansen. Skriv min sång startades upp genom att tre boenden på Ängsviken intervjuades om sina livsberättelser. Ett härligt möte som kommer att avslutas med konsert under Aktörer: Deltagare från Särskilda boenden, Aktivitetsombud, Kultur i Väst, Studieförbundet Vuxenskolan, Folkhälsorådet Mål/Utmaning: Ett åldrande med god livskvalitet Delmål 2: Genomföra en seniormässa tillsammans med pensionärsorganisationer Insatser: Möten i pensionärs- och handikapprådet genomfördes under hösten då gemensamt beslut togs att genomföra en Seniormässa till våren med hälsofrämjande fokus. En första planeringsträff genomfördes i december 2013 inför mässan där ca 20 personer deltog från ideella organisationer och föreningar. Samverkan med berörd målgrupp är centralt för att kunna erbjuda ett bra arrangemang. Kul med samverkan och engagemang. Planeringsprocessen i sig är en hälsofrämjande faktor där delaktighet och samhörighet är en viktig komponent. Många utvecklingsfrågor för samhället i stort kommer fram i bred samverkan. Aktörer: Pensionärs- och handikapporganisationer, ideella organisationer, studieförbund, anhörigkonsulent, folkhälsosamordnare tel

19 Mål/Utmaning: Våld i nära relationer Insatser: Basutbildningar och föreläsningar, framtagande av riktlinjer för äldreomsorgen, gällande funktionshinder och medarbetarperspektiv. Kartläggning är genomförd av omfattningen av våld i nära relationer i Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner. För utförligare information finns rapporter om arbetet hos samordnare för våld i nära relationer. Ökad kännedom om att Våga fråga och Våga agera då misstanke om våld i nära relation uppstår. Tvärproffessionella samverkansgrupper har skapats lokalt för våld i nära relationer. Medlemskap i Dialoga, kompetenscenter för våld i nära relationer, är en framgångsfaktor för ny kunskap och utbildning. Folkhälsorådet har sedan 2005 varit delaktig i utvecklingsarbetet på området. Revidering av handlingsplan för Kvinnofrid påbörjas under Aktörer: Socialstyrelsen, breda samverkansgrupper i Stenungsund, Tjörn och Orust kommuner, samordnare våld i nära relationer, folkhälsorådet, Dialoga tel

20 4. Ekonomisk redovisning (budget, utfall) Denna redovisning avser uppföljning av utfall i förhållande till budgetunderlag. Folkhälsosamordnare - lön (inkl. lönebikostnader) Budget Utfall HSN Kommun Övrigt HSN Kommun Övrigt omkostnader (admin., kostnader, resor, kurser etc.) ANDT-förebyggande samordnare lön (inkl. lönebikostnader) - omkostnader (admin., kostnader, resor, kurser etc.) Folkhälsoinsatser enligt folkhälsoplanen: Trygga och goda uppväxt villkor Utbildningsinsats sociala medier Skolmatsakademin Fysisk aktivitet på recept för barn och unga Tematiska träffar via fritidsgårdarna Trafiksäkerhet/Reflexer Att öka jämställdhet och jämlikhet Kulturcentrum sinnenas oas (projekt) Demokrati och inflytande (Youth Embassy) Aktiv fritid för personer med funktionsnedsättning Våld i nära relationer (medfinansiering+ Dialoga) Utbildningsinsats socioekonomi En hållbar utveckling Folkhälsoperspektivet i all samhällsplanering Vi Satsar Friskt- föreläsningsserie och aktiviteter som ex. kulturbuss, ett Friskare Sverige Ett åldrande med god livskvalitet Seniormässa-ökat kulturutbudmötesplatser Kultur som redskap inom vård och omsorg Alkohol-, narkotika-, dopning och tobaksförebyggande/föräldrastöd Senarelägga alkoholdebut, tobaksfria ungdomar etc. Drogfri skolavslutning år Projekt Oberoende (ANT) Övrigt-trycksaker, annonsering etc SUMMA tel

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04

Folkhälsoplan 2013. Folkhälsorådet Vara. Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Folkhälsoplan 2013 Folkhälsorådet Vara Antagen av Folkhälsorådet 2012-10-04 Inledning En god folkhälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för samhället. Invånarnas hälsa är en förutsättning

Läs mer

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81

Folkhälsoplan 2014. Grästorp. Fastställd av folkhälsorådet 2013 10-21, 81 Folkhälsoplan 214 Grästorp Fastställd av folkhälsorådet 213 1-21, 81 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Folkhälsorådets sammansättning... 3 3 Folkhälsomål 214... 4 3.1 Ökad trygghet och inflytande...

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2014

Verksamhetsplan för år 2014 Verksamhetsplan för år 2014 Folkhälsorådet i Arboga 2014-03-03 Folkhälsorådet i Arboga Innehåll 1 Bakgrund 3 1.1 Folkhälsorådets syfte... 3 1.2 Rådets uppgifter... 4 1.3 Rådets sammansättning... 4 1.4

Läs mer

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN

ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN ÅTGÄRDSPLAN 2015 FOLKHÄLSORÅDET HÄRRYDA KOMMUN Innehåll för folkhälsoarbete En god hälsa på lika villkor s. 3 Folkhälsorådet i Härryda kommun s. 3 Folkhälsoinsatser 2015 s. 4 1 s. 4 Alla Härrydabor har

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2012-10-19 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras Hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Bo Andersson Kristina Svensson Birgit Strömberg Anders Fröjdö Lisbeth Arff Roland Kindslätt Christer

Läs mer

Ett socialt hållbart Vaxholm

Ett socialt hållbart Vaxholm 2014-10-02 Handläggare Dnr 144/2014.009 Madeleine Larsson Kommunledningskontoret Ett socialt hållbart Vaxholm - Vaxholms Stads övergripande strategi för Social hållbarhet 2014-2020 Vaxholms Stads övergripande

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2011-09-09

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2011-09-09 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Ledamöter Roger Hansson Ingrid Cassel Bo Andersson Birgit Strömberg Lisbeth Arff Roland Kindslätt 8.30-11.00

Läs mer

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer Våld i nära relationer Övergripande plan mot våld i nära relationer 2015-2018 Våld i nära relationer har många uttryck: psykiskt våld fysiskt våld sexuellt våld materiellt våld latent våld försummelse

Läs mer

T",., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18

T,., VÄSTRA. Karlsborgs kommun GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. kl 08.30-12.00 20-21 2015-09-18 Karlsborgs kommun T",., VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN Y SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Folkhälsorådet Sammanträdesdatum: 2015-09-18 Sida 23 Paragraf nr 18-25 Plats och tid Kommunhuset, Karlsborg, fredag 18 september

Läs mer

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15

Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Folkhälsoplan för Lekebergs kommun 2014-15 Det övergripande målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad är folkhälsa? Folkhälsa

Läs mer

Drogpolitiskt program

Drogpolitiskt program Drogpolitiskt program Föreslaget av Rådet för folkhälsa och trygghet Antaget av Kommunfullmäktige den 16 februari 2015 KS/2014/639 Sidan 1(7) Datum Sidan 2(7) INLEDNING Med droger avses tobak, alkohol,

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

mötesplats mitt i Dalarna!

mötesplats mitt i Dalarna! Folkhälsoprogram för Gagnefs kommun mötesplats mitt i Dalarna! Gagnef är mötet som skapar hemkänsla. Här möts inte bara älvar och vägar, här möter du även Dalarna, dina barns lärare, dina grannar och byalaget.

Läs mer

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016

Strategi. för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö 2009 2016 för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö för att förebygga övervikt och fetma bland barn och unga i Malmö Antagen av Malmö kommunfullmäktige 2009.04.29 Kontaktpersoner Stadskontorets

Läs mer

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument

Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument handlingsplan Syfte Kommunövergripande handlingsplan för det drogförebyggande arbetet Gäller för Flera förvaltningar Referensdokument Ansvar och genomförande KSF/Hållbart samhälle/folkhälsa Uppföljning

Läs mer

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN

FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN Presentation FOLKHÄLSA I NYNÄSHAMN I en attraktiv kommun som jobbar för allas framtid mår, och trivs, människor bra. Skärgårdskommun nära storstad 26 000 invånare 30 minuter till Globen Havshorisonten

Läs mer

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande

Välfärdsbokslut 2004. Inledning. Delaktighet och inflytande i samhället. Valdeltagande Välfärdsbokslut 24 Inledning Alla kommuner vill skapa förutsättningar för god livsmiljö genom till exempel bra bostäder, möjligheter till fysisk aktivitet och rekreation, kommunikationer samt tillgång

Läs mer

Alkohol- och drogpolitiskt program

Alkohol- och drogpolitiskt program Alkohol- och drogpolitiskt program 2011-2015 1 Inledning Folkhälsorådet har av Kommunstyrelsen fått i uppdrag att revidera det Alkohol- och drogpolitiska programmet som antogs av kommunfullmäktige 16 oktober

Läs mer

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun

Föräldrastöd - en investering för framtiden. Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun Föräldrastöd - en investering för framtiden Strategier för ett utvecklat föräldrastöd i Stenungsunds kommun 2011-2014 Inledning Föräldrar är de viktigaste personerna i varje barns liv. Föräldrar har som

Läs mer

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2011-03-25

Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 på Orust 2011-03-25 Folkhälsorådet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Saras hus, Henån, kl. 08.30 12.00 Beslutande Övriga deltagande Ledamöter Roger Hansson Veronica Almroth 8.30-11.20 Gunilla Josefsson Birgit Strömberg

Läs mer

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD

GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD GULLSPÅNGS KOMMUNS FOLKHÄLSORÅD Verksamhetsplan 2012 GULLSPÅNGS KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FOLKHÄLSA... 3 FOLKHÄLSOARBETE I GULLSPÅNGS KOMMUN... 3 FOLKHÄLSORÅDET... 5 FOLKHÄLSORÅDETS UPPGIFT...

Läs mer

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning

Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Guide för arbete i nätverk med hälsofrämjande inriktning Kraften av att verka tillsammans Att bilda nätverk är en strategi för utveckling. Genom att samla kompetenser och arbeta tvä Syftet med guiden är

Läs mer

Robertsfors folkhälsopolitiskt program

Robertsfors folkhälsopolitiskt program Robertsfors folkhälsopolitiskt program 2014-2016 Innehåll 1. Varför behövs ett folkhälsopolitiskt program... 1 2. Hållbar utveckling och folkhälsa... 1 3. Vilket är målet för folkhälsoarbete i Sverige

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Miljö- och byggs konferensrum, stadshuset kl. 13.00 17.00 Birgitta Laugmo (M) Barn- och utbildningsnämnden Lotta Husberg (S) Hälso-

Läs mer

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun

FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Falköpings kommun FOLKHÄLSORÅDETS VERKSAMHETSPLAN 2013 Folkhälsoarbete i Folkhälsorådet i Falköping 1 är ett samverkansorgan mellan och Västra Götalandsregionen vars syfte är att initiera, utveckla och samordna det tvärsektoriella

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5:

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 12 december 2013 att lämna följande önskemål om tillägg under rubriken Matvanor och livsmedel, sidan 5: Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-28 15(20) Kommunfullmäktige Dnr 13.K0374 106 Folkhälsopolitiskt program, aktivitetsplan 2014-2017 Sammanfattning Kommunens folkhälsoråd har i uppdrag att genom

Läs mer

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby

Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa i Upplands Väsby Tjänsteutlåtande Projektledare 2015-10-07 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr: Sofia.gullberg@upplandsvasby.se SÄN/2015:186 34592 Social- och äldrenämnden Åtgärder för att främja unga flickors psykiska hälsa

Läs mer

Folkhälsoplan 2014-2015

Folkhälsoplan 2014-2015 Folkhälsoplan 2014-2015 Antagen av folkhälsorådet den 26 februari 2014, 5 Inledning En av de stora strategiska utmaningar som Sverige står inför är att stimulera en god hälsa på lika villkor. Folkhälsoarbete

Läs mer

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag

Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Bilaga 3 Aktivitetsplan, bilaga till nämndplan för Hyltenämnden år 2013 LNHY130002 (Uppdaterad 2013-09-17) Lokala nämndens uppdrag Det övergripande uppdraget för lokal nämnd är att ur ett invånarperspektiv

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet

Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18. Folkhälsoplan. I Säters kommun. SÄTERS KOMMUN Kansliet Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-23, 18 Folkhälsoplan I Säters kommun SÄTERS KOMMUN Kansliet Innehållsförteckning 1. Inledning/bakgrund... 1 1.1 Folkhälsa... 1 2. Syfte... 2 3. Folkhälsomål... 2 3.1

Läs mer

Hygienveckan vecka 38 på Orust

Hygienveckan vecka 38 på Orust Hygienveckan vecka 38 på Orust 16-20 september, 2013 Det är en vecka med extra fokus på hygien för att öka kunskapen om hur vi kan undvika onödig smittspridning. I år är det en större satsning för att

Läs mer

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013

Ungdomspolitiskt program. Skövde kommun 2011-2013 Ungdomspolitiskt program Skövde kommun 2011-2013 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Bakgrund och syfte... 3 2.1 Nationella utgångspunkter... 3 2.2 Kommunalt perspektiv... 4 2.3 Programmets utformning... 5 3.

Läs mer

ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer

ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer Fyra år med 1 ett hälsopedagogiskt centrum för barn och ungdomars självkänsla, självförtroende och goda relationer mars 2007 Varför skapades Hälsokällan? Från flera håll i Fyrbodals 15 kommuner (här inräknas

Läs mer

Remiss Regional folkhälsomodell

Remiss Regional folkhälsomodell sida 1 2014-02-19 Dnr: 2014-83 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Regional folkhälsomodell Bakgrund Västra Götalandsregionen (VGR) har ett väl förankrat folkhälsoarbete sedan många år. Synen på folkhälsoarbete

Läs mer

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020

Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Mall: Drogpolitisk plan 2015-2020 Upprättad: 2014-06-02 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-09-29, 82 Kontaktperson: Mikael Lundgren Innehållsförteckning VISION... 3 VÄRDEGRUND... 3

Läs mer

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008

Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Presentation av det förebyggande arbetet i Åtvidabergs kommun, 2008 Bakgrund Åtvidabergs kommun tilldelades statligt bidrag för att anställa en drogsamordnare. Samordnaren påbörjade sitt arbete den 15

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun

Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Dnr: 602/05 Alkohol- och drogpolicy För Laholms kommun Folkhälsoperspektivet Antagen av kommunfullmäktige 2006-01-26 Komplement till Folkhälsopolicy för Laholm 2003-2008 FOLKHÄLSOPERSPEKTIVET Folkhälsoperspektivet

Läs mer

Välkomna! Ungas psykiska hälsa

Välkomna! Ungas psykiska hälsa Välkomna! Ungas psykiska hälsa Psykisk ohälsa hos unga 1 av 4 drabbas Fysisk ohälsa Psykisk ohälsa 2 av 5 pojkar och 3 av 5 flickor upplever stress Ser ljust på framtiden och trivs med livet Politiskt

Läs mer

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4

INNEHÅLL FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 1 FÖRORD K APITEL 1 TRYGGHETSARBETET K APITEL 2 FORSKNING OCH ERFARENHET K APITEL 3 KVALITETSARBETE K APITEL 4 S STRUKTUR K APITEL 5 FRÄMJANDE ARBETE K APITEL 6 FÖREBYGGANDE ARBETE K APITEL 7 UPPTÄCKA

Läs mer

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes.

PROTOKOLL 2011-10-24. Samhällsbyggnadsförvaltningen. Till jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ingela Andersson. Dagordningen godkändes. 1 Närvarande: Gerd Melin ordf. Liselotte Broberg Olle Tillquist Roger Wallentin Eva Lott Andersson Maj Lätto-Karlsson 18-20 Siv Bergström Andreas Roos Kajsa Mattsson Ingela Andersson Karin Gabrielsson

Läs mer

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander

Mats Ove Svensson, kommunchef Ann Larsson, Omsorgsförvaltningen. Maria Hassing Karlander, folkhälsosamordnare. Maria Hassing Karlander 24-34 Plats och tid Kommunhuset, Långö, Kungshamn, kl 09:00 11:30 Beslutande Britt Wall (s), KS, ordförande Susanne Aronsson (nsp), UN Eva Abrahamsson (m), M&BN Petra Sundblad (s), HSN Adjungerade Mats

Läs mer

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s.

Innehåll. 1. Bakgrund- Genomförande..S.1. 2. Här finns vi..s.2. 3. Syfte...S.3. 4. Omfattning...S.4. 5. Ansvar..S.5. 6. Så jobbar vi..s. Vi på F.Y.EMBASSY Innehåll 1. Bakgrund- Genomförande..S.1 2. Här finns vi..s.2 3. Syfte...S.3 4. Omfattning...S.4 5. Ansvar..S.5 6. Så jobbar vi..s.6-7 7. Vi är många och unika!...s.8 Bakgrund F.Y. Embassy,

Läs mer

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete

Policy för drogförebyggande arbete. Policy för drogförebyggande arbete Policy för drogförebyggande arbete Innehållsförteckning Policy för drogförebyggande arbete 3 Bakgrund 3 Kommunövergripande mål 3 Handlingsplan 4 Ansvar 4 Uppföljning/Utvärdering 4 Strategiska områden 5

Läs mer

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER

KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER KULTUR OCH HÄLSA FÖR SENIORER Dikt av Bengt Bratt för att illustrera hur vi definierar kultur när vi arbetar med kultur och hälsa. Kultur är att arbeta, bo och bygga. Kultur är skrattet och gråten tillsammans.

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016

Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Plan mot kränkande behandling för Hjalmar Lundbohmsskolan 2015/2016 Lapplands Gymnasium Hjalmar Lundbohmsskolan Enhet1, Enhet2, Enhet3 och Enhet4 http://www.kommun.kiruna.se/barn-ochutbildning/ Gymnasieskola

Läs mer

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010

Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Handlingsplan för Drogförebyggande arbete. Karlskrona kommun 2007 2010 Antagen av kommunfullmäktige: 2007-08-30. INLEDNING I handlingsplanen presenteras inriktningar och åtgärder för det drogförebyggande

Läs mer

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015

Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte. Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Social hållbarhet och erfarenhetsutbyte Sötåsens Naturbruksgymnasium, Töreboda 17 april 2015 Välkommen Kommunstyrelsens ordförande Bengt Sjöberg hälsade alla välkomna till Töreboda. Han berättade om kommunens

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 12/13 Vision Alla på Min Skola, såväl elever som personal ska känna att det är meningsfullt, stimulerande och tryggt att studera eller att arbeta

Läs mer

PROTOKOLL 2013-12-10 FOLKHÄLSORÅDET

PROTOKOLL 2013-12-10 FOLKHÄLSORÅDET 1 Plats och tid NOVA Mat och möten kl.8.30 12.00 Beslutande Ersättare Monica Hanson (ordf.) (KS) Mats Häggner (KS) Kalle Blomgren (HSN) Ulrik Hammar (HSN) Lars-Erik Strömbergson (HSN) Mariana Ekberg (HSN)

Läs mer

Aktivitetsplan Folkhälsa 2015 Bräcke kommun

Aktivitetsplan Folkhälsa 2015 Bräcke kommun Aktivitetsplan Folkhälsa 2015 Bräcke kommun Antagen av kommunstyrelsen 9/2012 Reviderad av BRÅ/Folkhälsorådet 2015 Aktivitetsplan Folkhälsa 2015 - Bräcke kommun En folkhälsopolicy 2011-2015 för Jämtlands

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011

DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 1 (5) Antagen av kommunfullmäktige den 19 maj 2010, 104. Dnr: 316/10-900. DROGFÖREBYGGANDE STRATEGI 2010-2011 Båstads kommuns drogförebyggande strategi handlar ytterst om att bedriva ett långsiktigt förebyggande

Läs mer

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten

Kartläggning 2012-06-19. Första delen av projektet. S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N Samverkan.Antidoping.Nätverk.Norrbotten S.A.N.N är ett samverkansprojekt med aktörer från samhället och idrotten, finansierat av Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet, Norrbottens läns landsting

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Folkhälsoplan Bergs kommun

Folkhälsoplan Bergs kommun Folkhälsoplan Bergs kommun Augusti 2006 December 2010 2006-05-21 Innehållsförteckning Förord 3 Inledning 4 Övergripande vision för Bergs kommun 5 Målområde - Delaktighet och inflytande 6 Målområde - Trygga

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Ansökan om utvecklingsbidrag till förstärkande & förebyggande insatser

Ansökan om utvecklingsbidrag till förstärkande & förebyggande insatser Ansökan om utvecklingsbidrag till förstärkande & förebyggande insatser Projektets namn Huvudman UNGT FOKUS Förebyggande och stärkande Utbildningsprojekt Namn och adress Danderyds kommun/ungt FOKUS: Box

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Uppföljning av folkhälsoavtal år 2011

Uppföljning av folkhälsoavtal år 2011 Uppföljning av folkhälsoavtal år 2011 Henån 2012-01-23 Susanne Hafstad Folkhälsosamordnare Uppföljning av folkhälsoavtal år 2011 Frågorna i uppföljning 2011 utgår ifrån det gemensamt tecknade folkhälsoavtalet

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013

Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Tjänsteskrivelse 2013-04-15 Handläggare: Cecilia Ljung Dnr: 2013.0048 Folkhälsonämnden Förhandinbjudan Folkhälsokonferens 2013 Sammanfattning Folkhälsonämnden bjuder in till den årliga folkhälsokonferensen

Läs mer

Folkhälsan i Norsjö kommun. Plats för kropp och själ

Folkhälsan i Norsjö kommun. Plats för kropp och själ Folkhälsan i Norsjö kommun Plats för kropp och själ Sammanfattning av folkhälsopolitiskt program 2008-2010 Norsjö, en plats att må bra på En människas hälsa påverkas av många saker. Uppväxtvillkor, utbildning,

Läs mer

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare

Folkhälsorådet 2015-05-22 1. Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS. Rezkar Mohamad (S), HSN. Emma Hevelius, folkhälsoplanerare Folkhälsorådet 2015-05-22 1 Plats och tid Konferens Lumber och Karle Kvänum, 22 maj 2015, klockan 09.00-12.00 ande Irene Karlsson (C), BIN, ordförande Elof Jonsson (C), KS Thore Emma Svenson Larsson(S),

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö

Kommunkontoret i Bergsjö NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum BRÅ- och Folkhälsorådet 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret Måndag 18 oktober 2010 kl. 10:00-12:00 Beslutande Monica Olsson (s) Dick Lindkvist

Läs mer

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT)

Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet 2015 2016 i Munkedals kommun Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) Antagen i kommunstyrelsen 3 dec 2014 Utgångspunkt Genom en handlingsplan vill Munkedals

Läs mer

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället

MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället MÅL 1 Delaktighet och inflytande i samhället Vi bryr oss om varandra. Vi ställer upp och hjälper varandra för att känna oss trygga och säkra. Vi skapar mötesplatser i närmiljön där vi kan diskutera och

Läs mer

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1

Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa. 2011-05-05 Sid 1 Vår verksamhetsidé är att utveckla och förmedla kunskap för bättre hälsa 2011-05-05 Sid 1 Folkhälsopolitiken Att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare

Tobaksförebyggande Förening. En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening En handledning till dig som föreningsledare Tobaksförebyggande Förening Tobak är ett av de största hälsoproblem vi har Tobak är, trots stora framgångar i det tobaksförebyggande

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Inledning

Arbetsmiljöpolicy. Inledning 2014-07-17 1(6) Antagen i kommunfullmäktige 83 2013-08-22 Ansvarig Personalenheten Inledning I det här dokumentet presenteras den kommunövergripande policyn samt en kortfattad presentation av de underliggande

Läs mer

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete

Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns lokal brotts- och drogförebyggande arbete Norsjö kommuns förebyggargrupp består av representanter från sociala (IFO, Individ- och familje omsorg), elevhälsan, rektorer, fritidsgård, flyktingverksamhet,

Läs mer

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs

Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs MOTIONSUTLÅTANDE 2010-09-28 Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Sid 1 (5) Dnr 77936 Motion (KD) - Satsa på ett ökat föräldrastöd - En kommunal strategi behövs Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 mars

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun

Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun Alkohol- och drogpolicy för Varbergs kommun 2010-2014 Antagen av kommunfullmäktige 2010-09-21 Kf 98 Inledning Varbergs kommun ska medverka till att stärka en god folkhälsa för ökad livskvalitet för medborgarna

Läs mer

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Drogpolitiskt program 2010. Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Drogpolitiskt program 2010 Avseende tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel Inledning Drogfrågorna är en viktig del av Sveriges folkhälsopolitik. Att begränsa skadorna av alkohol är en viktig faktor

Läs mer

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015

BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 BROTTSFÖREBYGGARNA I GÄVLE UTBILDNINGS- KATALOG VT 2015 1 Utbildningar och aktiviteter riktade till Gävles förskolor och skolor våren 2015 Coachning Vi erbjuder personligt stöd till skolledare i trygghetsarbetet

Läs mer

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg

Datum 2015-03-11. Solveig Andersson Kommunchef Sara Gyllenberg Folkhälsosamordnare. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 1-8 Sara Gyllenberg 1(9) Plats och tid Sammanträdesrum Köpingen, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 14.00-17:00 ande Ledamöter Carl Kullgren (FP) Lena Grönlund (S) Kenneth Carlsson (FP), HSN Carina Halmberg (S), HSN Susanne

Läs mer

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan

Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan 2010 Arbetsrutiner för det Drogförebyggande Arbetet i Skolan Beslutade av barn- och utbildningsnämnden 2006-05-24 med årlig revidering Reviderat av barn- och utbildningsnämnden den 20 juni 2010 Framtagna

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-27

PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-27 PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-11-27 Datum: Onsdagen 27 november 2013 Tid: Kl 13.15-16.30 Plats: Kommunhuset Bryggan Beslutande: Övriga närvarande: Lillemor Arvidsson (m) ordf (repr KS) Kicki Norberg,

Läs mer

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA

-Projektplan Fri:JA 130418- Projektplan Fri:JA Ingela Bernholtz/Lovisa Gentz Ahl Projektplan Fri:JA Bakgrund Fri:JA projektet startade i augusti 2012 med anledning av att samtliga IM elever i Kristianstads kommun samlades på Österängsgymnasiet. Eftersom

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13

Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 Likabehandlingsplan för läsåret 2012-13 - s plan för att främja likabehandling och arbeta mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 1. Inledning Diskriminering och kränkande behandling

Läs mer

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM

Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 FOLKHÄLSOPROGRAM 1 Innehåll Förord 4 Ett folkhälsoprogram för Gävleborg 6 Målet är god och jämlik hälsa 7 Folkhälsoprogrammet i ett sammanhang

Läs mer

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15

och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Storumans kommun Förskolan Gungan Plan mot kränkande behandling och likabehandlingsplan läsåret 2014-15 Innehållsförteckning Bakgrund.1 Definitioner.2 Mål och ansvar 3 Kartläggning, förebyggande åtgärder,

Läs mer

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser.

NYHETSBREV. Det finns 3 olika arbetsgrupper ÖPP, Active Parenting och Riktade insatser. 1 (6) Det här är första Nyhetsbrevet från Föräldrautvecklingsprojektet Värme & Ramar i Oskarshamn. Ambitionen är att det fr o m hösten ska komma ut ett (1) Nyhetsbrev per månad om vad som är på gång i

Läs mer

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012.

Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Folkhälsoarbete Skaraborg 2012 Invånarna i Skaraborg ska ha bäst hälsa i Sverige år 2020. Arbetet mot det målet pågår. Här kan du se ett axplock av vad som gjordes under 2012. Strategisk plan Hälso- och

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program

Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län. Program Kompetensutveckling - föräldrastöd i i Örebro län Program 13.00 15.00 17.00 Välkomna - projektets bakgrund, syfte och mål. Nuläge Föräldrastöd i det regionala arbetet Folkhälsoinstitutet Elsa Rudsby Strandberg,

Läs mer