PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA"

Transkript

1

2 PLANPROGRAM FÖR OMRÅDE I SVARTNORA Del av Svartnora 2:2. Nora församling, Kramfors kommun B E S K R I V N I N G Bakgrund I aktuellt område finns sedan tidigare efterfrågan och exploateringsintresse av tomter. Efter framställan från markägaren om förhandsbesked om upprättande av detaljplan beslöt miljö- och byggnämnden att ställa sig positiv till föreslagen exploatering av området, förutsatt att exploatören ansvarar och bekostar de utredningar som krävs för upprättande av VA-utredning och detaljplan som speciellt ska beakta områdets natur- och kulturvärden. Miljö-och byggnämnden har i sin bedömning utgått från att området som utgöres av skogsmark och är idag redan till viss del exploaterad med fritidshusbebyggelse. Området är vidare markerat för bostäder i den nya översiktsplanen som varit ute på samråd ( ). Vidare bedöms exploateringen utgöra en lämplig komplettering av befintlig bebyggelse. PROGRAMMETS SYFTE Syftet med detta planprogram är att i ett tidigt skede utreda och klargöra för de förutsättningar som finns i området. Programmets syfte är därvid att få igång en tidig samrådsprocess med berörda myndigheter och fastighetsägare om vad marken är bäst lämpad att användas till samt att klargöra markens förutsättningar samt reglera markanvändningen för framtiden. En planläggning av marken innebär vidare ett klargörande hur områdets slutliga utformning kommer att gestalta sig och därvid ge en framtida vision om vilka möjligheter och åtaganden detta kommer att innebära för såväl trafikverket, kommunen, elbolag och de boende inom området. FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN Särskilda hushållningsbestämmelser Planområdet ligger inom Världsarvet Höga Kusten, som i sin helhet är av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet. Enligt miljöbalken 4 kap. 2 skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön inom Världsarvet. Bestämmelserna skall dock inte utgöra hinder för utvecklingen av befintliga tätorter, byar eller det lokala näringslivet. Riksintressen för naturvård, kulturmiljövård och friluftsliv Enligt 3 kap.6 skall mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller kulturvärden eller hänsyn till

3 friluftslivet så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur eller kulturmiljön. Inom planområdet finns inga utpekade natur- eller kulturvärden. Strandskydd Aktuellt planområde för bostadsbebyggelsen berör ej det generella strandskyddet på 100 meter. För att säkerställa framtida båt- och badplatser vid strandpartiet,(alt 1 och 2), kommer en framtida planreglering att redovisa vilket område som kräver ett upphävande av strandskyddet. Ställningstaganden avseende riksintressen och strandskydd Hela området omfattas av riksintresse för det rörliga friluftslivet och naturvård. En ytterligare exploatering av området anses inte medföra någon väsentligt intrång på dessa riksintressen. Det finns inga utpekade besöksmål inom det föreslagna området varför en exploatering ej bedöms inkräkta på naturvården inom området. Miljöbedömning En kommande detaljplan för planområdet bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Ingen miljökonsekvensbeskrivning kommer att vara nödvändig. Planen kommer att utformas på sådant sätt att hänsyn tas till landskapsbild och topografins naturliga förutsättningar. Sammanfattande bedömning Planområdet berör i huvudsak avverkad skogsmark som saknar utpekade naturvärden. Planens föreslagna utformning med bibehållande av skogsmarken mot strandbebyggelsen innebär inga försämringar för tillgängligheten för det rörliga friluftslivet. PLANDATA (Läge, areal, ägoförhållanden) Planområdet är beläget 1,8 km sydöst om E4:ans trafikplats och brofäste mot Svartnora. Planområdet har vacker utsikt mot Hornöberget och över Storfjärden och dess inlopp till Norafjärden Planområdet för nybebyggelsen omfattar ca 2 ha. Utanför planområdet närmast vattnet finns idag sju bebyggda fastigheter samt ett fritidshus på stamfastigheten Svartnora 2:2. Fastigheterna ägs av privatpersoner TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN Översiktsplan I kommunens inaktuella översiktsplan från 1990 är berört markområde utlagd som landsbygdsområde (Rl) med rekommendation att ny bebyggelse kan tillkomma som komplettering till befintliga byar och husgrupper och i vissa fall som nyexploatering.

4 I den nya översiktsplanen som varit föremål för samråd är aktuellt område redovisat som utvecklingsområde för bostäder. Detaljplaner Inom planorådet och i dess närhet finns inga detaljplaner. Naturreservat, fornlämningar I området och i dess närhet finns inga naturreservat. Inom det föreslagna området finns inga upptagna fornlämningar enligt det sökresultat som genomförts för området (fornsök, raa.se) Vid tidigare exploatering har inga fornlämningar eller fynd påträffats. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR Natur- och kulturmiljön Topografi mark och vegetation Marken inom planområdet sluttar mot sydväst med vacker utsikt över bl.a. Storfjärden. Nivåskillnaden från strand till allmänna vägen i norr är ca 30 meter. Marken består i huvudsak av pinnmo av grusig morän och med inslag av lera och block. Den tidigare avverkade skogsytan är till större delen beskogad med smågran och lövsly. Strandskydd Föreslaget bostadsområde berör ej strandskyddet på 100 meter. Slutligt bad/båtområde för brygga med 5 båtplatser kommer att kräva strandskydds-dispens vilket kommer att regleras i kommande detaljplan Bebyggelse, natur, teknisk försörjning och service. Bebyggelseområden Planområdet har uppdelats i två bostadskvarter, tillsammans 5 tomter. Från ägarna till befintlig strandbebyggelse föreligger inget intresse att ingå i kommande detaljplan då en fungerande intresseförening finns som handhar driften av väg och gemensamt vatten från djupborrad brunn. Vägar och trafik Trafikmatningen till föreslagen bebyggelse från bl a E:4:an vid Hornökrången och Lövvik sker från väg 822. För norra kvarteret med fyra tomter byggs en separat lokalväg parallellt med allmänna vägen. Tomten längst till vänsteransluter till befintlig utfartsväg.

5 Teknisk försörjning Vattenförsörjningen kommer att ske från djupborrad brunn i områdets västra del. För blivande fastigheter sker avloppsrening först via slamavskiljare på resp. fastighet, därefter i en gemensam anläggning som projekteras i ett senare skede. I efterföljande detaljplan kommer en särskild planbestämmelse att införas så att bygglov inte ges förrän gemensamma anläggningar för vatten- och avlopp har anordnats. Småbåtshamn och badplats. I planområdets södra del i anslutning till vattnet har alternativa lägen redovisats för gemensam båt- och badplats. Service Närservice i form av förskola, låg- och mellanstadieskola, och matbutik finns i Torrom, ca 11 km från planområdet. Närmaste högstadium finns inom 11 km i Herrskog. Gymnasium finns i Nordvik (6 km), Sandö (12 km) och Kramfors centrum (23 km). Fortsatt arbete Efter genomfört samråd kommer alla inkomna synpunkter att sammanställas. Med detta program och inkomna synpunkter som underlag kommer detaljplan att upprättas. De geotekniska förhållandena för slutligt vatten- och avloppslösningen kommer därvid att utredas närmare före detaljplanens färdigställande. Planbyrå L. Jonsson Kramfors Leif Jonsson Planförfattare

6

7 Planprogram för område i Svartnora Del av Svartnora 2:2 Nora församling, Kramfors kommun BEHOVSBEDÖMNING Platsens förutsättningar Det tänkta planområdet ligger inom Världsarvet Höga Kusten som i sin helhet är av riksintresse för naturvården och det rörliga friluftslivet. Norr om planområdet ligger Utviksfjärden och söder om området ligger Storfjärden. Sydost om planområdet ligger Gusterberget med höga naturvärden. Inom planområdet finns inga utpekade besöksmål. Planområdet har vacker utsikt mot Hornöberget och över Storfjärden och dess inlopp till Norafjärden. Planområdet ligger utanför det generella strandskyddet på 100 meter. Inga kända fornlämningar finns inom området eller i närheten. Området berör i huvudsak avverkad skogsmark. I närområdet finns fritidsbebyggelse. Ovanför planområdet ligger allmän väg 822. Planens styrande effekter Planen innebär att 5 byggrätter skapas i området. Planområdet omfattar ca 2ha. Den största delen av marken kommer att uppdelas i nya fastigheter med rätt att uppföra friliggande fritidshus. Resterande del kommer att användas som naturmark. Planens tänkbara effekter Riksintressena kommer inte att påverkas negativt av exploateringen. Det finns inget utpekat besöksmål i området och den föreslagna exploateringen inkräktar inte på naturvården. Planförslaget antas inte medföra sådant intrång på det rörliga friluftslivet eller andra motstående intressen att en exploatering skulle vara olämplig. Planen kommer att utformas på sådant sätt att hänsyn tas till landskapsbild och topografins naturliga förutsättningar.

8 Sammanfattande bedömning Planområdet berör i huvudsak avverkad skogsmark som saknar utpekade naturvärden. Kommunen bedömer att genomförandet av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning krävs därför inte Miljö- och byggkontoret Kramfors Anna Höglund Bygglovarkitekt Sandra Thomée Fysisk planerare

9 BEHOVSBEDÖMNING FÖR DETALJPLANEPROGRAM Kramfors kommun, Miljö- och byggkontoret Detaljplaneprogram för område i Svartnora, del av Svartnora 2:2 dnr: 2010/0020 Påverkan Naturvård och Friluftsliv Ingen Måttlig Stor Kommentar Riksintresse Naturvård Kulturminnesvård - Yrkesfiske - Friluftsliv Områdesskydd Natura Nationalpark - Naturreservat - Biotopskydd - Naturminne - Djur- och växtskyddsområde - Rödlistade arter - Annan värdefull natur Ängs- och betesmark - Våtmark - Sumpskogsinventering - Nyckelbiotop/naturvärde - Viltstråk - Vattengeotop - Tätortsnära natur - Övrigt - Strandskydd - Fiskevatten eller jaktmarker - Hälsa och säkerhet Ingen Måttlig Stor Kommentar Buller/vibrationer Föroreningar luft - Föroreningar mark - Föroreningar vatten - Säkerhet trafiksäkerhet - farligt gods - explosion - oro - otrygga miljöer - Ljus - Strålning radon - cesium - kraftledning - transformatorstation - master - Lukt - Lokalklimat

10 Miljökvalitetsnormer - Kvävedioxid och kväveoxid - Svaveldioxid - Bly - Partiklar - Kulturmiljö och landskapsbild Ingen Måttlig Stor Kommentar Riksintresse för kulturmiljö - I ÖP utpekat område - Reglering av kulturmiljö i DP/OB - Fornminne - Byggnadsminne - Kulturminnesvårdsprogram - Övrig värdefull kulturhistoriskmiljö - Landskapsbild Mark och vatten Ingen Måttlig Stor Kommentar Påverkan vatten Grundvatten - Ytvatten - Skyddsområde för vattentäkt Dagvatten - Ras Erosion Måluppfyllelse Ingen Underlättar Motverkar Kommentar Miljömål Frisk luft - Grundvatten av godkvalitet - Levande sjöar och vattendrag - Myllrande våtmarker - Hav i balans - Ingen övergödning - Bara naturlig försurning - Levande skogar Ett rikt odlingslandskap - God bebyggd miljö Giftfri miljö - Säker strålmiljö - Skyddande ozonskikt - Begränsad klimatpåverkan - Sammanfattande kommentarer Betydande Ej Betydande Avvikelse Bedömning Ett genomförande av planen har ingen påvisbar negativ effekt på miljön, hälsan eller hushållning med mark, vatten och andra resurser Trots att ett genomförande av planen kan få negativa effekter blir dessa inte så betydande i detta fall Ett genomförande av planen kan få en betydande påverkan på miljön, hälsan eller hushållningen med mark, vatten eller andra resurser. En MKB enligt 5 kap 18 PBL erfordras. Andra lokaliseringsalternativ för projektet bör utredas. Kommer att utredas Kommer att utredas Cheklistan utförd den: Namn: Sandra Thomée Anna Höglund

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Samhällsbyggnad Plan- och naturenheten Datum Dnr 1/8 2015-03-03 BTN14/86 Behovsbedömning av detaljplan för Stavsjö 2:191, 2:187 och del av Stavsjö 2:186, (Stavsjö trafikplats), Nyköpings kommun Behovsbedömningen

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08.

PLANBESKRIVNING DALSKOGEN 3 M.FL. Detaljplan för DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN. Samrådshandling, upprättad 2012-11-08. Kommunstyrelsen Dnr: LKS 2012-297-214 Datum: 2012-11-08 PLANBESKRIVNING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.FL. DEL AV SIVIK 1:5 M.FL. LYSEKILS KOMMUN Samrådshandling, upprättad 2012-11-08 1 Detaljplanen består

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb. Sunne kommun, Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Klockargården 18:10 Sunne båtklubb Sunne kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad på uppdrag av Sunne kommun, 2013-10-28 PLANBESKRIVNING Beställare:

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för KRÄGGA 1:217, DEL AV 1:211 Håbo kommun, Uppsala län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Gestaltningsprogram

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning

1 (17) Laga kraft 2012-10-31. Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun. Plan- och genomförandebeskrivning 1 (17) Laga kraft 2012-10-31 Detaljplan för Glättnästorp 1:1 m fl i Karlsborg, Karlsborgs kommun Plan- och genomförandebeskrivning Upprättad av BOANN AB och Karlsborgs bygg- och miljöförvaltning juni 2012

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING Detaljplan för MÅNSBO 1:59 m.fl. Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-09-25 Ingalis Morfeldt Plan- och byggchef Helena Reimfors Planarkitekt PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning

- Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning inkl. VA-karta - Grundkarta - Fastighetsförteckning SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för SKI LODGE I STÖTEN CENTRUM Malung-Sälens kommun, Dalarnas län HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG - Plankarta med bestämmelser och illustration - Planbeskrivning - VA-utredning

Läs mer

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för

PLANBESKRIVNING ELDSBERGA 6:13. Samrådshandling Tillhörande detaljplan för PLANBESKRIVNING Samrådshandling Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Miljö & Stadsbyggnad Dnr KFKS 348/2003 214 Pnr 9312. Detaljplan för del av Bo och Lännersta, Djurgårdsvägen (område X) i Boo, Nacka kommun

Miljö & Stadsbyggnad Dnr KFKS 348/2003 214 Pnr 9312. Detaljplan för del av Bo och Lännersta, Djurgårdsvägen (område X) i Boo, Nacka kommun NACKA KOMMUN DP 340 Dnr KFKS 348/2003 214 Pnr 9312 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Bo och Lännersta, Djurgårdsvägen (område X) i Boo, Nacka kommun Upprättad på i maj 2003, reviderad

Läs mer

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden LIS-OMRÅDEN Dals-Eds kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-18, 29 Vunnit laga kraft 2012-05-21 Dals-Eds kommun Medverkande

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22

Miljökonsekvensbeskrivning PAJALA KOMMUN. Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 PAJALA KOMMUN Fördjupad översiktsplan Pajala centralort SAMRÅDSHANDLING 2013-11-22 Fördjupad översiktsplan Pajala centralort Datum 2013-11-22 Utgåva/Status Samrådshandling, reviderad Upprättad av Sofie

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL.

Frågan om detaljplaneläggning väcktes före den 2 maj 2011 varför planhanteringen sker enligt gamla PBL. Detaljplan för BORKHULT 2:2 DEL AV Åtvidabergs kommun, Östergötlands län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning Naturinventering

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING 2011-12-19. Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun

SAMRÅDSHANDLING 2011-12-19. Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms kommun 1 Postadress 835 80 KROKOM Telefon växel 0640-161 00 Telefax 0640-164 55 Detaljplan för del av Åkersjön 1:10, Föllinge, Krokoms

Läs mer

14. Konsekvensbedömning

14. Konsekvensbedömning Omfattning och inriktning Syftet med konsekvensbedömningen är att underlätta förståelsen av planen och dess konsekvenser. Beskrivningen av planens konsekvenser skall utvecklas under hela planeringsprocessen,

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning

Detaljplan. Mossarps verksamhetsområde i Gislaved. för del av Mossarp 1:3 m. fl. fastigheter. Gislaveds kommun, Jönköpings län. Planens beteckning Planens beteckning S 216 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2023-02-27 Detaljplan för del av Mossarp m. fl. fastigheter Mossarps verksamhetsområde i Gislaved Gislaveds

Läs mer