Analys Området personer med funktionshinder - en del av FOU äldre norr s uppdrag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys Området personer med funktionshinder - en del av FOU äldre norr s uppdrag"

Transkript

1 Järfälla Analys Området personer med funktionshinder Underlag till styrgruppen 1 FOU äldre norr Birgittavägen Järfälla

2 INNEHÅLL INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 UTVECKLINGSPROJEKT INOM OMRÅDET FUNKTIONSHINDER... 6 FORSKNING... 7 MEDEL TILL FORSKNING OCH UTVECKLING INOM OMRÅDET FUNKTIONSHINDER... 8 VILKEN KOMPETENS KOMMER ATT BEHÖVAS PÅ FOU-ENHETEN? HUR BESKRIVS ARBETET PÅ FOU-ENHETERNA? REKOMMENDATIONER TILL STYRGRUPPEN REFERENSER LAGAR OCH FÖRORDNINGAR BILAGA 1. EXEMPEL PÅ PROJEKT INOM OMRÅDET FUNKTIONSHINDER

3 INLEDNING FOU äldre norr fick i uppdrag att ta fram ett underlag till styrgruppen för beslut om utökning av uppdraget för FOU äldre norr till att också inkludera området personer med funktionshinder. BAKGRUND Stödet till personer med funktionshinder regleras i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som 1994 ersatte omsorgslagen och innebar en utvidgning av denna. LSS kompletterar socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen och skall försäkra att särskilt behövande får det stöd i det dagliga livet som krävs för att kunna uppleva samma människovärde som andra, trots funtionshinder. Personer med funktionsnedsättning kan vara i behov av individuellt stöd från samhället. Staten, kommunerna och landstingen har tillsammans ansvaret för detta stöd som syftar till att garantera god hälsa samt ekonomisk och social trygghet. Landsting och kommuner ansvarar för att hälso- och sjukvårdsstöd ges i form av rehabilitering och habilitering. Lagen om assistansersättning (LASS 1993:389) och förordningen om assistansersättning kompletterar LSS och innehåller föreskrifter om ersättning till vissa funktionshindrade för kostnader för personlig assistans (assistansersättning), se Personlig assistans nedan. För att bli beviljad en insats enligt LSS måste man tillhöra någon av lagens tre personkretsar: 1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande tillstånd. 2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. I lagen finns tio definierade insatser. Personkretsen i LSS har rätt till de insatser som definieras i lagen om de behöver sådant stöd i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat sätt. För insatsen daglig verksamhet gäller dock rätten endast personkretsgrupp 1 och 2. De tio insatserna är: Rådgivning och annat personligt stöd Personlig assistans mindre än 20 timmar i veckan = kommunalt ansvar, utöver 20 timmar i veckan = Försäkringskassans ansvar Ledsagarservice Kontaktperson Avlösarservice i hemmet Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad 3

4 Daglig verksamhet I tabell 1 till 5 visas en sammanställning av det totala antalet personer i riket som berördes av, samt insatser och kostnader för, LSS-insatser i FOU äldre norr:s kommuner år 2008 (källa Socialstyrelsen 1 ). I tabell 1 finns även preliminära data för 2010 som inhämtats från respektive kommun via telefonkontakt eller mail. De preliminära siffrorna visar på en ökning av antal personer med insatser enligt LSS (och LASS) från 11 procent (Upplands-Bro), 17 procent (Ekerö, Sigtuna) till 32 procent (Sollentuna) under perioden. Tabell 1. Antal personer med insats enligt LSS av kommunerna den 1 oktober 2008 fördelade efter personkrets samt antal per av befolkningen fördelade i respektive personkrets. (Prel siffror för 2010) Kommunvis fördelning. Exklusive personer med råd och stöd som enda LSS-insats. Län Antal personer Antal per av befolkningen Kommun Personkrets (2010) Personkrets Samtliga Samtliga Samtliga Riket Stockholms län Ekerö Järfälla Sigtuna Sollentuna Upplands Väsby * Upplands-Bro * Här ingår uppgift om 68 personer med LASS (217+68=285) Tabell 2. Antal personer med insats enligt LSS av kommunerna den 1 oktober 2008 fördelade efter ålder samt antal per av befolkningen fördelade i respektive ålderskategori. Län Antal personer Antal per av befolkningen Kommun Ålder Ålder Samtliga Samtliga Riket Stockholms x x län Ekerö Järfälla Sigtuna Sollentuna Upplands Väsby Upplands-Bro Sveriges officiella statistik. Statistik Socialtjänst. Personer med funktionsnedsättning insatser enligt LSS år Socialstyrelsen 4

5 Tabell 3. Personer med funktionsnedsättning. Antal/andel personer med insatser 2008 (jämförelsetal för socialtjänsten) Län Personer med insatser enligt Personer med insatser enligt Kommun SoL LSS Antal 0-64 Andel av befolkningen 0-64 år, % Totalt antal Antal 0-64 Andel 0-64 av befolkningen, % Andel LSSboende av samtliga med boende, enl. SoL och LSS 0-64 år, % Hela riket Summa Ekerö 41 0, ,66 0,95 Järfälla 515 0, ,64 0,73 Sigtuna 113 0, ,65 0,88 Sollentuna 321 0, ,57 0,87 Upplands Väsby 251 0, ,64 0,89 Upplands-Bro 148 0, , Tabell 4. Socialtjänst. Kostnad totalt och per invånare 2008 (jämförelsetal för socialtjänsten) Län Kommun Socialtjänsten totalt Kostnad Kostnad mnkr Kr/inv Andel av kommunens totala kostnad Andel av kostnad för socialtjänsten totalt, % Äldre och funktionshindrade Individoch familjeomsorg Familjerätt Nettokostnad, kronor/invånare Totalt Äldre och funktionshindrade Individoch familjeomsorg Familjerätt Riket Summa Stockholm ,2 77,2 22,6 0, Ekerö ,5 83,7 16,0 0, Järfälla ,4 79,5 19,8 0, Sigtuna ,8 76,4 23,1 0, Upplands ,2 78, Väsby Upplands- Bro ,4 78,1 21,1 0,

6 Tabell 5. Antal personer med respektive insats enligt LSS den 1 oktober Kommunvis fördelning Antal personer med beslut om insats enligt LSS Län Insats Kommun Råd och Personl Ledsagar- Kontakt- Avlösar- Korttids- Korttids- Boende Boende Daglig stöd ass service person service vistelse tillsyn barn vuxna verksamhet Riket Stockholms län x Stockholm x Ekerö Järfälla Sigtuna Sollentuna x Upplands Väsby Upplands-Bro 0 x UTVECKLINGSPROJEKT INOM OMRÅDET FUNKTIONSHINDER En viktig aspekt i diskussionen om FOU äldre norr ska utvidga sitt uppdrag är vilket behov som finns av forskning och utveckling inom området funktionshinder? För att studera exempel gjordes en sökning av pågående projekt runt om i landet där funktionshinder fanns med som nyckelord. Sökningen genererade drygt 40 utvecklings- eller forskningsprojekt (Bilaga 1). Eftersom området funktionshinder täcker in många olika behovs- och diagnosgrupper blir också insatserna varierande vilket återspeglas i projekten. Många projekt (cirka 25 %) fanns inom området rehabilitering och anpassning. Några exempel: - Fritidsaktiviteter för unga vuxna med funktionshinder. - Strokepatienters perspektiv på funktionsproblem i ordinärt boende - Datoranvändandets betydelse för vuxna personer med utvecklingsstörning - Ökad tillgång till och delaktighet i samhället för personer med långvariga psykiska funktionshinder Nästan lika många projekt handlar om kartläggningar, kunskapsinhämtning och utbildning: - Kan kunskap från grundforskning om berikade miljöers effekter på hjärnan leda till förbättrad rehabiliteringsmiljö genom designmetodik? en explorativ studie inom neurologisk rehabilitering. - Kompetensutveckling för Baspersonal KomBas - LSS i praktiken - en studie av LSS-handläggares syn på biståndsbedömning och yrkesroll. 6

7 Ytterligare finns det projekt som berör organisations- och samverkan: - Medicinsk kompetens på sociala boenden i Göteborg - behövs det? - Samordnad vårdplanering. Intervjuundersökning om rutiner och samverkan vid vårdplanering för personer under 65 år med förvärvad hjärnskada eller neurologiskt funktionshinder. - Planering och styrning av vård, omsorg och rehabilitering kring personer med psykiska funktionshinder - Arbeten som syftar till att tydliggöra verksamhetsområdet för beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå samt för arbetsliv och skolområdet. liksom projekt som berör invandrare och funktionshinder: - Immigranter med funktionshinder adaptation och delaktighet i dagliga aktiviteter. - Familjer med annan etno-kulturell bakgrund och barn med funktionsnedsättning - hur upplever föräldrarna familjens situation och att deras behov blir bemött? Några projekt har psykiatri som gemensam nämnare: - Samsyn. Utvärdering av ett samverkansprojekt mellan kommun, primärvård och länssjukvård inom psykiatri missbruk. - Socialpsykiatrin i Botkyrka vidareutvecklar brukarinflytandet. - Lokala psykiatriråd Slutligen finns projekt inom området neurologi inklusive CP och ryggmärgsbråck. - Livsvillkor i samhället uppföljning av två grupper personer med CP eller MMC (ryggmärgsbråck) - Tal, språk och kommunikativ delaktighet hos barn och ungdomar med Cerebral Pares ur ett medborgarperspektiv. FORSKNING En viktig uppgift för FoU är att vara en brygga mellan forskning och praktiska verksamheter, högskola/universitet och vård- och omsorg. Det innebär att det kommer bli nödvändigt att ta knyta kontakter med forskningsmiljöer inom universitet och högskola som fokuserar på området personer med funktionshinder. Nedan ges tre exempel på eventuella framtida samarbetspartners. Vid Uppsala universitet finns en övergripande enhet som kallar sig Centrum för forskning om funktionshinder som är en samarbetsorganisation för forskare som studerar funktionshinder och funktionsnedsättning vid universitetets fakulteter. Forskningen bedrivs i huvudsak vid den egna institutionen. Centrumet ansvarar för vissa samordningsprojekt, men framför allt för informationsspridning om forskning inom området. Syftet är att genom informationsutbyte mellan lärare, forskare och doktorander samt intressenter utanför universitetet stimulera en långsiktig kunskapsuppbyggnad i frågor om funktionshinder och funktionsnedsättningar. 7

8 I Stockholm finns Institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet. Ett av forskningsområdena där är Åldrande, funktionshinder, omsorg. Professor Marta Szebehely är forskningsledare. På institutionens hemsida skriver hon bland annat:. Den största delen av socialtjänstens verksamhet utgörs av insatser för äldre människor och personer med funktionsnedsättningar. Dessa områden har en central plats även inom forskning och utbildning vid institutionen för socialt arbete. Vid institutionen pågår forskning om åldrande, funktionshinder och omsorg i vid mening. Forskningen har stor metodologisk bredd. Den omfattar kvalitativt inriktade studier baserade på deltagande observationer och intervjuer med äldre, med personer med funktionsnedsättningar och med personal på olika nivåer, analyser av policydokument och andra texter liksom kvantitativa analyser av befolkningsbaserade surveystudier och enkäter till personal inom äldre- och funktionshinderomsorgen. Flera projekt bedrivs inom ramen för forskningsprogrammet Omsorg i omvandling där ett tiotal av institutionens doktorander och seniora forskare är verksamma. I programmet sammankopplas feministiskt inriktad omsorgsforskning, socialpolitisk välfärdsforskning och forskning om välfärdstjänsternas organisering i studier av omsorg som vardagserfarenhet och som politikområde. Inom programmet pågår bland annat forskning om omsorgspersonalens arbetsvillkor och studier av offentliga, privata och informella omsorgsinsatser för äldre. I några projekt jämförs den svenska äldreomsorgen med andra länders omsorgslösningar och i andra projekt kontrasteras äldreomsorg och stöd och service för personer med funktionsnedsättningar. En ytterligare tänkbar samarbetspartner skulle kunna vara Linköpings universitet som enligt hemsidan forskar kring följande områden inom funktionshinderområdet: Kommunikation & funktionshinder, Genus och funktionshinder, Etnicitet & funktionshinder, Sexualitet & funktionshinder, Vardagsliv och livskvalitet, Interventionsforskning, Teknik och hjälpmedel, Kognitiv psykologi, Utvecklingspsykologi samt Neuropsykologi. MEDEL TILL FORSKNING OCH UTVECKLING INOM OMRÅDET FUNKTIONSHINDER En fråga är också i vilken utsträckning det finns möjlighet till att externt finansiera projekt inom området? Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) delade år 2008 ut drygt 24 miljoner till stöd till forskning inom området funktionshinder och handikapp. Framförallt var det medel riktade till olika projekt kring barn och ungdomar. Sammanlagt 27 olika projekt erhöll medel från FAS. Även Vetenskapsrådet (33 projekt) och VINNOVA och Centrum för idrottsforskning (6 projekt) var finansiärer av forskningsprojekt inom området. Ytterligare en finansiär är EU som bidrar till det omfattande projektet CARPE. 8

9 CARPE finansieras av Europeiska socialfonden, Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting, Kommunal på nationell och regional nivå samt Kommunförbundet Stockholms län tillsammans. Ett syfte med det projektet är att på sikt inrätta ett Kunskaps- och utvecklingscentrum för funktionshinderfrågor i Stockholms län. Några exempel på projekt som fick stöd från FAS är: Anknytning hos barn till föräldrar med intellektuellt funktionshinder: en matchad jämförelsestudie Den taktila läsprocessen Hyperaktivitets- och uppmärksamhetsproblem hos barn: Har relationen till föräldrarna med saken att göra? Barn med utvecklingsrelaterade psykiska problem och deras psykiska och sociala hälsa under tonåren - en longitudinell tvillingstudie Arbetsinriktad rehabilitering enligt Supported Employment modellen för personer med psykiska funktionshinder. En randomiserad kontrollerad studie Andra instanser som Hjälpmedelsinstitutet eller Arvsfonden skulle kunna bli aktuella. Hjälpmedelsinstitutet fick 2007 i uppdrag att samordna en treårig satsning på teknik för äldre. Programmet skulle stödja utvecklingsprocesser med målet att ge äldre personer bättre tillgång till funktionella och säkra produkter och tjänster där teknik underlättar olika aktiviteter i vardagen. Särskilda fokusområden var anhöriga, boende och information om och tillgänglighet till bra produkter. Arvsfonden stödjer verksamheter som undanröjer hinder så att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta fullt ut i samhället och som bekämpar diskriminering. Särskilt uppmuntras brukarorganisationer, berörda myndigheter och branschorganisationer att samarbeta så att insatserna blir mer effektiva. För att personer med funktionsnedsättning själva ska få inflytande i detta arbete krävs ett nära samarbete med handikapporganisationerna. Exempel på kostnader som ett projekt kan få stöd för är projektledning, lokalhyra och inköp av utrustning. Utrustningen ska behövas för att genomföra projektet. Även offentliga huvudmän (till exempel kommuner) kan få projektstöd, om de samarbetar nära med en ideell förening i projektet. Allmänna arvsfonden ställer särskilt höga krav på att projektet är nyskapande och utvecklande. Sökande ska också själv bidra med en stor del av kostnaderna för projektet. Ansökan till Allmänna arvsfonden behandlas löpande. Socialfonden ska enligt det operativa programmet beakta tillgänglighet för personer med funktionshinder. Här kan man söka medel för tillgänglighetsprojekt och man pratar om fyra integrerade delar: Fysisk tillgänglighet innebär att arbetsplatsen är så utformad att det är möjligt för alla att ta sig fram på ett enkelt sätt och fungera i arbetssituationen. Tillgänglig verksamhet handlar om hur vi förhåller oss till varandra. Genom förståelse, medvetenhet och kunskap skapas arbetsplatser där medarbetarna inte känner sig diskriminerade. Likheten med jämställdhetsintegrering är stor. Det är viktigt att tänka efter vad gäller tillgänglighet innan man planerar för sin projektverksamhet i programområde 1 och 2. 9

10 Kommunikativ tillgänglighet - möjligheten till att höra och delta i diskussioner bygger på att kommunikationen möjliggörs. Det sker t ex genom teckentolkning, teleslinga och en god akustisk miljö samt ett intranät som är användbart för den som är blind. Informativ tillgänglighet informationen måste vara utformad på ett sådant sätt att alla kan tillgodogöra sig den. Det kan t.ex. innebära att informationsmaterial behöver finnas på flera olika media. Socialstyrelsen har inga sökbara medel för närvarande men de senaste åren har de s.k. Miltonpengarna fördelats till specifika psykiatriprojekt. KOMPETENS OCH FOU Vilken kompetens behövs? Vid kartläggningen av de FoU-enheter som inkluderar området personer med funktionshinder i sitt arbete fanns följande kompetenser representerade i personalen: Disputerade inom rehabiliteringsteknik, socialt arbete, pedagogik, praktisk kunskap, psykologi och historia. Även personal med utbildning till socionomer eller arbetsterapeuter med kunskaper inom området neuropsykiatriska hinder finns representerade. Andra hade olika examina inom etnologi, socialt arbete, statsvetenskap, arbetsvetenskap, pedagogik samt socionomprogrammet med inriktning mot åldrande och funktionshinder. Hur beskrivs arbetet på FoU-enheterna? Regionförbundet Örebro beskriver sin FoU-enhets arbete Som en enhet för Forskningsoch utvecklingsverksamheten med inriktning mot funktionshinder, särskilt LSS och socialpsykiatriska verksamheter : FoU-verksamheten ska skapa goda förutsättningar för forskning, utveckling, utbildning, utvärdering, kvalitetsarbete och samverkan inom handikappområdet i regionen. FoU Välfärd arbetar nätverks- och samarbetsinriktat med andra regionala, nationella och internationella aktörer inom handikappområdet och andra näraliggande områden. FoU Välfärds uppdrag är att verka för att forsknings-, utvecklings- och utbildningsbehovet tillgodoses för länets handikappomsorg samt bevakar utvecklingsbehov inom områdesövergripande områden. Inom handikappomsorgen berörs särskilt LSS-verksamheter och socialpsykiatrin. Exempel på områdesövergripande områden kan vara problem runt funktionshinder och missbruk, funktionshinder och åldrande samt funktionshinder och föräldraskap. FoU Välfärd samarbetar nära med Örebro universitet när det gäller utbildning och forskning. Rekommendationer till styrgruppen 10

11 Om FOU äldre norr även ska arbeta inom området personer med funktionshinder bör initialt en kartläggning göras av vilka förändringsarbeten och projekt deltagande kommuner och landstinget varit med i eller själva genomfört de senaste åren. Dessutom bör socialtjänstchefer och chefer för biståndsenheterna tillfrågas om vad de anser är viktiga utvecklingsområden och vilken roll FoUenheten ska ha i utvecklingsarbetet. Området personer med funktionshinder bör även vara representerat i FoU-rådet. För att kunna utveckla arbetet på FoU-enheten och möta de krav och förväntningar kommunerna och landstinget har, bör personalgruppen utökas med personer med specifik områdeskunskap. REFERENSER Socialdepartementet. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade SFS-nr: 1993:387 Socialstyrelsen. Sveriges officiella statistik. Statistik - Socialtjänst. Personer med funktionsnedsättning - insatser enligt LSS år Informationskanal för forskning och utveckling FoU i Sverige. FoU Välfärd. Intresseföreningen för FoU-miljöer inom välfärdsområdet. Nytt om funktionshinder. Nyhetsbrev från Sveriges kommuner och landsting (SKL). LAGAR OCH FÖRORDNINGAR - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) (1993:387) - Lagen om assistansersättning (LASS) (1993:389) - Förordning om assistansersättning (1993:1091) Lagarna finns publicerade på regeringskansliets rättsdatabaser; 11

12 BILAGA 1. Exempel på projekt inom området funktionshinder - CARPE ta tillvara det som finns och görs samt det som andra gör. Ett utvecklingsprojekt inom verksamhetsområdet, stöd och service till personer med funktionsnedsättning i samverkan mellan kommuner och inom Stockholms län, 1 januari juni Informerat samtycke patienten med funktionsnedsättning i tandvården. - Livsvillkor i samhället uppföljning av två grupper personer med CP eller MMC som tidigare intervjuats 1983 (A) och 1997 (A+B). - Tal, språk och kommunikativ delaktighet hos barn och ungdomar med Cerebral Pares ur ett medborgarperspektiv. - Metodutveckling av offentlig upphandling för ökad tillgänglighet. - Hur fungerar det egentligen med klarspråk i Regionmagasinet? En studie av läsförståelsen hos personer med dyslexi/dyslektiska svårigheter. - Immigranter med funktionshinder adaptation och delaktighet i dagliga aktiviteter. - Kan kunskap från grundforskning om berikade miljöers effekter på hjärnan leda till förbättrad rehabiliteringsmiljö genom designmetodik? en explorativ studie inom neurologisk rehabilitering. - Familjer med annan etno-kulturell bakgrund och barn med funktionsnedsättning - hur upplever föräldrarna familjens situation och att deras behov blir bemött? - Fritidsaktiviteter för unga vuxna med funktionshinder. - Etnicitet och människa-djur kommunikation. En analys av barns och ungdomars kommunikation med hästar vid hästunderstödd terapi. - Kompetensutveckling för Baspersonal KomBas - Lokala psykiatriråd - Ökad tillgång till och delaktighet i samhället för personer med långvariga psykiska funktionshinder - Planering och styrning av vård, omsorg och rehabilitering sker kring personer med psykiska funktionshinder - Etiskt forum - en arena för att diskutera psykiska funktionshinder. LSS i praktiken - en studie av LSS-handläggares syn på biståndsbedömning och yrkesroll. - Empowerment. Kultur och idrott som en arena för personer med funktionshinder att utveckla empowerment. En kunskapsöversikt. - Case management framgång eller nyhetens behag? En utvärdering av Case management med fokus på resultat och på individernas upplevelse av Case management.benitha Eliasson, Elisabeth Berg handledare FoU Norrbotten Från ansökan till uppföljning. Om ett utvecklingsprojekt avseende processen för bostadsanpassningsbidrag. Eva M Karlsson Nestor FoU-center Checklistor, tålamod och gemenskap - stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar. Erfarenheter från FIB-projektet Karin JöreskogRegionförbundet Uppsala län - FoU-stöd Medicinsk kompetens på sociala boenden i Göteborg - behövs det? Eva Sennemark FoU i Väst/GR HANDI i Centrum. Erfarenheter från ett samarbetsprojekt mellan Göteborgs Stad/ 12

13 - Centrumregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Arbetslivsinriktad Rehabilitering. Zophia Mellgren FoU i Väst/GR Färd med förbehåll. En utvärdering av KOLLA-projektets arbete för förbättrad tillgänglighet i kollektivtrafiken. Lars-Gunnar Krantz, Lisbeth Lindahl, José Ferraz Nunes och Pia Schmidtbauer (Red. Lisbeth Lindahl och Pia Schmidtbauer) FoU i Väst/GR ADA-modellen - Ales Dagliga Arbete. Från kommunal verksamhet till riktiga jobb.anette Olsson. FoU i Väst/GR Anställda och brukare utforskar och värderar kommun- och landstingsverk-samheter för psykiskt funktionshindrade personerfrida Johansson & Ritva Gough. Fokus Kalmar län Hur går det egentligen till när metoder sprids och förändras? - Exemplet beteendepåverkande metoder i LSS-verksamhet.Mårten Söder och Bengt Finn. Regionförbundet Uppsala län - FoU-stöd FIB-projektet i Uppsala län. Föräldrar med intellektuella begränsningar. Stöd i hemmet till föräldrar med intellektuella begränsningar och deras barn. Lars Westin Regionförbundet Uppsala län - FoU-stöd Samordnad vårdplanering. Intervjuundersökning om rutiner och samverkan vid vårdplanering för personer under 65 år med förvärvad hjärnskada eller neurologiskt funktionshinder. Veronica Gunnarsson och Eva Sennemark. FoU i Väst/GR Mellan människor och dokument. Att skapa en långsiktig samverkan mellan kommuner och psykiatri. Lisbeth Lindahl. FoU i Väst/GR Röda tråden. Människor med psykiska funktionsnedsättningar i kombination med missbruk och/eller kriminalitet en studie av ett samverkansprojekt. Lennart Jansson. FoU i Väst/GR Boken om anhörigstöd Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer FoU i Väst/GR NHP-SATSNINGEN. ETT NAMN, TRE VERKSAMHETER, TRE MODELLER. Utvärdering av en riktad satsning i Västerbotten för att stärka arbetet med psykiatriska patienter i primärvården och i kommunerna. Mikael Sandlund och Urban Markström. Socialpsykiatriskt Kunskapscentrum i Västerbotten Nationellt Kunskapsnätverk med inriktning på psykiska funktionshinder och hjälpmedel - En utvärdering. Per Folkesson. Institutet för kvalitets- och utvecklingsarbete (IKU), Samsyn. Utvärdering av ett samverkansprojekt mellan kommun, primärvård och länssjukvård inom psykiatri missbruk Elisabeth Gerhardsson Skaraborgs Kommunalförbund FoU Samordningsförbundet för psykiskt funktionshindrade i Jämtlands län - Samordning i förändring. Catharina Höijer och Ewa Nordström-Johansson FoU Jämt Kroniska strokepatienters perspektiv på funktionsproblem i ordinärt boende Markku Paanalahti. FoU Jämt Inventering av psykiskt funktionshindrade samt livskvalitetsundersökning i Jämtlands län Bengt Åkerström och Gunilla Henriksson FoU Jämt Största möjliga lycka till största möjliga antal äldre och funktionshindrade - Utvärdering av ÄldreVäst Sjuhärads publikationer och aktiviteter. Lena Lindgren ÄldreVäst Sjuhärad Socialpsykiatrin i Botkyrka vidareutvecklar brukarinflytandet. Lisa Cronstedt FoU Södertörn Psykiskt funktionshindrade i Lessebo kommun - behovsinventering av vård och stöd 2008, Anna Maria Lindblom FoU Välfärd i Södra Småland - Datoranvändandets betyelse för vuxna personer med utvecklingsstörning Åsa Gardelli, FoU Norrbotten

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun

Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun Lena Bergman, 0573-142 89 lena.bergman@arjang.se HANDLINGSPLAN/POLICY Antagen av Stöd och omsorgsnämnden Handlingsplan och policy för anhörigstöd i Årjängs kommun 2(5) Bakgrund Handlingsplan/policyn för

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

Socialtjänstlagens uppbyggnad

Socialtjänstlagens uppbyggnad Socialtjänstlagens uppbyggnad Lagen innehåller 16 kapitel med tillhörande paragrafer 1. Socialtjänstens mål 2. Kommunens ansvar 3. Socialnämndens uppgifter 4. Rätten till bistånd 5. Särskilda bestämmelser

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Sammanfattning av statistikuppgifter

Sammanfattning av statistikuppgifter Bilaga 1-10 Sammanfattning av statistikuppgifter Sammanfattning av statistik För att tidigt identifiera de barn och unga 0-16 år som kommer och eller är i behov av extra stöd har en första inventering

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Råd och stöd. Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Råd och stöd Handikappreformen 1994: Tillägg till HSL(3b, 18b ) Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Personkrets LSS Utvecklingsstörda personer och personer med autism eller autismliknande

Läs mer

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland

Samhällets stöd. Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Samhällets stöd Habiliteringscentrum Landstinget Västmanland Föreläsare Lotta Ramsten Fredriksson, kurator Anna Wickström, kurator Eva Ytterborg, kurator Katarina Hultberg, kurator Samhällets stöd Stat

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet

Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet Du kan hjälpa och stödja Som kontaktperson, ledsagare och avlösare i hemmet kan du hjälpa och stödja personer med funktionsnedsättningar så att de kan leva

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

Anhörigstöd - en skyldighet

Anhörigstöd - en skyldighet Anhörigstöd Anhörigstöd - en skyldighet Sedan 2009 ska alla socialnämnder erbjuda stöd för att underlätta för de personer som: - vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre - stödjer en närstående

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård

Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Reviderad 20120102 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen

Riktlinje för Anhörigstöd Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje för Anhörigstöd Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Inledning Den 1 juli 2009 infördes en lagskärpning

Läs mer

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning

Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Dnr: RS 2013-541 Utveckling av evidensbaserad praktik inom området personer med funktionsnedsättning Strategi och handlingsplan för Jämtlands län 2014-2015 Susanne Olsson 2014 Utvecklingsledare Ingegerd

Läs mer

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner

Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner Innehåll 1. Beskrivning av utjämningssystemet för LSS... 4 1.1 Bakgrund och syfte... 4 1.2 Beräkning av utfallet i LSS-utjämningen... 5 1.3 Historik... 6 Förfrågningar

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015

Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 Utvecklingsprogram för vård- och omsorgsnämndens verksamheter 2012-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Styrning... 3 Vision 2025... 3 Omvärldsanalys... 4 Befolkningsprognos... 7 Utvecklingsinriktning...

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014

NPF i Sverige framsteg och utmaningar. Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 NPF i Sverige framsteg och utmaningar Anna Norrman, Riksförbundet Attention 13 november 2014 Attention vi organiserar personer med NPF Vi driver på utvecklingen inom NPF Vi skapar medlemsnytta Vi sprider

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen.

Syfte En god munhälsa betyder mycket för välbefinnandet. I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. 20130101 Uppsökande verksamhet och Nödvändig tandvård Bakgrund Ett ekonomiskt stöd för tandvård i samband med sjukdom och funktionshinder infördes den 1 januari 1999. Detta stöd administreras av landstinget.

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Individuell plan enligt LSS

Individuell plan enligt LSS Individuell plan enligt LSS Blekinge län 2005 2006:1 2 Förord Individuell plan enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är ett sätt att underlätta samverkan på den enskildes

Läs mer

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder

Ambition och ansvar SOU 2006:100. Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder Ambition och ansvar Nationell strategi för utveckling av samhällets

Läs mer

LSS och insatsen Daglig verksamhet

LSS och insatsen Daglig verksamhet LSS och insatsen Daglig verksamhet Underlag för diskussion Februari 2011 Lis Bodil Karlsson, PhD Eva Henriksen, Med dr. FOU nu Birgittavägen 4 177 31 Järfälla www.founu.se info@founu.se 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Riktlinjer för stöd till anhöriga

Riktlinjer för stöd till anhöriga Riktlinjer för stöd till anhöriga Upprättad 2014-08-28 1 Innehåll Riktlinjer för anhörigstöd/stöd till närstående... 2 Inledning... 2 De som omfattas av stöd till anhöriga... 2 Syftet med stöd till anhöriga...

Läs mer