En fördjupad rapport från verksamhetsåret Brukarstödcentrum. HSO Göteborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012. Brukarstödcentrum. HSO Göteborg"

Transkript

1 En fördjupad rapport från verksamhetsåret 2012 Brukarstödcentrum HSO Göteborg Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box , Göteborg Telefon: E-post:

2 Förord Brukarstödcentrum i Göteborg arbetar med råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder. I vårt arbete får vi kontakt med människor som drabbas hårt av att inte få tillräckligt stöd för att uppnå goda levnadsförhållanden. Vi träffar också anställda på olika myndigheter som ansvarar för beslut om stöd och insatser för att minska skillnaderna i levnadsvillkoren mellan människor som har och inte har funktionsnedsättning. Vårt mål är att vara ett naturligt komplement till samhällets resurser i Göteborg i frågor som gäller funktionshinder. För att dela med oss av de erfarenheter vi får genom vårt arbete har vi skrivit följande fördjupade rapport från Under året har vi haft 244 nya kontakter. Det som efterfrågats mest är information om olika stödinsatser, hjälp med att ansöka om insatser, hjälp med att överklaga myndighetsbeslut samt personligt stöd vid myndighetskontakter. De frågor som Brukarstödcentrum har fått har framförallt gällt försörjning som t ex sjukpenning, sjukersättning eller försörjningsstöd. Det har i stor utsträckning också gällt frågor om stöd i vardagen, exempelvis hemtjänst, ledsagning, boendestöd och personlig assistans. I rapporten berättar vi om Brukarstödcentrums arbete. Vi har medvetet valt bort statistiken och baserar rapporten på våra erfarenheter. Tanken är att årsrapporten ska belysa de brister och systemfel som vi ser. Vi vill även lyfta fram några goda exempel på professionalitet, gott samarbete och bemötande. Vi har valt att fokusera på några områden som vi upplever har utmärkt sig under året. Vår ledstjärna är vår vision om ett samhälle som är utformat så att alla har möjlighet att leva ett självständigt liv. I arbetet utgår vi från Synvändan 1 som är Göteborgs Stads handikappsplan. Enligt den ska alla göteborgare ha samma möjligheter att delta i samhällslivet. Det är vår uppfattning att ambitionen att hålla nere kostnader leder till en åtstramning av stöd till behövande. Många av våra medmänniskors livskvalitet blir kraftigt lidande av detta. Det finns också en stor risk att sådana besparingar långsiktigt skapar kostnader i andra led och därmed blir samhällsekonomiskt olönsamt. Vår intention är att synliggöra Brukarstödcentrums arbete och föra kunskapen vidare till dig som är politiker, bidragsgivare, beslutsfattare eller myndighetsutövare. Rapporten är också till för dig som är intresserad av Brukarstödcentrums verksamhet. Vi hoppas att erfarenheterna som vi tar upp i rapporten bidrar till förbättringar i stödet till dem som verkligen behöver det. 1 Program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, tillgänglig på 1

3 Sammanfattning I årsrapporten har vi valt att ta upp delar av de erfarenheter som vi fått under året. Vi tar upp det vi upplever som systemfel och brister men också en del goda exempel. Vi ger också en beskrivning av bakgrunden till vår verksamhet samt en presentation av oss och vårt arbete. De områden som vi valt att lyfta fram är: LSS Personkretsbedömning Personlig assistans Ledsagning Makars gemensamma ansvar Hemtjänsten Stöd till föräldrar med funktionsnedsättning Samverkansproblem Skolans stöd till elever med funktionsnedsättning I vårt arbete utgår vi från Synvändan som är Göteborgs Stads handikappsplan. Vi tittar också på Göteborgs stads riktlinjer för Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och drar slutsatsen att den individuella bedömningen får stå tillbaka när ekonomin styr. Stadsdelarna har blivit hårdare i sin bedömning av personkretstillhörigheten inom LSS och hänvisar oftare till praxis vilket får svåra konsekvenser för många personer med funktionsnedsättning. De som har behov av exempelvis ledsagarservice är mycket hårt drabbade av beslut om färre timmar. Stadsdelarnas olika tolkningar av LSS ser vi som ett växande problem. I detta sammanhang vill vi sätta fokus på personer med grav synskada. Stadsdelarna lägger också ett större ansvar på make/maka/sambo. Det är helt enkelt inte rimligt, och speciellt inte om båda har funktionsnedsättning. Personlig assistans och hemtjänst är två insatser som är hårt debatterade i dag. Vi konstaterar att många får assistansen indragen och istället får hemtjänst med färre timmar. I nuläget ser vi att hemtjänsten inte är anpassad till stödbehovet, mycket på grund av brister i kontinuitet och flexibilitet. Föräldrar med funktionsnedsättning får inte det stöd som kan anses rimligt. Stödet borde vara utformat så att det tar hänsyn till både förälderns och barnets behov. I samtliga områden vi beskrivit saknas barnperspektivet. Det är särskilt anmärkningsvärt då staden i sina riktlinjer för SoL och LSS betonar vikten av att barnperspektivet ska beaktas i alla ärenden som kan påverka barnets situation. 2

4 Samverkan saknas inom och mellan olika myndigheter. Vår slutsats är att många blir helt utan stöd då de faller mellan stolarna. Nätverksmöten är ett bra verktyg för att motverka detta. Många föräldrar med funktionsnedsatta barn upplever att skolan brister i frågor som gäller funktionsnedsättning. Föräldrar som vi varit i kontakt med känner sig varken delaktiga eller lyssnade på. Adekvat stöd och kunskap efterfrågas. Vi hoppas att erfarenheterna vi skildrar bidrar till förbättringar i stödet till dem som verkligen behöver det och att vi på så vis närmar oss intentionerna i Synvändan. Foto: 3

5 Foto: "JACOBOOM" / Ungbild.se, CC-License (BY-ND) Områden vi vill synliggöra De personer som kontaktar oss på Brukarstödcentrum har ofta en egen funktionsnedsättning och inte sällan komplexa livssituationer. De kan ha många olika kontakter inom myndigheter och sjukvård. Vi har nedan valt att, utifrån våra erfarenheter under året, belysa ett antal områden där vi tycker att det finns brister och systemfel. Personkretsbedömning Enligt LSS ska alltid personkretsbedömning göras före beslut om insats. Lagen omfattar tre olika personkretsar. Personkrets 1 och 2 är diagnosstyrda. Personkrets 3 utgår från den enskildes behov av stöd i den dagliga livsföringen, orsakat av funktionsnedsättning, oavsett diagnos. Vi har sett att allt fler hamnar utanför LSS. Vi upplever att stadsdelarna blivit betydligt hårdare i sin personkretsbedömning, främst vad gäller personkrets 3. Vi har märkt att stadsdelarna i bedömningen av personkretstillhörighet låter praxis gå före den individuella bedömningen. Vid beslut om insatser sker i allt större utsträckning hänvisning till rådande domar istället för till den enskildes situation. Vi anser att detta strider mot LSS som säger att en individuell bedömning alltid skall göras. I Göteborgs stads riktlinjer 2 tar man i ett särskilt kapitel upp vikten av att hålla isär två begrepp, nämligen: Omfattande behov av stöd eller 2 Riktlinjer gällande insatser enligt Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) för barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder, 4

6 service samt betydande svårigheter i den dagliga livsföringen vilka är de begrepp som används vid utredning av personkrets 3. Dessa två begrepp blandas ibland samman med behov av hjälp med grundläggande behov vilket dock är en helt annan sak. Utredning av grundläggande behov skall endast göras när rätten till personlig assistans ska utredas och ska inte sammanblandas med de begrepp som används i prövningen av personkrets 3. Man kan nämligen ingå i personkrets 3 utan att ha behov av hjälp med de grundläggande behoven! Vi anser att personkretsutredningen rimligen måste utgå från sökt insats. Exempelvis behöver inte bedömning om grundläggande behov göras då ledsagning inom LSS prövas. Personlig assistans Personlig assistans är en av tio insatser enligt LSS och kan beviljas den som behöver hjälp med sin personliga hygien, med måltider, med att klä av och på sig, med att kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den funktionsnedsatte. Dessa hjälpbehov beskrivs i lagen som grundläggande behov. I de fall där Försäkringskassan bedömer att de grundläggande behoven inte är 20 timmar i veckan eller mer blir det ofta kommunen som blir huvudman för assistansen, vilket medför kraftigt ökade kostnader för kommunen. Under året har vi träffat en hel del personer som har förlorat sin personliga assistans eller fått färre timmar beviljade. Vi tror att detta beror på att Försäkringskassan har gjort många omprövningar av assistansen samtidigt som förändringar i bedömningen vad gäller de grundläggande behoven har förändrats och blivit hårdare. En annan förklaring är att tolkningen av personkrets 3 enligt LSS har blivit snävare. Vi har kontakt med en kvinna som har haft assistansersättning i många år med omfattningen 18 timmar per dygn. Försäkringskassan gjorde under 2012 en omprövning av beslutet angående assistansersättning och kom då fram till att kvinnan inte längre tillhör LSS personkrets 3. Hon har på grund av detta förlorat rätten till personlig assistans och är nu hänvisad till kommunen. Det troliga är att kvinnan, som är i stort behov av omfattande stöd och hjälp i sin vardag, nu kommer att beviljas hemtjänst i form av punktinsatser. Vi anser att det skulle försämra hennes levnadsvillkor och hälsa betydligt. Vid hembesök hos kvinnan har biståndsbedömare från kommunen sagt: Stöd enligt SoL utgår från skälig levnadsnivå vilket i praktiken kan komma att innebära att du istället för att gå på toaletten får använda blöja eller sätta in kateter. Enligt lagstiftningens intention borde hon ha rätt till personlig assistans. 5

7 Vi har också kontakt med en man som har haft personlig assistans enligt LSS sedan många år tillbaka. Han har omfattande fysiska och psykiska funktionsnedsättningar och är över 65 år. Stadsdelen har nu beslutat att han inte längre tillhör personkrets 3 enligt LSS och hänvisar honom till hemtjänst. Vi tycker det är anmärkningsvärt att kommunen har dragit in insatsen. Vi har stöttat mannen i att gå vidare med beslutet till Kammarrätten. Stadsdelen avvaktar med att dra in assistansen tills Kammarrätten meddelar sitt beslut. Att i detta läge avvakta tycker vi känns riktigt ur rättssäkerhetssynpunkt. Så borde Göteborgs stadsdelar alltid agera. Foto: 6

8 Ledsagning Insatsen ledsagning syftar till att en person med funktionsnedsättning ska kunna leva som andra och delta i samhällets gemenskap. Av förarbeten 3 till LSS framgår bland annat följande: Ledsagarservice är en betydelsefull verksamhet som kan underlätta för personer med omfattande funktionshinder att delta i samhällslivet. Servicen bör erbjudas personer som tillhör lagens personkrets men inte har personlig assistans för att t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller kulturliv eller för att bara promenera. Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir följden av ett omfattande funktionshinder. Vi har under året sett en åtstramning av insatsen ledsagarservice. Många har efter omprövning fått beslut om färre antal timmar. Vi har också märkt att det på vissa håll är mycket svårt att få en ersättare när ledsagaren är sjuk eller på semester. Begränsningar i LSS och stadsdelarnas olika tolkningar av vem som har rätt till ledsagning är ett växande problem. Utifrån vårt perspektiv är ledsagarservice en billig insats i jämförelse med de långsiktiga konsekvenserna som isolering kan innebära i form av psykisk och fysisk ohälsa. Risken med denna onödiga ohälsa är att den självklart orsakar personligt lidande men dessutom medför att kostnaderna för samhället på lång sikt ökar. En grupp som är särskilt beroende av en fungerande ledsagning är personer med grav synskada. Vi har kontakt med en man som är helt blind. Han kan inte klara sig ett steg utanför dörren utan att någon hjälper honom. Han har beviljats åtta timmars ledsagning i veckan. Dessa timmar ska räcka till ledsagning till och från aktiviteter, till att besöka släktingar och vänner, till promenader, handling o s v. Allt fler moment i en människas liv kräver god synförmåga. Det gäller allt från displayer på hushållsmaskiner till annan hemelektronik, till anslag i huset och service i omgivningen. Ofta är tiden för ledsagning alltför snävt tilltagen och täcker därmed inte brukarens behov. Under 2012 har vi haft en ökad efterfrågan av stöd från funktionsnedsatta personer med utländsk bakgrund. Många av dessa brukare har omfattande synnedsättning och stort behov av stöd från oss i frågor som gäller ledsagning, kontakter med myndigheter eller sjukvård. Vi har noterat att många med utländsk bakgrund har varit i Sverige i flera år utan att vare sig ha erbjudits remiss till specialistvård, hjälpmedel eller stöd i hemmet. Detta leder till att människor blir betydligt mer funktionsnedsatta än vad de behöver vara. Segregation, utanförskap, isolering och depression blir ofta följden. Det ska tilläggas att många av dessa brukare är yngre, i arbetsför ålder och inte sällan föräldrar till små barn. På Brukarstödcentrum kan vi med relativt små medel och med rätt kunskap hänvisa personer rätt. 3 Prop. 1992/93:159 s. 74 7

9 Makars gemensamma ansvar Vi har uppmärksammat att personer med funktionsnedsättning som är gifta eller bor ihop kan ha svårt att få det stöd som de behöver. I beslut om exempelvis hemtjänst så hänvisar man ofta till makars gemensamma ansvar i motiveringen. För en make/maka/sambo som arbetar kan det innebära att han/hon måste gå ner i arbetstid eller tacka nej till ett visst jobb. Förutom att ta hand om hela hushållsarbetet inklusive ansvar för barn behöver maken/makan/sambon också hjälpa sin funktionsnedsatta partner. Foto: Vi har också sett att detta kan slå väldigt fel i familjer där båda vuxna har en funktionsnedsättning. Ett exempel är ett gift par där mannen har en synskada och är nästan blind och kvinnan har en psykisk funktionsnedsättning. Vid mannens ansökan om utökat boendestöd för postläsning och betalning av räkningar, skriver beslutsfattaren i sin utredning: Det ingår i makars gemensamma ansvar att bistå sin make med vissa lättare gemensamma uppgifter, så som uppläsning av post. Kvinnan som har en psykisk funktionsnedsättning och svår dyslexi mår mycket dåligt av att känna pressen som ansvaret för postläsning innebär. Hon har i sin tur stöd från kommunen i form av ledsagning och boendestöd. I ett fall som detta anser vi att det är orimligt att hänvisa till makars gemensamma ansvar. I familjer där båda vuxna har en funktionsnedsättning borde en samlad bedömning göras av hela hushållets behov av stöd. 8

10 Hemtjänsten Brister i hemtjänsten har som bekant uppmärksammats i media under året. Det som har beskrivits i media rör främst äldrevården. Utan att förringa de äldre så vill vi påpeka att det finns flera grupper som är hänvisade till hemtjänsten. Vi träffar många yngre med funktionsnedsättning som förvärvsarbetar och har barn, vissa är ensamstående och hemtjänsten är den enda hjälp de får. Som hemtjänsten är utformad idag anser vi att det är ett otillräckligt stöd. Den bygger på ett gammalmodigt system och är inte tillräckligt flexibel för grupper som den vi nämner ovan. Hemtjänsten får t ex inte gå in utan att någon är hemma vilket kan innebära att brukaren absurt nog måste ta ledigt från arbetet för att kunna ta emot hemtjänsten. I familjer med barn bör hänsyn tas till att det kan kännas otryggt för barn om personalen från hemtjänsten är olika för varje dag. Vi anser att föräldrar med funktionsnedsättningar får otillräckligt stöd och att barnperspektivet saknas. Eftersom reglerna kring den personliga assistansen har stramats åt är det alltfler som hänvisas till hemtjänst. I Göteborg stads riktlinjer står att läsa 4 : Hemtjänst i assistansliknande form är en insats som kan beviljas den som inte har rätt till personlig assistans enligt LSS men som ändå har ett stort behov av kontinuitet eller personlig omvårdnad. Vi har hittills inte träffat på en enda person som blivit beviljad denna insats, däremot har vi träffat många som skulle vara hjälpta av just en sådan. En grupp som kunde vara aktuell är de som nekats personlig assistans då de grundläggande behoven inte anses tillräckliga men ändå har ett stort behov av personlig omvårdnad. Denna form av stöd skulle också vara lämplig att använda i barnfamiljer där det är extra viktigt med personalkontinuitet. Vi tror att hemtjänst i assistansliknande form är en bra insats som skulle kunna utvecklas vidare. 4 Synvändan, sid 47 9

11 Stöd till föräldrar med funktionsnedsättning Vi har uppmärksammat att stödet till föräldrar med funktionsnedsättningar är otillräckligt. En familj måste ges möjlighet att delta i samhällslivet oavsett om det finns funktionsnedsättning i familjen eller inte. Att delta i barnets fritid, följa med till lekplatsen och på kalas, hämta och lämna vid skola och fritids är aktiviteter som vi tycker är självklara. För en förälder med funktionsnedsättning kan det vara svårt att få det stöd som krävs för att delta i barnets aktiviteter. Vid en ansökan om personlig assistans så tas t ex enbart hänsyn till den funktionsnedsatta förälderns personliga behov utan att koppla dessa till föräldraskapet. Vi har ett exempel som gäller en ensamstående kvinna som vi har hjälpt i olika frågor. Hon har ett stort och omfattande hjälpbehov men har blivit nekad personlig assistans då hennes funktionsnedsättning inte är diagnostiserad som varaktig. Man vet inte om skadan är bestående. Hon har istället beviljats hemtjänst som täcker behovet av service och omsorg i bostaden. Däremot har hon inte beviljats någon hjälp över huvudtaget utanför hemmet, t ex ledsagning som hade kunnat ge henne möjlighet att följa med sin son till utvecklingssamtal, fotbollsträning eller till lekplatsen m m. Foto: Vi anser att det behövs ett bättre stöd till föräldrar med funktionsnedsättning och att det är självklart med ett barnperspektiv i utformningen av stödet. Vi efterlyser en hemtjänst som med personalkontinuitet och flexibilitet utformas så att den tar hänsyn till både förälderns och barnets behov. Föräldrar med funktionsnedsättning bör beviljas ledsagning så att de kan vara delaktiga i sina barns aktiviteter. 10

12 Samverkansproblem I vårt arbete träffar vi ofta människor som faller mellan stolarna. Vi ser exempel på vad uttrycket i realiteten kan betyda för en människa när två myndigheter inte kan samverka och brukaren därmed faller mellan stolarna. I slutändan kan det innebära att den som är i behov av stöd inte får något stöd alls. Det är tyvärr ganska vanligt att myndigheter hänvisar till varandras ansvar utan att helt känna till vilka riktlinjer den andra myndigheten arbetar efter. En olöslig situation uppstår p g a att olika processer förutsätter att något annat ska genomföras först. Det finns otaliga exempel på detta men vi har valt att belysa några områden. Ett bra och tydligt exempel är en ensamstående pappa som vi har kontakt med. Han har fysisk och psykisk ohälsa i kombination med en mycket rörig social situation. Misstanke om en neuropsykiatrisk samt dyslektisk funktionsnedsättning finns. Vid kontakten med olika myndigheter uppstår genast svårigheter. På Arbetsförmedlingen informerades mannen om att kravet för att få a-kassa eller aktivitetsersättning är att vara aktivt arbetssökande till 100 % eller att snabbt komma ut i någon heltidsaktivitet. Arbetsförmedlingen uppger att det är annan myndighet som är ansvariga för din försörjning om du inte orkar vara i någon aktivitet och hänvisar mannen till sjukpenning eller försörjningsstöd. För att bli sjukskriven och få hjälp i att styrka sin funktionsnedsättning uppsökte mannen vårdcentralen. Läkaren han träffade uttryckte inledningsvis sin okunskap om neuropsykiatriska, psykiska och dyslektiska funktionsnedsättningar. Läkaren sa: Det går inte att sjukskriva dig så här vid första besöket, vi måste utreda mer samt: Försäkringskassan kommer aldrig att godkänna sjukskrivningen och då blir du utan ersättning i alla fall. Läkaren säger också: Ja, men Arbetsförmedlingen förstår sådana här situationer och drar inte in din ersättning. För att ansöka om försörjningsstöd på socialtjänsten krävs en mängd papper som för personer med svårigheter att läsa, förstå och hantera papper är oerhört stressande och ångestskapande. Vid besök hos socialtjänsten fick mannen information om att: Det är viktigt att du följer Arbetsförmedlingens handlingsplan och är aktivt arbetssökande för att vara berättigad till försörjningsstöd. I annat fall måste man vara sjukskriven på heltid. Foto: 11

13 Vid mötet med socialsekreteraren som tog emot ansökan om boendestöd framfördes att: Det krävs en tydlig diagnos för att vara berättigad till boendestöd. Att på detta sätt bollas mellan myndigheter blir givetvis paradoxalt för den som inte har kraft eller ork kvar att sköta ens det mest basala i sin vardag. I just detta fall finns också situationer då bemötandet har varit suveränt och samarbetet verkligen har fungerat. Utredande socialsekreterare av försörjningsstödet samt boendesekreteraren på socialtjänsten har t ex tagit stor hänsyn till rådande svåra situation trots att mannen saknat diagnos. Ännu ett exempel är då mannen kom i kontakt med en psykiater i sökandet efter någon som kunde göra en neuropsykiatrisk utredning. Psykiatern informerade direkt om vart mannen kunde vända sig med egenremissen och erbjöd samtalsstöd i väntan på utredning. Vi har mycket goda erfarenheter av att anordna nätverksmöten där berörda parter träffas och upprättar en gemensam plan. När alla inblandade arbetar med samma mål i sikte gagnar det både brukaren och de olika instanserna. Nätverksmöten motverkar risken att falla mellan stolarna och skapar god samverkan som i sin tur leder till trygghet för brukaren. 12

14 Skolans stöd till elever med funktionsnedsättning Skolans stöd till elever med funktionsnedsättning är ett område där Brukarstödcentrums kontakter är färre jämfört med övriga områden vi belyser i rapporten. Vi vill ändå dela med oss av våra erfarenheter vad gäller skolfrågorna som ett exempel på verksamhetens mångfald och bredd. Flera föräldrar som kontaktat oss uppger att de betraktar skolans stöd som otillräckligt och att de av den anledningen befarar att deras barn med funktionsnedsättning därför inte har möjlighet att nå målen för grundskolan. En förälder säger t ex: Enligt skolans omdömen inför betyget riskerar min son att bli underkänd i nästan alla ämnen. Foto: Bristerna kan ligga i knapphändiga åtgärdsprogram eller i att uppföljning av eller återkoppling till dessa uteblir. Det kan givetvis också handla om att kommunikationen mellan skola och föräldrar brister vilket en förälder som vi haft kontakt med beskriver så här: Viktiga saker som jag framfört skrevs inte in i åtgärdsprogrammet och de beslut som fattades på senaste utvecklingssamtalet har vi inte fått någon återkoppling på. Andra föräldrar är bekymrade över att barnen i brist på adekvat stöd under skoldagen får med alltför betungande skolarbete hem. Ett exempel är föräldern som berättar följande: Mycket av min sons fritid går åt till skolarbete. Han är redan helt utmattad när han kommer hem efter skolan och ska då fortsätta med skolarbetet. 13

15 Följande citat är hämtat ur Synvändan: Elever med olika former av funktionsnedsättning behöver tillgång till skolor som är tillgängliga både fysiskt och pedagogiskt. I alla skolformer behöver föräldrar och elever ha inflytande över och vara delaktiga i verksamheten. Foto: Vi drar slutsatsen att en del av den specialkompetens som enligt Synvändan ska finnas i skolan uteblir när många av stadens skolor år efter år får minskade resurser. Vi tror också att starkt begränsade resurser bland annat leder till att elever med funktionsnedsättning riskerar att få sämre eller otillräckligt stöd. Vi anser att kunskap om funktionsnedsättning och adekvat stöd ska finnas i skolan så att alla elever ges möjlighet att uppnå målen. Eleverna och även deras föräldrar måste känna att de blir lyssnade på när risken för att inte uppnå målen finns. 14

16 Avslutning Trots de många goda exempel vi möter så är det tyvärr de mindre goda som överväger. Vi är naturligvis medvetna om att de personer som kontaktar Brukarstödcentrum är de som är i stort behov av stöd. De som är nöjda med sin situation kontaktar i allmänhet inte Brukarstödcentrum. Med utgångspunkt från våra erfarenheter gör vi bedömningen att det är ekonomin och inte behovet som styr besluten om insatsen. Nya åtstramningar sker ständigt och vi får en känsla av att vi kommer längre och längre ifrån Synvändan och visionerna som vi delar med Göteborgs stad. Vi kan räkna upp otaliga exempel på hur människor, utifrån vårt sätt att se det, dagligen diskrimineras på grund av funktionsnedsättning. Tänk bara på exemplet med kvinnan som fick höra att hon kanske kunde använda blöja istället för att få fler timmar hemtjänst. Eller ta detta med att bara få ledsagning till och från aktiviteter på vardagar och då endast dagtid eftersom hemtjänst inte erbjuder ledsagning på kvällar och helger. Barn till föräldrar med delad vårdnad kanske bara kan bo hos den ene föräldern då den andra inte beviljas tillräckligt stöd för att kunna ta hand om barn. Medicinskt styrkt diagnos krävs för flera insatser och bistånd när det istället är brukarens behov som borde styra insatsen. Det händer att ett mycket tungt ansvar läggs på en heltidsarbetande familjemedlem medan myndigheter utreder behovet av stöd. Barnperspektivet som i flera viktiga styrdokument lyfts fram som särskilt viktigt tycks i verkligheten många gånger komma helt i skymundan när ekonomin styr. Vi ser att domar och praxis går före den individuella bedömningen som egentligen så tydligt är lagens utgångspunkt. När den individuella bedömningen frångås, missas lätt de långsiktiga konsekvenserna som t ex onödig ohälsa för människor och ökade kostnader för kommunen. Vår framtidsvision ligger mycket nära den vision som Göteborgs stad själva har i sin handikappsplan Synvändan: Handikapp är relativt. En person med en skada eller sjukdom som sätter ner hennes förmåga att klara sig själv, blir handikappad först när funktionsnedsättningen blir ett hinder för henne. Ofta är det den fysiska miljön som avgör om en person blir utestängd eller får svårigheter att delta i samhällslivet på grund av sitt funktionshinder. Målet är att undanröja eller minska den handikappande eller utestängande effekten. 15

17 Göteborgs verksamhet ska präglas av mångfald och respekt för varje individs unika värde. Mångfalden innefattar olikheter som beror på funktionsnedsättning. Göteborgare med funktionsnedsättning ska ha samma möjligheter som andra människor att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. All diskriminering på grund av funktionshinder ska motverkas. Det slutgiltiga målet måste ändå vara att skapa en stad för alla. Att dra in ett beslut eller minska insatsen med omedelbar verkan skapar en enorm stress och otrygghetskänsla hos brukaren. Vi föreslår att en omfattande utredning, där den som söker är delaktig, ska göras innan ett beslut fattas. Vår erfarenhet är tyvärr att många helt plötsligt bara får ett telefonsamtal eller ett brev hem där det framgår att insatsen eller ersättningen har ändrats. Det borde vara självklart att myndigheter väntar med att ändra beslut som brukaren överklagat till dess att dom ett fallit. Foto: En tid efter att en insats beviljats borde beslutsfattaren återkoppla till brukaren. Det skulle verkligen vara att visa respekt för individen. Mer dialog och samverkan gör att brukaren känner sig sedd vilket skapar trygghet. 16

18 Brukarstödcentrums bakgrund Bakgrunden till att det finns ett Brukarstödcentrum i Göteborg är den nationella handlingsplanen Från patient till medborgare 5 för handikappolitiken som antogs av riksdagen år I handlingsplanen är det tre områden som prioriterats: Att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer. Att skapa ett tillgängligare samhälle. Att förbättra bemötandet. Regeringen beslutade den 30 januari 1997 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att kartlägga och analysera frågan om bemötande av personer med funktionshinder. Statsrådet Bengt Lindqvist fick detta uppdrag. Han kom i sin utredning 6 fram till nio olika vägar att utveckla och förbättra bemötandet av personer med funktionsnedsättningar. Denna utredning kallas för Lindqvists nia. En av de nio vägar som Bengt Lindqvist föreslog var att starta brukarstödscentran. I utredningen konstaterade Bengt Lindqvist att det fanns stora brister i bemötandet av personer med funktionsnedsättningar. Många som sökte hjälp och stöd kände sig kränkta, kontrollerade och ifrågasatta i kontakter med myndigheter och andra offentliga organ (för att få hjälp och stöd). Lindqvist ansåg att en försöksverksamhet med personligt stöd till brukare med funktionsnedsättning borde startas i handikapporganisationernas regi. Det ansågs viktigt att brukarstödscentra byggde på handikapporganisationernas aktiva medverkan, inte minst med tanke på deras oberoende ställning i förhållande till myndigheter. I december 2000 beslutade regeringen att investera 30 miljoner kronor i ett treårigt program. HSO (Handikappföreningarnas samarbetsorgan) i Göteborg fick finansiering från Allmänna arvsfonden för att driva ett brukarstödsprojekt. I landet startades ett tiotal Brukarstödcentra. Projektet i Göteborg varade mellan och blev därefter en permanent verksamhet. Idag är Brukarstödcentrum i Göteborg det enda återstående i landet och drivs av HSO med organisationsstöd från Social resursförvaltning. 5 Prop. 1999/2000:79 6 SOU 1999:21 17

19 Presentation Vi som arbetar på Brukarstödcentrum har olika kompetenser och erfarenheter av arbete inom funktionshinderområdet. Britta Josephsson Har arbetat på Brukarstödcentrum sedan starten Är utbildad fritidsledare och har tidigare mest arbetat med barn och ungdomar. Har arbetat som fritidsledare på en ungdomsgård men också som resursperson i skola och på behandlingshem för elever med särskilda behov. Tog 2006 en fil.kand.-examen i samhällsvetenskapliga ämnen med sociologi som huvudämne (och har sedan examen arbetat på Brukarstödcentrum.) Ann-Louise Rultén Har arbetat på Brukarstödcentrum sedan starten Är utbildad undersköterska och har tidigare arbetat inom sjukvården och äldrevården. Har också arbetat som personlig assistent. Tog 2006 en fil.kand.-examen med huvudområdet hälsopromotion och pedagogik. Pia Johnsson Har arbetat på Brukarstödcentrum sedan Är utbildad socionom sedan 1992 och har tidigare arbetat på äldreboende, ungdomsvårdsskola, på flyktingförläggning och som fältassistent med ungdomar. Har dessutom arbetat som socialsekreterare inom olika områden som missbruk, försörjningsstöd och anskaffning av praktikplatser. Brukarstödcentrum skall erbjuda kostnadsfri och fristående råd, stöd och vägledning i frågor som rör funktionshinder för personer i Göteborg. Vi ger information om stödet som samhället erbjuder, hjälper till att ansöka om stöd samt överklaga beslut. Rådgivningen sker via telefon, e-post eller vid inbokade besök hos oss eller på annan plats. Vi erbjuder också personligt stöd vid myndighetskontakter. Brukarstödcentrum skall särskilt beakta individperspektivet, främja en helhetssyn på människan och lyfta individens egna inneboende resurser. Brukarstödcentrum delar Världshälsoorganisationen (WHO) syn på funktionshinderbegreppet som miljörelaterat. Ett funktionshinder uppstår i relation mellan människa och miljö och är därmed aldrig en inneboende egenskap hos en person. Olika personer med samma funktionsnedsättning kan ha vitt skilda svårigheter. I en fungerande miljö existerar inte funktionshindret även om funktionsnedsättningen finns kvar hos individen. Brukarstödcentrums målsättning är att vara ett naturligt komplement till samhällets resurser i Göteborg i frågor som gäller funktionshinder. Vi vill vara en verksamhet som kännetecknas av trovärdighet och drivande samhällsengagemang. Vi arbetar för att människor ska få en välfungerande vardag med goda och jämlika levnadsvillkor. 18

20 Nätverk Brukarstödcentrum har under året 2012 deltagit i ett antal olika nätverk. Det övergripande syftet är att knyta kontakter och utbyta erfarenheter och information med andra aktörer inom området funktionsnedsättning. Syftet är också att föra diskussioner om gemensamma frågeställningar. I vissa grupper syftar deltagandet mer till att försöka påverka, och det genom att belysa brukarnas faktiska situation. Sammanfattningsvis stärker nätverksarbetet vår kompetens. Deltagandet i nätverk är dessutom ett sätt att sprida information om vår verksamhet. Brukarstödcentrum ingår i följande nätverk och fokusgrupper: Referensgruppen för Anhörigcentrum Referensgruppen för Aktivitetshuset väster Nätverk med Personligt ombud Nätverket för personligt brukarstöd i Göteborg Strokeforums samrådsgrupp Nätverket Unga med Funktionsnedsättning Samverkansgrupp med Försäkringskassan Att växa ett projekt om transition Foto: "maallinh" / Ungbild.se, CC-License (BY-ND) Besöksadress: Dalheimers hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg Postadress: Brukarstödcentrum, HSO Göteborg, Box , Göteborg Telefon: E-post: 19

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 3 juni 2011 KLAGANDE Vuxennämnden i Eskilstuna kommun 631 86 Eskilstuna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov

Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Begreppet goda levnadsvillkor vid bedömningen av assistansersättning för andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Vid bedömningen av hur många assistanstimmar som ska beviljas för andra

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen

Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Om personlig assistans - konsekvenser av en dom från Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 13 juni 2017 en dom om rätten till

Läs mer

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015

PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 PLAN FÖR DEN KOMMUNALA HANDIKAPPOMSORGEN 2010-2015 Dnr 2009-KS0423/739 Antagen av kommunfullmäktige 25010-05-26, KF 49 VARJE MÄNNISKA ÄR UNIK Alla människor är lika i värde och rättigheter. Varje individ

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453)

HFD 2014 ref 5. Lagrum: 2 a kap. 8 socialtjänstlagen (2001:453) HFD 2014 ref 5 En 94-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och ensamhet har ansökt om insats enligt socialtjänstlagen inför en flyttning till annan kommun. Fråga

Läs mer

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800)

Lagrum: 106 kap. 24 och 25 socialförsäkringsbalken; 18 kap. 30 skollagen (2010:800) HFD 2013 ref 82 Vid bedömningen av rätten till assistansersättning har tiden för resor med kommunalt anordnad skolskjuts ansetts inte vara likställd med tid då den försäkrade vistas i skola. Lagrum: 106

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

HFD 2016 Ref kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453), 4 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade HFD 2016 Ref 56 HFD 2016 ref. 56 En person som endast har ansökt om och beviljats assistansersättning för kostnader för personlig assistans under dagtid har inte ansetts ha rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys

Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys 1 Ledsagares omkostnader ska inte ersättas med stöd av LSS analys Högsta förvaltningsdomstolen har slagit fast att en kommun inte kan förpliktas att betala för en ledsagares kostnader för resor, inträden

Läs mer

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv?

Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? Medför lagstadgad personlig assistans verklig delaktighet och ett självständigt liv? 10 september 2015, Hanaholmen The Capital of Scandinavia Riitta-Leena Karlsson Funktionshinderombudman i Stockholms

Läs mer

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument

1(8) Anhörigstöd. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2016-03-07 62 Dokumentansvarig Anhörigsamordnare/BA Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4 2 Regelverk...5

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

Vem får rätt i mål om LSS?

Vem får rätt i mål om LSS? Länsförbundet Rapport 2, 2012 i Stockholms län Om Kontaktperson och Ledsagarservice i Förvaltningsrätten Vem får rätt i mål om LSS? Inledning Länsförbundet FUB har genomfört en analys av hur utfallet av

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun

Personlig assistans. leva som alla andra. Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Personlig assistans leva som alla andra Förvaltningen för Funktionsstöd Kungsbacka kommun Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Vissa kriterier måste vara uppfyllda för att man ska

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Policy: Bostad och stöd i bostaden

Policy: Bostad och stöd i bostaden Riksförbundet FUB, för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Policy: Bostad och stöd i bostaden Allmänna principer: Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ska den enskilde

Läs mer

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder.

Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. HFD 2014 ref 41 Rätten till daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade upphör vid 67 års ålder. Lagrum: 9 10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

Inledning. Socialdepartementets dnr S2008/7126/ST

Inledning. Socialdepartementets dnr S2008/7126/ST 1 Socialdepartementets dnr S2008/7126/ST Synpunkter på LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU 2008:77) Inledning

Läs mer

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad

DOM. n 1 Meddelad i Göteborg. 201l1 -rr - Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad KAMMAÄTTEN I Avdelning 2 DOM 201l1 -rr - n 1 Meddelad i Göteborg Sida 1 (5) Mål nr 4666-13 KLAGANDE Ombud: Emma Larsson Frösunda Omsorg Trekantsgatan 3 652 20 Karlstad MOTPAT Kommunstyrelsen i Ljusnarsbergs

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 15

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov

Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Assistansersättning - hjälp med andra personliga behov Försäkringskassans ställningstagande Hjälp med andra personliga behov ska i någon mening vara kvalificerad för att ge rätt till assistansersättning.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds

Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2015 Version: 1.0 Fastställd: SN 2013-02-21 Uppdateras: 1:a kvartalet 2014 Handlingsplan för anhörigstöd i Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Bestämmelser

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184

DOM,Jo 1-0 - 11- ;cf. Meddelad i Sundsvall. Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 ,Jo 1-0 - 11- ;cf Meddelad i Sundsvall Sida 1 (5) Mål nr 2742-12 KLAGANDE Ombud: Josefin Mikaelsson Humana Assistans AB Box 184 701 43 Örebro MOTPART Barn- och grundskolenämnden i Skellefteå kommun 931

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans

INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNAN LEVDE JAG Effekter av bristande personlig assistans INNEHÅLL 8 14 18 20 22 26 29 Hur vi har gjort rapporten Livet före och efter det förändrade beslutet Så påverkar beslutet vardagsliv och fritid

Läs mer

I l) ~ landstinget 103 33 STOCKHOLM

I l) ~ landstinget 103 33 STOCKHOLM I l) ~ landstinget DALARNA 237 Datum BeleckningJdiarienr 1(6) Ert datum Er beteckning Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet "Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409

DOM 2011-11 2. Meddelad i Göteborg. MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 - ;.. KAMMARRÄTTN I GÖTBORG 2011-11 2 I Meddelad i Göteborg Sida 1 (4) Mål nr 4931-10 KLAGAND MOTPART Nämnden för Handikappomsorg i Kungsbacka kommun Box 10409 434 24 Kungsbacka ÖVRKLAGAT AVGÖRAND Förvaltningsrätten

Läs mer

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Promemoria 2017-12-20 S2017/07480/FST Socialdepartementet Kommunens informationsskyldighet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sammanfattning... 2 1 Författningsförslag...

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 14 februari 2011 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Socialnämnden i Bodens kommun 961 86 Boden ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet

Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Riktlinjer boendestöd för vuxna Upprättad: 2015-05-19 Framtagen av: Desiré Törnqvist Fastställd av: Socialutskottet Socialförvaltningen Område: FO, IFO Bakgrund Den svenska psykiatrireformen trädde i kraft

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 25 juni 2015 KLAGANDE Allmänna ombudet för socialförsäkringen 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Allan Saietz Snösundsvägen 45 134

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter.

Yttrande Länsstyrelsen vill som tillsynsmyndighet i övrigt lämna följande synpunkter. Sociala enheten Yttrande 2009-01-30 sid 1 (5) 700-28404-2008 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Möjlighet att leva som andra Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning (SOU

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Riktlinjer boendestöd för vuxna

Riktlinjer boendestöd för vuxna Riktlinjer boendestöd för vuxna Bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 4 kap 1 Riktlinjer antagna av Socialnämnden den 18 december 2012 219 Innehållsförteckning Bakgrund...2 Lagstiftning...2 Målsättning...2

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 februari 2012 KLAGANDE Socialnämnden i Trelleborgs kommun Box 63 231 21 Trelleborg MOTPART AA Ombud: BB ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS

Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS HSO Stockholms stad Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Stockholms stad 29 föreningar i samverkan Angående förslag till reviderade riktlinjer för insatser enligt SoL och LSS Dessa två lagstiftningar

Läs mer

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping

Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Stöd och service till pensionärer och personer med funktionsnedsättningar i Norrköping Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och handikappomsorg. Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad?

➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare. Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? ➎ Om kommuner, landsting och beslutsfattare 32 Kunskap kan ge makt och inflytande. Vem bestämmer vad? Så mycket har skrivits och sagts om långtidssjukskrivna den senaste tiden. Man kan känna sig utpekad.

Läs mer

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet

- Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet - Anhörigstöd - Riktlinjer och vägledning funktionshinderområdet Introduktionsutbildning 2017-02-07 Louise Odengard avdelning för individ och familjeomsorg samt funktionshinder Stadsledningskontoret Denna

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Demensförbundet. Bakgrund 2009-02-06. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Demensförbundet. Bakgrund 2009-02-06. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM 1 Demensförbundet 2009-02-06 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över LSS-kommitténs slutbetänkande Möjlighet att leva som andra - Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 juni 2014 KLAGANDE AA Ombud: BB MOTPART Helsingborgs kommun 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den

Läs mer

1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans och daglig livsföring.

1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans och daglig livsföring. Avsnitt Kapitel 6 Synpunkter Förutsättningar för rätt till assistansersättning 6.1 6.2 6.3 1.1 Behovet av personlig assistans för den dagliga livsföringen Detta avsnitt beskriver begreppen personlig assistans

Läs mer