:e årgången. Häfte N:r 7

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1932. 95:e årgången. Häfte N:r 7"

Transkript

1 :e årgången. Häfte N:r 7

2 Bomb- och torpedflyganfall mot mål till sjöss. F lygbomber och från flygplan fällda torpeder kunna och böra tagas i bruk i sjökriget icke för att ersälta flottans stridsmedel, utan för alt komplettera dessa. Liksom artilleriprojektiler kunna flygbomber användas snart sagt mot varje i såväl lriget till sjöss som kriget till lands förekommande slag av mål. De mål, mot vilka flygtorpeder såväl som fartygstorpeder kunna komma till användning, utgöras däremot endast av fartyg. Nu nämnda omständigneter hava åstadkommit, att flygbombvapnet i den allmänna uppfattningen, även då det gällt mål i sjökriget, har trätt i förgrunden, under det att torpedflygvapnet icke närmelsevis blivit i samma grad uppmärksammat. Härtill har även bidragit, att torpedfällning från flygplan varit ett tekniskt mer svarlösbart problem än fällandet av flygbomber. I novemberl-läftet år 93 av U. S. N. I. Proceectings framhålles i artikeln,bombing versus lorpedo planes,, hurusom icke ljlolt hos civila personer med en viss kännedom 0 flygförhållanden, ulan även i armekretsar, elen uppfattningen är allmän, att mot slagskepp och kryssare flygbomben under alla omständigheter är flygs tridskrafternas effektivaste förs törelsemedel, samt att i marina kretsar denna uppfattning jänwäl är rådande. Artikelförfattarens åsikt är a lt denna allmänna tro delvis är baserad på Psykologiska orsaker, men har sin huvudorsak i brist på knnskap. Följden av nu nämnda uppfallning har blivit, att bombflygplan och dessas lämpliga användande ävensom försvar mot 'idskrift i Sjöväsendet. '27

3 bombanfall hittills har ägnats elt betydande intresse, undet det att torpedflygplanens möjligbeter icke skärskådats med samma intresse. A senaste tider har emellertid i såväl de större marinerna som äv~n i vissa mindre mariner ökad uppmärksamhet ägnats åt flygtorpeden som stridsmedel i sjökr iget. Flygbombens styrka ligger i att densamma kan - som nyss nämnts - användas vd fl~gstridskrafternas san~ve r k ~ n såväl med sjö- som lantstridskrafter som ock kanske framfor allt vid fullgörandet av s. k. självständiga uppgifter av fl ygstridskrafter. Då det emellertid gäller, att undersöka möjligheterna för att genom flygstridskrafter komplettera flottans stridsmedel måste först och främst beaktas värdet av flygbomben och flygtorpeden, då det gäller anfallmot mål till sjöss. Det är onestridligt, att även mycket motståndskraftiga örlogsfartyg under för flyganfall gynnsamma omständigheter kunna erhålla vitala skador av såväl tunga flygbomber som flygtorpeder. Genom anbringande av skydd å fartygen i fonn av horisontalpansar o. d. kan bombverkan begränsas. Införandet av dylikt skydd har lett till den åsikten, att mot sådana motståndskraftiga mål bör eftersträvas bombnedslag utanför fartygssidan i omedelbar närhet intill densamma. Genom lämplig fördröjning av bombens detonation erhalles därvid minverkan mot fartygets sårbara undervattenskropp. En dylik verkan erhålles emellertid alltid vid torpeclträ~f..\iot mindre motståndskraftiga mål kan en direkt bombtraff mot. ff övervattenskroppen leda till motsvarande resultat som tta mot eller invid undervattenskroppen. Om man sålunda gtn ut ifrån att önskad verkan kan erhållas av tunga flygboi nber och flygtorpeder och att dessa därför i avseende till verkan äro jä~nställda, uppställer sig frågan om möjligheten for llyg- stridskrafterna att utföra bom.b- och torpedanfall mot fartygsmål på sådant sätt, att erforderlig träffsan~olikhe~ erhfllles. ävensom om det inflytande i övrigt som dyhka anfall kunna utöva på utnyttjandet av flottans egna stridsmedel... Flyo-bombanfall kunna utföras på 2 principiellt olika salt, vilka lä~pligen böra benämnas högbombanfall och störlbomb anfall. Vid högbombanfall framgå flygplanen på stor höjd, varigenom avses all försvåra eller omöjliggöra luftförsvarets ~ luftvärnsart illeriets och jaktflygplanens - ingripande. Ju större flyghöjde: är desto närmare målet kunna bombflygplanen komma mnan desamma befinna sig inom luftvärnsartilleriets skoltviddsområcle. Närluftvärnspjäserna äro helt satta ur spel. Försvararnas jaktflygplan behöva avsevärd tid att nå upp till bombflygplanens flyghöjd. Högbombanfallets genomförande kräver goda bombsiktinstrument och en noggrann bestämning av siktfaktorerna, vilret kan ske endast därigenom, att bombflygplanen under en viss icke alltför kort tidsperiod framgå på konslant flyghöjd och rak kurs. Men även om detta kan utföras, kommer ofullständigheten i instrumenteringen (höjd- och fartmätare, bombsikte m. fl.) ocn på bomhbanan inverkande svårbestämbara faktorer att minska träffsannolikheten mot mål av så begränsad utsträckning som fartygsmål Genom att utföra bombanfall i stora flygförband och fälla bomberna,i salva, har man sökt få ett större områae belagt med bomber och därmed ökad utsikt att erhåla någon träff i målet. Den flyghojd, på vilken bombflyganfall kan utföras, är - bortse tt från väderlersförhållandena - beroende av flygplanens P~~st a ti ~nsförm åga eller närmare bestämt desammas, topph~_jd, VId medförandel av bomblast och övrig utrustning. Mot storre örlogsfarlyg måste bombvikten uppgå till minst 250 kg., om överhuvua verkan skall kunna påräknas; för effektiv ve;. _ kan mot mycket motståndskraftiga mål erfordras bomber om 500-,000 kg:s vikt. Rälmas med en bomblast av 500 kg. kau f. n. den praktiska topphöjelen med full utrustning sättas till c:a 4,000 meter. Från denna flyghöjd fällda bomber hava en falltid av oml.ring 28 sek. Med en hastighet å flygplanen a v loo knop (omkr. 50 mjsek.) sl(er :iombfällningen på ett horisontalavstånd från målet av ungefär (28 X 50 = ),400 meter (se fig. ). för Förutsättes att flygplanet uneler en tid av 2 minuter m åste bestämmande av siktfaktorerna framgå på konslant flyg-

4 -386- höjd med bestämd kurs erhålles enligt fig. ~. ~öljande., Från punkt A framgår flygplanet på 4,000 meters höjd mot m alet F. I punkt B sker bommällningen. Distansen A-B m.otsvarar 2 minuters flygning och är sålunda (20 X 50 =) 6,~00 m eter. Lutande skottvidden mellan målet F och flygplanet punkten A är c:a 8,400 meter. Maximiporten för nöjden 4,000 meter är för en nutida 7,5 cm. kanon c:a 9,000 meter och för 0,2 cm. kanon c:a 0,500 meter. Verksam porte kan däremot knappast beräknas högre än till 5,000 resp. 7,000 meter. I punkten A är flygplanet utanför sådan verksam porte. Efter 30 sekunders 30 sek. D ' ' ;ek. B.,. o o o avståndet nedgår från 6,800 till 4,240 meter. Under denna ~td måste flvgplanen nedkämpas, om desamma skola kunna forhindras 'uppnå den punkt B, varest bombfällningen skall..;ke Höga fordringar måste härför ställas på fjärrluftvämsart d le riet. Men vilken träffsannolikhet kan beräknas vid sålunda utför t bombanfall? För beräkning härav hava på praktiska försök grundade spridnings- och träffsannolikhetstabeller blivit uppgjorda. Om ~an antager, alt målet utgöres av ett örlogsfartyg med en langd av 80 meter och en bredd av 30 meter bliver träffprocenten enligt amerikanska uppgifter (,, Air Corps Tacti _ cal School, Bombardment Aviation 93) 8 /o och enligt svenska uppgifter 7 / o, sålunda en ganska nära liggande överensstämmelse. För att erhålla en träff i målet fordras sålunda 3 a 4 bomber. Minskas flyghöjden stiger enligt samma uppgifter träffprocenten till 0 /o vid 3,000 meters, till 4 o; 0 vid 2,000 m eters och till 30 "lo vid,000 meters flyghojd, motsvarande 0 resp. 7 och 3-4 bomber för erhållande av en träff. Men i samma mån som träffsannolikheten ökas, så ökas luftvärnsartilleriets möjligheter såväl i avseende på den tid, under vilken de anfallande bombflygplanen befinna sig inom verksamt skotthåll, som i avseende på träffsannolikhet, på sätt, som framgår av nedanstående tabell. ~ Fig '... ' ' ' ' ' ' '"' ' ytterligare flygning, då flygplanet kommer till punkt D, har lutande skottvidden nedgått till c:a 6,800 meter. Kan flygplanet från denna punkt verksamt be.skjutas, konnner sadan beskjutning all pågå under flygplanets flygning från D t ill B d. v. s. under en tid av 90 sekunder, under vilken tid lulan ~e Flyghöjd i meter Tid för beskjutning Beräknad träff- 0 /o vid bombav fjärrluftv. av närluftv. l fällning 4, sek , JO 2, sek. 4, > 42 ) 30 ~ en ringa träffprocent, som vid högbombfallning från för ;.:sk~utning hetryggande flyghöjd kan påräknas, har lett till ~rsok med låg- eller störtbombanfall Om dylika anfalls utforand u s -... f". e l -. A. sknver,, De Luftwacht,, Januarihäftet 932 ~~J ande:,,ett nytt stridssätt med flygplan vid angrepp mot ~]Ollål tillmätes i amer. marinen stor betydelse; det har med eteckningen störtbombare fått en träffande beteckning. Det

5 d f'! et s to rtar från stor höjd nästan lodrätt angnpan e ygp an.... l a d.. c.fter i krafli cr stigflykt nå största möjliga h?j ' or~ chen are.. t" llr esullal alt varj e försök llllluftanfallcts s! o la hava <'l v L d ' o ' -~ de frt anfallna fartyg kommer för sent pa grund avvarjan < h d'' f... l l' av d en oveu ' mo m, -.d p o let fäller sina bomber tätt över delta for att omedelbart... asl aide h astigheten i flyganfallet oc ar or ) l ~ ~ M Fig. 2. o ~ o o l{} 200 ~. t, er l an Ä ven i andra mariner såsom England ocht v er u an ' "... f.. 0 Frankrike h ar störtbombanfall under ovmngar ut_ on:s all I I 'Acronaulique,, december 93 omnamn,. l f flygp l an f a l.. )l],en d 50 k. o art y gsna. >> '... Gourdou- Leseurre framsta t e. tt ens i Lslg bombflygplan ( 430 B l ) '' pour lancement de b ombe e o en pique a la verticale (securite 3,5),, störtbombanfallet är emellertid synnerligen påfrestande för ateriel och personal. Dess mesta cxlrema form, d. v. s. lodrät störtning med pådragen motor är - å tminstone för närvarande _ endast en teoretisk spekulation. Ju brantare dykningen kan ske och ju större hastighet, som flygplanet därvid kan givas, desto större bliver svårigheten för luftvärnsartilleriet att verkställa riktning och ulföra beskjutning. Men des to större bliva också påfrestningarna på materiel och personal, varom mera här nedan. Teoretiskt kunna fall uppkonstrueras, vid vilka icke blott luftvärnsartilleriet kan anses sakna möjlighet att ingripa, utan jämväl erhållandel av träff i målet är säkerställt. Ett sådant fall angives i fig. 2. Dykvinkeln är 60 och flygplanets hastighet 300 km.ftim. d. v. s. c:a 83 m.fsek. Dyl(ningen sker från 5,000 meters och bombfällningen sker från 200 meters hojd. Dykningen från punkt A till punkt B tager en tid av ( 5,500 =) 66 sek., varunder flyghöjå-en minskas med (5, =) 4,'300 meter, d. v. s. en höjdförändring av( 4 :~ 0 =) 73 m.fsek. ~n sä kraftig höjdförändring. motsvarande något mer än 7 gånger tyngdkraftsaccelerationen (g) är synnerligen påfrestande. Ä ven om flygplanet kan konstrureas med tillräddig hållfasthet härför ävensom för den kraftiga upprätning av detsamma, som den låga sluthöjden av 200 meter betingar, bliver den mänskliga organismen ansträngd till det yttersta. Enli gt talrika och noggranna undersökningar i U. S. A~ kan, då höjdförändringen uppgår till 7 a 8 gånger talet g, sådana storningar i den mänskliga organismen inträffa, att i här berörda fall flygföraren förlorar kontrollen över sig själv. En kraftigare dykhastighet än i det nu angivna exemplet är därför i praktiken icke att räkna med. studerar man emellertid det anförda exemplet beträffande precisionen vid bombfällning, skall man finna, att flygbombens avvikning från dykriktningen är så ringa, att träff i fartygsmål bör pårälmas vid På nämnt sätt utförd dykning mot målet såväl da detta anfalles lfmgskepps som tvärskepps.

6 Ur fig. 3 erhålles flygbombens avvikning M l\ip vid nedslaget från den punkt M, mot vilken störtfl~gnin~:n _uh_öres, enligt följanae. A är den punkt å 200 meters flyghojd, VIlken bombfällningen sker i störtriktningen A M. Bomben h ar i punklen A samma fallriktning och ~astighet so~ fl!gplanet, d. v. s. en hastighet av 83 m.jsek. (se ovan). l~ allliden kan berälmas till 2, s sek. Under denna tid for tyngdkraften bomben i lodrät riktning ett stycke A B = c:a 22 meter. Avsiiltes detta stycke från målriktpunkten M erhålles M W = 22 m eter. Sammanhindes punkten A med punklen B erhålles den punkt B' ><: Fig. 3. Ml å fartyget, där bomhen träffar detsamma. Avståndet M _:W bliver uträknat c:a 2 meter, vilket således är bombens av\ tkning vid nedslaget från dykningspunkten. Störlbombflygning har, som förut nämnts utprövats flerstädes, och särskilda flygplankonstruktioner hava framkonn l för att på detla säll säkra bmnblräff mot mål av begränsad omfattning, erkannerligen fartygsmål Man får dock icke helt E o N bortse från fjärrluftvärnsartilleriets möjligheter att lägga atminslone någon krevadspärr i flygplanets väg under stört d~ lz pingen ävensom fdn det lätlriktade och hastigt skjutande när Juftvärnets eldverkan under senare delen av dykningen. Del bör även beaktas, alt kravet på stor hållfasthet och manöverförmåga hos flygplanet minskar möjligheten a lt tillgodose del krav på bärförmåga som för tunga bombers medförande är nödvändigt. Slulligen må framhållas, att för störtbombflygning fordras härför särskill uttagen personal. I och med atl problemet om all från flygplan fälla torped blivit tekniskt tillfredsställande löst, har frågan om lämplig torpedflygtaktik blivit aktuell. I denna tidskrifts 4 häfte innevarande år har framhållits i artikeln,, Torpedens värde som vapen,, att användbarheten av torpeden är förutom av torpedens egna egenskaper beroende av möjlighelerna alt genomföra torpedanfallet och att därvid bestämma utskjutningsriktningen samt av m ålets möjligheter att undvika att träffas. För anfallels genomförande hava torpedflygplanen en avgörande fördel i sin höga fart. Torpedfällningen måste dock ske från låg höjd - 8 a 0 meler -, varför torpedflygplanen åtminstone under anfallets sista del kunna beskjulas även av fl ack banear Lilleriet. För torpedanfallets utföande kunna liksom för bombanfallels särskiljas 2 metoder. Den ena metoden innebär, all torpedflygplanet på jämförelsevis stort avstånd från m ålet går ned Lill den för torpedens fällande lämpliga höjden, ultage skjutelementen samt verkställer riktning med tillhjälp av torpedsikte och fäller torpeden. Den andra metoden innebär, au torpedflygplanet framgår på stor höjd, utför dykning (med frånslagen molor) till låg höjd och på kort avstånd från målet, varefter torpeden fälles. ::vieloderna kunna lämpli gen henämnas långdis/ansfällning och J..:ortclisl cmsfällning. V id lå ngdistansfällning av torped kan flygtorpedanfalcl nlötas med artillerield. Genom spärreld från medelsvårt eller e: svårt artilleri kunna därvid kraftiga vattenpelare, alstrade VId projektilnedslagen, läggas i anfallande torpedflygplans väg. Men härför fordras, dels att flygplanen upptäckas i tillräckligt god tid, dels att vahenuppkasten, som dock hava begränsad

7 -392- höjd, ligga så nära framför flygplanet, att detsamma icke förm år genom manöver överflyga desamma. Torpedflygplan, sn, efter au ha va siktat fiendens sjöstyrka på stort avstånd, gått ned till låg höjd över vattenytan, torde som regel icke kunna upptäckas och tagas under beskjutning på större avstånd än 2,000 meter. I varje fall erbjuda flygplan på nämnda avsland ett så svårupptäckbart och litet m ål, att beskjutning bliver resullatlös. I det följande förutsättes, att beskjutningen k tn taga sin början, då avståndet nedgått till 8,000 m eter, samt all torpedflygplanets fart är 200 km.ftim. I fig. 4 åskådliggöres ett langdistansfall. Med nyss angima fart t illryggalägger torpedflygplanet en distans av,000 meter på 8 sek. I punkt A är avståndet till målet 8,000 meter. E ft er 90 sclz. har avståndet nedgått till (8,000 - ~~.,000 = ) 3,000 meter (punkt T i fig. 4), å vilket avstånd torpedfällningen sbr. Fig. 4. Huru vida torpedanfallet kan genom artillerield avvarjas under nämnda 90 sek., beror på rådande omständigheter såsom torpedflygplanens antal, den omfattning, i vilken fartygsartil.l ~J:ie l kan insättals mot torpedflygplanen m. m. Sjöslyrkans moj hgheter au genom manöver undvika torpedträffar är ett prohlelll för sig. Ovedersägligt är dock att erforderlig manöver m:sle heslutas hastigare och ulföras kraftigare ju kortare det avslmd är, ä vilket torpeden fälles. Kortdistansfällning av torped kan ske enligt följande (se fig. 5). För att uppbära torped- och övrig erforderlig utrustning r,an f. n. icke påräknas större praktisk topphöjd än m eter (exempel: Vickers torpedflygplan»vildebeest,, har en topphöjd med full utrustning som sjöflygplan av 3,350 m eter) Luftvärnsartilleriets verksamma porte vid denna höjd kan ::tnses vara högst 8,000 m.eter, utanför vilket avshmd neddykningen bär s],e. Den sl,;.er därför på 9,000 meters lutande avstånd från älet (punkt A i fig. 5) mot en punkt T,000 meter framför älet. Räknas hän-id med en dyldart av 250 km.flim. (69.fsek.), kan flygplanet beskjulas under 90 sek., innan del når punkten T. Då flygplanet ej såsom vid störtbombanfall mås te hållas inriktat mot en viss bes tämd målpunkt och ej heller konslant hastighel behöver hållas, kan nedgången till er f ord,~ rli g låg höjd ske på annat sätt än genom dykning, exempelvis i spiral. Därmea försvåras artilleriets eldgivning om också tiden för beskjutningen ökas. I punkten T inriktas flygplanet efter ögonbedömning och torpeden fälles. Nu nämnda anfallsmetod kräyer god manöverförmåga hos flygplanet. I och med att torpedflygplanen tekniskt forbattras, synes kort- A o E l T o ~ Fig. 5. Må l distansfällning Yinna allt större tilltro icke minst på grund av det överraskningsmoment, som anfallssättet inneb-är. Kortd.~stan sf ä ll n i n gc; n förutsätter också, au torpedfällningen eller rattare sagt inriktningen av torpeden sker utan hjälp av instrument (torpedsikte). Av intresse liärutinnan är följande uttalande i,, RiYisla Aeronautica,,, marshäftet 93, nämligen:,, Vid v ' r - l l.. ara orso '- aya vt pradken funnit, att flygarens ogonmall Yar mer värt, än spanarens vackraste beräkningar ~l e d.mål- och farllinjaler,,. Därest inrik tningen för torpeda lli~ m gen -:an ske av flygplanforaren innebär detta jämväl, J p an e s Jesa nmg CJ Je ovcr ingå särskild,, torped- att flvg l l l --lt l l skvtt G d - " '> enom mm re behov ay besättningsmän kan krav på

8 flygplanets bärförmåga minskas Lill förmån för manöver ~gen. skapema (vändbarhet och fart). Vid kortdistansfällning av torped måste man liksom vid störtbombanfall hygga pa en högt utvecklad individuell skicklighet hos flygföraren. Sammanfaltas nu nämnda anfallsmetoders fördelar och oläaenheter finner man följande. b. l Högbom bon[ all kräver god bomhinslrumentenng o c goda ballistiska egenskaper hos flygbomben; tvingas flygplanet all välja sadan hojd, att fjärrluftvärnsartilleri icke alls eller u nder otillräcklig tid kan komma till användning, bliver träffprocenten ringa. För anfallets genomförande erfordras icke h aftiga manövrar av flygplanet, varför även tunga bombflygplan (stor bärkraft, ringa vändbarhet) lämpa sig för högbomban fall Låg- eller störtbambunpall grundar sig på a ll flygpl:mel genom sin siortriktning och stora haslighet till huyudsaklig del bestämmer bombbanan. Uttagning av siktfaktorer och desammas inställande å riktinstrument erfordras därför ej.,\nfallet är påfrestande för personal och materiel, varför del kan utföras endast med lätta, möjligen medeltunga bombflygplan, förda av skickliga flygförare. l'arlygets fj ärrluftvärnsartilleri har svårighet att ingripa p ~t annat sätt än genom spärrelci. I anfallets sista dellmnna närluftvärnspjäser effektivt ingnpa. Kan anfallet slutföras, är träffsannolikheten även mol m ill a\ sm[t dimensioner stor. Långclislansfällning av torped grundar sig på, al.t flyg planet, framgående på låg höj d, uttager skjutelementen samt utför torpedfällning på jämförelsevis stor distans. Flygplonet inriktas med hjälp av siumedel. I anfallels avshtende -:an deltaga även fartygels flackbanepjäser. Genom alt torpeden rälles på stort avstånd har fartygel möjlighet till undanmanö'-er. Korlclislansfällning av torped grundar sig på, att flygplanet från stor höjd dyker mot m ftlet för alt fälla torpeden pa så kort distans, a tt inriktning kan ske ulan hjälp av siktmedel. Under neddykningen eller nedgången i spiral kan visserligen luftvärnsartilleriet ingripa, men under för riktning försy år'lde omständigheter och unaer kort tid. Närluftvärnspjäser JZunna under anfallels sista skede effektivt ingripa. Undanmanöver är för fartyg svår atl medhinna, om anfallet kan slutföras. Anfallets utförande kräver goda manöveregenskaper hos flygplanet och stor personlig skicklighet hos flygföraren. Att störtbombanfall och kortdistansfällning av torped h a starka förespråkare hos den flygande personalen i elt flertal ]änder (U. S. A., England, Frankrike, Italien) är naturligt, ty den individuella flygskickligheten kommer här till sin fulla rätt och kan medföra stort resultat. Tekniska förbättringar i avseende på tillgodoscendet av flygplanens egenskaper h ållfasthet, manöverförmåga, fart och bärförmåga - komma också au hava en avgörande inverkan på bedömandet av lämpligaste anfallsmetod. I det föregående har icke berörts jaktflygplanens möjliglieter att nedkämpa bomb- och torpedflygplan. Jaktflygplanens överlägsenhet i avseende på fart och vändbarhet skapar möjligheter för elt nedkämpande, om strid kan upptagas. Men svårigheterna ligga i att hava jaktflygplan tillgängliga i rätt tid och på rätt plats. Jaktflygplanens mycket begränsade aktionsti.d har lett till att stormaktsmarinerna vid operationer till sjöss å hangarfartygen medföra jaktflygplan i betydlig utsträckning. Därest en sjöstyrka under den tid, som den befinner sig inom aktionsradien för fiendens bomb- och torp ~dfygbaser - fasta eller flytande -, skall kunna skyddas av s~ändigt patrullerande jaktflygplan, erfordras förvisso tillgång ttll talrika jaklflygförband. Att en slormaktsmarin, exempelvis ~- S. A. kan räkna på ett sådant skydd, förklaras endast genom hllgång till s tora flygplanförande fartyg, vilka tillika med kryssarna ombord medföra jaktflygplan. Försvaret mol bomb- och torpedflyganfall försvåras helt naturligt, om delsamma samtidigt ulföres av ett flertal flygforband, vilka anfalla från skilda bäringar. Torpedflygförhat~?ens anfall kunna jämyäl kombineras med torpedfartygens, k over- ocl~ undervaltens_ -, varigenom den anfallna sjöstyr-.ans uppmarksamhet spllllras samt försvar och molmanöver forsvåras. U ppen b ar t ar.. aven,.. att l JOm b - och torpedflyganfall tl<som anfall med torpedfartyg ha större utsikt alt kunna genomfö ras, därest sjöslyrl,an är inbegripen i artilleristrid.

9 En jämförels~ mellan bombflygplanets å ena sidan och torpedflygplanets å andra sidan värde som stridsmedel i sjökriget under alla omständigheter är svår att göra. Den tunga bombens verkan kan anses likvärdig med torpedens. Möjligheterna alt genomföra anfall med bombflygplan och med torpedflygplan kunna som regel anses vara lika stora - eller lika små. Kan ~mellertid ett kortdistansanfall ned torped slutföras måste större träffsannolikhet mot fartygsmål påräknas än vid åtminstone högbombanfall Om tillgången till tunga flygplan är ringa, synes därför möjligheten att erhalla träff vara större vid torped- än vid bombanfall. Torpeden har framför bomhen den fördelen, att den fällda torpeden under sin gång genom vattnet verkar som hot, vilket kan tvinga den anfallna sjöstyrkan till för densamma i taktiskt avseende ofördelaktiga manövrar. Torpedflygplanet bliver härigenom ell stridsmedel, som tekniskt kan utnyttjas i sjöstriden - antingen för sig själv eller än bättre i samverkan med torpedfartyg. Det får därvia ej heller förbises, att torpedanfall från flygplan kunna utföras i skydd av dim- eller rökbildning, icke m inst i skydd av den av fienden utlagda. Torpedflygplanet h ar på senast~ tid också blivit föremål för större uppmärksamh et än tillförne. Den förut omnämnda artikeln, Bombing versus torpeda planes, avslutas med följande ord:, Vad angår utvecklingen av uteslutande for torped- och bombändamål byggda flygplan, synes det vara logiskt att antaga, för det beklagliga fall att krig inträffar inom närmaste fem år, att större allmän militär effekt skull~ vinnas, om man från flygplanförande fartyg avlägsnade det tunga höghöjdsbombplanet och ersatte detsamma med ett motsvarande antal torpedflygplan. Delta får emellertid icke förstås så att fördenskull utvecklingen och prövandet i fredstid av bombplan som en särskild typ på n[lgol sätt skulle inskränkas, förrän dess möjligheter och begränsning l)livit definitivt utrönta,,. Arthur örnberg Några. i~~~tag~l~~r rörande rysk sjökrigsforlog Ostersjön år l I. rysk l.. marin facklitteratur hava. un d er senare tid viss SJO -' l <n f". g s Jandelser b h. i östersj ön un d er sommaren 95 varit förema o.i. e andlmg. De som härvid med sina. l.. a och knllcerat operationernas pl l"".. m agg belyst de m m t d d...an aggnmg, desammas utföran-.., or e un er varldsltiget f" l. hava tjänstgjort å ryska örlo s~art ore revo u:wnens utbrott sin första s 'l't". g y g och hava salunda erhållit JOmi l ara utbldnina und l. emellertid fö. t "tt... o o. er sarr~glmen. Man bor m sa a, all de asllde talats, även godtagas a d r, som l dessa frågor ulv en nuvarande ryska fl tt l och av olika skäl beft mm 't s l" amphga. att nu. o ans edning 0 ff'. ll o arken den r sk.. o ce t atergiva. V eller annan i ~ov~e~;:~l;:n:a~a~sskriflen.,, Morskoj Svbornik, ligen innehaolla o- t ~ g!ven facklitteratur, torde nämnaga, som e f ö d~. anses önskvärt och sm... J r..':n nya lednmgens syften börandes åsikter. ej overensslammer med,,röda, veder- I tillgängliga his l l f... i Östersjön under år ;~~s m ramsta~lnmgar rörande sjökriget till efterfölj'a d t 5 h ar veterligen förspelet a rysk sida n e venne operat f' b ehandling H.. d l. o wner ej orut varit föremål för et av d. an d e serna - fraga, vo ro f" or SJO.. 'nget. i dess h"lun ei or n ad betyd el f h v samma se, men örberedelserna för deinom r _a~o ~.~l.agnade. att blotta vissa säregna förnållanden S y s" SJokngslednmg under denna epok. Och.o~mar en 95 hade ryska armen lidit n~derlag i G r. I ehrerade under ständiga strider längs hela fronten~ l~ :~

10 anstra.. fl an.,_ l' l la de redan inträngt i Kurland.l och. l' o L men sa... er m. t : Ha framryc zmngen.. tvska armens '.., t ot Mitau med avsr zl att framryckte an."san f. mot Riga. Stämningcn sedermera or sa.. fl Ll. var tryckt och rrnterad. o l. l armen som o au.. inom sava r vs _m. o l u der ryska underrättelsevasenl slutet av JUill m~m~d ~ ~ot.. ~.n varande tyska sjöslndsd det beske om, a.. tt samtliga l os ersjo. 'llf'llrotvrs sam as un der ett par dagar i Kiel krafter skulle tl a " d.. fo.. l ej saren (omkr. l juli). i och for ruspektron oc -~ - p. l d. gens i östers j ön s. k. operad sl a SJoknos e nm stod da tan... en, a t. b t' e de av " m. ' '" ' l.... nle den star,are " ' ".., galvr,,, O eg, Ja f '' b. barderirra av lämplrg plats pa.... ara enng t... Inom en ry.,_. o " l tt mder dessa dagar m ecl. l. Liva avdelnmg upp Ad Mal åroff,,, J3ajålh, Bo- kryssarbngaden es a n J. Ruril' samt en dd jagare " f. töt i och or om o förelaga en rams... d. samt Neufahrwasser ansagos... t. "] s len Swmemun e Lvska Os ersjo ' '. d d t K lb"rg betraktades sasorn.... f" t de un er e o "' vara alltfor val be as a ' M l pades genom en dv lrk t' sföremål r an 0p lämpligt opera ron..... bl d rysl a flottans personal... stammngen an '- operatron kunna loja.. l' d Planen förelades flaggoch samtidigt tillfoga henden s,a a. l f"..... Kolt. åk vars samtyc '-e O l op;~ral rone ns ]<ai)lenen, kommen d J ' _ Då deune......"llande omedelbart vanns.... J nnclpr ~ lla verksta, h f" f " ö slersjo l en för duvarande c e ~ n or.. darefter forelade p an d K lt' 'l, fr "oan ÖPI)en rorande. { lämna e o JU '" "'v flottan, amrral I a ~rn,. f". log alt ~rnativt Kolherg. f" bes]']utnmg nen ores platsen or '-.. t kan till operationens Amiral Kånin. _samtyckte e flerdndagofl~ bveh ållen att Memel bef.. de dock me e Ol e ' snara genom oran.' t tt den moderna och t sföremål sam a stämdes sasom. opera ro~.. skulle deltaga i företaget, "olu dvrhara kryssaren, Runl..., ej. h ubåtar ansåos vara.. ed hänsyn till förekomsten av mmor oc c t>. av n c. d. l. med medlemmar na. + b lt Efter långvang ls... ussron. " l s r r s,a e... er lät si dock amlralen pavel,a stabens opcralrva avdeh~m " c.t l lle deltaga i operaoch beslut fattades, att aven,r mr'". s '-u lemmarnas. Det förh \ llandet att Memel, trots stabsmed l'l a twnen. c '. l bestämdes såsom anfallsma, ansat> avstyr,an,... de sl äl väsentligt minska operatronens var... d..,_ d l J uli 95 avsan es till Orö i Tidiat på morgonen en.... ::> J 'L TJ erl asskr med Jagate flaggad j utan len, z a pr an ' ' oo de av o l' den ;ijds le Alands skärgård, där l. kryssarbrigaden då var förlagd, för alt till amiral I3achireff å,adm. Makåroff, överbringa operationsordern, samtidigt som en annan medlem av staben med jagare sändes till Kuivasto i Moonsund, varest flertalet jagare då voro förlagda., Rurik,, vars uppehållsplats var Reval, skulle samtidigt beordras, alt vid l. kryssar:origadens utpasse.rande förena sig med densamma. Amiral Bachireff gick med underlydande styrka enligt order till sjöss men gav sig ej tid att invänta jagarne, som på grund av tjocka hindrades att ulpassera från Moonsund., Operationen utfördes h elt och hållet utom planen,, skriver den ryske, dåvarande löjtnanten Sakovitj, och fortsätt~r däreft er i följande ordalag:, Bombardering av Memel l{unde ej äga rum på grund av tjocka, så täi som mjölk., vilket med hänsyn till risken för minor och frånvaron av egna jagare, gjorde ett närmande till tyska kusten alltför riskabelt. Företaget resulterade i kryssarstriden ost om Gotland, som av våra fartyg utfördes y Llerligt oskickligt och g a v ett moraliskt, ofullständigt och taktiskt obetydligt resultat,. - Såsom bekant jagades närvid den mindre snabbgående tyska minkryssaren, Albatross, mot Gotlands ostkust och tvingades där sättas på land vid östergarns holme, under det att den utsattes för artilleribeskjutning inne på svenskt territorium. Denna neutralitetskränkning gav såsom känt anledning till protest från svensk sida. En annan numera i rysk facklitteratur uppmärksammad operation, som tilldrager sig ett visst intresse är forläggandel till Irbcnsundet av slagskeppet, Slava,, huvudsakligen i och för flankering av där utlagda minspärrar. Förutnämnd sjö Iniiitär författare skriver härom:, Rigaviken och särskilt Riga såsom varande en viktig strategisk, ekonomisk och politisk PUnkt, på vilken ryska armens högra flank nu måste stödja sig, borde alltså vara föremål för krigsledningens särskilda intresse, ej minst med hänsyn till försvaret från sjösidan. i-ikväl, när fiendens uppmärksamhet alll mer började ägnas detta frontavsnitt, när Libau för länge sedan blivit hesatt av Tidslcrift i Sjöväsendet. 28

1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8

1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8 1930. 93:e årgången. Häfte N:r 8 .:_ 433 - Årsberättelse i minväsende. Avgiven av lerlamaten Ågre n. December 1929. De senare årens arbeten inom undervattcnsakustikens område hava medfört en betydande

Läs mer

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN

AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN AVD. IV. FÖRHÅLLANDET TILL KLIENTEN 18 KAP. PLIKT ATT FULLGÖRA UPPDRAGET 18.1. Allmänna regler I 13 kap. har framhållits att en advokat i princip har frihet att avböja ett uppdrag, oavsett vad anledningen

Läs mer

Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid (IV)

Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid (IV) Genève-konventionen den 12 augusti 1949 angående skydd för civilpersoner under krigstid (IV) Undertecknade, befullmäktigade ombud för de regeringar, vilka låtit sig företrädas vid den diplomatiska konferens,

Läs mer

~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/"

~IO~~W~ 'TIDNINGEN! 5~ lllniy Il~ n}lff år! JtX. ~off. l/ ~h 1. ÅRG. 26. JANUARI 1921. PREN.-PRIS 2: 50. JtX m l,'i l/" ~rt PÅ 4 EBENUER ~"IO~~W~ 'TIDNINGEN! "5~ lllniy Il~ ORGAN FÖR SVENSKA MISSIONEN I KINA REDAKTION: ERIK FOLKE, NATH. HÖGMAN. ~off n}lff år!»

Läs mer

V ARLDSOMSEGLINGARNA

V ARLDSOMSEGLINGARNA DE FORSTA 00 SVENSKA V ARLDSOMSEGLINGARNA av Redaktören fil. kand. Ebbe Aspegren Innehåll Förord.................. 4 1. Bort över haven....... 5 2. Nytt liv i svensk sjöfart... 10 3. Den bedräglige pärlfiskaren.......

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN Etiska vägmärken 9 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I VÅRDEN STATENS MEDICINSK-ETISKA RÅD 1 Beställningsadress: Fritzes Kundtjänst, 106 47 Stockholm Fax 08-690 91 91, telefon 08-690 91 90 E-post fritzes.order@sliber.se

Läs mer

UNDH"GENSKA.S"MUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~.

UNDHGENSKA.SMUNGEN OCH KVINNOR ENLIGT HR LINDHAGEN -.- ARBET TIET ~on KVIN. ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. UNDH"GENSKA.S"MUNGEN ENLIGT HR LINDHAGEN OCH KVINNOR b(>f -.-, ARBET TIET ~on KVIN ~~ ~ ETT FÖ~'ItRAG 7/ 3 190~~ ~ V ~~ AF S ~. CK PRIS 10 ÖRE - Ur hr Lindhagens motion till 1906 o ars riksdag. Han begär:

Läs mer

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen

En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen En studie i begreppen behov, aktivitet och synnerliga skäl i vapenlagstiftningen Claes Linder 2011 Version 4 1 INNEHÅLL 1. Inledning 3 2. Historik 3 3. Lagmotiv 3.1 Proposition 1934:181 4 3.2 Proposition

Läs mer

Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister?

Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister? Vad kan och bör domaren kräva av advokaten i kommersiella tvister? AV HARRY BERGMAN, TINGSNOTARIE 1988 1991 1 OCH OLLE FLYGT, TINGSNOTARIE 1991 1992 2 Utgångspunkter från tingsnotarie till advokat 3 Somliga

Läs mer

Suzanne Wennberg. Tillsammans och i samförstånd ett nytt begrepp för gärningsmannaskap

Suzanne Wennberg. Tillsammans och i samförstånd ett nytt begrepp för gärningsmannaskap 613 Suzanne Wennberg Tillsammans och i samförstånd ett nytt begrepp för gärningsmannaskap 614 615 Tillsammans och i samförstånd ett nytt begrepp för gärningsmannaskap Av professor Suzanne Wennberg, Sverige

Läs mer

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10

Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 INLEDNING TILL Arbetsstatistik. A / utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik. Stockholm, 1899-1912 Täckningsår: [1]-10 I serien Arbetsstatistik A ingår: 1 Undersökning af bagerierna

Läs mer

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör

Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör Disciplinansvar för studenter som fuskar eller stör av Nils Jareborg 1. Utdrag ur Högskoleförordningen (1993:100) 2. Inledning 3. Vilseledande handlingar Försök att vilseleda Tillgång till otillåtna hjälpmedel

Läs mer

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten

Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten FoU-Södertörns skriftserie nr 89/10 Kontaktpersoner för ungdomar genom socialtjänsten - en studie om hur dessa insatser avslutas Sini Teng Förord Kontaktperson tillhör en av de vanligaste insatserna inom

Läs mer

Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden

Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden 221 Det 31 nordiska juristmötet Helsingfors 19 21. 8. 1987 Carl Hemström Föreningen och dess medlemmar, särskilt på arbetsmarknaden 222 Carl Hemström

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

överlärarh, '~nar åi'ala för ~~~~ nrr~äl~~ul mot skolan

överlärarh, '~nar åi'ala för ~~~~ nrr~äl~~ul mot skolan . ) överlärarh, '~nar åi'ala för ~~~~ nrr~äl~~ul mot skolan Den mot lärare i Alviks fothskola riktade anmälan till fothskoledirektionen synes nu komma att få ett rättsligt efterspel. Skolans tidigare överlärare,

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED

AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED AVD. 1 ALLMÄN DEL 1 KAP. DEN RÄTTSLIGA BETYDELSEN AV BEGREPPET GOD ADVOKATSED Advokatväsendet har i flertalet kulturländer sedan långt tillbaka varit föremål för rättslig reglering. Den ledande grundtanken

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Samverkan när barn far illa

Samverkan när barn far illa Umeå Universitet Institutionen för socialt arbete Socionomprogrammet T7 C-uppsats Samverkan när barn far illa En studie av skolans rutiner för anmälningsskyldighet och samarbete med socialtjänsten Författare:

Läs mer

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge

Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge Risken för att barnet far illa i mål om vårdnad, boende och umgänge En studie av hur ett påstående om att ett barn far illa tas till vara och bedöms i domar från tingsrätten. Maria Hamberg Maria Hamberg

Läs mer

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal?

Bilag 13. Erland Olauson. Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? Bilag 13 Erland Olauson Reglering av arbetsrätten genom lag eller avtal? 1. Inledning REGLERING AV ARBETSRÄTTEN GENOM LAG ELLER AVTAL? Av chefsjurist Erland Olauson, Sverige Det påstås ofta att det finns

Läs mer

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 1997:15 (S) Allmänna råd. Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (S) Allmänna råd Tillämpningen av lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Årg 4, N:r 2, utg. 1839

Årg 4, N:r 2, utg. 1839 Årg 4, N:r 2, utg. 1839 BREF TILL HR B.UOT, REDAKTÖR AF ANNALEs 1\fARITil\IES, FRÅN HR LENORliiANT DE KERGRIST, CHEF PÅ_ LINJEsKEPPET SuFFREN, RÖRANDE DETTA SKEPPS Ko~mANDE PÅ GRUND *) l CADIX BAY I FEBR.

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

SAKKUNSKAP OCH POLITISK RATIONALITET

SAKKUNSKAP OCH POLITISK RATIONALITET ACTA UNIVERSITATIS STOCKHOLMIENSIS STOCKHOLM STUDIES IN HISTORY 37 Anders Berge SAKKUNSKAP OCH POLITISK RATIONALITET Den svenska flottan och pansarfartygsfrågan 1918-1939 Almqvist & Wiksell International

Läs mer

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning

Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning Den misstänktes rätt till insyn under en brottsutredning RättsPM 2008:4 Utvecklingscentrum Malmö Uppdaterad mars 2014 Innehåll 1. Utgångspunkter... 4 1.1. Inledning... 4 1.2. Europakonventionen... 5 1.3.

Läs mer