Kommunala framtider. en långtidsutredning om behov och resurser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala framtider. en långtidsutredning om behov och resurser"

Transkript

1 Kommunala framtider en långtidsutredning om behov och resurser till år 2050

2 Svenska Kommunförbundet, Finanssektionen, Stockholm November :a upplagan ISBN: ILLUSTRATIONER: Jan Olsson Form & Illustration AB GRAFISK FORM OCH PRODUKTION: Elisabet Jonsson. TRYCK: Mixi Print AB, Olofström. Satt i Bembo och Futura. Tryckt på Chromocard Linne 240 gr (omslag) och Multifine 100 gr (inlaga). 2

3 Förord SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDETS finanssektion publicerar med jämna mellanrum analyser av kommunernas ekonomiska framtidsutsikter. I rapportserien Kommunernas ekonomiska läge redovisas två gånger per år en bedömning av den aktuella ekonomiska situationen i kommunerna och utvecklingen under de närmaste åren. Med jämna mellanrum har också mer långsiktiga analyser av behov och resurser för kommunal verksamhet publicerats. Den här gången har förbundsledningen beställt en sådan långsiktig analys som underlag för förbundets kongress i april Syftet är att utredningen ska fungera som ett underlag för en vidare diskussion om centrala framtidsfrågor som rör kommunernas ekonomi i ett mer långsiktigt tidsperspektiv både inför förbundskongressen och i vidare kretsar under de närmaste åren. Resultatet av det arbetet redovisas i denna bok. Det huvudsakliga arbetet med denna långtidsutredning har bedrivits i en projektgrupp på finanssektionen. Gruppen har bestått av Henrik Berggren, Anders Brunstedt, Per-Lennart Börjesson, Marcus Holmberg, Anders Jonsson, Hans Olsson, Per Sedigh, Siv Stjernborg, Maj-Lis Åkerlund och Signild Östgren, samtliga från finanssektionen, samt Jonas Eriksson från utredningssektionen och Clas Olsson från förbundsledningen. Därutöver har ett stort antal personer på förbundets övriga sektioner bidragit med underlag och synpunkter.vi vill också tacka alla utanför organisationen som lämnat värdefulla råd och synpunkter och i synnerhet då Ingemar Hansson, generaldirektör vid Konjunkturinstitutet och fil. dr. Nils Lundgren. Elisabet Jonsson, finanssektionen, har svarat för den grafiska formgivningen där Håkan Lindström har bidragit med värdefulla synpunkter. Projektgruppen svarar själv för de analyser och slutsatser som presenteras. Rapporten har således inte varit föremål för ställningstagande av förbundets politiska styrelse. Stockholm i november 2002 Per-Lennart Börjesson Projektansvarig 3

4 Innehåll 1. Sammanfattning 5 2. Befolkningen 11 Huvuddrag i den framtida utvecklingen 12 Fruktsamheten 13 Åldrandet och döden 16 Invandring och utvandring Arbetskraften 19 Kommunernas inkomster 19 Ökat välstånd och kortare arbetstider 21 Barnafödande, utbildning och arbete Tre scenarier för samhällsekonomin 33 Huvuddrag i den framtida utvecklingen 33 Produktivitet, priser och löner 36 Sysselsättning och arbetstider 37 Den offentliga sektorn Kommunernas ekonomi 43 Beräkningsförutsättningar 43 Utrymmet för verksamhet Befolkning och behov 51 Kommunernas nuvarande verksamhet 52 Barnomsorg och utbildning 54 Äldreomsorg 56 Handikappomsorg 59 De samlade behoven Behov och resurser 61 Pengarna räcker inte 61 Fler händer eller mer utbildad personal? 64 Kommunernas möjlighet att rekrytera personal 65 Växa och samtidigt krympa Hur långt räcker skatterna? 75 Mer skattefinansiering kräver mer i skatt 76 Möjligheterna till effektiviseringar 78 4

5 1. Sammanfattning DET HAR KNAPPAST undgått någon att den offentliga sektorn i allmänhet och kommunerna i synnerhet står inför stora ekonomiska utmaningar i framtiden. Det överskuggande problemet är den förskjutning som sker i befolkningens åldersstruktur mot en ökad andel äldre. Statistiska centralbyrån (SCB) räknar med att det under de närmaste 30 åren sker en fördubbling av antalet invånare i åldern 85 år och äldre. Samtidigt beräknas befolkningen i yrkesverksam ålder förbli i stort sett oförändrad. För kommunernas del innebär det att kostnaderna för äldreomsorgen kommer att behöva öka i snabbare takt än vad skatteinkomsterna kan förväntas göra. En förlängd livslängd och ett ökat materiellt välstånd är naturligtvis bra i sig, men följden kan bli att den service som idag finansieras med skatter med tiden upplevs som allt mer otillräcklig. Efterfrågan stiger och frågan är om skattepengarna, som ska finansiera tjänsterna, kan växa i samma takt. Risken finns att brukarna, men också de förtroendevalda och de anställda med tiden blir alltmer missnöjda. Denna långtidsutredning är avsedd att fungera som ett underlag för en vidare diskussion kring dessa och andra centrala framtidsfrågor som rör kommunernas ekonomi i ett långsiktigt tidsperspektiv. Den fråga vi i första hand försöker besvara är om de framtida resurserna i form av pengar och tillgänglig arbetskraft är tillräckliga för att kommunerna ska kunna fortsätta och tillhandahålla välfärdstjänster på samma nivå som idag, eller om vi gradvis måste vänja oss vid att den offentliga servicen blir sämre därför att vi är fler som ska dela på samma kaka. En annan fråga som diskuteras är om det går att höja skatterna ytterligare eller om behoven i framtiden måste finansieras på annat sätt. Vi har avsiktligt valt ett mycket långsiktigt tidsperspektiv. Beräkningarna sträcker sig till år 2050 och i vissa fall till och med till år Ett skäl till att sträcka ut analysen så långt är att det tar mycket lång tid innan de förändringar i befolkningens sammansättning som vi vill belysa slår igenom fullt ut i kommunernas ekonomi och verksamhet. På lång sikt räcker inte pengarna En slutsats i denna utredning är att kommunerna utan skattehöjningar på sikt kommer att få svårt att bibehålla den ambitionsnivå man har idag.visserligen beräknas resurserna öka åtminstone under 1 Sammanfattning 5

6 de närmaste två decennierna men de demografiskt betingade behoven ökar på sikt än mer. Situationen blir särskilt besvärlig en bit in på 2020-talet då antalet äldre ökar påtagligt. Kraftigt ökande behov av äldreomsorg innebär att de samlade behoven ökar mer än kommunernas resurser. I vårt basscenario räknar vi med att de samlade behoven av kommunal verksamhet ökar med 10 procent mellan 2000 och Denna behovsökning ska jämföras med ett resurstillskott på drygt 7 procent. Gapet mellan resurserna och de med demografin framskrivna behoven uppgår därmed till närmare 3 procent (se diagram). Behov och resurser i basscenariot år Index 2000 = 100 Index Behov Källa: Svenska Kommunförbundet. Resurser Den förhållandevis dystra bild som framträder i beräkningarna är inte resultatet av påtagligt pessimistiska antaganden om de faktorer som styr utvecklingen av kommunernas ekonomi framöver. I flera viktiga avseenden har vi tvärtom valt att räkna optimistiskt, bland annat vad gäller kommunernas framtida intäkter: De generella statsbidragen till kommunerna förutsätts utvecklas på samma sätt som skattebasen. Det innebär ett påslag motsvarande 2 miljarder kronor årligen. Avkastningen på aktier och räntebärande instrument överstiger med bred marginal tillväxten i produktionen, vilket bidrar till att pensionsinkomsterna och därmed kommunernas skattebas stärks. De arbetstidsförkortningar som i framtiden genomförs är, vid en historisk jämförelse, relativt måttliga. Kommunerna förutsätts också kunna anställa den personal som krävs utan att de relativa lönerna behöver ändras. På sikt krävs allt mer personal för att behoven av bland annat äldreomsorg ska kunna klaras. Denna expansion ska ske på en arbetsmarknad som i övrigt krymper. Det är inte självklart att kommunerna kan öka sin andel av de sysselsatta utan att de kommunanställdas relativa löner måste ändras. En relativ höjning av de kommunanställdas löner innebär att den kommunala verksamheten blir dyrare än vad vi i denna långtidsutredning har utgått från. De finansiella möjligheterna att få resurser och behov att gå ihop blir då naturligtvis än sämre. I åtminstone ett avseende har vi valt att utgå från ett antagande som måste betraktas som försiktigt eller rentav pessimistiskt: Produktiviteten i den offentliga sektorn antas vara oförändrad under hela beräkningsperioden. Det betyder att man inte kan få ut mer av insatta resurser i den offentliga sektorn. Mer verksamhet kräver mer resurser i form av pengar och personal. En konsekvens av detta antagande är att äldreomsorg och annan kommunal verksamhet gradvis blir dyrare i förhållande till andra nyttigheter. Eftersom kommunernas verksamhet i huvudsak finansieras med skatter får antagandet om en oförändrad produktivitet också till följd att det som regel krävs skattehöjningar för att en mer omfattande eller bättre kommunal service ska kunna erbjudas. Tillväxten i ekonomin i stort skapar inget utrymme för mer kommunal service. 6

7 Fler barn och mer utbildning utgör inga enkla lösningar Befolkningen i olika åldersgrupper år Tusentals personer Tusentals personer Summa år 0 19 år 65 år Anm.: Barnafödandet är i de övre kurvorna 1,8 barn per kvinna och i de nedre kurvorna 1,5 barn per kvinna. De övre kurvorna är identiska med Statistiska centralbyråns officiella befolkningsprognos Källa: SCB. Också i två andra avseenden har vi räknat på ett sätt som måhända kan uppfattas som pessimistiskt eller överdrivet försiktigt. Det gäller barnafödandet och utbildningen. I debatten om välfärdens framtida finansiering har såväl ett ökat barnafödande som mer och bättre utbildning förts fram som tänkbara botemedel mot de finansieringsproblem som skisserats ovan. Med ett högre barnafödande minskar på sikt de problem med försörjningsbördans utveckling som väntar oss framöver. Fler personer i förvärvsaktiv ålder finns till hands för att försörja det växande antalet äldre i befolkningen. Mer utbildning antas ge en högre tillväxt i ekonomin som helhet och därmed en bättre bas för välfärdens finansiering. Vårt basscenario bygger på förhållandevis försiktiga antaganden i dessa avseenden. Barnafödandet ligger kvar på en låg nivå (1,5 barn per kvinna) och andelen studerande i yrkesverksam ålder stabiliseras, det vill säga fortsätter inte att öka. För att belysa betydelsen av dessa båda faktorer barnafödandet och utbildningen har vi konstruerat två alternativa scenarier som bygger på en annorlunda utveckling när det gäller barnafödandet och satsningarna på utbildning. I barnscenariot ligger det långsiktiga barnafödandet på 1,8 barn per kvinna jämfört med 1,5 i basscenariot. I utbildningsscenariot fortsätter andelen studerande i yrkesverksam ålder att växa. Beräkningarna visar att vare sig ett ökat barnafödande eller en förstärkt utbildningssatsning utgör några enkla lösningar på de finansiella problem som de offentliga välfärdstjänsterna står inför. Effekterna är för kommunernas del snarare de motsatta. Ett ökat barnafödande leder i första hand till större krav på resurser i barnsomsorgen och skolan, vilket på kort sikt skärper finansieringsproblemen. En förstärkt utbildningssatsning leder till att färre personer deltar i arbetskraften och att basen för den kommunala beskattningen därmed utvecklas sämre.på lång sikt förbättras utfallet något,men de positiva effekterna av fler födda barn och mer utbildning förblir ändå otillräckliga i förhållande till de långsiktiga utmaningar som kommunerna ställs inför. År 2050 uppgår gapet mellan resurserna och de med demografin framskrivna behoven till 11,5 procent i barnscenariot och drygt 6 procent i utbildningsscenariot. Det kan jämföras med ett gap på knappt 3 procent i basscenariot. Kommunernas möjligheter att fortsätta tillhandahålla välfärdstjänster på samma nivå som idag framstår således som ännu sämre i barn- och utbildningsscenariot än de gör i vårt basscenario. I beräkningarna förutsätts kommunernas resurser fördelas i förhållande till hur de relativa behoven av olika verksamheter utvecklas. Ett lågt bar- 1 Sammanfattning 7

8 nafödande innebär att resurser på sikt kan frigöras från barnomsorg och skola till förmån för växande behov av äldreomsorg. I vårt basscenario (och utbildningsscenariot) förutsätts de växande behoven av äldreomsorg till betydande del klaras genom resursöverföringar från andra verksamheter. I verkligheten är en sådan flexibilitet inte självklar. Flera faktorer kan komma att försvåra en dylik resursomfördelning. Om inte dessa omfördelningar kan komma till stånd blir bilden av basscenariot dystrare och då framförallt för äldreomsorgens del. Även statens kaka är knapp De skatteintäkter som kommunerna i utgångsläget förfogar över räcker inte för att finansiera hela kommunens verksamhet. Till viss del finansieras kommunernas kostnader med statsbidrag som saknar varje form av automatisk uppräkning medan merparten av kommunernas kostnader växer i takt med löneökningarna. För varje år som går räcker statsbidragen till allt mindre verksamhet. De införda maxtaxorna i barn- och äldreomsorgen får liknande konsekvenser. I och med att kommunerna inte får höja taxorna i takt med kostnaderna kommer avgifterna till dessa verksamheter att gradvis minska i betydelse som finansieringskällor. Det blir även i detta fall allt svårare att med tiden få intäkter och kostnader att gå ihop. I våra beräkningar förutsätts de generella statsbidragen på sikt utvecklas på samma sätt som skattebasen, vilket innebär en nominell men också real ökning av statsbidragens värde. De specialdestinerade statsbidragen antas samtidigt utvecklas på samma sätt som de kostnader som bidragen är avsedda att finansiera. Beräkningsantagandena innebär att staten gradvis ökar på de reella resurstillskotten utan åtföljande krav om nya åtaganden. Om istället de generella statsbidragen antas nominellt oförändrade skulle kommunernas verksamhet begränsas med 10 procent i förhållande till vår baskalkyl för år Även gapet mellan resurserna och de med demografin framskrivna behoven skulle i motsvarande grad öka. De samhällsekonomiska beräkningar som gjorts indikerar att det finns ett utrymme för staten att höja statsbidragen på det sätt som vi har räknat med utan att statens budgetbalans hotas eller statliga skatter måste höjas. För ytterligare statsbidragshöjningar över denna nivå krävs att staten drar ner på andra åtaganden, höjer skatterna eller låter statsskulden växa. Det bör understrykas att storleken och sammansättningen på statens utgifter mycket väl kan bli en annan än vad vi har räknat med. Internationaliseringen kan framtvinga sänkningar av statliga skatter som momsen, förmögenhetsskatten, samt olika punkt- och kapitalinkomstskatter. Sådana skatteförändringar hotar att begränsa statens samlade utgifter. På 50 års sikt är det också möjligt att beslut kan tas som medför påtagligt ökade statsutgifter på andra områden än de som kommunerna svarar för. Utrymmet för framtida statsbidragshöjningar kan därför bli väsentligt mindre än vad vi har utgått från. I detta sammanhang finns också anledning att ifrågasätta det antagande som gjorts om att staten gradvis tilldelar kommunerna större resurser utan att något krävs i gengäld. En sådan fördelning mellan generella och specialdestinerade statsbidrag är inte i samklang med de senaste årens utveckling där statliga resurstillskott till betydande del har villkorats. Är en oförändrad servicenivå långsiktigt hållbar? Vi har i denna utredning prövat i vilken grad kommunerna kan klara nuvarande åtaganden också i framtiden. Beräkningsutfallet kan knappast betecknas som positivt trots att en rad optimistiska anta- 8

9 ganden gjorts. Att pröva i vilken grad kommunerna i en avlägsen framtid har möjlighet att tillhandahålla samma service som idag måste dock betraktas som en ganska försiktig utgångspunkt. Det är, av olika skäl, tveksamt om framtidens medborgare nöjer sig med den service vi idag är vana vid. Stigande inkomster och en gradvis ökad materiell levnadsstandard kan mycket väl leda till att kraven på kommunerna ökar. Så har fallet varit förr. Under de närmaste 40 åren beräknas hushållens privata konsumtion fördubblas i reala termer räknat per invånare. En del av den efterfrågeökning som de stigande inkomsterna gör möjlig kommer sannolikt att riktas mot sådana tjänster som kommunerna idag tillhandahåller. En sådan utveckling leder till ett svårt långsiktigt dilemma. För att konsumtionsvolymen av alla slags nyttigheter skattefinansierade och privatfinansierade ska kunna växa i samma takt krävs endera fortgående skattehöjningar eller en ökad avgiftsfinansiering. Detta kan vid första anblicken verka som en obegriplig paradox. Om oförändrade skattesatser tas ut på stadigt växande arbetsinkomster växer ju skattebeloppet i samma takt som dessa inkomster. Då borde väl skatteinkomsterna räcka till en tillväxt i den skattefinansierade produktionen som motsvarar tillväxten i de inkomster på vilka skatten tas ut? Att svaret på den frågan är nej beror på att priserna på de skattefinansierade tjänsterna ökar i snabbare takt än priserna på de privatfinansierade nyttigheterna. Skälet till dessa skillnader i prisutveckling är att förutsättningarna till produktivitetstillväxt (det vill säga möjligheterna att öka produktionen vid en given arbetsinsats) är olika. I denna utredning har en kompletterande framtidsberäkning gjorts med utgångspunkt från att den skattefinansierade produktionen av tjänster växer i samma takt som BNP. Liksom i övriga beräkningar antas produktiviteten i den offentliga sektorn oförändrad. På lång sikt ger denna beräkning upphov till skattehöjningskrav som är orimliga. Hundra år fram i tiden skulle den kommunala skattesatsen (inklusive landstingsskatten) behöva vara 70 procent att jämföra med dagens dryga 30. Detta är av många skäl en orimlig utveckling. Ett är att de höga skatterna skulle ha negativa effekter på människors arbetsvilja och därmed sysselsättningen, vilket i sig omintetgör förutsättningen i kalkylen. Enligt samma kalkyl skulle sysselsättningen i den offentliga sektorn på hundra år behöva stiga från dagens knappa 30 procent till 70 av den totala sysselsättningen. En kritisk fråga för vårt resonemang är om produktivitetsutvecklingen i den skattefinansierade verksamheten verkligen är obefintlig? Vi vet egentligen inte mycket om detta. Möjligen missleds vi av den beräkningskonvention som används i de officiella nationalräkenskaperna. Produktivitetstillväxten sätts där lika med noll, just därför att den är så svår att mäta. Om framtiden vet man naturligtvis ännu mindre. Förutsättningar kan finnas för att en positiv produktivitetsutveckling ska kunna äga rum. Förutsättningarna är säkert också mycket olika inom olika områden, bäst antagligen där direktkontakt mellan människor inte utgör det enda eller viktigaste inslaget i verksamheten. En förbättrad produktivitet kan underlätta för kommunerna att möta de ökningar av behov som de framtida förändringarna i befolkningens ålderssammansättning medför. Det är dock knappast möjligt att med hjälp av ökad produktivitet (och/ eller höjda skatter) få den skattefinansierade produktionen att växa i samma takt som den privatfinansierade. I så fall krävs att produktiviteten i kommunerna förbättras med drygt 1,5 procent per år. En sådan produktivitetsökning är knappast möjlig. Den skulle innebära att samma uppgifter kan utföras med mindre än hälften så mycket personal om 50 år. Slutsatsen måste därför bli att de tjänster som idag i huvudsak finansieras skattevägen i ökande grad måste finansieras på annat sätt om produktionen av dessa tjänster ska kunna öka i samma takt som produktionen och efterfrågan i stort. 1 Sammanfattning 9

10 10

11 2. Befolkningen DE KOMMUNALEKONOMISKA scenarier som presenteras i denna rapport baseras på prognoser för den framtida befolkningen i olika åldrar. Utgångspunkt är Statistiska centralbyråns (SCB) befolkningsprognos, som i genomarbetat utförande presenteras vart tredje år, senast år 2000 avseende åren fram till år Prognosen revideras varje år med hänsyn till den senaste utvecklingen och om det kommit fram ny information om sådant som har betydelse på längre sikt. Det är i huvudsak tre faktorer som bestämmer den framtida befolkningen: barnafödandet livslängden in- och utvandringen. Kostnaderna för den kommunala verksamheten är starkt beroende av dels antalet äldre i befolkningen, dels antalet barn och ungdomar. Förändringar i barnafödandet är en faktor som på ganska kort sikt kraftigt påverkar kommunernas ekonomi. Detta är ett av motiven för att arbeta med två olika scenarier för den framtida utvecklingen av barnafödandet. Ett annat motiv är att det finns skilda uppfattningar, både inom Sverige och internationellt, om hur hög fruktsamheten kommer bli. Vidare finns ett starkt intresse för de politiska möjligheterna att påverka barnafödandet. I detta kapitel återfinns därför en jämförelsevis fyllig diskussion av de faktorer som kan tänkas påverka fruktsamheten. I basscenariot antar vi att fruktsamheten kommer att bli 1,5 barn per kvinna under hela perioden fram till år Det motsvarar ett av de fyra scenarier som SCB räknade med i sin senaste stora genomgång år 2000, närmare bestämt det näst lägsta. SCB:s eget huvudalternativ var det närmast högre, 1,8 barn per kvinna. Det senare är vår utgångspunkt i barnscenariot. I utbildningsscenariot är barnafödandet, liksom befolkningsprognosen i övrigt, samma som i basscenariot. I fråga om medellivslängden använder vi SCB:s huvudalternativ i samtliga scenarier. Detta innebär en fortsatt ökning av medellivslängden fram till år 2050 med inte fullt 5 år för män och kvinnor i genomsnitt från nuvarande cirka 80 år. SCB:s huvudalternativ använder vi också för in- och utvandringen, innebärande ett invandringsöverskott på personer årligen. SCB har höjt antagandet från personer sedan den senaste mer genomarbetade prognosen år Befolkningen 11

12 Huvuddrag i den framtida utvecklingen Trots att antagandet om nettoinvandringen dragits upp i de senaste årens befolkningsprognoser blir resultatet, i basscenariot, att befolkningen i de förvärvsaktiva åldrarna börjar minska från omkring I barnscenariot uteblir denna minskning i stort sett. Försörjningsbördan ökar Antalet äldre i befolkningen kommer att stiga kraftigt. I dag finns det knappt 30 personer i åldern 65 år och äldre per 100 personer i den förvärvsaktiva åldern år.antalet stiger till närmare 50 fram till år 2050 (se diagram 2.1). I barnscenariot, där den förvärvsaktiva befolkningen så småningom påverkas i positiv riktning, blir ökningen något mindre dramatisk. Försörjningsbördan, eller försörjningskvoten, för barn och ungdomar (med samma typ av beräkning) faller däremot i basscenariot. Nedgången äger framförallt rum under perioden fram till år Detta innebär en lättnad för den kommunala kostnadsutvecklingen. Även i barnscenariot, där fruktsamhetstalen stiger, finns en antydan till en sådan lättnad, fast här bara tillfällig. Lättnaden beror på de låga födelsetal som redan har rått ett antal år, och som medför små barn- och ungdomskullar under ganska många år ännu. Sett över hela det kommande halvseklet blir dock försörjningskvoten för barn och ungdomar ungefär oförändrad jämfört med dagsläget. Från rent befolkningsmässiga synpunkter gäller för båda scenarierna särskilt för basscenariot att de närmaste åren blir en period med förhållandevis liten tillväxt i kostnadsbelastningen från de åldersgrupper som väger tungt för kommunerna. Därefter blir behoven av äldreomsorg alltmer betungande. Den samlade försörjningskvoten (det vill säga summan av barn, ungdomar och äldre per 100 personer i åldern år) stiger i båda scenarierna. Uppgången blir störst i barnscenariot till följd Diagram 2.1 Försörjningskvoter för äldre och för barn och ungdomar, åren Kvot Kvot Kvot Äldre 65 år Basscenariot Barnscenariot 2010 Basscenariot Barn o ungdomar 0 19 år Totalt Basscenariot Barnscenariot Barnscenariot Anm.: Försörjningskvoterna har definierats som antalet äldre respektive barn och ungdomar per 100 personer i åldern år. Källa: SCB. 12

13 av en på sikt väsentligt högre försörjningskvot för barn och ungdomar. Med början omkring år 2040 planar kurvan över försörjningskvoten för de äldre ut den faller till och med något i barnscenariot. I det senare scenariot blir ju befolkningen i åldern år (kvotens nämnare) efterhand större. Bortom år 2050 Att ökningen i försörjningsbördan för äldre avtar under 2040-talet är bara tillfälligt. Oavsett hur utvecklingen av medellivslängden bortom år 2050 blir, kommer en kraftig ökning i försörjningskvoten att ske under 2050-talets lopp, i och med att de stora barnkullarna födda kring 1990 fyller 65 år. Diagrammens slutår 2050, och utvecklingen under decenniet fram till dess, ger därför ett missvisande positivt intryck av försörjningsläget. Ännu längre fram, på 2060-talet, sker sedan återigen en dämpning, när de senaste årens små födelsetal börjar återverka på antalet äldre i befolkningen. Huruvida ökningen i försörjningskvoten för de äldre stabiliseras eller fortsätter sin uppgång under seklets senare del beror på medellivslängdens utveckling. Fortsätter den att öka, kommer kurvans stigande trend att bestå, periodvis långsammare, periodvis snabbare. Osäkerheten blir naturligtvis synnerligen stor när det gäller en så avlägsen framtid. Viktigt är dock att påpeka att den samlade försörjningskvoten för barn, ungdomar och äldre till slut blir lägre i barnscenariot än i basscenariot. Vi har låtit SCB göra förlängda framskrivningar av scenarierna fram till år 2100 även fortsättningsvis med födelsetalen 1,5 respektive 1,8 barn per kvinna. Enligt dessa beräkningar kommer den totala försörjningskvoten att i slutet av 2050-talet bli lägre i barnscenariot än i basscenariot. Det är således först efter en sådan förlängning som diagrammets kurvor byter plats. Det tar lång tid innan högre födelsetal resulterar i så mycket större förvärvsaktiv befolkning att den högre försörjningsbördan för de fler barnen uppvägs. Skillnaden mellan bas- och barnscenariots totala försörjningskvoter (antal barn, ungdomar och äldre per 100 personer i åldern år) när tidsperspektivet sträcks ut till år 2100 blir följande: , , , , , , , ,1 I den förlängda framskrivningen har antagits att dödligheten i olika åldersgrupper minskar i en avtagande takt, så att medellivslängden efter år 2075 upphör att öka. Om detta antagande är riktigt eller ej har inte så stor betydelse för den redovisade skillnaden mellan scenarierna. Fruktsamheten Barnafödandet i Sverige är sedan några år rekordlågt. Fruktsamheten har efter ett bottenläge på 1,5 barn per kvinna under åren bara stigit obetydligt, till knappt 1,6 år Kring år 1990 var talet tillfälligtvis över 2 (se diagram 2.2 på sidan 14). Med bestående födelsetal på den nuvarande nivån kommer den svenska befolkningen att minska på lång sikt, om det inte sker en invandring som kompenserar för det låga antalet inhemskt födda barn. Födelsetalen fortplantar sig med 20 års eftersläpning till befolkningsantalet i den förvärvsaktiva åldern. Det är inte bara det totala antalet framtida förvärvsarbetande som påverkas. Även arbetskraftens genomsnittsålder stiger om antalet nytillträdande på arbetsmarknaden så småningom blir litet. Ålderspensionärerna är den grupp som sist kommer att antalsmässigt påverkas av det låga barnafödandet. Detta sker inte förrän efter mitten av detta sekel. 2 Befolkningen 13

14 Diagram 2.2 Summerad fruktsamhet, åren Barn per kvinna Barn per kvinna 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1, Från strikt kommunalekonomisk synpunkt är fortsatt små barnkullar fördelaktigt under lång tid framåt. Det blir förhållandevis små kommunala kostnader, redan nu för barnomsorgens del och snart också för grund- och gymnasieskolan. Det är först efter år 2030 som de negativa konsekvenserna ger sig till känna i form av svagare tillväxt i skatteunderlaget och för möjligheterna att rekrytera personal. Många orsaker bakom fruktsamhetens variationer 1980 Det är inte lätt att formulera ett välgrundat antagande om det framtida svenska barnafödandet. Fruktsamhetens utveckling har påverkats starkt av såväl kortsiktigt som långsiktigt verkande faktorer. Det är svårt att säkert avgöra om uppgång Anm.: För en definition av begreppet summerad fruktsamhet, se den följande faktarutan. Källa: SCB. en i födelsetalen under 1980-talet och babyboomen kring 1990 mest berodde på utbyggnaden av bland annat föräldraförsäkringen och barnbidragen eller på den ekonomiska optimism som just då präglade samhället. Sverige hade omkring 1990 både den lägsta arbetslösheten i Västeuropa och de högsta födelsetalen. Att den snabbt försämrade arbetsmarknaden i början av 1990-talet därefter kom att påverka födelsetalen kraftigt nedåt är troligt. Några familjepolitiska försämringar av större betydelse föregick inte nedgången. Den förbättring av konjunkturen som ägde rum under 1990-talets slut har ännu inte medfört någon stor ökning i fruktsamheten, även om det är viktigt att påpeka att arbetsmarknadsläget, särskilt för yngre människor, fortfarande är sämre än det var under åren kring I ett långt tillbakablickande perspektiv har fruktsamhetstalen fallit både i Sverige och i det övriga Västeuropa (se tabell 2.1). Visserligen har det, trots de starka variationerna i den årliga summerade fruktsamheten hittills visat Tabell 2.1 Summerad fruktsamhet i några länder, åren Barn per kvinna Nivå Förändringar Belgien 1,6 0,0 0,6 0,1 0,0 1,0 Danmark 1,7 0,6 0,4 0,1 0,0 0,9 Finland 1,7 0,9 0,1 0,2 0,1 1,0 Frankrike 1,8 0,2 0,5 0,2 0,0 0,9 Grekland 1,3 0,2 0,2 0,6 0,1 0,9 Italien 1,2 0,0 0,8 0,3 0,1 1,2 Nederländerna 1,7 0,5 1,0 0,1 0,0 1,4 Norge 1,8 0,4 0,7 0,2 0,1 1,1 Spanien 1,2.. 0,7 0,8 0,2.. Storbritannien 1,7 0,3 0,5 0,1 0,1 1,0 Tyskland 1,4 0,4 0,4 0,1 0,1 1,0 Österrike 1,3 0,4 0,6 0,2 0,2 1,4 Sverige 1,5 0,3 0,2 0,3 0,6 0,7 Genomsnitt för ovanstående länder 1,5 0,3 0,5 0,1 0,1 1,0 Källa: SCB. 14

15 sig att de flesta generationer kvinnor som fötts i Sverige sedan omkring år 1900 i genomsnitt har fått ungefär 2 barn när de genomgått sin fruktsamma period (se faktaruta Om fruktsamhetstal på sidan 16). Det är kvinnor födda runt 1905 som haft den lägsta fullbordade fruktsamheten, cirka 1,8 barn. Senare generationer har fött runt 2 barn, även de kvinnor som föddes så sent som på 1950-talet. De kvinnor som föddes till exempel år 1970 har dock av allt att döma bara teoretiska utsikter att hinna med detta genomsnittliga barnantal. Barnafödandet bland yngre kvinnor har under senare år blivit mycket lågt och medelåldern vid det första barnets födelse har stigit. Idag är 35 procent av trettioåriga kvinnor fortfarande barnlösa, att jämföra med 20 procent vid början av 1980-talet. Detta återspeglar de allt längre utbildningstiderna och att både kvinnor och män vill etablera sig ordentligt på arbetsmarknaden innan de skaffar barn. Härigenom ökar naturligtvis sannolikheten för att det bara blir ett barn, eller inget alls. För hundra år sedan var barn fortfarande ett sätt för människor att trygga sin försörjning på äldre dagar. Utvecklingen har sedan gått till en situation där barn tvärtom är ett ekonomiskt åtagande och ett risktagande, att väga mot den glädje och tillfredsställelse de ger. Det blir kanske vanligare att kvinnor inte alls får barn. I båda de scenarier som används i denna rapport är den långsiktiga konsekvensen att även den fullbordade fruktsamheten kommer att bli lägre än 2 barn per kvinna. Två scenarier Fruktsamhetstalen kommer i framtiden att fortsätta att variera uppåt och nedåt, med konjunkturer och annat. Frågan är runt vilken långsiktig nivå det kommer att ske. Detta beror delvis på vilken typ av arbetsmarknad som fortsättningsvis kommer att utvecklas; om trenden mot hårdare effektivitetskrav och lösare anställningsformer vi sett under det senaste decenniet kommer att bestå, eller om den kommer att vändas. Livsstilsfaktorer, i viss mån kopplade till utvecklingen på arbetsmarknaden, kommer också att inverka. Osäkerheten om den framtida fruktsamheten återspeglar sig väl i de fyra alternativa scenarier fram till år 2050 som Statistiska centralbyrån, SCB, använde i sin senaste mer genomarbetade befolkningsprognos, presenterad i slutet av år I det högsta alternativet utgick man från att fruktsamheten relativt snabbt skulle öka till två barn per kvinna. I den andra extremen antogs en nedgång till den nivå som i genomsnitt rått under de senaste 20 åren i bland annat Tyskland. Mellan extremerna hade SCB dels alternativet att fruktsamheten stannar på ungefär den nuvarande nivån, eller 1,5 barn per kvinna, dels att den drar sig upp till 1,8 barn per kvinna, en nivå som antas nås år Det sistnämnda var SCB:s huvudalternativ, vilket har behållits i de två uppföljningar av prognosen som SCB hittills gjort. Vi har som underlag för kalkylerna valt två scenarier. Basscenariot motsvarar det lägre av SCB:s två mellersta alternativ, det vill säga 1,5 barn per kvinna. I ett högre alternativ, barnscenariot antas fruktsamheten öka till 1,8 barn per kvinna. Det överensstämmer alltså med SCB:s huvudalternativ. Barnscenariot förutsätter i och för sig inte några reformer i stimulerande riktning på familjepolitikens eller socialförsäkringens område. Däremot förutsätts att attityderna i samhället och på arbetsmarknaden förändras i en riktning som är gynnsam för familjebildning och för möjligheterna att förena arbetsliv och barn. Mer konkret betyder detta bland annat ökad flexibilitet från arbetsgivarnas sida vad gäller arbetstidernas längd och deras förläggning. Barnscenariot innebär ett starkare intresse särskilt från papporna och deras arbetsgivare för frågor som anknyter till barnen att de mjuka frågorna ökar i vikt. 2 Befolkningen 15

16 Om fruktsamhetstal När man säger att fruktsamheten var 1,6 barn per kvinna år 2001,är detta egentligen en typ av prognos.talet anger det genomsnittliga antalet barn en kvinna, som år 2001 inträder i den fruktsamma perioden, kommer att få om hennes fruktsamhet blir lika med den fruktsamhet som kvinnor i olika åldrar hade just detta år. År 2001 födde sextonåriga kvinnor i genomsnitt 0,001 barn, sjuttonåriga 0,004 barn etc. Högst sådan åldersspecifik fruktsamhet hade 29-åriga kvinnor, nämligen 0,125 barn per kvinna. För 45-åriga kvinnor var talet åter nere i 0,001. Om man summerar alla de åldersspecifika fruktsamhetstalen erhåller man den summerade fruktsamheten, i detta fall talet 1,6. Fruktsamheten måste överstiga 2 (eller en aning mer eftersom vissa individer dör innan de fortplantat sig färdigt) för att samhällets befolkning inte ska minska på lång sikt, om inte nettoinvandring sker eller livslängden kontinuerligt stiger. Den summerade fruktsamheten kan, eftersom den räknas på tvärsnittsdata för endast ett år, variera snabbt och kraftigt uppåt och nedåt. Skulle en fjärdedel av kvinnorna senarelägga sitt barnafödande ett år jämfört med föregående års fruktsamhetsmönster, beroende på till exempel konjunkturläget eller för att tajma en familjepolitisk förändring, faller den summerade fruktsamheten med en fjärdedel, till exempel från 2,0 till 1,5. Om det verkligen bara är fråga om en senareläggning, stiger talet snart till 2,0 igen. Om man i efterhand mäter kvinnornas fullbordade eller kohortvisa [se nästa faktaruta] fruktsamhet, visar det sig att de fått i genomsnitt 2 barn, trots senareläggningen. Skälet till att man oftare studerar den summerade, tvärsnittsbaserade, fruktsamheten är att den fullbordade framkommer med så lång eftersläpning. De yngsta kvinnor, som man idag någorlunda fullständigt kan beräkna den fullbordade fruktsamheten för, föddes i slutet av 1950-talet. Åldrandet och döden Människans livslängd har ökat oavbrutet så länge Sverige haft befolkningsstatistik, det vill säga sedan 1700-talets mitt. Medellivslängden är nu ungefär 80 år.fram till år 2050 ansluter vi oss i samtliga scenarier till huvudalternativet i SCB:s befolkningsprognos, vilket innebär en ytterligare höjning på cirka 5 år. Få länder har lika hög medellivslängd som Sverige. Tendensen till ökad livslängd är dock i det närmaste global. Livslängdens ökning har att göra med ökat välstånd generellt sett, men de viktigaste skälen har i detalj skiftat betydligt under olika tidsperioder. Medicinska och andra framsteg har inverkat starkt genom att minska risken för att dö i relativt unga år. Detta återspeglas i tabell 2.2 av den stora skillnaden under andra hälften av 1900-talet mellan förändringen i medellivslängden räknat från födseln och förändringen i den återstående medellivslängden vid 65 års ålder. (Se faktaruta Om medellivslängd på sidan 18.) En berättigad fråga är varför man ska räkna med successivt lägre takt i medellivslängdens ökning, vilket är vad SCB:s prognos innebär. En avtagande ökningstakt har emellertid redan kunnat iakttas under talets lopp i flera länder som idag ligger i tätposition, däribland Sverige. Den ökning i medellivslängden som skett har till stor del berott på minskade dödsrisker bland yngre och medelålders, en process som ju inte kan fortgå i oförminskad takt hur länge som helst. Att i detalj specificera de förutsättningar som ligger bakom den nu aktuella prognosen av medellivslängden går inte, men ökningen förutsätter givetvis en fortsatt utveckling på det medicinska fältet och på andra områden av betydelse för folkhälsan. SCB pekar särskilt på de så kallade livsstilsfaktorerna, vilka för framtiden kan tänkas ge både 16

17 Tabell 2.2 Förändringar i återstående medellivslängd, åren Antal år Vid födseln män 7,8 5,5 kvinnor 9,6 4,4 båda könen 8,7 4,9 Vid 65 års ålder män 3,0 3,8 kvinnor 5,4 3,4 båda könen 4,2 3,6 Anm.: För definition av återstående medellivslängd, se faktarutan Om medellivslängd. Källa: SCB. positiva och negativa bidrag. De senaste decennierna har flera gynnsamma förändringar skett: rökningen har minskat, medvetenheten om kostens och motionens betydelse för hälsan har ökat. Några orosmoln tornar dock upp sig. Rökningen ökar igen bland kvinnor, allt fler blir överviktiga (inte minst barn) och stressmomenten inom arbete och familj kan ha ökat. Av betydelse för inte minst äldreomsorgskostnaderna är att den höjda medellivslängden inte har inneburit att lika många år med stora vårdoch omsorgsbehov lagts till livet i dess slutskede. Även starttidpunkten för den oundvikliga period av sjuklighet som föregår döden har skjutits uppåt i åldrarna. Betydelsen av detta diskuteras närmare i kapitlet om de framtida behoven av kommunernas verksamhet, kapitel 6. Invandring och utvandring Slutligen påverkas den framtida befolkningens storlek av in- och utvandringen. Alltsedan andra världskriget har invandringen till Sverige varit större än utvandringen, bortsett från några enstaka år.i genomsnitt har det rört sig om nettotillskott av cirka personer per år, men med mycket stora årliga variationer och även mellan de olika decennierna. Under andra hälften av 1960-talet var nettoinvandringen hela personer om året; det rörde sig då om arbetskraftsinvandring som sammanhängde med brist på arbetskraft under den utpräglade högkonjunktur som rådde. Ännu större årliga tal, närmare per år, registrerades under andra hälften av 1980-talet och första hälften av 1990-talet, men då var flyktinginvandring starkt dominerande. Invandringen begränsades därpå kraftigt, då tillströmningen av flyktingar minskade. Under de senaste åren har överskottet av invandrare ökat kraftigt igen,och nu rör det sig mycket om invandring av anhöriga till bland annat tidigare invandrade flyktingar. År 2001 var invandringsöverskottet hela personer. I alla scenarier använder vi huvudalternativet i SCB:s senaste befolkningsprognos för in- och utvandringen. SCB har sedan år 2000 successivt reviderat upp antagandet för nettoinvandringen; från personer till personer i den senaste prognosen. 2 Befolkningen 17

18 Om medellivslängd På samma sätt som den summerade fruktsamheten (se faktarutan Om fruktsamhetstal ) är statistik över medellivslängden egentligen en typ av prognos. Att medellivslängden år 2000 var cirka 80 år betyder att årskullen (kohorten) nyfödda kommer att uppnå denna ålder om den i varje framtida ålder upplever de dödsrisker som rådde år Det rör sig alltså om den förväntade medellivslängden vid födseln. Det finns ännu ingen kohort människor som i genomsnitt har nått 80 års ålder. Den kohortvisa medellivslängden kan i princip inte beräknas förrän alla medlemmar i kohorten har avlidit, vilket ju tar över 100 år. Den brukar dock kunna uppskattas någorlunda säkert när ganska få finns kvar, det vill säga i årsåldern. Vi blir ju så gamla nuförtiden kan man få höra sägas i ett medelålders sällskap, men för detta finns bara ett begränsat faktaunderlag. Sättet att beräkna den förväntade medellivslängden är betydelsefullt för vissa analyser. Man kan exempelvis fråga om de dödsrisker som observeras under ett år är konsistenta med varandra ur ett kohortperspektiv: dödsriskerna i en viss ålder kan påverka dödsriskerna i en senare ålder. Exempelvis kan en minskad risk att dö i medelåldern medföra att risken för att dö blir större i en högre ålder. Man överlever en hotfull situation, men i ett försvagat tillstånd som höjer dödsrisken senare. Sådana inbördes beroenden av åldersspecifika dödsrisker återspeglas inte i den förväntade medellivslängd som baseras på tvärsnittsdata för ett visst år. Den förväntade medellivslängden kan beräknas vid vilken ålder som helst, inte nödvändigtvis vid födseln. År 2000 var den förväntade återstående medellivslängden vid 65 års ålder drygt 18 år. Detta betyder att kohorten 65-åringar i genomsnitt skulle bli drygt 83 år,om den i fortsättningen upplever de dödsrisker som rådde år Att resultatet blir högre än medellivslängden vid födseln (som nämnts 80 år) beror på att man i beräkningen eliminerat risken att dö före 65 års ålder. Det finns naturligtvis en förväntad återstående medellivslängd även vid till exempel 100 års ålder; den är cirka 2 år. 18

19 3. Arbetskraften UNDER DE SENASTE hundra åren har antalet förvärvstimmar i ekonomin minskat påtagligt i förhållande till antalet invånare. Att yrkesarbete upptar en allt mindre del av våra liv bör ses mot bakgrund av den ekonomiska utvecklingen i stort. Tekniska framsteg i kombination med en påtagligt förändrad produktionsstruktur och en allmänt höjd kunskapsnivå har medfört att vi idag kan producera ungefär 16 gånger mer på samma arbetstid som för hundra år sedan. Välståndsökningen har till viss del tagits ut i form av ledig tid.arbetsveckans längd har kortats, semestrarna förlängts och möjligheterna till ledighet i samband med studier, sjukdom och vård av barn har utvidgats.vi börjar jobba allt senare i livet samtidigt som vi slutar allt tidigare. Dessutom lever vi allt längre. På olika sätt krymper den del av livet som ägnas åt förvärvsarbete. Det faktum att vi tillsammans ägnar en allt mindre del av våra liv till förvärvsarbete påverkar i sin tur våra möjligheter att ta andras arbete i anspråk. När vi arbetar mindre finns det också, totalt sett, mindre arbetstid att tillgå och fördela. En krympande livsarbetstid innebär att utrymmet för kommunala tjänster minskar, åtminstone om de ska fortsätta att finansieras skattevägen och de kommunanställdas löner ska kunna utvecklas i takt med lönerna i stort. Hur mycket förvärvsarbete som kommer att utföras i framtiden beror bland annat på hur befolkningen i yrkesverksam ålder utvecklas. Eftersom inte alla i yrkesverksam ålder är förvärvsaktiva påverkas utfallet också av hur andelen sysselsatta i förvärvsaktiv ålder utvecklas. En annan viktig faktor är utvecklingen av de förvärvsarbetandes arbetstider. I föregående kapitel redovisades två prognoser för den framtida befolkningsutvecklingen. I detta kapitel beskrivs och diskuteras de antaganden som gjorts beträffande framtida förvärvsdeltagande och arbetstider. Här analyseras också barnafödandets och utbildningens betydelse för produktion och sysselsättning. I nästa kapitel beskrivs tre scenarier för samhällsekonomin. Skillnader i barnafödande och utbildning är huvudorsak till att dessa scenarier skiljer sig åt. Kommunernas inkomster Till betydande del finansieras kommunernas verksamhet med egna medel. Mer än två tredjedelar av kommunernas totala intäkter består av skatteintäkter.ytterligare en sjättedel härrör från avgifter, hy- 3 Arbetskraften 19

20 ror och andra intäkter som utgör betalningar för utförd verksamhet. Resten, cirka en sjundedel av de totala intäkterna, består av statsbidrag. Merparten av dessa statsbidrag är generella. Kommunernas verksamhet domineras av skola, vård och omsorg. Dessa verksamheter är och måste vara personalintensiva. För att fler och bättre tjänster ska kunna erbjudas krävs som regel personalförstärkningar. Möjligheterna till kontinuerliga produktivitetsförbättringar, det vill säga att gradvis allt fler och bättre tjänster kan tillhandahållas utan att personalens storlek ändras, är däremot små. Härav följer att kommunernas kostnader i hög grad bestäms av lönernas utveckling. Kommunerna behöver av detta skäl intäkter som långsiktigt ökar i ungefär samma takt som lönerna. Den ekonomiska tillväxten ger i sig inte kommunerna särskilt mycket mer resurser att röra sig med. Ökad produktivitet i näringslivet och därigenom höjda löner på arbetsmarknaden i stort ger visserligen upphov till ökade skatteintäkter, men för också med sig höjda löner för kommunanställda och därigenom ökade kostnader för kommunerna. Det är i stort sett enbart den tillväxt som beror på att det totala antalet arbetade timmar i samhället ökar som ger utrymme för mer kommunal verksamhet. En sådan tillväxt är emellertid långtifrån självklar. Särskilt inte på längre sikt. Historiskt har den del av livet vi ägnar åt arbete gradvis krympt. På 100 år har befolkningen i det närmaste fördubblats, men det totala antalet timmar vi förvärvsarbetar är detsamma. En ytterligare relativ ökning av antalet äldre innebär att årsarbetstiden per invånare tenderar att fortsätta minska också framöver. Samtidigt för fler äldre med sig ökade behov av vård och omsorg och därmed arbetad tid. Ett annat problem är att skatteintäkterna, redan i utgångsläget, inte räcker till att finansiera hela den kommunala verksamheten. En del av kommunernas kostnader finansieras med hjälp av statsbidrag som saknar varje form av automatisk uppräkning medan merparten av kommunernas kostnader växer i takt med löneökningarna. För varje år som går räcker statsbidragen till allt mindre verksamhet. De införda maxtaxorna i barn- och äldreomsorgen får liknande konsekvenser. I och med att kommunerna inte får höja taxorna i takt med kostnaderna kommer avgifterna till dessa verksamheter att gradvis minska i betydelse som finansieringskällor. Det blir även i detta fall allt svårare att med tiden få intäkter och kostnader att gå ihop. Dessa problem kan visserligen lösas genom att staten kontinuerligt skjuter till mer pengar i form av ytterligare statsbidrag. Problemet är att sådana resurstillskott ofta knyts till förväntningar om mer eller bättre verksamhet, snarare än ambitionen att kunna bibehålla det som är. En ytterligare komplikation med en dylik överföring är att den i praktiken förutsätter att det kontinuerligt uppstår extra pengar som staten kan fördela. I ett långsiktigt perspektiv och mot bakgrund av en allt äldre befolkning är detta inte självklart. Sysselsättningen bestämmer skattebasen Den dominerande inkomstkällan för den kommunala verksamheten består av skatter. Basen för beskattningen är invånarnas förvärvsinkomster. Till förvärvsinkomster räknas förutom löner även löneförmåner, sjuk- och föräldrapenning, a- kassa, pensioner etc. Dessutom ingår inkomst av näringsverksamhet för de företagare som inte bedriver verksamheten i aktiebolagsform. Arbetsinkomsternas dominerande roll i skattebasen innebär att utvecklingen av sysselsättning och lönenivåer är av avgörande betydelse för hur skattebasen utvecklas. I praktiken är det emellertid sysselsättningen, räknat i arbetade timmar, som bestämmer vad löneinkomsterna i skattebasen ger för faktiska resurser till den kommunala verksamheten. Ökade skatteintäkter till följd av löneökningar i samhället motsvaras normalt av ungefär lika stora löneökningar också för kommunernas anställda. 20

Den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna

Den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Fördjupning i Konjunkturläget mars 2 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget mars 2 121 FÖRDJUPNING Den långsiktiga hållbarheten i de offentliga finanserna Enligt Konjunkturinstitutets bedömning finns för

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS KALMAR KOMMUN BEFOLKNINGS KALMAR KOMMUN 216-225 Befolkningsprognos för Kalmar kommun 216-225 Innehåll Prognosresultat... 3 Närmare 7 2 fler invånare i Kalmar kommun 225 jämfört med idag... 3 Befolkningsförändringar

Läs mer

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få

Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få Välfärdstjänsternas dilemma Varför är det så svårt för välfärdsstaten att få det att gå ihop i ett rikt land som Sverige? Varför finns det en ständig oro över hur välfärden ska finansieras trots att inkomsterna

Läs mer

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv 1 (6) PM Analysavdelningen Erik Granseth 010-454 23 02 Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv Effekter av höjd pensionsålder i Pensionsmyndighetens pensionsmodell

Läs mer

Invandring och befolkningsutveckling

Invandring och befolkningsutveckling Invandring och befolkningsutveckling JAN EKBERG De flesta som invandrat till Sverige har kommit hit som vuxna, i arbetsför och barnafödande åldrar och därmed bidragit till ett befolkningstillskott på sikt.

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2016-2025 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2015 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet?

Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? 29 Vilka faktorer kan påverka barnafödandet? Ålder Kvinnor och män skjuter allt längre på barnafödandet. Kvinnor och män födda 1945 var 23,9 respektive 26,6 år när de fick sitt första barn. Sedan dess

Läs mer

Är finanspolitiken expansiv?

Är finanspolitiken expansiv? 9 Offentliga finanser FÖRDJUPNING Är finanspolitiken expansiv? Budgetpropositionen för 27 innehöll flera åtgärder som påverkar den ekonomiska utvecklingen i Sverige på kort och på lång sikt. Åtgärderna

Läs mer

Försörjningskvotens utveckling

Försörjningskvotens utveckling 49 Ett enkelt sätt att sammanfatta vad den demografiska utvecklingen kan komma att betyda för de materiella livsvillkoren i framtiden är att relatera hela befolkningen (i landet, länet eller kommunen)

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050

Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2015-2050 Kommunnivå. Utfall, tabelldelar, antaganden - April 2015 Ett positivt födelse- och flyttningsnetto ger en fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun.

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos 2010-01-19 Befolkningsprognos 2010-2020 Kommunledningskontoret Planeringsavdelningen Jens Tjernström Befolkningsprognos 2010-2020 1 Sammanfattning Under 2008 minskade befolkningen med drygt 200 personer

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2017 2050 Den årliga befolkningsprognosen för Uppsala kommun sträcker sig från innevarande år till och med år 2050. Kommunprognosen redogör för väntade befolkningsförändringar

Läs mer

Stockholmskonjunkturen hösten 2004

Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Stockholmskonjunkturen hösten 2004 Förord Syftet med följande sidor är att ge en beskrivning av konjunkturläget i Stockholms län hösten 2004. Läget i Stockholmsregionen jämförs med situationen i riket.

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport

Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Kommentarer till Konjunkturrådets rapport Finansminister Anders Borg 16 januari 2014 Svenska modellen fungerar för att den reformeras och utvecklas Växande gap mellan intäkter och utgifter när konkurrens-

Läs mer

Befolkningsprognos för Uppsala kommun

Befolkningsprognos för Uppsala kommun Befolkningsprognos för Uppsala kommun 2016-2050 Ett prognostiserat positivt födelse- och flyttningsnetto ger fortsatt befolkningstillväxt i Uppsala kommun. Befolkningstillväxten uppskattas fram till och

Läs mer

Barnafödandets upp- och nedgångar

Barnafödandets upp- och nedgångar 9 Barnafödandets upp- och nedgångar I början av 1700-talet rådde stor oro över folkmängden och befolkningstillväxten. Dödligheten var hög på grund av krig, missväxter och återkommande epidemier. Vid mitten

Läs mer

Hur länge ska folk jobba?

Hur länge ska folk jobba? DEBATTARTIKEL Bengt Furåker Hur länge ska folk jobba? Denna artikel diskuterar statsminister Fredrik Reinfeldts utspel tidigare i år om att vi i Sverige behöver förvärvsarbeta längre upp i åldrarna. Med

Läs mer

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet)

Fördjupning i Konjunkturläget augusti 2012 (Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget augusti 2012 115 FÖRDJUPNING Effekter av de tillfälliga statsbidragen till kommunsektorn under finanskrisen Kommunsektorn tillfördes sammantaget 20 miljarder kronor i tillfälliga statsbidrag

Läs mer

2 Prognosresultat huvudalternativet

2 Prognosresultat huvudalternativet 2 Prognosresultat huvudalternativet Sveriges framtida befolkning 23 25 19 För tre år sedan förväntades enligt prognosen en befolkning om 9,5 miljoner år 25. Enligt årets prognos kommer folkmängden att

Läs mer

Vi fortsätter att föda fler barn

Vi fortsätter att föda fler barn Vi fortsätter att föda fler barn En historisk tillbakablick på barnafödandet i Sverige visar en uppåtgående trend under 1800-talet och kraftiga svängningar under 1900-talet. Idag beräknas kvinnor i genomsnitt

Läs mer

Beräkning av S35-indikatorn

Beräkning av S35-indikatorn Rapport till Finanspolitiska rådet 7/ Beräkning av S35-indikatorn Elin Ryner Konjunkturinstitutet De åsikter som uttrycks i denna rapport är författarens egna och speglar inte nödvändigtvis Finanspolitiska

Läs mer

Befolkningsprognos 2014

Befolkningsprognos 2014 KS14.707 2014-12-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1 Befolkningsförändring under 2013...

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN

BEFOLKNINGSPROGNOS NYNÄSHAMNS KOMMUN 1 BEFOLKNINGSPROGNOS 2015-2024 NYNÄSHAMNS KOMMUN Innehållsförteckning 2 Inledning Nynäshamns kommuns befolkningsförändring under 2014 i siffror Nynäshamns kommuns befolkningsstruktur Antaganden om födda

Läs mer

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen

Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Resurser och personalinsatsen i välfärden vi reder ut begreppen Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och landsting har under våren genomlyst frågan om resurser till vård, skola och omsorg. Det ligger

Läs mer

Befolkningsprognos BFP15A

Befolkningsprognos BFP15A R A PPORT Befolkningsprognos 015-05 BFP15A Innehåll Inledning... 3 Befolkningsförändringar 014... 4 Utfall 014 jämfört med prognos... 5 Prognos 015-05... 6 1. Vallentuna kommun... 6 1.1 Totalbefolkning...

Läs mer

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine

SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine SNS Konjunkturrådsrapport 2014 Hur får vi råd med välfärden? Annika Sundén Torben M Andersen Jesper Roine Vår rapport Vad kännetecknar den svenska välfärdsmodellen? Vad åstadkommer den och hur ser det

Läs mer

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP)

Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Vart femte företag minskar antalet seniorer Vid återinförd särskild löneskatt (SKOP) Särskild löneskatt slår hårt mot seniorer Vart femte företag i Sverige skulle minska antalet anställda över 65 år om

Läs mer

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder.

Antal födda barn förväntas fortsätta vara högt under kommande år, främst på grund av att fler kvinnor kommer i barnafödande ålder. FS 2016:3 2016-06-10 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2016-2025 Förväntad hög folkmängdsökning under kommande tioårsperiod, till del beroende på den rådande flyktingsituationen.

Läs mer

Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092)

Yttrande om promemorian Ett förstärkt jobbskatteavdrag (Fi 2007/5092) Finansdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE 20 augusti 2007 Dnr: 6-18-07 Yttrande om promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" (Fi 2007/5092) I promemorian "Ett förstärkt jobbskatteavdrag" beskriver

Läs mer

Alternativ pensionsålder

Alternativ pensionsålder Alternativ pensionsålder 1 (8) PM 2016-12-21 Analysavdelningen Bengt Norrby Alternativ pensionsålder När Riksdagen beslutade om det nuvarande pensionssystemet våren 1994 användes Statistiska centralbyråns

Läs mer

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013

Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013 Medelpensioneringsålder och utträdesålder 2013 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Analysavdelningen 2014-05-05 Hans Karlsson VER 2014-2 Medelpensioneringsålder och utträdesålder Enligt regleringsbrevet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Blekinge, 13 maj 2011 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i april 2011 Antalet nyanmälda platser ökar kraftigt Under den senaste månaden nyanmäldes 670 1 lediga platser till länets arbetsförmedlingar,

Läs mer

Befolkningsprognos

Befolkningsprognos Rapport Befolkningsprognos 2016-2025 2016-06-21 Ulricehamns kommun Kanslifunktion Moa Fredriksson Utredare Befolkningsprognos 2016-2025 2 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och antaganden... 5 Inflyttning

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen

BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Vanda stad A 6 : 2009 Statistik och forskning BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR VANDA 2009 Den svenskspråkiga befolkningen Prognos för hela staden 2009 2040 Prognos för storområdena 2009-2019 A6:2009 ISBN 978-952-443-304-4

Läs mer

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv?

Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv? Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv? 1 (7) Analysavdelningen Erik Granseth Hur påverkas pensionssystemets finansiella ställning av ett längre arbetsliv Effekter

Läs mer

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik

Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Fördjupning i Konjunkturläget juni 2(Konjunkturinstitutet) Konjunkturläget juni 2 33 FÖRDJUPNING Effekter på de offentliga finanserna av en sämre omvärldsutveckling och mer aktiv finanspolitik Ekonomisk-politiska

Läs mer

De senaste årens utveckling

De senaste årens utveckling Arbetsmarknaden Sedan 1997 har antalet sysselsatta ökat med 22 personer, om man jämför de tre första kvartalen respektive år. Antalet sysselsatta är dock fortfarande cirka 8 procent lägre än 199. Huvuddelen

Läs mer

Strukturell utveckling av arbetskostnaderna

Strukturell utveckling av arbetskostnaderna Lönebildningsrapporten 2016 31 FÖRDJUPNING Strukturell utveckling av arbetskostnaderna Riksbankens inflationsmål är det nominella ankaret i ekonomin. Det relevanta priset för näringslivets förmåga att

Läs mer

4 Alternativa framskrivningar

4 Alternativa framskrivningar Sveriges framtida befolkning 3 25 79 4 Alternativa framskrivningar Inledning Vi har tidigare redovisat prognosresultat enligt huvudalternativet och tankegångarna bakom gjorda antaganden. Ett sätt att visa

Läs mer

Befolkningsprognos 2016

Befolkningsprognos 2016 KS16.712 2016-07-12 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Träffsäkerheten i prognosen... 5 2 Befolkningsförändringar och prognossäkerhet 6 2.1

Läs mer

Befolkning efter ålder och kön

Befolkning efter ålder och kön 12 Befolkning efter ålder och kön Annika Klintefelt Ålderspyramid 2002 samt prognos 2012 Åldersstrukturen i Sverige är ett resultat av framförallt växlingar i antalet födda. Spåren av ett ovanligt högt

Läs mer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer

EUROPA blir äldre. I EU:s 27 medlemsländer EUROPA blir äldre I EU:s 27 medlemsländer bor 500 miljoner människor. En allt större del av befolkningen är äldre, medan andelen unga minskar. På sikt kommer det innebära att försörjningskvoten ökar. Foto:

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2015:2 2015-03-27 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2015-2024 Förväntad fortsatt folkmängdsökning under kommande tioårsperiod. födda barn förväntas fortsätta vara högt under

Läs mer

Befolkningsprognos 2013

Befolkningsprognos 2013 Underlag för arbete med budget 2015 KS13.745 2013-10-22 Anders Lindgren Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Befolkningsprognoser och kommunal planering... 5 1.2 Osäkerhet i prognosen... 5 2 Året som gått 7 2.1

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Lundström och Petter Wikström vid SCB för framtagning av data.

Lundström och Petter Wikström vid SCB för framtagning av data. Sammanfattning 1 Många av västvärldens ekonomier står inför en demografisk utveckling som kommer att sätta press på de offentliga finanserna. Det gäller även Sverige. En relevant fråga är om invandring

Läs mer

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 67 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding

Läs mer

Långsiktig befolkningsprognos

Långsiktig befolkningsprognos TRAINEE SÖDRA NORRLAND Långsiktig befolkningsprognos och ekonomisk analys - Län Gävleborgs Län Landskap Hälsingland Centralort Söderhamn Areal 1 171,83 km 2 Folkmängd 25 785 (2015-12-31) Befolkningstäthet

Läs mer

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo

Barnafödandet. Gun Alm Stenflo 28 Gun Alm Stenflo Barnafödandet Den svenska fruktsamheten sjönk under 1990-talet från att ha varit en av Europas högsta, barn per kvinna år 1990, till en för Sverige rekordlåg nivå om år 1999. Nedgången

Läs mer

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004

efolkningsprognos Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 b efolkningsprognos 2004-2015 Kommunledningskontoret Utveckling Pirjo Kovalainen Mars 2004 Befolkningsprognos 2004-2015 Sammanfattning Inför framtagande av en ny kommunprognos har två huvudalternativ testats.

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se BEFOLKNINGSPROGNOS FÖR KARLSKRONA KOMMUN

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 36 7 december 2005 Räkna med minskad husköpkraft när räntorna stiger! I takt med att ränteläget stiger de närmaste åren riskerar den svenska husköpkraften att dämpas. Idag

Läs mer

EN ÅLDRANDE BEFOLKNING KONSEKVENSER FÖR SVENSK EKONOMI

EN ÅLDRANDE BEFOLKNING KONSEKVENSER FÖR SVENSK EKONOMI EN ÅLDRANDE BEFOLKNING KONSEKVENSER FÖR SVENSK EKONOMI Bilaga 9 till LU 1999/2000 Bilaga 9 till LU 1999/2000 Förord Förord Långtidsutredningen 1999/2000 har utarbetats inom Finansdepartementets strukturenhet.

Läs mer

3 Den offentliga sektorns storlek

3 Den offentliga sektorns storlek Offentlig ekonomi 2009 Den offentliga sektorns storlek 3 Den offentliga sektorns storlek I detta kapitel presenterar vi de vanligaste sätten att mäta storleken på den offentliga sektorn. Dessutom redovisas

Läs mer

Den svårförutsägbara framtiden

Den svårförutsägbara framtiden PRIOFRÅGA: VÄLFÄRDENS LÅNGSIKTIGA FINANSIERING Den svårförutsägbara framtiden EN JÄMFÖRELSE AV TVÅ FRAMTIDSKALKYLER Den svårförutsägbara framtiden En jämförelse av två framtidskalkyler Den svårförutsägbara

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Ersättning vid arbetslöshet Arbetslösheten förväntas stiga kraftigt framöver. Denna fördjupning belyser hur arbetslöshetsförsäkringens ersättningsgrad och ersättningstak

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Utvecklingen under de senaste åren

Utvecklingen under de senaste åren Arbetsmarknaden Befolkningen i de yrkesverksamma åldrarna kommer att växa svagt under de närmaste åren. Mellan år 2003 och 2010 förväntas befolkningen i åldersgruppen 20-64 år öka med 125 000 personer.

Läs mer

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion.

Delgrupper. Uppdelningen görs efter kön, ålder, antal barn i hushållet, utbildningsnivå, födelseland och boregion. Delgrupper I denna bilaga delas de ensamstående upp i delgrupper. Detta görs för att undersöka om den ekonomiska situationen och dess utveckling är densamma i alla sorts ensamförälderhushåll, eller om

Läs mer

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler 2016-03-23 Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler KONJUNKTURINSTITUTETS PROGNOSER OCH SCENARIER OMFATTAR ÄVEN FINANSPOLITIKEN Enligt regleringsbrevet ska Konjunkturinstitutets prognoser och

Läs mer

BEFOLKNINGSPROGNOS

BEFOLKNINGSPROGNOS BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026 KARLSTADS KOMMUN INNEHÅLL BEFOLKNINGSPROGNOS 2017-2026... 3 Utvecklingen den senaste tioårsperioden... 3 Boendetäthet och byggandebehov... 3 Inflyttningen från övriga länet

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Långsiktig befolkningsprognos

Långsiktig befolkningsprognos TRAINEE SÖDRA NORRLAND Långsiktig befolkningsprognos och ekonomisk analys - Län Gävleborgs län Landskap Hälsingland Centralort Bollnäs Areal 1 976,64 km 2 Folkmängd 26 594 (2015-12-31) Befolkningstäthet

Läs mer

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats.

2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur befolkningens sammansättning förändrats. 2011-08-08 Fakta och statistik från Eskilstuna kommun näringsliv visar intressanta statistiska uppgifter i kortform utifrån ett eskilstunaperspektiv. 2011:4 Eskilstunas befolkning, dess ursprung och hur

Läs mer

En beskrivning av hur Konjunkturinstitutet beräknar potentiell BNP

En beskrivning av hur Konjunkturinstitutet beräknar potentiell BNP Prognosavdelningen 15 december 2015 En beskrivning av hur Konjunkturinstitutet beräknar potentiell BNP För att kunna göra prognoser för den faktiska utvecklingen av BNP på längre sikt beräknar Konjunkturinstitutet

Läs mer

Myten om pensionärerna som gynnad grupp

Myten om pensionärerna som gynnad grupp Myten om pensionärerna som gynnad grupp En rapport om pensionärernas ekonomiska villkor från PRO P e n s i o n ä r e r n a s R i k s o r g a n i s a t i o n 2 0 0 7 2 Myten om pensionärerna som gynnad

Läs mer

Kan kommunsektorn växa realt med 2 procent per år? Lars Calmfors Kommek, Malmömässan 21 augusti 2014

Kan kommunsektorn växa realt med 2 procent per år? Lars Calmfors Kommek, Malmömässan 21 augusti 2014 Kan kommunsektorn växa realt med 2 procent per år? Lars Calmfors Kommek, Malmömässan 21 augusti 2014 Olika bedömningar SKLs Ekonomirapport 2014 Finansdepartementet: Ekonomiska vårpropositionen 2014 Konjunkturinstitutet:

Läs mer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer

Finansdepartementet. Sänkt skatt för pensionärer Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Fi2017/01434/S1 Sänkt skatt för pensionärer Mars 2017 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Lagtext... 4 3 Bakgrund... 7 4 Överväganden och förslag...

Läs mer

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet

Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet Den bortglömda avkastningen En rapport om betydelsen av att pensionen fortsätter växa hela livet En stor

Läs mer

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010

NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS. Utförd av IUC Sverige AB 2010 IUC Sverige AB RAPPORT SEK! Samhällsekonomisk kalkyl NyföretagarCentrum STRÄNGNÄS Utförd av IUC Sverige AB 2010 RAPPORT 2010-06-30 Samhällsekonomisk Kalkyl NyföretagarCentrum Strängnäs Sammanfattning Våra

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping

Preliminär befolkningsprognos för Norrköping FS 2017:2 2017-04-28 FOKUS: STATISTIK Preliminär befolkningsprognos för Norrköping 2017-2026 Förväntad hög befolkningstillväxt kommande tioårsperiod. Antal födda barn beräknas fortsätta vara högt under

Läs mer

Kalkyler om försörjningskvoter och arbetskraftsinvandring

Kalkyler om försörjningskvoter och arbetskraftsinvandring 7 Kalkyler om försörjningskvoter och arbetskraftsinvandring Arbetskraftsinvandring och den framtida försörjningsbördan har debatterats på senare tid. I denna rapport diskuteras försörjningsbördans utveckling

Läs mer

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014

Prognosmetod Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 1(14) Stadsledningsförvaltningen Åsa Henriksson asa.henriksson@molndal.se Sändlista: Lokalberedningen Lokalstyrgruppen Utfallsredovisning befolkningsprognos 2014 Ung socionomstudent år 2015. Studier av

Läs mer

pensionsskuldsskolan

pensionsskuldsskolan pensionsskuldsskolan - utvecklin av pensionsskulden inledning Den här pensionsskuldsskolan vänder sig till personer inom kommuner och landsting som genom sitt arbete kommer i kontakt med begreppen pensionsskuld

Läs mer

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1

Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Svensk finanspolitik 2014 Sammanfattning 1 Sammanfattning Huvuduppgiften för Finanspolitiska rådet är att följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och den ekonomiska politiken. De viktigaste

Läs mer

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos

Karlskrona kommun i siffror. Befolkningsprognos Karlskrona kommun i siffror Befolknings Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för analys och tillväxt Kontakt: Pia Kronengen, 0455-30 30 15 kommunledningsforvaltningen@karlskrona.se www.karlskrona.se

Läs mer

Befolknings prognos för Göteborg

Befolknings prognos för Göteborg Statistik och Analys Stadsledningskontoret Befolknings prognos för Göteborg PR 2016 - Kommunprognos för åren 2016-2025 Befolkningsprognos Göteborg 2016-2020 Göteborgs stad publicerar varje år befolkningsprognoser

Läs mer

Utrikesfödda på arbetsmarknaden

Utrikesfödda på arbetsmarknaden PM 1(10) på arbetsmarknaden PM 2 (10) Inledning Sverige har blivit ett alltmer mångkulturellt samhälle. Omkring 18 procent av befolkningen i åldern 16-64 år är född i något annat land. Syftet med denna

Läs mer

Om 50 procentmålet. Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell , rättad )

Om 50 procentmålet. Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell , rättad ) 1 Om 50 procentmålet Inledning Hur är det nu och hur blir det i framtiden? (Lars Brandell 2005-12-18, rättad 2006-01-04) Denna rapport handlar om målet att på sikt skall 50 procent av varje årsklass ha

Läs mer

Finanspolitiska rådets rapport Finansdepartementet 16 maj 2012

Finanspolitiska rådets rapport Finansdepartementet 16 maj 2012 Finanspolitiska rådets rapport 2012 Finansdepartementet 16 maj 2012 1 Rapportens innehåll Bedömning av finanspolitiken Finanspolitiska medel och analysmetoder Den långsiktiga skuldkvoten Generationsräkenskaper

Läs mer

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning?

Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? IEI NEK1 Ekonomisk Politik Grupparbete VT12 Hur löser vi finansieringen av välfärden för en åldrande befolkning? Bernt Eklund, Mårten Ambjönsson, William Nilsonne, Fredrik Hellner, Anton Eriksson, Max

Läs mer

Medelpensioneringsålder

Medelpensioneringsålder Social Insurance Report Medelpensioneringsålder ISSN 1654-8574 Utgivare Upplysningar Hemsida: Försäkringskassan Försäkringsutveckling Hans Karlsson 08-786 95 52 hans.karalsson@forsakringskassan.se www.forsakringskassan.se

Läs mer

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943

Vad blev det för pension 2011? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 Vad blev det för pension 211? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1943 S1197 11-4 Sammanfattning Vad blev det för pension 211? är den tredje rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa:

Men dom glömde pensionärerna! Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Dom sa: Dom sa: Med moderat politik skulle du ha tusen kronor mer på kontot. Varje månad. Men dom glömde pensionärerna! Detta är en affisch från Socialdemokraterna Med moderat politik skulle du ha tusen kronor

Läs mer

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA

SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA SVERIGES REKORDSNABBA BEFOLKNINGSTILLVÄXT OCH FASTIGHETSMARKNADER I STORSTADSREGIONERNA Peter Stein, Stein Brothers AB Januari 2016 Förord Ett områdes demografiska utveckling påverkar förutsättningarna

Läs mer

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017

Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 1 av 5 Kommunstyrelseförvaltningen Jan Lorichs Ekonomichef Kommunstyrelsen Ekonomiska ramar för budget- och planperioden 2015-2017 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer

Läs mer

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler

Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler 2016-06-22 Scenario vid finanspolitik enligt oförändrade regler KONJUNKTURINSTITUTETS PROGNOSER OCH SCENARIER OMFATTAR ÄVEN FINANSPOLITIKEN Enligt regleringsbrevet ska Konjunkturinstitutets prognoser och

Läs mer

Bättre resursanvändning i välfärdstjänsterna vilken betydelse får det för välfärdens finansiering? Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna

Bättre resursanvändning i välfärdstjänsterna vilken betydelse får det för välfärdens finansiering? Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna Bättre resursanvändning i välfärdstjänsterna vilken betydelse får det för välfärdens finansiering? Medlemsföretaget Henrix Grafiska i Huskvarna Rapportens syften Analysera påverkan på de offentliga finanserna

Läs mer

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946

Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 Vad blev det för pension 2014? En jämförelse mellan pension och slutlön för årskullarna 1938 till 1946 S12260 14-03 Sammanfattning Vad blev det för pension 2014? är den fjärde rapporten i Folksam rapportserie

Läs mer

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt

Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Lönebildningsrapporten 2016 37 FÖRDJUPNING Parterna kan påverka arbetslösheten varaktigt Diagram 44 Arbetslöshet och jämviktsarbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongsrensade kvartalsvärden 9.0 9.0

Läs mer

Befolkningsprognos. Fö r Kumla kömmun Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd

Befolkningsprognos. Fö r Kumla kömmun Vision. Program. Policy. Regler. Handlingsplan. Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Befolkningsprognos Fö r Kumla kömmun 2016 Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Beslutande: Kommunstyrelsen Datum och paragraf: 2016-11-16, 163 Dokumentansvarig:

Läs mer

Välfärdsbarometern 2016 En rapport från SEB, juni 2016

Välfärdsbarometern 2016 En rapport från SEB, juni 2016 Välfärdsbarometern En rapport från SEB, juni Låga välfärdsförväntningar trots goda tider Sveriges tillväxt är stark. Den svenska BP-ökningen överträffar enligt prognoserna de flesta OECD-länder och arbetslösheten

Läs mer

Vad blir effekten av ökad flyktinginvandring?

Vad blir effekten av ökad flyktinginvandring? KONJUNKTURINSTITUTET 14 mars 16 Vad blir effekten av ökad flyktinginvandring? Jesper Hansson Sammanfattning av Konjunkturläget, december 15 Svensk ekonomi växer snabbt och är på väg in i högkonjunktur

Läs mer

Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd?

Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd? Går det att prognosticera skillnaden mellan kvinnlig och manlig livslängd? Debatten om könsneutrala premier har pågått under en tid. För att kunna sätta av reserver inom försäkringsbranschen - vilket man

Läs mer

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden

Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Finanskrisen och bostadsmarknaderna i Norden Faktaunderlag om de nordiska bostadsmarknaderna 1995-2010 Jón Rúnar Sveinsson bearbetade i november 2009 på basis av skriften Finanskrisen och bostadsmarknaden

Läs mer

Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra

Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra 2014-02-28 PM Till: Från: Tid: Ärende: Ann Öberg Jonas Frycklund, Göran Grahn Utveckling av BNP per capita Sveriges ekonomi inte tillräckligt bra Den allmänna bilden är att svensk ekonomi har utvecklats

Läs mer

2007:1. Nyckeltal för balanstalet 2005 ISSN 1653-3259

2007:1. Nyckeltal för balanstalet 2005 ISSN 1653-3259 2007:1 Nyckeltal för balanstalet 2005 ISSN 1653-3259 I det reformerade pensionssystemet bestäms indexeringen av pensionsskulden av genomsnittsinkomstens utveckling. Vid viss demografisk och ekonomisk utveckling

Läs mer

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala

Befolkningsprognos 2006-2030. Mariestads kommun. Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala Befolkningsprognos 2006-2030 Mariestads kommun Statisticon AB Östra Ågatan 31 753 22 Uppsala 018-18 22 30 (tel) 018-18 22 33 (fax) info@ Statisticon.se http://www.statisticon.se Kontaktperson: David Sundén

Läs mer