Omprövning och förnyelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omprövning och förnyelse"

Transkript

1

2 bibliotek Omprövning och förnyelse A v komm/lflalrådcl 5ven-01'e CederSlrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvägen 12. lel88190 Månd-Ired lord 11-14, sönd Filialer HÄLLABROnET Tallängens skola, tel TIsd onsd och IOrsd 10-14, KUMlABY by Centrum, HögstadIeSkolan, KOfstagatan. tel Månd 10-17,llsd onsd tofsd BIBLIOTEKET HÅLLER STÄNGT Fredagen doo 23 decembef stanger biblioteket kl Den och 26 december ar biblioteket stängt Fredagen den 30 december $langer biblioteket. kl_ ~ 31 december och 1 )Clnuatl är biblioteket slängt. Torsdagen den 5,anuan stanger biblioteket kl Fredagen den 6 )3nuan är biblioteket stängt. RliaJema håller stängt mellan den 24 december 1988 och 9 januan OBS! Från årsskiftet läggs btblioteksfillalen I by ned och kommer I fortsåttnln~ att fungera som ett rent skolbibliotek. Återlämmng av böcker kan ske 1111 skolbiblioteket' by, j ~boknedkastet j by eller vid Iluvudbiblioteket I. KUMLAN Informationsblad för kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kommundirektör Thage Arvidsson Assistent Sigbrit Hägghull Pos/adress: Box \ KUMLA ÅSYlORP Posthuset, tel nsd fred SANNAHED 5ervicehosel te! TISd fred Besöksadress: Stadshuset, torg Telefon: 019/68100 (växel) Nästa nummer utkommer bö~an februari 1969 I samband med att kommunfullmäktige i november 1986 fastslällde budget för år 1987 antog fullmäktige samtidigt ett sparprogram för hela den kommunala sektorn - Effekt 89. I ledaren n nr ges en narmare beskrivning av bakgrunden till della sparprogram. Enligt Effckt 89 ålades de kommunala förvallningarna att fram till år 1989 redovisa och i praktiken genomföra rationaliseringar och omprövningar i befinllig verksamhet. Sammanlagt skulle 7,5 miljoncr sparas. Två år har gått sedan fullmäktige fattade detta sparbcslut'. Hu!" blev resultatet? Kort sagt har utfallet blivit myckct bra. Men gi,'etvis har det inte varit smärtfritt. Många diskussioner har förts, mycket känslor har svallat väl hos politiker som anställda inom kommunen. Reaktioner från berörda intressegrupper har också i viss mån noterats. Det totala sparmålct. 7.5 miljoner, uppnådde vi inte helt. Slutresullatel visar att vi klarade drygt 5 miljoncr kronor i reella besparingar. Vad är detta bra rör? För det första gör uppnådda besparingar att vi inför 1989,'rs budget och för närmast kommandc år - har ell handlingsutrymme att kunna satsa på prioriterade områden. Det vill ~iiga i första hand den sociala omvårdlladen med en fortsatt stark U1byggnad av bam- och äldreomsorgen. Vi har också kunnat omfördela pengar till skolsekfom. Inom skolans område har vi inte enbart stärkt den grundläggande lagstadgade U1bildningen utan även möjliggjort en fortsatt utveckling av exempelvis musikskolan. Detta - och mer därtill - har vi kunnat göra utan all höja den kommunala skallen för kommunens invånare. Tittar vi i backspegeln och frågar, om vi fåu en försämrad kommunal service. tror jag vi kan svara ett obetingat nej på den fragan. Genom en nödvändig och meningsfull omprövning av hela den kommunala verksamheten har vi skapat goda förulsätlningar för framtiden. Som ytterligare exempel kan nämnas att vi i högre grad kan viima om vår närmiljö. Extra pengar har till exempel avsatts för alt övergå från kemisk till manuell ogräsbekämpning vid kommunala anläggningar. Under innevarande vinter görs ett försök att istället för salt använda sand som halkbekämpningsmedel på våra vägar. Inom miljö- oeh hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde kommer en förstärkning alt ske för kontroll av mindre företag vad avser miljöskydd. Plancr finns ocks, att starta en naturskola i syfte au ge bättre kunskaper om vår natur och vår miljö bland skolelever och förcllingsaktiva ungdomar. Eli annat excmpel på omprövning och förnyelse kommer till synes inom 2 3

3 de lokaler som kommunen äger och förvaltar. Även om processen att ompröva sitt lokalbehov kan vara både smärtsam och svår. så kan den ge flera positiva effektcr. Dels kan vi nu flyna om och anpassa angelägna verksamheter i redan befintliga lokaler. Detta gäller såväl skollokalcr som administrations- och andra lokaler. Dels har vi kunnat sälja ut vissa lokalcr eller hyra ut till extcrna hyrestagare. Vi har också möjlighet att medge nödvändig expansion i befintliga lokaler. Effekt 89 har med andra ord haft en positiv och nödvändig effekt på den samlade kommunala verksamheten. Omprövning och förnyelse är begrepp. som vi även i fortsållningcn måste arbeta med inom den kommunala sektorn. Detta bör kopplas till begrcpp som god service och medmänsklighet i allt,årt arbete. Det skall också understrykas att denna omprövning och förn}clse aldrig hade kunnat gcnomföras om intc kommun haft den m)cket goda personal som vi idag har. Yttcrligare omprövning och förnyelsc. som i och för sig inte berör Effekt 89, är dct samarbete som sker med föreningslivct i. Det jag i första hand avser är dc stora investcringar. där ridklubb, Stene idrottsförcning och IFK som föreningar tagit på sig ston ansvar i samband mcd uppförandc av anläggningar för respektivc verksamheter. Först att inviga blev IFK. Genom myckct uppoffrandc arbete av föreningsaktiva och av föräldrar, som deltagit i byggnadsarhetct m m, och 4 gcnom stöd av enskilda förctag. som svarat för närmare 50 procent av den totala kostnadcn. har en ishallsbyggnad kommit till stånd. Motsvarande arbete utför idag ridklubb. vars nya ridhus snart är invigningsklart, och Stene IF. som är i full gång att uppföra en omklädningsbyggnad mm. Dctta enastående arbetc som föreningar. föräldrar och företag bidrar med. är ett strålande cxempel på den förnyelse som pågår för att möjliggöra fortsatta satsningar i. I kommunens politiska verksamhet går vi in i en ny verksamhetsperiod. Väljarna har gett fonsatt förtroende för såväl den politiska ledningen som den arbctsmodell vi tillämpar i. Även inom dc politiska partierna sker en ständig omprö\ning och förnyelse. Arbetet är många gånger både hårt och slitsamt. Mandatperioden tillträder många nya politikcr sina poster i nämnder och styrelser. Jag hälsar dem välkomna in i jobbet och hoppas. all de gör en rivstart och snabbt Såller sig in i uppgifterna. Arbetet är jobbigt - men roligt. Samtidigt vill jag tacka alla dem som nu lämnar sina kommunpolitiska uppdrag - men inte politiken - för ell goil arbete under den/de gångna mandatperioderna. Något som också är roligt. oeh som vi väntar på. är årets nyårsrevy SKO SKAV. Något att pigga upp oss med i vintermörker och kyla. Nog är dct en omprövning och en förnyelse av stora matt. när till och med ett skoskav klassas som roligt och uppiggande? Vi väntar med spänning på beviset. D Julhandla i! Valresultat 1988 A v kallslichef Torifd Hilmerssoll Valdeltagande Vid kommunfullmäktigcvalet i kommun år 1988 avgavs röster av totalt röstberättigade. Detta ger i procenttal ett valdeltagande om 86,3%. vilket är en minskning med 2.5% jämfört med 1985 och 3.8% jämfört med 1982 års val. De procen tuellt största minskningarna skedde i Hällabrottets valdistrikt med 5.8% och i Malmens valdistrikt med 5.3%. Det lägsta valdeltagandet hade StadShusets valdistrikt mcd 77.6%. Skottvalla valdistrikt gick tvärtemot den allmänna trenden och ökade som enda distrikt med 1.7% till 93.0%. Skottvalla återtog därmed platsen som främsta valdistrikt efter att tillfälligt förlorat till Kyrkskolan vid valet Poströster Antalet poströster var vilket är 184 röster färre an Detta innebär all den tidigarc myckct kraftiga ökningen av antalet poströster stannat upp vid en nivå. där var fjärde röstande utnyttjar möjlighetcn att fönidsrös ta på posten. Förändringar i valdistrikten Dc flesta partierna kundc notera både ökningar och minskningar av procentandelen röster i olika valdistrikt. Den totala förandringen i kommunen framgår av labelll. Socialdemokraterna hade sin största ökning i Ekeby-Kvarntorp. där mun återtog röster efter förra va1cts stora nedgång i distriktet. Den största minskningen hade Socialdcmokraterna i Fylsta valdistrikt. Moderaternaökade i Fylsta och mins kade i alla övriga distrikt. mest i Åbytorp. Centern ökade mest i Hardemo och minskade mest i Åbytorps valdistrikt. Folkpartiet hade sin största ökning i Skottvalla valdistrikt och största minskning i Ekeby-KvamlOrp. Vänstcrpartiet kommunistcrna ökade i de flesta valdistrikten och mest i Malmen. Största minskningen \ar i Åbytorp. Miljöpartiet De gröna ökade i samtliga \aldistrikt och mest i Kyrkskolan. Kristdemokratiska samhällspartiet minskade i Vial und och ökade i alla andra valdistrikt. mest i Ekeby-Kvarntorp. Den procentuella fördelningen mellan partierna i de olika valdistrikten framgår av tabell 2. Mandatfördelning Röstetalen gav till resultat all Socialdemokraterna och Moderaterna minskade med vardera ett mandat i kommunfullmäktige. medan Miljöpartiet De gröna och Kristdemokratiska samhällspartict ökade med vardera ett mandat. Förändringen i röstetalen är inte så stor all den påvcrkar majoritetsförhållandena i fullmäktige. Socialdemokra terna behåller den egna majoritcten, som erövrades i valet Mandatfördelningen framgår vidare av tabell /. 5

4 Tabell / ARBETAREPARTIET CENTERN SOCIALDEMOKRATERNA Antal röster p<!r parti och fördelning av mandat i fullmäktige Lt(/(lIIlQII'r LtdamÖler Alf Lundh. PI 6582 Ormesta Hallsbcrg Anlal Forandrmg Förändring Bo<Jill3oström. Isgatan II Elisabet ~Iamrc:n. Marielllndsgamn 3 B Parti röster från 1985 Mantlal från 1985 S,cn Q\ e Cederstrand. Fabrik~gaum KIlmIa Arne Larsson, PI 4300 Sannahed Arbetarcparticl Socialdemokratcrna l Maj Johansson. PI 4290 Sannahed Moderata samlingspartiet l Inga Da\"ldsson. Frogesta. ffion Sköllersta Folkpartiet l O Dan ke Moberg. Vmlergalan Sven Olor Lannhard. PI 6315 Skyberga Cenlern I O Berndl Andersson. WallcnstrålcS \äg Vänsterpartiet kommunisterna O Kersun Bergström. Kvarngalan 30 B l Kristdemokraliska samhällspartict Kumb Miljöpartiet De gröna Ilåkan Håkansson. Busk\ägcn Övriga l l 15 O O TOIalt antal röster och mandat Tabell 2 MaJken Larsson. PI 4300 Sannahed ManAnne Andersson. Fredsgatan SlIppltMltr Per Arne \1ärstad. PI 6586 Mårsta Sara J-lamrcn. Ylongvägen Bengt Ki\ Iing. Sillagatan Börje Pellersson. Lidergalan E\llia Gustavsson. S:I Torgils \ag II Tommy Johansson. Kalle i\lalkums \ag Il. (B272 MODERATA SAMLlSGSPARTlET Kommunrullmäktigc\'alets a\'gima röster 1988 fördelade procentuellt E\'j EnkMon. PI 5088 Iljortsberga udam(}ltr Antal Procent Kjell Hellberg. Tradgardsgatan 3 B Barbro Holmq\ lsl. BondgarcIsgatan 3 A l ValdIstnkI rosler S M Fp e Vpk KDS 'lp Ö-, 9gilliga MariAnne Al'\lclsson. PI ffl293 Finn Haglund. Vastra Bangalan H HällabrOltet l Åke Sundeq"st. Lidergalan 6. ffl232 Kyrkskolan A Carl.Gustav ThunstrÖm. PI 5095 Ö\ re Vesla. Johan Lagcrfelt. Säb)lund. ffl293 Åbytorp , ,5 3, Rune Qdchnd. Slcnc:\agen Lena Erik.sson. PI Supp/tall/tT Haga , Benglh Lundberg. Baldergatan Malmen l Kaj ~,Isson. Bondgårdsgatan \O B Fylsta l Q n , Annica Eriksson. Vatlugatan 9 E BurJe Ingeson. Södra Kungs\agen 2 C Stadshusei t 12,8 12,6 4,2 Bert Eriksson. Winnbergs \ag 5. UJ272 6,8 2.8 l.l KriSlllla Andersson. Köpmangatan Åsen , ,9 1.5 Idrottsparken l , ,4 9,4 4, O, l 0,8 Mårten Blomqvist. Angabacken SO iI Vialund ,2 16,9 15, , ,2 Bugll Andersson, Be\ aring~gatan by , , , l FOLl{l'ARTIET Skottvalla , ,6 10,4 2, LtdamUler Hardemo , ,2 l.5 Supp/eanltr SH~n Elisson. Gamla Örebro\agen Inge R)dh. M~r:sllgen Ekeby- Tony Blom. Fndhemsgatan Kuml~ Ola Dartus. Kalle Malkums vag Kvarntorp , l ,8 Gulli Wallgren. Flmkagatan POSlröstcr på Sture Edin. Navestagalan Katrin Tensm)'r. Malmgatan valdagen , ,7 1.8 Eva Nreslund. Stencvägcn Gunnar I'ersson. Västra Bangatan Hela Karl Ola\' Olsson. Parkgatan \ Sven Sundin. Sillagatan Kerstin Lllndq\'i~t-Eriksson. 1'14330 Sarlrlahed. kommunen Il ,6 l l, , l 6, l 3, Ulla Briu Andersson. Malmgatan Staffan Akeby. 1'15186 C Kurnla Slipp/emuer Gudrun Persson. Fridhcmsgatan Gösta Arvedsoll. Köpmangatan Kumhl PlI följandc sidor presenteras de ledamöter och suppleanter som valts att reprc Benny Rcinholds. I'ortföljgalan X Johanna Pettersson. Aspgalan sentera kommunens invånare i kommunfullmäktige i från och med no- Anders Wärlegård. Kalle Malkllms väg 21. vember 1988 till och med oktober Malena Bohlin_ 1'16302 Vreta

5 KRISTIlEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET Ledamöter Sven Gunnar Persson, Biick.sligen Runc Janson. Ylongvägen Pcr Holm, PI 5232 Yallersta, Suppleanter Göran Larsson. Myntgatan Jan Erik Lövslam. PI S220 YallerSla VÄNSTERPARTTET KOMl\.1UNISTERNA Ledamo/er Arne GrÖnqviSI. Magasinsgalan Människan bakom namnet Det vore intressant all presentera var och en av kommunfullmäktiges 45 ledamöter lite mer personligt för ns läsare. Vilka är människorna bakom namnen på valsedlarna'! Hur ser de på sin uppgift? Nu låter detta sig inte göras. Istället har vi valt att intervjua en ny och en gammal fullmäktigeledamot. Anna Karlsson heter en av dc 16 nya ledamöterna i kommunfullmäktige. Anna. som med sina 22 är är den yngsta i fullmäktige. studerar på gymnasiets vårdlinje. Hon har Illan och en dolter som är 4 1/2 år. 8 Anna Karlssnn, Trädgårdsgatan S"f'I'/clIm Rolf Östman, Franzens viig MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledam{ner Åke Hcdberg. Skogstorp Ekeby Anne Christinc Wiberg. PI 5308 Folkelorp Kum1a Sllpp/cam Anna Mana Karlsson, Frogcsta Sköl1ersla Varfär har du blivit politiskt aktiv? - Jag har växt upp i ett politiskt medvetet hem och har alltid varit politiskt intresserad. Men det betyder inle all jag delar mina föräldrars politiska uppfattning. Efter att min dotter föddes har mitt politiska engagemang ökat, särskilt när det gäller omsorgsfrågorna. Dessa frågor är även viktiga för mig personligen därför att min dotter är förståndshandikappad. Vad väntar du dig av arbetet i [uf/mäklige? - Jag tror att jag kommer att få lära mig en hel del. Jag hoppas också att jag skall kunna tillföra något inom de områden som jag är siirskilt intresserad av, som t ex omsorg om bam och iildre, ungdomsfrågor och kvinnofrågor. Hur kol1l1ller du arr hålla ko/lfakt med de väljare du repre~'ellterar? - Det är viktigt att vara ute på sta'n i olika aktiviteter som t ex insamlingar och appeller. Ett braexcmpelvarnärvi sålde bananer för Nicaragua - det gav många fina kontakter. Det är viktigt att vara tillgänglig för människor som vill prata om det de kiinner som angeläget. De flesla partier klagar över afl del är svårt att engagera ungdomar i politiken. Stämmer det? Hur kan /1/an gära något år det? - Ja,det är svårt. Ungdomar är intresserade av olika saker i samhället och pratar mycket om det med varandra, men de kopplar inte ihop det med politiska partier. De ser kanske inte partierna som en kanal för deras behov. Sedan är det nog mycket större konkurrens nu om ungdomars tid och intresse. Jag tror också att man pratar mycket mindre med vanlildra hemma än vad man gjorde förr. Det gäller för de politiska partierna att synas och höras på ett sånt sätt att ungdomar ser att partierna verkligen gör något - då blir de unga också intresserade. Inga Davidsson har varit med i kommunfullmäktige sedan 1970 då kommun och Ekebydelen av Ekeby-Gällersta kommun slogs samman. Inga har också haft en rad uppdrag i kommunala nämnder och är nu ledamot i tekniska nämnden. Varför har dll iignal dig ål kommunalpolitiken? - Jag har med mig det politiska intresset hemifrån. Min far var kommunalnämndens ordförande i dåvarande Ekeby-Gällcrsta kommun. Många människor kom hem till oss för atl få hjälp på olika sätt, och de politiska frågorna diskuterades hemma. Sedan har mitt intresse fortsatt. Jag har varil med i kommunfullmäktige i sedan kommunsammanläggningen Min grundinställning i samhällsfrågorna är att det är bättre att ta ett politiskt ansvar iin att gnälla över det som är fel. Hur tycker du att arbetet i fullmäktige föriindrats på de 18 år du I'arir med? Det har skett en förskjutning av tyngdpunkten i beslutsfattandet frän fullmäktige till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt till de olika facknämnderna. Ärendena är mer färdigberedda nu än förr och besluten är därför inte påverkbara i fullmäktige i samma utsträckning som tidigare. Det är bra med en noggrann förberedelse på nämndnivå, både ur demokratisk synpunkt och därför att det ger en diskussion med sakkunskap och med mindre prestige. Man får diskutera i en lugn och saklig ton. Det kiinns lite meningslöst alt bara ha ett fullmäktige uppdrag. Man behöver ha ett niimnduppdrag också för att få kontakt med verksamheten och de konkreta frågorna. Kommunfullmiiktige behövs för att det skall bli en offemlig debatt kring de större kommunala frågorna. Det är genom motioner och debatt i fullmäktige som partierna profilerar sig så att kommuninvånarna kan få en uppfattning om vad partierna står för. Vad hoppas du av den liya mandatperioden? 9

6 - Jag hoppas all ledamölerna agerar ~eriöst och inte surfar på modevågor, alt alla är rakryggade och tar ansv;u för förslagen som om man salt i majarilctsstallning. Jag önskar mera koncentration i deballinläggen. Inläggen far gama \ara lite roligare samtidigt som sakfrågorna angrips mer intensivt. Del galler all v, ga angripa både rooa övertramp och blå luflballonger. Ofta ar \ i för snälla och menlosa. IIlIr skall mall killina engagera ungdomell i kommllllalpolitiken? - Det måste finnas en li\ lig verksamhet i partiernas grundorganisalioner diir ungdomar ges utbildning oeh ansvar. Det skall vara en träningsverk- Efterlysning Arbetet med all skapa ett mlhtärhlstoriskl museum i officersmässen i sannahed fortsätter med Inriktning på all museet ska kunna Invigas under våren Vi saknar en del matena! och unclrar, om ns läsare kan skänka oss följande. Kläder från sekelskiftet (cirka 1900) Idl barn i åldrarna 1, 4 respektive 6 år. Brollopsfoto med husar vid husarkåren, sannahed. Fotot lämnas hiibaka efter det att vi QjOTt en kopsa. Vi viii också ha så fylliga uppgifter som rtlöjligl om personerna på fotograliel. Kontakta Kann Engstrbm på kunurlorvaltnlllgen, telefon Postadressen är 80x Kurnla. Turlista bokbussen Sånoersta' Hi/l,l312 Brånsta /2 Byrsta 23/1. 20/2 S:a Ekeby' 211,30/1.27/2 Ormasta 2/1,3011,2712 '0 HJortsbefga 10/1,7/2 Vallersta 17/1,14/2 Ral. 24/1,21/2 Berga 3I1,3t/1,2812 Brändåsen' 11/1,8/2 Oja 2011,17/2 samhet som ger slllak för poliliskl arbete. Det gäller också att ha omsorg om de SOIll är nya i politiska uppdrag. VlIll har du för råd till I/)'a fullmäktigeledamöter? - Först skulle jag vilja r da partigrupperna i fullmäktige att fördela inläggen mera och ge de nya en chans. De nya ledamölerna skulle jag vilja råda att koncentrera sig i debatten på vikliga argument. att förbereda sig väl, agera seriöst, och all ta reda på vilka instrumenl de har all arbela med i fullmäklige. Till sist skulle jag vilja säga: Härma inte den sämste utan lär dig av den bäste. Och humor är inte förbjudet!,, Nynas 2611,23/2 Ekeby by 2/2 Frommesta 1211,9/2 Torsta 19/1,16/2 Ekeby 19/1, Kvamtorp 1211,26/1,9/2, 2312 FÖfmiddagstur Kommunens budget 1989 A I' ekonomichefroll/ly 5(1/01ll0IlSS011 Skatter och 3"gifter Genom att hålla oförändrad skall blir kommun även år 1989 länets lågskauckommun. Till kommunen betaiar vi bor 15:60 kronor för varje beskauningsbar hundralapp. Till landstingel betalar vi oför:llldrat 13:85 kronor och till församlingarna 1:35 kronor, (Ekeby för:.amling I AO kronor). Den totala kommunal~kallen blir därmed oföriindrad, det vill säga 30:80 kronor. I Ekeby blir totalbeloppet 30:85 kronor med anledning av den fem öre högre kyrkoskalten. Ungefär hälften av kommunens verksamhet finansicras med skallemedel. Till en del verksamheter betalar staten bidrag. Kommunen tar också betalt för vissa Ijänster. exempelvis för barnomsorgen. äldreomsorgen. \atten och avlopp. sophämtning m m. För budgetaret 1989 är dessa taxor oforändrade. Kommunens ekonomi Trots att Slalliga indragningar under de scnaste åren drabbal hårl. har kommunen ävcn för år 1989 en god ekonomisk ställning. Besparingsprojektet "Effekt 89", som genomföris i kommunen under en period Olll två år. har även bidragit till detta. Kommuncns tillgångar uppgår till drygt 460 miljoner kronor, vilkct innebär cirka kronor pcr invanarc. Kommunens l1\.neskuld iir 161 miljoncr kronor. vilket molsvarar cirka 9 ()(X) kronor pcr invånare. Resursernas wrdelning Under budgclarct 1989 finns det 378 miljoner kronor ah am ända till scn i cc för kommunens invånare. Pengarna är i budget fördelade enligl följande diagram. SOCial verksamhet utbildning 23% 19% övrigt Den stor:.la koslnadspostcn under rubriken utbildning är grundskoleverksamhetcn. I den sociala verksamheten ingar bland annal kostnader för barnomsorg. äldreom!>org och bosladsbidrag till pensionärer. Den tekniska servicen omfattar väghållning, vatten och avlopp, sophämtning, skötsel av fastigheter mm. I fritid och kultur ingår skötsel av parker och idrottsanläggningar, fritidsgårdar. biblioteksvcrksamhct ctc. KOlOmullledningen innefattar kosinader för kommunfullmäktige. kommunstyrelse, central administration, "

7 kommunens industrifastighctcr samt arbetsmarknadspojitiska åtgärder. I posten Övrigt ingår bland annat kostnader för miljö och hälsoskydd samt riintekostnader för lån. Satsningar i 1989 års budget sker bland ann:lt inom följande verksamheter: Utbyggnad av barnomsorgen med sex barnstugea\delningar. en öppen förskola samt tio platser i familjedaghem. Utökning av äldrcomsorgen genom satsning på den öppna hemtjänsten och genom anordnande av gruppboende i Sannahed samt ålderdomshemsbocnde i hotellet. En stegvis a"eekling a, ograsbckämpning med kemiska medel påbörjas och genomförs under en trearsperiod. N) brandstation är planerad ah börja b)ggas under tb)ggnad av gång- och cykelvägar. Utb)ggnad och upprustning a, vatten- och avloppsnätet. Ombyggnad av Fylsta och Malmens skolor. Fler:\rsbudgel I samband med pl:llleringen av 1989 år::. budget har iiven de två därpå föl- KUMLA - 60 fackhandlare ger service och omtanke I julhandel och året runt inköpl 12 jande åren översiktligt plancrats. Enligt dcnna planering kommer kommunalskatten att vara oförändrad åtminstone fram till och med Delta förutsätter dock att fortsatta slatliga besparingar inte blir för omfattande gentemot den kommunala sektorn. Investeringarna under perioden hålls på en relativt måttlig nivå. Av de stön.ta investeringarna kan nämnas fortsatt upprustning av vatten- och avloppsnätet. byggande av del av den så kalladc östra förbifarten (1990). fortsatt förn)e1sc av eentrum, utbyggnad av gang- och cykelvägar samt fortsatt utbyggnad av boswd::. och industriomraden. Som tidigare sagts görs stora satsningar på U1byggnad a,' barnomsorg och äldreomsorg. Barnomsorgen byggs kontinuerligt ut all det år 1991 skall finnas platser att erbjuda in alla som vill ha sådana. Inom äldreomsorgen sker satsningen framför allt p så kallad öppen hemtjänst och olika former av gruppboende. Mer inrormation Självklart finns det fler investeringar och satsningar i budgeten än de som redovisats här. Vill Du veta mer om budgeten kan Du vända Dig till ekonomikontoret eller biblioteket. så får Du utförligare information. D J l I Vi talar om miljön Av miljö- och hälsoskyddschef Peter Eriksson Miljöproblemen har under senare tid uppmärksammats allt mer. Massmcdia har rapponerat om skogsdöd. säldöd. fiskdöd etc. I nästan varje nyhctssändning finns nagot inslag med miljöanknytning. Detta återspeglas i eu ökandc miljömed,etande. I opinionsmätningar inför,alet ans g väljarna att miljön var valets viktigastc fråga. Insikten om miljöfrågornas betydelse har ökat markant bland såväl unga som äldre. Detta värmer en miljövårdares hjärta. Andringar i lagstirtning Satsningar på miljön har också markerats genom ändringar i miljösk)ddslagstiftningen. Riksdagen har bland annat beslutat att ålägga kommunerna ett obligatoriskt tillsynsansvar. Det innebär ah miljö- och hälsoskyddsniimnden från och med den I juli 1989 ansvarar för kontrollen av ett flertal företag. Huvudsakligen små företag med verksamhet av mindre miljöstörande karaktär. Därigenom kan länsstyrelsen ägna mer tid åt de Större företagen och landet i sin helhet får en bättre miljötillsyn. Inle bara kontroll Det iir inte bara genom en effektivlltc kontroll av företag som vi kan få en bättre miljö. Som konsumenter har vi en nyckelposition. Genom att omsätta ord i handling och välja miljö,änliga produkter på..erkar vi i allra högsta grad ut,"ecklingen. Att delta fungerar märks till exempel genom förekomsten a' alll fler miljövänliga pappcrsprodukter. Genom att bojkotta klorblekt papper kan,i minska de stora utsläppen a, klorföroreningar i våra vatten. På samma sätt kan,i välja miljövänliga batterier. färger mm. Som hjälp för konsumenten atl välja rätt utreds just nu märkning av miljövänliga produkter. Miljögodkända \'edpannor Elproducenlerna har aviserat kraftig ökning av elpriserna. Med anledning av detta kommer troligen många villor. som idag värms upp med el. att övergå till andra energikällor. En alternativt bränsle är ved. Ett problem lir emellertid. att vedeldning i tätorter ofta förorsakar olägenheter. De vanliga vattenrnantlade pannorna släpper ofta ut tjiira i storleksordning upp till 1000 mg/mj tillfört bränsle. Eldas pannan fel- vilket tyvärr inte iir ovanligt - k,m lllsliippen mångdubblas. Om sotaren påpekar, att Du har tjärbildningar i Din skorsten, har Du eldat fel! Utöver brandrisk och olägenheter 13

8 för grannar är det också slöseri med energi. Oförbrända rökgaser innebär atl en stor del av den energi. som finns i veden, inte utnyttjats. Rent praktiskt innebär rätt eldning, att Du kanske inte behöver hugga mer än hälften så myckel ved. mol om Du eldar fel. Idag finns det nya vedpannor pa marknaden. Pannor som är konstru~ erade för att klara utsliipp upp till maximalt 30 mg tjära per MJ bränsle. Dessa rniljögodkända pannor blir i fortsättningen dc enda som får installeras i fasligheter inom dctaljplanlagda områden, dci vill säga inom tätorter. Nästan alla "miljöpannor" kräver installation aven ackurnulatortank. Det krävs mer plats men eftersom Du slipper all elda så ofta Sil blir det bekvämare. Dessutom sparar Du ved och Du förorenar inte den luft som Du oeh Dina grannar skall andas. Miljögodkända braskaminer Det finns även miljögodkända braskaminer i dagens handel. Dessa släpper Du bo! Visste Du 14 () ut högst 40 mg tjära per MJ bränsle och är därmed godkända att installeras i fastigheter i tätorter. Statliga bidrag till "radonhus" Den yttre miljön är viktig. Minst lika viktig är den inre boendemiljön. I slutet av 1970-talet blev det stor uppståndelse när det konstaterades, att många hus hade höga halter av radondöttrar. Radondöttrar avger joniserande strälni ng och ökar risken för lungcancer speciellt i kombination med rökning. För alt stimulera till åtgärder för att sanera hus med höga radondotterhalter har regeringen beslutat om statliga bidrag. Den som bor i ett sm[lhus med cn radondotterhalt överstigande 400 Bg per kubikmeter inomhusluft kan fä bidrag upp till 50% av kostnaden för åtgärderna. doek högst kronor. För ytterligare upplysningar, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret, lel eller kommunens förmedlingsorgan. tel D att en bil på tomgång förorenar cirka liter luft varje sekund? att inom kommunens tätorter är tomgångskörning tillåten högst tre minuter?! Var rädd om milj6n! Stiing av motorn! MILJO- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET Gatukontoret informerar Vintcrväghållningcn i Tekniska nämnden har beslutelt ah på prov upphöra med saltningen av gator och vägar under vintersäsongen Detta innebär att all halkbckiimpning kommer att ske genom sandning. Sandning är en gammal och beprövad metod, som går bra att använda i de flesta väglag. Det kan dock vara svårt att vid en plötslig blixthalka kunna göra snabba insatser. Allmiinheten uppmanas därför att ta det extra försiktigt på s gator och vägar, så alt inte onödiga olyckor uppstår under den kommande försöksperioden. Gatukontoret vill gärna ha trafikanternas synpunkter på för- och/eller nackdelar med upphörandet av vintersaltningen. Hör gärna av Er till gatukontoret, tel Vinterväghållning på gångbanor I likhet med föregående är medger tekniska nämnden att fastighetsägare som bor utmed mindre trafikerade gator slipper att hålla gångbanor skottade vintertid. Det innebär att gatukontoret kommcr att ploga upp snön på gångbanorna. Fastighetsägaren har i stället skyldighet att hålla del av körbanan utmed tomtgränsen sandad, så att gående kan ta sig fram. Fastighetsägare utmed nedanstående gatusträckningar är befriade från att skotta gångbanor: Dadhusgatan, delen Hoganäsgatan - Hammargatan Dondgårdsgalan Brändåsvägen. delen Skouvallavägen - Köpmangalan Dalagatan. delen Ö Drollninggatan - Vallgatan Djupadalsgalan Eriksbergsvägen. delen Fredsgatan - Rosenhillsgalan Fabnksgatan. delen V Drottninggatan - Norrmalmsgatan Fredsg<lt<ln. delen Eriksbcrgsvägen - Järnvägsgatan Fridh.emsgatan Furugatan Fylstagatan. de1cn Sörbyvägen - V Drottninggatan Gamla vägen. delen V Drottninggatan - Gartzvägen Gamla Örebrovägen Gränsgatan Hammargatan Hasseisligen Hagergatan Häggstigen Höganäsgalan. norra sidan Idrottsgatan. dt'lt'n Källgatan - GarlZvägen Jhsjögalan, delen V Drottninggatan - Ymer galan Leksandsgatan Linnegatan. delen Järnvägsgatan - Fabriksgatan Ljungrnovagen. delen V Bangatan - Kvarngatan Myntgatan Nygatan. de1cn Sörbyvägen - Akergatan Oppegårdsvägen Ringvägen, delen Sårbyvägen - V Drottninggatan Rosenh.illsgalan. delen Eriksbergsvägen - Järnvägsgalan Rönnsligen S:I Torgils väg. norra sidan Skogsbacken Skolvägen. dc:len Stent'vägen - Sörbyvägen Skoltvallavägc:n. delen Karlslunctsvägen Trumpetaregalan Spelmansgatan Sportgatan Stjärngatan Torsgatan Trumpctaregatan Trumslagargatan Wallenslråles väg Vandrargatan Vilebaeken Villagatan. delen VäSIanIiden - Vialundskolan Västra gatan. delen Vandrargalan- GarlZvägen Ängabaeken Änggalan. delen mol kyrkogarden Östra galan HäJlabrotle!. samtliga gatur med undantag av Affärsgatan och Carlens väg nr 5. 7 och t2 ColI/kOli/oret 15

9 UPPSLAGET - ett par sidor för konsumenten Fem driftsäkra oljebrännare testade Råd & Rön nr redogör för ett test av fem oljebrännare (ör villauppvärmning, Teknologisk'l institutet i Danmark. som gjorde testet. lät brännarna Slarta g nger. vilket motsvarar ett och ett halvt års drift. Samtliga brännare klarade dettll tuffa tesl utan anmärkning. Dagens oljebrännare för villauppvärmning är ofta försedda med så kallad förvärmning i form aven elektrisk slinga som ligger i brännarröret före munstycket. Förvärmningen gör del möjligt att sänka effekten genom att förse brännaren med finllre munstycke iin tidigare. Brännarens gångtider blir längre. vilket minskar pannans genomströmningsförlusler. Finare munstycke ger också baute förbrän ning med lägre rökgastempcratur, vilket resulterar i en högre förbränningsverkningsgrad. Förvärmningen gjorde att inga störningar eller försämrade förbränningsvärden kunde iakttas när brännarna prövades med kall olja. (_50 omedelbart före brännaren). Koloxidhalten (CO) var myckel låg under hela provmngen. Brännarmunstyckcn och flamskhor var fortfarande eher starler rcna och fina. SOllalet låg mycket nära noll och rökgastempcraturen ökade inte under provningstiden. I Västtyskiand märks - på helt frhi! hg basis - vissa produkter med en blå ängel. Ett märke som borgar för att produkten fyller stränga krav på miljövänlighet. En med blå ängel märkt oljebrännare gcr m)cket låga utsläpp av kväve. koloxider. kolväten och SOl. Två av de teslade oljebrännarna var försedda med blå ängel-markering. (Bentonc BEO lov och Wcishaupt WL IO--A). Naturvårdsverket anser inte att oljebrännare i villaomr den utgör något problem att lala om idag. Vill Du veta mer om testet? Läs Råd & Rön nr 1() eller tala med koilsumentvägledaren. telefon O Gå inte över ån... Kolla först vad som finns i innan Du lördyrar inköpet med reskostnader till Orebro. I Julen varar efter påska... Julhandeln kan lätt förvandlas till en utgift året runt: cn ringdans med snab ba krediter. som ger dig sämre ekonomi under lång tid framöver. Redan i januari måste du betala 40 procent av de kostnader du hade på diu kontokort under december manad. Och januari brukar vara en kiirv månad... Betalningarna kan sedan fortsätta långt in i sommannånaderna. Och då är det dags för semesterns utgifter. Vem vill betala julklappar i augusti? Kom ihåg dc nya rcglerna för kreditköp när du julhandlar. Du måste alltill betala 40 procent av kos/f/adema niirmast påföljande månad. Au köpa på kredit är allrid dyrare än alt köpa kontant. 53 bilar nya & begagnade Syntettäcke varmare an billigt duntäcke! Fru:.en? Drömmer du om en duntäckc. För värmens skull kan du lika gärna välja ett bra syntettäckc. Det varmer mer än ett billigt duntäcke. Det exklusiva dumäcket med 90 procent dun är mjukt som ett moln. men kostar Oera tusen kronor. Och det är alldeles for varmt i vanlig rumstemperatur. Tcxtilforsknin2sinstitutet. TEFO. i Göteborg har på uppdrag av Råd & Ron provat värmen i fyra olika täcken och kommit fram till ovanstående resultat. Kontakla konsumentviigledningen, tel om du vill veta mer om testet. Att köpa bil är Inte lätt. Genom Konsumentverket kan du köpa en bok som gör det enklare att välja rält. Den bygger på en undersökning som visar vad närmare svenska bilägare har för erfarenhet av sina bilar. Du kan på ett enkelt satt jämföra 53 olika bilar av årsmodell Boken kostar 50 kronor

10 Kulturpristagare 1988 Handla i! Kumb kommuns kujturpris 1\188 har med nedanstående motivering tilldelats Olle Eriksson. Olle Eriksson är en sann hembygdsvän. Som sådan iir han klarsynt och målinriktad. Han är mycket kunnig vad gäller äldre föremål och tekniker. En kunnande och engagemang som har omsatts i praktisk handling hl and annat i bostaden, Länsmansgården, som Olle tillsammans med hustrun Astrid varsamt rcnoverat med bevarande av ursprungskaraktären frän mitten av 1800-talet. Olle är en arbetande föreningsmänniska. Bland annat giiller detta midsom- 18 marfesllighctcr och guidningar på museerna i Sannahcd. Genom sitt arbete som kyrkokamrer har Olle Eriksson kommit all intressera sig för kyrkans historia. Under många år har han varit ansvarig redaktör för -Hardemo kyrkoblad. Han har även medverkat i stiftets årsbok Till hembygden och i Julblad. Olle är idag den sammanhållande kraften för det omfattande och värdefulla bokverket bygdens historia. vars nionde och avslutande del han har redaktionellt huvudansvar för. Kulturpriset är ingalunda någon erkänsla för bragder utförda med fara för eget liv, men vi iir ändå djupt tacksamma över att Olle var med och räddade kyrkotextilierna vid branden år Han deltog även aktivt l planeringen och återuppbyggnaden av den nya kyrkan. Han har också engagerat sig i arbetet att skapa ett kyrkans eget museum. Olle Eriksson är en av de driv<lnde krafterna i hembygdsförening. Han gör stora insatser när det gäller upprustningen av föreningens 1700 talshus i Bl<lcksta. Han deltar även i arbetet med att skapa ett militärhistoriskt museum i Sannahed. Olle Eriksson har genom sitt mångåriga och omfattande engagemang inom för bygden värdefulla områden blivit en hembygdens såväl tjänare som kännare. D Under senare år har planerna all göra centrum i mer tilltalande och mer "levande" tagit form. Genom kommunens försorg pågår - som vi alla under den gångna hösten kunnat ta del av och besvärats av - en ombyggnad av centrum (se omslagsbilden). En ombyggnad som ska göra Torget och de närmaste omgivningarna runt Torget mer levande genom bland annal trädplanteringar. vatlenspcl m m. Torghandeln får en naturligare plats på Torget etc. Det pågår också ett intensivt arbete vad gäller bostadsbyggandet i centrum av. Detta för alt tillgodose behovet av centralt belägna lägenheter. Vår förhoppning är att under 1989 och några år framöver kunna bygga minst 200 lägenheter i dc centrala delarna av. Detta bör bland annat ge den effekten, att handeln i centrum får ett hetydligt bättre underlag än vad den för niirvarande har. Tyvärr lockar stora köpcentra, som Marieberg, väldigt många av s invånare när de "stora" inköpen är aktuella. bon påstår allt som oftast att utbudet av butiker i hemorten är alldeles för litet för att kunna tillmötesgå det behov av variation, som man kräver av handeln idag. Det kanske är riktigt i vissa fall. Men det finns trots allt mer än sextio butiker i idag. Alla är inte lokaliserade till centrum, men i gengäld är avståndcn i inte oövcrkomliga. Handeln erbjudcr, till skillnad från stora köpcentra, personlig service. Till dctta kommcr saklig och personlig information om dc varor man som kund är intresserad av. Det är viktigt att vi alla hjälper till att skapa ett levande centrum. Inte bara vad gäller bostäder och en vacker centrummiljö. En livaktig handel är minst lika viktig. Därför är det i allas vårt intresse att alla bor inför julhandeln i första hand undersöker den lokala handeln och utnyttjar det utbud som finns i. Personlig service och närhet är värden vi alla bör ta till vara. En livaktig handel i och dess centrum ökar också intresset för framtida etableringar. Något som vi alla får nytta och glädje av. Handla i. Det finns ett bra utbud idag. Det kommer att bli ännu bättre i framtiden om vi idag använder den service vi har alldeles inpå oss. 19

11 informerar EI.WUSSPÄREN Belysningen I elljusspåren "id Viaskogen och Djupadalsparken är påslagen från mörkrels m broll ull kl Under snöpenodcn kommer spåren all vara uppkörda för skidåkning. VI vädjar lill Er. som mte åker skidor: G EJ I SPAREN. FRITlOS- OCII KVARTERSGÅRDAR Under juliovei tommer frilidsgårdarna all ha reduceral öppethållande. Se anslag om della på resp gärd. Vill Du fråga om gårdsverksamhelen. tan du kontakta fritidsgårdsförestånd~re Ingemar Johansson lel ISHALLEl' ir Op~n ror allmän ~kning enllgl ntdan: MlIodagaroch onsdagar 1.: ,00 utan klubba Onsdagar Id medklubba Fredagar 1.: med klubba lördagar kl09.oo-1000 <md klubba Lördagar kl 10, Ulan klubba Lordagar 1.: Ulan klubba SOndagar ki09.oo-lloo Ulan klubba Resen<ll1on for ev andongar av liderna. Vid Im- och studiedagar (il> ser ej )ulk)\"(") lir IShallen öppen kl mellan kl 12.00~ 1.t,00 ar det tillåtet an an\i~nda t.lubba. O. ng ud är klubbfn Under jullo,r( l.jil2-811 "ommer i~hajlen all "31'll öppen lör allmän åkning roligl rntjandl': Frcdag23 dec kl o(1; IJOO med ldubba) Julaflon Slang! Juldagen kl utan klubba Annandagjul och ~langl på grllnd av ungdom~ IIsdag 27 dec lurnenng i ishod;:e) Onsdag 28 dec kl ,30 (kl med klubba) kl med klubba Torsdag 11 fredag kl (ki12.oo 29-30dec med klubba) Ny:hsaflon kl ut:m klubba Ny5rWagen stängt Måndag o tisdag kl (kl j<in IHJO med klubba) Onsdag" jan kl o(ki12.oo med klubba) k120.oo med klubba Trellondags:lfton kl (kl 12.{JO med klubba) Tretlondcdagjul kl ulan klubba 20 Lördag 7 jan kl med klubba kl utan klubba kl utan klubba Söndag 8Jan kl utan klubba Reservation för c\'cntuejla andrmgar 3' liderna Använd alllid HJÄL.\I när Du åker skridskor Spara denna mformaljon'~ %,I fl,.~.. KUI\lLAIIALLEN - _ ~ SporthaUm ". Oppet måndag- fredag kl IS. lördagsöndag kl OS Telefon: dnftledare \-aktmaslare kassa simhall maskllllst SIMHALLEN Badlider mandag -torsdag lisdag onsdag. fredag lördag söndag ö_tig lid disponeras av skolan OBS! Kassan stänger 30 mmutcr fore badudens slut. ÖPPEITlDER I KUMLAHALU:N UNDER JUL OCH NYÅR Julaflon stängt Juldagen stängt Allnandagjul Nyårsafton Nyårsdagen Slängt TretlondagsaflOn Tretlondagen stängt "BYGGET', ÅSBRO Skidspår 2.5 och 5 km. Slugan hålles öppen lördagar och söndagar kl BeSlällning av slug~n på ~nnan tid tan goras på tel , / Friskvård Du hälsas välkommen för konsultation och rådgivmng, att traffa sköterska, kost- och hälsof"ådglvare, an få konditionstest och individuella råd for rygg- och nackbesvär. tobaksberoende etc. Vissa öppetkvällar aven tillgång tjli läkare. Oppet onsdagar ridsbestäjlnlng och förfrågningar på tel \IX. AV9lft HalsobeSök HJO kronor, cyk.eltest Inkl mottonsråd 50 kro-.- ""', Kom med i någon av fnsk,vlrdscentralens gruppvet1<samheterl KUMLA FRISKVAROSCENTRAL kommun Bostadsförmedlingen Box KUMLA Svarsförsändelse Kontonummer KUMLA Franke<as ej kommun

12 Lägenhet i flerfamiljshus i 150mmunens mindre tätorter!? Ar Du intresserad? Kommunfullmäktige i antllr varje år ett bostadsförsörjningsprogram. Av della framgår var bostäder ska byggas och \'i1ken typ bostäder som prioriteras. flerfamiljshus eller småhus. I våra mindre tätorter - Ekeby. Åby. torp. Sannahed och Hällabrouct - har småhus hittills prioriterats. Inför arbetet med nästa års bostadsförsörjningsprogram vill vi få svar på frågan om dci på dessa orter finns intresse för boende i flerfamiljshus? Denna intresseundctsbkning i n är en del i arbetet med 1989 års 00 siadsförsörjningsprogram. ~< INTRESSEANMÄLAN Jag är intresserad av lägenhet i Namn Adress Telefon I familjen antal vuxna antal barn FllI i nedanstående talong och skicka den till kommun. Bostadsförmedlingen, Box 17, Du kan också ringa till kommuns bostadsförmedling. telefon I~ och anmäla Dill intresse för bostad i flerfamiljshus. Ange \ ilken av orterna Du väljer som boendeorl D Ekeby D Åbylorp D S.nn.hed D Häll.brottet Doping i Av[riridschej Lage Sjöberg Förekommer det dopingpreparat i vära idrottsanläggningar? Det är en fråga som ställts vid ett nertal tillfällen och som kommer att ställas vid ytterligare fler tillfällen. Särskilt aktuell blev frågan i anslutning till de sa kallade dopingskandalerna vid årets ol)mpiska spel. Ja elle.- nej? Det går inte att ge ett kategoriskt jaeller nejsvar på frågan doping eller inte doping. Vad vi vet är. au samhallet idag upplc\cr yuerligare en farsot inom drogproblematiken, Niimiigen den att dopingpreparaten används i syfte an nå allt bättre individrelaterade re sultat. Detta har företradesvis förekommit inom en begränsad idrottsgrupp. Idrottsrörelsen har med skärpa tagit avstånd fran dopingbruket och arbetar intensivt för att få bukt med problemen, Inte enbart isolerat Problemen har visat sig vara inte enbart isolerade till idrollsrörelsen. Man vet att det förekommer doping på privata gym och i kommunala styrkcträningslokaler. Man vet också att vissa mindre nogräknade personer idag lever gott på att införa otill, tna preparai till Sverige. Preparat som man köper billigt i utlandet oeh säljer dyrt i Sverige. Bieffekter Dopingbrukets bieffekter lir inte vetenskapligt helt klarlagda. Det mesta tyder emellertid på alt det kan bli effekter som sterilitet. levertumörer och hormonrubbningar. Bieffekter som ger oerhört negativa konsekvenser för i första hand individen mcn också för silmhället i form av vårdkrävande insatser etc. Kontroll och åtgärder Vissa konkreta åtgärder förekommer idag för all stävja drogmissbruket. I såval tmnings- som tävlingssammanhang görs kontroller i form av urinpro\ som testas. Genom alt anvanda dopingpreparat och/eller vidtaga atgärder som försvårar en konlroll kan en idrottsutö\are avstängas från all idrottslig \erksamhel inom den s\enska idrollsrörelsen upp till 2-1- månader. Viktigt att informera Informationsmalerial om konsck\-enserna av och atgärder \ id drogmissbruk finns och det kommcr att spridas. Dessa atgardcr är \'iktiga men på intet sätt heltäckande. För all na fram till en lösning av problemen måste vi alla vara observanta på vår omgivning och på vad som sker alldeles inpå oss. Idag är problemen begränsade - och möjliga a1l komma till rätta med. Låt oss diirför föra en öppen diskussion med våra ungdomar. Ledare i våra föreningar har ell ston ansvar. Föräldrar måste givetvis ta upp dessa frågor i samtal kring köksbordet. Gymnastiklärarna i skolan, aktiva idrottsutövare m n. m fl. alla har ett gemcnsamt ansvar att informera om och att varna för följderna av användandet av droger i alla former. Genom gcmensamma ~atsningarkommer vi att klara av även dessa problem. O 23

13

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom

måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Samtliga ledamöter utom Dan-Åke Moberg, 46 Åke Sundeqvist Marianne Arvidsson, 46 Iréne Blom 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1994-04-18 Plats och tid Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 18 april 1994, kl 18.30-20.25 Beslutande Samtliga ledamöter utom

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 1 april 1998, klockan 17.00-17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Annica Eriksson Torbjörn

Läs mer

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 5 oktober 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-10-05 Plats och tid Beslutande Ej tjg ers Övriga Justerare Sekreterare Ordförande Justerare Stadshuset, Storrummet onsdagen den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2003-02-24 Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 24 mars 2003 kl 18.30 20.30 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att

Läs mer

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50

onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1994-04-06 Plats och tid Beslutande Stadshuset, Storrummet onsdagen den 6 april 1994, kl 17.00-17.50 Sven-Ove Cederstrand, ordf Dan-Åke

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Viktigt att minska utsläppen

Viktigt att minska utsläppen Elda rätt! Att elda med ved och pellets är ett klimatsmart alternativ för uppvärmning om det sker på rätt sätt och med effektiv utrustning. Vid dålig förbränning av ved och pellets bildas många föroreningar

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 24 februari 1997 kl 18.30-19.10 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjg ersättare Börje Pettersson (s) Carina Andersson (s) Sigbritt Collin (s) Johan

Läs mer

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014

FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 FAKTA OM YDRE KOMMUN 2014 Kommunkontorets öppettider Mån-Fre 08:00 16:00 Ydre kommun Telefon: 0381-66 12 00 Kommunkontoret Telefax: 0381-66 11 91 570 60 YDRE Hemsida: www.ydre.se E-post: ydre.kommun@ydre.se

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats Åbytorp, Betaniakyrkan Tid Måndagen den 14 juni 2004 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson (s) Trudi Hellqvist

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 6 november 2002, klockan 17.00 17.55 Beslutande Dan-Åke Moberg (s), ordf Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Inge Carlsson (s),

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00

MINNESANTECKNINGAR Ortsutvecklingsmöte i Bohus. Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 2006-10-03 1 (5) Tid Tisdagen den 3 oktober, klockan 19.00-21.00 Plats Närvarande Presidium: Bohus Servicehus Rolf Engström, ordförande Bengt Levin, 1:e vice ordförande Stina Kajsa Melin, 2:e vice ordförande

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10

Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november 1989, kl 17.30-23.10 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1989-11-20 Plats och tid Beslutande Tjg suppl Övriga Justerare Plats och tid Gillesalen, Kumla Folkets hus måndagen den 20 november

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17

Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 1997-03-17 Plats och tid Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 17 mars 1997 kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ledamöter utom Tjänsgörande ersättare Siv Arvebrink (s) Inge Rydh (s) Bert Eriksson (s) Bength Lundberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11

Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2007-04-11 Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 11 april 2007, klockan 17.00 17.25 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Gunnel Kask (s), tjg ers 44, 58-61 Annica Eriksson (s) Åsa Häggström (v) Lennart Eriksson

Läs mer

Skattehöjning. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Gederstrand

Skattehöjning. Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Gederstrand Kumla bibliotek Öppettider: Skattehöjning A v kommunalrådet Sven - Ove Cederstrand HUVUDBIBLlOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla tel88190 Månd-fred 12-20 lärd 11-14, söod 16-18 Fllialer HALLABROTTET

Läs mer

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008

Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 Aktiviteter i Eslövs kommun Vår och sommar 2008 AKTIVITETSHUSET KARIDAL Karidal är en mötesplats för kommunens alla pensionärer där alla är lika välkomna! På Karidal finns det möjlighet för dig att träffas

Läs mer

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa

Kommunstyrelsen, Ekonomi, Information, Näringsliv, IT, Personal, Översiktsplanering, Utredning, Kultur och fritid, Folkhälsa Så styrs kommunen Strömstads kommunfullmäktige, som består av 39 politiker, är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om de viktigaste frågorna för kommunen till exempel om hur kommunens pengar

Läs mer

Tyresö i siffror 2007

Tyresö i siffror 2007 Tyresö i siffror 2007 1 Innehåll Befolkning 5 Bostäder 7 Miljöstatistik 9 Sysselsättning 10 Social service 13 Barn, skola och utbildning 14 Kultur och fritid 17 Ekonomi 18 Kommunfullmäktige 19 2 3 Befolkning

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2007-01-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti s s s m m bp sd Namn Torsten Åhman Alexandros Kiotseridis Jan-Göran Petersson Bengt Ohlsson Göran Jepsson Anders Swahn

Läs mer

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt

1 (8) Kultur- och fritidsnämnden 2012-12-13. 4:anHuset kl 16:00-17:40 60-63. Anna-Karin skatt 1 (8) Plats och tid 4:anHuset kl 16:00-17:40 Paragrafer 60-63 BESLUTANDE Ledamöter Namn Anna-Karin Skatt (S) Bengt Karlsson (S) Monica Staadig (S) Ulla Brissman (S) Håkan Joelsson (S) Thomas Settergren

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats Kumla Folkets Hus, Teatern Tid Måndagen den 23 april 2007, kl 18.30-20.50 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses att justera protokollet Bert Eriksson (s) Anki Andersson (kd) Tid

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE

ÅRSREDOVISNING 2014. Kortversion KIL.SE ÅRSREDOVISNING 2014 Kortversion KIL.SE SÅ HÄR GICK DET FÖR KILS KOMMUN 2014 Så här använde vi skattepengarna Nämndernas resultat och verksamhet Vad händer 2015? VIKTIGA HÄNDELSER 2014 Sannerudsskolan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 4 oktober 2000 klockan 17.00-18.40. Beslutande Dan-Åke Moberg Per Holm Annica Eriksson Peter Agerhäll Sven-Ove Cederstrand Lars-Åke Kjellman Marianne

Läs mer

Protokoll 2010-09-20

Protokoll 2010-09-20 2010-09-20 Plats och tid Folkets Hus, Teatern, 2010-09-20, klockan 18:30-18:55 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Kristina Davidsson (S) Annica Eriksson (S) Sven-Inge Carlsson (S) Britt Gelin (S) Gun-Britt

Läs mer

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår

Till KF:s förfogande för särskilda ändamål. Eget kapital Anslaget 1995 Återstår 1995-03-20 1 Kf 27 Meddelanden 1.Redovisning av anslagen för oförutsedda utgifter mm år 1995. Till Kf:s förfogande Anslag från Anslaget 1995 Återstår årets början 1 000 000 264 918 735 082 Till KF:s förfogande

Läs mer

Karlskrona i siffror

Karlskrona i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Och hur många karlskroniter finns det egentligen? Det och lite till finns

Läs mer

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte

måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Bength Lundberg Finn Haglund, t o m Tjg ersättare Bert Eriksson Gunvor Hjelte 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-11-15 Plats och tid Beslutande 113 Kumla Folkets hus, Husaren måndagen den 15 november 1993, kl 17.30-20.55 Samtliga ledamöter

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER. Nr 27 Fredag 24 september 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 27 Fredag 24 september 2010 Så röstade Sverige Det har varit val i Sverige. Det var ett spännande val som innebär att mycket kan förändras i Sverige. Moderaterna blir starkare, socialdemokraterna

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

Kommunbladet september 2014

Kommunbladet september 2014 Kommunbladet september 2014 Valet 2014 Söndag den 14 september är det val till riksdag, kommun och landsting. När du röstar ska du ta med röstkort och ID-handling, till exempel körkort eller pass. Om du

Läs mer

Information om fastbränsleeldning

Information om fastbränsleeldning Information om fastbränsleeldning Vid eldning i lokal eldstad, braskamin, öppen spis och kakelugn, är det inte ovanligt att grannar störs av röken. Utsläpp från vedeldning innehåller flera miljö- och hälsoskadliga

Läs mer

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009

Valet i fickformat. Europaparlamentet 2009 Valet i fickformat Europaparlamentet 2009 Valet i fick format Europaparlamentet 2009 1 Val till Europaparlamentet 7 juni 4 Rösta på parti och person använd valsedeln rätt! 6 De som har rösträtt får röstkort

Läs mer

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA

ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA ETT ÅR KVAR TILL VALET: HUR STÅR DET TILL I SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER? - SJU AV TIO VALLÖFTEN INTE UPPFYLLDA GÖTEBORG SOCIALDEMOKRATINS SKYLTFÖNSTER 20 ÅR ÄR EN LÅNG TID I POLITIKEN Utmaningarna inom

Läs mer

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 10 567 kvkm Invånare per kvkm: 1,19. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 10 57 kvkm Invånare per kvkm: 1,19 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0, % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! i valet 2006 De 7 riksdagspartierna berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Partierna har lämnat sina texter till Lättläst-tjänsten på Centrum för lättläst och vi har

Läs mer

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 -

Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 - 90 - Landareal: 1 184 kvkm Invånare per kvkm: 32 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram

Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Lättläst sammanfattning av Stockholms miljöprogram Stockholms stad behöver hjälp De senaste 20 åren har Stockholms luft och vatten blivit mycket renare. Ändå är miljöfrågorna viktigare än någonsin. Alla

Läs mer

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18

Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Minnesanteckningar från informationsmöte i Nissafors 2014-02-18 Kommunstyrelsen har bjudit in kommuninvånare i Nissafors med omnejd till en informationsträff. Mötet äger rum i Nissafors församlingshem

Läs mer

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007

M Kv Tot M Kv Tot. 41 46 43 31 39 35 Uppgift saknas 2 1 1 3 2 2 2 2 2. Förvärvsarbetande 2007 Förvärvsarbetande efter sektor 2007 Landareal: 69 kvkm Invånare per kvkm: 609 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008

Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Landareal: 578 kvkm Invånare per kvkm: 22 Folkmängd 31 december 2008 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2008 Befolkningsförändring 1998 2008 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse- Flyttnings-

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Norrköping i siffror 2013

Norrköping i siffror 2013 Norrköping i siffror 2013 Innehållsförteckning Norrköpings kommun sid Färgstarka Norrköping 4-5 Folkmängd och befolkningsförändringar 6-7 Befolkningsstruktur 8-9 Förvärvsarbete och arbetstillfällen 10-11

Läs mer

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära,

HÖSTPROGRAMMET 2015 Motion Hjärtgymnastiken tisdagar Hjärtgymnastiken fredagar Studiecirklar Matlagning för män inklusive näringslära, Org. nr 802 429-0820 (besöksadress) Östra Bangatan 3, 195 60 MÄRSTA, (postadress) Ylva Brolund, Rosersbergsvägen 34,195 71 Rosersberg) tel. 070 727 88 78 (ordförande) PlusGiro: 4793189-4, Mail: info@sigtuna.hjart-lung.se

Läs mer

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen

Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Vad kommer ur skorstenen? Regler och tips för eldning med biobränslen Elda med hänsyn I dagens samhällen bor vi tätt intill varandra och har ofta små tomter. Eldas det i braskaminer eller pannor i tätbebyggda

Läs mer

GRUMS Kommun i Värmland

GRUMS Kommun i Värmland GRUMS Kommun i Värmland www.grums.se ATT BO I GRUMS Grums är centralt beläget mellan städerna Stockholm, Göteborg och Oslo. Här finns också knutpunkten mellan de båda Europavägarna E 18 och E 45. Vår kommun

Läs mer

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 825 kvkm Invånare per kvkm: 34 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2009-06-15 Plats Officersmässen, Sannahed Tid Måndagen den 15 juni 2009, klockan 19.50 20.10 Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagare Se bilaga 1 Utses

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2010-02-16 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Närvarolista tekniskt utskott Beslutande Lars-Owe Edberg, S, till 12 ej beslut Alf Persson, S Jan-Göran Petersson, S Bengt Ohlsson, M Göran Jepsson, M (ordf)

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING

BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING 2012 Nr: 2 BUDKAFLE FÖR HÅBO KULTUR OCH HEMBYGDSFÖRENING Museets öppettider: Lördag-söndag under juni-augusti kl.11.00-15.00 Grupper hela året Årsmötet 28 mars i Övergransgården sidan 2 Torpbesök i tid

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 959 kvkm Invånare per kvkm: 150 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 0,8 0,6 0,4 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika.

PROVA-PÅ SKATE, KICKBIKE, INLINES, BMX Ta med egen utrustning. #JIDDRAHEM Vi gör egna program i appen Jiddr och bjuder på fika. 2015 SÖNDAG 25 OKTOBER NKF NIGHTSESH Nerikes Kickbikeförening arrangerar en kickbikenatt. Åkning, film, musik, häng m.m. Dag: 25-26 okt Tid: kl. 20.00-09.00 Plats: Aktivitetshuset Ålder: 12-19 år Max antal

Läs mer

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006

Landareal: 471 kvkm Invånare per kvkm: 25. Ålder. Folkmängd 31 december 2006 Befolkningsförändring 1996 2006 Strömstad Landareal: kvkm Invånare per kvkm: Folkmängd december Födda barn per kvinna/man,,, Ålder utflyttningar till övriga kommuner i länet till övriga län till utlandet Därav år Andel () av de boende

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik kommunsekreterare Birgitta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Cecilia Hane,

Läs mer

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar

Medlemsblad. Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar Medlemsblad Nr 4 Årg. 17 (2008) Bästa medlemmar När vintermörker och höstrusk nu lägrar sig över vår vackra bygd kan vi tänka tillbaka på de vackra dagarna under sensommaren och förhösten. Det trägna gäng

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 5 Fredag 17 februari 2012. Isbanan är öppen. En del gick med hunden, andra åkte spark, pulka eller skridskor. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 5 Fredag 17 februari 2012 NORRBOTTEN Isbanan är öppen I helgen var många ute på isbanan runt Luleå. -Det är jättefint. Vi har väntat på att få gå den här svängen, säger Åsa Karlström

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - Sammanträdesdatum Tekniskt utskott 2009-10-13 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - 2 - NÄRVAROLISTA TEKNISKT UTSKOTT Beslutande Parti Namn S Lars-Ove Edberg S Alexandros Kiotseridis S Jan-Göran Petersson, från 18.00 Alf Persson S M Bengt Ohlsson

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken

Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Arbetsgruppen Rädda Lillsjöparken Augusti 2006 Lillsjöparken sluter sig som en grön ring kring Lillsjön i Ulvsunda. Den är en omistlig del i Lillsjöns rekreationsområde och måste bevaras för framtiden.

Läs mer

Umgås och trivs framför brasan

Umgås och trivs framför brasan Umgås och trivs framför brasan Några tips och råd om hur du eldar säkert hemma Sedan urminnes tider har brasan varit en samlingspunkt i våra bostäder. Där lagades maten och det var runt spisen man samlades

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp)

Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Motion om kommunal information som stöd för demokratin, Gösta Frödin (fp) Protokoll Kommunfullmäktige 27 september 1999 Kf 93 Dnr KS99/195 619 Motion om skolans roll för stärkt självförtroende, Sten Fransson (s) Sten Fransson föreslår att flickor i högstadiet och gymnasiet får

Läs mer

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling

Kyrknytt. Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Kyrknytt Information från Svenska kyrkan i Dalstorps församling Vintern 2012 Julen år 2012 Nu går det mot Jul igen, Förhoppning om: vit Jul julklappar fridfull Jul god mat god gemenskap gamla traditioner.

Läs mer

Karlskrona Karlskr i siffror

Karlskrona Karlskr i siffror Karlskrona i siffror Statistik och fakta om Karlskrona kommun Hur ser näringslivet ut i Karlskrona och hur används skattepengarna? Hur många karlskronabor finns det? Det och lite till finns att läsa här.

Läs mer

Val till Europaparlamentet 2009

Val till Europaparlamentet 2009 Lättläst information Val till Europaparlamentet 2009 Så här röstar du Innehåll Vad är EU?... 3 Valet i Sverige... 3 Vem får rösta?... 4 Vem röstar du på?... 5 Så här röstar du... 6 Du kan rösta före valet...

Läs mer

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn

23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn Protokoll Omsorgs och utbildningsutskottet Sida 1 av 9 Ärendeförteckning 21 Rapport Förebyggande hembesök 22 Förlängning av avtal med Attendo Sverige AB 23 Svar på remiss på reviderad överenskommelse om

Läs mer

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 -

Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 - 90 - Landareal: 342 kvkm Invånare per kvkm: 115 Folkmängd 31 december 2004 Ålder Män - 90 - Kvinnor Riket - 80 - - 70 - - 60 - - 50 - - 40 - - 30 - - 20 - - 10 - - 0-1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4

Läs mer

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012

Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 2013 Landareal: 489 kvkm Invånare per kvkm: 64 Folkmängd 31 december 2012 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2012 Befolkningsförändring 2002 2012 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31

Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 MÖTESANTECKNINGAR 2012-10-31 1 (5) Ny centrumorganisation - informationsmöte fastighetsägare 2012-10-31 Kenneth Löthegård, kommunalråd, hälsar välkommen. Marianne Hagman, utvecklingschef, inleder med dagordning.

Läs mer

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152

ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 ALLAKTIVITETSHUSET ÄLVKULLEN TEL. 0413-28152 1 ÄLVKULLEN TISDAG 17/2 kl. 19.00 åk.7-9 Kom och spela FIFA 09 på storbild i stora salen! ONSDAG 18/2 kl. 15.00 åk.4-6 Kom och testa WII Fit på storbild i stora

Läs mer

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013

Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 2012-12-17 Dnr Program för enheternas öppna dörrar 22 25 januari, 2013 Jung och Kvänums förskolor Välkomnar tisdag 22 januari och torsdag 24 januari 09.00 11. 30 och 14.00 16.30. Guider finns som tar hand

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 1 Fredag 15 januari 2010. Kall vinter LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 1 Fredag 15 januari 2010 NORRBOTTEN Kall vinter Förra veckan var det riktigt kallt i Norrbotten. Flera affärer i Luleå tvingades stänga för att det var för kallt inne. Det var tomt

Läs mer

Kommunbladet maj 2014

Kommunbladet maj 2014 Kommunbladet maj 2014 Information från Norsjö kommun på lättläst svenska. Val till EU-parlamentet Den 25 maj 2014 är det val till EU-parlamentet (Europa-parlamentet). Då väljer du vilka 20 svenska politiker

Läs mer

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25

måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1993-12-13 Plats och tid Beslutande Kumla Folkets hus, Karolinen måndagen den 13 december 1993, kl 18.30-19.25 Samtliga ledamöter

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30

Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Tekniska nämnden 2011-11-03 1 (9) Plats och tid Stadshuset, sammanträdesrum Dimbo, kl 13.30-15.30 Paragrafer 87-90 BESLUTANDE Ledamöter Namn Lennart Rehn (S) ordförande Helena Qvick (S) Christer Cunow

Läs mer

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari

SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari SPORTLOVSPROGRAM 2014 15-23 februari Föreningen RegioLAN presenterar LAN 2014 i Sporthall. Lördag 15/2 till tisdag 18/2. Insläppet börjar kl.15.00 på lördagen. Det blir turneringar i League of Legends,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (10)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2014-05-28 Sida 1 (10) Sida 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Bohusrummet klockan 8:00 09:00 ande Bengt Astin (M) Ordförande Bengt Å Andersson (S) Ersätter Carina Emanuelsson (S) Ulla Arnholm (FP) Pertti Kooli (KD) Karin Larsson

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE

MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE Datum 1 (5) MINNESANTECKNINGAR FRÅN KOMMUNALA PENSIONSRÅDETS MÖTE TID: tisdagen, den 25 februari, klockan 13:00 16:00 PLATS: Fullmäktigesalen, Stadshuset NÄRVARO: Ledamöter och ersättare: Laila Sand, PRO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 9 kvkm Invånare per kvkm: 5 074 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,2 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008

Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 2008 Dina pengar är en kortversion av Härryda kommuns årsredovisning 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 UR HÄRRYDA KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 08 Omsättning 08 Västsveriges bästa boendekommun Årets resultat

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011

Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 2012 Landareal: 95 kvkm Invånare per kvkm: 963 Folkmängd 31 december 2011 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2011 Befolkningsförändring 2001 2011 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014

Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15. Ålder. Källa: Befolkningsstatistik, SCB Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 2015 Landareal: 1 814 kvkm Invånare per kvkm: 15 Folkmängd 31 december 2014 Ålder 1,0 0,8 0,6 % Folkmängd 31 december 2014 Befolkningsförändring 2004 2014 Ålder Procentuell fördelning År Folkmängd Födelse-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2010-01-26 Sid: 1 Instans Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Missionskyrkan, Åsenhöga kl 19.00-21.00 Beslutande Övriga deltagande LarsÅke Magnusson (KD), ordförande Mikael Palmgren

Läs mer