Omprövning och förnyelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omprövning och förnyelse"

Transkript

1

2 bibliotek Omprövning och förnyelse A v komm/lflalrådcl 5ven-01'e CederSlrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus. Skolvägen 12. lel88190 Månd-Ired lord 11-14, sönd Filialer HÄLLABROnET Tallängens skola, tel TIsd onsd och IOrsd 10-14, KUMlABY by Centrum, HögstadIeSkolan, KOfstagatan. tel Månd 10-17,llsd onsd tofsd BIBLIOTEKET HÅLLER STÄNGT Fredagen doo 23 decembef stanger biblioteket kl Den och 26 december ar biblioteket stängt Fredagen den 30 december $langer biblioteket. kl_ ~ 31 december och 1 )Clnuatl är biblioteket slängt. Torsdagen den 5,anuan stanger biblioteket kl Fredagen den 6 )3nuan är biblioteket stängt. RliaJema håller stängt mellan den 24 december 1988 och 9 januan OBS! Från årsskiftet läggs btblioteksfillalen I by ned och kommer I fortsåttnln~ att fungera som ett rent skolbibliotek. Återlämmng av böcker kan ske 1111 skolbiblioteket' by, j ~boknedkastet j by eller vid Iluvudbiblioteket I. KUMLAN Informationsblad för kommun Ansvarig utgivare: Kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Redaktion: Kommundirektör Thage Arvidsson Assistent Sigbrit Hägghull Pos/adress: Box \ KUMLA ÅSYlORP Posthuset, tel nsd fred SANNAHED 5ervicehosel te! TISd fred Besöksadress: Stadshuset, torg Telefon: 019/68100 (växel) Nästa nummer utkommer bö~an februari 1969 I samband med att kommunfullmäktige i november 1986 fastslällde budget för år 1987 antog fullmäktige samtidigt ett sparprogram för hela den kommunala sektorn - Effekt 89. I ledaren n nr ges en narmare beskrivning av bakgrunden till della sparprogram. Enligt Effckt 89 ålades de kommunala förvallningarna att fram till år 1989 redovisa och i praktiken genomföra rationaliseringar och omprövningar i befinllig verksamhet. Sammanlagt skulle 7,5 miljoncr sparas. Två år har gått sedan fullmäktige fattade detta sparbcslut'. Hu!" blev resultatet? Kort sagt har utfallet blivit myckct bra. Men gi,'etvis har det inte varit smärtfritt. Många diskussioner har förts, mycket känslor har svallat väl hos politiker som anställda inom kommunen. Reaktioner från berörda intressegrupper har också i viss mån noterats. Det totala sparmålct. 7.5 miljoner, uppnådde vi inte helt. Slutresullatel visar att vi klarade drygt 5 miljoncr kronor i reella besparingar. Vad är detta bra rör? För det första gör uppnådda besparingar att vi inför 1989,'rs budget och för närmast kommandc år - har ell handlingsutrymme att kunna satsa på prioriterade områden. Det vill ~iiga i första hand den sociala omvårdlladen med en fortsatt stark U1byggnad av bam- och äldreomsorgen. Vi har också kunnat omfördela pengar till skolsekfom. Inom skolans område har vi inte enbart stärkt den grundläggande lagstadgade U1bildningen utan även möjliggjort en fortsatt utveckling av exempelvis musikskolan. Detta - och mer därtill - har vi kunnat göra utan all höja den kommunala skallen för kommunens invånare. Tittar vi i backspegeln och frågar, om vi fåu en försämrad kommunal service. tror jag vi kan svara ett obetingat nej på den fragan. Genom en nödvändig och meningsfull omprövning av hela den kommunala verksamheten har vi skapat goda förulsätlningar för framtiden. Som ytterligare exempel kan nämnas att vi i högre grad kan viima om vår närmiljö. Extra pengar har till exempel avsatts för alt övergå från kemisk till manuell ogräsbekämpning vid kommunala anläggningar. Under innevarande vinter görs ett försök att istället för salt använda sand som halkbekämpningsmedel på våra vägar. Inom miljö- oeh hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde kommer en förstärkning alt ske för kontroll av mindre företag vad avser miljöskydd. Plancr finns ocks, att starta en naturskola i syfte au ge bättre kunskaper om vår natur och vår miljö bland skolelever och förcllingsaktiva ungdomar. Eli annat excmpel på omprövning och förnyelse kommer till synes inom 2 3

3 de lokaler som kommunen äger och förvaltar. Även om processen att ompröva sitt lokalbehov kan vara både smärtsam och svår. så kan den ge flera positiva effektcr. Dels kan vi nu flyna om och anpassa angelägna verksamheter i redan befintliga lokaler. Detta gäller såväl skollokalcr som administrations- och andra lokaler. Dels har vi kunnat sälja ut vissa lokalcr eller hyra ut till extcrna hyrestagare. Vi har också möjlighet att medge nödvändig expansion i befintliga lokaler. Effekt 89 har med andra ord haft en positiv och nödvändig effekt på den samlade kommunala verksamheten. Omprövning och förnyelse är begrepp. som vi även i fortsållningcn måste arbeta med inom den kommunala sektorn. Detta bör kopplas till begrcpp som god service och medmänsklighet i allt,årt arbete. Det skall också understrykas att denna omprövning och förn}clse aldrig hade kunnat gcnomföras om intc kommun haft den m)cket goda personal som vi idag har. Yttcrligare omprövning och förnyelsc. som i och för sig inte berör Effekt 89, är dct samarbete som sker med föreningslivct i. Det jag i första hand avser är dc stora investcringar. där ridklubb, Stene idrottsförcning och IFK som föreningar tagit på sig ston ansvar i samband mcd uppförandc av anläggningar för respektivc verksamheter. Först att inviga blev IFK. Genom myckct uppoffrandc arbete av föreningsaktiva och av föräldrar, som deltagit i byggnadsarhetct m m, och 4 gcnom stöd av enskilda förctag. som svarat för närmare 50 procent av den totala kostnadcn. har en ishallsbyggnad kommit till stånd. Motsvarande arbete utför idag ridklubb. vars nya ridhus snart är invigningsklart, och Stene IF. som är i full gång att uppföra en omklädningsbyggnad mm. Dctta enastående arbetc som föreningar. föräldrar och företag bidrar med. är ett strålande cxempel på den förnyelse som pågår för att möjliggöra fortsatta satsningar i. I kommunens politiska verksamhet går vi in i en ny verksamhetsperiod. Väljarna har gett fonsatt förtroende för såväl den politiska ledningen som den arbctsmodell vi tillämpar i. Även inom dc politiska partierna sker en ständig omprö\ning och förnyelse. Arbetet är många gånger både hårt och slitsamt. Mandatperioden tillträder många nya politikcr sina poster i nämnder och styrelser. Jag hälsar dem välkomna in i jobbet och hoppas. all de gör en rivstart och snabbt Såller sig in i uppgifterna. Arbetet är jobbigt - men roligt. Samtidigt vill jag tacka alla dem som nu lämnar sina kommunpolitiska uppdrag - men inte politiken - för ell goil arbete under den/de gångna mandatperioderna. Något som också är roligt. oeh som vi väntar på. är årets nyårsrevy SKO SKAV. Något att pigga upp oss med i vintermörker och kyla. Nog är dct en omprövning och en förnyelse av stora matt. när till och med ett skoskav klassas som roligt och uppiggande? Vi väntar med spänning på beviset. D Julhandla i! Valresultat 1988 A v kallslichef Torifd Hilmerssoll Valdeltagande Vid kommunfullmäktigcvalet i kommun år 1988 avgavs röster av totalt röstberättigade. Detta ger i procenttal ett valdeltagande om 86,3%. vilket är en minskning med 2.5% jämfört med 1985 och 3.8% jämfört med 1982 års val. De procen tuellt största minskningarna skedde i Hällabrottets valdistrikt med 5.8% och i Malmens valdistrikt med 5.3%. Det lägsta valdeltagandet hade StadShusets valdistrikt mcd 77.6%. Skottvalla valdistrikt gick tvärtemot den allmänna trenden och ökade som enda distrikt med 1.7% till 93.0%. Skottvalla återtog därmed platsen som främsta valdistrikt efter att tillfälligt förlorat till Kyrkskolan vid valet Poströster Antalet poströster var vilket är 184 röster färre an Detta innebär all den tidigarc myckct kraftiga ökningen av antalet poströster stannat upp vid en nivå. där var fjärde röstande utnyttjar möjlighetcn att fönidsrös ta på posten. Förändringar i valdistrikten Dc flesta partierna kundc notera både ökningar och minskningar av procentandelen röster i olika valdistrikt. Den totala förandringen i kommunen framgår av labelll. Socialdemokraterna hade sin största ökning i Ekeby-Kvarntorp. där mun återtog röster efter förra va1cts stora nedgång i distriktet. Den största minskningen hade Socialdcmokraterna i Fylsta valdistrikt. Moderaternaökade i Fylsta och mins kade i alla övriga distrikt. mest i Åbytorp. Centern ökade mest i Hardemo och minskade mest i Åbytorps valdistrikt. Folkpartiet hade sin största ökning i Skottvalla valdistrikt och största minskning i Ekeby-KvamlOrp. Vänstcrpartiet kommunistcrna ökade i de flesta valdistrikten och mest i Malmen. Största minskningen \ar i Åbytorp. Miljöpartiet De gröna ökade i samtliga \aldistrikt och mest i Kyrkskolan. Kristdemokratiska samhällspartiet minskade i Vial und och ökade i alla andra valdistrikt. mest i Ekeby-Kvarntorp. Den procentuella fördelningen mellan partierna i de olika valdistrikten framgår av tabell 2. Mandatfördelning Röstetalen gav till resultat all Socialdemokraterna och Moderaterna minskade med vardera ett mandat i kommunfullmäktige. medan Miljöpartiet De gröna och Kristdemokratiska samhällspartict ökade med vardera ett mandat. Förändringen i röstetalen är inte så stor all den påvcrkar majoritetsförhållandena i fullmäktige. Socialdemokra terna behåller den egna majoritcten, som erövrades i valet Mandatfördelningen framgår vidare av tabell /. 5

4 Tabell / ARBETAREPARTIET CENTERN SOCIALDEMOKRATERNA Antal röster p<!r parti och fördelning av mandat i fullmäktige Lt(/(lIIlQII'r LtdamÖler Alf Lundh. PI 6582 Ormesta Hallsbcrg Anlal Forandrmg Förändring Bo<Jill3oström. Isgatan II Elisabet ~Iamrc:n. Marielllndsgamn 3 B Parti röster från 1985 Mantlal från 1985 S,cn Q\ e Cederstrand. Fabrik~gaum KIlmIa Arne Larsson, PI 4300 Sannahed Arbetarcparticl Socialdemokratcrna l Maj Johansson. PI 4290 Sannahed Moderata samlingspartiet l Inga Da\"ldsson. Frogesta. ffion Sköllersta Folkpartiet l O Dan ke Moberg. Vmlergalan Sven Olor Lannhard. PI 6315 Skyberga Cenlern I O Berndl Andersson. WallcnstrålcS \äg Vänsterpartiet kommunisterna O Kersun Bergström. Kvarngalan 30 B l Kristdemokraliska samhällspartict Kumb Miljöpartiet De gröna Ilåkan Håkansson. Busk\ägcn Övriga l l 15 O O TOIalt antal röster och mandat Tabell 2 MaJken Larsson. PI 4300 Sannahed ManAnne Andersson. Fredsgatan SlIppltMltr Per Arne \1ärstad. PI 6586 Mårsta Sara J-lamrcn. Ylongvägen Bengt Ki\ Iing. Sillagatan Börje Pellersson. Lidergalan E\llia Gustavsson. S:I Torgils \ag II Tommy Johansson. Kalle i\lalkums \ag Il. (B272 MODERATA SAMLlSGSPARTlET Kommunrullmäktigc\'alets a\'gima röster 1988 fördelade procentuellt E\'j EnkMon. PI 5088 Iljortsberga udam(}ltr Antal Procent Kjell Hellberg. Tradgardsgatan 3 B Barbro Holmq\ lsl. BondgarcIsgatan 3 A l ValdIstnkI rosler S M Fp e Vpk KDS 'lp Ö-, 9gilliga MariAnne Al'\lclsson. PI ffl293 Finn Haglund. Vastra Bangalan H HällabrOltet l Åke Sundeq"st. Lidergalan 6. ffl232 Kyrkskolan A Carl.Gustav ThunstrÖm. PI 5095 Ö\ re Vesla. Johan Lagcrfelt. Säb)lund. ffl293 Åbytorp , ,5 3, Rune Qdchnd. Slcnc:\agen Lena Erik.sson. PI Supp/tall/tT Haga , Benglh Lundberg. Baldergatan Malmen l Kaj ~,Isson. Bondgårdsgatan \O B Fylsta l Q n , Annica Eriksson. Vatlugatan 9 E BurJe Ingeson. Södra Kungs\agen 2 C Stadshusei t 12,8 12,6 4,2 Bert Eriksson. Winnbergs \ag 5. UJ272 6,8 2.8 l.l KriSlllla Andersson. Köpmangatan Åsen , ,9 1.5 Idrottsparken l , ,4 9,4 4, O, l 0,8 Mårten Blomqvist. Angabacken SO iI Vialund ,2 16,9 15, , ,2 Bugll Andersson, Be\ aring~gatan by , , , l FOLl{l'ARTIET Skottvalla , ,6 10,4 2, LtdamUler Hardemo , ,2 l.5 Supp/eanltr SH~n Elisson. Gamla Örebro\agen Inge R)dh. M~r:sllgen Ekeby- Tony Blom. Fndhemsgatan Kuml~ Ola Dartus. Kalle Malkums vag Kvarntorp , l ,8 Gulli Wallgren. Flmkagatan POSlröstcr på Sture Edin. Navestagalan Katrin Tensm)'r. Malmgatan valdagen , ,7 1.8 Eva Nreslund. Stencvägcn Gunnar I'ersson. Västra Bangatan Hela Karl Ola\' Olsson. Parkgatan \ Sven Sundin. Sillagatan Kerstin Lllndq\'i~t-Eriksson. 1'14330 Sarlrlahed. kommunen Il ,6 l l, , l 6, l 3, Ulla Briu Andersson. Malmgatan Staffan Akeby. 1'15186 C Kurnla Slipp/emuer Gudrun Persson. Fridhcmsgatan Gösta Arvedsoll. Köpmangatan Kumhl PlI följandc sidor presenteras de ledamöter och suppleanter som valts att reprc Benny Rcinholds. I'ortföljgalan X Johanna Pettersson. Aspgalan sentera kommunens invånare i kommunfullmäktige i från och med no- Anders Wärlegård. Kalle Malkllms väg 21. vember 1988 till och med oktober Malena Bohlin_ 1'16302 Vreta

5 KRISTIlEMOKRATISKA SAMHÄLLSPARTIET Ledamöter Sven Gunnar Persson, Biick.sligen Runc Janson. Ylongvägen Pcr Holm, PI 5232 Yallersta, Suppleanter Göran Larsson. Myntgatan Jan Erik Lövslam. PI S220 YallerSla VÄNSTERPARTTET KOMl\.1UNISTERNA Ledamo/er Arne GrÖnqviSI. Magasinsgalan Människan bakom namnet Det vore intressant all presentera var och en av kommunfullmäktiges 45 ledamöter lite mer personligt för ns läsare. Vilka är människorna bakom namnen på valsedlarna'! Hur ser de på sin uppgift? Nu låter detta sig inte göras. Istället har vi valt att intervjua en ny och en gammal fullmäktigeledamot. Anna Karlsson heter en av dc 16 nya ledamöterna i kommunfullmäktige. Anna. som med sina 22 är är den yngsta i fullmäktige. studerar på gymnasiets vårdlinje. Hon har Illan och en dolter som är 4 1/2 år. 8 Anna Karlssnn, Trädgårdsgatan S"f'I'/clIm Rolf Östman, Franzens viig MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledam{ner Åke Hcdberg. Skogstorp Ekeby Anne Christinc Wiberg. PI 5308 Folkelorp Kum1a Sllpp/cam Anna Mana Karlsson, Frogcsta Sköl1ersla Varfär har du blivit politiskt aktiv? - Jag har växt upp i ett politiskt medvetet hem och har alltid varit politiskt intresserad. Men det betyder inle all jag delar mina föräldrars politiska uppfattning. Efter att min dotter föddes har mitt politiska engagemang ökat, särskilt när det gäller omsorgsfrågorna. Dessa frågor är även viktiga för mig personligen därför att min dotter är förståndshandikappad. Vad väntar du dig av arbetet i [uf/mäklige? - Jag tror att jag kommer att få lära mig en hel del. Jag hoppas också att jag skall kunna tillföra något inom de områden som jag är siirskilt intresserad av, som t ex omsorg om bam och iildre, ungdomsfrågor och kvinnofrågor. Hur kol1l1ller du arr hålla ko/lfakt med de väljare du repre~'ellterar? - Det är viktigt att vara ute på sta'n i olika aktiviteter som t ex insamlingar och appeller. Ett braexcmpelvarnärvi sålde bananer för Nicaragua - det gav många fina kontakter. Det är viktigt att vara tillgänglig för människor som vill prata om det de kiinner som angeläget. De flesla partier klagar över afl del är svårt att engagera ungdomar i politiken. Stämmer det? Hur kan /1/an gära något år det? - Ja,det är svårt. Ungdomar är intresserade av olika saker i samhället och pratar mycket om det med varandra, men de kopplar inte ihop det med politiska partier. De ser kanske inte partierna som en kanal för deras behov. Sedan är det nog mycket större konkurrens nu om ungdomars tid och intresse. Jag tror också att man pratar mycket mindre med vanlildra hemma än vad man gjorde förr. Det gäller för de politiska partierna att synas och höras på ett sånt sätt att ungdomar ser att partierna verkligen gör något - då blir de unga också intresserade. Inga Davidsson har varit med i kommunfullmäktige sedan 1970 då kommun och Ekebydelen av Ekeby-Gällersta kommun slogs samman. Inga har också haft en rad uppdrag i kommunala nämnder och är nu ledamot i tekniska nämnden. Varför har dll iignal dig ål kommunalpolitiken? - Jag har med mig det politiska intresset hemifrån. Min far var kommunalnämndens ordförande i dåvarande Ekeby-Gällcrsta kommun. Många människor kom hem till oss för atl få hjälp på olika sätt, och de politiska frågorna diskuterades hemma. Sedan har mitt intresse fortsatt. Jag har varil med i kommunfullmäktige i sedan kommunsammanläggningen Min grundinställning i samhällsfrågorna är att det är bättre att ta ett politiskt ansvar iin att gnälla över det som är fel. Hur tycker du att arbetet i fullmäktige föriindrats på de 18 år du I'arir med? Det har skett en förskjutning av tyngdpunkten i beslutsfattandet frän fullmäktige till kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt till de olika facknämnderna. Ärendena är mer färdigberedda nu än förr och besluten är därför inte påverkbara i fullmäktige i samma utsträckning som tidigare. Det är bra med en noggrann förberedelse på nämndnivå, både ur demokratisk synpunkt och därför att det ger en diskussion med sakkunskap och med mindre prestige. Man får diskutera i en lugn och saklig ton. Det kiinns lite meningslöst alt bara ha ett fullmäktige uppdrag. Man behöver ha ett niimnduppdrag också för att få kontakt med verksamheten och de konkreta frågorna. Kommunfullmiiktige behövs för att det skall bli en offemlig debatt kring de större kommunala frågorna. Det är genom motioner och debatt i fullmäktige som partierna profilerar sig så att kommuninvånarna kan få en uppfattning om vad partierna står för. Vad hoppas du av den liya mandatperioden? 9

6 - Jag hoppas all ledamölerna agerar ~eriöst och inte surfar på modevågor, alt alla är rakryggade och tar ansv;u för förslagen som om man salt i majarilctsstallning. Jag önskar mera koncentration i deballinläggen. Inläggen far gama \ara lite roligare samtidigt som sakfrågorna angrips mer intensivt. Del galler all v, ga angripa både rooa övertramp och blå luflballonger. Ofta ar \ i för snälla och menlosa. IIlIr skall mall killina engagera ungdomell i kommllllalpolitiken? - Det måste finnas en li\ lig verksamhet i partiernas grundorganisalioner diir ungdomar ges utbildning oeh ansvar. Det skall vara en träningsverk- Efterlysning Arbetet med all skapa ett mlhtärhlstoriskl museum i officersmässen i sannahed fortsätter med Inriktning på all museet ska kunna Invigas under våren Vi saknar en del matena! och unclrar, om ns läsare kan skänka oss följande. Kläder från sekelskiftet (cirka 1900) Idl barn i åldrarna 1, 4 respektive 6 år. Brollopsfoto med husar vid husarkåren, sannahed. Fotot lämnas hiibaka efter det att vi QjOTt en kopsa. Vi viii också ha så fylliga uppgifter som rtlöjligl om personerna på fotograliel. Kontakta Kann Engstrbm på kunurlorvaltnlllgen, telefon Postadressen är 80x Kurnla. Turlista bokbussen Sånoersta' Hi/l,l312 Brånsta /2 Byrsta 23/1. 20/2 S:a Ekeby' 211,30/1.27/2 Ormasta 2/1,3011,2712 '0 HJortsbefga 10/1,7/2 Vallersta 17/1,14/2 Ral. 24/1,21/2 Berga 3I1,3t/1,2812 Brändåsen' 11/1,8/2 Oja 2011,17/2 samhet som ger slllak för poliliskl arbete. Det gäller också att ha omsorg om de SOIll är nya i politiska uppdrag. VlIll har du för råd till I/)'a fullmäktigeledamöter? - Först skulle jag vilja r da partigrupperna i fullmäktige att fördela inläggen mera och ge de nya en chans. De nya ledamölerna skulle jag vilja råda att koncentrera sig i debatten på vikliga argument. att förbereda sig väl, agera seriöst, och all ta reda på vilka instrumenl de har all arbela med i fullmäklige. Till sist skulle jag vilja säga: Härma inte den sämste utan lär dig av den bäste. Och humor är inte förbjudet!,, Nynas 2611,23/2 Ekeby by 2/2 Frommesta 1211,9/2 Torsta 19/1,16/2 Ekeby 19/1, Kvamtorp 1211,26/1,9/2, 2312 FÖfmiddagstur Kommunens budget 1989 A I' ekonomichefroll/ly 5(1/01ll0IlSS011 Skatter och 3"gifter Genom att hålla oförändrad skall blir kommun även år 1989 länets lågskauckommun. Till kommunen betaiar vi bor 15:60 kronor för varje beskauningsbar hundralapp. Till landstingel betalar vi oför:llldrat 13:85 kronor och till församlingarna 1:35 kronor, (Ekeby för:.amling I AO kronor). Den totala kommunal~kallen blir därmed oföriindrad, det vill säga 30:80 kronor. I Ekeby blir totalbeloppet 30:85 kronor med anledning av den fem öre högre kyrkoskalten. Ungefär hälften av kommunens verksamhet finansicras med skallemedel. Till en del verksamheter betalar staten bidrag. Kommunen tar också betalt för vissa Ijänster. exempelvis för barnomsorgen. äldreomsorgen. \atten och avlopp. sophämtning m m. För budgetaret 1989 är dessa taxor oforändrade. Kommunens ekonomi Trots att Slalliga indragningar under de scnaste åren drabbal hårl. har kommunen ävcn för år 1989 en god ekonomisk ställning. Besparingsprojektet "Effekt 89", som genomföris i kommunen under en period Olll två år. har även bidragit till detta. Kommuncns tillgångar uppgår till drygt 460 miljoner kronor, vilkct innebär cirka kronor pcr invanarc. Kommunens l1\.neskuld iir 161 miljoncr kronor. vilket molsvarar cirka 9 ()(X) kronor pcr invånare. Resursernas wrdelning Under budgclarct 1989 finns det 378 miljoner kronor ah am ända till scn i cc för kommunens invånare. Pengarna är i budget fördelade enligl följande diagram. SOCial verksamhet utbildning 23% 19% övrigt Den stor:.la koslnadspostcn under rubriken utbildning är grundskoleverksamhetcn. I den sociala verksamheten ingar bland annal kostnader för barnomsorg. äldreom!>org och bosladsbidrag till pensionärer. Den tekniska servicen omfattar väghållning, vatten och avlopp, sophämtning, skötsel av fastigheter mm. I fritid och kultur ingår skötsel av parker och idrottsanläggningar, fritidsgårdar. biblioteksvcrksamhct ctc. KOlOmullledningen innefattar kosinader för kommunfullmäktige. kommunstyrelse, central administration, "

7 kommunens industrifastighctcr samt arbetsmarknadspojitiska åtgärder. I posten Övrigt ingår bland annat kostnader för miljö och hälsoskydd samt riintekostnader för lån. Satsningar i 1989 års budget sker bland ann:lt inom följande verksamheter: Utbyggnad av barnomsorgen med sex barnstugea\delningar. en öppen förskola samt tio platser i familjedaghem. Utökning av äldrcomsorgen genom satsning på den öppna hemtjänsten och genom anordnande av gruppboende i Sannahed samt ålderdomshemsbocnde i hotellet. En stegvis a"eekling a, ograsbckämpning med kemiska medel påbörjas och genomförs under en trearsperiod. N) brandstation är planerad ah börja b)ggas under tb)ggnad av gång- och cykelvägar. Utb)ggnad och upprustning a, vatten- och avloppsnätet. Ombyggnad av Fylsta och Malmens skolor. Fler:\rsbudgel I samband med pl:llleringen av 1989 år::. budget har iiven de två därpå föl- KUMLA - 60 fackhandlare ger service och omtanke I julhandel och året runt inköpl 12 jande åren översiktligt plancrats. Enligt dcnna planering kommer kommunalskatten att vara oförändrad åtminstone fram till och med Delta förutsätter dock att fortsatta slatliga besparingar inte blir för omfattande gentemot den kommunala sektorn. Investeringarna under perioden hålls på en relativt måttlig nivå. Av de stön.ta investeringarna kan nämnas fortsatt upprustning av vatten- och avloppsnätet. byggande av del av den så kalladc östra förbifarten (1990). fortsatt förn)e1sc av eentrum, utbyggnad av gang- och cykelvägar samt fortsatt utbyggnad av boswd::. och industriomraden. Som tidigare sagts görs stora satsningar på U1byggnad a,' barnomsorg och äldreomsorg. Barnomsorgen byggs kontinuerligt ut all det år 1991 skall finnas platser att erbjuda in alla som vill ha sådana. Inom äldreomsorgen sker satsningen framför allt p så kallad öppen hemtjänst och olika former av gruppboende. Mer inrormation Självklart finns det fler investeringar och satsningar i budgeten än de som redovisats här. Vill Du veta mer om budgeten kan Du vända Dig till ekonomikontoret eller biblioteket. så får Du utförligare information. D J l I Vi talar om miljön Av miljö- och hälsoskyddschef Peter Eriksson Miljöproblemen har under senare tid uppmärksammats allt mer. Massmcdia har rapponerat om skogsdöd. säldöd. fiskdöd etc. I nästan varje nyhctssändning finns nagot inslag med miljöanknytning. Detta återspeglas i eu ökandc miljömed,etande. I opinionsmätningar inför,alet ans g väljarna att miljön var valets viktigastc fråga. Insikten om miljöfrågornas betydelse har ökat markant bland såväl unga som äldre. Detta värmer en miljövårdares hjärta. Andringar i lagstirtning Satsningar på miljön har också markerats genom ändringar i miljösk)ddslagstiftningen. Riksdagen har bland annat beslutat att ålägga kommunerna ett obligatoriskt tillsynsansvar. Det innebär ah miljö- och hälsoskyddsniimnden från och med den I juli 1989 ansvarar för kontrollen av ett flertal företag. Huvudsakligen små företag med verksamhet av mindre miljöstörande karaktär. Därigenom kan länsstyrelsen ägna mer tid åt de Större företagen och landet i sin helhet får en bättre miljötillsyn. Inle bara kontroll Det iir inte bara genom en effektivlltc kontroll av företag som vi kan få en bättre miljö. Som konsumenter har vi en nyckelposition. Genom att omsätta ord i handling och välja miljö,änliga produkter på..erkar vi i allra högsta grad ut,"ecklingen. Att delta fungerar märks till exempel genom förekomsten a' alll fler miljövänliga pappcrsprodukter. Genom att bojkotta klorblekt papper kan,i minska de stora utsläppen a, klorföroreningar i våra vatten. På samma sätt kan,i välja miljövänliga batterier. färger mm. Som hjälp för konsumenten atl välja rätt utreds just nu märkning av miljövänliga produkter. Miljögodkända \'edpannor Elproducenlerna har aviserat kraftig ökning av elpriserna. Med anledning av detta kommer troligen många villor. som idag värms upp med el. att övergå till andra energikällor. En alternativt bränsle är ved. Ett problem lir emellertid. att vedeldning i tätorter ofta förorsakar olägenheter. De vanliga vattenrnantlade pannorna släpper ofta ut tjiira i storleksordning upp till 1000 mg/mj tillfört bränsle. Eldas pannan fel- vilket tyvärr inte iir ovanligt - k,m lllsliippen mångdubblas. Om sotaren påpekar, att Du har tjärbildningar i Din skorsten, har Du eldat fel! Utöver brandrisk och olägenheter 13

8 för grannar är det också slöseri med energi. Oförbrända rökgaser innebär atl en stor del av den energi. som finns i veden, inte utnyttjats. Rent praktiskt innebär rätt eldning, att Du kanske inte behöver hugga mer än hälften så myckel ved. mol om Du eldar fel. Idag finns det nya vedpannor pa marknaden. Pannor som är konstru~ erade för att klara utsliipp upp till maximalt 30 mg tjära per MJ bränsle. Dessa rniljögodkända pannor blir i fortsättningen dc enda som får installeras i fasligheter inom dctaljplanlagda områden, dci vill säga inom tätorter. Nästan alla "miljöpannor" kräver installation aven ackurnulatortank. Det krävs mer plats men eftersom Du slipper all elda så ofta Sil blir det bekvämare. Dessutom sparar Du ved och Du förorenar inte den luft som Du oeh Dina grannar skall andas. Miljögodkända braskaminer Det finns även miljögodkända braskaminer i dagens handel. Dessa släpper Du bo! Visste Du 14 () ut högst 40 mg tjära per MJ bränsle och är därmed godkända att installeras i fastigheter i tätorter. Statliga bidrag till "radonhus" Den yttre miljön är viktig. Minst lika viktig är den inre boendemiljön. I slutet av 1970-talet blev det stor uppståndelse när det konstaterades, att många hus hade höga halter av radondöttrar. Radondöttrar avger joniserande strälni ng och ökar risken för lungcancer speciellt i kombination med rökning. För alt stimulera till åtgärder för att sanera hus med höga radondotterhalter har regeringen beslutat om statliga bidrag. Den som bor i ett sm[lhus med cn radondotterhalt överstigande 400 Bg per kubikmeter inomhusluft kan fä bidrag upp till 50% av kostnaden för åtgärderna. doek högst kronor. För ytterligare upplysningar, kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret, lel eller kommunens förmedlingsorgan. tel D att en bil på tomgång förorenar cirka liter luft varje sekund? att inom kommunens tätorter är tomgångskörning tillåten högst tre minuter?! Var rädd om milj6n! Stiing av motorn! MILJO- OCH HÄLSOSKYDDSKONTORET Gatukontoret informerar Vintcrväghållningcn i Tekniska nämnden har beslutelt ah på prov upphöra med saltningen av gator och vägar under vintersäsongen Detta innebär att all halkbckiimpning kommer att ske genom sandning. Sandning är en gammal och beprövad metod, som går bra att använda i de flesta väglag. Det kan dock vara svårt att vid en plötslig blixthalka kunna göra snabba insatser. Allmiinheten uppmanas därför att ta det extra försiktigt på s gator och vägar, så alt inte onödiga olyckor uppstår under den kommande försöksperioden. Gatukontoret vill gärna ha trafikanternas synpunkter på för- och/eller nackdelar med upphörandet av vintersaltningen. Hör gärna av Er till gatukontoret, tel Vinterväghållning på gångbanor I likhet med föregående är medger tekniska nämnden att fastighetsägare som bor utmed mindre trafikerade gator slipper att hålla gångbanor skottade vintertid. Det innebär att gatukontoret kommcr att ploga upp snön på gångbanorna. Fastighetsägaren har i stället skyldighet att hålla del av körbanan utmed tomtgränsen sandad, så att gående kan ta sig fram. Fastighetsägare utmed nedanstående gatusträckningar är befriade från att skotta gångbanor: Dadhusgatan, delen Hoganäsgatan - Hammargatan Dondgårdsgalan Brändåsvägen. delen Skouvallavägen - Köpmangalan Dalagatan. delen Ö Drollninggatan - Vallgatan Djupadalsgalan Eriksbergsvägen. delen Fredsgatan - Rosenhillsgalan Fabnksgatan. delen V Drottninggatan - Norrmalmsgatan Fredsg<lt<ln. delen Eriksbcrgsvägen - Järnvägsgatan Fridh.emsgatan Furugatan Fylstagatan. de1cn Sörbyvägen - V Drottninggatan Gamla vägen. delen V Drottninggatan - Gartzvägen Gamla Örebrovägen Gränsgatan Hammargatan Hasseisligen Hagergatan Häggstigen Höganäsgalan. norra sidan Idrottsgatan. dt'lt'n Källgatan - GarlZvägen Jhsjögalan, delen V Drottninggatan - Ymer galan Leksandsgatan Linnegatan. delen Järnvägsgatan - Fabriksgatan Ljungrnovagen. delen V Bangatan - Kvarngatan Myntgatan Nygatan. de1cn Sörbyvägen - Akergatan Oppegårdsvägen Ringvägen, delen Sårbyvägen - V Drottninggatan Rosenh.illsgalan. delen Eriksbergsvägen - Järnvägsgalan Rönnsligen S:I Torgils väg. norra sidan Skogsbacken Skolvägen. dc:len Stent'vägen - Sörbyvägen Skoltvallavägc:n. delen Karlslunctsvägen Trumpetaregalan Spelmansgatan Sportgatan Stjärngatan Torsgatan Trumpctaregatan Trumslagargatan Wallenslråles väg Vandrargatan Vilebaeken Villagatan. delen VäSIanIiden - Vialundskolan Västra gatan. delen Vandrargalan- GarlZvägen Ängabaeken Änggalan. delen mol kyrkogarden Östra galan HäJlabrotle!. samtliga gatur med undantag av Affärsgatan och Carlens väg nr 5. 7 och t2 ColI/kOli/oret 15

Arv och miljö Kumla bibliotek

Arv och miljö Kumla bibliotek Arv och miljö Kumla bibliotek Av kommunalråd Sven Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLlOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Kumla 19168190 Månd-fred 12-20 lord 11-14, sond 16-18 Filialer HALLABROTTET Tallängens

Läs mer

Money m~kes the world go around

Money m~kes the world go around Kumla bibliotek Money m~kes the world go around A v kommunalrådet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd~fred12-20 lörd 11-14, $Önd 16-18 Filialer:

Läs mer

Att vara eller icke vara

Att vara eller icke vara Att vara eller icke vara Inför deklarationen "Dags att deklarera" ger alla upplysningar som behövs för en vanlig inkomst deklaratioo. Informationen kommer i brevlådan till- sammans med deklarationsblanketten.

Läs mer

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström

Kommunen och näringslivet. Om snön som föll. I ar. Nu är det sommarlov. Men skolan börjar den 22 augusti. Av kommunalrådet Ni/s Nyström Om snön som föll I ar Kommunen och näringslivet Av kommunalrådet Ni/s Nyström En lilcn röd brevlåda och en lagat slaket är vad som "j denna ljuva sommartid" påmin ner om den snö som föll i början av årel.

Läs mer

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER

Inte bara sjukvård. Även friskvård. Kumla bibliotek HUVUDBIBLIOTEK OCH FILIALER Kumla bibliotek Inte bara sjukvård. Även friskvård A v konjmul1alnldet Sven-Ove Cederstrand Öppettider: IIUVUDBI8L10TEK Folkets hlls, Skolvägen 12. KUMLA te! 709 RO 'IX, efter 'IX 51ängn 709 86 Månd-fred

Läs mer

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8

Vattnets väg. Vattnets väg. Kommunens bokslut sid 6-8. Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11. Kommunens bokslut sid 6-8 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 35 Nr 2/2003 Vattnets väg sid 14-17 Vattnets väg sid 14-17 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral byggs om sid 10-11 Kommunens bokslut sid 6-8 Kumla vårdcentral

Läs mer

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25

Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 INFORMATIONSBLAD FÖR KUMLA KOMMUN ÅRGÅNG 32 NR 2/2000 Invigning av föreningsmässan 20 maj med fanfar och utdelning av idrottsplaketter se sid 25 1 Välkommen till Kumla bibliotek! VI HAR MYCKET ATT ERBJUDA

Läs mer

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare:

Kumla bibliotek. KUMLAN Informationsblad för Kumla kommun Ansvarig utgivare: Kumla bibliotek Öppettider: HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA lel88190 Månd-fred 12-20 lärd 11-14, sönd 16-18 Filialer: HÄLLABROTIET Tallängens skola, tel 72413 lisd 10-14 onsdoch torsd 10-14,

Läs mer

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5

Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 37 Nr 4/2005 Skogstorpsskolan är färdigbyggd! sid 4-5 Ungdomscafét Café & Le är invigt sid 7 Vinterväghållning sid 10-11 Skogstorpsskolans dans- och rytmikrum.

Läs mer

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17

Kumla en blomstrande kommun sid 4. Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10. Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 Informationsblad för Kumla kommun Årgång 39 Nr 2/2007 Kumla en blomstrande kommun sid 4 Kumla kommuns bokslut för år 2006 sid 8-10 Skoltorg 2007 på Skogstorpsskolan sid 16-17 När väl hjulen rullar går

Läs mer

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand

... Kommunen och barnomsorgen. Kumla bibliotek. All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Kumla bibliotek Kommunen och barnomsorgen All kommuna/,ddel Sven-Ove Cede'5trand Öppenider: HUVUDBTBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, Km.-1LA tel 709 80 Vl(. dter ~ Slängn 709 86 ~Und-fred 12-20. lörd

Läs mer

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström

Kumlan tio år. Kumla bibliotek. Av kommunalrådet Nils Nyström Kumla bibliotek Kumlan tio år Av kommunalrådet Nils Nyström Öppeltider HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA (tel 709 80 VJl, efter våxelns stängning direktte! 709 86) Måndag-fredag kl 12-20.

Läs mer

Vad. Ett år går så fort. gor en hemkonsulent? A v kommunalrådet Nils Nyström

Vad. Ett år går så fort. gor en hemkonsulent? A v kommunalrådet Nils Nyström Vad "" gor en hemkonsulent? Ett år går så fort. A v hemkonsulenten Barbro Nerz. A v kommunalrådet Nils Nyström en frågan möter man då och då i arbetet som hemkonsulent. Verksamheten har faktiskt funnits

Läs mer

Plan för ett nytt centrum

Plan för ett nytt centrum Nykvarns kommuntidning Nr 5-04 Plan för ett nytt centrum FÖRSTA SPADTAGET PÅ GYMNASTIKSALEN EN BUDGET I BALANS DAGVERKSAMHET PÅ SOLHÖJDEN MÖT DEN NYE KOMMUNCHEFEN TUTAN DECEMBER 2004 Julmarknad på Taxinge

Läs mer

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök

Hemma i Eksjö. En vision om integration. Bogren begrundar: Vilka ska ta vid...? Bland de lägsta hyrorna. Vita tornet ger mer värme och renare rök Hemma i Eksjö Nr 2 JUNI 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun En vision om integration t r o t s ambitionen och önskan att få lära sig svenska, komma i arbete och inordna sig i ett socialt sammanhang

Läs mer

Låg skatt - bra service. Kumla bibliotek

Låg skatt - bra service. Kumla bibliotek Kumla bibliotek Låg skatt - bra service Av kommunalrddet Nils Nyström Öppettider HUVUDBIBLIOTEK Folkets hus, Skolvägen 12, KUMLA (tel 709 80 vx. efter växelns stängning direkltel 709 86 Måndag-fredag kl

Läs mer

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar

Vision i fokus på demokratidag sid 5. Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro. Vinst för alla när ungdomar praktiserar Mälarnära..... samhällsinformation från Upplands-bro kommun n 4:2013 Matematikundervisning utvecklas i Upplands-Bro Under hösten deltar Upplands-Bro kommun i två nationella satsningar i matematik, Pisa

Läs mer

Ny generation hos (s) i Botkyrka

Ny generation hos (s) i Botkyrka BT Botkyrka Tidning En tidning från socialdemokraterna i Botkyrka www.botkyrka.sap.se info@botkyrka.sap.se Tel. 08 530 388 00 NR 6/06 DEC Ny generation hos (s) i Botkyrka Nytt boende för äldre SIDAN 3

Läs mer

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket

BO I ASKERSUND I MEDVIND NR 4 2005. Korta fakta om vindkraftverket BO I ASKERSUND NR 4 2005 I MEDVIND Vindkraften är en snabbt växande energikälla. I Sverige har redan cirka 700 vindkraftverk byggts. Först ut i Askersunds kommun att satsa på förnybar energi genom vindkraftverk

Läs mer

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m):

Prot. 1998/99:87, 28 april. 14 Folkbildning. Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning. Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Prot. 1998/99:87, 28 april 14 Folkbildning Föredrogs Kulturutskottets betänkande 1998/99:KrU10 Folkbildning Anf. 177 LARS HJERTÉN (m): Fru talman! Det är fyra motioner som vi nu skall behandla. Alla berör

Läs mer

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1

Torsby Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 Nu finns också som taltidning och på Internet: www.torsby.se Nr. 1 Maj 2007 POLITIKER- SPECIAL NR 1-2007 TORSBY NU 1 INNEHÅLL LEDARE 2 VI PRESENTERAR DINA POLITIKER 3 KOMMUNENS ANSVAR 4 NÅGRA GRUNDPRINCIPER

Läs mer

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna

Hemma i Eksjö. Idrottare hyllas på festlig gala. Kommunen tar över hemsjukvården. Kommunala bolag med nöjda kunder. Sänkt hastighet i tätorterna Hemma i Eksjö Nr 3 NOVEMBER 2012 TIDNINGEN FÖR DIG SOM BOR I Eksjö kommun Nya bostäder på gång banken 1 lunden Visualisering: David Johansson Först Norrström, sedan Banken 1 och nu Lunden. Det händer positiva

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Tack och god fortsättning. Opinionsyttringar

Tack och god fortsättning. Opinionsyttringar Tack och god fortsättning A I' komnjunalr!ulel Holger fl1i[lmall Opinionsyttringar Till ett drätselkammarsammanlräde fick ledamöterna se att även ungdomarna i Kurnla har påverkats av den demonstralionslusi

Läs mer

Håller du på att missa något viktigt?

Håller du på att missa något viktigt? Håller du på att missa något viktigt? Det är fredag kväll. Veckan är slut. Du vill koppla av. Tevesoffan är varm och mjuk. Du somnar. Vem mördade vem? Fick de varandra till slut? Allt missar du. Fast det

Läs mer

Tryggt och säkert Grannarna tar makten

Tryggt och säkert Grannarna tar makten NYKÖPINGS TIDNING. INFORMATION FRÅN NYKÖPINGS KOMMUN. december Nr 9 2013 Sov gott och vakna fort av brandvarnaren Anhörigcenter ger stöd Goda råd i julhandeln! Tryggt och säkert Grannarna tar makten Gulli

Läs mer

En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler

En tidning från Ulricehamns kommun. Vårdens nya chef. Nu bär det iväg på SPRÅKRESA. 700 timmars firande. Så ska vi bli fler En tidning från Ulricehamns kommun Vårdens nya chef Nu bär det iväg på SPRÅKRESA 700 timmars firande Så ska vi bli fler Nr 3 2006 Några ord från kommunalrådet EN HEKTISK TID är över, nämligen valet den

Läs mer

Alexandra trotsar oddsen

Alexandra trotsar oddsen nr 1 2012 en tidning från falkenbergs kommun Falkenberg Alexandra trotsar oddsen Ny strategi för högre utbildning Helen satsar på ungkulturen Stafsinge blir ny stadsdel Hamnfrågan - en utmaning för politikerna

Läs mer

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7

Vi i VätterHem. Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Vi i VätterHem nr 6 2011 Kulturafton på Öxnehaga, mat, musik, dans och diskussion, sidan 6-7 Alla tjänar på att du sorterar rätt, sidan 4-5 Mats Green - om pengar till hemlösa, sidan 8-9 Tidningsredaktion

Läs mer

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12

Krafttag mot vräkningar och hemlöshet Sid 12 Årgång 43, nr 7, vecka 44 48 2008. Utges av kommunstyrelsen i Sollentuna kommun. Foto: Göran Lager Leffe - en profil i centrum sid 5 Foto: Peter Holstad Nytt om Väsjöområdet sid 6 Foto: Fredrik Lindby

Läs mer