Ökad biologisk mångfald, nya gröna avtal och målsättningar VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad biologisk mångfald, nya gröna avtal och målsättningar VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 2014"

Transkript

1 Ökad biologisk mångfald, nya gröna avtal och målsättningar VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 2014

2 Innehåll Tillsammans kan vi göra skillnad 3 Minskad energiförbrukning och ett stort och viktigt miljöuppdrag 4 Hållbarhetsmål och utfall Hållbarhetspolicy 6 Miljöcertifieringar 7 Fler nya gröna hyresavtal 9 Miljödiplomering 10 Miljöinventeringar 10 Samarbeten med kunder och leverantörer 10 Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling 12 Det här gör vi också 14 2

3 Tillsammans kan vi göra skillnad Många bäckar små brukar det som bekant heta. Det ligger mycket i det. Tillsammans kan vi göra skillnad på hållbarhetsområdet. Om alla våra kunder skulle teckna ett avtal om gröna elleveranser till exempel, skulle vi minska våra koldioxidutsläpp med ton per år jämfört med konventionell nordisk elmix. Det motsvarar närmare normalvillors totala årsförbrukning eller drygt tur och retur resor med flyg till Mallorca. På Briggen, som är en del i Castellumkoncernen ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag har vi valt att utnyttja vår storlek för att påverka utvecklingen i positiv riktning. Vårt koncept med gröna elavtal är ett exempel på detta. I samarbete med Eon erbjuder vi sedan årsskiftet våra kunder ett förmånligt avtal om el från förnyelsebara källor. Passa på att ta ett litet men gott grönt steg du med! Mer information om avtalet hittar du på eon.se/briggen Det här var ett exempel av många på hur vi på Briggen och Castellum arbetar för att skapa långsiktigt hållbara arbetsplatser. Arbetsplatser där människor trivs och verksamheter kan utvecklas positivt. På sidorna som följer hittar du sammanställningar av hållbarhetsinsatser som gjorts under året. Filip Elland, hållbarhetssamordnare Fastighets AB Briggen OM BRIGGEN Briggen förvaltar och utvecklar hållbara arbets- och mötesplatser i Öresundsregionen. Vi är en av de största fastighetsägarna i regionen och servar dagligen närmare 670 kunder. Briggen ingår i Castellumkoncernen, en av Sveriges största privata fastighetsägare. Castellum är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan skapa en attraktiv arbetsplats åt dig och dina medarbetare. briggen.se VÅR VISION Vi ger plats för våra kunders framgång. VÅR AFFÄRSIDÉ Med ett gott värdskap utvecklar vi attraktiva och hållbara arbets- och mötesplatser i Öresundsregionen. 3

4 Minskad energiförbrukning ett stort och viktigt miljöuppdrag En stor del av Sveriges och världens energiförbrukning går åt till att bygga, värma, kyla och ventilera fastigheter. Det betyder att vårt viktigaste hållbarhetsuppdrag är att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter blev ett bra år och prognosen för 2015 ser mycket lovande ut. Vi har minskat våra energiköp i förhållande till 2013 och reducerat vår energianvändning totalt sett. Blickar vi några år bakåt i tiden och summerar vad vi åstadkommit kan vi konstatera att vi minskat vår energiförbrukning med 16 procent sedan Våra ambitioner sträcker sig längre än så och målsättningen är att vid utgången av 2017 ha fått ner energiförbrukningen med hela 30 procent. Det är en tuff målsättning. För att nå dit kommer vi att arbeta hårt med att driva på energi- och miljöklassningsprojekt i vårt befintliga fastighetsbestånd liksom vid nybyggnadsprojekt, säger Filip Elland, hållbarhetssamordnare på Briggen. 5 % ENERGIBESPARING PER KVM 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25% -30% Mål Utfall 19 % Förnybart Fossilt 81 % 0 % -5% Koldioxidutsläpp KOLDIOXIDUTSLÄPP -10 % -15 % -20 % -25 % -30 % -35 % -40 % -45 % -50% % ANDEL FOSSILFRI ENERGI 2014 Mål Utfall 4

5 Hållbarhetsmål och utfall 2014 På Briggen formulerar vi varje år en rad hållbarhetsmål. Nedan följer en summering av För 2015 har nya tuffa målsättningar satts upp kopplat till en ny hållbarhetspolicy inom områdena effektiv resursanvändning, utvecklingen av hållbara fastighetsbestånd, hållbara samarbeten med kunder och leverantörer, samt socialt engagemang och ansvarstagande. MÅL 2014 UTFALL DECEMBER 2014 ENERGI Minskad energianvändning med minst 2 %. +4 % KOLDIOXID Minskade koldioxidutsläpp med minst 5 %. + 7% GRÖNA FASTIGHETER 6 nya byggnader klassade enligt EU Green Building. 100 % av alla nyproducerade projekt ska miljöklassas enligt Miljöbyggnad och EU Green Building. För kontor och butiker gäller Miljöbyggnad betyg Silver. Guld ska dock alltid utredas och övervägas. 3 nya byggnader klassade enligt EU Green Building. Alla nya projekt som påbörjats följer policyn. Verktyg för att systematiskt välja miljöriktigt materialval i projekt ska tas fram och implementeras. Verktyg har tagits fram och implementerats. GRÖN SERVICE 15 gröna avtal ska tecknas. 15 nya gröna avtal har tecknats. SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar ska utvecklas. Resultat redovisas på sidorna

6 Hållbarhetspolicy Fastighets AB Briggens hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten och hela verksamheten bedrivs på så sätt att den bidrar till en hållbar utveckling. Detta styrs genom följande områden och ligger till grund för Briggens långsiktiga affärsmodell. EKONOMISK HÅLLBARHET medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet i alla dimensioner. MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET utgör de av naturen givna begränsningarna för resursanvändning och miljöbelastning för att bygga ett hållbart samhälle. SOCIAL HÅLLBARHET handlar om att på lång sikt utveckla ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Briggen betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och strävar efter ständiga förbättringar med tydliga mål i syfte att minska miljöbelastningen och minimera föroreningar. Briggen är som ansvarsfull samhällsutvecklare med och driver utvecklingen framåt. För att detta skall fungera utvecklar vi fortlöpande medarbetarna så att de har en hög kompetens i hållbarhetsfrågor. Hållbarhetspolicyn omfattar alla delar av Briggens verksamhet; förvaltning, utveckling av befintliga fastigheter, förvärv och nyproduktion av fastigheter. FÖR ATT UPPNÅ KRAVEN KOMMER BRIGGEN ATT: genom uppföljning av förbrukningen av energi, vatten och andra naturresurser säkerställa att de brukas på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt. möjliggöra för alla kunder att källsortera samt underlätta för en miljöriktig och effektiv avfallshantering. minska den totala mängden avfall från Briggens verksamhet. ställa tydliga hållbarhetskrav vid nyproduktion, ombyggnad samt vid inköp av tjänster och varor. i den mån det är möjligt ersätta alla miljöfarliga kemikalier i Briggens verksamhet med mindre skadliga och mer miljömässigt bättre kemikalier. minimera miljöbelastningen från varu- och persontransporter i den dagliga verksamheten. regelbundet följa upp, dokumentera, utvärdera och förbättra hållbarhetsarbetet. betrakta gällande miljölagstiftning och andra krav som myndigheter ställer och som berör verksamheten, som miniminivå. vara ett ansvarfullt företag i samhället genom att engagera sig i frågor som är av betydelse för utvecklingen på de marknader där Briggen är verksam. leva upp till Briggens uppförandekod. Alla Briggens medarbetare ska förstå och följa uppförandekoden. kontinuerligt förbättra medarbetarnas kompetens inom hållbarhet genom utbildning och kommunikation av hållbarhetsfrågor internt såväl som externt. 6

7 Miljöcertifieringar För att kvalitetssäkra våra projekt använder vi oss av erkända miljöklassningssystem vid alla större ombyggnationer och vid all nyproduktion. Alla nyproducerade byggnader och större ombyggnader ska miljöklassas med Miljöbyggnad och EU Green-Building. Minst Miljöbyggnad betyg Silver för kontor och butik. Möjligheten att uppnå guldnivå ska dock alltid utredas och övervägas. Briggen ser kontinuerligt över detta val så att rätt hållbarhetskrav ställs. EU GREEN BUILDING Ett viktigt hållbarhetsmål under 2014 var att klassa sex byggnader enligt EU Green Building. Under året godkändes tre byggnader. För närvarande pågår certifieringsarbete med fyra byggnader. Under 2015 siktar vi på att miljöklassa sex byggnader. Klassificeringen innebär att energianvändningen enligt Boverkets byggreglers (BBR) definition sänks med 25 procent från tidigare förbrukning, eller blir 25 procent lägre än gällande BBR. Briggen är medlem i Sweden Green Building Council, och engagerade i deras utskott i Region Syd, och sedan 2011 då Briggen blev partner har totalt 12 byggnader klassats enligt systemet. Det gör Briggen till den fastighetsägare i Öresundsregionen som har flest Green Building-klassade byggnader. 12 GREEN BUILDING CERTIFIERADE BYGGNADER YTA MILJÖKLASSAT ANDEL MILJÖKLASSAD YTA* Briggen är även premiummedlem i Green Building Council Denmark 0 och sitter med i dess styrelse Yta miljöklassat Briggens huvudkontor i Malmö, Fullriggaren Fyra, tilldelades förstapriset i kategorin nyproducerade byggnader enligt Miljöbyggnad vid Green Building Awards KVM MILJÖKLASSAD YTA 2014 *enligt EU Green Building och Miljöbyggnad 7

8 Under våren 2014 färdigställde vi en lager- och logistikbyggnad åt Puma Nordic i Helsingborg. Fastigheten är byggd för att klara stränga energikrav och blev den första i sitt slag i landet att miljöklassas enligt Miljöbyggnad. MILJÖBYGGNAD Briggens fastighet Fullriggaren Fyra i Västra Hamnen i Malmö har utöver EU Green Building miljöklassats enligt Miljöbyggnad med det högsta betyget, nivå Guld. Fullriggaren Fyra var vid uppförandet den byggnad som fått flest poäng i denna miljöklassning. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska byggoch myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad bedömer 16 indikatorer inom de tre områdena energi, innemiljö och byggnadsmaterial. HÅLLBARHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FORTSATT TILLVÄXT Sedan årsskiftet erbjuder Briggen sina kunder att i samarbete med Eon teckna ett förmånligt avtal om gröna elleveranser. Avtalet om grön el är en del i en övergripande strategi för hela koncernen och ett exempel på konkret kundservice. Gröna avtal, tillsammans med alla andra insatser på hållbarhetsområdet, är en del av en större övergripande strategi som finns i Castellumkoncernen, där hållbarhet ses som en förutsättning för att företaget i framtiden ska kunna fortsätta växa, förklarar hållbarhetssamordnare Filip Elland. Genom vår storlek kan vi ställa krav på leverantörerna. På så sätt kan vi, hela Castellumkoncernen och våra kunder, vara med och driva på utvecklingen i en positiv riktning. Under ganska lång tid har man diskuterat hur mycket energi en fastighet konsumerar, nu har vi börjat titta på vad det är för energi vi konsumerar. Det är en tydlig trend att vi nu ställer krav på att produktionen av el ska vara grön, vilket resulterat i såväl grön el som grön fjärrvärme. En annan tydlig trend är att branschen tittar mer på vilka byggnadsmaterial vi använder, inne såväl som ute. Inom ett par tre år tror jag att vi får ett krav på oss att tydligare ta med livscykelaspekten när det gäller val av byggmaterial och inredning. Det passar oss inom Castellum väldigt bra eftersom långsiktighet är en del av affärsmodellen. Filip Elland, hållbarhetssamordnare 8

9 Fler nya gröna hyresavtal På Briggen jobbar vi på bred front för att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter att erbjuda samtliga kunder där det är möjligt att teckna gröna hyresavtal är en viktig målsättning i det arbetet. Vi har hunnit bli varma i kläderna och hittat rutiner för gröna hyresavtal, och de medarbetare som arbetar med de här avtalen har alla fått utbildning på området. Gröna hyresavtal är en bilaga till det ordinarie hyresavtalet med ett avtal mellan hyresvärd och hyresgäst om ömsesidiga åtgärder för att förbättra lokalernas miljömässiga prestanda och minska fastighetens miljöbelastning. Givetvis är det upp till varje företag som hyr av oss att teckna ett grönt avtal. Under 2012 och 2013 valde 14 hyresgäster att teckna ett grönt hyresavtal. Av dessa avsåg tre våra egna kontor tecknades sju nya gröna hyresavtal och totalt har nu 29 gröna hyresavtal tecknats KVM FÖRVALTADE MED GRÖNA AVTAL NYA HÅLLBARA SAMARBETEN Gröna hyresavtal är en del av Briggens hållbara samarbeten med kunder och leverantörer. För Ann-Louise Carlsson, förvaltare i Malmö, omfattar det arbetet mycket mer än de 16 obligatoriska punkterna som hyresvärd och hyresgäst åtar sig att följa. Jag har årliga möten med de hyresgäster som ingår i mitt marknadsområde som vill jobba med de här frågorna. Många frågor handlar om energianvändning och hur vi kan minska denna, eller en byggnads eller verksamhets totala miljöbelastning. Men hållbarhetssamarbetena handlar om så mycket mer. Jag har till exempel en kund som tyckte att våra energispartips var jättebra och ville dela med sig av guiden till alla medarbetare. Vilka incitament finns det för kunderna att bidra till att fastigheten använder mindre energi? Rent generellt är det så att minskade driftskostnader kommer kunden till godo i form av sänkta kostnader. Energibesparingar kan ske på många sätt. Det kan till exempel handla om att kartlägga ventilation och värmebehov och ställa in systemen så att vi sänker temperaturen nattetid. Anne-Louise Carlsson, förvaltare Malmö Norr 9

10 Miljödiplomering Under våren 2014 genomförde Briggen sin årliga miljörevision enligt Miljödiplomering. Miljödiplomering av verksamheten innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet, samt minska verksamhetens miljöbelastning. Miljödiplomeringen säkerställs genom att en extern godkänd miljörevisor går igenom verksamheten. Vägen för att bli miljödiplomerade består bland annat av att: kartlägga verksamhetens miljöpåverkan planera och genomföra miljöförbättringar utbilda medarbetarna följa upp och förbättra miljöarbetet Miljödiplomering bygger på grunder ifrån ISO och EMAS. Miljöinventeringar Vi miljöinventerar regelbundet våra fastigheter. I vår plan för det här arbetet ingår att ingen miljöinventering av en fastighet ska vara äldre än tio år. För att skapa kontinuitet och fungerande rutiner har en mall för minimikrav vad det gäller miljöinventeringen tagits fram, liksom en mall för våra externa konsulter. LADDA NER VÅR ENERGISPARGUIDE HÄR 15 NYA MILJÖINVENTERINGAR HAR TOTALT GENOMFÖRTS UNDER 2014 Samarbeten med kunder och leverantörer Energibesparingstips för lokaler Samarbeten med kunder och leverantörer inom miljöområdet är en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi ställer till exempel krav på våra energileverantörer angående miljöförbättrande åtgärder genom att löpande teckna ram- och serviceavtal där vi säkerställer att material som används i olika projekt har en låg miljöpåverkan och rekommenderas ur miljösynpunkt. För att uppmuntra våra kunder till miljöbesparingar har vi tagit fram en energibesparingsguide som kan laddas ner på vår hemsida. 10

11 En hedrande 34:e plats blev resultatet för Briggen när elbilsracet Oresund Electric Car Rally avgjordes i september. Ett rally där det gäller att köra så energisnålt som möjligt. Årets race lockade fler än någonsin och deltagandet i elbilsparaden över bron slog rekord och noterades i Guiness World Records. 11

12 Barncancerfonden Briggen stödjer sedan flera år tillbaka Barncancerfonden. Barncancerfonden är en ideell förening genom vilken nästan all barncancerforskning i Sverige finansieras. Briggen har valt att prioritera insatser till förmån för barn och unga. Stödet till Barncancerfonden är helt i linje med detta. Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling och skapa ett gott arbetsklimat. Frågor som rör samhällsengagemang och socialt ansvar har därför fått en framträdande roll i vårt hållbarhetsarbete. Vi stödjer Team Rynkeby Våren 2014 beslöt vi oss för att sponsra Team Rynkeby som framgångsrikt samlar in pengar till förmån för cancerdrabbade barn och deras familjer. I samband med att vi blev guldsponsorer erbjöds vi platser i Malmölaget. Två av våra medarbetare, Caroline Fredberg och Mikael Nilsson, antog utmaningen. De deltar sedan hösten 2014 i insamlings- och träningsarbetet som föregår cykelloppet till Paris i början av sommaren Team Rynkeby, som grundades 2002, är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som samlar motionscyklister och 350 funktionärer fördelade på 32 lokala lag från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Färöarna donerade Team Rynkeby lite drygt 44 miljoner SEK till kampen mot barncancer. Av dessa gick drygt elva till Barncancerfonden i Sverige. Rynkeby Foods A/S står för alla centrala projektkostnader, vilket innebär att pengarna som Team Rynkebylagen samlar in i varje land oavkortat går till den lokala barncancerorganisationen i respektive land. I Sverige går de insamlade medlen till Barncancerfonden. Lokalstöd åt konstnärer 2014 upplät vi väggarna i en rivningslokal i Malmö åt några av Sveriges främsta graffitikonstnärer. Projektet drivs av konstnären Pärra Andreasson, som i sin tur samarbetar med ABF Centrum För Urban Konst i Malmö. Ett projekt som stärkt oss i övertygelsen att vi måste hitta nya vägar och samarbeten för att bygga ett långsiktigt hållbart företag och bidra till en positiv samhällsutveckling. 12

13 Praktikanter och lärlingar Briggen har fortsatt de gångna årens arbete med att ta in praktikanter och lärlingar för att fler ska få en chans till värdefull arbetslivserfarenhet. Under 2014 anställdes två kundvärdslärlingar, en i Lund och en i Malmö. Projektet genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen. Briggen har under 2014 också tagit emot praktikanter från Lunds Tekniska Högskola och Malmö högskola. Praktikanter har även tagits emot från yrkeshögskolan Newton i Malmö. Från december till april tog vår ekonomiavdelning emot en praktikant från en eftergymnasial YH-utbildning. Trainee Att ta emot en trainee är ett utmärkt sätt för oss att komma i kontakt med unga nyutbildade talanger och ge dem en bra start på arbetslivet. Hösten 2014 välkomnade vi en nyutexaminerad student från Lantmäteriutbildningen. Skolsamarbete Under 2014 inleddes ett samarbete med Transfer Syd, som är en ideell, opolitisk och oberoende organisation för kunskapsöverföring mellan näringsliv och skola. Satsning på ökad biologisk mångfald Hållbarhetsarbete kan bedrivas i stort och smått. I augusti installerade vi en bikupa med honungsbin på gården till vår fastighet Fullriggaren Fyra i Västra Hamnen i Malmö. Bina ska bidra till den viktiga biologiska mångfalden i området. Honungen de producerar är en angenäm bisak. 13

14 Det här gör vi också Briggens hållbarhetsarbete bedrivs ur ett kundperspektiv med minsta möjliga miljöpåverkan och är en viktig del av företagets mål på kort och lång sikt. Följer en uppförandekod som vi tagit fram för Briggen i linje med FNs Global Compact-plattform. Utbildar kontinuerligt våra medarbetare inom området hållbarhet. Deltar i olika nätverk och event som stärker vår roll som samhällsbyggare, exempelvis deltog Briggen i april på ett seminarium i regi av Energikontoret Skåne, Fastighetsägarna Syd och Energimyndigheten. Vi har också engagerat oss i samhällsutvecklingen i regionen genom att bland annat delta i Heja Skånes och Öresundsinstitutets seminarier. Kommunicerar vår hållbarhetsprofil genom nyhetsbrev, kundtidningen Briggen m.fl., utökad information på hemsidan, energistatistik i hyresannonser med mera. Handlar Svanenmärkt papper och miljövänliga kontorsvaror. Erbjuder våra kunder miljösmart, pålitlig och tidsbesparande e-fakturering. Erbjuder alla medarbetare träningsbidrag och hälsoundersökningar. Tar emot sommarpraktikanter från universitet och högskolor. Vill du veta mer? Har du frågor som rör vårt hållbarhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss. Filip Elland hållbarhetssamordnare

15 MALMÖ Box 3158, Malmö. Besöksadress: Riggaregatan 57, Malmö. Tel HELSINGBORG Rundgången 26, Helsingborg. Tel LUND Emdalavägen 6, Lund. Tel KÖPENHAMN Roskildevej 22, 2620 Albertslund. Tel +45(0) briggen.se

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012 Miljöredovisning AMF Fastigheter 2012 Ansvar för miljön AMF Fastigheter arbetar systematiskt och långsiktigt för att bidra till en bättre miljö och främja utvecklingen av ett hållbart samhälle. Arbetet

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER. Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook.

VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER. Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook. VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook.com/teamrynkeby TEAM RYNKEBY En internationell välgörenhetssuccé Team Rynkeby är ett

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet

Ernst Roséns verksamhet styrs såväl av egna klart uttalade målsättningar och ambitioner som av lagstiftning och för. Verksamheten i korthet 29 M I L J Ö R E D O V I S N I N G MILJÖ- OCH arbetsmiljöredovisning 24 Ernst Rosén är ett stabilt familjeägt bolag som varit verksamt i fastighetsbranschen i snart 6 år. Vår affärsidé är att tillhandahålla

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål

Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål PRESSMEDDELANDE 2010-04-20 Axfood presenterar hållbarhetsprogram med tuffa klimatmål Axfood presenterar sitt hållbarhetsprogram, med några av de tuffaste klimatmål som finns i branschen, på en presskonferens

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING SYFTE Syftet med grönt hyresavtal är att genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst förbättra eller bibehålla lokalens miljöprestanda och bidra till

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Adress Barnhusgatan 3. eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland har svårt att få vardagspusslet att gå ihop.

Adress Barnhusgatan 3. eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland har svårt att få vardagspusslet att gå ihop. Typ Kontor Storlek 183 kvm Adress Barnhusgatan 3 Område City Lokalbeskrivning Fantastiskt fin lokal på fjärde våning i hörnet Barnhusgatan / Norra Latin eller på vägen hem - skönt att veta om du ibland

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166

Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Adress Sveavägen 166 Från denna nyrenoverade och ljusa lokal på 19:e våningen i Wenner-Gren Center ligger Stockholm för dina fötter. Typ Kontor Storlek 160 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Lokalbeskrivning Är ni ute

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2012

MILJÖREDOVISNING 2012 MILJÖREDOVISNING 2012 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand

Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Sjönära kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Solna Strand Solna strandväg 74 plan 7, 834 kvm LOKALEN Kontor med konferens-/ utbildningsmöjligheter Kontorsyta 834 kvm Antal arbetsplatser 30-45

Läs mer

Kommunala riktlinjer för hållbart byggande

Kommunala riktlinjer för hållbart byggande Kommunala riktlinjer för hållbart byggande Göteborg Stockholm Malmö/Lund 2011-08-24 Kaj Granath, arkitekt, TD avdelningen för byggnadsteknik Byggnadens livscykel Planering Projektering Produktion 0,5-5

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7 Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Typ Storlek 227 kvm Adress Kungsgatan 7 Område City Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4 på

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också.

Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Vårt miljöarbete Tycker du att Nordens största mötesanläggning bör vara ett föredöme när det gäller miljöarbete? Det tycker vi också. Stockholmsmässan ägs gemensamt av Stockholms stad och Stockholms Handelskammare,

Läs mer

Adress Lästmakargatan 14

Adress Lästmakargatan 14 Typ Butik Storlek 145 kvm Adress Lästmakargatan 14 Område City Lokalbeskrivning Fin lokal med direktentré från gatan, dock ingen matlagning eller caféverksamhet miniatyrskyskrapa som ligger mitt bland

Läs mer

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen.

Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Mycket ljus och fin lokal som får en extra känsla av rymd tack vare den härliga ljusgården och bra takhöjd! Skyltläge ut mot Svetsarvägen. Typ Kontor Storlek 1330 kvm Adress Svetsarvägen 8 Område Solna/Solna

Läs mer

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål.

Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Stålbyggnadsdagen Miljöcertifieringars krav på stål. Bengt Wånggren, Vd 131024 Sweden Green Building Council 1 Sweden Green Building Council hanterar miljösystemen för byggnader Ideell förening för företag

Läs mer

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Miljöledningsrapport 2014 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter och förordning (SFS 2014:480) om myndigheters inköp av energieffektiva varor,

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006

Miljö- och arbetsmiljöredovisning 2006 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 Miljö- och arbetsmiljöredovisning 26 1 M I L J Ö - O C H A R B E T S M I L J Ö R E D O V I S N I N G 2 4 V E R K S A M H E T E N I K O

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag

Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Gröna hyresavtal skapar incitament för energieffektivisering för små- och medelstora företag Mats Strid, Harry Sjögren AB och Karin Wilson, Swerea IVF AB Fastighetsinformation Fastigheten är byggd 1987

Läs mer

Miljöberättelse Miljöstegen

Miljöberättelse Miljöstegen Miljöberättelse Miljöstegen Giltig under perioden: 1 januari 2014 15 januari 2015 Innehåll: Organisation och verksamhet Sammanfattning av miljöpåverkan Miljö- och kvalitetspolicy Miljömål 2014 Genomförda

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management

Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus. Bengt Håkansson, Coor Service Management Attraktiva arbetsplatser med miljön i fokus Bengt Håkansson, Coor Service Management Coor Service Management - ledande aktören inom service management i Norden 3 Omsättning 2008 cirka 5 700 MSEK Medarbetare

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Adress Pyramidvägen 7

Adress Pyramidvägen 7 Fina kontorsytor med bra ljusinsläpp mitt i Arenastaden! Typ Kontor Storlek 283 kvm Adress Pyramidvägen 7 Område Solna/Arenastaden Omgivning Arenastaden är under utveckling och inom några år kommer Sveriges

Läs mer

MILJÖREDOVISNING 2013

MILJÖREDOVISNING 2013 MILJÖREDOVISNING 2013 Ernst Rosén AB har varit verksamt i fastighetsbranschen i 60 år och är ett stabilt familjeföretag i fjärde generation. Vår affärsidé är att ständigt utveckla våra fastigheter mot

Läs mer

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen

Uppföljning av lokal handlingsplan för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen 1 (8) 2014-02-25 Dnr xxx-xx Gemensamma förvaltningen Christina Lindqvist, fastighetsekonom Uppföljning av för hållbar utveckling 2013 Gemensamma Förvaltningen Denna handlingsplan är baserad på den övergripande

Läs mer

Kungsgatan 15. Kontakt. Lokalbeskrivning. Planlösning. Tillträde. Parkering. Omgivning bli svårt för dig att flytta ut.

Kungsgatan 15. Kontakt. Lokalbeskrivning. Planlösning. Tillträde. Parkering. Omgivning bli svårt för dig att flytta ut. Kungsgatan 15 Lokalen har stora höga fönster mot Kungsgatans lockande vimmel. Här hamnar du mitt i allt, i en inspirerande miljö där vi tillsammans skapar lokalmagi Typ Kontor Storlek 1070 kvm Adress Kungsgatan

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

SABOs miljöberättelse 2014

SABOs miljöberättelse 2014 SABOs miljöberättelse 2014 SABO AB Besöksadress: Drottninggatan 29, 7 tr, 111 51 Stockholm Postadress: Box 474, 101 29 Stockholm Telefon: 08 406 55 00 Fax: 08 20 99 04 E-post: info@sabo.se Kontaktperson:

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV

INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV INNOVATIV projekteringsledning INNOVATIV 1 av (5) FÖRETAGET INNOVATIV projekteringsledning Sverige AB levererar strategisk och heltäckande projekteringsledning anpassad för varje enskilt projekt. Vårt

Läs mer

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm

Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor. Utsikt mot Nybroviken. City. Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm Fantastiskt cityläge Nyrenoverat kontor Utsikt mot Nybroviken City Hamngatan 2, 5 tr, 1 023 kvm LOKALEN Nyrenoverat med fritt läge högst upp i huset Kontorsyta 1 023 kvm Adress Hamngatan 2 På Hamngatan

Läs mer

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT

Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT H Y L L I E/ M A L M Ö Hållbarhetsvision exlent Hyllie För ett förträffligt kontorsval i Malmö! EXCELLENT 2 3 Varför BREEAM och varför Excellent? Hållbar utveckling handlar om att tillgodose dagens behov

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Elsäkerhetsverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet

Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet Ta hjälp av studenter Utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet I vår ges nya, unika möjligheter att få hjälp av studenter för att utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet i ert företag. Studenterna besitter

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid.

Adress Tullvaktsvägen 11. Promenera eller jogga på Djurgården runt Kaknästornet eller njut av en tur i längdskidspåren vintertid. Tullvaktsvägen 11 Läcker lokal med högt i tak och mycket glas Typ Kontor Storlek 3667 kvm Adress Tullvaktsvägen 11 Område Frihamnen Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Denna härliga lokal ligger i Norra

Läs mer

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats.

Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet. Grundläggande principer för framgång: Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. Det är betydligt billigare att bo i Norrsundet Grundläggande principer för framgång: 1. Läge 2. Ekonomi 3. Utrymme Backcasting från en position i framtiden då vi lyckats. 4. Till salu De 4 hållbarhetsprinciperna

Läs mer

Hammarby Fabriksväg 21A

Hammarby Fabriksväg 21A Delvis rumsindelad kontorslokal högt upp i fastigheten med bra ljusinsläpp! Typ Kontor Storlek 498 kvm Adress Hammarby Fabriksväg 21A Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning efter era önskemål. Kontakt

Läs mer

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Tryckerier. Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Tryckerier Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info Tryckerier Varför Svanen? Fem enkla skäl Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet. Det spar inte bara tid och

Läs mer

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda?

10. Kommuniceras resultatet av miljöledningsarbetet till de anställda? SMHIs redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm

Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Mål & Åtgärder för 2013 års Smaka på Stockholm Ur vår miljöpolicy: "Miljöfrågorna är en självklar och viktig del av evenemanget och för våra samarbetspartners". Vårt miljöarbete tar sin utgångspunkt i

Läs mer

Miljöredovisning 2013

Miljöredovisning 2013 Miljöklassade fastigheter När våra fastigheter miljöklassas bidrar vi till en mer hållbar bygg- och fastighetssektor. Läs mer på sidan 16. Goda exempel I ett fall kan lösningen vara en ny programvara i

Läs mer

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och

Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och Fru ordförande och aktieägare, Castellum, som under 2014 firade sin tjugonde födelsedag, är ett bolag som kännetecknas av utveckling, stabilitet och tillväxt till låg finansiell risk. År 2014 blev ytterligare

Läs mer

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial

Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial Svanenmärkning av Hotell, Restauranger och Konferenser (HRK) Fördjupningsmaterial PPT slide 5: fördjupad info HRK Varför Svanen? Fem enkla skäl: Svanen är ett kostnadseffektivt verktyg i miljöarbetet.

Läs mer

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013 Kunder Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa

Läs mer

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013

hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 hållbarhet Agilitys miljöarbete under 2013 Om Agility Agility, ett företag med rötterna i marknader under utveckling, effektiviserar varuflödeskedjor i några av världens mest utmanande miljöer. örnsköldsvik

Läs mer

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm

Nyrenoverat. ljust kontor. i Tornet. Nacka Strand. Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm Nyrenoverat ljust kontor i Tornet Nacka Strand Cylindervägen 12, våning 5, 302 kvm LOKALEN Nyrenoverat ljust kontor i tornet I Tornet i Nacka Strand erbjuder vi en ljus och fin lokal på femte våningen.

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Gå med + www.plushuset.com

Gå med + www.plushuset.com Gå med + Tanken med Plushuset är ganska enkel. Du som hyr kontor här ska alltid få lite extra i form av service, valmöjligheter och lägre hyra. Första inflyttning är planerad att ske vid årsskiftet 2015/16.

Läs mer

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB

Visioner och handlingsplan. Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Visioner och handlingsplan Michael Gustafsson, Skanska Sverige AB Lagstiftning Volatila energipriser Hyresgästers efterfrågan Varumärke Medarbetare Vad driver grönt? Gröna Fonder och Bankkapital Marknadsvärdet

Läs mer

En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Adress Virkesvägen 26

En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Adress Virkesvägen 26 En ljus och fin lokal på våning 5. Passar som kontor/showroom. Typ Kontor Storlek 229 kvm Adress Virkesvägen 26 Område Hammarby Sjöstad Lokalbeskrivning Den lediga lokalen ligger högt upp i huset på våning

Läs mer

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet. 1 Anders.k.goransson@sll.se Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus Hållbarhet 1 Anders.k.goransson@sll.se Fakta om NKS Yta: 320 000 kvm (lika mycket som 24 hötorgsskrapor) Antal våningar: 5 (mantel) 11 (vissa vårdkärnor) Antal

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2012

Miljöredovisning Greencarrier 2012 Miljöredovisning Greencarrier 2012 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera vår miljöpåverkan.

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

myter om energi och flyttbara lokaler

myter om energi och flyttbara lokaler 5 myter om energi och flyttbara lokaler myt nr: 1 Fakta: Värmebehovet är detsamma oavsett vilket uppvärmningssätt man väljer. Det går åt lika mycket energi att värma upp en lokal vare sig det sker med

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet.

Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Ljus och trevlig kontorslokal mitt i Solna Business Park, i allra bästa skyltläge. Här har ni möjlighet att anpassa lokalen efter er verksamhet. Typ Kontor Storlek 750-1930 kvm Adress Svetsarvägen 12 Område

Läs mer

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle

Hälsofrämjande miljöarbete. TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle 2014 Hälsofrämjande miljöarbete TioHundra AB värnar om ett hållbart samhälle Det finns en stark koppling mellan hälsa och miljö. I TioHundra AB jobbar vi med båda. Redan 2007 miljöcertifierades hela TioHundra

Läs mer

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013

Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Karolinska Institutets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2013 Datum 2013-04-02 Dnr 1-116/2013 Utgivare: Karolinska Institutet Universitetsförvaltningen Karolinska Institutets handlingsplan

Läs mer

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143

Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 Ditt nästa kontor? Gustavslundsvägen 143 610 kvm, Alviks Strand Gustavslundsvägen 143 Alviks Strand Ledig yta: 610 m 2 Typ: Kontor Tillträde: Enligt överenskommelse Gym Tåg 150 m Tunnelbana 500 m Unikt

Läs mer

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov

Ålandsbanken och hållbarhet. tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov Ålandsbanken och hållbarhet tillgodose dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov 2014 Vår väg till hållbarhet Vi ska vara den självklara värdeskapande

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015

Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 2013-03-11 Miljömål för Högskolan Dalarna 2013 2015 Bakgrund Som en viktig del av miljöarbetet ska Högskolan ha miljömål som: Är mätbara, tidsatta och möjliga att följa upp Har en klart uttalad ansvarig

Läs mer

Miljöredovisning Greencarrier 2014

Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning Greencarrier 2014 Miljöredovisning 2014 Förord Greencarrier har sedan en längre tid ett etablerat miljötänkande och vi har alltid eftersträvat resurssnåla logistiklösningar för att minimera

Läs mer

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking

Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking Interpellation angående Miljöaktuellts Miljöranking För sjätte året i rad rankar tidningen Miljöaktuellt samtliga Sveriges kommuner ur ett miljöoch hållbarhetsperspektiv. Syftet är att ta tempen på det

Läs mer

Midroc Property Development

Midroc Property Development Midroc Property Development Från idé till färdig fastighet Midroc Property Development AB Affärsidé Midroc Property Development är en samarbetspartner som utvecklar och förvaltar fastigheter. Med god lokal

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret AFA FASTIGHETER, ENERGI OCH MILJÖ För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv.

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer