Ökad biologisk mångfald, nya gröna avtal och målsättningar VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad biologisk mångfald, nya gröna avtal och målsättningar VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 2014"

Transkript

1 Ökad biologisk mångfald, nya gröna avtal och målsättningar VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 2014

2 Innehåll Tillsammans kan vi göra skillnad 3 Minskad energiförbrukning och ett stort och viktigt miljöuppdrag 4 Hållbarhetsmål och utfall Hållbarhetspolicy 6 Miljöcertifieringar 7 Fler nya gröna hyresavtal 9 Miljödiplomering 10 Miljöinventeringar 10 Samarbeten med kunder och leverantörer 10 Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling 12 Det här gör vi också 14 2

3 Tillsammans kan vi göra skillnad Många bäckar små brukar det som bekant heta. Det ligger mycket i det. Tillsammans kan vi göra skillnad på hållbarhetsområdet. Om alla våra kunder skulle teckna ett avtal om gröna elleveranser till exempel, skulle vi minska våra koldioxidutsläpp med ton per år jämfört med konventionell nordisk elmix. Det motsvarar närmare normalvillors totala årsförbrukning eller drygt tur och retur resor med flyg till Mallorca. På Briggen, som är en del i Castellumkoncernen ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag har vi valt att utnyttja vår storlek för att påverka utvecklingen i positiv riktning. Vårt koncept med gröna elavtal är ett exempel på detta. I samarbete med Eon erbjuder vi sedan årsskiftet våra kunder ett förmånligt avtal om el från förnyelsebara källor. Passa på att ta ett litet men gott grönt steg du med! Mer information om avtalet hittar du på eon.se/briggen Det här var ett exempel av många på hur vi på Briggen och Castellum arbetar för att skapa långsiktigt hållbara arbetsplatser. Arbetsplatser där människor trivs och verksamheter kan utvecklas positivt. På sidorna som följer hittar du sammanställningar av hållbarhetsinsatser som gjorts under året. Filip Elland, hållbarhetssamordnare Fastighets AB Briggen OM BRIGGEN Briggen förvaltar och utvecklar hållbara arbets- och mötesplatser i Öresundsregionen. Vi är en av de största fastighetsägarna i regionen och servar dagligen närmare 670 kunder. Briggen ingår i Castellumkoncernen, en av Sveriges största privata fastighetsägare. Castellum är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan skapa en attraktiv arbetsplats åt dig och dina medarbetare. briggen.se VÅR VISION Vi ger plats för våra kunders framgång. VÅR AFFÄRSIDÉ Med ett gott värdskap utvecklar vi attraktiva och hållbara arbets- och mötesplatser i Öresundsregionen. 3

4 Minskad energiförbrukning ett stort och viktigt miljöuppdrag En stor del av Sveriges och världens energiförbrukning går åt till att bygga, värma, kyla och ventilera fastigheter. Det betyder att vårt viktigaste hållbarhetsuppdrag är att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter blev ett bra år och prognosen för 2015 ser mycket lovande ut. Vi har minskat våra energiköp i förhållande till 2013 och reducerat vår energianvändning totalt sett. Blickar vi några år bakåt i tiden och summerar vad vi åstadkommit kan vi konstatera att vi minskat vår energiförbrukning med 16 procent sedan Våra ambitioner sträcker sig längre än så och målsättningen är att vid utgången av 2017 ha fått ner energiförbrukningen med hela 30 procent. Det är en tuff målsättning. För att nå dit kommer vi att arbeta hårt med att driva på energi- och miljöklassningsprojekt i vårt befintliga fastighetsbestånd liksom vid nybyggnadsprojekt, säger Filip Elland, hållbarhetssamordnare på Briggen. 5 % ENERGIBESPARING PER KVM 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25% -30% Mål Utfall 19 % Förnybart Fossilt 81 % 0 % -5% Koldioxidutsläpp KOLDIOXIDUTSLÄPP -10 % -15 % -20 % -25 % -30 % -35 % -40 % -45 % -50% % ANDEL FOSSILFRI ENERGI 2014 Mål Utfall 4

5 Hållbarhetsmål och utfall 2014 På Briggen formulerar vi varje år en rad hållbarhetsmål. Nedan följer en summering av För 2015 har nya tuffa målsättningar satts upp kopplat till en ny hållbarhetspolicy inom områdena effektiv resursanvändning, utvecklingen av hållbara fastighetsbestånd, hållbara samarbeten med kunder och leverantörer, samt socialt engagemang och ansvarstagande. MÅL 2014 UTFALL DECEMBER 2014 ENERGI Minskad energianvändning med minst 2 %. +4 % KOLDIOXID Minskade koldioxidutsläpp med minst 5 %. + 7% GRÖNA FASTIGHETER 6 nya byggnader klassade enligt EU Green Building. 100 % av alla nyproducerade projekt ska miljöklassas enligt Miljöbyggnad och EU Green Building. För kontor och butiker gäller Miljöbyggnad betyg Silver. Guld ska dock alltid utredas och övervägas. 3 nya byggnader klassade enligt EU Green Building. Alla nya projekt som påbörjats följer policyn. Verktyg för att systematiskt välja miljöriktigt materialval i projekt ska tas fram och implementeras. Verktyg har tagits fram och implementerats. GRÖN SERVICE 15 gröna avtal ska tecknas. 15 nya gröna avtal har tecknats. SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar ska utvecklas. Resultat redovisas på sidorna

6 Hållbarhetspolicy Fastighets AB Briggens hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten och hela verksamheten bedrivs på så sätt att den bidrar till en hållbar utveckling. Detta styrs genom följande områden och ligger till grund för Briggens långsiktiga affärsmodell. EKONOMISK HÅLLBARHET medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet i alla dimensioner. MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET utgör de av naturen givna begränsningarna för resursanvändning och miljöbelastning för att bygga ett hållbart samhälle. SOCIAL HÅLLBARHET handlar om att på lång sikt utveckla ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Briggen betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och strävar efter ständiga förbättringar med tydliga mål i syfte att minska miljöbelastningen och minimera föroreningar. Briggen är som ansvarsfull samhällsutvecklare med och driver utvecklingen framåt. För att detta skall fungera utvecklar vi fortlöpande medarbetarna så att de har en hög kompetens i hållbarhetsfrågor. Hållbarhetspolicyn omfattar alla delar av Briggens verksamhet; förvaltning, utveckling av befintliga fastigheter, förvärv och nyproduktion av fastigheter. FÖR ATT UPPNÅ KRAVEN KOMMER BRIGGEN ATT: genom uppföljning av förbrukningen av energi, vatten och andra naturresurser säkerställa att de brukas på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt. möjliggöra för alla kunder att källsortera samt underlätta för en miljöriktig och effektiv avfallshantering. minska den totala mängden avfall från Briggens verksamhet. ställa tydliga hållbarhetskrav vid nyproduktion, ombyggnad samt vid inköp av tjänster och varor. i den mån det är möjligt ersätta alla miljöfarliga kemikalier i Briggens verksamhet med mindre skadliga och mer miljömässigt bättre kemikalier. minimera miljöbelastningen från varu- och persontransporter i den dagliga verksamheten. regelbundet följa upp, dokumentera, utvärdera och förbättra hållbarhetsarbetet. betrakta gällande miljölagstiftning och andra krav som myndigheter ställer och som berör verksamheten, som miniminivå. vara ett ansvarfullt företag i samhället genom att engagera sig i frågor som är av betydelse för utvecklingen på de marknader där Briggen är verksam. leva upp till Briggens uppförandekod. Alla Briggens medarbetare ska förstå och följa uppförandekoden. kontinuerligt förbättra medarbetarnas kompetens inom hållbarhet genom utbildning och kommunikation av hållbarhetsfrågor internt såväl som externt. 6

7 Miljöcertifieringar För att kvalitetssäkra våra projekt använder vi oss av erkända miljöklassningssystem vid alla större ombyggnationer och vid all nyproduktion. Alla nyproducerade byggnader och större ombyggnader ska miljöklassas med Miljöbyggnad och EU Green-Building. Minst Miljöbyggnad betyg Silver för kontor och butik. Möjligheten att uppnå guldnivå ska dock alltid utredas och övervägas. Briggen ser kontinuerligt över detta val så att rätt hållbarhetskrav ställs. EU GREEN BUILDING Ett viktigt hållbarhetsmål under 2014 var att klassa sex byggnader enligt EU Green Building. Under året godkändes tre byggnader. För närvarande pågår certifieringsarbete med fyra byggnader. Under 2015 siktar vi på att miljöklassa sex byggnader. Klassificeringen innebär att energianvändningen enligt Boverkets byggreglers (BBR) definition sänks med 25 procent från tidigare förbrukning, eller blir 25 procent lägre än gällande BBR. Briggen är medlem i Sweden Green Building Council, och engagerade i deras utskott i Region Syd, och sedan 2011 då Briggen blev partner har totalt 12 byggnader klassats enligt systemet. Det gör Briggen till den fastighetsägare i Öresundsregionen som har flest Green Building-klassade byggnader. 12 GREEN BUILDING CERTIFIERADE BYGGNADER YTA MILJÖKLASSAT ANDEL MILJÖKLASSAD YTA* Briggen är även premiummedlem i Green Building Council Denmark 0 och sitter med i dess styrelse Yta miljöklassat Briggens huvudkontor i Malmö, Fullriggaren Fyra, tilldelades förstapriset i kategorin nyproducerade byggnader enligt Miljöbyggnad vid Green Building Awards KVM MILJÖKLASSAD YTA 2014 *enligt EU Green Building och Miljöbyggnad 7

8 Under våren 2014 färdigställde vi en lager- och logistikbyggnad åt Puma Nordic i Helsingborg. Fastigheten är byggd för att klara stränga energikrav och blev den första i sitt slag i landet att miljöklassas enligt Miljöbyggnad. MILJÖBYGGNAD Briggens fastighet Fullriggaren Fyra i Västra Hamnen i Malmö har utöver EU Green Building miljöklassats enligt Miljöbyggnad med det högsta betyget, nivå Guld. Fullriggaren Fyra var vid uppförandet den byggnad som fått flest poäng i denna miljöklassning. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska byggoch myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad bedömer 16 indikatorer inom de tre områdena energi, innemiljö och byggnadsmaterial. HÅLLBARHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FORTSATT TILLVÄXT Sedan årsskiftet erbjuder Briggen sina kunder att i samarbete med Eon teckna ett förmånligt avtal om gröna elleveranser. Avtalet om grön el är en del i en övergripande strategi för hela koncernen och ett exempel på konkret kundservice. Gröna avtal, tillsammans med alla andra insatser på hållbarhetsområdet, är en del av en större övergripande strategi som finns i Castellumkoncernen, där hållbarhet ses som en förutsättning för att företaget i framtiden ska kunna fortsätta växa, förklarar hållbarhetssamordnare Filip Elland. Genom vår storlek kan vi ställa krav på leverantörerna. På så sätt kan vi, hela Castellumkoncernen och våra kunder, vara med och driva på utvecklingen i en positiv riktning. Under ganska lång tid har man diskuterat hur mycket energi en fastighet konsumerar, nu har vi börjat titta på vad det är för energi vi konsumerar. Det är en tydlig trend att vi nu ställer krav på att produktionen av el ska vara grön, vilket resulterat i såväl grön el som grön fjärrvärme. En annan tydlig trend är att branschen tittar mer på vilka byggnadsmaterial vi använder, inne såväl som ute. Inom ett par tre år tror jag att vi får ett krav på oss att tydligare ta med livscykelaspekten när det gäller val av byggmaterial och inredning. Det passar oss inom Castellum väldigt bra eftersom långsiktighet är en del av affärsmodellen. Filip Elland, hållbarhetssamordnare 8

9 Fler nya gröna hyresavtal På Briggen jobbar vi på bred front för att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter att erbjuda samtliga kunder där det är möjligt att teckna gröna hyresavtal är en viktig målsättning i det arbetet. Vi har hunnit bli varma i kläderna och hittat rutiner för gröna hyresavtal, och de medarbetare som arbetar med de här avtalen har alla fått utbildning på området. Gröna hyresavtal är en bilaga till det ordinarie hyresavtalet med ett avtal mellan hyresvärd och hyresgäst om ömsesidiga åtgärder för att förbättra lokalernas miljömässiga prestanda och minska fastighetens miljöbelastning. Givetvis är det upp till varje företag som hyr av oss att teckna ett grönt avtal. Under 2012 och 2013 valde 14 hyresgäster att teckna ett grönt hyresavtal. Av dessa avsåg tre våra egna kontor tecknades sju nya gröna hyresavtal och totalt har nu 29 gröna hyresavtal tecknats KVM FÖRVALTADE MED GRÖNA AVTAL NYA HÅLLBARA SAMARBETEN Gröna hyresavtal är en del av Briggens hållbara samarbeten med kunder och leverantörer. För Ann-Louise Carlsson, förvaltare i Malmö, omfattar det arbetet mycket mer än de 16 obligatoriska punkterna som hyresvärd och hyresgäst åtar sig att följa. Jag har årliga möten med de hyresgäster som ingår i mitt marknadsområde som vill jobba med de här frågorna. Många frågor handlar om energianvändning och hur vi kan minska denna, eller en byggnads eller verksamhets totala miljöbelastning. Men hållbarhetssamarbetena handlar om så mycket mer. Jag har till exempel en kund som tyckte att våra energispartips var jättebra och ville dela med sig av guiden till alla medarbetare. Vilka incitament finns det för kunderna att bidra till att fastigheten använder mindre energi? Rent generellt är det så att minskade driftskostnader kommer kunden till godo i form av sänkta kostnader. Energibesparingar kan ske på många sätt. Det kan till exempel handla om att kartlägga ventilation och värmebehov och ställa in systemen så att vi sänker temperaturen nattetid. Anne-Louise Carlsson, förvaltare Malmö Norr 9

10 Miljödiplomering Under våren 2014 genomförde Briggen sin årliga miljörevision enligt Miljödiplomering. Miljödiplomering av verksamheten innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet, samt minska verksamhetens miljöbelastning. Miljödiplomeringen säkerställs genom att en extern godkänd miljörevisor går igenom verksamheten. Vägen för att bli miljödiplomerade består bland annat av att: kartlägga verksamhetens miljöpåverkan planera och genomföra miljöförbättringar utbilda medarbetarna följa upp och förbättra miljöarbetet Miljödiplomering bygger på grunder ifrån ISO och EMAS. Miljöinventeringar Vi miljöinventerar regelbundet våra fastigheter. I vår plan för det här arbetet ingår att ingen miljöinventering av en fastighet ska vara äldre än tio år. För att skapa kontinuitet och fungerande rutiner har en mall för minimikrav vad det gäller miljöinventeringen tagits fram, liksom en mall för våra externa konsulter. LADDA NER VÅR ENERGISPARGUIDE HÄR 15 NYA MILJÖINVENTERINGAR HAR TOTALT GENOMFÖRTS UNDER 2014 Samarbeten med kunder och leverantörer Energibesparingstips för lokaler Samarbeten med kunder och leverantörer inom miljöområdet är en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi ställer till exempel krav på våra energileverantörer angående miljöförbättrande åtgärder genom att löpande teckna ram- och serviceavtal där vi säkerställer att material som används i olika projekt har en låg miljöpåverkan och rekommenderas ur miljösynpunkt. För att uppmuntra våra kunder till miljöbesparingar har vi tagit fram en energibesparingsguide som kan laddas ner på vår hemsida. 10

11 En hedrande 34:e plats blev resultatet för Briggen när elbilsracet Oresund Electric Car Rally avgjordes i september. Ett rally där det gäller att köra så energisnålt som möjligt. Årets race lockade fler än någonsin och deltagandet i elbilsparaden över bron slog rekord och noterades i Guiness World Records. 11

12 Barncancerfonden Briggen stödjer sedan flera år tillbaka Barncancerfonden. Barncancerfonden är en ideell förening genom vilken nästan all barncancerforskning i Sverige finansieras. Briggen har valt att prioritera insatser till förmån för barn och unga. Stödet till Barncancerfonden är helt i linje med detta. Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling och skapa ett gott arbetsklimat. Frågor som rör samhällsengagemang och socialt ansvar har därför fått en framträdande roll i vårt hållbarhetsarbete. Vi stödjer Team Rynkeby Våren 2014 beslöt vi oss för att sponsra Team Rynkeby som framgångsrikt samlar in pengar till förmån för cancerdrabbade barn och deras familjer. I samband med att vi blev guldsponsorer erbjöds vi platser i Malmölaget. Två av våra medarbetare, Caroline Fredberg och Mikael Nilsson, antog utmaningen. De deltar sedan hösten 2014 i insamlings- och träningsarbetet som föregår cykelloppet till Paris i början av sommaren Team Rynkeby, som grundades 2002, är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som samlar motionscyklister och 350 funktionärer fördelade på 32 lokala lag från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Färöarna donerade Team Rynkeby lite drygt 44 miljoner SEK till kampen mot barncancer. Av dessa gick drygt elva till Barncancerfonden i Sverige. Rynkeby Foods A/S står för alla centrala projektkostnader, vilket innebär att pengarna som Team Rynkebylagen samlar in i varje land oavkortat går till den lokala barncancerorganisationen i respektive land. I Sverige går de insamlade medlen till Barncancerfonden. Lokalstöd åt konstnärer 2014 upplät vi väggarna i en rivningslokal i Malmö åt några av Sveriges främsta graffitikonstnärer. Projektet drivs av konstnären Pärra Andreasson, som i sin tur samarbetar med ABF Centrum För Urban Konst i Malmö. Ett projekt som stärkt oss i övertygelsen att vi måste hitta nya vägar och samarbeten för att bygga ett långsiktigt hållbart företag och bidra till en positiv samhällsutveckling. 12

13 Praktikanter och lärlingar Briggen har fortsatt de gångna årens arbete med att ta in praktikanter och lärlingar för att fler ska få en chans till värdefull arbetslivserfarenhet. Under 2014 anställdes två kundvärdslärlingar, en i Lund och en i Malmö. Projektet genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen. Briggen har under 2014 också tagit emot praktikanter från Lunds Tekniska Högskola och Malmö högskola. Praktikanter har även tagits emot från yrkeshögskolan Newton i Malmö. Från december till april tog vår ekonomiavdelning emot en praktikant från en eftergymnasial YH-utbildning. Trainee Att ta emot en trainee är ett utmärkt sätt för oss att komma i kontakt med unga nyutbildade talanger och ge dem en bra start på arbetslivet. Hösten 2014 välkomnade vi en nyutexaminerad student från Lantmäteriutbildningen. Skolsamarbete Under 2014 inleddes ett samarbete med Transfer Syd, som är en ideell, opolitisk och oberoende organisation för kunskapsöverföring mellan näringsliv och skola. Satsning på ökad biologisk mångfald Hållbarhetsarbete kan bedrivas i stort och smått. I augusti installerade vi en bikupa med honungsbin på gården till vår fastighet Fullriggaren Fyra i Västra Hamnen i Malmö. Bina ska bidra till den viktiga biologiska mångfalden i området. Honungen de producerar är en angenäm bisak. 13

14 Det här gör vi också Briggens hållbarhetsarbete bedrivs ur ett kundperspektiv med minsta möjliga miljöpåverkan och är en viktig del av företagets mål på kort och lång sikt. Följer en uppförandekod som vi tagit fram för Briggen i linje med FNs Global Compact-plattform. Utbildar kontinuerligt våra medarbetare inom området hållbarhet. Deltar i olika nätverk och event som stärker vår roll som samhällsbyggare, exempelvis deltog Briggen i april på ett seminarium i regi av Energikontoret Skåne, Fastighetsägarna Syd och Energimyndigheten. Vi har också engagerat oss i samhällsutvecklingen i regionen genom att bland annat delta i Heja Skånes och Öresundsinstitutets seminarier. Kommunicerar vår hållbarhetsprofil genom nyhetsbrev, kundtidningen Briggen m.fl., utökad information på hemsidan, energistatistik i hyresannonser med mera. Handlar Svanenmärkt papper och miljövänliga kontorsvaror. Erbjuder våra kunder miljösmart, pålitlig och tidsbesparande e-fakturering. Erbjuder alla medarbetare träningsbidrag och hälsoundersökningar. Tar emot sommarpraktikanter från universitet och högskolor. Vill du veta mer? Har du frågor som rör vårt hållbarhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss. Filip Elland hållbarhetssamordnare

15 MALMÖ Box 3158, Malmö. Besöksadress: Riggaregatan 57, Malmö. Tel HELSINGBORG Rundgången 26, Helsingborg. Tel LUND Emdalavägen 6, Lund. Tel KÖPENHAMN Roskildevej 22, 2620 Albertslund. Tel +45(0) briggen.se

Hållbara värden HÅLLBARHETSREDOVISNING HALVÅR 2014

Hållbara värden HÅLLBARHETSREDOVISNING HALVÅR 2014 Hållbara värden HÅLLBARHETSREDOVISNING HALVÅR 2014 Innehåll Hållbara värden 3 Ett stort och viktigt miljöuppdrag 4 Hållbarhetsmål 2014 5 Hållbarhetspolicy 6 Miljöcertifieringar 7 Sju nya gröna avtal 9

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, januari 2014

Hållbarhetsredovisning Halvår, januari 2014 Hållbarhetsredovisning Halvår, januari 2014 Positivt resultat på energibesparingssidan En stor del av Sveriges och världens energiförbrukning, går åt till att bygga, värma, kyla och ventilera fastigheter.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015.

Hållbarhetspolicy. Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 15 april 2015. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Omfattning... 2 3. Syfte... 2 4. Hållbarhetsdefinition...

Läs mer

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan...

Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... HÅLLBARHETSPROGRAM Hållbarhetsstyrning... 3 Hållbarhetsprogram... 4 Syfte hållbarhetsprogram... 4 Folksam Fastigheters hållbarhetsmål... 5 Hållbarhetsplan... 5 Folksam Fastigheters hållbarhetskrav... 5

Läs mer

Miljöcertifiering Miljöcertifiering En miljöcertifiering är en bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som visar dess miljöprestanda.

Läs mer

Miljöredovisning 2012

Miljöredovisning 2012 Miljöredovisning 2012 Ansvar för miljön AMF Fastigheter arbetar systematiskt och långsiktigt för att bidra till en bättre miljö och främja utvecklingen av ett hållbart samhälle. Arbetet drivs utifrån kunskapen

Läs mer

Vårt kvalitets- och miljöarbete

Vårt kvalitets- och miljöarbete Vårt kvalitets- och miljöarbete MÅLINRIKTAT KVALITETS- OCH MILJÖARBETE Temporent är miljöcertifierade enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Med kunden i fokus arbetar vi målinriktat

Läs mer

Hållbarhet i flygbranschen

Hållbarhet i flygbranschen Hållbarhet i flygbranschen Framtidens lösning - vi kommer inte flyga mindre, vi kommer flyga grönare Flygets globala miljömål 2010-2020 ska bränsleeffektiviteten öka med 1,5% per år (just nu överträffar

Läs mer

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012 Miljöredovisning AMF Fastigheter 2012 Ansvar för miljön AMF Fastigheter arbetar systematiskt och långsiktigt för att bidra till en bättre miljö och främja utvecklingen av ett hållbart samhälle. Arbetet

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och

Hyresavtal. Gör miljön en tjänst och Teckna Grönt Hyresavtal Gör miljön en tjänst och sänk din hyreskostnad Tillsammans kan vi göra stor skillnad Genom att hyra kontor i miljövänliga Solna One gör du ett klokt miljöval. Väljer du dessutom

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

InItIatIvet för. miljö ansvar

InItIatIvet för. miljö ansvar InItIatIvet för miljö ansvar Initiativet för miljöansvar Initiativet för Miljöansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Miljöledning inom staten, Waterfront 29 sep 2014 Tove Malmqvist KTH avd. för Miljöstrategisk analys - FMS tove.malmqvist@abe.kth.se Utvecklingen av miljöcertifiering av byggnader

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING AGENDA 1. Bakgrund, syfte med Grönt hyresavtal 2. Genomgång av olika avsnitten i gröna hyresavtal 3. Genomgång av Grön bilaga 4. Struktur för årlig uppföljning

Läs mer

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010

Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 1 (6) Axfoods hållbarhetsprogram 2010 Axfoods Hållbarhetsprogram Sida 2 (6) Innehållsförteckning 0. Hållbarhetspolicy...3 1. Varor...3 2. Avfall och kretslopp...4 3. Transporter...4

Läs mer

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen

CSR. Hållbarhet på WH Bolagen CSR Hållbarhet på WH Bolagen Miljöansvar Vi utbildar medarbetare i vårt miljöansvar. Detta gör vi för att kunna bedriva ett framgångsrikt miljöarbete. Vi skapar på så sätt medvetenhet, sprider kunskap

Läs mer

De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar

De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar De bästa mötesplatserna i Skandinavien tar samhällsansvar STEEN & STRØM... finns representerat i 3 länder driver 54 köpcentrum har 400 anställda har 5 000 leverantörer har 3 300 butiker omfattar 25 000

Läs mer

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt.

Miljöstrategi. En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Miljöstrategi En färdplan för ett långsiktigt företagande med miljömål på kort och lång sikt. Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel, från projektering, byggande och förvaltning till ombyggnad

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Lönsam energieffektivisering 2015

Lönsam energieffektivisering 2015 Lönsam energieffektivisering 2015 Galären tolkar hållbarhet Våra fastigheter skall utmana staden invändigt och utvändigt, arkitektoniskt, tekniskt och socialt. Men vi måste göra det långsiktigt hållbart.

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER. Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook.

VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER. Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook. VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook.com/teamrynkeby TEAM RYNKEBY En internationell välgörenhetssuccé Team Rynkeby är ett

Läs mer

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft

Stor miljöpåverkan. Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen miljoner ton vatten miljarder m 3 luft Stor miljöpåverkan Bygg- och fastighetssektorn har stor miljöpåverkan 35 % av energin 50 % av elen 1 000 miljoner ton vatten 8 000 miljarder m 3 luft 15 % av växthusgaserna 15 % av avfallet Påverkan på

Läs mer

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016

Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 MILJÖMÅL MED HANDLINGSPLAN 1 2014-12-18 Dnr V 2014/1687 Lunds universitets miljömål med handlingsplan för perioden 2015-2016 Mål 1: Identifiera direkt och indirekt miljöpåverkan, lagkrav och organisation

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16

Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 Se en opera från kontoret ÖSTRA HAMNGATAN 16 SNABBFAKTA Adress: Östra Hamngatan 16 Kontorsyta: 1 200 4 800 kvm Våning: Plan 4 och 5 Beräknad inflyttning: Sommaren 2017 Miljöcertifiering: Miljöbyggnad Silver

Läs mer

Miljöcertifiering av byggnader

Miljöcertifiering av byggnader Miljöcertifiering av byggnader Evelina Strandfeldt Sweden Green Building Council 1 240 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Sweden Green Building Council Ideell förening för företag i bygg-

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt

Koggen 2 Kontor med optimalt skyltläge i Öresundsregionens mittpunkt västra hamnen, malmö NCC är ett av de ledande nordiska byggoch fastighetsutvecklingsföretagen med en omsättning på 49 Mdr SEK och 17 000 anställda. Med Norden som hemmamarknad är NCC verksamt inom hela

Läs mer

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd

Kravstandard. Järfälla kommuns Miljödiplomering. Fastställd 20101207 Kravstandard Järfälla kommuns Miljödiplomering Fastställd 2010-12-07 1. ALLMÄNT 3 2. GRUNDLÄGGANDE KRAV 3 3. MILJÖANSVARIG 3 4. MILJÖUTREDNING 3 5. MILJÖPOLICY OCH MILJÖPLAN 4 6. RUTINER OCH/ELLER

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008

MILJÖLEDNINGSSYSTEM. Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 MILJÖLEDNINGSSYSTEM Bröderna Näslund Byggare AB Januari 2008 Revision A mars 2009 Revision B mars 2011 Revision C april 2012 INNEHÅLL MILJÖLEDNINGSSYSTEM 3 Vår miljöpolicy 3 Våra riktlinjer 3 Våra miljömål

Läs mer

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet

Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Vårt viktiga arbete med: Miljö Kvalitet och Säkerhet Kvalitet & Arbetsmiljö Så här arbetar vi med kvalitet & arbetsmiljö Vi på Swea Energi och Qstar Oil har en grundfilosofi när det gäller att arbeta med

Läs mer

Ett av de största fastighetsbolagen, som verkar som ett av de minsta

Ett av de största fastighetsbolagen, som verkar som ett av de minsta Ett av de största fastighetsbolagen, som verkar som ett av de minsta 2016-11-14 2 Kort om Castellum Kommersiella fastigheter 710 fastigheter, 6400 kunder NKI 2016: 79 Egen förvaltningsorganisation 4,7

Läs mer

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10

Västra Hamnen. Yteffektivt. Modernt. Malmö. Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 Västra Hamnen Yteffektivt Modernt Malmö Propellergatan 1 / Västra Varvsgatan 10 LOKaLEn BÄSTA LÄGET I VÄSTRA HAMNEN! Kontorsyta 800-3 450 kvm Antal arbetsplatser Ca 70-350 Mitt i blickfånget har vi kvarteret

Läs mer

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010

för en bättre miljö Cramo instant ab 2010 för en bättre miljö Cramo Instant AB I de lokaler vi hyr ut är det inte möjligt att styra energiförbrukningen hos våra hyresgäster. Vad vi däremot kan göra för att minska den är att i större utsträckning

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik Projektets resultat Gemensamt dokument lokal anpassning Utgå från samhällets och branschens miljösyn Använda befintliga verktyg i samhället Ingen/liten kommunal

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetspolicy

Fortum Värmes hållbarhetspolicy (7) Fortum Värmes hållbarhetspolicy Denna hållbarhetspolicy är beslutad av styrelsen i AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (Fortum Värme). Policyns principer skall följas av medarbetare i Fortum

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING SYFTE Syftet med grönt hyresavtal är att genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst förbättra eller bibehålla lokalens miljöprestanda och bidra till

Läs mer

Sweden Green Building Council

Sweden Green Building Council Sweden Green Building Council 1 Ca 215 medlemmar just nu i Sweden Green Building Council 2 Vad innebär miljöcertifiering av byggnader? Byggnadens prestanda jämförs med mätbara kriterier skalan är poäng

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm

Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning. Ljus. Alviks Strand. Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm Strålande utsikt mot vattnet Effektiv planlösning Ljus Alviks Strand Gustavslundsvägen 133, plan 4-10, 1 550 5 000 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 1 550 5 000 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion

Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetsprogram 2015, Slutversion Hållbarhetspolicy Axfood AB ska sträva mot ständiga förbättringar av sitt arbete med miljö-, naturresurs- och sociala frågor. Grundläggande i arbetet är att arbeta

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009

Hållbarhetsredovisning 2009 09 Hållbarhetsredovisning 2009 Hertz är Sveriges ledande hyrbilsföretag. Med en så stark position följer ett stort ansvar gentemot miljön och företagets intressenter. Hertz arbetar därför sedan länge med

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand

Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Sjönära Ljus från fyra väderstreck Effektiv planlösning Alviks Strand Gustavslundsvägen 129, Plan 3, 1 tr, 380 kvm LOKALEN Ljus lokal med fin utsikt mot Mälaren Kontorsyta 380 kvm Antal arbetsplatser 20

Läs mer

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm

Nära. centralstationen. Högt i tak. Terrass. Centrum. Stortorget 27, plan 3, 190 kvm Nära centralstationen Högt i tak Terrass Centrum Stortorget 27, plan 3, 190 kvm LOKALEN Representativt kontor på Stortorget Kontorsyta 190 kvm Antal arbetsplatser Ca 12-14 Välkommen in i en underbar lokal

Läs mer

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016

HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 HÅLLBARHETSREDOVISNING LIBER AB 2016 Liber och miljön - hållbarhet ska genomsyra hela vår verksamhet Liber är ett av Sveriges ledande förlag inom läromedel och facklitteratur. I vårt dagliga uppdrag ingår

Läs mer

Miljöprogram , Region Gävleborg

Miljöprogram , Region Gävleborg Information Diarienr: Ej tillämpligt 1(5) Dokument ID: 07-182749 Fastställandedatum: 2016-03-16 Upprättare: Marie Helene M Molander Giltigt t.o.m.: 2017-03-16 Fastställare: Susanna Andersson Miljöprogram

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling

IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling IT-fakultetens mål och handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2009-2010 IT-fakulteten har i sin handlingsplan utgått ifrån universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckling och Chalmers

Läs mer

Adress Sveavägen 166. Odenplan ligger även Vasaparken med dess caféer, nybyggda lekplats och fotbollsplan/skridskobana.

Adress Sveavägen 166. Odenplan ligger även Vasaparken med dess caféer, nybyggda lekplats och fotbollsplan/skridskobana. Trevlig lokal på tolfte våningsplanet! Typ Kontor Storlek 137 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Planlösning Välkommen till en trevlig arbetsplats på 12e våningen! Öppet landskap, konferensrum och

Läs mer

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER

Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Uppförandekod FÖR JÄMTKRAFT AB OCH FÖRETAGETS LEVERANTÖRER Inledande ord Jämtkraft är ett ansvarsfullt företag, som tar ansvar för den påverkan som verksamheten faktiskt innebär. Vi är medvetna om att

Läs mer

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten.

Resepolicy för Malmö stad. Malmö stads policy för resor och möten gäller alla medarbetare i kommunen. Den avser alla resor i tjänsten. Lll löm, kmkåkpsenast sparat av bodnoräöbodnor Sidan 1-08-08öl, Resepolicy för Malmö stad med riktlinjer Resepolicy godkänd av kf 14/12 1995, 213, bih 152. Ändr av kf 20/12 2010, 274, bih 169. Riktlinjer

Läs mer

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet

Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet Corporate Social Responsibility En hållbar affärsverksamhet En affärsmässig och hållbar CSR-insats Vår verksamhet kännetecknas av våra rötter i det grönländska samhället. Det innebär att när du möter Royal

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP WWW.SGBC.SE MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP INLEDNING 3 mars 2014 I detta dokument sammanställs hårda och mjuka fakta om Miljöbyggnad i form av en bruttolista

Läs mer

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm

Högt upp. Ljus Skyltläge. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm Högt upp Ljus Skyltläge Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 9, 829 kvm LOKALEN Högt upp i fastigheten med fri utsikt Kontorsyta 829 kvm Antal arbetsplatser 40 60 beroende på planlösning Välkommen till

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014

MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE 2014 INAIR AB MILJÖ- och ARBETSMILJÖ- BERÄTTELSE MILJÖ- OCH ARBETSMILJÖBERÄTTELSE tillsvidare Sida 2 Vår verksamhet INAIR AB grundades 1990, vi har ett brinnande intresse för ventilation och söker ständigt

Läs mer

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR

INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR INITIATIVET FÖR SOCIALT ANSVAR Initiativet för Socialt ansvar är en av CSR Västsveriges tipslistor för ökat ansvarstagande, lokalt och globalt. Det är tänkt att kunna fungera

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Adress Sveavägen 159. på Stallmästargården eller Haga Forum. Kommunikationer

Adress Sveavägen 159. på Stallmästargården eller Haga Forum. Kommunikationer Nyrenoverad inflyttningsklar lokal i expansiva Hagastaden! Typ Kontor Storlek 221 kvm Adress Sveavägen 159 Område Vasastan Planlösning på Stallmästargården eller Haga Forum. Kontakt Inflyttningsklar lokal

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016

Uppdaterat mars 2014. Karolinska Universitetssjukhusets. Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Karolinska Universitetssjukhusets Miljö- och Hållbarhetsprogram 2012-2016 Uppdaterat mars 2014 Miljöpolicy Karolinskas verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan och

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

1.2 Miljöplattformen och organisation

1.2 Miljöplattformen och organisation Miljöredovisning 2011 1 Inledning och beskrivning av miljöarbetet AMF Fastigheter arbetar systematiskt för att bidra till en bättre miljö och främja utvecklingen av ett hållbart samhälle. Arbetet drivs

Läs mer

Vem ska man välja som byggpartner?

Vem ska man välja som byggpartner? DET ÄR VI SOM BYGGER. Vem ska man välja som byggpartner? En medelstor aktör i Stockholm. Ett alternativ på din lista. I Sverige fanns det 2010 enligt svenskt Näringslivs Ekonomifakta 81 449 företag inom

Läs mer

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri

DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ. Välj ett Svanenmärkt tryckeri DET FINNS ENKLARE SÄTT ATT BIDRA TILL EN BÄTTRE MILJÖ Välj ett Svanenmärkt tryckeri Det finns flera olika märken. Å andra sidan räcker det gott med ett. Med den här trycksaken vill vi reda ut det här med

Läs mer

Avisera Miljöredovisning

Avisera Miljöredovisning Avisera Miljöredovisning Vi har arbetat hårt för att minimera vår miljöpåverkan och jag är stolt över att Avisera klarade klimatmålet för 2015! Vi har lyckats med bedriften att mer än halvera våra utsläpp

Läs mer

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm

Showroom och kontor för dig som. vill sticka ut! Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm vill sticka ut! Showroom och kontor för dig som Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, plan 3, 443 kvm LOKALEN Showroom och kontor för dig som vill sticka ut Kontorsyta 443 kvm Antal arbetsplatser 10-40 Adress

Läs mer

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7

Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan. Adress Kungsgatan 7 Fantastiskt fin lokal på fjärde våningen i bästa läge på Kungsgatan Typ Storlek 227 kvm Adress Kungsgatan 7 Område City Lokalbeskrivning Omgivning Kontakt Den lediga kontorslokalen ligger på våning 4 på

Läs mer

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information

Grönt Byggindex 2011. Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20. Publik information Grönt Byggindex 2011 Katarina Anund, Support Marknad, Green & Safety Katarina.anund@skanska.se, 010-448 14 20 Syfte med Grönt Byggindex Ge en bild av grönt byggande i Sverige, hur marknaden ser ut idag,

Läs mer

Hållbarhetsmål 2013-2015

Hållbarhetsmål 2013-2015 Dnr: LNU 2012/393 Regeldokument Hållbarhetsmål 2013-2015 Beslutat av Rektor Gäller från 2013-01-01 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 121119 Dnr: LNU 2012/393 Hållbarhetsmål 2013-2015 Globala värden, såsom

Läs mer

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166

En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Adress Sveavägen 166 En trevlig flexibel lokal i anrika Wenner-Gren Center med hela Stockholm för dina fötter! Typ Kontor Storlek 210 kvm Adress Sveavägen 166 Område Vasastan Planlösning Trevligt kontor med hög standard på

Läs mer

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet.

Vi skall uppmuntra till att tänka dynamiskt för att minimera miljöpåverkan även utanför Malmö Saluhalls verksamhet. MILJÖPOLICY Vårt mål är att, tillsammans med våra hyresgäster, skapa en miljö som är trivsam, funktionell och miljöanpassad. För att lyckas med detta har vi påbörjat ett miljöarbete som involverar alla

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto

Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete. istockphoto Karolinska Institutets miljö- och hållbarhetsarbete Universiteten har en nyckelroll KI har tillsammans med andra universitet och lärosäten världen över en nyckelroll i arbetet att nå en hållbar utveckling.

Läs mer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer

Resultat av webbenkät juni 2014. Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Resultat av webbenkät juni 2014 Miljöledning och miljödiplomering som verktyg för hållbar utveckling Besvarades av 148 personer Hur många anställda har ni i er verksamhet? 1-50 anställda -70% 51-100 anställda

Läs mer

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm

högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm högst upp i fastigheten egen takterrass Påverka planlösningen Avenyn-Lorensberg Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm LOKALEN PLANRITNING Storgatan 53, 8 tr, 240 kvm FLeXiBeL och effektiv LokaL kontorsyta 240 kvm

Läs mer