Ökad biologisk mångfald, nya gröna avtal och målsättningar VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ökad biologisk mångfald, nya gröna avtal och målsättningar VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 2014"

Transkript

1 Ökad biologisk mångfald, nya gröna avtal och målsättningar VÅRT HÅLLBARHETSARBETE 2014

2 Innehåll Tillsammans kan vi göra skillnad 3 Minskad energiförbrukning och ett stort och viktigt miljöuppdrag 4 Hållbarhetsmål och utfall Hållbarhetspolicy 6 Miljöcertifieringar 7 Fler nya gröna hyresavtal 9 Miljödiplomering 10 Miljöinventeringar 10 Samarbeten med kunder och leverantörer 10 Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling 12 Det här gör vi också 14 2

3 Tillsammans kan vi göra skillnad Många bäckar små brukar det som bekant heta. Det ligger mycket i det. Tillsammans kan vi göra skillnad på hållbarhetsområdet. Om alla våra kunder skulle teckna ett avtal om gröna elleveranser till exempel, skulle vi minska våra koldioxidutsläpp med ton per år jämfört med konventionell nordisk elmix. Det motsvarar närmare normalvillors totala årsförbrukning eller drygt tur och retur resor med flyg till Mallorca. På Briggen, som är en del i Castellumkoncernen ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag har vi valt att utnyttja vår storlek för att påverka utvecklingen i positiv riktning. Vårt koncept med gröna elavtal är ett exempel på detta. I samarbete med Eon erbjuder vi sedan årsskiftet våra kunder ett förmånligt avtal om el från förnyelsebara källor. Passa på att ta ett litet men gott grönt steg du med! Mer information om avtalet hittar du på eon.se/briggen Det här var ett exempel av många på hur vi på Briggen och Castellum arbetar för att skapa långsiktigt hållbara arbetsplatser. Arbetsplatser där människor trivs och verksamheter kan utvecklas positivt. På sidorna som följer hittar du sammanställningar av hållbarhetsinsatser som gjorts under året. Filip Elland, hållbarhetssamordnare Fastighets AB Briggen OM BRIGGEN Briggen förvaltar och utvecklar hållbara arbets- och mötesplatser i Öresundsregionen. Vi är en av de största fastighetsägarna i regionen och servar dagligen närmare 670 kunder. Briggen ingår i Castellumkoncernen, en av Sveriges största privata fastighetsägare. Castellum är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap. Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan skapa en attraktiv arbetsplats åt dig och dina medarbetare. briggen.se VÅR VISION Vi ger plats för våra kunders framgång. VÅR AFFÄRSIDÉ Med ett gott värdskap utvecklar vi attraktiva och hållbara arbets- och mötesplatser i Öresundsregionen. 3

4 Minskad energiförbrukning ett stort och viktigt miljöuppdrag En stor del av Sveriges och världens energiförbrukning går åt till att bygga, värma, kyla och ventilera fastigheter. Det betyder att vårt viktigaste hållbarhetsuppdrag är att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter blev ett bra år och prognosen för 2015 ser mycket lovande ut. Vi har minskat våra energiköp i förhållande till 2013 och reducerat vår energianvändning totalt sett. Blickar vi några år bakåt i tiden och summerar vad vi åstadkommit kan vi konstatera att vi minskat vår energiförbrukning med 16 procent sedan Våra ambitioner sträcker sig längre än så och målsättningen är att vid utgången av 2017 ha fått ner energiförbrukningen med hela 30 procent. Det är en tuff målsättning. För att nå dit kommer vi att arbeta hårt med att driva på energi- och miljöklassningsprojekt i vårt befintliga fastighetsbestånd liksom vid nybyggnadsprojekt, säger Filip Elland, hållbarhetssamordnare på Briggen. 5 % ENERGIBESPARING PER KVM 0 % -5 % -10 % -15 % -20 % -25% -30% Mål Utfall 19 % Förnybart Fossilt 81 % 0 % -5% Koldioxidutsläpp KOLDIOXIDUTSLÄPP -10 % -15 % -20 % -25 % -30 % -35 % -40 % -45 % -50% % ANDEL FOSSILFRI ENERGI 2014 Mål Utfall 4

5 Hållbarhetsmål och utfall 2014 På Briggen formulerar vi varje år en rad hållbarhetsmål. Nedan följer en summering av För 2015 har nya tuffa målsättningar satts upp kopplat till en ny hållbarhetspolicy inom områdena effektiv resursanvändning, utvecklingen av hållbara fastighetsbestånd, hållbara samarbeten med kunder och leverantörer, samt socialt engagemang och ansvarstagande. MÅL 2014 UTFALL DECEMBER 2014 ENERGI Minskad energianvändning med minst 2 %. +4 % KOLDIOXID Minskade koldioxidutsläpp med minst 5 %. + 7% GRÖNA FASTIGHETER 6 nya byggnader klassade enligt EU Green Building. 100 % av alla nyproducerade projekt ska miljöklassas enligt Miljöbyggnad och EU Green Building. För kontor och butiker gäller Miljöbyggnad betyg Silver. Guld ska dock alltid utredas och övervägas. 3 nya byggnader klassade enligt EU Green Building. Alla nya projekt som påbörjats följer policyn. Verktyg för att systematiskt välja miljöriktigt materialval i projekt ska tas fram och implementeras. Verktyg har tagits fram och implementerats. GRÖN SERVICE 15 gröna avtal ska tecknas. 15 nya gröna avtal har tecknats. SOCIALT ANSVAR Socialt ansvar ska utvecklas. Resultat redovisas på sidorna

6 Hållbarhetspolicy Fastighets AB Briggens hållbarhetsarbete är en integrerad och naturlig del av verksamheten och hela verksamheten bedrivs på så sätt att den bidrar till en hållbar utveckling. Detta styrs genom följande områden och ligger till grund för Briggens långsiktiga affärsmodell. EKONOMISK HÅLLBARHET medlet för att uppfylla basbehoven och tillgodose kraven på hållbarhet och god livskvalitet i alla dimensioner. MILJÖMÄSSIG HÅLLBARHET utgör de av naturen givna begränsningarna för resursanvändning och miljöbelastning för att bygga ett hållbart samhälle. SOCIAL HÅLLBARHET handlar om att på lång sikt utveckla ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum. Briggen betraktar samhällets krav enligt lagar och förordningar som minimikrav och strävar efter ständiga förbättringar med tydliga mål i syfte att minska miljöbelastningen och minimera föroreningar. Briggen är som ansvarsfull samhällsutvecklare med och driver utvecklingen framåt. För att detta skall fungera utvecklar vi fortlöpande medarbetarna så att de har en hög kompetens i hållbarhetsfrågor. Hållbarhetspolicyn omfattar alla delar av Briggens verksamhet; förvaltning, utveckling av befintliga fastigheter, förvärv och nyproduktion av fastigheter. FÖR ATT UPPNÅ KRAVEN KOMMER BRIGGEN ATT: genom uppföljning av förbrukningen av energi, vatten och andra naturresurser säkerställa att de brukas på ett effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt. möjliggöra för alla kunder att källsortera samt underlätta för en miljöriktig och effektiv avfallshantering. minska den totala mängden avfall från Briggens verksamhet. ställa tydliga hållbarhetskrav vid nyproduktion, ombyggnad samt vid inköp av tjänster och varor. i den mån det är möjligt ersätta alla miljöfarliga kemikalier i Briggens verksamhet med mindre skadliga och mer miljömässigt bättre kemikalier. minimera miljöbelastningen från varu- och persontransporter i den dagliga verksamheten. regelbundet följa upp, dokumentera, utvärdera och förbättra hållbarhetsarbetet. betrakta gällande miljölagstiftning och andra krav som myndigheter ställer och som berör verksamheten, som miniminivå. vara ett ansvarfullt företag i samhället genom att engagera sig i frågor som är av betydelse för utvecklingen på de marknader där Briggen är verksam. leva upp till Briggens uppförandekod. Alla Briggens medarbetare ska förstå och följa uppförandekoden. kontinuerligt förbättra medarbetarnas kompetens inom hållbarhet genom utbildning och kommunikation av hållbarhetsfrågor internt såväl som externt. 6

7 Miljöcertifieringar För att kvalitetssäkra våra projekt använder vi oss av erkända miljöklassningssystem vid alla större ombyggnationer och vid all nyproduktion. Alla nyproducerade byggnader och större ombyggnader ska miljöklassas med Miljöbyggnad och EU Green-Building. Minst Miljöbyggnad betyg Silver för kontor och butik. Möjligheten att uppnå guldnivå ska dock alltid utredas och övervägas. Briggen ser kontinuerligt över detta val så att rätt hållbarhetskrav ställs. EU GREEN BUILDING Ett viktigt hållbarhetsmål under 2014 var att klassa sex byggnader enligt EU Green Building. Under året godkändes tre byggnader. För närvarande pågår certifieringsarbete med fyra byggnader. Under 2015 siktar vi på att miljöklassa sex byggnader. Klassificeringen innebär att energianvändningen enligt Boverkets byggreglers (BBR) definition sänks med 25 procent från tidigare förbrukning, eller blir 25 procent lägre än gällande BBR. Briggen är medlem i Sweden Green Building Council, och engagerade i deras utskott i Region Syd, och sedan 2011 då Briggen blev partner har totalt 12 byggnader klassats enligt systemet. Det gör Briggen till den fastighetsägare i Öresundsregionen som har flest Green Building-klassade byggnader. 12 GREEN BUILDING CERTIFIERADE BYGGNADER YTA MILJÖKLASSAT ANDEL MILJÖKLASSAD YTA* Briggen är även premiummedlem i Green Building Council Denmark 0 och sitter med i dess styrelse Yta miljöklassat Briggens huvudkontor i Malmö, Fullriggaren Fyra, tilldelades förstapriset i kategorin nyproducerade byggnader enligt Miljöbyggnad vid Green Building Awards KVM MILJÖKLASSAD YTA 2014 *enligt EU Green Building och Miljöbyggnad 7

8 Under våren 2014 färdigställde vi en lager- och logistikbyggnad åt Puma Nordic i Helsingborg. Fastigheten är byggd för att klara stränga energikrav och blev den första i sitt slag i landet att miljöklassas enligt Miljöbyggnad. MILJÖBYGGNAD Briggens fastighet Fullriggaren Fyra i Västra Hamnen i Malmö har utöver EU Green Building miljöklassats enligt Miljöbyggnad med det högsta betyget, nivå Guld. Fullriggaren Fyra var vid uppförandet den byggnad som fått flest poäng i denna miljöklassning. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska byggoch myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Miljöbyggnad bedömer 16 indikatorer inom de tre områdena energi, innemiljö och byggnadsmaterial. HÅLLBARHET EN FÖRUTSÄTTNING FÖR FORTSATT TILLVÄXT Sedan årsskiftet erbjuder Briggen sina kunder att i samarbete med Eon teckna ett förmånligt avtal om gröna elleveranser. Avtalet om grön el är en del i en övergripande strategi för hela koncernen och ett exempel på konkret kundservice. Gröna avtal, tillsammans med alla andra insatser på hållbarhetsområdet, är en del av en större övergripande strategi som finns i Castellumkoncernen, där hållbarhet ses som en förutsättning för att företaget i framtiden ska kunna fortsätta växa, förklarar hållbarhetssamordnare Filip Elland. Genom vår storlek kan vi ställa krav på leverantörerna. På så sätt kan vi, hela Castellumkoncernen och våra kunder, vara med och driva på utvecklingen i en positiv riktning. Under ganska lång tid har man diskuterat hur mycket energi en fastighet konsumerar, nu har vi börjat titta på vad det är för energi vi konsumerar. Det är en tydlig trend att vi nu ställer krav på att produktionen av el ska vara grön, vilket resulterat i såväl grön el som grön fjärrvärme. En annan tydlig trend är att branschen tittar mer på vilka byggnadsmaterial vi använder, inne såväl som ute. Inom ett par tre år tror jag att vi får ett krav på oss att tydligare ta med livscykelaspekten när det gäller val av byggmaterial och inredning. Det passar oss inom Castellum väldigt bra eftersom långsiktighet är en del av affärsmodellen. Filip Elland, hållbarhetssamordnare 8

9 Fler nya gröna hyresavtal På Briggen jobbar vi på bred front för att få ner energiförbrukningen i våra fastigheter att erbjuda samtliga kunder där det är möjligt att teckna gröna hyresavtal är en viktig målsättning i det arbetet. Vi har hunnit bli varma i kläderna och hittat rutiner för gröna hyresavtal, och de medarbetare som arbetar med de här avtalen har alla fått utbildning på området. Gröna hyresavtal är en bilaga till det ordinarie hyresavtalet med ett avtal mellan hyresvärd och hyresgäst om ömsesidiga åtgärder för att förbättra lokalernas miljömässiga prestanda och minska fastighetens miljöbelastning. Givetvis är det upp till varje företag som hyr av oss att teckna ett grönt avtal. Under 2012 och 2013 valde 14 hyresgäster att teckna ett grönt hyresavtal. Av dessa avsåg tre våra egna kontor tecknades sju nya gröna hyresavtal och totalt har nu 29 gröna hyresavtal tecknats KVM FÖRVALTADE MED GRÖNA AVTAL NYA HÅLLBARA SAMARBETEN Gröna hyresavtal är en del av Briggens hållbara samarbeten med kunder och leverantörer. För Ann-Louise Carlsson, förvaltare i Malmö, omfattar det arbetet mycket mer än de 16 obligatoriska punkterna som hyresvärd och hyresgäst åtar sig att följa. Jag har årliga möten med de hyresgäster som ingår i mitt marknadsområde som vill jobba med de här frågorna. Många frågor handlar om energianvändning och hur vi kan minska denna, eller en byggnads eller verksamhets totala miljöbelastning. Men hållbarhetssamarbetena handlar om så mycket mer. Jag har till exempel en kund som tyckte att våra energispartips var jättebra och ville dela med sig av guiden till alla medarbetare. Vilka incitament finns det för kunderna att bidra till att fastigheten använder mindre energi? Rent generellt är det så att minskade driftskostnader kommer kunden till godo i form av sänkta kostnader. Energibesparingar kan ske på många sätt. Det kan till exempel handla om att kartlägga ventilation och värmebehov och ställa in systemen så att vi sänker temperaturen nattetid. Anne-Louise Carlsson, förvaltare Malmö Norr 9

10 Miljödiplomering Under våren 2014 genomförde Briggen sin årliga miljörevision enligt Miljödiplomering. Miljödiplomering av verksamheten innebär att ett miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas införs. Miljöledningssystemet är ett verktyg för att skapa ordning och reda i miljöarbetet, samt minska verksamhetens miljöbelastning. Miljödiplomeringen säkerställs genom att en extern godkänd miljörevisor går igenom verksamheten. Vägen för att bli miljödiplomerade består bland annat av att: kartlägga verksamhetens miljöpåverkan planera och genomföra miljöförbättringar utbilda medarbetarna följa upp och förbättra miljöarbetet Miljödiplomering bygger på grunder ifrån ISO och EMAS. Miljöinventeringar Vi miljöinventerar regelbundet våra fastigheter. I vår plan för det här arbetet ingår att ingen miljöinventering av en fastighet ska vara äldre än tio år. För att skapa kontinuitet och fungerande rutiner har en mall för minimikrav vad det gäller miljöinventeringen tagits fram, liksom en mall för våra externa konsulter. LADDA NER VÅR ENERGISPARGUIDE HÄR 15 NYA MILJÖINVENTERINGAR HAR TOTALT GENOMFÖRTS UNDER 2014 Samarbeten med kunder och leverantörer Energibesparingstips för lokaler Samarbeten med kunder och leverantörer inom miljöområdet är en del av vårt hållbarhetsarbete. Vi ställer till exempel krav på våra energileverantörer angående miljöförbättrande åtgärder genom att löpande teckna ram- och serviceavtal där vi säkerställer att material som används i olika projekt har en låg miljöpåverkan och rekommenderas ur miljösynpunkt. För att uppmuntra våra kunder till miljöbesparingar har vi tagit fram en energibesparingsguide som kan laddas ner på vår hemsida. 10

11 En hedrande 34:e plats blev resultatet för Briggen när elbilsracet Oresund Electric Car Rally avgjordes i september. Ett rally där det gäller att köra så energisnålt som möjligt. Årets race lockade fler än någonsin och deltagandet i elbilsparaden över bron slog rekord och noterades i Guiness World Records. 11

12 Barncancerfonden Briggen stödjer sedan flera år tillbaka Barncancerfonden. Barncancerfonden är en ideell förening genom vilken nästan all barncancerforskning i Sverige finansieras. Briggen har valt att prioritera insatser till förmån för barn och unga. Stödet till Barncancerfonden är helt i linje med detta. Vi vill bidra till en positiv samhällsutveckling På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling och skapa ett gott arbetsklimat. Frågor som rör samhällsengagemang och socialt ansvar har därför fått en framträdande roll i vårt hållbarhetsarbete. Vi stödjer Team Rynkeby Våren 2014 beslöt vi oss för att sponsra Team Rynkeby som framgångsrikt samlar in pengar till förmån för cancerdrabbade barn och deras familjer. I samband med att vi blev guldsponsorer erbjöds vi platser i Malmölaget. Två av våra medarbetare, Caroline Fredberg och Mikael Nilsson, antog utmaningen. De deltar sedan hösten 2014 i insamlings- och träningsarbetet som föregår cykelloppet till Paris i början av sommaren Team Rynkeby, som grundades 2002, är ett nordiskt välgörenhetsprojekt som samlar motionscyklister och 350 funktionärer fördelade på 32 lokala lag från Sverige, Danmark, Finland, Norge och Färöarna donerade Team Rynkeby lite drygt 44 miljoner SEK till kampen mot barncancer. Av dessa gick drygt elva till Barncancerfonden i Sverige. Rynkeby Foods A/S står för alla centrala projektkostnader, vilket innebär att pengarna som Team Rynkebylagen samlar in i varje land oavkortat går till den lokala barncancerorganisationen i respektive land. I Sverige går de insamlade medlen till Barncancerfonden. Lokalstöd åt konstnärer 2014 upplät vi väggarna i en rivningslokal i Malmö åt några av Sveriges främsta graffitikonstnärer. Projektet drivs av konstnären Pärra Andreasson, som i sin tur samarbetar med ABF Centrum För Urban Konst i Malmö. Ett projekt som stärkt oss i övertygelsen att vi måste hitta nya vägar och samarbeten för att bygga ett långsiktigt hållbart företag och bidra till en positiv samhällsutveckling. 12

13 Praktikanter och lärlingar Briggen har fortsatt de gångna årens arbete med att ta in praktikanter och lärlingar för att fler ska få en chans till värdefull arbetslivserfarenhet. Under 2014 anställdes två kundvärdslärlingar, en i Lund och en i Malmö. Projektet genomfördes i samarbete med Arbetsförmedlingen. Briggen har under 2014 också tagit emot praktikanter från Lunds Tekniska Högskola och Malmö högskola. Praktikanter har även tagits emot från yrkeshögskolan Newton i Malmö. Från december till april tog vår ekonomiavdelning emot en praktikant från en eftergymnasial YH-utbildning. Trainee Att ta emot en trainee är ett utmärkt sätt för oss att komma i kontakt med unga nyutbildade talanger och ge dem en bra start på arbetslivet. Hösten 2014 välkomnade vi en nyutexaminerad student från Lantmäteriutbildningen. Skolsamarbete Under 2014 inleddes ett samarbete med Transfer Syd, som är en ideell, opolitisk och oberoende organisation för kunskapsöverföring mellan näringsliv och skola. Satsning på ökad biologisk mångfald Hållbarhetsarbete kan bedrivas i stort och smått. I augusti installerade vi en bikupa med honungsbin på gården till vår fastighet Fullriggaren Fyra i Västra Hamnen i Malmö. Bina ska bidra till den viktiga biologiska mångfalden i området. Honungen de producerar är en angenäm bisak. 13

14 Det här gör vi också Briggens hållbarhetsarbete bedrivs ur ett kundperspektiv med minsta möjliga miljöpåverkan och är en viktig del av företagets mål på kort och lång sikt. Följer en uppförandekod som vi tagit fram för Briggen i linje med FNs Global Compact-plattform. Utbildar kontinuerligt våra medarbetare inom området hållbarhet. Deltar i olika nätverk och event som stärker vår roll som samhällsbyggare, exempelvis deltog Briggen i april på ett seminarium i regi av Energikontoret Skåne, Fastighetsägarna Syd och Energimyndigheten. Vi har också engagerat oss i samhällsutvecklingen i regionen genom att bland annat delta i Heja Skånes och Öresundsinstitutets seminarier. Kommunicerar vår hållbarhetsprofil genom nyhetsbrev, kundtidningen Briggen m.fl., utökad information på hemsidan, energistatistik i hyresannonser med mera. Handlar Svanenmärkt papper och miljövänliga kontorsvaror. Erbjuder våra kunder miljösmart, pålitlig och tidsbesparande e-fakturering. Erbjuder alla medarbetare träningsbidrag och hälsoundersökningar. Tar emot sommarpraktikanter från universitet och högskolor. Vill du veta mer? Har du frågor som rör vårt hållbarhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss. Filip Elland hållbarhetssamordnare

15 MALMÖ Box 3158, Malmö. Besöksadress: Riggaregatan 57, Malmö. Tel HELSINGBORG Rundgången 26, Helsingborg. Tel LUND Emdalavägen 6, Lund. Tel KÖPENHAMN Roskildevej 22, 2620 Albertslund. Tel +45(0) briggen.se

Hållbarhetsredovisning Halvår, januari 2014

Hållbarhetsredovisning Halvår, januari 2014 Hållbarhetsredovisning Halvår, januari 2014 Positivt resultat på energibesparingssidan En stor del av Sveriges och världens energiförbrukning, går åt till att bygga, värma, kyla och ventilera fastigheter.

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013

Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 Hållbarhetsredovisning Halvår, juni 2013 På Briggen vill vi bidra till en positiv samhällsutveckling. Vårt arbete med hållbarhetsfrågor är en viktig komponent för att nå dit. Hållbarhetsperspektivet som

Läs mer

Miljöredovisning 2013

Miljöredovisning 2013 Miljöklassade fastigheter När våra fastigheter miljöklassas bidrar vi till en mer hållbar bygg- och fastighetssektor. Läs mer på sidan 16. Goda exempel I ett fall kan lösningen vara en ny programvara i

Läs mer

Innehåll och inledning

Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll och inledning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2014 3 04 06 08 11 VD har ordet Detta är Wihlborgs Om vår hållbarhetsredovisning Styrning 16 18 32 36 Ekonomiskt

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2014

Hållbarhetsrapport 2014 Miljöarbete som lönar sig Energieffektivisering är lika bra för ekonomin som för miljön. Läs mer på sidan 15. Vårt ansvar Vi tänker på allt från hållbar stadsutveckling till jämställdhet. Läs mer på sidorna

Läs mer

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013 Kunder Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa

Läs mer

3 KORTA: +SERVICEPANELEN NYA PROJEKT HÅLLBART INREDNING. Hands-onengagemang. Nu kör servicetåget GRÖNA HYRESAVTAL FÅ FLYT PÅ FLYTTEN!

3 KORTA: +SERVICEPANELEN NYA PROJEKT HÅLLBART INREDNING. Hands-onengagemang. Nu kör servicetåget GRÖNA HYRESAVTAL FÅ FLYT PÅ FLYTTEN! OM MÄNNISKOR OCH VERKSAMHETER I VÅRA FASTIGHETER FASTIGHETS AB BRIGGEN 2013 Nu kör servicetåget FÅ FLYT PÅ FLYTTEN! FULLRIGGAREN FYRA SVERIGES MEST HÅLLBARA BYGGNAD 3 KORTA: Hands-onengagemang för en bättre

Läs mer

3 KORTA: +SERVICEPANELEN I BLICKFÅNGET HÅLLBART INREDNING. Färgstarka möten TEAM RYNKEBY FÖRSTA LAGER- OCH LOGISTIKFASTIGHETEN MILJÖCERTIFIERAS

3 KORTA: +SERVICEPANELEN I BLICKFÅNGET HÅLLBART INREDNING. Färgstarka möten TEAM RYNKEBY FÖRSTA LAGER- OCH LOGISTIKFASTIGHETEN MILJÖCERTIFIERAS OM MÄNNISKOR OCH VERKSAMHETER I VÅRA FASTIGHETER FASTIGHETS AB BRIGGEN 2014 JOBBA PÅ FÖRETAGSKULTUREN! DET LÖNAR SIG FÖRSTA LAGER- OCH LOGISTIKFASTIGHETEN MILJÖCERTIFIERAS Färgstarka möten som ger form

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 Innehåll och inledning Fastigheten Polisen 3 i Helsingborg som är GreenBuildingcertifierad sedan juni 2011. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2012 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning

Wihlborgs Hållbarhetsredovisning Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll och inledning Fastigheten Kranen 9 på Dockan i Malmö. Byggnaden fick Malmö Stadsbyggnadspris 2002. Wihlborgs Hållbarhetsredovisning 2011 3 04 06 08 10 VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012

Miljöredovisning AMF FASTigheTeR 2012 Miljöredovisning AMF Fastigheter 2012 Ansvar för miljön AMF Fastigheter arbetar systematiskt och långsiktigt för att bidra till en bättre miljö och främja utvecklingen av ett hållbart samhälle. Arbetet

Läs mer

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011

Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Hållbart Vasakronans hållbarhetsredovisning 2011 Engagemanget och kompetensen hos Vasakronans medarbetare är nyckeln till vårt framgångsrika hållbarhetsarbete. styrning Vasakronans uppdrag från samheten

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 214 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum onsdagen den 29 april 215 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning HÅLLBARHETSREDOVISNING Hållbarhetsredovisning Fabeges hållbarhetsår 214 Fabegeaktien godkänd för Roburs etiska fonder och Nordeas Starfonder. Högsta nivån i GRESB:s (Global Real Estate Sustainability Benchmark)

Läs mer

Vi skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning 2014

Vi skapar förutsättningar för hållbar utveckling. Hållbarhetsredovisning 2014 Vi skapar förutsättningar för hållbar utveckling Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Fabeges hållbarhetsår 2014 2 VD-ord 3 Hållbarhet för Fabege 4 Intressentdialog 6 Hållbarhetsmål 7 Utmärkelser och nomineringar

Läs mer

hållbarhetsredovisning

hållbarhetsredovisning 2012 hållbarhetsredovisning INNEHÅLL Johan Åberg, VD och koncernchef, samt Elenor Loyd, miljöchef, svarar på frågor om det gångna året 2 Intervju 4 Vår vision 5 Produktionsländerna 6 KappAhls intressenter

Läs mer

VD har ordet. Ängelholm i juni 2013 Gustaf Hermelin

VD har ordet. Ängelholm i juni 2013 Gustaf Hermelin VD har ordet Under 2012 har mitt fokus varit att renodla Brinova till ett fastighetsbolag inriktat på logistikfastigheter. Resultatet är att värdet på våra logistikfastigheter ökat från 2,2 till 3,4 miljarder.

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Löfte 1: Vi ska leda företaget

Löfte 1: Vi ska leda företaget Planeten ska med Löfte 1: Vi ska leda företaget Vi utvecklar och driver företaget så att vi är ledande och den tydligast lysande stjärnan inom hållbara boendemiljöer. Vi arbetar fokuserat med att utveckla

Läs mer

Hållbart företagande. Skanska i samhället

Hållbart företagande. Skanska i samhället Hållbart företagande Skanska i samhället 2 Hållbart företagande Visioner, målsättningar och policydokument om hållbarhet är viktiga, men i slutändan handlar det om att faktiskt agera och göra skillnad.

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Wihlborgs Årsredovisning

Wihlborgs Årsredovisning Wihlborgs Årsredovisning 213 Inbjudan till årsstämma Årsstämma i Wihlborgs Fastigheter AB (publ) äger rum tisdagen den 29 april 214 klockan 16. på Slagthuset, Jörgen Kocksgatan 7 A i. Aktieägare som önskar

Läs mer

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD HÅLLBAR HANDEL OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Innehåll 4. Vår roll som samhällsbyggare 12. Byggprocesser med resurseffektivitet i centrum 6. Planering ger möjlighet till utveckling 8. Stadsdel med stark identitet

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR

VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR VI SKAPAR UTRYMME FÖR ATT UTVECKLA DIN AFFÄR ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1A Det här är Corem 2A Året i korthet 4A VD har ordet 6A Affärsidé, mål och strategi 8A Affärsmodell 12A Hållbart företagande 19A

Läs mer

STENA FASTIGHETER FÖRETAGSPRESENTATION

STENA FASTIGHETER FÖRETAGSPRESENTATION STENA FASTIGHETER FÖRETAGSPRESENTATION Stena Fastigheter» Innehåll Innehållsförteckning VD-ord 4 Det här är Stena Fastigheter 6 Utveckling Omfattande nyproduktion utvecklar beståndet 8 Ombyggnation och

Läs mer

DIN PARTNER FÖR ANSVARSTAGANDE KOMMUNIKATION I VARDAGEN

DIN PARTNER FÖR ANSVARSTAGANDE KOMMUNIKATION I VARDAGEN DIN PARTNER FÖR ANSVARSTAGANDE KOMMUNIKATION I VARDAGEN INNEHÅLL hållbarhetsrapport 2010 Om den här rapporten 04 Om Editakoncernen 04 Nyckeltal 2010 05 Vd har ordet 06 Editakoncernens hållbarhetsarbete

Läs mer