Planprogram för Ängen 1 mfl - stadsbebyggelse och strandpromenad invid Marabouparken i Sundbyberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för Ängen 1 mfl - stadsbebyggelse och strandpromenad invid Marabouparken i Sundbyberg"

Transkript

1 Planprogram för Ängen 1 mfl - stadsbebyggelse och strandpromenad invid Marabouparken i Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr 490/2010 1(17)

2 BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Planering i närområdet 6 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 8 Områdesbeskrivning 8 Mark och vegetation 8 Närområdet 8 Service 10 Störningar och risker 10 Analys trafik 10 Områdesanalys 12 Programkarta 13 FÖRSLAG 14 Bebyggelse 14 Gator och trafik 15 Parkeringsplatser 16 Teknisk infrastruktur 16 Gestaltningsprogram 16 BEHOVSBEDÖMNING 16 STRANDSKYDD 17 MEDVERKANDE 17 REFERENSER 17 2(17)

3 Planeringsprocessen Detta är ett planprogram. Planprogrammet görs tidigt i planeringsprocessen och anger utgångspunkter och syftet med planen. Under programskedet hålls ett programsamråd med myndigheter, sakägare och andra som är berörda. Utöver programsamrådet ges ytterligare två tillfällen att lämna synpunkter på förslaget. PROGRAM UTSTÄLLNING START SAMRÅD ANTAGANDE Så här långt har vi kommit i planprocessen LAGA KRAFT Bakgrund, syfte och huvuddrag Kommunfullmäktige har den 14 juni 2010 gett stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheterna Kilen 1, Kilen 2, Eken 7, Sundbyberg 2:9, Sundbyberg 2:10 och Ängen 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:4. Ett markanvisningsavtal har träffats mellan Sundbybergs stad och Veidekke för exploatering av marken inom programområdet. Området har ett strategiskt viktigt läge som ny entré till Sundbyberg från det nya området Annedal i Stockholm. En ny förbindelse över Bällstaån föreslås. Bebyggelsen blir en förlängning av Sundbybergs stadskärna och ska utformas som en del av en stadsstruktur, där det knyter ihop Annedal med Sundbybergs stadskärna. En exploatering om cirka 145 nya bostäder, lokaler för exempelvis café, närservice och förskola föreslås. Bebyggelsens uttryck ska variera i fasadmaterial, hushöjd och detaljer. Strandpromenaden föreslås utbyggd längs hela sträckan. Området söder om Marabouparken föreslås omvandlas till aktivitetspark sommartid och en upprustad båtuppläggningsplats vintertid. Sommarhamn för båtar föreslås finnas kvar. Parkeringsplatser till Marabouparkens nya konsthall föreslås. 3(17)

4 Tidigare ställningstaganden Översiktsplan I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010, är området markerat som en del av förändringsområdet järnvägsområdet. Området ska utvecklas och delvis omvandlas. Man ska förhålla sig till det som sker på södra sidan Bällstaviken, i Annedal. En järnvägstunnel som sträcker sig ända fram till denna plats kan skapa helt nya förutsättningar och vara till stor fördel för Sundbybergs utveckling. Det ger möjligheter att skapa nya offentliga rum i form av ytterligare parkmark och en förlängning av strandpromenaden. Detaljplaner Detaljplan C35, C132, C215 och C256 gäller inom området. Detaljplan C35 är från 1941 och gäller för den före detta banvallen och anger att området enbart får användas för järnvägstrafik. C132 från 1957 anger att området får användas för industriändamål. C215 från 1983 anger industriändamål. Detaljplan C256 från 1992 anger båtuppläggning direkt norr om Marabouparken samt småbåtshamn och park med båtuppläggning direkt söder om parken. Området gränsar i sydost mot detaljplan C 321 från 2001 som anger bostadsbebyggelse och kontor. Området gränsar också till detaljplan C 347 från 2006 som anger underjordisk konsthall under befintlig gård, Gällande detaljplaner inom och i anslutning till programområdet. Detaljplaneområdet är gråmarkerat konstnärsateljéer och restaurang i befintlig laboratoriebyggnad samt att ta bort en byggrätt för ett kontorshus. Planuppdrag Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2010 att ge Stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheterna Kilen 1, Kilen 2, Eken 7, Sundbyberg 2:9, Sundbyberg 2:10 och Ängen 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:4, Löfströmsvägen. Området är en viktig entré till staden ifrån det nya bostadsområdet Annedal i Stockholm. Några viktiga utgångspunkter för planarbetet är: att exploateringen kräver anläggande av bro och gata inom området som ska anslutas till befintligt gatunät, att exploateringen kräver anpassning till och utveckling av sommarhamn för båtar, att exploateringen förutsätter att strandpromenaden utefter Bällstaån ska utvecklas på sätt som i allt väsentligt svarar mot det program för Strandpark Sundbyberg vars framtagande exploatören medverkat till, att exploateringen inte får innebära att den utesluter tillgänglighet inom området för andra än de som kommer att bosätta sig i den nya byggnationen, och 4(17)

5 att förutsättningar för näringsverksamhet och förskola inom eller i anslutning till området ska prövas, att förutsättningar för parkering för Marabouparkens nya konsthall ska prövas, samt att detta sammantaget kräver särskilda studier för att finna optimala lösningar och att detta kan komma att ställa särskilda krav för exploateringens genomförande Riksintressen Området omfattas inte av några riksintressen. Området gränsar till Mälarbanan som är av riksintresse för järnvägsändamål. Strandparken Sundbyberg Programmet Strandparken Sundbyberg togs fram 2010 och syftar till att skapa ett publikt stråk längs vattenrummet. Programmet ska fungera som ett planeringsverktyg att använda sig av allt eftersom stranden bebyggs och utvecklas med bostäder, infrastruktur och offentliga rum. Delområde 7 och 8 i rapporten gäller för detta programområde och här finns visioner och förslag som kan fungera som en idébank för denna detaljplan. Förslagen i rapporten kommer att arbetas in i förslaget för denna detaljplan. Vision Sundbybergs stadskärna 2020 Visionen godkändes av kommunfullmäktige den 22 februari Stadskärnevisionen anger stadens inriktning och vilja till utveckling av de centrala delarna i Sundbyberg, den är rådgivande och utgör underlag för förnyelsearbeten och detaljplanering. Detta programområde ingår i Sundbybergs utvidgade stadskärna och ingår i en del av en kontinuerlig utveckling av stadskärnan, där den helas och blir större och av bättre kvalitet. Fotomontage Sundbybergs stadskärna flygvy Stadskärnan ska vara ledstjärna för utvecklingen inom området. Inriktningen ska vara att bygga ett stadsrum - inte enskilda byggobjekt. I Visionen föreslås en ny bro/stadsentré mellan Annedal och marabouområdet, samt en attraktiv obruten strandpromenad med restauranger, verksamheter, kultur och rekreation. Det är viktigt att bron över Bällstaån och miljön utefter stråket norr om Marabouparken utformas med stor omsorg. Platsen är strategiskt viktig och har markerats som entré till centrala Sundbyberg, varför särskild omsorg ska läggas på gestaltningen. Möjligheten att uppföra någon form av landmärke eller accent i stadsbilden ska undersökas. I stadskärnevisionen föreslås även att möjligheten att öppna en ny entré från strandpromenaden till Marabouparken ska undersökas. Båttrafik ska kunna aktualiseras genom att angöringspunkter skapas i Bällstaviken, i första hand vid Tuvanparken men även vid Marabouparken. 5(17)

6 Planering i närområdet Mälarbanan För att möta en ökad efterfrågan på mer trafik på Mälarbanan har Trafikverket i uppdrag att genomföra en utbyggnad från två spår till fyra. Trafikverket har i september 2010 beslutat att fyrspårsutbyggnaden, ska drivas vidare genom den befintliga korridoren dvs. via Sundbyberg. För utformningen genom Sundbyberg finns tre alternativ; ytläge, tunnel med öppen station samt tunnel med täckt station. En avsiktsförklaring har tecknats mellan Trafikverket och Sundbybergs stad för samverkan kring finansieringen av en tunnellösning. Annedal i Stockholm I stadsdelen Mariehäll, vid Stockholms stads gräns mot Sundbyberg, pågår en stadsförnyelse som innefattar det nya bostadsområdet Annedal. I Annedal planeras cirka 2000 nya bostäder. Första inflyttningen sker under hösten När området är helt utbyggt kommer det att innehålla bostäder, parker och torg, skola och förskolor. I närliggande Ulvsunda industriområde planeras det för nya lägenheter i en blandad stad, även det med starka kopplingar till Sundbyberg. Illustrationsplan för Annedal 6(17)

7 Fastighetsrättsliga frågor Programområdet utgörs av fastigheterna Sundbyberg 2:4, Sundbyberg 2:9, del av Sundbyberg 2:10, Ängen 1, Kilen 1, Kilen 2 samt Eken 7. Fastigheterna Kilen 1, Kilen 2, Eken 7 och Sundbyberg 2:10 samt del av Sundbyberg 2:4 ägs av Sundbybergs stad. Fastigheten Ängen 1 ägs av Förvaltaren lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Företaget Rex AB Flytt och Tungtransporter hyr marken av Förvaltaren. Fastighetsägaren har under hand uppgivit sig beredd att överlåta fastigheten på marknadsmässiga grunder. Fastigheten Kilen 1 innehas med tomträtt av Lundgrens smide AB. Nuvarande tomträttsperiod sträcker sig till och med den 30 juni Fastigheterna Kilen 2 och Eken 7 är upplåtna med lägenhetsarrende till Sundbybergs båtklubb. Nuvarande arrendeperiod gäller till och med den 10 januari Fastigheten Sundbyberg 2:9 ägs av Stockholms stad. Den är en före detta banvall. Stockholms stad har meddelat sig beredda att överlåta fastigheten på marknadsmässiga grunder. För att en exploatering av planområdet ska kunna genomföras måste överenskommelser träffas om förvärv av fastigheterna Ängen 1 och Sundbyberg 2:9 respektive tomträtten för fastigheten Kilen 1. Därutöver måste överenskommelse träffas med Sundbybergs båtklubb angående gällande arrendeavtals förtida upphörande och ny överenskommelse träffas med Sundbybergs båtklubb om sommarhamn inom fastigheten Eken 7 och del av fastigheten Sundbyberg 2:4. Staden och exploatören ska samverka och aktivt verka för att lösa samtliga aktuella fastighets-, tomträtts- och upplåtelsefrågor. Exploatören ska stå för de kostnader som är förenade med att lösa dessa frågor. Befintliga fastigheter inom programområdet 7(17)

8 Planeringsförutsättningar Områdesbeskrivning Kvarteret Ängen och Sundbyberg 2:10 Marken är asfalterad och en stor del av marken används som biluppställning. Bebyggelsen består av en tvåvånings putsad, äldre verkstad, som är tillbyggd med en tre vånings plåtbyggnad. På andra sidan om det smala å-rummet ligger Annedal. Kvarteret Kilen och Sundbyberg 2:9 På Kilen 1 ligger en verkstadsbyggnad i blå korrugerad plåt. Marken är hårdgjord inom hela kvarteret Kilen. På Sundbyberg 2:9 ligger en järnvägsbank som tidigare fortsatt på bro över Bällstaån och in i Stockholm. Delen i Stockholm har nu rivits. Eken 7 och del av Sundbyberg 2:4 Inom området ligger en gångväg som kopplar ihop Annedal och Sundbybergs centrala delar. Det är en mycket viktig koppling, men vägen upplevs idag som otrygg och otrevlig, med höga taggtrådsstängsel på båda sidor. Området söder om Marabouparken utmed Bällstaån används för båtuppställning på vintern. På sommaren är stora delar outnyttjat. Båtklubben är privat till karaktären. Området är omgärdat av höga staket och grindar som stänger av stråket längs strandpromenaden. Grinden ska vara olåst och tillåta förbipasserande. Men miljön skapar osäkerhet om huruvida det allmänna stråket fortsätter. Tillgängligheten till Marabouparken är dålig, med enbart en entré. Mark och vegetation Bevarandevärda träd Marken inom den största delen av planområdet är hårdgjord. Ett antal befintliga träd finns längs strandremsan samt mot järnvägen inom kvarteret Ängen. En inventering och inmätning av bevarandevärda träd ska göras i det fortsatta arbetet med planen. Befintliga karaktärsskapande träd längs årummet Geotekniska förhållanden Inom området råder relativt dåliga markförhållanden, marken består till stor del av lera. En översiktlig geologisk undersökning ska göras i det fortsatta arbetet med planen. Markföroreningar Tidigare och dagens användning av området med småindustri har bidragit till att marken innehåller föroreningar. En deponi har tidigare legat inom fastigheten Ängen 1. En undersökning av förorenad mark ska tas fram i det fortsatta arbetet med planen. Fornlämningar Inom området finns inga kända fornlämningar. Närområdet Omkringliggande bebyggelse Området gränsar till ny tillkommande bebyggelse i Annedal. Bebyggelsen i Annedal varierar mellan fyra och sju våningar. Bebyggelsen som gränsar till detta programområde är sex våningar närmast å-rummet. Fasadbeklädnad är i huvudsak tegel. Fotomontage för ny bebyggelse i Annedal Bebyggelsen norr om Mälarbanan består av kontor och småindustri/hantverk. 8(17)

9 Entré till området från Sundbybergs centrum. Marabouparken på vänster sida och båtuppläggningsplats på fastigheten Kilen 2 på höger sida Fastigheten Ängen 1 Järnvägsbank på fastigheten Sundbyberg 2:9 Befintlig gångväg mellan Sundbybergs centrum och Annedal är otrygg och otrevlig Fastigheten Kilen 1 Båtuppläggningsplats söder om Marabouparken, på fastigheten Sundbyberg 2:4 Marabouparken söderifrån, en av flera tänkbara platser för fler entréer till Marabouparken? 9(17)

10 Marabouparken Marabouparken är kulturminnesmärkt. Parken är välbesökt och nyttjas av såväl besökare till konsthallen och skulpturparken som för rekreation och utflykter i det gröna. Marabou etablerades i Sundbyberg 1916, under 30-talet köptes Sundbybergs gård in, på villkor att allmänheten fick tillgång till den park som planerades för personalen. Mellan arbetade landskapsarkitekten Sven Hermelin med parken. År 2002 köpte Sundbybergs stad Marabouparken. Service Området ligger inom Sundbybergs utökade stadskärna med ett stort utbud av service. Kollektivtrafik I Sundbybergs stad, ca 10 minuters promenad från området finns både regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och bussar. Programområdet trafikeras inte av busstrafik, men ett antal busslinjer ligger i nära anslutning till området. År 2013 tillkommer tvärbanan mellan Alvik och Solna, med Hållplatser vid Bällsta bro och Sundbybergs torg. Linje 113 kan i framtiden komma att dras genom detaljplaneområdet Chokladviken, vilket skulle ge en gen koppling mellan Annedal och Sundbybergs torg. Störningar och risker Buller Området är bullerutsatt framför allt från järnvägstrafiken på Mälarbanan. En översiktlig bullerberäkning är under framtagande. Avstämningar med bullerkonsult visar att det går att skapa en tyst sida för bebyggelsen. Farligt gods och urspårning Planområdet gränsar till Mälarbanan som är en primär transportled för farligt gods. Beslut finns taget om att Mälarbanans två spår ska fördubblas. En inledande riskanalys för föreslagen ny bebyggelse har tagits fram av Brandskyddslaget. Vid planering av området har hänsyn tagits till fyra spår i ytläge, det kortaste avståndet mellan närmaste spårmitt och planerade bostäder är 25 meter. Förslaget har utgått från den förprojektering av fyrspårsutbyggnaden som Trafikverket tagit fram i samband med järnvägsutredningen. Med hänsyn till det relativt korta avståndet till järnvägen samt att den planerade verksamheten utgörs av bostäder kan det inte uteslutas att risknivån kan vara så hög att riskreducerande åtgärder är nödvändiga att vidta. En detaljerad analys måste därför göras i det fortsatta planarbetet. Översvämningsrisk Programområdet ligger invid Bällstaån. Mälarens medelvattennivå ligger på nivån +0,33 räknat i höjdsystemet RH00. Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2006:94) ligger 100-årsnivån i Mälaren på nivån + 1,3. Enligt uppgift från länsstyrelsen beräknas Mälaren kunna nå nivån +1,79, men med vindpåslag kan vattnet komma all pressas upp till nivån +2,3 (dimensionerande nivå). Ny bostadsbebyggelse eller lokaler ska därför ligga på nivån +2,3 mön eller högre. Analys trafik Tidiga skisser att förlänga Tappvägen till Järnvägsgatan I tidiga skisser för programområdet, samt i Sundbybergs vision, har man föreslagit en fortsättning av Tappvägen rakt in i programområdet. Ur Sundbybergs Vision - Tappvägen förlängs in i programområdet 10(17)

11 I Sundbybergs vision föreslås en fortsättning av Tappgatan gå över järnvägen för att sammankopplas med järnvägsgatan. I Järnvägsutredningen för utbyggnad av Mälarbanan föreslås en nedgrävning från Starrbäcksgatan i väster till Sundbybergs station i öster. Öster om Starrbäcksgatan kommer järnvägen ut ur tunneln, för att sedan ledas i ett tråg och vara uppe i marknivå igen i höjd med kvarteret Ängen 1. Det innebär att även vid en nedgrävning av Mälarbanan så är rälsen, i höjd med planområdet, i stort sett i marknivå igen. En bro från Tappvägen till Järnvägsgatan skulle behöva gå upp på nivån 10,5 meter över nollplanet (det nya höjdläget för Mälarbanan är ca +3,0 mön, frihöjd över järnvägen är 6,5 m och brokonstruktionen är ca 1,0 m). En bro på denna höjd skulle behöva starta redan vid Bällstaån för att med 10 % lutning ta sig upp över järnvägen. Med 6% lutning skulle bron behöva starta en bra bit in i Stockholm, söder om Bällstaån. En hög trafikbro skulle göra att miljön i anslutning till bron blir otrevlig. Att koppla järnvägsgatan direkt med Tappvägen skulle skapa en gen koppling som sannolikt skulle bidra till genomfartstrafik genom Annedal, vilket inte heller vore önskvärt. Alternativet har därför avfärdats under arbetet med detta planprogram. Tidiga skisser att förlänga Tappvägen in i programområdet Under programarbetet har ett alternativ att förlänga Tappvägen in i programområdet utretts. Skiss på Tappvägens förlängning in i programområdet Då denna gata skulle sluta med ett bullerplank i fonden, samt att det skulle dela upp det redan begränsade utvecklingsområdet i två delar har alternativet avförts. En gångbro i en förlängning av Tappvägen över Bällstaån vore dock positivt. Föreslagen trafikstruktur Den nya gatan in i området föreslås följa det historiska läge den har idag, där den följer Marabouparkens avgränsning. Genom att lägga gatukopplingen i det befintliga läget samlas rörelsestråket över Bällstaviken på en plats. Stråket mellan Sundbybergs stadskärna och Annedal och stråket längs strandpromenaden möts, därmed skapas en nod med goda förutsättningar för lokalisering av exempelvis serveringar och bageri etc. Programområdet föreslås i ett inledningsskede angöras via Annedal, via en ny bro över Bällstaån i samma läge som idag. Befintliga Löfströmsvägen föreslås byggas om och utnyttjas. När Mälarbanan grävts ner kan 11(17)

12 Löfströmsvägen kopplas ihop med Löfströms allé och Ursviksvägen. Utbyggnaden i den första etappen bör om möjligt anpassas till den framtida gatuprofilen. Ett trafik PM har tagits fram av Vectura, där bl a förutsättningar för den nya gatukopplingen utreds. Gång- och cykeltrafik Ett promenadstråk sträcker sig på den norra sidan av Bällstaån, från Stockholms innestad och fram till planområdet. Det är idag möjligt att ta sig genom Båtklubbens inhägnade område genom grindar som ska hållas öppna, men det känns osäkert om man får röra sig där eller inte. Ett nytt gång- och cykelstråk föreslås genom det som idag är Båtklubbens område och vidare över Löfströmsvägen, längsmed Bällstaån och vidare till Stockholm. Den befintliga gång- och cykelförbindelsen mellan Annedal och Sundsbybergs centrum är redan idag viktig, denna koppling förbättras med separat cykelbana, trottoar och belysning En gång- och cykelbro över Bällstaån kan uppföras i höjd med förlängningen av Tappvägen. Gestaltning av gatumiljön samt gatusektioner tas fram inför plansamråd. Områdesanalys En översiktlig analys av området har tagits fram i ett tidigt skede för att lyfta områdets styrkor och svagheter, som underlag för områdets utveckling. Styrkor Läget i staden- Sundbybergs utökade stadskärna med service och goda kommunikationer Nära vattnet Sydvästläge Nära Marabouparken Nära Annedal Hot och Svagheter Bullerstörd miljö Farligt gods på Mälarbanan Långsmalt område (inklämt mellan Mälarbanan och Bällstaån) Ologisk trafikkoppling till Sundbybergs C Dåliga markförhållanden Översvämningsrisker Mälarbanans nedgrävning eller inte? Många olika markägare, upplåtelseformer och användare av området idag Möjligheter Göra området mer tillgängligt för allmänheten Skapa attraktiva bostäder utmed vattnet. Skapa ett attraktivt gång- och cykelstråk längs strandpromenaden Utveckla en ny stadspark söder om Marabouparken utmed Bällstaviken som erbjuder det som saknas i Marabouparken. Utveckla en eller flera nya entréer till Marabouparken Skapa restaurang/er och eller aktiviteter längs stranden Båttrafik till och från området? 12(17)

13 Programkarta 13(17)

14 Förslag Bebyggelse Bebyggelsen blir en förlängning av Sundbyberg stadskärna och ska utformas som en del av en stadsstruktur, där det knyter ihop Annedal med Sundbybergs stadskärna. Bebyggelsen ska ha stor variation, huskropparnas uttryck ska variera både i fasadmaterial, hushöjd och detaljer. gårdar. Som kompensation för att flera hus saknar egna gårdar ska området präglas av grönska på annat sätt, exempelvis gröna väggar, gröna tak och öppna dagvattenlösningar. Kvartersmark bostäder Cirka 145 lägenheter föreslås, uppdelat i sex huskroppar. Bostädernas höjd varierar mellan fyra och sex våningar, ett hus sticker dock upp lite högre än de andra, det är på åtta våningar. Höga socklar ska undvikas. En av bottenvåningarna samt en lägre byggnad föreslås planläggas för verksamheter. Intill föreslås ett allmänt torg. Lokalernas placering ligger i direkt anslutning till Löfströms väg, som blir den viktigaste kopplingen mellan Annedal och Sundbybergs stadskärna. Det ligger utmed strandpromenaden och dess strategiska placering bildar en nod i vilken verksamheter såsom exempelvis café, bageri, frisör etc borde kunna fungera. Modellbild tagen från strandpromenaden söder om Marabouparken Modellbild tagen från Tappvägen Den långsmala tomten med en bullrig sida i norr gör att de flesta husen saknar egna Föreslagen bebyggelse med våningshöjder Verksamheter Detaljplanen ska ge möjlighet för verksamheter i bottenvåningarna. Verksamheter i bottenvåningen på blå byggnad föreslås förskola och i röd byggnad föreslås café och närservice En förskola med tre avdelningar föreslås inrymmas i bottenvåningarna i två av husen. Söder om byggnaden, på den tysta sidan, föreslås en lekplats/gård för förskolan. Lekplatsen ska kunna dubbelutnyttjas av allmänheten under kvällar och helger. Kvartersmark parkering/angöring/ park Norr om bebyggelsen föreslås bilparkering, förråd, cykelparkering etc. Inom detta område ska införas ett stort inslag av grönska med bland annat trädplantering och perenner. Miljön ska upplevas som parklik. 14(17)

15 Parkeringsytan ska delas in i mindre enheter, med rumsbildande element såsom förråd, plank och spaljéer. Förråd, carportar och öppna parkeringsplatser ska uppföras på ett genomtänkt sätt så att det blir variationsrikt. Vändplaner ska utformas med en detaljrikedom i markmaterialet och ska utformas som torgytor. I ytan ska finnas inslag av gatsten och eller plattbeläggning. Ett gestaltningsprogram för kvartersmark och allmän plats ska tas fram under planarbetets gång. Allmän plats - park Söder om bebyggelsen skapas en plats som omgärdas av bebyggelsen, vattnet och Löfströmsvägen. Platsen kommer sannolikt att bli tätbefolkad fina sommardagar. Här skapas en grönskande strandmiljö som dels ska fungera som en utökad gårdsmiljö för de boende, dels en plats för allmänheten med bryggor och platser att sitta på. Inom området ska även en mindre yta för småbarnslek uppföras. Längst västerut inom programområdet blir markområdet relativt smalt, och det blir svårt att rymma mycket mer än en strandpromenad. Strandpark/båtuppläggning På markområdet söder om Marabouparken föreslås en generös offentlig parkmiljö, en aktivitetspark som kompletterar Marabouparken och blir ett välkomnande möte med Annedal. Båtuppläggningsplatsen föreslås dock vara kvar vintertid och därför föreslås parkrummet delas upp i tre delar: Ett brett gångstråk med bryggor närmast vattnet som är tillgängligt året runt. Näst närmast vattnet en zon med lek, konst, skulpturer, utställningar, med möjlighet till upplevelser vintertid såväl som sommartid. Den tredje och största zonen förblir båtuppläggningsplats på vintern. Området föreslås rustas upp och båtarna ställas på ett ordnat sätt. Båtklubbens klubbhus kan ligga kvar inom området även fortsättningsvis. På sommaren föreslås ytan omvandlas till aktivitetsyta och användas exempelvis för boulespel, bollspel och evenemang. Båtuppläggningsplatsen ska inte vara inhägnad. Utformningen av strandparken/båtuppläggningsplatsen ska ingå i det gestaltningsprogram som ska tillhöra planförslaget. Eventuellt kan även skapas flytbryggor för förtöjning av båtar och möjlighet att anlägga flytande restauranger och serveringar längs stranden. Från strandparken samt från Löfströms väg kan diskreta ingångar till Marabouparken skapas. De nya ingångarna måste utföras med stor varsamhet så att parken inte förlorar sin slutna, rumsliga karaktär. Reservat för en utbyggd Löfströms väg I en framtid då Mälarbanan grävts ner ska Löfströms väg kunna kopplas samman med Löfströms allé och Järnvägsgatan. Området utgör redan i dagläget en viktig länk mellan Annedal och Sundbybergs stadskärna. Gång- och cykelkopplingen ska förbättras genom belysning och breddad gång- och cykelväg. Under tidsperioden fram till dess att Mälarbanan byggs om ska området iordningställas som parkmark/parkering. Gator och trafik Löfströmsvägen Löfströmsvägen föreslås förberedas för att bli en framtida bussgata. Längs gatan föreslås trädplantering, p-platser samt gång och cykelväg. Gatusektionen blir cirka 20 meter bred. Gatusektioner och gatugestaltning ska tas fram till nästa skede i planprocessen. Gång- och cykel Gång- och cykelkopplingen mellan Annedal och Sundbybergs stadskärna ska förbättras 15(17)

16 genom belysning och breddad gång- och cykelväg. Även längs strandpromenaden ska gång och cykelväg byggas ut och kopplas till befintliga gator. Parkeringsplatser Bostäder Parkeringsplatser till den nya bebyggelsen placeras lämpligen utmed spårområdet, eftersom marken är svår att använda på annat sätt. Eventuellt kan även ett antal parkeringsplatser läggas i garage under något av husen. Parkeringsnormen för bostäderna är 0,8 p- platser per lägenhet. Marabouparken Idag finns inga speciella parkeringsplatser för besökande till Sundbybergs konsthall eller Marabouparken. Marabou konsthall bedöms ha ett parkeringsbehov på platser varav två handikapplatser. Parkeringsytan föreslås anläggas intill/samordnas med bostadsparkering. Båtklubben Båtklubben parkerar idag längs Löfströmsvägen, eller inom det inhägnade området. Under en första etapp innan Mälarbanan breddas kan ett antal parkeringsplatser ligga i markplanet. I ett senare skede försvinner denna parkeringsmöjlighet. Café och närservice Verksamheterna bedöms främst betjäna lokala kunder och inte ha behov av bilparkering, angöringsfickor kan ordnas längs Löfströmsvägen. Förskola För förskolans behov behövs tre parkeringsplatser per 1000 m 2 area förskola. Teknisk infrastruktur Dagvatten En dagvattenutredning ska tas fram i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska i största möjliga utsträckning anordnas. Vatten och avlopp Vattenförsörjning anordnas genom anslutning till kommunalt ledningsnät. Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till Bromma reningsverk. Avfallshantering Enligt kommunens riktlinjer God avfallshantering vid ny- och ombyggnation ska maskinell hämtning av hushållsavfall uppdelat i brännbart hushållsavfall och matavfall ske. Med maskinell hantering menas att underjordsbehållare eller sopsug ska användas. Hur avfallshanteringen ska ske utreds i det fortsatta planarbetet. Värme Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen av bebyggelsen kan ske med högsta möjliga energieffektivitet. Området föreslås anslutas till fjärrvärmenätet, vilket ska utredas närmare i det fortsatta planarbetet. Gestaltningsprogram Ett gestaltningsprogram för planområdet ska tas fram i det kommande arbetet med planen. I gestaltningsprogrammet beskrivs utformningen av bostadshus, café, gator, parkeringar och parkmiljöerna. Behovsbedömning Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar göra en bedömning om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Preliminär behovsbedömning Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har gjorts i ett egen PM. Till programmet har en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. 16(17)

17 Strandskydd Nya regler för strandskydd gäller från den 1 juli Enligt de nya reglerna återinträder strandskyddet automatiskt då en detaljplan ändras. Skyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna. Beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan fattas av kommunerna. För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen. Inom detta programområde åberopas nedanstående skäl för strandskyddsdispens: Området är redan ianspråktaget. Allmänhetens tillgång till strandområdet kommer att väsentligt förbättras. Livsvillkoren för djur och växtliv bedöms inte påverkas negativt. Medverkande I arbetet med programmet har följande kommunala tjänstemän medverkat: Karin Milles Anneli Eskilsson Pia Ekström Jenny Simonsson Per-Håkan Genberg Lars-Herman Larsson Arkitektur Planering Miljöfrågor Trafikplanering Exploatering Näringsliv- och Exploatering Bebyggelseförslaget samt illustrationer (om inget annat nämns) har tagits fram av Per Johanson och Stefan Forslund på Joliark arkitekter. I arbetet har även Veidekke genom Kristian Ericsson och Göran Axelsson deltagit. Referenser Till grund för programmet har legat; Sundbybergs översiktsplan 2010 Remissversion av Sundbybergs trafikplan 2011 Detaljplan C35, C132, C215, C256, C 321 och C 347 i Sundbybergs stad PM trafik inför programarbete för Detaljplan Chokladviken, Vectura Inledande riskanalys Chokladviken, Sundbyberg avseende närheten till Mälarbanan, brandskyddslaget sept 2011 Chokladviken, Sundbyberg, Trafikbullerutredning för detaljplan, Åkerlöf Hallin akustikkonsult AB Behovsbedömning av miljöbedömning, Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Översiktlig bedömning av miljöaspekter, Sweco (17)

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande

Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande Dnr 2012-289 Antagen 2013-03-13 MBN 60 Laga kraft 2013-04-12 Inledning

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad.

Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN PLANBESKRIVNING Ludvig Milles 2003-09-09 DNR 198/2001-214 Antagandehandling Detaljplan för del av Sundbyberg 2:17, Fabriksgränd, Sundbybergs stad. HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län

Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 2010-11-22 Dnr:2010-1132-211 1(3) ANTAGANDEHANDLING Ändring av DETALJPLAN för Linneryds prästgård 5:77 m fl med avseende på Linneryd 5:78 i Linneryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22

DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 ANTAGEN 2008-09-15 LAGA KRAFT 20008-10-22 DETALJPLAN FÖR DEL AV DEGERÄNGEN 1:6 PLANBESKRIVNING Karlstad SWECO FFNS Arkitekter AB Stefan Jonsson Uppdragsnummer 3330.785.000 SWECO FFNS SAMHÄLLSPLANERING

Läs mer

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter

Planhandling. Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län. Upprättad av: GG Arkitekter Dnr. MBN 2014-523 Version Plannr. 1 D 2060 Planhandling Detaljplan för fastigheten Forellen 7 och 8 Piteå kommun, Norrbottens län Upprättad av: GG Arkitekter Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post

Läs mer

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun

Tillägg till detaljplan för kv. Lodjuret m.fl (fastigheten Lodjuret 11), Huddinge kommun DATUM DIARIENR 2015-04-10 1 (6) Tillägg till planbeskrivning-antagandehandling Tillägg till planbeskrivning Tillägg till genomförandebeskrivning Tillägg till plankarta med bestämmelser Fastigheten Lodjuret

Läs mer

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet

Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende. Trafikkonsekvenser. Exploateringskostnader. Diagram: Exploateringskostnader/enhet Nivå 1400 enheter (1400 1800 lgh), ca 3100-3600 boende Nivå 1400 enheter Ingen ny bilbro erfordras. Öbron (B) nyttjas enbart för biltrafik. Två nya gång- och cykelbroar anläggs. En mot Östteg (C) och en

Läs mer

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING

Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING. Älvsbyns kommun Norrbottens län. Tillägg till planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING Ändring av Detaljplan för NYFORS KURS- OCH FRITIDSANLÄGGNING Älvsbyns kommun Norrbottens län Tillägg till planbeskrivning HANDLINGAR - plankarta med bestämmelser - planbeskrivning (denna handling) - Fastighetsförteckning

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen

Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen Diarienummer: Miljöreda: 13/0911 Upprättad: Kv. Björkängen Utredning inför exploatering av kv. Björkängen 1(8) Utredningens huvuddrag Bakgrund och syfte Riktlinjer för bostadsförsörjningen Vårgårda kommun

Läs mer

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen

Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Kvarteret Lagern med Dallashuset och Kammen Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN.

SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. ANTAGANDEHANDLING Sid 1 (4) VÄCKELSÅNG 6:14 m fl VÄCKELSÅNGS SAMHÄLLE, TINGSRYDS KOMMUN KRONOBERGS LÄN. DETALJPLAN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget hör denna beskrivning, genomförandebeskrivning

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN SIDAN 1 (5) DETALJPLANEPROGRAM FÖR KILE 1:125 m.fl. VID HATTEVIK STRÖMSTAD KOMMUN VÄSTRA GÖTALANDS LÄN På uppdrag av fastighetsägarna inom Kile 1:125 har Lars Fernqvist, arkitekt SAR/MSA, upprättat detta

Läs mer

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman

Kvalitetsgranskning: Handläggare: Denis van Moeffaert. Aino Krunegård Ronie Wickman UPPDRAGSNUMMER ÖVERSIKTLIG DAGVATTENUTREDNING ARNÖ 1:3 SÖDER FLÄTTNALEDEN BJÖRKÖ, NYKÖPING NYKÖPINGS KOMMUN NYKÖPING Handläggare: Aino Krunegård Ronie Wickman Kvalitetsgranskning: Denis van Moeffaert 1

Läs mer

Mitt i Solna ligger Råsunda

Mitt i Solna ligger Råsunda Kvarteret Lagern Mitt i Solna ligger Råsunda En unik plats i händelsernas centrum Redan idag är Solna mest företagstätt i Sverige. I de nya kvarter som byggs i Råsunda är kopplingarna både till världen

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

BERGAVÄGEN (Svanen 1)

BERGAVÄGEN (Svanen 1) SMEDJEBACKENS KOMMUN Miljö- och byggkontoret Detaljplan för BERGAVÄGEN (Svanen 1) Smedjebackens kommun MBN beslut om samråd: 2011-06-17 MBN beslut om granskning: 2011-08-17 MBN förslag om antagande: 2011-10-07

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW

Planbeskrivning. Källö 6:4, kv Myrängen. Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län 2014-07-04 DNR: 13BMN135 HANDLÄGGARE: HENRY GREW SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2014-07-04 HANDLÄGGARE: HENRY GREW Planbeskrivning Källö 6:4, kv Myrängen Detaljplan för småindustri Gävle kommun, Gävleborgs län Figur 1: Källa: Bing-maps Samrådstid:

Läs mer

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning

Detaljplan för. VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl. Genomförandebeskrivning VÄSTERRÅDA HANDELS OCH INDUSTRIOMRÅDE Västerråda 2:25 m fl Genomförandebeskrivning Utställningshandling Contekton Arkitekter Fyrstad AB November 2011 Västerråda 2:25 m fl, 1(6) INNEHÅLL INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal

Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal YIMBY Yes In My BackYard. 2009-08-24 Diarienummer: 2007-36164 2009:15 Yttrande om förslag till detaljplan för kv. Fredriksdal - Inledning YIMBY välkomnar att utbyggnaden av Hammarby Sjöstad fortsätter.

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD

Inbjudan till MARKANVISNING. KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD Inbjudan till MARKANVISNING KV. SKÄRVET, västra delen VÄXJÖ STAD INNEHÅLL BAKGRUND 3 MÅLSÄTTNING FÖR OMRÅDETS INNEHÅLL 5 GESTALTNINGSPRINCIPER 6 FÖRUTSÄTTNINGAR 6 MARKANVISNING 7 KONTAKT 9 BAKGRUND Bäckaslöv

Läs mer

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva

The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva The Capital of Scandinavia Byggprojekt i Järva En del i Vision Järva 2030 Byggprojekt i urval Rinkebystråket 1 Rinkebystråket ska upprustas och göras om till ett levande affärstråk med butiker. Det som

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55

Esplanaden 1. Sundbyberg 670 kvm. Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Esplanaden 1 Sundbyberg 670 kvm Kontaktperson: Andreas Wallebom andreas.wallebom@diligentia.se 08-573 657 55 Välkommen till Diligentia Esplanaden 1 Esplanaden 1 är i huvudsak en kontorsfastighet, med Kronofogden

Läs mer

PROGRAMBESKRIVNING PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANOMRÅDE AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN (MB) SAMRÅDSHANDLING

PROGRAMBESKRIVNING PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANOMRÅDE AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN (MB) SAMRÅDSHANDLING SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för DEL AV ALTONA 1:2 M.FL. (OMRÅDE ÖSTER LANTMANNAGATAN) Laholms tätort Laholms kommun PROGRAMBESKRIVNING PLANERINGENS SYFTE OCH HUVUDDRAG PLANOMRÅDE Området öster om Lantmannagatan

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SPN 2010/0017 214 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av fastigheten Svärtinge 1:6 med närområde (söder om Svärtingehus skola) inom Svärtinge i Norrköpings kommun, fysisk planering den

Läs mer

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag

Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2014-08-15 SID 1 (5) KS/2013:357 TJÄNSTESKRIVELSE Utvecklingsstrategi för Hagalund - remissförslag Sammanfattning Kommunstyrelsen beslutade, efter en förfrågan från

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun.

ANTAGANDEHANDLING. 1(12) Planbeskrivning. tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun. 1(12) Planbeskrivning tillhörande detaljplan för fastigheten Myckelmossa 2:9 inom Simonstorp i Norrköpings kommun den 25 maj 2012 ANTAGANDEHANDLING Antagen i SPN: 2012-10-09, 198 Laga kraft: 2012-11-13

Läs mer

Utskrift från Tekis-GI

Utskrift från Tekis-GI Dnr: KS 2013/657.213 LAGA KRAFT 2014-07-01 Detaljplan för KNISLINGE 10:9 i Knislinge, Östra Göinge Kommun PLANBESKRIVNING Utskrift från Tekis-GI Sida 1 av 1 Utskrift från Tekis-GI http://appgis1.resource.wan/gemensamma/tekisgiwebb/print.aspx?x=186736.06018771&y=6230831.2604602&session=21901202-13...

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-03-26 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2011-02-28, rev 2011-08-24 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Baldersgatans södra del samt för fastigheterna Balder 5 och 10, Laboremus 1 mfl i Norrtälje stad

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun.

Efter att detaljplanerna är antagna ska det i anslutning till planområdet göras en kommungränsjustering mellan Stockholms stad och Nacka kommun. Reviderat start-pm 2010-01-19 Dnr KFKS 2006/622 214 Projekt 9622 1 (8) Kommunstyrelsen Startpromemoria för stadsbyggnadsprojekt för trafikplats Skrubba-Lindalen, väg 229 och Ältabergsvägen, del av fastigheten

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Bostäder i kv Strömmen

Bostäder i kv Strömmen Bostäder i kv Strömmen Förstudie Karlsborgsbostäder 2014-02-07 sid 1 Förutsättningar RUMS/FUNKTIONSPROGRAM VILKA MYNDIGHETSKRAV FINNS? VILKA ÄR MÅLGRUPPEN/BRUKARNA? Trygghetsboende i ett punkthus på 7

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

De nya kvarteren i Råsunda

De nya kvarteren i Råsunda De nya kvarteren i Råsunda Här är Råsundasom allra mest Råsunda Mitt i hjärtat av Solna Historia Tidigare fotbollsstadion invigd 1937. I oktober 2012 flyttade Svenska Fotbollsförbundet och AIK till en

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner

[Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner [Skriv text] 2014/1050 Bromölla kommun Mari Wagner DETALJPLAN FÖR DAHLIAN 4 & 13 UTMED VINKELVÄGEN I BROMÖLLA Plan och genomförandebeskrivningen ska redovisa detaljplanens syfte och förutsättningar. Detta

Läs mer

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341

PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 PLANBESKRIVNING 1(6) Ytterstadsavdelningen 2008-01-16 S-Dp 2007-36186-54 Erik Isacsson Tfn 08-508 27 341 Förslag Detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens Tennisklubb) i stadsdelen

Läs mer

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av

Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Enkelt planförfarande enl PBL 5:28. Detaljplan för del av Enkelt planförfarande enl PBL 5:28 Detaljplan för del av Kv. FÖRRÅDET, FÖRRÅDET 12 m.fl. Salems kommun, Stockholms län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PG Carlsson Arkitekt AB i samarbete med Miljö- och

Läs mer

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306

DETALJPLAN 5306 kv CEMENTEN 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM FÖR KVARTER CEMENTEN 4 OCH 5 DP5306 DETALJPLA 5306 kv CEMETE 4 och 5, MALMÖ 2015.03.10 KVALITETSPROGRAM KVALITETSPROGRAMMETS SYFTE OCH UPPLÄGG Kvalitetsprogrammet är framtaget som en del i detaljplanearbetet för fastigheterna Cementen 4

Läs mer

SOLNA STAD Enkelt förfarande 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft 2010-07-07 P10/7 Per Anders Olsson 2010-05-25 SBN/2009:1057

SOLNA STAD Enkelt förfarande 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft 2010-07-07 P10/7 Per Anders Olsson 2010-05-25 SBN/2009:1057 SOLNA STAD Enkelt förfarande 1 (6) Stadsbyggnadsförvaltningen Laga kraft 2010-07-07 P10/7 Per Anders Olsson 2010-05-25 SBN/2009:1057 Plan- och genomförandebeskrivning Detaljplan för del av kv Framnäs inom

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55

Landsvägen 50. Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg. Ser du också affärsläget. Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Ser du också affärsläget Landsvägen 50 Ett magnifikt läge mitt i centrala Sundbyberg Hyr denna lokal Ring oss: 08-34 54 55 Duvbo Näckrosen Kollektivtrafik av världsklass finns i direkt anslutning till

Läs mer

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB

Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till Vindpropellern AB DNR 2013-513-01600 Sida 1 (6) 2013-10-22 Handläggare Margareta Catasús 08-508 260 62 Till Exploateringsnämnden 2013-11-14 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Farsta 2:1 i Hökarängen till

Läs mer

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun

Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun Detaljplan för område vid småbåtshamnen, del av Rörvik 1:159, Rörviks samhälle, Sävsjö kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING (andra utställningen) INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015

Bygg i Norrköping. Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Bygg i Norrköping Information om bostadsobjekt för marktilldelning 2015 Var med och skapa Norrköping! Byggkranarna syns över stadens hustak. När den här broschyren går i tryck pågår byggnation av drygt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09.

Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun. Genomförandebeskrivning - Utställningshandling KS09. Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 KS09.319 Detaljplan för fastigheten Torp 2:75 Bostäder på Telestationstomten i Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Utställningshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark-

Läs mer

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl

Parkeringsutredning Detaljplan för Strandbaden 3 m fl Beställare: Falkenbergs kommun Box 293 31123 Falkenberg Beställarens representant: Johan Risholm Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson Uppdragsnr: 101 02 38 Filnamn

Läs mer

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun

Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun 1 (5) Datum 2013-05-16 Antagandehandling Ändring av detaljplan för Mo 1:141, 1:105 mfl, Trångsviken, Krokoms kommun Tillägg till PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingarna består av:

Läs mer

2. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området.

2. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden upprättar detaljplan för området. Monica Almquist Avdelningen för Projektutveckling Telefon: 08-508 262 52 monica.almquist@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2012-08-23 Markanvisning för bostäder och tennishall inom fastigheten Stadshagen

Läs mer

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande

Planområde. Detaljplan Skillinge 6:16 KUNGSÖRS KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN DP 202. PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Detaljplan Skillinge 6:16 S KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING - Samrådshandling Normalt planförfarande Upprättad 2014-09-08 Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB Stockholm Kontakt: Gregor

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Detaljplan för bostäder och centrumändamål, fastigheten BERGHÄLLEN 10, Landsvägen, Lilla Alby

Detaljplan för bostäder och centrumändamål, fastigheten BERGHÄLLEN 10, Landsvägen, Lilla Alby STADSLEDNINGSKONTORET 2015-02-17 Nina Lindfors DNR KS/0061-2015 PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för bostäder och centrumändamål, fastigheten BERGHÄLLEN 10, Landsvägen,

Läs mer

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG

STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG Datum 2009-10-27 Diarie nr SN 0035/09 Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMRÅD UTSTÄLLNING ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR STENHAMRE 17:16 OCH DEL AV STENHAMRE 31:1 OVES GOLV OCH FÄRG LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Planbeskrivning Samrådshandling

Planbeskrivning Samrådshandling Planbeskrivning Samrådshandling Datum 2010-06-08 Dnr BMR/2010:28 Bygg-, miljö- och räddningsförvaltningen Detaljplan för fastigheten Svalan 10 inom Sparreholm, Flens kommun, Södermanlands län Handlingar

Läs mer