Planprogram för Ängen 1 mfl - stadsbebyggelse och strandpromenad invid Marabouparken i Sundbyberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för Ängen 1 mfl - stadsbebyggelse och strandpromenad invid Marabouparken i Sundbyberg"

Transkript

1 Planprogram för Ängen 1 mfl - stadsbebyggelse och strandpromenad invid Marabouparken i Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr 490/2010 1(17)

2 BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Planering i närområdet 6 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 8 Områdesbeskrivning 8 Mark och vegetation 8 Närområdet 8 Service 10 Störningar och risker 10 Analys trafik 10 Områdesanalys 12 Programkarta 13 FÖRSLAG 14 Bebyggelse 14 Gator och trafik 15 Parkeringsplatser 16 Teknisk infrastruktur 16 Gestaltningsprogram 16 BEHOVSBEDÖMNING 16 STRANDSKYDD 17 MEDVERKANDE 17 REFERENSER 17 2(17)

3 Planeringsprocessen Detta är ett planprogram. Planprogrammet görs tidigt i planeringsprocessen och anger utgångspunkter och syftet med planen. Under programskedet hålls ett programsamråd med myndigheter, sakägare och andra som är berörda. Utöver programsamrådet ges ytterligare två tillfällen att lämna synpunkter på förslaget. PROGRAM UTSTÄLLNING START SAMRÅD ANTAGANDE Så här långt har vi kommit i planprocessen LAGA KRAFT Bakgrund, syfte och huvuddrag Kommunfullmäktige har den 14 juni 2010 gett stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheterna Kilen 1, Kilen 2, Eken 7, Sundbyberg 2:9, Sundbyberg 2:10 och Ängen 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:4. Ett markanvisningsavtal har träffats mellan Sundbybergs stad och Veidekke för exploatering av marken inom programområdet. Området har ett strategiskt viktigt läge som ny entré till Sundbyberg från det nya området Annedal i Stockholm. En ny förbindelse över Bällstaån föreslås. Bebyggelsen blir en förlängning av Sundbybergs stadskärna och ska utformas som en del av en stadsstruktur, där det knyter ihop Annedal med Sundbybergs stadskärna. En exploatering om cirka 145 nya bostäder, lokaler för exempelvis café, närservice och förskola föreslås. Bebyggelsens uttryck ska variera i fasadmaterial, hushöjd och detaljer. Strandpromenaden föreslås utbyggd längs hela sträckan. Området söder om Marabouparken föreslås omvandlas till aktivitetspark sommartid och en upprustad båtuppläggningsplats vintertid. Sommarhamn för båtar föreslås finnas kvar. Parkeringsplatser till Marabouparkens nya konsthall föreslås. 3(17)

4 Tidigare ställningstaganden Översiktsplan I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010, är området markerat som en del av förändringsområdet järnvägsområdet. Området ska utvecklas och delvis omvandlas. Man ska förhålla sig till det som sker på södra sidan Bällstaviken, i Annedal. En järnvägstunnel som sträcker sig ända fram till denna plats kan skapa helt nya förutsättningar och vara till stor fördel för Sundbybergs utveckling. Det ger möjligheter att skapa nya offentliga rum i form av ytterligare parkmark och en förlängning av strandpromenaden. Detaljplaner Detaljplan C35, C132, C215 och C256 gäller inom området. Detaljplan C35 är från 1941 och gäller för den före detta banvallen och anger att området enbart får användas för järnvägstrafik. C132 från 1957 anger att området får användas för industriändamål. C215 från 1983 anger industriändamål. Detaljplan C256 från 1992 anger båtuppläggning direkt norr om Marabouparken samt småbåtshamn och park med båtuppläggning direkt söder om parken. Området gränsar i sydost mot detaljplan C 321 från 2001 som anger bostadsbebyggelse och kontor. Området gränsar också till detaljplan C 347 från 2006 som anger underjordisk konsthall under befintlig gård, Gällande detaljplaner inom och i anslutning till programområdet. Detaljplaneområdet är gråmarkerat konstnärsateljéer och restaurang i befintlig laboratoriebyggnad samt att ta bort en byggrätt för ett kontorshus. Planuppdrag Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2010 att ge Stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheterna Kilen 1, Kilen 2, Eken 7, Sundbyberg 2:9, Sundbyberg 2:10 och Ängen 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:4, Löfströmsvägen. Området är en viktig entré till staden ifrån det nya bostadsområdet Annedal i Stockholm. Några viktiga utgångspunkter för planarbetet är: att exploateringen kräver anläggande av bro och gata inom området som ska anslutas till befintligt gatunät, att exploateringen kräver anpassning till och utveckling av sommarhamn för båtar, att exploateringen förutsätter att strandpromenaden utefter Bällstaån ska utvecklas på sätt som i allt väsentligt svarar mot det program för Strandpark Sundbyberg vars framtagande exploatören medverkat till, att exploateringen inte får innebära att den utesluter tillgänglighet inom området för andra än de som kommer att bosätta sig i den nya byggnationen, och 4(17)

5 att förutsättningar för näringsverksamhet och förskola inom eller i anslutning till området ska prövas, att förutsättningar för parkering för Marabouparkens nya konsthall ska prövas, samt att detta sammantaget kräver särskilda studier för att finna optimala lösningar och att detta kan komma att ställa särskilda krav för exploateringens genomförande Riksintressen Området omfattas inte av några riksintressen. Området gränsar till Mälarbanan som är av riksintresse för järnvägsändamål. Strandparken Sundbyberg Programmet Strandparken Sundbyberg togs fram 2010 och syftar till att skapa ett publikt stråk längs vattenrummet. Programmet ska fungera som ett planeringsverktyg att använda sig av allt eftersom stranden bebyggs och utvecklas med bostäder, infrastruktur och offentliga rum. Delområde 7 och 8 i rapporten gäller för detta programområde och här finns visioner och förslag som kan fungera som en idébank för denna detaljplan. Förslagen i rapporten kommer att arbetas in i förslaget för denna detaljplan. Vision Sundbybergs stadskärna 2020 Visionen godkändes av kommunfullmäktige den 22 februari Stadskärnevisionen anger stadens inriktning och vilja till utveckling av de centrala delarna i Sundbyberg, den är rådgivande och utgör underlag för förnyelsearbeten och detaljplanering. Detta programområde ingår i Sundbybergs utvidgade stadskärna och ingår i en del av en kontinuerlig utveckling av stadskärnan, där den helas och blir större och av bättre kvalitet. Fotomontage Sundbybergs stadskärna flygvy Stadskärnan ska vara ledstjärna för utvecklingen inom området. Inriktningen ska vara att bygga ett stadsrum - inte enskilda byggobjekt. I Visionen föreslås en ny bro/stadsentré mellan Annedal och marabouområdet, samt en attraktiv obruten strandpromenad med restauranger, verksamheter, kultur och rekreation. Det är viktigt att bron över Bällstaån och miljön utefter stråket norr om Marabouparken utformas med stor omsorg. Platsen är strategiskt viktig och har markerats som entré till centrala Sundbyberg, varför särskild omsorg ska läggas på gestaltningen. Möjligheten att uppföra någon form av landmärke eller accent i stadsbilden ska undersökas. I stadskärnevisionen föreslås även att möjligheten att öppna en ny entré från strandpromenaden till Marabouparken ska undersökas. Båttrafik ska kunna aktualiseras genom att angöringspunkter skapas i Bällstaviken, i första hand vid Tuvanparken men även vid Marabouparken. 5(17)

6 Planering i närområdet Mälarbanan För att möta en ökad efterfrågan på mer trafik på Mälarbanan har Trafikverket i uppdrag att genomföra en utbyggnad från två spår till fyra. Trafikverket har i september 2010 beslutat att fyrspårsutbyggnaden, ska drivas vidare genom den befintliga korridoren dvs. via Sundbyberg. För utformningen genom Sundbyberg finns tre alternativ; ytläge, tunnel med öppen station samt tunnel med täckt station. En avsiktsförklaring har tecknats mellan Trafikverket och Sundbybergs stad för samverkan kring finansieringen av en tunnellösning. Annedal i Stockholm I stadsdelen Mariehäll, vid Stockholms stads gräns mot Sundbyberg, pågår en stadsförnyelse som innefattar det nya bostadsområdet Annedal. I Annedal planeras cirka 2000 nya bostäder. Första inflyttningen sker under hösten När området är helt utbyggt kommer det att innehålla bostäder, parker och torg, skola och förskolor. I närliggande Ulvsunda industriområde planeras det för nya lägenheter i en blandad stad, även det med starka kopplingar till Sundbyberg. Illustrationsplan för Annedal 6(17)

7 Fastighetsrättsliga frågor Programområdet utgörs av fastigheterna Sundbyberg 2:4, Sundbyberg 2:9, del av Sundbyberg 2:10, Ängen 1, Kilen 1, Kilen 2 samt Eken 7. Fastigheterna Kilen 1, Kilen 2, Eken 7 och Sundbyberg 2:10 samt del av Sundbyberg 2:4 ägs av Sundbybergs stad. Fastigheten Ängen 1 ägs av Förvaltaren lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Företaget Rex AB Flytt och Tungtransporter hyr marken av Förvaltaren. Fastighetsägaren har under hand uppgivit sig beredd att överlåta fastigheten på marknadsmässiga grunder. Fastigheten Kilen 1 innehas med tomträtt av Lundgrens smide AB. Nuvarande tomträttsperiod sträcker sig till och med den 30 juni Fastigheterna Kilen 2 och Eken 7 är upplåtna med lägenhetsarrende till Sundbybergs båtklubb. Nuvarande arrendeperiod gäller till och med den 10 januari Fastigheten Sundbyberg 2:9 ägs av Stockholms stad. Den är en före detta banvall. Stockholms stad har meddelat sig beredda att överlåta fastigheten på marknadsmässiga grunder. För att en exploatering av planområdet ska kunna genomföras måste överenskommelser träffas om förvärv av fastigheterna Ängen 1 och Sundbyberg 2:9 respektive tomträtten för fastigheten Kilen 1. Därutöver måste överenskommelse träffas med Sundbybergs båtklubb angående gällande arrendeavtals förtida upphörande och ny överenskommelse träffas med Sundbybergs båtklubb om sommarhamn inom fastigheten Eken 7 och del av fastigheten Sundbyberg 2:4. Staden och exploatören ska samverka och aktivt verka för att lösa samtliga aktuella fastighets-, tomträtts- och upplåtelsefrågor. Exploatören ska stå för de kostnader som är förenade med att lösa dessa frågor. Befintliga fastigheter inom programområdet 7(17)

8 Planeringsförutsättningar Områdesbeskrivning Kvarteret Ängen och Sundbyberg 2:10 Marken är asfalterad och en stor del av marken används som biluppställning. Bebyggelsen består av en tvåvånings putsad, äldre verkstad, som är tillbyggd med en tre vånings plåtbyggnad. På andra sidan om det smala å-rummet ligger Annedal. Kvarteret Kilen och Sundbyberg 2:9 På Kilen 1 ligger en verkstadsbyggnad i blå korrugerad plåt. Marken är hårdgjord inom hela kvarteret Kilen. På Sundbyberg 2:9 ligger en järnvägsbank som tidigare fortsatt på bro över Bällstaån och in i Stockholm. Delen i Stockholm har nu rivits. Eken 7 och del av Sundbyberg 2:4 Inom området ligger en gångväg som kopplar ihop Annedal och Sundbybergs centrala delar. Det är en mycket viktig koppling, men vägen upplevs idag som otrygg och otrevlig, med höga taggtrådsstängsel på båda sidor. Området söder om Marabouparken utmed Bällstaån används för båtuppställning på vintern. På sommaren är stora delar outnyttjat. Båtklubben är privat till karaktären. Området är omgärdat av höga staket och grindar som stänger av stråket längs strandpromenaden. Grinden ska vara olåst och tillåta förbipasserande. Men miljön skapar osäkerhet om huruvida det allmänna stråket fortsätter. Tillgängligheten till Marabouparken är dålig, med enbart en entré. Mark och vegetation Bevarandevärda träd Marken inom den största delen av planområdet är hårdgjord. Ett antal befintliga träd finns längs strandremsan samt mot järnvägen inom kvarteret Ängen. En inventering och inmätning av bevarandevärda träd ska göras i det fortsatta arbetet med planen. Befintliga karaktärsskapande träd längs årummet Geotekniska förhållanden Inom området råder relativt dåliga markförhållanden, marken består till stor del av lera. En översiktlig geologisk undersökning ska göras i det fortsatta arbetet med planen. Markföroreningar Tidigare och dagens användning av området med småindustri har bidragit till att marken innehåller föroreningar. En deponi har tidigare legat inom fastigheten Ängen 1. En undersökning av förorenad mark ska tas fram i det fortsatta arbetet med planen. Fornlämningar Inom området finns inga kända fornlämningar. Närområdet Omkringliggande bebyggelse Området gränsar till ny tillkommande bebyggelse i Annedal. Bebyggelsen i Annedal varierar mellan fyra och sju våningar. Bebyggelsen som gränsar till detta programområde är sex våningar närmast å-rummet. Fasadbeklädnad är i huvudsak tegel. Fotomontage för ny bebyggelse i Annedal Bebyggelsen norr om Mälarbanan består av kontor och småindustri/hantverk. 8(17)

9 Entré till området från Sundbybergs centrum. Marabouparken på vänster sida och båtuppläggningsplats på fastigheten Kilen 2 på höger sida Fastigheten Ängen 1 Järnvägsbank på fastigheten Sundbyberg 2:9 Befintlig gångväg mellan Sundbybergs centrum och Annedal är otrygg och otrevlig Fastigheten Kilen 1 Båtuppläggningsplats söder om Marabouparken, på fastigheten Sundbyberg 2:4 Marabouparken söderifrån, en av flera tänkbara platser för fler entréer till Marabouparken? 9(17)

10 Marabouparken Marabouparken är kulturminnesmärkt. Parken är välbesökt och nyttjas av såväl besökare till konsthallen och skulpturparken som för rekreation och utflykter i det gröna. Marabou etablerades i Sundbyberg 1916, under 30-talet köptes Sundbybergs gård in, på villkor att allmänheten fick tillgång till den park som planerades för personalen. Mellan arbetade landskapsarkitekten Sven Hermelin med parken. År 2002 köpte Sundbybergs stad Marabouparken. Service Området ligger inom Sundbybergs utökade stadskärna med ett stort utbud av service. Kollektivtrafik I Sundbybergs stad, ca 10 minuters promenad från området finns både regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och bussar. Programområdet trafikeras inte av busstrafik, men ett antal busslinjer ligger i nära anslutning till området. År 2013 tillkommer tvärbanan mellan Alvik och Solna, med Hållplatser vid Bällsta bro och Sundbybergs torg. Linje 113 kan i framtiden komma att dras genom detaljplaneområdet Chokladviken, vilket skulle ge en gen koppling mellan Annedal och Sundbybergs torg. Störningar och risker Buller Området är bullerutsatt framför allt från järnvägstrafiken på Mälarbanan. En översiktlig bullerberäkning är under framtagande. Avstämningar med bullerkonsult visar att det går att skapa en tyst sida för bebyggelsen. Farligt gods och urspårning Planområdet gränsar till Mälarbanan som är en primär transportled för farligt gods. Beslut finns taget om att Mälarbanans två spår ska fördubblas. En inledande riskanalys för föreslagen ny bebyggelse har tagits fram av Brandskyddslaget. Vid planering av området har hänsyn tagits till fyra spår i ytläge, det kortaste avståndet mellan närmaste spårmitt och planerade bostäder är 25 meter. Förslaget har utgått från den förprojektering av fyrspårsutbyggnaden som Trafikverket tagit fram i samband med järnvägsutredningen. Med hänsyn till det relativt korta avståndet till järnvägen samt att den planerade verksamheten utgörs av bostäder kan det inte uteslutas att risknivån kan vara så hög att riskreducerande åtgärder är nödvändiga att vidta. En detaljerad analys måste därför göras i det fortsatta planarbetet. Översvämningsrisk Programområdet ligger invid Bällstaån. Mälarens medelvattennivå ligger på nivån +0,33 räknat i höjdsystemet RH00. Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2006:94) ligger 100-årsnivån i Mälaren på nivån + 1,3. Enligt uppgift från länsstyrelsen beräknas Mälaren kunna nå nivån +1,79, men med vindpåslag kan vattnet komma all pressas upp till nivån +2,3 (dimensionerande nivå). Ny bostadsbebyggelse eller lokaler ska därför ligga på nivån +2,3 mön eller högre. Analys trafik Tidiga skisser att förlänga Tappvägen till Järnvägsgatan I tidiga skisser för programområdet, samt i Sundbybergs vision, har man föreslagit en fortsättning av Tappvägen rakt in i programområdet. Ur Sundbybergs Vision - Tappvägen förlängs in i programområdet 10(17)

11 I Sundbybergs vision föreslås en fortsättning av Tappgatan gå över järnvägen för att sammankopplas med järnvägsgatan. I Järnvägsutredningen för utbyggnad av Mälarbanan föreslås en nedgrävning från Starrbäcksgatan i väster till Sundbybergs station i öster. Öster om Starrbäcksgatan kommer järnvägen ut ur tunneln, för att sedan ledas i ett tråg och vara uppe i marknivå igen i höjd med kvarteret Ängen 1. Det innebär att även vid en nedgrävning av Mälarbanan så är rälsen, i höjd med planområdet, i stort sett i marknivå igen. En bro från Tappvägen till Järnvägsgatan skulle behöva gå upp på nivån 10,5 meter över nollplanet (det nya höjdläget för Mälarbanan är ca +3,0 mön, frihöjd över järnvägen är 6,5 m och brokonstruktionen är ca 1,0 m). En bro på denna höjd skulle behöva starta redan vid Bällstaån för att med 10 % lutning ta sig upp över järnvägen. Med 6% lutning skulle bron behöva starta en bra bit in i Stockholm, söder om Bällstaån. En hög trafikbro skulle göra att miljön i anslutning till bron blir otrevlig. Att koppla järnvägsgatan direkt med Tappvägen skulle skapa en gen koppling som sannolikt skulle bidra till genomfartstrafik genom Annedal, vilket inte heller vore önskvärt. Alternativet har därför avfärdats under arbetet med detta planprogram. Tidiga skisser att förlänga Tappvägen in i programområdet Under programarbetet har ett alternativ att förlänga Tappvägen in i programområdet utretts. Skiss på Tappvägens förlängning in i programområdet Då denna gata skulle sluta med ett bullerplank i fonden, samt att det skulle dela upp det redan begränsade utvecklingsområdet i två delar har alternativet avförts. En gångbro i en förlängning av Tappvägen över Bällstaån vore dock positivt. Föreslagen trafikstruktur Den nya gatan in i området föreslås följa det historiska läge den har idag, där den följer Marabouparkens avgränsning. Genom att lägga gatukopplingen i det befintliga läget samlas rörelsestråket över Bällstaviken på en plats. Stråket mellan Sundbybergs stadskärna och Annedal och stråket längs strandpromenaden möts, därmed skapas en nod med goda förutsättningar för lokalisering av exempelvis serveringar och bageri etc. Programområdet föreslås i ett inledningsskede angöras via Annedal, via en ny bro över Bällstaån i samma läge som idag. Befintliga Löfströmsvägen föreslås byggas om och utnyttjas. När Mälarbanan grävts ner kan 11(17)

12 Löfströmsvägen kopplas ihop med Löfströms allé och Ursviksvägen. Utbyggnaden i den första etappen bör om möjligt anpassas till den framtida gatuprofilen. Ett trafik PM har tagits fram av Vectura, där bl a förutsättningar för den nya gatukopplingen utreds. Gång- och cykeltrafik Ett promenadstråk sträcker sig på den norra sidan av Bällstaån, från Stockholms innestad och fram till planområdet. Det är idag möjligt att ta sig genom Båtklubbens inhägnade område genom grindar som ska hållas öppna, men det känns osäkert om man får röra sig där eller inte. Ett nytt gång- och cykelstråk föreslås genom det som idag är Båtklubbens område och vidare över Löfströmsvägen, längsmed Bällstaån och vidare till Stockholm. Den befintliga gång- och cykelförbindelsen mellan Annedal och Sundsbybergs centrum är redan idag viktig, denna koppling förbättras med separat cykelbana, trottoar och belysning En gång- och cykelbro över Bällstaån kan uppföras i höjd med förlängningen av Tappvägen. Gestaltning av gatumiljön samt gatusektioner tas fram inför plansamråd. Områdesanalys En översiktlig analys av området har tagits fram i ett tidigt skede för att lyfta områdets styrkor och svagheter, som underlag för områdets utveckling. Styrkor Läget i staden- Sundbybergs utökade stadskärna med service och goda kommunikationer Nära vattnet Sydvästläge Nära Marabouparken Nära Annedal Hot och Svagheter Bullerstörd miljö Farligt gods på Mälarbanan Långsmalt område (inklämt mellan Mälarbanan och Bällstaån) Ologisk trafikkoppling till Sundbybergs C Dåliga markförhållanden Översvämningsrisker Mälarbanans nedgrävning eller inte? Många olika markägare, upplåtelseformer och användare av området idag Möjligheter Göra området mer tillgängligt för allmänheten Skapa attraktiva bostäder utmed vattnet. Skapa ett attraktivt gång- och cykelstråk längs strandpromenaden Utveckla en ny stadspark söder om Marabouparken utmed Bällstaviken som erbjuder det som saknas i Marabouparken. Utveckla en eller flera nya entréer till Marabouparken Skapa restaurang/er och eller aktiviteter längs stranden Båttrafik till och från området? 12(17)

13 Programkarta 13(17)

14 Förslag Bebyggelse Bebyggelsen blir en förlängning av Sundbyberg stadskärna och ska utformas som en del av en stadsstruktur, där det knyter ihop Annedal med Sundbybergs stadskärna. Bebyggelsen ska ha stor variation, huskropparnas uttryck ska variera både i fasadmaterial, hushöjd och detaljer. gårdar. Som kompensation för att flera hus saknar egna gårdar ska området präglas av grönska på annat sätt, exempelvis gröna väggar, gröna tak och öppna dagvattenlösningar. Kvartersmark bostäder Cirka 145 lägenheter föreslås, uppdelat i sex huskroppar. Bostädernas höjd varierar mellan fyra och sex våningar, ett hus sticker dock upp lite högre än de andra, det är på åtta våningar. Höga socklar ska undvikas. En av bottenvåningarna samt en lägre byggnad föreslås planläggas för verksamheter. Intill föreslås ett allmänt torg. Lokalernas placering ligger i direkt anslutning till Löfströms väg, som blir den viktigaste kopplingen mellan Annedal och Sundbybergs stadskärna. Det ligger utmed strandpromenaden och dess strategiska placering bildar en nod i vilken verksamheter såsom exempelvis café, bageri, frisör etc borde kunna fungera. Modellbild tagen från strandpromenaden söder om Marabouparken Modellbild tagen från Tappvägen Den långsmala tomten med en bullrig sida i norr gör att de flesta husen saknar egna Föreslagen bebyggelse med våningshöjder Verksamheter Detaljplanen ska ge möjlighet för verksamheter i bottenvåningarna. Verksamheter i bottenvåningen på blå byggnad föreslås förskola och i röd byggnad föreslås café och närservice En förskola med tre avdelningar föreslås inrymmas i bottenvåningarna i två av husen. Söder om byggnaden, på den tysta sidan, föreslås en lekplats/gård för förskolan. Lekplatsen ska kunna dubbelutnyttjas av allmänheten under kvällar och helger. Kvartersmark parkering/angöring/ park Norr om bebyggelsen föreslås bilparkering, förråd, cykelparkering etc. Inom detta område ska införas ett stort inslag av grönska med bland annat trädplantering och perenner. Miljön ska upplevas som parklik. 14(17)

15 Parkeringsytan ska delas in i mindre enheter, med rumsbildande element såsom förråd, plank och spaljéer. Förråd, carportar och öppna parkeringsplatser ska uppföras på ett genomtänkt sätt så att det blir variationsrikt. Vändplaner ska utformas med en detaljrikedom i markmaterialet och ska utformas som torgytor. I ytan ska finnas inslag av gatsten och eller plattbeläggning. Ett gestaltningsprogram för kvartersmark och allmän plats ska tas fram under planarbetets gång. Allmän plats - park Söder om bebyggelsen skapas en plats som omgärdas av bebyggelsen, vattnet och Löfströmsvägen. Platsen kommer sannolikt att bli tätbefolkad fina sommardagar. Här skapas en grönskande strandmiljö som dels ska fungera som en utökad gårdsmiljö för de boende, dels en plats för allmänheten med bryggor och platser att sitta på. Inom området ska även en mindre yta för småbarnslek uppföras. Längst västerut inom programområdet blir markområdet relativt smalt, och det blir svårt att rymma mycket mer än en strandpromenad. Strandpark/båtuppläggning På markområdet söder om Marabouparken föreslås en generös offentlig parkmiljö, en aktivitetspark som kompletterar Marabouparken och blir ett välkomnande möte med Annedal. Båtuppläggningsplatsen föreslås dock vara kvar vintertid och därför föreslås parkrummet delas upp i tre delar: Ett brett gångstråk med bryggor närmast vattnet som är tillgängligt året runt. Näst närmast vattnet en zon med lek, konst, skulpturer, utställningar, med möjlighet till upplevelser vintertid såväl som sommartid. Den tredje och största zonen förblir båtuppläggningsplats på vintern. Området föreslås rustas upp och båtarna ställas på ett ordnat sätt. Båtklubbens klubbhus kan ligga kvar inom området även fortsättningsvis. På sommaren föreslås ytan omvandlas till aktivitetsyta och användas exempelvis för boulespel, bollspel och evenemang. Båtuppläggningsplatsen ska inte vara inhägnad. Utformningen av strandparken/båtuppläggningsplatsen ska ingå i det gestaltningsprogram som ska tillhöra planförslaget. Eventuellt kan även skapas flytbryggor för förtöjning av båtar och möjlighet att anlägga flytande restauranger och serveringar längs stranden. Från strandparken samt från Löfströms väg kan diskreta ingångar till Marabouparken skapas. De nya ingångarna måste utföras med stor varsamhet så att parken inte förlorar sin slutna, rumsliga karaktär. Reservat för en utbyggd Löfströms väg I en framtid då Mälarbanan grävts ner ska Löfströms väg kunna kopplas samman med Löfströms allé och Järnvägsgatan. Området utgör redan i dagläget en viktig länk mellan Annedal och Sundbybergs stadskärna. Gång- och cykelkopplingen ska förbättras genom belysning och breddad gång- och cykelväg. Under tidsperioden fram till dess att Mälarbanan byggs om ska området iordningställas som parkmark/parkering. Gator och trafik Löfströmsvägen Löfströmsvägen föreslås förberedas för att bli en framtida bussgata. Längs gatan föreslås trädplantering, p-platser samt gång och cykelväg. Gatusektionen blir cirka 20 meter bred. Gatusektioner och gatugestaltning ska tas fram till nästa skede i planprocessen. Gång- och cykel Gång- och cykelkopplingen mellan Annedal och Sundbybergs stadskärna ska förbättras 15(17)

16 genom belysning och breddad gång- och cykelväg. Även längs strandpromenaden ska gång och cykelväg byggas ut och kopplas till befintliga gator. Parkeringsplatser Bostäder Parkeringsplatser till den nya bebyggelsen placeras lämpligen utmed spårområdet, eftersom marken är svår att använda på annat sätt. Eventuellt kan även ett antal parkeringsplatser läggas i garage under något av husen. Parkeringsnormen för bostäderna är 0,8 p- platser per lägenhet. Marabouparken Idag finns inga speciella parkeringsplatser för besökande till Sundbybergs konsthall eller Marabouparken. Marabou konsthall bedöms ha ett parkeringsbehov på platser varav två handikapplatser. Parkeringsytan föreslås anläggas intill/samordnas med bostadsparkering. Båtklubben Båtklubben parkerar idag längs Löfströmsvägen, eller inom det inhägnade området. Under en första etapp innan Mälarbanan breddas kan ett antal parkeringsplatser ligga i markplanet. I ett senare skede försvinner denna parkeringsmöjlighet. Café och närservice Verksamheterna bedöms främst betjäna lokala kunder och inte ha behov av bilparkering, angöringsfickor kan ordnas längs Löfströmsvägen. Förskola För förskolans behov behövs tre parkeringsplatser per 1000 m 2 area förskola. Teknisk infrastruktur Dagvatten En dagvattenutredning ska tas fram i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska i största möjliga utsträckning anordnas. Vatten och avlopp Vattenförsörjning anordnas genom anslutning till kommunalt ledningsnät. Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till Bromma reningsverk. Avfallshantering Enligt kommunens riktlinjer God avfallshantering vid ny- och ombyggnation ska maskinell hämtning av hushållsavfall uppdelat i brännbart hushållsavfall och matavfall ske. Med maskinell hantering menas att underjordsbehållare eller sopsug ska användas. Hur avfallshanteringen ska ske utreds i det fortsatta planarbetet. Värme Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen av bebyggelsen kan ske med högsta möjliga energieffektivitet. Området föreslås anslutas till fjärrvärmenätet, vilket ska utredas närmare i det fortsatta planarbetet. Gestaltningsprogram Ett gestaltningsprogram för planområdet ska tas fram i det kommande arbetet med planen. I gestaltningsprogrammet beskrivs utformningen av bostadshus, café, gator, parkeringar och parkmiljöerna. Behovsbedömning Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar göra en bedömning om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Preliminär behovsbedömning Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har gjorts i ett egen PM. Till programmet har en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. 16(17)

17 Strandskydd Nya regler för strandskydd gäller från den 1 juli Enligt de nya reglerna återinträder strandskyddet automatiskt då en detaljplan ändras. Skyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna. Beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan fattas av kommunerna. För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen. Inom detta programområde åberopas nedanstående skäl för strandskyddsdispens: Området är redan ianspråktaget. Allmänhetens tillgång till strandområdet kommer att väsentligt förbättras. Livsvillkoren för djur och växtliv bedöms inte påverkas negativt. Medverkande I arbetet med programmet har följande kommunala tjänstemän medverkat: Karin Milles Anneli Eskilsson Pia Ekström Jenny Simonsson Per-Håkan Genberg Lars-Herman Larsson Arkitektur Planering Miljöfrågor Trafikplanering Exploatering Näringsliv- och Exploatering Bebyggelseförslaget samt illustrationer (om inget annat nämns) har tagits fram av Per Johanson och Stefan Forslund på Joliark arkitekter. I arbetet har även Veidekke genom Kristian Ericsson och Göran Axelsson deltagit. Referenser Till grund för programmet har legat; Sundbybergs översiktsplan 2010 Remissversion av Sundbybergs trafikplan 2011 Detaljplan C35, C132, C215, C256, C 321 och C 347 i Sundbybergs stad PM trafik inför programarbete för Detaljplan Chokladviken, Vectura Inledande riskanalys Chokladviken, Sundbyberg avseende närheten till Mälarbanan, brandskyddslaget sept 2011 Chokladviken, Sundbyberg, Trafikbullerutredning för detaljplan, Åkerlöf Hallin akustikkonsult AB Behovsbedömning av miljöbedömning, Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Översiktlig bedömning av miljöaspekter, Sweco (17)

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg

Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-05 Pia Ekström Preliminär behovsbedömning av planprogram för Chokladviken i centrala Sundbyberg Behovsbedömningen är den process vid vilket det avgörs om en

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG Detaljplan för TÖRESTORP 2:52, DEL AV HangOn AB, Gnosjö kommun, Jönköpings län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser - Plan- och genomförandebeskrivning - Behovsbedömning Bakgrund HangOn

Läs mer

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3.

3. Exploateringsnämnden begär att stadsbyggnadsnämnden startar detaljplanearbete för del av fastigheten Riksby 1:3. Anna Haraldsson Avdelningen för projektutveckling Telefon: 08-508 271 27 anna.haraldsson@stockholm.se Till Exploateringsnämnden 2011-10-20 Markanvisning för byggvarhus inom del av fastigheten Riksby 1:3

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Farsta 2:1 m fl. vid Nykroppagatan i stadsdelen Farsta (ca lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2013-03-22 Handläggare: Eva Nyberg-Björklund Tfn 08-508 27 249 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Farsta

Läs mer

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun

Detaljplan för Fritzhem 9 GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun Antagandehandling 1 Detaljplan för Fritzhem 9 Dnr Ädh Dnr planmodul: GARAGE VID FRITZHEMSGATAN/RUUTHSVÄGEN Östersunds kommun PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 5 november

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön

Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön 2014-01-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr KFKS 2012/148-214 Projekt nr 9218 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Detaljplan för Kontor Uddvägen, fastigheten Sicklaön 346:1 m.fl. på Västra Sicklaön Yttrande

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING. Samrådshandling 1. tillhörande Samrådshandling 1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för PIONEN 1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2011-12-13 Samrådshandling 2 HANDLINGAR

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8

INNEHÅLL. Vatten och avlopp...8 El- och telenät...8 Uppvärmning...8 INNEHÅLL Syfte och inledning...4 Planändringens syfte...4 Bakgrund...4 Planprocessen efter samrådet...4 Planområdet...5 Planändringens avgränsnig...5 Markägoförhållanden...5 Nuvarande markanvändning...

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(6) Normalt planförfarande Ytterstadsavdelningen 2007-03-09 Martin Schröder Tfn 08-508 266 28 Fax 08-508 266 72 martin.schroder@sbk.stockholm.se Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för

Läs mer

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING

PROGRAMSAMRÅDSHANDLING SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Programsamrådshandling 1(10) DETALJPLANEPROGRAM tillhörande Detaljplan för kvarteret Hunden fastigheterna Hunden 2-6 och 8-17 Katrineholms kommun PROGRAMSAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Kavringen 1 samt område invid Saltvägen, del av Farsta 2:1 i stadsdelen Hökarängen (190 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (10) 2015-02-23 Handläggare Anna-Stina Bokander Telefon 08-508 26 265 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Kavringen

Läs mer

Tillägg till planbeskrivning

Tillägg till planbeskrivning SAMRÅDSHANDLING Ändring av detaljplan inom Fors industriområde Följande detaljplan berörs: - Detaljplan för Södra industriområdet i Fors (Västanfors 7:11 m.fl.), Avesta kommun, Dalarnas län Tillägg till

Läs mer

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382)

Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) VAXHOLMS STAD Resarö mitt och Överbyvägen Församråd om utveckling av bebyggelsen runt Resarö mitt och gång- och cykelväg längs Överbyvägen (dp 382) Överbyvägen är ett välanvänt gång- och cykelstråk för

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-06-03 DNR: 13BMN3 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Brunn 44:4 m.fl., Torget i Hedesunda mm Detaljplan för torg (allmän plats) samt upphävande av

Läs mer

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38

Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Gestaltningsprogram för detaljplan Tungelsta, Lillgården del av Stav 1:38 Laga kraft 2014-04-11 Sara Eriksdotter Planchef Rikard Lundin Planarkitekt 1 Syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län Handläggare: 1 (6) Johan Sjöström Detaljplan för fastigheten TAVELSJÖ 6:29 inom Tavelsjö i Umeå kommun, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta med bestämmelser och illustration - PLANENS SYFTE Syftet

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun

Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun Datum Diarienummer 1 (5) PLANBESKRIVNING Detaljplan för Gräsanden 4, Andvägen 8 och del av Oxelö 8:20, Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta i skala

Läs mer

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22

Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Förslag till detaljplan för Fiskmåsen 19, samt del av Norrviken 2:22 Norrviken Sollentuna kommun Samråds-/Underrättelsehandling Syfte Syftet med planarbetet är att möjliggöra att Pensionat Norrviken byggs

Läs mer

Start-PM för Ösby 1:79, ändring av detaljplan

Start-PM för Ösby 1:79, ändring av detaljplan 2015-01-26 Handläggare Britt-Marie Jansson Plan- och exploateringsenheten Diarienummer 15 KS/69 Start-PM för Ösby 1:79, ändring av detaljplan Planområdet DP 12 är rödmarkerat Bakgrund Förslag till ändring

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen

Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12 och Årsta 1:1 i stadsdelen Liljeholmen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (10) 2013-05-13 Handläggare: Ronnie Kristola Tfn 08-508 27 278 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Packrummet 9-12

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3

Dnr: SBK 2009/167. Copyright BLOM Pictometry. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Malmudden. Svartholmen 3 Dnr: SBK 2009/167 Copyright BLOM Pictometry Planbeskrivning Detaljplan för del av Malmudden Svartholmen 3 Luleå kommun Norrbottens län Samrådshandling 2012-01 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och

Läs mer

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014

Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 Antagandehandling Planbeskrivning för Detaljplan för Pendlarparkering Lundby 1:1 m.fl. juli 2014 VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt bindande dokument mellan kommunen, markägarna

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved

Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö 1:1, område vid Tanklocket 2 och 3 i stadsdelen Rågsved Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (7) 2014-11-17 Handläggare Tony Andersson Telefon 08-508 27 318 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Älvsjö

Läs mer

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632

DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 DETALJPLAN FÖR GULMÅRAN 2-4, TÖRNSKOGEN, VAXMORA Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2012/0748 KS.203 Nr 632 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4

Läs mer

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län.

GG-arkitekter i Piteå. Planbeskrivning. JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan. Detaljplan för. Utställningshandling. Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. 1 GG-arkitekter i Piteå Planbeskrivning Utställningshandling Detaljplan för JAKOB-LARSAGÄRDAN 4 Skillnadsgatan Arvidsjaurs kommun Norrbottens län. Upprättat av GG-arkitekter i Piteå 1 2 JAKOB-LARSAGÄRDAN

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta

Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Inbjudan till samråd för Mälarbanans utbyggnad, sträckan Tomteboda-Huvudsta Trafikverkets järnvägsplan Solna stads detaljplan, Spårområde vid kv Tegen Samrådstid: 8 augusti 19 september 2012 Öppet hus:

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Planprogram - Direktiv till fortsatt planarbete Inkomna skrivelser

Planprogram - Direktiv till fortsatt planarbete Inkomna skrivelser Planprogram för Tingberget, Kungsbacka stad DIREKTIV TILL FORTSATT PLANARBETE planprogrammet innehåller: Direktiv till fortsatt planarbete, april 2013 Samrådsredogörelse, april 2013 Planprogram, november

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Planförfarandet sker enligt nya plan- och bygglagen, PBL (2010:900). UTSTÄLLNING LAGA KRAFT

Planförfarandet sker enligt nya plan- och bygglagen, PBL (2010:900). UTSTÄLLNING LAGA KRAFT STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2013-01-18 Annika Colbengtson DNR SMN-0878/2012 PROGRAMHANDLING Detaljplan för kvarteret STOCKMAKAREN 1 och del av SUNDBYBERG 2:26, tillbyggnad av kontorsbyggnad,

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket

Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket Ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen, avseende fastigheten Ritbesticket 4 i Rotebro Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(10) Planbeskrivning 1(10) Planbeskrivning 214 214 Tillägg till Förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Eneby mo (Sandstugan) (gällande fastigheten Kvisten 9) inom Pryssgården i Norrköping den 27 november

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna

Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Förslag till ändring, genom tillägg, av del av detaljplan för kvarteren Reklamen, Ritbesticket och Rekylen i Rotebro, Sollentuna Tillägg till planbeskrivning Planområdet markerat med röd linje. Koncept

Läs mer

Tidplan Samråd tidigast: hösten 2013 Granskning tidigast: sommaren 2014 Beräknad antagen plan: hösten 2014

Tidplan Samråd tidigast: hösten 2013 Granskning tidigast: sommaren 2014 Beräknad antagen plan: hösten 2014 Karin Norlander 2012-09-13 Förlängning av Stationsvägen samt bostäder och förskola i gamla Folkparksområdet (Kulturreservatet)- begäran om planuppdrag Syftet med detaljplanen Syftet med projektet är dels

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Ytterstadsavdelningen Dnr Per Wilhelmsson Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Ytterstadsavdelningen Dnr Per Wilhelmsson Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(7) Ytterstadsavdelningen Per Wilhelmsson 2006-05-02 Tfn 08-508 27 333 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för programarbete för Bromstens industriområde FÖRSLAG TILL BESLUT Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län

Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Skogsvägen Samrådshandling 2010-12-08 Detaljplan för del av Svenstorp 20:1 Stenåsa, Bräkne-Hoby Ronneby kommun Blekinge län Länsmansvägen Nyhemsvägen Stenåsavägen PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Samrådshanlingen

Läs mer

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER) Planavdelningen Peter Jacobsson Tfn 08-508 269 06 Till Stadsbyggnadsnämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (8) 2009-02-16 STARTPROMEMORIA FÖR PLANLÄGGNING AV LUSTGÅRDEN 14 I STADSDELEN STADSHAGEN (KONTOR OCH BOSTÄDER)

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun. SAMRÅDSHANDLING 1 (7) Dnr MSN 2013/65-214 Tillägg till PLANBESKRIVNING OCH PLANBESTÄMMELSER Ändring av Detaljplan för fastigheterna Lännersta 1:970 m.fl. (Prästkragens väg) (Dp 257) i Boo, Nacka kommun.

Läs mer

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter)

Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo 5 m.fl. i stadsdelen Stureby (ca 50 lägenheter, totalt ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2013-12-12 Handläggare: Linda Scherdin Tfn 08-508 27 322 Till Stadsbyggnadsnämnden Kompletterande startpromemoria för planläggning av Gamlebo

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

Program för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen - Vackra vägen i Sundbybergs stad

Program för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen - Vackra vägen i Sundbybergs stad SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2006-03-20 Anneli Eskilsson DNR 228/2004-214 PROGRAMHANDLING Program för del av kvarteret Bävern 2, Friluftsvägen - Vackra vägen i Sundbybergs stad Bakgrund Fastighets AB

Läs mer

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta

Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna Kämpinge 1 och Neglinge 1 i stadsdelen Tensta Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2014-05-19 Handläggare Torbjörn Johansson Telefon 08-508 27 352 Till Stadsbyggnadsnämnden Antagande av förslag till detaljplan för fastigheterna

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199. Planhandlingar. Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Detaljplan för del av GLIMSÅS 1:199 Antagen av US 1(5) 2012-11-07 169 Laga kraft 2012-12-05 Orust kommun Västra Götalands län Upprättad den 9 augusti 2012 av Verksamheten för samhällsutveckling, Orust

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: Ks: PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2010-06-04 ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheterna Tälje 2:48 och Stenbocken 3 i Norrtälje stad Dnr: 10-10059.214 Ks: 10-509 PLANBESKRIVNING Röd markering

Läs mer

Dnr Kst 2015/188 Utveckling av Söderhöjden i Jakobsberg - planuppdrag och ramavtal

Dnr Kst 2015/188 Utveckling av Söderhöjden i Jakobsberg - planuppdrag och ramavtal TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-04-27 Kommunfullmäktige Dnr Kst 2015/188 Utveckling av Söderhöjden i Jakobsberg - planuppdrag och ramavtal Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001

ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 ANTAGANDEUPPLAGA JUNI 2001 Antagen av KF 2001-06-11 Laga Kraft 2003-09-24 av parkeringsytan, hörnet Göteborgsvägen Strandvägen, under förutsättning att möjligheterna till framtida

Läs mer

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3

INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2. 3. FÖRENLIGT MED 3 OCH 4 kap. MB... 3 4. PLANDATA... 3 Detaljplan för SMEDEN 13 Falköpings tätort (SAMRÅDSHANDLING) Riktlinjer för hägnad - Plank, mur, staket, spaljé & pergola 0 INNEHÅLL 1. HANDLINGAR... 2 2. PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND... 2 3. FÖRENLIGT MED

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring av detaljplan II för Sydöstra delen av Gertrudsviks Sjöstad (C309) Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-20 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer 1 (8) PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för Stjärnholm 5:1, del av, Lastudden etapp 1 i Oxelösunds kommun UPPRÄTTAD PÅ MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HANDLINGAR: Plankarta

Läs mer

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn

TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Dnr Inger Elonsson Tfn TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Ytterstadsavdelningen Normalt planförfarande Inger Elonsson 2003-04-19 Tfn 508 275 72 Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för del av fastigheten Burmanstorp 1 i stadsdelen Farsta

Läs mer

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel.

FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ. Järvzoo. Flygbild över Järvsö, planområdet vid Vallmovägen är markerat med en cirkel. Datum Dnr: 2011-01-28 KS 25/11 Samhällsutvecklingsförvaltningen SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT DETALJPLAN FÖR ÖJE 2:28 M. FL. VILLATOMTER VID VALLMOVÄGEN I JÄRVSÖ LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra

Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra 2010-09-14 Dnr MSN/2010:988 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om detaljplaneuppdrag för Villa Ekbacken, stadsdelen Skärsätra Ärendet Villa Ekbacken ägs för närvarande av den kanadensiska staten och utgör

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se

PLA ING Dnr: 10BMN340 FYSISK PLANER. Tfn (vx) se PLA N- OCH GENOMFÖRANDEBES KRIVNII NG 2010-10-26 Dnr: 10BMN340 Handläggare: Sari Svedjeholm Antagen av BMN: 2010-12-14 Laga kraft: 2011-01-07 Del av Väster 4:18, Kv Carlsborg (del av), Gävle Sjukhus Detaljplan

Läs mer

Löfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager

Löfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager Löfströms allé 6A Sundbyberg 810 kvm kontor/lager Välkommen till Diligentia Löfströms allé 6A Yta: 810 kvm Våning: BV Husets karaktär Huset är byggt i början på 1900-talet och har totalt ca 12 500 kvm

Läs mer

Dnr Detaljplan för del av Vattumannen 2 (Borgmästarvillan) i Söder tälje stadskärna. Samhällsbyggnadskontoret 0181 K - P 1623A

Dnr Detaljplan för del av Vattumannen 2 (Borgmästarvillan) i Söder tälje stadskärna. Samhällsbyggnadskontoret 0181 K - P 1623A Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Dnr 2011-02588-214 0181 K - P 1623A Detaljplan för del av Vattumannen 2 (Borgmästarvillan) i Söder tälje stadskärna Upprättad 2012-05-08 Laga kraft 2012-10-31 LAGA

Läs mer