Planprogram för Ängen 1 mfl - stadsbebyggelse och strandpromenad invid Marabouparken i Sundbyberg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Planprogram för Ängen 1 mfl - stadsbebyggelse och strandpromenad invid Marabouparken i Sundbyberg"

Transkript

1 Planprogram för Ängen 1 mfl - stadsbebyggelse och strandpromenad invid Marabouparken i Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN Dnr 490/2010 1(17)

2 BAKGRUND, SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Planering i närområdet 6 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 8 Områdesbeskrivning 8 Mark och vegetation 8 Närområdet 8 Service 10 Störningar och risker 10 Analys trafik 10 Områdesanalys 12 Programkarta 13 FÖRSLAG 14 Bebyggelse 14 Gator och trafik 15 Parkeringsplatser 16 Teknisk infrastruktur 16 Gestaltningsprogram 16 BEHOVSBEDÖMNING 16 STRANDSKYDD 17 MEDVERKANDE 17 REFERENSER 17 2(17)

3 Planeringsprocessen Detta är ett planprogram. Planprogrammet görs tidigt i planeringsprocessen och anger utgångspunkter och syftet med planen. Under programskedet hålls ett programsamråd med myndigheter, sakägare och andra som är berörda. Utöver programsamrådet ges ytterligare två tillfällen att lämna synpunkter på förslaget. PROGRAM UTSTÄLLNING START SAMRÅD ANTAGANDE Så här långt har vi kommit i planprocessen LAGA KRAFT Bakgrund, syfte och huvuddrag Kommunfullmäktige har den 14 juni 2010 gett stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheterna Kilen 1, Kilen 2, Eken 7, Sundbyberg 2:9, Sundbyberg 2:10 och Ängen 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:4. Ett markanvisningsavtal har träffats mellan Sundbybergs stad och Veidekke för exploatering av marken inom programområdet. Området har ett strategiskt viktigt läge som ny entré till Sundbyberg från det nya området Annedal i Stockholm. En ny förbindelse över Bällstaån föreslås. Bebyggelsen blir en förlängning av Sundbybergs stadskärna och ska utformas som en del av en stadsstruktur, där det knyter ihop Annedal med Sundbybergs stadskärna. En exploatering om cirka 145 nya bostäder, lokaler för exempelvis café, närservice och förskola föreslås. Bebyggelsens uttryck ska variera i fasadmaterial, hushöjd och detaljer. Strandpromenaden föreslås utbyggd längs hela sträckan. Området söder om Marabouparken föreslås omvandlas till aktivitetspark sommartid och en upprustad båtuppläggningsplats vintertid. Sommarhamn för båtar föreslås finnas kvar. Parkeringsplatser till Marabouparkens nya konsthall föreslås. 3(17)

4 Tidigare ställningstaganden Översiktsplan I Sundbybergs översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige 2010, är området markerat som en del av förändringsområdet järnvägsområdet. Området ska utvecklas och delvis omvandlas. Man ska förhålla sig till det som sker på södra sidan Bällstaviken, i Annedal. En järnvägstunnel som sträcker sig ända fram till denna plats kan skapa helt nya förutsättningar och vara till stor fördel för Sundbybergs utveckling. Det ger möjligheter att skapa nya offentliga rum i form av ytterligare parkmark och en förlängning av strandpromenaden. Detaljplaner Detaljplan C35, C132, C215 och C256 gäller inom området. Detaljplan C35 är från 1941 och gäller för den före detta banvallen och anger att området enbart får användas för järnvägstrafik. C132 från 1957 anger att området får användas för industriändamål. C215 från 1983 anger industriändamål. Detaljplan C256 från 1992 anger båtuppläggning direkt norr om Marabouparken samt småbåtshamn och park med båtuppläggning direkt söder om parken. Området gränsar i sydost mot detaljplan C 321 från 2001 som anger bostadsbebyggelse och kontor. Området gränsar också till detaljplan C 347 från 2006 som anger underjordisk konsthall under befintlig gård, Gällande detaljplaner inom och i anslutning till programområdet. Detaljplaneområdet är gråmarkerat konstnärsateljéer och restaurang i befintlig laboratoriebyggnad samt att ta bort en byggrätt för ett kontorshus. Planuppdrag Kommunfullmäktige beslutade den 14 juni 2010 att ge Stadsbyggnads- och miljönämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheterna Kilen 1, Kilen 2, Eken 7, Sundbyberg 2:9, Sundbyberg 2:10 och Ängen 1 samt del av fastigheten Sundbyberg 2:4, Löfströmsvägen. Området är en viktig entré till staden ifrån det nya bostadsområdet Annedal i Stockholm. Några viktiga utgångspunkter för planarbetet är: att exploateringen kräver anläggande av bro och gata inom området som ska anslutas till befintligt gatunät, att exploateringen kräver anpassning till och utveckling av sommarhamn för båtar, att exploateringen förutsätter att strandpromenaden utefter Bällstaån ska utvecklas på sätt som i allt väsentligt svarar mot det program för Strandpark Sundbyberg vars framtagande exploatören medverkat till, att exploateringen inte får innebära att den utesluter tillgänglighet inom området för andra än de som kommer att bosätta sig i den nya byggnationen, och 4(17)

5 att förutsättningar för näringsverksamhet och förskola inom eller i anslutning till området ska prövas, att förutsättningar för parkering för Marabouparkens nya konsthall ska prövas, samt att detta sammantaget kräver särskilda studier för att finna optimala lösningar och att detta kan komma att ställa särskilda krav för exploateringens genomförande Riksintressen Området omfattas inte av några riksintressen. Området gränsar till Mälarbanan som är av riksintresse för järnvägsändamål. Strandparken Sundbyberg Programmet Strandparken Sundbyberg togs fram 2010 och syftar till att skapa ett publikt stråk längs vattenrummet. Programmet ska fungera som ett planeringsverktyg att använda sig av allt eftersom stranden bebyggs och utvecklas med bostäder, infrastruktur och offentliga rum. Delområde 7 och 8 i rapporten gäller för detta programområde och här finns visioner och förslag som kan fungera som en idébank för denna detaljplan. Förslagen i rapporten kommer att arbetas in i förslaget för denna detaljplan. Vision Sundbybergs stadskärna 2020 Visionen godkändes av kommunfullmäktige den 22 februari Stadskärnevisionen anger stadens inriktning och vilja till utveckling av de centrala delarna i Sundbyberg, den är rådgivande och utgör underlag för förnyelsearbeten och detaljplanering. Detta programområde ingår i Sundbybergs utvidgade stadskärna och ingår i en del av en kontinuerlig utveckling av stadskärnan, där den helas och blir större och av bättre kvalitet. Fotomontage Sundbybergs stadskärna flygvy Stadskärnan ska vara ledstjärna för utvecklingen inom området. Inriktningen ska vara att bygga ett stadsrum - inte enskilda byggobjekt. I Visionen föreslås en ny bro/stadsentré mellan Annedal och marabouområdet, samt en attraktiv obruten strandpromenad med restauranger, verksamheter, kultur och rekreation. Det är viktigt att bron över Bällstaån och miljön utefter stråket norr om Marabouparken utformas med stor omsorg. Platsen är strategiskt viktig och har markerats som entré till centrala Sundbyberg, varför särskild omsorg ska läggas på gestaltningen. Möjligheten att uppföra någon form av landmärke eller accent i stadsbilden ska undersökas. I stadskärnevisionen föreslås även att möjligheten att öppna en ny entré från strandpromenaden till Marabouparken ska undersökas. Båttrafik ska kunna aktualiseras genom att angöringspunkter skapas i Bällstaviken, i första hand vid Tuvanparken men även vid Marabouparken. 5(17)

6 Planering i närområdet Mälarbanan För att möta en ökad efterfrågan på mer trafik på Mälarbanan har Trafikverket i uppdrag att genomföra en utbyggnad från två spår till fyra. Trafikverket har i september 2010 beslutat att fyrspårsutbyggnaden, ska drivas vidare genom den befintliga korridoren dvs. via Sundbyberg. För utformningen genom Sundbyberg finns tre alternativ; ytläge, tunnel med öppen station samt tunnel med täckt station. En avsiktsförklaring har tecknats mellan Trafikverket och Sundbybergs stad för samverkan kring finansieringen av en tunnellösning. Annedal i Stockholm I stadsdelen Mariehäll, vid Stockholms stads gräns mot Sundbyberg, pågår en stadsförnyelse som innefattar det nya bostadsområdet Annedal. I Annedal planeras cirka 2000 nya bostäder. Första inflyttningen sker under hösten När området är helt utbyggt kommer det att innehålla bostäder, parker och torg, skola och förskolor. I närliggande Ulvsunda industriområde planeras det för nya lägenheter i en blandad stad, även det med starka kopplingar till Sundbyberg. Illustrationsplan för Annedal 6(17)

7 Fastighetsrättsliga frågor Programområdet utgörs av fastigheterna Sundbyberg 2:4, Sundbyberg 2:9, del av Sundbyberg 2:10, Ängen 1, Kilen 1, Kilen 2 samt Eken 7. Fastigheterna Kilen 1, Kilen 2, Eken 7 och Sundbyberg 2:10 samt del av Sundbyberg 2:4 ägs av Sundbybergs stad. Fastigheten Ängen 1 ägs av Förvaltaren lokalfastigheter i Sundbyberg AB. Företaget Rex AB Flytt och Tungtransporter hyr marken av Förvaltaren. Fastighetsägaren har under hand uppgivit sig beredd att överlåta fastigheten på marknadsmässiga grunder. Fastigheten Kilen 1 innehas med tomträtt av Lundgrens smide AB. Nuvarande tomträttsperiod sträcker sig till och med den 30 juni Fastigheterna Kilen 2 och Eken 7 är upplåtna med lägenhetsarrende till Sundbybergs båtklubb. Nuvarande arrendeperiod gäller till och med den 10 januari Fastigheten Sundbyberg 2:9 ägs av Stockholms stad. Den är en före detta banvall. Stockholms stad har meddelat sig beredda att överlåta fastigheten på marknadsmässiga grunder. För att en exploatering av planområdet ska kunna genomföras måste överenskommelser träffas om förvärv av fastigheterna Ängen 1 och Sundbyberg 2:9 respektive tomträtten för fastigheten Kilen 1. Därutöver måste överenskommelse träffas med Sundbybergs båtklubb angående gällande arrendeavtals förtida upphörande och ny överenskommelse träffas med Sundbybergs båtklubb om sommarhamn inom fastigheten Eken 7 och del av fastigheten Sundbyberg 2:4. Staden och exploatören ska samverka och aktivt verka för att lösa samtliga aktuella fastighets-, tomträtts- och upplåtelsefrågor. Exploatören ska stå för de kostnader som är förenade med att lösa dessa frågor. Befintliga fastigheter inom programområdet 7(17)

8 Planeringsförutsättningar Områdesbeskrivning Kvarteret Ängen och Sundbyberg 2:10 Marken är asfalterad och en stor del av marken används som biluppställning. Bebyggelsen består av en tvåvånings putsad, äldre verkstad, som är tillbyggd med en tre vånings plåtbyggnad. På andra sidan om det smala å-rummet ligger Annedal. Kvarteret Kilen och Sundbyberg 2:9 På Kilen 1 ligger en verkstadsbyggnad i blå korrugerad plåt. Marken är hårdgjord inom hela kvarteret Kilen. På Sundbyberg 2:9 ligger en järnvägsbank som tidigare fortsatt på bro över Bällstaån och in i Stockholm. Delen i Stockholm har nu rivits. Eken 7 och del av Sundbyberg 2:4 Inom området ligger en gångväg som kopplar ihop Annedal och Sundbybergs centrala delar. Det är en mycket viktig koppling, men vägen upplevs idag som otrygg och otrevlig, med höga taggtrådsstängsel på båda sidor. Området söder om Marabouparken utmed Bällstaån används för båtuppställning på vintern. På sommaren är stora delar outnyttjat. Båtklubben är privat till karaktären. Området är omgärdat av höga staket och grindar som stänger av stråket längs strandpromenaden. Grinden ska vara olåst och tillåta förbipasserande. Men miljön skapar osäkerhet om huruvida det allmänna stråket fortsätter. Tillgängligheten till Marabouparken är dålig, med enbart en entré. Mark och vegetation Bevarandevärda träd Marken inom den största delen av planområdet är hårdgjord. Ett antal befintliga träd finns längs strandremsan samt mot järnvägen inom kvarteret Ängen. En inventering och inmätning av bevarandevärda träd ska göras i det fortsatta arbetet med planen. Befintliga karaktärsskapande träd längs årummet Geotekniska förhållanden Inom området råder relativt dåliga markförhållanden, marken består till stor del av lera. En översiktlig geologisk undersökning ska göras i det fortsatta arbetet med planen. Markföroreningar Tidigare och dagens användning av området med småindustri har bidragit till att marken innehåller föroreningar. En deponi har tidigare legat inom fastigheten Ängen 1. En undersökning av förorenad mark ska tas fram i det fortsatta arbetet med planen. Fornlämningar Inom området finns inga kända fornlämningar. Närområdet Omkringliggande bebyggelse Området gränsar till ny tillkommande bebyggelse i Annedal. Bebyggelsen i Annedal varierar mellan fyra och sju våningar. Bebyggelsen som gränsar till detta programområde är sex våningar närmast å-rummet. Fasadbeklädnad är i huvudsak tegel. Fotomontage för ny bebyggelse i Annedal Bebyggelsen norr om Mälarbanan består av kontor och småindustri/hantverk. 8(17)

9 Entré till området från Sundbybergs centrum. Marabouparken på vänster sida och båtuppläggningsplats på fastigheten Kilen 2 på höger sida Fastigheten Ängen 1 Järnvägsbank på fastigheten Sundbyberg 2:9 Befintlig gångväg mellan Sundbybergs centrum och Annedal är otrygg och otrevlig Fastigheten Kilen 1 Båtuppläggningsplats söder om Marabouparken, på fastigheten Sundbyberg 2:4 Marabouparken söderifrån, en av flera tänkbara platser för fler entréer till Marabouparken? 9(17)

10 Marabouparken Marabouparken är kulturminnesmärkt. Parken är välbesökt och nyttjas av såväl besökare till konsthallen och skulpturparken som för rekreation och utflykter i det gröna. Marabou etablerades i Sundbyberg 1916, under 30-talet köptes Sundbybergs gård in, på villkor att allmänheten fick tillgång till den park som planerades för personalen. Mellan arbetade landskapsarkitekten Sven Hermelin med parken. År 2002 köpte Sundbybergs stad Marabouparken. Service Området ligger inom Sundbybergs utökade stadskärna med ett stort utbud av service. Kollektivtrafik I Sundbybergs stad, ca 10 minuters promenad från området finns både regionaltåg, pendeltåg, tunnelbana och bussar. Programområdet trafikeras inte av busstrafik, men ett antal busslinjer ligger i nära anslutning till området. År 2013 tillkommer tvärbanan mellan Alvik och Solna, med Hållplatser vid Bällsta bro och Sundbybergs torg. Linje 113 kan i framtiden komma att dras genom detaljplaneområdet Chokladviken, vilket skulle ge en gen koppling mellan Annedal och Sundbybergs torg. Störningar och risker Buller Området är bullerutsatt framför allt från järnvägstrafiken på Mälarbanan. En översiktlig bullerberäkning är under framtagande. Avstämningar med bullerkonsult visar att det går att skapa en tyst sida för bebyggelsen. Farligt gods och urspårning Planområdet gränsar till Mälarbanan som är en primär transportled för farligt gods. Beslut finns taget om att Mälarbanans två spår ska fördubblas. En inledande riskanalys för föreslagen ny bebyggelse har tagits fram av Brandskyddslaget. Vid planering av området har hänsyn tagits till fyra spår i ytläge, det kortaste avståndet mellan närmaste spårmitt och planerade bostäder är 25 meter. Förslaget har utgått från den förprojektering av fyrspårsutbyggnaden som Trafikverket tagit fram i samband med järnvägsutredningen. Med hänsyn till det relativt korta avståndet till järnvägen samt att den planerade verksamheten utgörs av bostäder kan det inte uteslutas att risknivån kan vara så hög att riskreducerande åtgärder är nödvändiga att vidta. En detaljerad analys måste därför göras i det fortsatta planarbetet. Översvämningsrisk Programområdet ligger invid Bällstaån. Mälarens medelvattennivå ligger på nivån +0,33 räknat i höjdsystemet RH00. Enligt Klimat- och sårbarhetsutredningen (SOU 2006:94) ligger 100-årsnivån i Mälaren på nivån + 1,3. Enligt uppgift från länsstyrelsen beräknas Mälaren kunna nå nivån +1,79, men med vindpåslag kan vattnet komma all pressas upp till nivån +2,3 (dimensionerande nivå). Ny bostadsbebyggelse eller lokaler ska därför ligga på nivån +2,3 mön eller högre. Analys trafik Tidiga skisser att förlänga Tappvägen till Järnvägsgatan I tidiga skisser för programområdet, samt i Sundbybergs vision, har man föreslagit en fortsättning av Tappvägen rakt in i programområdet. Ur Sundbybergs Vision - Tappvägen förlängs in i programområdet 10(17)

11 I Sundbybergs vision föreslås en fortsättning av Tappgatan gå över järnvägen för att sammankopplas med järnvägsgatan. I Järnvägsutredningen för utbyggnad av Mälarbanan föreslås en nedgrävning från Starrbäcksgatan i väster till Sundbybergs station i öster. Öster om Starrbäcksgatan kommer järnvägen ut ur tunneln, för att sedan ledas i ett tråg och vara uppe i marknivå igen i höjd med kvarteret Ängen 1. Det innebär att även vid en nedgrävning av Mälarbanan så är rälsen, i höjd med planområdet, i stort sett i marknivå igen. En bro från Tappvägen till Järnvägsgatan skulle behöva gå upp på nivån 10,5 meter över nollplanet (det nya höjdläget för Mälarbanan är ca +3,0 mön, frihöjd över järnvägen är 6,5 m och brokonstruktionen är ca 1,0 m). En bro på denna höjd skulle behöva starta redan vid Bällstaån för att med 10 % lutning ta sig upp över järnvägen. Med 6% lutning skulle bron behöva starta en bra bit in i Stockholm, söder om Bällstaån. En hög trafikbro skulle göra att miljön i anslutning till bron blir otrevlig. Att koppla järnvägsgatan direkt med Tappvägen skulle skapa en gen koppling som sannolikt skulle bidra till genomfartstrafik genom Annedal, vilket inte heller vore önskvärt. Alternativet har därför avfärdats under arbetet med detta planprogram. Tidiga skisser att förlänga Tappvägen in i programområdet Under programarbetet har ett alternativ att förlänga Tappvägen in i programområdet utretts. Skiss på Tappvägens förlängning in i programområdet Då denna gata skulle sluta med ett bullerplank i fonden, samt att det skulle dela upp det redan begränsade utvecklingsområdet i två delar har alternativet avförts. En gångbro i en förlängning av Tappvägen över Bällstaån vore dock positivt. Föreslagen trafikstruktur Den nya gatan in i området föreslås följa det historiska läge den har idag, där den följer Marabouparkens avgränsning. Genom att lägga gatukopplingen i det befintliga läget samlas rörelsestråket över Bällstaviken på en plats. Stråket mellan Sundbybergs stadskärna och Annedal och stråket längs strandpromenaden möts, därmed skapas en nod med goda förutsättningar för lokalisering av exempelvis serveringar och bageri etc. Programområdet föreslås i ett inledningsskede angöras via Annedal, via en ny bro över Bällstaån i samma läge som idag. Befintliga Löfströmsvägen föreslås byggas om och utnyttjas. När Mälarbanan grävts ner kan 11(17)

12 Löfströmsvägen kopplas ihop med Löfströms allé och Ursviksvägen. Utbyggnaden i den första etappen bör om möjligt anpassas till den framtida gatuprofilen. Ett trafik PM har tagits fram av Vectura, där bl a förutsättningar för den nya gatukopplingen utreds. Gång- och cykeltrafik Ett promenadstråk sträcker sig på den norra sidan av Bällstaån, från Stockholms innestad och fram till planområdet. Det är idag möjligt att ta sig genom Båtklubbens inhägnade område genom grindar som ska hållas öppna, men det känns osäkert om man får röra sig där eller inte. Ett nytt gång- och cykelstråk föreslås genom det som idag är Båtklubbens område och vidare över Löfströmsvägen, längsmed Bällstaån och vidare till Stockholm. Den befintliga gång- och cykelförbindelsen mellan Annedal och Sundsbybergs centrum är redan idag viktig, denna koppling förbättras med separat cykelbana, trottoar och belysning En gång- och cykelbro över Bällstaån kan uppföras i höjd med förlängningen av Tappvägen. Gestaltning av gatumiljön samt gatusektioner tas fram inför plansamråd. Områdesanalys En översiktlig analys av området har tagits fram i ett tidigt skede för att lyfta områdets styrkor och svagheter, som underlag för områdets utveckling. Styrkor Läget i staden- Sundbybergs utökade stadskärna med service och goda kommunikationer Nära vattnet Sydvästläge Nära Marabouparken Nära Annedal Hot och Svagheter Bullerstörd miljö Farligt gods på Mälarbanan Långsmalt område (inklämt mellan Mälarbanan och Bällstaån) Ologisk trafikkoppling till Sundbybergs C Dåliga markförhållanden Översvämningsrisker Mälarbanans nedgrävning eller inte? Många olika markägare, upplåtelseformer och användare av området idag Möjligheter Göra området mer tillgängligt för allmänheten Skapa attraktiva bostäder utmed vattnet. Skapa ett attraktivt gång- och cykelstråk längs strandpromenaden Utveckla en ny stadspark söder om Marabouparken utmed Bällstaviken som erbjuder det som saknas i Marabouparken. Utveckla en eller flera nya entréer till Marabouparken Skapa restaurang/er och eller aktiviteter längs stranden Båttrafik till och från området? 12(17)

13 Programkarta 13(17)

14 Förslag Bebyggelse Bebyggelsen blir en förlängning av Sundbyberg stadskärna och ska utformas som en del av en stadsstruktur, där det knyter ihop Annedal med Sundbybergs stadskärna. Bebyggelsen ska ha stor variation, huskropparnas uttryck ska variera både i fasadmaterial, hushöjd och detaljer. gårdar. Som kompensation för att flera hus saknar egna gårdar ska området präglas av grönska på annat sätt, exempelvis gröna väggar, gröna tak och öppna dagvattenlösningar. Kvartersmark bostäder Cirka 145 lägenheter föreslås, uppdelat i sex huskroppar. Bostädernas höjd varierar mellan fyra och sex våningar, ett hus sticker dock upp lite högre än de andra, det är på åtta våningar. Höga socklar ska undvikas. En av bottenvåningarna samt en lägre byggnad föreslås planläggas för verksamheter. Intill föreslås ett allmänt torg. Lokalernas placering ligger i direkt anslutning till Löfströms väg, som blir den viktigaste kopplingen mellan Annedal och Sundbybergs stadskärna. Det ligger utmed strandpromenaden och dess strategiska placering bildar en nod i vilken verksamheter såsom exempelvis café, bageri, frisör etc borde kunna fungera. Modellbild tagen från strandpromenaden söder om Marabouparken Modellbild tagen från Tappvägen Den långsmala tomten med en bullrig sida i norr gör att de flesta husen saknar egna Föreslagen bebyggelse med våningshöjder Verksamheter Detaljplanen ska ge möjlighet för verksamheter i bottenvåningarna. Verksamheter i bottenvåningen på blå byggnad föreslås förskola och i röd byggnad föreslås café och närservice En förskola med tre avdelningar föreslås inrymmas i bottenvåningarna i två av husen. Söder om byggnaden, på den tysta sidan, föreslås en lekplats/gård för förskolan. Lekplatsen ska kunna dubbelutnyttjas av allmänheten under kvällar och helger. Kvartersmark parkering/angöring/ park Norr om bebyggelsen föreslås bilparkering, förråd, cykelparkering etc. Inom detta område ska införas ett stort inslag av grönska med bland annat trädplantering och perenner. Miljön ska upplevas som parklik. 14(17)

15 Parkeringsytan ska delas in i mindre enheter, med rumsbildande element såsom förråd, plank och spaljéer. Förråd, carportar och öppna parkeringsplatser ska uppföras på ett genomtänkt sätt så att det blir variationsrikt. Vändplaner ska utformas med en detaljrikedom i markmaterialet och ska utformas som torgytor. I ytan ska finnas inslag av gatsten och eller plattbeläggning. Ett gestaltningsprogram för kvartersmark och allmän plats ska tas fram under planarbetets gång. Allmän plats - park Söder om bebyggelsen skapas en plats som omgärdas av bebyggelsen, vattnet och Löfströmsvägen. Platsen kommer sannolikt att bli tätbefolkad fina sommardagar. Här skapas en grönskande strandmiljö som dels ska fungera som en utökad gårdsmiljö för de boende, dels en plats för allmänheten med bryggor och platser att sitta på. Inom området ska även en mindre yta för småbarnslek uppföras. Längst västerut inom programområdet blir markområdet relativt smalt, och det blir svårt att rymma mycket mer än en strandpromenad. Strandpark/båtuppläggning På markområdet söder om Marabouparken föreslås en generös offentlig parkmiljö, en aktivitetspark som kompletterar Marabouparken och blir ett välkomnande möte med Annedal. Båtuppläggningsplatsen föreslås dock vara kvar vintertid och därför föreslås parkrummet delas upp i tre delar: Ett brett gångstråk med bryggor närmast vattnet som är tillgängligt året runt. Näst närmast vattnet en zon med lek, konst, skulpturer, utställningar, med möjlighet till upplevelser vintertid såväl som sommartid. Den tredje och största zonen förblir båtuppläggningsplats på vintern. Området föreslås rustas upp och båtarna ställas på ett ordnat sätt. Båtklubbens klubbhus kan ligga kvar inom området även fortsättningsvis. På sommaren föreslås ytan omvandlas till aktivitetsyta och användas exempelvis för boulespel, bollspel och evenemang. Båtuppläggningsplatsen ska inte vara inhägnad. Utformningen av strandparken/båtuppläggningsplatsen ska ingå i det gestaltningsprogram som ska tillhöra planförslaget. Eventuellt kan även skapas flytbryggor för förtöjning av båtar och möjlighet att anlägga flytande restauranger och serveringar längs stranden. Från strandparken samt från Löfströms väg kan diskreta ingångar till Marabouparken skapas. De nya ingångarna måste utföras med stor varsamhet så att parken inte förlorar sin slutna, rumsliga karaktär. Reservat för en utbyggd Löfströms väg I en framtid då Mälarbanan grävts ner ska Löfströms väg kunna kopplas samman med Löfströms allé och Järnvägsgatan. Området utgör redan i dagläget en viktig länk mellan Annedal och Sundbybergs stadskärna. Gång- och cykelkopplingen ska förbättras genom belysning och breddad gång- och cykelväg. Under tidsperioden fram till dess att Mälarbanan byggs om ska området iordningställas som parkmark/parkering. Gator och trafik Löfströmsvägen Löfströmsvägen föreslås förberedas för att bli en framtida bussgata. Längs gatan föreslås trädplantering, p-platser samt gång och cykelväg. Gatusektionen blir cirka 20 meter bred. Gatusektioner och gatugestaltning ska tas fram till nästa skede i planprocessen. Gång- och cykel Gång- och cykelkopplingen mellan Annedal och Sundbybergs stadskärna ska förbättras 15(17)

16 genom belysning och breddad gång- och cykelväg. Även längs strandpromenaden ska gång och cykelväg byggas ut och kopplas till befintliga gator. Parkeringsplatser Bostäder Parkeringsplatser till den nya bebyggelsen placeras lämpligen utmed spårområdet, eftersom marken är svår att använda på annat sätt. Eventuellt kan även ett antal parkeringsplatser läggas i garage under något av husen. Parkeringsnormen för bostäderna är 0,8 p- platser per lägenhet. Marabouparken Idag finns inga speciella parkeringsplatser för besökande till Sundbybergs konsthall eller Marabouparken. Marabou konsthall bedöms ha ett parkeringsbehov på platser varav två handikapplatser. Parkeringsytan föreslås anläggas intill/samordnas med bostadsparkering. Båtklubben Båtklubben parkerar idag längs Löfströmsvägen, eller inom det inhägnade området. Under en första etapp innan Mälarbanan breddas kan ett antal parkeringsplatser ligga i markplanet. I ett senare skede försvinner denna parkeringsmöjlighet. Café och närservice Verksamheterna bedöms främst betjäna lokala kunder och inte ha behov av bilparkering, angöringsfickor kan ordnas längs Löfströmsvägen. Förskola För förskolans behov behövs tre parkeringsplatser per 1000 m 2 area förskola. Teknisk infrastruktur Dagvatten En dagvattenutredning ska tas fram i det fortsatta arbetet med detaljplanen. Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska i största möjliga utsträckning anordnas. Vatten och avlopp Vattenförsörjning anordnas genom anslutning till kommunalt ledningsnät. Spillvatten leds via kommunal ledning vid planområdet till Bromma reningsverk. Avfallshantering Enligt kommunens riktlinjer God avfallshantering vid ny- och ombyggnation ska maskinell hämtning av hushållsavfall uppdelat i brännbart hushållsavfall och matavfall ske. Med maskinell hantering menas att underjordsbehållare eller sopsug ska användas. Hur avfallshanteringen ska ske utreds i det fortsatta planarbetet. Värme Bebyggelsen ska utformas så att energiförsörjningen av bebyggelsen kan ske med högsta möjliga energieffektivitet. Området föreslås anslutas till fjärrvärmenätet, vilket ska utredas närmare i det fortsatta planarbetet. Gestaltningsprogram Ett gestaltningsprogram för planområdet ska tas fram i det kommande arbetet med planen. I gestaltningsprogrammet beskrivs utformningen av bostadshus, café, gator, parkeringar och parkmiljöerna. Behovsbedömning Kommunen ska med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar göra en bedömning om detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan eller inte. Preliminär behovsbedömning Med utgångspunkt från kriterierna i bilaga 4 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar bedöms planen kunna medföra en betydande miljöpåverkan. Behovsbedömningen har gjorts i ett egen PM. Till programmet har en översiktlig miljökonsekvensbeskrivning tagits fram. 16(17)

17 Strandskydd Nya regler för strandskydd gäller från den 1 juli Enligt de nya reglerna återinträder strandskyddet automatiskt då en detaljplan ändras. Skyddszonen utgår från strandkanten och sträcker sig 100 meter i båda riktningarna. Beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan fattas av kommunerna. För att få dispens från strandskyddet krävs ett särskilt skäl enligt lagen. Inom detta programområde åberopas nedanstående skäl för strandskyddsdispens: Området är redan ianspråktaget. Allmänhetens tillgång till strandområdet kommer att väsentligt förbättras. Livsvillkoren för djur och växtliv bedöms inte påverkas negativt. Medverkande I arbetet med programmet har följande kommunala tjänstemän medverkat: Karin Milles Anneli Eskilsson Pia Ekström Jenny Simonsson Per-Håkan Genberg Lars-Herman Larsson Arkitektur Planering Miljöfrågor Trafikplanering Exploatering Näringsliv- och Exploatering Bebyggelseförslaget samt illustrationer (om inget annat nämns) har tagits fram av Per Johanson och Stefan Forslund på Joliark arkitekter. I arbetet har även Veidekke genom Kristian Ericsson och Göran Axelsson deltagit. Referenser Till grund för programmet har legat; Sundbybergs översiktsplan 2010 Remissversion av Sundbybergs trafikplan 2011 Detaljplan C35, C132, C215, C256, C 321 och C 347 i Sundbybergs stad PM trafik inför programarbete för Detaljplan Chokladviken, Vectura Inledande riskanalys Chokladviken, Sundbyberg avseende närheten till Mälarbanan, brandskyddslaget sept 2011 Chokladviken, Sundbyberg, Trafikbullerutredning för detaljplan, Åkerlöf Hallin akustikkonsult AB Behovsbedömning av miljöbedömning, Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen Översiktlig bedömning av miljöaspekter, Sweco (17)

Detaljplan för fastigheten Cirkusängen 6 m fl, Landsvägen 46 i Sundbyberg

Detaljplan för fastigheten Cirkusängen 6 m fl, Landsvägen 46 i Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2011-09-14 Anneli Eskilsson Dnr 979/2010-214 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för fastigheten Cirkusängen 6 m fl, Landsvägen 46 i Sundbyberg Planeringsprocessen

Läs mer

Solna stationsområde. Fördjupad översiktsplan för. (med lokalisering av ny arena för fotboll)

Solna stationsområde. Fördjupad översiktsplan för. (med lokalisering av ny arena för fotboll) Fördjupad översiktsplan för Solna stationsområde (med lokalisering av ny arena för fotboll) Antagen av kommunfullmäktige den 29 oktober 2007 Stadsbyggnadsförvaltningen i Solna stad Solna stad, Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för Magasinet 1 mfl Storsjö strand etapp 1A Östersunds kommun

Detaljplan för Magasinet 1 mfl Storsjö strand etapp 1A Östersunds kommun Detaljplan för Magasinet 1 mfl Storsjö strand etapp 1A Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 803/2010 Dnr planmodul: P 10/0006 GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 10 juni och 6 augusti 2014 Upprättad av

Läs mer

Detaljplan för del av kvarteret Sprängaren m fl, Ekensbergsvägen-Prästgårdsgatan-Vintergatan-Mariagatan, i centrala Sundbyberg

Detaljplan för del av kvarteret Sprängaren m fl, Ekensbergsvägen-Prästgårdsgatan-Vintergatan-Mariagatan, i centrala Sundbyberg PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av kvarteret Sprängaren m fl, Ekensbergsvägen-Prästgårdsgatan-Vintergatan-Mariagatan, i centrala Sundbyberg Bakgrund Den 16 juni 2008, 199 fick stadsbyggnads-

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2014-04-17 Dnr KS2013/74 1(1) Detaljplan för Del av Romberga 23:14 m fl, Kyrkoherdens fiskevatten Enköpings kommun - normalt planförfarande PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Orienteringsbild

Läs mer

Detaljplan för kvarteren Banken och Basaren vid Landsvägen i centrala Sundbyberg

Detaljplan för kvarteren Banken och Basaren vid Landsvägen i centrala Sundbyberg STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2013-04-08 Henrik Nordström DNR 973/2010-214 PLANBESKRIVNING ANTAGANDE Detaljplan för kvarteren Banken och Basaren vid Landsvägen i centrala Sundbyberg Planprocessen

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

Ursviks västra delar Planprogram

Ursviks västra delar Planprogram Detta planprogram för Ursviks västra delar beskriver övergripande planidéer för stadsdelen samt anger utgångspunkter och mål för kommande detaljplaner. Ursviks västra delar Planprogram Stadsbyggnads- och

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Älvsjö centrum, etapp 3, Solberga 1:1 i stadsdelen Solberga S-Dp 2012-02540

Planbeskrivning Detaljplan för Älvsjö centrum, etapp 3, Solberga 1:1 i stadsdelen Solberga S-Dp 2012-02540 STADSBYGGNADSKONTORET PLANAVDELNINGEN DNR 2012-02540-54 Magnus Bäckström 2014-01-02 Tfn +46 08-508 27 230 1(27) Planbeskrivning Detaljplan för Älvsjö centrum, etapp 3, Solberga 1:1 i stadsdelen Solberga

Läs mer

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg Stadsledningskontoret 2015-04-30 Henrik Nordström DNR: KS-0042/2015 PLANBESKRIVNING UTSTÄLLNING Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Rissne gård Sadelmakaren 1 mfl, vid Rissneleden i Rissne, Sundbyberg

Läs mer

Detaljplan för kv Varpen och Spolen samt del av Kungsängsesplanaden, Uppsala kommun Normalt planförfarande

Detaljplan för kv Varpen och Spolen samt del av Kungsängsesplanaden, Uppsala kommun Normalt planförfarande Diarienummer 2007/20089-1 Detaljplan för kv Varpen och Spolen samt del av Kungsängsesplanaden, Uppsala kommun Normalt planförfarande LAGA KRAFT 2011-12-15 Handläggare: Anneli Sundin, telefon:018-727 46

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Detaljplan för del av kv. Hovstallängen, Uppsala kommun. SAMRÅDSTID till och med den 30 november 2011

Detaljplan för del av kv. Hovstallängen, Uppsala kommun. SAMRÅDSTID till och med den 30 november 2011 Diarienummer 2008/20014-1 Detaljplan för del av kv. Hovstallängen, Uppsala kommun SAMRÅDSTID till och med den 30 november 2011 Handläggare: Anneli Sundin, telefon:018-727 46 42 Stadsbyggnadskontoret Postadress:

Läs mer

Planprogram Pp 6033 för området norr om Centralstationen. Malmö Stadsbyggnadskontor 29 juli 2010

Planprogram Pp 6033 för området norr om Centralstationen. Malmö Stadsbyggnadskontor 29 juli 2010 Planprogram Pp 6033 för området norr om Centralstationen Malmö Stadsbyggnadskontor 29 juli 2010 Beställare Christer Larsson, stadsbyggnadsdirektör Elvir Kovacic Sbk (buller) Karin Stomberg Stadsdel Centrum

Läs mer

Detaljplan för Ridanläggning i Miloområdet, Milstensvägen 138 (del av Sundbyberg 2:74 samt Sundbyberg 2:44)

Detaljplan för Ridanläggning i Miloområdet, Milstensvägen 138 (del av Sundbyberg 2:74 samt Sundbyberg 2:44) STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 2013-08-13 Anneli Eskilsson SMN - 1499/2012 PLANBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Ridanläggning i Miloområdet, Milstensvägen 138 (del av Sundbyberg 2:74

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM FÖR SAMRÅDSHANDLING, DECEMBER 2014 ÄLTAS NYA CENTRUM

DETALJPLANEPROGRAM FÖR SAMRÅDSHANDLING, DECEMBER 2014 ÄLTAS NYA CENTRUM DETALJPLANEPROGRAM FÖR SAMRÅDSHANDLING, DECEMBER 2014 ÄLTAS NYA CENTRUM NACKA UTVECKLAR SINA LOKALA CENTRA Vi vill se ett Nacka där alla får utrymme att växa. Varje människa ska komma till sin rätt och

Läs mer

Detaljplan för kvarteret Valand i Kungsbacka Etapp 1 i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån

Detaljplan för kvarteret Valand i Kungsbacka Etapp 1 i stadsomvandlingsprojektet Väster om ån Kungsmässan Esteten Kulturhuset Fyren Varlaskolan Kyrkogård Kungsbackaån Stadshuset resecentrum Kv Ejdern Innerstaden Detaljplan för kvarteret Valand i Kungsbacka Etapp 1 i stadsomvandlingsprojektet Väster

Läs mer

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge i Täby kommun

Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge i Täby kommun D263 Laga kraft 2011-01-21 Detaljplan för nordvästra delen av Arninge-Ullna inom kommundelen Arninge i Täby kommun Dnr SBN 10/2009-20 TILL PLANEN HÖRANDE HANDLINGAR Detaljplanekarta med bestämmelser, 2010-10-28

Läs mer

Planprogram för stadshusets utbyggnad inom fastigheten Samariten 9 m fl i Kungsbacka stad

Planprogram för stadshusets utbyggnad inom fastigheten Samariten 9 m fl i Kungsbacka stad Planprogram för stadshusets utbyggnad inom fastigheten Samariten 9 m fl i Kungsbacka stad Upprättat i juli 2010 Planprogram Inkomna skrivelser P1/09.10 Samrådstid: 2004 01 11-2004 01 28 2 Planprogram Planprogram

Läs mer

SOLNA STAD Programsamrådshandling 1 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen Nils Sylwan 2008-11-11 BN/2006:40. Program för detaljplan för Bergshamra centrum

SOLNA STAD Programsamrådshandling 1 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen Nils Sylwan 2008-11-11 BN/2006:40. Program för detaljplan för Bergshamra centrum SOLNA STAD Programsamrådshandling 1 (15) Stadsbyggnadsförvaltningen Nils Sylwan 2008-11-11 BN/2006:40 Program för detaljplan för Bergshamra centrum inom stadsdelen Bergshamra, upprättad i november 2008

Läs mer

Detaljplaneprogram för del av innerstaden, Östra Stranden, f d järnvägsstationsområdet

Detaljplaneprogram för del av innerstaden, Östra Stranden, f d järnvägsstationsområdet Detaljplaneprogram för del av innerstaden, Östra Stranden, f d järnvägsstationsområdet Luleå kommun Norrbottens län antagandehandling 2006-05-15 1 Innehåll: Inledning 3 Planeringens syfte 3 Programområdet

Läs mer

DETALJPLAN för STRANDÄNGEN ETAPP I

DETALJPLAN för STRANDÄNGEN ETAPP I GRANSKNINGSHANDLING Nämnd 2012-11-05 Reviderad 2012-11-30 Dnr: 2011:285 DETALJPLAN för STRANDÄNGEN ETAPP I del av KORTEBO 4:9 m.fl. Jönköpings kommun GRANSKNINGSHANDLING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING UPPDATERA

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

Underlag för programarbetet: Transport leder för farligt gods, WUZ Miljöutredning för bostäder utmed Sölvegatan,

Underlag för programarbetet: Transport leder för farligt gods, WUZ Miljöutredning för bostäder utmed Sölvegatan, Innehåll 1. Inledning...4 1.1. Bakgrund...4 1.2. Syfte...4 1.3. Ett helhetsgrepp för Ideon/Pålsjö...4 Vision - en attraktiv och levande stadsdel...5 2. Programförslag...7 2.1. Stadsbyggnadsidé...7 2.2.

Läs mer

Sockerbruksområdet (Fabriksgatan, västra Spoletorp och Lerbäck)

Sockerbruksområdet (Fabriksgatan, västra Spoletorp och Lerbäck) PÄ 27/2003 Sockerbruksområdet (Fabriksgatan, västra Spoletorp och Lerbäck) Program till detaljplan Upprättat 2005-03-04 Innehåll Innehåll... 2 1. Syfte och bakgrund...3 1.1 Syfte... 3 1.2 Bakgrund... 3

Läs mer

Program till detaljplan för ny bebyggelse i Ormbacka. P14/06 Sy Kst 2007/23 2007-10-16

Program till detaljplan för ny bebyggelse i Ormbacka. P14/06 Sy Kst 2007/23 2007-10-16 Program till detaljplan för ny bebyggelse i Ormbacka P14/06 Sy Kst 2007/23 2007-10-16 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning PROGRAM FÖR ORMBACKA -Uppdrag och syfte -Programområdet -Projektarbetet -Planprocessen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 ANTAGANDEHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti och november 2012

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374

PLANBESKRIVNING. Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo. Detaljplan för. Nyköpings kommun, Sörmlands län. SHB 12-202 Projnr: 111 374 PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Förrådet 1 m.fl. Fågelbo Nyköpings kommun, Sörmlands län SHB 12-202 Projnr: 111 374 UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad i september 2011, reviderad augusti 2012 PLANBESKRIVNING

Läs mer

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Planbeskrivning. Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301

(Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Planbeskrivning. Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl., nr 1301 Tillväxtkontoret Antagen av Kommunfullmäktige 7, 2015-02-11 Lagakraftvunnen 2015-03-12 Detaljplan för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. nr 1301 (Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde) Kungsängen

Läs mer

Yttrande över program för detaljplaner, Norra Masthugget inom stadsdelarna Masthugget och Pustervik

Yttrande över program för detaljplaner, Norra Masthugget inom stadsdelarna Masthugget och Pustervik Tjänsteutlåtande Till Fastighetsnämnden 2010-10-04 Diarienummer 3916/10 Exploateringsavdelningen Per-Anders Käll Telefon 031-368 10 78 E-post: per-anders.kall@fastighet.goteborg.se Yttrande över program

Läs mer