ANVÄNDARMANUAL MITO-MINI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL MITO-MINI"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL MITO-MINI RadioControl SMD AB Kolholmsvägen Lysekil Tel: Fax:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDARMANUAL 1 2. ANVÄNDARINSTRUKTIONER ALLMÄN ÖVERSIKT KNAPPSATSENS LAYOUT EN KORREKT OCH SÄKER ANVÄNDNING AV RADIOSTYRNINGEN PROGRAMMERBARA FUNKTIONER INLÄRNING AV ID KOD UNDERHÅLL AV RADIOSTYRNINGEN HANTERING AV RESTAVFALL GARANTI 8 3. MOTTAGAREN MOTTAGARENS LAYOUT EXEMPEL PÅ INKOPPLING AV MOTTAGAREN TEKNISK BESKRIVNING ALLMÄN SPECIFIKATION SPECIFIKATION AT MITO-MINO SÄNDARE SPECIFIKATION AR MITO-MINO SPECIFIKATION BATTERILADDARE BATTERLADDARE ANVÄNDARINSTRUKTIONER BILAGA A, HUVUDKORT LAYOUT BILAGA B, INKOPPLINGSANVISNING 14

3 1. ANVÄNDARMANUAL Läs noggrant igenom handboken innan du använder din radiostyrning. För att göra handboken enklare att förstå, åtföljs titeln i varje avsnitt av ett kännetecken som en guide för att visa vikten av informationen som lämnas i avsnittet Symbol Förklaring Hur man använder radiostyrningen korrekt: Användarinstruktioner för radiostyrningen Om radiostyrningen: Radiostyrning teknisk data Hur man lär sig använda radiostyrningen: Detaljer om radiostyrningen Viktiga bilagor! Nödvändiga dokument när du använder radiostyrningen: Instruktioner för att tillgodose lagstadgade bestämmelser. Information som är av särskild betydelse anges i fet text. Den här manualen kan komma att ändras utan förvarning och är endast en riktlinje framtagen av Elca. Denna upplaga har blivit uppdaterad med hjälp av information från våra kunder, då det anses vara till stort stöd för deras arbete. Den här manualen och dess bilagor tillhör Elca med alla rättigheter reserverade. Ändring eller spridning av hela eller delar av den här dokumentationen i någon form utan tillstånd från Elca är förbjudet. Elca s logotyp är ett registrerat varumärke. 1

4 2. Användarinstruktioner 2.1 Allmän översikt Radiostyrningen ELCA MITO tillhör en familj av industriella radiostyrningar med låg effekt, konstruerad för att styra applikationer som inte kräver stoppfunktion enligt säkerhetskategori 1. Radiostyrningen typ ELCA MITO är uppbyggd av två huvuddelar. Sändaren (AT) som tillåter att operatören skickar en sekvens av digital data till mottagaren när en funktion utförs. Mottagarenheten (AR) som avkodar sekvensen med digital data och konverterar den till en elektrisk impuls som krävs för att maskinen skall utföra en funktion. Användningen av elektromagnetiska vågor betyder att med radiostyrningen, är operatören fri att röra sig omkring maskinen: Det betyder att sändarenheten är helt trådlös så att operatören kan stå på ett säkert avstånd och optimal position för att styra maskinens rörelser. Varje radiostyrning använder ett specifikt sändnings telegram, unikt programmerat av tillverkaren som inte går att modifiera, det betyder att varje sändare endast kan kommunicera med sin mottagare och därmed inte riskera att störa ut andra radiostyrningar. När sändaren aktiveras väljer den automatiskt en frekvens som är tillgänglig och störningsfri. Om det uppkommer störningar så ändras frekvensen helt automatiskt utan att operationen avbryts. När den här manualen var skriven så var försäljning tillåten under artikel 6.3 i EC Direktivet 1999/5 för alla medlemmar i Europeiska Gemenskapen. 2

5 2.2 Knappsatsens layout Diagrammet till vänster visar knappsatsen för en 6-funktions plus start och stoppversion. Sändning aktiveras när startknappen trycks ned, (efter att man har tryck in Pin koden om den är programmerad), och avbryts när stoppknappen trycks ned eller genom automatisk avstängning när ingen tryckknapp varit nedtryckt under en förbestämd tid (standardinställning är 3 minuter). Diagrammet till höger visar knappsatsen för en 8-funktions version. På denna version startar sändningen när en knapp trycks ned och avbryts när ingen knapp varit nedtryckt i ca 10 sekunder. 2.3 En korrekt och säker användning av Radiostyrningen. Viktigt! Operatören av radiostyrningen måste beakta följande: - Vara bekant med funktioner och egenskaper på både radiostyrningen och maskinen som mottagaren är ansluten till. - Vara uppmärksam på alla av maskinens rörelser som radiostyrningen styr. - Stäng av sändaren när arbete inte utförs, även korta perioder. Lita inte på den automatiska avstängningsfunktionen. - Lämna aldrig sändaren obevakad. - Tänk på att sändaren kan aktivera maskinens rörelser även när den är instängd och på ett långt avstånd från mottagaren. Felanvändning kan orsaka svår maskinell skada och kroppsskada. - Rengör aldrig radiostyrningen med vatten, använd istället en fuktig trasa. - Använd inte radiostyrningen i avskärmade platser (ex. i trumman på en betongroterare). Några av de mer vanliga funktionerna: Aktivering: Vid kontinuerliga sändningsversioner när Start och Stoppknapp finns, tryck på startknappen på sändaren och statusdioden börjar blinka. Om en Pin kod är programmerad måste man först knappa in den innan man trycker på start. Vid tillfälliga sändningsversioner utan Start och Stop knapp, tryck på valfri knapp för att aktivera sändaren och statusdioden börjar blinka. VARNING!: Sändaren kan endast aktiveras om batterierna är tillräckligt uppladdade och mottagaren är inkopplad och i drift. Funktioner: Tryck på en knapp som motsvarar funktionen som maskinen skall utföra. Avstängning: Vid kontinuerliga sändningsversioner tryck på stoppknappen och sändarens statusdiod släcks efter ca 2 sekunder. Vid tillfälliga sändningsversioner kommer sändaren att stängas av automatiskt efter ca 10 sekunder från senaste knapptryckning. Automatsik avstängning: Automatisk avstängning av sändaren när den inte används. Om funktionen är aktiverad kommer sändaren att stängas av automatiskt efter en förbestämd tid. Standardinställning är 3 minuter. 3

6 Passiv säkerhetsfunktion: Om det blir ett avbrott på radiolänken eller om radiostörning påverkar alla tillgängliga frekvenser, kommer mottagaren att stängas av automatiskt. Batteriladdar indikator: När batteriet är normalt laddat blinkar statusdioden snabbt (1 blinkning/sekund). När batteriladdning inte är tillräcklig för att garantera en korrekt sändning av funktionerna, blinkar statusdioden långsamt (ca 1 blinkning varannan sekund) i ungefär 10 sekunder innan sändaren slutligen kommer att stängas av. När låg batteriladdning visar sig på statusdioden är det bra att tänka på att ställa maskinen i ett säkert läge, stänga av sändaren och placera den i batteriladdaren för laddning. 2.4 Programmerbara funktioner. Knappsatsen har följande programmeringsval: Ändra frekvens grupp Automatisk avstängningstid Pin kod Programmera tangentlåsfunktion Layout på knappsats Åtkomst av programmeringsläge (Huvudmeny) VIKTIGT: Man skall alltid tänka på att programmera funktioner när maskinen är avstängd eller att mottagarens ström är avstängd för att inte riskera oavsiktliga rörelser. Stäng av sändaren och tryck in T1 + T12 samtidigt. I det här skedet kommer statusdioden att blinka på 1 Hz (av-på växelvis) och efter 5 sekunder kommer statusdioden att lysa konstant. Detta indikerar att du har kommit in i programmeringsläge för huvudmeny och att sändaren inte längre kommer att skicka kommandon. Om en ny knapptryckning inte sker inom 10 sekunder så kommer sändaren att avbryta programmeringsläge och stängas av automatiskt. Man kan gå ur huvudmenyn när som helst genom att man trycker på knapp T1. Sändaren kommer då att gå ur programmeringsläge och stängas av. När man gått in i någon av undermenyerna, kommer statusdioden att blinka 2 gånger snabbt under en sekund. Om en knapptryckning inte sker innan 10 sekunder så kommer statusdioden att lysa konstant (ex huvudmeny). Efter att man utfört sitt val i någon av undermenyerna, kommer statusdioden att blinka 3 gånger på 1 Hz för att sedan gå tillbaka till huvudmenyn. När man är i en undermeny och vill komma tillbaka till huvudmenyn, kan man vänta i 10 sekunder för avbrott och på så sätt komma tillbaka till huvudmenyn, detta kan inte göras manuellt. 4

7 Ändra frekvensgrupp När du är i huvudmenyn tryck på T2 för att komma in i Ändra Frek. Undermeny 8 olika grupper kan väljas, varje grupp har 3 frekvenser enligt tabellen nedan. Knapp T4 Knapp T9 Knapp T10 Knapp T11 Grupp A ( MHz) Grupp B ( MHz Grupp C def. ( MHz) Automatisk avstängningstid När du är i huvudmenyn tryck på T3 för att komma in i avstängningstid undermeny Man kan välja 4 olika tider genom att man trycker på en knapp enligt tabellen nedan. Knapp T4 Knapp T9 Knapp T10 Knapp T11 10 sek. ( välj temp. tx läge ) (se notering) 3 min. standard ( endast för kont. tx läge ) 10 min. ( endast för kont. tx läge ) Av ( endast för kont. tx läge ) OBSERVERA: Dessa inställningar ändrar systemkonfigurationen från kontinuerlig sändning (ex Start knapp för att aktivera radiolänk samt Stoppknapp för att avsluta) till tillfällig sändning där knapparna T1 och T12 normalt är funktions knappar och sändning aktiveras när man trycker på valfri knapp, avbryts endast efter 10 sekunders inaktivitet. VIKTIGT: Glöm inte att ställa mikro-brytarna på huvud kretskortet med brytare 1=på och brytare 2=av för en korrekt användning av relä T1 och T 12 5

8 Pin Kod När du är i huvudmenyn tryck på T4 för att komma in i Pin Kod undermeny. Tryck in 3 olika knappar i en följd. Efter att den tredje knappen är intryckt sparas inställningarna och återgår till huvudmenyn automatiskt. För att radera inställningen tryck på T4 och sen T1. OBSERVERA 1: Denna funktion kan endast användas vid kontinuerlig sändning (inte vid 10 sekunders automatisk avstängning). OBSERVERA 2: Standardinställning är utan Pin kod. OBSERVERA 3: Om Pin koden är bortglömd måste en ny knappsats programmeras eller tangentlåset raderas för att kunna använda sändaren. Kommandolås programmering För att aktivera eller avbryta sändning på en kanal med en knapptryckning. Kommandot stoppar när samma knapp trycks en andra gång. När du är i huvudmenyn tryck på T9 för att komma in i lås ett kommando undermeny. Tryck nu på valfri knapp för att aktivera eller, om den är aktiverad, radera kommandolås funktionen med undantag för Start och Stopp knapp, som inte kan programmeras med denna funktion. Efter att varje knapp tryckts in sparas inställningarna automatiskt och återgår sedan till huvudmenyn. OBSERVERA 4: Denna funktion kan endast användas vid kontinuerlig sändning (inte vid 10 sekunders automatisk avstängning). OBSERVERA 5: Standardinställning för vanliga radiostyrningar har inte denna programmeringsfunktion, det måste väljas av användaren. 6

9 2.5 INLÄRNING AV ID KOD. När en sändare behöver läras in till en mottagare måste sändarens ID kod sparas i mottagaren. ID koden är en unik identifiering av sändaren tillhandahållen av tillverkaren vilket gör att oregistrerade sändare inte kan styra mottagaren som är monterad på maskinen. När flera sändare är registrerade till en mottagare, tar den första sändaren kontroll över mottagaren och får exklusiv tillgång över de andra under tiden sändningslänken är bibehållen. Mottagaren kan spara max 20 koder. Inlärningsprocedur: För att komma åt inlärningsproceduren så att mottagaren kan spara ID koden för en sändare: 1. Stäng av strömmen till mottagaren. 2. Öppna mottagarens lock och kontrollera mikro-brytarnas inställning på mottagaremodulen. 3. Ställ mikro-brytare 4 på mottagaremodulen till på och 1,2 och 3 av. 4. Sätt på strömmen till mottagaren och STATUS dioden på huvudkortet börjar lysa. 5. Aktivera den nya sändaren. STATUS dioden på huvudkortet fortsätter att lysa, inlärningslampan blinkar 5 gånger när inlärning av kod är klar. Om det är något fel (ex ett försök att lära in kod nummer 21) kommer inlärningsdioden att blinka snabbt. 6. Repetera denna procedur från (5) för de andra sändarna som skall sparas. 7. Ställ mikro-brytare 4 till av (huvudkortet måste ha ström annars, kommer den inte att spara ny data som förts in), STATUS dioden slocknar (om detta inte händer så har inte koden blivit inlärd och man måste då göra om hela proceduren). 8. Stäng av strömmen till mottagaren. 9. Ställ tillbaka mikro-brytarna till deras ursprungliga inställning som var innan inlärningsproceduren. Raderingsprocedur: För att komma åt raderingsproceduren och radera alla ID koder som är sparade i mottagaren: 1. Stäng av strömmen till mottagaren. 2. Öppna mottagarens lock och kontrollera mikro-brytarnas inställning på mottagare modulen. 3. Ställ mikro-brytare 4 på mottagaremodulen till på och 1,2 och 3 av. 4. Sätt på strömmen till mottagaren och STATUS dioden på huvudkortet börjar lysa. 5. Ställ mikro-brytare 1 i on-läge. Inlärningslampan börjar lysa. Ställ nu tillbaka mikro-brytare 1 off-läge. Inlärningslampan blinkar 5 gånger för att sedan slockna. 6. Ställ mikro-brytare 4 till off-läge (huvudkortet måste ha ström annars kommer den inte att spara ny data som förts in), STATUS dioden slocknar (om detta inte händer så har inte koden blivit inlärd och man måste då göra om hela proceduren). 7. Stäng av strömmen till mottagaren. 8. Ställ tillbaka mikro-brytarna till deras ursprungliga inställning som var innan raderingsproceduren. Spara nu nya ID koder, så att normal användning kan återställas till systemet. OBSERVERA: Om en sändare inte längre används eller ersätts så finns det ingen anledning att radera den på mottagaren om inte max antal koder har uppnåtts. OBSERVERA1: Om inte mottagaren har ID koden sparad så kommer STATUS dioden fortsätta att lysa. 7

10 2.6 UNDERHÅLL AV RADIOSTYRNINGEN Vid underhåll måste strömmen vara avstängd till mottagaren och sändaren avstängd. Även om radiostyrningen ej behöver underhåll, bör några saker uppmärksammas för att försäkra att radiostyrningen hålls i bra skick. Periodiska rutiner vid underhåll: Sändaren: Rengör med en mjuk borste och en fuktig trasa, använd ej sprit eller lösningsmedel. Kontrollera att batteriladdarens kontaktbleck är fria från smuts. Kontrollera att höljet inte är trasigt. 2.7 Hantering av restavfall När radiostyrningen är trasig eller föråldrad, måste den sorteras på en avfallshanteringsplats. Återvinna batterier (Direktiv 2006/66/EC och ändringar) Batterier kan förorena miljön på grund av ämnen som kan vara giftiga eller skadliga för människor, djur och växtlighet. Av denna anledning får de inte bortskaffas som osorterat hushållsavfall, däremot bör lämpliga återvinningsbehållare användas. Användarnas engagemang vid insamlig och återvinning av batterier är därför viktigt med hänsyn till att reducera och minimera potentiella effekter av ämnen som används i dessa komponenter för miljön och människors hälsa. Olika insamlings och återvinningsplatser finns tillgängliga för batterier i EU. För information om dessa platser i ditt område, vänligen kontakta berörda lokala myndigheter. Den överkorsade soptunnan på hjul som återfinns på batterier indikerar att de måste sorteras separat från hushållsavfall, i enlighet med EU-direktiv 2006/66/CE och dess ändringar, och lokala föreskrifter. Den kemiska symbolen Cd kan vara tryckt bakom den överkorsade soptunnan på hjul, detta indikerar att tungmetallen Kadmium finns i batteriet. 2.8 GARANTI Elca s MITO Radiostyrningar har 24 månaders garanti från inköpsdatum, vilket bekräftas från datumet på följesedeln, där serienumret på radiostyrningen är specificerat. Elca ger garanti som täcker tillverkningsfel på alla komponentdelar på radiostyrningen som konstateras av tillverkarens obestridliga yttrande. Batteriet har 12 månaders garanti ifrån inköpsdatum. Användaren skall samla in och skicka radiostyrningen från en Elca godkänd servicecepartner där defekta delar utbytes utan kostnad. Om en tekniker måste resa till kunden för att åtgärda garantifel får kunden själv stå för reskostnaderna, däremot kommer de felaktiga delarna att bytas ut utan kostnad. Garantin gäller inte för ingrepp som utförts av obehörig person om det inte uttryckligen godkänts av Elca och i fall av felaktig användning eller installation. Garantin täcker inte fel som uppstått vid transport eller om radiostyrningen försvinner. Elca skall inte hållas ansvarig för skador på föremål eller vid personskador. Elca skall inte hållas ansvarig för maskinens stilleståndstid eftersom användaren måste ha möjligheten att kunna manövrera maskinen antingen manuellt eller via kabel. Alla tvister skall omfattas av de behöriga domstolarna i Bassano del Grappa (Vicenza Italien). 8

11 3. MOTTAGAREN 3.1 MOTTAGARENS LAYOUT Se bilaga A. 3.2 EXEMPEL PÅ INKOPPLING AV MOTTAGAREN Se bilaga B. 9

12 4. TEKNISK BESKRIVNING 4.1 ALLMÄN SPECIFIKATION Tillverkare...ELCA S.r.l. Radiostyrning...MITO Frekvensband... UHF ISM band arbetsfrekvens , MHz Modulation typ...gfsk Signalavstånd...³10 Arbetstemeratur C Lagring och transporttemperatur C Räckvidd m Passivt nödstopp tid...< 2 s 4.2 SPECIFIKATION MITO-MINI SÄNDARE Modell... AT MITO-MINI Radiomodul... SWE-01 Antenn... Inbyggd Spänning...Inbyggt litium polymer batteri pack 3.7 V 1100 ma Strömförbrukning... < 25 ma Effektförbrukning... < 0.1 W R.F. effektförlust...< 5 mw ERP Batteri varningsspänning V Batteri avstängningsspänning V Batteritid vid + 20 C...ca. 50 timmar Tomt batteri varning...ca. 10 minuter Skyddsklass... IP67 Storlek x60x26 mm Vikt...100gr 4.3 SPECIFIKATION MITO-MINI MOTTAGARE Modell...AR MITO-MINI Radiomodul... SWE-01 Antenn... Inbyggd eller tilldelad extern Spänning V Effektörbrukning... < 5 W Reläutgångar NO kontakter...max 8 funktioner Max spänning reläkontakter Vac Max ström utgångar A i AC1, 10 A in DC1 vid 30V Skyddsklass... IP67 Storlek x107x50 mm Vikt...450gr 10

13 4.4 SPECIFIKATION BATTERILADDARE Matningsspänning Vdc Märkeffekt... < 3 W Märkspänning V Märkström ma Laddningstid...d 4 timmar Arbetstemperatur C Skyddsklass... IP40 Storlek x75x60 mm Vikt...100gr AC strömkälla: Matningsspänning Vac 50/60Hz Utgånsspänning V 1 A Märkeffekt... 5 W DC strömkälla: Matningsspänning Vdc Utgångsspänning V 1 A Märkeffekt W 11

14 5. BATTERILADDARE 5.1 ANVÄNDARINSTRUKTIONER Ladda alltid batterierna utan strömavbrott och vid en rumstemperatur på +5 grader till + 35 grader. Anslut stömkabeln i kontakten under batteriladdaren. Anslut strömkabeln till ett uttag. Statusdioden för spänning tänds. Sätt i sändaren i batteriladdaren genom att pressa ned den tills den låses på plats. Batteriet skall nu börja laddas. Kontrollera att statusdioden för laddning tänds för att försäkra att batteriet laddas. Statusdioden för spänning och laddning indikerar att batteriladdning pågår enligt följande: POWER STATUS Laddningstillstånd Sändare monterad i batteriladdaren: batteri laddat till 100 % Vid höga temperaturer (>45 C eller låga temperaturer (< 0 C ) On Off avbryts laddningen för att skydda batteriet när temperaturgränsen har överskridits. Laddningen återställs när temperaturen är tillbaka inom gränsvärdena. Off On Snabbladning pågår. Batteriet laddas snabbt upp till 70 % kapacitet (ca tid 2,5 timme). On On Långsam laddning pågår. Batteriet laddas långsamt från 70 till 100 % kapacitet (ca tid 2,5 timme). När sändaren är monterad i batteriladdaren så är all radiokommunikation med mottagaren avstängd. 12

15 BILAGA A HUVUDKORT LAYOUT Anslutning till jord Anslutning till Spänningsmatning Mikrobrytarnas läge på mottagarmodulen Mikrobrytare 13

16 BILAGA B INKOPPLINGSANVISNING DC INKOPPLINGSANVISNING AC 14

17 EGNA ANTECKNINGAR:

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

MANUAL. Version 12/06. Väggmonterad fjärrkontroll FS20 AS1. Artikelnummer: 62 03 37. Conrad ELECTRONIC. Innehållsförteckning

MANUAL. Version 12/06. Väggmonterad fjärrkontroll FS20 AS1. Artikelnummer: 62 03 37. Conrad ELECTRONIC. Innehållsförteckning MANUAL Version 12/06 CE Väggmonterad fjärrkontroll FS20 AS1 Artikelnummer: 62 03 37 Conrad ELECTRONIC Innehållsförteckning Sida 1. Inledning 3 2. Användningsområde 4 3. Förpackningsinnehåll 4 4. Beskrivning

Läs mer

Tele Radio T70 Jaguar

Tele Radio T70 Jaguar Tele Radio T0 Jaguar INSTALLATIONSINSTRUKTIONER RX-A, RX-A, TX-A, TX-B, TX-E, TX1-C SVENSKA/ SWEDISH IM-T0-RX00-A0-SE FREKVENSBANK CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION 1 4.05 111 4.15 11 4.5 11 4 4.5 114 5 4.45

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24 (TG-TX-JDL24), TG-T12-25 (TG-TX-JDL25) TG-T12-30 (TG-TX-JDR20), TG-T12-31

Läs mer

GSM A3+ Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se

GSM A3+ Larmtillverkning sedan 1976! www.hellmertz.se www.hellmertz.se GSM A3+ Installationsmanual V2.0 Larmtillverkning sedan 1976! Inledning Funktionsprincip... 3 Innan installationen påbörjas!... 3 Internt batteri... 4 Viktig info inför montering... 4

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska

Comfort Digisystem Bruksanvisning. Sync DY10. Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Sync DY10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Presentation av Sync DY10 4 Funktioner - Sync DY10 5 Komma igång 6 Börja använda

Läs mer

Bruksanvisning Unitron udirect 2

Bruksanvisning Unitron udirect 2 Bruksanvisning Unitron udirect 2 Tack Tack för att du väljer Unitron udirect 2. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta

Läs mer

Din leverantör av ytbehandlingsutrustning. AC-Blastcontrol III. Manual för radiostyrning

Din leverantör av ytbehandlingsutrustning. AC-Blastcontrol III. Manual för radiostyrning Din leverantör av ytbehandlingsutrustning AC-Blastcontrol III Manual för radiostyrning Version A, 2014 INNEHÅLL Viktigt!... 1 Komponentförteckning - Grundpaket... 2 Funktioner... 2 Installation av grundpaket...3

Läs mer

Phonak ComPilot. Bruksanvisning

Phonak ComPilot. Bruksanvisning Phonak ComPilot Bruksanvisning Innehållsförteckning 1. Välkommen 5 2. Lära känna din ComPilot 6 2.1 Förklaring 7 2.2 Tillbehör 8 3. Komma igång 9 3.1 Anslutning av strömförsörjning 9 3.2 Ladda ComPilot-batteriet

Läs mer

Receiver DH10 Svenska

Receiver DH10 Svenska Comfort Digisystem Bruksanvisning Receiver DH10 Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion Comfort Digisystem 3 Funktioner - Receiver DH10 4 Komma igång 5 Börja använda 6 Meny 8 Fler

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

myphone 1055 Retto Bruksanvisning

myphone 1055 Retto Bruksanvisning myphone 1055 Retto Bruksanvisning Tack för att du valt vår telefon. För att bättre förstå funktionerna i telefonen, läs igenom bruksanvisningen noga. Innehåll Första stegen... 6 SIM kort och batteri installation...

Läs mer

Omgivningskontroll Bruksanvisning för IR-sändare Pico4 - Pico8 - Pico16

Omgivningskontroll Bruksanvisning för IR-sändare Pico4 - Pico8 - Pico16 Omgivningskontroll Bruksanvisning för IR-sändare Pico4 - Pico8 - Pico16 Picomed AB Skansgatan 972 53 Luleå Tel: 0920 281267 E-mail: post@picomed.se Web: www.picomed.se Innehåll IR-sändare Pico4, Pico8,

Läs mer

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual

PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual PC9155 Trådlöst Säkerhetssystem v1.2en Användarmanual VIKTIGT: Denna manual innehåller information om hur produkten ska användas, dess funktioner samt producentens ansvar för produkten. Läs noggrant igenom

Läs mer

Wirsbo CoSy Radio. Installations- och bruksanvisning. Feb. 2003

Wirsbo CoSy Radio. Installations- och bruksanvisning. Feb. 2003 Wirsbo CoSy Radio Installations- och bruksanvisning Feb. 2003 Innehåll 1. Översikt... 3 2. Rumstermostat... 4 2.1 Termostatmodeller... 4 2.2 Funktion... 4 2.3 Placering... 4 2.4 Inställning och begränsning

Läs mer

Størst på områdesikring i hele Norge

Størst på områdesikring i hele Norge Styrautomatik typ K2 CRX för maskindrivna grindar Bruksanvisning 11.08.2006 Størst på områdesikring i hele Norge G R U P P E N Innehåll Säkerhetsanvisningar... 3 Återvinning av förbrukad elektronik...

Läs mer

BLUETOOTH AUDIO/MOBILE-PHONE TRANSCEIVER FOR AUX INPUT EMETTEUR-RECEPTEUR AUDIO/TELEPHONE MOBILE BLUETOOTH POUR ENTREE AUX

BLUETOOTH AUDIO/MOBILE-PHONE TRANSCEIVER FOR AUX INPUT EMETTEUR-RECEPTEUR AUDIO/TELEPHONE MOBILE BLUETOOTH POUR ENTREE AUX Owner s manual Manuel d installation et ode d emploi Installation/Benutzerhandbuch Manuale di installazione/dell utente Installatie/Gebruikershandleiding Manual de Instalación/Propietario Installations-/Ägarmanual

Läs mer

Installationsmanual Sidan 1

Installationsmanual Sidan 1 Installationsmanual Sidan 1 Viktigt påpekande För denna manual gäller följande villkor och restriktioner: Manualen innehåller produktinformation som tillhör RISCO Group. Denna information har utlämnats

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

Bruksanvisning för umic

Bruksanvisning för umic Bruksanvisning för umic Tack Tack för att du väljer Unitron umic. Hos Unitron engagerar vi oss djupt i personer med hörselnedsättning. Vi arbetar nära professioner inom hörsel för att hitta avancerade

Läs mer

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER

Version Firmware: 3.1x SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Version Firmware: 3.1x SV SÄKERHETS- OCH ANVÄNDNINGSINSTRUKTIONER Grattis till ditt köp av denna produkt från Nolan N-Com. N-Com Bluetooth Kit3 har konstruerats med den allra senaste teknologin och med

Läs mer

Användningsanvisningar KX-UDT111. DECT Bärbar Telefon. Modellnr.

Användningsanvisningar KX-UDT111. DECT Bärbar Telefon. Modellnr. Användningsanvisningar DECT Bärbar Telefon Modellnr. KX-UDT111 Tack för att du har köpt den här Panasonic-produkten. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och spara den

Läs mer

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR.

SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR. SVENSK VERSION KONTROLLENHET MINDY A824 FÖR STYRNING AV 2 ST 24V DC MOTORER MED KODOMVANDLARE MANUAL MED MONTERINGS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR Sid 1(26) Den här manualen är endast till för att användas

Läs mer

Smart Control SC21 Art. no: 76 4100 0000

Smart Control SC21 Art. no: 76 4100 0000 Art. no: 76 4100 0000 Inkl. 1st Styrenhet, 1st WISO Crystal sol/vindsensor, 1st 5-kanals VRS fjärrkontroll, 1st iphone app 1. Innehållsförteckning 1.1 Allmänt 1. Innehållsförteckning 1 1.1 Allmänt 1 1.2

Läs mer

Tele Radio T50 Cheetah

Tele Radio T50 Cheetah Tele Radio T50 Cheetah INSTALLATIONSINSTRUKTIONER T50-02AGSM SVENSKA/SWEDISH/ IM-T50-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...2 Förberedelser...3 Mottagare...5 Programmering av mottagare...8 Styrning

Läs mer

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014

HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 HomeSecure HS-BASIC-V2 Manual: 27-08-2014 Innehållsförteckning Introduktion... 6 1.1 Funktioner... 6 Kom igång... 7 2.1 Huvudenheten... 7 2.2 Sätt i SIM Kortet... 10 2.3 Starta huvudenheten... 10 2.4 Huvudenhetens

Läs mer

Manual version. 4-80 Introduktion

Manual version. 4-80 Introduktion Manual version. 4-80 Introduktion EPS DIGITAL är en serie av nödkraftaggregat som är mikroprocessor baserade och finns i åtta (8) storlekar. Dessa kan belastas med mellan 10 och 100 faskompenserade 8W

Läs mer

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV.

redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB SV. redknows MiniFinder Användarmanual Axtech AB 0314 S:t Jörgens väg 4, 422 49 Hisings Backa, Sweden Tel. 031-558866, Fax. 031-558869 info@axtech.se www.redknows.se SV. redknows är ett registrerat varumärke

Läs mer