ANVÄNDARMANUAL MITO-MINI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL MITO-MINI"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL MITO-MINI RadioControl SMD AB Kolholmsvägen Lysekil Tel: Fax:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDARMANUAL 1 2. ANVÄNDARINSTRUKTIONER ALLMÄN ÖVERSIKT KNAPPSATSENS LAYOUT EN KORREKT OCH SÄKER ANVÄNDNING AV RADIOSTYRNINGEN PROGRAMMERBARA FUNKTIONER INLÄRNING AV ID KOD UNDERHÅLL AV RADIOSTYRNINGEN HANTERING AV RESTAVFALL GARANTI 8 3. MOTTAGAREN MOTTAGARENS LAYOUT EXEMPEL PÅ INKOPPLING AV MOTTAGAREN TEKNISK BESKRIVNING ALLMÄN SPECIFIKATION SPECIFIKATION AT MITO-MINO SÄNDARE SPECIFIKATION AR MITO-MINO SPECIFIKATION BATTERILADDARE BATTERLADDARE ANVÄNDARINSTRUKTIONER BILAGA A, HUVUDKORT LAYOUT BILAGA B, INKOPPLINGSANVISNING 14

3 1. ANVÄNDARMANUAL Läs noggrant igenom handboken innan du använder din radiostyrning. För att göra handboken enklare att förstå, åtföljs titeln i varje avsnitt av ett kännetecken som en guide för att visa vikten av informationen som lämnas i avsnittet Symbol Förklaring Hur man använder radiostyrningen korrekt: Användarinstruktioner för radiostyrningen Om radiostyrningen: Radiostyrning teknisk data Hur man lär sig använda radiostyrningen: Detaljer om radiostyrningen Viktiga bilagor! Nödvändiga dokument när du använder radiostyrningen: Instruktioner för att tillgodose lagstadgade bestämmelser. Information som är av särskild betydelse anges i fet text. Den här manualen kan komma att ändras utan förvarning och är endast en riktlinje framtagen av Elca. Denna upplaga har blivit uppdaterad med hjälp av information från våra kunder, då det anses vara till stort stöd för deras arbete. Den här manualen och dess bilagor tillhör Elca med alla rättigheter reserverade. Ändring eller spridning av hela eller delar av den här dokumentationen i någon form utan tillstånd från Elca är förbjudet. Elca s logotyp är ett registrerat varumärke. 1

4 2. Användarinstruktioner 2.1 Allmän översikt Radiostyrningen ELCA MITO tillhör en familj av industriella radiostyrningar med låg effekt, konstruerad för att styra applikationer som inte kräver stoppfunktion enligt säkerhetskategori 1. Radiostyrningen typ ELCA MITO är uppbyggd av två huvuddelar. Sändaren (AT) som tillåter att operatören skickar en sekvens av digital data till mottagaren när en funktion utförs. Mottagarenheten (AR) som avkodar sekvensen med digital data och konverterar den till en elektrisk impuls som krävs för att maskinen skall utföra en funktion. Användningen av elektromagnetiska vågor betyder att med radiostyrningen, är operatören fri att röra sig omkring maskinen: Det betyder att sändarenheten är helt trådlös så att operatören kan stå på ett säkert avstånd och optimal position för att styra maskinens rörelser. Varje radiostyrning använder ett specifikt sändnings telegram, unikt programmerat av tillverkaren som inte går att modifiera, det betyder att varje sändare endast kan kommunicera med sin mottagare och därmed inte riskera att störa ut andra radiostyrningar. När sändaren aktiveras väljer den automatiskt en frekvens som är tillgänglig och störningsfri. Om det uppkommer störningar så ändras frekvensen helt automatiskt utan att operationen avbryts. När den här manualen var skriven så var försäljning tillåten under artikel 6.3 i EC Direktivet 1999/5 för alla medlemmar i Europeiska Gemenskapen. 2

5 2.2 Knappsatsens layout Diagrammet till vänster visar knappsatsen för en 6-funktions plus start och stoppversion. Sändning aktiveras när startknappen trycks ned, (efter att man har tryck in Pin koden om den är programmerad), och avbryts när stoppknappen trycks ned eller genom automatisk avstängning när ingen tryckknapp varit nedtryckt under en förbestämd tid (standardinställning är 3 minuter). Diagrammet till höger visar knappsatsen för en 8-funktions version. På denna version startar sändningen när en knapp trycks ned och avbryts när ingen knapp varit nedtryckt i ca 10 sekunder. 2.3 En korrekt och säker användning av Radiostyrningen. Viktigt! Operatören av radiostyrningen måste beakta följande: - Vara bekant med funktioner och egenskaper på både radiostyrningen och maskinen som mottagaren är ansluten till. - Vara uppmärksam på alla av maskinens rörelser som radiostyrningen styr. - Stäng av sändaren när arbete inte utförs, även korta perioder. Lita inte på den automatiska avstängningsfunktionen. - Lämna aldrig sändaren obevakad. - Tänk på att sändaren kan aktivera maskinens rörelser även när den är instängd och på ett långt avstånd från mottagaren. Felanvändning kan orsaka svår maskinell skada och kroppsskada. - Rengör aldrig radiostyrningen med vatten, använd istället en fuktig trasa. - Använd inte radiostyrningen i avskärmade platser (ex. i trumman på en betongroterare). Några av de mer vanliga funktionerna: Aktivering: Vid kontinuerliga sändningsversioner när Start och Stoppknapp finns, tryck på startknappen på sändaren och statusdioden börjar blinka. Om en Pin kod är programmerad måste man först knappa in den innan man trycker på start. Vid tillfälliga sändningsversioner utan Start och Stop knapp, tryck på valfri knapp för att aktivera sändaren och statusdioden börjar blinka. VARNING!: Sändaren kan endast aktiveras om batterierna är tillräckligt uppladdade och mottagaren är inkopplad och i drift. Funktioner: Tryck på en knapp som motsvarar funktionen som maskinen skall utföra. Avstängning: Vid kontinuerliga sändningsversioner tryck på stoppknappen och sändarens statusdiod släcks efter ca 2 sekunder. Vid tillfälliga sändningsversioner kommer sändaren att stängas av automatiskt efter ca 10 sekunder från senaste knapptryckning. Automatsik avstängning: Automatisk avstängning av sändaren när den inte används. Om funktionen är aktiverad kommer sändaren att stängas av automatiskt efter en förbestämd tid. Standardinställning är 3 minuter. 3

6 Passiv säkerhetsfunktion: Om det blir ett avbrott på radiolänken eller om radiostörning påverkar alla tillgängliga frekvenser, kommer mottagaren att stängas av automatiskt. Batteriladdar indikator: När batteriet är normalt laddat blinkar statusdioden snabbt (1 blinkning/sekund). När batteriladdning inte är tillräcklig för att garantera en korrekt sändning av funktionerna, blinkar statusdioden långsamt (ca 1 blinkning varannan sekund) i ungefär 10 sekunder innan sändaren slutligen kommer att stängas av. När låg batteriladdning visar sig på statusdioden är det bra att tänka på att ställa maskinen i ett säkert läge, stänga av sändaren och placera den i batteriladdaren för laddning. 2.4 Programmerbara funktioner. Knappsatsen har följande programmeringsval: Ändra frekvens grupp Automatisk avstängningstid Pin kod Programmera tangentlåsfunktion Layout på knappsats Åtkomst av programmeringsläge (Huvudmeny) VIKTIGT: Man skall alltid tänka på att programmera funktioner när maskinen är avstängd eller att mottagarens ström är avstängd för att inte riskera oavsiktliga rörelser. Stäng av sändaren och tryck in T1 + T12 samtidigt. I det här skedet kommer statusdioden att blinka på 1 Hz (av-på växelvis) och efter 5 sekunder kommer statusdioden att lysa konstant. Detta indikerar att du har kommit in i programmeringsläge för huvudmeny och att sändaren inte längre kommer att skicka kommandon. Om en ny knapptryckning inte sker inom 10 sekunder så kommer sändaren att avbryta programmeringsläge och stängas av automatiskt. Man kan gå ur huvudmenyn när som helst genom att man trycker på knapp T1. Sändaren kommer då att gå ur programmeringsläge och stängas av. När man gått in i någon av undermenyerna, kommer statusdioden att blinka 2 gånger snabbt under en sekund. Om en knapptryckning inte sker innan 10 sekunder så kommer statusdioden att lysa konstant (ex huvudmeny). Efter att man utfört sitt val i någon av undermenyerna, kommer statusdioden att blinka 3 gånger på 1 Hz för att sedan gå tillbaka till huvudmenyn. När man är i en undermeny och vill komma tillbaka till huvudmenyn, kan man vänta i 10 sekunder för avbrott och på så sätt komma tillbaka till huvudmenyn, detta kan inte göras manuellt. 4

7 Ändra frekvensgrupp När du är i huvudmenyn tryck på T2 för att komma in i Ändra Frek. Undermeny 8 olika grupper kan väljas, varje grupp har 3 frekvenser enligt tabellen nedan. Knapp T4 Knapp T9 Knapp T10 Knapp T11 Grupp A ( MHz) Grupp B ( MHz Grupp C def. ( MHz) Automatisk avstängningstid När du är i huvudmenyn tryck på T3 för att komma in i avstängningstid undermeny Man kan välja 4 olika tider genom att man trycker på en knapp enligt tabellen nedan. Knapp T4 Knapp T9 Knapp T10 Knapp T11 10 sek. ( välj temp. tx läge ) (se notering) 3 min. standard ( endast för kont. tx läge ) 10 min. ( endast för kont. tx läge ) Av ( endast för kont. tx läge ) OBSERVERA: Dessa inställningar ändrar systemkonfigurationen från kontinuerlig sändning (ex Start knapp för att aktivera radiolänk samt Stoppknapp för att avsluta) till tillfällig sändning där knapparna T1 och T12 normalt är funktions knappar och sändning aktiveras när man trycker på valfri knapp, avbryts endast efter 10 sekunders inaktivitet. VIKTIGT: Glöm inte att ställa mikro-brytarna på huvud kretskortet med brytare 1=på och brytare 2=av för en korrekt användning av relä T1 och T 12 5

8 Pin Kod När du är i huvudmenyn tryck på T4 för att komma in i Pin Kod undermeny. Tryck in 3 olika knappar i en följd. Efter att den tredje knappen är intryckt sparas inställningarna och återgår till huvudmenyn automatiskt. För att radera inställningen tryck på T4 och sen T1. OBSERVERA 1: Denna funktion kan endast användas vid kontinuerlig sändning (inte vid 10 sekunders automatisk avstängning). OBSERVERA 2: Standardinställning är utan Pin kod. OBSERVERA 3: Om Pin koden är bortglömd måste en ny knappsats programmeras eller tangentlåset raderas för att kunna använda sändaren. Kommandolås programmering För att aktivera eller avbryta sändning på en kanal med en knapptryckning. Kommandot stoppar när samma knapp trycks en andra gång. När du är i huvudmenyn tryck på T9 för att komma in i lås ett kommando undermeny. Tryck nu på valfri knapp för att aktivera eller, om den är aktiverad, radera kommandolås funktionen med undantag för Start och Stopp knapp, som inte kan programmeras med denna funktion. Efter att varje knapp tryckts in sparas inställningarna automatiskt och återgår sedan till huvudmenyn. OBSERVERA 4: Denna funktion kan endast användas vid kontinuerlig sändning (inte vid 10 sekunders automatisk avstängning). OBSERVERA 5: Standardinställning för vanliga radiostyrningar har inte denna programmeringsfunktion, det måste väljas av användaren. 6

9 2.5 INLÄRNING AV ID KOD. När en sändare behöver läras in till en mottagare måste sändarens ID kod sparas i mottagaren. ID koden är en unik identifiering av sändaren tillhandahållen av tillverkaren vilket gör att oregistrerade sändare inte kan styra mottagaren som är monterad på maskinen. När flera sändare är registrerade till en mottagare, tar den första sändaren kontroll över mottagaren och får exklusiv tillgång över de andra under tiden sändningslänken är bibehållen. Mottagaren kan spara max 20 koder. Inlärningsprocedur: För att komma åt inlärningsproceduren så att mottagaren kan spara ID koden för en sändare: 1. Stäng av strömmen till mottagaren. 2. Öppna mottagarens lock och kontrollera mikro-brytarnas inställning på mottagaremodulen. 3. Ställ mikro-brytare 4 på mottagaremodulen till på och 1,2 och 3 av. 4. Sätt på strömmen till mottagaren och STATUS dioden på huvudkortet börjar lysa. 5. Aktivera den nya sändaren. STATUS dioden på huvudkortet fortsätter att lysa, inlärningslampan blinkar 5 gånger när inlärning av kod är klar. Om det är något fel (ex ett försök att lära in kod nummer 21) kommer inlärningsdioden att blinka snabbt. 6. Repetera denna procedur från (5) för de andra sändarna som skall sparas. 7. Ställ mikro-brytare 4 till av (huvudkortet måste ha ström annars, kommer den inte att spara ny data som förts in), STATUS dioden slocknar (om detta inte händer så har inte koden blivit inlärd och man måste då göra om hela proceduren). 8. Stäng av strömmen till mottagaren. 9. Ställ tillbaka mikro-brytarna till deras ursprungliga inställning som var innan inlärningsproceduren. Raderingsprocedur: För att komma åt raderingsproceduren och radera alla ID koder som är sparade i mottagaren: 1. Stäng av strömmen till mottagaren. 2. Öppna mottagarens lock och kontrollera mikro-brytarnas inställning på mottagare modulen. 3. Ställ mikro-brytare 4 på mottagaremodulen till på och 1,2 och 3 av. 4. Sätt på strömmen till mottagaren och STATUS dioden på huvudkortet börjar lysa. 5. Ställ mikro-brytare 1 i on-läge. Inlärningslampan börjar lysa. Ställ nu tillbaka mikro-brytare 1 off-läge. Inlärningslampan blinkar 5 gånger för att sedan slockna. 6. Ställ mikro-brytare 4 till off-läge (huvudkortet måste ha ström annars kommer den inte att spara ny data som förts in), STATUS dioden slocknar (om detta inte händer så har inte koden blivit inlärd och man måste då göra om hela proceduren). 7. Stäng av strömmen till mottagaren. 8. Ställ tillbaka mikro-brytarna till deras ursprungliga inställning som var innan raderingsproceduren. Spara nu nya ID koder, så att normal användning kan återställas till systemet. OBSERVERA: Om en sändare inte längre används eller ersätts så finns det ingen anledning att radera den på mottagaren om inte max antal koder har uppnåtts. OBSERVERA1: Om inte mottagaren har ID koden sparad så kommer STATUS dioden fortsätta att lysa. 7

10 2.6 UNDERHÅLL AV RADIOSTYRNINGEN Vid underhåll måste strömmen vara avstängd till mottagaren och sändaren avstängd. Även om radiostyrningen ej behöver underhåll, bör några saker uppmärksammas för att försäkra att radiostyrningen hålls i bra skick. Periodiska rutiner vid underhåll: Sändaren: Rengör med en mjuk borste och en fuktig trasa, använd ej sprit eller lösningsmedel. Kontrollera att batteriladdarens kontaktbleck är fria från smuts. Kontrollera att höljet inte är trasigt. 2.7 Hantering av restavfall När radiostyrningen är trasig eller föråldrad, måste den sorteras på en avfallshanteringsplats. Återvinna batterier (Direktiv 2006/66/EC och ändringar) Batterier kan förorena miljön på grund av ämnen som kan vara giftiga eller skadliga för människor, djur och växtlighet. Av denna anledning får de inte bortskaffas som osorterat hushållsavfall, däremot bör lämpliga återvinningsbehållare användas. Användarnas engagemang vid insamlig och återvinning av batterier är därför viktigt med hänsyn till att reducera och minimera potentiella effekter av ämnen som används i dessa komponenter för miljön och människors hälsa. Olika insamlings och återvinningsplatser finns tillgängliga för batterier i EU. För information om dessa platser i ditt område, vänligen kontakta berörda lokala myndigheter. Den överkorsade soptunnan på hjul som återfinns på batterier indikerar att de måste sorteras separat från hushållsavfall, i enlighet med EU-direktiv 2006/66/CE och dess ändringar, och lokala föreskrifter. Den kemiska symbolen Cd kan vara tryckt bakom den överkorsade soptunnan på hjul, detta indikerar att tungmetallen Kadmium finns i batteriet. 2.8 GARANTI Elca s MITO Radiostyrningar har 24 månaders garanti från inköpsdatum, vilket bekräftas från datumet på följesedeln, där serienumret på radiostyrningen är specificerat. Elca ger garanti som täcker tillverkningsfel på alla komponentdelar på radiostyrningen som konstateras av tillverkarens obestridliga yttrande. Batteriet har 12 månaders garanti ifrån inköpsdatum. Användaren skall samla in och skicka radiostyrningen från en Elca godkänd servicecepartner där defekta delar utbytes utan kostnad. Om en tekniker måste resa till kunden för att åtgärda garantifel får kunden själv stå för reskostnaderna, däremot kommer de felaktiga delarna att bytas ut utan kostnad. Garantin gäller inte för ingrepp som utförts av obehörig person om det inte uttryckligen godkänts av Elca och i fall av felaktig användning eller installation. Garantin täcker inte fel som uppstått vid transport eller om radiostyrningen försvinner. Elca skall inte hållas ansvarig för skador på föremål eller vid personskador. Elca skall inte hållas ansvarig för maskinens stilleståndstid eftersom användaren måste ha möjligheten att kunna manövrera maskinen antingen manuellt eller via kabel. Alla tvister skall omfattas av de behöriga domstolarna i Bassano del Grappa (Vicenza Italien). 8

11 3. MOTTAGAREN 3.1 MOTTAGARENS LAYOUT Se bilaga A. 3.2 EXEMPEL PÅ INKOPPLING AV MOTTAGAREN Se bilaga B. 9

12 4. TEKNISK BESKRIVNING 4.1 ALLMÄN SPECIFIKATION Tillverkare...ELCA S.r.l. Radiostyrning...MITO Frekvensband... UHF ISM band arbetsfrekvens , MHz Modulation typ...gfsk Signalavstånd...³10 Arbetstemeratur C Lagring och transporttemperatur C Räckvidd m Passivt nödstopp tid...< 2 s 4.2 SPECIFIKATION MITO-MINI SÄNDARE Modell... AT MITO-MINI Radiomodul... SWE-01 Antenn... Inbyggd Spänning...Inbyggt litium polymer batteri pack 3.7 V 1100 ma Strömförbrukning... < 25 ma Effektförbrukning... < 0.1 W R.F. effektförlust...< 5 mw ERP Batteri varningsspänning V Batteri avstängningsspänning V Batteritid vid + 20 C...ca. 50 timmar Tomt batteri varning...ca. 10 minuter Skyddsklass... IP67 Storlek x60x26 mm Vikt...100gr 4.3 SPECIFIKATION MITO-MINI MOTTAGARE Modell...AR MITO-MINI Radiomodul... SWE-01 Antenn... Inbyggd eller tilldelad extern Spänning V Effektörbrukning... < 5 W Reläutgångar NO kontakter...max 8 funktioner Max spänning reläkontakter Vac Max ström utgångar A i AC1, 10 A in DC1 vid 30V Skyddsklass... IP67 Storlek x107x50 mm Vikt...450gr 10

13 4.4 SPECIFIKATION BATTERILADDARE Matningsspänning Vdc Märkeffekt... < 3 W Märkspänning V Märkström ma Laddningstid...d 4 timmar Arbetstemperatur C Skyddsklass... IP40 Storlek x75x60 mm Vikt...100gr AC strömkälla: Matningsspänning Vac 50/60Hz Utgånsspänning V 1 A Märkeffekt... 5 W DC strömkälla: Matningsspänning Vdc Utgångsspänning V 1 A Märkeffekt W 11

14 5. BATTERILADDARE 5.1 ANVÄNDARINSTRUKTIONER Ladda alltid batterierna utan strömavbrott och vid en rumstemperatur på +5 grader till + 35 grader. Anslut stömkabeln i kontakten under batteriladdaren. Anslut strömkabeln till ett uttag. Statusdioden för spänning tänds. Sätt i sändaren i batteriladdaren genom att pressa ned den tills den låses på plats. Batteriet skall nu börja laddas. Kontrollera att statusdioden för laddning tänds för att försäkra att batteriet laddas. Statusdioden för spänning och laddning indikerar att batteriladdning pågår enligt följande: POWER STATUS Laddningstillstånd Sändare monterad i batteriladdaren: batteri laddat till 100 % Vid höga temperaturer (>45 C eller låga temperaturer (< 0 C ) On Off avbryts laddningen för att skydda batteriet när temperaturgränsen har överskridits. Laddningen återställs när temperaturen är tillbaka inom gränsvärdena. Off On Snabbladning pågår. Batteriet laddas snabbt upp till 70 % kapacitet (ca tid 2,5 timme). On On Långsam laddning pågår. Batteriet laddas långsamt från 70 till 100 % kapacitet (ca tid 2,5 timme). När sändaren är monterad i batteriladdaren så är all radiokommunikation med mottagaren avstängd. 12

15 BILAGA A HUVUDKORT LAYOUT Anslutning till jord Anslutning till Spänningsmatning Mikrobrytarnas läge på mottagarmodulen Mikrobrytare 13

16 BILAGA B INKOPPLINGSANVISNING DC INKOPPLINGSANVISNING AC 14

17 EGNA ANTECKNINGAR:

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP

DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP DIGITALT VECKOKOPPLINGSUR + PROGRAMMERINGSKNAPP Tekniska data Produkten levereras med aktuellt datum och klockslag inställt. Automatisk växling vinter-/sommartid. Programmeringsknapp - för förbikoppling

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ

KRAFTFULL RADIOMOTTAGARE MED TVÅ I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S Version 1.4b RRA85-2 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se

Läs mer

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas

Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Bruksanvisning Zoomax Snow Elektroniskt förstoringsglas Svensk manual V.130328-1 V1.1 1 Innehållsregister Meny Sidnummer Produktbeskrivning 3 Medföljande innehåll 3 Översikt 4 Börja använda Zoomax Batteri

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk.

Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. Bruksanvisning Vi rekommenderar att du läser denna manual innan telefonen tas i bruk. 2 INNEHÅLL Introduktion Knappfunktioner Installation Placering Uppkoppling av basstationen Laddning av handenheten

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-R9-1 (TG-RX-MXL12), TG-R9-11 (TG-RX-MXL28), TG-R9-6 (TG-RX-MXLANY), TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24

Läs mer

Slutanvändarinstruktioner

Slutanvändarinstruktioner Slutanvändarinstruktioner TG-T12-20 (TG-TX-JDL20), TG-T12-21 (TG-TX-JDL21), TG-T12-22 (TG-TX-JDL22), TG-T12-23 (TG-TX-JDL23), TG-T12-24 (TG-TX-JDL24), TG-T12-25 (TG-TX-JDL25) TG-T12-30 (TG-TX-JDR20), TG-T12-31

Läs mer

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4

Om instruktionen... 3. Varning... 3. 1. Introduktion... 3. 1.1 Standardfunktioner... 3. 1.2 Specifikationer... 4. 1.3 Display... 4 P1 Manual Innehåll Om instruktionen... 3 Varning... 3 1. Introduktion... 3 1.1 Standardfunktioner... 3 1.2 Specifikationer... 4 1.3 Display... 4 1.4 Tangentbord... 5 1.5 Batteri... 6 1.6 Felmeddelande...

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe BT Edition Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe BT Edition är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö

1. Introduktion. 2. Beskrivning. 3. Säkerhet och miljö. 4. Förpackningen. AKG K912 hörlurssystem: 3.1 Säkerhet. 3.2 Miljö BRUKSANVISNING 1. Introduktion Bäste kund, vi tackar dig för att valt en AKG produkt. För att få ut det mesta ur ditt nya trådlösa hörlurssystem ber vi dig att noggrant läsa igenom denna bruksanvisning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TIS, TES, TFS TIS: Tovenco Internal System Intern EC fläkt TES: Tovenco External System Extern EC/AC fläkt TFS: Tovenco Filtering System Recirkulering, kolfilter Tovenco

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok

Zodiac Me2You Privat Mobil Radio. Användarhandbok Zodiac Me2You Privat Mobil Radio Användarhandbok Introduktion Privat mobil radio(pmr) låter dig prata med så många människor du vill, så ofta du vill, utan licens eller samtalsavgifter. Den är väldigt

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning

FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning 110984S-04 2013-08 ART. NR.: 113243 FLEXIT SPIRIT Monteringsanvisning Trådlös forceringsbrytare Trådlösa mottagare Puck, relä (På/Av) resp Styrning via valfri sändare, t.ex WT-1/ WT-2 Timerfunktion med

Läs mer

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning

ANHANG. DB 110plus. Bruksanvisning ANHANG DB 110plus ES IT Bruksanvisning Denna broschyr visar en översikt över din DB 110plus. DB 110PLUS 1 ON/OFF POWER REFRESH 10 9 8 7 6 5 BATTERY Lo Hum Norm Hi Hum 2 4 3 ANHANG ÖVERSIKT 1 Torkkammare

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00 Art. Nr.: 1134 00 Funktion (DIN-skena) är avsedd för montering i en installationsfördelare. Brytaktorn möjliggör radiostyrd till- och frånslagning av elektriska laster (AC 230 V ~/ 10 A) i kombination

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

Tele Radio T70 Jaguar

Tele Radio T70 Jaguar Tele Radio T0 Jaguar INSTALLATIONSINSTRUKTIONER RX-A, RX-A, TX-A, TX-B, TX-E, TX1-C SVENSKA/ SWEDISH IM-T0-RX00-A0-SE FREKVENSBANK CHANNEL FREQ.BANK 1 OPTION 1 4.05 111 4.15 11 4.5 11 4 4.5 114 5 4.45

Läs mer

Inkopplingsanvisning

Inkopplingsanvisning Inkopplingsanvisning MGSM 5.0 MGSM 5.0-PS VARNING: Enheten får endast kopplas in av behörig person. Läs igenom instruktionerna innan inkoppling. All inkoppling måste ske med spänningen avstängd Spänningen

Läs mer

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0

HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual. NE41 13001-01 v1.0 HOME 2G Portabel larmmottagare Användarmanual NE41 13001-01 v1.0 Innehållet i denna användarmanual kan komma att ändras utan föregående meddelande. NEAT Electronics AB förbehåller sig rätten att utveckla

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Operatörsmanual JPC Kombipanel

Operatörsmanual JPC Kombipanel Operatörsmanual JPC Kombipanel 2008 JEFF Electronics AB Sida 1(13) Innehåll Produktserie Kombi- och Driftspanel... 3 Datainsamling-/Displayenhet... 3 JPC Kombipanel... 4 JPDM Datainsamlingsenhet, master...

Läs mer

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning

DC-UPS/DC-system. Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning DC-UPS/DC-system Komplett serie av DC-system DC-UPS med batteribackup DC-UPS med kondensatorbuffring Strömförsörjning 2015-2016 91 DC-System / Likströmssystem 48 VDC 220 VDC Elrond kan nu även erbjuda

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 SV 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet 6 Kontroller

Läs mer

Manuell SMARTCD.G2 02.2015

Manuell SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Avsedd användning... 3 2 Säkerhetsanvisningar... 4 3 Ingår i leveransen... 5 4 Anslutning till en dator/bärbar dator... 6 5 Ladda batterierna... 7 6 Driftsättning... 8 7 Konfigurering

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning.

ALC ( Automatisk Ljudnivåkontroll ). Sändaren justerar automatiskt volymen till ljudsignalen. Detta ger en jämn signal och därmed pålitlig sändning. ANVÄNDARMANUAL Användarinstruktioner TACK FÖR ATT DU VALT SENNHEISER! EGENSKAPER IS 380 infrarött stereosystem, bestående av TI 380 infraröd sändare och HDI 380 infraröd hörlursmottagare är utvecklad för

Läs mer

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual

CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304. Memokey Audio/Video 4982 & 4984. Installations och användarmanual CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 3-0303 & 3-0304 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.7 CityKit

Läs mer

CityKit & Memokey Audio/Video VDS

CityKit & Memokey Audio/Video VDS CityKit Audio/Video VDS 4870, 4960 & 4961 Memokey Audio/Video 4982 & 4984 Installations och användarmanual Se hemsida / support för senaste manualerna. http://www.axema.se/ Ver. 2.3 axema Sida 1 Installationsmanual

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehåll i förpackningen... 3 Som extra tillbehör finns att köpa... 3 Drifttagning... 3 Laddning... 4 Uteffekt... 4 Radion... 5 Användning... 6 Ur- och inkoppling av kanal... 7 Låsning

Läs mer

Egenskaper. Lådans innehåll SWE

Egenskaper. Lådans innehåll SWE SWE Egenskaper ASA-30 kan användas antingen som en extra siren ansluten till ditt larmsystem eller som en självständig siren ansluten till en fjärrkontroll och/eller trådlösa detektorer. - Trådlös anslutning

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual

PROMI500 I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE MED INBYGGD BERÖRINGSFRI LÄSARE. PROMI500 Installationsmanual I N S T A L L A T I O N S A N V I S N I N G Version 1.b PROMI500 Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se KODLÅS I KOMPAKT UTFÖRANDE

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2

POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM. Svensk Instruktions Manual AVIN R2 POWERED WOOFER BLUETOOTH SYSTEM Svensk Instruktions Manual AVIN R2 Läs igenom hela denna manual innan du påbörjar användning. Spara manualen för framtida bruk. När du läst igenom detta material, önskar

Läs mer

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge

www.kylkom.se info@fridgecom.se EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge EVCO Instrumentbeskrivning EVK204 med HACCP-larm och energisparläge Generella data *Mått front 75 x 33 mm, djup 73 mm *Spänning 230 VAC *Programmering sker från instrumentets framsida *4 reläer, 1 x 16A@250VAC

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19

CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 CanCom C721 RadioTransceiver V1.19 art. 80-721xx CanCom kretskort C721 är avsedd att användas i portabla fjärrstyrningsutrustningar. Radion har dubbelriktad kommunikation så att man kan visa status och

Läs mer

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm

Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst VA-larm Installations- & Bruksanvisning Uponor Trådlöst V-larm Installationsanvisning Förpackningen innehåller: Utomhusenhet (sändare, bild 1) och inomhusenhet (mottagare med nätadapter bild 2). Enheterna är ihopparade

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

SCENER. Att ändra i en scen

SCENER. Att ändra i en scen 192 DMX kanaler 12 armaturer med upp till 16 kanaler 30 banker med 8 scener i varje ( totalt 240 scener) 6 programmerbara chases med totalt 240 scener i varje 8 reglar för kanal kontroll Signerbar Joystick

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider

CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider CX82 Digital Klockradio med Dubbla alarmtider Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan.

ALLMÄNNA GARANTIVILLKOR. Garantin gäller för TRACKER Pico radiosändare, som benämns som Produkt i texten nedan. Denna garanti omfattar inte heller fel eller hävdade fel som uppstått pga. en felaktig användning av Produkten eller genom att Produkten har anslutits till ett tillbehör, programvaror och/eller service

Läs mer

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka)

MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) MODELL: MLR-1105 (Batteridriven mottagare med dörrklocka) LMLT-711 (Strömbrytare/sändare för dörrklocka) Inlärningsknapp Knapp för val av ljudvolym Knapp för val av ringsignal Lysdiodsindikator EGENSKAPER:

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT!

SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! SE SNABBT BESKED OM NÄR DU KAN KÖRA SÄKERT! Ladda ner appen via: Besök oss på www.time2drive.se 1 2 3 4 5 6 ANVÄNDARMANUAL Ladda ner appen från din appbutik och följ instruktionerna. Sätt i munstycket

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS.

Instruktion Diasonic LED D60BS. Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. CRI Över 90 Tack för att du valt en Diasonic modell D60BS. Energibesparande 10W LED Bländfri design Livslängd 40.000 timmar Paketet innehåller följande: A. Lampa inkl. LED B. Vokymkontroll knapp C. Lampfot

Läs mer

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna.

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. N67, Rev.., 8.04.07, T.L. ruksanvisning ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. Systemet programmeras enkelt utan speciella

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se

ANVÄNDARMANUAL. Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ANVÄNDARMANUAL Besök vår hemsida för mer information om våra produkter: www.easygreen.se ÖVERSIKT NÄSTA HÅL AV/PÅ Håll in i 5 sek. FÖREGÅENDE HÅL Ladda här Tlink har endast 3 knappar. Uppdateringar kan

Läs mer

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE

MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE MAXELL MXSP-BT03BLUETOOTH TRÅDLÖS HÖGTALARE BRUKSANVISNING VÄNLIGEN LÄS HELA HELA BRUKSANVISNINGEN INNAN DU BÖRJAR ANVVÄNDA DENNA ENHET OCH SPARA DENNA MANUAL FÖR FRAMTIDA REFERENS. PRODUKTENS FUNKTIONER

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer