ANVÄNDARMANUAL MITO-MINI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL MITO-MINI"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL MITO-MINI RadioControl SMD AB Kolholmsvägen Lysekil Tel: Fax:

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ANVÄNDARMANUAL 1 2. ANVÄNDARINSTRUKTIONER ALLMÄN ÖVERSIKT KNAPPSATSENS LAYOUT EN KORREKT OCH SÄKER ANVÄNDNING AV RADIOSTYRNINGEN PROGRAMMERBARA FUNKTIONER INLÄRNING AV ID KOD UNDERHÅLL AV RADIOSTYRNINGEN HANTERING AV RESTAVFALL GARANTI 8 3. MOTTAGAREN MOTTAGARENS LAYOUT EXEMPEL PÅ INKOPPLING AV MOTTAGAREN TEKNISK BESKRIVNING ALLMÄN SPECIFIKATION SPECIFIKATION AT MITO-MINO SÄNDARE SPECIFIKATION AR MITO-MINO SPECIFIKATION BATTERILADDARE BATTERLADDARE ANVÄNDARINSTRUKTIONER BILAGA A, HUVUDKORT LAYOUT BILAGA B, INKOPPLINGSANVISNING 14

3 1. ANVÄNDARMANUAL Läs noggrant igenom handboken innan du använder din radiostyrning. För att göra handboken enklare att förstå, åtföljs titeln i varje avsnitt av ett kännetecken som en guide för att visa vikten av informationen som lämnas i avsnittet Symbol Förklaring Hur man använder radiostyrningen korrekt: Användarinstruktioner för radiostyrningen Om radiostyrningen: Radiostyrning teknisk data Hur man lär sig använda radiostyrningen: Detaljer om radiostyrningen Viktiga bilagor! Nödvändiga dokument när du använder radiostyrningen: Instruktioner för att tillgodose lagstadgade bestämmelser. Information som är av särskild betydelse anges i fet text. Den här manualen kan komma att ändras utan förvarning och är endast en riktlinje framtagen av Elca. Denna upplaga har blivit uppdaterad med hjälp av information från våra kunder, då det anses vara till stort stöd för deras arbete. Den här manualen och dess bilagor tillhör Elca med alla rättigheter reserverade. Ändring eller spridning av hela eller delar av den här dokumentationen i någon form utan tillstånd från Elca är förbjudet. Elca s logotyp är ett registrerat varumärke. 1

4 2. Användarinstruktioner 2.1 Allmän översikt Radiostyrningen ELCA MITO tillhör en familj av industriella radiostyrningar med låg effekt, konstruerad för att styra applikationer som inte kräver stoppfunktion enligt säkerhetskategori 1. Radiostyrningen typ ELCA MITO är uppbyggd av två huvuddelar. Sändaren (AT) som tillåter att operatören skickar en sekvens av digital data till mottagaren när en funktion utförs. Mottagarenheten (AR) som avkodar sekvensen med digital data och konverterar den till en elektrisk impuls som krävs för att maskinen skall utföra en funktion. Användningen av elektromagnetiska vågor betyder att med radiostyrningen, är operatören fri att röra sig omkring maskinen: Det betyder att sändarenheten är helt trådlös så att operatören kan stå på ett säkert avstånd och optimal position för att styra maskinens rörelser. Varje radiostyrning använder ett specifikt sändnings telegram, unikt programmerat av tillverkaren som inte går att modifiera, det betyder att varje sändare endast kan kommunicera med sin mottagare och därmed inte riskera att störa ut andra radiostyrningar. När sändaren aktiveras väljer den automatiskt en frekvens som är tillgänglig och störningsfri. Om det uppkommer störningar så ändras frekvensen helt automatiskt utan att operationen avbryts. När den här manualen var skriven så var försäljning tillåten under artikel 6.3 i EC Direktivet 1999/5 för alla medlemmar i Europeiska Gemenskapen. 2

5 2.2 Knappsatsens layout Diagrammet till vänster visar knappsatsen för en 6-funktions plus start och stoppversion. Sändning aktiveras när startknappen trycks ned, (efter att man har tryck in Pin koden om den är programmerad), och avbryts när stoppknappen trycks ned eller genom automatisk avstängning när ingen tryckknapp varit nedtryckt under en förbestämd tid (standardinställning är 3 minuter). Diagrammet till höger visar knappsatsen för en 8-funktions version. På denna version startar sändningen när en knapp trycks ned och avbryts när ingen knapp varit nedtryckt i ca 10 sekunder. 2.3 En korrekt och säker användning av Radiostyrningen. Viktigt! Operatören av radiostyrningen måste beakta följande: - Vara bekant med funktioner och egenskaper på både radiostyrningen och maskinen som mottagaren är ansluten till. - Vara uppmärksam på alla av maskinens rörelser som radiostyrningen styr. - Stäng av sändaren när arbete inte utförs, även korta perioder. Lita inte på den automatiska avstängningsfunktionen. - Lämna aldrig sändaren obevakad. - Tänk på att sändaren kan aktivera maskinens rörelser även när den är instängd och på ett långt avstånd från mottagaren. Felanvändning kan orsaka svår maskinell skada och kroppsskada. - Rengör aldrig radiostyrningen med vatten, använd istället en fuktig trasa. - Använd inte radiostyrningen i avskärmade platser (ex. i trumman på en betongroterare). Några av de mer vanliga funktionerna: Aktivering: Vid kontinuerliga sändningsversioner när Start och Stoppknapp finns, tryck på startknappen på sändaren och statusdioden börjar blinka. Om en Pin kod är programmerad måste man först knappa in den innan man trycker på start. Vid tillfälliga sändningsversioner utan Start och Stop knapp, tryck på valfri knapp för att aktivera sändaren och statusdioden börjar blinka. VARNING!: Sändaren kan endast aktiveras om batterierna är tillräckligt uppladdade och mottagaren är inkopplad och i drift. Funktioner: Tryck på en knapp som motsvarar funktionen som maskinen skall utföra. Avstängning: Vid kontinuerliga sändningsversioner tryck på stoppknappen och sändarens statusdiod släcks efter ca 2 sekunder. Vid tillfälliga sändningsversioner kommer sändaren att stängas av automatiskt efter ca 10 sekunder från senaste knapptryckning. Automatsik avstängning: Automatisk avstängning av sändaren när den inte används. Om funktionen är aktiverad kommer sändaren att stängas av automatiskt efter en förbestämd tid. Standardinställning är 3 minuter. 3

6 Passiv säkerhetsfunktion: Om det blir ett avbrott på radiolänken eller om radiostörning påverkar alla tillgängliga frekvenser, kommer mottagaren att stängas av automatiskt. Batteriladdar indikator: När batteriet är normalt laddat blinkar statusdioden snabbt (1 blinkning/sekund). När batteriladdning inte är tillräcklig för att garantera en korrekt sändning av funktionerna, blinkar statusdioden långsamt (ca 1 blinkning varannan sekund) i ungefär 10 sekunder innan sändaren slutligen kommer att stängas av. När låg batteriladdning visar sig på statusdioden är det bra att tänka på att ställa maskinen i ett säkert läge, stänga av sändaren och placera den i batteriladdaren för laddning. 2.4 Programmerbara funktioner. Knappsatsen har följande programmeringsval: Ändra frekvens grupp Automatisk avstängningstid Pin kod Programmera tangentlåsfunktion Layout på knappsats Åtkomst av programmeringsläge (Huvudmeny) VIKTIGT: Man skall alltid tänka på att programmera funktioner när maskinen är avstängd eller att mottagarens ström är avstängd för att inte riskera oavsiktliga rörelser. Stäng av sändaren och tryck in T1 + T12 samtidigt. I det här skedet kommer statusdioden att blinka på 1 Hz (av-på växelvis) och efter 5 sekunder kommer statusdioden att lysa konstant. Detta indikerar att du har kommit in i programmeringsläge för huvudmeny och att sändaren inte längre kommer att skicka kommandon. Om en ny knapptryckning inte sker inom 10 sekunder så kommer sändaren att avbryta programmeringsläge och stängas av automatiskt. Man kan gå ur huvudmenyn när som helst genom att man trycker på knapp T1. Sändaren kommer då att gå ur programmeringsläge och stängas av. När man gått in i någon av undermenyerna, kommer statusdioden att blinka 2 gånger snabbt under en sekund. Om en knapptryckning inte sker innan 10 sekunder så kommer statusdioden att lysa konstant (ex huvudmeny). Efter att man utfört sitt val i någon av undermenyerna, kommer statusdioden att blinka 3 gånger på 1 Hz för att sedan gå tillbaka till huvudmenyn. När man är i en undermeny och vill komma tillbaka till huvudmenyn, kan man vänta i 10 sekunder för avbrott och på så sätt komma tillbaka till huvudmenyn, detta kan inte göras manuellt. 4

7 Ändra frekvensgrupp När du är i huvudmenyn tryck på T2 för att komma in i Ändra Frek. Undermeny 8 olika grupper kan väljas, varje grupp har 3 frekvenser enligt tabellen nedan. Knapp T4 Knapp T9 Knapp T10 Knapp T11 Grupp A ( MHz) Grupp B ( MHz Grupp C def. ( MHz) Automatisk avstängningstid När du är i huvudmenyn tryck på T3 för att komma in i avstängningstid undermeny Man kan välja 4 olika tider genom att man trycker på en knapp enligt tabellen nedan. Knapp T4 Knapp T9 Knapp T10 Knapp T11 10 sek. ( välj temp. tx läge ) (se notering) 3 min. standard ( endast för kont. tx läge ) 10 min. ( endast för kont. tx läge ) Av ( endast för kont. tx läge ) OBSERVERA: Dessa inställningar ändrar systemkonfigurationen från kontinuerlig sändning (ex Start knapp för att aktivera radiolänk samt Stoppknapp för att avsluta) till tillfällig sändning där knapparna T1 och T12 normalt är funktions knappar och sändning aktiveras när man trycker på valfri knapp, avbryts endast efter 10 sekunders inaktivitet. VIKTIGT: Glöm inte att ställa mikro-brytarna på huvud kretskortet med brytare 1=på och brytare 2=av för en korrekt användning av relä T1 och T 12 5

8 Pin Kod När du är i huvudmenyn tryck på T4 för att komma in i Pin Kod undermeny. Tryck in 3 olika knappar i en följd. Efter att den tredje knappen är intryckt sparas inställningarna och återgår till huvudmenyn automatiskt. För att radera inställningen tryck på T4 och sen T1. OBSERVERA 1: Denna funktion kan endast användas vid kontinuerlig sändning (inte vid 10 sekunders automatisk avstängning). OBSERVERA 2: Standardinställning är utan Pin kod. OBSERVERA 3: Om Pin koden är bortglömd måste en ny knappsats programmeras eller tangentlåset raderas för att kunna använda sändaren. Kommandolås programmering För att aktivera eller avbryta sändning på en kanal med en knapptryckning. Kommandot stoppar när samma knapp trycks en andra gång. När du är i huvudmenyn tryck på T9 för att komma in i lås ett kommando undermeny. Tryck nu på valfri knapp för att aktivera eller, om den är aktiverad, radera kommandolås funktionen med undantag för Start och Stopp knapp, som inte kan programmeras med denna funktion. Efter att varje knapp tryckts in sparas inställningarna automatiskt och återgår sedan till huvudmenyn. OBSERVERA 4: Denna funktion kan endast användas vid kontinuerlig sändning (inte vid 10 sekunders automatisk avstängning). OBSERVERA 5: Standardinställning för vanliga radiostyrningar har inte denna programmeringsfunktion, det måste väljas av användaren. 6

9 2.5 INLÄRNING AV ID KOD. När en sändare behöver läras in till en mottagare måste sändarens ID kod sparas i mottagaren. ID koden är en unik identifiering av sändaren tillhandahållen av tillverkaren vilket gör att oregistrerade sändare inte kan styra mottagaren som är monterad på maskinen. När flera sändare är registrerade till en mottagare, tar den första sändaren kontroll över mottagaren och får exklusiv tillgång över de andra under tiden sändningslänken är bibehållen. Mottagaren kan spara max 20 koder. Inlärningsprocedur: För att komma åt inlärningsproceduren så att mottagaren kan spara ID koden för en sändare: 1. Stäng av strömmen till mottagaren. 2. Öppna mottagarens lock och kontrollera mikro-brytarnas inställning på mottagaremodulen. 3. Ställ mikro-brytare 4 på mottagaremodulen till på och 1,2 och 3 av. 4. Sätt på strömmen till mottagaren och STATUS dioden på huvudkortet börjar lysa. 5. Aktivera den nya sändaren. STATUS dioden på huvudkortet fortsätter att lysa, inlärningslampan blinkar 5 gånger när inlärning av kod är klar. Om det är något fel (ex ett försök att lära in kod nummer 21) kommer inlärningsdioden att blinka snabbt. 6. Repetera denna procedur från (5) för de andra sändarna som skall sparas. 7. Ställ mikro-brytare 4 till av (huvudkortet måste ha ström annars, kommer den inte att spara ny data som förts in), STATUS dioden slocknar (om detta inte händer så har inte koden blivit inlärd och man måste då göra om hela proceduren). 8. Stäng av strömmen till mottagaren. 9. Ställ tillbaka mikro-brytarna till deras ursprungliga inställning som var innan inlärningsproceduren. Raderingsprocedur: För att komma åt raderingsproceduren och radera alla ID koder som är sparade i mottagaren: 1. Stäng av strömmen till mottagaren. 2. Öppna mottagarens lock och kontrollera mikro-brytarnas inställning på mottagare modulen. 3. Ställ mikro-brytare 4 på mottagaremodulen till på och 1,2 och 3 av. 4. Sätt på strömmen till mottagaren och STATUS dioden på huvudkortet börjar lysa. 5. Ställ mikro-brytare 1 i on-läge. Inlärningslampan börjar lysa. Ställ nu tillbaka mikro-brytare 1 off-läge. Inlärningslampan blinkar 5 gånger för att sedan slockna. 6. Ställ mikro-brytare 4 till off-läge (huvudkortet måste ha ström annars kommer den inte att spara ny data som förts in), STATUS dioden slocknar (om detta inte händer så har inte koden blivit inlärd och man måste då göra om hela proceduren). 7. Stäng av strömmen till mottagaren. 8. Ställ tillbaka mikro-brytarna till deras ursprungliga inställning som var innan raderingsproceduren. Spara nu nya ID koder, så att normal användning kan återställas till systemet. OBSERVERA: Om en sändare inte längre används eller ersätts så finns det ingen anledning att radera den på mottagaren om inte max antal koder har uppnåtts. OBSERVERA1: Om inte mottagaren har ID koden sparad så kommer STATUS dioden fortsätta att lysa. 7

10 2.6 UNDERHÅLL AV RADIOSTYRNINGEN Vid underhåll måste strömmen vara avstängd till mottagaren och sändaren avstängd. Även om radiostyrningen ej behöver underhåll, bör några saker uppmärksammas för att försäkra att radiostyrningen hålls i bra skick. Periodiska rutiner vid underhåll: Sändaren: Rengör med en mjuk borste och en fuktig trasa, använd ej sprit eller lösningsmedel. Kontrollera att batteriladdarens kontaktbleck är fria från smuts. Kontrollera att höljet inte är trasigt. 2.7 Hantering av restavfall När radiostyrningen är trasig eller föråldrad, måste den sorteras på en avfallshanteringsplats. Återvinna batterier (Direktiv 2006/66/EC och ändringar) Batterier kan förorena miljön på grund av ämnen som kan vara giftiga eller skadliga för människor, djur och växtlighet. Av denna anledning får de inte bortskaffas som osorterat hushållsavfall, däremot bör lämpliga återvinningsbehållare användas. Användarnas engagemang vid insamlig och återvinning av batterier är därför viktigt med hänsyn till att reducera och minimera potentiella effekter av ämnen som används i dessa komponenter för miljön och människors hälsa. Olika insamlings och återvinningsplatser finns tillgängliga för batterier i EU. För information om dessa platser i ditt område, vänligen kontakta berörda lokala myndigheter. Den överkorsade soptunnan på hjul som återfinns på batterier indikerar att de måste sorteras separat från hushållsavfall, i enlighet med EU-direktiv 2006/66/CE och dess ändringar, och lokala föreskrifter. Den kemiska symbolen Cd kan vara tryckt bakom den överkorsade soptunnan på hjul, detta indikerar att tungmetallen Kadmium finns i batteriet. 2.8 GARANTI Elca s MITO Radiostyrningar har 24 månaders garanti från inköpsdatum, vilket bekräftas från datumet på följesedeln, där serienumret på radiostyrningen är specificerat. Elca ger garanti som täcker tillverkningsfel på alla komponentdelar på radiostyrningen som konstateras av tillverkarens obestridliga yttrande. Batteriet har 12 månaders garanti ifrån inköpsdatum. Användaren skall samla in och skicka radiostyrningen från en Elca godkänd servicecepartner där defekta delar utbytes utan kostnad. Om en tekniker måste resa till kunden för att åtgärda garantifel får kunden själv stå för reskostnaderna, däremot kommer de felaktiga delarna att bytas ut utan kostnad. Garantin gäller inte för ingrepp som utförts av obehörig person om det inte uttryckligen godkänts av Elca och i fall av felaktig användning eller installation. Garantin täcker inte fel som uppstått vid transport eller om radiostyrningen försvinner. Elca skall inte hållas ansvarig för skador på föremål eller vid personskador. Elca skall inte hållas ansvarig för maskinens stilleståndstid eftersom användaren måste ha möjligheten att kunna manövrera maskinen antingen manuellt eller via kabel. Alla tvister skall omfattas av de behöriga domstolarna i Bassano del Grappa (Vicenza Italien). 8

11 3. MOTTAGAREN 3.1 MOTTAGARENS LAYOUT Se bilaga A. 3.2 EXEMPEL PÅ INKOPPLING AV MOTTAGAREN Se bilaga B. 9

12 4. TEKNISK BESKRIVNING 4.1 ALLMÄN SPECIFIKATION Tillverkare...ELCA S.r.l. Radiostyrning...MITO Frekvensband... UHF ISM band arbetsfrekvens , MHz Modulation typ...gfsk Signalavstånd...³10 Arbetstemeratur C Lagring och transporttemperatur C Räckvidd m Passivt nödstopp tid...< 2 s 4.2 SPECIFIKATION MITO-MINI SÄNDARE Modell... AT MITO-MINI Radiomodul... SWE-01 Antenn... Inbyggd Spänning...Inbyggt litium polymer batteri pack 3.7 V 1100 ma Strömförbrukning... < 25 ma Effektförbrukning... < 0.1 W R.F. effektförlust...< 5 mw ERP Batteri varningsspänning V Batteri avstängningsspänning V Batteritid vid + 20 C...ca. 50 timmar Tomt batteri varning...ca. 10 minuter Skyddsklass... IP67 Storlek x60x26 mm Vikt...100gr 4.3 SPECIFIKATION MITO-MINI MOTTAGARE Modell...AR MITO-MINI Radiomodul... SWE-01 Antenn... Inbyggd eller tilldelad extern Spänning V Effektörbrukning... < 5 W Reläutgångar NO kontakter...max 8 funktioner Max spänning reläkontakter Vac Max ström utgångar A i AC1, 10 A in DC1 vid 30V Skyddsklass... IP67 Storlek x107x50 mm Vikt...450gr 10

13 4.4 SPECIFIKATION BATTERILADDARE Matningsspänning Vdc Märkeffekt... < 3 W Märkspänning V Märkström ma Laddningstid...d 4 timmar Arbetstemperatur C Skyddsklass... IP40 Storlek x75x60 mm Vikt...100gr AC strömkälla: Matningsspänning Vac 50/60Hz Utgånsspänning V 1 A Märkeffekt... 5 W DC strömkälla: Matningsspänning Vdc Utgångsspänning V 1 A Märkeffekt W 11

14 5. BATTERILADDARE 5.1 ANVÄNDARINSTRUKTIONER Ladda alltid batterierna utan strömavbrott och vid en rumstemperatur på +5 grader till + 35 grader. Anslut stömkabeln i kontakten under batteriladdaren. Anslut strömkabeln till ett uttag. Statusdioden för spänning tänds. Sätt i sändaren i batteriladdaren genom att pressa ned den tills den låses på plats. Batteriet skall nu börja laddas. Kontrollera att statusdioden för laddning tänds för att försäkra att batteriet laddas. Statusdioden för spänning och laddning indikerar att batteriladdning pågår enligt följande: POWER STATUS Laddningstillstånd Sändare monterad i batteriladdaren: batteri laddat till 100 % Vid höga temperaturer (>45 C eller låga temperaturer (< 0 C ) On Off avbryts laddningen för att skydda batteriet när temperaturgränsen har överskridits. Laddningen återställs när temperaturen är tillbaka inom gränsvärdena. Off On Snabbladning pågår. Batteriet laddas snabbt upp till 70 % kapacitet (ca tid 2,5 timme). On On Långsam laddning pågår. Batteriet laddas långsamt från 70 till 100 % kapacitet (ca tid 2,5 timme). När sändaren är monterad i batteriladdaren så är all radiokommunikation med mottagaren avstängd. 12

15 BILAGA A HUVUDKORT LAYOUT Anslutning till jord Anslutning till Spänningsmatning Mikrobrytarnas läge på mottagarmodulen Mikrobrytare 13

16 BILAGA B INKOPPLINGSANVISNING DC INKOPPLINGSANVISNING AC 14

17 EGNA ANTECKNINGAR:

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild

CAASE ROBUST KODLÅS FÖR ALLA DÖRRMILJÖER. 4 DIAX screw M5x16. 1 M5 DIAX skiftnyckel. 1 Varistor. Bakstycke: 105x80x45mm. Antal Beskrivning Bild I I N N S S T T A A L L L A A T T I O I O N N I S N A S N T V R I U S C N T I N O G N S CAASE Box 9001 400 91 Göteborg, Sweden Tel: +46 31 760 19 30 Fax: +46 31 748 09 30 Email: info@cdvi.se Web: www.cdvi.se

Läs mer

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING

Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING Z-LYFTEN PRODUKTION AB MONTERINGSANVISNING 55508 Radiomanöverdon 2008-03-19 Försäljning/Sales/Verkauf Mossvägen 8, 641 49 KATRINEHOLM,SWEDEN Telephone: +46 150-489550 Telefax: +46 150-489551 E-mail: zepro@zepro.com

Läs mer

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual

HCS-DEC/1, 2, 4/F manual HCS-DEC/1, 2, 4/F manual Vers. 1.1 120320 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Funktion 4 Inkoppling 4 Programmering 5-6 Egna anteckningar 7 Teknisk information, beställningsinformation och tillbehör

Läs mer

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE

Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE Tele Radio T20/T60 INSTALLATIONSINSTRUKTIONER SVENSKA/ SWEDISH IM-T20_T60-RX001-A03-SE SVENSKA Produktbeskrivning...3 Förberedelser...4 Koder...5 Mottagare...6 Programmering av mottagare...7 Sändare T20...17

Läs mer

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO

K44 Duo. Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installation & User Manual EN SV DE FR DA FI NO 1 2 3 8 1 6 3 2 5 4 7 A 5 8 0 6 9 B K44 Duo Installations-

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD

RADIOMOTTAGARE FÖR STYRNING AV RGB-LYSDIODLIST GEMENSAM ANOD TELECO AUTOMATION SRL Via dell Artigianato, - 0 Colle Umberto (TV) ITALIEN TEL: ++9.0. FAX: ++9.0. - www.telecoautomation.com Detta dokument tillhör Teleco Automation Srl som har exklusiv rätt till all

Läs mer

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4

Tele Radio T60. Manual. Rev. IM-T60-001-A4 Tele Radio T60 Manual Rev. IM-T60-001-A4 CONTENTS 3-21........... 22-40.......... 41-59.......... 60-80.......... 81-101......... 102-123........ 124-145........ 146-164........ 165-186......... 187-194.........

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska

Comfort Focus Bruksanvisning. Comfort Focus. För ökad koncentration och inlärning. Svenska Comfort Focus Bruksanvisning Comfort Focus För ökad koncentration och inlärning Svenska 1 Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Laddning 3 Information till läraren 4 Information till eleven 5 Flera mottagare

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS

INSTALLATIONS manual. Soliris Sensor RTS 1818199 110315 INSTALLATIONS manual SE Art.nr. 1818199 är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande sol- & vindförhållanden

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA

INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA INSTRUCTION MANUAL SVENSKA/FINSKA Clubman LiPo Edition Översikt BALANSERINGSPORT Översikt SLPB BALANSERINGSPORTAR BATTERIPORT 2 INKOPPLING AV SPÄNNINGSKÄLLA 10-15V DC ENTER + ÖKA - MINSKA BATTERITYP Team

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot

Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot Bee-Bot Laddningsbar, barnvänlig, programmerbar golvrobot USER GUIDE www.tts-shopping.com Bee-Bot är en prisbelönt programmerbar golvrobot med en enkel, barnvänlig layout som är en perfekt utgångspunkt

Läs mer

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4.

ALLMÄNT 2. Introduktion 2. Åtgärder vid driftsättning 2. Förklaring av termer och begrepp 3. Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4. Kommandon 4. INNEHÅLL ALLMÄNT 2 Introduktion 2 Åtgärder vid driftsättning 2 Förklaring av termer och begrepp 3 Kommandosyntax 3 HANDHAVANDE 4 Kommandon 4 System 5 Aktiviteter 8 Kommandolista 9 TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Läs mer

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00

Radio-brytaktor REG Art. Nr.: 1134 00 Art. Nr.: 1134 00 Funktion (DIN-skena) är avsedd för montering i en installationsfördelare. Brytaktorn möjliggör radiostyrd till- och frånslagning av elektriska laster (AC 230 V ~/ 10 A) i kombination

Läs mer

Operatördialog. Harmony 2011-08-31

Operatördialog. Harmony 2011-08-31 Operatördialog Harmony Manual, enkel programmering Harmony XB4R,XB5R, trådlös och batterifri tryck knapp 2011-08-31 Schneider Electric Sverige AB Huvudkontor: Box 1009, Eskilstunavägen 7 SE-611 29 Nyköping,

Läs mer

Fjärrkontroll Telis 16 RTS

Fjärrkontroll Telis 16 RTS Fjärrkontroll Telis 16 RTS Bruksanvisning Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis 16 RTS Silver Art.nr.: 1811021 Fjärrkontroll Telis 16 RTS 16-Kanalsfjärrkontroll Telis 16 RTS Pure Art.nr.: 1811020 Telis

Läs mer

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual

LAN 53-2 och LAN 54-2 manual LN - och LN - manual LRMPNEL LN s s s NO / NC / NC+ / NC- s SUMMLRM (,,C,Driftindikering) C 0s 0s INSTÄLLNING V LRMPNELEN TEST 0s 0s. Tryck på PROGRMMER. Välj ingång med KVITT. 0s 0s. Välj ingångskaraktär

Läs mer

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri

SM40. Strömförsörjning med plats för batteri LARMDONSSTYRNING BESKRIVNING donskort för montage i 19 kassett (SM911), i våra likriktare eller i kapsling för väggmontage. 19 kassetten SM911 kan förses med 4st kort. Det ger upp till 20 utgångar i en

Läs mer

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+

Digitala Kopplingsur DATA Micro+ DATA MICRO 2+ DATA MICRO+ Programmeringsexempel hittar du längst bak i denna manual (fr sid 5) Instruktioner Beskrivning DATA MICRO+ är ett kopplingsur utvecklat för att kontrollera vilken elektrisk installation som

Läs mer

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Extra Power DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Inledning Med Nokia Extra Power DC-11/DC-11K (hädanefter DC-11) kan du ladda upp batterierna i två kompatibla

Läs mer

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058

Användarmanual. Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010. Art Nr. 1-3058 Användarmanual Freedom Scientific BLV Group, LLC Juli, 2010 Art Nr. 1-3058 PUBLISHED BY Freedom Scientific 11800 31st Court North St. Petersburg, Florida 33716-1805 USA http://www.freedomscientific.com

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll

Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm. Separix ll Installations och idriftagnings manual Avskiljarlarm Separix ll 1. Presentation 2. Installation 3. Inkoppling 4. Kalibrering / Inställningar 5. Funktion 6. Underhåll / Kontroll 7. Tekniska data 8. Certifikat

Läs mer

Vägledning för 4-modulenhet. Montering

Vägledning för 4-modulenhet. Montering Vägledning för 4-modulenhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som lösenord eller är helt utan lösenord. Kortet monteras

Läs mer

Få ditt skrivbord att vibrera med musik

Få ditt skrivbord att vibrera med musik Användarmanual Paddy Vibe Få ditt skrivbord att vibrera med musik 1. Produkt information Paddy Vibe är en innovativ 360 högtalare som skapar ljud enli gt principen för resonans. Den får hårda ytor av bl

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE

Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE Tele Radio 860 Lion INSTRUKTIONER FÖR SLUTANVÄNDARE HUR MAN STARTAR, STÄNGER AV, LOGGAR UT, BYTER KANAL OCH ÄNDRAR INSTÄLLNINGAR I MENYN. SVENSKA/SWEDISH JD1-A, JD2-A ARTICLE CODE: 860JD-T4-2-0000, 860JD-T4-3-0000

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER)

ATT ANVÄNDA RADIO (GRUNDFUNKTIONER) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning...2 Viktigt att notera...2 Tecken och symboler i denna bruksanvisning...2 RADION 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn...4 Batteri...4 Bältesclips...4 Gummitätning till tillbehörskontakten...4

Läs mer

Klockslag resp. kopplingstid

Klockslag resp. kopplingstid 1. Bruksanvisning 2 1.0 Förord Läs igenom bruksanvisningen noggrant, så att alla urets fördelar kan utnyttjas optimalt. Programmeringen av detta mikroprocessortyrda ur sker enkelt och logiskt. Uret kan

Läs mer

BFT3000. Användarmanual

BFT3000. Användarmanual BFT3000 Användarmanual Introduktion Innehåll 1 Introduktion 4 1.1 Tillhörande dokument 4 1.2 Rengöring 4 2 Panelens knappar och indikeringar 5 2.1 Brandförsvarstablå 5 2.2.1 Tryckknappar 5 2.2.2 Grafisk

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M

Porttelefonkit 7529/M Porttelefonkit 7539/M 2014-10-07 Installation, Programmering och Handhavande Porttelefonkit 7529/ Porttelefonkit 7539/ Tel: 031-776 89 90 e-mail: info@skylink.se web: www.skylink.se Adress: Kråketorpsgatan 24, 431 22 ölndal

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045

Bruksanvisning. Elektronisktförstoringsglas. Snow 7 HD. Artikelnummer: I-0045 Bruksanvisning Elektronisktförstoringsglas Snow 7 HD Artikelnummer: I-0045 Produkten tillverkas av: ZOOMAX Technology, Inc. Qianyun Road Qingpu Area 200120 Shanghai China E-post: sales@zoomax.com Produkten

Läs mer

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING

4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING 4600 CAN/PLIP med 4627 central BRUKSANVISNING Index 1. INTRODUKTION...3 2. AKTIVERA OCH DEAKTIVERA SYSTEMET MED ORIGINAL FJÄRRKONTROLL ELLER MED COBRA FJÄRRKONTROLL...3 3. AKTIVA FUNKTIONER...4-5 4. PROGRAMMERBARA

Läs mer

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning

indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning indream WR-201 Windows Cleaning Robot Bruksanvisning Tack för köpet av din fönsterputsrobot. Vi hoppas du ska bli riktigt nöjd med produkten. Läs mer om roboten på www.indream.dk Copyright Copyright 2012

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

REV 3. Användarmanual

REV 3. Användarmanual REV 3 Användarmanual Allmänt Metic räknar pulser från ett hjul som snurrar i fas med det material som man drar igenom. Hjulet är kalibrerat för att visa mm i displayen. Hjulet räknar i båda riktningarna

Läs mer

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010

BH01 Blåtandshalsslinga. Joy Abe BH01. Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator. Bruksanvisning. Joy Abe BH01, Art nr 276010 Joy Abe BH01 Blåtandshalsslinga med inbyggd samtalsförstärkare och vibrator Bruksanvisning Joy Abe BH01, Art nr 276010 1 Innehållsförteckning sida Inledning...3 Förpackningens innehåll...3 Grundläggande

Läs mer

BRUKSANVISNING R-FORCE G2

BRUKSANVISNING R-FORCE G2 R-FORCE G2 INNEHÅLL INNEHÅLL INNEHÅLL... 2 SPECIFIKATION... 3 MÖJLIGHETER R-FORCE G2... 3 FUNKTION FRONTREGLAGE... 3 ATT TÄNKA PÅ VID INSTALLATION... 4 FELSÖKNING... 4 PROGRAMMERING... 5 GÖR SÅ HÄR VID

Läs mer

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM

STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM I2867 S 12.06 STYRCENTRAL FÖR 2 LEDAR FETTSMÖRJSYSTEM och 1 LEDAR OLJESMÖRJSYSTEM CC4 MKII Art. nr. 907447 BRUKSANVISNING INNEHÅLL 1. BESKRIVNING sid. 2 2. DATA sid. 2 3. HANDHAVANDE sid. 3 4. INKOPPLING

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning

Radio-fönsterkontakt Bruksanvisning Art. Nr.: 2256 xx Apparatens komponenter Översikt (fig. 1) (1) Radiosändare (2) Sensorytor (3) Magnet 1 (2) (1) (3) Säkerhetsanvisningar Inbyggnad och montering av elektriska apparater får endast utföras

Läs mer

Programmering av. PADDY mini

Programmering av. PADDY mini multimedia Programmering av PADDY mini art. nr: CCS037 PRODUKTER SOM ANVÄNDS I DETTA EXEMPEL: PADDY mini CCS037 PADDY mini CCS012 PADDY mini CCS500 VSCOM USB TILL SERIELL DB9 LAPTOP MED WINDOWS 7 QUICKPAD

Läs mer

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok

Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 Användarhandbok Utgåva 1.1 2 Om din trådlösa laddare Med Nokia Trådlöst laddningsställ DT-910 kan du ladda din telefon trådlöst. Placera bara telefonen på laddaren

Läs mer

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0

Värmestyrningspaket S. Hårdvaruversion 2.0 Värmestyrningspaket S Hårdvaruversion 2.0 Systembeskrivning Värmestyrningspaket S från Induo Home kan användas för att styra funktioner som tillexempel elvärme i ett permanent- eller fritidsboende. Paketet

Läs mer

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING

MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING MICRO-START XP-10 BRUKSANVISNING Teknisk specifikation Dimension: 225x88x28 mm. Vikt:510 gram. :Startström:400 A/peak 600 A Laddtid:3-4 tim. Kapacitet: 18000 milliamp. Arbetstemp: -20C - 60C. Dom vanligaste

Läs mer

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk!

VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar. Spara denna anvisning för framtida bruk! VA-ALERT Fulltankalarm för avloppstankar Funktionsbeskrivning Ingående komponenter Säkerhetsföreskrifter Installation Drifttagning Handhavande Felsökning Tekniska data Tillverkardeklaration Utgåva 1.0-121203

Läs mer

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna.

Bruksanvisning. ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. N67, Rev.., 8.04.07, T.L. ruksanvisning ELKO Wireless är ett trådlöst styrsystem för belysning. ELKO Wireless är baserat på radiokommunikation mellan enheterna. Systemet programmeras enkelt utan speciella

Läs mer

Användarmanual i-loview 7

Användarmanual i-loview 7 Användarmanual i-loview 7 Introduktion 2 3 Varning Var god läs igenom denna manual ordentligt för att försäkra dig om en säker och korrekt användning av produkten. Viktigt Vårdslös eller felaktig användning

Läs mer

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002

Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 HPC002 User Manual Användarmanual Personräknare med LCD Display TP 002 Huvudfunktioner 1. Kontroll av lagrade data och radering 2. Låsning av tryckknapparna 3. Klocka 4. Inställningar 5. Inställningstips

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

LEGO Energimätare. Att komma igång

LEGO Energimätare. Att komma igång LEGO Energimätare Att komma igång Energimätaren består av två delar: LEGO Energidisplay och LEGO Energilager. Energilagret passar in i botten av energidisplayen. För att montera energilagret låter du det

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter...

Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Larmmattor kan användas för att räkna kunder framför monter... Eller assistera vid övervakning... CareMat eller EMD matta? T e m p w a t c h k a n e r b j u d a s i n a k u n d e r t v å o l i k a t y

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2

Installatörs- och användarhandbok CL-164 V1.2 Installatörs- och användarhandbok UNICODE CL-164 V1.2 . Ver. 1.2 UNICODE 1. INTRODUKTION UNICODE CL-164 CL-164 består av knappsats KP-513 samt kontrollenheten CC-434. Kontrollenheten har två reläer som

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

BAS-SMS RT Inkopplings exempel

BAS-SMS RT Inkopplings exempel BAS-SMS RT Inkopplings exempel Vers. 1.0 120410 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Anslutning av BAS-UPS R med larm vid spänningsbortfall 4-5 Larm till 3 mottagare med kvittering 6-7 Larm till

Läs mer

Användarinstruktioner

Användarinstruktioner Allmän information Motorenheten typ D Compact fungerar tillsammans med Pumptyperna PA-W samt PB-W i alla Ergoswiss hydrauliska system. Systemet styrs med hjälp av en sladdförsedd kontrollpanel. 1 Systemet

Läs mer

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

MBP16 Digital babyvakt

MBP16 Digital babyvakt Manual - MBP16 Digital babyvakt Grattis. till din nya Motorola Babymonitor! Tack för att ni valt MBP 16. Nu kan du höra din bebis sova i ett annat rum. Behåll originalkvittot, om du någon gång behöver

Läs mer

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi

Utdrag ur larmlagen HANDHAVANDEMANUAL FÖR CENTRALAPPARAT. DS7090i och DS7090TMi Utdrag ur larmlagen Larminnehavarens åligganden 6 En larminnehavare är skyldig att iaktta vad som skäligen bör ankomma på honom för att motverka att anläggningen genom obefogat larm förorsakar onödigt

Läs mer

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare.

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda digitalkameran. Behåll den om du eventuellt skulle komma att behöva den senare. Innehåll Innehåll i leveransen och kamerafunktioner...

Läs mer

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C

Omgivningstemperatur: -20 C till +50 C Ref. 000067 Sv INSTALLATIONS guide inteo Soliris Sensor RTS Soliris Sensor RTS är en sol- & vindgivare för Somfy Altus RTS och Orea RTS motorer med inbyggd sol- & vindautomatik. Information om rådande

Läs mer

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12)

(IeC 7.12 ed.5) (en 7.12) MANUAL GRATULERAR till köpet av din nya professionella batteriladdare med switchteknik. Laddaren ingår i en serie professionella laddare från CTEK SWEDEN AB och representerar den senaste tekniken inom

Läs mer

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master

LAN 63 Masterpanel. RUTAB Lerbacksgatan 2 571 38 Nässjö Tel: 0380-55 50 50 Fax: 0380-123 03 info@rutab.se www.rutab.se. LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 Masterpanel LAN 63 Larmpanel Master LAN 63 innehåller som standard möjligheten att programmeras för drift eller larm. Litet format; endast 129 x 70 x 27 mm (inbyggnadsdjup 20 mm). 12 larmingångar.

Läs mer

P r o d u k t e r m a n k a n l i t a på S o l i d S ä k e r h e t. E a s y - Call 3 A. G S M I n t e r c o m

P r o d u k t e r m a n k a n l i t a på S o l i d S ä k e r h e t. E a s y - Call 3 A. G S M I n t e r c o m E a s y - Call 3 A G S M I n t e r c o m Ring fasta hemtelefoner. GSM SIGNAL Ring Mobiltelefoner. Fungerar med alla Standard SIM-kort. Quad band modem. 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Ringer upp 3 nummer I

Läs mer

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com.

hjälpsamma team via cspolaroid@camarketing.com. Polaroid ZIP Bläckfria Fototryck Bruksanvisning {Allmän Produktbild} Hej! Välkommen till Polaroid -familjen. Den här bruksanvisningen erbjuder dig en kort genomgång av din nya Mini-skrivare. För mer information

Läs mer

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING

Allmän beskrivning BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Allmän beskrivning HygroFlex3-seriens enheter är universella transmitters för överföring av luftfuktighet och temperatur mätningar. Dessa korta instruktioner är begränsade till en beskrivning

Läs mer

Manual Projektorklocka Modell RM318P

Manual Projektorklocka Modell RM318P 1 Manual Projektorklocka Modell RM318P Denna klocka är tillverkad med speciell tanke på design och att den skall vara enkel att använda. Den har elektroniska komponenter av mycket hög kvalitet och har

Läs mer

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION

UNICARD UNICARD RC-434. Ver. 1.2 1. INTRODUKTION Installatörs- och användarhandbok UNICARD RC-434 Card V1.2 Ver. 1.2 UNICARD 1. INTRODUKTION UNICARD RC-434 RC-434 är en kontrollenheten för kortavläsning, den har två reläer som vardera har en fri växelkontakt.

Läs mer

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16

Installatörs- och användarhandbok DI-623-11/16 Installatörs- och användarhandbok UNITEL DI-623-11/16 . Så fungerar porttelefonen. När det kommer en besökare trycker han på direktknappen med ditt namn på. Därefter ringer Din telefon. Under samtalet

Läs mer

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735

Din manual NOKIA HDW-2 http://sv.yourpdfguides.com/dref/824735 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA HDW-2. Du hittar svar på alla dina frågor i NOKIA HDW-2 instruktionsbok (information,

Läs mer

INSTALLATIONS guide Altus RTS

INSTALLATIONS guide Altus RTS Ref. 000071 Svensk -01 INSTALLATIONS guide Altus RTS Elektroniskt styrd rörmotor med RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik SOMFY Altus RTS är en rörmotor med inbyggd RTS radiomottagare, sol- & vindautomatik

Läs mer

samt installationsanvisningar

samt installationsanvisningar 123 DigiWatt med NovaKey - digital elmätare med smart nyckel ANVÄNDARMANUAL samt installationsanvisningar El-Be Belysnings AB Nedre Bruket 155 32 NYKVARN Tel 08-552 409 15 Fax 08-552 450 65 Register 2

Läs mer

Bruksanvisning KABA MAUER 82021

Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Bruksanvisning KABA MAUER 82021 Innehållsförteckning 1. Användningstips 2. Signaler och deras betydelse 3. Användningssätt 4. Standardutförande 4.1 Funktion parallell-användning 4.1.1 Öppning med första-

Läs mer

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12

Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Aktiv DVB-T Inomhus Antenn SRT ANT 12 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer STRONG SRT ANT 12 DVB-T antennen. Denna antenn är speciellt designad till användning för mottagning av digital

Läs mer

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator

Styrning från telefon. Styrning mellan två Robofonsändare. Styrning via SMS. Styrning via dator Styrning från telefon Styrning mellan två Robofonsändare (Robofon/Googol) Styrning via SMS Styrning via dator Styrning lokalt INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄN BESKRIVNING... 3 2. FJÄRRSTYRNING I ALLMÄNHET...

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar

2 / 3-axlig joystick med PWM-utgångar 2 / 3-axlig joystick BESKRIVNING JP är en 2 eller 3-axlig joystick, med möjlighet att styra upp till 6st dubbelverkande proportionalmagneter Utgångarna är proportionella mot joystickens rörelser Joystickens

Läs mer

Bruksanvisning för Milestone 310

Bruksanvisning för Milestone 310 Bruksanvisning för Milestone 310 Vi gratulerar till köpet av detta elektroniska fickminne av mycket hög kvalitet, tillverkat av Bones GmbH i Schweiz. Milestone har en mycket hög ljudkvalitet, är enkel

Läs mer

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004

FAQs: HomeSecure GSM-MA-0004 FAQs: Trådlöst larmsystem inkl. GSM-modul (GSM-MA-0004) Vi uppdaterar konstant informationen på våra produkter. För att få den nyaste informationen av våra produkter, gå till: downloads på www.homealarm.se

Läs mer

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning

Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Safe Park Elektronisk P-skiva: Bruksanvisning Frånskrivning Upplysningarna i detta dokument kan ändras utan varsel. Det tas inget ansvar för tekniska eller redaktionella fel eller utelämnanden i denna

Läs mer