Strategirapport för Tanzania 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategirapport för Tanzania 2014"

Transkript

1 Strategirapport för Tanzania 2014 Ärendenummer: 1. Sammanfattning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Övergripande bedömning av måluppfyllelse Övergripande bedömning av insatsportföljens genomförande Bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande per resultat Resultatområde Bedömning av måluppfyllelse Resultatområde 1. Fler jobb och utvecklade energi- och jordbruksmarknader Bedömning av insatsportföljens genomförande Ökad tillgång till säker och hållbar energi med ambitionen att minst människor ska få tillgång till elektricitet. Utvecklade marknader för jordbruksproduktion med ambitionen att fler fattiga människor främst kvinnor kommer anställas och öka sina inkomster. Ökad rättssäkerhet avseende markrättigheter för småskaliga bönder och storskaliga investerare. Resultatområde 2. Förbättrad utbildning och ökad företagsamhet Ökat antal flickor och pojkar som skaffar sig grundläggande färdigheter och kunskaper i skolan. Ökat antal ungdomar som slutför yrkesutbildningar med ambitionen att minst personer kommer anställas. Ökade möjligheter för kvinnor och unga att starta och driva produktiva företag. Resultatområde 3. Stärkt demokratiskt ansvar och öppenhet samt en ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter Ökad kapacitet och minskad korruption i Tanzanias offentliga förvaltning. Ökad kapacitet I det civila samhället i att utkräva ansvar och öka medvetenheten om mänskliga rättigheter. 1. Övergripande bedömning av måluppfyllelse och insatsportföljens genomförande Utbetalt belopp 2014: 280,5 MSEK Totalt strategibelopp: 5,500 MSEK Avtalat belopp 2014*: Strategiperiod: Antal avtalade insatser : 59 Utbetalt belopp inom andra anslagsposter * som gick till l Tanzania 2014: *Historisk DAA för 2014 är inte lägre tillgänglig efter bokslutsjusteringar. 29,4 MSEK (FORSK) 1

2 Analys och utvärdering Måluppfyllese och genomförande är för majoriteten av resultaten på rätt spår. Samtidigt finns såväl övergripande utmaningar, som utmaningar inom flera områden, både när det gäller att uppnå resultat och utveckling av insatsportföljen. Övergripande innebär det innehållna budgetstödet under 2014 (se nedan angående finansiellt utfall) och osäkerheterna kring beredning av nytt icke-öronmärkt stöd, i kombination med förseningarna kring Makambako-Songea och läget för Bagamoyo Ecoenergy, att det finns vissa osäkerheter kring måluppfyllelse av strategin i sin helhet. Det finns därmed även farhågor i relation till tre resultat: tillgång till elektricitet, utbildning samt regeringens kapacitet/ antikorruption. Då en förlängning av kreditavtalet för Makambako- Songea nu förväntas bli undertecknat är det betydligt mer sannolikt att planerade resultat på energiområdet bör kunna uppnås under strategiperioden. Vad gäller insatsportföljens genomförande, leder ovanstående i kombination med vissa förseningar inom områdena för utveckling av jordbruksmarknader och yrkesutbildning till att vi även här flaggar gult. Utvecklingen av insatsportföljen för jordbruksmarknaderna (2.1.2) påverkas främst av förseningarna i beredningen av AMDT (Agricultural Market Development Trust) och osäkerheter kopplade till Bagamoyo Ecoenergy. Betydande resultat uppnås fortfarande via andra insatser. Som noterats finns den största utmaningen i förhållande till resultat ( Ökad kapacitet och minskad korruption i Tanzanias offentliga förvaltning ) där beslut inom en snar framtid bör tas gällande inriktning och former för framtida ickeöronmärkta medel. Det finns också ett behov av att vidareutveckla hur Sverige i framtiden bör stödja stärkande av regeringens funktioner för ansvarsutkrävande. Det finansiella utfallet på 280,5 MSEK är långt under delegerad ram, främst på grund av den innehållna budgetstödsutbetalningen (425 MSEK) och ej utbetalda medel till Makambako- Songea (ca 60 MSEK) som följd av att kreditavtalet inte förlängts under Det bör vidare noteras Tanzania fortfarande inte vidtagit överenskomna åtgärder (t ex har medel ännu inte återbetalats) relaterat till Local Government Reform Programme (LGRP). En slutlig extern revision av LGRP är under genomförande och kommer sannolikt visa på att ytterligare Det finns också korruptionsincidenter i vissa av CSO-programmen som nu följs upp. Slutsatser * Utmaningar både kring övergripande måluppfyllelse och portföljutveckling. * Störst osäkerhet kring måluppfyllelse rörande Ökad kapacitet och minskad korruption i Tanzanias offentliga förvaltning. Detta är ett centralt område, och resultat (eller brist på) kan få konsekvenser på övriga resultat där staten är en viktig samarbetspart * Även utmaningar kring utbildning (2.2.1), även om det bör noteras att de förväntade resultaten för utbildning (liksom för resultat 2.3.1) är breda och att Sverige bara är en av många aktörer. Förväntade resultat relaterade till energi (2.1.1 tillgång till elektricitet) är under 2014 inte enligt plan, men i och med att genomförandet av Makambako-Songea återupptas och när det planerade programmet för landsbygdselektrifiering kommer igång, bör strategiresultaten kunna uppnås 2

3 * Största utmaningen och osäkerheten i utveckling och genomförande av insatsportfölj rör också det resultat 2.3.1, där en delvis ny riktning förutses. Vissa förseningar också i relation till yrkesutbildning och jordbruksmarknadsutveckling. 2. Bedömning av effektiviteten och implementeringen av insatsportföljen per resultat Resultatområde: Område 1: Fler jobb och utvecklade energi- och jordbruksmarknader Område 2: Förbättrad utbildning och ökad företagsamhet Avtalat belopp 2014, MSEK Utbetalat belopp 2014, MSEK MSEK MSEK Område 3: Förbättrad ansvarsskyldighet, öppenhet och mänskliga MSEK rättigheter *Historisk DAA för 2014 är inte lägre tillgänglig efter bokslutsjusteringar. ** Trovärdig och meningsfull uppdelning av utbetalningen i de tre resultatområdena är varken möjlig eller meningsfull då flera bidrag uttryckligen levererar till mer än ett resultat och ett resultatområde Resultatområde 1: Fler jobb och utvecklade energi- och jordbruksmarknader Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Indikatorer Baseline Värde/förändring 2014 Det svenska bidraget 2014 Mål 2019 Antal personer med tillgång till el 116,545 7,740 (ackumulerat: 24,200) 300,000 (svenskt bidrag) Installerad kapacitet för elproduktion (Watt): totalt och från förnyelsebara källor [från nätet?] Totalt: Förnybar: (2011) 1270 MW 559 MW Tot: 1525 MW R: 503 MW (2014) 0 Tot: 4628 Förnybar: MW (svenskt bidrag) Antal nya privatsektorsentreprenörer som tillhandahåller förnybar energi (el) genom PPA och SPPA 1 (2010) 12 PPA, 6 licenser SPPA Implementeringen går I stort enligt plan, dock med stora förseningar kopplade till Makambako-Songea 1. Sverige har bidragit till att fler hushåll på landsbygden fått tillgång till el och till en ökning av den privata sektorns deltagande i produktionen av förnybar energi. Rural Energy Agency (REA), som ansvarar för landsbygdselektrifiering i Tanzania, beräknas ha skapat anslutningar till landsnätet samt 1643 anslutningar till lokala nät och energilösningar på hushållsnivå så som sol, biogas och biomassa, fram till oktober Omkring 1550 nya anslutningar, motsvarande personer kan direkt spåras till svenskt 1 Under februari/mars 2015 har förhandlingar mellan ABSEK och MoF genomförts och en förlängning av kreditavtalet är nära förestående vilket innebär att arbete med transmissionslinjen bör kunna starta snarast. 2 Completion report, Swedish Support to the Rural Energy Fund sid 11 3 Resultatet under målet för indikatorn för 2014 som är satt till människor. 3

4 stöd 4. Sverige har också bidragit till att privata företag, hälsocenter och skolor, etc. på landsbygden har fått en ökad tillgång till el. Antalet nya anslutningar under året är lägre än planerat men förväntas öka i samband med fortsatt implementering av initierade/pågående insatser så som Makambako-Songea projektet 5 (där det reviderade kreditavtalet nu har godkänts), där ambassaden beräknar att uppnå anslutningar ( personer) i kombination med den nya fasen för REA. Under 2014 så har elbrist på grund av begränsade investeringar i elproduktionen och bristande underhåll av den befintliga kapaciteten, precis som tidigare år, varit ett återkommande problem. Tillgången till el är viktig för andra resultatområden, inte minst ökat företagande och skapandet av fler arbetstillfällen. För att ökad anslutning till elnätet ska ge dessa resultat krävs dock att elproduktionen är tillräckligt hög och att de institutionella ramverken fungerar. Här finns det utmaningar och risker, och elbrist, orsakad av begränsad investering i elproduktion och undermåligt underhåll, har under 2014, liksom tidigare år varit ett återkommande problem. Sverige bidrar därför till förbättringar på utbudssidan genom olika initiativ, till exempel genom att stödja rehabilitering av Hale vattenkraftverk som kommer producera 21MWren energi till nätet 6. Sverige har också hjälpt med att genomföra hållbarhetsstudier till investeringsprojekt inom både elproduktion och transmission 7. Stöd till att regelverk förbättras och kapaciteten höjs, både vad gäller privata sektorn och statliga myndigheter, har skett både direkt 89 och genom det svenska samarbetet med de Världsbanksfinansierade TEDAP 10, ökat samarbete med USAID-finansierade rådgivare inom olika institutioner (t. ex REA) 11 och genom stöd till en s.k. challenge fund, REACT 12, som riktar sig till små och medelstora energiföretag i Tanzania. EWURA har utfärdat licenser till 6 olika bolag för elproduktion. Begränsad implementeringskapacitet, brist på koordinering mellan olika givare inom sektorn samt förseningar i utbetalningar från finansministeriet har lett till fortsatt hög risk för förseningar i implementeringen. Givarnas strävan efter resultat, där snabba och lönsamma resultat eftersträvas, försämrar samordning och nationellt ägarskap och hindrar en samordnad planering av investeringar. Sverige fortsätter verka för harmonisering och gemensam planering av stöd. Ambassaden fortsätter och att arbeta för ökad transparens (speciellt i upphandlingar) både med nationella myndigheter och genom givarsamordning (såsom EDPG och TEITI) där Sverige har verkat för utarbetandet av indikatorer för förbättring i transparensen i upphandlingar. Som ett resultat av IPTL skandalen har ministern av ministeriet för energi och mineraler (MEM) avgått och Statssekreteraren suspenderats i väntan på utredningsresultat från utredningen som sjösattes av GoT. Sverige, som många andra givare, fortsätter även 4 Rural Energy Fund, Makambako-Songea Hale HPP Kakono HPP and Ruhuji TL Feasibility Studies Energy Sector Management Capacity Development Zanzibar Energy Sector, consolidation Phase Sida/WB Trust Fund, Power Africa 12 African Enterprise Challenge Fund - Renewable Energy and Adaptation to Climate Technologies,

5 uppmuntra förnybar energi. Medan GoT i första hand fokuserar på produktionen av el från icke-förnybara källor som naturgas och kol. Ambassadens plan för att uppnå målen i resultatstrategin är oförändrad trots förseningar i implementeringen och beredning av insatser. Definierade resultat (2019) kommer troligen att uppnås. För närvarande bereder ambassaden nya bidrag till REA med fokus på att öka tillgången till el på landsbygden samt ökat stöd till privatsektorsinvesteringar i förnybar energi Utvecklade marknader i jordbruksproduktionen med ambitionen att fler fattiga människor, framför allt kvinnor, har fått arbete och ökade inkomster Bedömning av effektiviteten Bedömning av implementeringen av insatsportföljen Indikatorer Baseline 2012 Värde/förändring 2014 Det svenska bidraget 2014 Mål 2019 Totalt antal nya jobb inom jordbruks-/produktiva sektorn som skapas via projekt/program som fått svenskt stöd / 1399 (varav 510 kvinnor rapporterade) 703 Ca. 10,000 Totalt antal hushåll vars inkomster ökat som ett resultat av stödet till jordbruks-/produktiva sektorn. 7,092 36,787 / 29,695 14, , Förbättrade regelverk inklusive sänkta interna jordbrukstullar, exportförbud och icke-tariffära hinder. Förändrade regler för import av tullfritt ris, Förtydligade utsädescertifieringsprotokoll för potatis, 21 icke-tariffära hinder avlägsnade, Avtal för lansering av TADB 14, Policyramverk för finansiell integration (av fattiga människor) Genom projekt/program som fått svenskt stöd Den årliga tillväxten i jordbrukssektorn i Tanzania är fortfarande låg, omkring 4 % för Jordbruket är en av de utvalda sektorerna inom Big Results Now, men begränsade framsteg har gjorts för att nå målen. Ett exempel där implementeringen försenats och där riskerna i projektet ökat är Bagamoyo EcoEnergy (BEE) projektet som är en av de prioriterade BRN investeringar som Sverige stödjer med en säkerhet för ett kommersiellt lån i dess initiala fas. De relativt nya, pågående insatserna för marknadsutveckling i jordbruksvärdekedjor har visat goda resultat när det gäller skapandet av arbetstillfällen och inkomstgenerering, men 13 En kombination av målsättning om år 2016 (CFAT) och år 2019 (AECF TZAW) 14 Tanzania Agriculture Development Bank, Tanzania Bank för Jordbruksutveckling 5

6 fortfarande i en begränsad omfattning. Målet att bidra till systemförändringar, inklusive policy-, är fortfarande för tidigt att mäta, men genom kontakter och partnerskap via AECF 15 har ytterligare ca 25 MSEK i investeringar genererats inom jordbruksföretag som inte omfattas av finansiering från AECF. Ett nytt TMEA stött SMS-system för rapportering av icke-tariffära handelshinder har lett till att tusentals incidenter har rapporterats, vilket har resulterat i att 21 icke-tariffära handelshinder (42 procent av de listade) har kunnat tas bort under 2013/ Under 2014 finansierade ambassaden via UNDAP, komponenten för ekonomisk egenmakt, riktade insatser för att lokala myndigheter, organisationer för jordbruksstöd och småskaliga jordbrukare skall kunna öka produktiviteten inom jordbruket, vars resultat kommer redovisas i nästa års rapportering. Resultat 1.2 är nära kopplat till insatser under resultat 2.3. Generellt behövs ett starkare fokus på att förbättra företagsklimatet för både småskaliga och storskaliga investeringar i jordbruk (se LIC under 2.3 nedan). Insatsportföljen är fortfarande under utveckling och en nyligen genomförd portföljanalys utifrån jobbskapande har gett värdefull vägledning. Portföljen är till stor del beroende av nyetableringen av en samfinansierad trust ( stiftelse ) som arbetar med värdekedjeutveckling inom jordbruket (AMDT). Detta utgör en risk då etablering av trusten har tagit längre tid än väntat, men AMDT kommer starta verksamheten under Förseningen av BEE-projektet utgör även det en risk som påverkar måluppfyllelsen. Utvecklingen av insatsportföljen avviker därför delvis från vad som var planerat. Arbetet med innovativa finansieringsformer (t.ex. EcoEnergy) är arbetsintensivt och kräver fortsatt stöd från Sida Stockholm. Ambassaden konstaterar vidare att det finns ett behov av mer specifik data för kvinnor och ungdomar i pågående och kommande insatser Ökad rättssäkerhet avseende markrättigheter för småskaliga bönder och storskaliga investerare. Bedömning av effektiviteten Bedömning av implementeringen av insatsportföljen Då land och markrättigheter är ett nytt område inom ramen för strategin så avser de tillgängliga resultaten huvudsakligen redan pågående insatser inom området mänskliga rättigheter, särskilt när det kommer till markkonflikter. Bagamoyo EcoEnergy (BEE) projektet är en pilot för en utarbetad s k Land for Equity policy där GoT är delägare i projektbolaget i utbyte mot tillgången till att hyra statlig mark. Under föreberedelserna av projektet så har omförflyttningen av boende i området stått högt på dagordningen och man har tryckt på användningen av internationella standarder och rättvis konfliktlösning. Personer som drabbats av omflyttningarna har utbildats av BEE i alternativa försörjningsmöjligheter och inom det s k outgrower området har det lokala distriktet fått stöd för att utveckla markanvändningsplaner för de berörda byarna. Civilsamhällesorganisationer har utbildat samhällen i landrelaterade policys, juridik och mänskliga rättigheter för att skapa medvetenhet och mildra konflikter i drabbade områden. Legal and Human Rights Center har till exempel via sitt nätverk av s k paralegals hjälpt till 15 African Enterprise Challenge Fund, fönstret för jordbruksföretag I Tanzania och fönstret för förnybar energy och anpassning till klimatförändring (AECF TZAW and REACT), Plus ID and TradeMark East Africa Plus ID

7 att ge råd i frågor relaterade till markrättigheter till över 6500 invånare. PINGOs Forum 17 ingrep i över åtta fall av markkonflikter/tvister inklusive den våldsamma avhysningen av boskapsuppfödare (i Loliondo, Kimotorok och Bunda etc.) De flesta av incidenterna beror på oklara gränser, avsaknaden av effektiva planer för markanvändning och olika regeringsdirektiv som har haft negativa konsekvenser. Dessa konflikter är oftast mellan jordbrukare och boskapsuppfödare eller mellan investerare i jaktområden/viltparker och boskapsuppfödare. Särskild utbildning gällande genus, paralegals och rättsstatsprincipen har genomförts. En större risk, vilken de stödda insatserna försöker mildra, är ökningen av markrelaterade konflikter och tvister i olika delar av landet. Markpolicys och relaterade lagar behöver ses över för att tillgodose förändringarna i markanvändning. Om dessa förändringar inte genomförs så finns det risk för en ökning i antalat konflikter och till och med dödsfall. Utvecklingen av insatsportföljen är på god väg och innehåller ett förväntat stöd till Land Tenure Support Programme (LTSP) som samfinansieras av DFID, Danmark och Sverige och som väntas öka öppenheten och effektiviteten i markhantering och effektivitet i administrationen. Detta program förväntas kompletteras med ett vänortssamarbete mellan svenska Lantmäteriet och ministeriet för Land, Housing, Human Settlement Development (MLHHSD) och stöd till en sammarbetsplattform med CSO för frågor relaterade till markrättigheter. Det finns också potentiella synergier med samarbetet med Ardhi University inom det svenska forskningsstödet. 2.2 Resultatområde 2: Förbättrad utbildning och ökat företagande Ökat antal flickor och pojkar som skaffar sig grundläggande kunskaper och färdigheter i skolan. Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Indikatorer Baseline 2012 Totalt värde 2014 Det svenska bidraget 2014 Mål 2019 Andel inskrivna i, grundskolan, uppdelat på flickor resp pojkar 92,0 % (Flickor 92,5 % Pojkar 91,5 %) Inga data Ej tillämpligt 97 % Andel barn som fullföljer grundskolan, standard VII, varav flickor och pojkar 54% (2012) (Flickor 57,4 % Pojkar 52,2 %) Inga data Ej tillämpligt Antal flickor och pojkar som slutförde grundskolan Flickor 455,959, pojkar 409,575 Flickor 446,115 Pojkar 398,823 (2013) Andel godkända i nationellt prov i Standard VII (flickor och pojkar respektive) 30,7 % (Flickor 26,4 % Pojkar 35,6 %) 56,99 % (50,6 % 2013: Flickor 46,7 % Pojkar 55,0 %) 17 PINGOs Forum

8 Efter ett decennium av stark ökning av tillgången till utbildning så har inskrivningsgraden de senaste åren minskat från 95,0% år 2010 till 89,7% år Det finns också flera utmaningar gällande utbildningskvalitet och studieresultat. Flera orsaker till detta har identifierats. En förklaring är att lärare inte är i klassrummet i den utsträckning som de är ålagda. Eleverna erhåller endast 40% lärarledd undervisning jämfört med vad de är berättigade till. Lärare saknar också ofta såväl relevant kunskap som förmåga att lära ut de ämnen som krävs. Dåliga arbetsförhållanden för lärare och annan skolpersonal leder till bristande motivation och låg arbetsmoral. Rektorer saknar kompetens att effektivt driva och leda skolor samt stödja lärare och förbättra lärandet. Ännu en svårighet har varit att samla in data på nationell nivå för att stödja strategisk planering och beslutsfattande. Den tanzaniska regeringen är fast besluten att hantera dessa utmaningar och Big Results Now-initiativet inom utbildning, BRNEd, är den huvudsakliga insatsen för att få bukt med problemen. Lärarfortbildning, förbättrade stödfunktioner för lärare, fortbildning för skolledning, bidrag till skolor med förbättrade skolresultat och officiell skolranking är några av de aktiviteter som förväntas bidra till förbättrade utbildningsresultat och ökad motivation hos lärarna. Sverige avser att stödja BRNEd genom prestationsbaserad finansiering tillsammans med Världsbanken och Dfid. Se nedan. En ny utbildningspolicy för Tanzanias fastland presenterade i början av En betydande förändring är att swahili kommer vara det huvudsakliga undervisningsspråket till och med gymnasiet i offentliga skolor, vilket sannolikt kommer förbättra studieresultaten. Elva års obligatorisk, avgiftsfri utbildning har införts från 2014 inklusive ett års förskoleundervisning. Detta förväntas leda till förbättringar i utbildningen men kommer vara kostsamt för systemet. Regeringen har vidare erkänt behovet av att fokusera på undervisning och inlärning av grändläggande läs-,skriv- och matematikkunskaper (3Rs Reading, writing and arithmetic). Utvecklingspartners arbetar gemensamt för att stödja regeringen i att förbättra 3Rs. Det svenska stödet till utbildningssektor har bidragit till fäljande utföranden av den tanzaniska regeringen (fastlandet); Ny utbildningspolicy, lärarutbildning (naturvetenskap), nya läroplaner i standard I och II (första åren i grundskolan), lärarguide för att läsa, skriva, och räkna för standard I och II, ramverk för bedömning av lärarkompetens och elevprestationer 19. Bland resultaten i Zanzibar, via det svenska stödet, kan följande nämnas 20 : framtagning av undervisningsmaterial för förskolan, mer än 2000 ytterligare barn är inskrivna i förskolan, över hundra studievägledare och kuratorer har utbildats, läro- och undervisningsmedel har tillhandahållits till mer än 300 barn med särskilda behov, cirka 300 rektorer har utbildats, 144 klassrum har byggts vilket lett till en minsking av elever per klassrum från 72 år 2011 till 67 år Dessa förbättringar på fastlandet och Zanzibar har bidragit till att fler elever fått godkända resultat på de nationella proven. År 2012 fick 30,7% av eleverna i standard VII (grundskola) godkänt på det nationella provet. År 2014 ökade andelen som klarade testet till 56,99%. År 2012 klarade 43,1% av eleverna Form IV (gymnasiet) det nationella slutprovet och år 2013 hade procentsatsen ökat till 58,2%. Men på grund av förändringar i graderingssystemet är det tveksamt om dessa förbättringar visar ökade studieresultat. 18 Education Sector Performance Report 2012/2013, The United Republic of Tanazania, Education Sector Development Program (ESDP) 19 Global Partnerships for Education, Mid-year Report July to December2014, Ministry of Education and Vocation Training 20 Global Partnership for Education Programme , Annual Implementation Report 2014 Zanzibar 8

9 Utöver resultaten ovan så har svenskt stöd genom civilsamhällsorganisationer bidragit till inflytelserik forskning som har påverkat regeringens politik. En studie för att undersöka elevers kunskaper genomförd av en CSO stödd av Sverige, har lett till en ökad offentlig debatt och stora förändringar i uppfattningen av utbildning och utbildningspolitiken i landet. Utvecklingen av insatsportföljen är på god väg och det finns enligt planerna inget behov av förändringar i portföljen. Den svenska finansieringen av utbildningssektorn har till största delen kanaliserats via det generella budgetstödet. Omkring 18% av den nationella budgeten anslogs år 2014 till utbildningssektorn. Dessutom innehåller utbildningsportföljen stöd till Zanzibar Education Sector Development Program 21 samt till civilsamhällsorganisationer 22 som arbetar för att förbättra kvaliteten på utbildningen och för en ökad medvetenhet om allas rätt till utbildning. Sverige är vidare i slutfasen av undertecknandet av ett avtal om stöd till Big Results Now inom utbildning, Program for Results, BRNEdP4R. Detta är ett prestationsbaserat stöd som syftar till att bidra till ökade kvalitetsresultat inom grundutbildning. Det pågår för närvarande även bedömningar av två civilsamhällsorganisationer, Hakielimu och TenMet. Dessutom är Sverige en så kallad övervakande enhet för både Tanzanias fastland och Zanzibar 23 för bidrag från Global Partnership for Education, GPE, till nationella utbildningsprogram. Sveriges position som övervakande enhet möjliggör omfattande synergier. Risker som identifierats inkluderar otillräcklig ekonomisk förvaltning (korruption) och en svag ansvarsstruktur som kan leda till minskade anslag till utbildningssektorn och/eller mindre effektiv användning av tillgängliga medel. Detta kommer sannolikt att påverka implementeringen av aktiviteter och därmed också utbildningsresultaten. En annan risk är en ökad fragmentering av givare, vilket utgör en ytterligare börda för utbildningssystemet och regeringen och kommer förmodligen orsaka mer ineffektivitet. Givarstödet har dock bättre harmoniserats runt behovet av baskunskaper (läsa, skriva, räkna). Det finns också en risk att regeringen inte kommer att ha tillräckligt med resurser att utveckla läromedel i swahili (för gymnasieskolor) inklusive tryckning av skolböcker och utbildning av lärare i alla ämnen i grundskolan och gymnasiet Ökat antal ungdomar som slutför yrkesutbildningar med ambitionen att minst personer kommer anställas. Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande Indikatorer Baseline 2012 Värde/förändring 2014 Antalet män och kvinnor inskrivna på yrkesutbildningar Totalt 145,500 (varav 67,135 kvinnor och 78,365 män) Inga stöd Det svenska bidraget 2014 Mål Zanzibar Education, Contribution Twaweza, Contribution Global Partnership for Education, Sweden as Supervising Entity, Contribution (Zanzibar), (Mainland) 9

10 Antalet män och kvinnor med examen från yrkesutbildning Totalt 128,215 (varav 59,675 kvinnor och 68,540 män) Inga stöd Ungdomsarbetslösheten i Tanzania är hög och förbättrad kompetensbaserad yrkesutbildning kan bidra till fler arbetstillfällen. I allmänhet finns det en positiv trend avseende antal inskrivna till yrkesutbildningar och det har skett en ökning med mer än 60% mellan åren 2010 och Andelen studenter som slutför utbildningarna har ökat för både kvinnliga och manliga studenter. Avhoppen har minskat till 5,2% år 2012 från 25,5% år Enligt MoEVT resultatrapport för 2012/2013 så har ett antal olika åtgärder påbörjats i syfte att förbättra yrkesutbildningarna. The Vocational Education and Training Authority, VETAs, läroplan kritiseras för att vara alltför teoretisk och för att inte tillgodose behoven på arbetsmarknaden. Det finns ett behov av översyn av läroplanen för att göra den mer kompetensbaserad och praktisk. Utvecklingen av portföljen för stärkt yrkesutbildning har delvis blivit försenad. Det är ett nytt samarbetsområde och Sverige har ännu inte börjat ge något storskaligt stöd inom detta resultatområde. Vissa bidrag, såsom Restless Development, Bagamoyo EcoEnergy och Coffee Farmers Alliances Tanzania (CFAT) samt UNDAPs Economic Empowerment komponent, har dock insatser som bidrar till resultatområdet. Dessa redovisas under 2.3 nedan. En undersökning, beställd av ambassaden år 2014, har gett en bred översikt över arbetsmarknaden och yrkesutbildningarna samt vilka de främsta utmaningar är för att uppnå produktiv sysselsättning i Tanzania. Studien gav också förslag på hur Sverige kan stödja yrkesutbildning, kompetensutveckling och företagande i landet genom att koppla samman behoven från efterfråge- och utbudssidan. Det finns också möjligheter att länka samman med svenska företag inom t.ex. mentorskap och praktik. Slutligt beslut för hur man ska gå vidare kommer tas under första halvan av 2015 vilket förutses inkludera både statliga och icke-statliga institutioner. En risk som beaktas i utvecklingen av portföljen för stöd till yrkesutbildning (inklusive kompetensutveckling och utbildning i entreprenörskap) är att området har stor uppmärksamhet från många olika aktörer, vilket kan orsaka ökad fragmentering. Det finns också risk att tilldelningen av medel från staten till yrkesutbildningsmyndigheter minskar som en följd av övergripande budgetutmaningar. Detta kan eventuellt resultera i att VETA misslyckas med att uppnå de förväntade resultaten när det gäller att skaparbetstillfällen Ökade möjligheter för kvinnor och unga att starta och driva produktiva företag. Bedömning av effektiviteten Bedömning av implementeringen av insatsportföljen Indikatorer Baseline 2012 Värde/förändring Det svenska Mål

11 eller /14 bidraget 2013/14 Antal personer 24 (män/kvinnor/ungdom) som har fått tillgång till finansiella tjänster genom svenskstödda insatser Totalt: 1,117,651 Kvinnor: 623,353 Unga män: 109,600 Totalt: 1,699,541 / 581,890 Kvinnor och unga män: 1,026, ,114 95,440 Totalt: 2,500,000 Kvinnor: 1,200,000 Unga män: 250,000 Antalet deltagare (kvinnor och mån) som utbildats I entreprenörskap eller affärsutveckling genom svenskstödda insatser 3,800 Ca. 52, / 48,400 11, (2016 och bara Restless Development) Ökad och systematisk användning av ICT lösningar för innovation och entreprenörskap som resulterar från svenskstödda insatser SMS-system för rapportering av icke-tariffära handelshinder, Interoperabilitet 26 mellan mobiloperatöre Genom project/program med svenskt stöd Klimatet för att starta och driva företag I Tanzania är utmanande och landet har fallit i ranking på Doing Business Index från plats 125 (2010) till 131 (2014) av totalt 189 länder. Dock har rankingen aningen förbättrats i jämförelse med granländerna i EAC. En nedåtgående trend syns även i gällande Global Competitiveness Index där Tanzania är rankat som 125 av 148 länder. Några reformer som har haft en positiv effekt under 2014 är införandet av kreditupplysningsbyråer och pågående uppgradering av infrastrukturen i Dar es Salaams hamn där den senare stöds av Sverige via TMEA 27. I mars 2014 lades förbättrat företagsklimat till som ett fokusområde inom BRN och sex teman (marksäkerhet, beskattning, korruption, kompetens och arbetsrätt, regelverk, avtalsrätt) identifierades för reformer. Hittills har endast begränsade framsteg gjorts och det finns en brist på statliga medel för implementeringen. Att aktiviteter gällande BRN och företagsklimat fortskrider långsamt kan riskera att leda till ett minskat fokus på utveckling inom området. Det svenska stödet till BEST-AC 28 har fram till juni 2014, genom stöd till forsknings- och opinionsbildningsinsatser för privatsektorsorganisationer, bidragit till att öka regeringens medvetenhet gällande hinder för företagande. Detta har bidragit till att 21 privatsektorsorganisationer har upprättat dialog med regeringen och till 9 allmänna policyändringar under 2013/ I förhållande till några av de största hindren för företag att starta och växa, så är en positiv utveckling den stora ökningen i tillgången till finansiella tjänster för 45 procent av befolkningen år 2009 till 73 procent år Ökningen är främst pådriven av utbyggnaden av mobila finansiella tjänster. År 2014 introducerades den första produkten som länkar ihop 24 Baserat enbart på FSDT rapportering, Plus ID , Business Plan Juli 2014 Juni Rapportering från CFAT, Restless Development och Bagamoyo EcoEnergy. Inga värden tillgängliga för FSDT. En person kan ha deltagit I flera utbildningar. 26 Mobiloperatörer som Vodacom, Tigo, Airtel etc. 27 TradeMark East Africa Plus ID Business Environment Strengthening Advocacy Component, Plus ID Som t ex införande av en utvecklingsavgift för turistnäringen, lansering av Tanzania Agricultural Development Bank, regleringar för mikrofinansinstitut, nystart för Tanzania National Business Council. 30 Data från Finscope 2013 som finansieras av FSDT. Siffran inkluderar bank/icke-bank formella och informella produkter and mekanismer. 11

12 mobila överföringar (M Pesa) och till bankkrediter (M Pawa). De mobila lösningarna har varit viktiga för att nå ut till den fattiga befolkningen på landsbygden. Sverige stödjer ekonomisk integration genom Financial Sector Deepening Trust (FSDT) och antalet kvinnor och ungdomar som har fått tillgång till finansiella tjänster genom FSDT stödda institutioner har ökat med 52 procent från 2012/13 till 2013/14. Under samma period ökade antalet företagare med tillgång till lån från till FSDT har spelat en viktig roll i stödet till regeringen i utvecklingen och den framtida implementeringen av ett ramverk för finansiell integrering (Financial Inclusion) för Tanzania samt för avtalet om transferabilitet mellan mobiloperatörer 31. Kostnaden för handel är hög i Tanzania vilket beror på dålig infrastruktur (hamnar, vägar, järnväg, gränsövergångar) och icke-tariffära hinder (NTBs). Ett stort projekt som stöds av Världsbanken, DfID och TMEA syftar till att öka effektiviteten i Dar es Salaams hamn. Till följd av TMEA relaterad verksamhet så minskade under 2013/14 den genomsnittliga tiden för att transportera en container från DAR till Rwanda/Burundi med 9 procent 32. Genom sitt stöd till TMEA så har Sverige bidragit till en minskning av icke-tariffära hinder genom att införa en process och ett SMS-system för NTB rapportering till ministeriet för industri och handel. Av de rapporterade icke-tariffära hindren under 2013/14 så blev 42 procent lösta. Företagsutbildning är en viktig komponent i flera insatser. År 2013 tillhandahöll ungdomsorganisationen Restless Development ett utbildningspaket till 5110 unga entreprenörer. Utbildningen omfattade finansiering, affärsplanering och företagsutveckling. Organisationen har också bidragit till etableringen av nya småföretag 33. Dessa har skapat möjligheter till sysselsättning för många ungdomar. I PPDP 34 projektet med Coffee Farmer s Alliance (CFAT) så har personer under 2013 utbildats i organisationsutveckling inklusive strategier för att engagera kvinnor i kaffeproduktion, företagsamhet, sparprogram, lånehantering och marknadsföring. Utbildningarna har genomförts för att stödja gruppbildning bönder har utbildats i goda jordbruksmetoder och 472 bönder har utbildats i kaffeodlingstekniker 35. Resultaten inom kompetensutveckling är nära kopplade till resultat 2.2 i strategin. Inom forskningssamarbetet med COSTECH delades startkapital (s k seed funding) ut till 10 företagskluster med bärkraftiga affärsplaner. Tillsammans med TPSF och TCCIA hölls även utbildningar med klusterhandledare från nio regioner 36. En risk som identifierats är att de stödda jordbruksinterventionerna inte främjar miljömässigt hållbart jordbruk. För att mildra detta så kommer en studie av planerade och stödda partners genomföras under 2015 för att ytterligare identifiera risker och förslå åtgärder. Utvecklingen av insatsportföljen går enligt plan. Resultatet kräver en mängd insatser för att möta befintliga hinder som finns för företag att blomstra men ambassaden bör fokusera på områden där vi har en komparativ fördel och/eller en etablerad närvaro. Mer specifika 31 Financial Sector Deepening Trust (FSDT), Plus ID TMEA, Plus ID Restless Development, Plus ID Public Private Development Partnerships, Partnerskap mellan allmänna och privata sektorn för utveckling 35 Building Coffee farmers alliances in Tanzania (CFAT), Plus ID TZA-Res COSTECH , Plus ID Tanzania Commission for Science and Technology (COSTECH), Tanzanian Private Sector Foundation (TPSF), Tanzania Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (TCCIA) 12

13 analyser och data gällande kvinnor och ungdomar bör prioriteras i pågående och framtida insatser. Detta område kommer stärkas ytterligare genom det nyligen beslutade stödet till UNDAP. Ambassaden kommer att komplettera den befintliga portföljen baserat på den nyligen genomförda kartläggningen (se 2.2) och Sidas portföljöversyn för sysselsättning. Eftersom majoriteten av regelverket för företagande beslutas eller genomförs av lokala myndigheter och eftersom framgångsrika lösningar kan överföras till andra regioner så planerar ambassaden att komplettera portföljen med stöd till statliga reformer och förbättrat företagsklimat genom Local Investment Climate (LIC), ett program initierat av Danida. LIC arbetar med lokala myndigheter och privata företag i utvalda landsbygdsområden. Ambassaden planerar också för en gemensam insats med forskningssamarbetet som fokuserar på innovation och affärsutveckling. Möjligheten att länka till Världsbankens Development Policy Operation on näringslivsklimat skall också beaktas under Resultatområde 3. Stärkt demokratiskt ansvar och öppenhet samt en ökad medvetenhet om mänskliga rättigheter Övergripande utmaningar och risker: En folkomröstning om den förslagna konstitutionen var planerad till april 2015 men har nu skjutits på framtiden. Innan denna sköts upp fanns stor oro kring de nationella valmyndigheternas kapacitet och möjlighet att garantera en kvalificerad biometribaserad röstregistrering samt frågetecken kring väljar-/medborgarskapsutbildning för att kunna garantera en legitim process och breda vägen för rättvisa val. Många upplever att den konstitutionella processen, som började lovande med breda samråd med berörda parter, har reducerats till partipolitik och lämnar ett ganska politiskt polariserat landskap. Oppositionspartierna manade tidigt till en bojkott av folkomröstningen medan presidenten tryckte på ett JA i omröstningen och civilsamhället var klämt där emellan. Detta har också orsakat protester och oroligheter, med konfrontationer som lett till att civila, medlemmar ur oppositionspartier och journalister skadats. Fram till valet i oktober 2015 finns en förhöjd risk för ökade spänningar, brott mot mänskliga rättigheter i allmänhet och en specifik risk för människor som lever med albinism, samt att hoten mot medier tilltar. Arbetet mot korruption kommer sannolikt störas av och underordnas valkampanjer och maktambitioner. Detta beror delvis på de starka maktstrukturerna som finns på alla nivåer i landet och som är länkade till det styrande partiet men också på interna politiska motsättningar som tar mycket uppmärksamhet och energi att lösa. Det tredje utkastet av Konstitutionen avviker väsentligt från det tidigare utkastet och har mer likheter med den befintliga 1977-konstitutionen. I den förslagna konstitutionen har några ansvarsbestämmelser samt förslagna begränsningar i president- och verkställandebefogenheter tagits bort eller försvagats. Några av de grundläggande rättigheterna är mer eller mindre intakta men bestämmelsen som skulle gjort de ratificerade fördragen en automatisk del av Bill of Rights har tagits bort Ökad kapacitet och minskad korruption i Tanzanias offentliga förvaltning. Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande 13

14 Flertalet av de internationella index som mäter olika aspekter av god samhällsstyrning i Tanzania pekar antingen på en stagnation eller på en försämring under de senaste åren. Världsbankens uppdaterade indikator för god samhällsstyrning (ett sammansatt index) är oförändrat jämfört med det föregående året men har annars uppvisat en långsiktigt fallande trend sedan Risken för korruption är fortsatt hög och tanzaniernas uppfattning är att korruption har ökat under de senaste åren. De rankar polisen, skattetjänstemän och domare som de mest korrupta samhällsfunktionerna 37. Det är dock viktigt att notera att uppfattad korruption inte skall förväxlas med faktisk korruption. Om man tittar på ett bredare urval av indikatorer så är den övergripande trenden gällande korruption ändå att den är konstant tilltagande. Under det senaste året kan dock vissa begränsade framsteg konstateras, bland annat en ökning i antalet fällande domar gällande småskalig korruption, två fällande domar i stora korruptionsmål och inledda åtal mot två före detta chefer i stora statliga företag. Detta har dock överskuggats av uppmärksamheten på IPTL-fallet (se nedan). Tanzania stärker kontinuerligt den offentliga sektorns kapacitet genom ett antal olika initiativ av vilka reformprogrammet for Offentlig Finansiell Styrning (OFS) är det viktigaste 38 och till vilket Sverige bidrar via det generella budgetstödet och med både pengar och dialog. Operationaliseringen av strängare regler för offentlig upphandling har t.ex. lett till en översyn av ett stort antal upphandlingsriktlinjer och andra styrdokument för upphandlande enheter som fortsatt får intensiv träning via Public Procurement Regulatory Authority. En policy för statsskulden har utarbetats och ska presenteras för kabinettet under de kommande månaderna. Några anmärkningsvärda förbättringar har också gjorts gällande budgetens transparens. För första gången har en årlig slutrapport (BÅ 2013/2014) publicerats tillsammans med budgetårets sista kvartalsrapporter och likaså har för första gången Volym I av budgeteten (d.v.s. intäktssidan) också publicerats. Men flera OFS-svagheter kvarstår, vilket bidrar till budgetens bristfälliga trovärdighet. Dessa brister rör svagheter under budgetförberedelserna såväl som brister vid budgetens genomförande. Givarna har tillsammans identifierat budgetens bristande trovärdighet, svag tillsyn av offentliga företag och dålig uppföljning av årliga revisioner som de tre främsta problemen inom offentlig finansiell styrning. Åtgärder genomförs på teknisk nivå men det finns ett behov av att attackera dessa problem också på en högre nivå. Det program för studier av de offentliga finanserna som Sverige bidrar till via korgfonden för den s.k. Public Expenditure Review (PER)-processen, är ett viktigt kompletterande instrument för att identifiera, analysera och debattera OFS-frågor 39. PER-processen har bidragit till att det beslutats om nya skattelagar för att förbättra intäktsmobilisering och skatteförvaltning, men den väntade uppdateringen av mervärdesskattelagen och lagen gällande skatteförvaltning har ännu ej beslutats. Problemet med ackumuleringen av obetalda fordringar ses också över. Man har inrättat en särskild kommitté med ansvar för att utveckla en strategi för hur man skall reglera befintliga fordringar och förhindra att nya förfallna fordringar ackumuleras. Förbättrad kontroll av statens fordringar möjliggörs nu tack vare förbättringar av statens finansiella redovisningssystem (IFMS). Problemet med obetalda fordringar är dock fundamentalt sammanlänkade med underliggande finanspolitiska obalanser. Om dessa inte åtgärdas kan heller inte problemet med ackumulering av obetalda fordringar lösas fullt ut. Det stärkta stödet till den tanzaniska Riksrevisorn (NAOT) är i sitt slutskede. Rapportering för 2014 har ännu inte lämnats in, men löpande insatsövervakning indikerar en långsam implementering av utvecklingen av den interna IT-miljön till vilken huvuddelen av det svenska stödet ges, främst till utvecklade moduler för revisionsplanerings- och övervakningsverktyget 37 A new Afrobarometer survey release in February Sweden supports the implementation of PFM Reform Program through the General Budget Support (GBS) for poverty reduction Tanzania , PER Basket Fund,

15 TeamMate samt intranätanslutningar för Riskrevisionens regionkontor. Dessutom har en serie av kontinuerliga träningsinitiativ anordnats t ex. för riskbaserad revision i linje med NAOT s revisionshandbok. Det är dock oklart hur dessa aktiviteter samordnas med andra liknande och givarfinansierade program för mer eller mindre samma ändamål, såsom reformprogrammet for Offentlig Finansiell Styrning. Det är därför också oklart i vilken utsträckning de ganska blygsamma resultaten kan betraktas som Sida-finansierade. Det finns också fortsatta frågetecken kring den interna effektiviteteten i relation till NAOT s omfattande konferenser utanför ordinarie tjänstgöringsorter som medför höga rese- och traktamentskostnader. Ambassaden kommer under 2015 att beställa en särskild översyn av samordningen och kostandseffektivitet 40. Det generella budgetstödet och den tillhörande dialogen har under 2014 dominerats av IPTLaffären och det resulterande återhållandet av utbetalningar från merparten av givarna inklusive Sverige. Det är positivt att notera att Riksrevisorn och Korruptionsmyndigheten har granskat IPTL-affären inom ramen sina respektive mandat och att parlamentets Finansutskott överlämnade sin rapport till parlamentet, vilken sedan debatterades och ledda till åtta parlamentsresolutioner gällande IPTL. Även media har hyllats för sin rapportering av fallet. Medan tillsynsorganen har utfört sina uppgifter, ministrar och högre tjänstemän avsatts och rättsliga processer inletts mot personer involverade så har regeringen ännu inte återkrävt de medel som på sannolikt felaktiga grunder utbetalats. Som en konsekvens av IPTL-affären har den normala årliga budgetstödsprocessen rubbats. Ingen årsgenomgång har genomförts och det finns ingen slutlig rankingen av indikatorerna i det gemensamma resultatramverket för budgetstödet (PAF). Det finns därmed ingen samlad rapportering av direkta resultat av det generella budgetstödet för 2013/14. Utvecklingen av insatsportföljen går i huvudsak enligt plan. Förberedelser för det svenska stödet till Productive Social Safety Net Programme (PSSN) fortsätter. PSSN förväntas bidra direkt till fattigdomsminskning men också till utbildningsresultat såväl som till resultat avseende sysselsättning och inkomster för de fattigaste. Under 2014 har avtal ingåtts om stöd till kapacitetsuppbyggnad/ OFS-förstärning vid ministeriet för energi och mineraler (MEM) 41 och en anbudsprocess för konsultstöd har inletts. Under 2014 avtalades också stöd till genomförandet av FNs gemensamma program (UNDAP) som förväntas leverera resultat relaterade till samhällsstyrning, gender och kapacitetsförstärkning. Under 2015 så måste ett antal val göras, i synnerhet vad gäller budgetstöd och eventuellt framtida stöd till Tanzanias Riksrevisionen. Det generella budgetstödet har hittills fokuserat på både systematiska OFS-frågor och på sociala och ekonomiska resultat inom energi, utbildning etc. I ljuset av den rådande situationen så kan ett budgetstödsinstrument som tydligare fokuserar på ansvarsutkrävande och förstärkning av systemen för OFS vara en lämpligare väg framåt, eventuellt kombinerat med ett oöronmärkt stöd för att förbättra företagsklimatet. Detta kombineras lämpligen med ett komplementärt direkt stöd till reformprogrammet för OFS och, eventuellt, en utfasning av det direkta stödet till NAOT. Ett direkt samarbete med Korruptionsmyndigheten (PCCB) kan möjligen övervägas Ökad kapacitet I det civila samhället i att utkräva ansvar och öka medvetenheten om mänskliga rättigheter. Bedömning av måluppfyllelse Bedömning av insatsportföljens genomförande 40 National Audit Office Sustainability, Plus number Energy Sector Management Capacity Strengthening,

16 Samtidigt som den allmänna trenden är att utmaningar relaterade till mänskliga rättigheter ökar så bedömer ambassaden att det strategiska långsiktiga stödet till särskilt viktiga aktörer för mänskliga rättigheter 42 och ökat ansvarsutkrävande 43, samt dialogen kring en rad frågor, har under det senaste decenniet ökat den allmänna medvetenheten kring olika rättighetsfrågor. Detta har gjort det möjligt för barn 44, ungdomar 45, kvinnor 46 och pastoralister att hävda sina rättigheter 47. Starka strategiska partners fortsätter att spela en viktig roll i samhället, många av dem med breda kontakter med andra civilsamhällsorganisationer, som tillsammans kan sätta press på ansvarsagendan och medvetenheten om mänskliga rättigheter. Ett exempel finns inom området för mediefrihet, där Tanzania under de senaste åren upplevet en nedgång i World Press Freedom index 48, främst på grund av ökad risk för och även hot och mord på journalister samt regeringsbeslut att stänga ner vissa tidningar. Medieorganisationers långa påverkansarbete för att få igenom en bättre lagstiftning för ökad medie- och informationsfrihet har ännu inte gett resultat. Trots den övergripande trenden så har flera starkare mediehus fortsatt att regelbundet publicera artiklar om korruptionsfall. Sveriges bidrag till opinionsbildning och kvalitetskontroll av media 49 samt till etablering och utvecklingen av lokala pressklubbar 50 fortsätter att spela en viktig roll. Antalet journalister som har blivit medlemmar i pressklubbar har ökat från 4000 år 2012 till 4500 i slutet av 2013 vilket innebär en ökning på 12,5 procent. Pressklubbarna har också producerat en större mäng information, utbildning och kommunikationsmaterial som används för att öka medvetenheten hos allmänheten kring korruption bland journalister, betydelsen av medier i utveckling och främjandet av informationsfrihet. Ett anmärkningsvärt resultat har varit att UTPC var värd för National Internet Governance Forum Steering Committe, av vilken Internet Governanace Forum är en aktivitet med FN mandat, där medlemsländerna i FN är skyldiga att vidta åtgärder för att främja och skydda internetresurser för utveckling. Överläggningarna fokuserar på olika frågor såsom tillgången och kostnaden av internet, itsäkerhet, social media och bättre sätt att organisera NIGF åtagandet i Tanzania 51. Som noterats ovan så finns det ett antal överhängande utmaningar i relation till folkomröstningen (oavsett när den hålls) och den konstitutionella processen. Ambassaden bedömer att svenskstödda aktörer inom civilsamhället och inom medier framgångsrikt fortsätter att bidra till konstitutions- och valprocesserna t.ex. var Legal and Human Rights Center den enda civilsamhällsorganisationen som övervakade och rapporterade om de lokala valen i december När det kommer till att öka medvetenheten hos medborgarna så använder våra partnerorganisationer olika metoder. Legal and Human Rights Center och 42 Legal and Human Rights Center, , Zanzibar Legal Service Center, Twaweza Twaweza evaluation stating that: Twaweza has added significant value in Tanzania and East Africa in engaging with policy makers and government officials. It has created a much larger space for the voice of civil society in Tanzania., Media Council of Tanzania etc 44 Save the Children Mainland , Save the Children Zanzibar Save the Children Mainland , Save the Children Zanzibar Evaluation Tanzania Gender Networking Program, TAWLA PINGO Forum: World Press Freedom Index 2015, Reporters Without Borders 49 Media Council of Tanzania, , Union of Tanzania Press Clubs, Union of Tanzania Press Clubs, UTPC Annual Implementation and Results Report

17 dess systerorganisation Zanzibar Legal Service Center har till exempel gjort mer än 200 medieprogram som senare sänts i radio och tv, utbildat över 500 paralegals och övervakare av mänskliga rättigheter samt rådgjort cirka medborgare i juridiska frågor. Twaweza har använt sina partnerskapsavtal i Tanzania för att främst arbeta genom medieorganisationer för att på ett kreativt sätt presentera meddelanden om utvecklingen. Twaweza har gett stöd till innovativa sätt att öka och bredda räckvidden av och influera innehållet i medieplattformar. Ett exempel är den TV-sända MiniBuzz showen där vanliga medborgare debatterar kring frågor av nationell betydelse. Twawezas meddelenaden nådde 25-30% av medborgarna i landet och genererade offentlig debatt och reflektion. Sauti za Wananchi är en användbar och ekonomiskt effektiv användning 52 av en riksrepresentativ mobiltelefonsundersökningsmetod som har producerat 20 policysammandrag. De flesta av våra strategiska partner arbetar också för att influera för mer progressiv lagstiftningar som respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Många partners från civilsamhället är också viktiga för att öka medborgarnas deltagande i och medvetenhet i demokratiska processer som folkomröstning och valet På jämställdhetsområdet så rankar Gender Gap Index 2014 Tanzania som nummer 47 ut av 142 länder med ett värde på Centrala utmaningar inkluderar den höga förekomsten av könsrelaterad våld och en ökande klyfta mellan fattiga och rika som i en större utsträckning har negativ påverkan på kvinnor på landsbygen än på den övriga befolkningen 55. Det har dock skett en viss positiv utveckling det senaste året, där organisationer stödda av Sverige, så som Tanzania Women Lawyers Association (TAWLA) och UNWomen, 56 har bidragit till säkerhetsställandet av den förslagna konstitutionen innehåller några starkare skrivningar gällande kvinnlig representation och kvinnors landrättigheter. TAWLA samordnade medlemmar ur Gender Land Task Force för att se till att kvinnors markrättigheter ingår i den förslagna konstitutionen. Vidare så har TAWLA bidragit till en översyn av lagar och politik som berör könsrelaterat våld på Tanzanias fastland. 57 Slutrapporten från september 2014 framhäver den utsträckning som de nuvarande rättsliga institutionella ramarna adresserar genusrelaterade rättigheter och identifierar områden för ytterligare reformer. Detta innefattar Law of Marriage Act 1971, Law of child Act 2009, den av SOSPA ändrade strafflagen från 1998, Anti Trafficking Peoples Act, 2008, Land Act och Village Land Act 1999, Employment and Labour Relation Act 2004, Women and Development och Gender policy Evaluation Twaweza: Tanzania Legal and Human Rights Center: , Union of Tanzania Press Clubs: , Media Council of Tanzania: , Femina HIP , Restless Development: , Zanzibar Legal Service Center: , DEP Project within UNDAP: Global Gender Gap Report World Economic Forum 55 Evaluation of the Tanzania Gender Networking Programme Final Report, February 2014, UNWomen earmarking within UNDAP: TAWLA Annual Report, 2014,

18 Beträffande barns rättigheter och skydd av barn så har delar av stödet till Rädda Barnen (RB) använts till att systematisk och strategiskt opinionsbilda på makronivå vilket resulterat i ökat deltagarutrymme för Children s Councils och civilsamhällsorganisationer i övervakningen av implementeringen av regeringens åtaganden för internationella och regionala instrument för stöd av barns rättigheter. RB s bidrag i detta arbete inkluderar stöd till 100 civilsamhällsorganisationer och för 200 barn för att granska den statliga rapport som Tanzania lämnade in till Genève, där viktig data låg till grund för den kompletterande UNCRC rapporten. Utskottet för barns rättigheter använde sedan informationen från den kompletterande rapporten för att interagera med Tanzanias regering under genomgången av rapporten och för att vara med att utveckla de avslutande observationerna som sedan lämnades över till staten för handling 58. Vidare så har RB bidragit till att ytterligare stärka skyddet för barn på Zanzibar genom att utveckla en modell för att decentralisera systemet och se till att kapaciteten för skydd av barn bland yrkesverksamma och frivilliga i samhället inom de tio distrikten stärks. Vidare har RB i samarbete med UNICEF och UNFPA stött översynen av material kring barns rättigheter som ska användas av polisen på Zanzibar, dessutom så godkändes ytterligare material av Zanzibars regering samt ett formellt dokument som används vid utbildningen av poliser som arbetar med Police Gender and Children Desks. Utvecklingen av insatsportföljen går enligt planerna, med vissa insatser under utfasning och ett mindre antal ny partners. Baserat scooping studien från 2014, och för att bli mer effektiva och för att skapa en bättre balans mellan kapacitetsbyggnad, resultat och administrativ effektivitet så kommer ambassaden i framtiden bara ge stöd genom antingen 1) långsiktiga kärnstöd till ett begränsat antal tanzaniska strategiska partners, 2) stöd till mer kortsiktiga projekt/program för specifika frågor och 3) tematiskt stöd till civilsamhällsorganisationer som arbetar inom sektorerna land och utbildning. 2.4 Forskning 58 Save the Children Giving Rights to the Silent Majority Children In Tanzania Programme Annual Report 2014,

19 2.4.1 Bakgrund Sveriges stöd till forskning i Tanzania initierades 1977, men det var inte förrän i mitten av 90-talet som man började stödja uppbyggandet av institutionell forskningskapacitet. Det svenska stödet har varit både långsiktigt, innovativt och katalytiskt. Den stärkta forskningskapaciteten som har skapats på de tanzaniska institutionerna genom stöd forskarutbildning, forskningsadministration och forskningsinfrastruktur, har bidragit till att landet självt kan generera kunskap, genomföra egna analyser både teoretiskt och i laboratorier har influerat ett nationell policies och riktlinjer inom ett flertal områden. Det har även kunnat attrahera annan finansiering både nationellt och internationellt och därmed ökat hållbarheten för forskningen i landet. Att forskning är viktigt i Tanzania är något som inte går att ta miste på. Enbart i Tanzanias nuvarande fattigdomsstrategi (MKUKUTA II, ) och landets femårsplan (FYDP, ) nämns forskning ett 40-tal gånger och forskningens centrala roll för att utveckla den kunskap landet behöver för att uppnå sina strategiska mål poängteras genomgående. Sedan 2009 finns ett särskilt ministerium för forskning och innovation (MSCT) och Tanzanias regering avsätter sedan dess också 1 % av BNP för forskning. 19

20 2.4.2 Samarbetet Innevarande stöd i Tanzania ges till tre universitet University of Dar es Salaam (UDSM), Ardhi University (ARU) och Muhimbili University for Health and Allied Sciences (MUHAS) - och ett forskningsråd Tanzania Commission for Science and Technology (COSTECH). Dessa utgör de institutioner som erhållit långsiktigt stöd av Sverige och med den kapacitetsuppbyggnad som har skett är de idag att betrakta som Tanzanias research hubs redo att utbilda för andra universitet och institutioner i landet. Detta innebär också att de är på god väg att uppnå hållbarhet gällande reproduktion av humant kapital inom forskning. Avtalade medel för innevarande avtalsperiod uppgår till 247 MSEK. Under 2014 utbetalades 41,4 MSEK Resultat Forskningspolicy Forskningskapacitet Forskningsinfrastruktur Forskningsadministration Forskningsmedel Forskningssamarbete 3. Givarkontex Biståndets (totala) andel av statsbudgeten utgör Svensk andel av biståndet till Tanzania är 3.7% %. 59 Tidigare JAST är ej längre giltig. Ett nytt Development Cooperation Framework är under utveckling De fem största givarna (organisationer och/eller länder) är: USAID, IDA/World Bank, DFID, Japan, Global Fund Ingen gemensam EU + MS strategi Status of EU joint programming: Several example of joint implementation and joint analysis Sverige är 8e största givare 61, och näst största givare (efter DFID) inom EU 59 Data för 2013/2014. Källa IMF (January 2015) United Republic of Tanzania First Review Under the Policy Support Instrument. 60 Data för 2013, senast uppdaterade från OECD/DAC International Development Statistics (IDS). 61 Data för 2013, OECD/DAC IDS. 20

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling

Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Forum Syds policy för det civila samhällets roll i en demokratisk utveckling Beslutad av: Forum Syds styrelse Beslutsdatum: 18 februari 2013 Giltighetstid: Tillsvidare Ansvarig: generalsekreteraren 2 (5)

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd

Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Överenskommelse mellan regeringen och svenska civilsamhällesorganisationer inom Sveriges bistånd Innehåll

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

utbildning for hallbar utveckling i Sverige

utbildning for hallbar utveckling i Sverige Rekommendationer 2014.. Genomforande av larande och... utbildning for hallbar utveckling i Sverige.. Innehåll Inledning 3 Så togs rekommendationerna fram 4 Översikt 5 I. Rekommendationer för att öka och

Läs mer

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler

För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler För att kunna utveckla ekonomin bör Bhutan fokusera på de fem juvelerna, vattenkraft, jordbruk, turism, småföretag och mineraler I går, vid en sammankomst av det tredje parlamentet, och elva månader efter

Läs mer

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP

Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Joakim Harlin Sr. Water Advisor UNDP Vatten och Energi: ömsesidigt beroende Vatten för energi Vattenkraft Termoelektrisk kylning Drift av kraftverk och transmission Bränsle utvinning och raffinering Bränsleproduktion

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2014:7575 Alingsås kommun kommunstyrelsen@alingsas.se Beslut för gymnasieskola efter prioriterad tillsyn i Alströmergymnasiet sektor 1 i Alingsås kommun 2 (10) Tillsyn i Alströmergymnasiet sektor

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga

Bygga om-dialogen. Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad. Bygga Bygga om-dialogen Bjarne Stenquist, miljöförvaltningen Malmö stad Bygga Områdesbeskrivning Rapport sid 54 Gul = Resursrika och svenskdominerade Grön = blandade/integrerade utifrån de två segregationsvariablerna

Läs mer

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs

prometheus Clustering to increase Green Energy SMEs Ökad konkurrenskraft Clustering to increase med av gröna thekluster competiveness of Green Energy SMEs energitjänsteföretag Att samla leverantörer av gröna energitjänster och produkter till kluster för

Läs mer

VÄRLDENS MÖJLIGHETER

VÄRLDENS MÖJLIGHETER VÄRLDENS MÖJLIGHETER Hjälp till små och medelstora företag med att utveckla möjligheterna och överkomma hindren på krångliga marknader En presentation av Exportrådet Vi gör det enklare för svenska företag

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE

Europeiska kommissionen. Vetenskap och samhälle Handlingsplan. Europeiska området för forskningsverksamhet. VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska kommissionen Vetenskap och samhälle Handlingsplan VETENSKAP och SAMHÄLLE Europeiska området för forskningsverksamhet INLEDNING Samtidigt som allmänheten generellt sett respekterar forskare,

Läs mer

Innovationsledning gör projekten till verksamhet!

Innovationsledning gör projekten till verksamhet! Innovationsledning gör projekten till verksamhet! hur går vi från idé till innovation? Daniel Forslund chefsstrateg Snabbfakta om VINNOVA Statlig myndighet under Näringsdepartementet Anslaget för forskning

Läs mer

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien

Statligt stöd för miljö- och sociala frågor till små och medelstora företag - en jämförande studie mellan Sverige och Storbritannien I ett examensarbete från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) av Katarina Buhr och Anna Hermansson i samverkan med Nutek, jämförs det statliga stödet till små och medelstora företags arbete med miljöoch

Läs mer

Offentliga Fastigheter Holding I AB

Offentliga Fastigheter Holding I AB o b l i g o i n v e s t m e n t m a n a g e m e n t Offentliga Fastigheter Holding I AB Kvartalsrapport juni 2015 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Beräknat värde per aktie och utdelningar 4 Kursutveckling

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

The Stockholm Accords

The Stockholm Accords The Stockholm Accords STOCKHOLM 15 JUNI 2010 KL. 14:00 ETT UPPROP TILL KOMMUNIKATÖRER I DET GLOBALA SAMHÄLLET Detta dokument har tagits fram av PR- och kommunikationsexperter från hela världen i samband

Läs mer

Väktare av EU:s finanser

Väktare av EU:s finanser SV Väktare av EU:s finanser EUROPEISKA REVISIONSRÄTTEN Granskning av EU-medel i hela världen Europeiska revisionsrätten är en EU institution som grundades 1977 och ligger i Luxemburg. Revisionsrätten har

Läs mer

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE

ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE ATT FRÄMJA TILLGÄNGLIGHET TILL INFORMATION FÖR ETT LIVSLÅNGT LÄRANDE Tillgänglig information är en grundläggande rättighet för alla studerande, med eller utan funktionsnedsättning och/eller särskilda behov

Läs mer

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering

Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering Vanliga frågor kring regelverk rörande revision och finansiell rapportering En hjälp för Forum Syds handläggare samt för svenska och lokala organisationer Frågeställningarna utgår från regelverket som

Läs mer

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN

Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Foto: Kalle Segebäck SOS BARNBYAR CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN CENTRALAFRIKANSKA REPUBLIKEN Centralafrikanska republiken är ett av de fattigaste länderna i världen. 63 procent av befolkningen lever på

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt

Jenny Miltell, 2012. Smarta elnät ABB gör det möjligt Jenny Miltell, 2012 Smarta elnät ABB gör det möjligt Innehåll Världen idag och dagens energi- och klimatutmaning EU:s och Sveriges klimatmål Integration av förnybar energi kräver en energiomställning Vi

Läs mer

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet

Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Gemensam deklaration från CoESS och UNI-Europa om europeisk harmonisering av lagstiftning som styr sektorn för privat säkerhet Inledning Sektorn för privat säkerhet i Europeiska unionen utvecklas snabbt.

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 PROTOKOLL Nummer 15 25.6.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Allmänna II, N12 Beslutande Föredragande Justerat Minister Fredrik Karlström Byråchef Susanne

Läs mer

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen

Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Hur gör man en ansökan till Horisont 2020 11 december 2013 Jenny Holgersson, Red Energy Experts AB Clas Tegerstrand, Sustainable Business Mälardalen Steg 1 hitta utlysningen! Dokument som följer med utlysningen

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence

Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Så arbetar svenska koncerner med Business Intelligence Affecto är enligt Dataföreningens 20 000 medlemmar det IT-företag som bäst förstår kundernas behov, som tillhandahåller rätt kompetens, till rätt

Läs mer

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu

Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda. Project Transparense Juni 2015. www.transparense.eu Utbildningsmodul 1. Grundläggande om Avtal om energiprestanda Project Transparense Juni 2015 Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om Avtal om energiprestanda II. Processen från projektidentifiering

Läs mer

InItIatIvet för. socialt ansvar

InItIatIvet för. socialt ansvar InItIatIvet för socialt ansvar Initiativet för socialt ansvar Initiativet för Socialt ansvar är ett av CSR Västsveriges handlingsprogram för ökat ansvarstagande, lokalt som globalt. Det är tänkt att kunna

Läs mer

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET

EUROPEISK SOCIAL DIALOG: SEKTORSÖVERGRIPANDE RIKTLINJER FÖR ATT TACKLA VÅLD FRÅN UTOMSTÅENDE OCH TRAKASSERIER I ARBETET EPSU, UNI Europa, EFSU, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Syftet med riktlinjerna är att säkerställa att alla arbetsplatser har en resultatinriktad policy som behandlar frågan

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA

VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR Regional- och stadspolitik VÄGLEDNING FÖR SAMORDNINGSKOMMITTÉN FÖR FONDERNA OM BEHANDLING AV RETROAKTIVT EU-STÖD UNDER PERIODEN 2007 2013 ANSVARSFRISKRIVNING:

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Öka andelen som fullföljer sin skolgång att ta sig från policy och forskning till praktik

Öka andelen som fullföljer sin skolgång att ta sig från policy och forskning till praktik Öka andelen som fullföljer sin skolgång att ta sig från policy och forskning till praktik En handbok för beslutsfattare, administratörer och pedagoger Forskning om studieavbrott 2014:2 Svensk titel: Öka

Läs mer

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen!

INLEDNING. Utan alla våra fantastiska investerare vore resan mot en värld fri från hunger inte möjlig tillsammans förändrar vi världen! HUNGERPROJEKTET KVINNORS LEDARSKAP RAPPORT 2014 INLEDNING MED DENNA RAPPORT vill vi på Hungerprojektet tacka alla fantastiska individer och företag som under det gångna året har varit med och stöttat våra

Läs mer

Riktlinjer för förbundets internationella arbete

Riktlinjer för förbundets internationella arbete Riktlinjer för förbundets internationella arbete Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm, Besök Hornsgatan 20 Tfn 08-452 70 00, Fax 08-452 70 50 info@skl.se, www.skl.se Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet

Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet Resultatstrategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, Västra Balkan och Turkiet 2014 2020 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014

Läs mer

Synergier för bättre lärande: Ett internationellt perspektiv på utvärdering och bedömning

Synergier för bättre lärande: Ett internationellt perspektiv på utvärdering och bedömning OECD Multilingual Summaries Synergies for Better Learning: An International Perspective on Evaluation and Assessment Summary in Swedish Read the full book on: 10.1787/9789264190658-en Synergier för bättre

Läs mer

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden)

Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report of Sweden) Stockholm 2014-11-01 Till Committee on the Rights of the Child Lika Unikas synpunkter på Barnrättskommitténs frågor till den svenska regeringen (List of issues in relation to the fifth periodic report

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 FINANSIELLA INSTRUMENT I SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 Europeiska kommissionen antog lagstiftningsförslag för sammanhållningspolitiken 2014-2020 i oktober 2011 Det

Läs mer

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande

Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Från noll till hundra - barometern för ungt företagande Uppsalas företagsklimat sett med unga ögon Sveriges unga vill starta och driva företag. Siffror från Tillväxtverket visar att fyra av tio ungdomar

Läs mer

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008

DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 DET ÅRLIGA PROGRAMMET FÖR ÅTERVÄNDANDEFONDEN 2008 MEDLESSTAT: Finland FOND: Återvändandefonden ANSVARIG MYNDIGHET: Inrikesministeriet, enheten för internationella frågor ÅR SOM AVSES: 2008 ÅTGÄRDER FÖR

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR GIVARGUIDEN 2014 Demokrati Givarguiden har valt att betygsätta ideella föreningars och trossamfunds demokratiska nivå utifrån organisationernas stadgar. Givarguidens bedömning utgår

Läs mer

Carin Welinder. Gymnasielärare

Carin Welinder. Gymnasielärare Carin Welinder Gymnasielärare Undervisning i entreprenörskap faldgruber og muligheder inden for innovativ pedagogik Carin Welinder Gymnasielärare Entreprenörskap i drygt 20 år Innovativ pedagogik Entreprenöriellt

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Information Technology and Security Governance

Information Technology and Security Governance Technology Security and Risk Services Information Technology and Security Governance Internetdagarna 2006-10-25 Andreas Halvarsson Lapp på anslagstavlan hos IT-leverantör Förr Prästen Kyrkan Exekutionen

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras!

Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! amtiden r f h c o n e t a M? Vart är vi på väg Susanne Gäre Gunnar Lyckhage Det svenska jordbruket läggs ner i tysthet medan allt mer mat importeras! Sverige saknar en livsmedelsstrategi! Jordbrukarna

Läs mer

På väg mot ett Stockholm i världsklass

På väg mot ett Stockholm i världsklass På väg mot ett Stockholm i världsklass Utmaningar inom upphandling och inköp Daniel Moius Chef upphandling och konkurrens Stadsledningskontoret The Capital of Scandinavia Det tredje stora steget The Capital

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 30.9.2013 2013/0110(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige

En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige En värld i ständig förändring Family Business Survey 2014 Sverige 2 Innehåll 4 6 8 10 12 14 Vi ser familjeföretagens utmaningar PwC:s analys Familjeföretagen vill vara hållbara Innovation och talang viktiga

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Resultattavla för innovationsunionen 2014

Resultattavla för innovationsunionen 2014 Resultattavla för innovationsunionen 2014 Innovationsunionens resultattavla för forskning och innovation Sammanfattning SV version Enterprise and Industry Sammanfattning Resultattavlan för innovationsunionen

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D15-0004190 1.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D15-0004190 1.0 Dokumentslag Rapport 1 (6) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB D15-0004190 1.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Grid Business Development Dokumentansvarig

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Bärkraft Journalnummer: 2008-4809 Kontaktperson, (namn, telefonnummer

Läs mer

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu

Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling. Project Transparense. www.transparense.eu Utbildningsmodul II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling Project Transparense Översikt utbildningsmoduler I. Grundläggande om EPC II. EPC-processen från projektidentifiering till upphandling

Läs mer

Långsiktig finansiering av REDD+

Långsiktig finansiering av REDD+ Långsiktig finansiering av REDD+ - utmaning som kräver tålamod och pragmatism Sverige och REDD+ inför COP 16 i Cancun KSLA, 18 november 2010 Hans Nilsagård, Ämnesråd, Långsiktig finansiering ~ Fas 3 paragraf

Läs mer

Norden som kunskapsregion strategier och instrument

Norden som kunskapsregion strategier och instrument eller Norden som kunskapsregion strategier och instrument Internationaliseringskonferensen Bergen 7 mars 2013 Monika Mörtberg Backlund Senior rådgivare, Nordiska Ministerrådet Avdelningen för Kunskap och

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser

Revisionsrapport. Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Revisionsrapport Försvarsmakten 107 85 STOCKHOLM Datum Dnr 2009-11-23 32-2009-0559-2 Intern kontroll i ekonomi- och personaladministration samt Redovisning av utlandsinsatser Riksrevisionen har under hösten

Läs mer

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet?

Vad behöver vi för avkastning? Uppnår vi god avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Uppnår vi god avkastning? Vad behöver vi för avkastning? Har vi tillräcklig kompetens inom finansområdet? Har vi en god kontroll över finansförvaltningen? Betalar vi rätt avgifter? Vilka risker tar vi?

Läs mer

Solenergi och vindkraft i energisystemet

Solenergi och vindkraft i energisystemet Solenergi och vindkraft i energisystemet Skånes Vindkraftsakademi Malmö 18 Mars 2015 Martin Lindholm New Technology & Innovation Manager E.ON Climate & Renewables Agenda Introduktion Technology & Innovation

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn

Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Hur ser framtiden ut? Ingrid Öborn Framtidens lantbruk djur, växter och markanvändning Ett ämnesövergripande forskningsprogram Framtidens lantbruk Drivkrafter för utveckling och förändring Hur kan vi både

Läs mer

Månadsbrev februari 2004

Månadsbrev februari 2004 Månadsbrev februari 2004 Entreprenörskap och småföretagsutveckling i USA Makroekonomisk bakgrund 2 Regioner 2 Forskning, tolerans och kultur skapar högavlönade jobb Biotech räcker inte åt alla Skatter

Läs mer

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET

DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Kapitel 2 DET INTERNATIONELLA HUVUDKONTORET Det internationella huvudkontoret är en viktig resurs för alla lionmedlemmar. All personal vid det internationella huvudkontoret är redo att ge distriktsguvernörerna

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2009 Fastställd av Sidas

Läs mer

Ny revisionsberättelse

Ny revisionsberättelse 1 Ny revisionsberättelse ESV 26 november 2014 Stefan Andersson Ny revisionsberättelse 2014 2 Anpassning till internationell utveckling Separerar uttalande om använt regelverk och rättvisande bild Anpassning

Läs mer

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020

Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation. Sektorsprogrammen 2014-2020 Kommunförbundet Skånes Brysselrepresentation Sektorsprogrammen 2014-2020 Fördelning av medel - ramen Tillväxtpolitiken: sektorsprogram: 15,1% = röda tråden TILLVÄXTFOKUS! Sammanhållningspolitiken: 31,1%

Läs mer

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014

GRI-REDOVISNING GRI-index 2014 GRI-index 2014 NCC 2014 1 Om NCC:s GRI-redovisning NCC rapporterar årligen sitt hållbarhetsarbete som en del av NCC:s årsredovising. Sedan 2010 tillämpas Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer för

Läs mer

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med?

BUSINESS START. Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Vem kan vara med? BUSINESS START Vill du utveckla din idé till en affärsidé? Inkubera Business Start ger dig möjlighet att tillsammans med oss förädla din idé och få mer kunskap om vad det innebär att starta ett eget företag.

Läs mer

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum

Innovationslandskapet Åland. Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer. Ålands Teknologicentrum Innovationslandskapet Åland Jämförelse av resultat från ÅTC studien och GE Global Innovation barometer Ålands Teknologicentrum Bakgrund - ÅTC undersökningens syfte För att bättre kunna utforma verksamhetsstrategier,

Läs mer

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN

AshokA IDÉER och MÄNNIskoR som FÖRÄNDRAR VÄRLDEN Ashoka IDÉER OCH MÄNNISKOR SOM FÖRÄNDRAr VÄRLDEN Sedan 2012 finns Ashoka i Skandinavien, med huvudkontor i Stockholm. I den här broschyren presenterar vi oss och några av våra så kallade s; sociala entreprenörer

Läs mer

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten

FAS 05. En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region. Carina Åberg Malin Ljungzell. Utdrag från rapporten Utdrag från rapporten FAS 05 En uppföljning av implementeringen av avtalet i sex kommuner, ett landsting och en region Januari 2009 Carina Åberg Malin Ljungzell APeL Forskning och Utveckling Bakgrund FAS

Läs mer

Valencia Charter svensk översättning april 2006

Valencia Charter svensk översättning april 2006 V alenciastadgan o m de eur opeiska regi o n ernas roll i miljöpolitiken antagen av Miljökonferensen för Europas regioner (ENCORE) i Valencia, Spanien, den 21 november 1995 och uppdaterad av ENCORE i Åre,

Läs mer

Vägen till jobb 24 september 2015

Vägen till jobb 24 september 2015 Vägen till jobb 24 september 2015 Inledning: en bättre väg in i samhället Just nu flyr många människor från krig och konflikt för att ta sig till Sverige. Asylansökningarna ligger på samma nivåer som rekordåren

Läs mer

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista

Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Nominering - Årets Integrationssatsning Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Integrationssatsning på Landsbygden. Namn på förslaget: Mångkulturell företagsutveckling Journalnummer:

Läs mer

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi

Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Global och lokal företagsverksamhet i en flexibel ekonomi Flexibilitet, snabbhet och kompetens är företagens viktigaste framgångsfaktorer i framtiden. Den globala konkurrensen mellan företagen hårdnar.

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals

KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals KA1 Mobilitet Learning Mobility of Individuals Huvudaktiviteterna i programmet Erasmus+ (Key Actions) KA1 Mobilitet (Learning Mobility of Individuals) KA2 Samarbetsprojekt (Cooperation for innovation and

Läs mer