Årligt allokerat belopp. 760 MSEK Såsom angivet i strategin, eller i enlighet med delegeringen. Antal avtalade 55 Strategiperiod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årligt allokerat belopp. 760 MSEK Såsom angivet i strategin, eller i enlighet med delegeringen. Antal avtalade 55 Strategiperiod 1 2006 2013"

Transkript

1 September 2012 september 2013 Del 1: Rapportering av strategigenomförande och resultat Tanzania Utbetalt belopp 2013 [per 30/9] X MSEK Årligt allokerat belopp 760 MSEK Såsom angivet i strategin, eller i enlighet med delegeringen. Antal avtalade 55 Strategiperiod insatser Bedömning av strategigenomförande och resultat Uppnå strategimålen Genomföra insatsportföljen Bedömning av måluppfyllelse avseende strategimålen Strategimålen uppfylls bara delvis, inklusive det övergripande strategimålet, att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Under hela strategiperioden såväl som under senaste året har den ekonomiska tillväxten varit mycket god, och legat på ca 6-7%. Samtidigt har inkomstfattigdomen inte minskat utan ligger kvar på en hög nivå. Framsteg har dock noterats på sociala områden som utbildning och hälsa, t ex vad gäller antal inskrivna barn och grundskolan och minskad barnadödlighet. Måluppfyllelsen has sammanfattningsvis hämmats av att tillväxten inte skett i arbetskraftsintensiva sektorer och därmed inte har skapat sysselsättning och inkomster för fattiga människor, och att många nödvändiga reformer fortskrider men alltför långsamt t ex för förbättrat investeringsklimat i. Det finns fortfarande också brister i demokratiskt ansvarstagande, och korruption fortsätter att utgöra ett utvecklingshinder även om Tanzania bedöms vara i ett något bättre läge än t ex grannländerna Kenya och Uganda. Även den snabba befolkningsökningen utgör en stor utmaning. Det kan noteras att sektormålen överlag är mycket generella, och att många faktorer, aktörer (och finansieringskällor) påverkar resultaten. Det inledda nationella arbetet med ett ökat resultatfokus i den offentliga verksamheten (det sk Big Results Now initiativet) är dock lovande och kan förhoppningsvis innebära en mer fokuserad och realistisk planering från tanzanisk som leder till bättre resultat. Sektormålet för GBS sammanfaller i princip, och till sin natur, med Tanzanias övergripande utvecklingsmål, och är endast delvis uppfyllt. Makroekonomiska indikatorer är för närvarande stabila. Inflationen är på väg åt rätt håll och ligger idag under 10%, men en ökad 1 Rapportering har gjorts mot den tidigare strategin, giltig t o m maj 2013, eftersom större delen av rapporteringsperioden hänför sig till den tidigare strategin. Sida 1 (15)

2 skuldbörda inte minst skulderna hos olika halvstatliga organ, i hög grad relaterade till elkrisavtalen från 2011 ger viss anledning till oro (se nedan under energi) liksom att inkomstprognoserna inte är helt realistiska. En extern utvärdering av perioden 2005/ visar tydligt att budgetstödet bidragit till genomförandet av Tanzanias fattigdomsstrategi genom bland annat kraftigt ökade satsningar på sociala sektorer inklusive utbildning (se sektor 4. utbildning), och infrastruktur. ii Sektormålet för demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter omfattar såväl statens kapacitet som civila samhället, och bedöms som delvis uppfyllt. Ambassaden bedömer att Demokratin och respekten för mänskliga rättigheter är fortsatt förhållandevis god och har delvis stärkts, men det finns frågetecken kring utvecklingen under 2013, t ex relaterat till medias möjlighet att verka och hantering av flyktingar. Ambassaden bedömer vidare att Sverige, genom aktiv dialog, i kombination med långsiktigt stöd till strategiska organisationer i det civila samhället, riksrevisionen och media, dock har bidragit till att sätta press på myndigheterna och skapa opinion kring en demokratisk samhällsutveckling och mänskliga rättigheter. Sektormålet för marknadsutveckling har, som framgår ovan, inte uppnåtts. Den ekonomiska utvecklingen har inte lett till nya jobb i den omfattning som krävs för att absorbera till exempel alla arbetslösa ungdomar. Investeringsklimatet har inte förbättrats nämnvärt och Tanzania fortsätter att halka efter i ett internationellt Doing Business- index. iii. Svenskt stöd har dock bland annat bidragit till att förbättra den finansiella sektorns kapacitet att möta behoven hos fattiga människor och hos mikro, små och medelstora företag. Uppfyllelsen av sektormålet för energi är delvis uppfyllt. Utbyggnaden av elnätet och uppkopplingar till hushåll särskilt på landsbygden har inte skett i den relativt höga takt som förutsetts i Tanzanias egen planering. Men Sverige har bidraget substantiellt till att öka antalet uppkopplingar på landsbygden, och till en ökning av den privata sektorns deltagande i kraftproduktion inte minst med fokus på förnybar energi. Sektormålet för utbildning är delvis uppfyllt såtillvida att Tanzania fortsätter att vara framgångsrikt när det gäller inskrivning av elever i både primär- och sekundärskolan, även om andelen barn som skrivs in i grundskolan minskade från 94 procent år 2011 till 92 procent år iv Kvaliteten på utbildningen utgör dock ett ökande problem. Examensresultaten från gymnasiet under 2012 var närmast katastrofala, och mer än 60% av eleverna fick inte godkänt (motsvarande siffra från 2011 var 46%) v. En särskild utredningskommission kom fram till att detta bland annat berodde på en ny rättningsstandard samt lärarstrejken under juni-juli Den externa utvärderingen av budgetstödet visar tydligt att svenskt stöd genom budgetstödet bidragit till att offentliga investeringar i utbildning ökat kraftigt, och till de höga inskrivningstalen. Svenskt stöd till tre civilsamhälleorganisationer aktiva inom utbildningsområdet har vidare starkt bidragit till att skapa opinion kring bristerna i utbildningssystemet vi. Sektormålet för hälsa (Hiv/Aids) har delvis uppnåtts, såtillvida att det svenska stödet till fyra enskilda organisationer som arbetar förebyggande kring SRHR tydligt har bidragit till att kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa ökat bland unga i de områden där Sida 2 (15)

3 organisationerna verkar. Målet i den nu avslutade strategin att fasa ut sju sektorer - urban utveckling, kultur, landsbygdsutveckling, institutionellt stöd till ICT, HIV/AIDS, rättsväsendet, och finansiella sektorn nåddes i stor utsträckning, men tog längre tid än förutsett. I linje med halvtidsgenomgången av strategin behölls ett visst stöd till HIV/AIDS genom stöd till fyra enskilda organisationer. Även stöd till ökad tillgång av finansiella tjänster har fortsatt (idag genom FSDT) som en del av samarbetet inom sektorn marknadsutveckling. Bedömning av insatsportföljens genomförande Insatsportföljen har i stort genomförts som planerat under strategiperioden. Förseningar (band annat beroende av optimistiska tidsplaner och breda insatsmål) förekommer dock, och i dessa fall har avtalsförlängningar utan nya medel ofta gjorts. Genomförandet av insatsportföljen under stor del av rapporteringsperioden har, liksom året innan, påverkats negativt av förseningarna i utvecklandet av ny landstrategi, vilket inneburit att en strategisk och långsiktig planering länge försvårats. Ett beslut om ett två-årigt övergångsavtal för Generellt Budgetstöd fattades i juni 2013, med ett kraftigt förstärkt resultatfokus (1/3 av maximalt belopp år två knutet till uppnående av konkreta resultat under året innan). Ett resultatbaserat instrument förutses som medel att genomföra den nya strategin, och undersökande av förutsättningar för detta har inletts där samverkan med EUs Governance and transparancy -kontrakt kan utgöra en möjlighet. Genomförandet av insatsportföljen kring demokratisk samhällsutveckling utveckling och mänskliga rättigheter har överlag varit effektiv och enligt plan (dock med förseningar i några fall) för de insatser som rör civila samhället. Däremot har insatserna för att stärka lokala myndigheter varit mindre effektiva, och ett fall (Local Government Reform Program, LGRP) är i slutfasen av en korruptionsutredning. I arbetet med att operationalisera den nya resultatstrategin förutses en omedelbar utfasning av detta program. Däremot förutses en fortsatt samverkan med staten kring stärkande av funktioner för ansvarsutkrävande (inklusive den nationella riksrevisionen) och system för offentlig finansiell styrning. Tydligare fokusering av samverkan med civila samhället en portfölj som idag är omfattande och spretig - förutses, med betoning på stärkt lokalt ansvarsutkrävande, barnsoch ungdomars rättigheter, kvinnor rättigheter, samt media. Genomförandet av portföljen inom sektorn marknadsutveckling går överlag enligt plan. Portföljen har kraftigt förnyats/breddats under året med fokus på marknadens aktörer. Redan under 2012 avbröts två planerade breda sektorstöd/korgfonder med staten, det ena inom handel det andra inom privatsektorutveckling. Orsaken var en kombination av tidigare negativa erfarenheter av att främja privatsektorreformer för ett förbättrat affärsklimat genom ett brett sektorstöd via staten, i kombination med signaler under strategiarbetet. Nuvarande samarbeten (kring finansiella tjänster, regional handel, och möjligheter för näringslivsaktörer att driva påverkansarbete) bedöms som väl i linje med den nya strategin. Dock kan noteras att absorptionskapaciteten i flera av programmen varit lägre än förutsett. Under slutet av 2012 och början av 2013 togs även beslut om nya insatser av relevans för den nya Sida 3 (15)

4 strategin, inklusive beslut om en challenge fund för jordbruk (AECF, under AGRA) och ett samarbete med privata kaffeodlare. Beredning av ett program, i samverkan med tre andra givare, för att facilitera marknadskopplingar inom jordbrukets värdekedjor har inletts. Förseningar i genomförande av beslutade insatser har varit särskilt uttalade inom energisektorn, särskilt kopplade till insatser som inkluderar ett kreditelement (från annan aktör än Sida). Förseningarna har också inneburit ökade kostnader. Ambassaden har därför fört en intensiv dialog med såväl finans- som energiministeriet under senaste året, och lösningar för såväl Makambo-Songea som Hale Hydropower tycks vara inom räckhåll. I övrigt har energiportföljen breddats under sista året i linje med signaler från ingångsvärdena och den beslutade strategin. Bland annat har samverkan med privata aktörer förstärkts, och stöd till en s k challenge fund för förnybar energi (REACT, under AGRA) och till en 50% medfinansiering (med svenska intressenter täckande resterande 50%) av en planeringsfas för ett biogasprojekt beslutats. Genomförandet av utbildningsportföljen sker i stort enligt plan. Idag utgör det generella budgetstödet ett viktigt instrument, och i det två-åriga GBS-avtalet som beslutades i juni 2013, är en av resultattrancherna direkt kopplade till utbildningsresultat. Framtida samverkan med Världsbanken kring ett payment for results - program på utbildningsområdet undersöks. Fortsatt samverkan med civila samhället förutses. Ambassaden undersöker även möjligheten att samverka med regeringen, Världsbanken och andra givare kring ett social protection program med bland annat villkorade betalningar för flickors skolgång på gymnasienivå. Insatsportföljen relaterat till hälsa (HIV/AIDS i kontexten av SRHR) som består av stöd till fyra enskilda organisationer har genomförts enligt plan. I linje med den nya resultatstrategin förutses en utfasning av de samarbeten som enbart fokuserar på HIV/AIDS och SRHR, vilket också kommer bidra till en mer fokuserad samverkan med enskilda organisationer under den nya resultatstrategin. Övergripande slutsatser Det övergripande strategimålet, att bidra till att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor har delvis uppfyllts. Samtidigt är målformuleringarna överlag svepande och inte helt realistiska. Det kan noteras att måluppfyllelsen ytterligare begränsats av att den höga tillväxten inte skett i arbetskraftsintensiva sektorer och därmed inte varit tillräckligt sysselsättnings- och inkomstskapande, att det funnits brister i ansvarsutkrävande, och korruptionsbekämpning, att viktiga reformer fortskrider men för långsamt, samt att den höga befolkningstillväxten är en enorm utmaning. Ett generellt mönster är att sektormålen endast är delvis uppfyllda, medan genomförandet av den svenska insatsportföljen huvudsakligen genomförs enligt plan och resultaten konstruktivt har bidragit till sektormålen. Det kan också noteras att av de två processmålen i den tidigare strategin, har målet att Generellt Budgetstöd utgör av landallokeringen mot slutet av strategiperioden Sida 4 (15)

5 uppnåtts med knapp marginal, medan målet att fokusera till 3-5 sektorer inte uppnåddes. Det senaste året har präglats av ett aktivt arbete för att utveckla samarbetet och insatsportföljen i linje med ingångsvärdena och därefter den nya resultatstrategin för Utgångpunkter har varit att tydligare identifiera de mest relevanta aktörerna och kanalerna /modaliteterna för att uppnå resultat inom de olika områdena, att därvid bredda samarbetet till andra aktörer och partners än staten, fatt å till stånd ett ökat resultatfokus inklusive resultatbaserad finansiering, och aktivt söka nya och innovativa samarbetsformer, finansieringsformer och arbetssätt. De portföljer som är under utvecklande har redan kommit en bra bit på väg, t ex inom energi, jordbruk/marknader och produktiva företag. Den pågående processen för operationalisering av resultatstrategin som för närvarande bedrivs är ett viktigt fortsatt steg i detta arbete. I tillägg till ovan kan konstateras att den nya strategin innebär en breddning av antal teman och sektorer jämfört med tidigare strategi (landfrågor, jordbruk och yrkesutbildning tillkommer, medan SRHR tonas ner), samt att minskning av budgetstödet förutses parallellt med en ökning av antalet kortare/katalytiska insatser som följd. Sammantaget kommer detta innebära en ökning av totala antalet insatser att hantera. Redovisning av resultat Sektor 1: Generellt budgetstöd 2 Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Den övergripande målsättningen för GBS är en uthållig minskning av fattigdomen i Tanzania genom att stödja genomförandet av Tanzanias nationella strategi för tillväxt och fattigdomsminskning. De övergripande målen för Tanzanias fattigdomsstrategi är: 1) Tillväxt för att minska inkomstfattigdom, 2) Förbättrad livskvalitet och välfärd 3) God samhällsstyrning och ansvarsutkrävande, samt 4) Makro och offentlig finansiell styrning (OFS) En extern utvärdering av budgetstödet perioden 2005/ visar tydligt att budgetstödet bidragit till såväl genomförandet av Tanzanias fattigdomsstrategi genom bland annat ökade satsningar på sociala sektorer inklusive utbildning (se sektor ) och infrastruktur, som till stärkande av systemen för offentlig finansiell styrning. vii. Den årliga uppföljningen av budgetstödets resultat görs genom ett av regeringen och givarna upprättat ett gemensamt resultatramverk (Performance Assessment Framework, PAF. Ramverket består av 30 indikatorer uppdelade på 4 kluster. De första 3 klustren är kopplade till Tanzanias fattigdomsstrategi och fungerar som prestations/effektindikatorer. Det fjärde klustret är kopplat till underliggande makroekonomiska förutsättningar. 2 General Budget Support for Poverty Reduction in Tanzania , Plus-Id Totalt avtalat belopp 850 MSEK för 2 år med start juli Hittills utbetalt 400 MSEK I juli Sida 5 (15)

6 Resultatrapporteringen är en sammanfattning av de viktigaste PAF indikatorerna i de fyra klustren 3. Nedan anges ett urval exempel på resultat som följts upp från PAF:en Kluster 1: Tillväxt för minskad inkomstfattigdom o Jordbrukssektorn har i viss mån utvecklats positivt: - Exportvärde på jordbruksprodukter har ökat från 905 MUSD (2011) till 1132 MUSD (2012) viii. - Säkrare landrättigheter och markanvändningsplaner i byarna, som är viktigt för att främja jordbruksproduktion, har delvis förbättrats. Antalet byar med en plan för landanvändning har ökat från 8% (2011) till 12% (2013) ix medan tiden för att transferera landrättighet dock inte har förbättrats utan ligger kvar på 7 x dagar. - Samtidigt är marknadstillträde fortfarande ett problem bland annat på grund av bristande tillgång till marknader, informationsbrist, svaga institutioner, och kvarstående utmaningar vad gäller vägnätet särskilt landsbygdsvägar (se nedan). o Även infrastruktur har delvis utvecklats positivt: - Landsbygdsvägarna har förbättrats något, men ca 40% är fortfarande i dåligt skick. Dock är 59% av mindre vägar i acceptabelt skick idag jämfört med 55% Som jämförelse är majoriteten av de större vägarna (86%) är i gott skick idag jämfört med 82% xi - Hanteringstiden i Dar es Salaams hamn har förbättrats avsevärt med en minskning från 20 dagar 2005 i transit tid för en container till 9 dagar , vilket är positivt för bland annat handel. - Energisektorn (med fokus på el) har fortsatta problem. Målsättningen att nå en installerad kapacitet på 1438 MW 2013 xii kommer sannolikt inte att nås. Samtidigt producerar existerande kraftverk under sin kapacitet, bland annat p g a av lägre nederbörd än förväntat (vilket påverkar vattenkraftsproduktionen negativt) samt bristande underhåll. När den kommande gasledningen till Dar es Salaam är klar och el från planerade gasturbiner är tillgänglig förväntas tillgången till el bättre motsvara behov, samtidigt som kostnaden för elproduktion kommer bli billigare än med dagens sk krisavtal för elproduktion Kluster 2 Förbättrad livskvalitet och välfärd o Utbildningssektorn visar en ganska blandad bild, med hög andel inskrivna barn, men allvarliga kvalitetsproblem (se sektor 4 om utbildning). o Statistik om utvecklingen inom hälsosektorn är osäker och spridningen mellan olika distrikt och mellan stad och landsbygd är stor. T.ex. är antalet 3 Results are based on the reporting in the Performance assessment framework (PAF) from the year shown but might in some cases be measured the previous year. 4 Ny indikator så ingen trend. Sida 6 (15)

7 mödrar som föder på hälsocenter i storstadsregionerna runt 90% medan genomsnitt för landet 2011 ligger mellan 51-58% beroende på källa xiii. Detta är ökning från 47% Antalet distrikt där minst 60% av förlossningarna sker på hälsocenter ligger 2012 på 55% xiv jämfört med 51% 2005 xv. Kluster 3 God samhällsstyrning och ansvarsutkrävande. Decentraliseringsprocessen bedöms fortfarande vara för långsam och ojämlikheterna mellan olika distrikt har inte hanterats på ett tillfredställande sätt. Sektor 2: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Kluster 4 Makro och offentlig finansiell styrning (OFS) o Bedömningen av makroekonomisk stabilitet och politik är i stort positiv, tillväxten beräknas ligga runt 7% och inflationen är under 10% (ner från 20% i slutet av 2011) med en förväntad nivå av 7% i slutet av året xvi. Man flaggar dock för potentiella problem inom energisektorn på kort sikt p ga av av de ackumulerade skulderna under el-krisavtalen. Det finns även en viss oro för orealistiska inkomstprognoser. o Statliga upphandlingar skall följa det regelverk som finns och 2012 bedömdes Tanzania ha uppnått en överensstämmelse i 74% av fallen jämfört med 39% o Skatteintäkterna har också ökat enligt plan, med en prognos av 17.9% 2013 xvii Demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet En effektiv, öppen och ansvarsfull stat, som kan leverera offentliga tjänster till medborgarna, ett civilt samhälle som kan granska staten och främja ett politiskt deltagande, en demokratisk kultur och rättsstatsprincipen. Viktiga resultat från svenskt stöd inom sektorn inkluderar: Det svenska stödet har bidragit till en starkare opinionsbildning om mänskliga rättigheter från det civila samhället. Kombinationen av proaktiv dialog om mänskliga rättigheter, anti-korruption och långsiktigt stöd till strategiska civila samhällsorganisationer tillsammans med riksrevisionens och mediers arbete sätter press på ökat ansvarstagande av myndigheter och beslutsfattare, även på lokal nivå. I exempelvis den aktuella processen kring en ny konstitution har flertalet av Sveriges partners i civila samhället spelat nyckelroller för ökat folkligt deltagande. Det svenska stödet till Legal and Human Rights Centre (LHRC) har bidragit till att personer i hela landet har fått tillgång till juridisk rådgivning och rättshjälp, främst rörande markägande och anställningar av dessa har särskilt riktat sig till kvinnor och 5 Legal and Human Rights Center core sup , , 2012/69031, 49 MSEK, utbet 2013: 9 MSEK Sida 7 (15)

8 Sektor 3: Sektormål: 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till barn MR-övergrepp har rapporterats, sammanställts och följts upp varje månad. 8 Sverige stöder Tanzanias revisionsmyndighet (NAOT) med bilaterala medel, och samtidigt samarbetar svenska och tanzaniska riksrevisionen. Ambassaden bedömer att detta har bidragit till att stärka NAOTs kapacitet. I maj 2013 uppnådde NAOT nivå tre på AFROSAI:s skala, vilket speglade en stärkt kapacitet att genomföra årlig finansiell revision och effektivitetsrevision i enlighet med internationell standard. Utmaningar kvarstår för att säkra kvalitativt djup och institutionell självständighet, men de bedöms möjliga att hantera givet samordnad reform och politisk vilja. 9 Marknadsutveckling En stark privat sektor som skapar tillväxt och arbetstillfällen åt människor som lever i fattigdom. Viktiga resultat som bedöms ha bidragit till sektormålet inkluderar: Förbättrad kapacitet i den finansiella sektorn att möta fattiga människors samt mikro, små och medelstora företags behov. Genom FSDT har inom målgruppen (senaste året avser juni 2012 juni 2013) o 1,1 miljoner människor (varav 56 % kvinnor) fått tillgång till finansiella tjänster, en ökning senaste året med 166,000. o Kreditvolymen från mikrofinansiärer ökat med totalt 475 mdr TSH (ca 1,9 mdr SEK), varav 116 mdr TSH det senaste året. o Sparvolymen hos mikrofinansiärer ökat med totalt 260 mdr TSH (ca 1,0 mdr SEK), varav 48 mdr TSH det senaste året. Samtliga ökningar under det senaste året överskred eller var i linje med uppsatta mål för insatsen. xviii Genom stöd till Trade Mark East Africa i Tanzania har Sverige bidragit till ökad regional integration och konkurrenskraftig handel för Tanzania genom bl a etablering av effektivare gränsposteringar, fyra stycken s k One-Stop-Border-Posts Zanzibar Legal Service Centre core sup , , 2012/60162, 10 MSEK, utbet 2013: 2 MSEK 7 Tanzania Women Lawyer Association core sup , , 2010/58670/26, 20 MSEK, plan utbet 2013: 10,4 MSEK 8 Legal and Human Rights Center core sup , , 2012/69031, 49 MSEK, utbet 2013: 9 MSEK 9 National Audit Office of Tanzania, phase II, , , 24 MSEK, plan utbet 2013: 2,7 MSEK 10 Trade Mark East Africa Tanzania Window, ID , avtalad volym 30 MSEK, avtalsperiod utbetalat totalt 30 MSEK, utbetalat MSEK. Sida 8 (15)

9 Bättre möjligheter för näringslivsorganisationer att driva ett effektivt påverkansarbete, bl a via media, för viktiga reformer i affärsklimatet har uppnåtts genom stödet till BEST-AC. 11 Sektor 4 Sektormål 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Investerings- och affärsklimatet i stort visar dock inga tydliga signaler på förbättring. I Doing Business Index har Tanzania under perioden 2010 till 2013 successivt halkat ned från plats 125 till 134 av 185 xix. Utbildning Uppgradera Tanzanias mänskliga resurser genom att öka fattiga kvinnors och mäns möjlighet att delta i den ekonomiska tillväxten, minska ickeinkomstrelaterad fattigdom och stärka demokratisk samhällsstyrning genom rätten till utbildning. Viktiga resultat som Sverige bidragit till på utbildningsområdet inkluderar: Det svenska bidraget till utbildning kanaliseras främst genom det generella budgetstödet, och visar på ett blandat resultat. Sverige har bidragit till ökad tillgång till utbildning, såväl grundskole- som gymnasieutbildning, för fattiga pojkar och flickor. Tanzania har flera år i rad visat en positiv utveckling när det gäller andelen inskrivna barn i grundskolan. Tyvärr bröts trenden då andelen sjönk från 94 % (2011) till 92 %. Andelen elever som har slutfört grundskolan (år 7) har dock varit uppåtgående och år 2012 var siffran 72,3% xx. Samtidigt har kvalitén på utbildningen inte blivit bättre. Endast 31 % av eleverna i grundskolan och 39 % av eleverna i gymnasiet hade godkända examensresultat år 2012 xxi. Sverige har även gett finansiellt stöd till tre civilsamhälleorganisationer aktiva inom utbildningsområdet; Haki Elimu, Uwezo och Tenmet. Uwezo har bland annat undersökt vad eleverna lär sig i skolan och detta har starkt bidragit till att skapa opinion kring bristerna i utbildningssystemet xxii. Arbete har lett till att utbildningsministeriet fått upp ögonen för svagheterna i systemet och vikten av att förbättra kvalitén i utbildningen. Sverige har varit mycket aktiv i givargruppen och i dialogen med utbildningsministeriet. Sverige har bidragit till att utarbeta en ny utbildningspolicy xxiii (ännu ej beslutad) som syftar till att garantera grundläggande utbildning för alla samt en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling för Tanzania. Särskild vikt har lagts vid unga människors anställningsbarhet. Givargruppen har tillsammans med ministeriet färdigställt en ansökan xxiv om bidrag från Global Partnership for Education, GPE. Zanzibars utbildningsministerium fick under Business Environment Strengthening Tanzania - Advocacy Component (BEST-AC) Phase 2, ID , avtalad volym 12 MSEK, avtalsperiod , utbetalat totalt 11,8 MSEK, utbetalat SEK. 12 Values are measured 2012 but reported in Performance Assessment Framework (PAF) for Sida 9 (15)

10 Sektor 5 Energi sin ansökan om bidrag från GPE beviljad. Sverige har antagit rollen som Supervising Entity, övervakande enhet, för bidraget från GPE till Tanzania fastland och Zanzibar. Sektormål En stat som kan leverera offentliga tjänster till medborgarna. Mer specifikt, att andelen av befolkningen med tillgång till tillförlitlig och kostnadsmässigt överkomlig el (från nätet eller off- grid) har ökat från 8.2% 2006 till 15% viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Viktiga resultat som Sveige bidragit till inkluderar: Den portfölj av projekt som finansieras av Sverige har lett till att fler på landsbygden fått tillgång till elektricitet, och beräknas direkt ha finansierat drygt 8000 anslutningar (cirka 20-25% av alla nya anslutningar) till hushåll, privata företag samt lokala institutioner på landsbygden sedan xxv Detta förväntas öka i samband med fortsatt genomförande av pågående insatser speciellt genom stödet till landsbygdselektrifieringsfonden som har uppnått kopplingar fram till September Det svenska stödet har också bidragit till ökade investeringar från den privata sektorn i elproduktion från förnybara energikällor genom förbättrat regelverk, samt kapacitethöjande insatser till både privata sektorn och myndigheter. 15 Investeringar i förnybar energi från privatsektorn har också främjats genom stöd till en Challenge Fund, REACT, riktad särskilt till små och medelstora energiföretag i Tanzania. 16 (Se även innovativa finansieringslösningar under Del 2.5 och 2.6.) I dialogen med energiministeriet och relaterade myndigheter har Sverige särskilt påtalat vikten av kostnadstäckning i sektorn, inte minst att staten inte kan fortsätta att subventionera konsumentelpriset (kostnaden för elproduktion överstiger idag konsumentpriset pga av ett antal ogynnsamma krisavtal ingångna 2011 när kraftproduktionen var mycket låg). Sverige driver även på för ökad transparens och öppen konkurrens vad gäller upphandlingar. Sverige har bland annat verkat för detta i sina roller som ordförande i givargruppen för generellt budgetstöd och ordförande för energigivargruppen. 13 Rural Energy Fund, , , total DAA 203,000,000 SEK, utbetald 201,500,000 SEK, utbetald ,000 SEK 14 Rural Energy Agency, ongoing Projects Staus (grid extension) matrix: Connected so far (30/9 2013): WB TF Eltillgång, , , total DAA 55,000,000 SEK, utbetald 30,000,000 SEK, utbetald African Enterprice Challenge Facility, Renewable Energy/Climate Change Window (REACT) Tanzania, utbetalat , 500, 000 SEK Sida 10 (15)

11 Sektor 6 Sektormål 1-3 viktigaste resultaten som Sverige bidragit till Hälsa (HIV/AIDS) Minskade överföringar av HIV/Aids genom direkt stöd till strategiska civila organisationer med fokus på SRHR och ett rättighetsperspektiv Sverige har under strategiperioden stött fyra enskilda organisationer som arbetar med att nå ut med information kring HIV/AIDS och SRHR. Från dessa kan följande resultat särskilt noteras: Genom det svenska stödet till AMREFs arbete i tre distrikt (Iringa, Ilala och Kinondoni) har distriktens egna budgetallokeringar till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) ökat. 17 Som ett resultat av svenskt stöd till ungdomsorganisationen Restless Development rapporteras att totalt 23,760 ungdomar vid 182 grundskolor och gymnasier fick utbildning i frågor kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) 18. Ett svensk-stött RFSU-projekt har lett till att 22,138 män besökte (själva eller med sin fru) hälsokliniker angående familjeplanering och tillgång till preventivmedel. Från projektet rapporteras att kvinnors besök angående familjeplanering ökade från 144,959 år 2011 till 170,129 år AMREF Sexual Reproductive Health Rights for the Young People Project, Contribution ID , Agreement period December 2010 June 2014, financial outcome (total):msek 42, financial outcome (2013): MSEK Restless Development ( formerly SPW) Phase II, Contribution ID , Agreement period October 2007 March 2015, financial outcome ( total): SEK 45,577,342, financial outcome ( 2013): MSEK 5 19 RFSU Tanzania Men as Equal Partners, Contribution ID , Agreement period December 2009 September 2014, financial outcome ( total): SEK 39,922,956, financial outcome (2013): SEK 4,922,956 Sida 11 (15)

12 Slutnoter i I Doing Business Index har Tanzania under perioden 2009 till 2013 successivt halkat ned från plats 127 till 134, Reports/English/DB13-full-report.pdf och Reports/English/DB09-FullReport.pdf ii Andrew Lawson, Preliminary Findings of the Independent Evaluation of Budget Support, November 2012, sid vii: The bulk of this incremental funding was absorbed within the education sector, facilitating the continued growth of primary school enrolments, which doubled over the decade, and allowing transition rates from primary to secondary to grow from 20% in 2006 to 54% in The roads sector also saw sharply increased domestic funding, contributing to a 14% expansion of the national roads network over 2008 to Domestic allocations to other sectors were maintained, which alongside project and common basket funding, contributed to steady improvements in health sector outputs and outcomes. iii I Doing Business Index har Tanzania under perioden 2009 till 2013 successivt halkat ned från plats 127 till 134, Reports/English/DB13-full-report.pdf och Reports/English/DB09-FullReport.pdf iv The United Republic of Tanzania (2012) Ministry of Education and Vocational Training. Basic Education Statistics in Tanzania , table 2.6 and chart 2.2 (inte möjligt att klippa in underlagen i slutnoten). v Twawesa, Form Four Examination Results, May 2013, On 18 February 2013, the Government announced that 240,903 out of 397,126 students who sat the 2012 National Form Four exams failed, putting the failure rate at 61% (up from 46% in 2011). Sida 12 (15)

13 vi a) (Se slutnot iii) Twawesa, Form Four Examination Results, May 2013, On 18 February 2013, the Government announced that 240,903 out of 397,126 students who sat the 2012 National Form Four exams failed, putting the failure rate at 61% (up from 46% in 2011). b) kan ej öppna pdf-fil (Se slutnot xviii) Uwezo Tanzania, Are Our Children Learning? 2nd Annual Learning Assessment Report Tanzania, Sid 9-10: ingen särskild uppgift i underlaget att klistra in i slutnoten det är rapporten i sin helhet som styrker Sidas påstående om Uwezos arbete vii Andrew Lawson, Preliminary Findings of the Independent Evaluation of Budget Support, November 2012, sid vii: The bulk of this incremental funding was absorbed within the education sector, facilitating the continued growth of primary school enrolments, which doubled over the decade, and allowing transition rates from primary to secondary to grow from 20% in 2006 to 54% in The roads sector also saw sharply increased domestic funding, contributing to a 14% expansion of the national roads network over 2008 to Domestic allocations to other sectors were maintained, which alongside project and common basket funding, contributed to steady improvements in health sector outputs and outcomes. viii PAF 2013, sid : (inte möjligt att klippa in underlaget i slutnoten) ix PAF 2013, sid (se övergripande resonemang på s ) x PAF 2013, sid (se övergripande resonemang på s ) xi Sida 13 (15)

14 PAF 2013, sid (se övergripande resonemang på s ) xii PAF 2013, sid (se övergripande resonemang på s ) xiii Strategirapport Tanzania 2012 xiv PAF 2013, sid (se övergripande resonemang på s ) xv Strategirapport Tanzania 2012 xvi IMF, Staff report for the Sixth Review Under the Policy Support Instrument, Second Review Under the Standby Credit Facility Arrangement, and Request for Modification of Performance Criteria, sid 4,6 och 19: Real GDP grew by 6.9 percent in 2012 compared to 6.4 percent in 2011, the baseline scenario envisages a further decline in inflation to 7 percent by December 2013, Monetary policy is being tightened to deliver 7 percent inflation by December 2013 from a high of 20 percent in late 2011 xvii I Doing Business Index har Tanzania under perioden 2009 till 2013 successivt halkat ned från plats 127 till 134, Reports/English/DB13-full-report.pdf och Reports/English/DB09-FullReport.pdf xviii Financial Sector Deepening Trust (FSDT) Phase 2, ID , avtalad volym 60 MSEK, avtalsperiod utbetalat totalt 36 MSEK, utbetalt SEK. Källa resultatinfo: FSDT Business Plan 1 July June 2014, sid 10. xix I Doing Business Index har Tanzania under perioden 2009 till 2013 successivt halkat ned från plats 127 till 134, Sida 14 (15)

15 Reports/English/DB13-full-report.pdf och Reports/English/DB09-FullReport.pdf xx The United Republic of Tanzania, Education Sector Development Programme, Education Sector Performance Report 2011/2012, Education Sector Development Committee, September 2012 ( Se table 1) xxi Twawesa, Form Four Examination Results, May 2013, On 18 February 2013, the Government announced that 240,903 out of 397,126 students who sat the 2012 National Form Four exams failed, putting the failure rate at 61% (up from 46% in 2011). xxii Uwezo Tanzania, Are Our Children Learning? 2nd Annual Learning Assessment Report Tanzania, sid 9-10: ingen särskild uppgift i underlaget att klistra in i slutnoten det är rapporten i sin helhet som styrker Sidas påstående om Uwezos arbete xxiii Education and Training Policy, draft (finns endast på Swahili) xxiv Literacy and Numeracy Education Support (Lanes) Programme, Mainland Tanzania: Ingen särskild uppgift i underlaget att klistra in i slutnoten det är ansökan i sin helhet som styrker Sidas påstående om GPE xxv Joint Country Evaluation of the Strategy for Swedish Development Cooperation with Tanzania , p. 18 Sida 15 (15)

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Uganda. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Uganda 2014 2018 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-KOM, Tryck: Elanders Grafisk Service 2014 Artikelnr: UD 14.039 Regeringsbeslut

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:3 2014-05-15 UF2014/32092/UD/USTYR Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för ekonomiskt

Läs mer

Vår rödgröna biståndspolitik

Vår rödgröna biståndspolitik 2010-08-20 Stockholm Vår rödgröna biståndspolitik En rättvis värld är möjlig 2 (8) Solidaritetspolitik Det finns stora orättvisor och svåra utmaningar som världen måste ta sig an för att kunna utrota fattigdomen,

Läs mer

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin.

Regeringen uppdrar åt Sida att genomföra resultatstrategin. Regeringsbeslut III:1 2014-02-13 UF2014/9980/UD/SP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Resultatstrategi för globala insatser för mänsklig säkerhet

Läs mer

Konsoliderad version av

Konsoliderad version av Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter (STAFS 2013:9) om avgifter för ackrediterade eller godkända laboratorier, producenter av referensmaterial,

Läs mer

Strategi för Sveriges samarbete med. Afrikanska utvecklingsbanken

Strategi för Sveriges samarbete med. Afrikanska utvecklingsbanken Strategi för Sveriges samarbete med Afrikanska utvecklingsbanken 2016 2018 Protokoll II:5 vid regeringssammanträde 2016-01-21 UD2016/01034/MU Utrikesdepartementet Organisationsstrategi för Sveriges samarbete

Läs mer

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet

2012-02-29. Promemoria. Utrikesdepartementet Promemoria 2012-02-29 Utrikesdepartementet Strategi för regionalt arbete med hiv och aids och sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) samt arbete för homo-, bi- och transsexuella personers

Läs mer

Tanzania. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Tanzania. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Tanzania 2013 2019 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK-INFO, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.015

Läs mer

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument

Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar. Finansiella instrument Ett hållbart tillvägagångssätt att uppnå EU:s ekonomiska och sociala målsättningar , som samfinansieras av Europeiska strukturoch investeringsfonder, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i

Läs mer

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04

Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Protokoll Standards Exposure Arbetsgruppen Yrkestekniska fra gor, Mo te 2012 05 04 Inledning... 2 Sammanfattande bedömning och generella kommentarer... 2 Redovisning av ändringar och synpunkter... 3 I.

Läs mer

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål

Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål Kriterier vid fördelningen av medel till internationella ändamål 1. Utgångspunkter Kriterierna bygger på Stiftelsen Radiohjälpens internationella bistånd - riktlinjer för samverkan och ekonomiskt stöd,

Läs mer

Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Makedonien. januari 2010 december 2012

Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Makedonien. januari 2010 december 2012 Utfasningsstrategi för utvecklingssamarbetet med Makedonien januari 2010 december 2012 Bilaga till regeringsbeslut 2010-08-12( UF2010/47609/EC ) Utfasningsstrategi för det svenska stödet till Makedonien

Läs mer

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014

Strategi för särskilda insatser för demokratisering och yttrandefrihet 2012-2014 Regeringsbeslut III:5 2012-03-29 UF2012/21825/UD/UP Utrikesdepartementet Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 105 25 STOCKHOLM Strategi för särskilda insatser för demokratisering och

Läs mer

Policy Fastställd 1 december 2012

Policy Fastställd 1 december 2012 Policy Fastställd 1 december 2012 1 1. Syfte med Policyn Denna policy innehåller vägledning till SAKs ledning, personal och medlemmar för hela verksamheten. Den antas av årsmötet och uttrycker SAKs vision,

Läs mer

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark

Brasilien. Fattigdomen skall bekämpas! Danmark Brasilien Idag lever 1.4 miljarder människor i fattigdom, och 925 miljoner är undernärda. Med djup beklagan anser Brasilien att något borde göras för att rädda den svältande befolkningen världen över.

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Klimatanpassning bland stora företag

Klimatanpassning bland stora företag Klimatanpassning bland stora företag Introduktion till CDP CDP Cities programme Anpassningsstudien Key findings Kostnader Anpassningsstrategier Emma Henningsson, Project manager, CDP Nordic Office Inget

Läs mer

Här står vi. Dit går vi.

Här står vi. Dit går vi. december 2006 Färdriktning för Sida Här står vi. Dit går vi. Tid för förändring Utvecklingssamarbetet omvandlas. FN har satt Millenniemål. Sverige har fått en Politik för Global Utveckling, PGU, som gäller

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY

MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY MULTINATIONALS IN THE KNOWLEDGE ECONOMY - a case study of AstraZeneca in Sweden CESIS rapport 2008 Martin Andersson, Börje Johansson, Charlie Karlsson och Hans Lööf Rapportens syfte: Vad betyder AstraZeneca

Läs mer

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Prostatacancer.doc 1 Prostatacancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Prostatacancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material

Läs mer

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv

Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Bröstcancer.doc 1 Bröstcancer Vårdkontakter i ett producentperspektiv Thor Lithman Dennis Noreen Håkan Olsson Henrik Weibull 2006-11-26 Bröstcancer.doc 2 Innehåll Sid Bakgrund 3 Syfte 3 Material och metod

Läs mer

2002-07-02 Dnr 02-702-DIR. Utrikesdepartementet Enheten för global utveckling. 103 39 Stockholm

2002-07-02 Dnr 02-702-DIR. Utrikesdepartementet Enheten för global utveckling. 103 39 Stockholm 2002-07-02 Dnr 02-702-DIR Utrikesdepartementet Enheten för global utveckling 103 39 Stockholm Yttrande över Betänkandet SOU 2001:96 En rättvisare värld utan fattigdom Sammanfattning Riksbankens allmänna

Läs mer

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18

Folkhälsokommitténs sekretariat. Johan Jonsson 2013-03-18 1(9) PM Folkhälsokommitténs sekretariat Referens Datum Diarienummer Johan Jonsson 2013-03-18 FOLKHÄLSOKOMMITTÈN Regionfullmäktiges uppdrag regionstyrelsen ska utvärdera regionens samlade folkhälsoinsatser

Läs mer

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU

ADE ADAS AGROTEC- Evaluators.EU Kort sammanfattning Den här utvärderingen avser genomförandet av systemet för jordbruksrådgivning. Det övergripande målet med utvärderingen är att granska systemets effektivitet och verkningsfullhet när

Läs mer

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun

STRATEGI. Dnr KK15/410. EU-strategi för Nyköpings kommun STRATEGI Dnr KK15/410 EU-strategi för Nyköpings kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015 Dokumentrubrik från kortet 2/12 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3 2 Bakgrund... 4 3 Mål,

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. smart energi. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. EN AV VÅR TIDS STÖRSTA UTMANINGAR För att bromsa växthuseffekten och klimatförändringarna krävs omfattande

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna

Landsbygdsnätverkets virtuella tankesmedja om samordningsmöjligheter mellan GSR-fonderna Promemoria 2012-10-12 Näringsdepartementet Arbetsmarknadsdepartementet Landsbygdsdepartementet Camilla Lehorst Telefon 08-405 16 30 Mobil 070-519 01 18 E-post camilla.lehorst@enterprise.ministry.se Landsbygdsnätverkets

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen

Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi som underlag till den forskningspolitiska propositionen Datum 2007-12-21 Ert datum 2007-06-09 Dnr 012-2007-2443 Ert Dnr N2007/5553/FIN Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kopia: Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Nuteks förslag till kunskaps- och forskningsstrategi

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik

Strategi för myndighetsstöd. vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Strategi för myndighetsstöd vid utveckling av lokal ungdomspolitik Förord Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har

Läs mer

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza)

Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-05-14 Resultatförslag för utvecklingssamarbetet med det palestinska området (Västbanken/Gaza) 2013-2017 1. Bakgrund till förslagen Sida lämnar här ett resultatförslag för utvecklingssamarbetet med

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft!

Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! Släpp loss potentialen i Europas småskaliga vattenkraft! HISTORISKA ANLÄGGNINGAR & VATTENKRAFT Det finns en outnyttjad potential för mer småskalig vattenkraft i Europas tusentals historiska kvarnar, vattenhjul,

Läs mer

Näringslivsprogram 2014-2015

Näringslivsprogram 2014-2015 Näringslivsprogram 2014-2015 Programmet har sin utgångspunkt i Måldokument med handlingsplaner 2014, fastställt av fullmäktige. I dokumentet anges bland annat inriktningsmål för att förbättra förutsättningarna

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016

Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 Promemoria Bilaga till regeringsbeslut 2014-08-21 UF2014/52305/UD/MU 2014-08-21 Resultatstrategi för Sveriges samarbete med Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria (GFATM) 2014-2016 1. Förväntade

Läs mer

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17

Nämndledamöters ansvar. Oxelösund 2015-11-17 Nämndledamöters ansvar Oxelösund 2015-11-17 Dagens program - Nämndens ansvar - Beslutsfattande - Styrelsens särskilda uppdrag - Juridiskt ansvar - Intern kontroll - Ansvarsprövning - God ekonomisk hushållning

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1

Manus Världskoll-presentation. Svenska FN-förbundet. Uppdaterad 2014-02-04. Bild 1 Manus Världskoll-presentation Svenska FN-förbundet Uppdaterad 2014-02-04 Bild 1 65 %, en klar majoritet, av alla svenskar tror att mindre än hälften av världens befolkning har tillgång till rent vatten.

Läs mer

SVENSK UTBILDNING I ETT UTIFRÅNPERSPEKTIV ANALYS AV OECD-GRANSKNINGAR

SVENSK UTBILDNING I ETT UTIFRÅNPERSPEKTIV ANALYS AV OECD-GRANSKNINGAR SVENSK UTBILDNING I ETT UTIFRÅNPERSPEKTIV ANALYS AV OECD-GRANSKNINGAR Jan Hylén 1 BAKGRUND Många OECD-projekt jämför och analyserar svensk utbildning. Om man lägger alla studier bredvid varandra går det

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen

Förslag till beslut. Företagsstödet 2016. 2015-11-27 D nr. Styrelsen 2015-11-27 D nr Styrelsen Förslag till beslut Företagsstödet 2016 Förslag till beslut Styrelsen föreslås besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag att redovisade principer ska gälla för företagsstödet

Läs mer

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete

Resultatredovisning. för 2008-2010. Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Resultatredovisning för 2008-2010 Fastställd 2011-01-31av styrelsen för Forum för frivilligt socialt arbete Summering av projektet - i kortformat Begreppet frivilligcentral är otydligt till både innehåll,

Läs mer

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb

TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL 2014:2 Minskat inflöde och snabbare ut i jobb TSL-rapport januari 2014 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda

Läs mer

2006 (DESO) JÄMSTÄLLDHETSSEKRETARIATET. Handlingsplan för konkretisering av. Sidas arbete med Homo-,

2006 (DESO) JÄMSTÄLLDHETSSEKRETARIATET. Handlingsplan för konkretisering av. Sidas arbete med Homo-, 2006 (DESO) JÄMSTÄLLDHETSSEKRETARIATET Handlingsplan för konkretisering av Homo-, Bi- och Transfrågor i utvecklingssamarbetet 2007 2009 Sidas arbete med Homo-, Bi- och Transfrågor i utvecklingssamarbetet

Läs mer

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län

Gamla mönster och nya utmaningar. Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Gamla mönster och nya utmaningar Arbetsmarknad och livsvillkor för kvinnor och män i Jämtlands och Västernorrlands län Trots ett pågående arbete med jämställdhet under många decennier präglas arbetsmarknaden

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Regionalfonden Västsverige & Urbact

Regionalfonden Västsverige & Urbact Regionalfonden Västsverige & Urbact Linnea Hagblom Thanos Pinakas Helena Gidlöf (SKL) 1 Kort om Tillväxtverket Kontor på 9 orter Cirka 350 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015

SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF:s remissvar på: Guldgruvan i hälso- och sjukvården - Översyn av de nationella kvalitetsregistren Förslag till gemensam satsning 2011-2015 SYLF tackar för möjligheten att få besvara remiss avseende:

Läs mer

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i

Somalia. Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Somalia 2013 2017 103 39 Stockholm Tel: 08-405 10 00, Webb: www.ud.se Omslag: UD-PIK, Tryck: Elanders Grafisk Service 2013 Artikelnr: UD 13.018 Resultatstrategi

Läs mer

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige

Lägesrapport 2015. En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Lägesrapport 2015 En unik sammanställning av läget för satsningar på medicinsk forskning i Sverige Maj 2015 Förord Politiker och allmänhet är överens om att Sverige ska vara ett kunskapsland och att forskning

Läs mer

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018

Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Antagen i kommunstyrelsen 2016 02 01, 13 NÄRINGSLIVSSTRATEGI 2016-2018 Innehållsförteckning 1 Vision för näringsliv och arbetsmarknad... 3 1.1 Övergripande mål från kommunens vision... 3 1.2 Syfte... 3

Läs mer

Översikten i sammandrag

Översikten i sammandrag OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Swedish OECD-FAO:s jordbruksöversikt 2009 Sammanfattning på svenska Översikten i sammandrag De makroekonomiska villkor som bildar underlaget för den här halvtidsrapporten

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument

utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden Finansiella instrument utveckling med hjälp av ESIFs finansiella instrument Europeiska socialfonden , som samfinansieras av Europeiska socialfonden, är ett hållbart och effektivt sätt att investera i tillväxt och utveckling

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

Strategirapport för Tanzania september 2011 - september 2012

Strategirapport för Tanzania september 2011 - september 2012 Strategirapport för Tanzania september 2011 - september 2012 Sammanfattning Det generella budgetstödet bedöms ha bidragit till genomförande av Tanzanias fattigdomsstrategi, genom ökade satsningar på både

Läs mer

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020

Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 REDOVISNING Dnr 604-6474-2015 2016-03-14 Utdrag ur godkänd 2016-03-14 Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet 2014-2020 1.1. Stöd till bredband (delåtgärd 7.3 fokusområde

Läs mer

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland.

Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. 2011-11-21 Eva Olsson Landsbygdsenheten 031-60 59 82 eva.olsson@lansstyrelsen.se Utvärdering av landsbygdsstöd till häst-, turist- och livsmedelsföretag i Västra Götaland. SAMMANFATTNING. Omsättningen

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 Nio strukturfondsprogram i Sverige 2014-2020 Norra Mellansverige 2 Europa 2020 Smart och hållbar tillväxt för alla 3 Smart specialisering Ökad fokusering Ökad koncentration

Läs mer

Utredningen om järnvägens organisation

Utredningen om järnvägens organisation 1 Utredningen om järnvägens organisation Gunnar Alexandersson Särskild utredare Presentation av slutbetänkande 16 december 2015 2 En utredning i två steg 1. En nulägesbeskrivning av järnvägens organisation

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Kallelse till årsstämma i Almi Företagspartner AB 2016 Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 Stockholm Härmed kallas

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2011:30 Utkom från trycket den 1 december 2011 Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll

Läs mer

1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000

1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000 Koldioxidindex 2015 Trendbrott mellan klimatutsläpp och tillväxt November 1,3% Minskningstakt av koldioxidintensiteten sedan år 2000 3% Den minskningstakt av koldioxidinstensitet som länder åtagit sig

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 13/2010 15 OKTOBER 2010 Innehåll CEBS KONSULTATION OM ERSÄTTNINGAR s.1 KOMMISSIONENS PLANER FÖR BESKATTNING AV FIN ANSSEKTORN s.5 GODKÄNDA SPRÅK VID

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Överenskommelse mellan Uppsalas föreningsliv och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden för vår gemensamma samhällsutveckling. Överenskommelsens syfte är att främja

Läs mer

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige

Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige p27suedesv 16/12/03 08:41 Page 1 Näringslivspublikationer Ekonomiskt stöd för turism och handel i Sverige BÄSTA ANVÄNDNING AV EU:S MEDEL EU:s strukturfonder för små och medelstora företag och offentliga

Läs mer

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Sammanfattning (I) 25 av Skånes 33 kommuner har svarat. 84 procent

Läs mer

köpenhamns universitet Ojämlikhet i hälsa den skandinaviska erfarenheten

köpenhamns universitet Ojämlikhet i hälsa den skandinaviska erfarenheten köpenhamns universitet Ojämlikhet i hälsa den skandinaviska erfarenheten Alla de skandinaviska länderna prioriterar insatser mot ojämlikhet i hälsa och har i samband med det lagt ett stort ansvar på kommunerna.

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka

Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Antagen av KF 2008-04-10 (Justerade redaktionella detaljer i denna text 2008-08-14 av Håkan Hambeson) Modell för styrningen i Kungälvs kommun - Från demokrati till effekt och tillbaka Kungälvs kommuns

Läs mer

Kommittédirektiv. Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur. Dir. 2008:114

Kommittédirektiv. Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur. Dir. 2008:114 Kommittédirektiv Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur Dir. 2008:114 Beslut vid regeringssammanträde den 9 oktober 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare

Läs mer

Svenskt hälsobistånd - en portföljanalys, slutsatser och rekommendationer

Svenskt hälsobistånd - en portföljanalys, slutsatser och rekommendationer Svenskt hälsobistånd - en portföljanalys, slutsatser och rekommendationer Stockholm 2012-12-03 Innehåll Inledning... 3 I. Sammanfattning... 4 2. Rekommendationer... 9 3. Möjlig strategisk inriktning (målbild)

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

SKOLAN. Hur stärker vi kvalitetsarbetet?

SKOLAN. Hur stärker vi kvalitetsarbetet? SKOLAN Hur stärker vi kvalitetsarbetet? Per Kornhall PhD, Teacher s diploma. Author and consultant in school development Member of the Royal Swedish Academy s School Committee. per@kornhall.se KVALITET

Läs mer

Medfinansiering av transportinfrastruktur

Medfinansiering av transportinfrastruktur Medfinansiering av Förslag till nytt system för den långsiktiga planeringen av samt riktlinjer och processer för medfinansiering SOU 2011:49 Utvärdering av förhandlingsarbetet i den senaste åtgärdsplaneringen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN. Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Dnr: 1002/2007-515 Fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Masterprogram i corporate governance redovisning och finansiering, 120 högskolepoäng Master Programme in Corporate

Läs mer

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Indonesien. april 2009 december 2013

Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med. Indonesien. april 2009 december 2013 Samarbetsstrategi för utvecklingssamarbetet med Indonesien april 2009 december 2013 REGERINGSKANSLIET Utrikesdepartementet PM 2009-06-25 Bilaga t UF2009/444625/ASO Asien- och Oceanienenheten Strategi

Läs mer

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS

Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS Att starta en kunskapspilot inom Unesco LUCS En kunskapspilot är ett arbete för att utveckla och förändra något inom området mänskliga rättigheter. Arbetet sker lokalt på en eller flera platser i Sverige

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007

Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007 Bilaga 2 Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007 1. Bakgrund Stockholm Business Alliance bildades år 2006 i syfte att fördjupa och utveckla samarbetet inom det näringslivspolitiska

Läs mer

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete

Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikrapport Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikplats: Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete Praktikperiod: 30 augusti 2010 14 januari 2011 Handledare: David Holmertz

Läs mer

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan

Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i. Afghanistan Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 Resultatstrategi för Sveriges internationella bistånd i Afghanistan 2014 2019 1. Förväntade resultat Resultatstrategin styr

Läs mer

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling

Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll författningssamling ISSN 1400-4682 Utgivare: Gerda Lind STAFS 2015:19 Utkom från trycket den 14 december 2015 Styrelsens för ackreditering och teknisk

Läs mer

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018.

ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. ETT BÄTTRE DEGERFORS. FÖR ALLA. SOCIALDEMOKRATERNA I DEGERFORS VALPROGRAM 2015-2018. Annika Engelbrektsson, kandidat till kommunstyrelsens ordförande och förstanamn på Socialdemokraterna i Degerfors lista

Läs mer

?! Myter och fakta 2010

?! Myter och fakta 2010 ! yter ch fakta 2010 Det finns en massa föreställningar om den kommunala sektorn och dess verksamheter. I vissa fall är de rent felaktiga, i andra fall baseras de på en förenkling av verkligheten som

Läs mer

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016

Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 1 Projektbeskrivning Föreningslyftet 2016 Bakgrund Förutsättningarna för föreningslivet har förändrats. Idag råder t.ex. större fokus på det enskilda laget än föreningen. I många föreningar är det till

Läs mer

Datum 2015-11-27 Dnr 1503428. Fördelning av extra folkhälsomedel 2015

Datum 2015-11-27 Dnr 1503428. Fördelning av extra folkhälsomedel 2015 Folkhälsoberedningen Mats Brandström Strateg folkhälsa 040-675 32 87 Mats.Brandstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-11-27 Dnr 1503428 1 (6) Folkhälsoberedningen Fördelning av extra folkhälsomedel 2015

Läs mer

Botswana en framgångssaga

Botswana en framgångssaga Botswana en framgångssaga Senioruniversitetet 5 mars 2015 Julia Majaha-Järtby Per Järtby Botswana Översikt Land, befolkning, språk, klimat Historisk återblick Utveckling Framgångar och möjliga förklaringar

Läs mer

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter

Vässa EU:s klimatpoli tik. En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Vässa EU:s klimatpoli tik En rapport om Centerpartiets förslag för EU:s system för handel med utsläppsrätter Sammanfattning EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) är tillsammans med unionens

Läs mer

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från

Sammanfattning. Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från Den här rapporten som ingår i SNS och IFN:s forskningsprogram Från välfärdsstat till välfärdssamhälle handlar om de faktorer som påverkar privatiseringen av skattefinansierade välfärdstjänster. I analysen

Läs mer

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro

Alla ska med. Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro 2006-09-11 Alla ska med Sammanställning över åtgärder för fler i arbete, utbildning och egen försörjning i Örebro Socialdemokraterna ÖREBRO Sammanställd av: Eva-Lena Jansson (s), förste vice ordförande

Läs mer