Kommunfullmäktige. Ärende 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige. Ärende 11"

Transkript

1 Kommunfullmäktige Ärende 11

2

3

4 Samhällsbyggnad, Gatusektionen Susanna Holmgren, TJÄNSTESKRIVELSE Datum (4) Kommunal parkeringsövervakning i Eda kommun Beredning KSSU Beredning KS Beslut KF Sammanfattning Fordon som parkeras felaktigt eller överges på olämplig plats är ett allmänt förekommande problem. Med det huvudsakliga syftet att ge kommunen ökade befogenheter att flytta fordon föreslås införande av kommunal parkeringsövervakning med reviderad taxa för felparkeringsavgift. En lämplig uppställningsplats för flyttade fordon ska anordnas mm. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, Eda bostads skrivelse, Taxa för parkeringsövervakning Eda kommun, Förslag till beslut Kommunal parkeringsövervakning i enlighet med SFS 1987:24 2, införs enligt följande: 1. Parkeringsövervakningen ska omfatta hela kommunen. 2. Parkeringsövervakningen är som högst 40h per månad. 3. Parkeringsövervakning ska utföras av behörig personal inom kommunen, behörig personal från annan kommun eller behörig parkeringsvakt via bevakningsföretag. 4. Flyttade fordon ska förvaras skyddat och bevakat i enlighet med 8 förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall. Samarbete kring uppställningsplats/platser ska ske med annan kommun om annan kommun har intresse av detta och samarbetet medför ekonomiska eller praktiska samordningsfördelar. Eda kommun Postadress Box Charlottenberg Hemsida Besöksadress Torget Charlottenberg E-post Telefon Fax Organisationsnr PlusGiro

5 Eda kommun Datum (4) 5. Taxa för felparkeringsavgift fastställs enligt bilaga Taxa för parkeringsövervakning Eda kommun. Taxa beslutad av kommunfullmäktige upphävs. Beskrivning av ärendet Behov av att flytta fordon uppkommer i olika sammanhang. Det kan t ex röra sig om fordon som står i vägen vid vägarbete eller fordon som övergetts och lämnats på olämplig plats. Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) och förordning (1998:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF), ger kommunen befogenhet att vid behov flytta fordon under förutsättning att vissa kriterier uppfylls. Lagstiftningen tvingar inte kommunen besluta om flyttning av fordon, utan det är en rättighet kommunen kan välja att bruka om förutsättning flyttning föreligger. Eda kommun har i dag endast rätt att flytta felaktigt uppställda eller övergivna fordon i tre fall: 1. Fordonsvrak 2. Ett fordon är felparkerat och försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg (2 2 a FFF) 3. Ett fordon är felparkerat på allmän plats och har stått på samma ställe i minst tre dygn. (Långtidsparkering 2 2 c FFF). Enligt LFF definieras fordon som Varje anordning som är eller har varit försedd med hjul, band medar eller liknande och som inrättats huvudsakligen för färd på marken på annat sätt än på skenor. Det innebär att även cyklar och barnvagnar mm omfattas av LFF:s definition. Ett ambulerande försäljningsstånd eller en arbetsbod och motsvarande är gränsfall som fordon med hänvisning till bestämningen inrättad huvudsakligen för färd på marken. En container kan aldrig vara ett fordon. Med fordonsvrak enligt punkt 1 ovan avses enligt LFF fordon som med hänsyn till sitt skick, den tid under vilken det har stått på samma plats eller andra omständigheter måste anses övergivet och som har ringa eller inget värde. För att ett fordon ska klassas som fordonsvrak måste där med tre kriterier samtidigt vara uppfyllda, nämligen dåligt skick, övergivet och mycket lågt värde. För flyttning enligt punkt 2 och 3 ovan krävs länsstyrelsens generella tillstånd (16 näst sista stycket FFF), vilket Eda kommun innehar. Fordonsvrak utanför vägområde för allmän väg där staten är väghållare, får i princip endast flyttas av kommunen. Undantag är fordonsvrak som står allmänfarligt och då får flyttas av polisen. För ett fordon som av kommunen klassas som fordonsvrak, övergår ägarskapet omedelbart till kommunen, som där med har rätt att bortskaffa fordonet. Polismyndigheten har rätt att flytta fordon i samtliga fall utom då det gäller fordonsvrak. Även fordonsvrak får dock flyttas om de står allmänfarligt som nämnt ovan. Polisens resurser är begränsade och flyttning av fordon är inte en uppgift som prioriteras. Trafikverkets regioner har ansvar för flyttning av fordon på eller i direkt anslutning till de vägar där Trafikverket är väghållare.

6 Eda kommun Datum (4) Fordon som står på plats eller på sådant sätt att ingen av de kriterier som anges i punkt 1-3 ovan, saknar kommunen befogenhet att flytta, om det inte rör sig om en pågående eller påtaglig risk för miljöskada. I sådana fall kan flyttning eller andra åtgärder vidtas med stöd av miljöbalken. Det är dock generellt en mer tidskrävande formalia än vid flyttning baserad på LFF och FFF. Samtidigt ger beslut om flyttning av fordon enligt LFF och FFF, kommunen en större juridisk trygghet i och med att förfarandet är väl reglerat avseende ansvarsfrågor etc. Genom införande av kommunal parkeringsövervakning utvidgas kommunens rättigheter att flytta fordon som står felaktigt parkerade eller övergetts/lämnats på olämplig plats. Det kan t ex röra sig om fordon som lämnats på någon av Eda Bostad AB:s parkeringar eller fordon som övergivits på privat mark utan markägarens godkännande. Eda Bostads AB har till miljösektionen inkommit med skrivelse , där det framförts ett behov av parkeringsövervakning, se bilaga. Ett fordon som flyttas enligt LFF och FFF ska placeras på en kommunal uppställningsplats där nödvändiga åtgärder vidtagits för att fordonen inte ska skadas eller brukas obehörigen under förvaringen. Uppställningsplatsen ska vara inhägnad och tillfredsställande bevakad. Ägarskapet för ett flyttat fordon övergår till kommunen om det inte hämtas ut inom en månad efter det det att ägaren underrättats om att fordonet flyttats. Om en fordonsägare inte går att nå, anslås en kungörelse med uppmaning om hämtning. Kungörelsen ska sitta uppe i 3 månader och om fordonet inte hämtas ut under denna tid, tillfaller fordonet kommunen. Vid ett beslut om införande av kommunal övervakning ska det anges det område som parkeringsövervakningen ska omfatta och det minsta antalet parkeringsvakter som behövs där (uttrycks vanligen i tid). Parkeringsvakter förordnas av kommunen och till parkeringsvakt får förordnas arbetstagare hos kommunen, andra kommuner, kommunala parkeringsaktiebolag och sådana bevakningsföretag som omfattas av lagen (1974:191) om bevakningsföretag och som har behörighet. I samband med införande av kommunal parkeringsövervakning fastställs lämpligen en aktuell taxa för för felparkeringsavgifter. Kommunen har rätt att besluta om felparkeringsavgift inom intervallet 75 till 1000 kr. Det primära behovet för kommunen, är rätten att flytta fordon men för andra intressenter t ex köpcentran och Eda Bostads AB, kan bötfällning vara ett lämpligt verktyg för att komma till rätta med felparkerare. Vid flyttning av fordon är grundprincipen att ägaren till det flyttade fordonet ska ersätta kostnader for flyttningen och de övriga kostnader som flyttningen medfört, 7 LFF. Kostnader ska dock inte tas ut av en fordonsägare vars fordon tagits från honom eller henne genom brott. Litteratur och lagstiftning Lag (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning Lag (1976:206) om felparkeringsavgift Förordning (1987:26) om parkeringsvakter i kommuner Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift Förordning (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall (FFF) Lag (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF)

7 Eda kommun Datum (4) Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering Lokala trafikföreskrifter enligt 10 kap 1 Trafikförordningen Miljöbalken (1998:808) Trafikförordningen (1998:1276) Flyttning av fordon - handbok för kommunens handläggare, SKL 2013 Ekonomisk konsekvens/finansiering Kostnad för anordnande av lämplig uppställningshall har beräknats till kr vilket har eskats i 2016 års investeringsbudget. Löpande kostnader för transport till uppställningsplats mm av fordon kommer att tillkomma. Dessa kostnader kommer att kunna faktureras fordonsägaren i de flesta fall. När fordon överges finns dock ofta en personlig bakomliggande problematik och en relativt stor andel av fakturorna kan förväntas förfalla utan inbetalning. I och med att rätten till flyttning av fordon inte innebär en skyldighet, kan kommunen själv bestämma ambitionsnivå och där med styra kostnaderna i förhållandevis stor utsträckning. Henrik Hansson Gatuchef Susanna Holmgren Utredningsingenjör Beslutet expedieras till Eda Bostads AB

8 1(4) Taxa för parkeringsövervakning i Eda kommun Styrdokument

9 Eda kommun 2(4) Styrdokument Dokumenttyp Beslutad av Dokumentansvarig Taxa Kommunfullmäktige <Paragraf> Verksamhetschef samhällsbyggnad Reviderad av

10 Eda kommun 3(4) Innehållsförteckning Felparkeringsavgifter...4 Överträdelse av bestämmelser i trafikförordning (1998:1276) eller lokala trafikföreskrifter Stannande och parkering, grupp Stannande och parkering, grupp 2...4

11 Eda kommun 4(4) Felparkeringsavgifter Överträdelse av bestämmelser i trafikförordning (1998:1276) eller lokala trafikföreskrifter Stannande och parkering av fordon, grupp 1 Överträdelser med förhöjd avgift: 800 kr Förbud att stanna Parkering för rörelsehindrade På eller inom 10 m före övergångsställe Busshållplats Stannande och parkering av fordon, grupp 2 Övriga överträdelser avgift: 500 kr Exempelvis: Gångbana Cykelväg Framför infarten till en fastighet eller så att fordonstrafik till eller från fastigheten väsentligen försvåras. Parkering längre än tillåten tid

12 Datum (2) Hans-Peter Olsson, Miljösektionen Susanna Holmgren Parkeringsövervakning. Eda Bostads AB har idag som bekant ett antal bostadsområden i våra tre huvudorter Koppom, Åmotfors och Charlottenberg. Inom områdena finns gemensamma parkeringsplatser. Tyvärr ser vi alltmer att flera hyresgäster inte orkar bemöda sig att parkera på anvisad plats utan parkerar på gång/cykelbanorna som leder fram till husets entrè. De vägarna är bara tänkta att användas temporärt med bil vid av och pålastning i samband med flytt, tranport av tyngre gods och liknande. Bilarna/fordonen utgör, förutom att de stör boendemiljön, ett hinder för vår egen verksamhet med fastighetsskötsel samt ett hinder för yrkestransporter som post, hantverkare och liknande som måste komma nära husen för sin yrkesutövning. De kan även utgöra en säkerhetsrisk för utryckningsfordon vid brand eller sjuktransport. För att stävja detta har vi olika lösningar på områdena. Vi har vägbommar, betongsuggor, stenar mm. Tyvärr medför detta att de transporter som behöver komma fram hindras i viss mån. Dessutom tenderar vissa att hitta nya vägar över gräsmattor mm för att komma nära sin entrè. Vi håller på att se över hur vi skall organisera våra parkeringsplatser och vår miniinfrastruktur. En del av detta är hur vi skall försöka förhindra obehöriga fordon att parkera på ej anvisad plats. Det kan bli så att vi tar bort alla hinder som bommar, suggor mm. Vi kan då anta att vi primärt får nackdelen med fler fordon som felparkerar. Fördelan blir samtidigt att vår egen och andra yrkesutövares verksamhet underlättas. Det kan även bli så att vi fortsätter med olika hinder för att stäva trfiken. Oavsett lösning behöver vi kunna utöva parkeringsövervakning. Därför föreslår undertecknad att Eda Bostads AB bereds möjlighet att själva eller den vi anlitar får utöva parkeringsövervakning. Det skall då innebära att felparkerare skall kunna bötfällas. Hans-Peter Olsson VD Eda Bostads AB Postadress Box Charlottenberg Hemsida Besöksadress Backgatan Charlottenberg E-post Telefon Fax Organisationsnr PlusGiro

13 Eda Bostads AB Datum (2) Bilagor Bilaga 1

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013.

Detta meddelandeblad är reviderat i maj 2013 med anledning av att Inspektionen för vård och omsorg, IVO, bildades den 1 juni 2013. Meddelandeblad Kommuner: Kommunstyrelse, Nämnder med ansvar för SoL och LSS, Förvaltningschefer Nr 3/2011 April 2011 Landsting: Nämnder med ansvar för råd och stöd enligt LSS Detta meddelandeblad är reviderat

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Barn under 15 år som misstänks för brott. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Barn under 15 år som misstänks för brott Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 februari 2010 Beatrice Ask Katrin Hollunger Wågnert (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan

Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas. en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Placerade barn som ska eller eventuellt kommer att utvisas eller avvisas en genomgång av ansvar, rättsläge och samverkan Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16

PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 PROMEMORIA Vårt dnr Bilaga 1 2014-05-16 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Patientlagen Sammanfattning Den 1 januari 2015 träder patientlagen (2014:xxx) i kraft. För

Läs mer

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen

Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Kretshandledning Påverka byggandet av vägar så gör ni och så fungerar lagstiftningen Innehåll 1 Inledning 3 1.1.Introduktion 3 1.2 Begrepp 3 1.3 Central reglering och aktörer 5 1.4 Fyrstegsprincipen vägledande

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2012-01-23 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö

Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 2014-09-16 REM 2011/101340 1 (17) Enheten för människa och omgivning Konsekvensutredning för förslaget till nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö 1. Sammanfattning Förslaget behandlar

Läs mer

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m.

Offentlighet och sekretess hos det allmänna. Information om offentlighets- och sekretess lagen m.m. 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010 0101010101010101010101010101010101 1010101010101010101010101010101010

Läs mer

Arbetstidslagen. med kommentarer

Arbetstidslagen. med kommentarer Arbetstidslagen med kommentarer Arbetstidslagen och dess förordning med kommentarer 1 januari 2015 Arbetsmiljöverket kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister redaktör: Marianne Tägtström grafisk formgivning:

Läs mer

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19

Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Planprocessen för detaljplaner som påbörjats mellan 1 maj 2011 31 december 2014 2014-12-19 Innehåll NNN5 NNN8 NNN 10 NNN 12 NNN 13 NNN 14 NNN 15 NNN 16 NNN 17 NNN 18 NNN 19 NNN 20 NNN 21 NNN 22 NNN 23

Läs mer

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt

RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG. Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt RAPPORT 2015:2 REGERINGSUPPDRAG Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Genomförande av EU:s nya hissdirektiv i svensk rätt Boverket januari 2015 Titel: Genomförande av EU:s nya hissdirektiv

Läs mer

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN God man eller fo rvaltare KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som krävs av dig som god man eller förvaltare.

Läs mer

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn

Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Reviderat metodstöd för att följa upp och utvärdera operativ hälsoskyddstillsyn Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson

Allemansrätten. Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Allemansrätten Vad säger lagen? Bertil Bengtsson Beställningar Ordertelefon: 08-505 933 40 Orderfax: 08-505 933 99 E-post: natur@cm.se Postadress: CM-Gruppen

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151

TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 TRVÖK Trafikverkets övergripande krav för fysisk planläggning av vägar och järnvägar TDOK 2012:1151 Dokumenttitel: TRVÖK DokumentID: TDOK 2012:1151 Dokumenttyp: Anläggningsstyrning övergripande krav Version:

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Från analog till digital

Från analog till digital 2014:3 Från analog till digital Insatser för att främja en digital planprocess MISSIV DATUM DIARIENR 2014-02-13 2013/91-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-03-27 S2013/2536/PBB (delvis) Regeringen Socialdepartementet

Läs mer

Den nya kamera- övervakningslagen

Den nya kamera- övervakningslagen Den nya kamera- övervakningslagen Kameraövervakningslagen (2013:460) innehåller en ny samlad reglering av kameraövervakning, oavsett om allmänheten har tillträde till den övervakade platsen eller inte.

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom

Läs mer

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare

5 kap. En sammanhållen lagstiftning om domstolar och domare R2A YTTRANDE 1 (11) Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor 103 33 Stockholm En reformerad domstolslagstiftning, betänkande av Domarlagsutredningen (SOU 2011:42, Ju2011/3644/DOM)

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell

VARIA 534. Ansvar och regler vid stranderosion. Peggy Lerman Bengt Rydell VARIA 534 Ansvar och regler vid stranderosion Peggy Lerman Bengt Rydell SGI SGI SAMORDNINGSANSVAR FÖR STRANDEROSION Varia Beställning ISSN ISRN Projektnummer SGI Dnr SGI Statens geotekniska institut (SGI)

Läs mer

Information om uppdraget som god man och förvaltare

Information om uppdraget som god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Information om uppdraget som god man och förvaltare 1. Att vara god man/förvaltare Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser (11:4 och 11:7).

Läs mer