Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd"

Transkript

1 Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott ö< u. AU 8:20 Dnr. KS 2014/ Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar 1. Bestämmelser för boendeparkeringstillstånd införs från och med i enlighet med tjänsteutlåtande daterat Sammanfattning I samband med planläggning och förtätning av Åkersberga tätort så uppkommer ibland behov av att tillåta generösare parkeringsvillkor på allmän plats än trafik förordningens generella bestämmelser. Detta för att möjliggöra en längre uppställningstid och ett ökat nyttjande av kollektiva färdmedel. Med anledning av detta har bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd tagits fram. Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteudåtande daterat Förslag till beslut Michaela Fletcher (M) yrkar att bifall dll Samhällsbyggnadsförvaltningens beslutsförslag innebärande att 1. Bestämmelser för boendeparkeringstillstånd införs från och med (bilaga 1). Michaela Fletcher (M) yrkar på ändring i första beslutssatsen innebärande att "... (bilaga 1)." stryks och ersätts med "... i enlighet med tjänsteutlåtande daterat ". Propositionsordning Ordföranden frågar om arbetsutskottet beslutar enligt Michaela Fletcher (M) yrkanden och finner att så är fallet. Expedieras - Akten Justerandes signaturer Utdragsbestyrkande

2 Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum Dnr KS 2014/ Till Kommunstyrelsen Bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd Sammanfattning I samband med planläggning och förtätning av Åkersberga tätort så uppkommer ibland behov av att tillåta generösare parkeringsvillkor på allmän plats än trafikförordningens generella bestämmelser. Detta för att möjliggöra en längre uppställningstid och ett ökat nyttjande av kollektiva färdmedel. Med anledning av detta har bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd tagits fram. Beslutsförslag Kommunstyrelsen beslutar 1. Bestämmelser för boendeparkeringstillstånd införs från och med (Bilaga 1) Bakgrund I planläggningsprocessen uppstår ibland behov av att kommunal mark som i detaljplan utlagts som allmän platsmark samnyttjas för boendeparkering och besöksparkering. Detta medför behov av annan, mer generös, parkeringsreglering. I genomförandebeskrivningen som antogs tillsammans med detaljplanen för Östra Kanalstaden ( ) står reglerat att kommunen är ansvarig för upprättande av system för boendeparkering på allmän platsmark i samråd med exploatören. Grundregeln för allmän platsmark är att den ska vara tillgänglig för allmänheten och annat nyttjande än det som står i detaljplanen kräver tillstånd från polisen. En uppställning av fordon på allmän plats kan vara förenligt med detaljplan samt bestämmelserna i ordningslagen. Platserna får inte låsas till endast boende i området utan de ska vara tillgängliga för alla, vilket innebär att platserna måste tidsregleras, alternativt avgiftsbeläggas för utomstående samt tillåta parkering med längre tid eller lägre avgifter för boende i området. Förvaltningens slutsatser Med stöd av kommunens rätt att ta ut avgifter för begagnande av allmän plats införs boendeparkering i enlighet med detaljplanen för Östra Kanalstaden ( ). För att detta avsteg från grundprincipen, att boendeparkering ska ordnas av fastighetsägaren på kvartersmark, inte ska innebära en subventionering av enskilda fastighetsägare bör en boendeparkeringsavgift införas. För att det ska uppfattas som rättvist bör denna prissättas i förhållande till övriga fastighetsägares ansvar att anordna parkering på kvartersmark och prissättning av den parkeringstypen. Detta ärende rör bestämmelser avseende boendeparkeringstillstånd och i ordinarie budgetarbetet fastställs en taxa för boendeparkering. Byggnadsnämnden kommer att besluta om lokala trafikföreskrifter som reglerar vilka parkeringsregler som gäller för boende i områden med boendeparkering. Centrala områden i Åkersberga har en parkeringsbestämmelse som medger en parkeringstid om B timmar med parkeringsskiva mellan kl Boendeparkering kommer att medge att fordonet får stå på samma plats i högst 7 dygn i följd med tillstånd för boendeparkering och betald boendeparkeringsavgift. Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida I av 4

3 Tillståndsprövningen kommer att hanteras av Samhällsbyggnadsförvaltningen, väg- och trafikenheten i enlighet med bilaga 1. Bilagor Bilaga 1 Bestämmelser för boendeparkeringstillstånd Kent-G ull berg Samhällsbyggnadschef Anna Anderman Väg- och trafikchef Expedieras JM Österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida 2 av 4

4 Bilaga 1 Bestämmelser för boendeparkering Du har rätt till boendeparkering om du: är folkbokförd på bostadslägenhet inom ett boendeparkeringsområde; har behörighet att köra det fordon som du söker tillstånd för - körkort, körkortstillstånd; står som registrerad fordonsägare i Vägtrafikregistret. Du kan även få tillstånd i vissa andra fall: Tjänstebil - bifoga ett intyg från arbetsgivaren, som anger att du är anställd på företaget och har rätt att nyttja bilen privat. Hyrbil - bifoga hyresavtal från auktoriserat hyrbilsföretag. Lånebil - om du under en begränsad period vid ett tillfälle per år, lånar bil av förälder/släkt. Bilägaren ska fylla i och underteckna ett intyg om utlåning av bilen. Tänk på att lånetiden ska framgå! Tillfälligt boende - om du tillfälligt arbetar eller studerar här. Bifoga ett intyg från arbetsgivare eller skola samt kopia av hyreskontrakt. Ange även den tidsperiod du ska arbeta eller studera. Nyinflyttad - om du skickar med ett personbevis från Skatteverket eller en kontrollkopia av flyttningsanmälan kan du få tillståndet snabbare. Tillstånd kan endast ges för fordon registrerade som:» Personbil klass 1 Motorcykel Moped klass 1 Ytterligare information: «Du kan bara få tillstånd för en bil, oavsett hur många du äger. Dock kan varje familjemedlem som har behörighet att köra fordonet och är folkbokförd på samma adress få ett tillstånd, oavsett vem i familjen som är ägare enligt Vägtrafikregistret. «Fordonet ska vara i trafik. Det får inte vara avställt eller ha kör- eller brukandeförbud. Tillstånd ges endast för fordon avsedda för privat bruk. Längsta giltighetstid för boendeparkeringstillstånd är 2 år. Möjlighet till undantag österåkers kommun Åkersberga Tel Fax Sida 3 av 4

5 1. Har skyddad identitet Den som är folkbokförd på annan adress med så kallat identitetsskydd kan få boendeparkeringstillstånd. Identitetsskyddet ska styrkas med intyg från polisen eller skatteverket. 2. Tillstånd söks för bilpoolsbil. Bilpoolen ska vara registrerad som en eller ingå i en ekonomisk förening (exempelvis bostadsrättsförening). Bilpoolen ska omfatta minst tre medlemmar över 18 år och alla medlemmar ska vara folkbokförda på fastighet med adress inom ett boendeparkeringsområde. Den ekonomiska föreningen ska stå som sökande. Allmänna regler för boendeparkering: Tillstånd innebär inte garanterad eller reserverad parkeringsplats. Tillstånd gäller inte vid tillfälliga förbud (t.ex. för städning). Tillstånd får inte överlåtas. Vid försäljning av fordonet och/eller flyttning ska parkeringstillstånd återsändas. Vid områdes- eller fordonsbyte kan parkeringstillstånd utbytas mot nytt tillstånd. Det gamla tillståndet återsänds då tillsammans med ny ansökan. Missbruk kan medföra indragning av tillstånd. Ingen påminnelse sänds ut för förnyelse av boendeparkeringstillstånd. Ansökan om förlängning av tillståndet kan göras en månad innan tillståndet går ut. Tillstånd för boendeparkering gäller endast på platser med en tilläggstavla "Boende" och samma områdesbokstav som på tillståndsbeviset. Ett fordon med för platsen gällande tillstånd får, med avvikelse från gällande tidsbegränsning på platsen, parkera högst 7 dygn i följd. Om förbud att parkera fordon är föreskriven viss tid på en plats för boendeparkering gäller inte tillstånd för boendeparkering under angiven tid. Boendeparkeringsområden Östra Kanalstaden österåkers kommun Åkersberga Tel Fax wvw.osteraker.se Sida 4 av 4

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum

AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046. Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 2?. AU 9:29 Dnr. KS 2014/0046 Svar på motion nr 2/2014 från Ann-Christine Furustrand (S) - Ständig medborgardialog i centrum Arbetsutskottets

Läs mer

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan

Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-12-17 AU 1:9 Dnr. KS 2013/0333 Svar på medborgarförslag nr 5/2013 - Bra och näringsriktig mat till alla i skolan Arbetsutskottets förslag Kommunstyrelsen

Läs mer

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade.

Notera att illustrationerna i denna broschyr är förenklade. Stanna och parkera Informationen i denna broschyr baseras på Trafikförordningen (1998:1276) Vägmärkesförordningen (2007:90) Lag om felparkeringsavgift (1976:206) Förordning om felparkeringsavgift (1976:1128)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 11

Kommunfullmäktige. Ärende 11 Kommunfullmäktige Ärende 11 Samhällsbyggnad, Gatusektionen Susanna Holmgren, 0571-281 33 susanna.holmgren@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-05-12 1(4) Kommunal parkeringsövervakning i Eda kommun Beredning

Läs mer

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark

Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar i kommunens mark KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1 april 2015 10 Paragraf Diarienummer KS-2014/1277.226 Markavtal med Svensk Infrastruktur Förvaltning AB gällande förläggande av fiberkablar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND.

RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. RIKTLINJER FÖR TILLDELNING AV KÖPLATS SAMT FÖRDELNING AV BILPLATSER OCH PARKERINGSTILLSTÅND INOM KYRKESUND. Följande riktlinjer gäller för tilldelning av köplats till parkeringsområdet i Kyrkesund, enligt

Läs mer

O Österåker. Svar på medborgarförslag 2/2014 - policy för anläggande av kommunikationsmaster i Österåkers kommun. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG

O Österåker. Svar på medborgarförslag 2/2014 - policy för anläggande av kommunikationsmaster i Österåkers kommun. Beslutsförslag BESLUTSFÖRSLAG O Österåker Kommunstyrelsens ordförande Michaela Fletcher BESLUTSFÖRSLAG 2014-10-29 Dnr BNI2 2014/0C Till Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag 2/2014 - policy för anläggande av kommunikationsmaster

Läs mer

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning

Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Gamla Prästgården den 5 december 2009 Gamla Prästgårdens Fastighetsförenings Båtsektions Hamnordning Båtvänner, Styrelsen i Gamla Prästgårdens Fastighetsförening har blivit ombedd att förtydliga förhållandet

Läs mer

Stadigvarande serveringstillstånd

Stadigvarande serveringstillstånd Stadigvarande serveringstillstånd Om du vill servera sprit, vin, starköl eller annan jäst alkoholdryck till allmänheten eller ett slutet sällskap mot betalning måste du ansöka om serveringstillstånd. När

Läs mer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer

BOLAGSFORMER. Allmänt om bolagsformer Allmänt om bolagsformer Det är viktigt att välja rätt bolagsform, då den ger ramarna för verksamheten. Innan det är dags att slutgiltigt bestämma sig för vilken bolagsform man skall välja, är det bra att

Läs mer

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04

Ronneby kommun. Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB 2013-04-04 Granskning av kommunens fordonshantering KPMG AB Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte och avgränsning 1 1.3 Ansvarig nämnd/styrelse 1 1.4 Metod 2 2. Regler och riktlinjer 2 3. Iakttagelser

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 25 SEPTEMBER 2014

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 25 SEPTEMBER 2014 Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2014 Nr 144-164 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 25 SEPTEMBER 2014 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (3) 2014-09-11 KUNGÖRELSE Kommunfullmäktige i

Läs mer

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis.

För råd i specifika ärenden rekommenderar Villaägarna att kontakt tas med Villaägarnas jurister alternativt annan juridisk expertis. Samäganderättslagen Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller kopiering utan tillåtelse

Läs mer

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391

Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 60 Uttag av avgift rörande iordningställande av ny cirkulationsplats Peter Åbergs Väg/ Kattegattvägen. (AU 47) KS 2013-391 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt

Läs mer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer

Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Att lämna ut en handling och att vägra. Regler, råd och riktlinjer Version 1.0 Upprättad av Stadsledningskontoret/Adm. Maj 2003 2 Allmänna handlingar och rätten att ta del av dem Offentlighetsprincipen

Läs mer

FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län

FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län Roland Saitzkoff Sidan 1 2014-08-11 FAQ Allmänna villkor för småviltsjakt på statens mark ovan odlingsgränsen i Norrbottens län Vilka typer av småviltsjaktkort finns det? Svar: Hundträningskort, dygnsjakttillstånd,

Läs mer

Traktamenten och andra kostnadsersättningar

Traktamenten och andra kostnadsersättningar Traktamenten och andra kostnadsersättningar Från och med inkomståret 2014 I den här broschyren kan du läsa om traktamenten vid tjänsteresor och andra vanliga kostnadsersättningar som arbetsgivare betalar

Läs mer

Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska unionen:

Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska unionen: Parkeringstillstånd för personer med funktionshinder i Europeiska unionen: villkor i medlemsstaterna Europeiska kommissionen Placera den fristående foldern på insidan av vindrutan intill ditt parkeringstillstånd

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÄRENDEHANTERING MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Ä Titel Ersätter Utbytt den Sign 1:1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Blad INLEDNING 1:2 3 BESTÄMMELSER KRING ÄRENDEHANTERING 2:1 4 TRYCKFRIHETSFÖRORD-

Läs mer

Protokoll Bygg- och Miljönämnden

Protokoll Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdagen den 3 februari 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-02-03 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Vakteln, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid.

Ansökan samt följande handlingar ska skickas in innan prövningen kan påbörjas. Läs noga igenom, numrera bilagorna och ange dessa bredvid. Anvisningar för ansökan om stadigvarande serveringstillstånd För att du ska få din ansökan om serveringstillstånd behandlad måste den vara fullständig det vill säga alla de dokument som efterfrågas har

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden

Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge och närliggande områden Lantmäterimyndigheten Malmö stad Aktbilaga Sida 1 Kallelse 2014-09-17 Ärendenummer Förrättningslantmätare Gösta Jönsson Berörda fastighetsägare m fl Ärende Anläggningsförrättning för bredband i Käglinge

Läs mer

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30

INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Bilaga 4 INTERNATIONELLA HANDBOLLFÖRBUNDETS REGLEMENTE FÖR BYTE AV NATIONSFÖRBUND 2013-05-30 Huvudregel 1 1. Alla handbollspelare är underställda IHF:s reglemente för byte av nationsförbund samt de tilläggsbestämmelser

Läs mer