Innehållsförteckning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehållsförteckning"

Transkript

1 Årsredovisning 2007

2 Innehållsförteckning 3 Stille i korthet 6 VD har ordet 9 Varumärket Stille 10 Marknad och verksamhet 13 Marknadsföring och försäljning 14 Stilles instrument ett hantverk 15 Organisation, miljö och kvalitet 16 Förvaltningsberättelse 17 Stilles aktie och ägare 18 Finansiell översikt 20 Koncernens Resultaträkning 20 Koncernens Förändring av Eget Kapital 21 Koncernens Balansräkning 22 Moderbolagets Resultaträkning 22 Moderbolagets Förändring av Eget Kapital 23 Moderbolagets Balansräkning 24 Kassaflödesanalyser 25 Noter 38 Styrelse och ledande befattningshavare 39 Ordlista 39 Kalendarium

3 Stille i korthet Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Bolaget fokuserar på att skapa fördelar för läkaren med produkter som genom sin design, sina egenskaper, sin kvalitet eller sin känsla gör läkarens arbete enklare, effektivare och säkrare. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Stille grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stille AB är noterat på First North med Erik Penser Fondkommission som Certified Adviser. Marknaden för medicintekniska produkter Marknaden för medicintekniska produkter domineras av de industrialiserade länderna i världen. Stille är verksamma inom försäljning av undersökningsbord samt kirurgiska instrument vars respektive marknadsvärde enligt bolagets uppskattning 2006 uppgick till cirka 550 MUSD respektive MUSD. USA representerar den största marknaden för medicintekniska produkter, med omkring hälften av omsättningen och fortsatt goda tillväxtmöjligheter. Marknaden för medicintekniska produkter är i stort sett konjunkturoberoende och följer inte någon cyklisk utveckling. Såväl demografiska och socioekonomiska faktorer som förändringar inom hälso- och sjukvårdssektorn bedöms bidra till en positiv tillväxt inom den medicintekniska industrin under kommande år. Stilles produkter Specialbord Stille utvecklar och tillverkar procedurspecifika specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi, urologi, ultraljudsundersökningar och urodynamiska undersökningar. Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet och ergonomi, samt en strävan efter estetiskt tilltalande design. Stilles främsta bordsprodukt är det genomlysningsbara operationsbordet ImagiQ för minimalinvasiv kärlkirurgi. Genom sina unika panorerings- och tiltningsmöjligheter ökar ImagiQ säkerheten och förkortar tiden vid minimalinvasiva, kateter- eller endoskopiskt baserade kärloperationer. Kirurgiska instrument Stille utvecklar och tillverkar kirurgiska instrument av hög kvalitet till världens ledande kirurger, med fokus på kompletta uppsättningar kirurgiska instrument för plastikkirurgi och kärlkirurgi. Sortimentet består av omkring 1100 produkter och inkluderar saxar, pincetter, peanger, nålförare, tänger, kärlklämmare, hakar, mejslar, raspatorier och mikroinstrument. Samtliga produkter kännetecknas av den gracila design och unika känsla som har gjort Stille till en välkänd och uppskattad leverantör bland kirurger världen över. Instrumenttillverkningen sker till största del för hand i Stilles produktionsanläggning i Eskilstuna. I Sverige kompletteras Stilles sortiment med ett urval av medicintekniska produkter från andra välkända tillverkare såsom Medtronic Xomed och Mizuho. Branded products En viktig del av Stilles strategi är även att utveckla utbudet av högkvalitativa produkter genom långsiktiga samarbeten och partnerskap med utvalda leverantörer av medicintekniska produkter. Stille har exempelvis ingått avtal med Gray Surgical och Enova Medical Technologies för försäljning av produkter under varumärket Stille-Gray respektive StilleVisi, samt med Ergon Sutramed avseende distribution av deras suturprodukter på den nordiska marknaden. Stille Årsredovisning

4 Året i korthet 7,3% 1,6% 28,1% 48% 34,0% 5,5% Nyckeltal Jan-dec 2007 Jan-dec 2006 Nettoomsättning, Mkr 94,9 117,1 Rörelseresultat, Mkr -4,6-24,3 Resultat före skatt, Mkr -6,1-26,3 Resultat per aktie, kr -0,02-0,09 Rörelsemarginal, % ,5% Omsättning per geografiskt område 28,1% Sverige 5,5% Övriga Norden 23,5% Övriga Europa 34,0% Nordamerika 7,3% Asien 1,6% Övriga världen 52% Omsättning per produktområde 48% Bord 52% Instrument Viktiga händelser under perioden Stille och Gray Surgical ingår strategiskt partnerskap Stille har tecknat ett strategiskt avtal om marknadssamarbete med australiensiska Gray Surgical. Stille tillför på exklusiv basis Gray Surgicals produkter till sitt utökade kirurgiska utbud under det gemensamma varumärket Stille-Gray, i Norden och USA. Gray Surgical, Perth Australien, är specialiserad på utveckling och tillverkning av sårhaksystem, en väsentlig teknik vid flertalet öppna kirurgiska ingrepp. Stille skall marknadsföra produkterna tillsammans med egentillverkade instrument i Norden och USA under varumärket Stille-Gray. Distributörsavtal tecknade för Italien samt Storbritannien Stille har tecknat ett distributörsavtal med Ergon Sutramed S.p.A. avseende den italienska marknaden, samt ett distributionsavtal med Ergon Sutrameds dotterbolag Assut Europe UK Ltd. avseende den brittiska marknaden. Avtalen inkluderar åtaganden om minimivolymer som överstiger Stilles nuvarande försäljning på respektive marknad. Distributörsavtal med amerikanska Black & Black Stille har träffat ett distributörsavtal med Black & Black Inc, Atlanta GA, USA. Överenskommelsen innebär ett distributionsavtal där Black & Black ska marknadsföra Stilles instrument på den nordamerikanska marknaden för plastikkirurgi. Nyemission om 36 Mkr genomförd i augusti Stille genomförde under augusti 2007 en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Genom emissionen tillfördes Stille 36 Mkr före emissionskostnader. Emissionen övertecknades vilket medförde att emissionsgarantin från bolagets fyra största ägare ej behövdes tas i anspråk. Stille lanserar under eget varumärke, StilleVisi, unika sladdlösa pannlampor till kirurgmarknaden Stille har ingått ett strategiskt avtal med Enova Medical Technologies, St. Paul, Minnesota, USA. Avtalet innebär att Stille exklusivt och under eget varumärke, StilleVisi, ska marknadsföra Enovas unika sladdlösa pannlampor till kirurgmarknaden i Norden, Storbritannien och Italien, samt icke exklusivt i övriga Europa och Japan. Verksamheten i USA till Chicago Stille flyttade i början av oktober den amerikanska verksamheten från Dallas till Chicago. Genom detta lokaliserar sig Stille nu i ett av den medicintekniska industrins viktigaste områden i USA. Omstrukturering av försäljningsorganisationen försäljningskontor i Holland avvecklat Stille avvecklade under året sitt försäljningskontor i Holland. Detta innebär att alla kontakter med bolagets distributörer på samtliga marknader förutom USA samlats hos Stilles skandinaviska organisation. Avvecklingen medför som lägst årliga kostnadsbesparingar om 4 procent av de samlade administrations- och försäljningskostnaderna, med fullt genomslag från och med Viktiga händelser efter perioden Stille tillsätter Christine Pappas som ny USA-chef Stille AB har tillsatt Christine Pappas som ny chef för bolagets verksamhet i USA. Christine Pappas kommer närmast från Cardinal Health där hon var marknadschef med ansvar för utbildning och operationsinstrument. Stille utser ny Certified Adviser Stille har från och med den 11 februari utsett Erik Penser Fondkommission till ny Certified Adviser. 4 Stille Årsredovisning 2007

5 Stille lanserar under eget varumärke, StilleVisi, unika sladdlösa pannlampor till kirurgmarknaden.

6 VD har ordet Fortsatt vitalisering och exploatering av vårt varumärke, effektivare logistik samt en intensifierad satsning i USA. Det är några saker som står på agendan efter ett slutfört åtgärdsprogram och genomförda förändringar för att möjliggöra ökad försäljning och marknadsmässiga nyckeltal. Och ytterligare några steg på vägen mot vår vision att vara kirurgens självklara val. Efter ett drygt års genomgripande förändringsarbete har vi skapat oss ett starkt utgångsläge när vi går in i Vi har en lång tradition, ett starkt varumärke i målgruppen, vi har ett produktsortiment i absolut toppklass och vi har rätt organisationsstruktur på plats. Dessutom bedömer jag att GE OEC Medical Systems (GE) Stilles distributör av undersökningsoch operationsbordet ImagiQ i USA under 2008 återupptar sin försäljning. Denna bedömning som baseras på GEs uttalande under januari 2008 där det anges att FDA förväntas påbörja sin slutrevision under samma månad innebär att vi under andra halvåret 2008 återigen kan nå ut på bred front på vår viktigaste marknad. Sammantaget bedömer jag därför att innevarande år kommer att vara det första av flera med god tillväxt. Innan jag går närmare in på hur jag ser att Stille ska fortsätta utvecklas, låt mig först kommentera året som gått. En bit in på 2007 stod det klart att FDAs föreläggande mot GE väsentligt påverkade försäljningen negativt. Då föreläggandet inte innefattade Stille utan var helt relaterat till GEs egna produkter, system och rutiner, så beslutades att Stille skulle investera resurser i att skapa egna försäljningskanaler på den amerikanska marknaden för att upprätthålla marknadsnärvaro, vilket var ett korrekt beslut då vi under 2007 har upprätthållit hälften av den tappade försäljningen av ImagiQ i USA. Vi har i slutet av året även producerat bord inför det förväntade godkännandet från FDA för att snabbt kunna leverera mot upparbetade och nya order. Parallellt med den fortsatta marknadssatsningen för ImagiQ, så gjordes även en genomgång och förberedande åtgärder för att möjliggöra en sänkning av produktionskostnaderna för framförallt våra operations- och undersökningsbord. Dessa åtgärder kommer att få genomslag i takt med att volymerna ökar. Under 2007 har vi även avvecklat vårt försäljningskontor i Holland efter beslut att alla kontakter med bolagets distributörer på samtliga marknader förutom USA ska hanteras av Stilles svenska organisation. Avvecklingen kommer som lägst att medföra årliga kostnadsbesparingar om fyra procent av våra samlade administrations- och försäljningskostnader, med fullt genomslag från och med innevarande år. Stilles försäljningsorganisation består nu av en skandinavisk säljkår med egna säljare i Sverige och distributörer i övriga Skandinavien, ett eget säljkontor och distributörer i USA, samt utvalda distributörer på 40 andra marknader med fokus på Norden, England, Italien och Japan. Vidare avser vi att fortlöpande bygga ut vårt produktutbud genom långsiktiga partnerallianser för produkter som vi sedan marknadsför på strategiska marknader under eget varumärke. Bortsett från det självklara att det ska vara kompletterande produkter så ska de vara utvecklade och producerade med samma krav på kvalitet och precision som vi ställer på våra egna produkter. Under 2007 ingicks strategiska avtal med australiensiska Gray Surgical avseende sårhaksystem som marknadsförs under Stille-Gray, samt med amerikanska Enova Medical Technologies avseende sladdlösa pannlampor som marknadsförs med produktnamnet StilleVisi. Omsättningen 2007 minskade med 19 procent till 94,9 Mkr. Minskningen är helt hänförlig till svagare 6 Stille Årsredovisning 2007

7 bordsförsäljning (minus 34 procent) till följd av FDAs föreläggande mot GE, samtidigt som försäljningen av egenproducerade instrument ökade med 14 procent. Trots minskad omsättning, så förbättrades rörelseresultatet kraftigt för att sluta på minus 4,6 Mkr. Rensat för valutaförluster så hamnade resultatet på minus 3,3 Mkr. Det är givetvis ett otillfredsställande resultat, men det är glädjande att vi har lyckats genomdriva omfattande kostnadsreduceringar samtidigt som vi i egen regi har upprätthållit över hälften av bordsförsäljningen i USA samt tecknat flera strategiskt viktiga distributions- och partneravtal. Under 2008 ska vi ta ytterligare steg på vägen mot vår vision att vara kirurgens självklara val. För det första ska vi fortsätta att kapitalisera på vårt varumärke. Vår marknad är strukturerad, vi vet var kunderna finns och vi vet hur vi når dem. Nu har vi en anpassad organisation, ett flertal starka distributörer och en arbetsmetodik på plats för att på allvar kunna flytta fram våra positioner. Som ett led i vår ständiga jakt på effektivitet och eliminering av onödiga kostnader kommer vi även att ingå ett samarbetsavtal för hantering av Stilles logistik. Det kommer att medföra kortare ledtider och lägre totalkostnader för lagerhållning och distribution, och ger tillgång till nödvändig kapacitet för att kunna hantera ökande volymer. Vidare ska vi intensifiera vår satsning i USA. Vi har flyttat vårt försäljningskontor till Chicago det medicintekniska hjärtat på den amerikanska marknaden och vi har flyttat hem det administrativa ansvaret till Sverige för att möjliggöra maximalt säljfokus i USA. Detta i kombination med ett väntat godkännande för GE att återuppta distributionen av ImagiQ gör att vi från andra halvåret 2008 förväntar oss en ökad försäljning av ImagiQ på den amerikanska marknaden, samtidigt som vi accelererar våra försäljningsinsatser på instrumentsidan. Dessutom kommer StilleVisi att lanseras på bred front under året, vilket blir den första stora satsningen på en produkt som grundas på en partnerallians. Om detta faller väl ut så ser vi stora möjligheter att fortsätta bredda vårt sortiment. Sammanfattningsvis kan jag konstatera att vi nu har lagt grunden för tillväxt och marknadsmässiga nyckeltal. Anders Weilandt, vd och koncernchef Stille Årsredovisning

8 Genom sina unika panorerings- och tiltningsmöjligheter ökar ImagiQ säkerheten och förkortar tiden vid minimalinvasiva, kateterbaserade kärloperationer, eftersom den tunga s k C-bågen (en typ av röntgenutrustning) inte behöver flyttas under pågående operation. ImagiQ erbjuder en unik flytande fyrvägsrörelse i samtliga riktningar samt en ultratunn kolfiberarmerad bordstopp som ger optimal röntgen genomlysning med minimal bildpåverkan. 8 Stille Årsredovisning 2007

9 Varumärket Stille Stille grundades 1841 och är ett av världens äldsta medicintekniska företag. Verksamheten bestod initialt av tillverkning av kirurgiska instrument och kompletterades under slutet av 1800-talet med tillverkning av operationsbord. Flera av de produkter som lanserades var banbrytande och innovativa inom det medicintekniska området. Utvecklingen av Stilles logotype under åren Stilleinstrument Albert Stille Instrumentsmide Stille är idag ett starkt varumärke som representerar förstklassig kvalitet. Stille har redovisat en svag utveckling under många år, detta till trots opererar idag i princip alla kirurger i Skandinavien med Stilleinstrument. Den närvaron och Stilles starka varumärke ligger till grund för bolagets intensifierade marknadssatsning i såväl Norden som USA, övriga Europa samt andra nyckelmarknader Albert Stille grundar bolaget och startar tillverkning av kirurgiska instrument Det första operationsbordet lanseras Samgående med Ch. O. Werner AB. Stille-Werner bildas Stille lanserar instrument av rostfritt stål Batteridrivna operationsbord lanseras Sonesta startar produktion av undersökningsbord Stille lanserar ergonomiska saxar Genomlysningsbara operationsbord lanseras Stille ImagiQ lanseras Stille sammangår med Sonesta. Notering på NGM Equity Videofluoroskopibord lanseras. Bolaget listas på First North. Stille Årsredovisning

10 Marknad och verksamhet Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Marknaden för dessa områden uppgick enligt bolagets uppskattning till drygt 1,5 miljard dollar USA är den största marknaden och den förväntas fortsätta växa starkt. Samtidigt växer nya marknader fram bland annat Asien och Sydamerika drivna av ökat välstånd och en utbyggnad av sjukvårdssystemen. För Stilles del med ett starkt erbjudande inom kardiovaskulär kirurgi så bedöms bolaget ha en god position att kapitalisera på de ökande behoven inom välfärdsrelaterade/överviktssjukdomar, där även tidiga skelettskador kräver allt fler och mer komplicerade ortopediska ingrepp. 5,6% 0,7% 5,0% 1,3% 24,5% 47% 7,2% 8,8% 2,4% 19% 49,6% 62,7% 53% 22,6% 81% 9,4% Omsättning per geografiskt område produktområde Bord Omsättning 2007 per produktkategori Omsättning per geografiskt område produktområde Instrument Omsättning 2007 per produktkategori 5,0% Sverige 1,3% Övriga Norden 24,5% Övriga Europa 62,7% Nordamerika 5,6% Asien 0,7% Övriga världen 47% ImagiQ 53% Sonesta 49,6% Sverige 9,4% Övriga Norden 22,6% Övriga Europa 7,2% Nordamerika 8,8% Asien 2,4% Övriga världen 81% Egenproducerade instrument 19% Agenturprodukter 10 Produktområde Bord Stille utvecklar och tillverkar procedurspecifika specialbord för hjärt-/kärlkirurgi, gynekologi, urologi, ultra - ljudsundersökningar och urodynamiska undersökningar. Borden kännetecknas av hög grad av funktionalitet och ergonomi. Stille strävar även efter att erbjuda moderna bord med estetiskt tilltalande design. Stilles främsta produkt är det genomlysningsbara operationsbordet ImagiQ. Genom sina unika panorerings- och tiltningsmöjligheter ökar ImagiQ säkerheten och förkortar tiden vid minimalinvasiva, kateterbaserade kärloperationer, eftersom den tunga så kallade C-bågen (en typ av röntgenutrustning) inte behöver flyttas under pågående operation. Bordstoppen i kolfiber medför genomlysningsbarhet som innebär att lägre stråldoser kan användas vid röntgen. Under 2007 genererades 48 procent av Stilles omsättning från försäljning inom verksamhetsområdet Bord, motsvarande 45,8 Mkr. ImagiQ stod för 47 procent av omsättningen och resterande del avsåg till största delen försäljning av undersökningsbord under varumärket Sonesta. Stille Årsredovisning 2007 Produktområde Instrument Stille utvecklar och tillverkar kirurgiska instrument av hög kvalitet till världens ledande kirurger. Utöver en specialiserad produktlinje av instrument ligger fokus på kompletta uppsättningar kirurgiska instrument för plastikkirurgi och kärlkirurgi. Sortimentet består av omkring produkter och inkluderar saxar, pincetter, peanger, nålförare, tänger, kärlklämmare, hakar, mejslar, raspatorier och mikroinstrument. Samtliga produkter kännetecknas av den gracila design och unika känsla som gjort Stille till en välkänd och uppskattad leverantör bland kirurger världen över. Instrumentlinjen utvecklas löpande genom ett aktivt samarbete med olika kirurger. Instrumenttillverkningen sker till största del för hand i Stilles produktionsanläggning i Eskilstuna, där instrumentmakare med mångårig erfarenhet bearbetar varje enskilt instrument för att uppnå högsta precision. Instrumenten tillverkas i sekvens från råmaterial till färdig produkt, vilket ger Stille total kvalitetskontroll. En gedigen tillverkningsprocess borgar för att instrumenten får en lång livslängd. I genomsnitt kan ett Stille-instrument, med regelbunden service och underhåll, användas under upp till 25 år.

11 Stille SuperCut saxar har speciellt utformade skärytor, en saxslipad och en knivslipad, som gör att den skär sig fram och klipper med mycket stor precision ända ut i spetsen. Stilles hakar är högpolerade instrument med speciellt utformade ergonomiska handtag, blad och tänder för ett atraumatiskt tag om känslig vävnad. ImagiQ erbjuder en unik flytande fyrvägsrörelse i samtliga riktningar samt en ultratunn kolfiberarmerad bordstopp som ger optimal röntgen genomlysning med minimal bildpåverkan. Under 2007 genererades 52 procent av Stilles omsättning från försäljning inom verksamhetsområde Instrument, motsvarande 49,1 Mkr. Den största delen avsåg försäljning av Stilles egna produkter. På den svenska marknaden säljer Stille ett helhetskoncept, vilket förutom leverans av instrumenten inkluderar utbildning i instrumentvård, genomgångar på sjukhus samt service och underhåll. Helhetskonceptet är för närvarande under uppbyggnad på Stilles övriga marknader. Stille har i Sverige en stark ställning som leverantör av kirurgiska instrument av hög kvalitet och ett försprång genom ett väl inarbetat varumärke och historiskt långa kundrelationer. Övriga leverantörer konkurrerar främst genom lägre pris. Produktutveckling Ökad kompetens, ny teknik och komplementära behandlingsmetoder inom kirurgi skapar förutsättningar för multidisciplinärt samarbete. Trenden kring exempelvis bukkirurgi, liksom vid många andra kirurgiska ingrepp, går mot en komplett behandlingskedja där diagnostik, behandling och operation samordnas utifrån patienten. Kirurger upplever ofta ett behov av skräddarsydda lösningar och ser stora fördelar av produktutveckling i nära samarbete med den medicintekniska industrin. Stille har en lång tradition av att bedriva produktutveckling i nära samarbete med slutanvändaren och har i flera fall tagit fram nya produkter och modifierat befintliga produkter som svar på specifika behov hos olika kirurger. Under 2006 tog exempelvis Stille i samarbete med Dr Charles Randquist vid Victoriakliniken i Stockholm fram ett helt nytt instrumentset för bröstförstoringar, samt en ny sax för ansiktslyftningar i samarbete med Dr Bruno Ristow. Under 2007 har en ny så kallad elevatorkniv för näskirurgi lanserats, utvecklad i samarbete med Professor Björn Petruson. Strategiska samarbeten och branded products Vidare är en viktig del av Stilles strategi att utöka utbudet av högkvalitativa produkter genom långsiktiga samarbeten och partnerskap med utvalda leverantörer av medicintekniska produkter. Stille har för närvarande två sådana samarbeten och bolagets ambition är att fortlöpande utvärdera produkter som kan komplettera sortimentet och som lever upp till Stilles högt ställda kvalitetskrav. I mars 2007 ingick Stille ett strategiskt partnerskap med Gray Surgical, ett australiensiskt bolag specialiserat på utveckling och tillverkning av sårhaksystem, vilket är en väsentlig teknik vid flertalet öppna kirurgiska ingrepp. Avtalet innebär att Stille marknadsför ett produktprogram bestående av Grays produkter i Norden och USA under varumärket Stille-Gray. I september 2007 ingick Stille ett distributörsavtal med amerikanska Enova Medical Technologies. Avtalet innebär att Stille exklusivt och under eget varumärke StilleVisi ska marknadsföra Enovas unika sladdlösa pannlampor till kirurgmarknaden i Norden, Storbritannien och Italien, samt icke exklusivt i övriga Europa och Japan. Stille Årsredovisning

12 StilleVisi En viktig del i Stilles strategi är att fortlöpande utöka bolagets strukturerade erbjudande till kirurgen med innovativa produkter från andra tillverkare som lever upp till Stilles höga kvalitetskrav och som därmed kan marknadsföras under Stilles varumärke. Amerikanska Enova Medical Technologies har utvecklat en serie unika batteridrivna ljusstarka pannlampor. Tekniken ersätter den idag vanliga lösningen som kräver en extern ljuskälla vilken binder kirurgen till en apparat med en fiberkabel. Den nya typen LED-teknologi förbättrar väsentligt ljussättning och mobilitet för kirurgen under operation. Stille har tecknat ett distributionsavtal med Enova Medical Technologies som innebär att Stille exklusivt och under eget varumärke StilleVisi ska marknadsföra pannlamporna till kirurgmarknaden i Norden, Storbritannien och Italien, samt icke exklusivt i övriga Europa och Japan. Avtalet med Enova Medical Technologies är resultatet av Stilles produktrealiseringsgrupps fortlöpande utvärdering av produkter som kan komplettera Stilles portfölj. StilleVisi lanseras på bred front under våren Stille lanserar under eget varumärke, StilleVisi, unika sladdlösa pannlampor till kirurgmarknaden.

13 Marknadsföring och försäljning Stille ska fortsätta att stärka sin marknadsnärvaro i Skandinavien och kapitalisera på bolagets starka varumärke, samt vara offensivt i bolagets satsning på andra prioriterade marknader. Som ett led i denna satsning har Stille under året avvecklat bolagets försäljningskontor i Holland. Alla kontakter med bolagets distributörer på samtliga marknader förutom USA samlas därmed hos Stilles Svenska organisation. Vidare har Stille en amerikansk försäljningsorganisation med kontor i Chicago ett centrum för medicinteknik i USA och en av Stilles viktigaste marknader. Den amerikanska verksamheten har under 2007 övergått från att vara ett fristående dotterbolag till en försäljningsorganisation direkt underställd Stille AB. Därigenom frigörs resurser som behövs för en strukturerad marknadsbearbetning. Den amerikanska försäljningsorganisationens huvudsakliga uppgift är att bedriva strategisk marknadsföring och att vara ett stöd till Stilles olika försäljningskanaler. På den norda- merikanska marknaden har även ett distributionsavtal tecknats med Black&Black avseende marknadsföring av Stilles instrument för plastkirurgi. Dessutom har Stille ingått distributionsavtal på ett antal strategiskt viktiga marknader. På den italienska marknaden har avtal tecknats med Ergon Sutramed vilka, med egen produktion inom kirurgi- och suturindustrin och upparbetade kontakter, har en närvaro som möjliggör en bred marknadsbearbetning. På den brittiska marknaden har avtal tecknats med Assut Europe, ett dotterbolag till Ergon Sutramed. Stilles försäljningsorganisation består av en skandinavisk säljkår med egna säljare i Sverige och distributörer i övriga Skandinavien, ett eget säljkontor och distributörer i USA, samt utvalda distributörer på 40 andra marknader med fokus på Norden, England, Italien och Japan.

14 Stilles instrument ett hantverk Stilles fabrik för kirurgiska instrument ligger i Eskilstuna. Här tillverkas bolagets instrument till stor del med samma teknik som för 100 år sedan. Tillverkningen av Stille-instrument är ett hantverk där bolaget har kontroll över hela produktionskedjan från smide till färdigt instrument. Precis som på 1800-talet görs instrumenten till stor del för hand vilket är unikt för Stille. Vägen är lång från råmaterial till ett sofistikerat kirurgiskt instrument. Stille använder bara rostfritt stål av allra högsta kvalitet, för att ge instrumenten dess unika styrka, hållfasthet och elasticitet. Härdningen av ett kirurgiskt instrument är mycket viktigt för att varje instrument ska vara av rätt hårdhet. Stille använder olika härdningstemperaturer för olika typer av instrument, alltefter vilka egenskaper som efterfrågas hos de olika instrumenten. Stilles instrument har inga skarpa kanter där suturer eller kirurgens handskar kan fastna. Alla instrument är dessutom blankpolerade, vilket medför en mer arbetskrävande process vid tillverkning. Till fördelarna hör att blankpolerade instrument är mycket mer motståndskraftiga mot korrosion än ett matterat instrument. Karakteristiskt för Stilles instrument är också att de är gracila och välbalanserade, där alla instrument finjusteras ett antal gånger för att få den rätta Stillekänslan. Innan ett instrument lämnar fabriken måste det kännas som en del av kirurgens egen hand. 14 Stille Årsredovisning 2007

15 Organisation, miljö och kvalitet Organisation Medelantalet anställda under 2007 var 58 personer, varav 35 arbetar vid Stilles produktionsanläggning i Eskilstuna, 3 är anställda på det amerikanska försäljningskontoret i Chicago och 20 arbetar inom försäljning och olika stabsfunktioner vid Bolagets huvudkontor i Solna. Kvalitetspolicy Stille avser att kontinuerligt tillhandahålla medicintekniska produkter baserade på effektiva inköp, oklanderlig produktion, uppfyllande av myndighetskrav samt genom att tillfredställa kundernas behov och förväntningar. Därigenom avser Stille upprätthålla ett gott förtroende från bolagets kunder, partners och anställda, likväl som att säkerställa en stark marknadsposition. Stille tillämpar ett kvalitetssystem som är upprättat och certifierat i enlighet med standarden SS-EN ISO 13485:2003. Certifieringen omfattar design, tillverkning, försäljning och service. Samtliga anställda, oavsett funktion i organisationen, ska i sitt dagliga arbete följa de rutiner och regler som föreskrivs i Stilles kvalitetssystem och ha som sitt yttersta mål att ge optimal service till bolagets kunder. Miljöpolicy Stille arbetar idag inom tre huvudområden för att minimera miljöpåverkan i samband med bolagets verksamhet: Skadliga ämnen. Stilles mål är att minska skadliga ämnens påverkan på miljön. Detta sker bland annat genom att kemiavfall och tvättvätskor från bolagets produktionsanläggning i Eskilstuna transporteras av godkända transportbolag till lämpliga aktörer som kan tillgodose ett miljövänligt omhändertagande. Utsläpp. Stilles mål är att tillse att utsläpp i luften av miljöfarliga partiklar från produktionsanläggningen i Eskilstuna hålls på ett minimum. Utsläppen har uppmätts och uppfyller de krav som myndigheter ställer på utsläpp av detta slag. Återvinning. Stille arbetar med att sortera övrigt avfall och restprodukter på sådant sätt att de i största möjliga mån ska kunna återvinnas, exempelvis i form av olika stålprodukter. Stille Årsredovisning

16 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Stille AB (publ), organisationsnummer , får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december i korthet finansiell summering 1) Nettoomsättningen uppgick till 94,9 Mkr (117,1) Rörelseresultat -4,6 (-24,3) Resultat per aktie uppgick till -0,02 kr (-0,09) 1) Om ej annat anges i denna förvaltningsberättelse så avses koncernen. Siffror inom parentes anger utfall för motsvarande period föregående år. Stille i korthet Stille AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Bolaget fokuserar på att skapa fördelar för läkaren med produkter som genom sin design, sina egenskaper, sin kvalitet eller sin känsla gör läkarens arbete enklare, effektivare och säkrare. Stilles prioriterade områden är kirurgiska instrument och specialbord för hjärt/kärlkirurgi, plastikkirurgi och gynekologi/urologi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Stille grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. Stille AB är noterat på First North med Erik Penser Fondkommission som Certified Adviser. Viktiga händelser under perioden Stille och Gray Surgical ingår strategiskt partnerskap Stille har tecknat ett strategiskt avtal om marknadssamarbete med australiensiska Gray Surgical. Stille tillför på exklusiv basis Gray Surgicals produkter till sitt utökade kirurgiska utbud under det gemensamma varumärket Stille-Gray, i Norden och USA. Gray Surgical, Perth Australien, är specialiserad på utveckling och tillverkning av sårhaksystem, en väsentlig teknik vid flertalet öppna kirurgiska ingrepp. Stille skall marknadsföra produkterna tillsammans med egentillverkade instrument i Norden och USA under varumärket Stille-Gray. Distributörsavtal tecknade för Italien samt Storbritannien Stille har tecknat ett distributörsavtal med Ergon Sutramed S.p.A. avseende den italienska marknaden, samt ett distributionsavtal med Ergon Sutrameds dotterbolag Assut Europe UK Ltd. avseende den brittiska marknaden. Avtalen inkluderar åtaganden om minimivolymer som överstiger Stilles nuvarande försäljning på respektive marknad. Distributörsavtal med amerikanska Black & Black Stille har träffat ett distributörsavtal med Black & Black Inc, Atlanta GA, USA. Överenskommelsen innebär ett distributionsavtal där Black & Black ska marknadsföra Stilles instrument på den nordamerikanska marknaden för plastikkirurgi. Nyemission om 36 Mkr genomförd i augusti Stille genomförde under augusti 2007 en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Genom emissionen tillfördes Stille 36 Mkr före emissionskostnader. Emissionen övertecknades vilket medförde att emissionsgarantin från bolagets fyra största ägare ej behövdes tas i anspråk. Stille lanserar under eget varumärke, StilleVisi, unika sladdlösa pannlampor till kirurgmarknaden. Stille har ingått ett strategiskt avtal med Enova Medical Technologies, St. Paul, Minnesota, USA. Avtalet innebär att Stille exklusivt och under eget varumärke, StilleVisi, ska marknadsföra Enovas unika sladdlösa pannlampor till kirurgmarknaden i Norden, Storbritannien och Italien, samt icke exklusivt i övriga Europa och Japan. Verksamheten i USA till Chicago Stille flyttade i början av oktober den amerikanska verksamheten från Dallas till Chicago. Genom detta lokaliserar sig Stille nu i ett av den medicintekniska industrins viktigaste områden i USA. Omstrukturering av försäljningsorganisationen försäljningskontor i Holland avvecklat Stille avvecklade under året sitt försäljningskontor i Holland. Detta innebär att alla kontakter med bolagets distributörer på samtliga marknader förutom USA samlats hos Stilles skandinaviska organisation. Avvecklingen medför som lägst årliga kostnadsbesparingar om 4 procent av de samlade administrations- och försäljningskostnaderna, med fullt genomslag från och med Viktiga händelser efter perioden Stille tillsätter Christine Pappas som ny USA-chef Stille AB har tillsatt Christine Pappas som ny chef för bolagets verksamhet i USA. Christine Pappas kommer närmast från Cardinal Health där hon var marknadschef med ansvar för utbildning och operationsinstrument. Stille utser ny Certified Adviser Stille har från och med den 11 februari utsett Erik Penser Fondkommission till ny Certified Adviser. 16 Stille Årsredovisning 2007

17 Stilles aktie och ägare Stilleaktien Stilles aktie noterades den 29 augusti 1997 på NGM Equity och är sedan 28 november 2005 noterad på First North. Antalet aktier i Stille uppgår till med ett nominellt värde om 0,05 kr per aktie. Samtliga aktier har lika rätt till andel i bolagets tillgångar och resultat. Det finns endast ett aktieslag, där en aktie medför en röst. Marknadsvärdet baserat på slutkurs den 28 december 2007 uppgick till 135,0 mkr. Aktieägare per Antal Aktier Andel kapital och röster Linc Invest AB ,16% Catella Healthcare Investments AS ,97% Garden Growth Company LLC ,19% Linc AB ,73% Övriga ,95% Summa ,00% Ägarstruktur Antal aktieägare i bolaget uppgick till per den 31 december Största aktieägare är Linc AB och Linc Invest AB med 33,89 % av aktierna. Fördelning av aktieinnehav Antal Aktier Andel av totalt antal aktier Antal Aktieägare Andel av totalt antal ägare % ,00% 93 3,91% ,04% 202 8,50% ,54% ,30% ,59% ,78% ,56% 201 8,46% ,35% 87 3,66% ,93% ,38% Summa ,00% ,00% Stille aktien Stille aktien om S Stille Årsredovisning

18 Finansiell översikt Nedan följer ett sammandrag av koncernens resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser och nyckeltal för den senaste femårsperioden. Beloppen är sammanställda i tkr om inget annat anges. Uppgifter baseras på material hämtat från officiella årsredovisningar Uppgifterna för åren är upprättade enligt IFRS medan uppgifterna för 2003 upprättats enligt tidigare principer. Finansiell femårsöversikt, tkr Resultaträkningar Nettoomsättning Rörelseresultat före av- och nedskrivningar Rörelseresultat efter avskrivningar Resultat efter finansiella poster Årets resultat Jämförelsestörande poster Balansräkningar Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar (exkl likvida medel) Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital Räntebärande skulder Icke räntebärande skulder och avsättningar Summa eget kapital och skulder Kassaflöde Investeringar Nyckeltal Rörelsemarginal före av- och nedskrivningar, % Rörelsemarginal efter avskrivningar, % Avkastning på eget kapital, % Avkastning på sysselsatt kapital, % Soliditet, % Eget kapital per aktie, SEK 0,07 0,01 0,04 0,03-0,02 Skuldsättningsgrad, ggr Neg Andel riskbärande kapital, % Räntetäckningsgrad, ggr Neg Neg 2 Neg Neg Medelantal anställda, antal Resultat per aktie, SEK -0,02-0,09 0,01-0,02-0,13 Definitioner Rörelsemarginal Avkastning på eget kapital Avkastning på sysselsatt kapital Soliditet Skuldsättningsgrad Andel riskbärande kapital Räntetäckningsgrad Resultat per aktie Eget kapital per aktie Rörelseresultat i procent av nettoomsättning. Årets resultat i procent av genomsnittligt eget kapital. Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder. Utgående eget kapital (inklusive minoritet) i procent av balansomslutning vid periodens utgång. Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Summan av eget kapital och uppskjutna skatteskulder (inklusive minoritet) dividerat med balansomslutning. Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med finansiella kostnader. Årets resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier Eget kapital dividerat med antal aktier på balansdagen 18 Stille Årsredovisning 2007

19 Kommentarer till den finansiella utvecklingen Nettoomsättning uppgick under perioden till 94,9 (117,1) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-24,3). Rörelseresultatet har påverkats positivt av engångsintäkter om 1,3 mkr. Rörelsekostnaderna uppgick till 43,4 (68,0) mkr, varav försäljningskostnaderna uppgick till 29,2 (26,2) mkr. Ökningen av försäljningskostnaderna beror på ökande försäljningsinsatser. De administrativa kostnaderna har genom konstnadsbesparingar under 2007 minskat från 23,1 mkr till 15,1 mkr jämfört med föregående år. Kostnaderna för forskning och utveckling minskade till 0,4 (0,9) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -4,6 (-24,3) mkr och resultatet efter skatt till -6,3 (-29,7) mkr. Övriga rörelsekostnader/intäkter uppgick till 1,2 (-17,9) mkr. Övriga rörelseintäkter under 2007 avser återföring av en reserv för avgångsvederlag, vilken avsattes under Rörelseresultatet påverkas av kursförluster med 1,3 (3,4) mkr. Produktområde Bord Stille utvecklar och tillverkar procedurspecifika specialbord för hjärt-/ kärlkirurgi, gynekologi, urologi, ultrajudsundersökningar och urodynamiska undersökningar. Borden kännetecknas av en hög grad av funktionalitet och ergonomi. Nettomsättningen inom produktområdet Bord uppgick till 45,9 (69,1) mkr. Försäljningen inom produktområdet fördelar sig på Sonestabord 24,6 (24,0) mkr och ImagiQ 21,3 (44,2) mkr. Övrig försäljning uppgick till 0,0 (0,9) mkr. Rörelseresultatet uppgick till -10,7 (-11,7) mkr. Stilles försäljning av operationsbordet ImagiQ har under hela verksamhetsåret påverkats negativt av GE OEC Medical Systems (GE OEC) Stilles distributör i USA och dess föreläggande från den amerikanska myndigheten Food and Drug Administration (FDA) om försäljningsstopp. Föreläggandet är inte relaterat till ImagiQ, men det säljs tillsammans med GE OECs produkter och samtliga underleverantörer till GE OEC berörs av stoppet. Enligt ett uttalande den 7 januari 2008 från GE OECs VD förväntas FDA ha påbörjat sin slutrevision i ärendet under samma månad. Stille har under perioden januari-december 2007 uppnått 48 procent av försäljningen av ImagiQ jämfört med samma period föregående år. Försäljningen av ImagiQ i USA har fortsatt att öka till kunder vid sidan av GE OEC. Stilles bedömning är att den långsiktiga försäljningspotentialen för produkten ImagiQ inte påverkas av GE OECs försäljningsstopp, och att försäljningsökningen via nya kunder på den amerikanska marknaden kommer att fortsätta. Produktområde Instrument Stille utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa instrument för kirurgi. Produkterna tillverkas i egen anläggning i Eskilstuna och säljs i Sverige av egna säljare samt på exportmarknader genom fristående distributörer. Därutöver har Stille ett antal agenturer i Sverige. Nettoomsättningen för instrument ökade under året med drygt 2 procent 49,1 (47,9) mkr. Försäljningen av egenproducerade instrument ökade med 14 procent, 39,7 (31,2) mkr, som ett resultat av framgångsrika försäljningsinsatser främst i USA och Sverige, samtidigt som försäljningen hämmades av leveransproblem från en extern leverantör vilket försenade utleveranser i slutet av Försäljningen av agenturprodukter minskade samtidigt med 29 procent, 9,4 (13,2) mkr, till del beror på att Stille inte längre representerar Wrightagenturen. Ökningen för egenproducerade instrument respektive minskningen för agenturprodukter beror till del även på att OEM-produkter under 2007 redovisats under egenproducerade instrument, medan de under 2006 har redovisats som agenturprodukter. Rörelseresultatet uppgick till 5,7 (5,6) mkr. Finansiell ställning Kassaflödet från den löpande verksamheten under 2007 uppgick till -4,1 (-6,8) mkr. Koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 2,4 (2,0) mkr. Därutöver fanns outnyttjade checkräkningskrediter på sammanlagt 5,0 (2,5) mkr. Stille har under perioden amorterat lån till Linc AB med 9,5 mkr. Kvarstående skuld var per 31 december 0,0 (9,5) mkr. Nyemission Styrelsen beslutade 25 juni 2007, efter bemyndigande av årsstämman, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission av med kursen 30 öre tillförde bolaget i aktiekapital och tkr i övrig tillskjutet kapital. Kostnader för nyemission uppgick till Syftet med emissionen är att stärka bolagets finansiella ställning inför fortsatt expansion och tillväxt. Investeringar Investeringar uppgick till 0,3 (1,5) mkr varav desinvesteringar om -0,6 mkr. och investeringar om 0,9 mkr. Investeringarna avser maskiner och inventarier i produktområde Instrument. Desinvesteringen avser ett försäljning av immateriella tillgångar i produktområde Bord. Miljö Stille arbetar idag inom tre områden för att förbättra miljön. Skadliga ämnen. Stilles mål är att minska skadliga ämnens påverkan på miljön. Detta sker bland annat genom att kemiavfall och tvättvätskor från bolagets produktionsanläggning i Eskilstuna transporteras av godkända transportbolag till lämpliga aktörer som kan tillgodose ett miljövänligt omhändertagande. Utsläpp. Stilles mål är att tillse att utsläpp i luften av miljöfarliga partiklar från produktionsanläggningen i Eskilstuna hålls på ett minimum. Utsläppen har uppmätts och uppfyller de krav som myndigheter ställer på utsläpp av detta slag. Återvinning. Stille arbetar med att sortera övrigt avfall och restprodukter på sådant sätt att de i största möjliga mån ska kunna återvinnas, exempelvis i form av olika stålprodukter. Personal Medelantalet anställda under 2007 var 58 (52). Antalet anställda den 31 december 2007 var 58 (53). Finansiella risker och riskhantering Se not 31. Styrelsearbete Vid ordinarie årsstämma 25 april 2007 omvaldes Thomas Axelsson, Bengt Julander, Claes Wenthzel och Annika Espander till ordinarie ledamöter. Bruce Grant valdes till ny ordinarie ledamot och Johan Koch avböjde omval. Sirpa Mäkipää kvarstod som arbetstagarrepresentant i styrelsen. Styrelsen har under 2007 hållit 16 protokollförda styrelsemöten. Förslag till vinstdisposition Moderbolaget Till årsstämmans förfogande står följande medel: Överkursfond Ansamlad förlust Årets vinst Totalt kr kr kr kr Styrelsen föreslår att vinstmedlen överförs i ny räkning samt att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret Beträffande resultatet av koncernens och moderbolagets verksamhet under räkenskapsåret samt koncernens och moderbolagets ställning vid räkenskapsårets utgång hänvisas i övrigt till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande kassaflödesanalyser och bokslutskommentarer. Alla belopp anges i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Stille Årsredovisning

20 Koncernens Resultaträkning Not Nettoomsättning Kostnad för såld vara Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrativa kostnader Utvecklingskostnader Övriga rörelsekostnader/intäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Resultat efter finansnetto Skatt på årets resultat Årets resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare Resultat per aktie -0,02-0,09 Genomsnittligt antal aktier *) Antalet aktier vid periodens utgång *) Det finns inga utestående instrument som ger upphov till utspädning Koncernens Förändring av Eget Kapital Not 30 Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Andra reserver Ansamlad förlust Ingående balans Summa Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamhet Årets resultat Summa transaktioner som direkt redovisats mot eget kapital exklusive transaktioner med ägare Nyemission Utgående balans Omräkningsdifferenser vid omräkning av utlandsverksamhet Årets resultat Summa transaktioner som direkt redovisats mot eget kapital exklusive transaktioner med ägare Nyemission Emissionskostnad Utgående balans Aktiekapitalet består av aktier med kvotvärde 5 öre. En A-aktie berättigar till en röst. Årets omräkningsdifferens uppgår till 131 (125) tkr och den ackumulerade omräkningsdifferensen uppgår till -254 (- 385) tkr. Andra reserver avser i sin helhet reserv för omräkning av utländsk valuta. 20 Stille Årsredovisning 2007

21 Koncernens Balansräkning TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Not Immateriella tillgångar 14 Balanserade utgifter för utveckling Patent 0 30 Goodwill Materiella anläggningstillgångar 15 Byggnader och mark Maskiner Inventarier Övriga finansiella tillgångar Uppskjuten skattefordran Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 1, 28, 30 Eget kapital Aktiekapital ( st med kvotvärde 5 öre) Övrigt tillskjutet kapital Reserver Ansamlad förlust Årets resultat Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld till närstående företag Avsättningar Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Checkräkningskredit Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Stille Årsredovisning

22 Moderbolagets Resultaträkning Not Nettoomsättning Kostnad för såld vara 0 0 Bruttoresultat Försäljningskostnader 0 0 Administrativa kostnader Övriga rörelsekostnader/intäkter Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa finansiella poster Årets resultat Moderbolagets Förändring av Eget Kapital Bundet eget kapital Fritt eget kapital Not 30 Aktiekapital Reservfond Överkurs fond Ansamlad förlust Summa Utgående balans Nyemission Årets resultat Utgående balans Nyemission Emissionskostnad Årets resultat Utgående balans Aktiekapitalet består av st A-aktier med kvotvärde 5 öre. En A-aktie berättigar till en röst. 22 Stille Årsredovisning 2007

23 Moderbolagets Balansräkning TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar hos koncernföretag Fordringar hos koncernföretag Skattefordran 0 45 Övriga fordringar 31 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 Eget kapital 30 Bundet eget kapital Aktiekapital ( st med kvotvärde 5 öre) Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Överkursfond Ansamlad förlust Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder 24 Skuld till koncernföretag Skuld till närstående företag Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder 7 0 Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN 28 Ställda säkerheter 0 0 Ansvarsförbindelser Stille Årsredovisning

Stille AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2009

Stille AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2009 Stille AB (publ) Delårsrapport januari-mars Perioden 1 januari-31 mars Nettoomsättningen för perioden, 1 januari 31 mars, uppgick till 27,4 Mkr (27,1) vilket motsvarar en tillväxt på 1,3% (12,4) Rörelseresultatet

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september Tredje kvartalet

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september Tredje kvartalet Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2005 Tredje kvartalet Nettoomsättningen ökade med 23 % till 22,4 (18,2) mkr. Rörelseresultatet förbättrades till 1,6 (0,6) mkr. Resultatet efter skatt förbättrades

Läs mer

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006

Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006. Solna 24 oktober 2006 Solna 24 oktober 2006 Stille AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Nettoomsättningen ökade med 26 % till 28,2 (22,4) mkr under kvartalet och med 23 % till 87,9 (71,4) mkr under niomånadersperioden

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Stille AB (publ) Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet

Stille AB (publ) Bokslutskommuniké Fjärde kvartalet Stille AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Fjärde kvartalet Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 24,4 (22,1) mkr. Rörelseresultatet förbättrades till 0,6 (-8,7) mkr. Resultatet efter skatt blev -0,8

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Stille AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2008

Stille AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2008 Stille AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2008 Perioden 1 januari 31 december 2008 Nettoomsättningen uppgick till 96,6 Mkr (94,9) Rörelseresultatet uppgick till -1,3 Mkr (-4,6) Rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016

New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 New Nordic Healthbrands AB (publ) Niomånadersrapport Q3 januari - september 2016 NIO MÅNADER 2016 NIO MÅNADER 2015 Q3 2016 Q3 2015 Nettoomsättning, ksek 235 289 223 302 84 740 73 869 Bruttoresultat, ksek

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007

Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Delårsrapport januari-mars 2007 Seamless Distribution AB (publ) Dalagatan 100, 113 43 Stockholm Telefon: 08-564 878 00 www.seamless.se Organisationsnummer: 556610-2660 JANUARI TILL MARS 2007 3

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i VA Automotive i Hässleholm AB (publ) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TILLÄGG TILL PROSPEKT... 3 SAMMANFATTNING... 4 FINANSIELL INFORMATION I SAMMANDRAG...

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016

BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG Årsredovisning för 2016 BOO ENERGI ENTREPRENAD AKTIEBOLAG 556476-6243 Årsredovisning för 2016 INNEHÅLL: Ordförande har ordet 2 Förvaltningsberättelse 2 Styrelse, ledning och revisorer 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Halvårsrapport. Senzime AB (publ)

Halvårsrapport. Senzime AB (publ) Senzime AB (publ) 1 (6) Halvårsrapport för Senzime AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Senzime AB (publ) 2 (6) Styrelsen och verkställande direktören för Senzime AB (publ) får härmed avge halvårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

För perioden: januari - september 2011

För perioden: januari - september 2011 För perioden: januari - september 2011 Affärsidé Bolagets nya inriktning skall vara att investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare samt tillhandahålla administrativa

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-DECEMBER 2006 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI DECEMBER 2006 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 DECEMBER (Q1 och Q2) 2006 Nettoomsättningen uppgick till 59,3* (44,5) MSEK, en ökning med 33,3

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( )

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ ( ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ (1998-12-01 -- 1999-11-30) H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 32.977 (MSEK 26.650), en ökning med 24% jämfört med föregående år Försäljningen i jämförbara butiker ökade på samtliga

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 31/3 2018

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 31/3 2018 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529 9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2018 Faktureringen för perioden uppgick till 6,7 MSEK (5,1 MSEK), en ökning med 1,6 MSEK mot föregående år. Resultat före avskrivning för

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB

Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för Comfort Window System AB CWS Comfort Window System AB Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2009-09-01 till 2010-08-31 Verksamhetsåret i sammandrag, (föregående år) : 4:e kvartalets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %).

Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Bokslutskommuniké 1/1 31/12 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 27,8 MSEK (23,9 MSEK), en ökning med 3,9 MSEK (16,3 %). Det operativa resultatet efter

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer:

Arkiv Digital AD AB Delårsrapport. januari juni Arkiv Digital AD AB Organisationsnummer: Arkiv Digital AD AB Delårsrapport januari juni 2016 Arkiv Digital AD AB Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Arkiv Digital AD AB, 556688-7633, får härmed avge en delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-september 2015

Delårsrapport. för. januari-september 2015 Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

Oden Control AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (publ) Bokslutskommuniké 2006 År 2006 i korthet Intäkterna uppgick till 4 889 TSEK (4 066 TSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 203 TSEK (-996 TSEK) Avskrivningarna uppgick till 628 TSEK

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014

Delårsrapport. NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr /1 30/6 2014 NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/6 2014 Faktureringen under perioden uppgick till 12,8 MSEK (10,1 MSEK), en ökning med 2,7 MSEK (26,7 %). Det operativa resultatet efter skatt

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer