Utbildningskväll för väglag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskväll för väglag"

Transkript

1 Utbildningskväll för väglag Borgå stad, Sektionen för enskilda vägar Kaffeservering kl. 18 presentation av sektionen sektionens ordförande Juha Elo Ansökning av bidrag vägmästare Seija Kindstedt och byråsekreterare Linda Antell-Behm Väglagets uppgifter och beslutanderätt enligt lagen om enskilda vägar, Väglagets mötesförfarande, vilka punkter det inte lönar sig att slarva med, Sysslomannens eller bestyrelsens uppgifter och ansvar DI Esko Hämäläinen Paus Att söka ändring, om vad och var kan man överklaga? Att förnya vägenhetsberäkningen och bruksavgifternas storlek, Vägens och vägområdets brukstillstånd, Dränering, grunden för god väghållning. DI Esko Hämäläinen Frågor Utbildningskväll för väglag (10)

2 euro finns reserverat för bidrag år 2014, lika mycket som under pågående år. - Ansökningstiden går alltid ut den sista vardagen i mars, När kan man ansöka om bidrag av kommunen? - då det finns fast bosättning vid vägen - vägen används också till annan trafik än för vägdelägarnas transporter - vägen används för regelbundna person- eller för näringslivet viktiga varutransporter - eller vägen kan jämställas med ovan avsedda vägar - den enskilda vägen finns med i Borgå stads register, alltså att VÄGLAG har grundats på vägen Beviljade bidrag år 2013 Bidrag Ansökt bidrag euro ( ) / väglag st Beviljat bidrag euro ( ) / väglag st Underhållsbidrag 240 st 562 / km, II-klass vägar 238 st Grundförbättringsbidrag ,00 / 33 st ,00 / 26 st Grundförbättringsbidrag staden/ NMT-centralen ,00 / 5 st ,00 / 4 st Grundförbättring Vad är grundförbättring? - att förbättra vägens bärighet - att reparera kälskador - att förbättra dräneringen o att bygga vägtrummor o att gräva nya diken - förbättra geometrin - broar Beakta följande då du fyller i ansökningsblanketten: - blanketten skall fyllas i på rätt sätt och sakligt - redogör för arbetet som skall utföras på formuläret eller på en skild bilaga - bifoga en karta över grundförbättringsobjektet - kostnadsberäkning över arbetet (inkluderat moms) - i större projekt måste väglaget konkurrensutsätta det arbete som planeras (upphandlingslagen) För att beviljas bidrag av staden förutsätts, att väglaget ansöker om statligt stöd (NMT-centralen) för anläggning av vägen med stöd av lagen om enskilda vägar eller skogsförbättringslagen, ifall det är möjligt att få sådant stöd. Borgå stad understöder också i mån av möjlighet sådana projekt som NMT-centralen har beviljat understöd för. Väglaget skall i så fall ansöka om understöd av både NMT-centralen och Borgå stad. Underhållsbidrag - Vid utdelning av underhållsbidrag är de enskilda vägarna indelande i tre klasser: Utbildningskväll för väglag (10)

3 o klass I, enskild väg längs vilken det finns många fast bosatta, som är en genomfartsväg eller som på annat sätt är betydande för väghållningen (803 /km 2013) o klass II, enskild väg längs vilken det finns fast bosättning (562 /km 2013) o klass III, enskild väg längs vilken inte finns fast bosättning (beviljas inte bidrag) - Blanketter postas till de väglag som har ansökt om bidrag föregående år - På internet finns också den elektroniska blanketten, som kan ifyllas efter att man först har samlat in alla behövliga uppgifter. Den elektroniska blanketten överförs till sektionen direkt. Den är ett snabbt alternativ för inlämnande av uppgifter! - Bidrag beviljas till den sista året runt bosatta delägaren. Kom ihåg att informera oss om större förändringar i metermängden på ansökan. - Väglag som använder dubbel bokföring, rekommenderas att skicka bokslutet också som bilaga. Ansökningsblankettens redovisningssida fungerar bättre för väglag med enkel bokföring. Väglagets uppgifter, beslutanderätt och förvaltning Esko Hämäläinen Borgå, Vägdelägarna ansvarar för den enskilda vägens väghållning gemensamt. - Vägen hålls i det skick som motsvarar användningen. - Vägdelägarna får inte påföras orimliga kostnader. - Det finns inga direkta lagstagade kvalitetskriterier för underhållet av en enskild väg. Vägdelägarna besluter tillsammans om nivån för vägens underhåll. - Menföres- och dylika begränsningar gäller också vägdelägarna. - Vägdelägarna är tillsammans ansvariga för väghållningen eller för skador som orsakats av väghållningens försummelse. - Vägens alla konstruktioner skall rymmas inom det vägområde, som har fastställts i en vägförrättning. Väghållaren har befogenheter endast på vägområdet. - Ifall vägdelägarna inte har organiserat sig till ett väglag måste alla åtgärder som berör väghållning avtalas med alla delägare. Då räcker inte ett majoritetsbeslut. - Vägnämnden kan förpliktiga delägaren att delta i kostnaderna, ifall fordringen har gjorts inom tre år från åtgärden. - Rättelseyrkan: vägnämnden, jorddomstolen - Lagen om enskilda vägar Utbildningskväll för väglag (10)

4 - kan grundas endast genom förrättning av vägnämnden eller vägförrättning av Lantmäteriverket - väglagets kännetecken, vägens omfattning och ansvarspersonens personuppgifter antecknas i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar/ fastighetsdatasystem - väglaget har en begränsad rättslig handlingsförmåga - organ: syssloman eller bestyrelse - väglagsstämma (möte), majoritetsbeslut - rättelseyrkan: vägnämnden, jorddomstolen - Lagen om enskilda vägar 50, 51 a, 58 70, mm. Väglagets beslutsmakt, ärenden som kräver väglagets mötesbeslut - bevilja vägrätt eller rätt att använda vägen - fastställa vägenheter och grunderna för bruksavgifter - fastställa bokslut, budget och debiteringslängd - fastställa väglagets räkenskapsperiod - uppta lån - förbättra vägen och ansöka om bidrag - söka vägförrättning och vägnämndens förrättning - sköta underhållet av tillhörande väg - val av organ för väglaget - bevilja lov och förbud angående bruk av vägen - uppsättning av bestående vägmärke - Lagen om enskilda vägar 64, Vägtrafiklagen 51 Väglaget kan inte besluta om - upphävande av vägrätt mot delägarens vilja - oklarheter angående vägens läge eller bredd - avlägsnande av träd och grenar utanför vägområdet - sammanslagning eller upplösning av väglag eller vägdelar - uppsättning av bestående vägmärke utan kommunens samtycke Väglagsstämma/ lagenligt möte - årsstämma vanligtvis en gång per år eller minst vart fjärde år - sysslomannen eller bestyrelsen ordförande sammankallar - kallelsebrev till alla delägare eller - tidningsannons och kallelsebrev till alla vägdelägare från annan ort - möteskallelsens kostnader (och övrig administration) kan täckas med en grundavgift - Lagen om enskilda vägar 23, 65, 67 - kallelsen alltid senast 14 dagar före mötet - i kallelsen till årsstämman skall alla för väghållningen betydelsefulla ärenden nämnas - i kallelsen till en extraordinarie stämma skall alla ärenden nämnas - i kallelsen skall meddelas om framläggandet (platsen) av debiteringslängd - Lagen om enskilda vägar 65, 68 Utbildningskväll för väglag (10)

5 Debiteringslängd - förslaget skall hållas framlagt 14 dagar före väglagsstämman, kan skickas med kallelsen - storleken på vägavgiften som motsvarar vägenheterna, storleken på varje delägares vägavgift, de sammanlagda vägavgifternas summa, bruksavgifternas storlek samt förfallodag - utmätning lyckas endast utgående ifrån en lagenligt framlagd och fastställd debiteringslängd! Möteskallelse Jakopää enskilda väglags årsmöte hålls tisdagen den kl. 19 i Jakostads kafé på adressen Jakopäävägen 5. Bestyrelsens förslag till budget och debiteringslängd för år 2014 finns bifogade till möteskallelsen. Debiteringslängden finns framlagd enligt LEV 68 från och med i Jakostads kafé och hos bestyrelsens ordförande Heikki Jakopää, Jakopäävägen 121, Jakopää kommun, tfn Jakopää Heikki Jakopää bestyrelsens ordförande Välkommen! Tidningsannons Jakopää enskilda väglags årsmöte hålls tisdagen den kl. 19 i Jakostads kafé, där också debiteringslängden finns framlagd. Heikki Jakopää bestyrelsens ordförande Väglagsstämmans beslutsförhet - måste ha en ordförande inte nödvändigtvis en delägare - protokolljusterare är inte nödvändiga - t.o.m. ensam kan man hålla ett lagligt möte! - skäl att kräva och granska fullmakter - assistenter får användas - vägdelägaren kan vara med och besluta om sina egna ärenden - sysslomannen eller bestyrelsemedlemmar brukar förklara sig jäviga då ansvarsfriheten behandlas, är inte nödvändigt - väglagsstämman är inte offentlig - Lagen om enskilda vägar 66, 70 Omröstning - alla beslut som majoritetsbeslut - röstetalet utgående ifrån vägenheter dock inte över 30 % av närvarandes enheter - om rösterna faller lika, avgör stämmans ordförandes åsikt Utbildningskväll för väglag (10)

6 Röstklippare (LEV 66 ) Närvarande Enheter Röster A B C D E Sammanlagt högsta tillåtna röstmängden 30 % X 400 = majoriteten räknas utgående ifrån den totala mängden röster (340) - till majoritet behövs alltså >170 röster - fullmakten är likvärdig med närvarande delägare vid uppgörande av beräkning - med hjälp av fullmakter kan man således lätt uppnå absolut majoritet vid stämman Val av personer till väglaget - 3 medlemmar och 2 (inte personliga) suppleanter till bestyrelsen suppleanterna blir ofta bortglömda - bestyrelsen utser bland sina ordinarie medlemmar ordförande och viceordförande - till sysslomannen bör alltid utses en ersättare - verksamhetsperioden högts 4 år, kan återväljas, kan befrias tidigare - vid behov väljer man två verksamhets-/ redovisningsgranskare (och två suppleanter) - eget samtycke är nödvändigt, en utomstående kan också väljas - rätt till arvode och ersättning för kostnader Protokoll - plats och tid för mötet, närvarande eller representerade vägdelägare och deras vägenhets- och röstetal, fattade beslut - underskrift av stämmans ordförande och protokolljusterare eller mötets godkännande omedelbart, allas underskrift - protokollet med bilagor tillgängligt för sakägarna senast 14 dagar efter mötet - kopia eller utdrag till sakägaren på begäran en rimlig avgift kan uppbäras - ett formellt fel, ett olagligt beslut eller en kränkning av vägdelägarnas jämställdhet som motivering - ett skriftligt besvär till kommunens vägnämnd - vägdelägaren inom 30 dagar ifrån mötet - annan sakägare inom 30 dagar ifrån delgivning - vägnämnden håller en förrättning, till vilken alla sakägare kallas - ändring i vägnämndens beslut söker man av jorddomstolen - ett skriftligt besvär inom 30 dagar ifrån beslutet, - skickas till Lantmäteribyrån (i fortsättningen direkt till jorddomstolen, regeringens förslag 68/2013) Utbildningskväll för väglag (10)

7 - jorddomstolen gör vanligtvis en syn och avgör sedan ärendet under en session - besvärsrätt till jorddomstolens beslut söker man av högsta domstolen (och besvärar sig samtidigt) - ett vanligt väglag endast bokföringsskyldig - större väglag rekommenderas dubbel bokföring med resultat- och balansräkning - ett väglag som idkar affärsverksamhet är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen - i granskning av redovisningen följer man Lagen om enskilda vägar, oftast väljer man två verksamhetsgranskare - redovisningen kan också granskas på årsstämman - att sköta vägens administration och ekonomi - bereda väglagstämman - verkställa väglagets beslut - representera väglaget och namnteckna - tillfälliga tillstånd och bruksavgifter - sköta vägunderhållet/ hålla vägen i skick - tillfälliga förbud och viktbegränsningar - tillfälliga vägmärken, t.ex. varningsskyltar - Lagen om enskilda vägar 67 Sysslomannens eller bestyrelsens ansvar - av en försummelse (vållande) kan följa ansvar för skadeersättning - väglaget är ersättningsskyldig till en utomstående - väglaget har möjlighet att kräva (tingsrätten) ersättning av sysslomannen eller bestyrelsen (ansvarsfrihet beviljas inte) - väglaget kan ta förutom ansvarsförsäkring också försäkring för administrativt ansvar (drulleförsäkring) - vägdisponenter har oftast egen ansvarsförsäkrning I skadefall strävar väglaget alltid till att bevisa - vägen var i ändamålsenligt skick och/ eller - alla nödvändiga och överenskomna underhållsarbeten hade gjorts eller - att det var frågan om en överlägsen händelse, som inte kunde förhindras eller - skadan har inte alls skett på denna väg eller - skadan är självförvållad Utbildningskväll för väglag (10)

8 Förnyande av vägenhetslängd och bruksavgifter Grunder, Begrepp, Instruktioner Totalvikten (i ton) på vägdelägarens årliga genomsnittstrafik multipliceras med vägsträckans längd (i kilometer). Exempel: - bostadsfastighet 900 ton x 2,5 km = tkm - skogens helhetstrafik 12 ton x 20 ha x 2,5 km = 600 tkm Ofta frågat - den verkliga sträckan på vägen inte kortaste sträckan - enligt olika matlag - med enheter för sommarbostad får man ingen vinterplogning - arbete utanför jordbrukslägenhet, förhöjning - åkerenheterna enligt så medelmåttliga uppgifter som möjligt - enheterna för arrendeåkrar vid vägen åt ägaren åt arrendetagaren endast ifall denne också är vägdelägare - enheterna för arrendeåkrar längre bort till jordbrukaren - normala skogsenheter också efter avverkning inga tilläggsavgifter inga rabatter Yttre och inre trafik Yttre trafik är trafik mellan fastighetens driftscentrum och destinationer utanför vägen Inre trafik är trafik mellan fastighetens driftscentrum och åker- eller skogsskiften som tillhör lägenhetens bruksenhet Vikttal för fastsällande av vägenheter Bostadsfastighet ULA 900 t Fritidsfastighet ULL 150 / 300 / t Jordbrukslägenhetens boende ULM 750 t, ifall man inte jobbar annanstans Odling, yttre trafik ULV nötboskap 25 t/ha spannmålsodling 25 t/ha sockerbetor o. potatis 75 t/ha Odling, inre trafik SLV nötboskap 120 t/ha spannmål 50 t/ha sockerbetor o. potatis 100 t/ha trädor 15 t/ha gödseltransp. separat 25 t/last Utbildningskväll för väglag (10)

9 Mjölktransport ULMa t/v enl. insamlingssätt och -antal Skog, helhetstrafik MeL 2-14 t/ha, enl. läge Virkestransport, yttre trafik ULMe 1-11 t/ha, enl. läge Skogsvård, inre trafik SLMe 1-3 t/ha, enl. läge Specialtrafik EL enl. transport/eller totalvikten av övrig trafik Ändringar i enhetsberäkningen - ifall vägen får nya delägare eller nya vägförbindelser LEV 28 - ifall det sker förändringar i vägdelägarens väganvändning eller trafik LEV 23 - vägdelägaren har rätt att kräva justering av enheter, ifall en väsentlig förändring sker LEV 29 - vägdelägaren har rätt att kräva helt ny fördelning av vägenheter, ifall föregående har varit i kraft fem år LEV 29 - ifall väglag sammanslås eller avskiljs (vägnämnden) - LEV 69 Förnyande av enhetsberäkningen - beslut om förnyande av enhetsberäkningen fattas på väglagstämman (skall nämnas i möteskallelsen) - vem räknar enheterna: bestyrelsen eller sysslomannen, en enskild vägdelägare, vägdisponent, lantmäteribyrån, skogscentralen, skogsvårdsföreningen, kommunens tjänsteinnehavare, annan utomstående sakkunnig - vid behov anskaffas ADB-program (t.ex. Wintie, Tiemestari, Excel) och blanketter (t.ex. Wintie, lantmäteribyrån) - vid behov postas blanketter med ifyllningsanvisningar för insamling av grunduppgifter till delägarna - grunduppgiftsblanketterna granskas allmänt och tillika försäkrar man sig om jämlik behandling av delägarna (utgångsuppgifternas noggrannhet) - vid behov samlas tilläggsuppgifter in av delägare eller myndigheter - utvärdering av vägdelägarnas trafikslag, trafikens vikt och eventuella korrigeringskoefficienter - sträckorna mätas på kartan och vid behov i terrängen - uppgifterna matas in i ADB-programmet - den preliminära enhetsberäkningen skrivs ut och granskas, eventuella ändringar görs - den slutliga enhetsberäkningen skrivs ut och om möjligt skickas beräkningen till delägarna att bekanta sig med - på väglagsstämman fastställer och besluter väglaget om när den nya enhetsberäkningen tas i bruk (skall nämnas i möteskallelsen) - små justeringar tas i allmänhet omedelbart i bruk, en helt ny beräkning vanligtvis i följande debiteringslängd - vägenhetsberäkningen skall uppdateras kontinuerligt Grunderna för bruksavgifter - sporadisk användning av vägen är i praktiken avgiftsfri - en utomstående väganvändare är skyldig att betala bruksavgift vid begäran - varutransporter, genomfartstrafik och båtplatser som tillhör andra än delägare, häst- och jakt-trafik mm. - övrig organiserad verksamet på vägen! - bruksavgiften skall vara rimlig och motsvara en vägdelägares vägavgift - grunderna för bruksavgifter skall fastställas på väglagsstämman - återställande av vägen skall ersättas Utbildningskväll för väglag (10)

10 Översättningen av materialhäftets andra del är tyvärr ofärdig. Vi kan på begäran skicka materialet efteråt. Medverkande i utbildningskvällen: Borgå stad Sektionen för enskilda vägar, PB 23, Borgå - Utbildningskväll för väglag (10)

VÄGLAGET bekant och fungerande

VÄGLAGET bekant och fungerande VÄGLAGET bekant och fungerande Många finländare är tvungna att på egen bekostnad underhålla en enskild väg som leder hem, till stugan, skogseller åkerskiftet. Dessa, så kallade vägdelägare, vilka äger

Läs mer

6. Vägenheterna uträknas på basis av Lantmäteriverkets anvisningar och fastställs enligt dessa anvisningars bilaga 1.

6. Vägenheterna uträknas på basis av Lantmäteriverkets anvisningar och fastställs enligt dessa anvisningars bilaga 1. 1 Degerö Enskilda Väglag, Ingå Degerön yksityistien tiekunta, Inkoo VÄGLAGETS ANVISNINGAR Fastställda av årsstämman 14.06.2013 Inledning Väglaget heter Degerö Enskilda Väglag och dess hemort är Ingå. Väglaget

Läs mer

PM ANGÅENDE VÄGLAGS STÄMMA

PM ANGÅENDE VÄGLAGS STÄMMA PM ANGÅENDE VÄGLAGS STÄMMA Tidpunkt Väglagets ordinarie stämma (årsstämma) ska sammankallas senast inom juni månad ifall vägdelägarna på tidigare stämma ej beslutat annorlunda. På årsstämman kan man även

Läs mer

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter:

Sökandens adress och andra kontaktuppgifter: ANSÖKAN TILL PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN Vi ber att Patent- och registerstyrelsen beviljar tillstånd att grunda stiftelsen [stiftelsens namn] och fastställer stiftelsens stadgar. Helsingfors, den 6 september

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN

HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN FÖRDELNING AV VÄGHÅLLNING TIENPIDON FÖR OSITTELUSTA ENSKILDA VÄGAR LANTMÄTERIVERKETS MAANMITTAUSLAITOKSEN PUBLIKATIONER JULKAISUJA NRO 92 92 UTVECKLINGSCENTRALEN KEHITTÄMISKESKUS

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till.

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. 1 Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011 I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. Delägarlaget definieras i lagen om samfälligheter och i skattelagen

Läs mer

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort

STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE. Stiftelsens namn och hemort STADGAR FÖR AUGUST LUDVIG HARTWALLS STIFTELSE 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är August Ludvig Hartwalls stiftelse, på finska August Ludvig Hartwallin säätiö och på engelska The Foundation

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAMBRUK antagna på konstituerande föreningsstämma 2005-06-07. Föreningen Sambruk är en ideell förening, som har bildats på initiativ av Bollnäs, Borlänge, Botkyrka, Jönköping, Kungälv,

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län

STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län STADGAR för LEADER Söderslätt ideell förening, Skåne län. Sats Namn Kommentar 1 Föreningens Leader Söderslätt ideell förening firma 2 Ändamål Föreningens ändamål är att inom Leader Söderslätt, som omfattar

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015

FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 FÖRSLAG TILL STADGAR FÖR CLASSIC CAR WEEK ATT FÖRSTA GÅNGEN BEHANDLAS AV FÖRENINGSSTÄMMAN DEN 15 MARS 2015 Förslaget har upprättats av Anders Klasson, Göran Wendelin och Jan Säbb 1 KAP ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Tips & Råd Så startar du en egen förening

Tips & Råd Så startar du en egen förening Tips & Råd Så startar du en egen förening Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då ska du läsa detta! Samla några personer som har ett gemensamt intresse. Vid den första träffen

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland

Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma.

Beslutade stämman att välja advokat Robert Hansson att som stämmoordförande leda dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), org nr. 556670-2854, den 25 maj 2012, kl. 14.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Stämmans öppnande

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år

ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) FÖR ATT ARRANGERA EFTERMIDDAGSVERK- SAMHET FÖR SKOLELEVER Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år ANSÖKAN OM UNDERSTÖD 1 (9) Myndighet hos vilken ansökningen lämnas in Datum För år Studera anvisningarna för hur blanketten ska fyllas i på sidorna 8-9 och villkoren på sidan 7 i ansökningsblanketten innan

Läs mer

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond

Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Stadgar för Föreningen Lilla barnets fond Antagna 2008-10-09 1 Namn Föreningens namn är Föreningen Lilla barnets fond. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Uppgifter Föreningen ska stödja

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Stadgar Pernå Skärgårds Vattenandelslag

Stadgar Pernå Skärgårds Vattenandelslag Stadgar Pernå Skärgårds Vattenandelslag 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Pernå Skärgårds Vattenandelslag och dess hemort är Lovisa. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att bygga, upprätthålla

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02

Stadgar för Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening, antagna vid stämman 1995-09-13, ändrade 1997-04-02 Med kompletterande utdrag ur lag (1987:667) om ekonomiska föreningar (FL) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Hisingens Bilkooperativ ekonomisk förening. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN

REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN REGLEMENTE BIDRAG TILL ENSKILDA VÄGAR INOM VÅRGÅRDA KOMMUN Reglementet antaget av KF 137/96 Tillägg till reglementet antaget av KF 8/98 Revidering, kommunfullmäktige 1999-12-08 141. Vårgårda kommun h 447

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 87 Den 2015-06-22 Kommunfullmäktige 2015-06-22 8 Kommunstyrelsen 2015-05-12 15 Teknik- och fritidsutskottet 2015-04-28 9 Kf 87 Ks

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Campus Helsingborgs vänner. Stadga

Campus Helsingborgs vänner. Stadga Campus Helsingborgs vänner Stadga 1 Innehåll Kapitel 1 Föreningen... 1 1.1 Namn... 1 1.2 Säte... 1 1.3 Föreningsform och verksamhetsår... 1 1.4 Ändamål och verksamhet... 1 Kapitel 2 Medlemmar... 2 2.1

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår

Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Stadgar för Engelbrekt Scoutkår Scouterna Stadgar för Engelbrekt scoutkår, organisationsnummer 875001-8676 Antagna av kårstämman den 2012-03-01 med tillägg vid stämma 2013-03-07 1 Allmänt Engelbrekt scoutkår

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger.

Förslag till reviderade stadgar 2011-11-15. Ändringar markerade med ruta revideringar till höger. Stadgar för den ideella föreningen Tillväxt Gotland 1 Firma och styrelsens säte Föreningens firma är Tillväxt Gotland, ideell förening. Styrelsen ska ha sitt säte i Gotlands kommun. 2 Ändamål Tillväxt

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening

1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening Stadgar 1. Firma Föreningens firma är Bråbygdens föräldrakooperativ ekonomisk förening 2. Ändamål: (hur ska medlemmarna ekonomiska intressen tillgodoses) Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande

16 Ideella föreningar 16.1 Bildande 121 16 Ideella föreningar 16.1 Bildande För att en ideell förening ska vara juridisk person krävs att den har antagit stadgar av viss fullständighet och valt styrelse. Stadgarna ska innehålla namn, ändamål

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER STADGAR (antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 2 april 2005) Föreningen och dess uppgifter 1. Föreningen Auktoriserade Translatorer är en sammanslutning av

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort.

STADGAR Landsorts Vägförening. 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. STADGAR Landsorts Vägförening 1 Föreningens firma är Landsorts Vägförening som är en intresseförening bildad 1966 på Landsort. 2 Föreningen har till ändamål att driva och sköta den enskilda vägen på Landsort

Läs mer

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen

Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Reviderad den 2007-02-26. Stadgar för. Lindholmens Pubförening På Chalmers campus Lindholmen Lindholmens Pubförening Stadgar 1 (7) Stadgar för Lindholmens Pubförening På I samarbete med Ingenjörsteknolog- och Sjösektionen vid Chalmers Studentkår Gäller fr.o.m. 2007-06-30 Innehåll 1 ALLMÄNT...

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION

Stadgar ideell förening MAT + INTEGRATION ideell förening MAT + INTEGRATION 1 Namn och säte Föreningens firma är Mat + Integration, ideell förening. Föreningen har sitt säte i Råneå, Luleå kommun. 2 Form & Ändamål Föreningen är fristående, partipolitiskt

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist.

Stämman öppnades av styrelsens ordförande J.T. Bergqvist. :S Tid: kl. 12.00 Plats: Närvarande: Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden (Bilaga 1) närvarande eller representerade.

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer