Utbildningskväll för väglag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utbildningskväll för väglag"

Transkript

1 Utbildningskväll för väglag Borgå stad, Sektionen för enskilda vägar Kaffeservering kl. 18 presentation av sektionen sektionens ordförande Juha Elo Ansökning av bidrag vägmästare Seija Kindstedt och byråsekreterare Linda Antell-Behm Väglagets uppgifter och beslutanderätt enligt lagen om enskilda vägar, Väglagets mötesförfarande, vilka punkter det inte lönar sig att slarva med, Sysslomannens eller bestyrelsens uppgifter och ansvar DI Esko Hämäläinen Paus Att söka ändring, om vad och var kan man överklaga? Att förnya vägenhetsberäkningen och bruksavgifternas storlek, Vägens och vägområdets brukstillstånd, Dränering, grunden för god väghållning. DI Esko Hämäläinen Frågor Utbildningskväll för väglag (10)

2 euro finns reserverat för bidrag år 2014, lika mycket som under pågående år. - Ansökningstiden går alltid ut den sista vardagen i mars, När kan man ansöka om bidrag av kommunen? - då det finns fast bosättning vid vägen - vägen används också till annan trafik än för vägdelägarnas transporter - vägen används för regelbundna person- eller för näringslivet viktiga varutransporter - eller vägen kan jämställas med ovan avsedda vägar - den enskilda vägen finns med i Borgå stads register, alltså att VÄGLAG har grundats på vägen Beviljade bidrag år 2013 Bidrag Ansökt bidrag euro ( ) / väglag st Beviljat bidrag euro ( ) / väglag st Underhållsbidrag 240 st 562 / km, II-klass vägar 238 st Grundförbättringsbidrag ,00 / 33 st ,00 / 26 st Grundförbättringsbidrag staden/ NMT-centralen ,00 / 5 st ,00 / 4 st Grundförbättring Vad är grundförbättring? - att förbättra vägens bärighet - att reparera kälskador - att förbättra dräneringen o att bygga vägtrummor o att gräva nya diken - förbättra geometrin - broar Beakta följande då du fyller i ansökningsblanketten: - blanketten skall fyllas i på rätt sätt och sakligt - redogör för arbetet som skall utföras på formuläret eller på en skild bilaga - bifoga en karta över grundförbättringsobjektet - kostnadsberäkning över arbetet (inkluderat moms) - i större projekt måste väglaget konkurrensutsätta det arbete som planeras (upphandlingslagen) För att beviljas bidrag av staden förutsätts, att väglaget ansöker om statligt stöd (NMT-centralen) för anläggning av vägen med stöd av lagen om enskilda vägar eller skogsförbättringslagen, ifall det är möjligt att få sådant stöd. Borgå stad understöder också i mån av möjlighet sådana projekt som NMT-centralen har beviljat understöd för. Väglaget skall i så fall ansöka om understöd av både NMT-centralen och Borgå stad. Underhållsbidrag - Vid utdelning av underhållsbidrag är de enskilda vägarna indelande i tre klasser: Utbildningskväll för väglag (10)

3 o klass I, enskild väg längs vilken det finns många fast bosatta, som är en genomfartsväg eller som på annat sätt är betydande för väghållningen (803 /km 2013) o klass II, enskild väg längs vilken det finns fast bosättning (562 /km 2013) o klass III, enskild väg längs vilken inte finns fast bosättning (beviljas inte bidrag) - Blanketter postas till de väglag som har ansökt om bidrag föregående år - På internet finns också den elektroniska blanketten, som kan ifyllas efter att man först har samlat in alla behövliga uppgifter. Den elektroniska blanketten överförs till sektionen direkt. Den är ett snabbt alternativ för inlämnande av uppgifter! - Bidrag beviljas till den sista året runt bosatta delägaren. Kom ihåg att informera oss om större förändringar i metermängden på ansökan. - Väglag som använder dubbel bokföring, rekommenderas att skicka bokslutet också som bilaga. Ansökningsblankettens redovisningssida fungerar bättre för väglag med enkel bokföring. Väglagets uppgifter, beslutanderätt och förvaltning Esko Hämäläinen Borgå, Vägdelägarna ansvarar för den enskilda vägens väghållning gemensamt. - Vägen hålls i det skick som motsvarar användningen. - Vägdelägarna får inte påföras orimliga kostnader. - Det finns inga direkta lagstagade kvalitetskriterier för underhållet av en enskild väg. Vägdelägarna besluter tillsammans om nivån för vägens underhåll. - Menföres- och dylika begränsningar gäller också vägdelägarna. - Vägdelägarna är tillsammans ansvariga för väghållningen eller för skador som orsakats av väghållningens försummelse. - Vägens alla konstruktioner skall rymmas inom det vägområde, som har fastställts i en vägförrättning. Väghållaren har befogenheter endast på vägområdet. - Ifall vägdelägarna inte har organiserat sig till ett väglag måste alla åtgärder som berör väghållning avtalas med alla delägare. Då räcker inte ett majoritetsbeslut. - Vägnämnden kan förpliktiga delägaren att delta i kostnaderna, ifall fordringen har gjorts inom tre år från åtgärden. - Rättelseyrkan: vägnämnden, jorddomstolen - Lagen om enskilda vägar Utbildningskväll för väglag (10)

4 - kan grundas endast genom förrättning av vägnämnden eller vägförrättning av Lantmäteriverket - väglagets kännetecken, vägens omfattning och ansvarspersonens personuppgifter antecknas i Lantmäteriverkets register över enskilda vägar/ fastighetsdatasystem - väglaget har en begränsad rättslig handlingsförmåga - organ: syssloman eller bestyrelse - väglagsstämma (möte), majoritetsbeslut - rättelseyrkan: vägnämnden, jorddomstolen - Lagen om enskilda vägar 50, 51 a, 58 70, mm. Väglagets beslutsmakt, ärenden som kräver väglagets mötesbeslut - bevilja vägrätt eller rätt att använda vägen - fastställa vägenheter och grunderna för bruksavgifter - fastställa bokslut, budget och debiteringslängd - fastställa väglagets räkenskapsperiod - uppta lån - förbättra vägen och ansöka om bidrag - söka vägförrättning och vägnämndens förrättning - sköta underhållet av tillhörande väg - val av organ för väglaget - bevilja lov och förbud angående bruk av vägen - uppsättning av bestående vägmärke - Lagen om enskilda vägar 64, Vägtrafiklagen 51 Väglaget kan inte besluta om - upphävande av vägrätt mot delägarens vilja - oklarheter angående vägens läge eller bredd - avlägsnande av träd och grenar utanför vägområdet - sammanslagning eller upplösning av väglag eller vägdelar - uppsättning av bestående vägmärke utan kommunens samtycke Väglagsstämma/ lagenligt möte - årsstämma vanligtvis en gång per år eller minst vart fjärde år - sysslomannen eller bestyrelsen ordförande sammankallar - kallelsebrev till alla delägare eller - tidningsannons och kallelsebrev till alla vägdelägare från annan ort - möteskallelsens kostnader (och övrig administration) kan täckas med en grundavgift - Lagen om enskilda vägar 23, 65, 67 - kallelsen alltid senast 14 dagar före mötet - i kallelsen till årsstämman skall alla för väghållningen betydelsefulla ärenden nämnas - i kallelsen till en extraordinarie stämma skall alla ärenden nämnas - i kallelsen skall meddelas om framläggandet (platsen) av debiteringslängd - Lagen om enskilda vägar 65, 68 Utbildningskväll för väglag (10)

5 Debiteringslängd - förslaget skall hållas framlagt 14 dagar före väglagsstämman, kan skickas med kallelsen - storleken på vägavgiften som motsvarar vägenheterna, storleken på varje delägares vägavgift, de sammanlagda vägavgifternas summa, bruksavgifternas storlek samt förfallodag - utmätning lyckas endast utgående ifrån en lagenligt framlagd och fastställd debiteringslängd! Möteskallelse Jakopää enskilda väglags årsmöte hålls tisdagen den kl. 19 i Jakostads kafé på adressen Jakopäävägen 5. Bestyrelsens förslag till budget och debiteringslängd för år 2014 finns bifogade till möteskallelsen. Debiteringslängden finns framlagd enligt LEV 68 från och med i Jakostads kafé och hos bestyrelsens ordförande Heikki Jakopää, Jakopäävägen 121, Jakopää kommun, tfn Jakopää Heikki Jakopää bestyrelsens ordförande Välkommen! Tidningsannons Jakopää enskilda väglags årsmöte hålls tisdagen den kl. 19 i Jakostads kafé, där också debiteringslängden finns framlagd. Heikki Jakopää bestyrelsens ordförande Väglagsstämmans beslutsförhet - måste ha en ordförande inte nödvändigtvis en delägare - protokolljusterare är inte nödvändiga - t.o.m. ensam kan man hålla ett lagligt möte! - skäl att kräva och granska fullmakter - assistenter får användas - vägdelägaren kan vara med och besluta om sina egna ärenden - sysslomannen eller bestyrelsemedlemmar brukar förklara sig jäviga då ansvarsfriheten behandlas, är inte nödvändigt - väglagsstämman är inte offentlig - Lagen om enskilda vägar 66, 70 Omröstning - alla beslut som majoritetsbeslut - röstetalet utgående ifrån vägenheter dock inte över 30 % av närvarandes enheter - om rösterna faller lika, avgör stämmans ordförandes åsikt Utbildningskväll för väglag (10)

6 Röstklippare (LEV 66 ) Närvarande Enheter Röster A B C D E Sammanlagt högsta tillåtna röstmängden 30 % X 400 = majoriteten räknas utgående ifrån den totala mängden röster (340) - till majoritet behövs alltså >170 röster - fullmakten är likvärdig med närvarande delägare vid uppgörande av beräkning - med hjälp av fullmakter kan man således lätt uppnå absolut majoritet vid stämman Val av personer till väglaget - 3 medlemmar och 2 (inte personliga) suppleanter till bestyrelsen suppleanterna blir ofta bortglömda - bestyrelsen utser bland sina ordinarie medlemmar ordförande och viceordförande - till sysslomannen bör alltid utses en ersättare - verksamhetsperioden högts 4 år, kan återväljas, kan befrias tidigare - vid behov väljer man två verksamhets-/ redovisningsgranskare (och två suppleanter) - eget samtycke är nödvändigt, en utomstående kan också väljas - rätt till arvode och ersättning för kostnader Protokoll - plats och tid för mötet, närvarande eller representerade vägdelägare och deras vägenhets- och röstetal, fattade beslut - underskrift av stämmans ordförande och protokolljusterare eller mötets godkännande omedelbart, allas underskrift - protokollet med bilagor tillgängligt för sakägarna senast 14 dagar efter mötet - kopia eller utdrag till sakägaren på begäran en rimlig avgift kan uppbäras - ett formellt fel, ett olagligt beslut eller en kränkning av vägdelägarnas jämställdhet som motivering - ett skriftligt besvär till kommunens vägnämnd - vägdelägaren inom 30 dagar ifrån mötet - annan sakägare inom 30 dagar ifrån delgivning - vägnämnden håller en förrättning, till vilken alla sakägare kallas - ändring i vägnämndens beslut söker man av jorddomstolen - ett skriftligt besvär inom 30 dagar ifrån beslutet, - skickas till Lantmäteribyrån (i fortsättningen direkt till jorddomstolen, regeringens förslag 68/2013) Utbildningskväll för väglag (10)

7 - jorddomstolen gör vanligtvis en syn och avgör sedan ärendet under en session - besvärsrätt till jorddomstolens beslut söker man av högsta domstolen (och besvärar sig samtidigt) - ett vanligt väglag endast bokföringsskyldig - större väglag rekommenderas dubbel bokföring med resultat- och balansräkning - ett väglag som idkar affärsverksamhet är bokföringsskyldig enligt bokföringslagen - i granskning av redovisningen följer man Lagen om enskilda vägar, oftast väljer man två verksamhetsgranskare - redovisningen kan också granskas på årsstämman - att sköta vägens administration och ekonomi - bereda väglagstämman - verkställa väglagets beslut - representera väglaget och namnteckna - tillfälliga tillstånd och bruksavgifter - sköta vägunderhållet/ hålla vägen i skick - tillfälliga förbud och viktbegränsningar - tillfälliga vägmärken, t.ex. varningsskyltar - Lagen om enskilda vägar 67 Sysslomannens eller bestyrelsens ansvar - av en försummelse (vållande) kan följa ansvar för skadeersättning - väglaget är ersättningsskyldig till en utomstående - väglaget har möjlighet att kräva (tingsrätten) ersättning av sysslomannen eller bestyrelsen (ansvarsfrihet beviljas inte) - väglaget kan ta förutom ansvarsförsäkring också försäkring för administrativt ansvar (drulleförsäkring) - vägdisponenter har oftast egen ansvarsförsäkrning I skadefall strävar väglaget alltid till att bevisa - vägen var i ändamålsenligt skick och/ eller - alla nödvändiga och överenskomna underhållsarbeten hade gjorts eller - att det var frågan om en överlägsen händelse, som inte kunde förhindras eller - skadan har inte alls skett på denna väg eller - skadan är självförvållad Utbildningskväll för väglag (10)

8 Förnyande av vägenhetslängd och bruksavgifter Grunder, Begrepp, Instruktioner Totalvikten (i ton) på vägdelägarens årliga genomsnittstrafik multipliceras med vägsträckans längd (i kilometer). Exempel: - bostadsfastighet 900 ton x 2,5 km = tkm - skogens helhetstrafik 12 ton x 20 ha x 2,5 km = 600 tkm Ofta frågat - den verkliga sträckan på vägen inte kortaste sträckan - enligt olika matlag - med enheter för sommarbostad får man ingen vinterplogning - arbete utanför jordbrukslägenhet, förhöjning - åkerenheterna enligt så medelmåttliga uppgifter som möjligt - enheterna för arrendeåkrar vid vägen åt ägaren åt arrendetagaren endast ifall denne också är vägdelägare - enheterna för arrendeåkrar längre bort till jordbrukaren - normala skogsenheter också efter avverkning inga tilläggsavgifter inga rabatter Yttre och inre trafik Yttre trafik är trafik mellan fastighetens driftscentrum och destinationer utanför vägen Inre trafik är trafik mellan fastighetens driftscentrum och åker- eller skogsskiften som tillhör lägenhetens bruksenhet Vikttal för fastsällande av vägenheter Bostadsfastighet ULA 900 t Fritidsfastighet ULL 150 / 300 / t Jordbrukslägenhetens boende ULM 750 t, ifall man inte jobbar annanstans Odling, yttre trafik ULV nötboskap 25 t/ha spannmålsodling 25 t/ha sockerbetor o. potatis 75 t/ha Odling, inre trafik SLV nötboskap 120 t/ha spannmål 50 t/ha sockerbetor o. potatis 100 t/ha trädor 15 t/ha gödseltransp. separat 25 t/last Utbildningskväll för väglag (10)

9 Mjölktransport ULMa t/v enl. insamlingssätt och -antal Skog, helhetstrafik MeL 2-14 t/ha, enl. läge Virkestransport, yttre trafik ULMe 1-11 t/ha, enl. läge Skogsvård, inre trafik SLMe 1-3 t/ha, enl. läge Specialtrafik EL enl. transport/eller totalvikten av övrig trafik Ändringar i enhetsberäkningen - ifall vägen får nya delägare eller nya vägförbindelser LEV 28 - ifall det sker förändringar i vägdelägarens väganvändning eller trafik LEV 23 - vägdelägaren har rätt att kräva justering av enheter, ifall en väsentlig förändring sker LEV 29 - vägdelägaren har rätt att kräva helt ny fördelning av vägenheter, ifall föregående har varit i kraft fem år LEV 29 - ifall väglag sammanslås eller avskiljs (vägnämnden) - LEV 69 Förnyande av enhetsberäkningen - beslut om förnyande av enhetsberäkningen fattas på väglagstämman (skall nämnas i möteskallelsen) - vem räknar enheterna: bestyrelsen eller sysslomannen, en enskild vägdelägare, vägdisponent, lantmäteribyrån, skogscentralen, skogsvårdsföreningen, kommunens tjänsteinnehavare, annan utomstående sakkunnig - vid behov anskaffas ADB-program (t.ex. Wintie, Tiemestari, Excel) och blanketter (t.ex. Wintie, lantmäteribyrån) - vid behov postas blanketter med ifyllningsanvisningar för insamling av grunduppgifter till delägarna - grunduppgiftsblanketterna granskas allmänt och tillika försäkrar man sig om jämlik behandling av delägarna (utgångsuppgifternas noggrannhet) - vid behov samlas tilläggsuppgifter in av delägare eller myndigheter - utvärdering av vägdelägarnas trafikslag, trafikens vikt och eventuella korrigeringskoefficienter - sträckorna mätas på kartan och vid behov i terrängen - uppgifterna matas in i ADB-programmet - den preliminära enhetsberäkningen skrivs ut och granskas, eventuella ändringar görs - den slutliga enhetsberäkningen skrivs ut och om möjligt skickas beräkningen till delägarna att bekanta sig med - på väglagsstämman fastställer och besluter väglaget om när den nya enhetsberäkningen tas i bruk (skall nämnas i möteskallelsen) - små justeringar tas i allmänhet omedelbart i bruk, en helt ny beräkning vanligtvis i följande debiteringslängd - vägenhetsberäkningen skall uppdateras kontinuerligt Grunderna för bruksavgifter - sporadisk användning av vägen är i praktiken avgiftsfri - en utomstående väganvändare är skyldig att betala bruksavgift vid begäran - varutransporter, genomfartstrafik och båtplatser som tillhör andra än delägare, häst- och jakt-trafik mm. - övrig organiserad verksamet på vägen! - bruksavgiften skall vara rimlig och motsvara en vägdelägares vägavgift - grunderna för bruksavgifter skall fastställas på väglagsstämman - återställande av vägen skall ersättas Utbildningskväll för väglag (10)

10 Översättningen av materialhäftets andra del är tyvärr ofärdig. Vi kan på begäran skicka materialet efteråt. Medverkande i utbildningskvällen: Borgå stad Sektionen för enskilda vägar, PB 23, Borgå - Utbildningskväll för väglag (10)

PM ANGÅENDE VÄGLAGS STÄMMA

PM ANGÅENDE VÄGLAGS STÄMMA PM ANGÅENDE VÄGLAGS STÄMMA Tidpunkt Väglagets ordinarie stämma (årsstämma) ska sammankallas senast inom juni månad ifall vägdelägarna på tidigare stämma ej beslutat annorlunda. På årsstämman kan man även

Läs mer

HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN

HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN FÖRDELNING AV VÄGHÅLLNING TIENPIDON FÖR OSITTELUSTA ENSKILDA VÄGAR LANTMÄTERIVERKETS MAANMITTAUSLAITOKSEN PUBLIKATIONER JULKAISUJA NRO 92 92 UTVECKLINGSCENTRALEN KEHITTÄMISKESKUS

Läs mer

VÄGLAGET bekant och fungerande

VÄGLAGET bekant och fungerande VÄGLAGET bekant och fungerande Många finländare är tvungna att på egen bekostnad underhålla en enskild väg som leder hem, till stugan, skogseller åkerskiftet. Dessa, så kallade vägdelägare, vilka äger

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med 1.1.2015 Innehållsförteckning STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA

Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA Ekonomi ETT INFORMATIONSPAKET FÖR KÅRERNA 1. SKÖTSEL AV EKONOMIN Termen ekonomi hänvisar till sådana handlingar mellan personer där pengar eller motsvarande används som betalmedel. I de följande kapitlen

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4

1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2. 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2. 3. STADGAR... sid 3. 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 Ny i styrelsen Innehåll 1. VAD ÄR BOSTADSRÄTT... sid 2 2. DE SJU GRUNDBULTARNA... sid 2 3. STADGAR... sid 3 4. FÖRENINGSSTÄMMA... sid 4 5. VAD STYR ARBETET I FÖRENINGEN... sid 7 6. STYRELSEN I ARBETE...

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. Stadgar för Uppsala Survival IF Föreningens namn: Uppsala Survival IF Säte: Uppsala Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen ska bedriva idrotten Survival. Föreningens förståelse för vad som är Survival

Läs mer

Styrelsens arbetsordning

Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning Innehåll sida Ur FRIIs Kvalitetskod för svensk insamling 2 Styrelsens grundläggande ansvar 4 Introduktionsmaterial 4 Styrelsens arbete 5 Styrelsens beslutsmässighet 5 Styrelsens

Läs mer

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR

YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR YRKESUTÖVARNAS OCH FÖRETAGARNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR Stadgarna har godkänts på kassans möte 10.12.2014 och Finansinspektionen har fastställt dem 16.12.2014. 2 AYT stadgar Innehållsförteckning 1 KAPITEL

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Förslag till nya stadgar FÖRENINGEN MAS AMIGOS STADGAR KAPITEL I BETECKNING, ÄNDAMÅL, ADRESS OCH OMRÅDE:

Förslag till nya stadgar FÖRENINGEN MAS AMIGOS STADGAR KAPITEL I BETECKNING, ÄNDAMÅL, ADRESS OCH OMRÅDE: Förslag till nya stadgar FÖRENINGEN MAS AMIGOS STADGAR KAPITEL I BETECKNING, ÄNDAMÅL, ADRESS OCH OMRÅDE: Artikel 1. Under beteckningen MAS AMIGOS bildas en FÖRENING i enlighet med den spanska lagen la

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE

TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE TRANSPORTBRANSCHENS ARBETSLÖSHETSKASSAS REGLER (2014-2018) KAPITEL I ARBETSLÖSHETSKASSANS VERKSAMHETSOMRÅDE 1 Arbetslöshetskassans namn, säte, verksamhetsområde och syfte Arbetslöshetskassans namn är Transportbranschens

Läs mer

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965.

För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. STADGAR För den ideella föreningen Örebro universitets idrottsförening hemmahörande i Örebro och bildad i oktober 1965. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är Att främja intresset för i

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer