6. Vägenheterna uträknas på basis av Lantmäteriverkets anvisningar och fastställs enligt dessa anvisningars bilaga 1.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Vägenheterna uträknas på basis av Lantmäteriverkets anvisningar och fastställs enligt dessa anvisningars bilaga 1."

Transkript

1 1 Degerö Enskilda Väglag, Ingå Degerön yksityistien tiekunta, Inkoo VÄGLAGETS ANVISNINGAR Fastställda av årsstämman Inledning Väglaget heter Degerö Enskilda Väglag och dess hemort är Ingå. Väglaget grundades På Degerö fanns en väg, som var märkt ut redan på gamla kartor från 1500-talet. Vägen har i stort sett haft den nuvarande utformningen sedan 1700-talet. Dessa anvisningar inkluderar centrala moment ur lagen om enskilda vägar (nr. 358, ) samt kompletteringar som detta väglag funnit nyttiga. Syftet med anvisningarna är att förenkla och förenhetliga bestyrelsernas agerande. I första hand åtföljs alltid lagar och förordningar. I Vägdelskap 1. Ägare eller därmed jämförbara innehavare till fastigheter, vilka innehar vägrätt, är delägare i väglaget. Vägrättigheten är bestående och överförs även på nya ägare. Degerö Enskilda Vägs inverkningssfär fasställs enligt omdöme av bestyrelsen, som vägstämman valt. 2. Även näringsidkare som beviljats nyttjanderätt utgör delägare i väglaget. Sådana vägdelägarskap samt nyttjanderätter är i kraft tillsvidare och för dessa fastställs vägenheter motsvarande deras nyttjande. 3. Väglaget upprätthåller en vägenhetslängd över delägarna och dess registerbeskrivning finns till påseende hos bestyrelsens sekreterare samt på väglagets hemsida 4. Vägdelägarna meddelar vägbestyrelsen sina kontaktuppgifter (namn, postadress, telefonnummer och eventuell e-post adress). Därutöver är delägarna skyldiga att meddela bestyrelsen om försäljning av fastigheten eller delar av den samt övriga förändringar som inverkar på antalet vägenheter, exempelvis nya bostads- och fritidsbostadshus. Även förändringar vad gäller hur ofta fastigheten används bör meddelas bestyrelsen. 5. Vägdelägarna ansvarar för väghållningen längs väglagets alla vägar och väglagets förpliktelser solidariskt i förhållande enligt vägenheterna. II Vägenheter och vägavgifter 6. Vägenheterna uträknas på basis av Lantmäteriverkets anvisningar och fastställs enligt dessa anvisningars bilaga 1.

2 2 7. Uträknandet av vägenheter och vägavgifter sker i enlighet med den information som delgivits bestyrelsen senast 14 dagar före årsstämman eller på annat sätt kommit till bestyrelsens kännedom. 8. Vägavgiften uppbärs alltid för hela året enligt den av vägstämman fastställda debiteringslängden. Bestyrelsen kan besluta att låta bli att fakturera särdeles små vägavgifter, varvid vägavgifterna debiteras först då de sammanlagt överstiger en viss av bestyrelsen fastslagen summa. I ägarbytesfall mitt i faktureringsperioden avgör köparen och säljaren sinsemellan om eventuell delning av avgiften. 9. Väg- och bruksavgifternas förfallodag bestäms på väglagets årsstämma. Vid försummelse av betalning skickas påminnelsebrev, i vilken ingår påminnelseavgift som vägstämman fastställt för vart år. Ifall att betalningen trots påminnelsen inte erläggs kan bestyrelsen lämna den för indrivning genom utsökning. III Väglagets stämma 10. Väglagets årsstämma hålls årligen april-juni. Extra vägstämmor hålls vid behov. 11. Väglagets årsstämma samt eventuella extra vägstämmor sammankallas genom kallelse till samtliga vägdelägare. Kallelsen skickas per post på den adress vägdelägaren angett eller e-post i enlighet med punk IV. Möteskallelsen innefattar de ärenden som behandlas på mötet. Kallelse skickas även till dem som regelbundet betalar bruksavgift. De har rätt att delta i mötet till den del bruksavgiften fastställs. 12. Väglagets årsstämma tar upp budgeten, antalet vägenheter, debiteringslängden för vägoch bruksavgifter, verksamhetsberättelsen, bokslutet samt beviljande an ansvarsfrihet för de redovisningsskyldiga. Årsstämman väljer två personer för att granska bokföringen och bokslutet samt väljer bestyrelsemedlemmarna. 13. Vägdelägare kan skriftligen befullmäktiga en utomstående person att använda hans/hennes tal- och rösträtt på vägstämman. 14. Ifall en fastighet har fler än en ägare och samtliga ägare inte är närvarande på vägstämman, kan fastighetens rösträtt enbart användas ifall ägarna befullmäktigat någon av de närvarande att representera sig. Äkta par som tillsammans äger en fastiget kan dock representera varandra utan fullmakt. 15. Mötesprotokollet skrivs och justeras inom skälig tid efter stämman. Det slutliga protokollet bör finnas till påseende hos bestyrelsens sekreterare senast 14 dagar efter stämman. 16. Vägdelägare och övriga berörda parter kan klaga över stämmans beslut hos Ingå kommuns samhällstekniska nämnd. Vägdelägare samt övriga som närvarit på stämman kan uttrycka klagomål inom 30 dagar efter stämman och övriga berörda parter 30 dagar fr.o.m. delfåendet. IV Möteskallelser, fakturor och övrig information till vägdelägare 17. Kallelser till vägstämma, fakturor för vägavgifter och viktig information kan skickas till vägdelägare per e-post, såvida de gett tillstånd därtill. Till övriga vägdelägare sänds dessa per post.

3 3 V Bestyrelsen 18. Vägstämman väljer en bestyrelse för att svara för vägens skötsel och administration. Vägstämman fastställer också bestyrelsens avlöning. Varje bestyrelsemedlems mandatperiod är tre år, därefter kan medlemmens mandat förlängas ett år i taget. Vägstämman kan välja utomstående personer till bestyrelsen och välja att anställa en syssloman att lyda under bestyrelsen. Vägstämman kan befria en bestyrelsemedlem från sin post under mandatperioden. Även bestyrelsen kan befria en medlem under pågående mandatperiod, varvid följande vägstämma bekräftar avgången. 19. Bestyrelsen väljer inom sig en ordförande, vice ordförande, sekreterare samt vägmästare på sitt första konstituerande möte. Som sekreterare och vägmästare kan fungera utomstående personer. 20. Bestyrelsemedlemmens mandatperiod inleds vid den vägstämma då han/hon väljs och avslutas vid den vägstämma då mandatperioden (3 eller 1 år) tar slut. 21. Bestyrelsen sammanträder enligt behov på kallelse av ordföranden eller sekreteraren. Ärenden man önskar bestyrelsens beslut om eller förberedning av bör meddelas ordföranden eller vice ordföranden i god tid före mötet. 22. Väglaget för dubbelbokföring och sammanställer bokslut och verksamhetsberättelse. VI Vägunderhåll 23. Vägen bör hållas i sådant skick som motsvarar vägdelägaranas samt räddningsmyndigheternas behov. Vägen sköts i enlighet med vägdelägarnas beslut i samband med årsstämman. 24. Bestyrelsen sörjer för, enligt vägstämmans eventuella direktiv, den allmänna skötseln av vägen samt övriga arbeten, införskaffning av vägmaterial samt val av entreprenör. 25. För arbeten som utförs på vägområdet krävs inte markägarens tillstånd. Markägaren bör emellertid underrättas och ges möjlighet att själv vidta nödvändiga åtgärder. 26. Vägdelägarna förpliktigas att bygga och underhålla sina vägskäl samt därtill hörande vägtrummor. Om dessa skyldigheter försummas kan arbetet ske av utomstående på vägdelägarens bekostnad. Vid behov ger bestyrelsen råd vad gäller byggande och underhåll av vägskäl. VII Vägbruk 27. Vägmästaren kan utfärda viktbegränsningar för vägen vid menföre, dessa utmärks med ändamålsenliga trafikmärken. På vägen får man inte köra fordon försedda med metalllarvfötter eller -kättingar, med undantag för korta förflyttningar. Vägdelägarna bör meddela entreprenörer samt virkeshandlare om detta. 28. Ifall man förorsakat skada av vägen åläggs man att betala en summa som motsvarar kostnaderna för att återställa vägen, förutsatt att man inte själv återställer den. Vid tvistefall ordnas en inspektion varvid de berörda och vid behov representanter för Ingå kommuns samhällstekniska nämnd närvarar.

4 4 VIII Ändring av anvisningarna Dessa anvisningar tas årligen upp för granskning på årsstämmans föredragningslist. Anvisningarna kan vid behov ändras med enkel röstmajoritet på vägstämma. Bilaga 1 Kalkyleringsgrunder för vägavgifter

5 5 Bilaga 1. Kalkyleringsgrunder för vägavgifter (Kalkyleringsgrunderna har godkänts enligt den finska versionen av årsstämman ) Fördelningen av vägenheter görs utgående från Lantmäteriverkets anvisningar (Handbok om fördelning av väghållning för enskilda vägar, publikation nr. 92, 2011). Vägenheterna kalkyleras genom att multiplicera fastighetens vikttal med antalet vägkilometer som används samt vägens utjämningskoefficient. Alla fastigheter vid vägens inverkningssfär placeras i åtminstone en av kategorierna nedan. Vägavgiften uträknas genom att multiplicera vägenheten med den avgift årsmötet fastställt. Boendefastighet: Om en fastighet används som fast bostad, tillhör den kategori A (vikttal 900 ton). Vägenheten kalkyleras enligt antalet hushåll som är fastbosatta. Huruvida fastigeten är godkänd för fast boende eller sommarresidens, den adress invånarna är skriven på är inte avgörande utan det avgörande är om hushållet de facto bor på fastigheten året om. Ifall hushållet använder två bilar, tillsätts 30 % av vägenheterna, om tre bilar tillsätts 50 %. Semesterresidens: Om fastigheten är semesterresidens, tillhör den endera kategori B, C, D, E eller F i enlighet med hur ofta fastigheten används. Av dessa kategorier väljs den som bäst motsvarar trafiken till fastigheten, dock sålunda att ifall fastigheten används ens i någon mån under vintern, är dess vikttal åtminstone 500 ton. Vägenheterna kalkyleras i enlighet med antalet hushåll på fastigheten oberoende av antalet byggnader. Ifall hushållet använder två bilar, tillsätts 30 % av vägenheterna, om tre bilar tillsätts 50 %. Användningsfrekvenskategorierna är: B (vikttal 700 ton): Semesterresidens, som används året om. Till exempel sommarstugor eller parallellbostäder, som används under vintern, utöver veckoslut även under vardagana. C (vikttal 500 ton): Semesterresidens, som används under sommar och vinter. Exempelvis sommarstugor, som används under våren, sommaren och hösten samt en del under vintern. D (vikttal 400 ton): Semesterresidens, som används långvarigt på sommaren, men inte alls under vintern. Exempelvis sommarstugor som används sammanlagt tre månader eller mera under våren, sommaren och hösten, men inte alls under vintern. E (vikttal 300 ton): Semesterresidens, som används normalt under sommaren. Till exempel sommarstugor som används enbart under sommaren sammanlagt t.ex. 4 veckor och några veckoslut på höst och vår, men helt saknar vintertrafik. F (vikttal 150 ton): Semesterresidens, som bara används lite och bara under sommaren. Exempelvis sommarstugor, som används enbart under sommaren, sammanlagt 1-3 veckor eller mindre under sommaren och som saknar annan användning och vintertrafik.

6 6 Under byggnation varande och obebyggda fastigheter (kategori R): Om en fastighet är under byggnation, uträknas dess vägenhet i enlighet med att byggnaden redan vore färdigställd och i den användning den kommer att ha. Om en fastighet har obebyggda byggplatser, för vilka man inte har en tidsplan för byggandet, kalkyleras vägenheten med vikttalet 30 ton. Om det finns en tidsplan, stiger vägenheten gradvis under tre år före färdigställandet av byggnaden sålunda att det tredje året debiteras 100 % av den färdiga byggnadens vägenhet, det andra året 66 % och det första året 33 %. Skog (kategori M): Vägenheter för skog kalkyleras enligt Lantmäteriverkets anvisningar utgående från trafiklagen MeL (finska förkortningen) (skogens vikttal 14 ton/ha samt tvinmarks och impediments vikttal 1 ton/ha). Skog på alla typer av fastigheter beaktas. Vägenheterna tar hänsyn till skogens hela livslängd, därav är vägenheten inte beroende av huruvida man nyligen sålt eller inom kort planerar att sälja virke. Ifall vägdelägarens fastigheter sammanlagt innehar mindre än två ha skog, beaktas skogen inte beträffande vägenheter. Lantgårdar (kategori T): Vägenheter för lantgårdar kalkyleras enligt Lantmäteriverkets anvisningar. Intern trafik på åkerareal större än 5 ha korrigeras vägenheten 15 % neråt. Specialtrafik (kategori L): Vägenheter för specialtrafik kalkyleras enligt Lantmäteriverkets anvisningar. Utjämningskoefficient för avstånd: Kilometerantalet vägavstånd en fastighet använder utjämnas enligt Lantmäteriverkets anvisade koefficient, som kalkyleras genom att höja kvoten av vägens totala längd med den använda kilometerandelen i potens 0,2. Granskning av maximaldebitering: Det sker ingen granskning av maximal debitering. Bruksavgifter: Transport och trafik på vägen utförd av utomstående kan debiteras en avgift enligt bestyrelsens bedömning. Även trafik och transport utöver det vanliga av vägdelägare kan debiteras med extra avgifter ifall bestyrelsen anser trafiken vara betydande. Avgifterna fastställs enligt Lantmäteriverkets anvisningar. Alla som använder vägen bör meddela bestyrelsen om trafik som avviker från det vanliga.

PM ANGÅENDE VÄGLAGS STÄMMA

PM ANGÅENDE VÄGLAGS STÄMMA PM ANGÅENDE VÄGLAGS STÄMMA Tidpunkt Väglagets ordinarie stämma (årsstämma) ska sammankallas senast inom juni månad ifall vägdelägarna på tidigare stämma ej beslutat annorlunda. På årsstämman kan man även

Läs mer

Utbildningskväll för väglag

Utbildningskväll för väglag Utbildningskväll för väglag 22.10.2013 Borgå stad, Sektionen för enskilda vägar Kaffeservering kl. 18 presentation av sektionen sektionens ordförande Juha Elo Ansökning av bidrag vägmästare Seija Kindstedt

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN

HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN HANDBOK KÄSIKIRJA OM YKSITYISTEIDEN FÖRDELNING AV VÄGHÅLLNING TIENPIDON FÖR OSITTELUSTA ENSKILDA VÄGAR LANTMÄTERIVERKETS MAANMITTAUSLAITOKSEN PUBLIKATIONER JULKAISUJA NRO 92 92 UTVECKLINGSCENTRALEN KEHITTÄMISKESKUS

Läs mer

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till.

Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011. I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. 1 Guide för nya delägarlagsaktiva Uppdaterad 15.4.2011 I den här guiden har vi samlat information som varje delägare borde känna till. Delägarlaget definieras i lagen om samfälligheter och i skattelagen

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland

Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Företagarens skydd www.syt.fi Företagarnas Arbetslöshetskassa i Finland Stadgarna 2015 Kassamötet har den 21 november 2014 godkänt stadgeändringen

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors.

Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. STADGAR FÖR TALTIONI ANDELSLAG 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är Taltioni andelslag, på finska Taltioni osuuskunta och på engelska Taltioni cooperative. Andelslagets hemort är Helsingfors. 2 BRANSCH

Läs mer

VÄGLAGET bekant och fungerande

VÄGLAGET bekant och fungerande VÄGLAGET bekant och fungerande Många finländare är tvungna att på egen bekostnad underhålla en enskild väg som leder hem, till stugan, skogseller åkerskiftet. Dessa, så kallade vägdelägare, vilka äger

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2003 Utgiven i Helsingfors den 21 februari 2003 Nr 126 131 INNEHÅLL Nr Sidan 126 Lag om statliga och kommunala borgenslån för bostadsrättshus- och hyreshusproduktion... 277

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4

Fiber till ditt hem. 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till ditt hem GH Fiberförening (Gödestad-Hjälm) 01-maj-2015 Brev NR 4 Fiber till Gödestad-Hjälm Detta brev innehåller: - Kallelse till möte om bildande av ny ekonomisk förening. GH Fiber Ekonomisk

Läs mer

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014

Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning, fakturering och avbrytande av elleveransen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4. Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Muttern 4 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Muttern 4, organisationsnummer 716419-6888. 2 Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015

Elleveransvillkor ELV 2014. Gäller fr.o.m 1.1 2015 Elleveransvillkor ELV 2014 Gäller fr.o.m 1.1 2015 Kymmenedalens El Kymmenedalens El ELLEVERANSVILLKOR ELV 2014 Innehåll: A. Allmänt, ingående av elleveransavtal och förutsättningar för tjänsten B. Mätning,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Stadgar för Bostadsrättsföreningen GORDION i Malmö Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar har blivit antagna av föreningens medlemmar på Extra föreningsstämma 2011-10-11 Firma och

Läs mer

GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening...

GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... GAMLA STADGAR NYA STADGAR 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening... Föreningen

Läs mer

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 )

VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) NYKARLEBY KRAFTVERK UUDENKAARLEPYYN VOIMALAITOS VILLKOR FÖR ANSLUTNINGAR AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER ( AV 05 ) Rekommenderade av Finsk Energiindustri rf VILLKOR FÖR ANSLUTNING AV ELFÖRBRUKNINGSPLATSER (Elanslutningsvillkor,

Läs mer

Elanslutningsvillkor AV 05

Elanslutningsvillkor AV 05 Elanslutningsvillkor AV 05 1. Tillämpning av anslutningsvillkoren 1.1. Dessa villkor skall bifogas till ett anslutningsavtal som gäller anslutning av en elförbrukningsplats till ett eldistributionsnät

Läs mer

Stadgar. 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21.

Stadgar. 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21. Stadgar 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE Föreningens firma är Riksbyggens Bostadsrättsförening Örebrohus 21. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus,

Läs mer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer

NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer NORMALSTADGAR för lokalförening i Salt med kommentarer Innehåll Världens möjlighet 3 Normalstadgar för lokalförening i Salt barn och unga i EFS 5 Kommentarer till normalstadgar för lokalförening i Salt

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Kättingen 5, organisationsnummer 702001-2469 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kättingen 5. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark.

Med skog avses skogsbruksmark som indelas i skogsmark, tvinmark, impediment och övrig skogsbruksmark. Utkast 12.6.2014 LAGFÖRSLAG 1 Lag om finansiering av ett hållbart skogsbruk I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Syfte Syftet med denna lag är att främja en ekonomiskt,

Läs mer

6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen.

6 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om annat inte följer av 2 kap 10 bostadsrättslagen. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Strandparken i Sundsvall Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 25 maj 2007 och föreningsstämma den 22 november

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan, Kvicksund (Org. nr. 716454-6819)

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan, Kvicksund (Org. nr. 716454-6819) Sidan 1 av 10 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan, Kvicksund (Org. nr. 716454-6819) 1 Föreningens firma Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stensjöpärlan 2 Ändamål Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Brf Kylen

Stadgar för Brf Kylen Organisationsnummer 716415-1263 Stadgar för Brf Kylen 1 Firma, ändamål och säte Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kylen. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA

STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 1(11) STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA Från och med 1.1.2015 Innehållsförteckning STADGAR FÖR TRÄBRANSCHERNAS ARBETSLÖSHETSKASSA 2(11) STADGAR

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Ekeby i Ekerö, organisationsnummer 716418-0635. 2 Föreningen har till ändamål

Läs mer