Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (KBT-MBKT/ACT) med möjlighet till två andra inriktningar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (KBT-MBKT/ACT) med möjlighet till två andra inriktningar"

Transkript

1 Bergströms ,version 7 Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi (KBT-MBKT/ACT) med möjlighet till två andra inriktningar - en outstanding utbildning i kognitiv psykoterapi som ger dig mer än vanligt! Kognitiva förhållningssätt och kognitiva metoder vinner mark allteftersom åren går. Snart förväntas all personal som arbetar inom vård, behandling och skola, ja i princip alla som arbetar nära andra människor, ha en grundutbildning i kognitiv terapi oavsett annan utbildning. En sådan utbildning kallades förr "steg 1-utbildning" och var exklusiv och få personer var före år 2000 grundutbildade i kognitiv psykoterapi. Grundutbildning i kognitiv psykoterapi är som sagt meriterande för många yrken inom bl a psykosocialt arbete. Bergströms grundläggandeutbildning i psykoterapi är exceptionell och ger eleven mer än många andra liknande utbildningar, bland annat genom att ge kunskap om mindfulness och ACT utöver den generella kognitiva utbildningen. Eleven kan därtill välja till en av två andra inriktningar: missbruk/beroende eller relationer/anhöriga. KPT/KT/KBT Psykoterapibegreppet har varit i påtaglig utveckling de senaste trettio åren. Kognitiv psykoterapi (KPT, KT) har fokus på hur man behandlar dysfunktionella, ofta omedvetna automatiska negativa tankar och känslor. Kognitiv beteendeterapi (KBT) handlar oftare om att komma tillrätta med mentala eller beteendemässiga störningar. Numera skiljer man inte KPT och KBT så tydligt åt utan KBT har blivit ett paraplybegrepp för behandlingar som bygger på inlärningspsykologiska teorier, kognitiv teori och beteendeterapi. KBT påverkas även av de traditionella psykodynamiska terapierna och tvärtom. På senare år har även humanistisk teori, anknytningsteori, affektteori, filosofi m m påverkat psykoterapins utveckling. Det finns föreningar för olika psykoterapeutiska inriktningar, t ex Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfkbt), Beteendeterapeutiska föreningen (BTF), Svenska föreningen för relationell psykoterapi (SFRP), Riksföreningen psykoterapicentrum (RPC), Svenska föreningen för familjeterapi (sfft). Grundutbildning utbildning i psykoterapi Idag finns ingen statlig myndighet eller annan instans som har ett övergripande ansvar för grundläggande psykoterapiutbildning vad gäller granskning och bedömning samt tillsyn. Det finns därför inte heller någon samlad förteckning över samtliga grundläggande psykoterapiutbildningar. De statliga krav som tidigare fanns för steg-1-utbildningar bör dock uppfyllas av grundutbildningarna, vilket innebär en sammanhållen utbildning med såväl teoretiskt som praktiskt innehåll. Till praktiska moment räknas patient-/klientarbete under handledning samt egenterapi. Flertalet av grundläggande psykoterapiutbildningar ges i privat regi. Möjlighet till titeln legitimerad psykoterapeut Efter Bergströms grundutbildning i psykoterapi väljer en del elever att söka till en påbyggnadsutbildning. Bergströms ger idag inte påbyggnadsutbildning till legitimerad psykoterapeut. De flesta legitimerade psykoterapeuter är psykologer, socionomer, läkare eller motsvarande. Andra människovårdande grundyrken blir allt vanligare. Varje utbildningsanordnare som ger legitimationsgrundande påbyggnadsutbildning till psykoterapeut fastställer sina respektive behörighetskrav. De har dock alla att följa Socialstyrelsens anvisningar. Socialstyrelsen kontrollerar påbyggnadsutbildningarna (tidigare steg 2) som leder till yrkestiteln psykoterapeut. Det innebär att yrkestiteln psykoterapeut är skyddad i lag och får endast användas av de som har psykoterapeutexamen. Den reguljära utbildningsgången till psykoterapeutlegitimation utgörs av ett människovårdande grundyrke en grundläggande psykoterapiutbildning (t ex Bergströms KBT-MBKT/ACT) minst två års erfarenhet (deltid accepteras) av psykoterapeutiska arbetsuppgifter under handledning av en legitimerad psykoterapeut genomgått egenterapi en treårig påbyggnadsutbildning i psykoterapi på deltid Bergströms Kunskapsföretag AB, Götgatan 106, Stockholm orgnr

2 Bergströms KBT-MBKT/ACT-utbildning Bergströms utbildning omfattar detsamma som flertalet andra KBT-grundutbildningar, Utbildningen motsvarar således dels de rekommendationer Socialstyrelsen har för grundläggande psykoterapiutbildning, dels de riktlinjer för högre utbildning som beskrivs i den s k Bolognaprocessen och dels följer vi sfkbt:s policydokument för grundutbildning i KBT. Utbildningen motsvarar 45 hp. Vi lägger till delar av den s k tredje vågens KBT, som mindfulnessbaserad kognitiv terapi, ACT (Acceptans Commitment Therapy) och compassionfokuserad terapi. Vi tar upp kognitiva terapins grunder och historia men har fokus på modern nutida KBT. Anknytningsteorin kopplad till senare neuropsykologisk forskning är central i kursen, som en förklaringsmodell till stress, relationsproblem och annan psykopatologi. Utbildningen är processinriktad där elevens egen process är viktig. Det innebär att vi tar oss tid till gemensamma reflexioner och diskussioner. Metodikövningar läggs in där det är lämpligt. Diplomerad Mindfulnessinstruktör Alla elever får fördjupade kunskaper om mindfulness och ACT och blir därmed diplomerad Mindfulnessinstruktör. Vår inriktning på mindfulness förtydligas genom att till KBT koppla MBKT/ACT, vilket utläses Mindfulnessbaserad grundutbildning i kognitiv psykoterapi med acceptans commitment therapy. KBT-MBKT/ACT-utbildningen är den enda i Sverige som ger både utbildningsbevis på grundläggande kunskaper i kognitiv psykoterapi (steg 1) och diplom som mindfulnessinstruktör. Bergströms KBT-MBKT/ACT erbjuder två ytterligare inriktningar Även om vi följer rekommendationer, riktlinjer och policys för KBT har vi utrymme för två egna tilläggsinriktningar; missbruk/beroende (KTM/B) respektive relationer/anhöriga (KTR/A). Den elev som väljer en inriktning får ytterligare fyra dagars undervisning och läser ytterligare några PM och böcker parallellt med KBT-MBKT/ACT-undervisningen. Möjlighet till titeln diplomerad A-terapeut SJI eller diplomerad Anhörigterapeut SJI Om du väljer KTM/B eller KTR/A så har du möjlighet att efter grundutbildningen i kognitiv psykoterapi utbilda dig under ett tredje år för att bli 'Diplomerad A-terapeut SJI' (ATU) eller 'Diplomerad Anhörigterapeut SJI' (AHTU). Därmed får du samma kompetens som ges på Bergströms distansutbildningar till dessa yrken. De två kompletteringsutbildningarna omfattar ytterligare två terminers studier, totalt 20 undervisningsdagar med hemuppgifter och handledning. Viss egen praktisk verksamhet inom yrkesområdet krävs för att få dessa diplom. Inom inriktning missbruk/beroende (KTM/B) fokuserar vi på kognitiva tekniker för beroendebehandling, matchningsmodellens krav och ångestens betydelse. I relations-/anhöriginriktningen (KTR/A) avhandlas begreppet medberoende djupare än i utbildningen i övrigt samt introduceras familjeterapiteorier och systemiska förhållningssätt. De två kompletteringsutbildningarna ges om tillräckligt antal elever anmäler sig. Titel Examensintyg Grundläggande utbildning i kognitiv psykoterapi. Utbildningen motsvarar 45 hp. Syfte Efter utbildningen ska eleverna bland annat kunna olika kognitiva teorier omfatta fördjupade kunskaper om utvecklingspsykologi, anknytningar, kognitiv utveckling förstå och kunna förklara anknytningsteoriernas betydelse för personlighet och copingstrategier grundläggande kunskaper om stress förstå problematiken kring stress- och utmattningssyndrom förstå ångestbegreppen professionellt förstå sig själv, sin förmåga, sina situationer och sina möjligheter använda adekvat helhetssyn på människor och klienter informera om grundläggande psykoterapeutiska förhållningssätt genomföra individuella samtalsterapier för stöd och utveckling arbeta med psykoterapi under handledning av legitimerad psykoterapeut visa empatisk förmåga 2 (5)

3 göra bedömningar utifrån relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter med beaktande av mänskliga rättigheter och klientens integritet visa förmåga till ett professionellt förhållningssätt gentemot klienter och anhöriga utveckla självständiga och kritiska bedömningar under handledning följa kunskapsutvecklingen inom psykoterapiområdet urskilja, formulera och lösa problem inom psykoterapins kunskapsområde söka och värdera viss kunskap på vetenskaplig nivå utbyta information även med personer utan specialkunskaper inom psykoterapiområdet möta förändringar och förstå behovet av utveckling avseende yrkesroll och arbetsliv grunder för compassionfokuserad terapi olika teorier kring mindfulness, ACT m m tillämpa mindfulnessbaserad stressreducering, MBSR leda mindfulnessgrupper leda meditationer och andningsövningar KTM/B-inriktningens (missbruk/beroende) elever kan även alkohol- och beroendelära grunderna för modern multivariat diagnostik av missbruk och beroende använda RePro-K som instrument vid bedömningssamtal Bergströms Matchningsmodells olika delar KTR/A-inriktningens (relationer/anhöriga) elever kan även olika familjeterapeutiska teorier systemterapeutiska teorier medberoendebegreppets för- och nackdelar uppväxt i dysfunktionella familjer och dess konsekvenser Innehåll i KBT-MBKT/ACT ACT (acceptance and commitment therapy) Anknytningsteorier Compassionfokuserad terapi Etik och professionalitet Existentiella teorier och tekniker Förstämningssyndrom Kognitiva teorier Kognitiv psykoterapi, kognitiv beteendeterapi, andra psykoterapier Meditationer och andningsteknik Metodikövningar Mindfulness Neuropsykologi Patienthandledning Personlighetsstörningar Psykologi och psykiatri Schematerapi Stress Utmattningssyndrom Ångestsyndrom Kursuppläggning Deltidsstudier Studietakten är utformad för att kunna kombineras med heltidsarbete Fyra terminer, totalt 45 utbildningsdagar. Termin 1 och 2 avser teorikunskaper och termin 3 och 4 avser tillämpning på övningspatienter Utbildningen ligger på två sammanhållna dagar per månad. Under andra året blir det ibland enstaka dagar p g a att patienthandledning måste ges regelbundet I Stockholm ligger utbildningen på fredagar och lördagar I Malmö ligger utbildningen på torsdagar och fredagar Teori, metodik och övningar varvas under utbildningsdagarna 3 (5)

4 Instuderings- och hemuppgifter mellan utbildningsdagarna Övningspatienter, två tre stycken successivt, ordnar eleven själv Egenterapi, enskilt eller i grupp, bör varje elev ha genomgått innan han/hon börjar arbeta med andra människors förändring. Den som tar emot examensintyget om att hon/han gått grundläggande utbildning i psykoterapi måste ha gått i egenterapi hos legitimerad psykoterapeut som är godkänd av Bergströms. Examination Examensintyget ges till den elev som uppfyller kraven på närvaro och delaktighet på utbildningsdagarna (minst 80 % närvaro) inlämningsuppgifter under termin ett och två litteraturseminarierna godkänt terapeutiskt arbete i handledningen patientredovisningar under termin tre och fyra fullgjord betalning enligt avtal Målgrupper Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av grunderna i modern kognitiv och beteendeterapeutisk behandling samt vill kunna använda sådana behandlingsmetoder. Du ska vilja och kunna ta till dig fördjupade kunskaper om psykoterapeutiska metoder allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv. Du bör ha högskolebehörighet och arbeta i ett människovårdande yrke på minst halvtid samt ha möjlighet att arbeta med psykoterapeutiska samtal under termin 3 och 4. Varje sökandes lämplighet för utbildningen och yrket bedöms individuellt. Utbildningen är utformad som fortbildning för t ex socionomer, sjuksköterskor, psykologer, behandlingsassistenter, behandlingspedagoger, präster, diakoner, pedagoger, läkare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och logopeder. Även andra inom vård och behandling uppskattar utbildningen som vidareutbildning. Lärare och examinator Huvudläraren Kicki Silverbern har långa välmeriterade erfarenheter som terapeut, lärare och handledare. Hon är idag behandlingshemsföreståndare och arbetade i många år som omtyckt och respekterad studierektor vid dåvarande Svenska Jellinekinstitutet SJI. Kicki Silverbern är socionom, grundutbildad i kognitiv psykoterapi, dipl A-terapeut SJI, mindfulnessinstruktör. Kicki examinerar för diplomet Mindfulnessinstruktör, och för KTR/Ainriktningen. Examinator för utbildningsintyget Grundutbildad i kognitiv psykoterapi är Mirja Svartengren, som har mångårig bred erfarenhet och anlitas för grupphandledning, individuell handledning, undervisning och terapi inom näringslivet, kommuner och landsting. Hennes eklektiska synsätt är samstämmigt med Bergströms som menar att behandling kan och ska anpassas efter klientens behov, förmåga och önskemål på så sätt hittar man den lämpligaste behandlingen för varje klient. Mirja Svartengren är socionom, legitimerad kognitiv psykoterapeut, handledarutbildad, hypnosutbildad, EMDR-certifierad. Examinator och lärare för inriktningen KTM/B är Lennart Bergström, beteendevetare, fil kand, påbyggnadsutbildad i kognitiv psykoterapi, forskarutbildad, pastor. Tider Start i Malmö måndag tisdag den september 2015 kl Därefter oktober, 9 10 november och 7 8 december. Start i Stockholm fredag lördag den september 2015 kl Därefter oktober, november och 4 5 december. Preliminära scheman för våren finns. Alla dagar kl Plats Malmö Föreningsgatan 26, Malmö Stockholm Nathorstvägen 44, Johanneshov, t-station Skärmarbrink 4 (5)

5 Utbildningsavgift kr inkl moms. Litteratur tillkommer motsvarande omkring 6000 kr. Litteraturen köps terminsvis. Utbildnings-PM ingår i utbildningsavgiften. Avgiften bör vara betald den 30 juni för att utbildningsplatsen ska vara säkrad. Om du avbryter innan utbildningsstart återbetalas 90 % av avgiften. Om du avbryter under årskurs 1 (termin 1 och 2) återbetalas halva avgiften. Avbryter du under årskurs 2 (termin 3 och 4) återbetalas ingen avgift. Avgiften kan även delbetalas per termin. Om du avbryter under årskurs 1 (termin 1 och 2) betalas hela årskurs 1 av dig (56000 kr). Om du avbryter under årskurs 2 (termin 3 och 4) måste hela utbildningsavgiften betalas av dig. Finansiering Human Konto ger förmånliga krediter med möjlighet till delbetalning utan ränta! Human Finans erbjuder flera alternativ till delbetalning. Information finns på Mer information Ring eller maila! Maria Bergström, , , Ansökan Ansökan senast 15 juni inför kursstart i september 2015! Vi mailar gärna ett ansökningsformulär eller så skriver du direkt till Inkludera följande i ditt mail till oss Vad du heter, hur vi når dig på telefon, mail och postadress. Vad du gör idag, vad du gjort tidigare, t ex utbildningar, arbeten, erfarenheter. I princip vem du är - alla detaljer behövs inte men vi vill få en uppfattning om dig oavsett vad du tidigare gjort. Varför du vill gå just Bergströms KBT-MBKT/ACT-utbildning och/eller hur du hoppas ha nytta av den? Det är viktigt! Jag vill därefter intervjua dig (om vi inte tidigare talats vid) per telefon eller Skype alternativt att du besöker oss. Hjärtligt välkommen till Bergströms! Maria Bergström Vd 5 (5)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2)

Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Påbyggnadsutbildning i psykoterapi med psykoanalytisk inriktning (60p) (motsvarande Steg 2) Mål och syfte Inriktning Behörighet och antagning Utbildningen syftar till: att ge den studerande de kunskaper

Läs mer

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi

Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till psykoterapeutexamen och magisterexamen i psykoterapi BESLUT 1(15) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Stella Annani 08-563 085 69 stella.annani@uka.se Rektorer vid berörda lärosäten Kvalitetsutvärdering av utbildningar som leder till amen och magisterexamen

Läs mer

Man kan nog aldrig lära sig för mycket

Man kan nog aldrig lära sig för mycket Man kan nog aldrig lära sig för mycket En utvärdering av grundutbildningarna för vårdpersonal i äldreomsorg i Stockholms stad ht 2012 Ingrid Hjalmarson Lars Sonde Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum

Läs mer

Handledare Ann-Marie Lundblad

Handledare Ann-Marie Lundblad Institutionen för Psykologi Samtalstid, allians och kön Johan Hagström, Helene Niklasson Psykoterapiprogrammet Magisteruppsats vt 2012 Handledare Ann-Marie Lundblad ABSTRACT The present study examined

Läs mer

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare

Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning. Vägledning för arbetsgivare Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättning Vägledning för arbetsgivare ISBN 978-91-87169-04-5 Artikelnr 2012-2-17 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Scanpix/Lennart

Läs mer

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER stöd konsultation motivera riktlinjer frivillighet nätverk utbildning arbetslivserfarenhet planera rådgivning kartlägga vägledning mentorskap optimism TID FÖR COACHNING EN SKRIFT OM COACHNING TILL STUDIER

Läs mer

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015

Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014. Rapport I 2015 Resultat av tillsyn och kvalitetsgranskning inom yrkeshögskolan 2014 Rapport I 2015 Myndigheten för yrkeshögskolan Diarienummer MYH 2015/711 Västerås 2015-03-11 ISBN 978-91-87073-33-5 1 (33) Datum: 2015-02-03

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Det här vill Vårdförbundet

Det här vill Vårdförbundet Det här vill Vårdförbundet Artikelnummer: 502007 Foto: Nordic Photos, Cecilia Larsson, Janne Lindmark Tryck: 08-Tryck, Stockholm, februari 2009 Layout: Form&Funktion i Sverige AB INNEHÅLL 06 Vår vision

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie

För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Beteckning: Akademin för Utbildning och Ekonomi För- och nackdelar med en inkluderad verksamhet i skolan för elever med Aspergers Syndrom - En litteraturstudie Calle Dahlberg December 2010 Examensarbete

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe.

YRKESKRAV. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: www.projektcarpe. YRKESKRAV Generella kunskaper för medarbetare inom verksamhetsområdet: Stöd och service till personer med funktionsnedsättning www.projektcarpe.se 2 INLEDNING Verksamhetsområdet stöd och service till personer

Läs mer

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning

Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper FoU Välfärd Värmland Per Folkesson & Therese Karlsson Tillgängligheten till kognitiva hjälpmedel för personer med psykisk funktionsnedsättning En fallstudie

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin

REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE. Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER FÖR INSATSER VID SJÄLVSKADEBETEENDE Nationellt kvalitetsdokument för psykiatrin REKOMMENDATIONER I KORTHET REKOMMENDATION 1: Bemötande Individer med självskadebeteende ska bemötas med

Läs mer

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS

Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt 9 8 LSS Vad har vi sett? Resultat från inspektioner 2010 2013 av HVB för barn och unga och bostäder enligt

Läs mer

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning

Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning Lära ut matematik med hjälp av laborativ problemlösning En fallstudie av hur en lärare arbetar med mattegömmor i årskurs 3. Therese Fredriksson Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas

Läs mer

Hemtjänst för personer med demenssjukdom

Hemtjänst för personer med demenssjukdom Hemtjänst för personer med demenssjukdom En studie om specialiserade hemtjänstgrupper Karin Gens Sven Erik Wånell Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:12 ISSN 1401-5129 FÖRORD Kunskapen

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever

Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14. Rätten till kunskap. En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Kvalitetsgranskning Rapport 2010:14 Rätten till kunskap En granskning av hur skolan kan lyfta alla elever Skolinspektionens rapport 2010:14 Diarienummer 40-2009:2037 Stockholm 2010 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning

Läs mer

D-UPPSATS. Tid för reflektion

D-UPPSATS. Tid för reflektion D-UPPSATS 2008:113 Tid för reflektion en studie över att synliggöra och att bli medveten om sitt eget lärande Märtha Andersson Luleå tekniska universitet D-uppsats Svenska och lärande Institutionen för

Läs mer

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie

Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Hur arbetar lärare i skolan med elever som har diagnosen ADHD? En kvalitativ intervjustudie Författare Maria Olausson och Eleonor Segerdorf Examensarbete

Läs mer

Olika elever samma undervisning

Olika elever samma undervisning Olika elever samma undervisning Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 Skolinspektionens rapport Diarienummer 40-2011:4396 Stockholm 2011 Foto: Monica Ryttmarker

Läs mer

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor

Rapport 2006:10 R. Utvärdering av specialpedagogprogrammet. universitet och högskolor Rapport 2006:10 R Utvärdering av specialpedagogprogrammet vid svenska universitet och högskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag

Etiska dilemman i socialtjänstens vardag UMEÅ UNIVERSITET Institutionen för socialt arbete C-uppsats HT-2007 Etiska dilemman i socialtjänstens vardag En kvalitativ studie av personalens upplevelser Handledare: Mona Dufåker Författare: Elisabeth

Läs mer

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring

Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring Kommunal en lärande organisation? Nya perspektiv på kommunikation och förändring För att en process ska hållas vid liv, måste den ständigt fyllas med ny energi och få andrum för att ladda energi. Processen

Läs mer

Vårdprogram Levnadsvanor

Vårdprogram Levnadsvanor Version 1.1 130416 Vårdprogram Levnadsvanor för vuxna Ett regionalt vårdprogram är ett styrande dokument som utförare av hälsooch sjukvård i ska följa. Regionala vårdprogram tas fram av medarbetare i nära

Läs mer

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö

Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö Övergripande granskningsrapport 2009:3 Utbildning för nyanlända elever rätten till en god utbildning i en trygg miljö www.skolinspektionen.se Skolinspektionens rapport 2009:3 Diarienummer 00-2008-474 Stockholm

Läs mer